Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ТРЕНІНГ-КУРС: ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА МОВА)

ТРЕНІНГ-КУРС: ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА МОВА)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                  Ректор НУХТ,

                                                                  професор_________ А.І. Українець

                                                                                      (Підпис)     

 «___» _______________2018 р.

 

 

ТРЕНІНГ-КУРС: ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

(АНГЛІЙСЬКА МОВА)

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять та виконання контрольних робіт

для студентів освітнього ступеня «Магістр»

спеціальностей: 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства», 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» та освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання

 

 

 

Всі цитати, цифровий та фактичний                             

матеріал, бібліографічні відомості                                

перевірені. Написання одиниць                                       

відповідає стандартам              

            СХВАЛЕНО

            на засіданні кафедри

            ділової іноземної мови та

            міжнародної комунікації

            Протокол №__________

            від __________________

 

 

Підпис (и) автора (ів) __________________

« ____» ______________________20___ р.

 

Реєстраційний номер

електронних методичних

рекомендацій у НМУ

 

 

 

Київ   НУХТ   2018

 

Тренінг-курс: Ділова іноземна мова (англійська мова): [Електронний ресурс] методичні рекомендації до практичних занять та виконання контрольних робіт для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства», 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» та освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. Л.І. Куниця, доцент – К: НУХТ, 2018. – 95с.

 

 

 

 

Рецензент:   Л.Ю. Шапран, доцент                 

 

 

Укладач:      Л.І. Куниця, доцент

                             

 

Відповідальний за випуск Г.А. Чередніченко, канд. пед. наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Подається в авторській редакції

 

 

 

ВСТУП

 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх фахівців належного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

       Методичні рекомендації призначені для самостійної роботи та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства», 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство і торговельне підприємництво» та спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці».

Дані методичні рекомендації розраховані на студентів заочної форми навчання, які вивчають англійську мову з метою використання її в професійній діяльності, в практичній роботі за кордоном або в межах країни при роботі з іноземними клієнтами.

Тематика, лексичний мінімум, система вправ спрямовані на досягнення головної мети.

Мета даних методичних рекомендації – забезпечити лексико-граматичний мінімум та розвинути мовно-комунікативні навички.

Дані методичні рекомендації дають студентам основні і корисні ідеї, поради та стратегії, які допоможуть їм уміло і ефективно спілкуватися на англійській мові в сучасних умовах.

Дані методичні рекомендації сприятимуть формуванню у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій та є додатковим спонукальним мотивом до удосконалення навичок усного та писемного мовлення в професійній сфері.

 

 

 

 

 

 

Предмет і мета дисципліни «Тренінг-курс: Ділова іноземна мова (англійська мова)»,

її місце і роль у навчальному процесі

Розвиток та поліпшення заочної освіти має важливе значення в сучасних умовах для забезпечення держави висококваліфікованими спеціалістами.

Поглиблення та поширення міжнародного співробітництва в різних галузях вимагає від сучасного випускника вищої школи практичного володіння іноземною мовою, що дозволяє своєчасно ознайомитись з новими технологіями та відкриттями в науці і техніці, сприяє встановленню контактів із зарубіжними фірмами та підприємствами.

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами.

Предмет: лексика, граматика і фонетика іноземної мови.

Роль: Курс іноземної мови є важливою складовою програми підготовки бакалаврів. Вивчення дисципліни сприяє розвитку творчого мислення, розширює світогляд, знайомить з культурою країн, мова яких вивчається, підсилює успішність соціалізації студентів. Студенти розвивають чуття мови, мовної здогадки, пам’ять у всіх її видах (аналіз, синтез, порівняння, умовивід), відбувається розвиток сенсорного сприйняття, мотиваційної сфери, вміння спілкуватися, таких рис характеру як працьовитість, воля, цілеспрямованість, активність, вміння вчитися.

 

Цілі навчальної дисципліни

 

 • практична – формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;
 • освітня – формувати у студентів загальні компетенції (вміння й навички); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;
 • пізнавальна – залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;
 • розвиваюча – допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови;
 • соціальна – сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися;
 • соціокультурна – досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

 

Зміст навчальної дисципліни та види діяльності студентів

 

Зміст дисципліни спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного і професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою.

Особливість вивчення іноземної мови при заочній формі навчання полягає в тому, що більша частина мовного матеріалу опрацьовується самостійно. В кожного семестрі відводиться по 4 години на практичні заняття та по 112 годин на самостійну роботу студентів.

Навчальний матеріал, який вивчається як на практичних заняттях так і під час самостійної роботи студентів, розподілений на три семестри.

 

 

пор.

Тема та зміст лекції

Кільк.

годин

Література

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр

Лексичний матеріал

Структура компанії

 

 

 

 

2 семестр

Лексичний матеріал

Складання контракту

.

 

 

 

3 семестр

Лексичний матеріал

Написання бізнес плану

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 1. English for Economists (англійською мовою): Англійська мова для студентів економічних спеціальностей: навч. посіб. /Л.Ю. Шапран, Г.А. Чередніченко, Л.І. Куниця. - К.: ТОВ «ПанТот», 2014. – 220 с.   

 

Business correspondence and communication at work (англ.. мовою): Бізнесова кореспонденція та спілкування на робочому місці: підручник /Л.Ю. Шапран, Г.А. Чередніченко, Л.І. Куниця, Л.В. Вікторова – К.: Кафедра, 2013. – 280 с.

 

 

 

Business correspondence and communication at work (англ.. мовою): Бізнесова кореспонденція та спілкування на робочому місці: підручник /Л.Ю. Шапран, Г.А. Чередніченко, Л.І. Куниця, Л.В. Вікторова – К.: Кафедра, 2013. – 280 с.

 

 

 

На установчих заняттях викладач пояснює порядок виконання контрольних робіт і відповідний лексико-граматичний матеріал. Вдома студент доопрацьовує весь матеріал самостійно, використовуючи рекомендовану літературу.

 

Після закінчення курсу «Тренінг-курс: Ділова іноземна мова (англійська мова)»   студенти повинні вміти:

 • розповісти про компанію, в якій вони працюють;
 • розуміти зміст контракту на іноземній мові та самостійно скласти контракт іноземною мовою, користуючись словником;
 • розуміти та вміти скласти бізнес план іноземною мовою.

 

Поточний контроль

 

       Контроль знань студентів здійснюється за результатами контрольної роботи та усної відповіді студента, згідно заданої тематики. В кінці семестру проводиться залік або іспит, мета яких – перевірити готовність студентів до користовування іноземною мовою в професійній діяльності.

 

Контрольні роботи

 

Протягом курсу навчання іноземної мови студенти повинні виконати 3 творчі контрольні роботи (по 1 контрольній роботі за семестр).

Для виконання контрольних робіт треба розібрати та вивчити необхідний матеріал, який заплановано опанувати у відповідному семестрі для кожного завдання контрольної роботи. Крім того, цей матеріал також пояснюється викладачем під час установчих занять. Виконані контрольні роботи відсилаються на адресу університету чи приносяться студентами особисто в ауд. В-210, де вони реєструються і даються викладачу на перевірку.

В кінці кожного розділу – семестру поданий зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр

 

Контрольна робота №1

з англійської  мови для магістрів заочного факультету всіх спеціальностей

 

COMPANY PROFILE

 

A company profile is a brief summary about the company, its objectives and goals, its history to date, and milestones achieved along the way. It is one of the best tools to show case performance and grab new investors, employees, customers, or other parties. The main purpose is to approach new segments important to growth. It can be directed towards potential investors, new customers or new employees to aid growth and expansion.

        It should include an introduction, brief history, and relevant data in terms of income, revenue, structure, infrastructure, resources, products, professional experience, and capacity. It also contains goals and future plans, both in the short and long term.

        A page should be devoted to management. The company has a lot of hard-working men and women that run every facet of the business, and the important things they do should be highlighted. Each person’s introduction must have their title within the company as well as a presentation of their successes.

 

 

Activity 1.      Read the text about the joint-stock company "Obolon" as an example and write the project “The company I am going to work for” using the given plan:

 

 1. Company name (logo).
 2. Company history.
 3. Company philosophy (policy, mission, slogan).
 4. Company structure.
 1. Headquarters, subsidiaries;
 2. Parent company, divisions;
 3. Target markets.
 1. Company culture.
 2. Products.
 3. Employees (full-time, part-time employees, shareholders)
 4. Turnover, sales, annual growth rate.
 5. Main competitors.
 6. Fairs and exhibitions.

 

 

 1. Company Name                         "Obolon"

 

        Obolon Joint Stock Company (Ukrainian: ПАТ "Оболонь") is a major Ukrainian producer of a wide range of beverages: beer, low alcohol drinks (cocktails), soda drinks and locally extracted natural mineral water, as well as a major malt producer. Based in Kiev, Obolon JSC has sites across Ukraine and employs several thousand people. "Obolon" is a trade mark of the company. The word ‘Obolon’ comes from the times of Kievan Rus, when it denoted low riverside meadows.

Obolon is a unique Ukrainian brand and the leader of the Ukrainian food products market. In the global market, Obolon is an ambassador of the Ukrainian brewing culture, holding stable positions for the last two decades.

Obolon is the only company headquartered in the CIS which features in the 40 largest brewing company groups of the world. The company's share in global beer output is 0.5%. In addition to being the 28th beer corporation in the world, it also ranks 34th globally in the production of malt, one of the main ingredients of beer.

 

 

2.     Company History

 

The corporation’s history dates back to 1974 when the construction site of the future brewery was sand filled. The start-up of production was dedicated to the 1980 Olympic Games.

Czech experts were engaged in the project as world-renowned brewmasters. They were the ones who identified the construction site for the new brewery. The choice of construction site was determined by the main factor, namely the availability of huge reserves of soft, crystal-clear water. Today, the water from Jurassic bedrock (290 m) ensures the high quality of its products.

Soon afterwards, the enterprise gave the impetus to developing the largest corporation in Ukraine to produce beer, low alcohol and soft drinks, and mineral water.

The plant received its current name only in 1986, after the district of Kyiv with the same name.

 

Milestones of the corporation’s history:

1980       Opening of Kyiv Brewery №3 dedicated to the XXII Olympic Games takes place, and the first batch of beer is brewed. A soft drink plant is put into operation at the enterprise.

1986       Obolon Brewing and Soft Drink Association was established on the basis of Kyiv Brewery № 3, and included Kyiv Brewery №1, Kyiv Brewery№ 2 and Fastiv Brewery.

1989       The staff elects Oleksandr Slobodyan out of five candidates nominated for the position of Chief Executive Officer of the Obolon Brewing and Soft Drink Association.

The enterprise started its export activities, and for the first time ever, Zhiguli Beer reaches customers in United Kingdom and is highly rated by them.

1990       On the initiative of CEO Oleksandr Slobodyan, the staff take a capital lease on the enterprise.

1992       Obolon receives privatization certificate №1 from the State Property Fund of Ukraine and made history as the first private enterprise of independent Ukraine.

1993       The privatized enterprise receives the legal status of a closed corporation.

1994       With the release of the legendary low-alcohol drink Gin Tonic, the company founded the low-alcohol beverage market not only in Ukraine, but also in Eastern Europe.

1998       Obolon CJSC is the industry’s first enterprise to receive an international certificate for ISO-9001 Quality Management System version 1994, which confirms the high level of all processes and capability of a Ukrainian enterprise to make world-class products.

1999       Zhyvchyk soft drink enters the market and promptly wins wide public recognition. It is made from natural raw materials only. Later, other manufacturers followed this example and started production of juice-containing beverages.

2001       Obolon CJSC affirms high organization of the corporate quality management system and obtains a certificate of the ISO-9001 standard version 2000.

2003       The Obolon brand is recognized as a ‘Golden Trademark’.

2004       The Company launches Europe’s largest bottling line with maximum capacity of 110 000 bottles per hour. Configuration and assembly work is performed by the well-known German company KHS. With the launch of the new bottling line, the Obolon plant is ranked among three largest brewing plants of Europe.

A new brewing system is put into operation. The equipment was supplied and installed by Ziemann Group. The Company invested as much as $18 million in this large-scale project. The new brewing system is equipped with three mash-mixing vessels, wort boiler, whirlpool and the largest lauter tank in Ukraine, with a diameter reaching 11.5 m

2005       Oleksandr Slobodyan, President of Obolon CJSC, heads the ‘TOP-100. Best top managers of Ukraine' rating compiled by the authoritative business publication Investgazeta.

Obolon CJSC wins the All-Ukrainian contest for 'Best Employer of the Year’ within the group of enterprises employing 1001 to 5000 people.

2007       Obolon is recognized as one of the best taxpayers of Kyiv.

2008       Obolon CJSC was the first enterprise in the food industry to certify four management systems at once. During the audit performed by representatives of the German firm DEKRA-ITS, Obolon re-affirmed its compliance with the requirements of DSTU ISO 9001:2001 (Quality Management System), DSTU ISO 22 000:2007 (Food Safety Management Systems), DSTU ISO 14 001:2006 (Environmental Management Systems), and DSTU-П OHSAS 18 001:2006 (Occupational Health and Safety Systems).

2011       In the beginning of the year the Obolon company, based on the ‘The most valued employers of Ukraine 2010’ research organized by Reputation Capital and HeadHunter, came fifth among Ukrainian companies with the best reputation as an employer.

Obolon changes the type of ownership, having become a joint-stock company.

The corporation takes fifth place in the rating of socially responsible companies of Ukraine, published in specialist magazine Gvardia in April 2011.

2012       Based on results of the first half of 2012, Obolon has become the largest soft drinks producer in Ukraine.

Obolon receives award from Molson Coors Brewing Company for the production of the first million dekalitres of CarlingTM beer.

 

 

 1. Company Mission and Policy

 

Mission

 

We work every day to be first and not to leave thirsty ones on the planet.

 

The Policy of Obolon Corporation

 

Obolon CJSC’s strategy is aimed at meeting the demands and expectations of customers in order to maintain a leading position on the beer and soft drink market, with constant attention to preventing environmental pollution, preserving the environment and considering the interests of stakeholders.

An integral part of the strategy is continuous improvement of the management system that meets international standards, and correct anticipation of market trends.

The focus of Obolon CJSC on improving its management system means that:

 • we are as reliable partner for our suppliers and customers, with unconditional fulfilment of standard legal requirements, as well as contractual obligations;
 • we focus on the fact that tomorrow we have to be the best in quality, product safety, treatment of the environment and reduction of occupational risk for staff and people on the company’s property;
 • we consider continuously meeting customers’ expectations of taste qualities, external design, product range and service as our obligation;
 • management’s actions are aimed at improving the management system’s effectiveness;
 • increased employee motivation and level of customers’ and other stakeholder5s’ satisfaction is ensured.

 

Oleksandr Slobodyan

President of Obolon Corporation

4.     Structure

 

Management

Oleksandr Slobodyan         President on a voluntary basis

Sergiy Bloshchanevych       Chairman of the Shareholder’s Council, Director of Personnel and Service

Oleksandr Puchok               Chief Executive Officer

Olena Garbarchuck            Sales Director

Anatoly Golosko                  Security Director

Ivan Gorban                        Technical Director

Vyacheslav Kukushkin       Capital Construction Director

Olena Peresada                    Director of Economics and Finance

Sergiy Kravets                     Director of Foreign Economic Affairs

Valentyna Mykusevych       Quality Assurance Director

Sergiy Chernyshev              Production Director

Rostislav Komarovskiy       Maintenance Supply Director

Oleksandr Yareshko           IT Director

Mykhaylo Zagorodny         Director of Agricultural Issues - Directop of the malting plant

Olexandr Bashkin               Marketing Director

Andriy Yareshko                 Corporate and Development Director

The corporate structure of Obolon has been shaped over many years under the influence of a development strategy aimed at diversifying production, transition to the use of in-house raw materials, an innovative approach, absolute environmental safety and full social responsibility.

 

Obolon Corporation comprises the main plant, two separate production units, two subsidiaries and four enterprises with corporate rights. Overall, the corporation employs about 7500 people.

 

a)    Headquarters

 

Obolon PJSC’s headquarters are located in 3 Bogatyrska Street, Kyiv 04655

 

b)    Parent Company, Divisions

 

Main plant in Kyiv:

 • Obolon JSC (production of beer, soft drinks, mineral water, brewer’s grain, etc).

 

Subsidiaries:

 • Zibert’s Brewery Subsidiary of Obolon JSC, Fastiv, Kyiv Region (production of beer, soft drinks).
 • Krasylivske Subsidiary of Obolon JSC, Krasyliv, Khmelnitsky Region (production of mineral water, low-alcohol and soft drinks).

 

Enterprises with corporate rights:

 • Okhtyrka Brewery JSC, Okhtyrka, Sumy Region. (production of beer, soft drinks, malt).
 • Sevastopol Drinks Plant JSC, Autonomous Republic of Crimea (production of soft drinks).
 • Bershad Integrated Complex JSC, Bershad, Vinnytsa Region (production of low-alcohol beverages).
 • Diatkivtsi JSC, Kolomiya, Ivano-Frankivsk Region (malt production).
 • Obolon Agro LLC, Chemerivtsi, Khmelnytsk Region (agricultural production, raising of barley, cattle and pigs).
 • Rokytne Glass Factory JSC, Rokytne, Rivne Region (production of glass containers).

 

Separate production units:

 • Plant in Olexandria, Kirovograd Region (production of low-alcohol and soft drinks, PET bottle recycling, production of binding band).
 • Malting plant in Chemerivtsi, Khmelnitsky Region (production of malt).

 

 

c)     Target Markets

 

Obolon JSC works for all age, gender and socio-economic groups producing mineral water, soft drinks, beer and low-alcohol drinks. Among various products of company, everyone can find something that will satisfy even most sophisticated gourmand's tastes. There are, as following: bottled beers like Magnat, Lager, Light, Velvet, Strong, Premium, Soborne or non-alkohol, soft drinks like Zhivchik, Kvas Bogatyrskiy (another famous drink, based on bread acid), Cola Nova or Lemonade. Also, mineral water, called Obolonska, has its admirers among consumers of Obolon.

 

 

 1. Company Culture

 

A unique corporate culture based on the highest human and patriotic values has evolved at Obolon Corporation throughout the years of its existence.

Obolon encourages and supports the participation of its employees in voluntary activities in various social programmes for public benefit. Corporate volunteering is a  part of the corporate charity programme, under which the company provides resources (including volunteers) to support socially important areas, promoting public benefit and creating a positive public opinion about the company.

One of the first examples of Obolon's corporate volunteerism is the donor initiative, which has been in place for ten years.

One component of Obolon's internal corporate communications is the published Obolon Bulletin; its primary purpose is to promote the corporate culture and improve the knowledge of the employees.

Furthermore, the employees go to watch football matches with Obolon Football Club in the new Obolon Arena stadium.

One of the modern elements of corporate culture development is the adoption of "green office" principles.

 

 

6.     Products

 

Major product types produced by Obolon Corporation include beer, soft drinks, potable water, low-alcohol drink and, malt for brewing. Other types of operations involve manufacture of plastic products (from recycled PET bottles) and various agricultural products.

 

Beer

 

 

Light

Dark

Special

Premium

Hike Premium Beer

Hike Premium Chocolate

Zlata Praha

Carling

Carling Royal

 

BeerMix Cherry

BeerMix Lemon

BeerMix Energy

Uppermainstream

Obolon Permium

Obolon Soborne

Obolon Live

Obolon Strong

Obolon Oksamytove

Obolon Non-Alcoholic

Mainstream

Zibert Bavarian

Zibert Light

Obolon Light

 

 

Discount

Desant Light

Desant Strong

 

 

 

Short Characteristics of Obolon Premium

 

 Alcohol by volume – 5,0%.

Solids content in original wort – 12%.

