Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Цивільне сімейне право

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

КАФЕДРА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ ТА ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

для курсантів, термін навчання 3 роки

 

з дисципліни

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

 

 

Галузь знань:

0304 Право

Напрям підготовки (спеціальність):

6.030402 Правоохоронна діяльність;

 

 

Спеціалізація

Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

 

Форма навчання:

денна форма навчання

         

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2013

 

Передмова

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

__________2012 Протокол № _____

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

Факультету з підготовки слідчих

15 листопада 2012 Протокол № 4

______________     Музичук О.М.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

___________2012 Протокол № _____

 

______________     Музичук О.М.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

7 листопада 2012 Протокол № 5

 

 ______________         Зайцев О.Л.

 

 

 

 

Рецензенти:

Дідук А.Г., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України, канд. юрид. наук.

Мельник К.Ю., начальник кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юрид. наук, доцент.

 

 

 

Р 56

Цивільне та сімейне право : Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи: для курсантів, термін навчання 3 роки / Розробники: Зайцев О.Л., Кройтор В.А., Шишка О.Р., Піхурець О.В., Мічурін Є.О., Дячкова Н.А., Сліпченко С.О., Кириченко Т.С., Євко В.Ю., Кожевникова В.О, Ясечко С.В, Тіхонова М.А., Міхайлов С.В., Степаненко Т.В., Бортнік О.Г., Сапейко Л.В. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013. – 183 с.

 

 

 

 

 

© Зайцев О.Л., Кройтор В.А., Шишка О.Р. та ін.  2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013

 

1. Загальні методичні вказівки

 

Самостійна робота – вид індивідуальної діяльності курсанта, заснована на власних пізнавальних навичках. Метою самостійної роботи є отримання навичок роботи з науковою літературою й практичними матеріалами, необхідними для поглибленого вивчання навчального курсу «Цивільне та сімейне право», а також розвиток у них здібностей до самостійного (без допомоги викладача) вивченню й викладу отриманої інформації. У зв'язку із цим основними завданнями самостійної роботи курсантів, що вивчають навчальну дисципліну «Цивільне та сімейне право», є:

- опанування необхідними теоретичними положеннями, що вироблені цивілістичною думкою;

- освоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою цивільного та сімейного законодавства України;

- ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування цивілістичних та сімейно-правових норм;

-   продовження вивчення цивільного та сімейного права поза аудиторно за програмою, яка затверджена кафедрою.

В результаті вивчення дисципліни курсанти повинні:

 • знати: основні поняття, категорії, інститути, підгалузі цивільного та сімейного права України, чинне цивільне законодавство та інші акти цивільного законодавства та міжнародні договори, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України; основні бази даних, де знаходяться законодавство та нормативно-правові акти; підходи судової практики, у вирішенні питань, що стосуються цивільних та сімейних відносин; основні положення цивільно-правової доктрини з питань цивільних та сімейних відносин.
 • уміти: тлумачити та розкривати основні поняття, інститути, категорії цивільного та сімейного права, правильно застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних правових ситуацій, використовувати різноманітні цивільно-правові засоби для розв’язання питаня, що виникають при захисті цивільних прав та інтересів учасників цивільних відносин; відслідковувати судову практику стосовно рішень Верховного Суду України, що прийняті за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах; вміло використовувати електроні бази даних із законодавством та судовою практикою, що знаходяться на веб-сайтах всесвітньої мережі Інтернет; слідкувати за змінами у чинному законодавстві.

У ході вивчення курсу «Цивільне та сімейне право» курсантам надається 94 годин на самостійну роботу; під час самостійної роботи курсанти мають підготувати конспект за питаннями, які надаються для самостійного вивчення та першоджерел, вирішити практичні завдання. Програмою курсу також передбачається підготовка курсантами рефератів, наукових робіт, доповідей та повідомлень, які здійснюються під контролем викладача.

При підготовці до занять з кожної теми насамперед слід ознайомитися з відповідними методичними вказівками, які орієнтують на засвоєння основних найбільш важливих питань даної теми, потім вивчити рекомендовані нормативні акти, основну та додаткову літературу.

При розрахунку успішності курсантів з кожного модулю враховуються такі види робіт: аудиторна робота (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); модульний контроль (виконання тестів, контрольних робіт з конкретного модулю або в іншому вигляді передбаченому в робочій навчальній програмі дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Результат аудиторної роботи за конкретний модуль розраховується як середньоарефметичне значення з усіх виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю та виставляється викладачем у журналі обліку роботи академічної групи курсантів окремою графою.

 

Результат аудиторної роботи
за модуль

=

Оцінка, яка отримана на під час

1
аудиторного заняття

+

Оцінка, яка отримана на під час

2
аудиторного заняття

+

Оцінка, яка отримана на під час

...
аудиторного заняття

+

Оцінка, яка отримана на під час

n
аудиторного заняття

:

Кількість виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю

Результат самостійної та індивідуальної роботи розраховується за такою ж формулою як і результат аудиторної роботи та виставляється викладачем у журналі обліку роботи академічної групи курсантами окремою графою.

Курсант, який отримав оцінку «незадовільно» за аудиторну або самостійну та індивідуальну роботу, має право перескласти її.

За 100-бальною шкалою максимальна кількість балів з вищезазначених видів робіт, які використовуються при розрахунку успішності курсантів з кожного модуля, становить:

 • аудиторна робота – 15;
 • самостійна та індивідуальна робота – 10;
 • модульний контроль – 25.

Для переводу результатів вищевказаних видів робіт з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться такі коефіцієнти:

 • для аудиторної роботи – 3;
 • для самостійної та індивідуальної роботи – 2;
 • для модульного контролю – 5.

Якщо курсант має за будь-який вид робіт оцінку «незадовільно», то ця оцінка помножається на коефіцієнт, який дорівнюється
0 (нулю).

Кількість балів, набраних  курсантом (студентом, слухачем) за модуль

=

Результат аудиторної роботи за модуль (за
4-бальною шкалою)

Х

3

+

Результат самостійної та індивідуальної роботи за модуль (за 4-бальною шкалою)

Х

2

+

Результат модульного контролю (за
4-бальною шкалою)

Х

5

Формула розрахунку балів з модулю

 

 

Підсумковий контроль

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума середньоарифметичного значення результатів засвоєння модулів та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

Підсумковий модульний контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку) з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів) становить 50.

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни за результатами вивчення модулів

=

бали набрані за
1
 модуль

+

бали набрані за
2
модуль

+

бали набрані за ...

модуль

+

бали набрані за
n
модуль

 

:

Кількість модулів

 

+

Бали набрані на підсумковому контролі (екзамені, заліку)

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни

 

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі підсумкового модульного контролю (екзамену чи заліку), то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоаріфметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах».

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

 

=

Підсумкові бали
(оцінка )
 за 
1   семестр

 

+

Підсумкові бали
(оцінка )

за
 2    семестр

 

+

Підсумкові бали
(оцінка )
за
 ...  семестр

 

+

Підсумкові бали
(оцінка )
за
n  семестр

:

Кількість семестрів
в яких вивчалась навчальна дисципліна

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни, яка вивчається протягом двох і більше семестрів

 

 

 

Номер
модуля та
кількість тем

Критерії оцінювання навчальної дисципліни для денна форма навчання (курсанти), термін навчання 3 роки – фахівці для органів внутрішніх справ за експериментальною програмою підготовки

Аудиторна
 робота

Самостійна та індивідуальна робота

Модульний контроль

Модуль № 1

Теми 1-13

Отримати не менше 2 позитивних оцінок

Конспект лекцій, вирішити практичні завдання, підготувати реферат (на розсуд викладача)

Отримати за модульний контроль не менше 15 балів

Модуль № 2

Теми 14-21

Отримати не менше 2 позитивних оцінок

Конспект лекцій, вирішити практичні завдання, підготувати реферат (на розсуд викладача)

Отримати за модульний контроль не менше 15 балів

Модуль № 3

Теми 22-32

Отримати не менше 2 позитивних оцінок

Конспект лекцій, вирішити практичні завдання, підготувати реферат (на розсуд викладача)

Отримати за модульний контроль не менше 15 балів

Модуль № 4

Теми 33-36

Отримати не менше 2 позитивних оцінок

Конспект лекцій, вирішити практичні завдання, підготувати реферат (на розсуд викладача)

Отримати за модульний контроль не менше 15 балів

 

 

2. Структура залікового кредиту та тематика дисципліни.

 

Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид

контролю

 

МОДУЛЬ 1

56

МК

 

 

Змістовий модуль № 1: Загальні положення

 

 

 

Тема № 1: Поняття цивільного права та його система.

Тема № 2. Цивільне законодавство України

Тема № 3. Цивільні правовідносини

Тема № 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків

Тема № 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів

18

 

 

Лекція за темою № 1, № 2, № 3, № 4, № 5

2

 

 

Практичні заняття за темою № 1, № 2, № 3

2

 

Практичні заняття за темою № 4, № 5

2

 

Самостійна робота за темою № 1

2

 

Самостійна робота за темою № 2

2

 

Самостійна робота за темою № 3

2

 

Самостійна робота за темою № 4

2

 

Самостійна робота за темою № 5

4

 

Тема 6. Фізична особа

Тема 7. Опіка та піклування

Тема 8. Юридична особа

Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

20

 

 

Лекція за темою № 6, № 7, № 8, № 9

4

 

 

Практичні заняття за темою № 6, № 7

2

 

Практичні заняття за темою № 8, № 9

2

 

Самостійна робота за темою № 6

4

 

Самостійна робота за темою № 7

2

 

Самостійна робота за темою № 8

4

 

Самостійна робота за темою № 9

2

 

Тема 10. Об’єкти цивільних прав

Тема 11. Правочини

Тема 12. Представництво

Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність

18

 

 

Лекція за темою № 10, № 11, № 12, № 13

2

 

 

Практичні заняття за темою № 10, № 11

4

 

Практичні заняття за темою № 12, № 13

2

 

Самостійна робота за темою № 10

2

 

Самостійна робота за темою № 11

4

 

Самостійна робота за темою № 12

2

 

Самостійна робота за темою № 13

2

 

МОДУЛЬ 2

34

МК

 

 

Змістовний модуль № 2. Особисті немайнові права фізичної особи

 

 

 

 

Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи

Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

10

 

 

Лекція за темою № 14, № 15, № 16

2

 

 

Практичні заняття за темою № 14, № 15, № 16

2

 

Самостійна робота за темою № 14

2

 

Самостійна робота за темою № 15

2

 

Самостійна робота за темою № 16

2

 

Змістовний модуль № 3. Речове право

 

 

 

Тема 17. Загальні положення про речове право

Тема 18.  Право власності

Тема 19.  Право спільної власності

Тема 20. Захист права власності

Тема 21. Речові права на чуже майно

24

 

 

Лекція за темою № 17, № 18, № 19, № 20, № 21

2

 

 

Практичні заняття за темою № 17, № 18, № 19

4

 

Практичні заняття за темою № 20, № 21

4

 

Самостійна робота за темою № 17

2

 

Самостійна робота за темою № 18

4

 

Самостійна робота за темою № 19

2

 

Самостійна робота за темою № 20

2

 

Самостійна робота за темою № 21

4

 

Всього за V семестр:

90

 

 

МОДУЛЬ 3

62

МК

 

Змістовний модуль № 4. Право інтелектуальної власності

 

 

Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Тема 23. Авторське право та суміжні права

Тема 24. Право промислової власності

14

 

Лекція за темою № 22, № 23, № 24

4

 

Практичні заняття за темою № 22, № 23, № 24

4

Самостійна робота за темою № 22

2

Самостійна робота за темою № 23

2

Самостійна робота за темою № 24

2

Змістовний модуль № 5. Зобов’язальне право

 

 

Тема 25. Загальні положення про зобов’язання.

12

 

Лекція за темою № 25

2

Лекція за темою № 26

2

 

Практичні заняття за темою № 25, № 26

2

Самостійна робота за темою № 25

4

Самостійна робота за темою № 26

2

Тема 27. Договори про передачу майна у власність

6

 

Лекція за темою № 27

2

 

Практичні заняття за темою № 27

2

Самостійна робота за темою № 27

2

Тема № 28. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування

6

 

Лекція за темою № 28

2

 

Практичні заняття за темою № 28

2

Самостійна робота за темою № 28

2

Тема № 29. Договори про виконання робіт

6

 

Лекція за темою № 29

2

 

Практичні заняття за темою № 29

2

Самостійна робота за темою № 29

2

Тема № 30. Договори про надання послуг

8

 

Лекція за темою № 30

2

 

Практичні заняття за темою № 30

2

Самостійна робота за темою № 30

4

Тема 31. Договори про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Договір  комерційної концесії

Тема  32. Договір про спільну діяльність

10

 

Лекція за темою № 31, № 32

2

 

Практичні заняття за темою № 31, № 32

2

Самостійна робота за темою № 31

4

Самостійна робота за темою № 32

2

МОДУЛЬ 4

28

МК

 

 

Тема № 33. Недоговірні зобов’язання.

10

 

Лекція за темою № 33

2

 

Практичні заняття за темою № 33

4

Самостійна робота за темою № 33

4

Змістовний модуль № 6. Спадкове право

 

 

Тема № 34. Загальні положення про спадкування

10

 

Лекція за темою № 34

2

 

Практичні заняття за темою № 34

4

Самостійна робота за темою № 34

4

Змістовний модуль № 7. Сімейне право

 

 

Тема 35. Загальні положення сімейного права.

Тема 36. Сімейні правовідносини

8

 

Лекція за темою № 35, № 36

2

 

Практичні заняття за темою № 35, № 36

2

Самостійна робота за темою № 35

2

Самостійна робота за темою № 36

2

Всього за VІ семестр:

90

 

Всього за курс:

180

екзамен

                   

 

 

 

 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи

 

МОДУЛЬ 1

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Тема № 1. Поняття цивільного права та його система

 

Навчальна мета заняття є: поглиблення і закріплення знань про місце цивільного права у системі правових галузей, визначення ролі цивільного права при переході країни до ринкових відносин; поняття, предмет і методи науки цивільного права; ознайомлення з основними рисами цивільного права зарубіжних країн.

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття цивільного права як галузі права, законодавства, науки та навчальної дисципліни.
 2. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
 3. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості.
 4. Функції цивільного права.
 5. Принципи цивільного права.
 6. Система цивільного права.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Місце цивільного права в системі права України.
 2. Співвідношення цивільного і господарського права.
 3. Відмежування цивільного права від інших галузей права України, які регулюють майнові та немайнові відносини.
 4. Значення цивільного права в діяльності органів внутрішніх справ України.
 5. Поняття, ознаки та значення предмету цивільно-правового регулювання.
 6. Поняття, ознаки та значення методу цивільно-правового регулювання.
 7. Поняття, значення та види функцій цивільного права.
 8. Поняття, значення та види принципів цивільного права.
 9. Поняття та елементи системи цивільного права.
 10. Предмет та метод науки цивільного права та навчальної дисципліни, їх значення.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття цивільного права як галузі права, законодавства, науки та навчальної дисципліни.
 2. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
 3. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості.
 4. Функції цивільного права.
 5. Принципи цивільного права.
 6. Система цивільного права.

 

Практичні завдання:

Завдання №1

Проаналізуйте наведені ситуації:

1. Ковальов прийшов на роботу і не привітався з колегами. Один з них, Віденко, вголос та в критичній формі висловився стосовно виховання Ковальова і манер його поведінки в колективі, внаслідок чого виникла сварка. Більшість працівників пересварилися між собою, іншим був зіпсований настрій, а у відділі встановилася гнітюча обстановка. Деякі з працівників вважали, що внаслідок сварки була порушена їх гідність і звернулися до роботодавця з вимогою навести належний порядок і створити умови для плідної праці.

2. Головко внаслідок порушення правил обгону пошкодив автомобіль Mercedes (зіпсовано крило, пошкоджене фарбування, стояк дверей, розбите переднє вітрове скло та ксенонова фара), яким керував Криворучко – працівник органів внутрішніх справ. На вимогу відшкодувати завдану шкоду Головко зазначив, що грошей, необхідних на ремонт, в нього немає, іншого майна також, і нічого робити він не буде, а натомість запропонував Криворучко забрати його автомобіль ВАЗ 2101 1979 року випуску. Більше того, Головко заявив, що, якщо Криворучко наполягатиме на своєму, то він звернеться до інспекції з особового складу зі скаргою про незаконні вимоги і погрози.

На вимогу Криворучко факт дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) було запротокольовано, складено схему. Проведене автотоварознавче дослідження встановило розмір завданого збитку – 16 тис. гривень. В інспекції з особового складу потерпілому порадили пред’явити свої претензії до порушника.

Визначити, які виникли відносини? Який правове становище працівника міліції в разі автотранспортної пригоди за його участі? Чи може він захистити свої права і які перспективи цивільного позову про відшкодування завданого збитку в разі звернення до суду?

Завдання №2

Раковський останні три роки за договором підряду передавав виготовлені ним на своєму подвір’ї та в своїй власній печі гончарні вироби приватному підприємцю Пєтухову. Відповідно до усної домовленості за кожну передану партію товару Раковський отримував визначену суму грошей. У зв’язку із настанням пенсійного віку, Раковський звернувся до Пєтухова з проханням видати довідку про отриману заробітну плату і видати трудову книжку. Пєтухов йому відмовив і сказав, що як покупець та приватний підприємець, який працює на єдиному податку, не вів записів, а оскільки в нього немає найманих працівників, то не вів і трудових книжок. Він порадив Раковському звернутися до податкової інспекції і отримати довідку про сплачені ним податки і таким чином вирішити питання про розмір облікової суми для визначення розміру пенсії. Але виявилось, що Раковський як безробітний стояв на обліку у бюро працевлаштування і майже рік отримував допомогу як безробітний. Податки він не сплачував і декларації про отримані доходи не подавав.

Проконсультуйте Раковського з приводу галузевої приналежності його відносин з Пєтуховим, його правового становища та можливого врегулювання ситуації.

Завдання №3

Алієв за власний рахунок видав свій роман і уклав з двома харківськими підприємцями (продавцями книг) договір на реалізацію своєї книги. Невдовзі у м. Києві він виявив факт незаконного продажу своєї книги і звернувся до працівників органів внутрішніх справ з вимогою про фіксацію факту продажу. Працівники відділу боротьби зі злочинами у сфері використання прав інтелектуальної власності склали протокол і почали провадження. Проте, при перевірці в продажу виявилося всього 3 книжки, внаслідок чого справу було припинено за підставою малозначущості діяння.

Якими галузевими нормами регулюються вказані правовідносини? Які підстави виникнення цивільних правовідносин? Які можливості для захисту авторських прав Алієва? Дайте консультацію за даним фактом.

Завдання №4

Виходячи з житлового будинку на тренування Вовченко, професійний футболіст, підковзнувся на східцях і зламав ногу. Внаслідок цього він протягом тривалого часу перебував на лікуванні, пропустив футбольний сезон і за контрактом втратив свій гонорар.

Який характер носять відносини, що виникли? Що б ви порадили Вовченку, якби з’ясувалося, що:

а) східці спеціально були вимазані слизькою рідиною малолітніми «жартівниками», що проживають у тому ж будинку;

б) східці не були очищені двірником від льоду;

в) східці ненароком були вимазані сметаною, яка витекла із розірваного пакета сусідки, а коли та пішла за ганчіркою, щоб прибрати розлите, сталася пригода.

Завдання №5

Сумською філією «Геобанку» за домовленістю та з дозволу правління банку було передано тимчасово вільні кошти Полтавській філії для збільшення її кредитного фонду. Коли суму у визначений термін не було повернено, Сумська філія банку звернулась із претензією до Полтавської філії про повернення нею переказаної суми грошей. Полтавська філія відмовилась задовольнити вимогу з тієї підставі, що обидві філії є структурними підрозділами одного і того ж комерційного банку як юридичної особи, і переказ коштів з однієї філії у другу є внутрішньою справою правління банку. Управляючий Сумською філією свою вимогу мотивував тим, що за внутрішньобанківськими правилами заробітна плата працівників філії залежить від суми залучених коштів клієнтів і відсотків від наданих кредитів. Таке внутрішнє маневрування коштами призвело до зменшення заробітної плати персоналу Сумської філії.

Після відмови повернення грошей Сумська філія звернулась до Полтавського господарського суду із позовом про повернення грошей. Суд відмовив на тій підставі, що філії банку не є самостійними суб’єктами права.

Визначте вид правових відносин, що виникли в описуваній ситуації.

Завдання №6

Між батьком та повнолітньою донькою – студенткою одного з вищих навчальних закладів – сталася сварка. Внаслідок особистої неприязні до друга доньки батько заборонив їй виходити з дому і запрошувати до себе як своїх подруг, так і друга. Він наказав їй вести домашнє господарство, поратися на кухні та інше. В разі відмови пригрозив нанесенням тілесних ушкоджень та тим, що взагалі вижене з хати на вулицю. Одночасно він розірвав договір на навчання із закладом, де вчилася донька, і відмовився у подальшому сплачувати за її навчання.

Вважаючи це порушенням своїх прав, донька звернулася до вас як юрисконсульта за консультацією. Яку пораду і на якій правовій підставі ви зможете їй надати?

Завдання №7

У червні 2007 р. до суду з позовом про визнання прав спадкоємця звернувся Жадан, племінник померлого у березні Коваля. Своє звернення він обґрунтував тим, що у Коваля нема спадкоємців першої черги, а рідна сестра спадкодавця постійно проживає у США і у своєму листі на його ім’я не заперечувала проти того, щоб Жадан прийняв спадщину. ЦК України, на його думку, надає йому таке право. Крім Жадана, з такою ж заявою звернулась і тітка померлого.

Як з’ясувалося згодом, фактично майном померлого після його смерті опікувалася Діденко, яка проживала разом з ним однією сім’єю ще за рік до смерті. Вона теж пред’явила вимоги на частину майна на тій підставі, що з померлим спільно вела господарство, доглядала за його майном і підтримувала його в належному стані. До того ж вона – одинока жінка, яка не має власного житла.

Якого змісту правовідносини виникли в даному випадку? Яке рішення повинен винести суддя?

Завдання №8

До суду звернувся Кулик з позовом до Сіренка про відшкодування шкоди, завданої відмовою від шлюбу. З матеріалів справи стало відомо, що донька Кулика та син Сіренка подали до органів РАЦС заяву про реєстрацію шлюбу. За домовленістю сторін було призначено дату вінчання та весілля, розпочато приготування до весільної церемонії.

За тиждень до дати призначеного весілля наречений отримав інформацію про непристойну поведінку нареченої, яка зустрічалась одночасно з іншим чоловіком та за плату надавала послуги інтимного характеру. На його думку, це робило неможливим реєстрацію шлюбу і компрометувало його. Внаслідок цього наречений відмовився від реєстрації шлюбу, про що повідомив батька нареченої та РАЦС.

Батько нареченої надав докази про те, що ним витрачені кошти на підготовку проведення церемонії реєстрації шлюбу, закуплені продукти, внесений завдаток власнику кафе, де мало проходити святкування весілля.

Які правовідносини виникли між сторонами ?

Завдання №9

Після смерті батька мешканець м. Харкова Матвієнко внаслідок складеного на його користь заповіту отримав право на спадщину у м. Бєлгороді. До складу спадщини входив будинок, приватне підприємство, автомобіль. Після отримання спадщини до Матвієнка як до спадкоємця звернулась Татарченко, яка була співмешканкою батька Матвієнка. При виділенні частки майна, яке вона набула, спільно проживаючи разом із померлим, до неї пред’явив позов про сплату певної суми грошей Дубцов, котрий став інвалідом внаслідок виробничого травматизму, коли працював на приватному підприємстві батька.

Після прийняття спадщини Матвієнко вирішив залишити собі автомобіль, приватне підприємство продати громадянину Польщі, а будинок продати своєму знайомому мешканцю м. Харкова, що збирався на постійне місце проживання до м. Бєлгород.

Підготуйте розгорнуту консультацію щодо того, якими нормами права слід керуватися Матвієнку.

 

Література :

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №21-22. – ст.135.
 2. Про дію міжнародних договорів на території України. Закон України від 10 грудня 1991р. №1953-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 10. - ст.137.
 3. Про міжнародні договори України. Закон України від 22 грудня 1993р. № 3767-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 10. - ст. 45.
 4. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства про права та свободи людини і громадянина: навчальний посібник. - К.: Парламентське вид-во, 1999.
 5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – Ч. 1. – 692 с.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.7-26, 50-61.
 7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.5-50.
 8. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.5-80.
 9. Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: Проспект, 1997. – С.3-58.
 10. Канзафарова И.С. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Отдельные институты: Учебное пособие. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 352с.
 11. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 12. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 13. Коржанський М., Литвак О. Новий Цивільний кодекс України: думки вчених // Право України. – 2003. - № 9. – С.126-127.

 

 

Тема2. Цивільне законодавство України.

 

Навчальна мета заняття є: поняття і структуру цивільного законодавства; набуття навичок роботи з нормативними матеріалами.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Загальні засади цивільного законодавства.
 2. Акти цивільного законодавства, їх система.
 3. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
 4. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору.
 5. Звичай.
 6. Співвідношення загального і спеціального законодавства.
 7. Аналогія закону і аналогія права.
 8. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Цивільне право та цивільне законодавство.
 2. Конституція України та її значення для цивільного законодавства.
 3. Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства. Закони України.
 4. Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України.
 5. Акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим.

 

Теми рефератів:

 1. Загальні засади цивільного законодавства.
 2. Акти цивільного законодавства, їх система.
 3. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
 4.  Співвідношення актів цивільного законодавства і договору.
 5. Звичай.
 6. Співвідношення загального і спеціального законодавства.
 7. Аналогія закону і аналогія права.
 8. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

 

Практичні завдання:

Завдання №10

Проаналізуйте наведені ситуації:

1. Після одержання свідоцтва про спадщину на дім у місті Бєлгороді, Кисельов, який постійно проживає в м. Харкові, продав його Ламінарному. Через деякий час будинок згорів. Ламінарний подав позовну заяву до Київського районного суду м. Харкова про визнання првочину недійсним, оскільки він не зареєстрував будинок у виконавчому комітеті ради народних депутатів.

2. У результаті ДТП, що сталася у м. Вітебську, з вини водія АТП, яке знаходилося в м. Москві, жителю м. Чугуєва Миколаєву завдано шкоди (розбитий автомобіль «Таврія», заподіяні тілесні ушкодження, внаслідок чого він став інвалідом І групи). Потерпілий звернувся до суду м. Москви з позовною заявою про відшкодування завданої шкоди.

3. Інспектор ДАІ в серпні 2007 року зупинив автомобіль із курськими реєстраційними номерами, яким керував житель м. Харкова Варавко на підставі довіреності, виданої його батьком. Довіреність була без нотаріального посвідчення.

4. У січні 1998 року тижневик «Товариш» опублікував начебто написаний 20 років тому лист групи українських письменників, серед яких були підписи І.Драча, Д.Павличка, В.Яворівського на ім'я голови КДБ СРСР Андропова Ю.В., в якому засуджувалася антирадянська та націоналістична діяльність Світличного, Стуса, братів Горинів, Мороза, Чорновола та інших. Старокиївський районний суд м. Києва за позовом В. Яворівського прийняв справу про захист честі й відшкодування моральної шкоди до свого розгляду.

Вказати, законодавство якої держави повинно застосовуватися у зазначених випадках?

Завдання №11

Уткін звернувся до суду з позовом про стягнення 5 тис. гривень з Борисової. Під час розгляду справи було з’ясовано, що Уткін і Борисова спільно проживали без реєстрації шлюбу. Після однієї зі сварок Борисова викинула на смітник клітку з морською свинкою. Зі слів Уткіна, під подвійним дном клітки у нього була схованка, в якій знаходились приховані гроші у заявленій до стягнення сумі. Як пояснила Борисова, вона викинула клітку й тварину тому, що у неї алергія на шерсть та запахи, а Уткін на це та її прохання не звертав уваги.

Які виникли правовідносини та якими нормами права слід керуватись при вирішенні справи?

 

Література :

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №21-22. – ст.135.
 2. Про дію міжнародних договорів на території України. Закон України від 10 грудня 1991р. №1953-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 10. - ст.137.
 3. Про міжнародні договори України. Закон України від 22 грудня 1993р. № 3767-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 10. - ст. 45.
 4. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства про права та свободи людини і громадянина: навчальний посібник. - К.: Парламентське вид-во, 1999.
 5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – Ч. 1. – 692 с.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.7-26, 50-61.
 7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.5-50.
 8. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.5-80.
 9. Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: Проспект, 1997. – С.3-58.
 10. Канзафарова И.С. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Отдельные институты: Учебное пособие. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 352с.
 11. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 12. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 13. Коржанський М., Литвак О. Новий Цивільний кодекс України: думки вчених // Право України. – 2003. - № 9. – С.126-127.

 

 

Тема3. Цивільні правовідносини

 

Навчальна мета заняття є: закріпити знання курсантів про поняття, особливості цивільних правовідносин, з’ясувати елементи цивільних правовідносин, визначити види цивільних правовідносин.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.
 2. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.
 3. Структура цивільних правовідносин та її характеристика.
 4. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Поняття та  види суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що складають зміст цивільних правовідносин.
 2. Поняття та значення об’єктів цивільних правовідносин.
 3. Оборотоздатність об’єктів.
 4. Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.
 2. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.
 3. Структура цивільних правовідносин та її характеристика.
 4. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.

 

Практичні завдання:

Завдання №12

Лейтенант міліції Остапенко, проходячи повз кар’єр, побачив, що в ополонці тонуть двоє дітей. Рятуючи дітей, він затратив багато зусиль і потонув. Вдова лейтенанта подала позов про відшкодування шкоди, завданої смертю чоловіка, до батьків врятованих. Заперечуючи проти позову, мати одного з врятованих вказала, що відповідати повинна адміністрація школи, в якій у цей час повинен був навчатися її син. Однак в результаті того, що вчителька за порушення дисципліни вигнала його разом із товаришем з класу, вони опинились на розташованому поблизу школи кар’єрі, де і сталася ця трагічна пригода.

Суддя відмовив у прийнятті позову на тій підставі, що відсутній правовий зв’язок між дією вчительки і смертю лейтенанта.

Дати юридичну оцінку ситуації. Встановити підставу виникнення цивільних правовідносин.

Завдання №13

Оперуповноважений кримінальної міліції у справах неповнолітніх, виступаючи на чергових зборах батьків 9 класу, сказав, що учениця цього класу Липова веде аморальне життя, спілкується з сумнівними особами, веде співжиття за гроші як зі своїми однолітками, так і з іншими чоловіками, розпиває спиртні напої, була затримана в підвалі, де знаходився притон і неодноразово нецензурно висловлювалась на дискотеці. При цьому оперуповноваженим були наведені конкретні приклади й надані копії рішень про притягнення Липової до адміністративної відповідальності.

Мати Липової заявила, що це наклеп, і почала вимагати, щоб оперуповноважений не тільки вибачився перед нею і донькою, але й відшкодував заподіяну їй та доньці моральну шкоду.

Перевіряючи наведені факти за позовом матері, суддя зробив запит матеріалів із РВВС, заведених на Липову.

Чи виникають у даному випадку цивільні правовідносини? Зробіть їх аналіз.

Завдання № 14

Кличко подав позовну заяву до суду з вимогами до Брагіна та Петренко про відшкодування завданого йому збитку. Як з’ясувалося з матеріалів справи, Кличко, Брагін і Петренко попередньо домовилися про заснування товариства з обмеженою відповідальністю, яке б спеціалізувалось на продажу продуктів бджільництва. Кличко відповідно до домовленості закупив за власні гроші 200 кг меду, квітковий пилок та інші продукти. Проте Брагін і Петренко змінили думку і відмовились від укладання засновницького договору та створення ТОВ. На вимогу Кличка про дотримання попередньої домовленості вони відповіли, що продукти бджільництва реалізуються погано і сам магазин не зможе скласти конкуренції бджолярам, котрі безпосередньо на автотрасах та за допомогою інших видів контактної торгівлі збувають свою продукцію і не сплачують податків. Вони порадили Кличку так само продавати закуплений товар.

Які виникли відносини? Чи може бути задоволений позов за нормами цивільного права? Проаналізуйте ситуацію.

Завдання №15

Петров як любитель музики в стилі «хардрок» постійно до пізнього вечору, а інколи і вночі, включав на повну потужність музичний центр, що призводило до конфліктів із сусідами. На скарги сусідів про порушення їх права на відпочинок Петров не реагував. Звернення до дільничного інспектора міліції та проведені ним бесіди бажаного результату теж не дали.

Проаналізуйте наведену ситуацію та встановіть підстави здійснення права на особисті уподобання.

Завдання №16

Коли Дубко виходила з ліфта на неї накинувся сусідський собака без намордника. Він порвав пальто, укусив за руку і налякав Дубко. В результаті укусу вона вимушена була лікуватися, у тому числі від неврозу, бо після цього випадку її довго охоплював страх при появі собак.

На вимогу Дубко купити їй нове пальто та відшкодувати витрати на лікування власник собаки Сєров відмовив і пояснив, що собака інстинктивно зреагував без його команди на різкий рух Дубко.

Остання звернулася зі скаргою до дільничного інспектора міліції про порушення правил вигулу собак і відшкодування завданого збитку та моральної шкоди. Після того, як Сєров відбувся попередженням, Дубко звернулась із позовною заявою до суду з вимогою про заборону Сєрову утримувати собак та відшкодувати матеріального збитку у розмірі 3000 гривень (2200 гривень – вартість пальто, 500 гривень – вартість лікування, 300 гривень – втрата заробітку за час лікування) та відшкодування моральної шкоди в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян. Для забезпечення своїх майнових вимог Дубко попросила накласти арешт на майно Сєрова, у тому числі на автомобіль і собаку.

Якою галуззю права треба врегулювати ці правовідносини? Яке рішення може винести суд?

Завдання №17

 Віленов, викладач одного із ВНЗ, пообіцяв своєму приятелю Хомову посприяти у вступі до закладу його доньки для навчання за бюджетні кошти. Після того, як були подані документи у вказаний Віленовим ВНЗ м. Харкова, він своєї обіцянки не виконав. Хомова вступних іспитів не склала і до ВНЗ не вступила. На вимогу про недотримання обіцянки та відшкодування затрат на репетитора, дорогу, перебування в м. Харкові та передані подарунки Віленов відповів, що внаслідок нагального свого відрядження реальної змоги посприяти у вступі на навчання він не мав. До того ж обіцянка не є підставою для виникнення його обов’язку. Віленов також пояснив, що під час зустрічей з Хомовим він також витрачав гроші: пригощав, коли той приїздив, приймав у себе вдома, придбавав та висилав літературу для підготовки до вступу до ВНЗ. Після того, як Хомов йому пригрозив зверненням до прокуратури, Віленов сплатив йому частину коштів. Оскільки Хомов вимагав більше, то Віленов звернувся із заявою до міліції, а потім до суду про повернення переданих під впливом погрози Хомову грошей.

Які виникли правовідносини? Якими нормами права слід керуватися при вирішенні спору?

 

Література:

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – Ч. 1. – 692 с.
 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.62-71.
 4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 81-92.
 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.78-86.
 6. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 7. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 8. Белов В.А. Гражданское право: Общая часть. – М., 2002. – С.529-531.

 

 

Тема4. Підстави виникнення,

зміни та припинення цивільних прав та обов’язків

 

Навчальна мета заняття є: закріпити знання курсантів про юридичний факт та юридичний склад;

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та значення виникнення підстав (юридичних фактів), зміни та припинення цивільних правовідносин.
 2. Юридичний склад.
 3. Класифікація юридичних фактів та їх значення.
 4. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.
 2. Події та дії, правомірні та неправомірні дії, вчинки та акти, адміністративні акти та правочини.
 3. Значення класифікації юридичних фактів.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття та значення виникнення підстав (юридичних фактів), зміни та припинення цивільних правовідносин.
 2. Юридичний склад.
 3. Класифікація юридичних фактів та їх значення.
 4. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

 

Практичні завдання:

Завдання №18

Гаврилюк, якому виповнилося сімнадцять років, звернувся до органу опіки та піклування зі скаргою на своїх батьків. Підставою подання скарги, на його думку, було неналежне виконання батьками своїх батьківських обов’язків, що полягало в ненаданні обіцяного подарунка на день народження. Батьки зауважили, що сім’я знаходиться в скрутному матеріальному становищі і взагалі дарувати подарунки на день народження не є батьківським обов’язком.

Як слід вирішити справу? До якої класифікаційної групи юридичних фактів відноситься день народження?

Завдання №19

Пенсіонерка Коптило подола позовну заяву до суду з вимогами до районної поліклініки про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю. Суду була надана медична картка, яка засвідчувала, що з повноліття Коптило перебувала на обліку і лікувалася тільки в цій поліклініці, але стан її здоров’я постійно погіршувався. Лікарі-експерти вказали, що в деяких випадках необхідно було призначати інше лікування та препарати. Юрисконсульт поліклініки заперечував проти позову, посилаючись на те, що між хворою і поліклінікою не виникли цивільні відносини з підстав, перерахованих в ст. 11 ЦК України.

