Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Цивільне сімейне право

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів

боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми

 

Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін

 

 

 

з навчальної дисципліни Цивільне та сімейне право.

 

 

Програма

нормативної навчальної дисципліни підготовки

 

ОКР «Бакалавр»

 

напряму підготовки (спеціальність) 6.030402 Правоохоронна діяльність

 

спеціалізація  всі спеціалізації

 

 

 (Шифр за ОПП - ПП20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

 

2013 рік


 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________2012 Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

Факультету з підготовки слідчих

15 листопада 2012 Протокол № 4

______________     Музичук О.М.

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО

Науково-методична рада

ХНУВС, секція з юридичних дисциплін 

________________2012 Протокол № _______

 

______________     Музичук О.М.

            (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

7 листопада 2012 Протокол № 5

 

 _______________________         Зайцев О.Л

                  (підпис)                       

 

 

 

 

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Розробники: Зайцев О.Л., Кройтор В.А., Шишка О.Р., Піхурець О.В., Мічурін Є.О., Дячкова Н.А., Сліпченко С.О., Батожська О.В., Кириченко Т.С., Євко В.Ю., Кожевникова В.О, Ясечко С.В, Тіхонова М.А., Міхайлов С.В., Степаненко Т.В., Бортнік О.Г., Сапейко Л.В., – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013. - 12 с.

 

 

Рецензенти:

Дідук А.Г., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України, канд. юрид. наук.

Мельник К.Ю., начальник кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юрид. наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Кройтор В.А.  та інші, 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013

 

 

 

Вступ

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» напряму підготовки (спеціальності) Правоохоронна діяльність               

Предметом вивчення навчальної дисципліни є цивільне та сімейне право, як галузі права, що регулюють особисті майнові та немайнові відносини, які виникають між учасниками цивільних відносин та учасниками сімейних відносин.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна тісно пов’язана з наступними навчальними дисциплінами: цивільний процес, земельне права, житлове право, господарське право, трудове право, господарський процес, нотаріат, адвокатура, адміністративний процес.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальні положення

2.Особисті немайнові права фізичної особи.

3. Речове право.

4. Право інтелектуальної власності.

5. Зобовязальне право.

6. Спадкове право.

7. Сімейне право.

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни.

 1. Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» є: надати допомогу курсантам та слухачам під час підготовки до лекційних та практичних занять шляхом визначення найбільш важливих питань теми; націлити курсантів та слухачів на вивчення чинного законодавства та основних теоретичних праць в науці цивільного процесу; засвоєння теоретичних проблем науки цивільного та сімейного права; виробити правове мислення та навики з тлумачення норм цивільного та сімейного права; сформувати первісні практичні навики застосування у своїй майбутній роботі набутих знань.
 2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільне та сімейне право» є:
 • засвоєнні курсантам та слухачам основних положень чинного цивільного та сімейного законодавства України, що регулює матеріально-правові відносини;
 • опанування необхідними теоретичними положеннями, що вироблені цивілістичною думкою;
 • освоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою цивільного та сімейного законодавства України, уміння працювати з ними та правильно їх застосовувати;
 • ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування цивілістичних та сімейно-правових норм

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти та слухачі повинні:

 • знати: основні поняття, категорії, інститути, підгалузі цивільного та сімейного права України, чинне цивільне законодавство та інші акти цивільного законодавства та міжнародні договори, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України; основні бази даних, де знаходяться законодавство та нормативно-правові акти; підходи судової практики, у вирішенні питань, що стосуються цивільних та сімейних відносин; основні положення цивільно-правової доктрини з питань цивільних та сімейних відносин.
 • уміти: тлумачити та розкривати основні поняття, інститути, категорії цивільного та сімейного права, правильно застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних правових ситуацій, використовувати різноманітні цивільно-правові засоби для розв’язання питаня, що виникають при захисті цивільних прав та інтересів учасників цивільних відносин; відслідковувати судову практику стосовно рішень Верховного Суду України, що прийняті за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах; вміло використовувати електроні бази даних із законодавством та судовою практикою, що знаходяться на веб-сайтах всесвітньої мережі Інтернет; слідкувати за змінами у чинному законодавстві.

.

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться:

1.

Денна форма навчання (курсанти), термін навчання 3 роки - фахівці для органів внутрішніх справ

 

 • 180 годин/5 кредитів ECTS

2.

Денна форма навчання (курсанти), термін навчання 3 роки – фахівці для органів внутрішніх справ за експериментальною програмою підготовки

 

 • 180 годин/5 кредитів ECTS

3.

Заочна форма навчання (слухачі), термін навчання 5 роки – фахівці для органів внутрішніх справ

 • 180 годин/5 кредитів ECTS

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Поняття цивільного права та його система.

Тема 1. Загальні положення. Тема 2. Цивільне законодавство України. Тема 3. Цивільні правовідносини. Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків. Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів. Тема 6. Фізична особа Тема 7. Опіка та піклування. Тема 8. Юридичні особи. Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних  відносинах. Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Тема 11. Правочини. Тема 12. Представництво. Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність.

 
Змістовий модуль 2. Особисті немайнові права фізичної особи.
Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи. Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

 

Змістовий модуль 3. Речове право.

Тема 17. Загальні положення про речове право. Тема 18. Право власності. Тема 19. Право спільної власності. Тема 20. Захист права власності. Тема 21. Речові права на чуже майно

 

Змістовий модуль 4. Право інтелектуальної власності.

Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності. Тема 23. Авторське право та суміжні права. Тема 24. Право промислової власності.

 

Змістовий модуль 5. Зобов`язальне право.

Тема 25. Загальні положення про зобов’язання. Тема 26. Загальні положення про договір. Тема 27. Договори про передання майна у власність. Тема 28. Договори про передання майна у тимчасове володіння та користування. Тема 29.  Договори про виконання робіт. Тема 30. Договори про надання послуг. Тема 31. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію. Тема 32. Договір про спільну діяльність. Тема 33. Недоговірні зобов’язання.

