Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Тренінг зі спеціальності

\МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ “ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА”

 

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
“Тренінг зі спеціальності”
для студентів денної та заочної форми навчання
спеціальності “Облік і оподаткування”

 

 

 

 

 

 

Івано–Франківськ
2016

Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг зі спеціальності” для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” / Уклад.: О.І. Жук, – Івано-Франківськ, 2016. – 56 c.


Методичні вказівки підготовлено згідно програми нормативної дисципліни “Тренінг зі спеціальності”, яка входить до обов’язкового переліку курсу навчання студентів спеціальності “Облік і оподаткування”.

 

Укладачі: кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Жук Ольга Іванівна

 

 

Рецензенти: І.Ф. Баланюк, доктор економічних наук, професор;
В.М. Якубів, доктор економічних наук, професор.

 

 

 

 

 

 


© Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2016
ОБЛІК КОШТІВ
Задача 1. Облік коштів у касі
1. Методичні вказівки
Для здійснення виробничої діяльності підприєм¬ство повинно мати в необхідних розмірах оборотні засоби, у складі яких важливе місце посідають грошові кошти. Вони необхідні для придбання різних вироб¬ничих матеріалів, для оплати праці і різних господарських витрат, для платежів фінансовим органам, банку та іншим установам.
Грошові кошти – найбільш ліквідні активи. Вони є на початковому і кін-цевому етапах виробничого циклу, який складається із придбання товарів, ви-робництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продажів і отримання виручки.
Відповідно до цих документів підприємства повинні всі вільні кошти збе-рігати на рахунках у банку, а в касі можуть мати готівку у межах ліміту.
Готівку понад визначені розміри підприємства мають здавати до банків і вільно отримувати з кас банків на цілі, вказані в чеку.
При вивченні обліку коштів необхідно засвоїти порядок зберігання і викорис¬тання грошей у касі підприємства і на рахунках у банку. Потрібно добре знати вимоги до обладнання приміщення каси, оформлення первинних документів з обліку грошей у ній, ведення Касової книги, порядок, строки складання, подання і обробки звітів касира. Тільки після цього можна приступати до виконання за¬вдання з обліку коштів у касі.
Підприємства мають право зберігати у своїх касах го¬тівку, яка перевищує установлені ліміти, для виплати заробітної плати, допомоги у разі тимчасової не-працездатності, премій і т. д. тільки протягом трьох днів, враховуючи день одер-жання готівки в банку.
Приймання готівки касиром здійснюється за прибутковими касовими ордера¬ми, які підписує головний бухгалтер. Витрачання готівки з каси оформлюється видатковими касовими ордерами, розрахунково-платіжними відомостями, які під¬писують керівник і головний бухгалтер підприємства. Прибуткові і видаткові ка¬сові ордери виписують працівники бухгалтерії.
Надходження і видачу готівки підприємства відображають у Касовій книзі, яка має бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою. Кількість аркушів у Касовій книзі засвідчується підписами керів¬ника і головного бухгалтера підприємства. Записи в Касовій книзі проводяться у двох примірниках через копіювальний папір кульковою ручкою або чорнилом темного кольору. Другі примірники мають бути відривними, що і є звітом касира разом з доданими касовими документами. Касир передає звіт касира до бухгалте¬рії наприкінці робочого дня.

2. Матеріали для виконання завдання
1. Прибуткові касові ордери (ф. № КО-1).
2. Видаткові касові ордери (ф. № КО-2).
3. Касова книга (ф. № КО-4).
4. Журнал-ордер № 1

3. Завдання для виконання
Необхідно:
1. Скласти прибуткові касові ордери № 20, 25, 30 і видаткові - № 13, 27, 31.
2. Зробити записи в Касовій книзі на підставі прибуткових та видаткових касових ордерів
3. Перевірити звіти касира за звітний місяць і проставити в них ко-респондуючі рахунки по всіх господарських операціях.
4. Зробити записи в Журналі-ордері № 1 по кредиту та по дебету рахунка 30.
5. Підрахувати підсумки за місяць у Журналі-ордері № 1.
6. Підрахувати залишок по касі на кінець кожного робочого дня та звірити його із залишком у Касовій книзі.

4. Питання для самоперевірки
1. Який економічний зміст мають грошові кошти?
2. Які нормативні документи які регулюють готівковий обіг України?
3. Основні вимоги до приміщення каси і його обладнання.
4. Обов’язки і права касира.
5. Порядок приймання і видачі готівки та оформлення касових документів.
6. Призначення і порядок ведення касової книги.
7. Порядок складання і подання звіту касира.
8. Призначення і порядок ведення Журналу-ордера № 1
9. Інвентаризація каси і відображення її результатів в обліку
10. Здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни.

 

 

 

 


5. Навчальний матеріал:
Господарські операції з обліку грошових коштів підприємства за звітний місяць
Дата Номер доку¬
мента Зміст операції Номер
рахунку Прибуток
грн. Видаток,
грн.
1 2 3 4 5 6
Залишок на 01_____ 20___р. 8000,00
11 ТОВ “Мрія”:
виручка за реалізований товар 3850,00Погашена нестача готівки в касі ка-сиром Федук Т.А.
01 12 25,00
Гутарова Т.А.:
перевитрата за авансовим звітом за минулий місяць 120,00
13

14 Петренко A.M.:
перевитрата за авансовим звітом

21,00
15 Внесено на поточний рахунок 10000,00
Разом за день

Залишок на 01_____ 20___р.
ПП “Росана” виручка за реалізовану готову продукцію

16 5440,00
17 ПП Кіндрат О.О. за автопослуги 1560,00
02


Лисяк В.І.:
підзвіт для придбання палива
18
1200,00

19 Внесено на поточний рахунок 6000,00
Разом за день
Залишок на 02_____ 20___р.
Іваннов С.О. виручка за реалізовану готову продукцію
3600,00
20
21 Марчук В.І.:
підзвіт для придбання канцтоварів 1650,00
03


ПП “Софіт” виручка за надання транспортних послуг
22 865,00


23 Внесено на поточний рахунок 3000,00
Разом за день
Залишок на 03_____ 20___р.

1 2 3 4 5 6
24 ТОВ “Мрія”:
виручка за реалізований товар 8540,00Погашена МВО Федечко Л.В. не-стача ТМЦ 1650,00
04 25
Марчук В.І.:
перевитрата за авансовим звітом 250,00
26

27 Лисяк В.І.:
видано під звіт на відрядження
1300,00

28 Внесено на поточний рахунок 8000,00
Разом за день
Залишок на 04_____ 20___р.
05 29 ПП “Росана” виручка за реалізовану готову продукцію 2680,00
30 Надійшла готівка для виплати заробітної плати з поточного рахунку № 26005478123658 10560,00
Видана заробітна плата відповідно до платіжної відомості № 36 9850,00
31

32 Внесено на поточний рахунок сума депонованої заробітної плати 710,00
33 Внесено на поточний рахунок 3000,00
Разом за день
Залишок на 05_____ 20___р.

Документи для заповнення

 


Додаток 2
до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні
Типова форма № КО-1


Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ


_____________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № ____
від “__” ___________ 20__ р.

 

 


Л
і
н
і
я

в
і
д
р
і
з
у

______________________________________
(найменування підприємства (установи, організації))

Квитанція
до прибуткового касового ордера № ___
від “__” _________ 20__ р.

Прийнято від _______________________________
___________________________________________
Підстава: __________________________________
___________________________________________
Сума ______________________________________
(словами)
_____________________________ грн. _____ коп.


М.П.

Головний
бухгалтер __________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Касир _____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Кореспондую-чий рахунок, субрахунок Код аналіти-чного раху-нку Сума цифрами Код цільо-вого приз-начення

Прийнято від _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Підстава: ________________________________________________________
_________________________________________________________________
Сума ____________________________________________________________
______________________________________ грн. _____ коп.
(словами)
Додатки: _________________________________________________________
_________________________________________________________________

Головний бухгалтер ________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Одержав касир ____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

 


Додаток 3
до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-2

Ідентифікаційний
(найменування підприємства (установи, організації)) код ЄДРПОУ

Видатковий касовий ордер

від "__" ___________ 20__ р.

Номер до-кумента Дата скла-дання Кореспондуючий ра-хунок, субрахунок Код аналіти-чного рахун-ку Сума Код цільового призначення
1 2 3 4 5 6 7 8

Видати _______________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава: _____________________________________________________________________________________________
Сума _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ грн. ___ коп.
(словами)
Додаток: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Керівник ____________________________________ Головний бухгалтер __________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)
Одержав: __________________________________________________________________________________ грн. __ коп. (словами)
«___» ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________

За ___________________________________________________________________________________________________
(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
______________________________________________________________________________________________________

Видав касир __________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

 


Додаток 5
до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-4

 


Ідентифікаційний
(найменування підприємства (установи, організації)) код ЄДРПОУ

 

 

Касова книга

на 20__ р.

