Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«28» грудня 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

08 Право

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

_081 Право

 

«Правознавство»

 

тип дисципліни

Обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _______________________А.В. Омельченко

підпис, ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

Розробник: Ярошенко Ірина Станіславівна, к.ю.н., доцент,  професор кафедри цивільного та трудового права.

Yaroshenko@kneu.edu.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

6

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ярошенко І.С., 2018

©КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………….4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………….6

         ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1……………………………………………….....6

Тема 1.Загальні положення про цивільне процесуальне право………………..6

Тема 2. Цивільна юрисдикція………………………………………………….....6

Тема 3. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин…………………..7

Тема 4. Основні інститути цивільного процесуального права…………………...8

         ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2……..……………………………………….…..9

Тема 5.Провадження у суді першої інстанції (загальне та спрощене позовне

провадження)………………………………………………………………………9

Тема 6.Особливості розгляду справ наказного, окремого провадження

Заочне провадження…………………………………………………………….10

Тема 7.Судові рішення………………………………………………………..11

Тема 8.Перегляд судових рішень…………………………………………….11

Тема 9.Розгляд питань, не пов’язаних із вирішенням справи по суті………12

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ

НАВЧАННЯ……………………………………………………………………..14

         2.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………14

         2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…….....................................................................................................20

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ

НАВЧАННЯ……………………………………………………………………..22

         3.1. Карта навчальної роботи студента…….……………………………22

         3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………………………………………………………………..…...24

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………….27

         4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………………………………….27

         4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………….……29

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю -

екзамен)………………………………………………………………………….31

         5.1. Структура екзаменаційного білету……...…………………………..31

         5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студент................…..31

         5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен……………34

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………36

         6.1.   Основна література...................……………………………………36

         6.2.   Додаткова література…………………………………...………….36

         6.3.   Дистанційні курси та інформаційні ресурси……………………..37

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Цивільне процесуальне право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

 

Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна цивільне процесуальне право є однією із фундаментальних дисциплін, що вивчаються студентами Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

Вивчення дисципліни передбачає усвідомлення студентами сутності норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб’єктивних та об’єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм права; розуміння зростаючої ролі цивільного процесуального права в демократичному правовому суспільстві, яке гарантує право особи на судовий захист; порядок розгляду і вирішення цивільних справ у загальних судах, безпосередній зв’язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами та особами.

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Цивільне процесуальне право» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Теорія права», «Конституційне право», «Система судових та правоохоронних органів», «Цивільне право», «Трудове право».

 

Мета вивчення дисципліни – досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільних процесуальних відносин, процесуального порядку захисту майнових та особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян, засвоєння студентами знань основних принципів та норм цивільного судочинства, змісту Цивільного процесуального кодексу України, питань юрисдикції цивільних справ, регламентування прав і обов’язків учасників процесу, порядку розгляду справ та перегляду рішень і т. ін., підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань щодо порядку захисту прав у цивільному судочинстві . У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи здійснення судочинства, теоретичні положення, що є визначальними при визначенні права на судовий захист; навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині аналізу судової практики, теоретичних посилок та робочих гіпотез, визначення відповідних нормативно-правових актів, стратегії і тактики цивільного процесу з метою захисту цивільних справ.

 

Предметом дисципліни є сукупність відносин,  що виникають у сфері захисту цивільних прав та інтересів особи у порядку цивільного судочинства.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 

 1. Знання: особливості цивільного процесуального регулювання порядку розгляду справ судами України; теоретичні основи цивільного процесуального права; наукові концепції вчених-процесуалістів щодо системи та структури цивільних процесуальних правовідносин; особливості процесуального становища суб’єктів цивільного процесу; теоретичні та практичні аспекти окремих видів проваджень та стадій цивільного процесу в світлі нової законодавчої регламентації; особливості перегляду судових рішень; актуальні проблеми реформування цивільного судочинства; перспективи розвитку науки цивільного процесуального права.

 

 1. Уміння: орієнтуватися в системі законодавчих і нормативних правових актів, що регламентують цивільний процесуальний порядок захисту прав та інтересів; вільно оперувати відповідним понятійним апаратом; аналізувати та застосовувати норми цивільного процесуального права; аналізувати судову практику; аналізувати різноманітні правові явища, юридичні факти, правові норми і правовідносини, що є об’єктами професійної діяльності; юридично грамотно висловлювати свої думки відносно певних питань з теорії цивільного процесу; вирішувати правові проблеми і колізії; вживати необхідні заходи для врегулювання спорів; складати процесуальні документи.; 

 

 1. Комунікація:здатність працювати у національному та міжнародному просторі, застосовувати теоретичні знання та практичні навички у сфері захисту цивільних прав та інтересів, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 

 1. Автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні рішення чи надані пропозиції/рекомендації/консультації, які пов’язані із судовим захистом прав та інтересів,забезпеченням доступу до суду.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Поняття цивільного процесуального права.

Процесуальні форми та способи захисту цивільних прав. Судовий захист цивільних прав. Поняття цивільного судочинства, його завдання, цивільна процесуальна форма.

Поняття, особливості та специфічні ознаки цивільного процесуального права як галузі права. Історія виникнення та становлення цивільного процесуального права. Предмет цивільного процесуального права. Сутність порядку розгляду та порядку вирішення цивільних справ як предмету регулювання цивільного процесуального права. Метод цивільного процесуального права.

Місце цивільного процесуального права в правовій системі України. Співвідношення і взаємозв’язок цивільного процесуального права з іншими галузями права.

Цивільний процес, його завдання та стадії. Обов’язкові та факультативні стадії цивільного процесу.

Джерела цивільного процесуального права і їх дія у часі, просторі та за колом осіб. Конституція України як джерело цивільного процесуального права. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела цивільного процесуального права. Судові рішення та їх роль в системі джерел цивільного процесуального права.

Наука цивільного процесуального права, її доктрина. Проблеми сучасного цивільного процесу та шляхи їх вирішення.

Поняття, система, значення принципів цивільного процесуального права. Їх класифікація.

Конституційні принципи цивільного процесуального права: верховенство права; здійснення правосуддя виключно судами; мова судочинства; гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; незалежність суддів і підкорення їх тільки закону; повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом; змагальність сторін.

Принципи, закріплені законодавством про судочинство: диспозитивність, об’єктивна істина, процесуальна рівноправність сторін, раціональна процесуальна форма, безпосередність судового розгляду, неможливість процесуального сумісництва; пропорційність; обов’язковість судового рішення; неприпустимість зловживання процесуальними правами.

Співвідношення конституційних принципів та принципів, закріплених у законодавстві про судочинство.

Застосування принципів цивільного процесуального права судом та учасниками цивільного процесу. Наслідки порушення принципів цивільного процесуального права.

Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

Підстави та передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація.

Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

 

ТЕМА 2. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

Поняття цивільної юрисдикції. Види цивільної юрисдикції. Наслідки порушення правил цивільної юрисдикції.

