Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Трудове право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

   ______________ А. М. Колот

«28» грудня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Трудове право

 

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

08 Право

спеціальність

освітньо-професійна програма  

спеціалізація

тип дисципліни                                        

081 Право

                      Правознавство

                                Правознавство

                                Обов’язкова

 

 

 

 

          Начальник навчально-

методичного відділу _______Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _________ А.В. Омельченко

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники:

Іваненко Олеся Анатоліївна, кандидат юридичних наук,  доцент кафедри цивільного та трудового права, olesyana@bigmir.net

 

Форма навчання —

Денна, заочна

Семестр —

5

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Іваненко О.А., 2018

© КНЕУ, 2018

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………………………….4

 

 1.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………….………………6

Тема 1. Поняття, предмет, метод, функції та система трудового права України …………….6

Тема 2.Основні принципи трудового права України ………………..…………………………6

Тема 3. Джерела трудового права ………………………………………………….…………….6

Тема 4. Суб’єкти трудового права України …………………….……………………………….6

Тема 5. Колективний договір. Колективна угода ………………………………………………6

Тема 6. Правова організація працевлаштування та зайнятості населення ……………..……..7

Тема 7. Трудовий договір ………………………...………………………………………………7

Тема 8. Робочий час. Час відпочинку ……………………………………………………………7

Тема 9. Заробітна плата ……………………………….………………………………………….8

Тема 10. Гарантійні та компенсаційні виплати ………...……………………………………….8

Тема 11. Трудова дисципліна …………………………………………………………………….8

Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин ……………………..8

Тема 13. Охорона праці ………………………………………………………………………..…8

Тема 14. Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства …………..…………8

Тема 15. Трудові спори та порядок їх вирішення ………………………………………………9

Тема 16. Міжнародно-правове регулювання праці ……………….…………………………….9

 

2.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………..…………………..……………………..10

2.1.Карта навчальної роботи студента………………………………………………….…...….10

2.2.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………………..…...11

 

3.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………………………..……....14

3.1.Карта навчальної роботи студента…………………………………………….....................14

3.2.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………………….15

 

4.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………....…..…………..14

4.1.Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………....14

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для           самостійної роботи………………………………………………………………………….……16

 

5.ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ …………………………………………………………………………………..……17

5.1.Структура екзаменаційного білету…………………………………..……………….……17

5.2.Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента…………………………….…….17

5.3.Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………………………….……....17

 

6.РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА  ………….…………….…….……18

6.1.Основна література   ……………………………………………………….…..…………18

6.2.Додаткова література …………………………………………………………..................18

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, яка завжди становила і становить вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних цінностей. Трудове право як провідна галузь єдиної системи національного права України має за мету регулювання трудових відносин працівників, котрі працюють на підприємстві, в установі, організації, а також у фізичної особи на підставі трудового договору.

Трудове право є однією із провідних галузей у системі права України, котра перебуває на стадії реформування. На сьогодні, з огляду динаміки розвитку суспільних процесів у контексті впливу на реформу трудового законодавства України актуальним є вивчення даної науки. Потрібно зазначити той аспект, що у період інтенсивної підготовки до вступу України до Європейської Спільноти, крім внутрішніх факторів, потрібно враховувати вплив зовнішніх обставин у вигляді глобалізації економіки та уніфікації трудового законодавства.

Сучасний період розвитку трудового права України характеризується динамізмом, який обумовлений переходом до ринкової економіки, прийняттям Конституції України, де вперше наголошено, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, в якій визначається і діє принцип верховенства права.

У світлі підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна  повинна підтвердити свою належність європейських цінностей, правових інститутів та концептів, найактуальнішим з яких є приватне право.

Усе зазначене вимагає від кожного громадянина України й особливо від студентів-правознавців сумлінного вивчення чинних норм трудового законодавства, практики його застосування, а також досягнень науки в поєднанні з досвідом міжнародно-правового регулювання праці.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Трудове право» пов’язана з такими дисциплінами як: «Історія права зарубіжних  країн», «Історія права України», «Теорія права», «Цивільне право України. Загальна частина», «Цивільне право України. Особлива частина», «Сімейне право», «Цивільне процесуальне право», «Міжнародне приватне право», «Господарське право», «Аграрне право», «Фінансове право», «Право соціального забезпечення», що викладаються на юридичному факультеті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». 

Мета навчальної дисципліни - вивчення основоположних засад, на яких базується трудове право України - індивідуальних та колективних відносин, які регулюються трудовим правом; методів та принципів трудового права; змісту трудової правосуб`єктності основних та похідних учасників трудових відносин; диференціації у трудовому праві; дослідження основних інститутів трудового права та надання знань у сфері правового регулювання складових трудових відносин та також відносин, які тісно пов’язані з трудовими. Допомогти студентам не лише опанувати нові знання та навички, а й сформулювати підґрунтя для їх практичної реалізації під час правозастосовної діяльності.    