Especially refreshing and effervescent, high-stability beer with a pronounced taste and pleasant bitterness. In addition to traditional ingredients, rice is used in the production of Obolon Premium. This is one the most popular beer brands due to its mild taste and average solids content.

 

Soft Drinks

 

Juice-containing beverages

Zhyvchyk, Zhyvchyk Pear, Zhyvchyk Lemon, Zhyvchyk non-carbonated, Zhyvchyk Cherry, Zhyvchyk Cherry non-carbonated

Nostalgia series

Limonade, Sitro

Modern Drinks

Obolon Lime, Cola Nova, Rio-de-mojito, Cola Nova lemon

Live-fermented kvass

Bogatyrsky Kvass

 

Short characteristics of Zhyvchyk:

Energy value – 40.2 kcal/100cm3

Nutritional value: carbohydrate content – 9.0 g/100cm3

Non-alcoholic carbonated drink with a pleasant apple taste. It is made of artesian water, concentrated apple juice and echinacea extract. Due to its ingredients, Zhyvchyk promotes strengthening of the immune system, higher working capacity, better mood, and has radiation protective action and a general tonic effect. Popular with both children and adults.

 

Low-alcohol Drinks

 

Newest series of beverages

Icelife Extreme, Rio-de-mojito Lime, Rio-de-mojito Strawberries, Rio Margarita, Rio-de-mojito, Rio Pina Colada

Classic series

Brandy Cola, Rum Cola, Gin Tonic, Cherry Whiskey

 

Mineral Water

Obolonska, Obolonska-2, Obolonska+lemon, Obolonska-2 non-carbonated

Prozora carbonated, Prozora non-carbonated

 

Short characteristics of Obolonska

 

Total mineralization – 0.3-0.8 g/dm3

Natural mineral, hydrocarbonate chloride table water with a complex cationic composition. It is produced from artesian wells 290 m deep, and then purified by gravel-sand filters, carbonated and bottled.

The combination of essential mineral elements of Obolonska promotes normalization of water-salt metabolism in the human body, and the natural purity of this deep-seated mineral water contributes to washout of radionuclides and other harmful substances.

 

 

Commercial Goods

Brewer’s grains

Brewer’s malt

Rim band

 

 

 1. Employees

 

Personnel and Working Conditions

 

As an employer, Obolon promotes one of the most widely accepted objectives of the society — improving the standard of living through full and reliable employment and appropriate work.

Obolon Corporation provides its employees with appropriate working and living conditions. Each year includes further education for employees, medical examination, first aid, preventive treatment and development of the social sphere.

Obolon Corporation is among the best employers in Ukraine. The average wage in the company is above the average countrywide and increased 10% in 2010 as compared to 2009.

All wages and bonuses are paid officially, i.e. the company fully pays all mandatory taxes, deductions to the pension and other funds.

The social policies of Obolon JSC with regard to staff members are aimed at providing the necessary level of performance, reducing labour turnover and improving social security of employees.

Each employee of Obolon Corporation can undergo additional vocational training, improve his or her skills within the staff development and training program. Obolon PC regularly carries out occupational training, skill improvement and education for its entire workforce. To this end, staff competency is assessed and preparation, educational and training sessions, introductory orientation are conducted.

The social package is also available to retired employees and includes ad hoc aid for health improvement, trips for children, cash bonuses for holidays, financial aid at childbirth, retirement, marriage or in critical situations.

 

 

 1. Turnover, Sales, Annual Growth Rate

 

Despite a drop in beer output, Obolon managed to improve its financial results. The company's profits grew by over 30%. An increase in malt prices had a limited impact on Obolon, which produces its own malt. Despite an 11.5% decrease in the product output down to 87.3 dal in the previous year, the corporation managed to increase its profits by 32% up to 118.5 million UA H.

The single largest negative factor for the beer market during the previous year was the increase in raw material prices. Malt production decreased by 8.9%, or 37 thousand tons, which caused the raw material price to increase by over one quarter. However, Obolon was able to mitigate the consequences of this fact due to its own malt production.

A large share of the company's profits is represented by the production of soft drinks and mineral waters. In 2011, Obolon was the second largest manufacturer of soft drinks, with an output of about 22 million dal. Although the market for this type of products is shrinking, with an almost 3% decrease down to 142 million dal in 2011, it is growing in terms of money, with a 15% increase in prices.

In addition, Obolon Corporation paid over 1032 million UA H in taxes, excise tax, and charges in 2011, which is 4% more than in 2010. Diligent and transparent payment of taxes has always been a key principle in Obolon's financial activities.

 

 

9.     Main Competitors

 

The average annual per capita consumption of beer is about 70 litres in Europe, with some highly developed countries reaching 100-150 litres. Based on vast research, consumer income level significantly affects the popularity of this drink.

This is why average beer consumption in Ukraine is about 63 litres a year per capita. Nevertheless, the beer market is characterized by a high level of competition.

Obolon Corporation remains the only large player in the beer market with 100% Ukrainian capital and headquarters in Kyiv. The Obolon brand is the second in terms of sales in Ukraine, holding “Obolon” company has 3 main competitors which want to be on the first place of sales, turnover and have majority customers.

 

Main competitors on beer market are:

 • Anheuser-Busch InBev (local beer brands: Chernihivske, Rohan, Yantar)
 • Carlsberg Group (local beer brands: Slavutych, Lvivske, Arsenal)
 • SABMiller

 

Main competitors on soft drinks market are:

 • Coca-Cola Beverages Ukraine Ltd (TM Coca-Cola, TM Coca-Cola Light, TM Vanilla Coca-Cola, TM Sprite, TM Fanta Orange, TM Fanta Lemon, TM BonAqua, TM Schweppes Tonic, TM Fruktaym, TM Burn and other)
 • Sandora – achieved a breakthrough in the domestic market of soda (TM Sanday, TM Pepsi, TM Pepsi-Light, TM 7UP, TM Lipton Ice Tea, TM FruTonus, TM Adrenaline Rush, TM Lays, TM Sandora, TM Sandora Exclusive, TM Sandora Multiactive, TM Sandora Classic, TM Sandorik, TM Dar, TM Sadochok, TM Nikoievski Juice Plant, etc.)
 • Dnipropetrovsk PE Agency Malby, a part of the Commerce and Industrial Group Rainford (TM Bon Boisson, TM Pilot, TM Lemonade, TM Baikal, TM Sitro, TM Golden Nut, TM Tarragon, TM Duchesse, TM Cream Soda, TM Black)

 

 

10.   Fairs and Exhibitions

Being a participant of international shows and fairs is both prestigious and useful. It provides one with an opportunity to demonstrate own produce, compare it with the others, see the achievements of other producers, learn the latest tendencies, and acquire new business contacts. The Obolon Joint Stock Company has participated in a lot of various events and presented its products at both home and foreign brewery shows and fairs. Wherever displayed, the Obolon products were highly appraised by experts. The won prizes, award and medals are the eloquent evidence of the top quality of Obolon beer. It is not an exaggeration to say that all the accomplishments of Obolon are due to the efforts of its stockholders.

 

Some of the Obolon Joint Stock Company’s Awards

 

1997- Madrid, Spain. International Award for the Best Trade Mark.

1996 - Moscow, Russia. Crystal Cup at "The Best Beer - 96" contest.

1996 - St. Petersburg, Russia. "The Best Foreign Brewer" Award.

1997 - The Ukrainian Independent Prize for high professional and civil accomplishments; "Prometheus-Prestige" to the best home producer.

1996 - "Torch of Birmingham" International Award won within the international project "For the successful survival and progress in the conditions of social and economic crisis"

 

Obolon Corporation was the absolute champion in number of awards at ‘Beer Fest 2010’

According to the International professional beer contest of beer, low alcoholic and soft drinks, mineral and drinking water the products of the Obolon Corporation have won as many as 38 awards.

The majority of awards enriched the treasury of the Obolon brewery:

 • Amber Star for the largest production volumes of Obolon™ beer and Zhyvchyk™ soft drink,
 • 3 Grand prix for the premium quality of the Obolon Live beer, special beer BeerMix Strawbeery, and Zhyvchyk Pear soft drink,
 • 14 golden medals: Obolon Light, Obolon Soborne, Obolon Strong, Obolon Premium, BeerMix Lemon, BeerMix Energy, BeerMix Grapefruit, hike premium, hike premium light, Magnat, Bitburger Premium Beer licensed beer, Obolonska mineral water, Zhyvchyk Apple and Zhyvchyk Lemon soft drinks
 • 3 silver medals: Zhygulivske, Obolon Nonalcoholic, Desant light.

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ТА МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з ділової іноземної мови (англійська)

студента 1 курсу спеціальності…..

Сломченко Андрія

на тему

THE COMPANY I WORK FOR

 

 

 

 

Викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУХТ 20__

 

 

2 Семестр

 

Контрольна робота №2

з англійської  мови для магістрів заочного факультету всіх спеціальностей

 

Contract

 

Contract and its Features

 

Essential Clauses of Contract

 

By law contracts are made by Ukrainian foreign trade organisations in writing. When striking a deal standard contracts are widely used. Standard contracts are not a must. Some articles may be altered and supplemented.

Here are some of the items which are part and parcel of any contract: legal title of the contracting parties, subject of the contract, quality, price, delivery and payment terms.

 

Subject

This section names the product for sale or purchase. It also indicates the unit of measure generally employed in foreign trade for specific commodities. Contracts for bulk cargo contain a stipulation 'about' or 'plus or minus... per cent', denoting the permitted quantity tolerance.

 

Quality

The quality of machines and equipment is to be in conformity with the technical specification of the contract.

The quality of raw materials and foodstuffs is determined, as a rule,

by standards

by sample

by description.

 

Price

The price stated in a contract may be firm, fixed or sliding.

Firm price. Firm prices are not subject to change in the course of the fulfilment of the contract.

Fixed price. It is the price governing in the market on the day of delivery or for a given period.

Sliding prices. These prices are quoted for machinery and equipment which require a long period of delivery.

 

 

Vocabulary

essential clauses                                          істотні умови контракту

strike a deal                                                 укласти угоду

standard contract                                        типовий контракт

part and parcel                                            невід'ємна частина

legal title                                                     юридичне найменування

contracting parties                                      сторони, що домовляються

unit of measure                                           одиниця вимірювання

commodity                                                  товар

tolerance                                                     допустиме відхилення

stipulation                                                   умова

bulk cargo                                                   насипний або наливний вантаж

in conformity with                                      відповідно до

by sample                                                   за зразком

quote a price                                               призначати ціну

subject to                                                    який підлягає чомусь

firm prices                                                   тверді ціни

fixed prices                                                 фіксовані ціни

sliding prices                                               ковзаючі ціни

 

 

Questions

 1. Why are standard contracts widely used?
 2. What are the essential items of a contract?
 3. What information is contained in different parts of a contract?
 4. How is quality determined in a contract?
 5. What sort of prices may be indicated in a contract?

 

 

Payment

A cheque is a written order to a Bank given and signed by someone who has money deposited there to pay a certain amount mentioned in the cheque to a person named on it.

In the place of the cheque system Banks provide an international system of Bank Transfers. The Seller gives TT or mail remittance terms to a Buyer when he is a trusted customer or agent. It involves risk as the Seller ships goods without any assurance of getting payment.

 

Draft.

Kyiv,_______19__  __________

ON___ PAY AGAINST THIS BILL OF EXCHANGE TO THE ORDER OF THE BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS OF UKRAINE, KYIV, THE SUM OF _____________________________ONLY FOR VALUE RECEIVED.

To___________

_____________                                      Vsesojuznoje Objedinenije

_____________

 

Like a cheque, a draft is an order to pay. It is made out by an exporter and presented to the importer. It is also called a bill of exchange. A sight draft is a bill which is paid immediately on presentation. A bill to be paid at a later date is called a term draft. There are 30-day, 60-, 90- and 120-day drafts.

A very useful method is to attach the shipping documents (the Bill of Lading, the Insurance Policy and the Invoice) to the Draft and hand them to the Bank for collection. The documents can be handed over to the Buyer either against payment (D.P. – Documents against Payment) or against acceptance of the Draft (D.A. – Documents against Acceptance). D.P. refers to sight drafts. D.A. refers to term drafts.

A sight draft does not require acceptance. A term draft must be necessarily accepted. The drawee writes "Accepted" across it and signs his name.

The draft is then returned to the Seller, who can hold it until maturity.

This method of payment involves risk to the exporter or his bank as it may happen that a draft is not honoured when it is due.

The shipper has full protection when drafts are presented against L/C. With a letter of credit, at least when it is confirmed and irrevocable, the payment is guaranteed.

The Bank at the Sellers' end guarantees payment in case the opener of the credit defaults. Besides, the credit cannot be cancelled before the expiry date.

A revolving letter of credit is a special type, the value of which is constantly made up to a given limit after each shipment, thus saving charges on multiple letters of credit.

 

Vocabulary

cheque (Br.E), check (Am.E.)             чек

to deposit                                          вносити гроші на зберігання в банк

telegraphic transfer (TT)                   телеграфний переказ

mail remittance                                  поштовий переказ

customer                                            покупець, клієнт, замовник

bill of exchange/draft                         вексель, тратта

make out a document                        складати документ

sight draft                                          тратта на пред'явника

term draft                                          тратта з оплатою в кінці обумовленого періоду

bill of lading                                      коносамент (розписка капітана судна, що підтверджує прийом вантажу на борт)

insurance policy                                страховий поліс (документ, що містить умови договору морського страхування)

invoice                                               рахунок

acceptance                                         акцепт, згода на оплату грошових і товарних документів

accepted                                            «акцептується», - напис на векселі

honour a draft                                   акцептувати тратту

drawee                                               трасат (особа, на яку виставлена тратта)

maturity                                            термін боргового зобов'язання

default                                               несплата

cancel                                                анулювати, відміняти, розривати

letter of credit                                    акредитив (доручення банку покупця банку постачальника здіснювати оплату рахунків постачальника за відвантажений товар, якщо представлені постачальником документи відповідають умовам аккредитиву)

confirmed                                          акредитив підтверджений

irrevocable                                         акредитив безвідзивний

revolving                                           акредитив револьверний, автоматично поновлюваний

expiry                                                закінчення, закінчення терміну

value                                                  вартість

multiple                                             багатократний

 

Questions

 1. What is a cheque?
 2. Whom do you give TT terms to?
 3. What are the two types of drafts?
 4. What is an irrevocable L/C?
 5. Who guarantees payment against a confirmed letter of credit?
 6. Does a term draft involve risk for an exporter?
 7. Name a major advantage of a revolving L/C as compare with multiple L/Cs.

 

Transport and Delivery Terms

Multimodal (Door to Door) transport is wide-spread in shipping now. It involves a transfer of the goods from one mode of transport to another.

Traditionally, the ship's rail was considered the critical point of responsibility, that is when all risks of loss or damage are transferred from one party to the other. Now it is no longer the ship's rail but the port terminal which may be such a point. In sea port areas the goods are put into containers, on pallets or aboard the ship.

The main carrier often prefers to assume through responsibility for the cargo he carries. In a through movement of the goods a combined transport document is issued instead of a traditional Bill of Lading.

Like a traditional Bill of Lading it is a receipt for the consignment.

But instead of ports of shipment and discharge it shows the place of delivery and receipt. The new system of multimodal shipment in international trade is reflected in the International Commercial Terms (Incoterms 1980).

 

 

The Fourteen Incoterms

EX Works

"Ex Works" means that the seller's only responsibility is to make the goods available at his premises (i. e. works or factory). In particular he is not responsible for loading the goods in the vehicle provided by the buyer, unless otherwise agreed. The buyer bears the full cost and risk involved in bringing the goods from there to the desired destination. This term thus represents the minimum obligation for the seller.

 

Free Carrier

...(named point)

This term has been designed to meet the requirements of modern transport, particularly such "multimodal" transport as container or "roll on-roll off" traffic by trailers and ferries. It is based on the same main principle as FOB except that the seller fulfils his obligations when he delivers the goods into the custody of the carrier at the named point.

 

For/Fot

FOR and FOT mean "Free on Rail" and "Free on Truck". These terms are synonymous since the word "Truck" relates to the railway wagons. They should only be used when the goods pre to be carried by rail.

 

Fob Airport

FOB Airport is based on the same main principle as the ordinary FOB term. The seller fulfils his obligations by delivering the goods to the air carrier at the airport of departure. The risk if loss of or damage to the goods is transferred from the seller to the buyer when the goods have been so delivered.

 

FAS

FAS means "Free Alongside Ship". Under this term the seller's obligations are fulfilled when the goods have been placed alongside the ship on the quay or in lighters. This means that the buyer has to bear all costs and risks of loss of or damage to the goods from that moment.

 

FOB

FOB means "Free on Board". The goods are placed on board a ship by the seller at a port of shipment named in the sales contract. The risk of loss of or damage to the goods is transferred from the seller to the buyer when the goods pass the ship's rail.

 

С & F

С & F means "Cost and Freight". The seller must pay the costs and freight necessary to bring the goods to the named destination, but the risk of loss of or damage to the goods is transferred from the seller to the buyer when the goods pass the ship's rail in the port of shipment.

 

 

CIF

CIF means "Cost, Insurance and Freight". This term is basically the same as С & F but with the addition that the seller has to procure marine insurance against the risk of loss of or damage to the goods during the carriage. The seller contracts with the insurer and pays the insurance premium.

 

Freight Carriage Paid To

Like C&F "Freight or Carriage paid to..." means that the seller pays the freight for the carriage of the goods to the named, destination. However, the risk of loss of or damage to the goods is transferred from the seller to the buyer when the goods have been delivered into the custody of the first carrier and not at the ship's rail. It can be used for all modes of transport including multimodal operations and container or roll on-roll off traffic by trailers and ferries. When the Seller has to furnish a bill of lading, waybill or carrier's receipt, he duly fulfils this obligation by presenting such a document issued by the person with whom he has contracted for carriage to the named destination.

 

Freight Carriage and Insurance Paid To

This term is the same as "Freight or Carriage Paid to..." but with the addition that the seller has to procure transport insurance against the risk of loss of or damage to the goods during the carriage. The seller contracts with the insurer and pays the insurance premium.

 

EX Ship

"EX Ship" means that the seller shall make the goods available to the buyer on board the ship at the destination named in the sales contract.

 

EX Quay

"EX Quay" means that the seller makes the goods available to the buyer on the quay (wharf) at the destination named in the sales contract.

 

Delivered at Frontier

"Delivered at Frontier" means that the seller's obligations are fulfilled when the goods have arrived at the frontier - but before "the customs border" of the country named in the sales contract.

 

Delivered Duty Paid

While the term "Ex Works" signifies the seller's minimum obligation, the term "Delivered Duty Paid", when followed by words naming the buyer's premises, denotes the other extreme - the seller's maximum obligation. The term "Delivered Duty Paid" may be used irrespective of the mode of transport.

 

 

Notes:

Incoterms       Міжнародні правила тлумачення комерційних термінів". Розроблені Міжнародною Торгівельною Палатою. Збірка "Incoterms 1980" містить правила тлумачення 14 базисних умов постачання.

 

EXW-EX works                                франко-завод із заводу

PRC - Free carrier... named point      вільно у перевізника (в вказаному пункті)

POR/FOT - Free on Rail/Truck         франко-вагон, вільно у вагоні або на платформі

FOА - FOB Airport                          вільно в аеропорту

FAS - Free alongside ship                 вільно вздовж борту судна

FOВ - Free on Board                       вільно на борту судна

CFR-C and F- Cast and Freight        КАФ-вартість і фрахт

CIF-Cost, Insurance, Freight             Сіф-вартість страхування, фрахт

Freight/Carriage paid to                    фрахт/провізна плата сплачені до...

Freight/Carriage and Insurance paid to фрахт/провізна плата і страхування сплачені до...