Предметна та суб’єктна юрисдикція. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів. Розгляд справ у порядку позовного (загального та спрощеного), наказного та окремого провадження. Розгляд кількох, пов’язаних між собою вимог. Передача справи на розгляд третейського суду. Передача спору на розгляд іноземного суду.

Інстанційна юрисдикція. Функції місцевого суду як суду першої інстанції. Питання, що належать до повноважень апеляційних судів як судів першої інстанції. Функції апеляційного суду як суду другої інстанції. Питання, що належать до повноважень Верховного Суду України як суду апеляційної інстанції. Функції Верховного Суду України як суду касаційної інстанції.

Територіальна юрисдикція (підсудність). Поняття і значення територіальної юрисдикції (підсудності). Види територіальної підсудності. Загальна територіальна підсудність. Альтернативна територіальна підсудність. Виключна територіальна підсудність. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами. Наслідки порушення правил підсудності. Зміна підсудності. Порядок передачі справи з одного суду до іншого в межах України.

 

ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Особи, що здійснюють правосуддя.

Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Визначення складу суду. Одноособовий та колегіальний розгляд справи. Відвід (самовідвід) судді: підстави, порядок, наслідки. Повноваження суду при вирішенні справи. Головуючий у судовому засіданні.

Учасники справи.

Поняття сторін в цивільному процесі, їх правовий статус. Позивач, як сторона в цивільному процесі. Відповідач, як сторона в цивільному процесі. Права і обов’язки сторін: загальні та спеціальні. Заявник та боржник як учасники справ наказного провадження. Заявник та заінтересована особа як суб’єкти процесу у справах окремого провадження.

Процесуальна співучасть: поняття та значення. Обов’язкова та факультативна співучасть. Активна, пасивна, змішана співучасть у цивільному процесі. Права та обов’язки співучасників. Характерні риси співучасті.

Поняття належної і неналежної сторони. Порядок заміни неналежного відповідача та правові наслідки такої процесуальної дії.

Процесуальне правонаступництво: поняття та значення. Порядок вступу правонаступника у процес. Правові наслідки вступу правонаступника у процес. Права і обов’язки правонаступників.

Поняття і види третіх осіб у цивільному процесі. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору. Підстави і порядок вступу в процес третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. Позовна заява третьої особи із самостійними вимогами. Підстави і порядок вступу в процес третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору. Права і обов’язки третіх осіб. Особливості правового становища третіх осіб без самостійних вимог. Відмінність третіх осіб від співучасників.

Поняття та значення процесуального представництва. Відмінність процесуального представництва від цивільно-правового. Види процесуального представництва. Законне представництво: особи, які можуть бути законними представниками. Особливості участі у процесі неповнолітніх осіб віком від 14 до 18 років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Захист у суді прав та інтересів особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також спадкоємців особи, яка померла чи оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх під час розгляду справи.

Договірне представництво: особи, які можуть бути представниками в суді; особи, які не можуть бути представниками в суді. Особливості представництва в суді інтересів юридичної особи. Документи, що підтверджують повноваження представника, порядок їх оформлення. Права та обов’язки процесуального представника. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії. Повноваження процесуального представника в судах різних інстанцій. Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю. Відмова представника від наданих йому повноважень.

Форми участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

Завдання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у цивільному процесі. Мета і підстави участі у цивільному процесі. Процесуальні форми і види участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у цивільному процесі. Цивільна процесуальна правосуб’єктність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Завдання, підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі. Розгляд справи за позовом прокурора. Вступ прокурора у справу за його ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи,. Участь прокурора в цивільному процесі по справі в суді першої, другої та третьої інстанції. Цивільна процесуальна правосуб’єктність прокурора.

Мета і підстави участі у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та фізичних та юридичних осіб, звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб або державних чи суспільних інтересів. Процесуальні форми участі. Участь органів державної влади та органів місцевого самоврядування в цивільному процесі: надання висновку по окремих питаннях; порушення цивільної справи в суді. Підстави порушення справи в суді для захисту прав та інтересів інших осіб.

Інші учасники судового процесу

Цивільний процесуальний статус інших учасників судового процесу: свідків, перекладачів, експертів, експертів з питань права, спеціалістів, помічника судді, секретаря судового засідання та судового розпорядника. Права та обов’язки інших учасників судового процесу. Підстави для відводу (самовідводу).

 

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Поняття, значення і види процесуальних строків.

Строки визначені законом. Строки встановлені судом. Абсолютно визначені та відносно визначені процесуальні строки. Розумність процесуальних строків. Порядок обчислення строків у цивільному процесуальному праві. Початок перебігу та закінчення процесуальних строків. Зупинення, продовження, поновлення і переривання процесуальних строків та строків по виконанню судових рішень. Наслідки пропущення процесуальних строків.

Судові виклики та повідомлення.

Поняття судової повістки та її види. Судова повістка про виклик. Судова повістка-повідомлення. Зміст судової повістки та оголошення про виклик у суд. Порядок вручення судових повісток. Особи, яким вручається судова повістка. Строки вручення повістки про виклик та повістки-повідомлення. Порядок вручення повісток у випадку зміни місця проживання особи – учасника судового процесу. Виклик до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України. Розшук відповідача.

Поняття та значення судових витрат.

Принцип відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення. Види судових витрат. Попереднє визначення суми судових витрат. Забезпечення та попередня оплата судових витрат. Судовий збір. Порядок обчислення і сплати судового збору. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді. Витрати на професійну правничу допомогу. Витрати, пов’язані із залученням перекладачів, свідків, спеціалістів та проведенням судових експертиз. Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів. Витрати, пов’язані з вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду. Ціна позову. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі. Розподіл судових витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди. Повернення судового збору.

Заходи процесуального примусу

Поняття, види і функції заходів процесуального примусу у цивільному процесуальному праві. Підстави застосування заходів процесуального примусу. Попередження. Видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Привід. Штраф. Порядок застосування заходів процесуального примусу. Наслідки застосування заходів процесуального примусу. Ухвала суду про застосування заходів процесуального примусу. Наслідки невиконання ухвали про застосування заходів процесуального примусу.

Докази і доказування в цивільному процесі

Роль доказів і доказування в цивільному процесі. Поняття і види доказів. Первісні та похідні докази. Особисті, письмові та речові докази. Засоби доказування.

Доказування як процесуальна діяльність. Стадії доказування. Обов’язок доказування та подання доказів. Поняття предмету доказування. Факти, що входять до предмету доказування.

Підстави звільнення від доказування. Факти, визнані сторонами. Загальновідомі факти. Преюдиційні факти.

Письмові докази. Показання свідків. Речові докази. Електронні докази. Висновки експертів. Висновок експерта у галузі права. Порядок дослідження доказів у цивільному процесі. Належність доказів. Допустимість доказів. Достатність доказів. Достовірність доказів.

Судові доручення щодо збирання доказів. Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу. Зміст і форма доручення про надання правової допомоги.

Виконання в Україні судових доручень іноземних судів. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів.

Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами.