У цій книзі пронумеровано
та прошнуровано сторінок,
опечатано печаткою

М. П. Підпис

"___" ______________ 20_ р.


Каса за “__” _________ 20__ р. Сторінка _____
Номер доку-мента Від кого отримано чи кому видано Номер ко-респон-дуючого рахунку, субрахунку Надход-ження Видаток
Л
і
н
і
я

в
і
д
р
і
з
у
Номер доку-мента Від кого отримано чи ко-му видано Номер коре-спон-дуючого ра-хунку, суб-рахунку Надход-женьня Видаток
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Залишок на початок дня Х

Разом за день
Залишок на кінець дня, Х
у тому числі на зарплату Х
Касир ________________
(підпис)
Запис в касовій книзі перевірив і документи
в кількості _____________ прибуткових та ______________
(словами) (словами)
видаткових одержав.
Бухгалтер ______________
(підпис)


_________________________

Каса за “__” _________ 20__ р. Сторінка _____

Номер доку-мента Від кого отримано чи кому видано Номер ко-респон-дуючого рахунку, субрахунку Над-ход-ження Видаток
Л
і
н
і
я

в
і
д
р
і
з
у
Номер доку-мента Від кого отримано чи ко-му видано Номер ко-респон-дуючого рахунку, субрахунку Надход-ження Видаток
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Залишок на початок дня Х

Разом за день
Залишок на кінець дня, Х
у тому числі на зарплату Х
Касир _______________
(підпис)
Запис в касовій книзі перевірив і документи
в кількості ___________ прибуткових та ____________
(словами) (словами)
видаткових одержав.
Бухгалтер ______________
(підпис)

_________________________

 


Додаток 4
до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-3

Ідентифікаційний
(найменування підприємства (установи, організації)) код ЄДРПОУ

ЖУРНАЛ
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
20__ р.


За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.

Прибутковий/видатковий доку-мент Надійшло (витрачено) грошей Примітки
дата номер на заробітну плату, премії, стипендії на відрядження
та інші цілі
1 2 3 4 5 6
Залишок наРазом Х

Додаток 1
до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні

 


(найменування підприємства (установи, організації))


Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

 

(структурний підрозділ підприємства (установи, організації))

 

До відомості № ______
У касу для оплати в строк
з ___________ до ____________ 20__ р.
у сумі ______________________________
____________________________________
________________ (_______ грн. ___ коп.) Кореспондуючий рахунок Код цільово-го призна-чення
рахунок, субрахунок код аналітич-ного рахунку

Керівник ___________________________
Головний бухгалтер __________________
"___" _______________ 20__ р.

 


Відомість на виплату грошей № ______
за __________________ 20__ р.

Кількість аркушів ________

За цією відомістю виплачено гривень _____________________________________________
_______________________________________________________ (__________ грн. ___ коп.)
і депоновано гривень ___________________________________________________________
_______________________________________________________ (__________ грн. ___ коп.)

Виплату здійснив ________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Перевірив бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

№ з/п Табельний номер Прізвище, ім’я, по батькові Сума Підпис про одержання Примітки
1 2 3 4 5 6 

Відомість склав ______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Відомість перевірив __________________________
(підпис, прізвище, ініціали)Задача 2.

Облік операцій па поточних рахунках
у національній валюті

1. Методичні вказівки
Вільні кошти підприємств мають обов'язково зберігатися в банку, причому підприємство самостійно обирає установу банку, в якому зберігає гроші.
Юридичні і фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності – ма-ють право відкривати необмежену кількість рахунків за своїм вибором і згодою банків.
У разі відкриття двох і більше поточних рахунків у національній валюті влас¬ник рахунку протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття наступно¬го рахунку визначає один з рахунків у національній валюті як основний, на якому буде обліковуватися заборгованість, що списується (стягується) у безспірному порядку, і повідомляє номер цього рахунку податковому органу, де він зареєстро¬ваний як платник податків.
Для відкриття поточних рахунків підприємства подають установам банків такі документи: заяву на відкриття рахунку встановленого зразка; копію свідо¬цтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому ор¬гані, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію; копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально або органом, який реєструє; копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим праців¬ником банку; картку зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного зако¬нодавства чи установчих документів підприємства, надане право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або ви¬щою організацією в установленому порядку і відбитком печатки підприємства; довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.
Підприємство має право відкрити поточні та депозитні рахунки як в націо¬нальній, так і в іноземній валюті.
Суб'єкти підприємницької діяльності можуть використовувати чеки для роз¬рахунків за товари, роботи, послуги. Для цього певна сума коштів вноситься, де¬понується на особливий рахунок. У межах цього ліміту виписують розрахункові чеки постачальникам.
На поточний рахунок зараховується виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, вільні кошти з каси, позики банку та інші кошти. З поточного рахун¬ку підприємство сплачує вартість товарно-матеріальних цінностей, які надійшли від інших підприємств і організацій, розраховується за виконані роботи та нада¬ні послуги, погашає заборгованість перед бюджетом, одержує кошти на виплату заробітної плати, на невідкладні потреби, на одержання розрахункових чекових книжок та інші платежі з господарської діяльності.
Як правило, платежі з поточного рахунку здійснюють за безготівковими роз¬рахунками: платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, роз¬рахунковими чеками, акредитивами, векселями.
Операції по рахунках у банку відображають у бухгалтерському обліку на під¬ставі виписок банку і доданих до них первинних документів на рахунку 31 “Рахунки в банках” і відповідних субрахунках:
311 “Поточні рахунки в національній валюті”;
312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”;
313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”;
314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”.
Для обліку операцій по руху грошей на ра¬хунках у банках використовують Журнал-ордер № 1 по кредиту рахунку 31 “Рахунки у банках” та Відомість № 1.2, де для кожної виписки банку відводиться один рядок.

2. Матеріали для виконання завдання
1. Платіжне доручення
2. Журнал-ордер № 1

4. Завдання для виконання
Необхідно:
1. Скласти платіжні доручення:
- № 25 від 02 поточного місяця 201__ р.
- № 58 від 05 поточного місяця 201__ р.
2. Визначити кореспонденцію рахунків на підставі операцій по поточному рахунку.
3. Скласти виписки з поточного рахунку і розробити їх.
4. Визначити залишок грошей на поточному рахунку на кінець звітного місяця 20__ р.
5. На підставі виписок банку (господарські операції) скласти Журнал-ордер № 1 та Відомість № 1.2 с,- г. за субрахунком № 311.

5. Дані для складання первинних документів з обліку операцій на поточ¬ному рахунку:
Платник: ПП “Карпати” ЄДРПОУ № 12345678, юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 14.
Поточний рахунок № 26002004369874, МФО 360044 АКБ ПриватБанк
Платіжне доручення № 25. Одержувач: ТОВ “Зоря” ЄДРПОУ № 98765412. юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності 44.
Поточний рахунок № 26003524789541, МФО 362277 АКБ Укрсоцбанк.
Платіжне доручення № 30. Одержувач: ПП “Фіаніт” ЄДРПОУ № 54236941. юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця 125.
Поточний рахунок № 26005471236547, МФО 360122 АКБ Дельта Банк.

5. Питання для самоперевірки
1. Порядок зберігання коштів підприємства на рахунках у банку.
2. Порядок відкриття поточного рахунку в банку.
3. Первинні документи з обліку обігу коштів на поточному рахунку в банку.
4. Призначення, обробка і групування виписок банку.
5. Порядок одержання готівки в банку.
6. Кореспонденція рахунків по руху грошових коштів на поточному рахунку.
7. Синтетичний і аналітичний облік по рахунку 31.
8. Призначення і порядок ведення Журналу-ордера та Відомості по ра¬хунку 31.

6. Навчальний матеріал:
Господарські операції по руху грошових коштів на поточному рахунку ПП “Карпати” за звітний місяць 201__ р.
№ Зміст операції Дата Номер доку-мента Оборот, грн. Номер рахунка
дебет кредит
1 2 3 4 5 6 7
Сальдо на 01 поточного місяця 25000
1 Внесено на поточний рахунок з каси ви-ручку 01 12 ?
2 Надійшло від ПП “Росана” за надані пос-луги 01 13 5425
Разом за день
3 Внесено готівку з каси на поточний раху-нок 02 14 ?
4 Отримано передоплату від ТОВ “Мрія” 02 15 2500
5 Перераховано ТОВ “Зоря” за придбану сировину 02 25 12540
6 Перераховано Укртелеком за послуги зв’язку 02 26 200
Разом за день
7 Внесено в банк з каси виручку від реалі-зації продукції 03 29 ?
8 Перераховано за послуги охорони приміщення ПП “Софіт” 03 30 840
9 Отримано виручку за реалізовану готову продукцію ТОВ “Мрія” 03 21 3845
10 Перераховано єдиний соціальний внесок 03 32 2950
11 Перераховано “Івано-Франківськобленерго” за електроенергію 03 38 1680
Разом за день
12 Внесено готівку з каси на поточний раху-нок
04 40 ?
1 2 3 4 5 6 7
13 Перераховано “Івано-Франківськобленерго” передоплату за електроенергію 04 41 800
14 Надійшла виручка за реалізовану готову продукцію ПП “Росана” 04 42 6800
Разом за день
15 Внесено готівку з каси на поточний раху-нок 05 57 ?
16 Одержано по чеку готівку в касу для ви-плати заробітної плати 05 49 ?
17 Отримано на поточний рахунок депоно-вана заробітна плата 05 52 ?
18 Перераховано суму податку на доходи фізичних осіб 05 55 4450
19 Перераховано за запасні частини ПП “Фіаніт” 05 58 2465
20 Оплачено послуги банку за обслугову-вання рахунка 05 65 390
Разом за день
Залишок на кінець місяця

Додаток 2
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 0410001

від " " 20 р. Одержано банком

'' '' 20 р.