Встановіть підставу виникнення правовідносин.

Завдання №20

Потерпіла від пограбування Петренко звернулась з позовом до суду про повернення вкрадених речей від злочинців Іваненко та Симоненко. Грабіжники, які перебували під вартою, вказали, що вкрадені речі у них були вилучені працівниками ОВС під час затримання. Де ці речі знаходяться на момент висуненння вимоги, вони не знають, через що шкоду відшкодовувати не будуть.

Проаналізуйте умови завдання, встановіть підставу виникнення цивільних правовідносин.

Завдання №21

Сергієнко звернувся до органу захисту прав споживачів за консультацією. Він вказав, що в супермаркеті зняв з полиці коштовну вазу та коли її розглядав, працівник магазину з верхньої полиці скинув своєму напарнику велику коробку. Через це Сергієнко перелякався і впустив вазу, яка розбилась об підлогу. Магазин запропонував йому відшкодувати вартість вази за оптовою ціною.

Зробіть мотивований висновок у справі.

Завдання №22

Пасажир Миколайчук пред’явив позов до ДП «Укрзалізниця» про відшкодування майнової та моральної шкоди. В суді було встановлено, що Миколайчук придбав квиток на потяг «Київ–Москва» і вчасно виїхав з Києва, але під час проходження митного контролю прикордонники зняли його з потягу, оскільки в його паспорті було виявлено ознаки незаконної заміни фотокартки.

Як слід вирішити справу?

Завдання №23

Дахова звернулася до Шилова з вимогою про відшкодування заподіяного збитку та моральної шкоди. Як виявилось, той позрізав усі гілки з плодових дерев, що нависали над його присадибною ділянкою. В результаті цього зменшився урожай і дерева почали хворіти. Вони також втратили естетичний вигляд, і Дахова переживала з цього приводу.

Шилов пояснив, що Дахова надто близько (за 2 метри) від межі присадибної ділянки висадила плодові та декоративні дерева. При посадці Шилов попереджав, що коли дерева підростуть, то будуть спричиняти «проблеми». Але на його вимогу вчасно дерева не були пересаджені. Коли вони підросли, то стали затіняти присадибну ділянку Шилова, внаслідок чого він не міг її сповна використовувати її для своїх потреб – вирощування овочів.

Після звернення до правління садового товариства Дахова пообіцяла владнати справу, але примирення між сусідами з приводу використання земельних ділянок не сталося.

Які відносини виникли між Даховою та Шиловим? Чи підлягає задоволенню вимога Дахової про відшкодування заподіяного збитку?

 

Література:

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. № 436-ІV (із змінами та доповненнями) //  Офіційний вісник України. – 2003. - № 11 – ст.462.
 3. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Ч. 1. – 692 с.
 4. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін   Юре», 2006. – С.71-82, 220-227.
 5. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К.: Істина, 2003. -  С.176-199.
 6. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.254-268.
 7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.161-167, 206-218.
 8. Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: Проспект, 1997. – С.282-284.
 9. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 10. Харитонов Є.О., Дрішлюк А.І. Цивільне право України. Елементарний курс: Навчальний посібник. – Суми: ВДТ «Університетська книга», 2006. – 352 с.
 11. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

 

 

Тема № 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів

 

Навчальна мета заняття є: закріпити знання курсантів про здійснення цивільних прав; закріпити знання курсантів про захист цивільних прав та інтересів й питання відповідальності у цивільному праві.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.
 2. Межі здійснення цивільних прав.
 3. Умови виконання цивільних обов’язків.
 4. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.
 5. Форми захисту цивільних прав та інтересів.
 6. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Межі здійснення цивільних прав.
 2. Умови виконання цивільних обов’язків.
 3. Форми захисту цивільних прав та інтересів.
 4. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

 

Теми рефератів:

 1. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.
 2. Межі здійснення цивільних прав.
 3. Умови виконання цивільних обов’язків.
 4. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.
 5. Форми захисту цивільних прав та інтересів.
 6. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

 

Практичні завдання:

 

Завдання №24

Радіоаматор Занін на даху багатоповерхівки встановив радіоантену, внаслідок чого у сусідів з’явилися перешкоди у прийманні телевізійних та радіосигналів. Вони звернулись до Заніна з вимогою демонтувати радіоантену, на що той відповів, що вона змонтована з дозволу ЖЕК, про що він подавав туди заяву, на якій було накладено позитивну резолюцію.

Тоді ініціативна група вирішила своїми силами демонтувати радіоантену. Під час її демонтажу від ураження струмом загинув Костін. Крім цього, була пошкоджена гідроізоляція даху, внаслідок чого під час дощу було залито квартиру Степанова. Останній звернувся із заявою в ЖЕК про негайний ремонт даху і відшкодування йому завданого збитку. На те йому порадили звернутися до безпосередніх винуватців, тобто осіб, які при демонтажі антени пошкодили дах. Багатоквартирний будинок перебуває у власності його мешканців, а ЖЕК здійснює лише його обслуговування. Коштів на ремонт даху в нього нема.

Учасники ініціативної групи, до яких звернувся Занін з вимогою про відшкодування збитку, завданого демонтажем його радіоантени та поломкою радіопередавача й Степанов, який вимагав відшкодування збитків, завданих пошкодженням його квартири, відповіли, що вони здійснювали своє право на самозахист у встановлених законом межах. Навпаки, на їх думку, в усьому винен Занін, який не встановив таблички про велику напругу і загрозу життю та з порушенням технічних правил встановив потужну радіоантену.

Яким чином і якими способами підлягають захисту порушені права та інтереси учасників наведених правовідносин?

Завдання №25

Проаналізуйте наведені ситуації:

а) при поданні заяви на раціоналізаторську пропозицію майстер цеху Дмитрієв, який остаточно готував всі необхідні для заяви матеріали, виключив зі складу його співавторів технолога цеху Мещерякову, як таку, що відмовилася зробити розрахунки ефективності поданої пропозиції. Остання, переглянувши матеріали клопотання і пересвідчившись, що її розрахунки включені в опис раціоналізаторської пропозиції, звернулась у відділ раціоналізаторства і винахідництва про включення її до складу співавторів;

б) ДАІ Комінтернівського району м. Харкова в січні 2007 року зареєстровано ряд дорожньо-транспортних пригод:

- автомашиною ДП «Поліс» під управлінням Мещерякова, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, збито неповнолітню Давиденко, в результаті чого вона стала інвалідом;

- у результаті зіткнення автомашини ДП «Завод ім. Малишева» і трактора ВАТ «ХЗТД» обом транспортним засобам заподіяна шкода, а також був зупинений рух по вул. Морозова на дві години, внаслідок чого ВАТ «ХЗТД» було завдано збитки;

в) за договором між МП «Сервіс» і тарним заводом, останній зобов’язувався виготовити з лісу замовника 100 тис. ящиків для овочів і фруктів. Оскільки ліс від постачальників прибув невчасно, за другим договором тарний завод продав МП «Сервіс» 60 тис. ящиків. Після прибуття лісу тарний завод використав його для виготовлення бочкотари, а від виконання першого договору відмовився;

г) Климова здала у ломбард килим. В результаті пожежі в ломбарді килим згорів;

д) за договором охорони між РВВС і Дорошенко квартира останнього була взята під охорону. Під час відсутності господаря з квартири було викрадено гроші, відеоапаратуру, одяг;

е) через прорив на газопроводі високого тиску згоріло кілька квартир у розташованих поруч із місцем аварії будинках, повністю зруйновані будинки Жаворенко і Кузнєцова;

є) до дільничного інспектора міліції звернулась Хомко із заявою, що її сусіди Гунтер залили водою квартиру, в результаті чого необхідно провести ремонт кухні і коридору. Інспектор у прийнятті заяви відмовив.

Визначіть порядок і способи захисту цивільних прав у наведених вище ситуаціях.

Завдання №26

Мешканці квартир багатоповерхового будинку подали позовну заяву до суду з позовом до сусіда Грекова про заборону проведення ремонту в його квартирі. На думку позивачів, сусід не має права в житловому будинку використовувати гучне професійне обладнання. Шум від ремонту не дає можливості заснути немовляті, ремонтний пил викликав загострення захворювання легень у інваліда, біля під’їзду висипаний пісок, який заважає припарковувати машини. Всі сусіди побоюються, що реконструкція несучих стін може загрожувати будинку в цілому. І взагалі, розпочинати ремонт в багатоквартирному будинку необхідно після письмової згоди всіх співвласників квартир та дозволу органу місцевого самоврядування.

Як треба вирішити спір? Яким чином Греков повинен захистити своє право на проведення ремонту у власній квартирі.

Завдання №27

Мешканець сільської місцевості Воронов подав позовну заяву до суду з вимогами до Іванова про відшкодування витрат на лікування і компенсацію моральної шкоди. Воронов вказував, що він вже давно хворіє на алергію, через що навіть був змушений переселитися з міста в село. Одного разу, коли він вийшов на город, втратив свідомість і був госпіталізований. Як з’ясувалось, напередодні його сусід обробив свою ділянку з картоплею отрутохімікатами, що і викликало загострення захворювання. Іванов відшкодовувати збитки відмовився, оскільки препарат був сертифікований належним чином, він його придбав у магазині, і, якби він не обробив картоплю, взимку його дітям не було б чого їсти.

Винесіть мотивоване рішення. Чи зміниться рішення, якщо отрутохімікати вносились з порушенням технології?

Завдання №28

Приватний підприємець Карцев звернувся до суду з позовом про захист порушеного права власності і відшкодування завданих збитків. Як з’ясувалося, він торгує на авторинку запчастинами, які демонтувалися з транспортних засобів. 12 травня 2008 року Степанов у присутності двох працівників ОВС впізнав серед запчастин, якими торгує Карцев, марковане лобове скло, яке за словами Степанова було вкрадене з машини, що належить йому на праві власності. Скло, як заявив Степанов, йому потрібне негайно, і він його забирає в порядку самозахисту. Карцева працівники примусили проїхати в районне відділення ОВС, де ознайомили з такими матеріалами: заявою про викрадення скла, документом, що посвідчувало маркування скла. Карцев вважав, що він правомірно придбав скло у невідомого і став його повноправним власником і вилучати у нього скло ніхто не мав права.

Як слід вирішати справу? Яку участь приймають ОВС при захисті цивільних прав?

Завдання №29

Василенко звернувся до Адміністрації Президента України про визнання недійсним акта сільської ради про відмову в наданні йому в оренду ставку. Як було вказано у заяві, після проведення конкурсу ставок був переданий в оренду зятю голови сільради, який мешкає в місті, працює державним службовцем і лише інколи приїздить у село.

В прийнятті заяви було відмовлено, оскільки Василенко не використав судового засобу захисту свого порушеного права.

Як слід вирішити спір? Чи правомірною є відмова в прийнятті заяви?

 

Література:

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. № 436-ІV(із змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2003. - №11 – ст.462.
 3. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992р. № 6 (із змінами та доповненнями) // Юридичний вісник України. – 2002. – червень. - № 26.
 4. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995р. № 4 (із змінами та доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - №3.
 5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.        Я.М.   Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Ч. 1. – 692 с.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.71-82, 220-227.
 7. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.254-268.
 8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.161-167, 206-218.
 9. Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: Проспект, 1997. – С.282-284.
 10. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 11. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука . – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 12. Бурзель Ю. Щодо встановлення верхньої межі відшкодування моральної шкоди // Право України. – 2003. - № 3. – С.40-41.

 

 

Тема № 6. Фізична особа.

 

Навчальна мета заняття є: закріпити знання курсантів щодо поняття фізичної особи, правоздатності та дієздатності фізичної особи, індивідуалізації фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття фізичної особи.
 2. Правоздатність фізичної особи.
 3. Цивільна дієздатність фізичних осіб, її зміст та види.
 4. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
 5. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.
 6. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
 7. Оголошення фізичної особи померлою.
 8. Індивідуалізація фізичної особи.
 9. Акти цивільного стану.
 10. Фізична особа-підприємець.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Початок та кінець правоздатності фізичної особи.
 2. Обсяг та зміст правоздатності фізичної особи.
 3. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб.
 4. Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.
 5. Повна цивільна дієздатність.
 6. Часткова дієздатність фізичної особи та її зміст.
 7. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи та її зміст.
 8. Емансипація (підстави та правові наслідки).
 9. Дієздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.
 10. Підстави та правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.
 11. Порядок здійснення  цивільних прав та обов’язків обмежено дієздатними особами.
 12. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.
 13. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.
 14. Момент визнання фізичної особи недієздатною.
 15. Порядок здійснення  цивільних прав та обов’язків недієздатними особами.
 16. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.
 17. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
 18. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме.
 19. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та його правові наслідки.
 20. Підстави та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою.
 21. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.
 22. Ім’я, місце проживання особи та інші засоби індивідуалізації фізичних осіб, їх правове значення.
 23. Поняття та значення актів цивільного стану.
 24. Роль та участь органів внутрішніх справ у встановленні та реєстрації деяких актів цивільного стану.
 25. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності.
 26. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця.
 27. Банкрутство фізичної особи-підприємця.
 28. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття фізичної особи.
 2. Правоздатність фізичної особи.
 3. Цивільна дієздатність фізичних осіб, її зміст та види.
 4. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
 5. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.
 6. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
 7. Оголошення фізичної особи померлою.
 8. Індивідуалізація фізичної особи.
 9. Акти цивільного стану.
 10. Фізична особа-підприємець.

 

Практичні завдання:

Завдання №30

За вчинення крадіжки зі складу готової продукції меблевого магазину водій-експедитор Костін і продавець Ханко були засуджені судом кожний на 5 років позбавлення волі без права в подальшому працювати в системі торгівлі. У скарзі на вирок суду Костін вказав, що він взагалі в системі торгівлі не працював, а працював на меблевій фабриці, і тому призначення йому додаткової міри покарання неправомірне.

Яке рішення необхідно винести за поданою скаргою?

Завдання №31

При розгляді адміністративних матеріалів начальник Київського РВВС
м. Харкова виніс такі рішення, що впливають на здійснення цивільних прав:

а) за порушення правил переходу вулиці водія заводу ВАТ «ХЗТД» позбавити права управління автотранспортними засобами строком на 2 роки і вилучити в нього посвідчення водія;

б) за порушення санітарних правил приватним підприємцем Петренко вилучити в нього патент на ремонт автомобілів;

в) за появу у нетверезому стані в громадському місці і систематичне зловживання спиртними напоями оштрафувати Сиропова, а також направити за місцем його роботи прохання, щоб заробітна плата Сиропова видавалася його дружині;

г) за управління автомашиною в стані легкого алкогольного сп'яніння накласти штраф на Семенка і позбавити його права на управління транспортними засобами строком на 2 роки.

Дайте аналіз накладених стягнень і встановіть їх правомірність. Чим відрізняється обмеження правоздатності від позбавлення суб'єктивного права?

Завдання №32

Богданов у заповіті вказав, що його неповнолітній син зможе успадкувати автомобіль лише за умови вступу до ВНЗ зразу ж після закінчення школи. В іншому випадку автомобіль буде успадкований дружиною Богданова. Крім того, своїм спадкоємцям він заповів, щоб вони передали його бібліотеку спеціальної літератури в фонд кафедри університету, співробітником якої він був. Черговий лікар лікарні, де лікувався і помер Богданов, завірив заповіт і направив його в нотаріальну контору.

Чи обмежують умови заповіту правоздатність спадкоємців?

Завдання №33

До дня народження 15-річному Володимиру старший брат подарував мопед. Через деякий час Володимир обміняв з Михайлом мопед на легкий мотоцикл, який через три дні було викрадено. Батько Володимира вимагав від Михайла повернути мопед, на що отримав відмову. Тоді він звернувся з позовом до суду.

Дайте юридичну оцінку вказаним діям. Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №34

Після реєстрації шлюбу 15-річна Ковальова разом зі своїм чоловіком виїхала на нове місце проживання. Бажаючи продати одержану у спадщину частину житлового будинку і земельної ділянки, вона разом із чоловіком дала оголошення в газету. Коли за оголошенням звернулися покупці, батько Ковальової пояснив, що його дочка є неповнолітньою і сама без його згоди не може укладати договори. Крім цього, він не хоче ділити будь з ким житловий будинок.

Дайте висновок відносно дій сторін. Який найкращий варіант вирішення конфлікту?

Завдання №35

Шістнадцятирічний Петренко на гроші, які він заробив від продажу газет та миття автомобілів, придбав магнітофон, кросівки та сноуборд. Окрім того, він регулярно витрачав гроші на купівлю сигарет, жувальної гумки та гру на гральних автоматах. Через деякий час він продав магнітофон і купив цінні папери. Батько Петренка, вважаючи, що ці правочини він не міг укладати без його згоди, звернувся з позовом до суду про визнання усіх правочинів недійсними.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №36

Дванадцятирічний Семенов та шістнадцятирічний Гребенко викрали автомобіль, який належав ветеринарній лабораторії. Покатавшись, вони запалили автомобіль, щоб не залишити своїх відбитків пальців. Ветеринарна лабораторія пред'явила позов до батьків Семенова та Гребенка про відшкодування завданих збитків. Суд задовольнив позов і в своєму рішенні вказав, що вина неповнолітніх у заподіянні шкоди доведена, але через те, що вони не мають самостійної заробітної плати, шкода повинна бути відшкодована їхніми батьками. Вітчим Гребенка від відшкодування шкоди відмовився.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання №37

Житель міста Баку Павличко вирішив придбати у Вовченка житловий будинок, розташований в місті Харкові. Нотаріус відмовив у реєстрації договору купівлі-продажу, оскільки Павличко не є громадянином України і у нотаріуса відсутня можливість встановити обсяг його дієздатності.

Чи правильно вчинив нотаріус? Яка правоздатність і дієздатність у іноземних громадян?

Завдання №38

Дніпров, будучи власником приватного підприємства, значну частину свого прибутку використовував на представницькі цілі, організацію розважальних заходів для своїх контрагентів і для себе (пікніки на свіжому повітрі, відвідування ресторанів, казино, інших подібних закладів). Переживаючи за справу і майбутнє фінансове та матеріальне становище підприємства, компаньйони і дружина Дніпрова подали заяви про визнання Дніпрова обмежено дієздатним (марнотратником).

Проаналізуйте викладені обставини і визначте, чи є підстави для задоволення заяви. Яка різниця між підставами і наслідками визнання обмежено дієздатним?

 

Література:

 

 1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963р. (із змінами та доповненнями) – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2002.
 2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. № 436-ІV (із змінами та доповненнями)  // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – ст..462.
 4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України в редакції від 30 червня 1999р. № 784-ХІV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - ст.440.
 5. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 1991р. № 959-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. - ст.377.
 6. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992р. №2460-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - ст.504.
 7. Про органи реєстрації актів громадянського стану. Закон України від 24 грудня 1993р. № 3807-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 14. - ст.78.
 8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Закон України від 15 травня 2003р. № 755-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – ст.263.
 9. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1972р. № 3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - № 5. - С.5-8.
 10. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 11. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.119-130, 134-141.
 12. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.92-111.
 13. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 14. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

 

 

Тема № 7. Опіка та піклування

 

Навчальна мета заняття є: закріпити знання щодо поняття та цілей опіки та піклування, порядку встановлення опіки та піклування, припинення опіки та піклування, органів які займаються встановленням опіки та піклування.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття, цілі та значення опіки та піклування.
 2. Суб’єкти опіки та піклування.
 3. Органи опіки та піклування.
 4. Встановлення опіки та піклування.
 5. Права та обов’язки суб’єктів опіки та піклування.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування.
 2. Встановлення опіки та піклування судом.
 3. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування.
 4. Місце встановлення опіки або піклування.
 5. Призначення опікуна або піклувальника.
 6. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування.
 7. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником.
 8. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття, цілі та значення опіки та піклування.
 2. Суб’єкти опіки та піклування.
 3. Органи опіки та піклування.
 4. Встановлення опіки та піклування.
 5. Права та обов’язки суб’єктів опіки та піклування.

 

Практичні завдання:

Завдання №39

Душевнохворий повнолітній Демидов зайшов до садиби Коновалова і розпалив вогонь, від якого загорівся хлів. Коновалов подав позов до батька Демидова, який був його опікуном, про відшкодування заподіяної шкоди. Не заперечуючи даного факту, відповідач заявив, що в момент події він сам знаходився тривалий час на лікуванні і не міг належним чином виконувати свої опікунські обов'язки.

Як необхідно вирішити спір по суті? Яке значення мають вказані відповідачем обставини?

Завдання №40

Щукіна звернулася в нотаріальну контору з проханням завірити від імені її 12-річної доньки договір купівлі-продажу будинку, одержаного нею в спадщину. Крім цього, вона продала й інші речі, успадковані донькою (телевізор, два килими, меблі). На прохання неповнолітньої Щукіної дільничний інспектор попередив матір про недопустимість без згоди доньки продавати її речі. Остання відповіла, що це не входить до компетенції органів внутрішніх справ, і вона, як мати, має право розпоряджатися майном своєї дитини, а виручені від продажу гроші вона витратила на купівлю умеблювання квартири, де вони з донькою мешкають. За повідомленням інспектора відділ освіти подав позов про визнання укладених правочинів недійсними.

Чи мала право неповнолітня Щукіна одержати у спадщину майно? Чи могла мати продавати майно своєї дочки? Як треба вирішити справу?

Завдання №41

Після смерті Борисова його спадкоємцями були визнані дружина, неповнолітній син і малолітній онук, опікуном якого була вдова Борисова. Борисова подала до нотаріальної контори заяву про відмову сина й онука від спадщини на її користь. У прийнятті заяви нотаріус відмовив.

На яке питання розраховане завдання? Дайте висновок по справі? Чим відрізняється опіка від піклування? Складіть порівняльну таблицю.

Завдання №42

Потерпіла від злочину Хоменко подала позовну заяву до суду з вимогами до органу опіки і піклування про відшкодування завданої їй майнової і моральної шкоди. Як з’ясувалось, напад на Хоменко скоїли неповнолітні брати Мозолевські (12 і 13 років відповідно). Мати братів була позбавлена батьківських прав і мешкала в іншому місті, а батько був затриманий правоохоронними органами за підозрою у вчиненні злочину і перебував під вартою. Неповнолітні продовжували мешкати в своїй квартирі і, щоб прогодуватися, нападали на жінок.

Як слід вирішити справу? Хто повинен відшкодовувати збитки постраждалим від нападів братів?

Завдання №43

Кореспонденти однієї з газет, Косов і Курінний, під час відрядження до Іраку в зону бойових дій у грудні 2004 року пропали, їх автомобіль пізніше був знайдений з багатьма слідами від куль. У лютому 2005 року батько Косова звернувся до суду із заявою про оголошення сина померлим, яка була задоволена. У березні 2005 poку Косов повернувся на батьківщину і пояснив, що увесь цей час знаходився у полоні, з якого йому випадково вдалося втекти.

Дайте юридичний аналіз викладеної ситуації. Як буде вирішена доля майнових та інших прав Косова?

 

Література:

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 2. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми. Документ Ради Європи, Люксембург, 20 травня 1980 року // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 2002. - № 3. – С.129.
 3. Про органи реєстрації актів громадянського стану. Закон України від 24 грудня 1993р. № 3807-ІІІ (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 14. -ст.78.
 4. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.130-137.
 6. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 7. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

 

 

Тема8. Юридична особа

 

Навчальна мета заняття є: закріпити знання курсантів щодо поняття і ознак юридичної особи, цивільної правосуб’єктності юридичної особи, видів юридичних осіб, виникнення та припинення діяльності юридичних осіб, поняття підприємницьких товариств, поняття та видів господарських товариств, їх ознак, поняття виробничого кооперативу та особливостей їх створення.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття, ознаки та значення юридичних осіб.
 2. Вчення про юридичні особи.
 3. Види юридичних осіб.
 4. Способи створення юридичної особи.
 5. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.
 6. Філії та представництва юридичної особи.
 7. Індивідуалізація юридичної особи.
 8. Поняття та види підприємницьких товариств.
 9. Відповідальність юридичних осіб.
 10.  Припинення юридичної особи.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Юридичні особи приватного та публічного права.
 2. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах.
 3. Органи внутрішніх справ як юридичні особи публічного права.
 4. Організаційно-правові форми юридичних осіб.
 5. Товариства та установи.
 6. Підприємницькі та непідприємницькі товариства.
 7. Створення юридичних осіб в залежності від організаційно-правових форм та цілей діяльності.
 8. Момент виникнення цивільної правоздатності.
 9. Особисті немайнові та майнові права юридичної особи.
 10. Найменування юридичної особи.
 11. Місцезнаходження юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації.
 12. Реорганізація юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення.
 13. Підстави та порядок ліквідації юридичної особи.
 14. Правові наслідки припинення юридичної особи.
 15. Поняття та види господарських товариств.
 16. Виробничий кооператив.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття, ознаки та значення юридичних осіб.
 2. Вчення про юридичні особи.
 3. Види юридичних осіб.
 4. Способи створення юридичної особи.
 5. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.
 6. Філії та представництва юридичної особи.
 7. Індивідуалізація юридичної особи.
 8. Поняття та види підприємницьких товариств.
 9. Відповідальність юридичних осіб.
 10.  Припинення юридичної особи.

 

Практичні завдання:

Завдання №44

Горик вирішив особисто створити товариство з обмеженою відповідальністю: підготував його статут, сплатив реєстраційний збір й звернувся до державного реєстратора з проханням про реєстрацію. Державний реєстратор відмовив Горику у прийнятті документів з таких причин:

1. Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути щонайменше дві особи, одна з яких – юридична.

2. Крім статуту, має бути подано засновницький договір.

3. Немає документа з банку про формування статутного фонду.

4. Немає заяви з проханням про держреєстрацію ТОВ.

Чи вірною є відмова у прийнятті документів за переліченими підставами? Проаналізуйте ситуацію згідно із законом.

Завдання №45

Шандиба, що був приватним підприємцем, подав заяву до господарського суду про ініціювання процедури банкрутства АТ «Прогрес». Свої вимоги Шандиба підкріпив фінансовими документами про несплату йому з боку АТ «Прогрес» 20 тис. гривень протягом п’яти місяців за договором на поставку лісу-кругляку. Свої зобов’язання Шандиба виконав своєчасно, про що надав акт приймання-передання товару, підписаний сторонами.

Суддя відмовився ініціювати процедуру банкрутства й не прийняв заяву через такі причини:

1. Недостатньою є сума боргу.

2. Фізична особа не може ініціювати процедуру банкрутства.

Проаналізуйте ситуацію. Чи вірними є доводи суду?

Завдання №46

Проскурін подав позовну заяву до суду з вимогами до ТОВ «Аксона» про виплату йому заборгованості в якості авторської винагороди у сумі 3000 грн.

Суддя заяву прийняв, але пояснив заявникові таке: оскільки ТОВ «Аксона» ліквідується через банкрутство, активів підприємства може не залишитись для задоволення вимог Проскуріна, адже активів залишилося на суму 50 000 грн, а боргів – на суму 68 000 грн. Через це перш за все будуть задоволені вимоги перед бюджетом (податки, збори тощо) на суму 48 000 грн, потім – всі інші.

Чи вірна відповідь судді? Проаналізуйте умови черговості задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичної особи.

Завдання №47

Зареєстрована політична партія «Партія любителів пива» вирішила внести до свого статуту додаткові положення про створення фірмової пивоварні, яка б входила до складу самої партії і за рахунок якої можна було б поповнювати партійний бюджет. Окрім цього, як було встановлено правоохоронними органами, партія одержала організаційну та фінансову допомогу від аналогічних партій ФРН і Чехії та частину анонімних пожертвувань. На чергових зборах партії було прийнято також рішення про заснування свого ілюстрованого журналу, де мали б рекламуватися пиво і сигарети, а також розміщуватися реклама інших замовників.

Чи правомірні такі дії керівництва партії любителів пива? Які особливості об'єднань громадян як юридичних осіб? Яким чином повинні вноситися зміни до статуту об'єднань громадян?

Завдання №48

Рішенням ректора інституту один з його корпусів був переданий в оренду з умовою наступного викупу комерційним банком «Гранд». Останній провів капітальний ремонт корпусу і почав здавати його приміщення в суборенду, а факультет підвищення кваліфікації був переміщений з цього корпусу у малопридатне для виконання своїх завдань приміщення. Міністерство освіти і науки України видало наказ про перевищення повноважень ректором, а Фонд державного майна України пред’явив вимогу про розірвання укладеного договору. Водночас Українська православна церква заявила претензії на корпус як такий, що раніше належав чоловічому монастирю церкви і вимагала передання корпусу церкві.

Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

Завдання №49

Макіївське комерційне підприємство «Вимпел» протягом восьми місяців не могло оплатити своїм кредиторам рахунки за поставлену продукцію. Керівництво підприємства посилалося на те, що кошти не надійшли від його боржника, який виявився фіктивною фірмою, і керівництво якої виїхало за межі України. Відповідна кримінальна справа знаходиться в процесі розслідування. Донецький господарський суд за заявами кредиторів «Вимпела» дав оголошення щодо порушення справи про визнання його банкрутом. Керівництво «Вимпела», оскаржуючи публікацію, вказало, що при скрутному фінансовому становищі підприємство працює і випускає продукцію, а публікація підірвала його репутацію. Окрім того, всім кредиторам направлені гарантійні листи про розрахунки з ними у близькому майбутньому з урахуванням інфляції, а з двома з них уже проведені розрахунки за рахунок коштів від застави основних фондів.

Які підстави і порядок визнання юридичних осіб банкрутами? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

 

Література:

 

 1. Про бібліотеки і бібліотечну справу. Закон України від 27 січня 1995р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 7. - ст.45.
 2. Про благодійництво та благодійні організації. Закон України від 16 вересня 1997р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 46. - ст.292.
 3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України в редакції від 30 червня 1999 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - ст.440.
 4. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - ст.682.
 5. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Закон України від 16 листопада 1992р.(із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. - ст.1.
 6. Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11 січня 2001р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 12. - ст.64.
 7. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 1991р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. - ст.377.
 8. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - ст.504.
 9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15 вересня 1999 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 45. - ст.397.
 10. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23 квітня 1991 р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 25. - ст.283.
 11. Про фермерське господарство. Закон України від 19 червня 2003р.  // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. - ст.363.
 12. Про тимчасове положення про Фонд державного майна України. Постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 39. – ст.581.
 13. Про державне казначейство України. Указ Президента України від 27 квітня 1995р. № 355/95 (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур’єр. – 1995. - № 68-69.
 14. Про Положення про національне агентство України з управління державними корпоративними правами. Указ Президента України від 2 вересня 1998р. № 969/98 // Офіційний вісник України. - № 35. – ст.1297.
 15. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 16. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.166-187, 211-220.
 17. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.111-166.
 18. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 19. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 20. Джунь В. Вопросы применения законодательства о ликвидации коммерческих банков // Юридическая практика. – 2003. - № 43. – С.10-11.
 21. Законодавство і судова практика з питань приватизації // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2003. - №1.
 22. Законодавство України про банкрутство // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2002. - № 4.
 23. Кравчук В. Право на створення (заснування) юридичної особи // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 7. – С.22-24.
 24. Про аудиторську діяльність. Закон України від 22 квітня 1993р. № 3125-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 23. – ст.243.
 25. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Закон України від 16 липня 1999р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 40. – ст.365.
 26. Про встановлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України в редакції від 30 червня 1999р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - ст.440.
 27. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991р. № (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - ст.682.
 28. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Закон України від 15 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – ст.263.
 29. Про інформацію. Закон України (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – ст.650.
 30. Про кооперацію. Закон України від 10 липня 2003р. № 1087-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – ст.1774.
 31. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 28 грудня 1994 р. (в редакції Закону України від 22 травня 1997р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 27. – ст.181.
 32. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Закон України від 12 липня 2001р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 47. – ст.251.
 33. Про приватизацію державного майна. Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-ХІІ (в редакції від 19 лютого 1997р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 17. – ст.122.
 34. Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19 березня 1997 р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 19. - ст.80.
 35. Про сільськогосподарську кооперацію. Закон України від 17 липня 1997 р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. – ст.261.
 36. Про споживчу кооперацію. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. - ст.414.
 37. Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18 серпня 1991р. № 1201-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. - ст.508.
 38. Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств. Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992р. № 24-92 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 11. - ст.94.
 39. Про довірчі товариства. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 23-93 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 19. - ст.207.
 40. Про корпоратизацію підприємств. Указ Президента від 15 червня 1993 р. № 210/93 (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур’єр. – 1996. – червень. - № 89-90.
 41. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 42. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.187 – 211.
 43. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.111-159.
 44. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 45. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

 

 

Тема9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

 

Навчальна мета заняття є: закріпити знання курсантів, слухачів та студентів щодо поняття і ознак юридичної особи публічного права, її цивільної правосуб’єктності, види, виникнення та припинення діяльності.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Держава Україна як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.
 2. Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах.
 3. АРК як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.
 4. Територіальна громада як суб’єкт цивільних відносин.
 5. Відповідальність за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Українська держава як суб’єкт цивільного права, особливості його правового становища.
 2. Автономна Республіка Крим, адміністративно-територіальні утворення у відносинах, що регулюються цивільним законодавством.
 3. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах.

 

Теми рефератів:

 1. Держава Україна як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.
 2. Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах.
 3. АРК як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.
 4. Територіальна громада як суб’єкт цивільних відносин.
 5. Відповідальність за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.

 

Практичні завдання:

Завдання №50

Територіальна громада м. Львова уклала з польською фірмою «Квант» контракт на постачання машини для укладки асфальтового покриття «Broadway» вартістю 2 млн. євро.

Польська фірма виконала свої зобов’язання, але територіальна громада не змогла розрахуватися своєчасно через брак коштів. З свого боку керівництво територіальної громади запевнило, що за її борги розрахується держава.

Проаналізуйте ситуацію. В якому розмірі держава відповідає за борги територіальних громад?

Завдання №51

Державний сільськогосподарський навчальний заклад третього рівня акредитації у зв’язку з проведенням серії фізичних експериментів для навчальних цілей допустив перевитрати електроенергії на суму 1 млн. 300 тис. грн. за поточний рік. Компенсувати витрати планувалося з додаткових коштів, які мали надійти до ВНЗ з набором студентів-контрактників із держав Близького Сходу. Але через напружений економічний і політичний стан у державах, з яких планувалося здійснити набір студентів, їх кількість значно скоротилася.

Керівництво ВНЗ на вимоги ВАТ «Харківобленерго» сплатити борг відповіло в усній формі, що держава як власник ВНЗ покриє усі борги з державного бюджету. Коли ВАТ «Харківобленерго» попередило про можливість припинення через три дні електропостачання та вимагало гарантій сплати боргу, ректорат написав офіційну відповідь, де підтвердив свої попередні усні гарантії сплати боргу за рахунок держави.

Проаналізуйте ситуацію з юридичної точки зору й визначте відповідальність держави в цьому випадку.

Завдання №52

Керівництво Чорноморського пароплавства вирішило передати в оренду теплохід «Леонід Собінов» українсько-грецькій компанії «Фрейд лайн шіпінг ЛТД» з наступним переходом до неї права власності на це судно. Окрім того, це ж керівництво взяло в оренду підрозділ продовольчого забезпечення флоту і потім перетворило його на акціонерне товариство закритого типу. Прокуратура підготувала подання про визнання таких дій незаконними.

Проаналізуйте вказану ситуацію. Чи правильно зробила прокуратура?

Завдання №53

Мешканці багатоквартирного будинку пред’явили позов до Міністерства з надзвичайних ситуацій. Як з’ясувалося, на 10 поверху розпочалася пожежа, під час тушіння якої пожежники залили всі квартири, розташовані нижче. Майно мешканців та їх квартири були суттєво пошкодженні.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть питання про відшкодування збитків, завданих діями пожежників.