Забезпечення доказів: поняття та підстави. Процесуальний порядок забезпечення доказів, зміст заяви про забезпечення доказів, її розгляд судом. Оцінка доказів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

ТЕМА 5. ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (ЗАГАЛЬНЕ ТА СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ)

Подання позову. Відкриття провадження у справі позовного провадження

Позов як процесуальний засіб відкриття провадження у справі. Право на позов. Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації. Види позовів. Зміст і форма позовної заяви. Матеріально-правова та процесуально-правова складові позову. Елементи позову (Предмет, підстава, зміст). Порядок зміни предмету та підстави позову.

Процесуальний порядок реалізації права на пред’явлення позову. Передумови, які створюють право на пред’явлення позову. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.

Відкриття провадження у справі. Зміст ухвали суду про відкриття провадження у справі. Дії суду після відкриття провадження у справі.

Об’єднання і роз’єднання позовів.

Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача проти позову. Відзив на позовну заяву. Зустрічний позов, порядок його подання. Процесуальні передумови для прийняття судом зустрічного позову та його об’єднання в одне провадження з первісним позовом.

Відповідь на відзив, заперечення. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Поняття та завдання забезпечення позову. Підстави і види забезпечення позову. Порядок звернення до суду із заявою про забезпечення позову, зміст заяви. Забезпечення позову до подачі позовної заяви. Розгляд заяви про забезпечення позову. Ухвала про забезпечення позову, її зміст та порядок виконання. Зустрічне забезпечення. Порядок заміни одного заходу забезпечення позову іншим. Скасування заходів забезпечення позову. Відшкодування майнової шкоди, завданої забезпеченням позову.

Підготовче провадження

Поняття, мета і значення підготовчого провадження. Зміст стадії підготовчого провадження. Дії суду та учасників справи на етапі підготовчого провадження, що передують підготовчому засіданню. Підготовче засідання. Мета і завдання підготовчого засідання. Строки і порядок проведення підготовчого засідання. Питання, які вирішуються у підготовчому засіданні.

Врегулювання спору за участю судді

Призначення цивільної справи до розгляду.

Зміни в позовному спорі. Збільшення чи зменшення розміру позовних вимог. Зміна предмету чи підстав позову. Відмова від позову. Визнання позову. Мирова угода сторін.

Розгляд справи по суті

Значення стадії розгляду справи по суті. Судове засідання як процесуальна форма розгляду цивільних справ. Участь у судовому засіданні в режимі відео конференції. Обсяг та межі розгляду справи по суті. Строки розгляду справи по суті. Головуючий у судовому засіданні. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання.

Відкриття розгляду справи по суті. Відкриття судового засідання. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу. Роз’яснення сучасникам судового процесу їх прав та обов’язків. Розв’язання клопотань. Наслідки неявки у судове засідання учасників судового процесу.

З’ясування обставин справи та дослідження доказів. Вступне слово учасників справи. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами.

Судові дебати як самостійна частина розгляду справи по суті. Процесуальний порядок проведення судових дебатів.

Ухвалення та оголошення судового рішення. Таємниця нарадчої кімнати.

Фіксування судового процесу. Фіксування судового засідання технічними засобами. Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання. Протокол судового засідання. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового засідання та їх ведення. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії.

Ускладнення в процесі розгляду справи по суті. Оголошення перерви у судовому засіданні. Відкладення судом розгляду цивільної справи. Зупинення провадження в справі. Закриття провадження в справі. Залишення заяви без розгляду.

Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження.

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ НАКАЗНОГО, ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ЗАОЧНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Заочний розгляд справи

Умови проведення заочного розгляду справи. Порядок заочного розгляду справи. Форма і зміст заочного рішення. Повідомлення про заочне рішення. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Скасування та оскарження заочного рішення. Законна сила заочного рішення.

Наказне провадження

Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Суб’єкти наказного провадження. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Відмова у видачі судового наказу. Скасування судового наказу. Набрання наказом законної сили. Виконання судового наказу.

Окреме провадження

Суть і значення окремого провадження. Поняття та специфічні ознаки окремого провадження. Підсудність справ окремого провадження. Заява про порушення справ окремого провадження. Особливості порядку провадження, пов’язані зі спеціальними правилами організації та проведення судового засідання. Правові наслідки виникнення спору під час розгляду справи окремого провадження.

Учасники справи в окремому провадженні. Заявник та заінтересовані особи. Зміст та особливості заяви. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження. Процесуальний порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. Порядок розгляду справ про усиновлення дітей. Відновлення прав на втрачені цінні папери. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Порядок визнання спадщини відумерлою. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку та про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. Розгляд справ про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Вирішення справ про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, про поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя.

 

ТЕМА 7. СУДОВІ РІШЕННЯ

Поняття і види судових рішень. Ухвали, рішення, постанови, судові накази.

Суть рішення суду. Вимоги, яким має відповідати рішення суду. Вимоги до рішення суду, його законна сила. Законність та обґрунтованість судового рішення. Доведеність обставин, що мають значення для справи. Відповідність висновків суду, викладених у рішенні, обставина справи. Форма рішення суду. Зміст рішення суду. Процедура проголошення рішення. Заочне рішення.

Негайне виконання судового рішення. Визначення порядку виконання судового рішення. Право суду допустити негайне виконання судового рішення. Обов’язок суду допустити негайне виконання судового рішення. Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив. Додаткове рішення. Роз’яснення рішення.

Судовий наказ як вид судового рішення. Вимоги до судового наказу. Особливості змісту судового наказу. Порядок скасування судового наказу.

Ухвали суду першої інстанції. Ухвали суду, що постановляються в нарадчій кімнаті. Ухвали суду, що постановляються на місці. Порядок оскарження ухвал суду. Окремі ухвали.

 

ТЕМА 8. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

Апеляційне провадження.

Поняття, значення та завдання апеляційного провадження. Суди, які переглядають судові рішення в апеляційному порядку.

Право апеляційного оскарження рішень та порядок його реалізації. Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги. Відкриття апеляційного провадження. Повернення апеляційної скарги та залишення її без руху. Наслідки пропуску строків апеляційного оскарження. Порядок поновлення таких строків.

Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції. Процесуальне оформлення прийняття апеляційної скарги до розгляду. Дії судді з підготовки справи до апеляційного розгляду. Приєднання до апеляційної скарги. Призначення справи до апеляційного розгляду. Межі розгляду справи апеляційним судом.

Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ.

Повноваження суду апеляційної інстанції. Повноваження апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції. Повноваження апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції.

Ухвали та постанови суду апеляційної інстанції. Законна сила постанов і ухвал суду апеляційної інстанції. Оскарження постанов та ухвал суду апеляційної інстанції.

Касаційне провадження.

Суть і значення перегляду судових рішень у касаційному порядку. Право касаційного оскарження судових рішень. Умови і порядок його реалізації. Строк на касаційне оскарження. Порядок подачі касаційної скарги. Вимоги до касаційної скарги. Рішення, які не підлягають касаційному оскарженню.

Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду справи. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Попередній розгляд справи судом касаційної інстанції.

Процесуальний порядок розгляду цивільних справ судом касаційної інстанції. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

Повноваження судів касаційної інстанції за наслідками розгляду скарг на судові рішення. Ухвали та постанови суду касаційної інстанції. Зміст постанови суду касаційної інстанції. Законна сила постанов суду касаційної інстанції.

Обов’язковість вказівок, що містяться в постанові суду касаційної інстанції, для судів першої та апеляційної інстанцій.

Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами

Поняття і значення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підстави перегляду рішень суду у зв’язку з нововиявленими обставинами. Поняття нововиявлених обставин. Суди, що переглядають рішення, ухвали у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Право на подання заяви про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Строки подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. Форма і зміст заяви про перегляд рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Процесуальний порядок розгляду заяви про перегляд рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Наслідки такого розгляду.

Поняття і значення провадження у зв’язку з виключними обставинами. Підстави перегляду рішень суду у зв’язку з виключними обставинами. Поняття виключних обставин. Суди, що переглядають рішення за виключними обставинами.

Право на подання заяви про перегляд судових рішень за винятковими обставинами. Строки подання заяв. Форма і зміст заяви про перегляд рішень за винятковими обставинами. Процесуальний порядок розгляду заяви про перегляд рішень за винятковими обставинами. Наслідки такого розгляду.

 

ТЕМА 9. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИРІШЕННЯМ СПРАВИ ПО СУТІ

Суд у процесі виконання судового рішення. Вирішення процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судового рішення. Звернення судових рішень до примусового виконання. Заміна сторони виконавчого провадження. Мирова угода в процесі виконання і відмова від примусового виконання судового рішення. Відстрочка та розстрочка виконання. Заміна способу виконання. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання.

Судовий контроль за виконанням судових рішень.

Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів

Право на оскарження рішень третейського суду, оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу. Умови та порядок подання заяви про скасування рішення третейського суду чи рішення міжнародного комерційного арбітражу. Зміст заяви про скасування рішення третейського суду.

Відкриття провадження у справі. Підготовка справи до розгляду. Судовий розгляд справи.

Повноваження суду за результатами розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу. Відмова у задоволенні заяви та залишення рішення третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу без змін. Повне або часткове скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу.

Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні, міжнародних комерційних арбітражів, надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів

Визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні. Умови визнання та звернення до виконання рішень іноземних судів, що підлягають чи не підлягають примусовому виконанню. Строки пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду в Україні. Порядок подання такого клопотання. Судовий розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Підстави відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду в Україні. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. Судовий розгляд такого клопотання.

Процесуальний порядок визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу (що підлягають примусовому виконанню), якщо його місце знаходиться за межами України. Визнання рішень міжнародного комерційного арбітражу, що не підлягають примусовому виконанню.

Процесуальний порядок надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України.

Процесуальний порядок видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі.

Відновлення втраченого судового провадження

Поняття втраченого судового провадження. Порядок відновлення втраченого судового провадження. Право на звернення до суду із заявою про відновлення провадження та порядок його реалізації. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження. Відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду. Розгляд справи про відновлення втраченого судового провадження. Рішення суду по справах про відновлення втраченого судового провадження.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

2.1.КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) Цивільне процесуальне право

для студентів спеціальності 081 «Право», спеціалізація «Правознавство»

 

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

Поняття цивільного процесуального права

Семінарське заняття №1.

Семінар-еврістична бесіда

2

2

Принципи цивільного процесуального права

Семінарське заняття №2.

Семінар-дискусія з елементами аналізу

 

1

3

Цивільні процесуальні правовідносини

Семінарське заняття №3.Семінар-мозкова атака

 

1

4

Цивільна юрисдикція

Семінарське заняття №4.

Семінар – колективне читання та вирішення ситуаційних задач

2

5

Сторони в цивільному процесі

Семінарське заняття №5.

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення задач

1

6

Треті особи в цивільному процесі

Практичне заняття №6.

Вирішення ситуаційних вправ

1

7

Представництво в цивільному процесі

Практичне заняття №7.

Розв’язання проблемних завдань

1

8-9

Судові витрати

Практичне заняття№8-9

Практикум

3

10-11

Доказування і докази в цивільному процесі

Практичне заняття№10-11.

Робота в малих творчих групах. Практикум

 

3

Змістовий модуль №2

12-13

Подання позову та відкриття провадження у справі позовного провадження

Практичне заняття №12-13

Практикум

 

3

14

Підготовче провадження

Семінарське заняття № 14.

Семінар-дискусія

 

1

15-16

Розгляд справи по суті

Практичне заняття№15-16.

Рольова гра

5

17

Особливості розгляду справ наказного, окремого провадження. заочне провадження

Семінарське заняття №17

Семінар-конференція

1

8

Судові рішення

Семінарське заняття №18

Семінар-дискусія

1

19-20

Апеляційне провадження

Практичне заняття№19-20

Практикум.

2

21-22

Касаційне провадження

Практичне заняття №21-22

Практикум.

2

23

Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами

Семінарське заняття №23

Семінар-дискусія.

1

24

Розгляд питань, не пов’язаних із вирішенням справи по суті

 

Семінарське заняття №24.

Семінар-презентація.

 

1

Усього балів за роботу на семінарських (практичних,) заняттях:

30

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

5

Контрольна робота № 2

Написання контрольної модульної роботи

5

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

(студент може обрати не більше 2-х видів робіт)

1. Складання процесуальних документів

5

2. Аналіз судових рішень національних судів

5

3. Аналіз рішень ЄСПЛ

5

4. Складання порівняльних таблиць

5

5. Написання реферату, есе іншої наукової роботи

5

6. Підготовка аналітичної довідки

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

10

Додаткові бали

Науково-дослідна діяльність студента

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

           

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Семінар №1

Семінар-еврістична бесіда

ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

ПЛАН

 1. Поняття цивільного процесуального порядку захисту особистих прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Предмет та метод цивільного процесуального права.
 2. . Співвідношення і взаємозв’язок цивільного процесуального права з іншими галузями права.
 3. Поняття цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу.
 4. Джерела цивільного процесуального права України

Семінар №2

Семінар-дискусія з елементами аналізу

ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

ПЛАН

 1. Поняття  та значення принципів цивільного процесуального права України.
 2. Система принципів цивільного процесуального права України та їх класифікація.
 3. Конституційні принципи цивільного процесуального права Україні (верховенство права; здійснення правосуддя виключно судами; мова судочинства; гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; незалежність суддів і підкорення їх тільки закону; повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом; змагальність сторін.).
 4. Принципи цивільного процесуального права, що закріплені в законодавстві про судочинство (диспозитивність, об’єктивна істина, процесуальна рівноправність сторін, раціональна процесуальна форма, безпосередність судового розгляду, неможливість процесуального сумісництва; пропорційність; обов’язковість судового рішення; неприпустимість зловживання процесуальними правами).