 

Змістовий модуль 6. Спадкове право.

Тема 34. Загальні положення про спадкування.

 

 Змістовий модуль 7.Сімейне право.

Тема 35. Загальні положення сімейного права. Тема 36.Сімейні правовідносини.

 

 

3. Рекомендована література

 

3.1. Базова

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. -  № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.
 3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22 (31.05.2002). - Ст. 135.
 4. Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. -  1983. - додаток до № 28. - Ст. 573.
 5. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 3-4 (25.01.2002). - Ст. 27.
 6. Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 30 (23.07.91), ст. 379.
 7. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14 (05.04.94), ст. 78.
 8. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 30. – Ст. 142.
 9. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 1 (03.01.95), ст. 1.
 10. Цивільне право України. Альбом схем: Навчальний посібник. Вид. 3-те, перераб. Та доп. / За аг. ред. Є. О. Мічуріна. – Харків: ФОП Мічуріна Н.О., 2010. – 448 с.
 11. Цивільне право України. У двох частинах. Частина 1. Підручник. / За заг. ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Х.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр.. справ, 2008. – 516 с.
 12. Цивільне право України. У двох частинах. Частина друга. Навчальний посібник / За. заг. ед.. В.А. Кройтора та Ю.І. Чалого. – Харків: Вид-во ХНУВС, 2009 . – 344 с.
 13. Семейное право Украины : Учебник / под.ред. Червоного Ю.С. – К.: Правова еднисть, 2009. – 640 с.
 14. Сімейне право України: Підручник / За ред.. Є.О.Харітонова, Н.Ю. Голубеної. – К.: Істина, 2010. – 320 с.

 

3.2. Допоміжна

 

3.2.1. Юридична література:

          3.2.1.1. З питань цивільного права:

 

