Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Тренінг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

кафедра обліку і оподаткування

         

 

 

   «ЗАТВЕРДЖУЮ»:

                                                             Проректор з науково-педагогічної

                                                             роботи _____________А.М. Колот

                                                             «____» _______________ 2018 р.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ОРГАНІЗАЦІЇ,

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ

для студентів 6 курсу

 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація (освітня програма)  «Облік, аудит та оподаткування»

магістерські програми: 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»,

8О04 «Оподаткування підприємницької діяльності»

 

 

 

                                                        Розглянуто на засіданні кафедри

                                                        Протокол № 1 від «29» серпня 2018 р.

Завідувач кафедри ________________

 

«Узгоджено»:

Начальник навчально-методичного

відділу

_________________Т.В. Гуть

 

 

 

 

КНЕУ - 2018

 

 

Методичні матеріали
щодо організації проведення та критеріїв
оцінювання міжпредметного тренінгу

 

Вступ. В умовах збільшення ділової активності економічних суб’єктів, у тому числі у сферах міжнародної торгівлі, іноземного інвестування, трансферту технологій тощо у все більш широкого кола зовнішніх користувачів зростає зацікавленість в інформації, яку містять фінансові звіти. Проте для прийняття відповідних економічних рішень рішень щодо суб’єкта гоподарювання користувач інформації має бути впевнений у достовірності наданої у фінансовій звітності інформації та її відповідності законодавчо-нормативним вимогам. З іншого боку, рішення у сфері управління, інвестування та кредитування  мають базуватися  застосування відповідних методів та прийомів, що дозволять коректно проаналізувати фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки підприємства. Отримані результати фінансового аналізу створять доречну основу для формування та оцінювання трендів подальшого розвитку підприємства.

Таким чином, міжпредметний тренінг, який проводиться після освоєння в повному обсязі обов’язкових та вибіркових дисциплін в обсязі 60 год,  надає можливість студентам закріпити і поглибити теоретичні знання та практичні навички, здобуті ними під час вивчення таких дисциплін як "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктом господарювання", "Організація бухгалтерського обліку", "Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами", "Фінансовий  аналіз", "Організація  і методика аудиту".

 

Метою проведення комплексного (міжпредметного) тренінгу з магістерської програми "Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю" є узагальнення набутих студентами в процесі навчання теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування фахових компетенцій  в галузі обліку, аналізу та аудиту  і підготовки  на цій основі конкурентоспроможних фахівців для роботи в реальних умовах сьогодення.

 

Основні завдання тренінгу у контексті формування професійних компетенцій діяльності:

 • Опанування сучасних методів і моделей організації бухгалтерського обліку на підприємствах  різних  організаційно-правових форм;
 •  Ознайомлення з реальними можливостями бухгалтерського обліку в сфері управління суб'єктом господарювання;
 • Набуття практичних навичок організації бухгалтерського обліку і складання (трансформації ) фінансової звітності вітчизняних підприємств відповідно до вимог МСФЗ;
 • Опанування на основі фінансового аналізу навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення управління підприємницькою діяльністю підприємства та розробки стратегії  розвитку підприємства;
 • Ознайомлення з практикою організації і методики аудиту в реальних умовах господарювання.

Як інформаційне забезпечення тренінгу використовуються матеріали особистих спостережень і досліджень студентів на базах переддипломної практики.

 

Зміст тренінгу та графік його проведення. Тренінг включає наступні чотири етапи:

 • організаційний;
 • проблемний;
 • змістовий;
 • підсумковий.

Організаційний етап  передбачає такі складові:

 • презентація тренінгу та видача завдань з міжпредметного тренінгу за дисциплінами для збирання матеріалу на базах переддипломної практики;
 • ознайомлення із процесом роботи та порядком  оцінювання результатів роботи студентів під час тренінгу

Проблемний етап  включає наступні складові:

 • ознайомлення з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень);
 • формулювання основних проблем тренінгу та методів їх розв’язання;

Змістовний етап  тренінгу передбачає виконання студентами п'яти блоків тренінгових завдань на базі обраного підприємства.

Підсумковий етап тренінгу проводиться у вигляді "круглого столу". Завершується круглий стіл підведенням підсумків викладачами, які аналізують глибину розкриття проблем обліку, аналізу і аудиту і ступінь участі студентів обговоренні. Кращі звіти пропонується оформити у вигляді Консультаційного проекту для впровадження у практику конкретних підприємств.

 

Графік проведення тренінгу:

 • денна форма навання – у III навчальному семестрі (вересень) перед проходження студентами переддипломної виробничої практики;
 • заочна форма навання – у III навчальному семестрі згідно з графіком сесії.

 

 

Тренінгові завдання

 

БЛОК 1 - Завдання з науки " Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктом господарювання "

 Мета тренінгу з дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктом господарювання" – формування системи теоретичних і практичних знань щодо використання ресурсів системи бухгалтерського обліку в реалізації управлінських рішень.

Завдання тренінгу з дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктом господарювання" полягають у набутті студентами вмінь та навиків щодо:

– формування необхідної розпорядчої документації з бухгалтерського обліку в частині економічного обґрунтування управлінських рішень;

– підготовки інформаційного забезпечення управлінських рішень з раціонального використання ресурсів підприємства;

– формування складу та принципів формування звітності на запит керівництва з метою обґрунтування управлінських рішень;

– підготовки суттєвої та доречної інформації з метою побудови прогнозних напрямів діяльності підприємства;

– використання звітної облікової інформації та інструментарію економічного аналізу з метою проведення діагностики та оцінки фінансового стану, продуктивності діяльності суб’єкта господарювання.

 

Перелік інформаційного матеріалу за даними базового підприємства для виконання завдання

1. Опис технологічного процесу виготовлення двох видів продукції підприємства.

2. Фінансова звітність підприємства за два останні звітні періоди (річні).

3. Оборотно-сальдова відомість за два останні звітні періоди (річні).

4. Статистична звітність (1ПП, звіт з праці).

5. Аналізи рахунків з обліку доходів, витрат та фінансових результатів підприємства у розрізі субрахунків.

6. Наказ (Положення) про облікову політику підприємства.

7. Калькуляції двох видів продукції підприємства.

8. Колективний договір підприємства.

9. Аналіз рахунків з обліку зобов’язань перед бюджетом з екологічного податку, а також зобов’язань перед різними кредиторами

 

 Перелік конкретних завдань 

Завдання

 1. Розробити Проекти калькуляцій двох видів продукції (робіт, послуг)
 1. Здійснити факторний аналіз відхилень фактичних витрат і  доходів від запланованих, а також визначити вплив виявлених відхилень на ефективність та результативність діяльності підприємства (для виконання завдання використати методику гнучкого бюджетування)
 1. Здійснити діагностику достовірності показників фінансової звітності та оцінити рівень інформаційного ризику
 1. Сформувати Звіт про сталий розвиток підприємства (розкрити інформацію про витрати та стан зобов’язань із соціальних витрат)
 1. Розрахувати ринкову вартість підприємства (за двома методами)
 

 

Перелік контрольних запитань

1. Які розпорядчі документи підприємства регулюють порядок формування ціни? На основі яких законодавчих документів вони сформовані?

2. Які відділи відповідальні за складання калькуляцій підприємства

3. Які показники характеризують рентабельність діяльності підприємства?

4. Які фінансові звіти необхідні для розрахунку розміру впливу факторів на фінансовий стан і рентабельність діяльності підприємства?

5. В чому полягає сутність інформаційного ризику? Чи здійснюється його оцінка на підприємстві?

6. Як визначається достовірність звітності, що використовується для прийняття управлінських рішень?

7. Які соціальні програми реалізуються підприємством? Які джерела фінансування таких витрат?

8. Чи застосовувалися штрафні санкції до підприємства за порушення екологічного законодавства?

9. Які програми охорони навколишнього середовища фінансуються підприємством?

10. Які причини відхилення ринкової вартості підприємства від балансової? Який з двох обраних Вами методів є більш прийнятним для оцінки ринкової вартості?

 

Форма подачі результатів дослідження

1) Розробити проекти калькуляцій двох видів продукції, обґрунтувавши склад статей калькуляції залежно від галузевих особливостей та технологічного процесу, а також надати пропозиції щодо оптимізації структури витрат в межах калькуляції:

Зразок калькуляції

№ з/п

Статті

Витрати на одиницю продукції, грн.

Сума на загальний обсяг випуску, грн.

сума, грн.

питома вага, %

 

 

 

 

 

 

 

2) Виконання завдання 2 потребує формування звіту про виконання бюджетних показників з використанням правил гнучкого бюджетування та здійснення трирівневого факторного аналізу доходів та витрат:

І-й рівень – визначення абсолютних відхилень фактично досягнутих показників від запланованих;

ІІ-й рівень – визначення відхилень від гнучкого бюджету та за обсягом діяльності;

ІІІ-й рівень – визначення впливу норм та цін на виявлені відхилення від гнучкого бюджету за окремими видами змінних витрат на доходів.

Результати виконання завдання 2 подати у таблиці наступної форми:

 

Визначення відхилень на основі гнучкого бюджету

Показник

Бюджетні дані

Відхилення за

обсягом

(4-2)

Гнучкий бюджет

Відхилення за гнучким бюджетом

(6-4)

Фактичні дані

1

2

3

4

5

6

Виручка від реалізації

 

 

 

 

 

Прямі матеріальні витрати

 

 

 

 

 

Прямі витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

Змінні загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

Постійні загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

Валовий прибуток

 

 

 

 

 

            

3) Виконання завдання 3 передбачає діагностування показників Балансу (Звіту про фінансовий стан)  та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) досліджуваного підприємства за 2015 рік на предмет їх фальсифікації  в розрізі наступних коефіцієнтів:

 1. темп зниження коефіцієнта маржинального доходу на кінець та початок звітного періоду;
 2. темп підвищення частки необоротних активів (за вирахуванням основних засобів) в сумі активів підприємства (якщо темпи зростання перевищують 1 – рівень інформаційного ризику дуже високий);
 3. темп зростання частки амортизаційних відрахувань в первісній вартості основних засобів (якщо підприємство не використовує методи прискореного зменшення вартості);
 4. темпи зростання (уповільнення) оборотності дебіторської заборгованості в днях;
 5. темп зміни показника фінансового важеля. 

Після розрахунку зазначених коефіцієнтів студент складає аналітичну записку довільної форми, у якій на основі встановлених результатів визначає рівень інформаційного ризику для користувачів відкритої звітності підприємства.

                                                                                                         

4) Звіт про сталий розвиток підприємства (розкрити витрати та стан зобов’язань із соціальних витрат) повинен містити суми витрат і зобов’язань, пов’язаних з витратами на соціальні програми та екологічні витрати. Результати виконання завдання 2 подати у таблиці наступної форми:

 

№ з/п

Статті витрат (зобов’язань)

Сума витрат, грн.

 

Витрати на преміювання працівників

 

 

Витрати на матеріальну допомогу

 

 

Витрати на заходи з охорони праці

 

 

Витрати на допомогу з тимчасової втрати працездатності

 

 

Витрати на підвищення кваліфікації

 

 

Витрати на сплату екологічного податку

 

 

Штрафні санкції з екологічного податку

 

 

Витрати на фінансування заходів з охорони навколишнього середовища

 

 

Зобов’язання перед кредиторами з реалізації екологічних програм (установки очисних споруд, фінансування проектів з охорони навколишнього середовища)

 

 

 

5) Для розрахунку ринкової вартості підприємства застосувати витратний метод та метод дисконтування грошових потоків.

Розрахунки надати у таблицях наступної форми:

 

Визначення вартості підприємства на основі витратного підходу

№ з/п

Показники

Роки

Відхилення

 

 

 

абсолютні

відносні

гр. 4-3

гр. 5-4

4/3

5/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Первісна вартість

 

 

 

 

 

 

 

2

Сума зносу

 

 

 

 

 

 

 

3

Залишкова вартість

 

 

 

 

 

 

 

4

Вартість зобов’язань

 

 

 

 

 

 

 

5

Вартість підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка вартості підприємства за методом дисконтування Cash-Flow

 

Показники, тис. грн.

Роки

Відхилення

2016

2015

2014

Абсолютні, тис. грн.

Відносні, %

2015/2016

2015/2014

2015/2016

2015/2014

Фінансові результати

Чистий дохід

 

 

 

 

 

 

 

Витрати

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток підприємства

 

 

 

 

 

 

 

Показники балансу

Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Позиковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

Валюта балансу

 

 

 

 

 

 

 

Показники Cash-Flow

Free Cash-Flow

 

 

 

 

 

 

 

Ставка дисконтування

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт дисконтування

 

 

 

 

 

 

 

Сумарна теперішня вартість грошових потоків (Entity)

 

 

 

 

 

 

 

 

Проаналізувати визначені показники та обґрунтувати вибір найбільш оптимального методу.