Eх Ship                                             з судна

Eх Quay                                            з причалу

DAF-Delivered at Frontier                поставлено на кордоні

DDP - Delivered Duty Paid                    поставлено з оплатою мита

 

 

Vocabulary

multimodal                                          мультимодальный

mode of transport                                вид транспорту

ship's rail                                             рейлинг судна

critical point of responsibility              критичний пункт відповідальності

risk of loss or damage                          ризик втрати або пошкодження товару

terminal                                                           вантажні склади в портах, що мають сортувальні пристрої

pallet                                                    піддон

through                                                наскрізний

assume responsibility                          узяти на себе відповідальність

port of shipment                                  порт відвантаження

port of discharge                                  порт розвантаження

receipt                                                  отримання, розписка в отриманні

vehicle                                                  транспортний засіб

fulfil obligations                                   виконувати зобов'язання

meet the requirements                          задовольняти вимоги, забезпечити потреби

RO/RO Roll on/Roll off                       метод транспортування вантажів з горизонтальним завантаженням і розвантаженням

ferry                                                     паром

custody                                                зберігання

wagon                                                  товарний вагон

carrier                                                  перевізник

carry                                                    везти, перевозити

carriage                                                перевезення, транспортування

by rail                                                  по залізниці

quay (wharf)                                        причал

lighter                                                  ліхтер

on board a ship                                    на борту судна

marine insurance                                  морське страхування

insured                                                 1) страхувальник (особа, що віддає майно на страхування)

insurer                                                 2) застрахований страховик (особа, що приймає майно на страхування)

insurance premium                              страхова премія, страховий внесок (винагорода, що виплачується страхувальником страховикові)

 

 

Questions

 1. What does the term 'multimodal transport' mean?
 2. What is regarded as the critical point now?
 3. What document is issued in combined transport?
 4. What mode of transport do you use for carriage of goods?
 5. Where are critical points of responsibility under Incoterms?

 

 

Packing and Marking

Packing goods for export is a highly specialized job. If the goods are improperly packed and marked, the carrier will refuse to accept them, or will make qualifications about the unsatisfactory condition of packing in the bill of lading.

Packing can be external (crate, bag) and internal (box, packet, flask etc.), in which the goods are sold.

In case of consumer goods packing has a double function. On the one hand, it is for protection. On the other – it serves to advertise a product and attract a customer.

Marking should be in indelible paint with recognized kind of marks.

 

 

 

 

Extract from a contract

 

Contract No_____

Packing

1. The equipment and spare parts are to be shipped in export sea packing meeting the requirements of each particular type of equipment.

2. The packing is to secure full safety of the goods from any kind of damage and corrosion during transportation by sea, railway and combined transport. The packing shall be suitable for loading by crane, by autocars, by trucks and manually in so far as the weight and volume of individual packages allow.

Before packing, the equipment is to be protected with anti-corrosive coating to protect it from any damage and corrosion in transit and to ensure storage during hot summer and cold winter (to minus 40 °C).

3. The Sellers shall be responsible for any damage to or breakage of the goods that may be caused by poor packing or for corrosion which may appear due to improper or insufficient coating.

 

 

Extract from a contract

Contract No._____

Marking

1.   The cases in which the equipment is packed are to be marked on three sides: on the top of the case and two non-opposite sides.

2.   The marking shall be clearly made with indelible paint in English and Russian as follows:

 

VVO                                             BBO

Contract No.                                 Контракт №

Nariad No.                                    Наряд №

Trans No.                                     Транс №

Package No.                                  Місце №

Net/Gross weight in kg                 Вага нетто/брутто в кг

Case dimensions in cm                 Розміри місця в см (довжина, ширина,

       (length, width, heigth)                          висота)

 

3.   All cases which need special handling must have an additional marking:

      

       "Handle with care"                       "Обережно"

"Тор"                                           "Верх"

"Do not turn over"                       "He кантувати"

 

as well as other indications if specific handling of a particular case is required.

 

 

Vocabulary

packing                                                упаковка

external packing                                  зовнішня упаковка

internal packing                                   внутрішня упаковка

sea packing                                          морська упаковка

marking                                               маркування

marks                                                   маркувальні знаки на упаковці

make qualifications                              робити застереження

indelible                                               незмивний

safety                                                   збереження

in transit                                              в дорозі (про вантажі)

storage                                                 зберігання

breakage                                              поломка

 

 

Questions

 1. What are the packing requirements in this concrete case?
 2. What preventive measures are necessary to protect the goods from damage?
 3. Why is it necessary for a packer to know the freight routes?
 4. What kinds of export packing do you know?
 5. What is the function of packing in the sale of consumer goods?
 6. What are the requirements for marking the goods in this concrete case?
 7. What is usually written if the goods need special handling?
 8. What happens in case of wrong marking?
 9. Are there any international standards of packing and marking?

 

 

Insurance of Goods

The export trade is subject to many risks. Ships may sink or collide; consignments may be lost or damaged. All sensible businessmen now insure goods for the full value. The idea of insurance is to obtain indemnity in case of damage or loss. Insurance is against risk.

While the goods are in a warehouse, the insurance covers the risk of fire, burglary, etc.

As soon as the goods are in transit they are insured against pilferage, damage by water, breakage or leakage. Other risks may also be covered.

The insured is better protected if his goods are insured against all risks. The goods may be also covered against general and particular average.

In the insurance business the word average means loss. Particular average refers to risks affecting only one shipper's consignment.

General average refers to a loss incurred by one consignor but shared by all the other consignors who use the same vessel on the same voyage.

Ukrainian foreign trade organizations in most cases take out insurance with Ingosstrakh. Goods may be insured as well with some other insurance companies which have recently appeared in Ukraine.

Vocabulary

consignment                                         вантаж, партія товару

insurance indemnity                             страхове відшкодування

warehouse                                            склад (товарний)

burglary                                               крадіжка зі зломом

pilferage                                               дрібна крадіжка, розкрадання з окремих місць вантажу

leakage                                                 витік, теча

general average                                    страх. загальна аварія

particular average                                страх. приватна аварія

incur losses                                          терпіти збитки

consignor                                             вантажовідправник

insure goods with smb                         застрахувати товар в...

 

 

Questions

 1. Name some risks to which the export trade is subject.
 2. What does the word 'average' mean in the insurance business?
 3. What is the name of the state insurance company in the Ukraine?
 4. Has Ingosstrakh any competitors?
 5. Why is it very important to encourage competition in the insurance business?
 6. Describe the conditions of insurance for your goods.

 

 

Force Majeure

Force majeure is a force against which you cannot act or fight.

Every contract has a force majeure clause. It usually includes natural disasters such as an earthquake, flood, fire, etc. It can also list such contingencies as war, embargo, sanctions. Along with this there are some other circumstances beyond the Sellers' control. The Seller may find himself in a situation when he can't fulfil his obligation under the Contract. It may happen if there is general strike in the country, a strike of coal-miners, transport workers etc. Production may be suspended if there is a shortage of the energy supply. When negotiating a contract a list of contingencies must be agreed on and put into the Contract.

When a manager makes up a contract he must not think only of his one-sided interest. He must think in terms of common interest with his counterpart. Only then will he prove loyal to his partner.

In case of a contingency the Seller must notify the Buyers of a force majeure. The Article of the Contract to this effect may run:

"Should the Seller fail to notify the Buyer of a contingency the Seller is denied a right to refer to these circumstances". The Seller is to notify the Buyer of a contingency right away. If it's done in due time the Buyer may take immediate action to protect his interest. He may sign a contract with another supplier on similar terms or if it's impossible he will secure the best possible terms he can have at the moment. If prices are rising he will be quick to act and will do everything possible to negotiate the best price obtainable at the moment.

A force majeure must be a proven fact. The Seller is to submit to the Buyer a written confirmation issued by the Chamber of Commerce to this effect. The certificate testifies that a contingency really took place. It describes its nature and confirms its duration.

In a dispute between the Buyer and the Seller not only the fact of a contingency is to be ascertained. The Seller must have evidence that non-execution of a contract or its partial fulfilment is a direct result of a contingency. If it is proved the Seller is not liable and the execution of a contract is postponed until all the after-effects causing damage are eliminated. A natural disaster may last only a few minutes but it'll take a lot of time to recover the loss.

The duration of a force majeure is, as a rule, 4 or 6 months. After that the Buyer has a right to cancel the contract. The Seller in this case has no right to claim any compensation for his loss

 

Note!      The wording of a force majeure clause must be very precise. When negotiating this point you must foresee the contingenсies which may be detrimental to you.

 

Vocabulary

force-majeure                                       форс мажор, непереборна сила, перешкода; надзвичайні обставини

contingency                                          непередбачена обставина, випадковість

suspend                                               припиняти, тимчасово припиняти

shortage                                               брак, дефіцит

negotiate а contract                              вести переговори про укладання контракту

make up а contract                              укладати контракт

notify smb. of smth.                            сповіщати когось про щось

duration                                               тривалість

submit                                                  представити на розгляд

ascertain                                              визначити, встановити

execution                                             виконання

non-execution                                      невиконання

liable                                                    відповідальний, зобов'язаний

eliminate                                              усувати, ліквідувати

claim compensation                             вимагати сплати компенсації

 

Questions

 1. What is the definition of force majeure?
 2. What contingencies are listed in a force majeure clause?
 3. Why is it very important to notify the Buyer of a contingency?
 4. What document certifies the fact of a contingency?
 5. What duration is usually stated in a contract for contingenсy?
 6. Do you agree or disagree with the statement?

 

 

 

Claims and Sanctions

A contract defines rights and obligations of the parties involved.

In case of breach of Contract the sufferer makes a claim on he party which fails to meet its contract obligations. It is more often the case that it is the Buyer who makes a claim on the Seller.

Most often the Buyer makes quality and quantity claims on the Seller. The cause for complaint may be poor quality, breakage, damage, short weight, leakage etc.

 

What is the claim procedure?

The Buyer must write a statement of claim and mail it to the Seller together with the supporting documents. Bill of Lading, Airway and Railway Bill, Survey Report, Quality Certificate nay serve as documentary evidence. If necessary, drawings, photos, samples are enclosed as proofs of claims. The date of a complaint is the date on which it is mailed.

Claims can be lodged during a certain period of time, which is usually fixed in a Contract.

During the claim period the Seller is to enquire into the case and communicate his reply. He either meets the claim or declines it.

The Seller declines liability if the B/L is "clean", that is the shipping company hasn't made any remarks about the quantity or condition of the cargo shipped.

The Seller has also a full right to decline a claim if the goods are disorderly stored, mishandled or misused by the Buyer. If a claim has a legitimate ground behind it the parties try to settle it amicably.

 

What are the ways of settling a claim?

In case of short-weight it is recompensed by a load sent separately or at the time of follow-up shipments. In case of damage or faults, the goods at the Buyer's option can be repaired or replaced, all at the Seller's expense.

Sometimes if deviation in quality is within certain limits the goods can be retained but with an allowance proportionate to the discrepancy in quality. This is usually the case with raw materials, foodstuffs or any other goods sent in bulk.

If the goods are missing the Seller must necessarily locate them. Sometimes it is quite a problem as consignments may be lost when transshipped at some intermediate port or if sent at a wrong address. If the goods are not recovered compensation must be paid by the party directly responsible for it.

 

What is the sanction against the Seller if he fails to deliver the goods by the date due?

The Seller is penalized. The rate of penalty is fixed in the Penalty Clause or in the Clause of Agreed and Liquidated Damages.

If the delay is longer than 2 months the Buyer has the option of cancelling the Contract altogether but the Seller is to compensate for the loss incurred.

 

What may be the grounds for complaint coming from the Seller and what are the ways of settlement?

The Seller in his turn is entitled to make a claim on his counterpart if the Buyer fails to meet his contractual obligations.

The Seller may inflict penalties on the Buyer if there is a default in payment.   

In an f.o.b. transaction the Seller is entitled to compensation for extra storage expenses if the Buyer's vessel bound to pick up the goods fails to call at the port in time.

In a c.i.f. transaction the Seller may claim the demurrage if his own vessel stays idle at the port awaiting unloading.

The demurrage claims may emerge from the Buyer as well as Contract is signed on f.o.b. terms of delivery. If it is a c.i.f. соntract, the Buyer is liable to extra storage expenses when through the Seller's fault he cannot clear the goods from the customs within the allowable period.

Financially, legitimate claims are in large part settled by debit or credit notes.

 

Vocabulary

breach of Contract                               порушення контракту

the sufferer                                           постраждала сторона

claim                                                    претензія

make а claim on smb.                          пред'явити позов комусь

statement of claim                                позовна заява

survey report                                       акт огляду

meet the claim                                      задовольнити претензію

decline the claim                                  відхилити претензію

settle the claim                                     врегулювати, вирішити претензію

amicably                                              дружнім чином

clean bill of lading                                чистий коносамент

at Buyers'/Sellers'/option                     на розсуд покупця/продавця

deviation                                              відхилення

discrepancy                                 невідповідність, розбіжність, відмінність

retain the goods                                   залишати у себе товар

allowance for damage                   компенсація за збиток (пошкодження); знижка

in bulk                                                 насипом, наливанням, навалом

tranship, transship                              перенавантажувати (з одного судна на інше)

transshipment, transhipment               перевантаження, перевалка

penalty                                                 штраф

penalize                                                штрафувати

agreed and liquidated damages            погоджені і заздалегідь оцінені збитки

compensate smb. for smth.                                компенсувати, відшкодовувати

title                                                      давати право, уповноважувати (на -to)

entitled                                                 мати право, бути уповноваженим

expenses                                              витрати, затрати

at someone's expense                           за чийсь рахунок

demurrage                                            простій судна, вагону

through smb's fault                              з чиєї-небудь вини

clear the goods                                     очищати товари від мита

debit note                                             дебет-нота

credit note                                            кредит-нота

 

 

Questions

 1. What kind of claims are made by the Buyer?
 2. What sort of claims are lodged by the Seller?
 3. What is the procedure for making claims?
 4. When does the Seller decline a claim?
 5. How are claims settled?
 6. What are the sanctions against the defaulter?

 

 

Contract Samples

 

Contract for Sending Specialists Abroad

Контракт на відрядження фахівців

 

 

CONTRACT №

Kyiv                                                                                                         December 1, 20...

Kyiv, hereinafter referred to as the «Supplier» and the State Enterpise for ….. hereinafter referred to as the «Customer» have signed the Present Contract. The terms and conditions of the Contract are as follows:

1

The Supplier shall construct and commission the Cement Plant in ….. for this purpose the Supplier shall send to ….. specialists.

2

The number of specialists, their specialities and periods of stay in….. shall be stipulated in the Appendix to the present Contract. The Appendix shall form an integral part of the Contract.

3

The Supplier's specialists shall be sent to at the Customer's request in accordance with the agreed schedule of commission­ing of various units and shops of the Cement Plant.

4

4.1. The Customer shall reimburse the Supplier for:

 1. monthly salaries of specialists in Local currency from the date of arrival in ….. up to the date of firture from …...at the following rates:

General Consultant —

Deputy General Consultant —

Specialist on —

Senior Engineer —

Engineer —

Foreman —

b)    transfer allowance to every specialist sent to ….. for a period of one year or more at the following rates:

General Consultant —

Deputy General Consultant —

(and all others)

c) ... air travel expenses of the specialists and their family members from Kyiv to …...and back: for General Consultant and Deputy General Consultant — first class; and for other specialists — tourist class (economy class); including the cost of excess luggage transpor­tation over and above the free allowance indicated in each ticket at the rate of 80 kg per person and the maximum of 240 kgs for a family.

The family members (wife and dependent children) shall travel to ….. only if the period of the specialist's stay in ….. is to exceed six months.

 1. round travel expenses (excluding excess luggage) for specialists and their family members going on home leave;
 2. the period of specialists' holiday.

The duration of holiday shall be 48 working days for year of work in ….. .

The time of holiday shall be agreed about in each particular case.

 1. expenses incurred on the insurance of the Supplier's with Ingosstrakh against professional risks and/or accidents during their stay in ….. at the rate of per year per each specialist.

4.2. The Supplier shall bear expenses of sending interpreters and their family members.

 

5

The Customer at his own expense shall ensure:

 1. meeting and seeing off specialists, interpreters and their family members;
 2. the travel of specialists, interpreters and their family members to the duty station by railway (airconditioned coaches) and/or by car and also transportation of their luggage;
 3. first class hotel accommodation for specialists, interpreters and their family members on their way to the duty station in ….. and back including expenses for service and meals;
 4. transport facilities for business trips;
 5. first class hotel accommodation (or adequately furnished flats) and offices;
 6. adequate medical service including hospitalization if necessary;
 7. transport facilities for sightseeing and social purposes;
 8. primary school facilities for children of specialists and interpreters.

 

6

If any of the Supplier's specialists fall ill while staying in ….. the Customer shall continue payment of his monthly salary for a period of up to two months.

 1. In the event of prolonged illness of о specialist the Supplier shall replace him and the Customer shall reimburse the Supplier for all expenses incurred.
 2. The Supplier reserves the right to recall any of his specialists and replace him with another specialist of similar qualification and experience.
 3. The Supplier's personnel shall observe all the laws, rules and regulations of the Customer's country and also respect the local customs and traditions.
 4. The holidays of the Supplier's country shall be days off for the Supplier's specialists and shall be paid by the Customer.

 

7

To effect payments under this Contract the officials of the Ukraine's side in ….. shall, once every month, draw invoices in 3 copies to the Customer through the National Bank of ….. for collection. A statement, containing the names of the Supplier's specialists, the duration of their stay in the Customer's country, monthly reimbursement rates and other expenses incurred under the present Contract shall be enclosed with each invoice.

The Customer shall pay against the above invoices within 15 (fifteen) days from the date of receiving the invoices.

The above sums shall be remitted to the account of the Bank for Foreign Economic Affairs in favour of the Supplier.

 

 

КОНТРАКТ N°

Київ                                                                                           1 грудня 20…..

….. Київ, надалі по тексту Постачальник, і Державне підприємство ….. надалі по тексту Замовник, підписали цей Контракт на наступних умовах.

1

Постачальник побудує і пустить в експлуатацію цементний завод в........ Для цього Постачальник відряджає в ….. українських фахівців.

2

Кількість фахівців, їх спеціальності і термін відрядження вказані в Додатку до цього контракту. Цей Додаток є невід'ємною частиною даного контракту.

3

Фахівці Постачальника відряджаються в ….. по заявкам Постачальника відповідно до погодженого графіка пуску різних установок і цехів цементного заводу.

4

4.1. Замовник повинен відшкодувати Постачальникові наступні витрати:

а)    місячну зарплату російських фахівців в місцевій валюті з дати прибуття в ….. по дату від'їзду з ….. по наступних ставках:

Генеральний консультант —

Зам. генерального консультанта —

Головний фахівець —

Фахівець —

Старший інженер —

Інженер —

Майстер —

              б)    компенсація кожному фахівцю, який надсилається до ….. на період до одного року і більше по наступних ставках:

Генеральний консультант —

Зам. генерального консультанта —

(та іншим)

              в)    витрати на авіаквитки фахівців і членів їх сімей з Києва до ....... і назад. Для Ген. консультанта і зам. ген. консультанта — авіаквиток першого класу; для інших фахівців — туристичний клас (економічний клас); включаючи вартість транспортування багажу понад встановлену норму, вказану в квитку, у розмірі 80 кг на кожен квиток, але не більше 240 кг на сім'ю.

Члени сім'ї (дружина і діти-утриманці) приїжджають ст ….. лише якщо період перебування фахівця в ….. перевищує 6 місяців.

г)     Транспортні витрати (за винятком витрат на оплату багажу) фахівців і їх сімей при поїздці додому і назад в час відпустки.

д)    Оплачувана відпустка фахівця.

Тривалість відпустки складає 48 днів за кожен рік роботи в …..Час надання відпустки повинен узгоджуватися у кожному окремому випадку.