 

Література:

 

 1. Про бібліотеки і бібліотечну справу. Закон України від 27 січня 1995р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 7. - ст.45.
 2. Про благодійництво та благодійні організації. Закон України від 16 вересня 1997р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 46. - ст.292.
 3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України в редакції від 30 червня 1999 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - ст.440.
 4. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - ст.682.
 5. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Закон України від 16 листопада 1992р.(із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. - ст.1.
 6. Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11 січня 2001р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 12. - ст.64.
 7. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 1991р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. - ст.377.
 8. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997 р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. - ст.170.
 9. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - ст.504.
 10. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15 вересня 1999 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 45. - ст.397.
 11. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23 квітня 1991 р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 25. - ст.283.
 12. Про фермерське господарство. Закон України від 19 червня 2003р.  // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. - ст.363.
 13. Про тимчасове положення про Фонд державного майна України. Постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 39. – ст.581.
 14. Про державне казначейство України. Указ Президента України від 27 квітня 1995р. № 355/95 (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур’єр. – 1995. - № 68-69.
 15. Про Положення про національне агентство України з управління державними корпоративними правами. Указ Президента України від 2 вересня 1998р. № 969/98 // Офіційний вісник України. - № 35. – ст.1297.
 16. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 17. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.166-187, 211-220.
 18. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.111-166.
 19. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 20. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 21. Джунь В. Вопросы применения законодательства о ликвидации коммерческих банков // Юридическая практика. – 2003. - № 43. – С.10-11.
 22. Законодавство і судова практика з питань приватизації // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2003. - №1.
 23. Законодавство України про банкрутство // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2002. - № 4.
 24. Кравчук В. Право на створення (заснування) юридичної особи // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 7. – С.22-24.
 25. Про аудиторську діяльність. Закон України від 22 квітня 1993р. № 3125-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 23. – ст.243.
 26. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Закон України від 16 липня 1999р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 40. – ст.365.
 27. Про встановлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України в редакції від 30 червня 1999р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - ст.440.
 28. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991р. № (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - ст.682.
 29. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Закон України від 15 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – ст.263.
 30. Про інформацію. Закон України (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – ст.650.
 31. Про кооперацію. Закон України від 10 липня 2003р. № 1087-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – ст.1774.
 32. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 28 грудня 1994 р. (в редакції Закону України від 22 травня 1997р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 27. – ст.181.
 33. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Закон України від 12 липня 2001р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 47. – ст.251.
 34. Про приватизацію державного майна. Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-ХІІ (в редакції від 19 лютого 1997р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 17. – ст.122.
 35. Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19 березня 1997 р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 19. - ст.80.
 36. Про сільськогосподарську кооперацію. Закон України від 17 липня 1997 р.  (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. – ст.261.
 37. Про споживчу кооперацію. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. - ст.414.
 38. Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18 серпня 1991р. № 1201-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. - ст.508.
 39. Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств. Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992р. № 24-92 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 11. - ст.94.
 40. Про довірчі товариства. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 23-93 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 19. - ст.207.
 41. Про корпоратизацію підприємств. Указ Президента від 15 червня 1993 р. № 210/93 (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур’єр. – 1996. – червень. - № 89-90.
 42. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 43. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.187 – 211.
 44. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.111-159.
 45. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 46. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

 

 

Тема № 10. Об’єкти цивільних прав

 

Навчальна мета заняття є: закріпити знання слухачів щодо поняття об’єктів цивільних прав, видів об’єктів цивільних прав, їх особливостей.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття і види об’єктів цивільних прав.
 2. Вчення про об’єкти цивільних прав.
 3. Речі як об’єкти цивільних прав.
 4. Тварини як особливий об’єкти цивільних прав.
 5. Класифікація речей та її правове значення.
 6. Оборотоздатність речей в цивільному праві.
 7. Поняття майна.
 8. Гроші (грошові кошти).
 9. Валютні цінності.
 10. Цінні папери.
 11. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Поняття та правове значення речей як об’єктів цивільних прав.
 2. Тварини як особливий об’єкт цивільних прав.
 3. Рухомі та нерухомі речі.
 4. Речі  подільні та неподільні.
 5. Споживні та неспоживчі.
 6. Речі, визначені родовими та індивідуальними ознаками.
 7. Головна річ та приналежність.
 8. Складові частини речі.
 9. Складні речі.
 10. Продукція, плоди та доходи.
 11. Речі, вилучені з цивільного обороту.
 12. Речі обмежено оборотоздатні.
 13. Роль ОВС у регламентації порядку виготовлення, відчуження та схоронності речей, обмежених у цивільному обороті.
 14. Поняття та види майна.
 15. Підприємство як єдиний майновий комплекс.
 16. Поняття та особливості грошей, валютних цінностей як об’єктів цивільних прав.
 17. Поняття та види цінних паперів.
 18. Окремі види цінних паперів: облігація, вексель, акція, ощадний сертифікат тощо.
 19. Передання прав на цінні папери.
 20. Робота та послуги як об’єкт цивільного права
 21. Поняття та особливості робіт та послуг як об’єктів цивільних прав, їх поняття та види.
 22. Поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України.
 23. Результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття і види об’єктів цивільних прав.
 2. Вчення про об’єкти цивільних прав.
 3. Речі як об’єкти цивільних прав.
 4. Тварини як особливий об’єкти цивільних прав.
 5. Класифікація речей та її правове значення.
 6. Оборотоздатність речей в цивільному праві.
 7. Поняття майна.
 8. Гроші (грошові кошти).
 9. Валютні цінності.
 10. Цінні папери.
 11. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

 

Практичні завдання:

Завдання №54

Брезін по телефону домовився із Семеновим про купівлю антикварної рушниці, яку він напередодні оглянув і перерахував за неї переказом гроші. Коли Брезін прийшов її забирати, Семенов вийняв рушницю з футляра і передав покупцеві. На вимогу передати і футляр Семенов відповів, що футляр він замовляв окремо від рушниці, що підтверджено квитанцією, і може його також продати за додаткову суму. Вважаючи, що рушниця і футляр є предметом одного договору, Брезін подав позовну заяву до суду з вимогами до Семенова.

Підготуйте письмову консультацію.

Завдання №55

У вересні фермерське господарство купило у агрофірми 6 стіжків сіна загальною вагою 20 тонн і розрахувалося за нього. Однак через погодні умови сіно не було вивезено і залишилося на зберігання у продавця. При цьому зберігання було оформлено відповідним договором. У березні наступного року внаслідок повені сіно змило водою річки, що вийшла з берегів. Фермерське господарство вимагало передати йому інше сіно чи повернути гроші з урахуванням інфляції та необхідності доставки сіна з іншого району, але йому було відмовлено. Фермер звернувся з позовом до суду. В свою чергу агрофірма пред’явила зустрічний позов про відшкодування витрат, пов'язаних зі зберіганням сіна.

На яке питання теми розраховане завдання? Як має бути вирішена справа, якщо куплене сіно не було відокремлене від стогів сіна агрофірми?

Завдання №56

Під час продажу приватного підприємства між продавцем Семеновим та покупцем Масенко виник спір відносно визначення складу майна, яке має перейти покупцеві. Масенко наполягав на тому, щоб до нього перейшла продукція, яка була вироблена підприємством, але ще не реалізована, а також право на торговельну марку. Водночас він був проти того, щоб до нього перейшли борги підприємства перед іншими кредиторами та обов’язки щодо виплат в соціальні фонди. Семенов проти цього заперечував.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання №57

Кореспондент однієї з газет Міщенко в опублікованій статті охарактеризував проведення слідчим досудового слідства про крадіжку вантажу Міщенка в аеропорту як некваліфіковане і упереджене. Слідчий зауважив, що справа розглянута в суді, підсудні за вироком суду позбавлені волі, а заходи щодо розшуку майна потерпілого результату не дали. Розглянувши скаргу засуджених, апеляційний суд вирок залишив у силі. Слідчий подав позовну заяву до суду з вимогами до газети і кореспондента про захист його професійної честі і відшкодування йому заподіяної моральної шкоди.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №58

До колекції художніх картин Певцова входила картина, яка в передбаченому законом порядку була визнана пам'ятником історії та культури і занесена до державного реєстру. У процесі розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом крадіжки з будинку власника, слідчий встановив, що Певцов насправді продав її за 2000 доларів США громадянину Польщі Рибальському, а потім інсценував крадіжку. Прокурор пред’явив позов про визнання договору недійсним і конфіскацію картини в доход держави.

Яке рішення має бути винесено у справі? Як вирішиться справа, якщо картина буде виявлена на кордоні і вилучена при встановленні фактичних обставин справи.

Завдання №59

Решетняков отримав у спадщину мисливську рушницю, ювелірні прикраси із золота і срібла, а також злиток платини. Ще до отримання свідоцтва про права власності він продав рушницю Левченку, який користувався нею без реєстрації. Прикраси та злиток платини він продав підприємцю Агаяну, який використав їх для виробництва своєї ювелірної продукції. Інші спадкоємці вимагали визнати за ними право на частину спадку і розірвання укладених правочинів.

Який правовий режим вказаного майна? Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №60

Крищенко звернулася до суду з позовом до свого чоловіка про поділ майна. Позивачка наполягала на розподілі майна в натурі і виділенні їй частки спільної власності, а саме: половини технічної бібліотеки, яку чоловік, працюючи науковим співробітником НДІ, почав збирати ще до реєстрації шлюбу; однієї шафи з меблевого гарнітуру та трьох столових сервізів.

Як повинен вирішити справу суд?

Завдання №61

Між Куликом та Стативкою, які працювали в одній державній установі, склалися неприязні стосунки. Кулик став розповідати службовцям, що начебто Стативка є хронічним алкоголіком та займає колегам кошти під великий процент, постійно раніше від інших іде з роботи, б'є вдома дружину. Стативка подав позовну заяву до суду про захист своєї честі та гідності.

Яке рішення повинен винести суд? У чому різниця між наклепом, образою та цивільно-правовим захистом честі та гідності?

 

Література:

 

 1. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р.(із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–1995.- № 24. - ст.189.
 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–2002. - № 3-4. - ст.27.
 3. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 17. - ст.99.
 4. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993р. ( в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. № 2627-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. - ст.64; Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 43. - ст.214.
 5. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України від 30 жовтня 1996р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 51. - ст.292.
 6. Про інформацію. Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. - ст.650.
 7. Про надра. Кодекс України від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–1994.- № 36. - ст.340.
 8. Про охорону прав на винахід і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993 р. (в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. № 1771-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст. 32; Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 37. - ст. 307.
 9. Про тваринний світ. Закон України від 13 грудня 2001 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 14. - ст.97.
 10. Про цінні папери і фондову біржу. Закон України від 18 червня 1991р. № 1201-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. - ст.508.
 11. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–1993.- № 17. - ст.184.
 12. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – С.121-135.
 13. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Ч. 1. – 692 с.
 14. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.109-119.
 15. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо–Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.166-199.
 16. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 17. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

 

 

Тема № 11. Правочини

 

Навчальна мета заняття є: закріпити знання щодо поняття правочину, видів та умов дійсності правочинів, нотаріального посвідчення правочину, наслідків недійсності правочину.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття і види правочинів.
 2. Чинність правочину.
 3. Тлумачення змісту правочину.
 4. Поняття та ознаки недійсних правочинів.
 5. Види недійсних правочинів.
 6. Порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Правочини односторонні, двосторонні та багатосторонні.
 2. Оплатні та безоплатні правочини.
 3. Умовні правочини.
 4. Консенсуальні та реальні правочини.
 5. Каузальні та абстрактні правочини.
 6. Еквівалентні та алеаторні правочини. 
 7. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.
 8. Значення тлумачення правочину.
 9. Правила тлумачення змісту правочину.
 10. Поняття недійсності правочину.
 11. Порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним.
 12. Види недійсних правочинів.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття і види правочинів.
 2. Чинність правочину.
 3. Тлумачення змісту правочину.
 4. Поняття та ознаки недійсних правочинів.
 5. Види недійсних правочинів.
 6. Порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним.

 

Практичні завдання:

Завдання №62

У ході досудового слідства було встановлено, що група підлітків, які скоїли ряд крадіжок, реалізувала частину вкрадених речей, а саме: колеса від мотоцикла «Ява» – Гусейнову, двигун – Остапчуку, а інші деталі подарували одному з членів злочинної групи – Дубову. Вкрадена мисливська рушниця і набої продані Семенову, магнітола обміняна на ящик горілки з Пересадою. Викликані як свідки Остапчук і Гусейнов пояснили, що не знали походження речей. Дубов заявив, що в крадіжці мотоцикла «Ява» участі не брав, а передані йому деталі використав при ремонті свого мотоцикла. Семенов заявив, що його влаштувала невисока ціна, а особа, яка укладала з ним правочин, зовні виглядала як доросла, та в нього є дозвіл на зберігання мисливської зброї. Пересада заявив, що походження речей, які він придбав, мало його цікавить, головне, щоб правочин був йому вигідний і горілку йому ніхто не поверне.

Дайте цивільно-правову оцінку наведених правочинів. Які правові наслідки укладених правочинів?

Завдання №63

Видова розмістила оголошення в газеті «Кур’єр» про продаж норкової шуби. Семенко купила норкову шубу у Видової за 20000 гривень. Через тиждень Семенко показала шубу працівникові магазину хутра «Снігова королева» Морозенку, який розповів, що раніше Видова намагалась здати її на комісію, але у магазині шубу не прийняли, оскільки в неї було виявлено декілька прихованих дефектів.

Чи є підстави визнання правочину недійсним? Дайте розгорнуту відповідь.

Завдання №64

Шістнадцятирічний Кузьменко на зароблені ним за літо на птахофабриці гроші купив 10 пляшок горілки в сільському магазині і привіз їх до Ужгорода, де був затриманий при спробі їх продати. Окрім того, він купив у Овчаренка фотоапарат. Кузьменко купляв фотоапарат разом зі знайомим фотографом, у якого він з рук впав і став непридатним для користування. Акції ЗАТ «Наша ряба», які отримав під час роботи на птахофабриці, Кузьменко продав. Дізнавшись про укладені сином правочини, батько подав позов про визнання їх недійсними. Представник магазину заявив, що факту купівлі-продажу горілки не пам'ятає, і за діючими правилами торгівлі неповнолітнім спиртні напої не продаються. Овчаренко вважає, що Кузьменко може за свої гроші самостійно купувати все, що він забажає, а те, що фотоапарат потребує дорогого ремонту, то це клопоти не його, а власника. Представник ЗАТ «Наша ряба» заявив, що акції повинні бути вилучені у покупця і повернені батькам Кузьменка.

Як необхідно вирішити цю справу?

Завдання №65

Ходорковський подарував Петренку японський магнітофон, який коштував значну суму. Через кілька днів Ходорковський звернувся з позовною заявою до суду з вимогою визнати цей правочин недійсним. У позовній заяві він вказував, що Петренко змусив його подарувати магнітофон, оскільки погрожував розповісти нареченій Ходорковського про те, що останній знаходиться на обліку в психіатричній лікарні. Оскільки Ходорковський посварився з нареченою і шлюб реєструвати не буде, розголошення такої інформації йому вже не завадить.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №66

Борисов пред’явив позов до Гуцалова про визнання за ним права власності на житловий будинок і земельну ділянку. Він вказав, що за попередньою домовленістю сплатив за будинок і присадибну земельну ділянку Гуцалову 115 000 доларів США, чим повністю з продавцем розрахувався. Проте останній від нотаріального оформлення договору відмовився і вимагає додатково оплатити плодові дерева і кущі та супутникову телевізійну антену на будинку в сумі 4000 доларів США.

Як необхідно вирішити справу? Які особливості угод із житловими будинками, земельними ділянками і багаторічними насадженнями?

Завдання №67

Федотова, на утриманні якої після загибелі чоловіка знаходилось двоє малолітніх дітей, продала Хватченку трикімнатну приватизовану квартиру. Правочин укладався за ініціативою Хватченка, котрий знав про тяжкий матеріальний стан Федотової. На одержані від продажу гроші вона придбала двокімнатну квартиру. Через два роки Федотова дізналася, що на час продажу ціна на квартиру була вдвічі вищою, ніж їй запропонував Хватченко. У судовому засіданні було виявлено, що Хватченко знав про дійсну вартість житла, оскільки працював в агенції з продажу нерухомості. Останній позов не визнав, посилаючись на пропуск строку позовної давності. Суд відмовив Федотовій у задоволенні позову.

Прокоментуйте рішення суду і дайте його юридичну оцінку.

Завдання №68

Щеглов, вирішивши розлучитись з дружиною, продав автомашину за ринковою ціною. При розгляді позову про розірвання шлюбу і розподіл майна дружина Щеглова пред’явила зустрічний позов про визнання договору про продаж автомобіля недійсним і переведення на неї прав покупця, оскільки було порушено право переважної купівлі-продажу. Крім цього, вона стверджувала, що чоловік збирається без її згоди продати гараж, меблі і квартиру та наполягала накласти на майно арешт до виконання рішення суду.

Яке рішення повинен винести суд? Дайте розгорнутий висновок у справі.

Завдання №69

Ігнатова звернулася до дільничного інспектора із заявою про те, що її обдурили при обміні житлової квартири. У заяві вказувалося, що в зимовий період кімната мокріє, а оскільки Ігнатова хворіє на астму, то це погіршує її стан. Інспектор відповів, що такі справи не в компетенції органів внутрішніх справ, і порадив звернутися з претензією до сім'ї Величко, з якими вона помінялася квартирами. На претензію Величко відповідала, що Ігнатова неодноразово оглядала квартиру і ніяких зауважень не висловлювала, а до того ж вона зробила ремонт, на який витратила чималі кошти.

Розгляньте аргументи сторін. Підготуйте письмову консультацію Ігнатовій.

Завдання №70

Після смерті Назаренка на його майно претендували доньки Світлана і Ганна. Ганна вимагала від Світлани, щоб та відмовилася від спадщини на її користь, погрожуючи у випадку відмови розповісти її чоловіку компрометуючі подробиці дозаміжнього життя. Під таким впливом Світлана від спадщини відмовилась, та коли Ганна одержала свідоцтво про спадщину і почала вимагати, щоб сім'я Світлани, що проживала в будинку померлого, виселилась з нього, остання своє рішення змінила і звернулася до суду з позовом про визнання відмови недійсною.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання №71

Малолітні Єршов і Косенко за колядки одержали 300 гривень, на які купили в магазині мобільний телефон і два набори ручок. Дізнавшись про покупки, батько Косенка звернувся до продавця з вимогою забрати назад телефон і ручки, а гроші повернути. Продавець відмовив і пояснив, що, по-перше, телефон продавався не новий, але працюючий, і він відповідно зробив знижку, а повертається вже ушкоджений і не працюючий; по-друге, на видному місці вивішено оголошення «Куплені товари обміну і поверненню не підлягають», по-третє, він не власник товару, а лише продавець і повноважень про прийом товару назад не має. Косенко подав позов до суду про визнання правочинів недійсними.

Як потрібно вирішити це питання?

Завдання №72

Власова за нотаріально посвідченим договором подарувала Несторову частину житлового будинку. Через два роки вона пред’явила позов до Несторова про визнання цього договору недійсним. Свою вимогу вона мотивувала тим, що два роки тому виконком письмово повідомив її про необхідність проведення капітального ремонту фасаду будинку і території, що прилягає до будинку. Зробити ремонт будинку через фінансові проблеми і нестачу коштів та будівельних матеріалів вона була не в змозі. За дарунок Несторов в усній формі зобов'язувався це зробити. Але кілька місяців назад вона отримала великий спадок і готова компенсувати Несторову його витрати.

Яке рішення повинен винести суд ?

Завдання №73

AT придбало у фабрики велику партію тютюнових виробів з метою їх подальшої реалізації. У ході перевірки податковим органом діяльності AT було виявлено, що у AT немає ліцензії на торгівлю тютюновими виробами. У зв'язку з цим податковий орган оголосив правочин нікчемним та вимагав вилучення всього отриманого в дохід держави. Тютюнова фабрика заявила, що з її боку ніяких порушень не було, а в статуті AT передбачено такий вид діяльності, як торгівля тютюновими виробами.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання №74

Дорошенко страждав хронічною душевною хворобою, яку сторонньому важко було помітити. Тітка хворого була призначена його опікуном, але за характером роботи часто змушена була відлучатися з дому. Повернувшись з відрядження, вона дізналася, що Дорошенко за її відсутності продав Адерміну спальний гарнітур. Вона пред’явила позов про повернення гарнітура. Адермін проти позову заперечував, вказуючи на те, що він не знав, що Дорошенко знаходиться під опікою, повністю сплатив йому всю ціну гарнітура, витратив кошти на перевезення меблів і не повинен зазнавати збитків від того, що тітка залишила племінника без нагляду.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №75

Анохін, збираючись їхати в службове відрядження в Африку, продав свої зимові речі громадянину Бейку: шапку з хутра норки, дублянку, куртку «Аляску». Через місяць з'ясувалося, що Анохін нікуди не їде, тому він звернувся з позовом до суду про визнання правочину недійсним, мотивуючи свої вимоги тим, що правочин був укладений внаслідок помилки.

Чи задовольнить позов суд? Обґрунтуйте відповідь.

 

Література:

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 2. Про нотаріат. Закон України від 9 лютого 1993 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. - ст.383.
 3. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. № 20/5 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 10. – ст.639.
 4. Про судову практику у справах про визнання правочинів недійсними. Постанова Пленуму Верховного суду України від 28 квітня 1978 р. № 3 (із змінами та доповненнями) // Юридичний вісник України. – 2001. - № 37.
 5. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – С.136-156.
 6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 7. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.227-243.
 8. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.215-244.
 9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.168-183.
 10. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 11. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 12. Домбругова А. Насильство, погроза, зловмисна угода, збіг тяжких обставин // Юридичний вісник України. – 2003. - № 12. – С.14.

 

 

Тема № 12. Представництво

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття представництва, його видів, передоручення, вчинення правочинів представником, припинення представництва.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття, підстави виникнення та види представництва.
 2. Вчинення правочинів представником.
 3. Поняття, значення та види довіреності.
 4. Припинення представництва.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Правове значення представництва.
 2. Представництво за законом.
 3. Комерційне представництво.
 4. Представництво за довіреністю.
 5. Передоручення.
 6. Правочини, які може вчиняти представник.
 7. Правові наслідки вчинення правочину представником.
 8. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень.
 9. Довіреність. Поняття та види довіреності. Форма довіреності.
 10. Довіреність юридичної особи.
 11. Значення довіреності.
 12. Підстави припинення представництва.
 13. Припинення представництва за довіреністю.
 14. Скасування довіреність.
 15. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття, підстави виникнення та види представництва.
 2. Вчинення правочинів представником.
 3. Поняття, значення та види довіреності.
 4. Припинення представництва.

 

Практичні завдання:

Завдання №76

Винник зареєструвався як фізична особа – підприємець. Через деякий час він видав довіреність на здійснення підприємницької діяльності від свого імені Чкалову. До складу повноважень представника були включені всі можливі правочини та інші дії, у яких виникне необхідність під час здійснення підприємницької діяльності (укладання договорів, надання звітів, представництво інтересів в органах державної влади, розпорядження розрахунковими рахунками, отримання готівки в банку, сплата податків та інші). Через деякий час органами державної податкової адміністрації були виявлені порушення підприємцем податкового законодавства – приховування прибутку від оподаткування. Постало питання: хто є суб’єктом відповідальності в такому випадку?

Чи мав право Винник видавати довіреність Чкалову з переліком вказаних повноважень? Що мав пояснити нотаріус при посвідченні такої довіреності? Вчинення яких дій не допускається через представника?

Завдання №77

Петров вирішив придбати легковий автомобіль на автомобільному ринку міста Харкова. З метою уникнути зайвих витрат при оформленні договору купівлі-продажу власник автомобіля Вербенко вирішив передачу автомобіля оформити за допомогою довіреності. Вербенко видав Петрову довіреність для здійснення широкого кола повноважень щодо автомобіля. При цьому Петров передав Вербенко визначену суму грошей (вартість авто). Через деякий час Вербенко пред’явив позов до Петрова про повернення авто із чужого незаконного володіння.

Яке рішення в такому випадку повинен винести суд? Які підстави припинення представництва за довіреністю?

Завдання №78

Петренко уклала з продавцем магазину «Весна» договір на купівлю-продаж взуття. Через декілька днів вона виявила суттєві недоліки товару та звернулася до магазину з вимогою замінити товар або повернути гроші. У день звернення в магазині працював інший продавець, який відмовився задовольнити вимоги покупця, мотивуючи тим, що угода купівлі-продажу укладалась не ним, а його колегою, отже, вирішувати питання про заміну товару чи повернення грошей повинен продавець, який укладав цей правочин.

Чи правомірною була відмова продавця Петренку? Для кого створюються юридичні наслідки правочинів, що вчинені представником? У чому сутність представництва, заснованого на адміністративному розпорядженні власника підприємства?

Завдання №79

Гавор 3 квітня 2007 року видав Зуєву довіреність строком на 3 місяці на продаж одержаного ним у спадщину житлового будинку за 100 тис. грн. У зв’язку з хворобою Зуєв передоручив у червні цього ж року виконання доручення Малишку, про що у листі та електронному SMS-повідомленні сповістив Гавора, але відповіді не одержав. Оскільки за обумовлену суму будинок ніхто не купив, Малишко знизив суму до 80 тис. грн. і продав його 30 липня, а гроші поштою переслав Гавору. Останній подав позовну заяву до суду з вимогами до Зуєва про повернення 20 тис. грн. і витрат по пересиланню грошей, мотивуючи це тим, що пересилати гроші він не просив.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №80

Іванов, як опікун малолітнього Гусєва, від його імені продав належний тому на праві приватної власності легковий автомобіль своєму сусідові. На вчинення такого правочину було отримано письмовий дозвіл за підписом представника місцевого виконкому.

Чи є підстави для визнання правочину купівлі-продажу автомобіля недійсним? В якому порядку повинні вчинятися дії від імені малолітніх, спрямовані на відчуження належних останнім майнових прав? Чи змінилася б відповідь на перше запитання, якщо такий правочин укладав би батько малолітнього?

 

Література:

 

 1. Про нотаріат. Закон України від 9 лютого 1993 р. № 3425-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №39. - ст.383.
 2. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - ст.504.
 3. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15 вересня 1999 р. №1045-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 45. - ст.397.
 4. Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні. Указ Президента України від 23 серпня 1998р. № 932/98 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 34. – ст.1274.
 5. Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально засвідчених. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 419 (із змінами та доповненнями) // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - № 10. – ст.249.
 6. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. № 20/5 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 10. – ст.639.
 7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.244-258.
 9. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.244-253.
 10. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.196-205.
 11. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 12. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

 

 

Тема № 13. Строки та терміни у цивільному праві.

Позовна давність

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття строку і терміну у цивільному праві, строків і термінів реалізації та захисту цивільних прав, позовної давності, її сутності та значення.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття строку та терміну, їх значення та види.
 2. Обчислення строків.
 3. Поняття, сутність та значення позовної давності.
 4. Види позовної давності.
 5. Обчислення та перебіг позовної давності.
 6. Зупинення та переривання перебігу позовної давності.
 7. Наслідки спливу позовної давності.
 8. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Місце строків (термінів) у системі юридичних фактів цивільного права.
 2. Загальні правила про обчислювання строків.
 3. Початок та закінчення строку.
 4. Порядок вчинення дій в останній день строку.
 5. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
 6. Загальна та спеціальна позовна давність.
 7. Правила обчислення позовної давності.
 8. Початок перебігу позовної давності.
 9. Поняття, підстави та правове значення зупинення та переривання перебігу позовної давності.
 10. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду.
 11. Застосування позовної давності до додаткових вимог.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття строку та терміну, їх значення та види.
 2. Обчислення строків.
 3. Поняття, сутність та значення позовної давності.
 4. Види позовної давності.
 5. Обчислення та перебіг позовної давності.
 6. Зупинення та переривання перебігу позовної давності.
 7. Наслідки спливу позовної давності.
 8. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

 

Практичні завдання:

Завдання №81

Від’їжджаючи в лютому 2006 р. у тривале зарубіжне відрядження, Михайлов передав своєму сусідові Золотову на зберігання деякі домашні речі: телевізор, холодильник, ліжко, шафу та інше. Відносини сторін при цьому були врегульовані договором зберігання, укладеним на 2 роки. Повернувшись у квітні 2008 р. з відрядження, Михайлов попросив Золотова повернути передані йому речі, але отримав відмову. Золотов пояснив, що Михайлов пропустив строк позовної давності на витребування речей, який закінчився, на думку Золотова, в лютому 2008 року.

Який засіб захисту порушених прав доцільно застосувати? Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №82

11 березня 2006 року був вбитий Сазонов, на утриманні якого були дружина та малолітній син. Дружина звернулась до слідчих органів із заявою про визнання її потерпілою. Слідчий відмовив їй на тій підставі, що справа припинена до виявлення підозрюваного. 4 червня 2007 року слідство по справі було відновлено, а 23 вересня цього ж року громадянка Сазонова звернулася з вимогою до Петрова, який був притягнений до кримінальної відповідальності за вбивство Сазонова, про відшкодування шкоди, починаючи з березня 2006 року. Суд, посилаючись на пропуск позовної давності, виніс рішення про вирахування платежів з дати подачі позову ( 23 вересня 2007 року). В поданні прокурора щодо рішення суду ставилося питання про відміну його як такого, що суперечить законодавству України.

Як визначаються строки давності при залишенні без розгляду позову, заявленого в кримінальній справі?

Завдання №83

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області уклало з будівельним управлінням договір на будівництво бази відпочинку. Після здачі бази 20 грудня 2006 року в процесі експлуатації споруд було виявлено ряд недоліків у будівництві. 25 грудня 2007 року УМВСУ звернулось з претензією про стягнення неустойки та проведення ремонту будівель за рахунок будівельного управління. Оскільки відповідь на заявлену претензію не надійшла, УМВСУ 20 січня 2008 року подало позов до господарського суду Полтавської області. Господарський суд у позові відмовив на підставі пропуску строків позовної давності.

Чи обґрунтована відповідь господарського суду?

Завдання №84

М’ясокомбінат звернувся з позовом до шкірзаводу про виплату штрафу за несвоєчасну оплату поставлених комбінатом шкур. У зв’язку з тим, що в результаті збоїв у роботі системи обліку розрахунків м’ясокомбінат пропустив строк, господарський суд знов відновив їх по своїй ініціативі, але суму заборгованості звернув на користь держбюджету.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання №85

ВАТ «Нафтапром» та ТОВ «Наснага» одним із пунктів договору про спільну діяльність передбачили умову про скорочення строків позовної давності, при вирішенні будь-яких можливих суперечок між ними, до 6 місяців, з метою прискорення їх судового розгляду.

Чи існує можливість договірного скорочення строків позовної давності?

 

Література:

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 2. Про введення мораторію на примусову реалізацію майна. Закон України від 29 листопада 2001р. № 2864-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. - № 52. – ст.2332.
 3. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 4. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.258-272.
 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.291-300.
 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.184-195.
 7. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 8. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

 

 

 

МОДУЛЬ 2

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

 

Тема № 14. Загальні положення

про особисті немайнові права фізичної особи

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття особистих немайнових прав фізичної особи, їх видів та захист цих прав.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та види особистих немайнових прав.
 2. Зміст особистого немайнового права.
 3. Здійснення особистих немайнових прав.
 4. Захист особистих немайнових прав.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав.
 2. Обмеження особистих немайнових прав.
 3. Поновлення порушеного особистого немайнового права.
 4. Спростування недостовірної інформації.
 5. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права.
 6. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права.
 7. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття та види особистих немайнових прав.
 2. Зміст особистого немайнового права.
 3. Здійснення особистих немайнових прав.
 4. Захист особистих немайнових прав.

 

Практичні завдання:

Завдання №86

Макарова пред’явила позов до Грибкової про відшкодування моральної шкоди за втручання в особисте життя. В описовій частині позовної заяви позивачка вказала, що була заручена зі студентом-іноземцем Аль-Герімджаном, але він відмовився укладати з нею шлюб після того, як Грибкова, яка працювала охоронцем у під’їзді, розповіла про обставини особистого життя Макарової (пізні повернення додому на автомобілях престижних марок, гучні та часті гулянки протягом усієї ночі, попереднє розірвання шлюбу, неохайність і таке інше).

З´ясуйте, чи відбулося втручання в особисте життя? Яким чином захищати особисті немайнові права?

Завдання №87

Після проведених спільних перевірок приватного підприємства «Колос» працівниками органів міліції і податкової інспекції адміністрацією ПП «Колос» на дверях було вивішено оголошення: «Корупціонерам: заступнику начальника Ленінського РВВС Кондратову А.П. і податковому інспектору Ряхіну П.Р. вхід на територію приватного підприємства ЗАБОРОНЕНИЙ!».

Проаналізуйте ситуацію та надайте консультацію Кондратову А.П. та Ряхіну П.Р.

Завдання №88

У серпні 2006 року позивач звернувся до суду з зазначеним позовом, вказуючи на те, що 05.05.2006 року, у мережі Інтернет, на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 власником якого є фізична особа Петров і якому належить доменне ім'я, серед невизначеного кола осіб було поширено статтю відповідача під назвою: ''ІНФОРМАЦІЯ_2». У поширеній статті викладена інформація наступного змісту. 1. «ІНФОРМАЦІЯ_3". У поширеній статті не наведено жодного доказу на підтвердження достовірності викладеної в ній інформації Позивач вважає, що поширена інформація є неточною, негативною та недостовірною, яка порочить честь, гідність позивача, принижує його ділову репутацію в громадській думці та думці окремих громадян з точки зору додержання законів дискредитують позивача.

Проаналізуйте ситуацію та надайте консультацію. Які можливі рішення може винести суд?

Завдання №89

Позивач звернувся до суду з позовом,в якому з урахуванням уточнень просить: визнати недостовірною, та такою, що ображає, принижує його честь, гідність, ділову репутацію інформацію, опубліковану в газеті «Факти» ІНФОРМАЦІЯ_1 в статті під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», з підзаголовком «ІНФОРМАЦІЯ_3»: 1) інформацію про те, що ОСОБА_2 втік з лікарні;2) інформацію про те, що ОСОБА_2 попався на хабарі в 100 тис. доларів; 3) інформацію про те, що рік назад судді принесли хабар в 100 тис. доларів в обмін на його чесне слово, що рішення суду по справі про поділ 250 га землі буде прийнято в користь «несуна»; 4) інформацію про те, що суддя взяв гроші, а судових рішень приготовив два; 5) інформацію про те, що ОСОБА_2 поморочив голови учасникам процесу, а в результаті виніс протилежне рішення, не дотримавшись своєї обіцянки; 6) інформацію про те, що ОСОБА_2 під час прес-конференції стверджував, що працівники прокуратури його били; 7) інформацію про те, що перед тим,як втекти, в лікарні ОСОБА_2 залишив записку, в якій визнав себе винним у тому, що брав хабарі; стягнути з відповідача ОСОБА_5 . на його користь одну гривню заподіяної моральної шкоди та заборонити відповідачам поширювати відносно нього недостовірну інформацію. Свої вимоги обгрунтовує тим,що поширеною недостовірною інформацією порушено його особисті немайнові права,такі як право на повагу до гідності і честі,право на презумпцію невинуватості,оскільки в ній в категоричній формі стверджується про вчинення ним злочину,а саме одержання хабара в особливо великому розмірі,хоча вирок по справі не винесений. Відповідач ОСОБА_5 розповсюдив недостовірну інформацію з метою його дискредитації, створення негативного враження в очах громадськості ..

Проаналізуйте ситуацію та надайте консультацію. Які можливі рішення може винести суд?

 

Література:

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 2. Загальна декларація прав людини. Документ ООН, прийнятий та проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.:Н.Т.Блатова, Г.М.Мягков. – М.ИНФРА. – М.,1997. – С.86 – 91.
 3. Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Рим, 4 листопада 1950 року. Ратифіковано Законом України від17 липня 1997р. № 475/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. - №13.
 4. Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Міжнародна угода від 22 січня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46. – ст.147.
 5. Основи законодавства про охорону здоров’я від 19 листопада 1992р. № 2801-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 4. – ст.19.
 6. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992р. № 2657-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – ст.650.
 7. Про психіатричну допомогу. Закон України від 22 лютого 2000р. № 1489-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. – ст.444.
 8. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 9. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.142-166.
 10. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.199-215.
 11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.219-274.
 12. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 13. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 14. Ромовська З. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. – 1997. - № 1. – С.47-60.
 15. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Науковий світ, 2001. – С.19-21.
 16. Шевченко Я.М., Шевченко О.А. Проблеми нового Сімейного кодексу України // Правова держава. – 2002. - № 13. – С.147-153.

 

 

Тема № 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, їх видів та захист цих прав.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Право на життя.
 2. Право на охорону здоров’я.
 3. Право на свободу.
 4. Право на особисту недоторканість.
 5. Право на сім’ю.
 6. Право на опіку або піклування.
 7. Патронат.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Право на медичну допомогу.
 2. Право на інформацію про стан свого здоров’я.
 3. Право на таємницю про стан здоров’я.
 4. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванню у закладі охорони здоров’я.
 5. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

 

Теми рефератів:

 1. Право на життя.
 2. Право на охорону здоров’я.
 3. Право на свободу.
 4. Право на особисту недоторканість.
 5. Право на сім’ю.
 6. Право на опіку або піклування.
 7. Патронат.
 8. Право на медичну допомогу.
 9. Право на інформацію про стан свого здоров’я.
 10. Право на таємницю про стан здоров’я.
 11. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванню у закладі охорони здоров’я.
 12. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

 

Практичні завдання:

Завдання №90

Повнолітні діти Іванової виявили намір пред’явити позов до лікарні про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з ненаданням інформації про стан здоров’я їхньої матері, яка впала і отримала травму голови. Лікарі не дозволяли їм побачити матір і не видали медичних документів для консультації у відомого спеціаліста-медика, мотивуючи це правом на таємницю про стан здоров’я. Переглядаючи лікарську періодику, вони побачили статтю, в якій було написано про жінку, доставлену до лікарні в той самий день і з тими самими симптомами, що й у їхньої матері.