 

Технологія виконання:

1. Збір та вивчення інформаційного матеріалу

2. Структуризація та аналіз інформації

3. Формалізація результату  у вигляді Звіту згідно вимог оформлення

4. Підготовка міні – презентації  ( інтерпретація результату)

 

БЛОК 2 -  Завдання з дисципліни " Організація бухгалтерського обліку " 

 

Матеріальне та інформаційне забезпечення

 1. Характеристика підприємства, на прикладі якого виконуються завдання
 2. Документи первинного, поточного та підсумкового обліку господарських операцій.
 3. Робочий план рахунків.
 4. Облікова номенклатура поточного обліку.
 5. Перелік служб та підрозділів підприємства
 6. Чисельність працівників підприємства
 7. Кількість самостійних структурних підрозділів.
 8. Питома вага робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ.

 

Мета тренінгу

Забезпечити практичне застосування теоретичних знань, набутих в процесі вивчення дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», виробити у студентів навички створення системи бухгалтерського обліку на підприємстві, підготовки і прийняття управлінських рішень, обробки фінансової інформації, здійснення необхідних розрахунків та облікових операцій при моделюванні господарських процесів.

 

Завдання та методичні вказівки до їх виконання. Завдання тренінгу передбачає виконання простих і складних господарських операцій; практичне рішення завдань з обліку і контролю; виконання обов’язків співробітників бухгалтерії у взаємодії з іншими співробітниками підприємства та податковими органами; забезпечення керівництва суб'єкта господарювання необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень; застосування інформаційних систем і комп'ютерних технологій.

Студенти академічної групи отримують завдання з тренінгу і самостійно обирають підприємство, по якому будуть виконувати завдання.

Завдання виконується письмово з формуванням робочого файлу, що містить виконані завдання з дисциплін міжпредметного тренінгу у паперовій формі. Презентації студентів базуються на обсязі та глибині розкриття завдань, запропонованих розрахунків і висновків з використанням мультимедійної техніки. Оформлення презентацій здійснюється у вигляді єдиного документу.

Очікувані результати: Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні концепцій, теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі. Поєднання отриманих теоретичних знань з навичками, набутими в ході тренінгу, ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві, обов’язками персоналу, вміння працювати з документами під час обробки простих і складних операцій, набуття навичок підготовки фінансової, податкової та статистичної звітності, вміння працювати в команді.

 

Завдання 1.

   Складіть графіки, що забезпечують діяльність підприємства, на основі документів первинного, поточного та підсумкового обліку господарських операцій:

 1. графік документообігу на прикладі п’яти носіїв;
 2. графік проведення річної інвентаризації;
 3. графік складання форм річної фінансової звітності.

Графік документообігу

_________________________________

(назва підприємства)

Назва документа

Створення документа

Перевірка документа

Передача в архів постійного зберігання

к-ть примірників

виконавець

час

виконання

виконавець

час

виконання

коли передається до архіву

скільки зберігається в архіві

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік проведення річної інвентаризації _________________________________

(назва підприємства)

№ з/п

Назва роботи

Відповідальна особа

Термін виконання

Жовтень: декади

Листопад : п’ятиденки

Грудень: дні

1-10

11-20

21-30

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

1

2

3

4

5

і т.д.

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік складання форм річної фінансової звітності

_________________________________

(назва підприємства)

№ з/п

Номер форми

Звітність (розділ)

Відповідальний за складання

Термін виконання

За планом

Фактично

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

   Облікова номенклатура поточного обліку кожного підприємства є основою розробки робочого плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та господарських операцій. Затверджений Мінфіном України типовий план рахунків бухгалтерського обліку деталізується та уточнюється для потреб кожного господарюючого суб’єкта відповідно до його технологічних й організаційних особливостей.

   Складіть робочий план рахунків для базового підприємства в частині обліку виробництва продукції і подайте його у вигляді таблиці.

Робочий план рахунків

_________________________________

(назва підприємства)

в частині обліку виробництва продукції

Синтетичні рахунки та субрахунки відповідного порядку

Аналітичні рахунки

1-го

2-го

3-го

назва

номер

назва

номер

назва

номер

назва

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.

   Для організації взаємовідносин бухгалтерії та інших структурних підрозділів підприємства розробити витяг з Положення про бухгалтерію «Взаємовідносини з іншими підрозділами підприємства». Визначити характер інформаційних зв’язків, строки оформлення документів в місцях здійснення операцій та порядок їх передачі до бухгалтерії, строки і порядок подання внутрішньої звітної інформації до підрозділів і служб підприємства.

   Нижче наведено можливий перелік служб та підрозділів підприємства.

 

Перелік служб

_________________________________

(назва підприємства)

Напрями управлінської діяльності

Назви структурних підрозділів

1

2

Технологічне управління

Інженерно-конструкторський відділ

Комерційні служби

Відділ маркетингу та збуту

Відділ з продажу котлів

Економічні служби

Бухгалтерія

Фінансово - економічний відділ

Інші служби

Адміністративна служба

Відділ кадрів

Техніки безпеки

Юридичний відділ

Виробництво

За видами цехів

Складське господарство

Склад готової продукції

Матеріальний склад

 

   Бухгалтерська служба має безпосереднє відношення до управлінського апарату, всіх цехів і відділів підприємства. Бухгалтерія отримує від підрозділів дані, необхідні для обліку (документально оформлене підтвердження здійснення господарських операції) та передає їм необхідну управлінську та іншу інформацію. Взаємодія бухгалтерії з внутрішніми підрозділами наступна.

   Від адміністративної служби бухгалтерія отримує копії наказів і розпоряджень директора по основній діяльності, кореспонденцію на адресу бухгалтерії та передає проекти наказів і розпоряджень з питань фінансової діяльності, довідки, дані на запит керівника, звіти про результати діяльності.

   З відділу кадрів бухгалтерія отримує копії наказів по особовому складу, табелі обліку робочого часу, лікарняні листки, звіти про використання бланків трудових книжок та передає відомості використання чергових відпусток, бланки трудових книжок і додатки до них.

   З відділу маркетингу та збуту, а також відділу з продажу котлів бухгалтерія отримує господарські контракти та договори, кошториси, акти та інші матеріали з питань виконання договірних зобов'язань, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти співробітників та передає дані про норми витрачання грошових коштів і матеріалів, дані про витрати за видами діяльності та окремими договорами, дані про оплату рахунків, дебіторів та кредиторів, вказівки з питань оформлення документів.

   З фінансово-економічного відділу надходять затверджені розробки планових показників за всіма видами діяльності, кошторис витрат і доходів та інші.

   З цехів до бухгалтерії передаються дані про випуск продукції (основні цехи), надання послуг (допоміжні цехи) та витрати, тощо.

   Зі складів надходять документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей, їх відпуску та переміщенню.

   Від інженерно-конструкторського відділу надходять документи про рух обладнання та його ремонт, тощо.

   Взаємодія зі сторонніми організаціями включає отримання від банків виписок за рахунками, копій доданих до них документів та передачі розрахунково-платіжних банківських документів, чеків на отримання грошових коштів, об'яв на внесення готівки, балансів та звітів. До державної податкової служби бухгалтерія передає фінансову звітність та податкові декларації про нарахування та сплату податків.

 

Завдання 4.

   Розрахувати чисельність облікового персоналу підприємства, використовуючи міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. № 269, виходячи з наступних даних:

 • Чисельність працівників підприємства;
 • Кількість самостійних структурних підрозділів.
 • Питому вагу робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ.

 

Контрольні запитання

 1. Які первинні, поточні та підсумкові документи з обліку господарських операцій використовуються для розробки графіків документообігу?
 2. Для чого призначений графік проведення річної інвентаризації, ким він розробляється?
 3. Ким і в яких цілях розробляється графік складання форм річної фінансової звітності?
 4. Які правила розробки Робочого плану рахунків?
 5. Що таке облікова номенклатура поточного обліку і в яких процедурах організації обліку вона використовується?
 6. Яка взаємодія відбувається між бухгалтерією та іншими службами і підрозділами підприємства?
 7. Яку структуру має Положення про бухгалтерську службу підприємства?
 8. Чи впливає чисельність працівників підприємства на чисельність облікового персоналу?
 9. Якими нормативними документами регламентується порядок визначення чисельності бухгалтерії підприємства?
 10. Яким чином впливає комп’ютеризація обліку на його організацію?

 

Технологія виконання:

1. Збір та вивчення інформаційного матеріалу

2. Структуризація та аналіз інформації

3. Формалізація результату  у вигляді Звіту згідно вимог оформлення

4. Підготовка міні – презентації  (інтерпретація результату)

 

 

БЛОК 3 - Завдання з дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

 

Метою тренінгу є поглиблення студентами теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних з трансформацією відповідно до вимог МСФЗ фінансової звітності, складеної за П(С)БО України, а також зі складанням та поданням за вимогами МСФЗ фінансових звітів вітчизняних підприємств-учасників ринку цінних паперів.

Завдання тренінгу полягають у набутті студентами вмінь та навиків щодо:

- вибору серед передбачених МСФЗ методів оцінки та моделей обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат таких підходів, які б найкращим чином відповідали особливостям діяльності базового підприємства та поставленим перед ним цілям;

- застосуванння принципів підготовки фінансових звітів за МСФЗ до визнання та оцінки статей (елементів)  фінансових звітів;

- трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО України, у фінансову звітність за МСФЗ;

- підготовки окремих форм фінансової звітності суб’єктів господарювання за вимогами МСФЗ;

- формування консолідованих фінансових звітів групи компаній.

                                 

Перелік інформаційного матеріалу за даними базового підприємства для виконання завдання

 1. Установчі документи підприємства
 2. Річна та проміжна фінансова звітність підприємства.
 3. Наказ (Положення) про облікову політику підприємства.
 4. Оборотно-сальдова відомість.
 5. Дані аналітичного і синтетичного обліку господарських операцій.
 6. Акти результатів інвентаризації, що передувала формуванню річної фінансової звітності.
 7. Аудиторський звіт (висновок) незалежного аудитора.

 

Завдання з дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

Завдання 1.

На основі вивчення інформаційного матеріалу за даними базового підприємства необхідно дослідити та критично оцінити облікову політику базового підприємства стосовно основних засобів, нематеріальних активів, запасів, забезпечень та доходів за такими напрямками:

1. Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до положень МСФЗ, то слід проаналізувати її на предмет повноти врахування вимог МСФЗ;

2. Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до вимог П(С)БО України, то слід сформувати основні положення облікової політики на основі вимог МСФЗ, враховуючи особливості діяльності підприємства.

 

Завдання 2.

На основі вивчення інформаційного матеріалу за даними базового підприємства необхідно:

1. Дослідити та критично оцінити проміжну та річну фінансову звітність базового підприємства за такими напрямками:

1.1.Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до положень МСФЗ, то її слід проаналізувати на предмет відповідності вимогам МСФЗ за такими критеріями:

 • склад фінансової звітності;
 • формат та внутрішня структура окремих форм фінансових звітів;
 • повнота та якість приміток до фінансових звітів;

На основі проведеного дослідження внести пропозиції щодо вдосконалення окремих форм фінансової звітності (у т.ч. приміток), складеної за МСФЗ.

1.2. Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до вимог П(С)БО України, то розробити формати фінансових звітів базового підприємства.

2. Незалежно від регуляторної бази, на основі якої складені фінансові звіти базового підприємства, скласти проміжну фінансову звітність базового підприємства відповідно до вимог МСФЗ за перший квартал попереднього звітного року.   

 

Завдання 3.

На основі вивчення інформаційного матеріалу за даними базового підприємства, а також результатів виконання завдання 1 необхідно здійснити основні процедури щодо трансформації фінансової звітності базового підприємства, сформованого за П(С)БО, відповідно до положень МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». В результаті трансформації необхідно сформувати вступний баланс за МСФЗ та узгодити показники фінансового результату та капіталу за П(С)БО та МСФЗ, склавши відповідні таблиці.

                       

Завдання 4.

1 січня 20х1 р. базове підприємство здійснило придбання 70% корпоративних прав (акцій) підприємства «Сконто»  за 20 млн. грн. На дату придбання є така інформація про чисті активи придбаного підприємства:

Стаття

                     тис.грн.

Активи

 

Грошові кошти

2100

Розрахунки з дебіторами

3200

Запаси

-

Основні засоби

13500

Баланс

18800

Зобов’язання та власний капітал

 

Розрахунки з кредиторами

10300

Акціонерний капітал (номінал 1 акції = 1 грн.)

2000

Емісійний доход

500

Нерозподілений прибуток

6000

Баланс

18800

 

Розрахунок за придбані корпоративні права має відбутися так:

 1. 10 млн. грн. сплачується грошовими коштами на дату переходу контролю над об’єктом придбання;
 2. 4 млн. грн. буде сплачено грошовими коштами в кінці року придбання;
 3. решту буде сплачено грошовими коштами рівними частками протягом наступних двох років.