е)     Витрати на страхування фахівців Постачальника в Інгосстраху проти професійних ризиків і проти нещасних випадків під час їх перебування в ….. з розрахунку ….. за рік на кожного фахівця.

4.2. Постачальник несе витрати по відрядженню перекладачів і їх сімей.

5

Замовник за свій рахунок повинен забезпечити:

а)    зустріч і відправку фахівців, перекладачів та їх сімей

б)    доставку фахівців, перекладачів і членів їх сімей до відповідної станції залізничним транспортом (кондиціонований вагон) і автотранспортом, а також транспортування їх багажу

в)    готель першого класу для фахівців, перекладачів і членів їх сімей під час їх поїздки до необхідної станції в......і назад, включаючи витрати на обслуговування і харчування.

г)     транспортні засоби для службових відряджень

д)    готелі першого класу (або відповідно мебльовані квартири) і службові приміщення

е)     відповідне медичне обслуговування, включаючи госпіталізацію у разі потреби

ж)    транспортні засоби для екскурсій і соціальних цілей

з)     можливість організації початкової школи для дітей фахівців і перекладачів.

6

Якщо фахівець захворів протягом свого перебування в ….., Замовник продовжує виплату його місячного заробітку, але не більш 2-х місяців.

а)    В разі продовження хвороби фахівця Постачальник замінить його, а Замовник відшкодує всі витрати Постачальника, пов'язані з цим.

б)    Постачальник зберігає за собою право відкликати будь-якого свого фахівця і замінити його іншим фахівцем, що має ту ж кваліфікацію і досвід роботи.

в)    Персонал Постачальника повинен дотримуватися всіх законів, правил і інструкції країни Замовника, а також поважати місцеві звичаї і традиції.

г)     Святкові дні країни Постачальника мають бути вихідними днями для його фахівців і повинні оплачуватися Замовником.

 

7

Для здійснення платежів по цьому контракту представники української сторони в......один раз на місяць виписують рахунки Замовникові в 3 екз. через Національний банк ….. на інкасо. У додатку до кожного рахунку вказуються: імена фахівців Постачальника, тривалість їх перебування в країні Замовника, місячні ставки відшкодування та інші витрати, що виникли по даному контракту.

Замовник оплатить вищезгадані рахунки протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати їх отримання. Вказані суми переводяться на рахунок Постачальника в Зовнішекономбанку.

 

 

Контракт на експорт товарів

Contract for the Export of Goods

 

CONTRACT No

of __________                       20

Place of signing

Trade Partners Enteprise, Kyiv, Ukraine, hereinafter referred to TPE, on the one part, and Bulgaria Cardon Tubes Limited, Nigeria, hereinafter referred to BCTL, on the other part, have signed the present contract as follows:

1

 1. To the total sum indicated in point 1.1 TPE shall deliver within ______months of the date of signing this Contract the goods as under Annex I to the Contract being its integral part.

Quantity__________ metric tones.

Price per ton__________

Total sum_____________

The delivery shall be effected on C.I.F. terms, Bulgarian port.

 1. The date of Bill of Lading made out for this lot of goods shall be considered the date of delivery of goods. The goods delivered under this Contract shall be considered accepted:
 • in respect of quality — in accordance with the quality provided  for in the Quality Certificate of the manufacturer;
 • in respect of quantity — in accordance with the quantity of the pieces and the weight stated in the Bill of Lading.

2

2.1. Payments for the goods delivered in accordance with the present Contract shall be effected by BCTL in_______________________

 1. To effect the payment, BCTL shall open within 30 (thirty) days from the date of receipt from TPE of the cable notification of readir ness of the goods for delivery an irrevocable confirmed letter of credit with a Bank for Foreign Economic Affairs, Kyiv, through the State Bank of Bulgaria in favour of TPE to the amounts stated in 1.1 and shall be valid for a period of     months from the date of open­ing of Letter of Credit.
 2. Should BCTL do not open the Letter of Credit in the period stipulated by 2.1 and in accordance with the terms and conditions of 2.6 of the present Contract, TPE shall be entitled to correspondingly prolong the period of delivery of the goods either for a period of delay in opening the Letter of Credit or for a period to be required to make the Letter of Credit correspondent to the terms and conditions of 2.5 of the Contract.

Should the validity of the Letter of Credit be prolonged, the validity of the present Contract shall be automatically prolonged.

 1. The Letter of Credit should not contain any other terms and conditions except those stipulated by the present Contract.
 2. The payment under the Letter of Credit shall be effected by the Bank for Foreign Economic Affairs of the RF for the delivery of goods against the invoices of TPE to be forwarded in 3 copies for every lot of goods attaching the following documents:
  1. Two originals of a clean on board Bill of Lading, issued in the Black Sea port in the address of BCTL.
  2. Shipping specification — 3 copies.
  3. Quality certificate — 1 copy.
  4. Insurance policy issued by the RF Ingosstrakh — 1 copy.
 1. The Letter of Credit shall contain the following terms and conditions:
  1. partial shipment is allowed;
  2. the number of the Letter of Credit shall be written only on the invoices;
  3. the sum of each invoice shall be calculated on the basis of the actual weight of the shipped goods and average weight price per each Net metric ton of the goods equal to________, C.I.F., the port of Bulgaria;
  4. the total value inclusive of the sum of the last invoice shall not  overestimate the total Contract value;
  5. the Letter of Credit shall contain the terms and conditions of i.2.4 of the present Contract;
  6. the Contract will be deemed to have been fulfilled when supply of goods is effected within — 5% of the Contracted quantities.

However payment will be on the basis of actual quantities as per the Bill of Lading.

 1. All the expenses connected with the opening Letter of Credit, notification of its opening and, in case of necessity, increase and prolongation of the Letter of Credit shall be borne by BCTL.

3

3.1. When delivering the goods, the following documentation shall be forwarded to BCTL:

 1. Bill of Lading — three originals and four copies including one original to be airlifted to BCTL's agent at the port; two originals with the invoice, one copy to BCTL by airmail; one copy by airmail to the BCTL's agent; two copies with the captain's mail;
 2. shipping specification in six copies including one copy to be airlifted to BCTL at the port; three copies with the invoice; one copy with the captain's mail and one copy by airmail to BCTL's agent at the port;
 3. Quality Certificate in two copies including one copy with the captain's mail and the other with the invoice;
 4. packing List in four copies including two copies along with the cargo inside Case No. 1; two copies with each package (one copy inside the package and the second one inside the special pocket on the outer side of the case);

e) Insurance Policy with the invoice — 1 copy. 

 1. The packing of the goods to be delivered under the present Contract shall ensure its safety during both railway and marine trans­portation as well as during transshipment when the usual handling of the cargoes is observed.
 2. The goods to be delivered shall have the following marking:

- Made in Ukraine

- The port of loading

- Order Number

- Case Number

- Net and Gross Weight

- Consignee

- Contract No.

- Port of destination.

 1. The package number is shown with the fraction; the numerator being the serial number of the package and the denominator being the total number of the packages containing a complete unit of the goods.
 2. The package that cannot have the above mode of marking shall have a metal tag fastened and bearing the required marking.
 3. BTCL shall ensure the unloading of the goods from the Ves­sels at the port of unloading at his own expense.

4

 1. TPE guarantee the quality of the delivered goods within 6 months from the date of delivery at the port of destination.
 2. Should any quantity of delivered goods prove to be defective during the guarantee period TPE at his own expense shall replace the corresponding defective quantity of goods for the goods of proper quality.

The guarantees shall not cover the goods damaged en route or due to nonobservance of instructions on storage, due to carelessness or improper handling while transshipment or usage.

 1. Any claims in respect of quality of the goods shall be submitted to TPE within the guarantee period but not later than 30 (thirty) days after guarantee period expires.
 2. Any defects detected in the delivered goods during the guarantee period shall be covered by an Act of Claim to be issued within a reasonable period of time, but not later than 30 (thirty) days after the defect is found, moreover the participation of the TPE's representative or a person authorized by the Supplier for issuing an Act of Claim being binding.

Should the TPE's representative do not arrive for participation in drawing up the Act of Claim within a 30 days from the date of receiving the written notification of BCTL, BCTL shall issue the Act of Claim in unilateral order and this Act of Claim shall be the ground to present a Claim. A list with the detailed description of the detected defects is to be enclosed with the BCTL's notification.

 1. The Act of Claim shall be considered the document substantiating the Claim.
 2. The Act of Claim shall contain the description and quantity of the goods under claims, order number, description and origin of the defect, the date of the goods delivery at the port of unloading, the condition of packing and storage as well as the concrete claim of BCTL

A photo of the defective goods is to be attached thereto if possible.

The claim shall be sent by the registered mail by BCTL with the enclosure of all the required documents.

The date of the postal stamp of the country of despatch shall be deemed the date of presenting the claim.

 1. Claims in respect of quantity of the goods (entire shortage) shall be presented within 9 months from the date of delivery of the corresponding lot of goods in accordance with the procedure of the specified in sub-items 4.4, 4.5, 4.6 of para 4 on condition that the goods were delivered to the place of destination with packing intact and was not damaged through the transport agencies fault.
 2. TPE shall undertake to settle such a claim within 3 (three) months from the date of receit of the claim.

5

5.1. TRE shall insure the goods to be delivered on C.I.E. terms, the port of Bulgaria against usual marine risks with Ingosstrakh in accordance with the «Transport Insurance Rules».

The insurance shall be made to the full amount for the goods on terms and conditions «against all risks».

 1. All the claims that may arise in connection with the loss and damage of the goods during transportation shall be made by BCTL directly to Ingosstakh.
 2. Any risk of an accidental loss, breakage or damage to the goods passes from TPE to BCTL from the moment of loading the goods on board the ship at the port of loading.

6

In case of any disagreement between the Bulgarian and Ukraine’s organizations on any matter arising from or connected with the implementation of the present Contract, TRE and BCTL shall immediately consult each other and endeavour to reach a mutual settlement of such disagreement.

Any dispute or difference which may arise out of or in connection with the Contract to be referred, with exclusion of the ordinary courts of law, for the decision of an arbitration to be held as follow.

If the defendant in such dispute or difference is TPE the arbitration shall be held in Moscow by the arbitration court at the Chamber of Commerce in accordance with the Rules of Procedure of the said Court.

If the defendant in such dispute or difference is BCTL, the arbitration shall be held by the Bulgarian Arbitration Court in accordance with the procedure of the said Court.

Any award of the corresponding arbitration shall be binding upon both parties hereto.

7

Should the fulfilment of this Contract be infringed due to hostilities, embargo, blockades or any other contingence beyond either party's control, the parties shall not be responsible for the fulfilment of this Contract and the representatives of both the parties shall immediately consult each other and agree upon the actions to be taken.

Under the circumstances the time of fulfilment of all the obligations of the both parties under this Contract shall be postponed for the period during which the force-majeure or any consequences of the same will exist.

Strikes shall not be deemed as force majeure.

The existence of such circumstances on Ukraine's territory shall be confirmed by a certificate of the RF Chamber of Industry and Commerce while the existence of such circumstances on the territory of Bulgaria shall be confirmed by a certificate issued by competent Bulgarian organization.

8

8.1.   Neither of the parties is entitled to transfer their rights and obligations under the present Contract to a third party without the other party's consent thereto in writing.

The parties shall intimate each other in each particular case such as transfer of the rights to the lawful successors as soon as it fakes place.

 1. All duties and taxes including customs, port and stamp duties, bank commissions and other expenditures under the present Contract on the territory of the RF shall be borne by TRE and those on the territory of the Bulgaria shall be born by BCTL.
 2. All port and other dues payable in accordance with the regulations in force at the port of unloading as well as other expenses connected with unloading (including stevedoring, lighterage, wharfage, overtime and night work charges) shall be borne by BCTL.
 3. TRE and BCTL shall correspondingly provide with timely obtaining Export and Import Licences and Permits.
 4. After the present Contract is signed all the previous negotiations and correspondence between the parties in respect to this Contract shall be considered null and void.

8.6. All amendments to the present Contract shall be considered valid should the same be in writing and signed by persons duly authorized by the both parties.

 

Legal addresses of the Parties:

TRE-

NCTL —

 

 

КОНТРАКТ №

від «...»                                 20…..

Місце підписання..........

Підприємство торгівельних партнерів, Київ, Україна, далі по тексту ПТП, з одного боку, і болгарська компанія по виробництву труб, далі по тесту БСТЛ, з іншого боку, підписали цей контракт про нижченаведене.

1

1.1. ПТП на суму, вказану в пункті 1.1, поставить протягом ….. місяців з дати підписання цього контракту товари, перераховані в Додатку 1 до контракту, який є його невід'ємною частиною.

Кількість метричних тонн

Ціна за тонну

Загальна ціна

Постачання здійснюватимуться на умовах СІФ, Болгарський порт.

1.2  Дата коносамента, виписаного на дану партію товару, вважається датою постачання товару.

Товар, поставлений по даному контракту, вважається прийнятим:

 • за якістю — відповідно до якості, вказаної в сертифікаті якості, виписаному виробником
 • по кількості — відповідно до кількості і ваги, вказаних в коносаменті.

2

 1. Платежі за товар, поставлений по цьому контракту, здійснюються БСТЛ в (вказується валюта).
 2. Для виконання платежів БСТЛ протягом 30 днів з дати отримання від ПТП сповіщення про готовність товару до відвантаження відкриє в Зовнішекономбанку, Київ, через Держбанк Болгарії без відзивний підтверджений акредитив на користь ПТП на суму, вказану в пункті 1.1. Акредитив діятиме протягом.....місяців з дати його відкриття.
 1. Якщо БСТЛ не відкриє акредитив в термін, вказаний в пункті 2.1, і відповідно до умов пункту 2.5 цього контракту, ПТП має право відповідно продовжити термін постачання товару або на термін затримки відкриття акредитиву, або на термін, необхідний для приведення акредитиву до умов пункту 2 цього контракту.

       Якщо термін дії акредитиву буде продовжений, то термін дії цього контракту буде автоматично продовжений.

 1. Акредитив не повинен містити жодних інших умов, окрім обумовлених цим контрактом.
 2. Платежі з акредитиву повинні здійснюватися Зовнішекономбанком за постачання товару на виконання рахунків ПТП, що виставляються в 3 екз. за кожну партію товару з додаванням наступних документів:
  1. Двох оригіналів чистого бортового коносамента, виписаного в Чорноморському порту на ім'я БСТЛ.
  2. Відвантажувальній специфікації — 3 екз.
  3. Сертифікату якості — 1 екз.
  4. Страхового полісу, виписаного Інгосстрахом РФ, — 1екз.
 3. Акредитив повинен містити наступні умови:

а)    часткові відвантаження дозволені

б)    номер акредитиву має бути написаний лише на рахунку

в)    сума кожного рахунку розраховується на основі фактичної ваги відвантажених товарів і середньо вагової ціни за кожну метричну тонну товару, рівну СІФ, Болгарський порт

г)     загальна вартість, включаючи суму останнього рахунку, не може перевищувати загальну ціну контракту

д)    акредитив повинен містити умови пункту 2.5 цього контракту

е)     контракт вважається виконаним, якщо постачання товару здійснене в межах 5% загальної кількості контракту. Проте платежі будуть зроблені на основі фактичної кількості відповідно до коносамента.

2.7. Всі витрати, пов'язані з відкриттям акредитиву, повідомленням про його відкриття і, у разі потреби, збільшенням і продовженням акредитиву, несе БСТЛ.

3

3.1  При відвантаженнях товару наступні документи повинні направлятися БСТЛ:

а)    коносамент — три оригінали і чотири копії, включаючи один оригінал авіапоштою агентові БСТЛ в порту, два оригінали з рахунком, одна копія БСТЛ (авіапоштою), одну копію авіапоштою агентові БСТЛ, дві копії капітанською поштою;

б)    відвантажувальна специфікація в шести екз., включаючи один екз. авіапоштою для БСТЛ в порт, три екз. з рахунком, один екз. капітанською поштою, один екз. авіапоштою агентові БСТЛ в порту;

в)    сертифікат якості в двох екз., включаючи один екз. капітанською поштою і один з рахунком;

г)     пакувальний реєстр чотирьох екз., включаючи два екз. з вантажем в місці № 16 два екз. у кожному вантажному місці (один екз. усередині ящика і один екз. у спеціальній кишені, укріпленій зовні ящика);

д)    страховий поліс з рахунком — 1 екз.

3.2  Упаковка товару, що поставляється по даному контракту, повинна забезпечити його збереження як при залізничному, так і при морському перевезеннях, а також при перевантажуваннях при звичайному поводженні з вантажем.

3.3.   Товари, що поставляються, повинні мати наступну маркування:

 • зроблено в Україні
 • порт завантаження
 • номер замовлення
 • номер ящика
 • вага нетто і брутто
 • отримувач
 • контракт №
 • порт призначення.

3.4.   Номер вантажного місця вказується у вигляді дробу:

чисельник — номер вантажного місця, знаменник — загальна кількість місць, що містять комплектну партію товару.

 1. Вантажні місця, які не можуть мати маркування на упаковці, повинні мати металеву табличку, на якій нанесено необхідне маркування.
 2. БСТЛ забезпечить розвантаження товару в порту призначення за свій рахунок.

4

 1. ПТП гарантує якість відвантаженого товару протягом 6 місяців з дати доставки в порт призначення.
 2. Якщо яка-небудь кількість товару виявиться дефектною протягом гарантійного терміну, то ПТП замінить відповідну кількість дефектного товару на товар належної якості за свій рахунок.

Гарантії не поширюються на товари, пошкоджені в дорозі, пошкоджені через недотримання інструкцій по складуванню або через необережне або неправильне поводження з товаром під час перевалок і при його використанні.

 1. Претензія відносно якості товару має бути представлена ПТП протягом гарантійного терміну, але не пізніше 30 днів після його виявлення.
 2. Будь-які дефекти, виявлені в поставленому товарі протягом гарантійного терміну, оформляються Актом, який складається в розумний термін, але не пізніше 30 днів після виявлення дефекту. Крім того, участь представника ПТП або призначеної Постачальником особи в складанні Акту обов'язково.

Якщо представник ПТП не прибуде для складання Акту протягом 30 днів з дати отримання письмового повідомлення БСТЛ, то БСТЛ складає Акт в однобічному порядку, і цей Акт буде основою для представлення Претензії. До повідомлення БСТЛ про дефект має бути прикладений детальний опис виявлених дефектів.

 1. Акт вважається документом, достатнім для представлення Претензії.
 2. Акт повинен містити опис і кількість товару, по якому представляється претензія, номер замовлення, опис і причину дефекту, дату постачання товару в порт розвантаження, умови упаковки і складування, а також конкретну претензію БСТЛ.

По можливості додається фото дефектного товару.

Претензія відправляється рекомендованим листом з додатком всіх необхідних документів. Дата поштового штемпеля країни відправлення вважається датою виставлення претензії.

 1. Претензії відносно кількості товару (внутрішньотарна недостача) представляються протягом 9 місяців з дати постачання відповідної партії товару, відповідно до процедури, описаної в підпунктах 4.4., 4.5, 4.6 параграфа 4 за умови, що товар прибув до місця призначення в неушкодженій упаковці і не був пошкоджений з вини транспортних агентів.
 2. ПТП вирішує питання по претензії протягом 3 місяців з дати її отримання.

 

 1.  
  1. ПТП застрахує товари, що поставляються на умовах СІФ, Болгарський порт, проти звичайних морських ризиків в Інгосстраху, відповідно до «Правил транспортного страхування». Страхування відбувається на всю вартість товару на умовах «від усіх ризиків».
  2. Всі претензії, які можуть виникнути у зв'язку з втратою і пошкодженням товару під час транспортування, повинні дозволятися БСТЛ безпосередньо з Інгосстрахом.
  3. Будь-який ризик втрати, поломки або пошкодження товару переходить з ПТП на БСТЛ з моменту завантаження товару на борт судна в порту завантаження.
 2.  