Дайте правову оцінку дій лікарів та дітей Іванової.

Завдання №91

Спадкоємець Мамка пред’явив позов до Криворука про відшкодування моральної та майнової шкоди. Як з’ясувалось, Мамко терміново вимагав операції з трансплантації нирки. Після тривалого пошуку і низки підготовчих дій, донор був знайдений. Криворук нотаріально завірив свою згоду надати нирку і отримав за це значну суму грошей (7 тис. дол. США). Стан реципієнта різко погіршився, і лікарі повідомили Криворука про день та час операції, але Криворук почав переховуватись. Через уникання Криворука операцію переносили декілька разів, органи внутрішніх справ, куди звернулись родичі Мамка, відмовили від прийняття та реєстрації заяви про скоєння шахрайства. Через кілька днів у зв’язку з сильним погіршенням здоров’я Мамко помер.

Як слід вирішити справу?

Завдання №92

До суду звернулась ОСОБА_1 із заявою, в якій зазначає, що протягом двох років знає ОСОБА_2. Разом з ним проживає майже рік, вони обвінчались у церкві, справили весілля. На даний час мають бажання зареєструвати шлюб, однак через те, що вона не досягла шлюбного віку їм відмовлено. Поскільки хоче створити сім'ю, її батьки не заперечують проти цього не вважають, що це відповідає її інтересам, просить надати право на шлюб.

В судовому засіданні заявниця ОСОБА_1 заяву підтримала, пояснила, що фактично вона уже створила сім'ю з ОСОБА_2. Вони дружно живуть, спільно вирішують різні сімейні питання. При цьому вона переконана, що саме з цим чоловіком у неї буде міцна сім'я.

Чи зачипаються якісь особисті немайнові права у такому випадку. Як слід вирішити справу?

Завдання №93

До суду з вказаним позовом звернулася ОСОБА_2, посилаючись на те, що їй на праві приватної власності належить 1/2 будинку та земельна ділянка 0,67 га в с. Розкішна по вул. Крупської, 17, Ставищенського району Київської області. Власником другої половини даного будинку та земельної ділянки є відповідач та його співмешканка ОСОБА_4 В її (позивачки) частині будинку постійно проживає мати ОСОБА_5 Даний будинок проектувався і будувався, як двоквартирний котедж з різними подвір’ями та земельними ділянками. Відповідач протягом 9 років їхнього сусідства створює їй з матір’ю неможливі умови проживання. Відповідач неодноразово вчиняв всілякі хуліганські вчинки, провокації та погрози. Два роки тому останній придбав собаку породи середньоазіатська вівчарка, яка за списком належить до переліку потенційно-небезпечних, то повинна бути дресирована, зареєстрована, пройти протиепізоотичний контроль, профілактичні зчеплення та утримуватись належним чином. Проте, він утримує її в неналежних умовах, а саме: напівголодну; подвір’я немає надійної огорожі, яка повинна перешкоджати виходу собаки за територію і захищати громадян від небезпеки; на огорожі ззовні відсутні попереджувальні написи про утримання небезпечної собаки; ворота надійно не замкнені; відсутній вольєр. Відповідач нехтує правилами поведінки, чим створює постійну загрозу життю позивачці і її матері, чим завдає психічних і моральних травм. Перебуваючи у таких умовах, собака неодноразово виявляла агресивність - кидалась на вікна, завалила паркан між сторонами, знаходилась на їхній території без намордника і повідка. Крім того, враховуючи, що відповідач навмисне відв’язує собаку, цькує, позивачка вимушена ховатися в хаті або, знаходячись на території домогосподарства, постійно відчувати небезпеку. Вона не може вільно користуватися територією, яка їй належить на праві власності. При неодноразовому намаганні дійти згоди з відповідачем щодо утримання собаки – відповідач погрожував їй. З появою у відповідача співмешканки ОСОБА_4, їхні відносини ще погіршились, а саме: відповідачка нецензурно виражається у її адресу, погрожує по телефону, провокує. 13 вересня 2009 року ОСОБА_4 на її (позивачки) території нанесла останній тілесні ушкодження.

Позивачка просить суд усунути небезпеку, яка загрожує життю та здоров’ю, а також захистити її особисті немайнові права від посягань відповідачів.

Як слід вирішити справу?

 

Література:

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 2. Загальна декларація прав людини. Документ ООН, прийнятий та проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.:Н.Т.Блатова, Г.М.Мягков. – М.ИНФРА. – М.,1997. – С.86 – 91.
 3. Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Рим, 4 листопада 1950 року. Ратифіковано Законом України від17 липня 1997р. № 475/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. - №13.
 4. Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Міжнародна угода від 22 січня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46. – ст.147.
 5. Основи законодавства про охорону здоров’я від 19 листопада 1992р. № 2801-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 4. – ст.19.
 6. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992р. № 2657-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – ст.650.
 7. Про психіатричну допомогу. Закон України від 22 лютого 2000р. № 1489-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. – ст.444.
 8. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 9. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.142-166.
 10. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.199-215.
 11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.219-274.
 12. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 13. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 14. Ромовська З. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. – 1997. - № 1. – С.47-60.
 15. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Науковий світ, 2001. – С.19-21.
 16. Шевченко Я.М., Шевченко О.А. Проблеми нового Сімейного кодексу України // Правова держава. – 2002. - № 13. – С.147-153.

 

 

Тема № 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, їх видів та захист цих прав.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Право на ім’я.
 2. Право на повагу до гідності та честі.
 3. Право на недоторканість ділової репутації.
 4. Право на індивідуальність.
 5. Право на особисте життя та його таємницю.
 6. Право на інформацію.
 7. Право на особисті папери.
 8. Право на таємницю кореспонденції.
 9. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок.
 10. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.
 11. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.
 12. Право на місце проживання.
 13. Право на недоторканість житла.
 14. Право на вибір роду занять.
 15. Право на свободу пересування.
 16. Право на свободу об’єднання.
 17. Право на мирні зібрання.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Право на ім’я.
 2. Право на повагу до гідності та честі.
 3. Право на недоторканість ділової репутації.
 4. Право на індивідуальність.
 5. Право на особисте життя та його таємницю.
 6. Право на інформацію.
 7. Право на особисті папери.
 8. Право на таємницю кореспонденції.
 9. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок.
 10. Право на місце проживання.
 11. Право на недоторканість житла.
 12. Право на свободу пересування.
 13. Право на свободу об’єднання.
 14. Право на мирні зібрання.

 

Теми рефератів:

 1. Право на ім’я.
 2. Право на повагу до гідності та честі.
 3. Право на недоторканість ділової репутації.
 4. Право на індивідуальність.
 5. Право на особисте життя та його таємницю.
 6. Право на інформацію.
 7. Право на особисті папери.
 8. Право на таємницю кореспонденції.
 9. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок.
 10. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.
 11. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.
 12. Право на місце проживання.
 13. Право на недоторканість житла.
 14. Право на вибір роду занять.
 15. Право на свободу пересування.
 16. Право на свободу об’єднання.
 17. Право на мирні зібрання.

 

Практичні завдання:

Завдання №94

Після закінчення строкової військової служби Петренко пред’явив до Збройних сил України позов про відшкодування завданої йому моральної шкоди. Підставою для подання позову він вважав тривале позбавлення його особистих немайнових прав, зокрема таких, як право на свободу пересування, право на вільний вибір місця проживання, право на недоторканність житла, право на вільний вибір роду занять, право на індивідуальність і таке інше.

Чи підлягає позов задоволенню?

Завдання №95

ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документу.

Після смерті бабусі заявниці ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1, залишилася спадщина згідно заповіту, а саме земельна ділянка площею 1.90 га. на території Бабинської сільської ради Старосинявського району Хмельницької області, що посвідчена державним актом на право приватної власності на землю серії Р2 №89999 виданий 29 листопада 2005 року для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та зареєстрований в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 73. Однак, в вказаному державному акті помилково зазначено її прізвище «ОСОБА_2» замість «ОСОБА_2», тому нотаріус відмовила в оформлені спадщини із-за відсутності належного правовстановлюючого документу, оскільки допущено виправлення  прізвища.

Заявниця  в судове засідання не з’явилася, однак надала суду заяву в якій зазначила що позовні вимоги визнає і просить справу розглянути без її участі.

Як слід вирішити справу?

Завдання №96

Позивач звернулася до суду з позовом до Первомайського комунального підприємства, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про стягнення з них у солідарному порядку на її користь 30000 гривень у рахунок відшкодування спричиненої їх діями моральної шкоди. Свої вимоги позивач мотивує тим, що 29.01.2001 року на території Первомайського селищного цвинтаря проведено поховання її померлого батька ОСОБА_4. У наступні роки померло ще декілька родичів, які за життя бажали бути похованими поряд із ОСОБА_4, однак Первомайське комунальне підприємство відмовило в цьому, у зв’язку з відсутністю поблизу місця. 24.04.2009 року між могилою її батька та сусідньою могилою (також 2001 року поховання) проведено поховання померлого ОСОБА_5, яке вона вважає проведеним з порушенням Закону України «Про поховання та похоронну справу» та Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, тому що не витриманий встановлений розмір ширини земельної ділянки під могилу – 1,5 м., відстань між могилами менш, ніж 0,5 м., та на могилі ОСОБА_5 відповідачем ОСОБА_2 за замовленням відповідача ОСОБА_3, у порушення вказаних норм права та без її – ОСОБА_1 згоди, встановлений пам’ятник із заходом на 35 см. на територію поховання ОСОБА_4, тому зараз для неї не є можливою нормальна установка та в подальшому обслуговування намогильного пам’ятного знаку на місці поховання батька, що спричиняє їй душевні страждання, у зв’язку з неповажливим відношенням відповідачів до місця поховання її батька, порушенням з їхнього боку ст. 298 ЦК України. За негідної поведінки відповідачами їй завдано моральної шкоди, яку вона оцінює в 30000 грн.

Як слід вирішити справу?

 

Література:

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 2. Загальна декларація прав людини. Документ ООН, прийнятий та проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.:Н.Т.Блатова, Г.М.Мягков. – М.ИНФРА. – М.,1997. – С.86 – 91.
 3. Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Рим, 4 листопада 1950 року. Ратифіковано Законом України від17 липня 1997р. № 475/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. - №13.
 4. Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Міжнародна угода від 22 січня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46. – ст.147.
 5. Основи законодавства про охорону здоров’я від 19 листопада 1992р. № 2801-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 4. – ст.19.
 6. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992р. № 2657-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – ст.650.
 7. Про психіатричну допомогу. Закон України від 22 лютого 2000р. № 1489-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. – ст.444.
 8. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 9. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.142-166.
 10. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.199-215.
 11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.219-274.
 12. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 13. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 14. Ромовська З. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. – 1997. - № 1. – С.47-60.
 15. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Науковий світ, 2001. – С.19-21.
 16. Шевченко Я.М., Шевченко О.А. Проблеми нового Сімейного кодексу України // Правова держава. – 2002. - № 13. – С.147-153.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3.

РЕЧОВЕ ПРАВО

 

Тема № 17. Загальні положення про речове право

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо загальних понять речового права, підстав виникнення, видів речових прав, порядку захисту.

 

Час проведення: 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та ознаки речового права.
 2. Підстави виникнення речових прав.
 3. Об’єкти та суб’єкти речового права.
 4. Види речових прав.
 5. Захист речових прав.
 6. Поняття та особливості захисту речових прав.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Поняття та ознаки речового права.
 2. Підстави виникнення речових прав.
 3. Поняття та особливості захисту речових прав.
 4. Право повного господарського відання.
 5. Право оперативного управління.
 6. Право довірчої власності.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття та ознаки речового права.
 2. Підстави виникнення речових прав.
 3. Об’єкти та суб’єкти речового права.
 4. Види речових прав.
 5. Захист речових прав.
 6. Поняття та особливості захисту речових прав.
 7. Право повного господарського відання.
 8. Право оперативного управління.
 9. Право довірчої власності.

 

Література:

 

 1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–2002. - № 3-4. - ст.27.
 2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-ІV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40-41,42. – ст..492.
 4. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991р. № 1576-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - ст.682.
 5. Про кооперацію. Закон України від 10 липня 2003р. № 1087-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – Ст.1774.
 6. Про місцеве самоврядування. Закон України від 21 травня 1997 р. № 280-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст.170.
 7. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - Ст.504.
 8. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності. Закон України від 3 березня 1998р. № 147/98-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 34. – Ст.228.
 9. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1991р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 35. – Ст.517.
 10. Про приватизацію державного житлового фонду. Закон України від 19 червня 1992 р. № 2482-ХІІ (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст.524.
 11. Про приватизацію державного майна. Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-ХІІ (в редакції від 19 лютого 1997 р. № 89/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 17. – Ст.122.
 12. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. Закон України від 7 жовтня 1997 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- № 52. – Ст.312.
 13. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- № 45.-Ст.397.
 14. Про сільськогосподарську кооперацію. Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. – Ст.261.
 15. Про споживчу кооперацію. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. - Ст.414.
 16. Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18 серпня 1991 р. № 1201-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. - Ст.508.
 17. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 18. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.273-347, 358-377.
 19. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.301-356.
 20. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.275-478, 492-522.
 21. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 22. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 23. Державна та комунальна власність в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 5.
 24. Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві. – Одеса: Юрид. літ., 2002.
 25. Приватна власність в Україні: Зб.норм.актів. – К.:Юрінком Інтер, 2002. – 416с.
 26. Семчик В.І. Право власності за Конституцією України. – К., 1997.
 27. Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності // Право України. - 2003. - № 9.– С.57-60.

 

 

Тема № 18. Право власності

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні, суб’єктів та об’єктів права власності, змісту права власності, форм права власності, способів набуття і припинення права власності, захисту права власності.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття права власності та його зміст.
 2. Право власності українського народу.
 3. Право приватної власності.
 4. Право державної власності.
 5. Право комунальної власності .
 6. Підстави набуття права власності.
 7. Момент виникнення права власності.
 8. Ризик випадкового знищення чи пошкодження майна.
 9. Здійснення права власності.
 10. Право власності на землю (земельну ділянку).
 11. Право власності на житло.
 12. Припинення права власності.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.
 2. Недоторканість права власності.
 3. Суб’єкти та об’єкти права власності.
 4. Зміст права власності.
 5. Класифікація підстав (способів) набуття права власності та характеристика окремих способів.
 6. Момент виникнення у набувача права власності за первісними підставами.
 7. Момент набуття права власності за правочином.
 8. Порядок та межі здійснення права власності.
 9. Тягар утримання майна.
 10. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.
 11. Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності.
 12. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю (земельну ділянку).
 13. Право власника на забудову земельної ділянки.
 14. Самочинне будівництво.
 15. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.
 16. Поняття житла.
 17. Житловий будинок, садиба, квартира як об’єкти права власності.
 18. Права власника житлового будинку, квартири.
 19. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу.
 20. Об’єднання власників житлових будинків, квартир.
 21. Підстави та порядок припинення права власності.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття права власності та його зміст.
 2. Право власності українського народу.
 3. Право приватної власності.
 4. Право державної власності.
 5. Право комунальної власності .
 6. Підстави набуття права власності.
 7. Момент виникнення права власності.
 8. Ризик випадкового знищення чи пошкодження майна.
 9. Здійснення права власності.
 10. Право власності на землю (земельну ділянку).
 11. Право власності на житло.
 12. Припинення права власності.

 

Практичні завдання:

Завдання №97

Попов на підставі домовленості з родичем Єгоровим передав останньому у користування за довіреністю автомобіль строком на один рік. Через рік Попов оформив на ім’я Єгорова нову довіреність, а потім продовжив її ще на три роки. Таким чином, автомобіль знаходився у Єгорова протягом п'яти років. Через п'ять років Попов пред'явив позов до Єгорова про повернення автомобіля, вказуючи, що повернути його в добровільному порядку відповідач відмовляється. Єгоров позову не визнав і пояснив, що автомобіль фактично належить йому, а не Попову. За словами відповідача вони домовилися про його купівлю-продаж, а оскільки коштів на переоформлення автомобіля у Єгорова не вистачало, вирішили, що Єгоров до накопичення необхідної суми буде користуватися автомобілем за довіреністю, а Попов не буде висувати жодних претензій з цього приводу. Також Єгоров стверджував, що він передав Попову як оплату за авто 37300 грн. На підтвердження того, що він сплатив Попову 37 300 грн, Єгоров представив у суді розписку, у якій стверджувалось, що Єгоров повернув Попову позичені 37 300 грн. Єгоров просив визнати за ним право власності на автомобіль.

Чи можна визнати Єгорова власником автомобіля чи автомобіль підлягає поверненню Попову? З якого моменту виникає право власності у набувача за договором? Яка із сторін несе ризик випадкової загибелі речі? Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №98

Степанова за письмовим правочином подарувала своєму онуку Володимиру автомобіль. Оскільки він ще не досягнув повноліття, автомобіль зберігався в її господарстві й інколи використовувався її синами. Старший син Степанової, Петро, на цьому автомобілі потрапив в аварію, в якій загинув, а автомобіль був пошкоджений. Після аварії пошкоджений автомобіль зберігався на штрафмайданчику УДАІ. За цей час з нього була демонтована коробка передач та масляний фільтр. Володимир, як власник автомобіля, звернувся до спадкоємців Петра з вимогою відновити автомобіль або купити йому новий. Дружина загиблого відмовилася від цього, вказавши, що автомобіль не був переданий, то домовленість між Степаном і Володимиром недійсна. Крім того, вона вказала, що, наскільки їй відомо, для передачі права власності на автомобіль існує спеціальний порядок. ДАІ також висунуло вимогу до спадкоємців Петра про відшкодування витрат, пов’язаних зі зберіганням пошкодженого автомобіля на штрафмайданчику. В свою чергу, з боку Володимира був пред’явлений позов до УДАІ про повернення зниклих запчастин автомобіля.

Проаналізуйте дану ситуацію і дайте відповідь, коли і за яких підстав виникає та припиняється право власності? Хто несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна?

Завдання №99

За договором купівлі-продажу мале підприємство «Агва» придбало у ТОВ «Вікторія» партію товару. При укладенні договору було передбачено, що покупець повинен забрати товар 1 липня, a він прибув за ним тільки 3 липня і з'ясував, що під час грози 2 липня в склад попала блискавка, і товар згорів. Покупець пред’явив позов до продавця про надання йому тієї ж кількості і якості товару та відшкодування збитків.

Як має бути вирішена справа? Які наслідки настануть у тому випадку, якщо товар було відібрано та розміщено у окремому складі?

Завдання №100

У 2007 р. Коваленко успадкувала після смерті батька третину двоповерхового будинку в м. Люботин та вирішила її продати. Оскільки бажаючих купити частку не знайшлося, справа з продажем затягнулася. Тим часом інші спадкоємці, які проживали в цьому будинку, подали до суду позов про стягнення з Коваленко частини витрат, які вони понесли у зв’язку з утриманням будинку. Свою вимогу вони мотивували тим, що Коваленко не сплачує комунальних платежів, які нараховуються за користування будинком. Коваленко проти позову заперечувала, вказуючи на те, що раз вона в успадкованому будинку не проживає, то і не повинна платити за ті послуги, які не отримувала. Відповідачка вказала, що в неї є інше житло, в якому вона мешкає, і за обслуговування якого вона вчасно сплачує комунальні платежі.

Яким чином повинна бути вирішена суперечка? Чи може бути накладене стягнення на житловий будинок (або його частину) за несплату комунальних платежів, якщо власники даного будинку відмовляються їх сплатити?

Завдання №101

До дільничного інспектора міліції із заявою звернувся Комаров. У заяві вказувалося, що його сусід Бакулін висипав на проїжджу частину дороги будівельний матеріал (цеглу, пісок, гравій). Внаслідок цього Комаров не може виїхати технікою з двору і своєчасно обробити посіви буряка. При розгляді заяви було встановлено, що у Бакуліна після того, як він привіз будматеріали, стався інфаркт, і він знаходиться в лікарні. Дільничний завантажив будматеріали в автомобіль і вивіз їх у балку край села, звідки цегла пропала. Після виписки з лікарні Бакулін подав позов до дільничного про повернення йому втраченого матеріалу.

Зробіть юридичний аналіз описаної ситуації. Яким чином можуть дути захищені інтереси Комарова? Як буде вирішена справа, якщо він подасть ще і позов про відшкодування збитків, що виникли внаслідок несвоєчасної обробки посівних площ? Яким чином можна захистити право власності Бакуліна?

Завдання №102

До суду звернувся Петренко з вимогою про визнання права власності на квартиру. Позивач мотивував свою вимогу положеннями Цивільного кодексу, згідно яким громадянин може стати законним власником нерухомості, якщо він сумлінно користувався нею більше 15 років. В 1993 році його направили організувати засідку у квартирі, власник якої був викрадений і вбитий «чорними ріелтерами», і міліція очікувала появи злочинців у квартирі.

За словами колишнього міліціонера, тому що наказ про засідку не був відмінний, йому довелося переселитися у квартиру. Згодом до нього приєдналася його дружина, у них народився син. Тим часом убивці власника квартири були знайдені, засуджені й до теперішнього часу вже вийшли на волю.

Представники позивача затверджують, що Петренко володів квартирою «сумлінно, відкрите й безупинно» після того, як довідався про смерть власника квартири. Позивач також затверджує, що все це час справно платив комунальні платежі.

Чи підлягає вимога Петренка задоволенню? Зробіть мотивований висновок про підстави виникнення права власності на спірну квартиру.

Завдання №103

До стада фермерського господарства Стецька пристала бездоглядна корова. Через місяць вона отелилася, а через 6 місяців фермер Стецько вирішив її продати. Під час продажу з’явився власник корови Петренко, який наполягав на поверненні корови і теляти. Фермер Стецько проти цього заперечував, вважаючи що через 6 місяців він став власником і корови, і теляти.

Як повинна бути вирішена справа?

 

Література:

 

 1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–2002. - № 3-4. - ст.27.
 2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-ІV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40-41,42. – ст..492.
 4. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991р. № 1576-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - ст.682.
 5. Про кооперацію. Закон України від 10 липня 2003р. № 1087-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – Ст.1774.
 6. Про місцеве самоврядування. Закон України від 21 травня 1997 р. № 280-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст.170.
 7. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - Ст.504.
 8. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності. Закон України від 3 березня 1998р. № 147/98-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 34. – Ст.228.
 9. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1991р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 35. – Ст.517.
 10. Про приватизацію державного житлового фонду. Закон України від 19 червня 1992 р. № 2482-ХІІ (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст.524.
 11. Про приватизацію державного майна. Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-ХІІ (в редакції від 19 лютого 1997 р. № 89/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 17. – Ст.122.
 12. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. Закон України від 7 жовтня 1997 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- № 52. – Ст.312.
 13. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- № 45.-Ст.397.
 14. Про сільськогосподарську кооперацію. Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. – Ст.261.
 15. Про споживчу кооперацію. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. - Ст.414.
 16. Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18 серпня 1991 р. № 1201-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. - Ст.508.
 17. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 18. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.273-347, 358-377.
 19. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.301-356.
 20. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.275-478, 492-522.
 21. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 22. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 23. Державна та комунальна власність в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 5.
 24. Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві. – Одеса: Юрид. літ., 2002.
 25. Приватна власність в Україні: Зб.норм.актів. – К.:Юрінком Інтер, 2002. – 416с.
 26. Семчик В.І. Право власності за Конституцією України. – К., 1997.
 27. Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності // Право України. - 2003. - № 9.– С.57-60.

 

 

Тема № 19. Право спільної власності

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття права спільної власності, підстав виникнення та припинення, порядку здійснення та захисту права спільної власності.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та види права спільної власності.
 2. Підстави виникнення права спільної власності.
 3. Здійснення права спільної власності.
 4. Припинення права спільної власності.
 5. Утримання майна, що перебуває у спільній власності.
 6. Виділення частки співвласника.
 7. Припинення права спільної власності.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Поняття та види права спільної власності.
 2. Підстави виникнення права спільної власності.
 3. Здійснення права спільної власності.
 4. Припинення права спільної власності.
 5. Виділення частки співвласника.
 6. Припинення права спільної власності.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття та види права спільної власності.
 2. Підстави виникнення права спільної власності.
 3. Здійснення права спільної власності.
 4. Припинення права спільної власності.
 5. Утримання майна, що перебуває у спільній власності.
 6. Виділення частки співвласника.
 7. Припинення права спільної власності.

 

Практичні завдання:

Завдання №104

Андрій, Віктор і Світлана після смерті батька в рівних частинах успадкували його будинок, двокімнатну квартиру, дачу, гараж, автомобіль, антикварні меблі, 60 акцій АТ »Перлина» і грошовий вклад розміром 30 тис. грн в банку «Грант». Квартиру через місяць вони здали в оренду, а ще через шість місяців Віктор продав свою частку будинку та всі антикварні меблі Іванову. Світлана та Андрій з цим не погодились та звернулись за консультацією до юриста.

Дайте правову характеристику відносин, що виникли. Чи може Віктор виділити свою частку в натурі?Назвіть відмінності ідеальної та реальної часток? Як необхідно ділити прибуток від зданої в оренду квартири?

Завдання №105

Подружжя Кирилових під час перебування у шлюбі придбало квартиру, меблі, автомобіль, гараж, холодильник та телевізор. При розірванні шлюбу чоловік вимагав розділити майно та залишити йому квартиру, автомобіль та гараж, інше залишити відповідачці, оскільки він повністю утримував і дітей, і дружину, яка після одруження ніде не працювала.

Яким чином повинна бути вирішена справа?

Завдання №106

Повністю виплативши свій пай за кооперативну квартиру, Яценко вирішив її продати і звернувся до правління кооперативу по довідку про належність йому квартири на праві приватної власності. У видачі довідки Яценку було відмовлено з тієї підстави, що згідно зі статутом кооперативу житловий будинок належить кооперативу на праві власності і розпоряджатися квартирою може тільки він.

Чи законні дії правління? В якому порядку Яценко може їх оскаржити?

Завдання №107

Мешканці 48-квартирного будинку приватизували квартири, котрі вони наймали. Потім було створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Чи можуть вони вважатися власниками всього будинку? Яке майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників, а яке – у спільній частковій? Чи можливе виділення частки в натурі у спільній сумісній власності при відчуженні приміщення в жилому будинку?

Завдання №108

До вступу в шлюб Дмитро на праві власності мав будинок із трьох кімнат. Після реєстрації шлюбу він з дружиною проживав у цьому будинку, в якому за три роки: замінили дах, прибудували кухню та веранду, замінили підлогу, вікна та двері. При розірванні шлюбу Дмитро вимагав виключити будинок із майна, що підлягає поділу, оскільки він належить йому на праві приватної власності. Дружина наполягала на розподілі будинку, зауваживши, що перебудова проводилась і за її кошти, а вартість будинку після проведення ремонтних робіт зросла вдвічі.

Як необхідно вирішити спір?

Завдання №109

Під час перебування в шлюбі подружжя Сіренків придбало автомобіль. У 2006 році в нотаріальній конторі був посвідчений договір дарування автомобіля дружині, а у липні 2007 року шлюб був розірваний. Чоловік продовжував користуватися автомобілем і після розірвання шлюбу, при цьому машина не була перереєстрована в органах ДАІ. Дружина Сіренка подала позовну заяву до суду про повернення автомобіля. Відповідач проти позову заперечував, вважаючи, що право власності на автомобіль у позивачки не виникло, оскільки автомобіль їй не передавався і є спільною власністю. Позивачка стверджувала, що оскільки договір був нотаріально посвідчений, то у неї виникло право власності на автомобіль.

Як має бути вирішений спір? Які види права власності можуть виникнути у подружжя?

 

Література:

 

 1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–2002. - № 3-4. - ст.27.
 2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-ІV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40-41,42. – ст..492.
 4. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991р. № 1576-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - ст.682.
 5. Про кооперацію. Закон України від 10 липня 2003р. № 1087-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – Ст.1774.
 6. Про місцеве самоврядування. Закон України від 21 травня 1997 р. № 280-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст.170.
 7. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - Ст.504.
 8. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності. Закон України від 3 березня 1998р. № 147/98-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 34. – Ст.228.
 9. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1991р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 35. – Ст.517.
 10. Про приватизацію державного житлового фонду. Закон України від 19 червня 1992 р. № 2482-ХІІ (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст.524.
 11. Про приватизацію державного майна. Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-ХІІ (в редакції від 19 лютого 1997 р. № 89/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 17. – Ст.122.
 12. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. Закон України від 7 жовтня 1997 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- № 52. – Ст.312.
 13. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- № 45.-Ст.397.
 14. Про сільськогосподарську кооперацію. Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. – Ст.261.
 15. Про споживчу кооперацію. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. - Ст.414.
 16. Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18 серпня 1991 р. № 1201-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. - Ст.508.
 17. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 18. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.273-347, 358-377.
 19. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.301-356.
 20. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.275-478, 492-522.
 21. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 22. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 23. Державна та комунальна власність в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 5.
 24. Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві. – Одеса: Юрид. літ., 2002.
 25. Приватна власність в Україні: Зб.норм.актів. – К.:Юрінком Інтер, 2002. – 416с.
 26. Семчик В.І. Право власності за Конституцією України. – К., 1997.
 27. Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності // Право України. - 2003. - № 9.– С.57-60.

 

 

Тема № 20. Захист права власності

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття захисту права власності, форми та способи та порядок їх реалізації.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та види захисту права власності.
 2. Речово-правові способи захисту права власності та їх види.
 3. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.
 4. Позов про визнання права власності.
 5. Позов про виключення майна з опису або звільнення з-під арешту.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Принцип рівних умов захисту всіх суб’єктів права власності.
 2. Основні засади захисту права власності.
 3. Види способів захисту права власності.
 4. Витребування майна власника із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).
 5. Витребування майна власником від добросовісного набувача.
 6. Розрахунки при витребуванні речей із незаконного володіння.
 7. Захист прав власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов).
 8. Визнання права власності.
 9. Виключення майна з опису та звільнення з-під арешту.
 10. Відшкодування шкоди, заподіяної речам власника.
 11. Недійсність актів, що порушують право власності.
 12. Дії органів внутрішніх справ із захисту права власника при порушенні права.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття та види захисту права власності.
 2. Речово-правові способи захисту права власності та їх види.
 3. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.
 4. Позов про визнання права власності.
 5. Позов про виключення майна з опису або звільнення з-під арешту.

 

Практичні завдання:

Завдання №110

Брат та сестра Бусигіни пред’явили позов до свого вітчима Семенова про право на спадщину половини житлового будинку, що належав їхній померлій матері. Попереднє звернення до нотаріуса щодо спадщини результатів не дало. Нотаріус пояснив, що будинок зареєстрований на Семенова і без його згоди отримати спадщину Бусигіним не можна. Семенов такої згоди не дав. Більше того, Семенов пред’явив зустрічний позов, в якому просив суд визнати будинок його приватною власністю, оскільки під час придбання будинку його дружина, мати Бусигіних, не працювала вже кілька років, а займалась вихованням своїх неповнолітніх дітей і самостійних доходів не мала. До того ж на момент смерті мати Бусигіних вже не була дружиною Семенова, бо вони розірвали шлюб за три місяці до цього, а дітей Бусигіних він не всиновлював.

Як захистити майнові інтереси спадкоємців? Яким має бути рішення суду?

Завдання №111

За рішенням органу місцевого самоврядування земельна ділянка, яка належала на праві власності Овчаренку, підлягала вилученню для суспільних потреб. Овчаренку та його сім'ї в якості компенсації була запропонована квартира з оплатою вартості будинку та плодово-ягідних насаджень. Овчаренко з цією пропозицією не погодився і наполягав на будівництві нового житлового будинку на рівноцінній земельній ділянці. Представник органу місцевого самоврядування стверджував, що не має можливості побудувати новий будинок, оскільки відсутні будматеріали та кошти, а також, бракує вільних земельних ділянок для забудови. Представник органу місцевого самоврядування також повідомив: якщо Овчаренко не погодиться на пропозицію, то його будинок буде відключений від мережі енерго – та водопостачання. Овчаренко подав позовну заяву до суду.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №112

ТОВ «Фаїна» пред'явило командитному товариству «Петренко і К°» вимогу про повернення комбайна «Дон-1500СК» або відшкодування збитків у сумі 27 тис. грн. При цьому ТОВ «Фаїна» зазначило, що з КТ «Петренко і К°» був укладений договір найму комбайна зі строком повернення до 4 листопада 2007 року, але товариство сплатило плату за найм, а від повернення комбайна відмовилось. КТ «Петренко і К» пояснило, що комбайн був переданий його філії у місті Куп'янську, яка має свій розрахунковий рахунок, тому повинна нести самостійну майнову відповідальність. Окрім цього, керівник філії, отримавши комбайн, передав його за генеральною довіреністю своєму приятелю Цвігну, а сам зник. На цих підставах командитне товариство пояснювало, що позов треба пред'являти Цвігну. Натомість ТОВ «Фаїна» вимагало повернення товариством комбайна або відшкодування завданих збитків, а також, щоб господарський суд виніс рішення про припинення діяльності командитного товариства (банкрутство) внаслідок його неплатоспроможності.

Як ТОВ може захистити своє право власності? Чи може нести філія самостійну відповідальність? Хто повинен повернути комбайн і відшкодувати майнові збитки?

Завдання №113

Водій Костін і заступник начальника Київського РВВС м. Харкова Бурлаков звернулися із заявами на продаж їм списаної автомашини ГАЗ-53. Автомобіль був проданий по залишковій балансовій вартості Бурлакову, який заплатив гроші і в гаражі РВВС відремонтував його. Після ремонту машини він за довіреністю передавав її своєму братові Андрію, який потрапив на ній у дорожньо-транспортну пригоду. Дізнавшись про продаж машини, районний прокурор пред’явив позов у місцевий суд про визнання договору купівлі-продажу автомобіля недійсним, оскільки він був проданий у робочому стані, і окрім того, переважним правом придбання автомашини повинен був скористатися Костін, який 15 років її експлуатував і підтримував у справному стані.

Яке рішення необхідно прийняти по справі? Чи порушені в даному випадку майнові інтереси держави?

Завдання №114

При проведенні маневрових робіт на ділянці під'їзних шляхів заводу «Південмаш» трапилася аварія, в результаті якої згорів тепловоз цього заводу. При розслідуванні справи про порушення правил техніки безпеки було встановлено, що причиною аварії стало грубе порушення правил безпеки руху працівниками відділення залізниці. Завод в якості способу розрахунків вимагав від відділення залізниці передати йому один з недавно придбаних залізницею тепловозів аналогічної марки, а від запропонованої грошової компенсації відмовився, посилаючись на те, що в результаті аварії завод не може забезпечити нормальну виробничу діяльність. Після відмови залізниці в задоволенні претензії завод звернувся з позовом до господарського суду.

До якого виду майна належить тепловоз і який його правовий режим? Як має проводитись відшкодування шкоди машинобудівному заводу?

Завдання № 115

Із стада агрофірми «Маяк» через перебування пастухів у стані сп'яніння зникло 20 голів великої рогатої худоби. Голова правління агрофірми Разін звернувся до РВВС із заявою про притягнення пастухів Колісника і Тягаря до відповідальності. Через 9 місяців з’ясувалося, що десять корів прибилося до стада кооперативу «Нива» (дві з них пастухи продали, решта прийнята на баланс кооперативу), п'ять корів знайшов фермер Домовитий, про що сповістив голову сільської ради, дві корови і бичок потонули на торфовищі, а двох коров з’їли вовки.

Зробіть аналіз вказаної ситуації. Хто повинен відшкодовувати завдані збитки? Чи можна витребувати корів, що залишились?

Завдання №116

На будмайданчику будівельної організації відбулася крадіжка будівельних матеріалів (цегла, цемент, дошки, вікна, двері, шифер). Досудовим слідством було встановлено, що крадіжку скоїли працівники організації, які частково використали будівельні матеріали при будівництві і ремонтові власних будинків, а частину матеріалів продали. Будівельна організація звільнила працівників і вимагала повернення вкрадених матеріалів.

Як повинна бути вирішена справа? Чи можливо повернути речі, якщо їх не встигли використати?

Завдання №117

При розслідуванні кримінальної справи за фактом скоєння ДТП Шевчук, власник та керуючий приватного підприємства «Шевчук і К°», був притягнутий до кримінальної відповідальності в якості обвинуваченого. Для забезпечення цивільного позову слідчий наклав арешт на особисте майно Шевчука і майно підприємства. Останній подав позов до суду про звільнення майна підприємства з-під арешту, оскільки його вину у вчиненні інкримінованого злочину може встановити тільки суд, а в результаті арешту майна наносяться значні збитки, а саме: стало неможливим відправляти контрагентам готову продукцію, виплачувати заробітну плату, купувати необхідні для виробництва матеріали і здійснювати ряд інших господарських операцій.

