Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                          Проректор з науково-педагогічної роботи
                                                               ____________ А.М. Колот

 

«28» грудня 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

 

рівень вищої освіти

                                                    перший (бакалаврський)

галузь знань

                          08 Право

спеціальність

освітньо-професійна програма  

спеціалізація

тип дисципліни

                                                           081 Право

                                                           «Правознавство»

                                     Правознавство

                                                           обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ___________Т.В. Гуть

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

________________А.В. Омельченко

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники:

Омельченко Андрій Володимирович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права

a.omelchenko@i.ua;

Богданець Аліна Вікторівна, старший викладач кафедри цивільного та трудового права

Alina_Bohdanets@ukr.net

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Омельченко А.В., 2018

                                                                                                                       © Богданець А.В., 2018

                                                                                                        © КНЕУ, 2018

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………….….5

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………………………………….….7

            ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1……………………………………………………………………….....7

Тема 1. Загальні положення про зобов’язання. Виконання зобов'язання.

Забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві  України ……………………………..7

Тема 2. Цивільно-правовий договір………………………………………...…………………………......8

Тема 3. Договір купівлі-продажу. Договор  міни. Договір  поставки………………...………......8

Тема 4. Договір дарування …………………………………….………………………………………….....9

Тема 5. Договір ренти. Договір довічного утримання  (догляду)… …………………………...…....9

Тема 6. Представництво в цивільному праві України. Договір  найму (оренди). Договір позички…………………………...…………………………………………………………………...……...9

Тема 7. Договір підряду………………………………………………………....……………………..10

            ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2……..………………………………………………………………..10

Тема 8. Договори  з  надання  послуг. Договір доручення. Договір комісії……………...........…10

Тема 9. Договір управління майном. Договір перевезення …………………………………..…….10

Тема 10. Договір зберігання. Договір страхування ……………………………………….………..11

Тема 11. Кредитно-розрахункові відносини. Договір позики. Банківські договори. Договір факторингу …………………………………………...………………………………………………….11

Тема 12. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії …………………………………………………………………..………12

Тема 13. Зобов’язання щодо спільної діяльності. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві. Поняття та система деліктних зобов’язань…………………………………………………….12

Тема 14. Загальні положення спадкового права. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Реалізація спадкових прав.……..………………………………………………………...….13

Тема 15. Правове регулювання цивільних відносин  з участю іноземного елемента в Україні.…...…………………………………………………………………………………………..…..14

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………..15

            2.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………………………15

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……................................16

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…….…..19

            3.1. Карта навчальної роботи студента…….………………………………...……………………19

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………...…..…...20

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……………….23

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………..……….23

            4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………………………………………..……………….……26

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю ‒ екзамен)………………………………………....27

            5.1. Структура екзаменаційного білету……...………………………………………...…………..27

            5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студент.......................................................…..27

            5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………………………………..……31

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………………………...…32

            6.1.      Основна література...................……………………………………………………………32

            6.2.      Додаткова література…………………………………...………………………………….38

            6.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси……………………………………………..42

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Цивільне право України. Особлива частина» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

 

Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна «Цивільне право України. Особлива частина» є однією із фундаментальних дисциплін, що вивчаються студентами Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

Вивчення дисципліни передбачає усвідомлення студентами сутності норм права, які регулюють майнові та особисті немайнові цивільно-правові відносин; розуміння зростаючої ролі цивільного права в демократичному правовому суспільстві; безпосередній зв’язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами та особами.

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Цивільне право України. Особлива частина» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Теорія права», «Римське приватне право та латинська юридична фразеологія», «Договірне право», «Сімейне право», «Актуальні проблеми цивільного права», «Правове регулювання страхової діяльності», «Цивільне право України. Загальна частина», «Право інтелектуальної власності».

 

Мета вивчення дисципліни – досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих  фахівців-правознавців; оволодіння  правилами  самостійної роботи з цивільними нормативно-правовими актами,  навичками практичної роботи; засвоєння змісту цивільно-правових інститутів, об’єктивних закономірностей їх розвитку, суті цивільно-правових категорій; розуміння змісту норм цивільного права, тлумачення його норм; застосовування до конкретних життєвих ситуацій норм цивільного права; набуття досвіду  науково-дослідної роботи в галузі цивільного права.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань щодо інститутів цивільного права. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, теоретичні положення, що є визначальними для цивільного права; навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині аналізу судової практики, теоретичних посилок та робочих гіпотез, визначення відповідних нормативно-правових актів.

 

Предметом дисципліни є галузь цивільного права та наука цивільного права.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 

Знання: система цивільного права та цивільного законодавства; історія розвитку цивільного права та цивільного законодавства; діючі норми цивільного права; положення основних цивільно-правових інститутів; основні категорії і поняття цивільного права; актуальні проблеми реформування цивільного права; перспективи розвитку науки цивільного права.

 

Уміння: орієнтуватися в системі законодавчих і нормативних правових актів; знаходити необхідні цивільно-правові норми у відповідних джерелах цивільного права; правильно тлумачити зміст джерелах цивільного права; застосовувати норми цивільного права до конкретних практичних ситуацій та в процесі роботи за юридичною спеціальністю.

 

Комунікація: здатність працювати у національному та міжнародному просторі, застосовувати теоретичні знання та практичні навички у сфері реалізації майнових та особистих немайнових прав та обов’язків, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 

Автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні рішення чи надані пропозиції/рекомендації/консультації, які пов’язані із реалізацією майнових та особистих немайнових прав та обов’язків.

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Загальні положення про зобов’язання. Виконання зобов'язання. Забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві  України

Загальні положення про зобов’язання

Поняття  зобов’язального права. Відмінності зобов’язального права  від речового та зобов’язальних правовідносин від речових. Відносний характер зобов’язальних правовідносин. Система зобов’язального права.

Значення зобов'язань в цивільному обороті в умовах ринкової економіки. Поняття зобов’язання та його ознаки.  Система зобов'язань. Види зобов’язань.  Односторонні та взаємні зобов’язання. Підстави виникнення зобов'язань.

Елементи зобов’язання. Суб’єкти зобов’язання. Поняття кредитора і боржника в зобов’язанні.  Об’єкт зобов’язання. Юридичний та матеріальний об’єкти зобов’язання. Предмет зобов’язання. Зміст зобов’язання. Право вимоги кредитора. Обов’язок виконання боржника.

Сторони у зобов’язання. Треті особи в зобов’язаннях. Множина осіб у зобов'язаннях. Солідарні, часткові і субсидіарні зобов'язання.

Зобов'язання на користь третьої особи. Зобов'язання, які пов‘язані з особою боржника або кредитора. Зміна сторін в зобов'язанні. Підстави для заміни кредитора. Поняття та загальні правила здійснення цесії. Правові наслідки цесії. Заміна боржника у зобов’язанні (переведення боргу).

Поняття регресного зобов’язання. Умови виникнення регресного зобов’язання.

Припинення зобов’язання. Підстави припинення зобов’язань: належне виконання, передання відступного, зарахування зустрічних однорідних вимог, домовленість сторін,  прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній особі, смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи.

Виконання зобов'язання

Поняття та принципи виконання зобов’язань. Принципи виконання зобов'язання. Належне виконання зобов'язання. Сутність принципів належного виконання,   реального виконання,  співпраці, економічності, стабільності. Дотримання добросовісності і розумності, звичаїв ділового обороту при виконанні зобов'язання.

Загальні умови виконання зобов’язання. Предмет виконання зобов'язання. Виконання альтернативних і факультативних зобов'язань.  Суб'єкт виконання зобов'язання. Виконання кредитору і третій особі. Виконання обов’язку боржника іншою особою. Строки виконання зобов'язання. Виконання зобов'язання, в якому строк виконання не  встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги. Дострокове виконання. Місце виконання зобов'язання.  Спосіб виконання. Зустрічне виконання зобов’язання. Виконання грошового зобов'язання. Валюта виконання грошового  зобов'язання. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням.

Підтвердження виконання зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язання. Прострочення боржника. Наслідки прострочення кредитора.  Відшкодування збитків та сплата неустойки. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання. Сплата процентів за користування чужими грошовими коштами.

Забезпечення  виконання зобов’язань у цивільному праві  України

Поняття забезпечення зобов’язань. Види способів забезпечення зобов’язань.  Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання. Загальні умови забезпечення виконання  зобов'язання.

Поняття, форми та види неустойки. Штраф і пеня. Виключна, залікова, альтернативна та штрафна неустойка. Предмет неустойки. Поняття та умови застосування завдатку. Притримання як спосіб забезпечення зобов’язань.

Порука  та підстави її застосування. Поняття договору поруки. Права  та обов’язки поручителя.  Припинення поруки. Поняття та загальні положення про гарантію. Строки дії гарантії. Права та обов’язки гаранта.