Платник
Код


Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА


у м.

Отримувач
Код
КРЕДИТ рах. N


Банк отримувача Код банку

у м.
Сума словамиПризначення платежу


ДР

Проведено банком
'' '' 20 р.
М. П. Підписи
Підпис банкуЗадача 3.
Облік розрахунків з підзвітними особами
1. Методичні вказівки
Одним із об'єктів бухгалтерського обліку є розрахунки з працівниками гос¬подарства, які пов'язані з відшкодуванням витрат на службові відрядження, при¬дбання різних матеріальних цінностей для потреб господарства та на інші опе¬ративні та адміністративно-господарські витрати. Гроші у підзвіт можуть брати тільки працівники даного підприємства, перелік яких передбачається наказом керівника підприємства, за умови, що вони не мають заборгованості по раніше одержаних авансах.
Підзвітній особі видається аванс у сумі очікуваних витрат. Після виконання завдання вона здає у бухгалтерію Звіт про використання коштів, виданих на від¬рядження або під звіт, форма якого затверджена Наказом Державної податкової адміністрації України 23. 12.2010 р. № 996.
Звіт необхідно подати протягом п'яти банківських днів після повернення з відрядження.
При використанні у відрядженні готівки, знятої з корпоративної банківської платіжної картки, Звіт потрібно подати протягом трьох банківських днів після повернення з такого відрядження.
Залишок невикористаних у відрядженні коштів має бути повернено працівником до або під час подання Звіту. При порушенні цього строку неповернена сума включається до оподатковуваного доходу працівника. При визначенні суми подат¬ку з доходів фізичних осіб із залишку несвоєчасно повернутих підзвітних коштів потрібно враховувати ставку податку (15 % або 17 %) і натуральний коефіцієнт, що відповідає кожній ставці (1,176471 для ставки 15 % та 1,204819 для ставки 17 %).
Сума податку на доходи фізичних осіб визначається за формулою:
Сума податку_____ (грн.) = (неповернута сума (грн.)хнатуральний коефіцієнт) х (15 %або 17 %): 100.
Приклад: 5 вересня 20 року Івасюку К.Н. видану підзвіт 1 000 грн. на закупівлю запасних частин. Цього ж дня працівник придбав запасні час¬тини на суму 800 грн. і наступного дня на підставі накладної внутрішньогосподар¬ського призначення передав їх на склад підприємства
Подання Звіту і повернення залишку невикористаних грошей у сумі 200 грн. Здійснено:
а) 6 вересня;
б) 12 вересня.
У варіанті «а» працівник уклався в терміни, установлені пунктом 167.1 стат¬ті 167 Податкового кодексу України і Положенням № 637 «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».
У варіанті «б» порушено термін і за Податковим кодексом, і за Положенням № 637.
Для визначення податку на доходи фізичних осіб важливе дотримання тер¬мінів, установлених саме Податковим кодексом. П'ятиденний термін для подан¬ня Звіту і повернення коштів у цьому випадку порушено), тому до оподатковуваного доходу працівника потрібно включати суму 235,3 грн. (200 х 1,176471) і утримати податок в сумі 35,29 грн. (235,30 х 15%).
При цьому складають такі бухгалтерські проводки.
Відображення операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами
(пункт «б» наведеного прикладу)

Дата Номер і назва
документа Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
1 5.09 Видатковий касовий ордер Видано кошти у підзвіт 372 301 1000,00
2 6.09 Накладна № 45 Придбані запасні части-ни у неплатника ПДВ 207 372 800,00
3 12.06 Звіт про викорис-тання коштів, вида-них на відрядження або під звіт № 45 від 12.06. Прибутковий касовий ордер № 73 Повернено: невикорис-тані кошти в касу підпри¬ємства 301 372 200,00
Нараховано податок на доходи фізичних осіб на вчасно неповернуту суму коштів 661 641 35,29

При складанні Звіту про використання коштів, виданих на відрядження а під звіт необхідно мати на увазі, що підприємства можуть виплачувати добс в розмірі не більше 0,2 розміру «мінімальної заробітної плати, діючої для пращ датної особи» на 1 січня звітного року, а для відрядження за кордон - не більше 0,75 розміру «мінімальної заробітної плати».
Бюджетним підприємствам та установам дозволено виплачувати добові за нормами, встановленими Урядом (для України – 30 грн.).
6. Матеріали для виконання завдання
1. Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт
1. Журнал-ордер № 3 А (рах. № 372 Розрахунки з підзвітними особами)
7. Завдання для виконання
Необхідно:
2. Скласти Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт.
3. Визначити кореспонденцію рахунків на підставі наданих госпо-дарських операцій
4. Заповнити Журнал-ордер № 3 А (рах. № 372 Розрахунки з підзвітними особами)

8. Дані для складання первинних документів з обліку операцій на поточ¬ному рахунку:
Згідно з наказом директора ПП “Карпати”, бухгалтер Лисяк В.І. направляється у відрядження до м. Києва на семінар із за¬стосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на практиці (з 04.09 по 06.09.20___ p.).
Вартість проїзду – 300,00 грн. в один бік.
Сума добових виплачується за встановленими нормами - ?.
Рахунок на проживання – 610,00 грн.
Податковий номер Лисяк В.І. 1452368795
Серія та номер паспорта СЕ 248574
Аванс на суму ______ грн. на відрядження видано по видатковому касовому ордеру № 27 від 04 вересня 20____р.
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт № 25 Лисяк В.І. подав 08 вересня 20___ р. на суму ______ грн.
9. Питання для самоперевірки
1. Основні завдання обліку розрахунків з підзвітними особами.
2. Характеристика субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.
3. Порядок відшкодування витрат, пов’язаних із службовими відрядженнями.
4. Порядок повернення невикористаних та відшкодування надміру витрачених підзвітних сум підзвітній особі.
5. Порядок складання та подання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт.
6. Норми відшкодування витрат на відрядження в меж України і за кордоном.
7. Порядок розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб з несвоєчасно повернутих коштів, виданих на відрядження або підзвіт.
8. Відображення операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами у Журналі-ордері № 3.
10. Навчальний матеріал:
Виписка з журналу-ордеру № 3 ПП “Карпати” на початок вересня 20_р.
№ Прізвище та ініціали
підзвітної особи Дата виникнення
заборгованості Сальдо на початок звітного місяця
Дебет Кредит
1 Гутарова Т.А. 26.08 - 120,00
2 Петренко А.М. 29.08 - 21,00
3 Марчук В.І. 30.08 - 250,00
Разом - 391,00

Господарські операції з обліку розрахунків з підзвітними особами за вересень 20___ р.

Дата Зміст операції Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
02.09 Звіт про використання коштів, виданих на від-рядження або підзвіт № 21 Лисяк В.І. про витрати на придбання палива.
Податкова накладна. Відображено суму податкового кредиту 1000,00
?
03.09 Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт № 22 секретаря Мар-чук В.І. на канцелярські витрати 1650,00
04.09 Звіт про використання коштів, виданих на відря¬дження або підзвіт № 25. на витрати для поїздки до м. Києва на семінар із застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського облі-ку на практиці 1300,00Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
№______ від ______20__ року
Найменування податкового
агента Звіт затверджено в сумі
Код за ЄДРПОУ

Відділ Посада
(словами)
Цех Професія Керівник
(підпис)
"___"______________20___року
П.І.Б.
Податковий номер (або серія і номер паспорта*) Звіт перевірено РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _______________ авансовий звіт ______20__ року. На суму______грн. Документів______. Підпис_______
__________________грн
"_____"_________20__ року
Призначення авансу Бухгалтер______________

Сума (грн, коп.) Дебет Кредит Сума (грн, коп.)
Залишок попереднього авансу
Перевитрата
Одержано (від кого, № та дата)
1.
2.
3.
Усього отримано
Витрачено
Залишок
Перевитрата

Додаток документів

Залишок унесений в сумі грн, коп. за касовим орде-ром №_____від_____20__ року
Перевитрата видана платіжним дорученням

"___"______________20___ року Підпис Перелік документів наведено на звороті.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний
термін повернення:

Сума податку = не повернута сума х ставка оподаткування
(пункт 167.1 статті 167 розділу ІV Податкового кодексу України) : 100.