 

Семінар №3

Семінар-мозкова атака

ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ПЛАН

1. Поняття цивільних процесуальних відносин їх ознаки.

2. Підстави та передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

3. Суб’єкти цивільних процесуальних відносин.

4. Об’єкт та зміст цивільних процесуальних правовідносин.

 

Семінар №4

Семінар – колективне читання та вирішення ситуаційних задач

ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

ПЛАН

 1. Поняття і види цивільної юрисдикції.
 2. Предметна та суб’єктна юрисдикція. Види проваджень у цивільному процесі.
 3. Інстанційна юрисдикція.
 4. Територіальна юрисдикція (підсудність).
 5. Наслідки порушення правил цивільної юрисдикції.

 

Семінар №5

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення задач

СТОРОНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПЛАН

 1. Поняття сторін у цивільному процесі. Заміна неналежного відповідача.
 2. Процесуальні права і обов’язки сторін у цивільному процесі.
 3. Процесуальна співучасть.
 4. Процесуальне правонаступництво.

                                    

Семінар №6

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПЛАН

 1. Поняття третіх осіб у цивільному процесі.
 2. Види третіх осіб у цивільному процесі.
 3. Процесуальний статус третіх осіб без самостійних вимог щодо предмету спору.
 4. Процесуальний статус третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору.
 5. Відмінність третіх осіб від співучасників.

 

Семінар №7

Семінар-розв’язання проблемних завдань

ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПЛАН

1. Поняття та види представництва в цивільному процесі України.

2. Законне представництво: суб’єктний склад, процесуальний статус законного представника. Документи, що підтверджують повноваження законного представника.

3. Договірне (добровільне) представництво: суб’єктний склад, процесуальний статус договірного представника. Документи, що підтверджують повноваження договірного представника.

4. Особливості представництва юридичних осіб.

 

Семінар №8-9

Семінар-практикум

Судові витрати

план

 1. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі.
 2. Порядок та умови сплати судового збору за цивільним процесуальним законодавством.
 3. Порядок визначення ціни позову.
 4. Порядок та умови сплати витрати, пов’язаних з розглядом справи. Критерії визначення розміру витрат, пов’язаних з розглядом справи.
 5. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати.
 6. Попереднє визначення суми судових витрат.
 7. Забезпечення та попередня оплата судових витрат.
 8. Розподіл судових витрат та їх відшкодування.

 

Семінар №10-11

Робота в малих творчих групах. Практикум

ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПЛАН

1. Поняття і мета доказування. Обов’язок доказування та подання доказів.

2. Поняття і види доказів.

3. Предмет доказування.

4. Належність, допустимість, достатність доказів.

5. Характеристика доказів та порядку їх дослідження

6. Забезпечення доказів.

7. Оцінка доказів.

 

Семінар №12-13

Семінар – практикум

ПОДАННЯ ПОЗОВУ ТА ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ПЛАН

1. Заяви по суті справи у позовному провадженні.

2. Поняття і види позовів.

3. Процесуальний порядок пред’явлення позову.

4. Зміст і форма позовної заяви

5. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача проти позову.

6. Умови прийняття позовної заяви.

7. Відкриття провадження у справі.

8. Забезпечення позову.

 

Семінар 14.

Семінар-дискусія

ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

ПЛАН

1. Значення стадії підготовчого провадження, як самостійної стадії цивільного процесу.

2. Дії суду та учасників справи на етапі підготовчого провадження, що передують підготовчому засіданню.

3. Підготовче засідання.

4. Врегулювання спору за участю судді.

5. Зміни у позовному спорі (збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, зміна предмету чи підстав позову, відмова від позову, визнання позову, мирова угода сторін).

Семінар №15-16

Рольова гра

РОЗГЛЯД СПРАВИ ПО СУТІ

ПЛАН

1. Поняття і значення стадії розгляду справи по суті.

2. Зміст складових частин стадії розгляду справи по суті.

3. Загальний порядок розгляду справи.

4. Ускладнення у цивільному процесі.

5. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження

 

Семінар №17

Семінар-конференція

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ НАКАЗНОГО, ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ЗАОЧНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

ПЛАН

 1. Заочний розгляд справи: умови та порядок проведення.
 2. Наказне провадження: суб’єкти, порядок розгляду заяви та видачі судового наказу.
 3. Особливості проведення окремого провадження.

 

Семінар №18

Семінар-дискусія

СУДОВІ РІШЕННЯ

ПЛАН

 1. Поняття та види судових рішень.
 2. Поняття, зміст рішення суду і вимоги до нього.
 3. Заочне рішення та судовий наказ.
 4. Поняття і зміст ухвали суду.
 5. Порядок ухвалення та проголошення судового рішення. Законна сила судового рішення.

 

Семінар №19-20

Семінар-аналіз. Практикум.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

ПЛАН

 1. Поняття апеляційного провадження та його основні риси.
 2. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.
 3. Вимоги до апеляційної скарги.
 4. Порядок розгляду справи апеляційним судом.
 5. Повноваження суду апеляційної інстанції.
 6. Постанови суду апеляційної інстанції.

 

Семінар №21-22

Семінар-аналіз. Практикум.

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

ПЛАН

 1. Поняття касаційного провадження та його характерні риси.
 2. Право касаційного оскарження та порядок його реалізації.
 3. Вимоги до касаційної скарги.
 4. Порядок розгляду справи касаційним судом.
 5. Повноваження суду касаційної інстанції.
 6. Постанови суду касаційної інстанції.

 

Семінар №23

Семінар-дискусія.

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ТА ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ

ПЛАН

 1. Поняття нововиявлених обставин та перегляду рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 2. Процесуальний порядок перегляду рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Наслідки такого перегляду.
 3. Поняття виключних обставин та перегляду рішень у зв’язку з виключними обставинами.
 4. Процесуальний порядок перегляду рішень у зв’язку з виключними обставинами. Наслідки такого перегляду.

 

Семінар №24

Семінар-презентація.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИРІШЕННЯМ СПРАВИ ПО СУТІ

ПЛАН

 1. Суд у процесі виконання судового рішення.
 2. Судовий контроль за виконанням судових рішень.
 3. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів.
 4. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні, міжнародних комерційних арбітражів, надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів.
 5. Відновлення втраченого судового провадження

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення ЦПП здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних, для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій,
 • умінь самостійно опрацьовувати тексти,
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору,
 • уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення ЦПП оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

 

Оцінка відповіді на аудиторних заняттях диференціюється залежно від якості, повноти, чіткості висловлення думки.

- високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

- достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

- недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та виконання завдань для самостійної роботи.   

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни «Цивільне процесуальне право».

З ЦПП передбачено дві контрольні (модульні) роботи, які можуть проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Результати виконання кожної із контрольних (модульних) робіт оцінюються до 5 балів (1 контрольна (модульна) робота складається з теоретичних запитань або з одного завдання).