Що входить у коло об'єктів права приватної власності і який її правовий режим? Чи підлягають задоволенню позовні вимоги Шевчука? Які особливості позову про звільнення майна з-під арешту?

 

Література:

 

 1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–2002. - № 3-4. - ст.27.
 2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – ст.135.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-ІV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40-41,42. – ст..492.
 4. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991р. № 1576-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - ст.682.
 5. Про кооперацію. Закон України від 10 липня 2003р. № 1087-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – Ст.1774.
 6. Про місцеве самоврядування. Закон України від 21 травня 1997 р. № 280-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст.170.
 7. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - Ст.504.
 8. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності. Закон України від 3 березня 1998р. № 147/98-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 34. – Ст.228.
 9. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1991р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 35. – Ст.517.
 10. Про приватизацію державного житлового фонду. Закон України від 19 червня 1992 р. № 2482-ХІІ (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст.524.
 11. Про приватизацію державного майна. Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-ХІІ (в редакції від 19 лютого 1997 р. № 89/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 17. – Ст.122.
 12. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. Закон України від 7 жовтня 1997 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- № 52. – Ст.312.
 13. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- № 45.-Ст.397.
 14. Про сільськогосподарську кооперацію. Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. – Ст.261.
 15. Про споживчу кооперацію. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. - Ст.414.
 16. Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18 серпня 1991 р. № 1201-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. - Ст.508.
 17. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 18. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.273-347, 358-377.
 19. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.301-356.
 20. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.275-478, 492-522.
 21. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 22. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 23. Державна та комунальна власність в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 5.
 24. Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві. – Одеса: Юрид. літ., 2002.
 25. Приватна власність в Україні: Зб.норм.актів. – К.:Юрінком Інтер, 2002. – 416с.
 26. Семчик В.І. Право власності за Конституцією України. – К., 1997.
 27. Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності // Право України. - 2003. - № 9.– С.57-60.

 

 

Тема № 21. Речові права на чуже майно

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо права власності і речових прав на чуже майно: права володіння, права користування, права забудови земельної ділянки, права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Право володіння чужим майном як речове право.
 2. Виникнення володіння та його припинення.
 3. Право користування чужим майном (сервітут) як речове право.
 4. Інші речові права на чуже майно (емфітевзис, суперфіцій).
 5. Захист речових прав на чуже майно.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Суб’єкти та об’єкти володіння.
 2. Іпотека та притримання.
 3. Захист володіння майном.
 4. Сервітут: поняття, види, підстави виникнення, припинення та його захист.
 5. Суперфіцій та емфітевзис: поняття, підстави виникнення, припинення та захист.

 

Теми рефератів:

 1. Право володіння чужим майном як речове право.
 2. Виникнення володіння та його припинення.
 3. Право користування чужим майном (сервітут) як речове право.
 4. Інші речові права на чуже майно (емфітевзис, суперфіцій).
 5. Захист речових прав на чуже майно.

 

Практичні завдання:

Завдання №118

Іванов знайшов на смітнику пакет з документами (паспортом, свідоцтвом про одруження, посвідченням водія і технічним паспортом на ім’я Дорошенка). Зателефонувавши вказаній в документах особі, він став вимагати оплати за повернення документів. Дорошенко відмовився платити і звернувся із заявою в міліцію про вимагання з боку Іванова.

Як треба вирішити справу?

Завдання №119

Автомобіль, який знаходився на стоянці, несподівано вибухнув, внаслідок чого було знищено два автомобілі, які знаходились поруч, і ушкоджено ще чотири. Власники знищених і ушкоджених автомобілів звернулися до керівництва автостоянки як до титульного володільця з вимогою відшкодувати завдані збитки. Адміністрація відмовилась відшкодовувати завдані збитки, оскільки не вважала себе винною у їх заподіянні.

Проаналізуйте умови завдання. Дайте визначення титульного володіння. До кого пред’являти позов, якщо автомобіль, що вибухнув, належав подружжю, яке видало довіреність особі, що поставила автомобіль на стоянку?

Завдання №120

Спадкоємець померлого Науменка вирішив продати будинок, залишений йому у спадок. З цією метою він письмово попередив тітку Науменка, яка мешкала в будинку, про необхідність звільнити приміщення. Остання відмовилась, мотивуючи це тим, що вона є відказоотримувачем за заповітом. Спадкоємець звернувся за консультацією до нотаріуса щодо роз’ясненням можливості продати будинок.

Дайте розгорнуту консультацію. Визначте підстави припинення особистих сервітутів.

Завдання №121

Оскільки в Україні діє мораторій на продаж землі, пенсіонери-землевласники, які з фактичних підстав вже не могли самостійно обробляти землю власноруч, звернулись до управління земельних ресурсів Борівського району з проханням пояснити особливості встановлення емфітевзису.

Дайте письмову консультацію.

Завдання №122

Сільська рада с. Олешнів надала підприємцю Каштанову земельну ділянку в центрі села у довічне користування для будівництва магазину з хлібопекарнею. Після виділення земельної ділянки підприємець збудував замість магазину лазню з баром. Сільрада стала вимагати розірвання договору і зносу будівлі. Підприємець відповів, що він має відповідні дозволи на торгівлю спиртними напоями і не збирається зносити споруду та повертати земельну ділянку.

Як повинен бути вирішений спір?

 

Література:

 

 1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–2002. - № 3-4. - ст.27.
 2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.348-357.
 4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.357-370.
 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.479-491.
 6. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 7. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

 

 

 

МОДУЛЬ 3

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 4.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

 

Тема № 22. Загальні положення

про право інтелектуальної власності

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття прав інтелектуальної власності, їх суб’єкти та об’єкти, змісту права інтелектуальної власності, здійснення та способів захисту.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття права інтелектуальної власності.
 2. Відмінності права інтелектуальної власності від права власності.
 3. Характеристика об’єктів права інтелектуальної власності та їх види.
 4. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
 5. Зміст права інтелектуальної власності.
 6. Здійснення права інтелектуальної власності.
 7. Способи захисту права інтелектуальної власності.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Передумови правової регламентації відносин, пов'язаних з результатами інтелектуальної діяльності.
 2. Відмінність матеріальних об'єктів від нематеріальних.
 3. Теорії права інтелектуальної власності.
 4. Загальні риси виключних прав на нематеріальні об'єкти.
 5. Система виключних прав на нематеріальні об'єкти.
 6. Основні інститути права інтелектуальної власності: авторське право, суміжні права, право промислової власності, право на комерційну інформацію, тощо.
 7. Законодавство про інтелектуальну власність в Україні.
 8. Характеристика національних та міжнародних нормативних актів.
 9. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.
 10. Майнові права інтелектуальної власності.
 11. Передання майнових прав інтелектуальної власності.
 12. Вільне використання майнових прав.
 13. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.
 14. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору та за замовленням.
 15. Форми захисту права інтелектуальної власності.
 16. Способи захисту права інтелектуальної власності: загальні та специфічні.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття права інтелектуальної власності.
 2. Відмінності права інтелектуальної власності від права власності.
 3. Характеристика об’єктів права інтелектуальної власності та їх види.
 4. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
 5. Зміст права інтелектуальної власності.
 6. Здійснення права інтелектуальної власності.
 7. Способи захисту права інтелектуальної власності.

 

Практичні завдання:

Завдання №123

Художник Івашко намалював картину, яку згодом продав Петренку. Приватний підприємець Петренко виготовив 2 тисячі репродукцій з картини Івашка для продажу.

Слід визначити, картина є об’єктом права інтелектуальної власності чи права власності. Кому із сторін належить право на картину і яке саме? Розкрийте зміст права інтелектуальної власності на картину.

Завдання № 124

Сидоров отримав патент на виготовлення одноразових рукавичок. Іванов, який є суб’єктом підприємницької діяльності, виготовляв одноразові рукавички в своєму виробництві у спосіб, виключні майнові права на який належать Сидорову. При цьому з Сидоровим підприємець Іванов договору на використання виключних майнових прав не укладав і відповідно дозволу на виготовлення рукавичок не отримував.

Визначте способи захисту права інтелектуальної власності. Чи може бути застосовано разове грошове стягнення як спосіб захисту права інтелектуальної власності за даних обставин?

 

Література:

 

 1. Всесвітня Конвенція по авторське право. Міжнародний договір від 6 вересня 1952 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3: Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – С.93-101.
 2. Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. № 2117-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 21. - Ст.294.
 3. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 р. №3792-ХІІ (в редакції Закону України від 11 липня 2001р. № 2627-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 43. - Ст.214.
 4. Про видавничу справу. Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 32. - Ст.206.
 5. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. - Ст.1.
 6. Про інформаційні агентства. Закон України від 28 лютого 1995 р. № 745/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 13. - Ст.83.
 7. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – Ст.650.
 8. Про кінематограф. Закон України від 13 січня 1998 р. № 9/98-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 22. - Ст.114..
 9. Про науково-технічну інформацію. Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. - Ст.345.
 10. Про наукову і науково-технічну експертизу. Закон України від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 9. - ст.56.
 11. Про охорону прав на винахід і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ (в редакції Закону України від 1 червня 2000р. №1771-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст.32.
 12. Про охорону прав на зазначення походження товарів. Закон України від 16 червня 1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 32. - ст.267.
 13. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15 грудня 1993р. № 3689-ХІІ (із змінами та доповненнями) //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст.36.
 14. Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ ( із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст.34.
 15. Про охорону прав на сорти рослин. Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-ХІІ (в редакції Закону України від 17 січня 2002 р. № 2986-ІІІ) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 7. – ст.278.
 16. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем. Закон України від 5 жовтня 1997 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 8. - ст.28.
 17. Про племінну справу у тваринництві. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3691-ХІІ (в редакції Закону України від 21 грудня 1999р. №1328-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 6-7. - ст.37.
 18. Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Закон України від 31 травня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. - ст.155.
 19. Про ратифікацію угоди про співробітництво в області охорони авторського права і суміжних прав. Закон України від 27 січня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 5. - ст.32.
 20. Про рекламу. Закон України від 3 липня 1996р. № 270/96-ВР (в редакції Закону України від 11 липня 2003р.  // Офіційний вісник України. - 2003. - № 38. - ст.2020.
 21. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів. Фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Закон України від 23 березня 2000р. № 1587-ІІІ (в редакції Закону України від 10 липня 2003р. № 1098-ІІІ) // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – ст.1776.
 22. Про телебачення і радіомовлення. Закон України від 21 грудня 1993р. № 3759-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 10. - ст. 43.
 23. Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року. Постанова Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. № 3794-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. - ст.70.
 24. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей»,2006. – С.293-370.
 25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 26. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.396-456.
 27. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.401-477.
 28. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.523-608.
 29. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 30. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 31. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3.
 32. Герасименко В., Нестеренко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок // Право України. – 2003. - №6. – С.57-61.
 33. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К., 2002. – 424с.
 34. Мельник О. Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання // Право України. – 1999. - № 4 – с.71.
 35. Мельник О. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання // Право України. – 2003. - № 2. – С.74-78.
 36. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав // Право України. – 2003. - №4. – С.72-74.
 37. Омельчук К. До питання про авторські права на фотографії // Право України. – 2003. - № 4. – С.75-79.
 38. Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України. – 2002. - № 2. – С.98-102.
 39. Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності // Право України. – 2003. – № 7. – С.97-100.
 40. Самусєва Л. Охорона авторських прав на аудіовізуальні твори // Право України. – 1997. - № 9. – с.55.
 41. Святоцький О. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1999. - № 4 – с.16.
 42. Терещенко О. Проблеми захисту службових творів // Право України. – 2003. - № 9. – С.104-107.
 43. Терещенко О. Службові твори: поняття та правовий статус // Юридичний вісник. – 2003. – 25-31 жовтня. – С.9.
 44. Тропіна О. Правові аспекти визначення кола товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності // Право України. – 2003. - № 1. – С.86-89.
 45. Халаїм Н. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони // Право України. – 1998. - № 11. – с.83.
 46. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. – Харків, 2002.
 47. Шишка Р.Б. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему // Право України. – 1999. - № 1. – с.57.

 

 

Тема № 23. Авторське право та суміжні права

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття авторського та суміжного права, їх суб’єкти та об’єкти, змісту права інтелектуальної власності на об’єкти авторського та суміжного права, здійснення та способів захисту.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття об’єкта авторського права та його ознаки.
 2. Види об’єкта авторського права.
 3. Твори, на які не розповсюджується авторське право.
 4. Зміст суб’єктивного авторського права.
 5. Момент виникнення суб’єктивного авторського права.
 6. Презумпція авторства.
 7. Строк дії суб’єктивного авторського права.
 8. Обмеження суб’єктивного авторського права.
 9. Поняття та ознаки суміжних прав.
 10. Види суміжних прав.
 11. Зміст суб’єктивних суміжних прав.
 12. Виникнення та припинення суб’єктивних суміжних прав.
 13. Захист суб’єктивного авторського права та суміжних прав.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Поняття та ознаки об’єктів авторського права.
 2. Літературні та художні твори.
 3. Комп’ютерні програми.
 4. Компіляції даних.
 5. Інші твори як об’єкти авторського права.
 6. Обсяг правової охорони об’єктів авторського права.
 7. Загальні положення про суб’єктивне авторське право.
 8. Момент виникнення авторського права.
 9. Особисті немайнові та майнові права авторів.
 10. Строк дій авторського права.
 11. Правові наслідки закінчення строку чинності авторського права.
 12. Загальні засади обмеження авторського права.
 13. Використання цитат.
 14. Використання творів у наукових, освітніх, культурних та соціальних цілях.
 15. Вільне відтворення бібліотеками.
 16. Вільне відтворення творів у особистих цілях.
 17. Об’єкти суміжних прав.
 18. Суб’єкти суміжних прав.
 19. Використання суміжних прав.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття об’єкта авторського права та його ознаки.
 2. Види об’єкта авторського права.
 3. Твори, на які не розповсюджується авторське право.
 4. Зміст суб’єктивного авторського права.
 5. Момент виникнення суб’єктивного авторського права.
 6. Презумпція авторства.
 7. Строк дії суб’єктивного авторського права.
 8. Обмеження суб’єктивного авторського права.
 9. Поняття та ознаки суміжних прав.
 10. Види суміжних прав.
 11. Зміст суб’єктивних суміжних прав.
 12. Виникнення та припинення суб’єктивних суміжних прав.
 13. Захист суб’єктивного авторського права та суміжних прав.

 

Практичні завдання:

Завдання №125

Професор кафедри кримінального права Кац отримав завдання від Академії внутрішніх справ у порядку виконання трудових обов'язків розробити проект Кримінального кодексу до березня 2004 року. Проект був розроблений і представлений керівництву Академії в червні 2004 року, однак схвалений не був.

У вересні 2004 року Кац опублікував проект Кримінального кодексу під власним іменем. Після виходу проекту Кримінального кодексу друком керівництво Академії висловило професору Кацу претензію про те, що він не міг публікувати проект кодексу під власним іменем без дозволу Академії внутрішніх справ. Кац заперечив претензію і вказав, що авторське право на проект належить йому і ніякого дозволу він отримувати не повинен.

Чи є проект Кримінального кодексу об’єктом авторського права? Кому належить право авторства на проект Кримінального кодексу? Чи мав право Кац опублікувати проект Кримінального кодексу без згоди керівництва Академії внутрішніх справ?

Завдання № 126

При виданні збірки гуморесок С. Руданського внаслідок помилки було змінено першу букву прізвища автора на букву «М», а також з різних прижиттєвих видань автора фактично створено нову збірку, чим, як вказали в позові нащадки відомого гумориста та спілка письменників, було спотворено і саме авторство, і порушений творчий задум автора.

Позивачі вимагали: вилучення з реалізації всіх примірників збірки; вилучення отриманої винагороди (комерційного доходу); компенсації завданої моральної шкоди.

Заперечуючи проти позову, упорядники збірки заявили, що авторське право вже припинило строк своєї дії, а помилка в прізвищі сталась не з їх вини, а з вини видавництва. Крім того, весь виданий тираж був проданий підприємцям, які значну його частину вже реалізували.

Визначте зміст права авторства. Які відносини виникли в наведеній ситуації? Яке рішення повинен постановити суд по даній справі?

Завдання №127

Іваненко пред’явила позов до Червоного про захист її авторських прав на курсову роботу. В процесі розгляду справи в суді встановлено згідно з висновком експертизи тотожність обох курсових робіт, які викладачем при перевірці були повернуті на повторне виконання як такі, що не мають самостійного характеру і є плагіатом. Курсова робота позивачки Іваненко надійшла з Львівської області поштою в деканат факультету 10 жовтня 2007 р., а на перевірку була надана 16 жовтня цього ж року. Курсова робота Червоного, жителя Харкова, подана в деканат факультету 15 жовтня і надійшла на кафедру 17 жовтня. Цього ж дня обидві роботи були передані на перевірку та рецензування. Відповідач стверджував, що роботу він писав із навчального посібника, про що стверджувала і позивачка.

Суддя призначив експертизу, яка дала висновок, що першоджерелом обох робіт є навчальний посібник, хоча в роботах є незначні тотожні відхилення від тексту першоджерела.

Визначте, що в даному випадку є об’єктом авторського права? В яких випадках і цілях дозволяється вільне використання об’єкта авторських прав? Чи є курсова робота об’єктом авторського права? Яке рішення має винести суд?

 

 

Література:

 

 1. Всесвітня Конвенція по авторське право. Міжнародний договір від 6 вересня 1952 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3: Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – С.93-101.
 2. Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. № 2117-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 21. - Ст.294.
 3. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 р. №3792-ХІІ (в редакції Закону України від 11 липня 2001р. № 2627-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 43. - Ст.214.
 4. Про видавничу справу. Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 32. - Ст.206.
 5. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. - Ст.1.
 6. Про інформаційні агентства. Закон України від 28 лютого 1995 р. № 745/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 13. - Ст.83.
 7. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – Ст.650.
 8. Про кінематограф. Закон України від 13 січня 1998 р. № 9/98-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 22. - Ст.114..
 9. Про науково-технічну інформацію. Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. - Ст.345.
 10. Про наукову і науково-технічну експертизу. Закон України від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 9. - ст.56.
 11. Про охорону прав на винахід і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ (в редакції Закону України від 1 червня 2000р. №1771-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст.32.
 12. Про охорону прав на зазначення походження товарів. Закон України від 16 червня 1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 32. - ст.267.
 13. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15 грудня 1993р. № 3689-ХІІ (із змінами та доповненнями) //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст.36.
 14. Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ ( із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст.34.
 15. Про охорону прав на сорти рослин. Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-ХІІ (в редакції Закону України від 17 січня 2002 р. № 2986-ІІІ) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 7. – ст.278.
 16. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем. Закон України від 5 жовтня 1997 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 8. - ст.28.
 17. Про племінну справу у тваринництві. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3691-ХІІ (в редакції Закону України від 21 грудня 1999р. №1328-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 6-7. - ст.37.
 18. Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Закон України від 31 травня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. - ст.155.
 19. Про ратифікацію угоди про співробітництво в області охорони авторського права і суміжних прав. Закон України від 27 січня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 5. - ст.32.
 20. Про рекламу. Закон України від 3 липня 1996р. № 270/96-ВР (в редакції Закону України від 11 липня 2003р.  // Офіційний вісник України. - 2003. - № 38. - ст.2020.
 21. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів. Фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Закон України від 23 березня 2000р. № 1587-ІІІ (в редакції Закону України від 10 липня 2003р. № 1098-ІІІ) // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – ст.1776.
 22. Про телебачення і радіомовлення. Закон України від 21 грудня 1993р. № 3759-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 10. - ст. 43.
 23. Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року. Постанова Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. № 3794-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. - ст.70.
 24. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей»,2006. – С.293-370.
 25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 26. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.396-456.
 27. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.401-477.
 28. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.523-608.
 29. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 30. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 31. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3.
 32. Герасименко В., Нестеренко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок // Право України. – 2003. - №6. – С.57-61.
 33. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К., 2002. – 424с.
 34. Мельник О. Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання // Право України. – 1999. - № 4 – с.71.
 35. Мельник О. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання // Право України. – 2003. - № 2. – С.74-78.
 36. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав // Право України. – 2003. - №4. – С.72-74.
 37. Омельчук К. До питання про авторські права на фотографії // Право України. – 2003. - № 4. – С.75-79.
 38. Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України. – 2002. - № 2. – С.98-102.
 39. Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності // Право України. – 2003. – № 7. – С.97-100.
 40. Самусєва Л. Охорона авторських прав на аудіовізуальні твори // Право України. – 1997. - № 9. – с.55.
 41. Святоцький О. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1999. - № 4 – с.16.
 42. Терещенко О. Проблеми захисту службових творів // Право України. – 2003. - № 9. – С.104-107.
 43. Терещенко О. Службові твори: поняття та правовий статус // Юридичний вісник. – 2003. – 25-31 жовтня. – С.9.
 44. Тропіна О. Правові аспекти визначення кола товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності // Право України. – 2003. - № 1. – С.86-89.
 45. Халаїм Н. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони // Право України. – 1998. - № 11. – с.83.
 46. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. – Харків, 2002.
 47. Шишка Р.Б. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему // Право України. – 1999. - № 1. – с.57.

 

 

Тема № 24. Право промислової власності

 

Навчальна мета заняття є: закріплення знань щодо поняття права промислової власності, його суб’єкти та об’єкти, змісту, здійснення та способів захисту.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка.
 2. Обсяг правової охорони винаходу, корисної моделі, промислового зразка.
 3. Момент виникнення та строк чинності прав з патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 4. Суб’єкти права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 5. Зміст суб’єктивного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 6. Право на комерційне найменування.
 7. Право на торговельну марку.
 8. Право на географічне зазначення.
 9. Характеристика нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Об’єкти патентного права.
 2. Поняття та ознаки об’єктів патентного права.
 3. Винахід, корисна модель, промисловий зразок.
 4. Обсяг правової охорони об’єктів патентного права.
 5. Зміст суб’єктивного патентного права.
 6. Загальні положення про суб’єктивне патентне право.
 7. Момент виникнення прав з патенту.
 8. Строк дій прав з патенту.
 9. Правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним.
 10. Право на комерційне найменування.
 11. Поняття та ознаки комерційного найменування.
 12. Вимоги щодо комерційного найменування.
 13. Момент виникнення права на комерційне найменування.
 14. Строк дії. Припинення дії права на комерційне найменування.
 15. Поняття та ознаки торгівельної марки.
 16. Критерії охороноздатності торгівельної марки.
 17. Момент виникнення права на торгівельну марку. Строк дії.
 18. Припинення дії права на торгівельну марку.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка.
 2. Обсяг правової охорони винаходу, корисної моделі, промислового зразка.
 3. Момент виникнення та строк чинності прав з патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 4. Суб’єкти права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 5. Зміст суб’єктивного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 6. Право на комерційне найменування.
 7. Право на торговельну марку.
 8. Право на географічне зазначення.
 9. Характеристика нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

 

Практичні завдання:

Завдання №128

Леоненко пред’явив позов, в якому заперечував авторство його керівника Трухіна на винахід «Спосіб автоматичного регулювання процесу ректифікації етилового спирту» і стверджував, що останній не вніс у винахід творчого внеску, а був включений через те, що допоміг розробити креслення, підготувати та оформити заявку, інші документи та їх копії.

При розгляді справи у суді було встановлено, що у довідці про творчу участь співавтора вказаний конкретний внесок відповідача функціональна схема реалізації способу регулювання процесу ректифікації, в тому числі нові додаткові вузли, що підтвердив і експерт. При цьому в заявці, яку підписав Леоненко, Трухін вказаний як співавтор. Останній, заперечуючи позов, вказав, що позивач став оспорювати його співавторство після того, як ним була висловлена негативна оцінка дисертаційного дослідження позивача.

Хто вважається співавтором винаходу? Які права співавторів винаходу? Як здійснюються права з патенту, що належать співавторам?

Завдання №129

За дорученням директора машинобудівного заводу група конструкторів та художник-дизайнер розробили нову модель пральної машини та надіслали замовнику письмове повідомлення про створення винаходу та промислового зразка. До повідомлення був доданий опис, креслення, фотографії та інші матеріали, які в достатньому обсязі розкривають сутність розробки. Через півроку завод її освоїв і надіслав у продаж.

Оскільки замовник не подав заявки на отримання патентів, автори звернулись до адміністрації з проханням дати дозвіл на подання заявки від свого імені на винахід та промисловий зразок. У задоволенні прохання було відмовлено на тій підставі, що умовами трудових договорів не передбачалось право на подання заявок на винахід та промисловий зразок, які створені при виконанні трудових обов’язків. Тоді співавтори розробки на свій ризик звернулись до Укрпатенту із заявкою на отримання патенту, де вказали, що тільки інженери-конструктори є співавторами винаходу та промислового зразка.

В яких випадках винаходи та промислові зразки є службовими? Чи мав право замовник заборонити співавторам патентування розробок? Що визнається промисловим зразком? Які його відмінності від винаходу? Яким чином дизайнер може захистити свої права?

 

 

Література:

 

 1. Всесвітня Конвенція по авторське право. Міжнародний договір від 6 вересня 1952 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3: Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – С.93-101.
 2. Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. № 2117-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 21. - Ст.294.
 3. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 р. №3792-ХІІ (в редакції Закону України від 11 липня 2001р. № 2627-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 43. - Ст.214.
 4. Про видавничу справу. Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 32. - Ст.206.
 5. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. - Ст.1.
 6. Про інформаційні агентства. Закон України від 28 лютого 1995 р. № 745/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 13. - Ст.83.
 7. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – Ст.650.
 8. Про кінематограф. Закон України від 13 січня 1998 р. № 9/98-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 22. - Ст.114..
 9. Про науково-технічну інформацію. Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. - Ст.345.
 10. Про наукову і науково-технічну експертизу. Закон України від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 9. - ст.56.
 11. Про охорону прав на винахід і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ (в редакції Закону України від 1 червня 2000р. №1771-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст.32.
 12. Про охорону прав на зазначення походження товарів. Закон України від 16 червня 1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 32. - ст.267.
 13. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15 грудня 1993р. № 3689-ХІІ (із змінами та доповненнями) //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст.36.
 14. Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ ( із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст.34.
 15. Про охорону прав на сорти рослин. Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-ХІІ (в редакції Закону України від 17 січня 2002 р. № 2986-ІІІ) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 7. – ст.278.
 16. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем. Закон України від 5 жовтня 1997 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 8. - ст.28.
 17. Про племінну справу у тваринництві. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3691-ХІІ (в редакції Закону України від 21 грудня 1999р. №1328-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 6-7. - ст.37.
 18. Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Закон України від 31 травня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. - ст.155.
 19. Про ратифікацію угоди про співробітництво в області охорони авторського права і суміжних прав. Закон України від 27 січня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 5. - ст.32.
 20. Про рекламу. Закон України від 3 липня 1996р. № 270/96-ВР (в редакції Закону України від 11 липня 2003р.  // Офіційний вісник України. - 2003. - № 38. - ст.2020.
 21. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів. Фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Закон України від 23 березня 2000р. № 1587-ІІІ (в редакції Закону України від 10 липня 2003р. № 1098-ІІІ) // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – ст.1776.
 22. Про телебачення і радіомовлення. Закон України від 21 грудня 1993р. № 3759-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 10. - ст. 43.
 23. Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року. Постанова Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. № 3794-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. - ст.70.
 24. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей»,2006. – С.293-370.
 25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
 26. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С.396-456.
 27. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо – Фадєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С.401-477.
 28. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С.523-608.
 29. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 30. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 31. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3.
 32. Герасименко В., Нестеренко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок // Право України. – 2003. - №6. – С.57-61.
 33. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К., 2002. – 424с.
 34. Мельник О. Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання // Право України. – 1999. - № 4 – с.71.
 35. Мельник О. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання // Право України. – 2003. - № 2. – С.74-78.
 36. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав // Право України. – 2003. - №4. – С.72-74.
 37. Омельчук К. До питання про авторські права на фотографії // Право України. – 2003. - № 4. – С.75-79.
 38. Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України. – 2002. - № 2. – С.98-102.
 39. Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності // Право України. – 2003. – № 7. – С.97-100.
 40. Самусєва Л. Охорона авторських прав на аудіовізуальні твори // Право України. – 1997. - № 9. – с.55.
 41. Святоцький О. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1999. - № 4 – с.16.
 42. Терещенко О. Проблеми захисту службових творів // Право України. – 2003. - № 9. – С.104-107.
 43. Терещенко О. Службові твори: поняття та правовий статус // Юридичний вісник. – 2003. – 25-31 жовтня. – С.9.
 44. Тропіна О. Правові аспекти визначення кола товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності // Право України. – 2003. - № 1. – С.86-89.
 45. Халаїм Н. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони // Право України. – 1998. - № 11. – с.83.
 46. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. – Харків, 2002.
 47. Шишка Р.Б. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему // Право України. – 1999. - № 1. – с.57.

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 5.

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

 

Тема № 25. Загальні положення про зобов’язання

 

Навчальна мета заняття: закріпити знання курсантів про поняття зобов'язання та підстави його виникнення, з’ясувати сторони у зобов’язанні, та визначити порядок заміни сторін у зобов’язанні, значну увагу слід надати множинності сторін у зобов’язаннях, поняття виконання зобов'язання, суб’єкти виконання зобов'язання, з’ясувати предмет та спосіб виконання зобов'язання, слід звернути увагу на зворотну (регресну) вимогу боржника, котрий виконав зобов’язання за себе та інших боржників, поняття  способів забезпечення виконання зобов'язання, обтяження рухомого майна, та визначитися з новелами способів забезпечення, слід також знати про правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Вивчаючи цю тему, необхідно  мати поняття про обтяження рухомого майна, публічні та приватні обтяження. Також закріпити знання студентів та слухачів про поняття припинення зобов'язання, способи припинення зобов'язання, визначитися з окремими способами припинення зобов'язання, необхідно звернути увагу на припинення зобов'язань смертю фізичної особи та ліквідацією юридичної особи, хто у цих випадках повинен виконувати зобов’язання.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття зобов’язального права та його місце в системі галузі цивільного права.
 2. Поняття, підстави виникнення та класифікація зобов’язань.
 3. Суб’єкти зобов’язань.
 4. Треті особи у зобов’язанні.
 5. Зміна осіб у зобов’язанні.
 6. Виконання зобов’язання.
 7. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.
 8. Припинення зобов’язань.
 9. Правові наслідки порушення зобов’язань.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Поняття зобов’язального права в об’єктивному розумінні.
 2. Система зобов’язального права.
 3. Загальні та спеціальні норми зобов’язального права та їх співвідношення.
 4. Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання).
 5. Поняття і види підстав виникнення зобов’язань.
 6. Правова класифікація зобов’язань і критерії її здійснення.
 7. Загальні умови виконання зобов’язання.
 8. Поняття належного виконання зобов’язання.
 9. Принципи належного виконання зобов’язань.
 10. Суб’єкти, предмет, строк, місце, спосіб та валюта виконання зобов’язань.
 11. Поняття забезпечувальних правовідносин, що спонукають до належного виконання зобов’язань (загальні ознаки).
 12. Види способів забезпечення належного виконання зобов’язань.
 13. Поняття неустойки.
 14. Підстави виникнення права на неустойку.
 15. Види неустойки.
 16. Поняття завдатку.
 17. Предмет завдатку.
 18. Функції завдатку.
 19. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком.
 20. Поняття поруки.
 21. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого порукою.
 22. Права поручителя, який виконав зобов’язання.
 23. Припинення поруки.
 24. Поняття гарантії.
 25. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого гарантією.
 26. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника.
 27. Поняття застави.
 28. Підстави виникнення застави.
 29. Окремі види застави.
 30. Форма договору застави.
 31. Предмет застави.
 32. Наступна застава.
 33. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою.
 34. Припинення права застави.
 35. Поняття притримання.
 36. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор.
 37. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор.
 38. Поняття і підстави припинення зобов’язань.
 39. Припинення зобов’язання належним виконанням, переданням відступного, зарахуванням зустрічних вимог, за домовленістю сторін, прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі, неможливістю його виконання, смертю фізичної або ліквідацією юридичної особи.
 40. Поняття порушення зобов’язання.
 41. Правові наслідки порушення зобов’язань та їх види.
 42. Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.
 43. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття зобов’язального права та його місце в системі галузі цивільного права.
 2. Поняття, підстави виникнення та класифікація зобов’язань.
 3. Суб’єкти зобов’язань.
 4. Треті особи у зобов’язанні.
 5. Зміна осіб у зобов’язанні.
 6. Виконання зобов’язання.
 7. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.
 8. Припинення зобов’язань.
 9. Правові наслідки порушення зобов’язань.

 

Практичні завдання:

Завдання №130

Громадянин Польщі Кашик передав управління своїм автомобілем «Volvo» своєму знайомому Сизову (громадянину України), який не мав посвідчення водія, а сам пересів на пасажирське місце. При виїзді з головної на другорядну дорогу Сизов не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем «КамАЗ» під управлінням Демченка, який знаходився в стані легкого алкогольного сп’яніння.

Внаслідок ДТП були пошкоджені обидва автомобілі. Крім того, водій Сизов отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Кашик пред’явив позов про відшкодування шкоди до АТП, якому належав автомобіль «КамАЗ». АТП позов не визнало і вказало, що оскільки Демченко був у нетверезому стані, то він і повинен відповідати.

В адміністративних матеріалах ДАІ, наданих суду, було відзначено, що зіткнення відбулося з вини обох водіїв.

Які зобов’язальні правовідносини виникли між учасниками ДТП і що є підставою їх виникнення?

Завдання №131

Сіренко отримав кредит для закінчення будівництва житлового будинку в сумі 25 000 грн строком на 3 роки. При укладенні кредитного договору був оформлений договір поруки, згідно з яким двоюрідний брат позичальника Тюрін зобов’язувався повертати платежі за кредитним договором у випадку невиконання позичальником свого зобов’язання. Через півтора року після укладення договору Сіренко помер і неповернена банку сума склала 12 000 грн. Банк звернувся до суду про стягнення з громадянина Тюріна зазначеної суми. Тюрін проти позову заперечував, мотивуючи це тим, що смерть Сіренка припиняє зобов’язання з кредитного договору і відповідно припиняється договір поруки. Більше того, Тюрін заявив, що зазначена сума повинна бути стягнена з дружини і сина позичальника, які є підприємцями і, крім того, спадкоємцями Сіренка. Суд задовольнив позов банку, посилаючись на те, що згідно з цивільним законодавством у випадку невиконання зобов’язання, забезпеченого порукою, поручитель відповідає у тому ж обсязі, що і боржник.

Проаналізуйте позиції сторін. Чи правомірне рішення суду?

Завдання №132

Чекаленко пред’явила позов до Сичової про стягнення з неї 2500 грн. У позовній заяві Чекаленко посилалася на те, що вона хотіла купити квартиру Сичової, та передала останній завдаток у сумі 2500 грн. Про отримання зазначеної суми Сичова видала розписку, де вказала, що вказана сума отримана нею як завдаток за договором купівлі-продажу квартири. Через кілька днів Чекаленко зателефонувала Сичовій і сказала, що відмовляється від договору і вимагала повернення зазначеної суми. Сичова повернути гроші відмовилась, посилаючись на норми ЦК про завдаток. Суд відмовив в задоволенні позовних вимог Чекаленко.

Дайте визначення завдатку. Чим завдаток відрізняється від авансу? Чи може в даному випадку мова йти про завдаток? Чи вірне рішення виніс суд?

Завдання №133

Опанасенко пред’явила позов до Миколенко про стягнення 2827 грн за невиконання грошового зобов’язання. Позивачка зазначила, що відповідач за договором позики одержав від неї 14 650 грн. і зобов’язувався повернути борг протягом двох років, проте зробив це лише через шість років. Посилаючись на те, що відповідач прострочив виконання грошового зобов’язання, він має сплатити за час прострочення 3% річних з простроченої суми, а саме 2827 грн.

Проаналізуйте підстави виникнення зобов’язання, його характер та зміст.

Завдання №134

Туров уклав з Черненко договір підряду на виконання робіт по ремонту та фарбуванню свого автомобіля. Але у зв’язку з хворобою Туров не зміг виконати зобов’язання особисто, тому і попросив зробити це свого сина, який також мав необхідні знання та досвід для виконання обумовленої договором роботи. Проти цього заперечував Черненко. Він наполягав на розірванні укладеного договору та вимагав повернути передані за ремонт і фарбування гроші, а після відмови в цьому Турова подав до суду позов з вказаними вимогами.

Яке рішення має прийняти суд? Поясніть на цьому прикладі порядок покладання виконання зобов’язання третьою особою.