Крім того, відома така додаткова інформація:

 1. додаткові витрати, пов’язані безпосередньо з придбанням акцій, склали 50 тис.грн.
 2. заборгованість об’єкта придбання перед покупцем за отриманими від останнього послугами становила 0,8 млн. грн. станом на 01.01.20х1 р.
 3. загальна справедлива вартість основних засобів об’єкта придбання становить 9 млн.грн.;

Відповідно до облікової політики частка неконтролюючих акціонерів визначається пропорційним методом.

Необхідно відповідно до вимог МСФЗ:

- відобразити операцію об’єднання бізнесу в фінансовій звітності покупця;

- скласти консолідований звіт про фінансовий стан групи підприємств станом на 01.01.20х1 року.

 

Завдання 5.

Необхідно перевести проміжну фінансову звітність, складену за результатами виконання завдання 2, у долар США за допомогою валютних курсів, встановлених НБУ.

 

Технологія виконання:

 1. Збір та вивчення інформаційного матеріалу.
 2. Структуризація та аналіз інформації.
 3.  Формалізація результату у вигляді Звіту згідно вимог оформлення.
 4. Підготовка міні – презентації  (інтерпретація результату).

 

Перелік контрольних запитань

1. Сутність облікової політики підприємства за МСФЗ та основні процедури її формування.

2. Процедури, необхідні при першому застосуванні міжнародних стандартів фінансової звітності.

3. Склад річної фінансової звітності підприємства відповідно до МСФЗ, основні вимоги до формату окремих форм фінансової звітності.

4. Особливості проміжної фінансової звітності за МСФЗ,

5. Призначення та структура приміток до фінансової звітності.

6. Призначення та склад консолідованої фінансової звітності.

7. Методика формування балансу групи на дату придбання (об`єднання).

8. Порядок переведення фінансових звітів підприємства у іншу валюту подання.

 

Форма подачі результатів дослідження

 

Завдання 1. Подання результатів проведеного дослідження залежатиме від того, за яким напрямком воно здійснювалося.

Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до вимог П(С)БО України, то опис запропонованої облікової політики подається у довільній формі.

Якщо базове підприємство формує свою фінансову звітність відповідно до положень МСФЗ, то результати оформлюються у такій таблиці:

 

Аналіз положень облікової політики підприємства на предмет її відповідності вимогам МСФЗ

МСФЗ

(назва, п.)

Зміст облікової політики базового підприємства

Відповідність вимогам МСФЗ

 

Ступінь відповідності

Повністю враховано

Враховано частково

Не враховано

Примітки

 1. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 1. Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 1. Запаси

 

 

 

 

 

 

 1. Забезпечення

 

 

 

 

 

 

 1. Доходи

 

 

 

 

 

 

             

 

Завдання 2. Результати виконання завдання оформлюються у довільного вигляді.

 

 

Завдання 3. Результати виконання завдання оформлюються у вигляді таблиці:

Формування вступного балансу за МСФЗ

№№

Зміст коригування

Стаття за П(С)БО

Розрахунок

Д-т

К-т

Стаття за МСФЗ

1

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. Результати виконання завдання оформлюються у вигляді таблиці:

Формування консолідованого балансу на дату придбання

Стаття

Компанія

Коригування

Консолідо-ваний баланс

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

 

 

 

 

 

 

До таблиці також додаються розрахунки гудвілу, частки неконтролюючих акціонерів та вартісної різниці.

 

Завдання 5. Подання результатів проведеного дослідження здійснювати у вигляді таблиці:

Переведення фінансових звітів, складених у гривнях, в долари США

Стаття, грн.

Курс

Стаття, дол.

Примітки

Звіт про фінансовий стан

 

 

 

 

Звіт про сукупний дохід

 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів

 

 

 

 

 

 

БЛОК 4 - Завдання з дисципліни "Фінансовий аналіз"

Мета тренінгового завдання – засвоєння студентами практичних навичок з кваліфікованого проведення аналізу  фінансової звітності  та оцінювання фінансового стану суб’єкта  господарювання і фінансових результатів його підприємницької діяльності    

Студент повинен знати: зміст вихідних даних і способи  їх використання для аналізу  фінансової звітності суб’єкта підприємницької діяльності, методику аналітичного опрацювання звітної інформації, використання отриманих в процесі аналізу результатів в прийнятті управлінських рішень користувачами.

 Студент повинен вміти: застосовувати методику  фінансового аналізу та проводити аналіз фінансового стану за  даними звіту про фінансовий  стан (балансу) та аналіз фінансових результатів за даними звіту про доходи і витрати,  робити науково-обґрунтовані висновки, знаходити шляхи поліпшення фінансового стану суб’єкта господарювання та покращення фінансових результатів його підприємницької діяльності.

            Організація виконання тренінгового завданні: студент повинен виконати всі завдання, використовуючи вихідні дані з форми № 1 «Звіту про фінансовий  стан»  та форми № 2 «Звіт про доходи і витрати». Для цього необхідно заповнити та зробити відповідні розрахунки в рекомендованих таблицях за рекомендованими формулами і зробити вірні аналітичні висновки та пропозиції. У встановлені дні за складеним на кафедрі графіком презентувати та захистити виконані завдання.      

 

Тема «Аналіз фінансового стану».

Завдання 1. Проаналізувати валюту балансу. Для отримання загальної оцінки фінансового стану зіставити зміни валюти балансу зі змінами фінансових результатів господарської діяльності (чистий дохід (виручка), валовий прибуток, операційний прибуток, чистий прибуток), використовуючи такі формули:

де КБ – коефіцієнт зростання валюти балансу; БСР1, БСР0 – середня величина підсумку балансу за звітний і попередній роки;

де КВР – коефіцієнт зростання чистої виручки (чистого доходу) від реалізації продукції; ВР1, ВР0 – чиста виручка (чистий дохід) від реалізації продукції за звітний і попередній роки;

де КВП – коефіцієнт зростання валового прибутку; ВП1, ВП0 – валовий прибуток за звітний і попередній роки;

де КОП – коефіцієнт зростання операційного прибутку; ОП1, ОП0 – операційний прибуток за звітний і попередній роки;

де КЧП – коефіцієнт зростання чистого прибутку; ЧП1, ЧП0 – чистий прибуток за звітний і попередній роки.*

*Примітка. Збільшення валюти балансу свідчить про зростання виробничих можливостей підприємства, збільшення ресурсів (господарських засобів) суб’єкта господарювання, які знаходяться в його розпорядженні, та збільшення джерел їх фінансування. Все це заслуговує на позитивну оцінку.

 

Випередження темпів зростання зазначених показників порівняно із темпами зростання валюти балансу свідчить про поліпшення використання засобів на підприємстві в динаміці, а відставання — про погіршання використання засобів.

У разі поліпшення використання ресурсів підприємства та підвищення ефективності його діяльності мають виконуватися такі умови:

.

Проаналізувати джерела фінансування ресурсів суб’єкта господарювання  у таблиці. Зробити висновки.

Аналіз джерел фінансування  діяльності суб’єкта господарювання

Найменування джерел фінансування

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+; -)

1. Усього капіталу, тис. грн. (валюта балансу, ряд. 640 ПБ)

у тому числі:

2. Власний капітал:

- тис. грн.(підсумок 1 розд. ПБ - ряд. 380 ПБ)

- % до всього капіталу.

3. Позиковий капітал

    - тис. грн. (сума 3 та 4 розд. ПБ: ряд. 480  ПБ +  ряд 620 ПБ)

- % до всього капіталу,

з нього:

3.1. Довгостроковий позиковий капітал (довгострокові зобов’язання)

- тис. грн. (підсумок 3 розд. ПБ - ряд. 480  ПБ)

- % до всього капіталу,

3.2. Короткостроковий позиковий капітал:

- тис. грн. (підсумок 4 розд. ПБ - ряд. 620  ПБ)

- % до всього капіталу,

                у тому числі:

3.2.1. Короткострокові кредити і позики:

- тис. грн. (ряд. 500 ПБ  + ряд. 510 ПБ)

- % до всього капіталу.

3.2.2. Кредиторська заборгованість  (сума ряд. 520 ПБ – 610 ПБ)

4. Забезпечення наступних витрат і платежів:

- тис. грн. (підсумок 2 розд. ПБ - ряд.  430 ПБ)

- % до всього капіталу.

5. Доходи майбутніх періодів:

- тис. грн. (підсумок 3  розд. ПБ - ряд. 630 ПБ)

    - % до всього капіталу.

 

 

 

 

 

 Вивчити склад і структуру кредиторської заборгованості у таблиці: 

Склад і структура кредиторської заборгованості

Стаття кредиторської заборгованості

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+; -)

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

100

 

100

 

х

 

Проаналізувати актив балансу у таблиці:

Аналіз активів  суб’єкта господарювання

Найменування  видів  активів

На початок періоду

На кінець

періоду

Відхилення (+,-)

1. Усього активів, тис. грн.

(валюта балансу, ряд. 280 АБ):

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

2. Необоротні активи:

 

 

 

 • тис. грн.

 .(підсумок 1 розд. АБ - ряд. 080 АБ)

 

 

 

- у процентах до всіх активів,

 

 

 

З них:

 

 

 

2.1. Необоротні нематеріальні та матеріальні активи (ряд. 010 АБ + ряд. 020 АБ + ряд. 030 АБ + ряд. 035 АБ + ряд. 055 АБ)

 

 

 

2.2.  Необоротні  фінансові активи (сума ряд. 040 – 050 АБ + сума ряд. 060 – 070 АБ)

 

 

 

3. Оборотні активи:

 

 

 

 • тис. грн.

.(підсумок 2  розд. АБ - ряд. 260 АБ + валюта 4 розд. АБ (ряд. 275 АБ))

 

 

 

 • у процентах до всіх активів,

у тому числі

 

 

 

3.1. Оборотні  матеріальні активи:

 

 

 

- тис. грн. (сума ряд. 100 – 140 АБ + валюта 4 розд. АБ (ряд. 275 АБ)

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

3.2. Оборотні фінансові активи:

 

 

 

 • тис. грн

(сума ряд. 150 - 160 АБ + сума ряд. 170 – 230 АБ + сума ряд. 240 – 250 АБ)

 

 

 

 • у процентах до оборотних активів,

з них:

 

 

 

3.2.1.Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

- тис. грн. (ряд. 230 АБ + ряд. 240 АБ)

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

3.2.2. Поточні фінансові інвестиції:

 

 

 

- тис. грн. (ряд. 220 АБ)

 

           

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

3.2.3.. Дебіторська заборгованість:

 

 

 

- тис. грн. (сума ряд. 150 - 160 АБ + сума ряд. 170 – 210 АБ)

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

3.2.4. Інші оборотні фінансові активи

 

 

 

- тис. грн. (ряд. 250 АБ)

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

4. Витрати майбутніх періодів:

 

 

 

- тис. грн. (підсумок 3  розд. АБ - ряд. 270 АБ)

 

 

 

- у процентах до всіх активів

 

 

 

 

Проаналізувати склад та структуру  дебіторської заборгованості у таблиці. Зробити висновки.

Склад і структура дебіторської заборгованості

Стаття дебіторської заборгованості

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+; -)

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

100

 

100

 

х

 

 Проаналізувати оборотність поточної дебіторської заборгованості, використовуючи наступні формули:

1) показник оборотності поточної  дебіторської заборгованості:

КОДЗ = ЧВР / СДЗ

де КОДЗ – оборотність поточної дебіторської заборгованості, кількість разів або оборотів;

ЧВР – чиста виручка від реалізації продукції (виконаних робіт, проданих товарів, наданих послуг), тис. грн.;

СДЗ – середня дебіторська заборгованість, тис. грн.

2) тривалість одного обороту дебіторської заборгованості в днях (Тдз):

Тдз = Число календарних днів періоду, що аналізується  (360, 270, 180, 90)

показник оборотності поточної дебіторської заборгованості (КОДЗ),

 

Проаналізувати співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у таблиці. Зробити висновки.

Розрахунковий баланс*

Показник

На початок періоду

На

 кінець періоду

Відхилення

тис. грн

%

 

Дебіторська заборгованість

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість

 

 

 

 

Активне сальдо

 

 

 

 

Пасивне сальдо

 

 

 

 

БАЛАНС

 

 

 

 

             
 

 

* Примітка.  Активне сальдо матиме місце за умови перевищення величини дебіторської заборгованості над кредиторською (ДЗ > КЗ), пасив­не сальдо — за умови перевищення величини кредиторської заборгованості над дебіторською (КЗ > ДЗ).