Сума податку ____ (грн, коп.) = не повернута сума ________ (грн, коп.) х 15 : 100.

Підпис особи, яка склала розрахунок __________ Дата складання розрахунку _________ 20__ року

Сума податку ____ (грн, коп.) = не повернута сума ________ (грн, коп.) х 17 : 100.

Підпис особи, яка склала розрахунок___________ Дата складання розрахунку __________20__ року

З розрахунком ознайомлений: підпис _________________________________________ дата ______________
(прізвище, ім'я, по батькові)
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


Задача 4.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками
1. Методичні вказівки
Розрахунки з покупцями виникають внаслідок реалізації продукції і товарів, виконання робіт і послуг на сторону. Принципи бухгалтерського обліку вимагають, щоб дохід не був врахований до того періоду, в якому товар буде відвантажений. Нині часто практикується попередня оплата, тобто оплата в рахунок майбутніх поставок. До фактичного відвантаження товару така оплата не вважається покупкою для покупця і реалізацією для продавця. Проте часто буває, що товар відвантажений, але гроші за нього ще не надійшли, тобто проведено продаж у кредит.
В обліку потрібно дотримуватися зв'язку доходів і видатків, тобто вони мають бути відображені в одному звітному періоді. Отже, якщо відвантажений товар вважати проданим, оскільки він уже покинув підприємство і викликав видаток, то в цьому ж періоді потрібно відобразити виручку від реалізації, тобто показати відповідний дохід незалежно від того, одержано чи не одержано фактично гроші за відвантажений товар.
Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передавання) продукції, товарів (підписання документів про виконані роботи, надані послуги).
Форми та порядок розрахунків з покупцями і замовниками за відвантажену їм продукцію та виконані роботи визначаються заздалегідь укладеними договорами. Договір – це юридичний і економічний документ, що визначає номенклатуру і обсяг поставки чи роботи, строки, ціни, вид транспортування, форму розрахунків, а також санкції за невиконання умов договору.
Оформляється виникнення дебіторської заборгованості транспортними документами на відвантаження продукції, актами виконаних робіт і платіжними документами.
Облік розрахунків з покупцями та замовниками ведуть на рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”. За дебетом цього рахунку відображають нараховані суми за відпущену продукцію, а за кредитом – надходження оплати.
Рахунок має субрахунки:
361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”
362 “Розрахунки з іноземними покупцями”
На дебет рахунка 36 відноситься відпускна договірна ціна реалізованої про-дукції чи виконаних робіт, включаючи податок на додану вартість і акцизний збір:
Д-т 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”
К-т 70 “Дохід від реалізації”
Сума податків, що виникають у процесі реалізації, зменшує дохід підприєм-ства і відображається на рахунках:
Д-т 70 “Дохід від реалізації”
К-т 64 “Розрахунки за податками і платежами”
За кредитом рахунка 36 обліковується оплата покупцями і замовниками заборгованості за продукцію чи роботи. Згідно з виписки банку з поточного рахунка в національній чи іноземній валюті:
Д-т 31 “Рахунки в банках”
К-т 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”.
Дебетове сальдо за рахунком 36 показує дебіторську заборгованість покупців і підрядчиків за відвантажену їм продукцію і виконані роботи.
Аналітичний облік розрахунків за рахунком 36 організується окремо щодо кожної юридичної чи фізичної особи, якій відвантажено продукцію чи виконано роботи.

2. Матеріали для виконання завдання
5. Накладна
6. Податкова-накладна
7. Акт виконаних робіт (наданих послуг)
8. Журнал-ордер № 3 (за рахунком № 36)

11. Завдання для виконання
Необхідно:
1. Скласти накладну, податкову накладну
9. Акт виконаних робіт (наданих послуг)
2. Визначити кореспонденцію рахунків на підставі операцій
5. На підставі накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг) та виписок банку скласти Журнал-ордер № 3 (за рахунком № 36)

12. Дані для складання первинних документів:
Постачальник: ПП “Карпати” ЄДРПОУ № 12345678, юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 14.
Індивідуальний податковий номер 231234564321
Поточний рахунок № 26002004369874, МФО 360044 АКБ ПриватБанк

1. 01.09.2014 р.
ТОВ “Мрія” ЄДРПОУ 54323422. Юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 14. Індивідуальний податковий номер 675432123453.
Накладна № 5 від 01.09.2014 р. виручка за реалізований товар (стіл комп’ютерний 5 шт. Ціна за шт. 770 грн.) 3850,00 в т.ч. ПДВ
2. 02.09.2014 р.
ПП “Росана” ЄДРПОУ 12309854. Юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола 55. Індивідуальний податковий номер 654123210977
Накладна № 6 від 02.09.2014 р. виручка за реалізовану готову продукцію (стілець 10 шт. Ціна за шт. 544, 00 грн.) 5440,00 грн. в т.ч. ПДВ
3. 02.09.2014 р.
ПП Кіндрат О.О. Податковий номер 1232123212. Платник єдиного податку. Не є платником ПДВ.
Накладна № 7 від 02.09.2014 р. за авто єхззжпослуги: 1560, 00 в т.ч. ПДВ
4. 03.09.2014 р.
Іванов С.О. Накладна № 8 від 03.09.2014 р. виручка за реалізовану готову продукцію (шафа книжна 1 шт. 3600,00 в т.ч. ПДВ)
5. 03.09.2014 р.
ПП “Софіт” ЄДРПОУ 27602354. Юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи 125. Індивідуальний податковий номер 123433210977
Накладна № 9 від 03.09.2014 р. виручка за надання транспортних послуг 865,00 в т.ч. ПДВ
10. 03.09.2014 р.
ТОВ “Мрія” ЄДРПОУ 32870954. Юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця 42. Індивідуальний податковий номер 434332109314
Накладна № 10 від 03.09.2014 р. виручка за реалізований товар 8540, 00 в т.ч. ПДВ (шафа-купе 2 шт. Ціна за 1 шт. 4270 грн.)
11. 05.09.2014 р.
ПП “Росана” ЄДРПОУ 13216543. Юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 85. Індивідуальний податковий номер 231245321871
Накладна № 11 від 05.09.2014 р. виручка за реалізовану готову продукцію (диван 1 шт. 2680,00 т.ч. ПДВ)


5. Питання для самоперевірки
1. Документальне оформлення розрахунків з покупцями та замовниками
2. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками
3. Порядок списання дебіторської заборгованості в результаті виконання терміну позовної давності
4. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками
5. Нормативне регулювання операцій з покупцями і замовниками


Паперова Оригінал (видається покупцю) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
Копія (залишається у продавця)
Електронна 14 січня 2014 року № 10
Підлягає реєстрації в ЄРПН
Усі примірники залишаються у продавця
(тип причини)

(потрібне виділити поміткою "Х") ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата складання податкової накладної Порядковий номер / /

Продавець (¹) (номер філії)
Покупець
Особа (платник
податку) - продавець Особа (платник
податку) - покупець
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи -підприємця) (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи -підприємця)

(індивідуальний податковий номер продавця) (індивідуальний податковий номер покупця)
Місцезнаходження (податкова адреса) продавця
______________________________ Місцезнаходження (податкова адреса) покупця
________________________________
Номер телефону Номер телефону

Вид цивільно-правового
договору
від №
Форма проведених
розрахунків (вид договору)
____________________________________________________________________________
(бартер, готівка, оплата з поточного рахунку, чек тощо)

Роз-
діл Дата виникнення податкового зо-бов’язання (поста-чання (оплати²)) Номенклатура това-рів/послуг
продавця Код товару згідно з УКТ ЗЕД Одиниця виміру това-ру/ послуги Кількість (об'єм, обсяг) Ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування ПДВ Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками Загальна сума коштів, що підлягає сплаті
основна ставка нульова ставка звільнення
від ПДВ³
постачання на митній території України експорт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I
Усього за розділом I Х Х Х Х
II Зворотна (заставна) тара Х Х Х Х Х Х Х Х
ІІІ Податок на додану вартість Х Х Х Х
IV Загальна сума з ПДВ Х Х Х Х
Суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних.
М. П.
____________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну)
____________
¹ Зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2, або 3, або 4), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю.
² Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.
(відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування)
М.О. Чмерук

Задача 5.
Облік розрахунків з оплати праці
5.1. Облік робочого часу та оплати праці
адміністративно-управлінського персоналу
1. Методичні вказівки
Створення належної системи обліку оплати праці передбачає організацію контролю за її витраченням на підприємстві. Розглядають дві форми оплати праці:
- відрядну, коли в основу розрахунку заробітної плати беруть кількість ви¬конаної роботи і розцінку за її одиницю;
- погодинну, за якої витрачений на підприємстві час оплачується за тариф¬ною ставкою або окладом. Саме за посадовими окладами здійснюється оплата праці адміністративно-управлінського персоналу підприємств.
Кожна з наведених форм має свої різновиди – системи, пов'язані з матеріаль¬ними винагородами за кількісні і якісні, індивідуальні та колективні показники, результати роботи (відрядно-преміальна, погодинно-преміальна та ін.)
Розрізняють два види заробітної плати – основну і додаткову: перш – нарахо¬вується за витрачену на підприємстві працю, тобто за відпрацьований час, а дру¬га - компенсаційні виплати за час відпустки, виконання державних і суспільних обов'язків і винагороди за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи й особливі умови праці та ін.
Оплата праці адміністративно-управлінського персоналу згідно з Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" відображається у складі адміні¬стративних витрат (оплата праці керівників підприємства, економістів, працівни¬ків бухгалтерії та ін.)
Основним первинним документом для обліку праці та її оплати є Табель обліку робочого часу.