Завдання №135

 Водій АТП Білан порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення автомашини АТП з автомашиною Зоріна. Оскільки аварія сталася з вини Білана, то він погодився добровільно відремонтувати пошкоджений автомобіль Зоріна в гаражі автобази. Для цього він домовився з працівниками автобази Павловим і Василенком, що вони відремонтують машину Зоріна. Однак коли ремонт було закінчено, Білан відмовився сплатити обумовлену суму, посилаючись на те, що за шкоду повинна відповідати автобаза, як власник джерела підвищеної небезпеки. Павлов і Василенко пред’явили до суду позовну заяву про стягнення з Білана вартості ремонтних робіт, посилаючись на те , що всі роботи виконувались ними в неробочий час і з використанням власних матеріалів.

Проаналізуйте зобов’язання, що виникли в наведеній ситуації, та їх підстави. Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання №136

Ващенко 5 листопада 2007 р. пред’явила позов до Зайченка про стягнення 13 000 грн. Позивачка зазначала, що 2 листопада 2004 р. відповідач позичив у неї вказану суму, видавши про це розписку, в якій строк повернення боргу не було обумовлено. Посилаючись на те, що відповідач відмовився повернути борг, позивачка просила суд задовольнити її вимоги. Суд відмовив у позові, виходячи з того, що позивачка без поважних причин пропустила трирічний строк позовної давності.

Чи правильне рішення виніс суд? Як має бути вирішена справа в апеляційному порядку?

 

Література:

 

 1. Бервено С., Дзера О. До питання реальності та консенсуальності цивільно-правових договорів // Юрид. Україна. — 2005. - № 4. — С. 43-48.
 2. Верховець А. А. Про сплату процентів за ст. 625 ЦК України // Вісн. господар. судочинства. — 2005. — № 2.
 3. Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2000. – Т. 2. – Полутом 1. – с.17.
 4. Зобов'язальне право. Теорія і практика: Навч. посіб. / За ред. проф. О. В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 900 с.
 5. Кнепман А. Разумный срок и срок законный // Юрид. мир. — 2004. — № 8-9. — С. 18-21.
 6. Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посіб. — К.: Школа, 2004. — 160 с.
 7. Матвійчук В. К., Хар І. О. Цивільне право України. Загальна час­тина. Практикум: Навч. посіб. — К.: КНТ, 2006. — 736 с.
 8. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору // Право України. — 2004. — № 5. — С. 135-138.
 9. Науково-практичний коментар Цивільниого кодексу Укаїни. У 2 т. — 3-є вид., перероб. і допов. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. ІІ. — 1088 с.
 10. Онищенко Г. Проблема встановлення межі здійснення суб'єктив­ного цивільного права // Юрид. журн. — 2006. — № 5. — С. 24-25.
 11. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість — правові засади цивільного права України // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 12. — С. 147-150.
 12. Сахарук Д. Поняття та види форми правочину // Підприємни­цтво, госп-во і право. — 2003. — № 12. — С. 43-47.
 13. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підруч­ник. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Істина, 2007. — 816 с.
 14. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К. : Істина, 2007. - 816 с.
 15. Цивільне право України. Альбом схем: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перераб. та доп. / За аг. ред. Є. О. Мічуріна. – Харків: Юрсвіт, 2008. – 352 с.
 16. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.
 17. Цивільне право України. У двох частинах. Ч. 2. Навчальний посібник / За заг. ред. В.А. Кройтора та Ю. І. Чалого. - Харків: вид-во Харківського нац. ун-ту внутр.. справ., 2009. – 344 с.;
 18. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти томах. Т.5. Кн. 2. Договірне право : Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність /Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О.Мічурін та інші; За ред. Р.Б.Шишки. – Х.: Еспада, 2006 – 336 c.
 19. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін..; За ред.. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 20. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керів. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.
 21. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С. 625-633.
 22. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 5-20.
 23. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 692 с.
 24. Шишка О.Р. Легальне поняття застави у цивільному праві // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансової-юридичної академії (економіка, право). – № 1(1). – 2011. – С. 185-192;
 25. Шишка О.Р. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми забезпечення зобов’язань» 3 березня 2011 р. – Одеса: ОДУВС, 2011. С.111-117;
 26. Юровська Г. В. Правочини як підстава виникнення цивільних прав і обов'язків // Адвокат. — 2004. — № 4. — С. 15-18.

 

 

Тема № 26. Загальні положення про договір

 

Навчальна мета заняття: закріпити знання курсантів про поняття зобов'язання та підстави його виникнення, з’ясувати сторони у зобов’язанні, та визначити порядок заміни сторін у зобов’язанні, значну увагу слід надати множинності сторін у зобов’язаннях, поняття виконання зобов'язання, суб’єкти виконання зобов'язання, з’ясувати предмет та спосіб виконання зобов'язання, слід звернути увагу на зворотну (регресну) вимогу боржника, котрий виконав зобов’язання за себе та інших боржників, поняття  способів забезпечення виконання зобов'язання, обтяження рухомого майна, та визначитися з новелами способів забезпечення, слід також знати про правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Вивчаючи цю тему, необхідно  мати поняття про обтяження рухомого майна, публічні та приватні обтяження. Також закріпити знання студентів та слухачів про поняття припинення зобов'язання, способи припинення зобов'язання, визначитися з окремими способами припинення зобов'язання, необхідно звернути увагу на припинення зобов'язань смертю фізичної особи та ліквідацією юридичної особи, хто у цих випадках повинен виконувати зобов’язання.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття функції та значення цивільно-правового договору.
 2. Принципи договірного права.
 3. Класифікація договорів.
 4. Публічний договір, договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи.
 5. Порядок укладення договору. Оферта. Акцепт.
 6. Форма договору.
 7. Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.
 8. Тлумачення умов договору.
 9. Підстави для зміни або розірвання договору.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Цивільно-правовий договір.
 2. Поняття та види договорів.
 3. Принцип свободи договору.
 4. Публічний договір.
 5. Договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи.
 6. Форма договору.
 7. Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.
 8. Істотні, звичайні та випадкові умови договору.
 9. Оферта.
 10. Акцепт.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття функції та значення цивільно-правового договору.
 2. Принципи договірного права.
 3. Класифікація договорів.
 4. Публічний договір, договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи.
 5. Порядок укладення договору.
 6. Оферта.
 7. Акцепт.
 8. Форма договору.
 9. Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.
 10. Тлумачення умов договору.
 11. Підстави для зміни або розірвання договору.

 

Практичні завдання:

Завдання №137

Марченко продав Гузенко будинок. Частину грошей Гузенко сплатив на момент укладення договору, а частину мав віддати через три місяці. Договір було посвідчено нотаріусом та зареєстровано у реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Однак коли Гузенко намагався вселитись у будинок, Марченко заперечив йому в цьому на тій підставі, що договір стає дійсним лише після сплати повної вартості будинку. А поки що Гузенко може в’їхати в будинок за умови укладення договору оренди на тримісячний строк. Гузенко погодився на це, але наполягав на тому, щоб сума орендної плати увійшла у суму, яку він мав сплатити Марченко за договором купівлі-продажу будинку. Марченко з ним не погодився.

Гузенко подав позовну заяву до суду, де просив зарахувати суму оренди будинку до суми, що має бути сплачена ним Марченку за договором купівлі-продажу.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання №138

Іщенко пред'явив позов до Чепурної про визнання дійсним укладеного в усній формі договору купівлі-продажу. Позивач зазначав, що 14 травня 2007 р. уклав з відповідачкою правочин, за яким купив у неї за
96 500 грн будинок у м. Ужгороді. Вартість його була сплачена відповідачці. У зв'язку з тим, що відповідачка постійно проживала в іншому населеному пункті, а в момент приїзду до м. Ужгорода в неї не було при собі свідоцтва про шлюб, договір не було нотаріально оформлено. Відповідачка обіцяла зробити це під час наступного приїзду до м. Ужгорода, але потім відмовилась.

Як має бути вирішена справа?

Завдання №139

Варенко подав до одного з місцевих судів м. Харкова позовну заяву з вимогою до Райкіної про виселення останньої та усіх осіб, що з нею проживають, із квартири, розташованої в місті Харкові. Він зазначав, що є власником цього житла і проживав у ньому зі своєю дружиною. Восени 2007 р. для лікування Варенко з сім’єю тимчасово переїхав до дочки в м. Дніпропетровськ, а на час відсутності поселив у квартиру відповідачку. Остання на пропозицію власника після його повернення звільнити житло відповіла відмовою, житло не звільнила.

Райкіна пред'явила зустрічний позов і просила визнати факт укладення договору купівлі-продажу квартири, оскільки Варенко фактично продав житло їй за 123 000 грн, але від нотаріального посвідчення правочину відмовився лише через небажання платити державне мито.

Як має бути вирішена справа?

Завдання 140

Знаходячись у відрядженні, Яковлєв прочитав у місцевій газеті оголошення про продаж Чередою комплекту крил для автомобіля. Оглянувши крила та інші запасні частини, Яковлєв погодився їх купити, але оскільки в нього не вистачало грошей, він попросив почекати його повернення через 7 днів та дав завдаток. Повернувшись із відрядження, Яковлєв захворів, про що сповістив Череду і попросив його почекати.

Череда, якому терміново потрібні були гроші, продав крила Докучаєву, а одержаний завдаток надіслав Яковлєву з повідомленням про свою відмову від укладення правочину. Не одержавши переказ та повідомлення, Яковлєв приїхав за запасними частинами.

Чи виникло зобов’язання між Яковлєвим і Чередою? Який порядок і особливості укладення договорів?

Завдання №141

Марченко та Супрунов домовились про те, що Марченко за договором позики передасть Супрунову суму в розмірі 17 000 грн. 1 липня 2007 р. вони уклали договір позики письмово та посвідчили його нотаріально. За цим договором Марченко повинен був передати вказану суму не пізніше 1 вересня 2007 р. У встановлений строк Марченко відмовився передати вказану суму через те, що між ним та Супруновим виникла сварка.

Супрунов, посилаючись на те, що договір не може бути в односторонньому порядку розірвано, звернувся до суду. В позові він просив зобов’язати Марченка виконати умови договору позики.

Як необхідно вирішити справу?

 

Література:

 

 1. Бервено С., Дзера О. До питання реальності та консенсуальності цивільно-правових договорів // Юрид. Україна. — 2005. - № 4. — С. 43-48.
 2. Верховець А. А. Про сплату процентів за ст. 625 ЦК України // Вісн. господар. судочинства. — 2005. — № 2.
 3. Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2000. – Т. 2. – Полутом 1. – с.17.
 4. Зобов'язальне право. Теорія і практика: Навч. посіб. / За ред. проф. О. В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 900 с.
 5. Кнепман А. Разумный срок и срок законный // Юрид. мир. — 2004. — № 8-9. — С. 18-21.
 6. Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посіб. — К.: Школа, 2004. — 160 с.
 7. Матвійчук В. К., Хар І. О. Цивільне право України. Загальна час­тина. Практикум: Навч. посіб. — К.: КНТ, 2006. — 736 с.
 8. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору // Право України. — 2004. — № 5. — С. 135-138.
 9. Науково-практичний коментар Цивільниого кодексу Укаїни. У 2 т. — 3-є вид., перероб. і допов. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. ІІ. — 1088 с.
 10. Онищенко Г. Проблема встановлення межі здійснення суб'єктив­ного цивільного права // Юрид. журн. — 2006. — № 5. — С. 24-25.
 11. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість — правові засади цивільного права України // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 12. — С. 147-150.
 12. Сахарук Д. Поняття та види форми правочину // Підприємни­цтво, госп-во і право. — 2003. — № 12. — С. 43-47.
 13. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підруч­ник. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Істина, 2007. — 816 с.
 14. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К. : Істина, 2007. - 816 с.
 15. Цивільне право України. Альбом схем: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перераб. та доп. / За аг. ред. Є. О. Мічуріна. – Харків: Юрсвіт, 2008. – 352 с.
 16. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.
 17. Цивільне право України. У двох частинах. Ч. 2. Навчальний посібник / За заг. ред. В.А. Кройтора та Ю. І. Чалого. - Харків: вид-во Харківського нац. ун-ту внутр.. справ., 2009. – 344 с.;
 18. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти томах. Т.5. Кн. 2. Договірне право : Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність /Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О.Мічурін та інші; За ред. Р.Б.Шишки. – Х.: Еспада, 2006 – 336 c.
 19. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін..; За ред.. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 20. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керів. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.
 21. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 1. – С. 625-633.
 22. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 5-20.
 23. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 692 с.
 24. Шишка О.Р. Легальне поняття застави у цивільному праві // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансової-юридичної академії (економіка, право). – № 1(1). – 2011. – С. 185-192;
 25. Шишка О.Р. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми забезпечення зобов’язань» 3 березня 2011 р. – Одеса: ОДУВС, 2011. С.111-117;
 26. Юровська Г. В. Правочини як підстава виникнення цивільних прав і обов'язків // Адвокат. — 2004. — № 4. — С. 15-18.

 

 

Тема № 27. Договори про передачу майна у власність

 

Навчальна мета заняття: курсант повинен засвоїти питання загальної характеристики договорів про передачу майна у власність. Знати особливості укладення договорів: купівлі-продажу, дарування, ренти, довічного утримання догляду, поставки тощо. Знати зміст та сторони договору.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика договорів про передачу майна у власність. Види таких договорів.
 2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору купівлі-продажу.
 3. Істотні умови та форма договору купівлі-продажу.
 4. Сторони договору купівлі-продажу, їх права та обов’язки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов'язків.
 5. Різновиди договору купівлі-продажу.
 6. Захист прав споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу.
 7. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору поставки.
 8. Істотні умови та форма договору поставки.
 9. Сторони договору поставки, їх права та обов’язки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 10.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору контрактації.
 11.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
 12.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору міни.
 13.  Особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.
 14.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору дарування.
 15.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору ренти. Забезпечення виплати ренти.
 16.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору довічного утримання (догляду).
 17.  Сторони договору довічного утримання (догляду), їх права та обов’язки. Підстави припинення договору довічного утримання (догляду).

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Загальні та відмінні риси договорів про передання майна у власність. Види таких договорів.
 2. Договір купівлі-продажу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору купівлі-продажу.
 3. Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 4. Договір поставки: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 5. Договір контрактації: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 6. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди цього договору.
 7. Договір міни: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.
 8. Договір ренти: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.
 9. Договір довічного утримання (догляду): поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 10. Договір дарування: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків. Пожертва.

Теми рефератів:

 1. Загальна характеристика договорів про передачу майна у власність. Види таких договорів.
 2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору купівлі-продажу.
 3. Істотні умови та форма договору купівлі-продажу.
 4. Сторони договору купівлі-продажу, їх права та обов’язки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов'язків.
 5. Різновиди договору купівлі-продажу.
 6. Захист прав споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу.
 7. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору поставки.
 8. Істотні умови та форма договору поставки.
 9. Сторони договору поставки, їх права та обов’язки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 10.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору контрактації.
 11.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
 12.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору міни.
 13.  Особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.
 14.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору дарування.
 15.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору ренти. Забезпечення виплати ренти.
 16.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору довічного утримання (догляду).
 17.  Сторони договору довічного утримання (догляду), їх права та обов’язки. Підстави припинення договору довічного утримання (догляду).

 

Практичні завдання:

Завдання №142

Степанов домовився з Хоменком про укладення договору купівлі-продажу садиби. Хоменко передав Степанову 28 000 грн – повну суму вартості садиби, про яку домовились сторони. Вони уклали письмовий правочин, Степанов передав Хоменку домову книгу. Через півроку Хоменко дізнався, що договір купівлі-продажу нерухомості має бути укладено в письмовій формі із нотаріальним посвідченням. Він звернувся до Степанова з проханням прийти до нотаріуса і оформити правочин. Останній відмовився від цього, посилаючись на те, що він претензій до покупця не має, а гроші вже частково витратив на власні потреби. Хоменко звернувся з позовом до суду про визнання права власності.

На знання якого питання розраховано завдання? В якій формі має укладатися договір купівлі-продажу нерухомості? Яке рішення має прийняти суд?

Завдання №143

Студент юридичного ВНЗ Мартишкін купив на ринку мобільний телефон за 776 гривень. Продавець завірив, що обміняє телефон, якщо той вийде з ладу протягом дванадцяти днів. На коробці від телефону продавець вказав своє торгове місце, назву товару, суму, дату продажу та розписався. Через чотирнадцять днів Мартишкін прийшов на ринок і сказав, що непридатним до використання є акумулятор телефону, який тримає заряд лише протягом трьох годин. Він пред’явив вимогу про повернення грошей. Продавець відмовив студенту у його вимогах, вказавши, що строк гарантії минув; на батарею гарантія не розповсюджується, а лише на сам телефон; гроші продавець не повертає, може тільки замінити товар.

Студент Мартишкін звернувся до органу захисту прав споживачів із заявою, де просив допомогти йому задовольнити свої вимоги, оскільки акумулятор є частиною телефону. Строк гарантії, на думку Мартишкіна, ще триває, оскільки останні шість днів перед зверненням до продавця, коли вийшов з ладу телефон, він був на студентській конференції в іншому місті, тому своєчасно не пред′явив свої вимоги.

Чи правомірна відмова продавця? Чи мають бути повернені гроші? Як розв′язати ситуацію згідно із законом?

Завдання №144

Машинобудівний завод «Моторінвест» звернувся до заводу транспортного обладнання з вимогою заплатити штраф за ухиляння від укладення договору поставки обладнання в рамках державного контракту на 2007 рік. Завод транспортного обладнання ще до звернення машинобудівного заводу з вимогою про укладання договору повідомив останній, що не має можливості поставляти технологічне обладнання, оскільки з березня 2007 р. на заводі буде проводитись реконструкція, і після цього він перейде на випуск холодильного обладнання.

Чи мотивовані докази заводу транспортною обладнання? Як необхідно вирішити справу?

Завдання №145

Між ВАТ «Сокіл» та МПП «Колос» був укладений договір ренти, відповідно до якого ВАТ «Сокіл» отримало від МПП «Колос» нежитлову будівлю. Платник ренти – ВАТ «Сокіл» – за договором сплачував МПП «Колос» безстрокову ренту у сумі 2000 гривень на місяць. За прострочення сплати ренти було встановлено проценти у розмірі 15 відсотків річних.

Згодом одержувач ренти – МПП «Колос» – звернувся до платника ренти ВАТ «Сокіл» з претензією, вимагаючи за прострочення ренти строком у два місяці сплатити проценти. Крім того, одержувач ренти наполягав на переданні отриманого майна у заставу для забезпечення договору ренти та просив застрахувати ризик прострочення платежів платником ренти. Передбачалося також обмежити на три роки право платника ренти на відмову від договору.

У відповіді платник ренти претензію не визнав, вказуючи на такі обставини:

а) сплата процентів неможлива, оскільки працівники фірми були у відпустці і не могли здійснити розрахунки. Крім того, відповідно до Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» сплата процентів не передбачена;

б) застава і страхування не є обов’язковими, тому на це платник ренти не згодний;

в) право платника ренти на відмову від договору не можна обмежити за законом, тому ці договірні умови не можуть бути прийняті.

Не задоволені результатом розгляду претензії, представники одержувача ренти подали до господарського суду позовну заяву.

Яке рішення має прийняти господарський суд?

Завдання №146

Вісімнадцятирічний Іваненко домовився з Єльченком, що передасть йому свій автомобіль за договором довічного утримання, а останній буде довічно надавати йому харчування та забезпечувати одягом. Погодившись з умовами майбутнього договору, сторони звернулися до нотаріуса.

Нотаріус відмовив у посвідченні вказаного договору через такі підстави:

1) відчужувачем за договором довічного утримання може бути лише непрацездатна за віком чи станом здоров’я особа, а Іваненко не є таким;

2) за договором довічного утримання може відчужуватись лише нерухоме майно;

3) через викладені обставини слід укласти договір купівлі-продажу чи ренти.

Проаналізуйте ситуацію. Чи правий нотаріус?

Завдання №147

У грудні місяці держадміністрація Мелітопольського району направила машинобудівному заводу проект державного контракту на поставку в березні наступного року для потреб міста 20 одиниць дорожньо-ремонтних комбайнів. Завод відмовився підписати договір і повідомив державного замовника, що в листопаді він уклав договори з покупцями на продаж всіх комбайнів планового виробництва і виконати замовлення зможе тільки через рік. Однак зважаючи на те, що комунальним службам міста вкрай потрібні вказані машини, завод згоден випустити понад план 20 машин, але за умови, що замовник повністю забезпечить його всією необхідною сировиною і комплектуючими деталями і оплатить поставлені машини в іноземній валюті.

Адміністрація міста звернулася до господарського суду з вимогою зобов'язати завод, який є монопольним виробником дорожньо-ремонтних машин, укласти державний контракт.

Яке рішення має прийняти господарський суд?

Завдання №148

Приватне підприємство «Сокіл», м. Хуст, зобов'язалось поставити Кіровоградському облуправлінню компанії «Укрнафтохім» 2120 тонн бензину на загальну суму 3 240 000 грн, яку останнє повинно було попередньо перерахувати ПП «Сокіл» у повному обсязі. Згідно з умовами договору він міг набрати чинності після надання ПП «Сокіл» довідки про наявність бензину, ліцензії та дозволу митних органів на вивіз бензину з Республіки Білорусь. Перераховані документи ПП управлінню не надало. Для виконання умов договору поставки Кіровоградське облуправління компанії «Укрнафтохім» взяло банківський кредит в сумі 2 750 000 грн і платіжним дорученням перерахувало ПП «Сокіл» 1 300 000 грн передоплати. ПП «Сокіл» нафтопродукти управлінню не надало, а через 35 днів повернуло отриману суму передоплати.

Кіровоградське облуправління компанії «Укрнафтохім» пред'явило в Вищий господарський суд України позов до ПП «Сокіл» на суму 422 880 грн. До суми позову були включені 315 450 грн. штрафу за непоставку нафтопродуктів та 107 430 грн. збитків по сплаті відсотків за користування банківським кредитом.

Яке рішення повинен винести Вищий господарський суд України?

Завдання №149

5 жовтня швейна фабрика звернулася до господарського суду з позовом до заводу галантерейних виробів про стягнення 3,5 тис. грн. неустойки за недопоставку в період з 1 серпня 2006 р. по 30 червня 2007 р. ґудзиків, а також 10 000 грн. відшкодування заподіяної недопоставкою шкоди. При розгляді спору в суді було встановлено, що згідно з довготерміновим договором завод повинен був щомісяця поставляти фабриці фурнітуру, яка необхідна для пошиття верхнього одягу. Однак завод систематично порушував свої договірні зобов'язання, тому при підписанні специфікації на поточний рік на вимогу фабрики у договір було включено положення, згідно з яким, у випадку порушення строків поставки завод відшкодовує їй заподіяні збитки в твердій сумі 10 000 грн. Факту прострочення і недопоставки товарів кожного місяця завод не заперечував, але стверджував, що фабрика пропустила строк позовної давності. Стосовно завданих збитків завод погодився відшкодувати фабриці тільки фактично понесені збитки у розмірі 7,5 тис. грн., підтверджені наданими фабрикою документами-розрахунками.

Чи можливе встановлення в договорі поставки заздалегідь визначеного розміру відшкодування збитків? Який строк позовної давності передбачений законодавством за позовами про стягнення неустойки? Яке рішення повинен винести господарський суд?

Завдання №150

Луцький завод ізоляторів звернувся до господарського суду з позовною заявою стягнути з ткацької фабрики штраф і провести перерахунок за поставку бязі, що не відповідає якості та умовам договору. Відповідач позову не визнав і пояснив, що хоч бязь і не відповідає вимогам, котрі вказані в договорі, але відповідає вимогам Держстандарту.

Яке рішення має винести господарський суд?

Завдання №151

Власник квартири Якін звернувся до нотаріуса за посвідченням правочину купівлі-продажу житла, за яким квартира переходила б у власність Кожіна.

Нотаріус відмовив у посвідченні договору за таких підстав: по-перше, квартира була отримана Якіним, у 2007 році за договором купівлі-продажу, що зареєстрований на товарній біржі й нотаріально не посвідчений; по-друге, Якін самочинно перепланував квартиру, без дозволу місцевого виконкому, що суперечить житловому законодавству України.

Чи вірні дії нотаріуса? Які документи необхідні для продажу житла?

Завдання №152

При укладанні договору контрактації плодів, ягід, сухофруктів і меду фермерське господарство запропонувало включити в договір обов'язок заготівельної організації приймати продукцію в місці виробництва і вивозити її власним транспортом. Заготівельна організація в свою чергу запропонувала записати в договорі положення, згідно з яким виробник повинен доставляти продукцію на приймальний пункт власним транспортом. Окрім того, виник спір про термін поставки вишні. Господарство збиралося 30% вказаної продукції поставити в червні, а 70% – у липні. Заготівельна організація наполягала на тому, щоб вся вишня була поставлена в липні. Спір між сторонами було передано до господарського суду.

Як вирішити вказаний спір?

 

Література:

 

 1. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України – 1990. - № 52. – Ст. 650.
 2. Про поставки продукції для державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. -№ 3. – Ст. 9.
 3. Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 1. – Ст. 1.
 4. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 30. – Ст. 379.
 5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 692 с.
 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 109-182.
 7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 5-120.
 8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 6-56.
 9. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..;За ред.. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 10. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред.. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 11. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества.  – М., 2002. с. 10-379.
 12. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К., 2001.
 13. Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців). – К., 1998.
 14. Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 1997. – Ч. 2.

 

 

Тема № 28. Договори про передачу майна

у тимчасове володіння та користування

 

Навчальна мета заняття: визначитися з поняттям договору найму – основного договору з передання майна у користування. Закріпити знання щодо договорів з передання майна у користування. З’ясувати сторони, об’єкт, форму і строк у договорі найму та інших зазначених договорів. Слід знати, що  договір найму не змінює прав третіх осіб на певну річ, зокрема право застави. Слід також знати, що наймач має право за згодою наймодавця передавати наймані речі у користування іншій особі за договором піднайму.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування. Види таких договорів.
 2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору найму (оренди).
 3. Істотні умови, форма, права та обов’язки сторін у договорі найму (оренди).
 4. Загальна характеристика та особливості договору прокату.
 5. Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) земельної ділянки.
 6. Загальна характеристика та особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.
 7. Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) транспортного засобу.
 8. Загальна характеристика та особливості договору лізингу. Види лізингу.
 9. Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) житла.
 10.  Порядок, умови та підстави надання житла в державному та громадському житловому фонді. Черговість надання житла в державному та громадському житловому фонді.
 11.  Відмінності соціального та комерційного (приватного) найму житла.
 12.  Поняття, правова сутність, порядок видачі та строк дії ордера на житлове приміщення.
 13.  Загальна характеристика та особливості договору позички.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Загальні та відмінні риси договорів про оплатне передання майна у тимчасове володіння та користування.
 2. Види договорів про оплатне передання майна у тимчасове володіння та користування.
 3. Договір найму (оренда): поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору найму (оренди).
 4. Договір прокату: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін.
 5. Договір найму (оренди) земельної ділянки: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін.
 6. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін.
 7. Договір найму (оренди) транспортного засобу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін.
 8. Договір найму (оренди) житла: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів, різновиди найму житла.
 9. Договір позички: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

 

Теми рефератів:

 1. Загальна характеристика договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування. Види таких договорів.
 2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору найму (оренди).
 3. Істотні умови, форма, права та обов’язки сторін у договорі найму (оренди).
 4. Загальна характеристика та особливості договору прокату.
 5. Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) земельної ділянки.
 6. Загальна характеристика та особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.
 7. Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) транспортного засобу.
 8. Загальна характеристика та особливості договору лізингу. Види лізингу.
 9. Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) житла.
 10.  Порядок, умови та підстави надання житла в державному та громадському житловому фонді. Черговість надання житла в державному та громадському житловому фонді.
 11.  Відмінності соціального та комерційного (приватного) найму житла.
 12.  Поняття, правова сутність, порядок видачі та строк дії ордера на житлове приміщення.
 13.  Загальна характеристика та особливості договору позички.

 

Практичні завдання:

Завдання №153

Іваненко вселився у трикімнатну квартиру Дощина за договором найму. Договір було укладено на п’ять років і посвідчено нотаріально.

Через шість місяців з дня укладення договору Дощин оголосив про продаж квартири за 150 000 грн. Знайшовся покупець, Якін, який погодився на купівлю квартири й хотів використовувати її для власного проживання. Він же повідомив Іваненка, щоб той після оформлення документів про купівлю квартири звільнив її.

Іваненко квартиру звільняти не збирався. Більше того, він вказав, що сам хоче купити квартиру за вказаною ціною і як наймач має переважне право перед іншими особами на її придбання. Дощин не погодився з цим, оскільки, на його думку, він, як власник, вправі обирати покупця квартири сам.

Як слід вирішити спір? Чи має бути розірваним строковий договір найму зі зміною власника житла?

Завдання №154

Горський взяв напрокат фортепіано терміном на один рік, уклавши відповідний правочин з організацією прокату. У зв'язку з виїздом в 3-місячне відрядження Горський передав фортепіано у тимчасове користування своєму сусідові Хмельову з умовою, що він сплачуватиме вартість прокату за той час, поки фортепіано буде знаходитися в його квартирі. Хмельов поставив фортепіано на вільне місце біля вікна, через що у останнього розсохлась та тріснула задня дека. Після закінчення строку правочину Горський повернув фортепіано організації прокату. Проте після огляду фортепіано наймодавець прийняти його відмовився і запропонував Горському відремонтувати фортепіано за свій рахунок. Горський відмовився виконати цю вимогу, пославшись на те, що винуватцем псування фортепіано є сусід Хмельов.

Чи мав право Горський передавати фортепіано Хмельову? Чи можливо, щоб Хмельов сплачував вартість прокату фортепіано замість Горського і яким чином? За чий рахунок потрібно відремонтувати фортепіано? Чи має право Горський вимагати компенсації збитків від Хмельова?

Завдання №155

Тулін взяв на прокат легковий автомобіль без екіпажу. По дорозі до місця відпочинку на вузькій частині шосе автомобіль під керуванням Туліна зіткнувся із зустрічною автомашиною, внаслідок чого було зім’ято крило і ушкоджено фару. В акті про дорожньо-транспортну подію вказано, що, крім фари і крила, ще пошкоджений двигун.

Тулін не погодився відшкодувати вартість ремонту двигуна, бо пошкодження, вказане в акті, було помічене при передачі автомобіля в прокат, про що усно Тулін заявив працівнику організації прокату і вимагав замінити автомобіль, але змушений був прийняти його, бо не було іншого.

Чи несе наймодавець відповідальність за те майно, яке передав наймачу? Чи обґрунтовані докази Туліна про відшкодування витрат на ремонт?

Завдання №156

Відповідно до правочину між об'єднанням «Верстатозавод», деревообробним комбінатом і банком «Грот», останній зобов'язався придбати та передати в користування ДОК комплект нових деревообробних верстатів на умовах повернення коштів банку і додаткової плати в сумі 13% щорічно від суми правочину протягом 5 років. Два роки ДОК виплачував платежі справно, а потім, після пожежі, перестав, пояснюючи це тим, що верстати стали непридатними, а ризик їх загибелі лежить на власникові. Внаслідок цього і припинились договірні відносини між сторонами.

Дайте кваліфікацію відносин, що склалися між сторонами. Які особливості цих відносин у наведеному випадку та їх різновиди? Дайте обґрунтований висновок у справі.

Завдання №157

Після закінчення вищого навчального закладу подружжя Шульги в липні 2007 року були направлені в Київський РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області, де звернулись з проханням про постановку на квартирний облік. В РВ їм відмовили на тій підставі, що РВ не веде квартирного обліку і свого будівництва не здійснює, і порадили звернутись до районної Ради.

Розглянувши заяву, райвиконком у постановці на квартирний облік подружжю відмовив з посиланням на такі підстави: в місті Харкові в приватизованій двокімнатній квартирі житловою площею 38 кв. м. проживають батьки дружини, вона там зареєстрована за місцем проживання і проживає.

Крім того, було вказано, що начебто Харківська міська Рада прийняла рішення, згідно з яким на квартирний облік у місті беруться лише особи, які працюють на підприємствах комунальної власності, а всі інші мають забезпечувати себе житлом на ринкових умовах.

На прийомі у прокурора, куди подружжя Шульги звернулось із скаргою, вони пояснили і надали відповідні докази, що поселитись у квартиру батьків дружини вони не можуть, оскільки батьки, що є єдиними власниками квартири згідно з приватизаційними документами, не дають дозволу на вселення зятя, який проживає і зареєстрований за місцем проживання в гуртожитку інституту. Крім цього, як їм здається, постанова міськради суперечить чинному житловому законодавству України.

Чи є правомірними відмова батьків у поселенні чоловіка доньки в квартиру і відмова райвиконкому в прийнятті на квартирний облік і чи є вихід із становища, що склалось? Яке право на житло мають члени сім’ї власника приватизованого житла згідно з ЦК України? Дайте письмовий висновок.

Завдання №158

Мазур при переведенні з Алчевського РВ УМВС України в Луганській області в УМВС України у Харківській області був взятий на квартирний облік в м. Харкові в жовтні 2007 року за місцем проживання. Вважаючи, що його повинні взяти на облік за даними постановки на квартирний облік в м. Алчевську (грудень 1998 року), він подав скаргу на ім'я голови районної ради.

При повторному розгляді матеріалів було встановлено, що Мазур залишив однокімнатну приватизовану квартиру в м. Алчевську сім'ї своєї старшої дочки і в м. Харкові проживає за договором найму в приватизованій двокімнатній квартирі свого самотнього батька. На підставі встановленого виконком районної ради констатував, що Мазур сам штучно погіршив свої житлові умови. Підстави для взяття його на квартирний облік відсутні. Мазур оскаржив рішення виконкому в суді.

Яке рішення необхідно винести по скарзі? Які підстави для взяття на квартирний облік? Як визначається дата взяття на квартирний облік при переведенні?

Завдання №159

Після трагічної смерті батьків неповнолітній Донченко виховувався у дитячому будинку сімейного типу, а потім у школі-інтернаті для дітей-сиріт. Двокімнатна квартира, де він проживав з батьками, була розподілена за чергою осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

Повернувшись після закінчення школи-інтернату, 17-річний Донченко звернувся до районної Ради із заявою про повернення йому квартири батьків. У прийнятті такої заяви йому відмовили і пояснили, що він може тепер одержати житло на загальних підставах і при умові, що буде працювати. Вважаючи таке рішення неправомірним, він звернувся в службу у справах дітей за роз'ясненням його прав.

Надайте письмову консультацію.

Завдання №160

Курило була засуджена на два роки позбавлення волі і після оголошення вироку взята під варту. В однокімнатну квартиру, де до того проживала Курило, через місяць за ордером вселилась Жукова, яка потребувала поліпшення житлових умов.

Розглянувши касаційну скаргу на вирок суду, суд вищої інстанції замінив позбавлення волі на виправно-трудові роботи. Курило була звільнена з-під варти. Вона звернулась з позовом про визнання виданого Жуковій ордера недійсним і її виселення.

Яке рішення повинен прийняти суд щодо вказаної цивільної справи? Чи змінилося б рішення, якщо вирок суду щодо кримінальної справи залишився б у силі, а Курило була амністована?

Завдання №161

За договором соціального найму житла Котін з дружиною та їх неповнолітніми дочкою й сином займали 1 кімнату в трикімнатній неприватизованій квартирі. Вони перебували у черзі осіб, що потребують поліпшення житлових умов. Після звільнення 2-х кімнат у квартирі Котіни їх зайняли.

 Виконком звернувся до сім’ї Котіних з вимогою про виселення їх із самовільно зайнятої житлової площі. Котін звернувся до виконкому із заявою про передачу йому звільненої площі, а, одержавши відмову, – з позовною заявою до суду про надання йому цієї площі. Суд зобов'язав виконком надати сім'ї Котіна спірну житлову площу.

У скарзі на рішення суду виконком вказував, що сім'я Котіних не може претендувати на дві зайві кімнати, адже квартира перегороджена тамбуром, що забезпечує ізоляцію житлових кімнат, і може бути перебудована на дві окремі квартири.

Як необхідно вирішити справу? Які умови надання наймачу звільнених ізольованих суміжних кімнат?

Завдання №162

Виконком районної ради пред’явив позов до подружжя Костенків про їх виселення без надання іншого житла. Позивач вказував, що відповідачі заселились в однокімнатну квартиру у 2006 р. для догляду за наймачем Пурич. Вони були зареєстровані за місцем проживання, про що зроблені відмітки в їх паспортах. У січні 2008 р. Пурич померла, але відповідачі квартиру звільнити відмовились.

Подружжя Костенків пред’явили зустрічний позов про визнання за ними права на спірне житло, посилаючись на те, що проживали з Пурич однією сім’єю, вели спільне господарство, здійснювали за нею догляд.

Як повинен вирішити цю справу суд?