 

У разі аналізу валюти балансу ознакою задовільного балансу підприємства є приблизна величина темпів приросту дебіторської та кредиторської заборгованостей. Дискусійним залишається питання щодо перевищення абсолютної величини дебіторської заборгованості над кредиторською, і навпаки. Доцільним є здійснення розрахунку коефіцієнта співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (КД/К) за формулою

,

де ДЗ — сума дебіторської заборгованості підприємства;

КЗ — сума кредиторської заборгованості підприємства.

Цей коефіцієнт показує здатність підприємства розраховуватися з кредиторами за рахунок дебіторів. Рекомендоване значення показника має дорів­нювати одиниці.

 

Завдання 2. Розрахувати абсолютні та відносні показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Зробити висновки у таблиці.

Аналіз абсолютних та відносних головних показників

фінансової стійкості  

№ з/п

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення (+, –)

розрахунок

рівень
показника

розрахунок

рівень
показника

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Наявність власного оборотного капіталу

 

 

 

 

 

2

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, власності, концентрації власного капіталу) (КФН)

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт фінансової залежності (заборгованості, концентрації позикового капіталу (КФЗ)

 

 

 

 

 

4

Коефіцієнт фінансового ризику

(плече фінансового важеля)

(КФР)

 

 

 

 

 

5

Коефіцієнт фінансового лівериджу або  коефіцієнт  фінансового важеля (КФЛ)

 

 

 

 

 

6

Частка   ( коефіцієнт) довгострокового

(перманентного) капіталу в

загальному капіталі

 (ЧДК/ЗК) 

 

 

 

 

 

7

Коефіцієнти структури  довгострокового (перманентного) капіталу  або                                   довгострокових (перманентних) джерел фінансування

 

 

 

 

 

7.1.

Коефіцієнт незалежності довгострокового (перманентного) капіталу

(КНДК

 

 

 

 

 

7.2.

Коефіцієнт залежності довгострокового (перманентного) капіталу

(КЗДК)

 

 

 

 

 

8

Показники структури позикового капіталу

 

 

 

 

 

8.1

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

(КДЗоб)

 

 

 

 

 

8.2.

Коефіцієнт поточних зобов’язань

(КПЗоб)

 

 

 

 

 

9

Коефіцієнт фінансового ризику на основі чистої заборгованості (КФРЧЗ).

 

 

 

 

 

10

Коефіцієнт забезпечення необоротних активів власним капіталом (КЗНАВК)

 

 

 

 

 

11

Коефіцієнт маневреності (мобільності)  власного капіталу (МВК)

 

 

 

 

 

12

Коефіцієнт забезпечення  запасів власним оборотним капіталом (КЗЗАПВОК)

 

 

 

 

 

13

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом  (КЗОАВОК)

 

 

 

 

 

14

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів постійними оборотними коштами (КЗОАПОК)

 

 

 

 

 

15.

Коефіцієнт фінансування (КФ)

Не розраховувати за відсутністю

ф. 3  № «Звіт про рух грошових коштів»

 16.                                                 Коефіцієнти обслуговування боргу

16.1

Коефіцієнт обслуговування боргу на основі   грошового потоку (КОБГП)

Не розраховувати за відсутністю

ф. 3  № «Звіт про рух грошових коштів»

16.2

Коефіцієнт обслуговування боргу на основі  операційного прибутку (КОБОП)

 

 

 

 

 

17

Рівень фінансового лівериджу  (РФЛ)

 

 

 

 

 

18

Коефіцієнт  покриття банківських відсотків за рахунок прибутку від операційної діяльності   (КПВПОД)

Не розраховувати за відсутністю

 ф. № 5 «Примітки до річного фінансового звіту»

19

Коефіцієнт  покриття  фінансових витрат  за рахунок прибутку від звичайної діяльності. (КПФВПЗД

 

 

 

 

 

20

Коефіцієнт покриття фінансових витрат за рахунок грошових коштів (КПФВГК)

Не розраховувати за відсутністю

ф. 3  № «Звіт про рух грошових коштів»

 

*Примітка. Методику визначення даних відносних показників та їх рекомендовані значення дивись у таблиці:

Головні відносні показники фінансової стійкості

суб’єктів господарювання  у зовнішньому фінансовому аналізі

за  класифікацією  - за певними звітними формами**

№ з/п

Найменування  показників

 Методика розрахунку  

показників 

Рекомендовані межі

Показників

 Перша група   головних  показників  – показники на основі балансу

1 підгрупа     -  показники співвідношення пасиву балансу

1.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, власності, концентрації власного капіталу) (КФН)

КФН = ВК / ЗК,

 

тобто:

КФН = Валюта 1 розділу пасиву балансу «Власний капітал»

/

Загальна  валюта балансу

(ряд. 640)

Рекомендований рівень коливається в межах 70%, 60:% та 50 %.

Рекомендовані межі будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання.  

2.

Коефіцієнт фінансової залежності (заборгованості, концентрації позикового капіталу (КФЗ)

КФЗ = ПК / ЗК,

 

тобто:

КФЗ = Валюта 3 розділу пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання» + Валюта 4  розділу пасиву балансу «Поточні зобов’язання» 

 / 

Загальна  валюта балансу

 (ряд. 640)  

Рекомендований рівень коливається в межах 30%, 40:% та 50 %.

Рекомендовані межі будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання.   

3.

Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля)

(КФР)

КФВ = ПК / ВК,

 

тобто:

КФР = Валюта 3 розділу пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання» + Валюта 4 розділу пасиву балансу «Поточні зобов’язання» 

 / 

Валюта 1 розділу пасиву балансу  «Власний капітал»

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання.    

4.

Коефіцієнт фінансового лівериджу

або

коефіцієнт  фінансового важеля (КФЛ)

КФЛ = ДПК / ВК,

тобто

КФЛ  = підсумок 3 розд. ПБ «Довгострокові зобов’язання»

/

підсумок 1 розд. ПБ

 «Власний капітал»

 

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання.   

5.

 Частка 

 ( коефіцієнт) довгострокового

(перманентного) капіталу в

загальному капіталі

 (ЧДК/ЗК) 

ЧДК/ЗК = (Власний капітал + Довгострокові зобов’язання)

/

Загальний капітал,

тобто:

 

ЧДК/ЗК = (1 розд ПБ  +  3 роз. ПБ)  /   Валюта балансу)

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів),, рівня рентабельності суб’єкта господарювання.   

(в західній практиці вважається нормальне значення 0,9, нижнє критичне 0,75)

   6.            Коефіцієнти структури  довгострокового (перманентного) капіталу  або

                                  довгострокових (перманентних) джерел фінансування

6.1.

Коефіцієнт незалежності довгострокового (перманентного) капіталу

(КНДК)

Власний капітал (ВК)

/

Перманентний (довгостроковий) капітал (ДК)  або  (власний капітал»  (ВК)  + Довгостроковий позиковий капітал (ДПК)),

або:

КНДК = ВК / ДК

Або

КНДК = ВК / (ВК + ДПК),

тобто:

КНДК = валюти 1 розд. ПБ «Влсний капітал»

/

(валюта 1 розд. ПБ  «Власний капітал»  +  валюта  3 розд.  ПБ    «Довгострокові зобов’язання»)

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

6.2.

Коефіцієнт залежності довгострокового (перманентного) капіталу

(КЗДК)

КЗДК = Довгостроковий позиковий капітал (ДПК )

/

Перманентний (довгостроковий) капітал (ДК)  або  (власний капітал»  (ВК)  + Довгостроковий позиковий капітал (ДПК)),

або:

КЗДК = ДПК / ДК,

або:

КЗДК = ДПК / (ВК + ДПК),

тобто:

КЗДК = валюта  3  розд. ПБ «Довгострокові зобов’язання»

/

(валюта 1 розд. ПБ  «Власний капітал»  +  валюта  3 розд.  ПБ    «Довгострокові зобов’язання»)

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

  7.                                     Показники структури позикового капіталу

7.1

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

(КДЗоб)

КДЗоб = Довгострокові зобов’язання (ДЗоб)

/

Ззагальниі позиковий капітал (ЗПК),

або:

КДЗоб = Дзоб / ЗПК,

або:

КДЗоб = Дзоб / (Дзоб + Пзоб)

тобто:

КДЗоб = валюта 3 розд. ПБ

«Довгострокові зобов’язання»

/

(валюта  3 розд. ПБ «Довгострокові зобов’язання» +  валюта  4 розд. ПБ

«Поточні зобов’язання»)

Менше 20 – 30 %

Рекомендовані межі будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

7.2

Коефіцієнт поточних зобов’язань

(КПЗоб)

КПЗоб = Поточні зобов’язання (ПЗоб)

/

Загальний позиковий капітал (ЗПК),

або:

КПЗоб = Пзоб / ЗПК,

Або

КДЗоб = Пзоб / (Дзоб + Пзоб)

Тобто

КПЗоб = валюта 4 розд. ПБ «Поточні зобов’язання»

/

(валюта  3 розд. ПБ «Довгострокові зобов’язання» +  валюта  4 розд. ПБ

«Поточні зобов’язання»)

Близько 70 – 80 %

Рекомендовані межі будуть  залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

 

2 підгрупа     -  показники  співвідношення певних груп пасивів та активів балансу

8.

Коефіцієнт фінансового ризику на основі чистої заборгованості (КФРЧЗ).

КФРЧЗ =  Чиста заборгованість (різниця між загальним позиковим капіталом (ПК), грошовими коштами (ГК) та короткостроковими депозитами (КД))

/

Власний капітал (ВК),

або:

КФРЧЗ = (ПК – ГК – КД) / ВК,

тобто:

КФРЧЗ = (3 розд. ПБ + 4 розд. ПБ-   - (ряд. 230 АБ + ряд. 240 АБ) –  ряд. 500 ПБ)

/

1 розд. ПБ

Будуть залежати від виду  діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання,   законодавства певної країни: а) зняття грошей в деяких країнах носить обмежений характер – встановлені обмеження на грошові перекази, б) спеціальне отримання фінансової вигоди за рахунок різниці між відсотковими ставками. В одних країнах світу з низькими відсотковими ставками за користування кредитами компанія позичає грошові кошти, а в інші країни світу, у яких висока відсоткова ставка,  вкладає ці грошові кошти. 

9.

Коефіцієнт забезпечення необоротних активів власним капіталом (КЗНАВК)

КЗНАВК = Власний капітал (ВК)

/

Необоротні активи (НА),

або:

 

КЗНАВК = ВК / НА,

тобто:

 

КЗНАВК = 1 розд. ПБ  /  1 розд АБ 

Повинен бути обов’язково більше 1.

10.

Коефіцієнт маневреності (мобільності)  власного капіталу (МВК)

МВК = Власний оборотний капітал (НВОК)

/

Власний капітал,

або:

 

МВК = НВОК /ВК

або:

 

МВК = (ВК – НА – ВМП) / ВК,

тобто:

 

МВК = (1 розд ПБ – 1 розд. АБ   – 3 розд. АБ)  /  1 розд. ПБ

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

Чим вище цей показник, тим більше забезпечується гнучкість у використанні власних коштів господарюючого суб’єкта. Оптимальне значення показника — 0,5 (на думку деяких авторів — більше 0,3)

11.

Коефіцієнт забезпечення  запасів власним оборотним капіталом (КЗЗАПВОК)

КЗЗАПВОК =  Наявність власного оборотного капіталу (НВОК) (як різниця між власним капіталом (ВК) необоротними активами (НА) та витратами майбутніх періодів (ВМН))

 /

Запаси (ЗАП),

або:

 

КЗЗАПВОК = НВОК / ЗАП

або:

 

КЗЗАПВОК = (ВК – НА – ВМП)

 /

ЗАП,

тобто:

 

КЗЗАПВОК = (1 розд ПБ - 1 розд. АБ - 3   розд. АБ)

/

сума ряд. 100 – 141  АБ

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

Нормаль­ним явищем є рівень коефіцієнта 60—80 %. Деякі автори нижньою критичною величиною вважають 50 %;

 

12.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом  (КЗОАВОК)

КЗОАВОК = Наявність власного оборотного капіталу (НВОК) або  різниця між власним капіталом (ВК), необоротними активами (НА) та витратами майбутніх періодів (ВМП)

/

Оборотні активи (ОА) до оборотних активів (ОА),

або:

 

КЗОАВОК = НВОК / ОА

або:

КЗОАВОК  = (ВК – НА – ВМП)

/

ОА,

тобто:

 

КЗОАВОК = (1 розд.  ПБ - 1 розд. АБ - 3 розд.  ) / 2 розд. АБ   

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання.  