В разі якої-небудь розбіжності між Болгарською і Українською організаціями з питання, що виникає з або пов'язаному з виконанням цього контракту, ПТП і БСТЛ повинні негайно проконсультуватися і спробувати досягти взаємного врегулювання такої розбіжності.

Будь-яка суперечка або розбіжність, які можуть виникнути з або у зв'язку з даним контрактом, за винятком підсудності загальним судом, передаються на розгляд в арбітраж таким чином.

Якщо відповідачем в такій суперечці або розбіжності є ПТП, то справа розглядається в Україні, в арбітражному суді ТПП відповідно до процедури цього суду.

Якщо відповідачем в такій суперечці або розбіжності є БСТЛ, то справа розглядається в Болгарському арбітражному суді відповідно до процедури цього суду.

Вирішення арбітражу є обов'язковим і остаточним для обох сторін за контрактом.

7

Якщо виконання цього контракту порушиться через військові дії, ембарго, блокади або які-небудь інші події, які знаходяться поза контролем сторін контракту, то сторони не відповідають за невиконання контракту і представники сторін повинні негайно проконсультуватися і погоджувати дії.

При таких обставинах термін виконання всіх обов'язків обох сторін по даному контракту відкладається на час дії форс-мажору або його наслідків.

Страйки не вважаються обставинами форс-мажору.

Наявність таких обставин на території України підтверджується сертифікатом ТПП, а наявність таких обставин на території Болгарії підтверджується сертифікатом компетентної Болгарської організації.

8

 1. Жодна із сторін не має права передати свої права і обов'язки по цьому контракту третій стороні без письмової згоди на те іншої сторони.

Сторони проінформують один одного у кожному окремому випадку про передачу прав їх законному право наслідувачу, як тільки такий випадок настане.

 1. Всі податки і мита, включаючи митний збір, поштові і гербові збори, банківську комісію і інші витрати по цьому контракту на території України несе ПТП, а на території Болгарії — БСТЛ.
 2. Всі портові і інші мита, оплачувані відповідно до правил, що діють, в порту розвантаження, а також інші витрати, пов'язані з розвантаженням (включаючи витрати по завантаженню і розвантаженню, за користування ліхтерами, на причальні збори, на наднормову роботу в нічний час), нестиме БСТЛ.
 1. ПТП і БСТЛ відповідно нестимуть відповідальність за своєчасне здобуття експортних і імпортних ліцензій, валютних дозволів.
 2. Після підписання цього контракту всі попередні переговори і листування, пов'язані з контрактом, вважатимуться недійсними.
 3. Всі зміни і доповнення до цього контракту вважатимуться дійсними за умови, що вони будуть здійснені письмово і підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

 

Юридичні адреси сторін:

ПТП –

БСТЛ -

 

 

CONTRACT No.

________________________________________________________________

 

hereinafter referred to as the Sellers, on the one part, and Vsesojuznoje Objedinenije..., Kyiv, hereinafter referred to as the Buyers, on the other part, have concluded the present Contract as follows:

 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

The Sellers have sold and the Buyers have bought on _______ terms the goods in accordance with the Specifications attached to the present Contract and forming integral part thereof.

 

2. PRICE AND TOTAL AMOUNT OF THE CONTRACT

Prices for the goods are fixed in_______ and to be understood_________ including the cost of packing and marking.

The total amount of the present Contract comprises_______________________.

 

3. TIME AND DATE OF DELIVERY

The goods are to be delivered in the time stipulated in the Specifications attached to the present Contract.

The date of ______________________________________________________

is to be considered as the date of delivery.

Delivery before the time stipulated in the Contract as well as partial delivery of the goods without accessories is not allowed without the Buyers' consent.

 

4. QUALITY

The quality of the goods is to be in conformity with the requirements given in the Specifications attached to the Contract.

The goods are to be of the latest design and manufactured of the first grade materials. The Sellers on their own initiative but at the Buyers' consent or request are to make improvements of the design and the materials of which the goods are made taking into account the latest technical achievements in this field without any extra charges or postponement of the delivery time.

The quality of the goods is to be evidenced by a Certificate of Quality issued by the manufacturing works, or by a Letter of Guarantee of the Sellers.

 

5. PACKING AND MARKING

Packing should protect the cargo from any damage, corrosion and shortage during transportation by all kinds of transport involving several transhipments en route. A definite kind of packing may be indicated in the Specifications to the Contract.

Each case is to contain a Packing List indicating the denomination of the goods and spare parts, Contract No., Trans No., Case No., Item No. as per the Specification, Series No. Net gross weight. Packing Lists are to be inserted in each case in a waterproof envelope.

The Sellers are to submit for the Buyers' approval overall sketches of the equipment. The size, weight and the center of gravity of the case are to be indicated on each sketch.

The following marking is to be made in waterproof black pa­int on each case in Ukrainian and English:

Top

With Care

Do not turn over V/O

Contract No.

Trans No.

Narjad No.

Ca-se No.

Gross weight... kg

Net weight... kg

Size of case (length, width, height in cm).

When delivering complete equipment, the case No. is to be given in fraction, in which the numerator is the ordinal No. of case and the denominator - the total number of cases.

The Sellers are to bear responsibility for all eventual losses and/or damages caused by inadequate or unsuitable packing and marking.

 

6. PAYMENT

Payment is to be effected in______________ within_______________________ days after receipt by the Buyers through the Ukrainian Bank for Foreign Economic affairs, Kyiv, of the following documents:

a. Invoice - in quadruplicate;

 1. Full set of clean on board Bills of Lading issued in the name of the Buyers, with destination to the port of Odessa indicated by the Buyers, or airway bill, or railway bill, or post receipt;
 2. Certificate of Quality of the manufacturing works or a Letter of Guarantee of the Sellers;
 3. Case per case Specification or Packing List — in duplicate;

e.______________________________________________________________.

Bank charges connected with collection of documents are to be for the Sellers' account.

 

7. ADVICE OF SHIPMENT AND SHIPPING INSTRUCTIONS

The Sellers are to cable to the Buyers within 24 hours after shipment stating the following data: date of shipment, Contract No., denomination of the goods, number of cases, weight, ship's name, B/L No. (or railway bill or airway bill, or post receipt), Trans No.

The Sellers are to send by Captain's mail a non-negotiable copy of the Bill of Lading and Specification.

 

 

8. INSPECTION AND TESTS

The Buyers have the right to send their inspectors to the manufacturing plant in the Sellers' country to participate in the inspection and tests of the goods.

The Sellers are to render assistance to the Buyers' inspectors to enable them to perform such inspection and tests.

If such inspection or tests reveal that the goods do not comply with the Contract conditions or have defects of any kind, the Sellers are to eliminate such defects.

The participation of the Buyers' inspectors in the tests and inspection does not free the Sellers from the liability provided for in the Clause "Guarantee" of the present Contract.

The final inspection and testing of the goods are to be effected in Ukraine.

 

9. GUARANTEE AND CLAIMS

The Sellers guarantee that the quality of the goods conform to the requirements of the Contract and in particular guarantee that:

 1. the delivered goods and all the accessories conform to the latest achievements of technics and the highest standards existing in the Sellers' country at the time of execution of the present Contract.
 2. the material of which the goods and all the accessories have been manufactured are of the highest quality;
 3. the goods have been delivered complete with all the necessary accessories in strict accordance with the terms and conditions of the Contract so that to ensure their normal and uninterrupted operation;
 4. the drawings and other technical documents are of high quality and are sufficient for mounting and operation of the equipment.

The guarantee period is 12 months from the date of putting the equipment, apparatus and/or instruments into operation, but not more than 15 months from the date of shipment.

In case of a delay in putting the equipment, apparatus and/or instruments into operation through the Sellers' fault, the period of the guarantee is to be prolonged accordingly.

Should the goods and/or accessories prove to be defective during the period of guarantee or to be not in conformity with the terms and conditions of the Contract, the Sellers undertake, at the Buyers' option, to eliminate the defects or to replace the faulty goods free of charge and without a delay, the cost of transportation and insurance being at the Sellers' expense. If, according to agreement between the parties, the defects have been eliminated by the Buyers, the expenses involved are to be paid by the Sellers.

Any claims, if any, are to be presented by the Buyers to the Sellers not later than 30 days after the date of expiration of the guarantee period provided that the defects have been discovered during the guarantee period.

Survey Reports made out with participation of experts of the Ukraine Chamber of Commerce and Industry will serve as a sufficient proof of a claim.

 

 

10. CONTINGENCIES

Should any circumstances arise preventing any of the parties to fulfil their respective obligations under this Contract partially or in full, namely: acts of elements, war, military operations of any character, blockades, prohibitions of exports or imports, the time of delivery under this Contract is to be extended for the period equal to that during which such circumstances will remain in force. The Sellers are to immediately advise the Buyers by cable of the beginning and cessation of the above circumstances preventing them to fulfil their obligations.

In case a delay in the delivery of the goods owing to the above circumstances is more than 3 months, the Buyers have the right to refuse fulfillment of the Contract in full or in respect of any part of the goods not delivered by the time stipulated and in this case the Sellers are not entitled to claim from the Buyers any compensation for eventual losses.

Certificates issued by the Chamber of Commerce of the Sellers' country will be sufficient evidence of such circumstances and their duration.

 

11. PENALTY

If the Sellers fail to deliver the goods in the time stipulated by the contract, they are to pay to the Buyers a penalty at the rate of______________________________________ per cent of the value of the goods delayed for each week during the first________weeks and ___________per cent____________of the value of the goods for each following week of the delay in the delivery. However, the total sum of the penalty is not to exceed___________ per cent of the value of the goods delayed.

The sum of the penalty is to be deducted by the Buyers from the Sellers' invoices when paying same. The payment of the penalty does not free the Sellers from their obligation to deliver the goods under the present Contract.

Should a delay in the delivery exceed 3 months, the Buyers have the right to cancel the Contract.

12. ARBITRATION

Any disputes which may arise under or in connection with this Contract are to be settled by the Foreign Trade Arbitration Commission at the Chamber of Commerce and Industry of the RUSSIA, Moscow, in accordance with the Rules of Procedure of the said Commission, no recourse to law courts being permitted. The award of such an arbitration is to be considered final and binding upon both parties.

 

13. OTHER TERMS AND CONDITIONS

 1. The Sellers are to obtain an Export Licence at their own expense. If the Sellers fail to obtain an Export Licence within___________ months from the date of signing the Contract, the Buyers have the right to cancel the contract. The Sellers have to immediately inform the Buyers of obtaining an Export Licence.
 2. If the deliveries are effected on FOB terms, the Sellers are to bear all the expenses incurred at the port of shipment, including those connected with packing, marking, loading on board ship and stowage, as well as lighterage, cranage, quay porterage, port and dock dues, duty on the cargo and all the charges connected with customs formalities.

If deliveries are effected on CIF terms, the Sellers are to insure the goods for their own account for the total invoice value plus 10 per cent (the expected benefit) with "INGOSSTRAKH" Kyiv, against all transport risks subject to p. 1 § 2 of Transport Insurance Rules published by "INGOSSTRAKH".

 1. After this Contract has been signed all and any previous negotiations and correspondence pertaining thereto to be consi­dered null and void.
 2. All amendments and additions to this Contract are to be valid only if made in writing and signed by duly authorized representatives of both parties.
 3. Neither of the parties has the right to assign their rights and obligations under this Contract to any third party without written consent of the other party.
 4. Kyiv is to be considered the place of the conclusion of this Contract.

 

14. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

The Sellers:

 

The Buyers:

 

The Sellers (Signatures) ………………………The Buyers (Signatures)

 

 

 

КОНТРАКТ №

Фірма__________________________________________________________ надалі по тексту "Продавець", з одного боку, і Всесоюзне об'єднання..., м. Київ, надалі по тексту "Покупець", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

Продавець продав, а покупець купив на умовах _________________ товари відповідно до специфікацій, що додаються до цього контракту і є невід'ємною його частиною.

 

2. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА СУМА КОНТРАКТУ

Ціни на товари встановлюються в___________ і розуміються __________, включаючи вартість тари, упаковки і маркування.

Загальна сума цього контракту складає ______________________________.

 

3. ТЕРМІН І ДАТА ПОСТАЧАННЯ

Товари мають бути поставлені в терміни, вказані в додатку до контракту.

Датою постачання вважається дата ________________________________

Дострокове постачання, а також часткове, або некомплектне постачання товарів без згоди Покупця не вирішується.

 

4. ЯКІСТЬ

Якість повинна відповідати специфікаціям, прикладеним до цього контракту.

Товар має бути новітній конструкції і виготовлений з першосортних матеріалів. Продавець повинен вносити за своєю ініціативою, але з відома Покупця або на прохання Покупця, поліпшення в конструкцію товару і матеріалів, з яких він виготовляється, з врахуванням новітніх досягненні в цій області без додаткової оплати Покупцем і зміни термінів постачання.

Якість товару повинна підтверджуватися сертифікатом якості заводу-виробника або гарантійним листом Продавця.

 

5. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

Упаковка повинна забезпечувати збереження вантажу від всякого роду пошкоджень, корозій і недостач при перевезенні його всіма видами транспорту з врахуванням неодноразових перевалок в дорозі. Конкретний вигляд упаковки може бути вказав в специфікаціях, доданих до контракту.

На кожне місце Продавець зобов'язаний скласти пакувальний реєстр, в якому вказується найменування товару і окремих частин, номер контракту, номер трансу, номер позиції по специфікації, номер місця, заводський номер, вагу нетто і брутто. Пакувальний аркуш у водонепроникному конверті вкладається в кожне місце товару.

Продавець зобов'язаний представити на затвердження Покупця габаритні ескізи устаткування. У ескізах мають бути вказані розміри, вага і центр ваги кожного місця.

На кожне місце чорною фарбою, що не змивається, наноситься наступна маркування на українській і англійській мовах:

Верх

Обережно

Не кантувати

В/О

Контракт №

Транс №

Вбрання №

Місце №

Вага брутто кг

Вага нетто кг

Розміри ящика (довжина, ширина, висота в см)

При постачанні комплектного медичного устаткування номер місця проставляється дробом, в якому чисельник позначає порядковий номер місця, знаменник - загальне число місць.

Продавець несе відповідальність за збитки, пов'язані з неповноцінною або неправильною упаковкою і маркування.

 

 

 

 

6. ПЛАТІЖ

Платіж виробляється в ___________ протягом _________ днів після отримання покупцем через Банк Зовнішньоекономічної діяльності України в м. Києві наступних документів:

а) рахунки - 4 экз.;

б) повного комплекту чистих бортових коносаментів на ім'я Покупця призначенням в український порт, повідомлений Покупцем, або авіанакладній, або залізничній, або поштовій квитанції;

в) сертифікату якості заводу-виробника або гарантійного листа Продавця;

г) поящичної специфікації або пакувального аркуша — 2 экз.;

д)__________________________________________________________

Банківські витрати по оформленню інкасо — за рахунок Продавця.

 

7. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДВАНТАЖЕННЯ І ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

Продавець зобов'язаний телеграфом сповістити Покупця протягом 24 годин після відвантаження товару про наступні дані: дата відвантаження, номер контракту, найменування товару, кількість місць, вага, найменування судна, номер коносамента (або ж.д. накладній, або авіа накладній, або поштовій квитанції), номер трансу.

Продавець зобов'язаний забезпечити відправку поштою копії коносамента і специфікації.

 

8. ВИПРОБУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА

Покупець має право направити своїх представників завод-виробник в країні Продавця для перевірки якості товару.

Продавець зобов'язаний надати умови представникам Покупця для такої перевірки.

Якщо під час такої перевірки буде виявлено, що товар не відповідає умовам контракту або має дефекти, Продавець зобов'язаний усунути дефекти і недоліки товару.

Участь представників Покупця в перевірці і випробуванні товару не звільняє Продавця від відповідальності, обумовленої в пункті "Гарантії і претензії" цього контракту.

Остаточне приймання і випробування товару повинні вироблятися в Україні.

 

9. ГАРАНТІЇ І ПРЕТЕНЗІЇ

Продавець гарантує відповідність якості товару умовам контракту і, зокрема, гарантує, що:

а)        поставлений товар і приналежності до нього відповідають вищим технічним вимогам, що існують в країні Продавця в період виконання контракту

б)        товар і приналежності до нього виготовлені з першосортного матеріалу

в)        товар забезпечений всім приладдям, відповідно до умов контракту, необхідних для його нормальної і безперервної роботи;

г)        креслення і технічна документація підготовлені високоякісно і повністю достатні для монтажу і відповідній експлуатації устаткування.

Гарантійний термін — 12 місяців з дати пуску устаткування, апаратів і (або) інструментів в експлуатацію (але не більш, ніж 15 місяців з дати постачання товару).

Якщо затримка в пуску устаткування, апаратів або інструментів в експлуатацію сталася з вини Продавця, гарантійний термін відповідно подовжується.

Якщо в період дії гарантії товар або приналежності до нього виявляться дефектними або не відповідними умовам контракту, Продавець по вибору Покупця зобов'язаний усунути дефекти або замінити безкоштовно і без затримки дефектний товар. Витрати по поверненню забракованого товару, включаючи страхування, відносяться за рахунок Продавця. Якщо дефекти за погодженням сторін усунені Покупцем, Продавець зобов'язаний відшкодувати Покупцеві витрати, пов'язані з цим.

Претензії можуть бути заявлені Покупцем Продавцеві не пізніше 30 днів з дня закінчення гарантійного терміну за умови виявлення яких-небудь недоліків в товарі в період дії гарантії. Акти, складені за участю експерта Торговельно-промислової палати України розглядатимуться достатнім доказом претензії.

 

10. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА

В разі настання обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якій із сторін зобов'язань по цьому контракту, а саме: стихійних лих, війни, військових дій будь-якого характеру, блокади, заборони експорту або імпорту, термін постачання товарів, передбачений контрактом, відкладається на якийсь час, протягом якого діятимуть такі обставини. Продавець зобов'язаний негайно сповістити Покупця телеграфом про початок і припинення вказаних обставин, що перешкоджають виконання зобов'язань.

Якщо в наслідок вказаних вище обставин прострочення в постачанні складе більше 3 місяців, Покупець має право анулювати контракт повністю або на непоставлену до цього часу частину товарів без відшкодування Продавцеві будь-яких збитків або витрат.

Сертифікати торговельної палати країни Продавця розглядатимуться належним доказом наявності вказаних вище обставин і їх тривалості.

 

11. САНКЦІЇ

В разі запізнення в постачанні товарів проти термінів, встановлених в цьому контракті, Продавець сплачує Покупцеві штраф в розмірі____ % вартості непоставленого в строк товару протягом перших тижнів прострочення і _____ % вартості не поставленого в строк товару за кожну подальший тиждень прострочення. Проте загальна сума штрафу не повинна перевищувати _____% вартості товарів, відносно яких мало місце запізнення в постачанні.

Штраф стримується Покупцем при оплаті рахунків Продавця. Сплата штрафу не звільняє продавця від зобов'язань по постачанню товарів в рахунок цього контракту. При затримці постачання більше 3 місяців Продавець має право розірвати контракт.

 

12. АРБІТРАЖ

Всі суперечки, що можуть виникнути з цього контракту або у зв'язку з ним, підлягають, з виключенням підсудності загальним судом, дозволу в арбітражному порядку в Зовнішньоторговельній Арбітражній Комісії при Торговельно-промисловій палаті України в м. Києві, відповідно до Правил про виробництво справ в цій комісії.

Вирішення цього арбітражу будуть остаточними для обох сторін.

 

13. ІНШІ УМОВИ

А) Продавець зобов'язаний взяти на себе всі турботи і витрати, пов'язані із отриманням експортної ліцензії. В разі нездобуття експортної ліцензії протягом _____ місяців з дня підписання контракту, Покупець має право анулювати контракт. Про здобуття експортної ліцензії Продавець зобов'язаний негайно сповістити Покупця.