Завдання №163

Акціонерне товариство «Яна» орендувало у заводу «Нік» комп'ютери й автомобілі ГАЗ-53 та ЗІЛ-130. За умовою договору орендар повинен був 27 березня 2007 року повернути орендодавцеві комп'ютери й автомобілі.

Орендар на надіслані йому нагадування від 28.03.2007 р. цей обов'язок не виконав. Орендодавець відрядив за місцезнаходженням орендаря (за 100 км) з 10.04.2007 р. робітників і транспорт для прийому майна, яке знаходиться в орендаря, і доставки його в місце свого розташування.

Зразу після отримання майна завод пред’явив позов до АТ «Яна» про стягнення 120 тис. грн, включивши до суми позову: вартість капітального ремонту автомобілів та комп'ютерів; вартість паливо-мастильних матеріалів; вартість зіпсованих комп'ютерних програм; витрати на відрядження і заробітну плату водіїв та вантажників заводу; орендну плату за весь час, коли майно знаходилось у АТ «Яна» після закінчення строку оренди. Відповідач позову не визнав.

Крім того, було вказано, що завод не узгодив з АТ «Яна» своє рішення про те, щоб забрати здане в оренду майно, тому сам повинен нести витрати за свої односторонні дії. Щодо поломок комп'ютерів і машин, то за це АТ «Яна» платити не повинно, оскільки капітальний ремонт повинен виконувати за свій рахунок орендодавець.

Чи обґрунтовані позовні вимоги орендодавця про витребування в орендаря:

1) вартості капітального ремонту автомобілів та комп’ютерів ;

2) вартості зіпсованих комп'ютерних програм;

3) вартості ПММ, витрачених на перегонку автомобілів і перевезення комп'ютерів;

4) коштів на відрядження і зарплату водіям і вантажникам;

5) орендної плати за час, коли майно знаходилось в АТ після закінчення строку договору?

Чи відповідають заперечення орендаря заявленим орендодавцем вимогам? Яке рішення повинен винести господарський суд?

 

Література:

 

 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества.  – М., 2002.с. 380-790.
 2. Гражданское право. Жилищное право. Семейное право: избранное / Гонгало Б.М. - М.: Статут, 2011. - 256 c.
 3. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань // Підприємництво, госп-во і право. — 2000. — № 4. — С. 21-26; № 5. — С. 23-30; № 6. — С. 12-15.
 4. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К., 2001.
 5. Мічурін Є. О., Сліпченко С.О., Соболєв О.В. Житлове право України: Науково-практичний посібник. – Харків: Еспада, 2001. – 638 с.
 6. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 року (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. – Ст. 416.
 7. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 року (із змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 46-47. – Ст. 280.
 8. Про фінансовий лізинг: Закон України від 11 грудня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 8.
 9. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С.56-91.
 10. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..;За ред.. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 11. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред.. Р.О. Стефанчука . – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 12. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 120-174.
 13. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 183-231.
 14. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 692 с.
 15. Шишка О.Р. Порядок укладення договору найму житла з житлового фонду соціального призначення // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 18–22;
 16. Шишка О.Р. Правове становище членів сім’ї в договорі найму житла з житлового фонду соціального призначення // Часопис Київського університету права. – 2011. - № 2 – С. 170-175 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2011_2/170.pdf
 17. Шишка О.Р. Реалізація права громадян на житло з житлового фонду соціального призначення // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 966–970 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10sopfcp.pdf

 

 

Тема № 29. Договори про виконання робіт

 

Навчальна мета заняття: визначитися з поняттям договору підряду, субпідряду. З’ясувати сторони у договорі підряду та субпідряду, їх права та обов’язки, правові наслідки неналежного виконання умов договору. З’ясувати поняття договорів побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт та підряду на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика та види договорів підряду.
 2. Поняття, правова ціль та юридична характеристика договору підряду.
 3. Істотні умови та форма договору підряду.
 4. Загальна характеристика та особливості договору побутового підряду.
 5. Загальна характеристика та особливості договору будівельного підряду. Права та обов’язки сторін.
 6. Загальна характеристика та особливості договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Права та обов’язки сторін.
 7. Загальна характеристика та особливості договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Права та обов’язки сторін.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Загальні та відмінні риси договорів про оплатне виконання робіт.
 2. Види договорів про оплатне виконання робіт.
 3. Договір підряду : поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору підряду.
 4. Договір побутового підряду: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів.
 5. Договір будівельного підряду: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 6. Договір підряду на проектні та пошукові роботи: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 7. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

 

Теми рефератів:

 1. Загальна характеристика та види договорів підряду.
 2. Поняття, правова ціль та юридична характеристика договору підряду.
 3. Істотні умови та форма договору підряду.
 4. Загальна характеристика та особливості договору побутового підряду.
 5. Загальна характеристика та особливості договору будівельного підряду.
 6. Загальна характеристика та особливості договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт.
 7. Загальна характеристика та особливості договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 

Практичні завдання:

Завдання №164

Приватне підприємство «Фрегат» уклало з будівельною фірмою «Стела» договір підряду на ремонтно-будівельні роботи, яким, зокрема, передбачалося відремонтувати приміщення, в якому буде знаходитись офіс замовника. В договорі передбачалася неустойка за прострочення виконання робіт підрядником. Роботи виконувалися з матеріалу підрядника.

У фірмі «Стела» не було спеціалістів-паркетників, тому для облаштування паркету в приміщенні було укладено договір субпідряду з приватним підприємцем Бузикіним. Останній зірвав строк виконання робіт через хворобу. Фірма «Стела» відмовилася сплачувати неустойку на користь ПП «Фрегат» за прострочення виконання робіт, оскільки зрив строків стався не з вини фірми «Стела».

ПП «Фрегат» звернулося з претензією до фірми про розірвання договору підряду та компенсацію збитків, оскільки угода з Бузикіним була укладена підрядником без погодження із замовником.

В якому випадку підрядник може залучати субпідрядника? Хто у вказаних відносинах є генеральним підрядником, а хто – субпідрядником? Розв’яжіть цю ситуацію. Чи є підстави для розірвання договору підряду та стягнення збитків і неустойки?

Завдання №165

За договором підряду на будівельні роботи з будівництва житлового будинку замовником, громадянином Віславським, та підрядником, ТОВ «Будтех», було підписано твердий кошторис. Робота виконувалася з матеріалу підрядника.

Згодом виявилося, що ціна на будівельні роботи зросла через підвищення вартості матеріалів. Щоб не зірвати строки робіт, підрядник самостійно вніс зміни в кошторис, у результаті чого ціна договору зросла на 15 відсотків.

Замовник зі зміною кошторису не погодився й наполягав на виконанні робіт за попередніми цінами. Підрядник, навпаки, повідомив, що у разі не підписання нового кошторису замовником він звернеться до суду з вимогою про примусове стягнення з останнього різниці у вартості виконаних робіт.

У чому юридична сутність кошторису? В чому різниця між твердим та приблизним кошторисом? Розв’яжіть ситуацію.

Завдання №166

За договором побутового підряду Грищенко замовив пошиття одягу з власного матеріалу в ательє.

Підрядник видав замовникові корінець документа з назвою «Замовлення на роботи», де вказав строк виконання робіт та ціну – сто двадцять гривень. За несвоєчасне виконання робіт передбачалася неустойка.

Підрядник прострочив виконання робіт на три дні. Неустойку сплачувати відмовився через те, що замовник не прийшов на чергову примірку. Останній не зміг своєчасно прийти на примірку через службове відрядження.

Підрядник при видачі замовлення наполягав, щоб замовник додатково сплатив раніш не обумовлені гроші у розмірі двадцяти гривень, оскільки костюм був запакований та відпрасований.

Чи був належно укладений договір? Розв’яжіть ситуацію згідно з вимогами законодавства.

Завдання №167

Позивач звернувся з заявою якою, просить визнати недійсним за ознаками ст. 203, 215 ЦК України договір підряду на збирання сільськогосподарських культур від 14.07.2006 року №К-1, посилаючись на те, що він укладений з порушенням норм закону, так як сторонами не було узгоджено ціну договору, оскільки відсутній кошторис.

Відповідач позовні вимоги не визнає, обґрунтовуючи свої заперечення тим, що сторонами при укладенні договору були узгоджені усі істотні умови договору, а строки початку і закінчення робіт, їх обсяги та ціна погоджені додатком №1, який є невід'ємною частиною договору.

Розв’яжіть ситуацію.

Завдання №168

Між Товариством з обмеженою відповідальністю “МСК Дніпростальконструкція” (позивачем) та Відкритим акціонерним товариством “Кременчуцький сталеливарний завод” (відповідачем) укладено Договір підряду № 40-29-15 від 01.10.2010 (надалі - Договір).

Згідно умов п.1.1 Договору позивач (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами виконати роботи з заміни підкранових балок по ряду «А»у вісях «25-33»і по ряду «Б»у вісях «11-27» в сталеливарному цеху на ВАТ «КЗС», і здати замовнику у встановлений термін об’єкти у відповідності до проектно-кошторисної документації, а відповідач (замовник) зобов’язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти від підрядника згідно з актом виконаних робіт об’єкти та оплатити виконані роботи.

За п. 2.1 Договору ціна робі встановлюється в кошторисній документації (додаток № 1), що є невід’ємною частиною договору, і складає 798092,00 грн.

Замовник здійснює попередню оплату підряднику в сумі 558556,40 грн. (п.2.1 Договору).

Позивач у позові зазначає, що відповідачем була здійснена попередня оплата у сумі 558556,40 грн., яка мала бути використана на виготовлення та поставку підкранових балок. Зазначене підтверджується наданим відповідачем платіжним дорученням № 14059 від 13.10.2010р.

Позивач у позові зазначає, що ним були виготовлені та поставлені відповідачу підкранові балки, та подальший їх монтаж не здійснювався, оскільки    у відповідача виникли обставини передбачені п. 4.4. Договору,     відповідач     вирішив     самостійно виконати   монтажні роботи і використав усі вироби та комплектуючі, поставлені позивачем згідно умов Договору.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що заборгованість у сумі 26465,60 грн. виникла внаслідок того, що позивачем було поставлено відповідачу підкранові балки, однією з комплектуючих яких є “рельса” за ціною 12370, 94 грн. за тону; різниця в ціні, виникла в наслідок об'єктивних чинників; сучасний аналог вказаної модифікованої “рельси” був поставлений позивачем за ціною єдиного в Україні виробника такої продукції - заводу “імені Петровського”.

Як слід вирішити справу.

 

Література:

 

 1. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-економічних відносинах: Закон України від 15 вересня 1995 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 32. – Ст. 255.
 2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 692 с.
 3. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 232-266.
 4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 175-223.
 5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 91-120.
 6. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..;За ред.. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 7. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред.. Р.О. Стефанчука . – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг.  – М., Статут. 2002.с. 7-200.
 9. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К., 1993.

 

 

Тема № 30. Договори про надання послуг

 

Навчальна мета заняття: визначитися з поняттями договорів про надання послуг. З’ясувати зміст цих договорів, сторони, їх права та обов’язки, уміти класифікувати договори послуг, давати їм правову характеристику. Закріпити та поглибити свої знання щодо фактичних, юридичних та фінансових послуг.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика договорів про надання послуг. Види таких договорів.
 2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору перевезення. Форма договору перевезення, права та обов’язки сторін договору.
 3. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору транспортного експедирування. Форма договору транспортного експедирування, права та обов’язки сторін договору.
 4. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору зберігання. Форма договору зберігання, права та обов’язки сторін договору.
 5. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору страхування. Форма договору страхування, права та обов’язки сторін договору.
 6. Види страхування.
 7. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору доручення. Форма договору доручення, права та обов’язки сторін договору.
 8. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору комісії. Форма договору комісії, права та обов’язки сторін договору.
 9. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору управління майном. Форма договору управління майном, права та обов’язки сторін договору.
 10.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договорів позики, кредиту, факторингу.
 11.  Форма договорів позики, кредиту, факторингу. Права та обов’язки сторін цих договорів.
 12.  Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договорів банківського вкладу і банківського рахунка. Форма договорів банківського вкладу і банківського рахунка, права та обов’язки сторін цих договорів.
 13. Особливості та відмінності розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Загальні положення про договори з надання послуг: предмет договору, умови виконання.
 2. Загальні та відмінні риси договорів про надання послуг.
 3. Види договорів про надання послуг.
 4. Договір перевезення: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 5. Договір транспортного експедирування: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 6. Договір зберігання: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 7. Договір страхування: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору страхування.
 8. Договір доручення: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 9. Договір комісії: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 10. Договір управління майном: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, виконання договору управління майном, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 11. Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 12. Договір банківського рахунку: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 13. Договір факторингу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 14. Розрахунки. Загальні положення про розрахунки.
 15. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.
 16. Розрахунки за акредитивом.
 17. Розрахунки за інкасовими дорученнями.
 18. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

 

Теми рефератів:

 1. Загальні положення про договори з надання послуг: предмет договору, умови виконання.
 2. Загальні та відмінні риси договорів про надання послуг.
 3. Види договорів про надання послуг.
 4. Договір перевезення: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 5. Договір транспортного експедирування: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 6. Договір зберігання: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 7. Договір страхування: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору страхування.
 8. Договір доручення: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 9. Договір комісії: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 10. Договір управління майном: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, виконання договору управління майном, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 11. Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 12. Договір банківського рахунку: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 13. Договір факторингу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
 14. Розрахунки. Загальні положення про розрахунки.
 15. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.
 16. Розрахунки за акредитивом.
 17. Розрахунки за інкасовими дорученнями.
 18. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

 

Практичні завдання:

Завдання №169

До суду звернулась громадянка Петренко, яка пояснила, що 23 липня 2005 року придбала два квитки на поїзд Сімферополь-Харків на себе і свого неповнолітнього онуку. Однак фактично до м. Харків вказаний поїзд прибув 25 липня 2005 року о 10 годині 30 хвилин, тобто із запізненням на 25 годин. Причиною затримки руху поїзда стала надзвичайна ситуація – пожежа та вибухи ракет і боєприпасів на території 275 артилерійської бази Міністерства оборони України поблизу с. Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області. Оскільки під час вимушених зупинок поїзда посадові особи ДП «Придніпровська залізниця» не повідомляли їх як пасажирів про причини затримки руху, не забезпечили водою та продуктами харчування і вони з онуком переживали через невизначеність свого становища, що призвело до нервових розладів, депресивного стану та погіршення самопочуття, позивачі просили стягнути на їхню користь завдану моральну шкоду.

Чи підлягає позов задоволенню, якщо так, то за яких умов? Проаналізуйте ситуацію, що склалася.

Завдання №170

У жовтні 2009 року мати неповнолітньої Костенко звернулась до суду з позовом до ТОВ «Селяночка», в якому просила стягнути на її користь матеріальну шкоду в сумі 1000 грн., заподіяну крадіжкою її майна з ячейки для ручної кладі в приміщенні супермаркету ТОВ «Селяночка» та моральну коду в розмірі 1000 грн., яку обґрунтовує отриманим в результаті крадіжки її неповнолітньою донькою стресом, необхідністю в святкові дні займатись зміною дверних замків, порушення життєвих планів.

Суд встановив, що неповнолітня Костенко залишила в ячейці для ручної кладі сумку з особистими речами (ключами від квартири, мобільним телефоном, та іншими речами) тому, що в цій сумці знаходились речі, що продаються також в цьому супермаркеті. Рішенням суду першої інстанції позов було задоволено в повному обсязі.

Проаналізуйте правовідносини, що виникли. Підготуйте обґрунтування правової позиції однієї з сторін.

Завдання №171

Мати Коробкова застрахувала життя та здоров’я свого повнолітнього сина Григорія 16 жовтня 2007 р. строком на один рік.

Через три місяці, 16 січня 2008 р., Григорій потрапив у автокатастрофу й пошкодив ноги. Мати повідомила про це страхову компанію через три дні після страхового випадку.

Страхова компанія відмовила у виплаті страхової суми через такі обставини: оформлення страхового випадку було здійснено з порушенням строків, встановлених законом, а саме – 29 січня 2008 р., що сталося через недбалість страхового агента, який за це був звільнений з роботи; водій автомобіля, в якому перебував під час автокатастрофи Григорій, відшкодував останньому шкоду, завдану ушкодженням здоров’я, тому вже немає підстав для сплати страхової суми.

Що таке страхування на користь третьої особи? У чому особливості цього договору? Проаналізуйте ситуацію з точки зору закону й дайте юридичний висновок.

Завдання №172

У грудні 2009 року Сідоров звернувся з позовом до НАСК «Оранта» про стягнення страхової суми в розмірі 125 788 грн. 88 коп.

Зазначав, що з 6 вересня 2004 року до 12 жовтня 2009 року працював на посаді військового прокурора та був звільнений за станом здоров'я. Згідно з висновком МСЕК від 15 вересня 2009 року йому встановлено 25 відсотків втрати професійної працездатності. Відповідач відмовив йому у виплаті страхової суми із застосуванням Порядку та умов державного обов'язкового страхування працівників прокуратури та ч. 4 ст. 50 Закону України «Про прокуратуру», зазначивши, що нарахування страхових платежів повинно здійснюватися йому не як працівнику прокуратури, а відповідно до умов державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців.

Посилаючись на безпідставність такої відмови, позивач просив про задоволення позову.

Дайте оцінку зобов’язанням зі страхування, що виникли. Підготуйте обґрунтовані заперечення позову.

Завдання №173

Вироком суду Тараненко та Кіндратенко були засуджені за крадіжку майна Вірченко. При розгляді кримінальної справи був розглянутий цивільний позов Вірченко.

З засуджених солідарно було стягнуто на користь потерпілої 12 000. грн. Як зазначено в матеріалах справи, у Вірченко 11 січня 2008 р. було вкрадено шубу і запасні деталі до автомобіля, а 3 жовтня 2007 р. вона уклала договір добровільного страхування домашнього майна на суму 7 тис.грн строком на 2 роки. Договір було укладено з оглядом майна страховим агентом та виплатою йому страхового внеску готівкою.

Після винесення вироку Вірченко звернулася до страхової компанії з вимогою про виплату їй страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку, але в цьому їй було відмовлено. Дирекція страхової компанії обґрунтовувала свою позицію тим, що згідно з вироком суду із засуджених стягнуто 12 тис. грн. на користь Вірченко.

Чи відноситься вкрадене майно до об'єктів страхування? Чи настав страховий випадок? Як слід вирішити ситуацію?

Завдання №174

У жовтні 2009 року до суду звернулась громадянка Журавель, яка зазначала, що 4 грудня 2007 року між нею та ВАТ «Земельний банк» було укладено договір банківського вкладу «Найліпший» та одночасно укладено договір банківського рахунку з його розрахунково-касовим обслуговуванням.

Згідно з умовами договору банківського вкладу «Найліпший» позивачка мала право на поповнення рахунку грошовими внесками та на дострокове отримання суми депозиту з нарахуванням відсотків за весь час зберігання коштів на рахунку.

У період з 4 грудня 2007 року до 2 вересня 2008 року вона внесла на свій рахунок кошти в сумі 390 тис. грн.

Ураховуючи відсотки на внесок, часткове їх отримання та часткове отримання самого внеску, станом на 24 жовтня 2008 року сума коштів на рахунку становила 381 482 грн. 73 коп.

11 жовтня 2008 року вона зверталась до ВАТ «Земельний банк» з письмовими заявами про закриття банківського рахунку та повернення вкладу, однак відповідач відмовив їй у задоволенні заяв.

Вважаючи, що такими діями відповідача порушено її права, просила її позовні вимоги задовольнити та стягнути з відповідача на її користь суму банківського вкладу в розмірі 381 300 грн., пеню в розмірі 0,5% за кожний день прострочення зобов’язання від суми 381 300 грн. за період з 4 жовтня 2008 року до 26 жовтня 2008 року, 3% річних за користування коштами в сумі 381 300 грн. у розмірі 689 грн. 50 коп., моральну шкоду в сумі 1 700 грн., та судові витрати.

Дайте правовий аналіз правовідносинам, що склалися. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню?

Завдання №175

У ході укладання договору на поставку сировини між шкіряним заводом і підприємством по виготовленню спортінвентаря виникли розбіжності щодо форм і порядку проведення розрахунків. Представник шкірзаводу наполягав на внесенні в договір пункту про те, що розрахунки повинні здійснюватися лише у формі покритих безвідкличних акредитивів. Причому кошти, на думку представника, мають перераховуватися на рахунок постачальника (шкірзаводу) до відправки сировини покупцю. Директор підприємства «Спортінвентар» виступив проти внесення такого пункту, бо вважав, що акредитивна форма розрахунків застосовується тільки як санкція за порушення розрахункової дисципліни і не може застосовуватися до добросовісного покупця. Замість вищевказаної форми безготівкових розрахунків директор запропонував розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Оцініть докази сторін. Дайте порівняльну характеристику таких форм безготівкових розрахунків, як акредитив і розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Завдання №176

У серпні 2010 року Іваненко звернувся до суду з позовом до подружжя Ковбасенко, посилаючись на те, що 10 червня 2009 року позивачі взяли в нього в борг 11 315 доларів США зі строком повернення до 10 вересня 2009 року, про що були складені розписки. У вказаний строк відповідачі частково розрахувались повернувши 2 тис. 500 доларів США.

Відповідачі не повернули йому як решту отриманих 10 червня 2009 року коштів, так і 401 долар США, що були отримані пізніше.

Неодноразово уточнюючи свої вимоги, позивач остаточно просив стягнути солідарно з подружжя Ковбасенко суму основного боргу в розмірі 36 336 грн. 66 коп., інфляційних втрат за період прострочення в розмірі 15 508 грн. 26 коп., 3% річних у розмірі 5 479 грн. 89 коп., суму відсотків у розмірі 16 885 грн. 67 коп. Суд першої інстанції вирішив стягнути з Івана Ковбасенко 1 600 грн. 73 коп., з яких: 1 143 грн. 22 коп. основного боргу, 195 грн. 36 коп. інфляційних втрат, 66 грн. 46 коп. 3% річних, 195 грн. 69 коп. відсотків. Стягнути із Анжели Ковбасенко 5 2 730 грн. 64 коп., з яких: 1 470 грн. основного боргу, 558 грн. 60 коп. інфляційних втрат, 184 грн. 63 коп. 3% річних, 517 грн. 41 коп. відсотків.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції подружжя Ковбасенко звернулись до апеляційного зі скаргою.

Складіть проект апеляційної скарги, чи підлягає скарга задоволенню?

Завдання №177

Договором банківської позики передбачалось повернення клієнтом кредиту 17 липня 2007 року з уплатою процентів за користування кредитом.

Позичальник 26 травня 2007 року. звернувся до банку з клопотанням про надання відстрочки виплати боргу до 18 серпня 2007 року. Банк погодився надати відстрочку, але при умові, що процентна ставка буде збільшена на 3 пункти. На таких умовах одержати відстрочку клієнт не погодився. Після цього банк 31 травня 2007 року. вирішив розірвати договір достроково, а заставлені клієнтом (по договору застави) комп’ютери звернути у свою власність, оскільки не бачив реальної можливості повернення позичених коштів і виплати процентів у встановлений строк.

Клієнт оскаржив таке рішення банку в господарський суд, вказуючи на те, що частину коштів він міг би повернути до 17 липня 2007 року., а до кінця липня виплатити весь борг. Крім того, позичальник вважає, що банк не має права таким чином розпоряджатись заставленим майном.

Чи можливе надання відстрочки повернення кредиту? Якщо так, то на який строк і на яких умовах? Чи можлива сплата боргу частинами? Чи міг банк звернути у власність заставлене майно? Дайте мотивований висновок по справі.

Завдання №178

Приватне підприємство «АЛР» звернулося до банку «Грошовий» з проханням відкрити в ньому розрахунковий рахунок. Банк запропонував ПП «АЛР» надати для відкриття рахунку такі документи:

а) копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію;

б) картку із зразками підписів директора та головного бухгалтера, що завірена нотаріально;

в) ксерокопії паспортів директора й головного бухгалтера;

г) довідки про взяття на облік в Облстаті, Пенсійному фонді, Фонді зайнятості;

д) нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей директора та головного бухгалтера;

е) документи про право на приміщення, в якому знаходиться виконавчий орган ПП «АЛР».

Директор ПП «АЛР» вважав, що вимоги банку щодо подачі деяких документів незаконні.

Визначіть цивільно-правову сутність та вид договору, що мали укласти сторони при відкритті розрахункового рахунку. Яким нормативним актом регламентується перелік документів, необхідних для відкриття розрахункового рахунку юридичної особи? Які документи слід подавати при відкритті розрахункового рахунку юридичної особи?

Завдання №179

Автомашиною панчішної фабрики перевозився вантаж, що належав прядильному цеху фабрики «Червона нитка». На шляху прямування на автомашині виникла пожежа, в результаті чого вантаж був пошкоджений. Фабрика пред’явила позов до перевізника про стягнення збитків. У господарському суді відповідач проти позову заперечував, оскільки, на його думку, обставини та причини пожежі на день розгляду справи невідомі, вину перевізника в пошкодженні вантажу слід вважати недоведеною. При цьому представник панчішної фабрики вказав, що Статут автомобільного транспорту передбачає випадки, коли перевізник звільняється від відповідальності за пошкодження вантажу. По даній справі, щоб покласти відповідальність на панчішну фабрику, необхідно установити, що пошкодження вантажу виникло не з причин, що вказані у Статуті.

Чи обґрунтовані заперечення панчішної фабрики? Яке рішення повинен винести господарський суд?

Завдання №180

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому зазначає, що 13 серпня 2010 року між Акціонерним товариством «Сведбанк»(публічне) (офіційна назва до червня 2007 року -Акціонерний комерційний банк «ТАС-Комерцбанк») та ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»було укладено договір факторингу №4, у відповідності до умов якого, банк відступив позивачу право вимоги від відповідача коштів, право на одержання яких належить банку на підставі кредитного договору №0705/0507/50-12308 від 31.05.2007р., а позивач набув право вимоги вказаних грошових коштів від відповідача.

Згідно виписку з додатку до договору факторингу від 13.08.2010р., позивач набув право грошової вимоги від відповідача в сумі 2873,82 грн., в тому числі: заборгованість по тілу кредиту -1170,06 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом -1060,77 грн., пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором -642,99 грн. Позивач просить стягнути з відповідача вказану суму заборгованості, а також судовий збір в сумі 214,60 грн.

Як слід вирішити спори?

 

Література:

 

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 17 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5,6.- Ст. 30.
 2. Про страхування: Закон України від 4 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 7.- Ст. 78.
 3. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40.- Ст. 364.
 4. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2003. – С. 610-706.
 5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 692 с.
 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 267-412.
 7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 276-468.
 8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 120-250.
 9. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..;За ред.. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 10. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред.. Р.О. Стефанчука . – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 11. Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о  ценных бумагах. – М.: БЕК, 1994.
 12. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Договоры о выполнении работ  и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. С. 201-912.
 13. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995.
 14. Залєтов О.М., Слюсаренко О.О. Основи страхового права України: Навч. посібн. – К., 2003.

 

 

Тема № 31. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію

 

Навчальна мета заняття: визначитися з видами договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Уміти дати характеристику цих договорів. Закріпити та поглибити свої знання щодо ліцензійного договору та самого поняття ліцензії. Необхідно знати у яких випадках потрібна обов’язкова державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Крим цього визначитися з поняттям  договору комерційної концесії та комерційної субконцесії.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
 2. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
 3. Поняття, правова ціль, юридична характеристика та форма ліцензійного договору. Права та обов’язки сторін договору.
 4. Поняття, правова ціль, юридична характеристика та форма договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Права та обов’язки сторін договору.
 5. Загальна характеристика та особливості договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
 6. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору комерційної концесії.
 7. Форма договору комерційної концесії, сторони договору, їх права та обов’язки.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Ліцензійний договір
 2. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності
 3. Договір про передання виключних майнових права інтелектуальної власності.
 4. Договір про комерційну концесію: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.

 

Теми рефератів:

 1. Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
 2. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
 3. Поняття, правова ціль, юридична характеристика та форма ліцензійного договору. Права та обов’язки сторін договору.
 4. Поняття, правова ціль, юридична характеристика та форма договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Права та обов’язки сторін договору.
 5. Загальна характеристика та особливості договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
 6. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору комерційної концесії.
 7. Форма договору комерційної концесії, сторони договору, їх права та обов’язки.

 

Практичні завдання:

Завдання №181

Іванов, що є автором книги «Архітектура ХХ сторіччя», уклав ліцензійний договір з видавничою фірмою «Будкнига» (м. Харків). За договором ліцензіат мав використовувати об’єкт права інтелектуальної власності шляхом видання 2 тис. примірників книги та їх розповсюдження строком один рік. Умова про територію, на яку поширюються надані права, у договорі була відсутня. Винагорода, що мала сплачуватись Іванову, у договорі була вказана фіксованою сумою у дві тисячі гривень.

Через шість місяців після укладення цього договору Іванов уклав ще один аналогічний договір із фірмою «Москнига» (Росія), за яким книга перекладачами фірми перекладалася російською мовою і мала розповсюджуватись у Росії.

Фірма «Будкнига» відмовила Іванову у сплаті винагороди за договором, оскільки, за словами її генерального директора, ліцензіар повів себе нечесно, уклавши ще один договір на ту ж книгу з іншою фірмою. Тому кошти на винагороду авторові «Будкнига» спрямує на покриття своїх збитків, що виникли в неї через появу на ринку зайвого тиражу книги.

Іванов подав позов до суду щодо виплати авторської винагороди.

Дайте аналіз ситуації з посиланням на норми закону. Яке рішення має прийняти суд? На яку територію розповсюджується договір між Івановим та фірмою «Будкнига»? Чи можна укладати два договори на видання однієї і тієї ж книги з різними видавцями?

Завдання №182

Харківський механічний завод за договором передав товариству «Перспектива» комплект розробленої його спеціалістами конструкторської документації на виготовлення приладу для визначення вмісту нітратів в овочах та фруктах.

Згідно з умовами договору завод, крім документації, також зобов’язався передати досвід по налагодженню технологічного процесу.

Яким договором мають бути врегульовані відносини сторін? Які умови мають бути визначені в цьому договорі?

Завдання №183

ВАТ «Істомін» мало патент на виготовлення зварним методом вагонеток для перевезення сталі. Воно уклало договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності з фірмою «Общемаш» на строк три роки.

За п’ять місяців до цього ВАТ «Істомін» уклало ліцензійний договір щодо того ж об’єкта інтелектуальної власності з фірмою «Вагонремонт» строком на один рік.

Оскільки фірма «Общемаш» отримала виключні майнові права інтелектуальної власності, вона вимагала дострокового розірвання ліцензійного договору між ВАТ «Істомін» і фірмою «Вагонремонт». У претензії було вказано, що в противному випадку фірма «Общемаш» буде пред’являти позов до суду з вимогою про розірвання ліцензійного договору між ВАТ «Істомін» і фірмою «Вагонремонт» в примусовому порядку і компенсації спричинених збитків на суму сімсот тисяч гривень.

Дайте юридичний аналіз ситуації з посиланням на норми права. Чи аргументовані претензії фірми «Общемаш»?

Завдання №184

За договором між ВАТ «Вовчанські ковбаси» та приватним торговельним підприємством «До Вашого столу» (далі – ПТП) останньому надавалось право торгувати продукцією під торговельною маркою ВАТ «Вовчанські ковбаси».

При перевірці виявилось, що в магазині ПТП у продажу є м’ясні вироби інших товаровиробників, зокрема ХМК та «Черкаська шиночка».

ВАТ «Вовчанські ковбаси» подало позовну заяву до господарського суду з вимогою до ПТП про припинення договору та стягнення з нього незаконно отриманого прибутку. Одночасно були пред’явлені позови до названих товаровиробників про незаконне користування торговою маркою і виплату компенсації.

У відзиві на позов ХМК вказав, що у договірних зв’язках з ПТП не перебуває і продукцію йому для реалізації не поставляє, а наявні на момент перевірки м’ясні вироби його виробництва були придбані ПТП під час передсвяткового пільгового оптового розпродажу.

ВАТ «Черкаська шиночка» також заперечувало будь-які договірні зв’язки з ПТП. Звідки в нього з’явились вироби «Черкаська шиночка» невідомо.

Як слід вирішити спори?

Завдання №185

Позивач ОСОБА_1 у травні 2011 року звернулася в суд з позовом до ТОВ «ПТК-СИСТЕМИ»в якому просила : заборонити ТОВ «ПТК-СИСТЕМИ»будь-яке використання торговельної марки «tгіоlаn», а саме : нанесення її на будь-який товар, для якого вона зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням Торговельної марки з метою пропонування для продажу; пропонування його для продажу; продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги для якої торговельна марка зареєстрована; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах; заборонити ТОВ «ПТК-СИСТЕМИ»використання зображення та найменування, що можна сплутати з оригінальною назвою та зображенням торговельної марки «tгіоlаn», в тому числі зміну літер оригінального найменування з латиниці на кирилицю, а також використання торговельної марки «tгіоlаn» у складі словосполучень та /або у складі з іншими зображеннями, зміни кольору найменування; зобов'язати ТОВ «ПТК-СИСТЕМИ», виключити найменування торговельної марки «tгіоlаn» та її зображення з договорів, укладених абонентами цього товариства, з іншими юридичними та фізичними особами; зобов'язати ТОВ «ПТК-СИСТЕМИ»виключити найменування торговельної марки «tгіоlаn» з сайтів www.triolan.ua, www.triolan.com, www.triolan.net, www.triolan.tv, у зв»язку з використанням ними доменного імені торговельної марки «tгіоlаn» та зображенням на них торговельної марки «tгіоlаn»; заборонити використання найменування «tгіоlаn» при дзвінках на телефонну служби підтримки ТОВ «ПТК-СИСТЕМИ»; опублікувати в засобах масової інформації відомості рішення щодо такого порушення ТОВ «ПТК-СИСТЕМИ»права інтелектуальної власності. Зазначивши, що вона - ОСОБА_1, відповідно до Договору про передання виключних майнових прав на Торговельну марку для товарів і послуг від 01 березня 2011 року, являється власником торговельної марки «tгіоlаn». На сьогоднішній день проводиться державна реєстрація вказаного Договору. Оскільки ані попередній власник, ані вона –ОСОБА_1 не передавали своїх прав на використання зазначеної торговельної марки, вважає, що її права порушуються ТОВ «ПТК-СИСТЕМИ», яке незаконно, без відповідного дозволу, без необхідної згоди власника Торговельної марки використовує на протязі тривалого часу вказану торговельну марку.

Як слід вирішити спори?

 

Література:

 

 1. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. – Ст. 64.
 2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст. – 32.
 3. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 20. – Ст. 249.
 4. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2003. – С. 720-726.
 5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 692 с.
 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 413-427.
 7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 224-259.
 8.  Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 271-279.
 9. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..;За ред.. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 10. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред.. Р.О. Стефанчука . – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 11. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів/ За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: “Видавничий Дім “Ін Юре”,  2002. – С. 324-440.
 12.  Гражданское право: Учебник: В 2 т./ Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.:  БЕК, 2000.- Том ІІ, полутом І.

 

 

Тема № 32. Договір про спільну діяльність.

Договір простого товариства

 

Навчальна мета заняття: визначитися з видами договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Уміти дати характеристику цих договорів. Закріпити та поглибити свої знання щодо ліцензійного договору та самого поняття ліцензії. Необхідно знати у яких випадках потрібна обов’язкова державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Крим цього визначитися з поняттям договору комерційної концесії та комерційної субконцесії.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору про спільну діяльність.
 2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору простого товариства.
 3. Ведення спільних справ учасників простого товариства.
 4. Припинення договору простого товариства, відповідальність його учасників.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Загальні положення про спільну діяльність: поняття, загальна характеристика та форма договору про спільну діяльність.
 2. Договір простого товариства: поняття, вклади учасників, спільне майно, витрати та збитки учасників, припинення договору простого товариства, відповідальність учасників.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору про спільну діяльність.
 2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору простого товариства.
 3. Ведення спільних справ учасників простого товариства.
 4. Припинення договору простого товариства, відповідальність його учасників.

 

Практичні завдання:

Завдання №186

Фермери Мун, Рябий та Осока уклали між собою договір простого товариства, за яким у сільгосппідприємства «Нива» взяли на відгодовування 200 телят з умовою забезпечити їх загальну вагу до 1 жовтня поточного року не менше 500 центнерів, а СП «Нива» зобов’язалось надавати фермерам необхідні корми, а для випасу – пасовище з багаторічними травами. Отриманий прибуток планувалось розподілити так: 50 відсотків СП, а інше – фермерам.

В результаті посушливого літа трава вигоріла і запланованої ваги телят не вдалося досягти. За рішенням фермерів вони придбали висівки та додавали в корм телятам.