2. Матеріали для виконання завдання
1. Наказ на прийняття на роботу
2. Табель обліку робочого часу
3. Наказ про надання відпустки
4. Особова картка працівника
5. Розрахунково-платіжна відомість

3. Завдання для виконання
1. Необхідно заповнити: наказ на прийняття на роботу; табель обліку робочого часу; наказ про надання відпустки; особова картка працівника.
2. Визначити кількість відпрацьованого часу адміністративно-управлінським персоналом підприємства.
3. Нарахувати заробітну плату адміністративно-управлінському персоналу підприємства за вересень поточного року.

4. Навчальний матеріал:
Таблиця 5.1.1
Дані для складання Табелю обліку робочого часу № 9 за вересень поточного року
Прізвище, ім’я, по батькові Іденти-фікаційний номер Посада Поса-довий оклад, грн. Вихідні дні Дні хво-роби Дні чергової від-пустки Дата прийн-яття на роботу
Іванова М. І. 2154326785 менеджер 2500,00 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 05.09-16.09 - 01.06.2008
Лисяк В. І. 3215643289 бухгалтер 3200,00 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 - 15.09-30.09 01.08.2012
Марчук В.І. 1232122453 менеджер 2300,00 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 22.09-30.09 - 15.07.2010
Гутарова Т.А. 3214543289 економіст 2800,00 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 01.09-08.09 22.09-30.09 20.03.2012
Петренко А.М. 3211221187 водій 1300,00 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 - - 01.09.2014


5.2. Нарахування та облік допомоги з тимчасової непрацездатності

1. Методичні вказівки
При виконанні завдання необхідно враховувати механізм визначення розмі¬ру допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованим особам залежного від страхового стажу в таких розмірах:
- 60 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які ма¬ють страховий стаж до п'яти років;
- 80 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які ма¬ють страховий стаж від п'яти до восьми років;
- 100 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які ма¬ють страховий стаж понад вісім років;
Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травм, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, по¬чинаючи з шостого дня непрацездатності, на весь період до відновлення працез¬датності.
Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми оплачується за рахунок коштів підприємства за основним місцем роботи.
При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допо¬моги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески відповідно до ст. 27 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове держав¬не соціальне страхування".
При нарахуванні допомоги з тимчасової непрацездатності, оплаті відпусток по вагітності і пологах середньомісячну заробітну плату визначають виходячи з виплат за останні шість календарних місяців, що передують місяцю, в якому на¬став страховий випадок.
Працівникам, які відпрацювали на підприємстві менше шести місяців, середню заробітну плату визначають виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.
Час, протягом якого, відповідно до чинного законодавства або з інших поваж¬них причин, працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігав¬ся частково, з розрахункового періоду вилучається.
Крім того, не враховуються виплати за час, протягом якого зберігався серед¬ній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпустки тощо), а також допомога по тимчасової непра¬цездатності.
Нарахування виплат здійснюють множенням середньоденного заробітку, ви¬значеного за останні шість місяців, на кількість робочих днів. Середньоденний заробіток визначають діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані дні протягом шести місяців на кількість робочих днів (годин) за цей період.
2. Матеріали для виконання завдання
Листок з тимчасової непрацездатності

3. Завдання для виконання. Необхідно:
1. Необхідно визначити суму допомоги з тимчасової втрати працездатності адміністративно-управлінському персоналу підприємства за вересень поточного року, які перебували на лікарняному.
2. Врахувати розмір виплат при складанні «Розрахунко¬во-платіжної відомості».
3. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нараховану суму допомоги з тимчасової втрати працездатності.
Таблиця 5.2.1
Дані для обчислення допомоги з тимчасової втрати працездатності

Показник Іванова М. І. Марчук В.І. Гутарова Т.А.
Страховий період з 1 березня по 1 вересня Страховий період з 1 березня по 1 вересня Страховий період з 1 березня по 1 вересня
Відпрацьовано днів 118 124 121
Основна заробітна плата, грн. 14000,00 13800,00 16000,00
Оплата по лікарняних листках, грн. 500,00 Х 350,00
Кількість днів лікарняно-го ? ? ?
Страховий стаж ? ? ?

 

 5.3. Розрахунок розміру виплат за час чергової відпустки

1. Методичні вказівки
Згідно із Законом України "Про відпустки", введеним в дію з 1 січня 1997 p., працівникам надають такі відпустки: щорічну основну тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік; додаткові відпустки за роботи із шкідливими і тяжкими умовами праці та за особливий характер роботи тощо; додаткові відпустки у зв'язку з навчанням; соціальні відпустки; відпустки без збереження заробітної плати.
Відпустки надають відповідно до наказу в порядку черговості або на підставі заяви працівника. При звільненні працівника, згідно із його заявою, нараховують компенсацію за невикористану відпустку, тривалість якої визначається триваліс¬тю роботи працівника після чергової відпустки у календарних днях.
При розрахунку заробітної плати за період відпустки необхідно керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (з доповненнями і змінами, внесеними постановами від 16.05.95 № 348 та від 24.02.97 № 185), якою затверджено "Порядок обчислення середньої заробітної плати".
Виходячи із затвердженого Порядку визначення середньої заробітної плати, при нарахуванні оплати за час чергової і додаткової відпусток у календарних днях або за час відпустки у зв'язку з навчанням без відриву від виробництва, які на¬даються в календарних днях, виходять із сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців (або менший фактично відпрацьований період). У розрахунок середнього заробітку включають усі види основної і додаткової за-робітної плати, преміальні виплати (у тому числі одноразові заохочення праців¬никам за виконання важливих виробничих завдань, винагороди за результатами роботи підприємства за підсумками року), а також допомогу з тимчасової непра¬цездатності. Діленням сумарного заробітку за останні перед настанням відпустки 12 місяців (або менший фактично відпрацьований період) на відповідну кількість календарних днів року (або менший фактично відпрацьований період), за винят¬ком святкових та неробочих днів, установлених законодавством, і множенням на кількість календарних днів відпустки визначають заробітну плату під час від-пустки.
При розрахунку середнього заробітку для обчислення за період відпустки річ¬ну суму оплати праці ділять на 355 (356) календарних днів (без 10 святкових днів) і множать на тривалість відпустки у календарних днях.
2. Матеріали для виконання завдання
Виписка з наказу керівника про надання щорічних відпусток.

3. Завдання для виконання. Необхідно:
1. Нарахувати суму відпускних адміністративно-управлінському персоналу підприємства за вересень поточного року, які перебували у відпустці.
2. Врахувати розмір виплат за період відпусток при складанні «Розрахунко¬во-платіжної відомості».
3. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нараховану суму виплат за період відпусток.
4. Навчальний матеріал:
Таблиця 5.3.1
Дані для обчислення суми відпускних


Показник Лисяк В. І. Гутарова Т.А.
Період з 1 вересня 2013 р. по 1 серпня 2014 р. Період з 1 вересня 2013 р. по 1 серпня 2014 р.
Відпрацьовано днів 265 234
Основна заробітна плата, грн. 26800,00 30600,00
Кількість днів відпустки ? ?