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контроль може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при визначенні результатів поточного контролю.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні контрольних (модульних)робіт

Критерії оцінювання теоретичних питань:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Критерії оцінювання практичних завдань:

 • високий рівень: студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору;
 • достатній рівень: студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
 • недостатній рівень: студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1.КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) Цивільне процесуальне право

для студентів спеціальності 081 «Право», спеціалізації «Правознавство»

 

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(контактні заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

Загальні положення про цивільне процесуальне право

Контактне заняття №1.

Еврістична бесіда

3

2

Цивільна юрисдикція

Контактне заняття №2.

Дискусія з елементами аналізу

 

2

3

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин

Семінарське заняття №3.

Мозкова атака

 

2

4

Основні інститути цивільного процесуального права

Контактне заняття №4.

Вирішення ситуаційних задач

2

змістовий модуль №2

5-6

Провадження у суді першої інстанції (загальне та спрощене позовне провадження)

Контактне заняття №5-6

Практикум

 

4

7

Особливості розгляду справ наказного, окремого провадження. заочне провадження

Контактне заняття № 7.

Дискусія

 

2

8

Судові рішення

Контактне заняття №8.

Рольова гра

2

9

Перегляд судових рішень

Контактне заняття №9

Конференція

2

10

Розгляд питань, не пов’язаних із вирішенням справи по суті

Контактне заняття №10

Читання нормативно-правових актів з елементами аналізу

1

Усього балів за роботу на семінарських (практичних,) заняттях:

20

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота

Написання контрольної модульної роботи

5

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

5

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Складання блоку процесуальних документів

10

2. Аналіз судових рішень національних судів

5

3. Аналіз рішень ЄСПЛ

5

4. Складання порівняльних таблиць

5

5. Написання реферату, есе іншої наукової роботи

5

6. Підготовка аналітичної довідки

5

7. Підготовка презентації за заданою темою

5

8. Аналіз новітніх наукових публікацій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

25

Додаткові бали

Науково-дослідна діяльність студента

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

Плани контактних занять зі студентами заочної форми навчання

 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Поняття цивільного процесуального права.
 2. Джерела цивільного процесуального права
 3. Поняття, система, значення принципів цивільного процесуального права. Їх класифікація.
 4. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

 

ТЕМА 2. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

 1. Предметна та суб’єктна юрисдикція.
 2. Інстанційна юрисдикція.
 3. Територіальна юрисдикція (підсудність).

 

ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 1. Особи, що здійснюють правосуддя.
 2. Учасники справи.

Поняття сторін в цивільному процесі,

Поняття і види третіх осіб у цивільному процесі.

Поняття та значення процесуального представництва.

Форми участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

 1. Інші учасники судового процесу

 

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

 1. Поняття, значення і види процесуальних строків.
 2. Судові виклики та повідомлення.
 3. Поняття та значення судових витрат.
 1. Заходи процесуального примусу
 2. Докази і доказування в цивільному процесі

 

ТЕМА 5. ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (ЗАГАЛЬНЕ ТА СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ)

 1. Подання позову. Відкриття провадження у справі позовного провадження
 2. Підготовче провадження
 3. Розгляд справи по суті
 4. Фіксування судового процесу.
 5. Ускладнення в процесі розгляду справи по суті.
 6. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження.

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ НАКАЗНОГО, ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ЗАОЧНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 1. Заочний розгляд справи
 2. Наказне провадження
 3. Окреме провадження

 

ТЕМА 7. СУДОВІ РІШЕННЯ

 1. Поняття і види судових рішень.
 2. Суть рішення суду.
 3. Заочне рішення.
 4. Негайне виконання судового рішення.
 5. Додаткове рішення.
 6. Судовий наказ як вид судового рішення.
 7. Ухвали суду першої інстанції.
 8. Окремі ухвали.

 

ТЕМА 8. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

 1. Апеляційне провадження.
 2. Касаційне провадження.
 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами

 

ТЕМА 9. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИРІШЕННЯМ СПРАВИ ПО СУТІ

 1. Суд у процесі виконання судового рішення.
 2. Судовий контроль за виконанням судових рішень.
 3. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів
 4. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні, міжнародних комерційних арбітражів, надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів
 5. Відновлення втраченого судового провадження

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення ЦПП здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних, для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій,
 • умінь самостійно опрацьовувати тексти,
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору,
 • уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення ЦПП оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

Оцінка відповіді на аудиторних заняттях диференціюється залежно від якості, повноти, чіткості висловлення думки.

- високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

- достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

- недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та виконання завдань для самостійної роботи.   

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни «Цивільне процесуальне право».

З ЦПП передбачено одну контрольну (модульну) роботу, яка може проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Результати виконання контрольної (модульної) роботи оцінюються до 5 балів (контрольна (модульна) робота складається з теоретичних запитань або з одного завдання).

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контроль може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при визначенні результатів поточного контролю.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні контрольних (модульних)робіт

Критерії оцінювання теоретичних питань:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Критерії оцінювання практичних завдань:

 • високий рівень: студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору;
 • достатній рівень: студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
 • недостатній рівень: студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальна робота теоретичного характеру. Даний вид роботи передбачає виконання студентами індивідуальних завдань теоретичного характеру, отриманих від викладача.

Орієнтовні теми рефератів, есе, аналітичних довідок

1. Принципи цивільного процесуального права: їх сутність, значення та класифікація (за аналізом новітньої літератури).

2. Принцип верховенства права та його роль у цивільному процесі

3. Принцип змагальності у цивільному процесі.

4. Принцип пропорційності цивільного процесу.

5. Інститут судового представництва за законодавством зарубіжних країн.

6. Договірне представництво у цивільному процесі: теорія та практика.

7. Судові витрати: теорія та практика.

8. Участь у цивільному процесі державних органів та органів місцевого самоврядування.

9. Вирішення справ про захист прав споживачів: теорія та практика.

10. Вирішення справ про захист честі, гідності та ділової репутації.

11. Вирішення справ про розірвання шлюбу.

12. Особливості вирішення земельних спорів.

13. Вирішення справ, що виникають із житлових правовідносин.

14. Вирішення справ про відшкодування шкоди, заподіяної майну фізичної чи юридичної особи.

15. Вирішення справ про визнання договорів недійсними.

16. Вирішення справ про визнання особи недієздатною.

17. Вирішення справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

18. Цивільна юрисдикція: теорія та практика.

19. Цивільний процес у країнах-членах ЄС.

20. Гармонізація цивільного процесуального законодавства України із законодавством ЄС.

21. Фіксування цивільного процесу.

22. Проблемні питання здійснення заочного провадження.

23. Наказне провадження: проблемні питання теорії та практики.

24. Роль суду на етапі виконання судового рішення.

25. Спрощене позовне провадження як новела цивільного процесуального права.

26. Інститут апеляції у законодавстві зарубіжних країн.

27. Інститут касації у законодавстві зарубіжних країн.

28. Поворот виконання: теорія та практика.

29. Врегулювання спору за участю судді: порівняльно-правовий аналіз.