Основними завданнями навчальної дисципліни є :

 • вивчення історії виникнення та становлення науки трудового права, її періодизацію та джерела;
 • знати зміст основних норм трудового права, їх значення та особливості практичної реалізації;
 • вивчення найважливіших інститутів трудового права:
 • трудовий договір;
 • працевлаштування;
 • робочий час;
 • час відпочинку;
 • гарантії та компенсації;
 • відповідальність в сфері трудових правовідносин;
 • опанування основних правових категорій трудового права, розумітися на їх спільних та відмінних ознаках;
 • навчитися складати проекти трудових договорів, наказів, розпоряджень, інструкцій та інших документів, які використовуються в трудових правовідносинах.

В результаті вивчення трудового права студенти повинні:

Знати:    

систему і структуру трудового права,його основні поняття: трудова правосуб’єктність, трудова дієздатність; класифікацію умов трудового договору та їх співвідношення;спільні та відмінні риси цивільного договору на виконання роботи або надання послуг та трудового договору; види та форми працевлаштування;види режимів робочого часу та порядок їх встановлення; види відпусток та особливості їх надання; способи та механізми реалізації права на захист трудових прав.

 Вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» дає можливість студентам оволодіти такими спеціальними компетенціями:

 

 Компетенції випускника

 •  -  знати систему трудового права; діючі норми трудового права; положення основних правових інститутів; основні категорії і поняття трудового права;
 • - грамотно аналізувати та самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти, які регулюють трудові та інші похідні від них правовідносини;
 • - юридично обґрунтовано та аргументовано вирішувати правові ситуації і задачі, пов’язані з трудовими правовідносинами;
 • - самостійно вивчати та аналізувати джерела, щодо проблем застосування норм трудового законодавства в Україні;
 • - розробляти проекти документів, які використовуються задля врегулювання трудових та тісно пов’язаних з ними, правовідносин;
 • - складати позовні заяви щодо порушення питання про судових захист трудових прав та інтересів;
 • - тлумачити зміст основних юридичних конструкцій, що використовуються в трудовому праві;
 • - вміння юридично правильно кваліфікувати юридичні факти і обставини в сфері трудового права;
 • - здатність практично використовувати набуті знання під час провадження професійної діяльності;
 • - виявляти прогалини і колізії у законодавстві, недоліки юридичної техніки;
 • - критично аналізувати сучасний стан цивільного та трудового законодавства України.  
 

 

Підсумковою формою контролю знань є екзамен, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння застосовувати їх, вирішуючи конкретні завдання, а також вміння студентів самостійно працювати з навчальною та науковою літературою.

 

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1: Поняття, предмет, метод, функції та система трудового права України

Трудове право – одна з галузей права України. Предмет трудового права. Суспільні відносини, що входять до предмету трудового права. Індивідуальні трудові відносини. Особливості трудових відносин з державними службовцями, прокурорсько-слідчими працівниками, суддями та деякими іншими працівниками. Трудові відносини за участю працюючих власників. Колективні трудові відносини.

Метод трудового права. Договірний характер правовідносин. Юридична рівність сторін. Поєднання державно-правового та договірно-правового регулювання. Імперативний та диспозитивний способи регулювання. Поєднання централізованого і локального правового регулювання. Способи захисту трудових прав і виконання трудових обов’язків.

Співвідношення трудового права з іншими галузями права України: конституційним, адміністративним, цивільним, господарським правом, правом соціального забезпечення.

Функції трудового права: виробнича, захисна, економічна, соціальна, виховна.

Загальні положення трудового права. Індивідуальне трудове право. Колективне трудове право.

Наука трудового права.

 

Тема 2: Основні принципи трудового права України

Поняття і значення основних принципів трудового права України.

Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин.

Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю.

Зміст принципів трудового права: свобода праці, рівноправність в галузі праці, договірний характер праці, принцип визначеності трудової функції, принцип стабільності трудових відносин, принцип матеріальної зацікавленості в результатах праці, принцип безпеки праці, принцип участі трудових колективів і профспілок у вирішенні питань встановлення умов праці і здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю, принцип свободи об'єднання для здійснення і захисту своїх прав і свобод, принцип матеріального забезпечення у разі непрацездатності, настання старості, при хворобі і у зв'язку з материнством.

 

Тема 3: Джерела трудового права

Поняття джерел трудового права, їх особливості, класифікація та види. Загальна характеристика джерел трудового права.

Конституція України – основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю та інші закони України, що регулюють відносини, які відносяться до предмету трудового права.

Підзаконні акти, що регулюють відносини трудового права. Єдність та диференціація у правовому регулюванні праці. Загальне і спеціальне законодавство.