Поняття та підстави виникнення застави.  Предмет застави. Види застави. Договір застави. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою. Припинення застави.

 

Тема 2. Цивільно-правовий договір

Поняття договору та його значення в цивільному обороті. Ознаки договору як юридичного факту. Принципи договору. Обов’язковість договору. Сутність принципу свободи договору.

Структура договору як  зобов’язального правовідношення. Структура договору як правового документу. Функції договору, як правового засобу регулювання відносин.

Класифікація цивільно-правових договорів. Види договорів: односторонні та взаємні; попередні та основні; договори на користь сторін та користь третіх осіб в договорі; мінові та ризикові; реальні та консенсуальні; примірні; типові; публічні; договори приєднання.

Зміст договору. Істотні, звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору.

Форма договору. Правила визначення належної форми договору. 

Стадії укладення договору. Момент укладення договору. Пропозиція укласти договір (оферта). Вимоги до оферти. Відповідь про прийняття пропозиції укласти договір (акцепт). Строки відповіді на оферту та наслідки їх порушення. 

Врегулювання переддоговірних спорів. Підстави, порядок, форма та правові наслідки зміни або розірвання договору.

 

Тема 3. Договір купівлі продажу. Договор  міни. Договір  поставки

Договір купівлі продажу

Поняття договору купівлі-продажу. Загальна  видова характеристика договору купівлі-продажу. Види договорів купівлі-продажу (поставки, роздрібної купівлі-продажу, контрактації сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами,  міни, оптової торгівлі, біржової торгівлі, аукціонної торгівлі,  купівлі-продажу в процесі приватизації,  зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу, бартеру тощо).

Основні джерела правового регулювання відносин купівлі-продажу.  Значення Конвенції ООН 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Правила ІНКОТЕРМС та регулювання  відносин купівлі-продажу.

Елементи договірного зобов’язання купівлі-продажу. Сторони договору купівлі-продажу. Предмет договору купівлі продажу. Вимоги до якості предмета купівлі-продажу.  Форма договору купівлі-продажу. Істотні умови договору купівлі-продажу. Права та обов’язки  продавця. Права та обов’язки покупця. Правові наслідки порушення договору купівлі-продажу. Право покупця, який придбав товар неналежної якості.

     Захист прав споживачів в Україні.

Договір  міни

Поняття договору міни та його видова характеристика. Елементи договірного зобов’язання міни. Сторони договору міни. Предмет договору міни. Форма договору міни. Права та обов’язки покупця. Права та обов’язки продавця за договором міни.  Відповідальність за порушення зобов’язання з договору міни

 

 

 

Договір  поставки

Поняття договору поставки.  Загальна видова характеристика  договору поставки. Джерела правового регулювання договору поставки. Правила ІНКОТЕРМС  та договір поставки.

Сторони та суб’єкти  поставки. Предмет поставки. Вимоги до якості, кількості, комплектності предмета поставки. Форма договору поставки.  Строки в договорах поставки. Наслідки прострочення та дострокової поставки товару (продукції). Порядок реалізації договору поставки.  Права та обов’язки постачальника. Права та обов’язки покупця. Правові наслідки порушення договору поставки (наслідки порушення умов щодо якості, кількості, комплектності предмета поставки, щодо строків поставки). Неустойка в договорі поставки.  

 

Тема 4. Договір дарування

Поняття договору дарування. Загальна видова  характеристика договору дарування.  Сторони договору дарування.  Предмет договору дарування. Форма договору дарування. Правові наслідки порушення форми договору дарування.

Права та обов’язки сторін у договорі дарування. Дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому.  Встановлення обов’язку обдаровуваного на користь третьої особи. Підстави  для розірвання договору дарування на вимогу дарувальника.  Договір про пожертву.

 

Тема 5. Договір ренти. Договір довічного утримання  (догляду)

Договір  ренти

Поняття договору ренти. Загальна видова характеристика договору ренти. Елементи договірного зобов’язання ренти. Сторони в договорі ренти. Предмет договору ренти. Поняття та особливості ренти (рентних платежів). Форма і розмір ренти. Істотні умови договору ренти. Права та обов’язки одержувача ренти. Права та обов’язки платника ренти. Підстави для відмови платника безстрокової ренти  від договору.  Підстави  розірвання договору на вимогу одержувача безстрокової ренти. Ризик випадкового знищення  чи пошкодження майна в договорі ренти

Договір довічного утримання  (догляду)

Поняття  договору довічного утримання (догляду). Загальна видова характеристика договору довічного утримання. Сторони в договорі довічного утримання. Предмет договору довічного утримання.  Форма договору довічного утримання. Права та обов’язки відчужувача. Права та обов’язки набувача. Підстави та порядок зміни набувача за договором довічного утримання. Підстави для розірвання договору довічного утримання. Правові наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи – набувача за договором довічного утримання.

 

Тема 6. Представництво в цивільному праві України. Договір  найму (оренди). Договір позички

Договір  найму (оренди)

Поняття  договору найму.  Загальна видова характеристика договору найму. Види договорів найму (прокату,  найму (оренди) земельної ділянки, найму будівлі або іншої капітальної споруди, найму (оренди) транспортного засобу, оренди державного та комунального майна, лізингу ). Джерела правового регулювання найму. 

Елементи договірного зобов’язання найму. Сторони в договорі найму. Предмет договору найму. Строки в договорі найму. Істотні умови договору найму. Права та обов’язки наймача. Переважні права наймача. Права та обов’язки наймодавця. Юридична доля поліпшень майна, що зроблені наймачем.  Підстави для розірвання договору найму на вимогу наймача або на наймодавця. Піднайм. Припинення договору найму. Правові наслідки порушення  умов договору підряду.

 

Договір позички

Поняття договору позички.  Сторони договору позички. Предмет позички. Форма договору позички. Строки в договорі позички. Права та обов’язки позичкодавця та користувача. Правові наслідки невиконання обов’язку передати річ у користування. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку позички. Право позичкодавця на відчуження речі.  Розірвання та припинення договору позички.

 

Тема 7. Договір підряду

Поняття договору підряду. Загальна видова характеристика договору підряду. Джерела правового регулювання підрядних відносин. Види договорів підряду (побутового підряду, будівельного підряду, підряду на капітальне будівництво, зовнішньоекономічні підрядні операції з давальницькою сировиною, на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт).

Елементи договірного зобов’язання підряду. Сторони в договорі підряду. Предмет договору підряду. Істотні умови договору підряду. Ціна та кошторис у договорі підряду. Види кошторису. Наслідки перевищення підрядником твердого та приблизного кошторису. Права та обов’язки замовника. Права та обов’язки підрядника. Якість роботи в договорі підряду. Ризики та строки позовної давності в договорах  підряду. Правові наслідки порушення умов договору підряду.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 8. Договори  з  надання  послуг. Договір доручення. Договір комісії

Договори  з  надання  послуг

Поняття договору  з надання послуг. Загальна видова характеристика договорів з надання послуг. Джерела правового регулювання відносин з надання послуг. Види договорів з надання послуг в Цивільному  кодексі України.  Сторони  договору з надання послуг.  Предмет договору з надання послуг.  Поняття послуги та її особливості як об’єкта  цивільних прав. Основні права та обов’язки замовника за договором з надання послуг. Основні права та обов’язки виконавця за договором з надання послуг. Відповідальність за порушення умов договору з надання послуг.

Договір доручення

Поняття договору доручення. Загальна видова характеристика договору доручення.  Сторони договору доручення. Форма договору доручення. Предмет договору доручення. Правові наслідки правочинів, вчинених повіреним.  Зміст договору доручення. Істотні умови договору доручення.  Права та обов’язки  довірителя. Права та обов’язки  повіреного. Виконання доручення. Припинення договору доручення та його юридичні наслідки

Договір комісії

Поняття договору комісії. Загальна видова характеристика договору комісії. Сторони договору комісії. Форма договору комісії. Істотні умови. Права та обов’язки комітента. Права та обов’язки  комісіонера. Комісійна плата. Правові наслідки відступу комісіонера від вказівок комітента. Підстави та порядок відмови комітента та комісіонера від договору комісії.

Поняття комерційного посередництва. Поняття агентського договору. Права та обов’язки комерційного агента та принципала за агентським договором.

 

Тема 9. Договір управління майном. Договір перевезення

Договір управління майном

Поняття договору управління майном. Загальна видова характеристика  договору управління майном. Сторони договору управління майном. Форма договору управління майном. Предмет договору управління майном. Строки в договорі управління майном.  Істотні умови договору управління майном. Права та обов’язки установника управління.  Права та обов’язки управителя. Вигодонабувач в договорі управління майном. Підстави припинення договору управління майном.