 1. Аверченко Н. Н. Понятие и признаки вещи как объекта граждан­ских прав // Журн. рос. права. — 2004. — № 5. — С. 86-92.
 2. Афанас'єва К. О. Авторське право: Практ. посіб. — К.: Атака, 2006. — 224 с.
 3. Безух О. Неправомірне використання ділової репутації // Під­приємництво, госп-во і право. — 2003. — № 5. — С. 24-27.
 4. Белоусов Е. Сущность страхования (самостоятельность страхо­вого договора). // Підприємництво, госп-во і право — 2002. — № 2. — С. 23.
 5. Бенедисюк І. Участь держави, Автономної Республіки Крим, те­риторіальних громад у цивільних відносинах // Бухгалтерія. — 2004. — № 10. — С. 60-62.
 6. Бервено С., Дзера О. До питання реальності та консенсуальності цивільно-правових договорів // Юрид. Україна. — 2005. - № 4. — С. 43-48.
 7. Бондаренко Л. До питання цивільно-правової відповідальності юридичних осіб публічного права // Право України. — 2006. — № 7. — С. 100-103.
 8. Борисова В. До чинників, що характеризують цивільне право України як галузь приватного права // Вісн. Акад. правових наук України. — 2005. — № 2. — С. 105-116.
 9. Борисова В. И. Понятие и признаки юридического лица // Про­блеми законності. — 2000. — № 45.
 10. Бринцев О. Визнання права як спосіб його захисту в цивільному законодавстві України // Вісн. Акад. правових наук України. — 2004. — № 1. — С. 80-85.
 11. Вахонєва Т. Набувальна давність як правовий інститут цивіль­ного права: історія та сучасність // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 6. — С. 36-39.
 12. Верховець А. А. Про сплату процентів за ст. 625 ЦК України // Вісн. господар. судочинства. — 2005. — № 2.
 13. Виговський О. Особливості застави товаророзпорядчих цінних папе­рів // Підприємництво, госп-во і право. — 2003. — № 2. — С. 34-36.
 14. Виграненко І. Г. До питання про поняття вини юридичної особи у сучасному цивільному праві // Економіка. Фінанси. Право. — 2006. — № 9. — С. 21-22.
 15. Гардецька Н. О. Поняття і види об'єктів цивільних прав // Вісн. Верховного Суду України. — 2004. — № 3. — С. 37-39.
 16. Гаршина О. К. Цінні папери: Навч. посіб. — К.: Слово, 2004. — 208 с.
 17. Гражданское право / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М.: Проспект, 1998. — Ч. 1. — 396 с.
 18. Гражданское право. Жилищное право. Семейное право: избранное / Гонгало Б.М. - М.: Статут, 2011. - 256 c.
 19. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сб. нормат. актов. Обязательственное право: Учеб. пособие / Под ред. В. К. Пучинского, М. И. Кулагина. — М., 1989. — 293 с.
 20. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: ЦНЛ, 2006. — 278 с.
 21. Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 511 с.
 22. Ємельянчик С. Послуга в цивільному праві // Підприємництво, госп-во і право. — 2005. — № 3. — С. 105-108.
 23. Заїка Ю. О. Спадкове право України: Навч. посіб. — К.: Істина, 2006. — 216 с.
 24. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: Практ. посіб. — К., 2007. — 448 с.
 25. Зобов'язальне право. Теорія і практика: Навч. посіб. / За ред. проф. О. В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 900 с.
 26. Ігнатенко В. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкур­су // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 5. — С. 21-23.
 27. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяль­ності: Підручник / М. В. Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзі- гон та ін. — К.: Професіонал, 2005. — 448 с.
 28. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань // Підприємництво, госп-во і право. — 2000. — № 4. — С. 21-26; № 5. — С. 23-30; № 6. — С. 12-15.
 29. Клименко О. М. Договір довічного утримання. — К.: Фурса, 2006. — 40 с.
 30. Кнепман А. Разумный срок и срок законный // Юрид. мир. — 2004. — № 8-9. — С. 18-21.
 31. Кот О. О. До питання про визнання недійсним угод, укладених з метою, суперечною інтересам держави і суспільства // Вісн. госп. судочинства. — 2002. — № 4. — С. 177-182.
 32. Кохановська О. Теоретичні проблеми захисту інформаційних правовідносин цивільним правом // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 7. — С. 3-6.
 33. Кохановська О. Цивільно-правові аспекти реалізації інформа­ційних прав та виконання інформаційних обов'язків // Право України. — 2005. — № 4. — С. 88-91.
 34. Кочергина Е. Организационно-правовая форма юридических лиц: генезис доктрин и подходов // Підприємництво, госп-во і право. — 2003. — № 1. — С. 36-39.
 35. Кузнецова О. А. Принципы гражданского права: вопросы теории и практики // Правоведение. — 2005. — № 2. — С. 24-34.
 36. Кучер В. Особливості визначення правочину таким, що порушує пу­блічний порядок // Право України. — 2003. — № 12. — С. 106-110.
 37. Легка І. Питання співвідношення положень ГК України та ЦК України про стягнення неустойки (штрафних санкцій) // Юрид. журн. — 2004. — № 8. — С. 80-82.
 38. Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посіб. — К.: Школа, 2004. — 160 с.
 39. Майданик Р. Особливості довірчого управління спільним май­новим комплексом власників майнових сертифікатів // Підпри­ємництво, госп-во і право. — 2002. — № 4. — С. 14.
 40. Майданик Р.А. Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття) // Укр. комерц. право. — 2004. — № 5. — С. 37-56.
 41. Матвійчук В. К., Хар І. О. Цивільне право України. Загальна час­тина. Практикум: Навч. посіб. — К.: КНТ, 2006. — 736 с.
 42. Міжнародне інформаційне право : Навчальний посібник / За рнд. Шишка О.Р., Мавліханова Р.В., Чеботарьова Ю.А., Батарська О.Ф. та інші. – Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р., 2011. – 320 с.
 43. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору // Право України. — 2004. — № 5. — С. 135-138.
 44. Мічурін Є. Практика розгляду судами справ про визнання до­говорів відчуження нерухомості недійсними // Юрид. журн. — 2004. — № 3. — С. 96-99.
 45. Мічурін Є. Практика розгляду судами справ про визнання до­говорів відчуження нерухомості недійсними // Юрид. журн. — 2004. — № 10. — С. 98-101.
 46. Науково-практичний коментар Цивільниого кодексу Укаїни. У 2 т. — 3-є вид., перероб. і допов. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. ІІ. — 1088 с.
 47. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу Укаїни. У 2 т. — 3-є вид., перероб. і допов. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. І — 832 с.
 48. Ніжинська І. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів вну­трішніх справ України // Підприємництво, госп-во і право. - № 1. — С. 55-57.
 49. Онищенко Г. Проблема встановлення межі здійснення суб'єктив­ного цивільного права // Юрид. журн. — 2006. — № 5. — С. 24-25.
 50. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість — правові засади цивільного права України // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 12. — С. 147-150.
 51. Петренко О. Б. Правова кваліфікація дій, що визнаються пору­шенням прав на винаходи, корисні моделі та промислові зраз­ки // Вісн. госп. судочинства. — 2004. — № 3. — С. 235-242.
 52. Підопригора О. А. Речові права на чуже майно. // Укр. комерц. право. — 2004. — № 5. — С. 57-65.
 53. Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приват­ного права як методологічна проблема вітчизняного правознав­ства // Вісн. Акад. правових наук України. — 2002. — № 4. - С. 77-86.
 54. Пікінер К. Загальна характеристика суб'єктивних цивільних прав // Підприємництво, госп-во і право. — 2003. — № 10. — С. 94-97.
 55. Покровский А. И. Основные проблемы гражданского права. — Изд. 4-е, испр. — М.: Статут, 2003. — 351 с.
 56. Право інтелектуальної власності / О. А. Підопригора, О. Д. Свя- тоцький. — 2-е вид. — К.: ІнЮре, 2004. — С. 670.