30. Рішення ЄСПЛ як джерело цивільного процесуального права.

 

Індивідуальна робота практичного характеру. Даний вид роботи передбачає виконання студентами індивідуальних завдань практичного характеру, отриманих від викладача.

 

Типові завдання:

Підготувати зразки процесуальних документів:

 • Скласти проект позовної заяви про відшкодування шкоди заподіяної майну
 • Скласти проект позовної заяви про відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю
 • Скласти проект позовної заяви про відшкодування шкоди заподіяної внаслідок незаконного звільнення
 • Скласти проект позовної заяви про відшкодування моральної шкоди
 • Скласти проект позовної заяви про відшкодування немайнової шкоди
 • Скласти проект позовної заяви про виселення
 • Скласти проект позовної заяви про позбавлення батьківських прав
 • Скласти проект заяви про визнання фізичної особи недієздатною
 • Скласти проект заяви про визнання фізичної особи безвісно відсутньою
 • Скласти проект клопотання про забезпечення доказів
 • Скласти проект клопотання про забезпечення позову
 • Скласти проект клопотання про виклик свідка
 • Скласти проект клопотання про призначення експертизи
 • Скласти проект клопотання про огляд речових доказів за місцем їх знаходження
 • Скласти проект апеляційної скарги на рішення суду
 • Скласти проект апеляційної скарги на ухвалу суду
 • Скласти проект касаційної скарги на рішення суду
 • Скласти проект касаційної скарги на ухвалу суду
 • Написати проект рішення суду за вказаною викладачем справою
 • Написати проект ухвали суду про витребування доказів
 • Написати проект ухвали суду про залишення позовної заяви без руху

 

Скласти таблиці:

Порівняльна характеристика змісту апеляційної та касаційної скарги

Порядок розірвання шлюбу у порядку позовного та окремого провадження

Порівняльна характеристика цивільного та процесуального представництва

Порівняльна характеристика представництва фізичної та юридичної особи

Порівняльна характеристика розгляду справ у порядку загального та спрощеного позовного провадження.

 

Проаналізувати на предмет законності та обґрунтованості судове рішення.

Аналіз рішень ЄСПЛ.

 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань теоретичного характеру

Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт:

Обсяг роботи не може перевищувати 12-15 сторінок стандартного машинописного тексту (ТіmеsNewRoman 14 кегель, полуторний інтервал), компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

Обов’язкові складові роботи:

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо)

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства та існуючої юридичної практики.

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, ніж на 10 наукових джерелах, окрім нормативно-правових актів та матеріалів право застосовної практики.

Обов’язковим є використання наукових джерел останніх 2-3 років видання.

 

Пошук, підбір та аналітичний огляд наукових публікацій

за заданою тематикою

Вимоги: підготувати проблемне питання із запропонованого переліку. Необхідно: сформулювати та описати проблеми правового регулювання у запропонованій сфері  фондового ринку (до 2 сторінок), підготувати огляд літератури з обраної проблеми, навести аргументи, які підтверджують та спростовують проблемне питання. Максимальний обсяг виконаної роботи – 6-8 сторінок.

 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань практичного характеру

Підготувати пакет процесуальних документів за отриманим у викладача напрямом.

Вимоги. Необхідно керуватися положеннями чинних нормативно-правових актів, які визначають форму і зміст відповідних документів. Процесуальні документи мають бути обґрунтованими із посиланням на нормативно-правові акти.

На основі положень чинних нормативно-правових актів проаналізувати судові акти, визначити їх основні частини, відповідність змісту цих частин вимогам закону. Навести аргументи, які підтверджують відповідність вимогам закону конкретного (аналізованого) акту із наведенням конкретних прикладів.

Обов’язковим є використання для аналізу судових актів того року, у якому здійснюється аналіз.

Скласти порівняльну таблицю за обраною тематикою.

Вимоги. Обов’язковим елементом таблиці є критерії, за якими здійснюється порівняння. Порівняння здійснюється із використанням положень нормативно-правових актів, судової та іншої юридичної практики, навчальної та наукової літератури.

Проаналізувати рішення ЄСПЛ.

Вимоги. Це має бути рішення у справі за позовом громадянина України до держави Україна. Справа, яка розглядалася ЄСПЛ, має стосуватися рішення національного суду у справі цивільної юрисдикції. Аналіз має стосуватися як підстав задоволення такого позову, так і підстав відмови у задоволенні позову. Необхідно посилатися на конкретні норми Конвенції про захист прав людини та її основоположних свобод, норми нормативно-правових актів України.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів виконання і захисту практичних робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе, аналізу публікацій, порівняльних таблиць.

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента – до 10 балів:

два індивідуальних завдання, кожне з яких оцінюється до 5 балів (або одне індивідуальних завдання, яке оцінюється до 10 балів), зокрема:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка есе, аналітичного звіту, доповіді на конференції тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка проектів юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

Критерії оцінювання:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю - екзамен)

5.1. Структура екзаменаційного білету

 

Екзаменаційний білет складається із 5 завдань, які включають у себе:

 • теоретичні запитання,
 • тестові завдання (відкритого та закритого типу),
 • дефініцію,
 • завдання практичного характеру.

 

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Проблеми теорії цивільного процесу» і проводиться у формі екзамену.

Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Екзаменаційний білет складається із 5 завдань, кожне з яких оцінюється у діапазоні від 0 до 10 балів.

Види завдань, що включаються до білета:

- теоретичні запитання;

- тестові завдання (відкритого, закритого типу, дефініція);

- практичні завдання (ситуаційні задачі).

 

Критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на екзамен, є:

Рівень знань

Оцінка за 100-бальної шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінний рівень

10

Теоретичне питання:

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого завдання;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння застосувати правові норми до умов задачі;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на всі тестові завдання.

Добрий рівень

8

Теоретичне питання:

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками;

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Відповідь студента є загалом правильною, але містить один з таких недоліків:

 • недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту задачі;
 • містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини;
 • обґрунтування є неточним.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 4 тестові завдання.

Задовільний рівень

6

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише  загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

 - у роботі багато грубих орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Задача загалом вирішена правильно, але містить такі суттєві недоліки:

 • зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях, невірне нерозуміння окремих аспектів задачі;
 • відповідь є недостатньо аргументованою;
 • відповідь містить грубі помилки

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 3 тестові завдання.

Недостатній рівень

4

Теоретичне питання:

Студент дав часткову відповідь на поставлене питання, допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про необізнаність з науковим матеріалом, що стосується відповідного питання;

- у роботі багато орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Відповідь студента є частковою, розкриває правильно один із аспектів завдання. Аргументація є частковою.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 2 тестові завдання.

Мінімальний рівень

2

Теоретичне питання:

Студент не дав відповідь на поставлене питання, допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, при цьому правильно визначена основна дефініція.  при вирішенні задачі

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Задача вирішена неправильно, але деякі із аргументів є вірними або відповідь є правильною, але відсутнє обґрунтування або обґрунтування неправильне.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 1 тестове завдання.