Договір перевезення

Поняття та види транспортних договорів. Поняття договору перевезення вантажу. Поняття договору перевезення пасажира та багажу. Поняття договору чартеру (фрахтування). Поняття провізної плати. Строки в договорах перевезення вантажу, пасажира та багажу. Права та обов’язки перевізника. Права та обов’язки пасажира, відправника. Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із перевезень. Страхування вантажів, пасажирів і багажу. Відповідальність перевізника за заподіяння смерті або ушкодження здоров'я пасажира.

 

Тема 10. Договір зберігання. Договір страхування

Договір зберігання

Поняття договору зберігання.  Загальна видова характеристика договору зберігання.  Види договорів зберігання. Форма  договору зберігання.  Сторони в договорі зберігання.  Предмет договору зберігання. Права та обов’язки зберігача. Права та обов’язки поклажодавця.  Строки в договорі зберігання. Плата  за зберігання. Зміна умов зберігання.  Правові наслідки порушення умов договору зберігання. 

Особливості зберігання на товарному складі. Складські документи. Поняття подвійного складського свідоцтва. Зберігання речей у ломбарді. Зберігання речей у камерах схову та гардеробах організацій. Поняття договору охорони.

Договір страхування

Поняття договору страхування. Загальна видова характеристика договору страхування. Види страхування. Форма договору страхування. Сторони в договорі страхування. Треті особи в договорі страхування. Поняття співстрахування та перестрахування. Предмет договору страхування. Істотні умови договору страхування.  Права та обов’язки страховика. Права та обов’язки страхувальника. Умови та порядок здійснення страхової виплати.  Підстави припинення договору страхування.

 

Тема 11. Кредитно-розрахункові відносини. Договір позики. Банківські договори. Договір факторингу

Кредитно-розрахункові відносини

Поняття кредитно-розрахункових відносин. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. Форми розрахунків. Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки акредитивами. Поняття відкличного та безвідкличного акредитиву. Розрахунки за інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Поняття кредитного договору.  Сторони кредитного договору.  Форма кредитного договору.  Предмет кредитного договору.  Відмова  кредитодавця  від надання  кредиту. Відмова  позичальника від одержання кредиту.

Поняття комерційного кредиту.

Договір позики

Поняття договору позики. Загальна видова характеристика договору позики. Форма укладення договору позики. Оспорювання договору позики Сторони в договорі позики.  Предмет договору позики. Істотні умови договору позики. Обов’язки позичальника. Проценти за договором позики. Правові наслідки порушення договору позичальником.  Порядок заміни боргу  позиковим зобов’язанням.

Поняття кредитного договору. Поняття комерційного кредиту.

 

 

 

Банківські договори

Види банківських договорів. Поняття договору банківського вкладу. Види банківських вкладів. Сторони та треті особи в договорі банківського вкладу. Поняття ощадної книжки та ощадного (депозитного) сертифікату. Проценти на банківський вклад.

Поняття договору банківського рахунка. Види банківських рахунків. Сторони в договорі банківського рахунка. Порядок укладення договору банківського рахунка. Права та обов’язки банка і клієнта. Кредитування рахунка. Проценти  за користування коштами, що знаходяться на рахунку. Правові наслідки неналежного виконання банком  операцій за рахунком клієнта. Поняття банківської таємниці. Підстави та порядок розірвання договору банківського  рахунка.

Договір факторингу

Поняття договору факторингу. Сторони договору факторингу. Предмет договору факторингу. Форма договору факторингу. Права  фактора. Права клієнта за договором факторингу. Відповідальність клієнта перед фактором. Виконання боржником грошової вимоги факторові. Відступлення фактором права грошової вимоги   третій особі. Захист прав боржника.

 

Тема 12. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії

Договори щодо розпорядження майновими правами

інтелектуальної власності

Поняття та види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Поняття ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Види ліцензій. Порядок  видачі ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Поняття ліцензійного договору. Сторони ліцензійного договору. Предмет ліцензійного договору. Типовий ліцензійний договір.  Умови ліцензійного договору. Строки ліцензійного договору.  Особливості договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.  Поняття договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Умови та порядок державної реєстрації  договорів щодо розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності.

Договір комерційної концесії

Поняття договору комерційної концесії.  Сторони договору  комерційної концесії.  Предмет договору комерційної концесії.  Форма та порядок державної реєстрації  договору комерційної концесії. Поняття комерційної субконцесії.  Права та обов’язки правоволодільця за договором комерційної концесії. Права та обов’язки користувача за договором комерційної концесії. Особливі умови в договорах комерційної концесії. Зміна сторін в договорі комерційної концесії. Зміна торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця та її наслідки. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії.  Зміна та припинення договору комерційної концесії.

 

Тема 13. Зобов’язання щодо спільної діяльності. Недоговірні зобов’язання в цивільному

праві. Поняття та система деліктних зобов’язань

Зобов’язання щодо спільної діяльності

Поняття спільної діяльності.  Форми спільної діяльності. Поняття договору про спільну діяльність.  Форма договору про спільну діяльність.  Порядок визначення предмета договору про спільну діяльність. 

Поняття договору простого  товариства. Правовий режим спільного майна учасників за договором простого товариства. Права учасників договору простого товариства. Ведення спільних справ учасників договору простого товариства.  Підстави припинення договору простого товариства.

Недоговірні зобов’язання в цивільному праві

Поняття недоговірних зобов’язань  в цивільному праві. Система недоговірних зобов’язань в новому Цивільному кодексі України. Підстави виникнення недоговірних зобов’язань. Зобов’язання з односторонніх дій. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди. Зобов’язання, що виникають зі створення загрози (життю, здоров’ю, майну). Зобов’язання з набуття, збереження  майна  без достатньої правової підстави. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг. Поняття зобов’язань із заподіяння шкоди.

Поняття та система деліктних зобов’язань

Поняття деліктних зобов’язань (деліктів у цивільному праві).  Система деліктних зобов’язань у цивільному кодексі України.  Загальні умови виникнення зобов’язання із заподіяння шкоди (деліктних зобов’язань). Майнова шкода як умова виникнення деліктного зобов’язання. Протиправне діяння та причинний зв'язок як умови виникнення деліктного зобов’язання. Вина в деліктних зобов’язаннях. Виникнення деліктного зобов’язання незалежно від вини особи, котра заподіяла шкоду. Зобов’язання по відшкодуванню моральної шкоди.

Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності. Особливості зобов’язань з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади або їх посадовими особами. Спеціальні умови виникнення зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду. 

Особливості відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки. Поняття джерела підвищеної небезпеки. 

Зобов’язання по відшкодуванню шкоди, завданої життю та здоров’ю фізичної особи. 

Особливості зобов’язань по відшкодуванню шкоди, завданої особами, котрі не мають повної дієздатності.

 

Тема 14. Загальні положення спадкового права. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Реалізація спадкових прав

Загальні положення спадкового права

Поняття спадкового права України. Система спадкового права як цивільно-правового інституту. Основні поняття спадкового права. Суб’єкти спадкових відносин. Поняття спадкодавця. Поняття спадкоємців. Усунення від права на спадкування. Час відкриття спадщини.  Місце відкриття спадщини.

Поняття та склад спадщини. Спадковий акти. Спадковий пасив. Права та обов’язки, що не входять до складу спадщини. Особливості спадкування  права на; земельну ділянку,  на вклад  у банку (фінансовій установі),  на одержання страхових виплат.

Поняття  спадкового договору. Сторони спадкового договору. Вимоги до форми спадкового договору. Предмет спадкового договору. Права та обов’язки набувача та відчужувача за спадковим  договором. Забезпечення виконання спадкового договору.

Спадкування за заповітом

Поняття заповіту. Зміст заповіту. Принцип свободи заповіту та його обмеження. Право на обов’язкову частку у спадщині. Вимоги до форми заповіту. Посвідчення заповіту нотаріусом. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою. Посвідчення заповіту при свідках. Види заповітів. Заповіт з умовою. Секретний заповіт. Спільний заповіт подружжя.  Порядок скасування та зміни  заповіту.

Поняття заповідального відказу. Предмет заповідального відказу. Заповідальне покладання. 

Підстави нікчемності заповіту та визнання його недійсним в судовому порядку.

Спадкування за законом

Умови спадкування за законом. Черги спадкоємців за законом. Поняття почерговості спадкування. Спадкування за правом представлення. Поняття спадкової трансмісії.  Розмір часток спадкоємців за законом у спадщині.

Зміна черговості  одержання права на спадкування. Зміна черговості спадкування за договором між спадкоємцями.  Підстави для зміни черговості спадкування за рішенням суду. 