Значення рішень Верховного Суду України та роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.

 

Тема 4: Суб’єкти трудового права України

Поняття суб’єктів трудового права України. Громадяни як суб’єкти трудового права. Власник або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права. Підприємство, установа, організація як суб’єкт трудового права. Профспілки як суб’єкт трудового права. Державні органи, які вступають суб’єктами трудового права.

Трудовий колектив як суб’єкт трудового права.

 

Тема 5: Колективний договір. Колективна угода

Поняття соціального партнерства та його правове регулювання.

Поняття колективного договору і колективної угоди. Сфера укладення колективних договорів та колективних угод.

Сторони колективних договорів та угод. Зміст і дія колективних договорів. Колективні угоди та їх види. Колективні переговори з укладення колективних договорів, угод та вирішення протиріч.

Контроль за виконанням і відповідальність за порушення і невиконання колективного договору і угоди.

 

Тема 6:Правова організація працевлаштування та зайнятості населення

Поняття зайнятості населення. Категорії зайнятого населення. Державні гарантії у сфері зайнятості.

Державна служба зайнятості, її права і обов’язки. Поняття працевлаштування та його правові форми. Правові питання організації працевлаштування державною службою зайнятості.

Поняття безробітного і його правове становище та соціальний захист.

Працевлаштування іноземців в Україні

 

Тема 7: Трудовий договір

Поняття трудового договору та його відмінність від цивільно-правових угод про працю. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Гарантії прав і обмеження прав особи при укладенні трудового договору. Загальний порядок прийняття на роботу та юридичне оформлення трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу.

Види трудового договору. Трудовий договір на невизначений строк. Трудовий договір на певний строк. Контракт як особливий вид трудового договору. Трудовий договір про тимчасову роботу. Трудовий договір про сезонну роботу. Трудовий договір з працівником-мігрантом. Трудовий договір про сумісництво. Трудовий договір про суміщення професій і посад. Трудовий договір про тимчасове заступництво керівника підприємства. Трудовий договір з працівником про тимчасове виконання обов’язків за вакантною посадою. Трудовий договір про надомну роботу. Трудовий договір з державним службовцем. Трудовий договір з молодим спеціалістом.

Зміна умов трудового договору. Переведення на іншу роботу. Переміщення. Види переведення на іншу роботу. Тимчасові переведення з ініціативи власника. Переведення з ініціативи працівника. Зміна істотних умов праці.

Припинення трудового договору. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

Порядок звільнення з роботи. Оформлення звільнення і проведення розрахунку. Відсторонення працівника від роботи.

 

 

Тема 8: Робочий час. Час відпочинку.

Поняття робочого часу. Гарантії у сфері робочого часу.

Види робочого часу. Нормальний, скорочений і неповний робочий час.

Режим робочого часу та його види. Режим робочого часу працівника. Режим роботи підприємства. Єдиний режим робочого часу. Індивідуальний режим робочого часу.

Загальні і спеціальні режими робочого часу. Ненормований робочий день. Надурочна робота. Чергування.

Облік робочого часу.

Поняття часу відпочинку. Види часу відпочинку. Перерви протягом робочого дня. Щоденний відпочинок. Вихідні дні. Святкові і неробочі дні.

Відпустки. Види відпусток. Щорічні відпустки. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка. Соціальні відпустки. Відпустка без збереження заробітної плати. Порядок надання відпусток.

 

Тема 9: Заробітна плата

Поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати. Нормування праці. Тарифна система. Системи оплати праці. Преміювання працівників. Доплати і надбавки. Обчислення середнього заробітку. Порядок виплати заробітної плати.

 

Тема 10: Гарантійні та компенсаційні виплати

Поняття гарантійних виплат. Поняття компенсаційних виплат.

 

Тема 11: Трудова дисципліна

Поняття трудової дисципліни. Методи забезпечення трудової дисципліни. Внутрішній трудовий розпорядок. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору. Заохочення у трудовому праві.

Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни. Поняття дисциплінарного проступку.

Види дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування.

Громадські заходи стягнення за порушення трудової дисципліни.

 

Тема 12: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

Поняття і загальна характеристика матеріальної відповідальності, її відмінність від цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови матеріальної відповідальності.

Види матеріальної відповідальності працівників. Обмежена матеріальна відповідальність працівників. Повна матеріальна відповідальність. Підвищена матеріальна відповідальність. Колективна (бригадна) відповідальність працівників. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування.

Матеріальна відповідальність власників або уповноважених ними органів за шкоду, заподіяну працівникам.

Відшкодування моральної шкоди.

 

Тема 13: Охорона праці

Поняття охорони праці. Організація охорони праці працівників на підприємстві. Норми, правила та інструктаж працівників з правил техніки безпеки і виробничої санітарії.

Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних та шкідливих роботах. Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Охорона праці жінок. Охорона праці неповнолітніх.

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов’язаних з виробництвом.

 

Тема 14. Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства

Поняття нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства.

Види нагляду і контролю у сфері застосування праці.

Державний нагляд і контроль. Органи, які здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю.

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці на виробництві.

 

 

Тема 15. Трудові спори та порядок їх вирішення

Поняття і види трудових спорів.

Індивідуальні трудові спори: поняття, види, причини виникнення та способи вирішення. Органи, які розглядають індивідуальні трудові спори.

Порядок розгляду трудових спорів, прийняття рішення комісією по трудових спорах, порядок його виконання та оскарження.

Розгляд трудових спорів у місцевих судах.

Порядок поновлення працівника на роботі та оплата вимушеного прогулу.

Поняття, предмет і сторони колективних трудових спорів. Юридичні способи вирішення колективних трудових спорів.

Органи розгляду колективних трудових спорів.

Формування вимог найманих працівників та момент виникнення колективного трудового спору.

Порядок вирішення колективного трудового спору примирною комісією і трудовим арбітражем.

Правовий статус посередника.

Право на страйк та його реалізація.

 

Тема 16. Міжнародно-правове регулювання праці

Джерела міжнародно-правового регулювання праці:

- Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці;

- Загальна декларація з прав людини ;

- Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;

- Європейська соціальна хартія (переглянутої);

- Конвенції про захист пав людини та основних свобод;

- інші міжнародні акти у сфері праці.

            Інтеграція України до Європейського Союзу та національне трудове законодавство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з обов’язкової дисципліни «Трудове право»

для студентів спеціальності «Право»                                                                                                          

Денна форма навчання

 

Номер   заняття

 Тема заняття

Види семінарських  занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1.

 Поняття, предмет, метод, функції та система трудового права України. Принципи трудового права України.

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

2

2.  

 Джерела трудового права

Семінар-колективне читання

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

2

3.

 Суб’єкти трудового права

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

2

4.

 Правовідносини, що складають предмет трудового права

Дискусія з елементами аналізу

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

2

5.

Колективні договори та угоди

Семінар-колективне читання

Дискусія з елементами аналізу

2

6.

Правова організація працевлаштування та зайнятості населення

Семінар-дискусія

Семінар – експрес-опитування

2

Змістовий модуль №2

7.

Трудовий договір

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар – експрес-опитування

2

8.  

Робочий час

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

2

9.   

Час відпочинку

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар – експрес-опитування

2

10.   

Оплата та нормування праці

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-дискусія

2

11.     

Гарантійні та компенсаційні виплати за трудовим законодавством

Семінар-дискусія

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

 

2

12.

Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар – експрес-опитування

2

13.

Охорона праці

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар – експрес-опитування

2

14.

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

Семінар-колективне читання

Дискусія з елементами аналізу

2

15.

Індивідуальні трудові спори. Колективні трудові спори (конфлікти)

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-колективне читання

Дискусія з елементами аналізу

2

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання контрольних  модульних  завдань

 Контрольна робота №1

 

Написання  контрольної модульної роботи

5

 Контрольна робота №2

 

Виконання  модульної контрольної роботи

5

Усього  балів за виконання  контрольних модульних робіт

10

 За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань

1. Написання реферату (есе)

5

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 

5

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за аданною проблематикою

5

6.Підготовка доповіді та виступ на науковій конференції. Участь у наукових семінарах, круглих столах, форумах та інших наукових заходах юридичного спрямування (з виступом).

10

7. Підготовка та публікація наукової статті з трудового права.

10

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

Разом балів:

50

         

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль знань  будується на таких основних принципах:

 • перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;
 • перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання;  послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики;
 • перевірка та оцінювання знань  здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента;
 • диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями;
 • оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок.

 

 

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни

для денної форми  навчання:

 

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, 

в т.ч.:

Від   0  до 50 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях

до  30 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 10 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до  10 балів

1.4.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

від 0 до 50 балів

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Поточний контроль знань слугує засобом  виявлення ступеня засвоєння навчального матеріалу та управління навчальним процесом.

           Мета поточного контролю знань полягає у:

 • виявленні обсягу, глибини та якості засвоєння матеріалу навчальної дисципліни;
 • визначенні прогалин у знаннях;
 • визначенні шляхів усунення недоліків у знаннях студента;
 • виявленні ступеня відповідальності студента, ставлення до роботи та перешкод в ній;
 • виявленні рівня навичок самостійної роботи та засобів їх розвитку;
 • заохоченні зацікавленості студента навчальним матеріалом;
 • наданні допомоги студентам в організації роботи вивчення дисципліни;

Поточний контроль знань органічно поєднується з тематичним (модульним, блоковим) контролем, який покликаний визначати якість вивчення окремих тем, розділів. Тематичний (блоковий) контроль є показником стану і результатом процесу навчання студентів.