13.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів постійними оборотними коштами (КЗОАПОК)

КЗОАПОК = Наявність  постійних оборотних коштів (НПОК) або різниця між оборотними активами  (ОА) та поточними зобов’язаннями (ПЗ)

/

Оборотні активи (ОА),

або:

 

КЗОАПОК = НПОК  /  ОА

або:

 

КЗОАПОК = (ОА – ПЗ)  / ОА

тобто:

 

КЗОАПОК = (2 розд. АБ    -  4 розд. ПБ)

 /

2  розд. АБ

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

Зростання цього показника є позитивною тенденцією

3 підгрупа       -  показники співвідношення активу балансу – 

в складі головних  показників - немає

 

Друга група головних  показників   – показники на основі балансу та звіту про рух грошових коштів, балансу та звіту про фінансові результати   

14.

Коефіцієнт фінансування

 (КФ)

КФ = Чистий грошовий потік (ЧГП) від всіх видів діяльностей

/

Середня величина всіх інвестицій (СІ),

або:

КФ = ЧГП  / СІ,

тобто:

КФ = сума по рядку 400 «Чистий рух  коштів за звітний період» 

 ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

/

Середня величина  валюти балансу

Чим вище даний показник, тим краще.

 

  15.                                                 Коефіцієнти обслуговування боргу

15.1

Коефіцієнт обслуговування боргу на основі 

грошового потоку

(КОБГП)

 

КОБГП = Грошовий потік  від операційної діяльності (ЧРГКОД)

/

Позиковий капітал (ПК), який   являє собою суму довгострокових зобов’язань (ДЗ) та поточних зобов’язань (ПЗ),

або:

 

КОБГП = ЧРГКОД / ПК

або:

КОБГП = ЧРГКОД / (ДЗ + ПЗ),

тобто:

КОБГП = ряд. 170 «Чистий рух коштів від операційної діяльності» ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів» 

/

(розд. 3 ПБ + розд. 4 ПБ)

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

Зростання даного показника буде оцінюватися позитивно.  

15.2.

Коефіцієнт обслуговування боргу на основі  операційного прибутку

(КОБОП)

КОБОП = Прибуток від операційної діяльності (ПОД)

 /

Позиковий капітал (ПК), який   являє собою суму довгострокових зобов’язань (ДЗ) та поточних зобов’язань (ПЗ),

або:

 

КОБОП = ПОД / ПК

або:

 

КОБОП = ПОД / (ДЗ + ПЗ),

тобто:

 

КОБОП = ряд. 100 «Прибуток від операційної діяльності » ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

 / 

(розд. 3 ПБ + розд. 4 ПБ)

Будуть залежати від виду діяльності, галузевої приналежності, оборотності капіталу (джерел фінансування та ресурсів), рівня рентабельності суб’єкта господарювання. 

Зростання даного показника буде оцінюватися позитивно.  

 

Третя група  головних показників   – показники на основі звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів

16.

Рівень фінансового лівериджу

(РФЛ)

РФЛ =  Темпи зростання чистого прибутку

/

Темпи зростання валового прибутку

Перевищення темпів зростання чистого прибутку над темпами зростання валового прибутку

17.

Коефіцієнт

 покриття банківських відсотків за рахунок прибутку від операційної діяльності   (КПВПОД)

КПВПОД = Прибуток від операційної діяльності (ПОД)

/

Сума нарахованих банківських відсотків (НБВ),

або:

КПВПОД = ПОД / НБВ;

тобто:

КПВПОД = сума по ряд. 100 «Прибуток від операційної діяльності» ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

/

сума по ряд. 540 «Проценти»

ф. № 5 « Примітки до річного фінансового звіту»

Значення показника повинно бути набагато більше 1. Бо інакше суб’єкт господарювання працює тільки на відсотки.

 

18.

Коефіцієнт

 покриття

 фінансових витрат

 за рахунок прибутку від звичайної діяльності. (КПФВПЗД)

КПФВПЗД = Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування  (ПЗД)

/

Нараховані фінансові витрати (НФВ),

або:

КПФВПЗД = ПЗД / НФВ,

тобто:

КПФВПЗД = сума по ряд. 170 «Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування»

ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

/

сума по ряд. 140

«Фінансові витрати»

ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»  або

по ряд. 060 ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

Значення показника повинно бути набагато більше 1. Бо інакше суб’єкт господарювання працює тільки на фінансові витрати.

 

19.

Коефіцієнт

покриття фінансових витрат за рахунок грошових коштів (КПФВГК)

КПФВГК =  Чистий позитивний грошовий  потік від операційної діяльності (ЧПГПОД)

/

Фінансові витрати сплачені (ФВС),

або:

КПФВГК = ЧПГПОД /  ФВС,

тобто:

КПФВГК = графа 3 ряд. 170 «Чистий рух коштів від операційної діяльності»

ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

/

графа 3 ряд. 130 «Відсотки сплачені» ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

 

Повинен бути набагато більше одиниці, оскільки суб’єкту господарювання  необхідні гроші не тільки для виплати різного роду відсотків, але й для здійснення інших операцій в своїй діяльності.

Чим більше цей показник, тим краще. Зростання в динаміці даного показника буде свідчити про поліпшення фінансової стійкості суб’єкта господарювання 

** Абсолютний показник - наявність власного  оборотного капіталу (НВОК):

НВОК   = ВК - НА – ВМП = 1 розд. ПБ – 1 розд. АБ – 3  розд. АБ

 

 Завдання 3. Згрупувати: активи підприємства залежно від ступеня ліквідності, пасиви – за ступенем зростання термінів погашення, дати оцінку ліквідності балансу..*

*Примітка.  Групи ліквідності:

1.  Абсолютно ліквідні активи (А1) — суми по статтям грошових коштів в національній та іноземній валюті (ряд. 230 та ряд. 240  АБ) які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно. 

2. Високо ліквідні активи (А2) — суми по  статтях   еквівалентів грошових коштів  (форм № 5) та поточних фінансових інвестицій (ряд. 220 АБ),  які з високою швидкістю можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків. 

3. Прискорено реалізовувані активи (А3) -  активи, для перетворення яких у наявні кошти потрібен певний, але прискорений  час. До цієї групи доцільно включити поточну дебіторську заборгованість – заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати (ряд. 160, 170 – 210 АБ),   короткострокові векселі  одержані, які по своїй суті теж являють собою поточну дебіторську заборгованість ( ряд. 150 АБ) та інші оборотні активи (ряд. 250 АЮ).  Ліквідність цих активів різна і залежить від суб’єктивних та об’єктивних факторів: кваліфікації фінансових працівників, взаємовідносин підприємства з платниками та їх платоспроможності, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обороту тощо.

4. Швидко реалізовувані активи 4) – це певні види запасів, які вже призначені для реалізації та продажу – готова продукція (ряд. 130   та   ряд. 140 АБ) та необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу (ряд. 275 АБ). Ліквідність цієї групи залежить  від своєчас­ності відвантаження продукції та товарів, швидкості і правильності оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообороту в банку, а також від якості та попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форми роз­рахунків і т. ін.

5. Повільно реалізовувані активи (А5) – це  ті запаси, які за нормальних умов діяльності не призначені для продажу, а повинні використовуватися для  власних виробничих потреб. Сюди слід віднести виробничі запаси (ряд. 100 АБ),  поточні біологічні активи (ряд. 110  АБ) та незавершене виробництво (ряд. 120).

6. Важко реалізовувані активи (А6) — активи, призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду часу. В цю статтю можна включити статті   І розділу активу балансу  «Необоротні  активи».

Перші чотири групи активів (А1, А2, А3, А4) є більш ліквідними, ніж інше майно підприємства (А5, А6). Це пов'язано з тим, що перші чотири групи активів призначені безпосередньо саме для отримання грошових коштів від них на протязі до одного року, а не для їх використання  в господарській діяльності для власних виробничих потреб протягом певного поточного або довгострокового періоду  та для власних фінансових потреб протягом більше ніж 12 місяців.

Групи пасивів у міру зростання термінів погашення:

1. Найбільш строкові зобов’язання (П1) – це поточні зобов’язання за розрахунками (ряд. 540 – ряд. 605 ПБ) та інші поточні зобов’язання (ряд. 610 ПБ) .

2. Строкові зобов’язання (П2) – це кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  (ряд. 530 та векселі видані (ряд. 520 ПБ).

3. Короткострокові зобов’язання (П3) – до них  відносяться короткострокові кредити банків (ряд. 500  ПБ)  та поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (ряд 510 ПБ).

4.  Довгострокові пасиви (П4) – це довгострокові кредити банків (ряд. 440 ПБ), довгострокові фінансові зобов’язання (ряд. 450 ПБ), відстрочені податкові зобов’язання (ряд. 460ПБ);

5. Інші довгострокові зобов’язання (П5)  -  до них  відносяться безпосередньо інші довгострокові зобов’язання (ряд. 470 ПБ);

6 Постійні пасиви (П6) – до них відноситься власний капітал – це перший розділ пасиву балансу (ряд. 480 ПБ).

 Суб’єкт економіки  вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують або дорівнюють поточним зобов’язанням.

Баланс для великих та середніх підприємницьких структур (тобто виключаються суб’єкти малого підприємництва), які  займаються, наприклад: а) виробництвом; б) будівництвом; в) торгівлею;  г) і виробництвом (будівництвом), і торгівлею, д) і виробництвом і будівництвом та є) з паралельним наданням  послуг водночас для всіх попередніх груп з урахуванням запропонованого групування активів та пасивів вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

А1  +  А2     більше або дорівнює    П1 + П2

А3 більше  або дорівнює П3

А4  +  А5     більше або дорівнює    П4 + П5

А6 менше або дорівнює       П6

Для суб’єктів господарювання, які займаються тільки наданням послуг (крім суб’єкти малого підприємництва), баланс буде вважатися абсолютно ліквідним за умов,  коли:

А1  +  А2     більше або дорівнює    П1 + П2

А3 більше  або дорівнює П3 +  П4 + П5

А4  +  А5     більше або дорівнює  0

  А6 менше  або дорівнює      П6

 Макет таблиці для аналізу ліквідності балансу великих та середніх підприємницьких структур (тобто виключаються суб’єкти малого підприємництва), які  займаються, наприклад: а) виробництвом; б) будівництвом; в) торгівлею;  г) і виробництвом (будівництвом), і торгівлею, д) і виробництвом і будівництвом та є) з паралельним наданням  послуг водночас для всіх вказаних груп з урахуванням запропонованого групування активів та пасивів рекомендується за наступною формою:

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн.

Актив

На початок року

На кінець
року

Пасив

На початок року

На кінець
року

Платіжний лишок або недостача

 

на початок року

на кінець року

1. Абсолют-но ліквідні активи (А1)

 

 

1. Найбільш строкові зобов’язання (П1)

 

 

*

*

 

2. Високо ліквідні активи (А2)

 

 

2. Строкові зобов’язання (П2)

 

 

*

*

 

Разом: А1 2

 

 

Разом  П1 2

 

 

 

 

 

3. Прискорено реалізовувані активи (А3)

 

 

3. Коротко-строкові зобов’язання (П3)

 

 

 

 

 

4. Швидко реалізовувані активи (А4)

 

 

4. Довго-строкові пасиви (П4)

 

 

*

*

 

5. Повільно реалізовува-ні активи (А5)

 

 

5. Інші довгострокові зобов’язання (П5)

 

 

*

*

 

Разом: А4 5

 

 

Разом  П4 + П5

 

 

 

 

 

6. Важко реалізовувані активи (А6)

 

 

6. Постійні пасиви (П6)

 

 

 

 

 

 

 

Макет таблиці для аналізу ліквідності балансу великих та середніх підприємницьких структур (тобто виключаються суб’єкти малого підприємництва), які  тільки надають послуги, рекомендується за такою формою:

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн.

Актив

На початок року

На кінець
року

Пасив

На початок року

На кінець
року

Платіжний лишок або недостача

 

на початок року

на кінець року

1. Абсолют-но ліквідні активи (А1)

 

 

1. Найбільш строкові зобов’язання (П1)

 

 

*

*

 

2. Високо ліквідні активи (А2)

 

 

2. Строкові зобов’язання (П2)

 

 

*

*

 

Разом: А1 2

 

 

Разом  П1 2

 

 

 

 

 

*

*

*

3. Коротко-строкові зобов’язання (П3)

 

 

*

*

 

*

*

*

4. Довго-строкові пасиви (П4)

 

 

*

*

 

*

*

*

5. Інші довгострокові зобов’язання (П5)

 

 

*

*

 

3. Прискорено реалізовувані активи (А3)

 

 

Разом:

П345

 

 

 

 

 

4. Швидко реалізовува-ні активи (А4)

 

 

*

*

*

*

*

 

5. Повільно реалізовува-ні активи (А5)

 

 

*

*

*

*

*

 

Разом: А4 5

 

 

*

0

0

 

 

 

6. Важко реалізовува-ні активи (А6)

 

 

6. Постійні пасиви (П6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати оцінку ліквідності підприємства  у таблиці. Зробити висновки.