Реалізація спадкових прав

Право на прийняття спадщини. Порядок прийняття спадщини спадкоємцем, котрий постійно проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини.  Подання заяви про прийняття спадщини. Строки прийняття спадщини та наслідки їх пропущення.   Неприйняття спадщини. Порядок відмови від спадщини. Відмова від спадщини на користь іншої особи.  Правові наслідки відмови від спадщини.

Охорона спадкового майна та управління спадщиною. Виконавець заповіту та його повноваження. Оформлення права на спадщину. Порядок і строки видачі свідоцтва про право на спадщину.

 

Тема 15. Правове регулювання цивільних відносин  з участю іноземного елемента в Україні

Поняття нерезидентів в цивільних правовідносинах. Право, яке підлягає застосуванню до цивільно-правових відносин за участю нерезидентів. Обсяг іноземного права, що підлягає застосуванню. Встановлення змісту норм іноземного права. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни.   Колізійні норми щодо осіб.  Особистий закон фізичної особи. Цивільна правосуб‘єктність іноземців в Україні.  Особистий закон юридичної особи.  Цивільна правосуб‘єктність іноземної юридичної особи в Україні. Національний режим діяльності іноземних юридичних осіб в Україні. Участь держави в цивільно-правових відносинах з нерезидентами. Колізійні норми щодо правочинів.  Захист особистих немайнових прав. Колізійні норми щодо прав інтелектуальної власності. Загальні положення про колізійні норми  зобов‘язального права.  Зобов‘язання внаслідок заподіяння шкоди у відносинах з нерезидентами.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1.КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) «Цивільне право України. Особлива частина»

для студентів спеціальності 081 Право, спеціалізації «Правознавство»

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

змістовий модуль 1

1

Загальні положення про зобов’язання. Виконання зобов'язання.

Забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві  України

Семінарське заняття № 1.

Еврістична бесіда

2

2

Цивільно-правовий договір

Практичне заняття № 2.

Дискусія з елементами аналізу

 

2

3

Договір купівлі-продажу. Договор  міни. Договір  поставки

Семінарське заняття № 3.

Мозкова атака

 

2

4

Договір дарування

Практичне заняття № 4.

Вирішення ситуаційних задач

2

5

Договір ренти. Договір довічного утримання  (догляду)

Практичне заняття № 5.

Практикум

 

2

6

Договір  найму (оренди). Договір позички

Семінарське заняття № 6.

Мозкова атака

 

2

7

Договір підряду

Семінарське заняття № 7.

Еврістична бесіда

2

змістовий модуль №2

8

Договори  з  надання  послуг.

Договір доручення. Договір комісії

Практичне  заняття № 8.

Практикум

 

2

9

Договір управління майном.

Договір перевезення

Семінарське заняття № 9.

Дискусія

 

2

10

Договір зберігання.

Договір страхування

Практичне заняття № 10.

Рольова гра

2

11

Кредитно-розрахункові відносини. Договір позики.

Банківські договори. Договір факторингу

Практичне заняття № 11.

Конференція

2

12

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії

Семінарське заняття № 12.

Мозкова атака

2

13

Зобов’язання щодо спільної діяльності.

Недоговірні зобов’язання в цивільному праві. Поняття та система деліктних зобов’язань

Практичне заняття № 13.

Практикум

 

2

14

Загальні положення спадкового права. Спадкування за заповітом.

Спадкування за законом.

Реалізація спадкових прав

Семінарське заняття № 14.

Дискусія

2

15

Правове регулювання цивільних відносин  з участю іноземного елемента в Україні.

Практичне заняття № 15.

Практикум

 

2

Усього балів за роботу на контактних заняттях:

30

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Виконання контрольної модульної роботи № 1

5

Контрольна робота № 2

Виконання контрольної модульної роботи № 2

5

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

4. Складання порівняльних таблиць

5

5. Написання есе, іншої наукової роботи

5

6. Підготовка аналітичної довідки

5

7. Підготовка презентації за заданою темою

5

8. Аналіз новітніх наукових публікацій

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

10

Додаткові бали

Науково-дослідна діяльність студента

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право України. Особлива частина» здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій,
 • умінь самостійно опрацьовувати тексти,
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору,
 • уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право України. Особлива частина» оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

Оцінка відповіді на аудиторних заняттях диференціюється залежно від якості, повноти, чіткості висловлення думки.

- високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

- достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

- недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та виконання завдань для самостійної роботи.   

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Цивільне право України. Особлива частина» .

З навчальної дисципліни «Цивільне право України. Особлива частина»  передбачено дві контрольні (модульні) роботи, які можуть проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Результати виконання кожної із контрольних (модульних) робіт оцінюються до 5 балів (1 контрольна (модульна) робота складається з теоретичних запитань або з одного завдання).

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контроль може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при визначенні результатів поточного контролю.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні контрольних (модульних)робіт

Критерії оцінювання теоретичних питань:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Критерії оцінювання практичних завдань:

 • високий рівень: студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору;
 • достатній рівень: студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
 • недостатній рівень: студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1.КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) «Цивільне право України. Особлива частина»

для студентів спеціальності 081 Право, спеціалізації «Правознавство»

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(контактні заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

змістовий модуль 1

1

Загальні положення про зобов’язання. Виконання зобов'язання.

Забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві  України

Контактне заняття № 1.

Еврістична бесіда

2

2

Цивільно-правовий договір

Контактне заняття № 2.

Дискусія з елементами аналізу

 

2

3

Договір купівлі-продажу. Договор  міни. Договір  поставки

Контпктне заняття № 3.

Мозкова атака

 

2

4

Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання  (догляду)

Контактне заняття № 4.

Вирішення ситуаційних задач

3

5

Договір  найму (оренди). Договір позички

Контактне заняття № 5.

Практикум

 

2

змістовий модуль №2

6

Договір підряду. Договори  з  надання  послуг.

Договір доручення. Договір комісії

Контактне заняття № 6

Практикум

 

2

7

Договір управління майном.

Договір перевезення. Договір зберігання.

Договір страхування. Кредитно-розрахункові відносини. Договір позики.

Банківські договори. Договір факторингу

Контактне заняття № 7.

Дискусія

 

2

8

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії. Зобов’язання щодо спільної діяльності.

Недоговірні зобов’язання в цивільному праві. Поняття та система деліктних зобов’язань

Контактне заняття №8.

Рольова гра

2

9

Загальні положення спадкового права. Спадкування за заповітом.

Спадкування за законом.

Реалізація спадкових прав. Правове регулювання цивільних відносин  з участю іноземного елемента в Україні

Контактне заняття №9

Конференція

3

Усього балів за роботу на контактних заняттях:

20

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота

Написання контрольної модульної роботи

5

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

5

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

4. Складання порівняльних таблиць

10

5. Написання есе, іншої наукової роботи

10

6. Підготовка аналітичної довідки

10

7. Підготовка презентації за заданою темою

15

8. Аналіз новітніх наукових публікацій

15

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

25

Додаткові бали

Науково-дослідна діяльність студента

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право України. Особлива частина» здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення контактних занять, для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій,
 • умінь самостійно опрацьовувати тексти,
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору,
 • уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право України. Загальна частина» оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на контактних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

Оцінка відповіді на контактних заняттях диференціюється залежно від якості, повноти, чіткості висловлення думки.

- високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в питаннях контактного заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

- достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

- недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Кількість балів, отриманих студентами на кожному контактному занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та виконання завдань для самостійної роботи.   

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Цивільне право України. Загальна частина» .

З навчальної дисципліни «Цивільне право України. Особлива частина»  передбачена одна контрольна (модульна) роботи, яка може проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Результати виконання контрольної (модульної) роботи оцінюються до 5 балів.

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контроль може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при визначенні результатів поточного контролю.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні контрольної (модульної) роботи

Критерії оцінювання теоретичних питань:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Критерії оцінювання практичних завдань:

 • високий рівень: студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору;
 • достатній рівень: студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
 • недостатній рівень: студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальна робота теоретичного характеру. Даний вид роботи передбачає виконання студентами індивідуальних завдань теоретичного характеру, отриманих від викладача.

Орієнтовні теми рефератів, есе, аналітичних довідок

1. Загальні положення про зобов’язання

2. Виконання зобов'язання

3. Забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві  України

4. Цивільно-правовий договір: загальні положення

5. Договір купівлі продажу

6. Договір  міни

7. Договір  поставки

8. Договір дарування

9. Договір ренти

10. Договір довічного утримання  (догляду)

11. Договір  найму (оренди)

12. Договір позички

13. Договір підряду

14. Договори  з  надання  послуг 

15. Договір доручення

16. Договір комісії

17. Договір управління майном

18. Договір перевезення

19. Договір страхування

20. Договір зберігання

21. Кредитно-розрахункові відносини

22. Договір позики

23. Банківські договори

24. Договір факторингу

25. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

26. Договір комерційної концесії

27. Зобов’язання щодо спільної діяльності

28. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві

29. Поняття та система деліктних зобов’язань

30. Загальні положення спадкового права

 

Індивідуальна робота практичного характеру. Даний вид роботи передбачає виконання студентами індивідуальних завдань практичного характеру, отриманих від викладача.