Контроль знань  покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу. Він здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі  індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 • усного опитування студентів по питаннях теми (блоку, модуля), в т.ч. відведених для самостійного вивчення;
 • дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;
 • виконання самостійних письмових робіт;
 • виконання і захисту студентом письмових рефератів за заданими темами.
 • участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.)

Процес вивчення трудового права передбачає:

 1. відвідування лекцій;
 2. підготовка до семінарських занять;
 3. виконання індивідуальних завдань;
 4. самостійну роботу студента.

Контроль відвідування лекцій проводиться викладачем, який проводить лекцію та здійснюється шляхом перевірки присутності студента на занятті та його участі в роботі, зокрема, у веденні конспекту лекції.

Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни включає оцінки за систематичність та активність  роботи студента протягом семестру,  за виконання модульних завдань, завдань для самостійної роботи. Контроль знань на семінарських заняттях здійснюється шляхом:

 1. усного опитування студентів по питаннях теми, в т.ч. відведених для самостійного вивчення, враховуючи участь студентів у дискусійному обговоренні питань;
 2. перевірка письмового конспекту теми, який включає питання, що виносяться на лекційне та семінарське заняття та питання, що виносяться на самостійне вивчення;
 3. виконання самостійних письмових робіт, тестових або практичних завдань.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 10 балів (модуль І – 5 балів, модуль ІІ – 5 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 10 балів.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю

Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки). 

Кожне модульне завдання може  включати одне або два програмних питань, або одне практичне завдання та одне програмне питання, або два блоки тестів.

Кожне модульне завдання оцінюється в межах 5 балів відповідно до приведених нижче критеріїв:

1. Правильність і повнота відповіді на питання.

2. Грамотність і логічність відповіді.

 

 

 МАТЕРІАЛИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

БЛОК (модуль) 1

ТЕМИ: 1 - 6

Тема 1.  Поняття, предмет, метод, функції, принципи та система трудового права України.

Тема 2. Джерела трудового права України.  

Тема 3. Суб’єкти трудового права.  

Тема 4. Правовідносини, що складають предмет трудового права.

Тема 5. Колективні договори та угоди.

Тема 6. Правова організація працевлаштування та зайнятості населення.

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань. Питання для контролю знань можуть подаватися у вигляді тестового завдання.

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ:  7-15.

Тема 7.  Трудовий договір.

Тема 8. Робочий час.

Тема 9. Час відпочнку.

Тема 10. Оплата та нормування праці.

Тема 11.  Гарантійні та компенсаційні виплати за трудовим законодавством.

Тема 12. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

Тема 13. Охорона праці.

Тема 14. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю.

Тема 15. Індивідуальні трудові спори. Колективні трулові спори (конфлікти).

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань. Питання для контролю знань можуть подаватися у вигляді тестового завдання.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

           

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з обов’язкової дисципліни «Трудове право»

для студентів спеціальності «Право»                                                                                                          

Заочна форма навчання

 

Номер   заняття

 Тема заняття

Види контактних занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

Змістовий модуль №1

1.

 Поняття, предмет, метод, функції та система трудового права України. Принципи трудового права України. Джерела трудового права

Контактне заняття – розгорнута  бесіда

Контактне заняття -вирішення формалізованих завдань

 

4

2.

 Суб’єкти трудового права

Контактне заняття -розгорнута бесіда

Контактне заняття -вирішення формалізованих завдань

 

2

3.

Правова організація працевлаштування та зайнятості населення

Контактне заняття -дискусія

Контактне заняття – експрес-опитування

2

Змістовий модуль №2

4.

Трудовий договір

Контактне заняття -розгорнута бесіда

Контактне заняття -вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Контактне заняття – експрес-опитування

4

5.  

Робочий час. Час відпочинку

Контактне заняття -розгорнута бесіда

Контактне заняття -вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

2

6.   

Оплата та нормування праці. Гарантійні та компенсаційні виплати за трудовим законодавством

Контактне заняття -вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Контактне заняття – експрес-опитування

2

7.

Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

Контактне заняття -вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Контактне заняття – експрес-опитування

2

8.

Індивідуальні трудові спори. Колективні трудові спори (конфлікти)

Контактне заняття -вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Контактне заняття -колективне читання

Дискусія з елементами аналізу

2

Усього  балів за роботу на контактних заняттях

20

За виконання контрольних  модульних  завдань

Контрольна робота

Написання  контрольної модульної роботи

5

 

 

 

Усього  балів за виконання  контрольних модульних робіт

5

 За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань

1. Написання реферату (есе)

5

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 

5

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

5

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за данною проблематикою

5

6.Підготовка доповіді та виступ на науковій конференції. Участь у наукових семінарах, круглих столах, форумах та інших наукових заходах юридичного спрямування (з виступом).