 57. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та зако­нодавство України / За ред. Ю. М. Капіци; Кол. авт.: Ю. М. Капі- ца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Слово, 2006. — 1104 с.
 58. Право інтелектуальної власності: Наук.-практ. комент. до Ци- вільн. кодексу України / За заг ред. М. В. Паладія, Н. М. Миро- ненко, В. О. Жарова. — К.: Парламент. вид-во, 2006. — 432 с.
 59. Примак В. Самозахист у договірних правовідносинах // Юрид. вісн. України. — 2005. — № 37. — С. 6-7.
 60. Пульнєва О. С. Договір дарування / О. С. Пульнєва, Є. І. Фурса, С. Я. Фурса. — К., 2005. — 52 с.
 61. Пунда О. Анатомічні матеріали людини, як об'єкти цивільних прав: пропозиції правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 4. — С. 40-43.
 62. Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи у законодавстві України // Підприєм­ництво, госп-во і право. — 2003. — № 9. — С. 14-17.
 63. Рєзнікова В. В. Проблема обмеження права фізичної особи на інформацію про стан здоров'я // Економіка. Фінанси. Право. — 2004. — № 4. — С. 31-34.
 64. Сахарук Д. Поняття та види форми правочину // Підприємни­цтво, госп-во і право. — 2003. — № 12. — С. 43-47.
 65. Слободян С. Обмеження дієздатності фізичних осіб: цивільно- правові проблеми: Комент. та тлумачення законодавства // Юрид. журн. — 2004. — № 1. — С. 32-33.
 66. Спасибо-Фатєєва І. В. Нікчемні правочини та їх наслідки. // Вісн. госп. судочинства. — 2004. — № 2. — С. 178-184.
 67. Спасибо-Фатєєва І. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав // Право України. — 2005. — № 6. — С. 34-37.
 68. Спасибо-Фатєєва І. Проблеми перетворення державної влас­ності і здійснення корпоративних прав держави // Вісн. Акад. правов. наук України. — 2002. — № 4. — С. 94-105.
 69. Теньков С. Договор позики: цивільно-правові та податкові аспек­ти // Юрид. вісн. України. — 2000. — 24-30 серп.
 70. Теньков С. Проблемні питання судового розгляду спорів, що пов'язані із відшкодуванням збитків // Вісн. госп. судочин­ства. — 2005. — № 2. — С.127-130.
 71. Тести з дисципліни «Цивільне право». – Харків: Еспада, 2008. – 232 с.
 72. Укладення угод між юридичними особами в усній формі: Наук.- практ. комент. рішень та постанов госп. судів України // Вісн. госп. судочинства. — 2003. — № 1.
 73. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підруч­ник. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Істина, 2007. — 816 с.
 74. Хатнюк Н. Юридична природа фіктивних та удаваних правочи- нів // Право України. — 2004. — № 4. — С. 37-41.
 75. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины : учебник / Под общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Харьков : Эспада, 2007. – 552 с.
 76. Цивільне право України : Курс лекцій : У 6-ти томах. Т. 1. Вид. 2-е, виправ. та доп. / Р.Б. Шишка (кер. авт. кол.), О.Л. Зайцев, Є.О. Мічурін та ін.; За ред.. Р.Б. Шишка та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2008. – 680 с.
 77. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К. : Істина, 2007. - 816 с.
 78. Цивільне право України : підручник : у 2 кн. / за ред.: О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 864 с.
 79. Цивільне право України. Альбом схем: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перераб. та доп. / За аг. ред. Є. О. Мічуріна. – Харків: Юрсвіт, 2008. – 352 с.
 80. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.
 81. Цивільне право України. У двох частинах. Ч. 2. Навчальний посібник / За заг. ред. В.А. Кройтора та Ю. І. Чалого. - Харків: вид-во Харківського нац. ун-ту внутр.. справ., 2009. – 344 с.;
 82. Цивільне право України. У двох частинах. Частина 1. Підручник / За заг. ред.. Шишки Р.Б. та Кройтора В.А. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2008. – 516 с.
 83. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти томах. Т.5. Кн. 2. Договірне право : Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність /Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О.Мічурін та інші; За ред. Р.Б.Шишки. – Х.: Еспада, 2006 – 336 c.
 84. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керів. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 1. — 736 с.
 85. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керів. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.
 86. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / В. І. Борисова, (кер. авт. кол.), І. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — Т. 1. — 480 с.
 87. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Моногра­фія / В. Д. Примак. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 432 с.
 88. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — М.: Спарк, 1995. — 360 с.
 89. Шишка О. Р. приватноправові відносини та специфіка їх розвитку в мережі Інтернет // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 1085-1090 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12sorvmi.pdf
 90. Шишка О.Р. Електронна комерція – нова ера електронних зобов’язальних правовідносин // Право та управління: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. – 2012. – № 1. С.651-661. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_1/huhka.pdf
 91. Шишка О.Р. Легальне поняття застави у цивільному праві // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансової-юридичної академії (економіка, право). – № 1(1). – 2011. – С. 185-192;
 92. Шишка О.Р. Ліцензії Creative Commons // Актуальні питання охорони інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті Європейської інтеграції. Матеріали міжнародної конференції (Київ, 30 червня – 01 липня 2010 р.). Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К.: Фенікс, 2010. С. 145-148;
 93. Шишка О.Р. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми забезпечення зобов’язань» 3 березня 2011 р. – Одеса: ОДУВС, 2011. С.111-117;
 94. Шишка О.Р. Порядок укладення договору найму житла з житлового фонду соціального призначення // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 18–22;
 95. Шишка О.Р. Право на віртуальне моделювання як соматичне право та підстави для його існування // Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 15-16 квітня 2011 р. / відповід. ред. І. С. Канзафарова; ред. кол. І. С. Канзафарова, В. В. Валах, О. О. Нігреєва; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 428-432.
 96. Шишка О.Р. Право неіснуючого учасника цивільних правовідносин як правова фікція // Право та управління: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. – 2011. – № 1. С.489-511. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_1/pdf/11sopjpf.pdf
 97. Шишка О.Р. Правове становище членів сім’ї в договорі найму житла з житлового фонду соціального призначення // Часопис Київського університету права. – 2011. - № 2 – С. 170-175 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2011_2/170.pdf
 98. Шишка О.Р. Реалізація права громадян на житло з житлового фонду соціального призначення // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 966–970 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10sopfcp.pdf
 99. Шишка О.Р. Соматичні права та перспективи розвитку їх в України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 59 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. С. 284-293 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onua.edu.ua/downloads/nauka/APDiP/AP_59.pdf.
 100. Юровська Г. В. Правочини як підстава виникнення цивільних прав і обов'язків // Адвокат. — 2004. — № 4. — С. 15-18.
 101. Яворська О. Проблеми виникнення права приватної власності за давністю володіння (набувальна давність) // Підприємництво, госп-во і право. — 2002. — № 1. — С. 33;
 102. Ярослава Шевченко. Право приватної власності в Україні: пробле­ми і перспективи // Укр. комерц. право. — 2004. — № 5. — С. 19-24.