Типові завдання:

Розвязати задачі:

1. Семенов, який довгий час працював старшим науковим співробітником в інституті, подарував інституту бібліотеку, що складалася із рідкісних спеціальних книг. Договір було укладено у простій письмовій формі. Через деякий час після укладення цього договору Семенов помер, не встигнувши передати книги інституту. Інститут звернувся з проханням до сина Семенова, який був спадкоємцем по­мерлого, віддати книги. Син померлого у проханні інституту відмовив, посилаючись на недійсність договору дарування як не офор­мленого в нотаріальній конторі.

Чи правомірні дії спадкоємця?

 

2. Ковальов здав до комбінату побутового обслуговування в дрібний ремонт два костюми. Ремонт було здійснено в обумовлений триденний строк, але за костюмами Ковальов з'явився лише на четвертий день, вважаючи, що все одно костюми своєчасно відремонтовані не будуть.

Однак напередодні деякі речі, в тому числі й костюми Ковальова, були з комбінату викрадені. Комбінат відшкодувати вартість втрачених костюмів відмовився, пославшись на те, що Ковальов прострочив отримання відремонтованих речей. Крім того, було встановлено, що вини комбінату у крадіжці речей не було. Вважаючи, що комбінат несе відповідальність за незбереження зданих речей в ремонт незалежно від вини, Ковальов подав позов до суду про стягнення з комбінату вартості костюмів.

Що таке прострочка у виконанні зобов'язання? Які її види? Чи повинен комбінат відшкодувати вартість втрачених костюмів?

 

3.  В березні будівельне управління передало підприємству пересувну електричну підстанцію строком на 3 місяці - до 1 липня. Відповідно до договору підприємство повинно було перевезти підстанцію в обидва кінці. З причини затягнутого ремонту власної електростанції підприємство затримало повернення підстанції на два тижні. В ніч з 15 на 16 липня на підприємстві виникла пожежа і орендована підстанція згоріла. У зв'язку з цим управління звернулося до арбітражного суду з позовом про стягнення з підприємства вар­тості підстанції, що згоріла, орендної плати за користування нею в період з 1 по 15 липня та збитків, понесених управлінням через неповернення підстанції в обумовлений договором строк. Підприємство позов визнало частково, погодившись сплатити управлінню лише суму орендної плати. Воно вважало, що якщо орендодавець не заперечував проти користування станцією, то укладений між ними договір необхідно вважати відновленим на невизначений строк. Таким чином, ризик випадкової загибелі підстанції повинен нести влас­ник.

В якій сумі та на яких підставах може бути задоволений позов управління?

 

4. За договором купівлі-продажу Борисов передав Петренку автомобіль, а останній зобов’язався сплатити за нього 200 000 гривень. Отримувачем грошей в договорі була визначена донька Борисова. Борисов, продавши автомобіль, поїхав у тривале відрядження. Петренко вчасно не розрахувався, і донька Борисова звернулася з позовом до суду про стягнення з Петренка суми боргу і відсотків річних за прострочення. Петренко проти позову заперечував, стверджуючи, що донька Борисова не є стороною договору, а отже, не має права вимоги.

Вирішіть справу.

 

Типові  приклади завдань практичного характеру

- Скласти проект договору купівлі-продажу нерухомого майна з участю фізичних осіб

- Скласти проект листа з пропозицією укласти договір поставки та визначенням строків для відповіді

- Скласти проект відповіді на оферту  про повне (неповне) прийняття умов договору.

 

Скласти таблиці:

Порівняльна характеристика договору дарування та договору довічного утримання (догляду)

Порівняльна характеристика договору комісії та договору доручення

Порівняльна характеристика закладу та іпотеки

Проаналізувати рішення національних судів та ЄСПЛ у сфері захисту цивільних прав та інтересів.

 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань теоретичного характеру

Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт:

Обсяг роботи не може перевищувати 12-15 сторінок стандартного машинописного тексту (ТіmеsNewRoman 14 кегель, полуторний інтервал), компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

Обов’язкові складові роботи:

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо)

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства та існуючої юридичної практики.

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, ніж на 10 наукових джерелах, окрім нормативно-правових актів та матеріалів право застосовної практики.

Обов’язковим є використання наукових джерел останніх 2-3 років видання.

 

Пошук, підбір та аналітичний огляд наукових публікацій

за заданою тематикою

Вимоги: підготувати проблемне питання із запропонованого переліку. Необхідно: сформулювати та описати проблеми правового регулювання у запропонованій сфері  фондового ринку (до 2 сторінок), підготувати огляд літератури з обраної проблеми, навести аргументи, які підтверджують та спростовують проблемне питання. Максимальний обсяг виконаної роботи – 6-8 сторінок.

 

Пошук, підбір та аналітичний огляд наукових публікацій

за заданою тематикою

Вимоги: підготувати проблемне питання із запропонованого переліку. Необхідно: сформулювати та описати проблеми правового регулювання у запропонованій сфері  (до 2 сторінок), підготувати огляд літератури з обраної проблеми, навести аргументи, які підтверджують та спростовують проблемне питання. Максимальний обсяг виконаної роботи – 6-8 сторінок.

 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань практичного характеру

Розв’язати цивільно-правові задачі.

Вимоги. Необхідно керуватися положеннями чинних нормативно-правових актів, судової практики.

 

Вимоги до складання порівняльної таблиці за обраною тематикою.

Обов’язковим елементом таблиці є критерії, за якими здійснюється порівняння. Порівняння здійснюється із використанням положень нормативно-правових актів, судової та іншої юридичної практики, навчальної та наукової літератури.

 

Вимоги до аналізу рішень ЄСПЛ.

Справа, яка розглядалася ЄСПЛ, має стосуватися рішення суду у справі цивільної юрисдикції. Необхідно посилатися на конкретні норми Конвенції про захист прав людини та її основоположних свобод, норми нормативно-правових актів України та зарубіжних країн.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:

- результатів виконання і захисту практичних робіт;

- рівня підготовки рефератів, есе, аналізу публікацій, порівняльних таблиць.

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента – до 10 балів:

два індивідуальних завдання, кожне з яких оцінюється до 5 балів (або одне індивідуальних завдання, яке оцінюється до 10 балів), зокрема:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка есе, аналітичного звіту, доповіді на конференції тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка проектів юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

Критерії оцінювання:

- високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;

- достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;

- недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен)

5.1. Структура екзаменаційного білету

 

На екзамен виносяться питання, які мають узагальнюючий, комплексний  чи порівняльний  характер, можуть передбачати  необхідність порівняльного аналізу певних правових категорій,  визначення особливостей  цивільно-правового режиму чи статусу, або мають практичне спрямування; формулювання питання може  припускати наявність знань кількох тем навчальної програми тощо.

Приклад теоретичних питань:

1. Поняття та види договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Поняття та предмет комерційної концесії.

2. Загальна характеристика договору факторингу.

3. Поняття та основні елементи договору зберігання. Спеціальні види договорів зберігання.

4. Зміст договору в цивільному праві. Значення істотних умов договору.

5. Договір ренти: поняття, форма, предмет, відмінності від договорів купівлі-продажу, дарування та найму.

6. Характеристика договору транспортного експедирування.

7. Поняття та відмінності договорів позики, кредиту та комерційного кредиту.

8. Завдаток та притримання як способи забезпечення зобов’язання.

9. Договір простого товариства як різновид договору про спільну діяльність. Відмінності договору про спільну діяльність від засновницького договору.

10. Поняття та характерстика спадкового договору.

 

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Цивільне право України. Особлива частина» і проводиться у формі екзамену.

Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

вміння демонструвати практичні навички;

вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Екзаменаційний білет складається із 5 завдань, кожне з яких оцінюється у діапазоні від 0 до 10 балів.

 

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

 

 

 

 

 

 

Види завдань, що можуть включатися до білета:

- теоретичні запитання;

- тестові завдання (відкритого, закритого типу, дефініція);

- практичні завдання (ситуаційні задачі).

 

Критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на екзамен, є:

Рівень знань

Оцінка за 100-бальної шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінний рівень

10

Теоретичне питання:

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого завдання;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння застосувати правові норми до умов задачі;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на всі тестові завдання.