 

 Типова форма № П-5
Найменування підприємства (установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 № 489
назва структурного підрозділу Дата запо-внення Звітний період
з по

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_________________________
ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ


Умовні позначення Код Умовні позначення Код
буквений цифровий буквений цифровий
Години роботи, передбачені колдоговором Р 01 Відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами (стаття 17 Закону України "Про відпустки") та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону України «Про відпустки») ВП 16
Години роботи працівників, яким встановлено неповний робочий день (тиждень) згідно з законодавством РС 02 Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 6-ти річного віку (ст. 25 п.3 Закону України "Про відпустки") ДД 17
Вечірні години роботи ВЧ 03 Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (стаття 26 Закону України "Про відпустки") НА 18
Нічні години роботи РН 04 Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припи-нення виконання робіт) БЗ 19
Надурочні години роботи НУ 05 Неявки у зв’язку з переведенням за ініціативою роботодавця на не-повний робочий день (тиждень) НД 20
Години роботи у вихідні та святкові дні РВ 06 Неявки у зв’язку з тимчасовим переведенням на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання НП 21
Відрядження ВД 07 Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (вико-нання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул і т.ін.) ІН 22
Основна щорічна відпустка (ст.6 Закону України "Про відпустки") В 08 Простої П 23
Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону України "Про відпустки") Д 09 Прогули ПР 24
Додаткова відпустка, передбачена ст. 20, 21, 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Ч 10 Масові невиходи на роботу (страйки) С 25
Оплачувана тимчасова непрацездатність ТН 26
Творча відпустка (ст.16 Закону України "Про відпустки") ТВ 11 Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених законодавством (у зв’язку з побутовою травмою та ін. підтверджена довідками лікувальних закладів) НН 27
Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (ст.13, 14, 15, 151 Закону України "Про відпустки") Н
12
Неявки з нез’ясованих причин
НЗ
28
Відпустка без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням (п.12, 13, 17 ст. 25 Закону України "Про відпустки") НБ 13
Інші види неявок, передбачених колективними договорами, угодами
ІВ
29
Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку (ст. 25 крім п. 3, 12, 13, 17 Закону України "Про відпустки" )
ДБ
14
Інші причини неявок І 30
Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону України "Про відпустки") ДО 15

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ

№ п/п Табельний номер Стать (ч/ж) ПІБ, посада Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) Відпрацьовано за місяць Всього нея-вок з причин за місяць Оклад, тарифна ставка, грн.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Х днів годин основна та додат-кова від-пустки відпуст-ки у зв’язку з навчан-ням, творчі, в обов. порядку та інші відпус-тки без збере-ження заробіт-ної плати за згодою сторін відпуст-ки без збере-ження з/п на період припи-нення вико-нання робіт перевод на непов-ний робо-чий день (тиж-день) тимча-совий перевод на інше підпри-ємство простої прогули страйки тимча-сова непра-цездат-ність інші
всього з них:
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 надуро-чно ніч-них вечі-рніх вихідних, святкових го-дини коди
8-10 коди
11-15, 17,22 коди
18 коди
19 коди
20 коди
21 коди
23 коди
24 коди
25 коди
26-27 коди
28-30
дні дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год.
Х
Х


Х
Х


Х
Х


Х
Х


Х
Х


Х
Х


Х
Х


Х
Х


Х
Х


Х
Х


РАЗОМ:

 

 


Відповідальна особа Керівник структурного підрозділу


"__"________20__р. Працівник кадрової служби


"__"________20__р.
(посада) (посада) (посада)

________________ _______________________
________________ _______________________
________________ _______________________
"__"________20__р. (підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ)

 


Примітка.
1. На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами вироб-ництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) розрахунок підсумованого фонду робочого часу за місяць, по кожному працівнику. При цьому фонд робочого часу не повинен перевищувати нормальної його тривалості.

2. Форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. При необ-хідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.

 

Типова форма № П-2
________________________________________________________________________
Найменування підприємства (установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 № 489

Дата заповнення Табельний номер Індивідуальний ідентифікаційний номер Стать (чоловіча, жіноча) Вид роботи (основна, за сумісництвом)
Код ЄД-РПОУ


ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Прізвище_________________________ Ім’я¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________________ По батькові____________________________
2. Дата народження "_____"_________________19___р. 3. Громадянство_____________________________________
4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, базова вища, неповна вища, повна вища) ______________________________________________________________________________________________________

Назва освітнього закладу Диплом (свідоцтво), серія, номер Рік закінчення
Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом)
відповідно із займаною посадою Кваліфікація за дипломом (свідоц-твом) Форма навчання
(денна, вечірня, заочна)
5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в аспірантурі ад’юнктурі докторантурі (необхідне відмітити х)

Назва освітнього, наукового за-кладу Диплом, номер, дата видачі Рік закінчення Науковий ступінь,
учене звання6. Останнє місце роботи __________________________________посада (професія) __________________________________
7. Стаж роботи станом на "___"__________________20____р. Загальний ______днів______місяців _________років
Що дає право на надбавку за вислугу років ______ днів _____місяців ________ років
8. Дата та причина звільнення(скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність за-йманій посаді тощо) "___" ________________20___р. _________________________________________________________
9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)
__________________________________________________________________________________________________________
10. Родинний стан
Ступінь родинного зв’язку (склад сім'ї) ПІБ Рік наро-дження

11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного телефону, по-штовий індекс)_________________________________________________________________________________________
12. Місце проживання за державною реєстрацією _____________________________________________________________
___________________________________________ Паспорт: серія____ №_____________, ким виданий ________________
___________________________________________________________________________, дата видачі __________________
ІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА - РОБОТОДАВЦЯ)
Дата Назва структурного під-розділу Період на-вчання Вид навчання Форма навчання Назва документа, що посвід-чує професійну освітуІІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ IV. ВІДПУСТКИ
Дата Назва структур-ного підрозділу (код) Професія, посада Розряд (оклад) Підстава,
наказ № Підпис праців-ника Вид відпустки (основна, додаткова) За який період Дата Підстава, наказ №
назва код за КП* початку відпустки закінчення відпустки


Додаткові відомості________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата і причина звільнення (підстава)___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Працівник кадрової служби ___________________________________________ ______________________ _________________________________
посада підпис ПІБ

Підпис працівника _______________ "____" ________________ 20___р.
(дата)

 

Типова форма № П-1

__________________________________________________________________
Найменування підприємства (установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 № 489


НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) №____ від " " 20__ р. про прийняття на роботу


(прізвище, ім’я, по батькові)

Прийняти на роботу з " _ " _ 20____ р. Табельний номер

до "______" ________________ 20____ р.
(заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

назва структурного підрозділу

назва професії (посади), кваліфікація

умови прийняття на роботу
(необхідне відмітити позначкою" х"): умови роботи:
(необхідне відмітити позначкою" х"):
на конкурсній основі
робота: основна за сумісництвом
за умовами контракту до _____________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.) умови праці (згідно атестації робочого місця ):
___________________________________________
зі строком випробування______ місяців
___________________________________________
на час виконання певної роботи
тривалість робочого дня (тижня)_____год _____хв
на період відсутності основного пра-цівника
із кадрового резерву
тривалість робочого дня (тижня) при роботі з не-повним робочим часом _________________год.
_______________________________________
за результатами успішного стажування переведення
_________________________________
_______________________________________
оклад (тарифна ставка) грн. коп.
надбавка за_____________________ %, надбавка за__________________ %
надбавка за ____________________ %, надбавка за __________________ %
доплата грн. коп.

Керівник підприємства
(установи, організації) ____________ _____
(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові )


З наказом (розпоря-дженням)
ознайомлений __ ____________
(підпис працівника) "_____" _____________ 20___ року

 

Типова форма № П-3
Найменування підприємства (установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 № 489
Код ЄДРПОУ
Дата складання

НАКАЗ №_____
(розпорядження)
про надання відпустки
Табельний номер(прізвище, ім’я, по батькові)

назва структурного підрозділу

назва професії (посади)

вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

 

За період роботи з "____"___________20___року по "____"___________20___року

Період відпустки з "____"___________20___року по "____"___________20___року

на календарних дні (в)

Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х)

 

 

Керівник підприємст-ва ______________ _____________________
(установи, організації) підпис ПІБКерівник структурного підрозділу ______________ _____________________
підпис ПІБ


З наказом (розпорядженням) ознайомлений ______________ "_____" __________ 20__ року
підпис працівника

 

Типова форма № П-1

__________________________________________________________________
Найменування підприємства (установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 № 489


НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) №____ від " " 20__ р. про прийняття на роботу


(прізвище, ім’я, по батькові)

Прийняти на роботу з " _ " _ 20____ р. Табельний номер

до "______" ________________ 20____ р.
(заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

назва структурного підрозділу

назва професії (посади), кваліфікація


умови прийняття на роботу
(необхідне відмітити позначкою" х"): умови роботи:
(необхідне відмітити позначкою" х"):
на конкурсній основі
робота: основна за сумісництвом
за умовами контракту до _____________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.) умови праці (згідно атестації робочого місця ):
___________________________________________
зі строком випробування______ місяців
___________________________________________
на час виконання певної роботи
тривалість робочого дня (тижня)_____год _____хв
на період відсутності основного пра-цівника
із кадрового резерву
тривалість робочого дня (тижня) при роботі з не-повним робочим часом _________________год.
_______________________________________
за результатами успішного стажування переведення
_________________________________
_______________________________________
оклад (тарифна ставка) грн. коп.
надбавка за_____________________ %, надбавка за__________________ %
надбавка за ____________________ %, надбавка за __________________ %
доплата грн. коп.