 

3.2.1.2. З питань сімейного права:

 1. Афанасьева Л.В. Аліментні правовідносини в Україні: Монографія / МВС України, Луг. держ. ун–т внутр. справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 224с.
 2. Васильев, С. Патронат (история и перспективы возрождения) // Бизнес – информ. – 1995. – №27. – с.9–10
 3. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР – М.: Юр. лит.,1972. – 336 с.
 4. Гондзюк А.Ю. Брак и алименты. – К., 2005. – 47 с.
 5. Гражданское и семейное право: Конспект ответов на зачете и экзамене / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор. Учеб. пособие. – Харьков.: Эспада, 2006.
 6. Данилин В.И. Ответственность по советскому семейному праву / Учебное пособие. – Уфа: БГУ, 1980. – 62 с.
 7. Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве. - Свердловск, 1989. – 155 с.
 8. Євко В.Ю. Дитячий будинок сімейного типу в системі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Монографія. – Харків, Ксилон, 2010. – 156 с.
 9. Євко В.Ю. Патронат як вид влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія Право. – 2008. – № 819. – Вип. 2 (4).
 10. Євко В.Ю. Правові форми родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 6. – С. 253–259.
 11. Жилинкова И. Личные неимущественные права и обязанности супругов: парадоксы нового СК // Юридическая практика. – 2004. – № 24 (338), 15 июля. – с. 10–11.
 12. Жилинкова И.В. Брачный контракт (договор). – Х.: «Ксилон», 2001. – 128 с. 
 13. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. – Харьков: «Ксилон», 2000. – 398 с.
 14. Жилинкова И.В. Расторжение брака. – Х.: Ксилон, 2006. – 88 с.
 15. Жилінкова І. Корпоративні правовідносини в аспекті подружніх // Юридичний вісник України. – 2008. – 19–25 січня (№ 3). – С.6–7.
 16. Жилінкова І., Приходько Л. Ряд положень сімейного законодавства слід вдосконалити // Радянське право. – 1990. – № 4.
 17. Жилінкова І.В. Дія норм сімейного законодавства у часі // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 108– 118.
 18. Красицька Л.В. Правове регулювання заручин: історія та сучасність // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2007. – № 1. – С.227–237.
 19. Красицька, Л. Оспорювання батьківства // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 52–57.
 20. Кучеренко І.М. Право спільної сумісної власності подружжя на майно, що використовується в підприємницькій діяльності // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х., Ксилон, 2007. – с. 66–69.
 21. Леженин В.Н. Правовые вопросы семейного воспитания детей. – Воронеж, 1992. – 152 с.
 22. Лінік Є.П. Опіка та піклування. – К.:Вид. Фурса С.Я., 2006. – 52 с.
 23. Москалюк В.Ю. Договір про сурогатне материнство // Нотаріат для Вас. – 2006. – № 11. 
 24. Москалюк В.Ю. Право на материнство (батьківство) за Сімейним кодексом України // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х., Ксилон, 2007. – с. 124 – 129.
 25. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України. – Х.: Одіссей, 2006. – 552 с.
 26. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины. – К.: Истина, 2004. – 516 с.
 27. Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М.: Наука, 1991. – 238 с.
 28. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Львов: Вища школа, 1985. – 159 с.
 29. Ромовська З.В. Проблеми правового регулювання управління майном дитини // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х., Ксилон, 2007. – с. 156–160.
 30. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.
 31. Сапейко Л.В., Кройтор В.А. Аліменти дітям та батькам: Монографія. – Харків: Еспада, 2008. – 160 с. 
 32. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.
 33. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. Семейное право Украины: учебник / Под ред. Ю.С. Червонного. – Х.: ООО «Одиссей». – 520 с.
 34. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.
 35. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред.. С.Я. Фурси. – К.: Видавництво Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.
 36. Червоный Ю.С. Понятие и особенности семейных правоотношений // Цивільне право. – Вип. № 1. – Одесса. – 2002.
 37. Черновалюк Ю. Ю. Патронат як форма сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за законодавством України // Університетські наукові записки: Науковий часопис Хмельницького університету управління і права. – 2009. – № 1 (29). – С. 134–138.

 

3.2.2. Нормативна:

3.2.2.1. З питань цивільного права:

 