Добрий рівень

8

Теоретичне питання:

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками;

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Відповідь студента є загалом правильною, але містить один з таких недоліків:

 • недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту задачі;
 • містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини;
 • обґрунтування є неточним.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 4 тестові завдання.

Задовільний рівень

6

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише  загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

 - у роботі багато грубих орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Задача загалом вирішена правильно, але містить такі суттєві недоліки:

 • зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях, невірне нерозуміння окремих аспектів задачі;
 • відповідь є недостатньо аргументованою;
 • відповідь містить грубі помилки

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 3 тестові завдання.

Недостатній рівень

4

Теоретичне питання:

Студент дав часткову відповідь на поставлене питання, допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про необізнаність з науковим матеріалом, що стосується відповідного питання;

- у роботі багато орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Відповідь студента є частковою, розкриває правильно один із аспектів завдання. Аргументація є частковою.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 2 тестові завдання.

Мінімальний рівень

2

Теоретичне питання:

Студент не дав відповідь на поставлене питання, допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, при цьому правильно визначена основна дефініція.  при вирішенні задачі

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Задача вирішена неправильно, але деякі із аргументів є вірними або відповідь є правильною, але відсутнє обґрунтування або обґрунтування неправильне.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 1 тестове завдання.

Незадовільний рівень

0

Теоретичне питання:

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента не розкриває правильно жодного аспекту завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді не надано на жодне тестове завдання.

 

Результат письмового екзамену складається з суми балів, одержаних за всі 5 питань.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на екзамен. 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням в  традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни «Цивільне право. Особлива частина» складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

90-100 балів

відмінно

А

80-89 балів

добре

В

70-79 балів

добре

С

66-69 балів

задовільно

 

D

60-65 балів

E

21-59 балів

незадовільно з можливістю повторного складання екзамену

0-20 балів

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Екзаменаційний білет  № А

 

1. Поняття та характеристика заповіту.

2. Поняття та види акредитиву. Порядок здійснення розрахунків із використанням акредитиву.

3. Що таке істотні умови договору та який порядок їх визначення?

4. Поняття та відмінності договорів: купівлі-продажу та найму-продажу.

5. Договір довічного утримання (догляду): загальна характеристика.

 

 

 

Екзаменатор                   П.І.Б.                          підпис

Завідувач кафедри         П.І.Б.                          підпис

 

Схвалено на засіданні кафедри

цивільного та трудового права

протокол №___ від «__» _______ 200_ р./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1. Основна література

Нормативно-правові акти:

 

 1. Конституція України від 26 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-41. – Ст. 356.
 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 травня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 130.
 5. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України, 2002. – № 21-22. – Ст.135.
 6. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – Ст. 573.
 7. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.
 8. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ‒ 1993. ‒ № 25. ‒ Ст. 274.
 9. Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05 квітня 2001 р. № 2344-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 22. – Ст. 105.
 10. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 43. – Ст. 214.
 11. Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.
 12. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07 грудня 2000 р. // Урядовий кур’єр від 17.01.2001 р.
 13. Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 12 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.
 14. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 205. – 7 листопада.
 15. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 20.10.1996 р. № 448-97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №  51. – Ст. 292.
 16. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01 липня 2004 р. № 1952-IV // Відомості Верховної Ради. – 2004. - № 51. – Ст. 553.
 17. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.
 18. Закон України “Про електроенергетику” 16 жовтня 1997 р. N 575/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1. – Ст. 1.
 19. Закон України “Про енергозбереження” від 1 липня 1994 р. N 74/94 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №  30. – Ст. 283.
 20. Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” № 1490-III від 22.02.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №  20. – Ст. 148.
 21. Закон України “Про залізничний транспорт” 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – Ст. 183.
 22. Закон України “Про заставу” від 02. жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 642.
 23. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. -1996 р. - № 36. - Ст. 164.
 24. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 р. в редакції Закону України від 1 грудня 2005 р. N 3161-IV //Відомості Верховної Ради України, 2006, N 7, ст.84.
 25. Закон України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 р. N 2711-IV // Відомості Верховної Ради України. –2005. – №  33. – Ст.  430.
 26. Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні” від 04.07.2002 р. № 37-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 35. – Ст. 258.
 27. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91р. / Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.
 28. Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. – Ст. 313.
 29. Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 23 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №33. – Ст.345.
 30. Закон України “Про нафту і газ” від 12 липня 2001 р. N 2665-III // Відомості Верховної Ради України, 2001, N  50 (14.12.2001), ст. 262.
 31. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року № 679-ХІV / Відомості Верховної Ради України, 1999, N  29 (23.07.99), ст. 238.
 32. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 12.12.1997 р.
 33. Закон України “Про нотаріат” від 2. 09. 1993 р. № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
 34. Закон України “Про органи реєстрації актів громадянського стану” від 24 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 14. – Ст. 78.
 35. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 32. у редакції Закону України від 1 червня 2000 р. Відомості Верховної Ради. – 2001. - №8. – Ст.37.
 36. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 27-28. – Ст.181.
 37. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст.36.
 38. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. - №7. – Ст. 34.
 39. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” в редакції Закону України від 2 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 21. – Ст.218.
 40. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. –  № 8. – Ст. 28.
 41. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 47. – Ст. 251.
 42. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 3. – Ст. 10.
 43. Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 р. N 2918-III  // Відомості Верховної Ради України, 2002, N  16 (19.04.2002), ст. 112.
 44. Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17.05.2001 р. № 2406 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 32. – Ст.169.
 45. Закон України “Про планування та забудову територій” від 20.04.2000. // Офіційний вісник України. – 2000. - №20. – Ст.813.
 46. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 5 квітня 2001 р. N 2346-III / Відомості Верховної Ради України, 2001, N  29 (20.07.2001), ст.  137.
 47. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 р. //// Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 1. – Ст. 1.
 48. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. – Ст. 364.
 49. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р. / Відомості Верховної Ради України, 2001, № 10, ст.44.
 50. Закон України “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” у редакції Закону України від 15.12.2005 р. N 3205-IV // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 3 (16.01.96), ст. 9.
 51. Закон України “Про поштовий зв’язок” від 4 жовтня 2001 р. Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 6. – Ст.39.
 52. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” // Відомості Верховної Ради України – 1992 - №36 – ст. 524.
 53. Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” від 7 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. — № 52. - Ст. 312.
 54. Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій” в Україні. від 17 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. - № 22. – Ст. 262.
 55. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23 грудня 1998 р. N 351-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999, N   5-6 (12.02.99), ст. 44.
 56. Закон України “Про режим іноземного інвестування” 19 березня 1996 р. N 93/96-ВР / Відомості Верховної Ради України 1996, - № 19, ст. 80.
 57. Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних” від 23 березня 2000 р. у редакції Закону України від 10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 5-6. - Ст. 46.
 58. Закон України “Про стандартизацію” від 17.05.2001 р. № 2408 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 31. – Ст.145.
 59. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10. — Ст. 43.
 60. Закон України “Про теплопостачання” від 2 червня 2005 р. N 2633-IV // Відомості Верховної Ради України, 2005, N  28 (15.07.2005), ст. 373.
 61. Закон України “Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги” від 13 листопада 1996 р. N 486/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996, N  52, ст. 304.
 62. Закон України “Про товарну біржу” № 1956-XII від 10.12.1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, N  10 (10.03.92), ст. 139.
 63. Закон України „Про управління об'єктами державної власності” від 21 вересня 2006 р. N 185-V  // Відомості Верховної Ради України, 2006, N  46, ст. 456.
 64. Закон України “Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. – Ст. 363.
 65. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року N 2664-ІП / Відомості Верховної Ради України, 2002, N 1 (04.01.2002), ст. 1.
 66. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 року N 978-IV / Офіційний вісник України, 2003, N 30 (08.08.2003), ст. 1525.
 67. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. / Відомості Верховної Ради України, 2006, № 31, ст. 268.
 68. Закон України “ Про безпечність та якість харчових продуктів” від 23.12.1997 р. (зі змін. та доп.) //Офіційний вісник України. - 1998. - №3. – Ст.75.
 69. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1991, N  49 (03.12.91), ст. 682.
 70. Постанова Кабінету Міністрів України “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 52. — Ст. 2369.
 71. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав” 18 січня 2003 p., № 72 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 129.
 72. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення” від 26 липня 1999 р. N 1357 // Урядовий кур'єр, 1999, 08, 26.08.99 N 158-159.
 73. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння” від 25 березня 1999 р. N 460 // Урядовий кур'єр, 1999, 04, 15.04.99 N 69-70.
 74. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів” від 20 листопада 2003 р. N 1790 // Офіційний вісник України, 2003, N  47 (05.12.2003), ст. 2434.
 75. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних” від 4 листопада 1997 р. N 1209 // Офіційний вісник України, 1997, число  45, с. 55.
 76. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” від 30 липня 1996 р. N 854 // Зібрання постанов Уряду України, 1996, N  15, ст.  418.
 77. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами” від 20 грудня 1997 р. N 1442 // Офіційний вісник України, 1998, N   2 (29.01.98), ст.   51.
 78. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах” від 17 листопада 2004 р. N 1570 // Урядовий кур'єр, 2004, 12, 01.12.2004 N 229.
 79. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядок їх виплати” від 18 січня 2003 p., № 71 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 129.
 80. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав” від 18 січня 2003 р. N 72 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 129.
 81. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення” від 15 червня 2006 р. N 833 // Офіційний вісник України, 2006, N  25 (05.07.2006), ст. 1818.
 82. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріально посвідчених” від 15 червня 1994 р. №419 // Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів. – К., 1999.
 83. Постанова Кабінету Міністрів України “Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" від 19 березня 1994 р. N 172 // Зібрання постанов Уряду України, 1994, N 7, ст. 173.
 84. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. N 791 „Про управління корпоративними правами держави” // Офіційний вісник України, 2000, N  20 (02.06.2000), ст. 827.
 85. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1280 “Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків” / Офіційний вісник України, 1998, №33 (03.09.98), ст. 1228.
 86. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 року №112 „Про затвердження положення про порядок держаної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземних інвесторів”.
 87. Концепція управління державними корпоративними правами, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 р.
 88. Указ Президента України від 15 червня 1994 року №306/94 „Про першочергові заходи по компенсації громадянам України втрат від знецінення цінних паперів і грошових заощаджень”. / Урядовий кур’єр, 1994, (18.06.94), №94.
 89. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 21 січня 2004 року N 22 / Офіційний вісник України, 2004, №13 (16.04.2004), ст. 908.
 90. Інструкція про вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5 (з наступними змінами) // Офіційний вісник України.- 2004. - № 10. - С. 315.
 91. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” від 12 листопада 2003 р. № 492 / Офіційний вісник України, 2003, №51 (02.01.2004), ст. 2707.
 92. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 8 липня 1997 р. № 343 „Про затвердження Інструкції про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами” // Закон і бізнес. – 1997. - № 46.
 93. Інструкція про порядок прийняття продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 р. №11-6 // "Бізнес" №29, 21.07.97.
 94. Методичні рекомендації по наданню комерційними банками факторингових послуг підприємствам та організаціям у відповідності до рішення Правління Національного банку від 22.04.92р. N2 / Українська інвестиційна газета, 2006, 10, №40.
 95. Наказ Міністерства юстиції України № 6/5 від 28.01.2003 р. “Про внесення змін та доповнень до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно”.
 96. Положення про взаємовідносини організацій – генеральних підрядників з субпідрядними організаціями. Затв. Науково-технічною радою Державного комітету  України у справах містобудування і архітектури. Протокол від 14 грудня 1994р. №4. // Збірник нормативних та методичних документів з питань ціноутворювання та організації будівництва. Видання офіційне. – К.: НВФ “Інпроект”.
 97. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України” від 16 грудня 2002 року N 508 // Офіційний вісник України, 2003, N  10 (21.03.2003), ст.  444.
 98. Положення про підрядні контракти у будівництві України. Затв. Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури: Протокол від 15 грудня 1993р. №9. // Все про бугалтерський облік. – 10 травня 1999р. - №43.
 99. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Порядку видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій” від 17 липня 2001 р. № 275 / Офіційний вісник України, 2001, №34 (07.09.2001), ст. 1601.
 100. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці “Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997. №409 “Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”: від 27.11.1997. №32/288 // Офіційний вісник України. – 1998. - №28. – Ст.1069.
 101. Типовий договір доручення на здійснення уповноваженою особою функцій управління державними корпоративними правами, затверджений Наказом Фонду державного майна України № 1647 від 07.08.2000 р.
 102. Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 560  // Офіційний вісник України, 2005, N  28 (29.07.2005), ст. 1634.
 103. Постанова Пленуму Верховного суду України № 3 від 28.04.78 “Про судову практику в справах про визнання угод недійсними” (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 13 від 25.12.92р.та  № 15 від 25.05.98р.) // Постанови Пленуму Верховного суду України в цивільних справах. Бюлетень законодавства і юридичної практикм України, № 5, 1999.
 104. Постанова пленуму Верховного суду України від 12 квітня 1985 р.№2 “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України – Юрінком .- 1995 - №1.
 105. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року N 5 “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2004 № 11.
 106. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня 1987 р. № 9 “Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи” // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. / За заг. ред. В. Ф. Бойка. – К.: А. С. К., 2000. – Т. 1. – С. 164-171.
 107. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. №5 “Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції” / Вісник Верховного суду України, 1997, №2.
 108. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. № 20 “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. / За заг. ред. В. Ф. Бойка. – К.: А. С. К., 2000. – Т. 1. – С. 92-98.
 109. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 червня 1983 р. № 4 “Про практику розгляду судами України справ про спадкування” // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. / За заг. ред. В. Ф. Бойка. – К.: А. С. К., 2000. – Т. 1. – С.   148-153.
 110. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27 березня 1992 р. № 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" // Вісник Верховного Суду України, 2004, 00, № 1.
 111. Постанова Пленуму Верховного суду України від 31.03.1989 р. "Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна". // Бюлетень Міністерства юстиції України, 2001, № 2.
 112. Постанова Пленуму Верховного суду України від 31.03.1995 "Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди". // Юридичний вісник України, 2001, 09, № 36.
 113. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.02.2002 року № 01-8/153 “Про деякі питання практики вирішення спорів за участю підприємств, установ та організацій, що входять до системи державного резерву”.