10

7. Підготовка та публікація наукової статті з трудового права.

10

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

25

Разом балів:

50

         

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни

для заочної форми  навчання:

 

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, 

в т.ч.:

Від   0  до 50 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях

до  20 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 25 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до  5 балів

1.4.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

від 0 до 50 балів

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Обсяг роботи  12-15 сторінок стандартного машинописного тексту (Тіmеs New Roman 14 кегель, полуторний інтервал).

Обов'язкові складові роботи:

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо). За текстом роботи необхідно робити посилання на джерела ( автор, назва, рік видання видавництво, сторінка).

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства .

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, ніж на  6-8   джерелах  -  монографії, підручники, навчальні посібники, статті у періодичних виданнях).

Роботи, що   не   відповідають   цим   вимогам,   без посилання на джерела,  з елементами плагіату,   не   перевірятимуться і не оцінюватимуться.

 

Теми рефератів:

 

1.         Основи законодавства про працю СРСР і союзних республік та КЗпП України: порівняльна характеристика.

2.         Локальне нормативно-правове регулювання правовідносин у сфері праці.

3.         Єдність та диференціація нормативних актів, які регулюють відносини у сфері праці.

4.         Поняття та класифікація суб’єктів трудового права.

5.         Працівник як суб’єкт трудового права.

6.         Особливості правового статусу працівників – іноземних громадян та осіб без громадянства.

7.         Правовий статус роботодавця.

8.         Основні права і гарантії професійних спілок.

9.         Колективний договір: зміст та порядок укладення.

10.       Правове регулювання працевлаштування в Україні.

11.       Правовий статус безробітного.

12.       Трудовий договір: поняття, види та правовий зміст.

13.       Правове регулювання трудових відносин за конкурсним заміщенням посад.

14.       Загальні умови та порядок розірвання трудового договору.

15.       Розірвання трудового договору за ініціативою працівника.

16.       Припинення трудового договору за ініціативою роботодавця: теорія та практика.

17.       Робочий час: поняття та види.

18.       Час відпочинку: поняття, види та правовий зміст.

19.       Правове регулювання відпусток в Україні.

20.       Правове регулювання заробітної плати в Україні.

21.       Правове регулювання надання гарантій та компенсацій працівникам, які поєднують роботу та навчання.

22.       Правові основи нормування праці.

23.       Правове регулювання службових відряджень працівників.

24.       Дисципліна праці: поняття та методи забезпечення.

25.       Заохочення за трудовим законодавством: поняття, класифікація, порядок надання.

26.       Дисциплінарний проступок: види, склад, правові наслідки.

27        Внутрішній трудовий розпорядок: зміст, значення та правове регулювання.

28.       Охорона праці, як інститут трудового права.

29.       Відповідальність за порушення трудового законодавства: поняття, види та умови настання.

30.       Правове регулювання індивідуальних та колективних трудових спорів.

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Оцінка самостійної роботи включає оцінку за написання рефератів – виконання індивідуальних завдань та за вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання.

Максимальна оцінка за виконання індивідуальних завдань – 10 балів.

Критеріями оцінки є:

1.Правильність і повнота  висвітлення теми.

2. Грамотність і логічність викладення матеріалу.

3. Оформлення роботи.

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

            

5.1. Структура екзаменаційного білету

Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни відбувається у вигляді  складання екзамену за екзаменаційними білетами, кожен з яких містить 5 питань, з них 3 – теоретичні питання та 2 практичні завдання у вигляді задач.

           

Теоретичні  питань для складання екзамену : 

 

 1. Предмет трудового права.
 2. Суспільні відносини, що входять до предмету трудового права.
 3. Метод трудового права.
 4. Договірний характер трудових правовідносин.
 5. Поєднання державно-правового та договірно-правового регулювання.

 

5.2. Критерії оцінювання  екзаменаційної  роботи студента

Білет містить 5 питань, з них 3 – теоретичні питання та 2 – практичні завдання-задачі, відповідь на кожне питання оцінюється в межах 10 балів відповідно до наступних критеріїв:

а) Правильність і повнота відповіді на питання;

б) Послідовність, грамотність, логічність і обґрунтованість відповіді.

 

 

5.3.  Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

5.3.1.

 1. Поняття трудового права у системі права України.
 2. Локально-нормативне та договірне регулювання заробітної плати.
 3. Галузеві принципи трудового права: поняття та характеристика.
 4. Викладач кафедри юридичної академії Потапов І.А. зобов'язався написати підручник і підписав із видавництвом договір про його видання. Редактору видавництва Гавриленко С.С. було доручено здійснити редакцію рукопису. Охарактеризуйте відносини, які виникли між суб’єктами.
 5. Пенсіонер Харламов В.М., 60 років, звернувся до місцевого центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. Визначити, чи має право Харламов В.М. на отримання статусу безробітного.