 1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
 2. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури.
 3. Всесвітня конвенція про авторське право
 4. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків
 5. Декларація ООН «Загальна декларація прав людини»
 6. Договір ВОІВ про авторське право
 7. Договір ВОІВ про виконання і фонограми
 8. Договір про патентне право (PLT).
 9. Договір про патенту кооперацію (PCT)
 10. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм
 11. Закон України  «Про оренду державного та комунального майна»
 12. Закон України  «Про судоустрій і статус суддів»
 13. Закон України "Про державну таємницю"
 14. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
 15. Закон України "Про інформацію"
 16. Закон України "Про насіння і садивний матеріал"
 17. Закон України "Про науково технічну інформацію"
 18. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"
 19. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
 20. Закон України "Про рекламу"
 21. Закон України «Про авторське право та суміжні права»
 22. Закон України «Про акціонерні товариства»
 23. Закон України «Про архітектурну діяльність»
 24. Закон України «Про банки і банківську діяльність»
 25. Закон України «Про видавничу діяльність»
 26. Закон України «Про виконавче провадження»
 27. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
 28. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»
 29. Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
 30. Закон України «Про державне оборонне замовлення»
 31. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»
 32. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України»
 33. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
 34. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»
 35. Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»
 36. Закон України «Про залізничний транспорт»
 37. Закон України «Про засоби масової інформації»
 38. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
 39. Закон України «Про захист економічної конкуренції»
 40. Закон України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин»
 41. Закон України «Про захист прав споживачів»
 42. Закон України «Про захист суспільної моралі»
 43. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
 44. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
 45. Закон України «Про інноваційну діяльність»
 46. Закон України «Про інформацію»
 47. Закон України «Про іпотеку»
 48. Закон України «Про іпотечні облігації»
 49. Закон України «Про кінематографію»
 50. Закон України «Про космічну діяльність»
 51. Закон України «Про мисливське господарство та полювання»
 52. Закон України «Про міжнародне приватне право»
 53. Закон України «Про міжнародні договори України»
 54. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 55. Закон України «Про Національний банк України»
 56. Закон України «Про нотаріат»
 57. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»
 58. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
 59. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування»
 60. Закон України «Про охорону дитинства»
 61. Закон України «Про охорону культурної спадщини»
 62. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 63. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»
 64. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»
 65. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
 66. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»
 67. Закон України «Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації»
 68. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»
 69. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»
 70. Закон України «Про приватизацію державного майна»
 71. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»
 72. Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
 73. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»
 74. Закон України «Про рослинний світ»
 75. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
 76. Закон України «Про страхування»
 77. Закон України «Про тваринний світ»
 78. Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
 79. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»
 80. Закон України «Про фермерське господарство»
 81. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
 82. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»
 83. Закон України «Про Червону книгу України»
 84. Закон України Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм»
 85. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
 86. Інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті»
 87. Конвенції Ради Європи «Про захист культурної спадщини у формі аудіо-відео творів»
 88. Конвенції Ради Європи «Про значення культурної спадщини для суспільства»
 89. Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини»
 90. Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини»
 91. Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону підводної культурної спадщини»
 92. Конвенція Гаазької конференції з міжнародного приватного права «Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів»
 93. Конвенція Ради Європи «Про захист прав людини і основоположних свобод»
 94. Наказ МЗС України «Про засвідчення інструкції «Про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном»
 95. Наказ Мінекобезпеки України «Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення»
 96. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації»
 97. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно»
 98. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно»
 99. Наказ Мінприроди України «Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)»
 100. Наказ Мін'юсту України «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів»
 101. Наказ Мін'юсту України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»
 102. Наказ Мін'юсту України «Про затвердження Порядку перекладу актів acquis communautaire на українську мову»
 103. Наказ Мін'юсту України та МЗС України «Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України»
 104. Нормативно правові акти Держпатенту України та Міністерства освіти і науки України
 105. Оглядовий лист Вищого господарський суд України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції»
 106. Оглядовий лист Вищого господарський суд України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про рекламу»
 107. Паризька конвенція про охорону промислової власності. 
 108. Постанова ВР України «Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції»
 109. Постанова ВР України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР»;
 110. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення»
 111. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»
 112. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин»
 113. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів»
 114. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»
 115. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту залізниць України»
 116. Постанова Кабінету Міністрів України «Про розмір неустойки за повну або часткову несплату покупцями коштів за об'єкти приватизації»
 117. Постанова КМ України "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)"
 118. Постанова КМ України "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці"
 119. Постанова КМ України "Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР"
 120. Постанова КМ України “Про затвердження Порядку надання КМ України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми”
 121. Постанова КМ України «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів»
 122. Постанова КМ України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади»
 123. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним»
 124. Постанова КМ України від 25 серп­ня 1998 р. № 1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіско­ваного та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним»
 125. Постанова КМУ «Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України»
 126. Постанова КМУ «Про заходи державного регулювання космічної діяльності»
 127. Протокол ЄС «Про захист та добре ставлення до тварин»
 128. Резолюція Європейського Парламенту щодо спільної стратегії Європейського Союзу по відношенню до України
 129. Рекомендації Ради Європи та Комітету Міністрів Ради Європи «Про перевірку законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини»
 130. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
 131. Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання прав на патенти і промислові зразки
 132. Стандарти, Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання суміжних прав
 133. Стандарти, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS) щодо наявності, обсягу та використання авторських прав
 134. Стратегія Ради Європи «Про збереження біологічного та ландшафтного різноманіття» тощо.
 135. Угода про співробітництво у сфері авторського права і суміжних прав
 136. Указ Президента "Про тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні"
 137. Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерства та інших органів виконавчої влади»
 138. Указ Президента України «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів»
 139. Указ Президента України «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"»
 140. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»

 

3.2.2.2. З питань сімейного права:

 

 1. Декларація про соціальні та правові принципи щодо захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та при їх усиновленні на національному та міжнародному рівнях / прийнята резолюцією 41/85 Генеральної Асамблеї ООН від 03.12.86 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – № 5. – Ст.54.
 2. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, ратифікована Законом України від 06.03.2008 // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 17. – ст. 177.  
 3. Європейська конвенція про здійснення прав дітей, ратифікована Законом від 3.08.2006 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 91. – ст. 3355. – стор. 86.
 4. Загальна декларація прав людини / прийнята в проголошена резолюцією 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї від 10.12.48 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – № 5. – Ст.19.
 5. Закон України «Про виконання рішень та застосування  практики Європейського суду з прав людини»  від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – 30. –ст.260.
 6. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст.65.
 7. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 1 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – ст.509.
 8. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 6. – ст.147.
 9. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – ст.561.
 10. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 27. – ст.218.
<>11.Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – ст.540.
 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради – 2001. – № 30. – ст.142.
<>15.16.Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1994. – 14. – ст.80.
 • Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом № 20/5 Міністерства юстиції України від 03.03.2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – ст. 639. – стор. 315.
 • Конвенція про контакт з дітьми, ратифікована Законом від 20.09.2006. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 91. – ст. 3356. – стор. 92.
 • Конвенція про права дитини / прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.89 р.; набула чинності для України з 27.09.91 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №5. – Ст. 35.
 • Конвенція про стягнення аліментів за кордоном, укладена в Нью-Йорку 20 червня 1956 року. Україна приєдналася згідно із Законом  від 20.07.2006 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 45.
<>22.Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою № 146 Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р.
 • Перелік додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців, затверджений наказом № 320 Міністерства оборони України від 04.11.96 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – Презентаційний випуск.
 • Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, затверджений наказом № 479 Міністерства охорони здоров'я України від 20.08.2008 // Офіційний вісник України. – 2008. –  82. – ст. 2784.
 • Перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту, затверджений наказом № 510 Міністерства охорони здоров’я України від 02.09.2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 91. – стаття 3036.
 • Положення про дитячий будинок сімейного типу. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2002. – № 26. – Ст. 211.
 • Положення про прийомну сім'ю. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2002. – № 26. – Ст.212.
 • Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою № 1740 Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 47. – ст. 2128.– стор. 89.
 • Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затверджений постановою № 81 Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 8.– ст. 293. 
 • Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджений постановою № 189 Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 8. – ст. 446. – стор. 95.
 • Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою № 905 Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 79. – ст. 2660. – стор. 126.
 • Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою № 866 Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 76. – ст. 2561. – стор. 47. 
 • Порядок стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги, затверджений постановою № 1203 Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – ст. 1599. – стор. 175.
 • Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом N 96/5 Міністерства юстиції України від 12.01.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 4. – Том 2. – ст. 238 – стор. 939.
<>36. 