Показники, що характеризують ліквідність підприємства*

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення
(+, –)

Розрахунок

Рівень
показника

Розрахунок

Рівень
показника

1. Наявність постійних оборотних коштів (НПОК)

 

 

 

 

 

2. Коефіцієнт   високої    ліквідності    (К вл)

 

 

 

 

 

3. Коефіцієнт прискореної (суворої) ліквідності або прискорений (суворий) коефіцієнт покриття (коефіцієнт кислотного тесту, лакмусового папірця) (К прл)

 

 

 

 

 

4. Коефіцієнт швидкої  (критичної) ліквідності або швидкий (критичний)  коефіцієнт покриття (Кшл.)

 

 

 

 

 

5. Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт поточного покриття (поточний  коефіцієнт покриття) (Кпотл)

 

 

 

 

 

6. Коефіцієнт поточної ліквідності по відношенню до всіх боргів або коефіцієнт поточного покриття всіх боргів (Кпотлзб)

 

 

 

 

 

7. Коефіцієнт  загальної ліквідності по відношенню до поточних боргів або   (загальний коефіцієнт покриття поточних боргів)) (Кзлпб)

 

 

 

 

 

8. Коефіцієнт загальної ліквідності по відношенню до всіх боргів або загальний коефіцієнт ліквідності по відношенню до всіх боргів (загальний коефіцієнт покриття всіх боргів) (Кзлзб)

 

 

 

 

 

9. Коефіцієнт співвідношення оборотних (мобільних) активів та загальних активів (Кмоа/за)

 

 

 

 

 

 

 

*Примітка.  Методику визначення даних показників та їх рекомендовані значення дивись у таблиці:

 

Показники ліквідності суб’єктів господарювання

у зовнішньому фінансовому аналізі**

№ п/п

Найменування показників

 Методика розрахунку  

показників 

 

Рекомендовані межі

показників

 

Глобальні та головні показники ліквідності суб’єктів господарювання

1.

Наявність постійних оборотних коштів

(Оборотні  активи (2 розд АБ) + 4 розд АБ)  – Поточні зобов’язання

 (4  розд. ПБ)

Позитивне значення (але значення даного показника необхідно пов’язувати із значенням коефіцієнта поточної ліквідності)

2.

Коефіцієнт   високої    ліквідності   

(абсолютно ліквідні  активи + високо ліквідні активи)

/

поточні зобов’язання

або

 (Грошові кошти та їх еквіваленти  (ряд. 230 + ряд.240 АБ)  + поточні фінансові інвестиції (ряд. 220 АБ)) / поточні зобов’язання  (4  розд. ПБ)

0,2 – 0, 35

 

3.

Коефіцієнт прискореної (суворої) ліквідності або прискорений (суворий) коефіцієнт покриття (коефіцієнт кислотного тесту, лакмусового папірця) 

(абсолютно ліквідні активи (грошові кошті) + високо ліквідні  активи (еквіваленти грошових коштів та поточні  фінансові інвестиції) + прискорено  реалізовувані активи (поточна дебіторська заборгованість,

векселі одержані, інші оборотні активи))   

 /  

  поточні зобов’язання    

Має наближатися

до 1.

4.

Коефіцієнт швидкої  (критичної) ліквідності або швидкий (критичний)  коефіцієнт покриття 

(абсолютно ліквідні активи (грошові кошті) + високо ліквідні  активи (еквіваленти грошових коштів та поточні  фінансові інвестиції) + прискорено реалізовувані активи (поточна дебіторська заборгованість, векселі одержані, інші оборотні активи) +

+ швидкореалізовувані активи (готова продукція та товари))  

поточні зобов’язання

або

 

Примітка. Для суб’єктів господарювання, які тільки надають послуги,  буде відсутнім коефіцієнт швидкої ліквідності по причині відсутності готової продукції та товарів, а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу

 

Теоретичне найнижче значення цього показника — 1,3 найвище — 2,0.

 

5.

Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт поточного покриття (поточний  коефіцієнт покриття)

 Всі оборотні активи     /   поточні зобов’язання

Або

(Розд.2 АБ + розд 4 АБ) / розд. 4 АБ

 Примітка. Для суб’єктів господарювання, які тільки надають послуги,  буде  відсутнім коефіцієнт швидкої ліквідності по причині відсутності готової продукції та товарів, а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

 А рівень поточної ліквідності буде дорівнювати або буде незначно відхилятися від коефіцієнта прискореної ліквідності по причині відсутності або незначної величині виробничих запасів, відсутності поточних біологічних активів та  залишків незавершеного виробництва.

 

 

 

 

 

 

Теоретичне значення   з урахуванням світового досвіду має бути > 2.

 

Головні показники ліквідності суб’єктів господарювання (продовження)

6.

Коефіцієнт поточної ліквідності по відношенню до всіх боргів або коефіцієнт поточного покриття всіх боргів

всі оборотні активи 

/

(довгострокові зобов’язання +

+ поточні зобов’язання

 

або

(Розд.2 АБ + розд 4 АБ)

/

   (довгострокові зобов’язання (3 розд. ПБ) +   поточні зобов’язання

(4 розд. ПБ)) 

Теоретичне значення цього показника   має бути  > 1.

 

7.

Коефіцієнт співвідношення оборотних (мобільних) активів та загальних активів (Кмоа/за)

Мобільні (оборотні)  активі

 / 

  Загальні активи

 

або

(Розд.2 АБ + розд 4 АБ) / / 

  /

валюта   баланса

(ряд. 280 активу баланса)

Межі цього показника визначаються для кожного суб’єкта економіки індивідуально залежно від його галузевої належності, виду діяльності, ступеня оборотності активів, рівня доходності діяльності, величини показників рентабельності (прибутковості).

8.

Коефіцієнт загальної ліквідності по відношенню до поточних боргів або   (загальний коефіцієнт покриття поточних боргів)

всі загальні активи (необоротні та оборотні    активи

 /

 поточні зобов’язання

Теоретичне значення цього показника  має бути не нижче 3.

9.

Коефіцієнт загальної ліквідності по відношенню до всіх боргів або загальний коефіцієнт ліквідності по відношенню до всіх боргів (загальний коефіцієнт покриття всіх боргів)

всі загальні активи (необоротні  та оборотні   активи

/

(довгострокові  зобов’язання  +  поточні зобов’язання)

 

Теоретичне значення цього показника  має бути не нижче 2.


 

 

 Тема  «Аналіз фінансових результатів».

Завдання 4. Проаналізувати чистий прибуток підприємства у наступній таблиці. Зробити висновки.

Аналіз чистого прибутку підприємства, тис. грн.

№ з/п

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+; -)

1.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 

 

 

 

2.

Податок на прибуток від звичайної діяльності 

 

 

 

3.

Чистий прибуток від звичайної діяльності 

 

 

 

4.

Прибуток від надзвичайних подій

 

 

 

5.

Податок на прибуток від надзвичайних подій 

 

 

 

6.

Чистий прибуток від надзвичайних подій 

 

 

 

7.

Загальний чистий прибуток

(ряд 3 + ряд 6).

 

 

 

 

 

  Дати оцінку показників рентабельності у наступній таблиці. Зробити висновки.

Показники рентабельності, %/*

Показники рентабельності

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

 (+; -)

1. Показники рентабельності по відношенню до реалізації:

1.1. Рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу).

1.2. Рентабельність по операційному прибутку.

1.3. Рентабельність по чистому прибутку.

 

 

 

2. Показники рентабельності по відношенню до активів:

2.1. Рентабельність активів.

2.2. Термін окупності активів, років.

2.3. Рентабельність необоротних активів.

2.4. Термін окупності необоротних активів, років.

2.5. Рентабельність оборотних активів.

2.6. Термін окупності оборотних активів, років.

2.7. Рентабельність виробничих фондів.

 

 

 

3. Показники рентабельності по відношенню до власного капіталу та зобов’язань:

3.1. Рентабельність власного капіталу.

3.2. Термін окупності власного капіталу, років.

3.3. Рентабельність позикового капіталу.

3.4. Термін окупності позикового капіталу, років.

3.5. Рентабельність діяльності.

 

 

 

4. Витратні показники рентабельності:

4.1. Рентабельність операційних витрат.

4.2. Рентабельність витрат діяльності.

4.3. Рентабельність продукції за валовим прибутком.

4.4. Коефіцієнт адміністративних витрат.

4.5. Коефіцієнт витрат на збут.

 

 

 

 

*Примітка.   Методика розрахунку показників рентабельності.

 

Перша група - показники рентабельності по відношенню до реалізації:

1. Рентабельність за валовим прибутком (маржинальним доходом) — являє собою відношення валового прибутку (маржинального доходу) до чистої виручки від реалізації (чистого доходу) і розраховується за формулою

,

де  — рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу);

ВП(МД) — валовий прибуток (маржинальний дохід);

ЧД(ВР) — чиста виручка від реалізації (чистий дохід);

Показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку припадає на 1 грн чистої виручки. Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

 1. Рентабельність за операційним прибутком (ОП) (Rоп) — являє собою відношення суми операційного прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою

Показує, скільки гривень (копійок) операційного прибутку припадає на 1 грн чистого доходу (виручки). Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

 1. Рентабельність за чистим прибутком (Rчп) — являє собою відношення суми чистого прибутку (ЧП) до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою

За світовим досвідом норма рентабельності за чистим прибут­ком — 6—12 %.

Ці показники називають також показниками рентабельності реалізованої продукції за валовим, операційним і чистим прибут­ками. Тому цю групу показників можна назвати показниками рентабельності реалізованої продукції.

Друга група - показники рентабельності  по відношенню до активів:

 1. Рентабельність активів (RА) — відношення чистого прибут­ку до середньої величини активів підприємства (А); розраховується за формулою

Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн вкладених активів (інвестицій). Може визначатися у процентах. Цей показник називається також рентабельністю інвестицій (ROE).

 1. Термін окупності активів (інвестицій) (ТОА(І)) — відношення 100 % до рентабельності активів, вираженої у процентах; розраховується за формулою

де  — рентабельність активів, виражена у процентах.

Показує, за який період будуть компенсовані чистим прибутком інвестовані в активи кошти, тобто за який термін окупляться всі активи підприємства, враховуючи досягнутий їх рівень рентабельності за аналізований період.

3. Рентабельність необоротних активів (RНА) — відношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів (НА), розраховується за формулою

Характеризує величину чистого прибутку, що припадає на кожну гривню необоротних активів. Може розраховуватися у процентах. Зростання є позитивним результатом.

 1. Термін окупності необоротних активів (ТОНА) — відношення 100 % до рентабельності необоротних активів у процентах (% RНА) розраховується за формулою

 1. Рентабельність оборотних активів в  — відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів (ОА), розраховується за формулою

 1. Термін окупності оборотних активів (ТООА) — відношення 100 % до рентабельності оборотних активів у процентах (% RОА):

 1. Рентабельність виробничих фондів — відношення валового або чистого прибутку до середньої величини виробничих фон­дів (ВФ), розраховується за формулою

.

Показує величину валового (чистого) прибутку, що припадає на кожну гривню виробничих ресурсів (фондів) підприємства.

Третя група - показники рентабельності по відношенню до власного капіталу та зобов’язань:

1. Рентабельність власного капіталу () — відношення чис­того прибутку до середньої величини власного капіталу (ВК), розраховується за формулою

2. Термін окупності власного капіталу (ТОВК) — відношення 100 % до рентабельності власного капіталу, виражену у процентах (% RВК):

.

3. Рентабельність позикового капіталу () як відношення чистого прибутку до середньої величини позикового капіталу (ПК) розраховується за формулою

4. Термін окупності позикового капіталу (ТОПК) — відношення 100 % до рентабельності позикового капіталу, у процентах (% Rпк):

5. Рентабельність діяльності підприємства (Rд) — відношення прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до середньої величини власного та позикового капіталу або суми всіх активів (валюти балансу), розраховується за формулою

,

Визначає, який прибуток одержало підприємство на 1 грн капіталу, тобто характеризує ефективність використаних ресурсів підприємства.

Четверта група - витратні показники рентабельності:

1. Рентабельність операційних витрат (Rов) — відношення прибутку від операційної діяльності (ПОД) до величини операційних витрат (ОВ), розраховується за формулою

.

Характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн понесених операційних витрат, тобто вигідність для підприємства виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, понесених інших витрат операційної діяльності та являє собою витратний показник рентабельності.

2. Рентабельність продукції за валовим прибутком (RПвп) — відношення валового прибутку (ВП) до собівартості реалізованої продукції (СРП):

Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн собівартості реалізованої продукції. Характеризує прибутковість (вигідність) виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або продажу товарів.

3. Рентабельність витрат діяльності (КВЗД) як відношення загального прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до всіх витрат від звичайної діяльності (ВЗД):

Характеризує витратну рентабельність, показує, скільки прибутку припадає на кожну гривню всіх понесених за звітний період витрат.