 

5.3.2.

 1. Поняття зайнятості та особи, які вважаються зайнятими.
 2. Поняття робочого часу, його економічна та юридична сутність.
 3. Сторони соціального партнерства в галузі праці.
 4. Волошин був звільнений із автотранспортного підприємства, де він працював водієм мікроавтобуса, на підставі п.1 ст.40 КЗпП України (у зв'язку із скороченням штатів). У центрі зайнятості йому запропонували роботу водія вантажівки на одному із заводів. Визначте чи є така робота для Волошина підходящою.
 5. Члени будівельної бригади після закінчення роботи із спорудження котельні для фабрики одягу поставили перед директором фабрики вимогу про виплату їм компенсації за невикористану щорічну відпустку та вихідної допомоги при звільнені. Директор заперечував обов'язок щодо здійснення зазначених виплат, оскільки при укладенні угоди вони до з бригадиром домовлялись про оплату виконаної роботи, а виплати протягом кожного місяця - зараховуються до загальної суми за кінцевий результат. Визначте правову природу угоди між виконавцями робіт і роботодавцем (чи замовником) та охарактеризуйте характер їх взаємовідносин.

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА  

 

6.1. Основна література

 1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.:Знання, 2008.
 2. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. – Симферополь:ДОЛЯ, 2004
 3. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник / Ю.П. Дмитренко. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 624 с.
 4. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Харків: Консул, 1998.
 5. Трудове право України. Підручник // За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої – К.: “Знання”. 2001. – С.564.
 6. Трудове право України:Академічний курс: За ред.П.Д.Пилипенка.-3-тє вид.перероб.ідоп. – К.:Ін Юре,2007.-536с.
 7. Трудове право України: Підручник: За ред. М.І. Іншин, В.Л. Костюк. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 600 с.

 

6.2.Додаткова література

 