 

 

3.2.3. Судова практика:

 1. Постанова № 6 Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27.03.1992.
 2. Постанова № 14 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди,  заподіяної   підприємствам,  установам, організаціям їх працівниками» від 29.12.1992.
 3. Постанова № 4 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995.
 4. Постанова № 5 Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12.04.1996.
 5. Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.96 р.
 6. Постанова № 16 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України» від 12.06.1998.
 7. Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» від 16.04.2004.
 8. Постанова № 3 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006.  
 9. Постанова № 3 Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» від 30.03.2007. 
 10. Постанова № 11 Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.2007.
 11. Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30.05.2008.
 12. Постанова № 1 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009.
 13. Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 06.11.2009.
 14. Постанова № 14 Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18.12.2009.
 15. Постанова № 15 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про банкрутство» від 18.12.2009.
 16. Постанова № 5 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 04.06.2010.

 

                                                  

3.3. Інформаційні ресурси

3.3.1. Корисні веб-сайти:

 1. www.presidentgov.ua – офіційна сторінка Президента України.
 2. www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.
 3. www.zakon.nau.ua - Правова система Нормативних актів України (НаУ)
 4. www.state-gov.ua – Кабінет Міністрів України
 5. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.
 6. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України
 7. www.bank.gov.ua – Національний банк України
 8. www.ukrstat.ua – Державний комітет статистики України.
 9. www.uceps.org – Український центр економічних і політичних досліджень ім.       О. Разумкова.
 10. www.reyestr.court.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень.
 11. www. yurpractika.com - Газета «Юридическая практика».
 12. www.ukurier.gov.ua - Газета «Урядовій кур'єр».
 13. www.scourt.gov.ua – Верховній Суд України.

 

 

3.3.2. Наукові та електронні бібліотеки в Україні:

 1. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
 2. www.lib.academv.sumy.ua – Бібліотека банківської справи.
 3. www.nplu.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека України
 4. www.lsl.lviv.ua – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника
 5. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького.
 6. www.korolenko.kharkov.com – Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
 7. www-library.univer.kharkov.ua – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

 

3.3.3.  Міжнародні суди:

www.icj-cij.org – Міжнародний суд правосуддя (International Court of Justice)

www.curia.eu.int – Суд правосуддя Європейських Співтовариств (Court of Justice of the European Communities)

www.echr.coe.int – Європейський Суд по захисту прав людини (European Court of Human Rights)

www.worldcourts.com – Інформація про міжнародні суди

 

3.3.4.  Міжнародні економічні і фінансові організації:

 1. www.imf.org – Міжнародний валютний фонд.
 2. www.in.org – Організація Об’єднаних Націй.
 3. www.wto.org – Світова організація торгівлі.
 4. www.worldbank.org – Група Світового Банку.

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, екзамен

 

 

Засоби діагностики успішності навчання

 

Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль

 

Частина 1

 1. Поняття цивільного права як галузі права.
 2. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
 3. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості.
 4. Функції цивільного права.
 5. Принципи цивільного права.
 6. Система цивільного права.
 7. Поняття цивільного права як науки та навчальної дисципліни.
 8. Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства.
 9. Акти цивільного законодавства, їх система.
 10. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
 11. Акти цивільного законодавства і договір. Звичай. Міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, як частина національного цивільного законодавства України.
 12. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.
 13. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій, та норм моралі.
 14. Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення
 15. Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.
 16. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.
 17. Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад.
 18. Класифікація юридичних фактів.
 19. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.
 20. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.
 21. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.
 22. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.
 23. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
 24. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.
 25. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
 26. Оголошення фізичної особи померлою.
 27. Індивідуалізація фізичної особи.
 28. Акти цивільного стану.
 29. Фізична особа-підприємець.
 30. Поняття, цілі та значення опіки та піклування.
 31. Суб’єкти опіки та піклування.
 32. Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи.
 33. Види юридичних осіб.
 34. Способи створення юридичної особи.
 35. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.
 36. Філії та представництва юридичної особи.
 37. Відповідальність юридичних осіб.
 38. Індивідуалізація юридичної особи.
 39. Припинення юридичної особи.
 40. Поняття та види підприємницьких товариств.
 41. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах.
 42. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.
 43. Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.
 44. Речі як об’єкти цивільних прав.
 45. Класифікація речей та її правове значення.
 46. Оборотоздатність речей в цивільному праві.
 47. Майно як особливий об’єкт цивільних прав.
 48. Гроші (грошові кошти). Валютні цінності.
 49. Цінні папери.
 50. Поняття та особливості робіт та послуг як об’єктів  цивільних прав, їх поняття та види.
 51. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.
 52. Поняття, ознаки та значення правочинів.
 53. Види правочинів.
 54. Чинність правочину.
 55. Тлумачення змісту правочину.
 56. Недійсність правочину.
 57. Поняття, підстави виникнення та види представництва.
 58. Вчинення правочинів представником.
 59. Довіреність.
 60. Припинення представництва.
 61. Поняття строку і терміну, їх значення та види.
 62. Обчислення строків.
 63. Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
 64. Види позовної давності
 65. Обчислення та перебіг позовної давності.
 66. Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.
 67. Наслідки спливу позовної давності.
 68. Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права.
 69. Здійснення особистих немайнових прав.
 70. Захист особистих немайнових прав.
 71. Право на життя. Право на охорону здоров’я.
 72. Право на свободу. Право на особисту недоторканість.
 73. Право на сім’ю. Право на опіку або піклування. Патронат.
 74. Право на ім’я. Право на повагу до гідності та честі. Право на недоторканість ділової репутації.
 75. Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю. Право на інформацію. Право на особисті папери. Право на таємницю кореспонденції.
 76. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок.
 77. Право на місце проживання. Право на недоторканість житла. Право на вибір роду занять. Право на свободу пересування.
 78. Право на свободу об’єднання. Право на мирні зібрання.
 79. Поняття та ознаки речового права.
 80. Захист речових прав.
 81. Поняття права власності та його зміст.
 82. Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності.
 83. Підстави набуття права власності.
 84. Момент виникнення права власності у набувача.
 85. Здійснення права власності.
 86. Право власності на землю (земельну ділянку).
 87. Право власності на житло.
 88. Припинення права власності.
 89. Поняття та види права спільної власності.
 90. Здійснення права спільної власності.
 91. Поняття та види захисту права власності.
 92. Речово-правові способи захисту права власності.
 93. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.
 94. Право володіння чужим майном як речове право.
 95. Право користування чужим майном як речове право
 96. Поняття права інтелектуальної власності.
 97. Система виключних прав на нематеріальні об’єкти.
 98. Зміст права інтелектуальної власності.
 99. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.
 100. Захист права інтелектуальної власності.
 101. Об’єкти авторського права.
 102. Зміст суб’єктивного авторського права.
 103. Обмеження авторського права.
 104. Суміжні права.
 105. Об’єкти патентного права.
 106. Зміст суб’єктивного патентного права.
 107. Право на комерційне найменування.
 108. Право на торговельну марку.