Керівник підприємства
(установи, організації) ____________ _____
(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові )


З наказом (розпоря-дженням)
ознайомлений __ ____________
(підпис працівника) "_____" _____________ 20___ року


Задача 6
Облік розрахунків з постачальниками
і підрядниками та з іншими кредиторами
1. Методичні вказівки
Постачальники - це юридичні або фізичні особи, які здійснюють по-стачан¬ня товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, будівельних матеріалів, запасних частин, МШП), що надають послуги (подачу електроенергії, газу, води тощо), виконують роботи (поточний і капітальний ремонт основних засобів і т. ін.).
Підрядники - спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які вико-нують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об'єктів на підставі договорів під¬ряду на капітальне будівництво.
Розрахункові взаємовідносини між постачальниками і покупцями виникають у процесі господарської діяльності підприємств, і цим відносинам, як правило, має передувати укладення договорів (контрактів) купівлі-продажу товарно-мате- ріальних цінностей, договорів підряду на виконання різних робіт, надання послуг тощо.
Договір (контракт) купівлі-продажу являє собою комерційний документ, згід¬но з яким оформлена торговельна угода. У ньому міститься письмова угода сторін про поставку товарів - зобов'язання продавця передати певне майно у власність покупця та зобов'язання покупця прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму.
За договором підряду підрядник зобов'язується виконати (природно, не без ризику) певну роботу за завданнями замовника з його або своїх ма-теріалів, а за¬мовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу.
Надходження товарів від постачальників оформляється на підставі то-варно- транспортних накладних (ТТН), рахунків-фактур, вантажних митних декларацій тощо. ТТН виписують при доставці товарів автомобільним транспортом. При до¬ставці товарів залізницею виписують залізничну накладну, при прямуванні ван¬тажу морським шляхом - коносамент.
Залежно від особливостей товарів і згідно з умовами договору до ТТН або ра- (свідоцтва про якість, сертифікати, довідки про результати лабораторних аналізів тощо). Отримання товарів безпосередньо зі складу постачальника здійснюється за довіреністю, виписаною покупцем своєму представнику. Імпортний товар до¬датково оформляється вантажною митною декларацією.
Приймання виконаних підрядником робіт і послуг оформляється, як правило, актами приймання робіт (послуг), у яких наводяться відомості про обсяг, якість, терміни виконаних робіт (послуг) та їхню вартість. Послуги автотранспорту оформляються товарно-транспортними накладними (замовленнями). Окремі ро¬боти (послуги) можуть оформлятися іншими встановленими для них документа¬ми (квитанції, замовлення тощо). Належним чином оформлені документи підпи¬суються стороною, яка передає, і стороною, яка приймає.
Порядок і форми розрахунків між постачальником і покупцем визначаються в до¬говорах (контрактах). У випадку безготівкових перерахувань використовуються пла¬тіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, акредитиви, векселі.
Розрахунки за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані по¬слуги, а також за доставку або переробку матеріальних цінностей обліковують на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть окремо за кожним пред'явленим рахунком, постачальником, підрядником.

2. Матеріали для виконання завдання
Виписка з Журналу-ордєра № З та відомості аналітичного обліку по рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”
3. Завдання для виконання
Необхідно:
1. Визначити кореспонденцію рахунків на основі наведених госпо-дарських операцій.
2. Скласти Журнал-ордер № 3 відомість аналітичного обліку по рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”.
3. Записами в Головну книгу дані Журналу-ордера № 3 відомість аналітичного обліку по рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”.
4. Питання для самоперевірки
1. Економічний зміст розрахункових операцій.
2. Об’єкти і організація обліку розрахунків з постачальниками і під-рядниками.
3. Зміст розрахунків платіжними дорученнями.
4. Зміст розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.
5. Зміст акредитивної форми розрахунків.
6. Зміст розрахунків розрахунковими чеками.
7. Зміст розрахунків векселями.
8. Первинні документи для оформлення розрахункових операцій (по-рядок їх складання, подання в банк і обробка в бухгалтерії підприємства).
9. Завдання бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і підряд¬никами.
10. Характеристика рахунку 63 “Розрахунки з постачаль¬никами і підрядниками”.

5. Навчальний матеріал:
Виписка Журналу-ордера № 3 ПП “Карпати ”за попередній місяць по субрахунку 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” та
685 “Розрахунки з іншими кредиторами”
Постачальник Виникнення заборго-ваності За що виникла заборгованість Сальдо на кінець міся-ця, грн.
Дата № доку-мента дебет кредит
ТОВ “Зоря” 25.08.14 43 За сировину 12540,00
Укртелеком 30.08.14 352 За послуги зв’язку 300,00
ПП “Софіт” 30.08.14 65 За послуги охорони 1000,00
“Івано-Франківськобленерго” 30.08.14 23 За електроене-ргію 200,00
ПП “Фіаніт” 30.08.14 43 За запасні час-тини 300,00
АКБ Приватбанк 30.08.14 57 Послуги банку 390,00
30.08.14 20

Господарські операції щодо обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками ПП “Карпати” за звітний місяць 201__ р.
№ Постачальник Дата Номер доку-мента Найме-нування ціннос-тей або послуг Сума, грн. Номер рахунка
1 ТОВ “Зоря” 01 33 Сировина 4800,00
2 Укртелеком 01 34 Послуги зв’язку 180,00
3 ПП “Софіт” 02 76 Послуги охорони 600,00
4 “Івано-Франківськобленерго” 02 45 За елект-роенергію 2400,00
5 ПП “Фіаніт” 02 27 Запасні частини 1800,00
6 АКБ Приватбанк 02 87 Послуги 390,00
7 ТОВ “Зоря” 03 53 Комплек-туючі ви-роби 160,00
8 ТОВ “УКРНАФТА” 03 30 Паливо 3600,00
9 ПП “Канцелярія” 03 40 Канцто-вари 2400,00
10 ТОВ “УКРАВТО” 03 76 Послуги переве-зення 1200,00

Формування податкової звітності


Відмітка про одержання
(штамп органу державної по-даткової служби)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Укра-їни
28.09. 2011 №1213

1 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на прибуток підприємства Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча

2 Звітний (податковий) період 20__ року, за який подаєть-ся Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої Податкової декларації) І квар-тал Півріччя Три квартали Рік
ІІ квартал* ІІ - ІІІ квартали* ІІ - ІV квартали*
3 Повне найменування платника податку на прибу-ток (повне найменування постійного представниц-тва нерезидента) згідно з реєстраційними докумен-тами; для платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції – назва, дата та номер угоди; для платника податку на прибуток за договором управління майном – назва, дата та номер договору _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4 Податковий номер, наданий угоді про розподіл продукції при взятті її на облік / податковий номер управителя майна
5 Код платника податку за ЄДРПОУ Код виду економічної дія-льності (КВЕД)
6 Місцезнаходження платника податку на прибуток (пос-тійного представництва нерезидента):
_________________________________________________
_________________________________________________ _________________________________________________ Поштовий індекс1
Телефон1
Моб.тел. 1
Факс1
E-mail1
72 Повне найменування нерезиден-та________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження нерезиден-та_______________________________________________
_________________________________________________________ Назва країни резиденції нерезидента (за Кла-сифікатором держав світу, українською мо-вою) ________________________________________________________________________________

Код країни резиденції (за Класифі-катором держав світу)
8 ____________________________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податкова декларація)
9 Особливі відмітки
Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогоспо-дарської продукції
Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності
Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльно-сті інші, ніж космічна
Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції
Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном
Податкова декларація постійного представництва нерезидента2
__________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

(грн.)
ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума
1 2 3
Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03): 01
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)) 02
Інші доходи 03 ІД
Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06) 04
Витрати операційної діяльності, в тому числі: 05
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) 05.1
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5) 06
Адміністративні витрати 06.1
Витрати на збут 06.2
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в тому числі: 06.3
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України 06.3.1
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати 06.4 ІВ
Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від’ємне зна-чення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік) 06.5
Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-) 07
Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+,-) 08 ТП
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-) 09 ПЗ
Ставка податку на прибуток у відсотках 10
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100) 11
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів 12 ТП
Зменшення нарахованої суми податку 13 ЗП
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 – рядок 13) 14
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 15
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звіт-ного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-) 16
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податко-вий) період 17 ПН
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами по-переднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 18
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18) 19
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи 20 АВ

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уто-чнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 21
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього ка-лендарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнахо-дженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21) 22
Самостійне виправлення помилок 3
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 23 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 23
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зо-бов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 24
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації, повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 25
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від’ємне зна-чення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 26 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 26
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 23 х 3%) 27
Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 3
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 28 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 28
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зо-бов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 29
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 30
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 31 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 31
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 х 3%) 32

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на
арк.

Наявність додатків6 ІД СБ ЦП ІВ АМ ВО4 ТП ПЗ ЗП ПН АВ ВП5 ОК

 

Додатки на ___ арк.
Інформація, наведена в Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною.