Другорядними показниками виступають коефіцієнти адміністративних витрат (Кав), витрат на збут (Квзб) — відношення цих видів витрат до собівартості реалізованої продукції:

Ці коефіцієнти застосовуються на підприємстві для ціноутворення.

 

 

 Завдання 5. Дати оцінку ділової активності підприємства за показниками, наведеними в таблицю. Зробити висновки.

Аналіз   показників оборотності капіталу  або ділової активності

 суб’єкта  господарювання  *

 

№ з/п

Показники

Методика розрахунку

Рівень
показника

1

Показник оборотності активів (загального капіталу)

 

 

2

Показник  оборотності  оборотних  (мобільних) засобів  активів (активів)

 

 

3.

Показник  оборотності матеріальних оборот­них засобів

 

 

4.

Показник  оборотності готової продукції

 

 

5

Показник  оборотності дебіторської заборгованості

 

 

6

Середній термін обороту дебіторської заборгованості, дні

 

 

7

Показник т оборотності кредиторської заборгованості

 

 

8.

Середній термін обороту  кредиторської ї заборгованості, дні

 

 

*Примітка.   Оборотність капіталу виступає одним із важливих показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.

 

Серед багатьох показників оборотності  важливе місце для даного підприємства посідає оборотність всіх активів, оборотних активів, дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості. 

            Всі показники оборотності розраховуються за наступною схемою: 1) кількість оборотів певного виду засобів (капіталу) і 2) тривалість одного обороту  певного виду засобів (капіталу). Загальна схема висновку по даним показникам: чим більша кількість оборотів за певний звітний період, тим краще; чим менше тривалість одного обороту, тим краще.

Методика розрахунку показників оборотності або ділової активності

:1. Показник оборотності  активів (загального капіталу) (ОАК) -  відношення чистого доходу (виручки) (ЧД (ВР)) до середньої вартості активів ():

.   

Зростання даного показника свідчить про прискорення кругообігу  засобів підприємства.

2. Показник оборотності оборотних (мобільних) активів (ООА) -  відношення чистого доходу (виручки) (ЧД (ВР)) до середньої вартості оборотних активів ():  за звітний період:

 

 Зростання даного показника свідчить про прискорення кругообігу  оборотних активів підприємства.

                3. Показник оборотності матеріальних оборотних засобів (ОМОЗ) -  відношення чистого доходу (виручки) (ЧД (ВР)) до середньої вартості    запасів по балансу ():

ОМОЗ = ЧД (ВР)  /  )

Зростання даного показника свідчить про прискорення кругообігу  матеріальних оборотних коштів. Характеризує число оборотів запасів  господарюючого суб’єкта за аналізований період. Зниження цього коефіцієнта свід­чить про відносне збільшення виробничих запасів, незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію (у випадку зменшення оборотності готової продукції) або ж товарів.

4. Показник  оборотності готової продукції (ОГП) - відношення чистого доходу (виручки) (ЧД (ВР)) до середньої вартості готової продукції ():  за звітний період:

 

Зростання даного показника свідчить про прискорення кругообігу  готової продукції. Його зростання виявляє підвищення попиту на продукцію підприємства, а зниження — збільшення залишків готової продукції у зв’язку із зниженням попиту.

5.  Оборотність дебіторської заборгованості (ОДЗ) - відношення чистого доходу (виручки) (ЧД(ВР)) до середньої суми дебіторської заборгованості ():

ОДЗ = ЧД (ВР) /  )

Зростання даного показника свідчить про прискорення кругообігу  дебіторської заборгованості. Зростання коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості означає збільшення швидкості сплати заборгованості підприємству, зменшення продажу в кредит, а його зниження — збільшення обсягу кредиту, що надається іншим суб’єктам..

6. Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості в днях (період інкасації, повернення) (ТОДЗ) -  відношення календарних днів у періоді до коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості (ОДЗ):

                                           

Нормальний термін погашення: 0-60 днів.

Чим менше тривалість одного обороту, тим краще (менше потрібно коштів).

7. Оборотність кредиторської заборгованості (ОКЗ) - відношення чистого доходу (виручки) (ЧД(ВР)) до середньої суми кредиторської заборгованості ():

ОКЗ = ЧД (ВР /  )

Зростання коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості виявляє підвищення швидкості сплати заборгованості підприємства, а зниження —зростання купівлі продукції в кредит.

8.. Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості в днях (період інкасації, повернення) (ТОКЗ) -  відношення календарних днів у періоді до коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості (ОКЗ):

                                           

Чим менше тривалість одного обороту, тим краще, тим швидше повертаються та сплачуються борги кредиторам. 

  За результатами проведеного аналізу дати загальну оцінку фінансового стану та підсумкову оцінку фінансовим результатам діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання та вказати шляхи їх поліпшення.

 

Технологія виконання:

 1. Збір та вивчення інформації.
 2. Структуризація та аналіз інформації.
 3. Формалізація результату згідно вимог оформлення.
 4. Підготовка міні – презентації (інтерпретація результату).

 

 

БЛОК 5 - Завдання з дисципліни “Організація і методика аудиту”

Мета:  забезпечити практичне застосування теоретичних знань, отриманих в процесі навчання та набуття практичних навичок з організації і методики проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку, внутрішнього контролю та фінансової звітності), виробити у студентів уміння до обробки фінансової інформації, здійснення необхідних розрахунків, підготовки  прийняття правильних управлінських рішень.

Завдання: засвоєння теоретичних основ та методів рішень завдань з організації і методики проведення аудиту; набуття практичних навичок з планування, організації  та методики виконання аудиторських процедур; оформлення поточних та підсумкових документів аудитора; забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією щодо результатів аудиторської перевірки для прийняття правильних управлінських рішень; застосування інформаційних систем і комп'ютерних технологій.

 

Перелік інформаційного матеріалу за даними базового підприємства для виконання завдання.

Інформаційний матеріал за даними базового підприємства: реквізити підприємства, статут підприємства, ліцензійні згоди на всі види діяльності підприємства, наказ про облікову політику підприємства, первинні облікові документи,  всі форми звітності (фінансова, статистична, управлінська, податкова), звіти (висновки) незалежних аудиторів попередніх аудиторських перевірок.

 

Перелік конкретних завдань.

Завдання 1.

Для розуміння характеру суб’єкта господарювання, в тому числі його діяльності, структури його власності та корпоративного управління, видів інвестицій, які він здійснює та планує здійснити та структури і способу його фінансування необхідно дослідити доступну інформацію базового підприємства за такими напрямами:

 • опис бізнесу;
 • інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, чисельність персоналу, основних покупців і постачальників, джерела фінансування діяльності;
 • інформація про стан корпоративного управління, загальну кількість та капітал власників;
 • організація облікової системи на базовому підприємстві (форма обліку та оподаткування, наявність консолідованої фінансової звітності, ступінь комп’ютеризації обліку та розрахунків, кількість облікового персоналу);
 • система внутрішнього контролю (в т. ч. наявність служби внутрішнього аудиту).

     

      Завдання 2.

На основі інформації, отриманої із фінансової звітності базового підприємства, підготувати  лист-зобов’язання відповідно МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту». В листі-зобов’язанні необхідно обов’язково узгодити такі питання:

 • мету та обсяг аудиту фінансової звітності;
 • відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність;
 • відповідальність аудитора за висловлення аудиторської думки;
 • ідентифікацію застосованої концептуальної основи для складання фінансової звітності;
 • перелік документів, які необхідно надати для проведення аудиторської перевірки;
 • перелік підсумкових документів, що будуть надані аудитором замовнику аудиту.

Крім цих питань, лист-зобов’язання з аудиту має включати і інші питання, притаманні суб’єктам господарювання, що проводять обов’язковий аудит.

 

Завдання 3.

Відповідно МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» розробити загальну стратегію аудиту. Для цього необхідно визначити:

 • характеристики завдання з аудиту, що визначатимуть його обсяг;
 • ресурси для конкретних аспектів аудиту (загальну кількість членів аудиторської групи, використання експертів і фахівців базового підприємства та ін.);
 • час проведення аудиту;
 • можливі зони високого ризику за фінансовою звітністю базового підприємства;
 • звітність аудитора за наслідками аудиту.

 

Завдання 4.

Скласти план (програму) проведення аудиту,  де вказати: напрямки перевірки (сегменти фінансової звітності); аудиторські процедури; терміни виконання; відповідних виконавців; методи; джерела інформації; осіб,  що здійснюють контроль за якістю проведення аудиту, а також об’єкти перевірки, що вимагають на думку аудитора особливої уваги.

 

Завдання 5.

Використовуючи фінансову звітність базового підприємства, на основі ключових коефіцієнтів, визначити:

 • ефективність використання основних засобів;
 • стан дебіторської заборгованості;
 • основні тенденції результатів його діяльності;
 • перспективи з позиції безперервності функціонування базового підприємства в майбутньому.

 

Перелік контрольних запитань.

 1. Предмет, метод та об’єкти організації і методики аудиту. Професійна етика аудиторів, їх відповідальність та контроль якості роботи персоналу аудиторської фірми. Організація процесу аудиту фінансової звітності та праці аудиторів.
 2. Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства (методика і організація).
 3. Аудит необоротних активів та інвестицій (методика і організація).
 4. Аудит грошових коштів та дебіторської заборгованості (методика і організація).
 5. Аудит запасів незавершеного виробництва (методика і організація).
 6. Аудит праці, її оплати та зобовязань за їх видами (методика і організація).
 7.  Аудит витрат, формування доходів та фінансових результатів (методика і організація).
 8.  Аудит податкових розрахунків і платежів (методика і організація).
 9. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту. Особливості аудиту фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами.
 10. Аудиторський звіт (висновок) незалежного аудитора, його підготовка та передача замовнику.

 

Форма подачі результатів дослідження.

Відповідно до положень МСА 230 «Аудиторська документація» зібрана аудитором інформація, у тому числі і щодо доходів і фінансових результатів, має бути зафіксована у робочих документах.

На завершальному (заключному) етапі перевірки аудитор повинен узагальнити зібрані дані щодо доходів і фінансових результатів базового підприємства, скласти перелік виявлених ними помилок та порушень, оцінити суттєвість їх загального впливу на показники доходів і фінансових результатів у фінансовій звітності і перейти до складання аудиторського звіту (висновку) незалежного аудитора .

Відповідно до положень МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» скласти аудиторський звіт (висновок) незалежного аудитора. Він  повинен містити наступні складові, які надані у таблиці.

Структура аудиторського звіту (висновку) незалежного аудитора

Частини звіту

Зміст частин

Заголовок

У якому вказується, що це звіт незалежного аудитора

Адресат

 • визначається для кого призначений аудиторський звіт

Вступний параграф

 • назва суб’єкта господарювання, звітність якого перевіряється аудитором;
 • назва фінансової звітності, що підтверджена аудитором,
 • назву кожної з форм, що перевірена аудитором;
 • посилання на важливі аспекти облікової політики та іншу пояснювальну інформацію;
 • дата або період, за який складено фінансову звітність

Відповідальність управлінського персоналу

 • відповідальність осіб управлінського персоналу за складання та подання фінансової звітності та за стан внутрішнього контролю в суб’єкта господарювання та недопущення ним суттєвих викривлень показників фінансової звітності в результаті помилки чи шахрайства

Відповідальність аудитора

 • є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, посилання на застосування стандартів

Аудиторська думка

 • 1) формування аудиторської думки передбачене законом чи нормативним актом за допомогою термінів:
 • «відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах» або
 • «надає достовірну та справедливу інформацію»
 • 2) описання інформації, що подається у фінансовій звітності;
 • 3) описання застосованої концептуальної основи фінансової звітності та її можливого впливу на думку аудитора, що ідентифікується за допомогою наступних формулювань:
 • «…відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності…» або
 • «… згідно з принципами бухгалтерського обліку, що є загальноприйнятими в … »

Інша відповідальність щодо звітності

 • на основі яких ґрунтується його думка щодо іншої фінансової звітності з окремих питань, що є додатковими

Підпис аудитора

 • аудитор підписує аудиторський звіт іменем аудиторської фірми, власним іменем, вказується сертифікат, номер за реєстром

Дата аудиторського звіту

 • Аудиторський звіт датується не раніше від дати на яку аудитор достатні та відповідні аудиторські докази

Адреса аудитора

 •  

 

Технологія виконання:

 1. Збір та вивчення інформації.
 2. Структуризація та аналіз інформації.
 3. Формалізація результату згідно вимог оформлення.
 4. Підготовка міні – презентації( інтерпретація результату).

 

Порядок оцінювання знань (компетенцій) з тренінгу

Об’єкти та критерії оцінювання міжпредметного тренінгу:

Об’єктами оцінки є вміння організовувати роботу бухгалтерії підприємства.