 

Частина 2

 1. Поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі цивільного права.
 2. Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання).
 3. Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.
 4. Виконання зобов’язання.
 5. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.
 6. Неустойка.
 7. Завдаток.
 8. Порука.
 9. Гарантія.
 10. Застава.
 11. Притримання.
 12. Припинення зобов’язань.
 13. Правові наслідки порушення зобов’язань.
 14. Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.
 15. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.
 16. Цивільно-правовий договір.
 17. Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.
 18. Порядок укладення договорів.
 19. Підстави для зміни або розірвання договору.
 20. Загальні та відмінні риси договорів про передачу майна у власність. Види таких договорів.
 21. Договір купівлі-продажу.
 22. Договір роздрібної купівлі-продажу.
 23. Договір поставки.
 24. Договір контрактації.
 25. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
 26. Договір міни.
 27. Договір ренти.
 28. Договір довічного утримання (догляду).
 29. Договір дарування.
 30. Загальні та відмінні риси договорів про оплатне передання майна у тимчасове володіння та користування. Види таких договорів.
 31. Договір найму (оренда).
 32. Договір прокату.
 33. Договір найму (оренди) земельної ділянки.
 34. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди.
 35. Договір найму (оренди) транспортного засобу.
 36. Договір найму (оренди) житла.
 37. Договір позички.
 38. Загальні та відмінні риси договорів про оплатне виконання робіт. Види таких договорів.
 39. Договір підряду.
 40. Договір побутового підряду.
 41. Договір будівельного підряду.
 42. Договір підряду на проектні та пошукові роботи.
 43. Договір на виконання науково-дослідних або  дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
 44. Загальні положення про договори з надання послуг: предмет договору, умови виконання. Загальні та відмінні риси договорів про надання послуг. Види таких договорів.
 45. Договір перевезення.
 46. Договір транспортного експедирування.
 47. Договір зберігання.
 48. Договір страхування.
 49. Договір доручення.
 50. Договір комісія.
 51. Договір управління майном.
 52. Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу.
 53. Договір банківського рахунку.
 54. Договір факторингу.
 55. Розрахунки.  Загальні положення про розрахунки.
 56. Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
 57. Договір про комерційну концесію.
 58. Загальні положення про спільну діяльність.
 59. Просте товариство.
 60. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.
 61. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.
 62. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
 63. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
 64. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
 65. Деліктні зобов’язання.
 66. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.
 67. Загальні положення про порядок та обсяг відшкодування заподіяної шкоди.
 68. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.
 69. Відшкодування моральної шкоди.
 70. Відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків.
 71. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, або органами місцевого самоврядування  або їхніми посадовими особами.
 72. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
 73. Відшкодування шкоди, завданої злочином.
 74. Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття та недієздатними особами.
 75. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної небезпеки.
 76. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
 77. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
 78. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).
 79. Поняття спадкування, підстави спадкування. Відкриття спадщини, місце і час відкриття спадщини.
 80. Спадкова маса.
 81. Суб’єкти спадкових правовідносин.
 82. Об’єкти спадкового правонаступництва.
 83. Спадкування за заповітом.
 84. Посвідчення заповіту.
 85. Зміст заповіту.
 86. Види заповідальних розпоряджень.
 87. Право на обов’язкову частку у спадщині.
 88. Спадкування за законом.
 89. Право на прийняття спадщини.
 90. Дії, які свідчать про прийняття спадщини.
 91. Виконання заповіту.
 92. Оформлення права на спадщину.
 93. Спадковий договір.
 94. Поняття сімейного права України.
 95. Предмет та метод сімейного права України. Співвідношення сімейного та цивільного права.
 96. Функції та принципи сімейного права України.
 97. Акти сімейного законодавства України.
 98. Поняття та види сімейних правовідносин.
 99. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.
 100. Елементи сімейних правовідносин
 101. Строки в сімейному праві. Застосування позовної давності до сімейно-правових спорів.
 102. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.
 103. Форми та способи захисту сімейних прав та інтересів. Відповідальність у сімейному праві.
 104. Поняття шлюбу та його ознаки. Умови та порядок укладення шлюбу.
 105. Недійсність шлюбу.
 106. Загальна характеристика особистих немайнових прав подружжя.
 107. Особисті немайнові обов`язки подружжя.
 108. Поняття та правова природа шлюбного договору.
 109. Порядок укладення шлюбного договору. Суб’єкти шлюбного договору. Зміст шлюбного договору.
 110. Підстави виникнення батьківських правовідносин. Визначення походження дитини і запис батьків дитини.
 111. Особисті права та обов’язки батьків.
 112. Особисті права та обов’язки дітей
 113. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім’ї та родичів
 114. Майнові права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів
 115. Поняття, види, зміст та значення форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
 116. Поняття та значення усиновлення. Умови та порядок усиновлення.