Б) При постачанні товарів на умовах фоб Продавець несе всі витрати, що виникли в порту відвантаження, включаючи витрати по упаковці, маркуванню, вантаженню, і укладанню товарів на борт судна, витрати по розвантаженню (навантаженню) суден ліхтером і найму кранів, оплачує всі портові, докові і причальні збори, мита і збори, пов'язані з проходженням митних формальностей.

При постачаннях товарів на умовах СІФ Продавець зобов'язаний за свій рахунок застрахувати товар на повну инвойсну вартість плюс 10% (очікувана вартість) в "Інгосстраху", м. Київ, від всіх транспортних ризиків відповідно до п.1 §2 Правил транспортного страхування "Інгосстраху".

В) Після підписання цього контракту всі попередні переговори і листування вважаються недійсними.

Г) Всі зміни і доповнення до цього контракту дійсні, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані належно уповноваженими представниками сторін.

Д) Жодна із сторін не має права передати свої права і обов’язки по цьому контракту будь-якій третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

Е) Київ розглядається місцем укладання цього контракту.

 

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Продавець:

Покупець

 

Продавець (Підпис)

Покупець (Підпис)

 

 

 

 

 

Contract for the Purchase of Consumer Goods

Контракт на покупку товарів народного споживання

 

 

CONTRACT №

 

Kyiv                                            «___»_ _20

 

The Sellers: ____________________________________________________

The Buyers: ____________________________________________________

 

Denomination of the Goods: all the Goods to be delivered according to the Catalogs which are the integral parts of the present Contract.

Quantity, Completeness & Assortment of the Goods: according to the Specifications which are the integral parts of the present Contract.

Quality & Technical performance of the Goods: according to the Producers' Standards but all the electronic and electrical tools, devices, equipment etc. delivered against Ihe Contract to be provided with standard West-European two-pin plug or supplied with special adaptor. Line supply - 220-240 V, 50/60 Hz.

Prices: price for any Goods under the above Catalogs to amount to 35% of Catalogls' price in US Dollars for corresponding Goods. All prides for the Goods delivered under the above Catalogs remain unchanged within all the period of the Contract's validity and are understood ex-ship at_____________port's wharf, including packing and marking.

Total Amount of the Contract: US Dollars 30.000.000.00 (US Dollars Thirty million only).

The Party of the present Contract have the right to increase the amount of this Contract.

Minimum Amount of the Order: US Dollars 5.000.000.00 (US Dollars Five million only).

Validity of the Contract: 90 days of the date of signing the Contract.

Terms of delivery: ex-ship at_____________port's wharf, Ukraine.

The title to the goods as well as the risk of accidental loss or damage of the goods shall pass from The Sellers to The Buyers after the ship has been accepted at wharf at stipulated port of destination for unloading. All other terms — according to «Incoterms 1980»: for footwear and clothes — 21 days; for electrotechnic and electronic goods — 14 days; for other goods — 14 days of the date of opening the agreed Letter of Credit (L/C).

The date of clean on board Bill of Lading to be considered as the date of delivery.

The Sellers have the right of shipment in advance.

Terms of Payment: Payment for the goods delivered against the Contract is to be effected in US Dollars under irrevocable, divisible, transferable, documentary L/C opened through telegragh by The Buyers in favour of The Sellers to the minimum sum of USD 5.000.000.00 with __________________________________

The L/C to be opened within 14 days of the date of signing the present Contract and to be valid within________ days.

The L/C is payable at 21 days sight against presentation of the following documents to the Bank

 1. Commercial Invoice — in triplicate,
 2. Shipping Specification — in triplicate,
 3. Packing Lists — in triplicate,
 4. Full set clean on board Bill of Lading issued to the Buyers' name with remark: «Notify The Buyers at once»,
 1. Copy of Insurance Policy — in triplicate,
 2. Certificates of Origin — in triplicate,
 3. Copy of telex/cable advice sent to The Buyers within 24 hours after shipment of the goods with all shipping details.

The L/C allows partial shipments with corresponding partial payments.

Copies of the above documents to be sent with Shipping Mail for The Buyers.

All the Bank's expenses and commissions connected with opening L/C, its prolongation and amendments on The Buyers' territory to be for The Buyers' account, on the other territories — for The Sellers' account.

Special terms:

Buyers have the right to send at own expense their inspectors to choose the goods at The Sellers' stocks.

Buyers' inspectors are entitled to issue an Acceptance Report where quantity, denomination of the goods, trans number, etc. are indicated.

Sellers shall render any assistance that can be required in getting Visas for The Buyers' inspectors and shall furnish The Buyers Inspectors with apartments in the hotels during their stay there.

Parties of the present Contract shall agree upon the certain time of arrival of The Buyers' inspectors and terms of their stay there.

Should The Buyers' inspectors can not arrive due to some reasons on agreed time The Sellers have the right to release the ordered goods for shipment without inspection.

Presence of The Buyers' inspectors at the preparation of the ordered goods for shipment as well as the issue of Acceptance Report does not make The Sellers free from their obligations to deliver the goods on ex-ship at_________port's wharf and not affect the Buyers' rights stipulated by the Buyers' m the article «Guarantee».

All other terms and conditions of the Contract are in full conform­ity with «General Conditions of Delivery» enclosed here to.

 

 

THE SELLERS                                                                   THE BUYERS

 

 

 

КОНТРАКТ №

Київ                                            «... »__________ 20

Продавець___________________________________________________________

Покупець____________________________________________________________

Найменування товару: Всі товари поставляються по каталогах, що є невід'ємною частиною цього контракту.

Кількість, комплектність і асортимент товару: відповідно до специфікацій, що є невід'ємною частиною справжнього товару.

Якість і технічне виконання товару: Відповідно до стандартів виробників, всі електронні і електричні пристрої, пристосування, устаткування та інше, поставлені за контрактом, будуть забезпечені стандартними західноєвропейськими двохконтактними вилками або забезпечені спеціальними адаптерами.

Напруга 220-240 В, частота 50/60 Гц.

Ціни: Ціна за будь-який товар по вищезазначених каталогах складе 35% цін каталога в доларах США. Всі ціни на товари, що поставляються за каталогами, залишаються незмінними протягом всього періоду дії контракту, ціна розуміється на умовах «франко-причал»_______________ порту, включаючи упаковку і маркування.

Загальна ціна контракту: 30.000.000 доларів США (доларів США тридцять мільйонів). Сторони цього контракту мають право збільшити загальну ціну контракту.

Мінімальна вартість замовлення: 5.000.000 доларів США (доларів США п'ять мільйонів).

Термін дії контракту: 90 днів з дати підписання контракту.

Умови постачання: Франко-причал _________________________ порту, Україна. Право власності, а також ризики випадкової загибелі або псування товару переходять з Продавця на Покупця після того, як корабель буде прийнятий до причалу порту призначення для розвантаження. Останні умови — відповідно до «Інкотерм 1980».

Термін постачання: для взуття і одягу — 21 день;

для електронних і електротоварів — 14 днів;

для інших товарів — 14 днів з дати відкриття погодженого акредитиву.

Дата чистого бортового коносамента вважається датою постачання.

Постачальник має право дострокового постачання.

Умови платежу: Платежі за товар, що поставляється по даному контракту, здійснюються в доларах США з безвідзивного, ділимого, перевідного документарного акредитиву, що відкривається по телефону покупцеві на користь Постачальника на мінімальну суму в 5 млн. в банку_____________________

Акредитив відкривається протягом 14 днів з дати підписання контракту і діє протягом ____________ днів, оплата з акредитиву здійснюється протягом 21 дня проти наступних документів:

а)         рахунки — в 3 екз.

б)        відвантажувальній специфікації — в 3 екз.

в)         пакувального реєстру — в 3 ач.

г)         повного комплекту чистого бортового коносамента, виписаного на ім'я Покупця з позначкою «Повідомити Покупця негайно».

д)        копій страхового полісу — в 3 екз.

е)         сертифікату про походження товару — в 3 екз.

ж)        копії телексу-повідомлення, відправленого Покупцеві протягом 24 годин після відвантаження товару з відвантажувальними реквізитами.

Акредитив дозволяє виробляти часткові відвантаження з відповідною частковою оплатою. Копії вище перелічених документів надсилають капітанською поштою для Покупця.

Всі банківські витрати і комісії, пов'язані з відкриттям акредитиву, його продовженням і змінами на території Покупця, здійснюються за рахунок Покупця, а на інших територіях — за рахунок Продавця.

Спеціальні умови:

Покупець має право за свій рахунок послати своїх інспекторів для відбору товару на складах Продавця.

Інспектори Покупця повинні скласти Акт приймання, де вказується кількість, найменування товару, транспозиція і так далі

Продавець надасть необхідну допомогу в оформленні віз на інспекторів Покупця і забезпечить їх номерами в готелі під час їх перебування.

Сторони цього контракту додатково погоджують період прибуття інспекторів Покупця і умови їх перебування. При неприбутті інспектора Покупця в погоджений період Продавець має право підготувати замовлений товар до відправки без інспекції. Присутність інспекторів Покупця при підготовці замовленого товару до відвантаження, а також складанні Акту приймання не звільняє Продавця від обов'язку доставити товар на умовах франко-причал, Київський порт, і не зачіпає прав Покупця, обумовлених в пункті «Гарантії».

Всі останні умови контракту повністю відповідають «Загальним умовам постачань», прикладеним до контракту.

 

Продавець                                                                                     Покупець

 

BILL OF LADING №

Reference №

Shipper______________________________________________________________

Consignee____________________________________________________________

Consignee's address____________________________________________________

Vessel_______________________________________________________________

Port of loading Freight payable at Port of disharge Final destination Flag__________

Shipowner____________________________________________________________

Number of Orig. Bs/L/__________________________________________________

Marks and Numbers____________________________________________________

Kind of packages and description of goods__________________________________

Number of pieces______________________________________________________

Gross weight__________________________________________________________

Measurement_________________________________________________________

 

 

Коносамент

 

Вантажовідправник___________________________________________________

Вантажоотримувач____________________________________________________

Адреса вантажоотримувача ____________________________________________

Судно_______________________________________________________________

Порт навантаження ______ _____________________________________________

Фрахт підлягає сплаті в________________________________________________

Порт розвантаження___________________________________________________

Кінцевий пункт призначення____________________________________________

Прапор______________________________________________________________

Судовласник_________________________________________________________

Кількість оригінальних коносаментів____________________________________

Позначення і номери__________________________________________________

Тип вантажних місць і опис товару______________________________________

Кількість____________________________________________________________

Вага брутто__________________________________________________________

Розміри_____________________________________________________________

 

 

CONTRACT

 

Kyiv"_____ "_______________2017

 

"Ukrainian state centre of transport service "C-Grup" (Ukraine) in person of Director Kushnirchuk Oleg Berezin, acting in accordance with the Statute, hereinafter referred to as the USCTS, on the one part, and "_______________" in person of _____________, acting in accordance with the Statute, hereinafter referred to as the Customer, have concluded the present Contract on the following:

 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. The USCTS provides services in organization of transportation cargoes in large-tonnage containers on the territory of Ukraine and abroad, and the "Customer" undertakes the responsibility to perform payment for the services under the terms stipulated by the Contract as well as undertakes the resonsibility for save maintenance, technical condition of containers and their return.

1.2. The Customer has the right to send containers abroad for loading international cargoes.

 

2. OBLIGATIONS OF THE PARTIES

 

2.1. The USCTS shall be obliged to:

2.1.1 Send the Customer empty large-tonnage containers with UZUU prefix to the Ukrainian station or terminal agreed by the Parties according to the Customer's application and under the terms stipulated by the present Contract.

2.1.2 Prepare and send the Customer containers in technical order, cleared from the reminders of transported cargoes and packages.

2.1.3. Take the number stock of accepting and passing of Customer's containers.

2.1.4. Make up the balance-sheet of time, during which the Customer uses the containers.

2.1.5. Make up Delivery-and-Acceptance Acts of containers and Acts of executed works.

2.2. The Customer shall be obliged to:

2.2.1. Give the USCTS applications for passing of empty large-tonnage containers not later than 10 days before the planned loading of the containers. Needed quantity of containers and the station or terminal of destination is to be indicated in the application.

2.2.2. While dispatching the loaded containers indicate in the railway bill "SMGS' in the column 11 under the denomination of the cargo the following: "The container of UZ property according to the decision of the 19th meeting of the Council on the rail transport; urgent return to Kiev-Liski station cod 321000 South-West railway".

2.2.3. Transmit to the USCTS within one day after crossing Ukrainian boarder by the loaded (empty) container the copies of the railway bill "SMGS" for each container or dispatching information, indicating the date and station of dispatch, crossing station, and station of destination.

2.2.4. Inform daily the USCTS about the quantity of accepted and delivered from the third countries containers to the Ukrainian railways.

 

3. TIME AND TERMS OF PROVIDING SERVICES

3.1. The USCTS provides services only on the terms of returning containers to the Kyiv-Liski station of the Southern-Western railway or any other stations agreed by the Parties according to the Annex, which forms an integral part to the present Contract.

3.2 Time of providing services under the Contract is calculated from the moment of their delivery at the boarding or port station of Ukraine to their delivery by the Customer to the Ukrainian railway. This time cannot exceed the time of validity of the present Contract. The acceptance and delivery of containers is registered by the Act, which is signed by the contractual Parties.

3.3 The registration of the delivered containers is made according to the transmission list, which is made up at the boarding or port stations of the Ukrainian railway. Should the transmission list is not made up at the boarding or port railway station, the registration of the transmission is made according to the date of the stamp on the railway bill.

 

4. DELIVERY AND ACCEPTANCE OF THE GOODS

4.1. The completion of the services, indicated in the c l.1 is confirmed by the Act of executed works, signed by the contractual Parties, which forms an integral part of the present Contract.

4.2. The date, indicated in the signed Act of executed works, is considered as a date of giving services under the present Contract.

4.3. Should the Customer does not sign the sent Act of executed works within 10 days after the date of its receiving by the Customer without written justification, it is considered to be validated by both Parties and is subject to payment in full volume.

4.4. The Customer returns all containers, received for use from the USCTS, prior to the expiration of the validity of the present Contract that is registered by the Delivery- Acceptance Act, indicating their technical condition, signed by the Parties.

 

5. PRICE AND TOTAL VALUE OF THE CONTRACT

5.1. The Parties agree about the price of the given services under the present Contract and sign the Protocol of price agreement, which forms an integral part of the present Contract.

5.2. In case of revising the prices (rates), the USCTS notifies the Customer about this one month before their imposition. The Customer's refusal to revise and change the price gives the USCTS the right to cancel the Contract before its expiration date.

5.3. The prices (rates) and payment under the Contract are made in hryvnyas.

5.4. The total amount of the Contract is calculated as the total value of the services, given to the Customer according to their volumes, confirmed by the Acts of executed works.

 

 

 

6. SANCTIONS

6.1. The Parties bear the financial responsibility for the non-fulfilment or improper fulfilment of their obligations under the present Agreement.

6.2. The Party, which involves the third party to the fulfilment of its obligations, bears the responsibility before the other Party for the non-fulfilment or improper fulfilment of the obligations by the third party as for its own.

6.3. The Party, which has violated its obligations under the present Agreement, has to eliminate the infringement immediately.

6.4. If the Customer does not fulfil the requirements of the clause 2.2.3, of the Agreement in part of non-providing the shipment information, the USCTS has the right to give the prohibition to the station of shipment or loading station for dispatch or acceptance of Customer's cargoes. In this case the Customer bears all expenses.

6.5. In case of loss of the container in the third countries or not returning the container by the expiration date of the present Contract, the Customer reimburses the USCTS its value in the amount of 2500 US dollars for one 20 feet container and 4000 US dollars for one 40 feet container within 30 days from the moment of given an invoice.

6.6. Should the Customer do not make the payments according to the clause 6.1. of the present Agreement, the USCTS has the right to stop the cargo in route and apply the mortgage right according to the cl.19 of the SMGS.

6.7. If the container happens to be damaged after the delivery to the Customer, the Customer repairs it at his expense without charging expenses with the USCTS. While repairing the damaged containers, the construction of the container, USCTS's industrial marks and inscriptions are to be kept (or restored) as well as the inspection is to be carried out by the corresponding supervising bodies.

 

7. ARBITRATION

7.1. The Parties agree that all disputes arising from and in connection with this Agreement shall be resolved by the way of negotiations.

7.2. If the parties to this Agreement fail to reach an agreement within 1 (one) month since the dispute rise, then such dispute shall be finally arbitrated by International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine.

7.3. The Parties hereby agree that Bylaws of International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine will be applied in arbitration proceedings.

7.4. This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the substantive laws of Ukraine.

7.5. Arbitration shall be held by sole arbitrator.

7.6. The place of Arbitration shall be the city of Kyiv, Ukraine.

7.7. The party convicted will be charged of all expenses related to the Arbitration.

 

8. VALIDITY OF AGREEMENT

8.1. The present Agreement comes into force from the moment of its signing and valid till 31.12.2009.

8.2. The validity of the Contact may be revised and changed under the agreement of the Parties.

8.3.The Contract may be cancelled by the USCTS before its validity expiring date by in the following cases:

8.4. If the Customer has not returned the Containers, received for use from the third countries to the Ukrainian railway, six months after the date of their transmission;

 

CONTRACT FOR SALE OF GOODS

Agreement made and entered into this 28 of March 2009, by and between A-KOM ltd, of Kikvidze str.33, Kiev, Ukraine, herein referred to as "Seller", and State Enterprise The Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, of 15 km. pr. Peremogy, Kiev, Ukraine, herein referred to as "Buyer".

Seller hereby agrees to transfer and deliver to buyer, on or before 30 of May 2009, the following goods:

• Measuring equipment (Appendix N1)

Buyer agrees to accept the goods and pay for them in accordance with the terms of the contract.

Buyer and Seller agree that identification shall not be deemed to have been made until both parties have agreed that the goods in question are to be appropriated and fulfil the requirements of performance of said contract with the buyer.

Buyer agrees to pay for the goods at the time they are delivered and at the place where he receives said goods.

Goods shall be deemed received by buyer when delivered to address of buyer as herein described.

Until such time as said goods have been received by buyer, all risk of loss from any casualty to said goods shall be on seller.

Seller warrants that the goods are now free from any security interest or other lien or encumbrance, that they shall be free from same at the time of delivery.

Buyer has the right to examine the goods on arrival and has fourteen of days to notify seller of any claim for damages on account of the condition, grade or quality of the goods. That said notice must specifically set forth the basis of his claim, and that his failure to either notice seller within the stipulated period of time or to set forth specifically the basis of his claim will constitute irrevocable acceptance of the goods.

This agreement has been executed in duplicate, whereby both buyer and seller have retained one copy each on, 28 of  March 2009.

 

 

Brighton, England

                      April 10, 2012

 

CONTRACT

Continental Equipment Plc, Brighton, England, hereinafter referred to as "the Seller", on the one part, and TST Systems Ltd., Kyiv, Ukraine, hereinafter refererred to as "the Buyer", on the other part, have concluded the present Contract as follows:

 

1. Subject of the Contract

1.1. The Seller has sold and the Buyer has bought the machinery equipment, materials, and services ("Equipment") as listed in Appendix 1 being an integral part of this Contract.

 

2. Prices and Total Value of the Contract

2.1. The Total Contract Value is as following:

Equipment and engineering FOB U.K. port

 + documentation                             £_____

Supervision, start-up and training    £_____

Spare and wear parts                       £_____

Freight                                              £_____

Total price CIF Odessa                     £_____

Discount                                            £_____

Total Contract Value                          £_____

2.2. The prices are understood to be CIF Odessa including cost of packing, marking, loading on board a ship, stowing and fastening the equipment in the hold, and the cost of the materials used for this purpose.