Зокрема, для оцінювання знань, умінь та навичок студентів застосовуються наступні критерії та шкала оцінювання:

1. Логічність та змістовність побудови презентації.

2. Наочність презентації.

3. Наявність елементів інноваційних, творчих рішень.

4. Ступінь володіння економічною ситуацією під час обговорення виконаного завдання з науки.

5. Коректність оперування економічною термінологією.

Критерії оцінювання міжпредметного тренінгу

№ з/п

Види тренінгових робіт

за блоками

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

Блок № 1

1. Завдання

2. Презентація*

 

Звіт про результати досліджень

20

15

5

2

Блок № 2

1. Завдання

2. Презентація

 

Звіт про результати досліджень

20

15

5

3

Блок № 3

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень

20

15

5

4

Блок № 4

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень

20

15

5

5

Блок № 5

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень

20

15

5

7

Всього

 

100

*Кожний учасник тренінгу проводить свою міні – презентацію тривалістю 3–5 хвилин за визначеною формою. Після міні – презентації учасникам надається можливість коротко відповісти на питанняінших учасників і викладача (тренера ).

 

            Оцінювання виконаних студентами тренінгових завдань відбувається за 20-бальною шкалою за кожною дисципліною в залежності від обсягу виконання, організаційного і професійного рівня в організації і проведенні тренінгу. Виставлення балів кожному учаснику за результатами виконання та проведення тренінгу відбувається шляхом складання балів за вказаними критеріями оцінювання з інтервалом 10, 15, 20 і наступним переведенням загальних балів в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS.

   Переведення даних 20-бальної шкали оцінювання в 4-бальну здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за 20-бальною шкалою, що використовується в КНEУ

Оцінка за національною

4-бальною шкалою

20

відмінно

15

добрe

10

задовільно

0-9

нeзадовільно

 

 

Список рекомендованої літератури

 

Рекомендована література до блоку 1

 1. Василенко В.О. Теорія та практика розроблення управлінських рішень: навч. посіб. / В.О. Василенко. – К.: Центр учбової літератури, 2002. – 420 с.
 2. Вертакова О. Управленческие решение: разработка и выбор: учеб. пособие – 2005. – 352 с.
 3. Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / І. М. Вигівська; Житомир. держ. технол. ун-т. − Житомир: [б. и.], 2010. − 21 с.
 4. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Е.П. Голубков. – М.: Дело, 2005. – 544 с.
 5. Давидюк Т.В. Екологіцчний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку [Текст]: Моногрфія / Т.В. Давидюк, І.В. Замула, С.Ф. Легенчук; під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 480 с.
 6. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально-відповідальної діяльності суб'єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку [Текст]: монографія / І. В. Жиглей ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2010. – 495 с.
 7. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки [Текст] : монографія / І. В. Замула ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2010. - 440 с.
 8. Кадыров М.С. Система стратегического управления как основа реструктуризации бизнеса //Вестник ТИСБИ. – 2000. – №2. – С. 12-14.
 9. Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку [Текст]: Монографія / М.В. Корягін: Львів: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 262 с.
 10. Косянчук Т. Ф.,. Аналіз існуючих підходів щодо оцінки результативності діяльності підприємства / Т. Ф. Косянчук, О. В. Рибак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4, Т.2. – С. 62-66.
 11. Крючков В.Г. Теоретико-методологическое исследование современных моделей информационной учетно-налоговой системы и концепция коммуникационного взаимодействия ее элементов – Москва: Финпресс, 2009. – 112 с.
 12. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік для управління: гносеологічний та епістемологічний конфлікти : монографія / О. А. Лаговська; ред.: Ф. Ф. Бутинець; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2011. - 344 с.
 13. Лігоненко Л. О. Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення понять «ефективність» і «результативність» управління підприємством / Л. О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки. – К., 2008. – № 10. – С 207-216
 14. Лукина Н.П. Информационное общество: состояние и перспективы социально-философского исследования [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові дані (41 193 bytes). – Режим доступу:http://www.ipu.com.ua/ru/node/5435
 15. Махмудов А.Г. Модель системы стратегического менеджмента на промышленном предприятии //Актуальні проблеми економіки, 2002 – №3 – С. 59-61.
 16. Мироненко Ю.Д. Роль стратегического управления компанией в ее организационном развитиии / Ю.Д. Мироненко, А.К. Тереханов – М. : Корпоративные системы, 2004.
 17. Плікус І.Й. Облікова інформація в системі управління фінансами підприємства  / І.Й. Плікус // Журнал “Регіональні перспективи”. – 2003. − № 2-3. − С. 28-35.
 18. Розвиток бухгалтерського обліку в контексті узгодження антагоністичних інтересів груп заінтересованих осіб : монографія / І. В. Жиглей, В. І. Кузь, О. А. Лаговська, О. В. Олійник; МОНМС України, Буков. держ. фін.-екон. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2012. - 247 с.
 19. Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України: монографія / Т.А. Бутинець, Т.В. Давидюк, І.В. Жиглей, І.В. Замула; за заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 308 с.
 20. Турило А. М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства /А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 35-44.

 

Рекомендована література до блоку 2

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.  № 436-IV
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-Х1У.
 3. Закон України «Про власність» від 07.02.91 р. № 697-ХП.
 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. із змінами і доповненнями.
 5. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р. № 887-12 із змінами і доповненнями.
 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій /Мінфін/: затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X
 8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III
 9. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку: Підручник. – К.: Цент учбової літератури, 2010. – 352 с.
 10. Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку (навчальний посібник). – К.: «Алерта», 2007.
 11. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635
 12. Національні Положення /стандарти/ бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України 1999-2007рр. /1-31/ з доповненнями та змінами.
 13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій /Мінфін/: затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
 14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
 15. Сльозко Т. М. Організація обліку: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2008.
 16. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник.- К.: КНЕУ, 2004.- 412 с.
 17. Сук Л. К., Сук П. Л. Організація обліку та контролю на підприємстві. – К.: «Університет Україна», 2007.
 18. Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С., Наумчук О.А., Власова І.О. Організація бухгалтерського обліку: Навч. Посіб. – К.: Цент учбової літератури, 2011. – 564 с.
 19. Чебанова Н., Чупырь Т., Чупырь В. Организация бухгалтерского учета. – Х.: «Фактор», 2008.

 

Рекомендована література до блоку 3

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-Х1У.
 2. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: Навчально-практичний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 528 с.
 3. Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Вахрушина М.А., Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник.- Москва: Омега-Л, 2010. - 320 с.
 4. Міжнародні стандарти фінансової звітності – 2009. Переклад з англійської за ред. С.Ф. Голова. - Том 1. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009. - 1608 с.
 5. Міжнародні стандарти фінансової звітності – 2009. Переклад з англійської за ред. С.Ф. Голова. - Том 2. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009.- 1648 с.
 6. Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: Монографія. -  К.: КНЕУ, 2005. -172 с.
 7. Небильцова О.В., Коршикова Р.С., Лук’яненко Л.І., Ходзицька В.В. Облік і
 8. звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2011. - 453 с.
 9. Трансформація звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО: методичні рекомендації. - За ред. С.Ф. Голова. - Вінниця: Консоль, 2010. - 362 с.

 

 

Рекомендована література до блоку 4

 1. Бузырев В.В. Анализ и диагностика  финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия: учебник / В.В. Бузырев, И.П. Нужина. – М.: КНОРУС, 2010. – 336 с.
 2.  Грэхем Бенджамин, Мередит Спенсер Б. Анализ финансовой отчетности компании. - Пер. с англ. . – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 144 с.
 3. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса или как понимать баланс: Учеб. практ. пособие. – 2-е изд., перераб и доп. -  М.: Проспект, 2010. – 560 с.
 4. Лахтіонова Л.А. Аналіз платоспроможності та ліквідності суб’єктів підприємницької діяльності / Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2010. – 657 с.
 5. Любушин Н.П. Финансовый анализ: учебник / Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева. - 2-е изд., перераб и доп. -  М.: Эксмо, 2010. – 336 с.
 6.  Мних Є.В.  Фінансовий аналіз: навчю посіб. / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К.: КНТЕУ, 2010. – 412 с.
 7. Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности: учебник / Н.С. Пласкова. -  М: Эксмо, 2010. – 384 с.
 8. Пожидаева Т.А.  Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т.А.  Пожидаева. - 3-е изд.,стер. - М.: КНОРУС, 2010. -  320 с.
 9. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Магопець О.А., Давидов І.Г., Сорокіна А.І., Головченко Н.Ю. – Кіровоград, ТОВ «КОД», 2010. – 280 с.
 10. Черненко А.Ф. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / А.Ф. Черненко, А.В. Башарина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 285 с.
 11. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. -  2-е изд., перераб. и доп. - М: ИНФРА- М, 2010. – 208 с.
 12. Этрилл П. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов / Питер Этрилл, Эдди Маклейни: Пер. с англ.  – 3-е изд. – М.:  Альпина Паблишерэ, 2010. -  502 с.
 13. David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen, Martin Hoogendoorn, Carien van Mourik.  International financial Reporting and Analysis, 6th Edition. –Cengage Learning EMEA, 2014  – 870 p. 
 14. David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen. Business Reporting and Analysis. –2th ed. – London: THOMSON, 2005. – 768 p.
 15. David A. Guenther.  Financial Reporting and Analysis. – Internationaledition. – New York, McGraw-Hall, Irwin, 2005. – 521 p.
 16. Charles H. Gibson. Financial Statement Analysis, 13th Edition. –South Western, Cengage Learning, 2013  – 668 p.
 17. Krishna G. Paleru, Paul M. Healy, Victor L. Bernard, Erik Peek. Business Analysisand Valuation: IFRS Edition. – London: THOMSON, 2007. –   572 p.
 18. Lawrence Revsine, Daniel W. Collins, W. Bruce Jonson.  Financial Reporting and Analysis. – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1999. – 988 p.
 19. Michael J. Sandretto. Cases in Financial Reporting. International edition. – 2013  South Western, Cengage Learning. – 543 p.
 20. Tyran Michael R. Handbook of business and financial ratios. –Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1986. – 274 p.
 21. HerveStolowy, Misel J. Lebas, Yuan Ding. Financial Accounting and Reporting a Global Perspective. - 4th ed. – 2013 Cengage Learning EMEA. – 666 p.
 22. Vause A.H. (Bob). Guideto Analysing Companies. – London: TheeconomistNewspaper LTD. 2009. – 328 p.  

 

Рекомендована література до блоку 5

 1. Аудит: Підручник  / за загальною редакцією  О.А. Петрик / О.А. Петрик,  В.О.Зотов, Б.В.Кудрицький та ін.  – К.: КНЕУ, 2015. –  498с.
 2. Аудит: навч. посібн. / Л.М.Янчева, З.О.Макеєва, А.О.Баранова та ін.- К.: Знання, 2009.- 335 с.
 3. Аудит: практикум / [О. А. Петрик, В. О. Зотов., Б. В. Кудрицький, І. Ю. Чумакова та ін. ]. – К. : КНЕУ, 2011. – 364 с.
 4.   Аудит оподаткування підприємств:Навч.посібник. / О.А.Петрик, Г.М.Давидов, О.Ю.Редько та ін..; за   заг.ред.О.А.Петрик.- К.:ДННУ «Акад.фін.управління», 2012. -352с.
 5.  Ватуля І. Д., Канцедал Н. А., Пономаренко О. Г. Аудит. Практикум : Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 304 с.
 6.   Гончарук Я. А., Рудницький В. С. Аудит: 3-те вид. перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. — 444 с.
 7. Ільїна С. Б. Основи аудиту : Навч. посібник. — К.: Кондор, 2006. — 377 с.
 8. Кулаковська Л.П. Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: підручник.- К.: «Каравелла», 2009. – 544 с.
 9. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: «Каравелла », 2009. – 544 с.
 10. Оргійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч.посібник, 2-ге вид., перероб.і допов.. – К.: Алерта, 2012. – 664с.
 11. Організація і методика проведення аудиту: Навч. Посіб. //В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул. – К.: Професіонал, 2006. – 576 с.
 12. Пантелеєв В.П. Аудит.: навч. посібник,- К.: Професіонал, 2008.- 400 с.
 13. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація. Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с.
 14. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерській Д.Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. Посіб. / За заг. Ред.. О.А.Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
 15. Петрик О. Аналітична оцінка розвитку нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. — 2008. — № 12. — С. 47—52.
 16. Петрик О. Законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні: реалії сьогодення // Бухгалтерський облік і аудит. — 2009. — № 8—9. — С.70—77.
 17. Рядська В. В., Петраков Я. В. Аудит : Практикум. - К.: Центр учбової літератури, 2009. –– 464 с.
 18. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295 с.
 19. Чернелевський Л.М. Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика. Навч. посіб. – К.: Хай – Тек Прес , 2008. – 560 с.