 

Основна навчально-методична та наукова  література:

 

 1. Цивільне право Ураїни : Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер.авт.кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред.. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., доповн. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
 2. Цивільне право України. Академічний курс:  Підруч.: У 2-х томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2003.
 3. Цивільне право України: навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 583 с.
 4. Цивільне  право  України: Підручник: У  2  т./  Борисова  В.І.  (кер.   авт.кол.), В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
 5. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг ред. І.А. Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.
 6. Цивільне право : навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1996. – 480 с.
 7. Право інтелектуальної власності : Академ. Курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін.; За ред. О.А. Підопригори, О.Д.  Святоцького. – 2-ге вид.; перероб. Та допов. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.
 1. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін. – За ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 445 с.
 2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. К.: Либідь, 2003. – 200 с.
 3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. Вузів і фак. Ун-тів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.
 4. Харитонов  Є.  О., Харитонова О.  І., Некіт  К.  Г. Право  власності :  навчальний посібник  /  Харитонов  Є.  О., , Харитонова О.  І., Некіт К.  Г. –  Одеса:  Видавничий дім «Гельветика»,  2018. –  256 с. 
 5. Майданик Р.  А.  Розвиток приватного права України : монографія. – К. : Алерта, 2016. – 226 с.
 6. Актуальні проблеми цивільного права: матеріали «круглого А 43 столу», присвяч. пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 23 груд. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2011. – 232 с.
 7. Майданик Р. А., Бервено С. М., Майданик Н. І., Тімуш І. С., Волосенко І. В.. Аномалії в цивільному правіУкраїни: навч.-практ. посіб. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Юридичний факультет. Кафедра цивільного права / Р.А. Майданик (відп.ред.). – К.: Юстініан, 2007. –  912 с.
 8. Цивільне право України. Особлива частина: [підруч.] / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – [3-тє вид., перероб. і допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
 9. Бірюков І. А., Заіка Ю. О., Співак В. М. Цивільне право України. Загальна частина : [навч. посіб.]. – К. : Наук. думка. 2000. – 304 с.
 10. Цивільне право України : [навч. посіб.] / За заг. ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – [2-ге вид., зі змін.]. – К. : Істина, 2004. – 224 с.
 11. Цивільне право України : [підруч.] / [Губарєв С. В., Лов’як О. О., Мироненко В. П. та ін.]. – К., 2015. – 236 с.
 12. Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України. У двох томах. Т.1./ за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця – К.: Юрінком Інтер., 2005.
 13. Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України. У двох томах. Т.2./ за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця – К.: Юрінком Інтер., 2005.