2.3. The prices are firm for the duration of the Contract and shall not be subject to any revision except on account of any mutual agreed changes or modifications to  equipment specification and/or quantities listed in Appendix 1 to this Contract.

 

3. Time of Delivery

3.1. The equipment specified in Appendix 1 of the present Contract is to be delivered within two (2) months from the date of opening the Letter of Credit specified in Clause 4.1 of this Contract.

 3.2. The delivery date is understood to be the date of the clean Bill of Lading issued in the name of the Buyer, destination Odessa port of Ukraine.

 

4.  Terms of Payment

4.1. Within thirty (30) days from the date of signing this Contract, the Buyer is to open in favour of the Seller an irrevocable confirmed Letter of Credit with City Bank, London, for hundred per cent (100%) of the total contract value.  The Letter of Credit is to be valid for three (3) months.

4.2. Payment from this Letter of Credit at the rate of hundred per cent (100%) of the total contract value is to be effected in GB pounds against the following shipping documents:

4.2.1. Original Bill of Lading issued in the name of the Buyer, destination Odessa Port of Ukraine.

4.2.2. Shipping Specification.

4.2.3. Certificate of Quality.

4.2.4. Certificate of Origin.

4.2.5. Packing List.

4.2.6. Insurance Policy.

 

5. Technical Documentation

5.1. Within five (5) days from the delivery date the Seller shall send two (2) sets of the technical documents as listed in Appendix 2 to the address of the Buyer.

5.2. All instructions on the drawings are to be in English, with all the instructions contained in items   1,2,3,  and 4 of Appendix 2    translated   into Ukrainian.

 

6. Guarantee of the Quality of the Equipment.

6.1.   The guarantee period is twelve (12) months from the date of the start-up of the equipment, that is reflected in an appropriate Act signed by the representatives of the Parties to the present Contract, but not more than eighteen (18) months from the date of delivery of the equipment.

6.2. If the equipment proves to be defective or faulty during the guarantee period, the Seller has at its expense at the choice of both Parties either to remedy the defects or to replace the faulty equipment with the new equipment of good quality which is to be delivered without delay to the port of delivery.

 

7. Packing

7.1.   The equipment is to be shipped in export sea packing suitable for the type of equipment delivered. Packing should also be suitable for transshipment in transit and reasonable long storage of the equipment.

7.2. Each container is not to exceed the following dimensions:

length = 2,500 mm, width = 2,500 mm, height = 2,500 mm.

7.3. The Seller is responsible to the Buyer for any damage to the equipment resulting from inadequate packing of the equipment.

 

8.  Marking

8.1. All the containers are to be marked on the three (3) sides. Each container should bear the following   markings   made   in indelible paint (in Ukrainian and English):

 

Contract No.

Seller: Continental Equipment Plc (Address)

Buyer: TST Systems Ltd. (Address)

Railway Station of Destination: Kyiv

Container No.:

Gross weight:____kg

Net weight:____kg

Case dimentions in cm (length x width x height)

8.2. If a case requires special handling it should bear additional marks: "Fragile", "Top" or "This side up", etc.

 

 

9.   Shipping Instructions and Notifications

9.1. Within twenty-four (24) hours after shipment, the Seller is to inform the Buyer by fax regarding the date of shipment, and if these circumstances have had a direct damaging effect on the execution of the present Contract.

The Bill of Lading number, number of containers, their weight, the vessel name.

 

10.  Insurance

10.1. The Seller is to take care of and cover expenses for insurance of the equipment under the Contract from the moment of its dispatch up to the moment of its arrival at the port of Odessa.

 

11.  Sanctions

11.1. In the event of delay in delivery of the equipment the Seller is to pay the Buyer a penalty at the rate of 1,0% of the total contract value for every week of delay. However, the total amount of penalty for delay in delivery is not to exceed 10% of the total contract value.

11.2. While calculating penalty for delay, the amount of days comprising over half of a calendar week is considered to be a full week.

 

12.  Force Majeure

12.1. The Parties are released from their responsibility for partial or complete non-execution of their liabilities under the Contract should this non-execution be caused by the force majeure circumstances including, but not limited to: fire, flood, earthquake, and if this circumstances have had a direct damaging effect on the execution of the present Contract.

 

12.2. The Party which is unable to fulfil its obligations under this Contract is to inform the other Party within ten (10) days from the beginning of force majeure circumstances.

 

13. Arbitration

13.1. The Seller and the Buyer will take all possible measures to settle amicably any disputes or differences which may arise out of the present Contract or in connection with it.

13.2. If the Parties do not come to an agreement, all the disputes and differences are to be submitted for Arbitration in Stockholm, Sweden, in accordance with the rules and regulations  of the Chamber    of   Commerce    in Stockholm and applying the substantive laws of Sweden.

 

14.  Other Terms

14.1. The Seller upon written consent of the Buyer shall be permitted to substitute equipment of comparable quality and conforming to the technical requirements for any item of equipment that may not be available for one reason or another.

14.2. Any changes, amendments or supplements  to  the terms and conditions of this Contract shall be valid only if set forth in a written document duly signed by authorized representatives of both Parties to the present Contract.

14.3. After the Contract has been signed all the preliminary agreements, discussions and correspondence between the Parties concerning this Contract are to be considered null and void if conflicting with this Contract.

14.4. The Contract becomes effective and comes into full force from the date of signing.

15. Legal Addresses of the Parties

 

SELLER (ПРОДАВЕЦЬ):

Continental Equipment Plc

9 North Road Brighton BN1 5JF

England

 

for and on behalf of the Seller (від імені та за дорученням Продавця)

Alfred Rogers

Alfred Rogers

Chairman (Президент)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ТА МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з ділової іноземної мови (англійська)

студента 1 курсу спеціальності…..

Сломченко Андрія

на тему

СONTRACT

 

 

 

 

 

Викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУХТ 20___

 

 

3 семестр

Business Plan Basics

 

 1. Try to answer the following questions.

 

 1. Why is developing a business plan one of the most important things to do?
 2. If you’re running a business, do you need a business plan? Give reasons.
 3. What are two most important goals of a business plan?

 

Now read the following paragraphs and check your answers.

 

There are a million things to do when you’re starting a business. And this is one of the most important: Developing a sound plan for your business. It will help you clarify your goals and objectives. It will serve as a step-by-step roadmap to the future.  But a sound business plan is also important if you’re already running a business.

 

First things first: Understand the big picture

There are a lot of ways a sound business plan will help your business. First of all, it will clarify your thinking, sharpen the focus of your business strategy, and make sure that your decisions are aligned with your goals. In that sense, it’s a valuable roadmap that will help you get where you want to go.

But there’s another very important use of your plan. It will help you convince potential partners, investors, lenders, and key vendors that you have thought through all of the major issues. And you have an effective game plan in place that will help you succeed.

Those are some of the major reasons why a carefully developed business plan is an essential requirement in the business world today. 

 

2.     Every business document has a structure. Complete the text about the structure and content of a business plan with appropriate headings from the box given below.

 

 1. Your target audience
 2. Description of your business
 3. Your loan request (if you’re ready to apply)
 4. Your personnel
 5. Your operational procedures
 6. Executive Summary
 7. Your Cover Page and Table of Contents
 8. Financial performance data
 9. Economic analysis
 10. Your products & services
 11. Your business location
 12. Your management team
 13. Market analysis
 14. Your marketing plan

 

 

The anatomy of an effective plan

 

Now let’s take a quick look at the basic structure and content of an effective business plan.

1. _____________________________________________________________________

These pages come first. And they’re very important. After all, they’re the first pages any reader (including a prospective investor or lender) will see. They include basic information with your company name and contact information.

 

2. _____________________________________________________________________

Describe your business. Explain your motivation for starting it. Talk about the keys to your success. Then summarize the other major points in your plan. May it brief: try to keep it to just a few paragraphs. You should clearly communicate the vision and strategy behind your business.

 

3. _____________________________________________________________________

Here’s your opportunity to give a quick overview of your business. You’ll want to talk about the history behind your business and describe your basic management and operational structure. You’ll also want to include the names and contact information for all owners. And don’t forget to mention your key employees, too.

4. _____________________________________________________________________

The success of your business depends on what you can offer your customers. So you’ll want to include detailed descriptions of your offerings, including your pricing. It’s a key part of your business plan. It’s also important to explain why your offerings are unique. And why customers will buy them. Don’t forget to mention your sales goals, too.

 

5. _____________________________________________________________________

Satisfied, loyal customers are the key to the business success. In fact, the famous business writer Peter Drucker once said that the purpose of a business is to “create a customer.” That’s why you need to devote a very important section in your business plan to a discussion of your customers. Who are they? Why will they want to use your products or services? Why will they want to do business with you instead of your competitors? Your work on this section will help you sharpen the focus of your ongoing marketing efforts.

 

6. _____________________________________________________________________

Now that you have painted a clear picture of your customers, it’s time to talk about the business environment. Who are your major competitors? Is there a clear leader in the marketplace? Or is it a fragmented market with many small competitors? You’ll also want to discuss the competitive advantages you bring to the table that will help you grow your business and gain market share. You may even want to talk about how you’ve grown your business with your existing customers. It’s a great way to prove the effectiveness of your current business strategy.

 

7. _____________________________________________________________________

This section is simply a way to bring in some facts and figures from the local and national economy that support the business case for your business. If you’re a home builder, for example, population growth in your area would be a good fact to add. If you offer services to senior citizens, a statistic on the increasing number of local retirees could show that you have a real opportunity to grow your business in the future. With a little thought and research, you’ll have no trouble finding relevant economic data to include in your plan.

 

8. _____________________________________________________________________

Where to place your business is an important decision for every business. And it can have a big impact on your ability to succeed. So take the time to describe the location of your business and explain its advantages. For example, you may be located close to your most important customers. Or you may be based in an economical area that helps you lower your operating costs.

 

9. _____________________________________________________________________

It covers the strategy and tactics you will use to get the word out about your business to your customers and prospects. So make sure you include the following information in this section of your business plan:

 • Your communication goals 
 • The key messages you intend to send to your customers and prospects
 • The specific communication channels you will use to reach your target audience. These channels can include everything from traditional collaterals like brochures and signage to print and online advertising, social media, your website, Search Engine Optimization, broadcast TV and radio, and more.
 • The estimated annual cost of your marketing efforts
 • The additional revenue you expect to generate

10. _____________________________________________________________________

Before you can sell products and services, you have to develop them and deliver them to your customers. So talk about how you develop or acquire new products and services. Describe the length of time it takes to get a new offering to the market. Identify the essential equipment used in the development and delivery process. And discuss the way you resolve any operational problems. 

 

11. _____________________________________________________________________

It often takes a group of highly skilled leaders and managers to operate a successful business. That’s why it’s important to provide information on your ‘key players’ in your plan. Identify their roles. Describe their skills and experience. And don’t forget to include their resumes, too.

 

12. _____________________________________________________________________

All of the people you hire play a major role in your success. So you’ll want to talk about your workforce in your plan. Do you intend to hire more people in the immediate future? How many do you expect to add to your team? What skills are most important to your business? What plans are you making to ensure that you will have the talents and skills you need? These are some of the questions to address in this section of your business plan.

13. _____________________________________________________________________

When you’re ready to prove that your business has a strong financial foundation, concrete numbers and metrics are hard to beat. That’s why it’s important to include the following in your plan:

 • Income Statement
 • Balance Sheet
 • Cash Flow Projections
 • Operating Data
 • Personal Financial Statement
 • Debt to Worth Ratio
 • Gross Profit Margin

Depending on your business, you may want to include other financial data as well.

 

14. _____________________________________________________________________

If you take the time to include all of this important information, you’ll be able to tell an effective story about your business to any target audience you have in mind, including investors, partners, prospective team members, and more. But your plan also serves another purpose. It can help you get a business loan. Of course, you’ll need to identify the specific amount you want to borrow and discuss how the money will help you achieve your goals.

You should also explain how the financial information in your plan gives a strong indication that you will be able to repay your loan while managing all of your other business obligations.

 

Practice

Exercise 1. Synonyms.

In each set of words, one word is odd. What is this word?

 

1.    essential                    important               necessary                difficult

2.    commodities              goods                      markets                   products

3.    to produce                 to manufacture       to do                       to make

4.    significant                 huge                        essential                  important

5.    key                            core                         middle                     main

6.    business                    enterprise                office                       company

7.    goal                           objective                 centre                      target

8.    competitor                partner                    rival                        contestant

9.    product                     good                       service                    item

10.  market                       sell                          purchase                 trade

 

Exercise 2. Similar or Opposite?

A.   Are these words similar or opposite (S or O)?

 

1.    complex – simple O                        11.  market – marketplace ___

2.    long – short ___                             12.  capability – ability ___

3.    responsible for – responsible to ___      13. price – quotation ___ 

4.    main – major ___                           14.  amount – quantity ___

5.    growth – decline ___                      15.  effect – affect ___

6.    section – part ___                           16.  source – resource ___

7.    control – monitor ___                    17.  impact – impulse ___

8.    profit – loss ___                             18.  run – manage ___

9.    traditional – innovative ___           19.  environment – surroundings ___

10.  inner – outer ___                            20.  robust – strong ___

 

B.    Now use some of these words in the sentences below.

1.    It’s impossible to predict the exact technological developments that will __________ your industry, but you can be sure that you will be faced with such changes. Competitors’ technological advances may cause significant downward pricing pressures on you.

2.    How much information you gather will be, to a large extent, a result of your __________, of both time and money. If you are working on a business plan for a one-person business while holding down a full-time job, you don’t need to compile the same __________ of information appropriate for a large corporation with a market research budget and staff.

3.    Every company must make money. You can’t stay in business unless you eventually earn a __________. However, studies of business success over time have shown that companies that emphasize goals in addition to making money succeed better and survive longer than companies whose sole motivation is monetary.

4.    For smaller enterprises, sole proprietorships, or businesses in which one or two key members of management have primary __________, issues of personal satisfaction can be a central element in determining long-term success. Some businesses fail, and others flounder, because their founders, owners, or key managers are uncertain what they really want to achieve or because they did not structure the company and their responsibilities in ways that satisfy their personal needs and ambitions.

5.    Today’s business world is a global world. In all aspects of your business, you may find it possible to be working internationally. Even a small company with an online presence may be selling its products internationally. Certainly, your raw materials or inventory may come from global sources. You may have competitors, suppliers, employees, contractors, and partners worldwide. A successful business in this __________ must at least evaluate international opportunities and consider international threats when constructing a business plan.

6.    Understand how your personal financial goals have an __________ on your business plan. For instance, if you require substantial current income, you may need investors so you have sufficient cash to carry you through the lean start-up time. This means you will share ownership interest with others, and the business must be devised for substantial profit potential to reward those investors appropriately.

7.    When developing your business plan, consider how your company deals with these outside changes. Also anticipate __________ internal changes, such as __________, the arrival or departure of key personnel, and new products or services.

8.    A company is strengthened by maintaining integrity in all aspects of its dealings – with employees, customers, suppliers, and the community. Certainly, you will face situations where it appears that you will be at a disadvantage if you are more honest than your competitors or more fair than other employers. However, the __________ -term benefits of earning and keeping a reputation for integrity outweigh the perceived immediate disadvantages. A clear policy of honesty and fairness makes decision-making in difficult situations easier, inspires customer and employee loyalty, and helps avoid costly lawsuits and regulatory fines.

 

 

 

Exercise 3. Choose the correct variant from italics to complete the text about the role of business plans.

 

Creating a business plan helps you:

 • Think through your entire/all business
 • Better understand your true money /financial needs
 • Secure/safe funding
 • Attract main/key management
 • Develop marketing messages/notices and materials
 • Identify key strategic parts/partners and customers

 

As a business owner, your business plan will:

 • Summarize/Add up your business goals
 • List strategies to rich/reach your goals
 • Outline potential problems that your business will face and how to decide/solve these issues
 • Illustrate the organizational and/or operational framework/structure of your business
 • Include the amount/quantity of capital required to launch your business and what it will take to break even

 

Once the business plan is complete, business owners will refer to their business plan to:

•        Manage/Command their business wisely and stay on track as their business grows

•        Divide/Share their vision with potential investors

•        Attract new employers/employees

•        Contribute/Collaborate with partners and suppliers

 

Remember, it’s the PLANNING and not the PLAN that’s really important. The process of developing a business plan is what helps you succeed/success. The greatest benefits come from examining all the critical aspects of your business, looking at the factors and directions/trends that can effect/affect your success or threaten your livelihood, and then asking yourself the tough questions.

 

 

 

 

 

Exercise 4. Fill in the blanks with words from the box in the correct form.

 

 

fail                 relative           address           market           sell                 education

service            element          location          buy                manufacture entrepreneur

interest           choice             refine              business         ask                 opportunity

experience      channel          speed              devise             satisfy            incorporate

 

 

The Business Concept

Meeting needs is the basis of all business. You can (1)_______ a wonderful new machine, but if it doesn’t address some real and important need or desire, people won’t (2)_______ it, and your business will (3)_______. Even Thomas Edison recognized this fact when he said, “Anything that won’t (4)_______, I don’t want to invent.”

 

Typically, (5)_______ get their original business inspiration from one of four sources:

 • previous work (6)_______;
 • (7)_______ or training;
 • hobbies, talents, or other personal (8)_______ ; or
 • recognition of an unanswered need or market (9)_______.

Occasionally, the impetus comes from the business experience of a (10)_______or friend.

 

As you (11)_______ your business concept, keep in mind that successful businesses (12)_______ at least one of these (13)_______: something new, something better, underserved or new market, new delivery or distribution, and increased integration.

 

Successful Business Elements

Include at least one of these as you refine your business concept.

 

Something

New

Something

Better

Underserved or

New Market

New Delivery or

Distribution

Increased

Integration

Create a new product, (14)_______, feature, or

technology.

Improve on existing product or service: more features, lower price, greater reliability, faster (15)_______, or increased convenience.

Find a market with greater demand than competitors can (16)_______, an unexploited niche market, or an unserved (17)_______.

Provide products or services less expensively, to a wider geographic area, or with greater (18)_______.

Both (19)_______ and sell your product, or offer more services and products in one location.

 

Your (20)_______ should incorporate at least one of these factors – more than one if possible. Ideally, you can bring a new or better product or service to an identifiable but underserved (21)_______, perhaps using a more efficient distribution (22)_______. Evaluate the ways your business concept (23)_______ the elements described above. Your concept should be strong in at least one area. If not, you should (24)_______ yourself how your company will be truly competitive.

 

 

Exercise 5.  Complete the abstract about understanding the market. Definitions are given in brackets to help you.

 

Understanding the Market

It is not enough to have a great idea or new invention as the (1) b___________s (underlying support or foundation for an idea, argument, or process) of your business; you must also have a market that is sufficiently large, accessible, and responsive. If your market isn’t large enough, you can’t reach it (2) e___________y (effectively), or it isn’t ready for you. Your business will (3) f___________l (be unsuccessful in achieving one's goal), no matter how good your business concept. Consider the automatic teller machine (ATM) seen on virtually every street (4) c___________r (a place where two or more streets meet). It was invented more than 10 years before it became (5) p___________r (liked or admired by many people or by a particular person or group), but the company that initially (6) m___________ed (offered for sale) the ATM was unsuccessful — people weren’t yet willing to trust their banking to machines.

 

First, (7) e___________e (judge or determine the significance, worth, or quality of something) whether market (8) d___________d (the desire of consumers, clients, employers, etc. for a particular commodity, service, or other item) is adequate to support your company. For instance, if you are opening a flower (9) s___________p (a building or part of a building where goods or services are sold) in a neighborhood where none currently exists, what indications are there that the neighborhood (10) r___________ts (people who live somewhere permanently or on a long-term basis) are interested in buying flowers? Do they currently purchase flowers at a nearby (11) s___________t (a large self-service shop selling foods and household goods)? Does national data on the demographics of flower purchasers coincide with neighborhood demographics? Perhaps you should conduct a (12) s___________y (an investigation of the opinions or experience of a group of people, based on a series of questions) of the neighborhood’s residents, asking about their flower-buying habits and (13)p_________ces (greater liking for one alternative over another).