Незадовільний рівень

0

Теоретичне питання:

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента не розкриває правильно жодного аспекту завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді не надано на жодне тестове завдання.

 

Результат письмового іспиту

складається з суми балів, одержаних за всі 5 питань.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на іспит. 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням в  традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.

 

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

 

90-100 балів

Відмінно

А

80-89 балів

Добре

В

70-79 балів

Добре

С

66-69 балів

Задовільно

D

60-65 балів

Задовільно

E

21-59 балів

незадовільно з можливістю повторного складання екзамену

0-20 балів

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни «Цивільне процесуальне право» складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

 

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

Приклад теоретичного питання:

Національне та міжнародно-правове регулювання права на справедливий судовий розгляд.

 

Приклад тестових завдань:

а) Вкажіть правильну відповідь:

Врегулювання спору за участю судді не допускається якщо:

 1. відповідач подав зустрічний позов;
 2. у справу вступила третя особа із самостійними вимогами;
 3. у справу вступила третя особа без самостійних вимог;
 4. у справі є співучасники на стороні позивача або відповідача.

 

б) Назвіть три характерні риси касаційного провадження:

- ______________________

- ______________________

- ______________________

Дефініція: Дайте визначення «заочне рішення»

 

Приклад практичного завдання:

Зотов звернувся до суду з позовом до Реута про стягнення матеріальних збитків в розмірі 2000 грн. Суд відкрив провадження у справі. При проведенні підготовчого судового засідання Зотов заявив клопотання про приєднання до справи доказів, які підтверджують, що винуватцем дорожньо-транспортної події, внаслідок якої він постраждав, є Реут, який керував автомобілем, але суддя відхилив клопотання Зотова, вказавши, що той не має на це права на стадії підготовчого провадження. Також суд прийшов до висновку, що належним відповідачем у справі є не Реут, а приватне підприємство «Захід» – власник автомобіля, з яким Реут перебуває у трудових відносинах. Суд вирішив закрити провадження у справі у зв’язку з наявністю неналежного відповідача.

Чи правомірні дії суду? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

 1. Основна література

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 2. Цивільнийпроцесуальний кодекс Українивід 18 березня 2004 р. зізмінами та доповненнямиhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print.
 3. Конвенціяпро захист прав людини та основоположних свобод, ратифікована Законом України № 475/-97  ВР від 17 липня 1997 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 .
 4. Стратегіяреформуваннясудоустрою, судочинства та суміжнихправовихінститутів на 2015–2020 рр., схвалена Указом Президента Українивід 20 травня 2015 р. № 276/2015 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015.
 5. Закон України про судоустрій і статус суддіввід 02 червня 2016 р. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
 6. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
 7. Закон України про судовийзбір № 3676-VI від 8 липня 2011 р. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/print .
 8. 3. Закон України “Про міжнароднеприватне право” № 2709-IVвід 23 червня 2005 р. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2709-15/print.
 9. Закон України “Про виконавчепровадження” № 1404-VIIIвід 2 червня 2016 р. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 .

Основна навчально-методична та наукова  література:

 1. Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: Монографія. – К.: Атіка, 2011. – 420 с.
 2. Ізарова І.О. Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу: перші загальноєвропейські процедури розгляду і вирішення цивільних та комерційних справ транскордонного характеру – видачі європейського судового наказу й вирішення дрібних спорів. Частина 1 / І.О.Ізарова: пер. з англ. І.О. Ізарової, А.В. Сизової. – Київ: ВД «Дакор», 2016. – 308 с.
 3. Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.: Право, 2011. - 1352 с.
 4. Практикум з цивільного процесуального права: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / за загальною редакцією І.С. Ярошенко. – К.: ВД «Дакор», 2016. – 348 с.
 5. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.; За заг. ред. В.В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
 6. Цивільне процесуальне право: підручник / [І.С. Ярошенко, І.О. Ізарова, О.М. Єфімов та ін.]; за заг. ред. І.С. Ярошенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 519 с. (41,9 д.а.) (І.С. Ярошенко 9 д.а.)
 7.  Цивільне процесуальне право України [Текст] : підруч. для магістрів та аспірантів / [А. О. Гетманцев, О. В. Гетманцев, О. В. Кіріяк та ін.] ; за заг. ред. М. М. Ясинка ; Сум. нац. аграр. ун-т. - Київ : Алерта : "Правова єдність", 2016. - 575 с. 
 8. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне правоУкраїни[Текст] : підруч. / М. Й. Штефан. - К. : Ін Юре, 2005. - 622 с.

 

 1. Додаткова література
 1. Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: Монографія. – К.: Атіка, 2011. – 420 с.
 2. Васильев С.В. Порівняльнийцивільнийпроцес. Підр.– К.: Алерта, 2015.– 352 с.
 3. Захист права на справедливий суд відповіднодоЄвропейськоїконвенції з прав людини. Посібник для юристів 2-ге виданняпідготовленеДовидасомВіткаускасом 2018 р. 188 с.
 4. Ізарова І.О. Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу: Монографія / І.О. Ізарова. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 366 с.
 5. Луспеник Д. Верховенство права – «новий» старий принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності/ Д. Луспенник // Право України. – 2017. – № 8. – С. 9–20.
 6. Посібникзістатті 6право на справедливий суд(цивільначастина). Рада Європи/ Європейський Суд з прав людини, 2013. Практичнийпосібникстатті 6 – цивільначастина.
 7. Пучинский В.К. Гражданскийпроцессзарубежныхстран / под ред. В.В. Безбаха. – М.: Зерцало,2008. – XIV, 506 с.
 8. Теоретичні  проблеми  цивільного  процесуального  права  :  Підручник  / М.М.Ясинок, М.П.Курило, О.В.Кіріяк, О.О.Кармаза, С.І.Запара та ін.; За заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2016. – 890 с.
 9. Ткачук О. Сучасніпроблемиздійсненняправосуддя у цивільномусудочинствіУкраїни // Національнийюридичний журнал: теорія і практика. – 2016. - №4. – С. 106-111.
 10. Ткачук О.С. Проблемиреалізаціїсудовоївлади у цивільномусудочинстві: монографія / О. С. Ткачук. – Х. : Право, 2016. – 600 с.
 11. Ханик-Посполітак Р. Ю. Запровадженняелектронногоправосуддя в цивільномусудочинствіУкраїни / Р. Ю. Ханик-Посполітак // Право України. – 2017. – № 8. – С. 122-129.
 12. Ярков В.В. Гражданский процесс. Учебник для вузов. М.: ИздательствоВолтерсКлувер, 2006 г. – 335 с.
 13. Ярошенко І.С. Принцип пропорційності у цивільному процесуальному праві: забезпечення балансу публічного і приватного інтересів / І. Ярошенко // Право України. – 2017. – № 8. – С. 21–26.

 

 1. Дистанційні курси та інформаційні ресурси
 1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://www.rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт судової влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://court.gov.ua/
 3. Офіційний веб-сайт Верховного Суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/