 

6.2. Додаткова література

 

 1. Договірне право України. Загальна частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 2. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 3. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А.С.Довгерта. – К., 2000.
 4. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 5. Науково-практичний   коментар  Цивільного   кодексу  України:   У   2   т.   /  За  ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
 6. Цивільний кодекс України:  Науково-практичний коментар / За ред. розробників Проекту ЦКУ. – К: Істина, 2004.
 7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 кн. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004.
 8. Цивільний кодекс України: Постатейний    коментар у двох частинах / Відп.ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005.
 9. Агафонова Н.В. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: Автореферат дис.канд. юрид. наук. – К., 2002.
 10. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник / Відп.ред. Р.А.Майданик. - К., 2007.
 11. Апанасюк М. П. Договір ренти: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2004.
 12. Банківське право: Навчальний посібник/ За заг. ред. А.О.Селіванова. - К.: Ін Юре, 2000.
 13. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія. - К, 2005.
 14. Безклубий   І.А.   До   питання   про   юридичну   природу   договору   факторингу // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3.
 15. Безклубий І.А. Ліцензійний договір в патентному праві України: Автореф. дис. ... канд.юрид.наук.- К., 1995.
 16. Безлюдько І. О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом: визначення в законодавстві України // Держава і право. – 2004. – № 24.
 17. Безлюдько І. О. Система договорів перевезення за новим законодавством України // Право України. – 2005. – № 9.
 18. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006.
 19. Берестова   І.Е.   Безпідставне   збагачення   в   системі   недоговірних   зобов'язань // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11.
 20. Берестова І.Е. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7.
 21. Берестова І.Е. Суб'єктивне ставлення контрагентів у зобов'язаннях з безпідставного збагачення // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12.
 22. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво, господарство та право. – 2006. – № 4.
 23. Блащук Т.В. Договір як підстава виникнення страхових правовідносин: поняття та ознаки договору страхування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 14. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 241-249.
 24. Богословець В. Особливості укладення договорів про надання    правових послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №11.
 25. Брунь А.Г. Договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Харків, 2003.
 26. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. – 2003. –  № 12.
 27. Венедіктова І.  В.  Договір  довірчого  управління  майном  в  Україні:   Навч.-наук. посібник. – X. : Консум, 2004.
 28. Витрянский В.В. Проценти по денежному обязательству как форма ответственности // Хозяйство и право. – 1997. – № 8.
 29. Герасименко В., Луб'яна Е., Солощук М., Федченко Л. Договірні правовідносини при створенні та використанні об'єктів інтелектуальної власності // Право України. – 1999. – № 7.
 30. Голубєва Н.Ю.  Поняття публічної обіцянки  винагороди та підстави виникнення зобов'язання із публічної обіцянки винагороди //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук, праць. – 2005. – Вип. 23.
 31. Голубєва Н.Ю. Правове регулювання публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук, праць. - 2005. - Вип. 22.
 32. Гончаренко В.О. Договір позички за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному законодавстві України. – Одеса, 2005.
 33. Грамацький Е.М. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України // Право України. – 2003. – № 10.
 34. Грамацький Е.М.  Укладення договору зберігання за новим  Цивільним  кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11.
 35. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. – К.: Істина, 2001.
 36. Гринюк О. Динаміка договірних відносин з майнового страхування //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №8
 37. Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку//  Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9.
 38. Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук. – К., 2007.
 39. Дроздова Н.В. Договори про надання фінансових послуг: Автореферат   дис... канд. юрид. – К., 2005.
 40. Егоров Н. Понятие источника повьішенной опасности // Советская юстиция. – 1980. – № 11.
 41. Ємельянчик С. Договір про надання послуг в новому Цивільному кодексі України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2
 42. Завальна Ж. Авторський договір та його види: окремі питання // Право України. – 2000. – № 8.
 43. Завальна Ж. До питання про відповідальність автора за видавничим договором // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 4.
 44. Завальна   Ж.   Издательский   договор:   предмет,   права   автора   и         издателя // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – №1.
 45. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток. Монографія. - К., 2007.
 46. Капіца Ю. Договори франчайзингу в праві України та Європейського Союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – №4.
 47. Килимник И. Договор франчайзинга:  анализ содержания// Предпринимательство, государство и право. – 2000. – № 9.
 48. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу). Монографія. – Харків, 2006.
 49. Клепкова О.В. Правова природа договору морського перевезення вантажів // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000. - № 3(11).
 50. Колосов Р.В. Договір комісії та інститут посередництва // Правова держава: Щор. наук. пр. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.:ІДП НАНУ. – 2004. – Вип. 15.
 51. Косенко В. М. Договір найму (оренди). – К., 2007.
 52. Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України. – 2000. – № 2.
 53. Коссак В.М. Проблеми договірного регулювання передання   майнових прав інтелектуальної власності // Наукові праці: Науково-методичний   журнал. Т.47. Вип.34. – Миколаїв, 2006.
 54. Крижна В. Види договорів у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал. – 2004. – № 4.
 55. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо  розпоряджання  майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2004. – № 9.
 56. Крижна В.М. Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4.
 57. Кучерук К.І. Договір купівлі-продажу земельної ділянки: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - К., 2002.
 58. Лопушанський Т.В. Поняття та ознаки франчайзингу в країнах Європейського Союзу та в Україні // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4.
 59. Лукасевич-Крутник І. Істотні умови договору на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна. – 2008. – № 12.
 60. Луцик Л. Предмет договору транспортного експедирування // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №12.
 61. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посібн. – К., 2004.
 62. Мілаш В. Інтелектуальна власність у сфері договірної діяльності господарюючих суб'єктів // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6.
 63. Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. - X., 2007.
 64. Мічурін Є.О. Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Харків., 2000.
 65. Печений О. Поняття та класифікація грошових зобов'язань у  контексті положень нового Цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство  і право. – 2004. – № 4.
 66. Потоцький М. Передання виключних майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності: теоретико-правовий аналіз// Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9.
 67. Рєзнікова  В.В.   Правове  регулювання  спільної господарської діяльності   в Україні. Навч. посібн. – К., 2007.
 68. Русу С.Д. Питання гармонізації цивільного законодавства України про деліктні зобов'язання до стандартів ЄС // Університетські наукові записки. - 2005. - № 1-2.
 69. Рябко   Л.Г.   Правове   регулювання   кредитних   відносин   по   законодавству України. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - X.: Національний університет внутрішніх справ, 2002.
 70. Рябоконь   Є.   Правове   регулювання   часу   відкриття   спадщини   //   Вісник прокуратури. - 2001. - № 4.
 71. Рябоконь Є.О. Правові питання прийняття спадщини // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 12. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.
 72. Свистун  Л.   Деякі  питання  правової  природи  договорів   про   перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №  11.
 73. Семенова К. Правове регулювання перестрахування: деякі аспекти// Право України. – 2005. – № 2
 74. Сеник С.В. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному   будівництві.   Автореф.   дис.   ... канд.юрид.наук. - Львів, 2006.
 75. Сидоров   Я.   Договір   комерційної  концесії:   аналіз   зарубіжного   досвіду і тенденції в розвитку в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №1
 76. Терещенко Н.В. Поняття джерела підвищеної небезпеки // Право України. – 2000. – № 11.
 77. Терещенко  Н.В.  Проблема правового  регулювання  підвищено  небезпечної діяльності на сучасному етапі становлення правової держави // Держава і право: 36. наук, праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 13. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
 78. Ткалич М. Поняття та юридична характеристика договору ренти за цивільним правом України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5.
 79. Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні. – К., 2005.
 80. Тульчевська Н.В. Визначення сторін у договорі депозитного рахунку // Держава і право. –2001. – Вип. 13.
 81. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. Навч. посіб. – К., 2002.
 82. Харитонов Е.О. Обязательства, возникающие из ведення чужих дел без поручения в советском гражданском праве. Автореф. дисс.  ... канд.юрид.наук. – Харьков, 1980.
 83. Цірат А. Франчайзинг и франчайзинговьій договор: Учебн.-практ.пособие. – К.: «ИСТИНА», 2002.
 84. Чапічадзе Я. Об'єкт страхових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6.
 85. Чапічадзе Я. Характеристика та співвідношення форм страхування в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7.
 86. Чернат В.А.  Зобов'язання внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи // Актуальні проблеми держави і права, 2006. – Вип. 25.
 87. Шама Н.П. Спадковий договір в цивільному праві України. Автореф. дис. ... канд.юрид.наук. – Львів, 2008.
 88. Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво, господарство та право. – 2007. – № 2.
 89. Шапошніков Д. Умови виникнення зобов'язань внаслідок рятування здоров'я та життя фізичних осіб, за новим Цивільним кодексом України // Актуальні проблеми держави і права: 36. наук, праць. Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – Вип. 22.
 90. Яворська  О.С.  Договірні зобов'язання  про  передання  майна у власність. Монографія. – Тернопіль, 2009.
 91. Якубівський Ігор Євгенович. Договір фінансового лізингу:  Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2003.

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт судової влади України URL: https://court.gov.ua/
 3. Офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини URL: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home