 1. Баклан О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання // Право України.- 2000.-№10.-С.69.
 2. Бякишев Д.К. Международное трудовое право. Учебное пособие. М.: Велби, Проспект. 2008. 336с.
 3. Ванаш Д. Гнучкий графік роботи / Д. Ванаш // Праця і Закон №11 (143) від 11 листопада 2011р. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eucon.ua/uk/gnuchky-j-grafik-roboty/.
 4. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України.-2001.-№ 9.-С.56.
 5. Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, зареєстрована Міністерством соціальної політики 01.06.2018 за № 16 (зі змінами у редакції від 19.04.2018) // Перелік галузевих угод, зареєстрованих в Мінсоцполітики станом на 21.06.2018 р. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.mps.gov.ua/
 6. Герасимова Е.С., Крылова О.С. и др. Использование международных механизмов для защиты трудовых и профсоюзных прав // М.: АНО «Центр социально-трудовых прав»; СПб.; ЛЕМА, 2012. 248 с.
 7. Греченков, А. А. Актуальные проблемы правового регулирования рабочего времени / А. А. Греченков // Трудовое и социальное право. — 2013.— № 2. — С. 12.
 8. Гетьманцева Н.Д Трудовий колектив як суб’єкт локального правового регулювання // Ерліхівський збірник.- Чернівці.- 1995.- Вип.2.-С.92.    
 9. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право: учебник. М.: Издательство: Проспект, 2012. 558 с.
 10. Заєць І. Надурочна робота // Управління держпраці в Івано-Франківский області // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dspif.gov.ua/news/251-nadurochna-robota.html.
 11. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996. Чинний. Поточна редакція від 25.07.2018 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 12. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993. Чинний, поточна редакція від 01.01.2015, підстава 77-19 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3356-12.
 13. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. Чинний, поточна редакція від 11.10.2018 р. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 14. Закон України «Про основи соціальної захищеності  осіб з інвалідністю» від 21.03.1991 р. Чинний, поточна редакція від 20.01.2018, підстава 2249-19 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12.
 15. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. Чинний, поточна редакція від 29.04.2018 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 16. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001. Чинний, поточна редакція від 25.07.2018, підстава 2443-19 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.
 17. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992. Чинний. Поточна редакція від 20.01.2018, підстава 2249-19 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
 18. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999. Чинний, поточна редакція від 25.07.2018, підстава 2443-VIII // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 .
 19. Закон України «Про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998. Чинний, поточна редакція від 07.11.2012 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80.
 20. Закон України «Про оплату праці» від 20.04.1995. Чинний, поточна редакція від 01.01.2017 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 21. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.02.2000. Чинний, поточна редакція від 31.08.2018 // [Електронний ресурс]. Режим доступу:   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14.
 22. Іваненко О.А. Деякі аспекти поняття трудового договору та його змісту // Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник наукових праць. Випуск 5. – К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. – 372 с. – С.95-100.
 23. Іваненко О.А. До питання про класифікацію та форми трудових договорів за законодавством України // Порівняльно-аналітичне право -  електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», № 5, 2016. - С.149-152 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2016/45.pdf
 24. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм трудового права від 27.09.2012 р. № 10-1389/0/4-12 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjt2Mbov_LcAhVEEJoKHSGpD6kQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FChcks_2013_1_10.pdf&usg=AOvVaw3NTyU2VCbieSg5Vk4Ir7Pu
 25. Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союза: учебное пособие. М.: Волтерс Клувер, 2009. 304 с.
 26. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. — М.: Дело, 1999. — 728 с.
 27. Кодекс законів про працю від 10.12.1971. Чинний. Поточна редакція від 25.07.2018, підстава 2443-19 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page3.
 28. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. Закон, чинний, поточна редакція від 02.08.2018, підстава 2505-   19 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page3
 29. Конвенція про охорону материнства. Міжнародний документ від 28.06.1952 № 103. Чинний, поточна редакція від 15.06.2000, підстава 993_294// [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_122.
 30. Конвенції та рекомендації / Міжнародне бюро праці/ в 2- т. - Женева.
 31. Лазор В. Юридична природа трудового договору в ринкових  умовах //   Право України.1999.-2000.-№7.-С.31.
 32. Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное и сравнительное трудовое право и право социального обеспечения: введение в курс: учебное пособие. М.: Юрлитинформ. 2011. 234 с.
 33. Манойленко К. Найцікавіші трудові спори 2016-2017 рр. / К. Манойленко // Юридична газета, 02.08.2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/trudove-pravo/naycikavishi-trudovi-spori-20162017-rr.html
 34. Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я.Бакирова, П.Н. Бирюков и др. – М.: Статут, 2011. – 543 с.
 35. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 № 7 про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.kadrovik01.com.ua/article/3805-perelk-posad-pratsvnikv-z-nenormovanim-robochim-dnem
 36. Олійник О.М. Порівняльний аналіз кодексу законів про працю 1922 р. УСРР та РСФРР / О.М. Олійник // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG7p3J3IrdAhUBqSwKHVUuDs0QFjANegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fznpkhnpu_ist_2011_40_19.pdf&usg=AOvVaw0pdML41We2hqLihX6Oz4iL
 37. Оробец В. Зарубежный опыт правового регулирования трудовых отношений / В. Оробец // Кадровик. Трудовое право для кадровика, М., 2007, № 1 – [Электронный ресурс], режим доступа: http://hr-portal.ru/article/zarubezhnyy-opyt-pravovogo-regulirovaniya-trudovyh-otnosheniy.
 38. Оробец В. М., Яковлев Д. А. Трудовое право: учебное пособие.- 2-е изд., Спб., 2012. – 272 с.
 39. Положення про умови праці надомників, затверджене Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Секретаріату ВЦСПС від 29.09.1981 № 275/17-99 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81.
 40. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» № 9 від 06.11.1992. Поточна редакція від 25.02.1998, підстава v0015700-98 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92.
 41. Проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 № 1658 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
 42. Рекомендація щодо колективних договорів № 91 від 29.06.1951. Міжнародна організація праці, поточна редакція від 29.06.1951 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_231
 43. Садовенко А. Правові основи становлення і розвитку соціального партнерства в Україні // Соціальне партнерство: Навч. Посіб.- К.,1999.
 44. Смирнова А. А., Егорова М. С. Основные цели, задачи и функции социальной политики // Молодой ученый. — 2015. — №11.4. — С. 208-211.
 45. Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. - К.: Основа, 2002.- С.712.
 46. Тимонина, И. В. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров / И. В. Тимонина // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Сер. 2: Юридические науки. № 2(5). — М., 2014. — С 102—105.
 47. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: Одиссей, 2000. – 624 с.
 48. Трудовое право Европейского Союза: учебное пособие. М.: Волтерс Клувер, 2009. – 304 с.
 49. Трудовые правоотношения в Польше: законодательство и Трудовой кодекс Польши // https://emigration.center/job-labor-law.php
 50. Шамшина І. Організаційно-правові питання юридичної відповідальності працівників у сфері охорони праці // Право України.-2000.-№9.-С.54є
 51. Щербина В. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве Украины // Бизнес информ.-1995.-№47-48.-С.19.
 52. Яковлєв В. Договір про повну матеріальну відповідальність – юридична підстава матеріальної відповідальності працівників //Право України.2001.-№12.-С.87.
 53. Яресько А. Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів) //Право України.1998.-№8.-С.101.