Керівник платника податку,
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7

 

__________________
(ініціали та прізвище)

______________
(підпис)
М. П.
Головний бухгалтер,
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7


___________________
(ініціали та прізвище)
_______________
(підпис)

 

Дата подання Податкової декларації
«____» ___________ 20 ___ року
____________________________________________
1 Заповнюється за бажанням платника податку.
2 Податкова декларація подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.
3 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України.
4 Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.
5 Цей додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.
6 У відповідних клітинках проставляється позначка „х”, крім клітинок під літерами „ВП”, „ПН” та „СБ”, у яких проставляється кількість поданих додатків ВП, ПН та СБ до Податкової декларації.
7 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності „___” ___________ 20 __ року

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))
За результатами камеральної перевірки Податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено складено акт від „___” ________ 20__ року №_____

„____” _____________ 20__ року _________________________________________________________
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))
Вiдмiтка про одержання ЗАТВЕРДЖЕНО
(штамп органу державної податкової Наказ Міністерства фінансів України
служби, дата, вхідний №) 25.11.2011 № 1492
- (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів України № 143 від 10.02.2012)
01 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦIЯ 011 Звітна
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ 012 Звітна нова

02 Звiтний (податковий) перiод -
(рік) (квартал) (місяць)
03 Звiтний (податковий) перiод, -
за який виправляються помилки (рік) (квартал) (місяць)
031 - відмітка про те, що помилки цього звітного (податкового) періоду вже виправлялися раніше
04 Платник
(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи;
для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору)
041 юридична особа Код за ЄДРПОУ
042 фізична особа Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
043 спільна діяльність Податковий номер, який надають органи державної податкової служби
Договір про спільну діяльність від - № -
044 управління майном Податковий номер, який надають органи державної податкової служби
Договір про управління майном від - № -
045 представництво нерезидента, що Податковий номер, який надають
не має статусу юридичної особи органи державної податкової служби

05 Індивідуальний податковий номер
платника податку на додану вартість 0 (номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

06 Податкова адреса Поштовий індекс
Телефон
Факс
Е-mail
Декларація подається до органу державної податкової служби в
(район, мiсто)
07 - ознака пiдприємства суднобудування 08 - ознака пiдприємства лiтакобудування

09 - ознака постачання в межах угод про розподіл продукції 10 - ознака підприємства (організації) інвалідів
(грн.)
Код Код Обсяги Сума податку
ряд- до- постачання (без на додану
ка датка I. ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ податку на вартість
додану вартість)
колонка А колонка Б
1 Д5 Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою,
крім імпорту товарів
2 Операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою: X X
2.1 експортнi операцiї - 0
2.2 iншi операцiї,що оподатковуються за нульовою ставкою - 0
3 Д6 Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) - X
4 Д6 Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг,
місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3
статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України - X
5 Д6 Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу,
підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) X
6 Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го рядка колонки А) X
6.1 з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об’єктом оподаткування
(рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А X
7 Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено
на митній території України
8 коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -))
8.1 Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання
та податкових зобов’язань
8.1.1 Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання,
по яких не нараховувався податок на додану вартість X
8.2 коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням
товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість
(стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні
договори (угоди)) (+)
9 Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б) X

Код Код Обсяги Дозволений
ряд- до- придбання (без податковий
ка датка II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ податку на кредит
додану вартість)
колонка А колонка Б
10 Д5 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану
вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх вико-
ристання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення
операцій, які: Х Х
10.1 пiдлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою
10.2 не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені
від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу,
міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг
за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено
відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами
митної території України) Х
11 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану
вартiсть на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх
використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: Х Х
11.1 підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою Х
11.2 не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування
(стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори
(угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території
України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2,
186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України) Х
12 Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території
України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника
податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та
нульовою ставкою: Х Х
12.1 обсяг придбання, податок на додану вартість, сплачений митним органам -
12.2 погашені податкові векселі (для підприємств суднобудування) -
12.3 обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) Х
12.4 послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України - -
13 Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України): Х Х
13.1 обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам Х
13.2 обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) Х
13.3 послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України Х
14 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, імпорт товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності Х Х
14.1 Д5 з податком на додану вартість Х
14.2 без податку на додану вартість Х
15 Д5, Д7 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України): Х
15.1 частина*, що включається до складу ЧВ - значення колонки 5
податкового кредиту таблиці 1 Д7 84.07
15.2 частина*, що не включається до складу податкового кредиту Х
16 Коригування податкового кредиту
(сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 + 16.3 + 16.4 (+ чи -))
16.1 Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1
16.1.1 Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, по яких не нараховувався податок на додану вартість Х
16.1.2 Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1 -
16.1.3 Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2 - Х
16.2 коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва (–) -
16.3 коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції або продукції
власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з рядка
12.3 декларації (скороченої) або рядка 12.3 декларації (переробного підприємства)) (+) Х
16.4 Д7 коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання
товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях
17 Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 15.1 + 16 (- чи +)) колонки Б) Х

Сума податку
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД на додану
вартість
18 Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту
поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 9 - рядок 17) (позитивне значення)
19 Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту
поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 17 - рядок 9) (позитивне значення)
20 Зарахування вiд'ємного значення рiзницi поточного звiтного (податкового) перiоду: Х
20.1 у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість
20.2 до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду
(рядок 19- рядок 20.1)
(значення цього рядка переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду**)
21 Залишок вiд'ємного значення попереднього звiтного (податкового) перiоду, що
включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) перiоду
(рядок 21.1 + рядок 21.2 + рядок 21.3):
21.1 значення рядка 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду
21.2 значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду
21.3 зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу
22 Д2 Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми
податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 21 - рядок 18)
23 Д3 Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2):
23.1 Д4 на рахунок платника у банку
23.2 у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів
24 Залишок вiд'ємного значення, який пiсля бюджетного вiдшкодування включається
до складу податкового кредиту наступного податкового перiоду (рядок 22 - рядок 23)
(значення цього рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду)
25 Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду
(рядок 18 - рядок 21)
* Визначається виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до декларації, і застосовується протягом поточного року.
** Для підприємств суднобудування і літакобудування - декларації поточного звітного (податкового) періоду.

- Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду

Відмітка про одночасне подання до декларації:
- декларації (скороченої) (стаття 209 розділу V Кодексу)
- декларації (спеціальної) (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)
- декларації (переробного підприємства) (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу)
- уточнюючого розрахунку
X копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді
- заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)
- заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) - додаток 8) та відповідних документів
- шт. оригіналів п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій у разі наявності експортних операцій
- доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України, повідомляємо:
№ з/п Зміст доповнення
1 -

Дата подання декларації . . Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник
(підпис) ( iнiцiали та прізвище)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта керівника)
Головний бухгалтер М.П.
(підпис) ( iнiцiали та прізвище)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта головного бухгалтера)
Платник податку на додану вартість -
(для фізичної особи - платника податку) (підпис) ( iнiцiали та прізвище)
IV. Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби
Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))
№ Номер та дата письмового повідомлення про відмову у прийнятті декларації
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки цієї декларації
порушень (помилок) не виявлено (дата)
№ складено акт (номер, дата) камеральної перевірки
№ надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю
(потрібне зазначити)
"___" ____________ 20__ року ______________________________________________________
осадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 № 1020
Стор.
податковий номер юридичної особи (податковий номер або серія та номер паспорта* самозайнятої фізичної особи)
Форма № 1ДФ Звітний
юридична особа Звітний новий
самозайнята фізична особа Уточнюючий
Податковий розрахунок
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
______________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові самозайнятої фізичної особи)
______________________________________________________________________________
(податкова адреса юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи)
__________________________________
(податковий номер органу державної
податкової служби) (найменування органу державної податкової служби)
за _________________________
(звітний період)
Працювало у штаті Сума податкового боргу станом на 01.01.2011 (грн., коп.)
Працювало за цивільно-правовими договорами ПОРЦІЯ №

з/п Податковий номер або серія та номер паспорта* Сума нарахованого доходу
(грн., коп.) Сума виплаченого доходу (грн., коп.) Сума утриманого податку (грн., коп.) Ознака доходу Дата Ознака подат. соц. пільги Ознака
(0, 1)
нарахованого перерахованого прийняття на роботу (дд/мм/рррр) звільнення з роботи (дд/мм/рррр)
1 2 3а 3 4а 4 5 6 7 8 9


Кількість рядків Кількість фізичних осіб Кількість аркушів

Керівник юридичної особи _______________
(підпис) ____________
(ініціали, прізвище) ______________
(тел.) Дата подання
(податковий номер або серія та номер паспорта* керівника юридичної особи)

Головний бухгалтер _______________
(підпис) ____________
(ініціали, прізвище) ______________
(тел.)
(податковий номер або серія та номер паспорта* головного бухгалтера) Наведена інформація є вірною

Самозайнята фізична особа _______________
(підпис) ____________
(ініціали, прізвище) ______________
(тел.)
(податковий номер або серія та номер паспорта* самозайнятої фізичної особи)

М. П. Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20 __ року
__________________________________________________________________________________
Службова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище)
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 


Навчальне видання

 


Жук Ольга Іванівна


ТРЕНІНГ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 


Методичні вказівки

 

 

 

 

 

 


Підписано до друку ___________
Формат 60х84/16.
Папір офс. Друк офс.
Ум. друк. арк. 3,5.
Наклад 100 прим.

 

Видавництово___________________