 

Next, if you are creating a new product or service, what indications are there that the market will be receptive to you? Market readiness is one of the most difficult and most unpredictable aspects to (14) m___________e (ascertain the size, amount, or degree of something). That is why companies spend substantial amounts of money on market research before (15) l___________g (introducing into the market) a new product.

 

You may not have the (16) f___________ds (money; capital) to undertake extensive market (17)r___________h (systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions), but even a small amount of analysis can help you gauge the receptivity of a particular market to your idea. When gathering information for your business plan, spend (18) c___________e (great in amount or degree) time learning about your market. The more you understand the various factors that (19) a___________t (influence) your market, the more likely you are to (20) s___________d (achieve the desired aim or result).

 

 

Exercise 5.  Fill in the missing letters to complete the text about researching industry health and trends.

 

Industry Health and Trends

Your business does not (1) o_e_ _ te in a vacuum; generally, your company is subject to the same conditions that (2) a_ _e_t your overall industry. If (3) c_ _s _ _er spending declines nationally, there’s a good chance your (4) re _ _ _ l business — whether a neighborhood boutique or an online shopping (5) m_ _l mall — will also experience poor sales.

 

As you (6) d_ _ _l_p your plan, you need to respond to the industry-wide factors affecting your own company’s (7) p_ _f_ _ _a _ _e. While it is certainly possible to make (8) m_ _ _y in an industry that is experiencing hard times, you can only do so if you make a conscious (9) e_f_ _t to position your company appropriately. For example, if you are in the construction (10) b_ _ _n_ _s and the number of new-home starts is down, you may want to (11) t_ _ _ et the remodeling market or the commercial real estate market rather than the new-home construction market.

 

Investors and (12) l_ _d_ rs are particularly sensitive to (13) i_s_ _ s of industry health. It is much harder to raise money to start or (14) ex_ _ _d businesses in troubled industries. Even though (15) op_ _ _t _n _ _ _ _s exist in such fields, investors and bankers are concerned about the increased risks an (16) e_t_ _p_ _ _e faces in an unhealthy industry. Conversely, if your business is in a healthy and expanding industry, investors are likely to be more receptive.

 

What (17) d_ _ _ c _ _оn is your industry going? It is important to look at the major (18) t_ _n_s that will influence industry health in the future as well as examining its current (19) c_nd_ _ _ _n. Is the industry consolidating as big companies merge into huge businesses? What is happening with pricing pressures, consumer (20) d_m_ _d, availability of parts and supplies, and global (21) c_ _p _ t_t _ _т?

 

If you are seeking outside funds, your business plan must reassure investors or (22) b_ _k _rs that you understand the industry factors affecting your company’s health and that you have taken those factors into (23)c_ _s_d_r_t_ _n when developing your business (24) s_r_t_ _y.

 

 

 

 

 

 

Exercise 6.  Translate the words in brackets into English so as to get the paragraph about financial control.

 

Financial Control

Key to any business is how it (1)_____________ (розпоряджатися; керувати) money. Not fully anticipating (2)_____________ ___________ (витрати на заснування нового бізнесу) can immediately place impossible pressures on a new business. Poor (3)_____________ ___________ ___________ (управління грошовими потоками) can bring down even a seemingly thriving business. One of “Rhonda’s Rules” is “Things take longer and cost more than anticipated.” Build financial cushions in your plan to allow for (4)_____________ (непередбачуваний, неочікуваний) expenses and (5)_____________ (затримки).

 

As you develop your business plan, (6)_____________ ___________ (переконуватись) you have the information to understand your financial picture on an ongoing basis. What does it take to open your doors each month? Where is your real (7)_____________ ___________ (центр отримання прибутку)? How much expansion do you need to maintain (8)_____________ (зростання)? What are the hidden costs of marketing your company? What are the (9)_____________ (наслідки) of your credit policies?

 

Build in mechanisms to keep you continually informed as your business develops. It is easier to (10)_____________ (встановлювати) good financial procedures right from the start than to wait until you face a (11)_____________ ___________ (фінансова криза). How frequently will you do your billing? What kinds of credit policies will your business follow? How will you keep informed on (12)_____________ (наявні товари; запас)?

 

Make certain you receive detailed (13)_____________ ___________ (фінансова звітність; бухгалтерська звітність;) at least monthly and that you understand them thoroughly. Examine financial reports for any (14)_____________ (відхилення) from your plan or any indications of impending cash flow problems.

 

Controlling and understanding your finances makes (15)_____________ (рішення) easier. And you’ll sleep better at night.

 

 

Exercise 7.  In the text Capable Management words in the phrases in bold are all in the wrong places. Put them in the correct places to make a correct statement.

 

Capable Management

Perhaps more than any other factor, competent management stands out as (1) important most ingredient the in business success. The people in key positions are crucial in determining the health and viability of your business. Moreover, because of (2) capable the management of importance to business success, many investors and venture capital firms (3) emphasis place greatest on single the this factor when evaluating business plans and deciding on loans or investments. They’ll review the management section of a business plan with special scrutiny. Your business plan must inspire confidence in (4) management of the your capabilities, and you should put your management team together carefully.

 

Before submitting your business plan to investors, (5) own your conduct of analysis your management team. Evaluate each individual (and yourself) to see if he or she fits the profile of a successful manager. Some of the traits shared by successful managers are:

 • Experience. They have (6) history a long work in their company’s industry and/or they have (7) background management solid a that translates well to the specifics of any business in which they become involved.
 • Realism. They understand the many needs and challenges of their business and (8) assess limitations honestly own their. They recognize the need for careful planning and hard work.
 • Flexibility. They know things go wrong or change over time, and (9) they to able are adapt without losing focus.
 • Ability to Work Well with People. They are leaders and motivators with the patience necessary (10) with variety deal to a people of. They may be demanding, but they are fair.

 

In developing your business plan, determine whether (11) of members your key team management possess these characteristics. If not, perhaps you can increase training, add staff, or (12) other enhance take to measures your management’s effectiveness. For instance, if you have little or no experience in your chosen field, perhaps you should first take a job with an existing company in that field (13) own opening business your before.

 

In addition to evaluating the traits of each individual, look at the overall balance of your management team. Do you have people who are capable and experienced (14) your aspects in various the business of – marketing, operations, technology, finance, and so on? Are some managers better (15) issues with dealing internal at and others at handling external relations? Or do the talents and traits of your managers duplicate each other?

 

Особливість вивчення іноземної мови при заочній формі навчання полягає в тому, що більша частина мовного матеріалу повинна пророблятись самостійно.

Студент виконує 1 творчу контрольну роботу, яку захищає під час заліку. Тема контрольної роботи "Businees plan of food industry enterprise"

 

 

Контрольна робота №3

з англійської  мови для магістрів заочного факультету всіх спеціальностей

 

Business Plan

 

A business plan is a formal statement of a set of business goals, the reasons why they are believed attainable, and the plan for reaching those goals. It may also contain background information about the organization or team attempting to reach those goals.

A business plan is a necessity, if you are seeking bank financing for your new business. Banks have a vested interest in ensuring that, when you approach them, your business plan includes the information they need to make a decision on financing your project.

Writing your Business Plan

What should be included in a business plan?

Although business plans vary in terms of length and scope, all successful business plans contain common elements. Here are the ones that should be included in any business plan.

Project ‘Business plan”

1. EXECUTIVESUMMARY

1.1 Objectives .

1.2 Mission .

1.3 Keys to Success

2. COMPANY  SUMMARY

2.1 Company Ownership

2.2 Start-Up Summary

2.3 Company Locations and Facilities

3. PRODUCTS

3.1 Competitive Comparison

4. MARKET ANALYSIS SUMMARY

4.1 Market Segmentation

4.2 Target Market Segment Strategy

4.3Market Trends

4.4 Main  Competitors

5. MARKETING STRATEGY

5.1 Pricing Strategy

5.2 Sales Strategy

Обсяг творчої конpольної роботи не менше 5-7 стор. (A4).

 

Залік:

Під час заліку студент повинен захистити творчу контрольну роботу, розказавши усно про бізнес план компанії.

 

Література:

Business correspondence and communication at work (англ.. мовою): Бізнесова кореспонденція та спілкування на робочому місці: підручник /Л.Ю. Шапран, Г.А. Чередніченко, Л.І. Куниця, Л.В. Вікторова – К.: Кафедра, 2013. – 280 с.

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ТА МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з ділової іноземної мови (англійська)

студента 2 курсу спеціальності…..

Сломченко Андрія

на тему

BUSINESS PLAN

 

FAST FOOD  RESTAURANT

 

 

 

 

Викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

НУХТ 20__

 

 

CONTENTS

 

 

1. EXECUTIVESUMMARY

1.1 Objectives .

1.2 Mission .

1.3 Keys to Success

 

2. COMPANY  SUMMARY

2.1 Company Ownership

2.2 Start-Up  Summary

2.3 Company Locations and Facilities

 

3. PRODUCTS

3.1 Competitive Comparison

 

4. MARKET ANALYSIS SUMMARY

4.1 Market Segmentation

4.2 Target Market Segment Strategy

4.3Market Trends

4.4 Main  Competitors

 

5. MARKETING STRATEGY

5.1 Pricing Strategy

5.2 Sales Strategy 

 

 

Example

 

1. EXECUTIVE SUMMARY

 

Chicken Express is a locally owned fast food outlet that will be positioned as an international franchise through our creative approach to the company's image and detail presentation. Chicken Express will provide a combination of excellent food at value pricing, with fun packaging and atmosphere. Chicken Express is the answer to an increasing demand for snack-type fast food, to be consumed while window shopping and walking around inside a shopping mall. In today's highly competitive environment, it is becoming increasingly difficult to differentiate one fast food outlet from another. Karachi, a city state, is now becoming the model metropolis for Asia's new economic boom. Our main priority is to establish one outlet in a crowded mall, preferably in one of prominent shopping malls in Karachi. Later, our effort will be a further development of more retail outlets in the surrounding area.

 

1.1 Objectives 

To establish a presence as a successful local fast food outlets and gain a market share in Karachi's fast food industry.

To make Chicken Express a destination spot for mall-goers.

To expand into a number of outlets by year three, and sell the franchise to neighboring metropolitan cities, such as Lahore, Islamabad, Hyderabad and Faisalabad.

 

1.2 Mission 

 Our main goal is to be one of the most successful fast food outlets in Karachi, starting with one retail outlet located inside a major shopping mall as a "market tester."Chicken Express will strive to be a premier local fast food brand in the local market place. We want our customers to have the total experience when visiting our outlet(s) and web site as they will learn about this fascinating new "pop culture." We will sell merchandise from pre-packaged sauces and t-shirts, to potato cutters, all with our official brand attached to them. Our main focus will be serving high-quality food at a great value.

 

1.3 Keys to Success 

To succeed in this business we must:

Create a unique, innovative, entertaining menu that will differentiate us from the rest of the competition.

Control costs at all times, in all areas and implement a conservative approach to growth policy. Although, we provide more than enough fund to open more than one outlet, we want to be on the safe side of the business.

Sell the products that are of the highest quality, as well as keeping the customers happy with all of our product categories from food to store merchandising.

Provide 100% satisfaction to our customers and maintaining the level of excellent services among other competitors.

Encourage the two most important values in fast food business: brand and image, as these two ingredients are couple of main drivers in marketing communications.

Get access to high-traffic shopping malls near the target market.

Promote good values of company culture and business philosophy.

 

2. COMPANY SUMMARY

 

What is Chicken Express?

 Chicken Express focuses primarily on Fried chicken, Catfish, and chicken tenders but also serves sides. Such as fried pickle slices, apple pie, mashed potatoes, gravy, cheese sticks, Cole slaw, French fries, & corn nuggets. We use the concept of Belgian Fries, where the fries are all made from fresh potatoes and fried twice. Our outlet also provides excellent and friendly customer service to support the ambience of fun, energetic and youthful lifestyle.

Youthful and fresh surroundings

We will imitate successful establishments, such as Pizza Hut and Hardees, which represent the majority of our core target market, between 18 to 35 years of age. Our store will feature display cooking of our featured Fried Chicken from cutting to frying. Our store will be decorated with fast food setting, such as a bright counter and display menu on the wall.

Quality food & Open every day

 Each store will offer nothing but freshly fried chicken, sandwiches and variety of unique blend sauces, all served with old-fashioned home-style care. Our store is open every day from 10 am to 1 am.

 

2.1 Company Ownership 

Chicken Express is a privately held company. It will be registered as a Limited company.

 

2.2 Start- Up  Summary 

 The retail outlet will be rented at one of the target location shopping malls. Our preference is Zamzama, for the main reason of reaching larger traffic. Startup requirements will be financed through owner investments.

 

2.3 Company Locations and Facilities 

Chicken Express locations will range in size from 50

 70 meter square and will seat from 15- 25 guests. Our first location will be on the larger end of this range. The location will feature its own originality in merchandise display and other brand building attributes. We will equip the outlet with modern furniture and aim for cleanliness and an open feeling. We are currently looking at several possible sites in shopping malls along Zamzama. The space selection will be chosen based upon the following criteria:

Community size: minimum of 800,000 people within a radius of 8 kilometers.

Tourist destination.

Easy access.

Large percentage of teenagers in the community.

All of these qualities are consistent with Chicken Express' goal of providing a top quality fast food experience. We want "word-of-mouth" to be our best form of marketing, where our customers value our brand as something exciting and cannot wait to tell their friends and neighbors. Chicken Express will directly compete with several fast food joints inside the chosen shopping mall, including Pizza Hut, KFC, and Mc Donald’s.

 

3. PRODUCTS

 

We want to focus only on selling chicken and chicken related dishes. Alcoholic drinks will not be sold in our outlet, as Chicken Express promotes a healthy and positive Pakistani lifestyle. Instead, we will offer Soda to complement the food.

 

3.1 Competitive Comparison 

Chicken Express has several advantages over its leading competitors:

Unique "fusion" concept of dipping sauce.

 We expect a high degree of enthusiasm and offer a fun store with friendly staff that reflects the company's youthful and energetic culture.

 Supporting merchandise items that support the company's brand building.

 Our fried potato is made 100% fresh, compared to most fast food outlets that use frozen fries.

 Our dipping sauce is also made fresh without preservatives.

 Our innovative packaging will be more entertaining than our competitors; a single cone with a cup reserved for dipping sauce.

 

4. MARKET ANALYSIS SUMMARY

 

Consumer expenditures for fast food in Karachi rose during the end of the year 2000. The increasing number of new establishments such as fast food franchises, fancy restaurants and gourmet bakeries around Karachi has shown a significant growth in this sector. A much broader appeal exists for weekend slots because those are the days when most of our core target market enjoys the mall going activities.

 

Age - Youngsters, single, currently enrolled in college and high school.

Family unit - We will also appeal to families (young families) with children.

Gender - We will target both sexes, with a slight skew for males due to their lower attention to dietary concerns.

Income - We will appeal to the medium income individuals and to all in the lower medium income bracket. Our concept will have very broad appeal. It is our goal to be the hip destination for fast food cravings.

 

4.1 Market Segmentation 

 

We are targeting young Karachites as our primary market. Due to heavy extra-curricular activities among Karachi's youth, it is common for high schoolers to have lunch inside shopping malls, and not at home. They tend to flock to fast food joints inside shopping malls across Zamzama. Our secondary market segment is the "Working Karachites." With so many shopping malls in the vicinity, Zamzama is the haven for shoppers and job seekers alike. Lastly, Zamzamais also the destination for tourists staying in the area. The five star hotels near Zamzama are the biggest accommodations in Karachi. Tourists will stroll  Zamzama, hunting for the latest trend in fashion and have no time to stop for a full meal during shopping. Chicken Express is the alternative for a quick bite while shopping the fancy boutiques in the area.

 

4.2 Target Market Segment Strategy 

 

Chicken Express intends to cater to the bulk of teenagers and youngsters in Karachi. We have chosen this group for several important reasons. It is our goal to be "the extraordinary fast food place" and we believe that the age group from 15 to 25 is the primary age where brand building efforts could take place. They are on limited or fixed incomes and seek a value/price relationship that will not stretch their budgets. Our secondary target is between the ages of 25 and 37, which are a heavy lounge/restaurant user group. They are more flexible in budgets and seek more than a value/price relationship. Our lunch strategy is dual purposed. First, we are featuring fresh fries to fill Karachi's craving for fast food as most ideas of lunch is a quick bite not a heavy meal. Second, we want to keep the price point at lunch as fair as possible to keep us in competition with other fast food outlets.

 

4.3 Market Trends 

 

In the past, Karachites preferred Western chain restaurants. This was the time when KFC, McDonald's, and Pizza Hut were dominating most of the chains. But the trend seems to have shifted in the last decade, with the success of the locally grown brands. Many of these local brands grew to become giant franchises that dominate the Southeast Asia region.

 

4.4 Main  Competitors 

 Our main competitors in this segment are any food outlets within the 300 meter radius along the Zamzama. In our location, there are Pizza Hut, KFC, and Dominos.

 

5. MARKETING STRATEGY

 

Our strategy is based on serving our markets well. We will start our first outlet as a "market tester" that could become a model of the expanding number of outlets in the future. Concentration will be on maintaining quality and establishing a strong identity in the local market. A combination of local media and local store marketing programs will be utilized at each location. Local store marketing is most effective, followed by print ads. As soon as a concentration of stores is established in a market, then broader media will be explored. We believe, however, that the best form of advertising is still "buzz." By providing a fun and energetic environment, with unbeatable quality at an acceptable price in a clean and friendly outlet, we will be the talk of the town. We will deploy three different marketing tactics to increase customer awareness of Chicken Express. Our most important tactic will be "word-of-mouth" and in-store marketing. This will be by far the cheapest and most effective of our marketing programs because of the high traffic in targeted shopping locations. The second tactic will be local store marketing. These will be low-budget plans that will provide community support and awareness of our facility. The last marketing effort will be utilizing local media. Although, this will be the most costly, this tactic will be used sparingly as a supplement where necessary.

 

In-Store Marketing

 

 • In-store brochures containing our concept and philosophy.
 • Wall posters.
 • Design concept.
 • In-store viewing of making fries process from cutting to frying.
 • Standing signage inside malls’ lobby/aisle.
 • Outdoor signage (if possible).
 • Grand opening promotion.
 • Party catering.
 • Merchandising items.

 Local Store Marketing

 • Brochures.
 • Free occasional t-shirts at local stores events.

 

 Local Media

 • Direct mail piece containing brochures sent to surrounding addresses.
 • Local magazines that target our core customers, such as Free Magazine.
 • Newspaper campaign-placing several large ads throughout the month to explain our concept to the local area.

 

5.1 Pricing Strategy 

 Our pricing strategy is positioned as "generic", meaning that Rs 100 is the average consumer spending for a snack or light lunch in Karachi. Leveraging the volume of chicken, fries, Soda, and signature style sauces to be sold, we are serving the majority of Karachites.

 

5.2 Sales Strategy 

The sales strategy is to build and open new locations in order to increase revenue. However, this plan will be implemented when the one "market tester" outlet showed potential growth. As each individual location will continue to build its local customer base over the first three years of operation, the goal of each store is Rs 1,000,000 in annual sales, with the original flagship store expected to earn almost Rs 2,000,000 per year. We anticipate the highest peak on the months of June and July in our sales forecast, due to the holiday seasons.

 

 

Навчальне видання

 

 

ТРЕНІНГ-КУРС: ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

 

(АНГЛІЙСЬКА МОВА)

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять та виконання контрольних робіт  для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства», 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» та освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. Л.І. Куниця, доцент – К: НУХТ, 2018. – 95с.

 

 

 

 

Укладач:  Л.І. Куниця, доцент