У період виконання договору Осока поламав ногу і протягом двох місяців не брав участі у спільних справах фермерів. Замість нього телят випасав його малолітній син. Прибуток від продажу вирощеної великої рогатої худоби склав 280 тис. грн. З них СП «Нива» передало 100 тис. грн фермерам, інші залишило у себе з причини, що домовлена вага не була досягнута. Фермери заявили вимогу про рівний поділ виторгу. На обґрунтування свого позову вони посилались на те, що надане пасовище не відповідало встановленим вимогам (трава вигоріла) через спекотне літо і телята просто не могли набрати потрібної ваги. Крім того, вони додатково витратились на придбання висівок та меляси. На їх думку, прибуток повинен ділитися відповідно до умов договору.

Крім того, СП «Нива» реалізувало не всіх телят, а частину з них залишило для забезпечення відтворення та збільшення свого продуктивного стада.

Одночасно спір виник між товаришами. Мун, який організовував всю справу, взяв собі 60 тис. грн., Рябому віддав 25 тис. грн., а Осоці – інші 15 тис. грн. Останній вважав такий поділ несправедливим, оскільки він зламав ногу під час випасу телят (виробнича травма), і до того ж, його заміняв син та інші члени сім’ї.

Як необхідно вирішити спір?

Завдання №187

У 2003 р. Семенець отримала в садовому товаристві «Хуторок» земельну ділянку площею 0,12 га і звернулася до свого брата з проханням про допомогу в освоєнні цієї ділянки. Вони уклали між собою договір про спільну діяльність з експлуатації ділянки та будівництва садового будинку, за яким усі витрати на будівництво, рекультивацію землі, придбання посадкового матеріалу, сплату членських та цільових внесків ділили порівну.

Протягом кількох років домовленість виконувалась, і між братом та сестрою не виникало спорів. Проте в 2007 р. вони посварились, і брат заборонив сестрі користуватися ділянкою. Брат на обґрунтування своєї правоти доводив, що після того, як сестра отримала ділянку, вона її передала брату, і той сам як інвалід-пенсіонер у весняно-літній сезон постійно проживав там, освоював земельну ділянку: висадив сад, збудував садовий будинок, на земельній ділянці та освоєних ним прилеглих безгосподарних ділянках вирощував овочі, якими забезпечував і свої потреби, і потреби сім’ї сестри.

Семенець подала позовну заяву до суду з вимогою про заборону братові користуватися земельною ділянкою, а брат – пред’явив зустрічний позов про стягнення з неї 90 відсотків вартості будинку й насаджень, оскільки він сам здебільшого фінансував будівництво, звів будинок своєю власною працею та самостійно вирощував врожай.

Вирішіть ситуацію, що виникла. Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №188

Виробничий кооператив та ВАТ уклали між собою договір простого товариства про будівництво готельно-розважального комплексу, відповідно до якого кооператив повинен був збудувати його «під ключ», а ВАТ надати для забудови земельну ділянку, проектно-кошторисну документацію і повністю фінансувати будівництво.

Проектно-кошторисна вартість будівництва склала 12 млн грн, з яких
5 млн грн ВАТ перерахувало кооперативу через 10 днів після підписання договору. Оскільки в договорі було передбачено, що розпорядником коштів на будівництво є кооператив, то до початку будівництва та узгодження всіх пов’язаних з цим питань, він дозволив банку надати їх у тимчасовий кредит.

Через два місяці ВАТ звернулось до кооперативу з вимогою про надання звіту про хід будівництва та витрачання коштів. Кооператив заявив, що надана ділянка непридатна для будівництва комплексу (досить близько пливуни та поверхневі води, є ознаки зсуву ґрунту), тому до отримання додаткових висновків він до будівництва комплексу не приступав. Через місяць кооператив взагалі повернув отримані гроші ВАТ та запропонував розірвати договір.

Прибутки від експлуатації комплексу за договором повинні були ділитися порівну.

ВАТ не заперечувало проти розірвання договору, але вимагало винагороди за користування його коштами.

Як слід вирішити спір?

Завдання №189

За договором між міською радою м. Харкова та концерном «Макдональдс» передбачався інвестиційний проект, за яким міськрада надавала земельні ділянки для будівництва закладів швидкого харчування, а друга сторона вкладала певні кошти в будівництво самих закладів та об’єктів сільськогосподарського призначення на території Харківського району для вирощування необхідної екологічно чистої продукції.

Крім того, ряду торговельних підприємств Харкова на конкурсних засадах надавалося право торгівлі ексклюзивними товарами, що випускаються підприємствами концерну «Макдональдс».

Внаслідок того, що через протести громадськості довелося відмовитись від побудови закладу швидкого харчування на площі Свободи, концерн скасував у договорі про спільну діяльність пункт про надання права торгівлі під своєю торговою маркою.

Два харківських торговельних підприємства, що виграли таке право на конкурсі й затратили кошти на переобладнання своїх магазинів та зміну в них інтер’єру, звернулись до міськради та концерну «Макдональдс» з позовом про надання їм такого права.

Як слід вирішити справу?

 

Література:

 

 1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 692 с.
 2. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 442-452.
 3. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 469-477.
 4. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 294-300.
 5. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..;За ред.. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 6. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред.. Р.О. Стефанчука . – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

 

 

МОДУЛЬ 4

 

Тема № 33. Недоговірні зобов’язання

 

Навчальна мета заняття: визначитися поняттями публічна обіцянка винагороди, публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу, публічна обіцянка винагороди, публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу, відшкодування шкоди, завданої внаслідок не усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Вміти надати юридичну характеристику зазначених зобов’язань. Крім цього визначитися з поняттям відшкодування шкоди, відповідальність за шкоду, заподіяну працівником, джерелом підвищеної небезпеки; особливу увагу звернути на відповідальність за шкоду,  заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними та обмежено дієздатними особами

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика недоговірних зобов’язань.
 2. Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.
 3. Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.
 4. Зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
 5. Зобов’язання, що виникає внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.
 6. Зобов’язання, що виникає у зв’язку з рятуванням майна іншої особи.
 7. Зобов’язання, що виникає внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
 8. Зобов’язання, що виникає у разі неусунення загрози.
 9. Поняття та система деліктних зобов’язань.
 10.  Суб’єкти та зміст деліктних зобов’язань.
 11.  Підстави виникнення деліктних зобов’язань.
 12.  Відшкодування моральної шкоди.
 13.  Відшкодування шкоди, завданої працівником юридичної або фізичної особи під час виконання ним своїх трудових обов’язків.
 14.  Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, або їхніми посадовими особами.
 15.  Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
 16.  Відшкодування шкоди, завданої злочином.
 17.  Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.
 18.  Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
 19.  Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
 20.  Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
 21.  Зобов’язання, що виникають у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.
 2. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.
 3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.
 4. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
 5. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.
 6. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки.
 7. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
 8. Зобов’язання, що виникають в разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.
 9. Деліктні зобов’язання: поняття і система деліктних зобов’язань, суб’єкти і зміст деліктних зобов’язань, класифікація деліктних зобов’язань.
 10. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.
 11. Необхідні та факультативні умови виникнення деліктних зобов’язань.
 12. Загальні положення про порядок та обсяг відшкодування заподіяної шкоди.
 13. Врахування вини потерпілого та майнового стану заподіювача шкоди в деліктних зобов’язаннях.
 14. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист.
 15. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.
 16. Відшкодування моральної шкоди: поняття, порядок та обсяг відшкодування моральної шкоди.
 17. Відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків.
 18. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування або їхніми посадовими особами.
 19. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
 20. Відшкодування шкоди, завданої злочином.
 21. Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття та недієздатними особами.
 22. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної небезпеки.
 23. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
 24. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
 25. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання): поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки.

 

Теми рефератів:

 1. Загальна характеристика недоговірних зобов’язань.
 2. Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.
 3. Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.
 4. Зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
 5. Зобов’язання, що виникає внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.
 6. Зобов’язання, що виникає у зв’язку з рятуванням майна іншої особи.
 7. Зобов’язання, що виникає внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
 8. Зобов’язання, що виникає у разі неусунення загрози.
 9. Поняття та система деліктних зобов’язань.
 10.  Суб’єкти та зміст деліктних зобов’язань.
 11.  Підстави виникнення деліктних зобов’язань.
 12.  Відшкодування моральної шкоди.
 13.  Відшкодування шкоди, завданої працівником юридичної або фізичної особи під час виконання ним своїх трудових обов’язків.
 14.  Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, або їхніми посадовими особами.
 15.  Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
 16.  Відшкодування шкоди, завданої злочином.
 17.  Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.
 18.  Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
 19.  Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
 20.  Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
 21.  Зобов’язання, що виникають у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).

 

Практичні завдання:

Завдання №190

Води під час весняної повені все більше підмивали беріг річки, і це загрожувало будівлям і земельним ділянкам. Громадянин Звягінцев вжив заходів для укріплення берегу, до якого прилягала його ділянка, відходами залізобетонного виробництва і будівельними відходами, які купив у будівельного об’єднання. Одночасно він укріпив і беріг, до якого прилягала земельна ділянка і будинок громадянина Карпова, який постійно проживав у місті, а будинок використовував для відпочинку. На вимогу Звягінцева пропорційно розділити між ними понесені витрати по укріпленню берега Карпов відповів, що на такі витрати він не уповноважував Звягінцева і не укладав з ним правочину. Більше того, якщо будинок був би знесений повінню, то він, як зареєстрований у ньому, мав би право на одержання житла.

Які особливості зобов’язань, що виникають у наведеній ситуації? Як необхідно вирішити справу по суті?

Завдання №191

Під час будівництва автомобільної магістралі проводилися підривні роботи. Внаслідок впливу вибухової хвилі був пошкоджений житловий будинок громадянина Криленка. Будинок знаходився в аварійному стані і підлягав капітальному ремонту, вартість якого становила 19 800 грн. Спеціалізоване управління, яке здійснювало підривні роботи субпідрядника, відмовилось від відшкодування шкоди, стверджуючи, що ним були вжиті усі заходи по забезпеченню безпеки підривних робіт: вони проводилися на підставі розрахунків (безпечна відстань, потужність вибухової хвилі, конструктивні властивості будівлі в небезпечній зоні та ін.), зроблених підрядною будівельною організацією. Помилки в цих розрахунках і були причиною заподіяння шкоди.

Чи вправі Криленко вимагати відшкодування заподіяної шкоди? Хто є належним відповідачем по цій справі?

Завдання №192

У грудні 2007 року громадянка Савенко звернулась до суду з позовом до виробничого об’єднання «Електроприлад» і громадянина Костенка про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. Позивачка зазначала, що вона працювала комірником, а потім кухарем дитсадка ВО «Електроприлад». 11 березня 2005 р. по дорозі з роботи додому вона була травмована автомобілем, керованим Костенком, який за цей злочин був засуджений. У зв’язку з травмою Савенко була встановлена інвалідність ІІІ групи, а з 2006 року – ІІ групи. Згідно з висновком ЛТЕК від 18 липня 2006 р., вона втратила 70 % професійної працездатності.

Оскільки нещасний випадок стався з нею по дорозі з роботи додому, позивачка вважала, що відповідальність за шкоду слід покласти на ВО «Електроприлад» та Костенко, і просила стягнути з відповідачів одноразово 11 723 грн. та 1000 грн. щомісяця.

Яке рішення має винести суд?

Завдання №193

Подружжя Титових пред’явило позов до громадянки Бабкіної про стягнення завданих збитків. Позовні вимоги мотивували тим, що громадянин Марченко, керуючи належною йому автомашиною «Жигулі», в якій знаходились його дружина і двоє дітей, допустив порушення правил дорожнього руху, що призвело до зіткнення з автомашиною «Москвич», яка належить позивачам. Внаслідок автоаварії подружжя Марченків загинуло, а їх дітям та позивачам у справі заподіяно тілесні ушкодження. Після смерті Марченків залишилось спадкове майно, спадкоємцями якого є неповнолітні діти. Опікуном призначена Бабкіна – відповідачка в справі. Винними діями водія «Жигулів» позивачам завдано збитків, які складаються з вартості ремонту автомашини «Москвич» і втраченого заробітку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Рішенням суду позов задоволено частково. Стягнуто на користь Титових
7313 грн. в рівних частинах кожному. Стягнення звернуто на частку в майні, належному Марченкам, яке перебуває в управлінні опікуна Бабкіної, на одержані нею зарплату і премію Марченка, а також нараховані Марченко, але не витребувані з місця роботи грошову компенсацію за невикористану відпустку та страхові виплати. У рішенні суду вказувалось про стягнення половини вказаних сум як таких, що є спільною сумісною власністю подружжя.

Чи правильне рішення прийняв суд? Хто повинен відшкодовувати шкоду і в якому обсязі, якщо заподіювач шкоди помер?

Завдання №194

Головний інженер заводу громадянин Фоменко і завідуючий гаражем громадянин Конюшко були направлені у відрядження в інше місто. Вони виїхали разом на автомобілі, який належав на праві приватної власності інженеру Фоменко. За кермом автомобіля знаходився завідуючий гаражем Конюшко, який мав посвідчення водія. В дорозі виникла дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої Фоменко загинув. Аварія виникла з вини водія. Вдова загиблого звернулась до суду з позовом до заводу про відшкодування шкоди. У суді вона посилалася на те, що нещасний випадок стався з вини водія, працівника заводу, і при виконанні ним службових обов’язків.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання №195

Душевнохворий громадянин Юрченко, проникнувши до квартири громадянки Савченко, пошкодив її майно на суму 4500 грн. Савченко звернулась з позовом про стягнення цієї суми з матері душевнохворого. У суді було встановлено: по-перше, що Юрченко не визнаний недієздатним у встановленому законом порядку; по-друге, що його мати під час заподіяння сином шкоди була тяжко хвора і знаходилась на стаціонарному лікуванні в лікарні.

Хто є належним відповідачем за позовом Савченко?

Завдання №196

З необережності 13-річного Ігоря виникла пожежа, внаслідок якої згоріли чотири приватні гаражі, у тому числі, гараж, автомашина та інше майно подружжя Велихів. При з’ясуванні обставин справи було встановлено, що власниця одного із згорілих гаражів Коріна, від’їжджаючи у відпустку, довірила свій гараж, в якому знаходилися кролі, а також зберігався мопед та пальне до нього, Ігореві, щоб він під час її відпустки годував кролів. Коли Ігор намагався завести мопед, який належав Коріній, від іскри зайнявся бензин, яким були облиті підлога та двері гаража, що і було причиною пожежі. Подружжя Велихів звернулося до суду з позовом до батьків Ігоря про відшкодування заподіяної шкоди. Суд цей позов задовольнив у повному обсязі.

Чи правильно вирішена справа?

Завдання №197

Товариство «Побутсервіс» за договором підряду з Мазуром виконало в його будинку капітальний ремонт системи опалення та водопроводу. Через декілька днів після закінчення ремонту Мазур виїхав у відрядження. В той час, коли Мазур був у відрядженні, внаслідок розриву радіатора опалення гаряча вода заливала декілька днів кімнати та майно. Були повністю зіпсовані меблі та інше майно, а також 2 шуби, які Мазур узяв на зберігання у сусіда.

При огляді радіатора було встановлено, що розрив виник внаслідок браку литва, який допущений заводом-виробником. Радіатори були закуплені в магазині «Будматеріали». Брак, допущений заводом, не міг бути виявлений при огляді під час купівлі та встановлення радіатора.

Хто і в якому порядку повинен відшкодувати шкоду, завдану Мазуру?

Завдання №198

Громадянин Марков, працівник відділу постачання комбінату, у службових справах прямував у транспортний цех, але був збитий маневровим тепловозом, який належав комбінату. Внаслідок цього він зазнав каліцтва і був визнаний інвалідом ІІ групи. Рішенням суду з комбінату на користь Маркова була стягнута сума втраченого ним заробітку (з урахуванням призначеної пенсії), з посиланням на те, що шкода заподіяна джерелом підвищеної небезпеки. Комбінат оскаржив рішення суду, вважаючи, що треба врахувати допущену самим потерпілим необережність.

Вирішіть спір.

Завдання №199

Працівник міліції громадянин Дьомін під час виконання службових обов’язків незаконно затримав громадянина Левченка, при цьому заподіяв йому тілесні ушкодження. Левченко звернувся до суду з позовом до райвідділу міліції з вимогою відшкодувати заподіяну матеріальну та моральну шкоду. Суд у позові до райвідділу міліції відмовив, притягнувши як відповідача Дьоміна, та зобов’язав його відшкодувати заподіяну шкоду.

Чи правильне рішення суду? Як потрібно вирішити справу?

Завдання №200

Неповнолітні Сашко, 13 років, та Павло, 15 років, запалили багаття біля скирти соломи, внаслідок чого виникла пожежа і скирта повністю згоріла. Власник скирти звернувся до суду з позовом до батьків дітей. Районний суд урахував майновий стан відповідачів і задовольнив позов частково, стягнувши з них 6 тис. грн. солідарно.

Чи правильно вирішена справа? Які особливості відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми та малолітніми?

Завдання №201

Вироком суду за скоєння крадіжки були засуджені неповнолітні Щукін – 17 років, Малахов – 16 років, Федоров – 15 років і Титов – 14 років. Розглянувши позов про відшкодування шкоди, завданої злочином, суд стягнув з батьків 8 тис. грн солідарно. У зв’язку з цим мати Щукіна оскаржила рішення суду, посилаючись на те, що вона непрацездатна і в неї немає коштів на відшкодувания шкоди. Мачуха Титова вважала, що на неї незаконно накладена відповідальність, оскільки вона не є матір’ю засудженого, батька в нього немає, а опіка над ним не встановлена.

Чи правильно вирішена судом справа?

Завдання №202

Під час зіткнення автомобілів «Москвич» та «BMW» водій останнього з місця пригоди зник. Двом пасажирам автомобіля «Москвич» були завдані тілесні ушкодження різної тяжкості. Пошкодження автомобіля «Москвич» оцінені в 2000 грн. Водій «Москвича» громадянин Жуков відшкодував завдану внаслідок ДТП шкоду пасажиру Кащенко у розмірі 4200 грн та полагодив свій автомобіль.

За фактом скоєння ДТП міським управлінням внутрішніх справ м. Харкова була порушена кримінальна справа. Органами внутрішніх справ водій «BMW» знайдений не був, а пасажир автомобіля «Москвич» Гаркавий пред’явив цивільний позов у кримінальній справі до Жукова про відшкодування завданої внаслідок ДТП шкоди. Жуков проти позову заперечував, пояснивши, що він розглядається у кримінальній справі як свідок.

Розкрийте зміст поняття «джерело підвищеної небезпеки». Який порядок відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки? Хто та в якому порядку має відшкодувати шкоду Гаркавому та Кащенку?

Завдання №203

Учні початкової школи Семен, 9 років, і Борис, 10 років, організували у класі гру: кидали в підлогу і в класну дошку «стріли» (голки, прив'язані до олівців). Одна з невдало кинутих Борисом «стріл» влучила в око учню того ж класу Мухіну Михайлу, що призвело до видалення ока і тривалого лікування Михайла.

Батько Михайла пред’явив позов до батьків Бориса і до школи про відшкодування витрат на лікування Михайла, в тому числі вартості очного протеза, і занять з репетитором, якого довелося найняти, щоб Михайло не відстав у навчанні.

Суд стягнув суми, які вимагалися, з батьків Бориса і класного керівника школи солідарно, посилаючись на те, що класний керівник не здійснювала належного нагляду за поведінкою учнів у класі під час перерви, а батьки Бориса погано виховували сина.

Серед матеріалів судової справи були:

а) наказ директора школи, яким класному керівнику була оголошена догана за безвідповідальність, виявлену у роботі з дітьми, і неприйняття заходів до припинення небезпечної гри;

б) характеристика школи на Бориса, у якій відзначалися його зразкова поведінка протягом усіх років навчання в школі, гарна успішність і слухняність. Жодних претензій до нього не висловлювалося і за місцем проживання.

Батьки Бориса і школа оскаржили це рішення суду.

Як слід розв'язати цю справу?

Завдання №204

Громадянин Ковальов на своєму автомобілі пересувався однією з вулиць Одеси, коли побачив, що перед ним частина дороги провалилась вниз. Щоб не потрапити в провалля, Ковальов різко повернув кермом вправо і вдарив автомобіль, що належав прокуратурі Одеської області, а той, у свою чергу, пошкодив автомобіль громадянина Перова.

В результаті низки аварій та провалля по магістральній вулиці на день було припинено рух. Завдана пошкодженням автомобілів матеріальна шкода: Ковальову – 4560 грн, прокуратурі – 7000 грн, Перову – 820 грн. При оформленні протоколу по факту ДТП виявилось, що Перов був у стані легкого сп’яніння, у зв’язку з чим у нього було вилучене посвідчення водія і за матеріалами справи зроблений висновок, що він не зміг правильно оцінити обстановку і уникнути маневруванням зіткнення автомобілів. Крім того, в автомобільну пробку потрапив автомобіль-морозильник, що перевозив морозиво. Внаслідок неможливості зберегти температурний режим було зіпсовано товару на 9000 грн.

Проаналізуйте ситуацію і виявіть, які склалися правовідносини. Яким чином, ким і кому буде компенсована матеріальна шкода?

Завдання №205

На зовнішній стороні балкона квартири громадянина Зленка були прикріплені лотки із землею, в яких вирощувались квіти. У вітряний день один із лотків зірвався і впав на кузов легкового автомобіля, який знаходився під балконом і належав громадянину Кутовому. В результаті події, за висновками товарознавчої експертизи, було завдано збитку на 2000 грн. Кутовий запропонував Зленку добровільно його відшкодувати. Однак той відмовився, посилаючись на те, що його вини у цьому нема, і якби не шквальний вітер, то лоток не зірвало б з його кріплення. Крім того, він посилався на те, що належний Кутовому автомобіль був припаркований з порушенням встановлених правил: не на проїжджій частині дороги, а безпосередньо під балконом, більше того – на клумбі, яку Зленко підтримував у належному стані – скопував землю, насаджував квіти, полов, поливав.

Які правовідносини виникли в даній ситуації? Які факти мають важливе значення для кваліфікації правовідносин? Визначіть, кому з означених осіб і ким буде компенсовано матеріальну шкоду.

Завдання №206

При виконанні службових обов’язків – рятуванні життя дитини, що опинилася у воді на колишньому кар’єрі, дільничний інспектор Ляшенко отримав травму. Внаслідок отриманої травми працівник міліції був визнаний інвалідом і йому була призначена пенсія з інвалідності. У зв’язку з інвалідністю він був звільнений з ОВС як такий, що не придатний для подальшого проходження служби. У встановленому порядку йому була призначена, але не виплачена матеріальна компенсація різниці між отриманим на момент звільнення грошовим утриманням та призначеною пенсією. Вважаючи це недостатнім, Ляшенко подав позов до суду про відшкодування УВС завданого збитку у вигляді втраченого ним грошового утримання. Крім того, він вимагав також компенсації моральної шкоди внаслідок вимушеного звільнення та безробіття.

Які правовідносини виникли в даному випадку і якими нормами права вони регулюються? Чи є підстави для задоволення вимог Ляшенка?

Завдання №207

ТОВ «Витязь» придбало у магазині фірми «КСС» для побутових потреб телевізор «Sаmsung» вартістю 2800 грн. Через 8 місяців трапилось самозапалення телевізора. Як встановила технічна експертиза, воно сталося внаслідок конструктивних недоліків. Від загоряння телевізора пошкоджено інтер’єр кабінету, прийшла у непридатність телевізійна підставка, закопчено кабінет та суміжні приміщення. Вартість ремонту та втрат склали понад 7000 грн.

ТОВ «Витязь» звернулось до продавця з вимогою про відшкодування заподіяного збитку. Продавець, аргументуючи, що він не є стороною у справі, оскільки не є виробником, відмовився відшкодувати збитки. Крім того, він надав довідку, що в той час трапився стрибок напруги в електромережі, що й спричинило пошкодження не лише телевізора, але й інших електропобутових приладів.

Визначіть сторони в зобов’язанні та їх правове становище? Якими нормативними актами врегулювати ці правовідносини?

Завдання №208

16-річний Ігнатов разом з однолітками у дворі свого будинку грав у футбол. Від його сильного удару м’яч пройшов імпровізовані ворота, потрапив у відкрите вікно громадянки Шаповалової, і розбив кришталеву вазу вартістю
700 грн, що стояла на підвіконні. Шаповалова вимагала від Ігнатова відшкодування завданого збитку. Ігнатов пояснив, що у вікно влучив ненавмисне, а грошей у нього, як у школяра, взагалі нема. Крім того, на воротах стояв воротар, який і повинен був впіймати м’яч.

Визначіть сторони в зобов’язанні. Проаналізуйте ситуацію та підготуйте обґрунтовану відповідь.

 

Література:

 

 1. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. – Х.: Консум, 1996.
 2. Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня  1995 р. № 4 “Про судову практику у справах про відшкодуванню моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 2001 року.- № 5.
 3. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення: Закон України від 13 грудня 2001 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. -№ 14. – Ст. 96.
 4. Прокудина Л.А. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. – М.: Городец, 1998.
 5. Резніченко С.В. До питання про цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. – 2003. - № 2, с. 36-42.
 6. Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: Юрист, 1994.
 7. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві. – К., 2001. – 306 с.
 8. Харитонов Е.О. Обязательства, возникающие из ведения чужих дел без поручения, в советском гражданском праве: Дис. канд. юрид. наук. – Одесса, 1980.
 9. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 300-400.
 10. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін.;За ред.. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 11. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред.. Р.О. Стефанчука . – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
 12. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – С. 501-554.
 13. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – С. 478-549.
 14. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 692 с.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 6.

СПАДКОВЕ ПРАВО

 

Тема № 34. Спадкове право

 

Навчальна мета заняття: визначитися з поняттям спадкування та його видами, спадкуванням за заповітом, а також спадкуванням за законом; необхідно детально розібратися з чергами при спадкуванні за законом, а також спадкуванням за правом представлення.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття спадкового права та його система.      
 2. Поняття та підстави спадкування.
 3. Суб’єкти спадкових правовідносин.
 4. Поняття спадщини.
 5. Об’єкти спадкового правонаступництва.
 6. Час і місце відкриття спадщини, їх правове значення.
 7. Усунення від права на спадкування.
 8. Спадкування за заповітом.
 9. Посвідчення та зміст заповіту.
 10. Види заповітів.
 11. Види заповідальних розпоряджень.
 12. Виконання заповіту.
 13. Право на обов’язкову частку в спадщині.
 14. Порядок та випадки відміни та зміни заповіту.
 15. Підстави і черговість спадкування за законом.
 16. Порядок прийняття спадщини.
 17. Порядок відмови від спадщини.
 18. Відповідальність за боргами спадкодавця.
 19. Оформлення права на спадщину.
 20. Особливості спадкового договору і його умови.
 21. Спадкова трансмісія.
 22.  Підпризначення спадкоємця.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Поняття спадкування, підстави спадкування.
 2. Відкриття спадщини, місце і час відкриття спадщини.
 3. Спадкова маса: права та обов’язки, які входять до складу спадщини, права та обов’язки померлого, які не успадковуються.
 4. Суб’єкти спадкових правовідносин.
 5. Спадкоємці.
 6. Право на спадкування.
 7. Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування.
 8. Роль ОВС при усуненні неналежних спадкоємців від спадкування.
 9. Об’єкти спадкового правонаступництва.
 10. Спадкування права на земельну ділянку; спадкування частки у праві спільної власності; спадкування права на вклад у банку; спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.
 11. Спадкування за заповітом.
 12. Поняття заповіту.
 13. Право на заповіт, право на зміну та скасування заповіту.
 14. Суб’єкти спадкування за заповітом.
 15. Загальні вимоги до форми заповіту.
 16. Секретний заповіт.
 17. Спадкування подружжя.
 18. Недійсність заповіту.
 19. Посвідчення заповіту.
 20. Посвідчення заповіту нотаріусами, іншими посадовими особами.
 21. Посвідчення заповіту при свідках.
 22. Зміст заповіту.
 23. Заповіт з умовою.
 24. Тлумачення заповіту.
 25. Види заповідальних розпоряджень.
 26. Призначення і підпризначення спадкоємців, заповідальний відказ, покладення.
 27. Право на обов’язкову частку у спадщині.
 28. Спадкування за законом: підстави спадкування за законом, черговість спадкування за законом, зміна черговості закликання до спадкування, спадкування за правом представлення, частка спадкоємців за законом у спадковому майні.
 29. Право на прийняття спадщини: строки для прийняття спадщини, наслідки спливу строку для прийняття спадщини, право на відмову від прийняття спадщини, правові наслідки відмови від прийняття спадщини, перехід права на прийняття спадщини.
 30. Дії, які свідчать про прийняття спадщини.
 31. Подання заяви на прийняття спадщини.
 32. Прийняття спадщини особою, яка постійно проживала зі спадкодавцем.
 33. Прийняття спадщини малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.
 34. Виконання заповіту.
 35. Призначення виконавця заповіту.
 36. Повноваження виконавця заповіту.
 37. Контроль за виконанням заповіту.
 38. Строк чинності повноважень виконавця заповіту.
 39. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень.
 40. Оформлення права на спадщину.
 41. Свідоцтво про право на спадщину.
 42. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину.
 43. Державна реєстрація права на спадщину.
 44. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину та його анулювання.
 45. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.
 46. Спадковий договір.
 47. Спадковий договір, його поняття.
 48. Сторони спадкового договору.
 49. Форма спадкового договору.
 50. Обов’язки набувача у спадковому договорі.
 51. Особливості спадкового договору з участю подружжя.
 52. Забезпечення виконання спадкового договору.
 53. Розірвання спадкового договору.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття спадкового права та його система.      
 2. Поняття та підстави спадкування.
 3. Суб’єкти спадкових правовідносин.
 4. Поняття спадщини.
 5. Об’єкти спадкового правонаступництва.
 6. Час і місце відкриття спадщини, їх правове значення.
 7. Усунення від права на спадкування.
 8. Спадкування за заповітом.
 9. Посвідчення та зміст заповіту.
 10. Види заповітів.
 11. Види заповідальних розпоряджень.
 12. Виконання заповіту.
 13. Право на обов’язкову частку в спадщині.
 14. Порядок та випадки відміни та зміни заповіту.
 15. Підстави і черговість спадкування за законом.
 16. Порядок прийняття спадщини.
 17. Порядок відмови від спадщини.
 18. Відповідальність за боргами спадкодавця.
 19. Оформлення права на спадщину.
 20. Особливості спадкового договору і його умови.
 21. Спадкова трансмісія.
 22.  Підпризначення спадкоємця.

 

Практичні завдання:

Завдання №209

Катков, громадянин РФ, який постійно проживав у м. Харкові і мав там житловий будинок та інше майно, на власному автомобілі виїхав у довгострокове відрядження у Францію, де через кілька місяців помер.

Визначте місце відкриття спадщини Каткова.

Завдання №210

Внаслідок автомобільної аварії загинуло подружжя Никифорових. Чоловік помер на місці аварії, а дружина – через чотири години в лікарні. У подружжя Никифорових залишилось двоє дітей: син та дочка, а крім них, мати Никифорова віком 72 роки, батько Никифорової віком 65 років та дорослий непрацездатний брат Никифорова, який мешкав разом з подружжям Никифорових.

Визначте коло спадкоємців після смерті подружжя Никифорових.

Завдання №211

Після смерті громадянина Будякова залишилось майно, що складалось із автомашини, акцій ЗАТ «Оболонь», земельної ділянки, отриманої у довічне користування, колекції марок, носильних речей, предметів домашнього вжитку та банківського вкладу в сумі 2000 доларів США. Дружина віком 50 років та повнолітня дочка проживали однією сім’єю з Будяковим, а його дорослий син зі своєю сім’єю – окремо. Після конфлікту в сім’ї він принципово не підтримував контактів з родичами. Дружина та дочка померлого вважали, що сину, який проживає окремо і не брав участі у накопичені сімейного майна, нічого зі спадкового майна не належить.

Чи обґрунтована така позиція? Як має бути розділене спадкове майно?

Завдання №212

Сім’я громадянина Трушина складалась: з дружини віком 60 років, чоловіка дочки, яка померла за рік до смерті Трушина, та двох онуків. Трушин помер, залишивши заповіт, в якому єдиним спадкоємцем була зазначена померла дочка.

Яка в даному випадку підстава спадкування? Як має бути розподілене спадкове майно? Як його належало б розподілити, якби дочка Трушина померла через місяць після смерті свого батька, не встигнувши прийняти майно?

Завдання №213

Після смерті важко хворого громадянина Скорика залишилась спадщина, на отримання якої претендували: Петро – єдиний спадкоємиць за заповітом, що проживав разом із спадкодавцем і доглядав його 6 останніх років перед смертю; син Василь, що проживав окремо від спадкодавця і не підтримував з ним зв’язків; рідний брат Олексій – інвалід I групи, що проживав та працював в іншому місті. Петро в суді просив усунути від надання спадщини Василя на тій підставі, що останній злісно ухилявся від матеріальної допомоги батькові, про що були пред’явлені відповідні докази. Брат померлого Олексій просив суд включити його до складу спадкоємців як непрацездатного, хоча він і не отримував матеріальної допомоги від спадкодавця.

Як має бути вирішений такий спір?

Завдання №214

Громадянка Кленова з дитиною проживала з 1990 р. з громадянином Бутовим однією сім’єю, не перебуваючи з ним у шлюбі. Дитина Кленової не була всиновлена Бутовим. За час спільного життя у них народилося ще двоє дітей, відносно яких Бутов визнавав своє батьківство з оформленням в органах РАЦС. Кленова була на утриманні Бутова, здійснюючи догляд за дітьми та ведучи домашнє господарство. В 2006 р. Бутов помер, залишивши єдиним спадкоємцем за заповітом не всиновлену дитину Кленової. Інших родичів та утриманців він не мав.

Чи можуть Кленова та діти Бутова отримати спадщину після смерті Бутова?

Завдання №215

Громадянин Фетисов, що проживав зі своєю непрацездатною дружиною та працездатним братом у двокімнатній квартирі, залишив заповіт на свою половину квартири на користь сина від першого шлюбу, який проживав окремо. Решту майна, в тому числі предмети домашньої обстановки та банківський вклад в сумі 5 тис. доларів США, він заповів своїй дружині. Після смерті Фетисова в суд звернулася його дружина з позовом про визнання частково недійсним заповіту, складеного на користь сина. Свій позов вона мотивувала тим, що вона непрацездатна і користується правом обов’язкової частки. До суду звернувся також брат Фетисова з позовом про визнання заповіту недійсним, вказуючи, що він проживав однією сім’єю зі спадкодавцем протягом останніх 5 років до його смерті, доглядав брата і за письмовою домовленістю, посвідченою родичами на раді членів сім’ї, на якій був присутній син померлого, його визнали єдиним спадкоємцем брата.

Як слід вирішити спір.

Завдання №216

Михайлов, Іванова і Сизова звернулись до суду з позовом до Захарова про визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину, яке було видане відповідно до заповіту Сіренка на ім’я відповідача. Одночасно позивачі просили визнати за кожним з них право власності в порядку спадкоємства на 1/3 частину будинку. Позивачі посилались на те, що, по-перше, в заповіті спадкодавець розпорядився на випадок смерті тільки відносно грошового вкладу, але нотаріальна контора помилково видала Захарову свідоцтво про право на спадщину на все майно, в тому числі і на будинок; по-друге, вони сплатили гроші заповідачу за відчуження будинку шляхом укладення заповіту, який він зобов’язувався не відміняти й не змінювати, про що є окремий письмовий документ, написаний власноручно заповідачем. У судовому засіданні нотаріус Айматова пояснила, що вона протягом недовгого часу складала текст двох заповітів: згідно з першим спадкодавець залишив будинок, який належав йому, в рівних частинах Михайлову, Івановій та Сизовій. Через 1 день на прохання спадкодавця був складений ще один заповіт, в якому вказувалось, що заповідач не позбавляє права спадкувати інших спадкоємців, але Захарову повинні відійти грошовий вклад та майно, що збережеться в натурі на момент смерті заповідача.

Як треба вирішити справу? Яким чином відбувається скасування та зміна заповіту? Чи можна оспорювати заповіт показаннями свідків?

Завдання №217

Громадянин Дяченко пред’явив позов до вдови Борисенка про відшкодування шкоди завданої каліцтвом. Позивач зазначив, що автомобіль під керуванням Борисенка скоїв ДТП, внаслідок якої йому завдані тяжкі тілесні ушкодження, що стали причиною повної втрати професійної працездатності. Посилаючись на те, що відповідачка в добровільному порядку відмовилась відшкодовувати втрачений у зв’язку з каліцтвом заробіток, позивач просив стягнути з неї одноразово 1817 грн. і щомісячно по 908 грн., а також моральну шкоду в розмірі 8765 грн. Суд задовольнив позов. У касаційній скарзі відповідачка просила скасувати рішення суду і звільнити її від відповідальності, посилаючись на те, що, як встановила судово-медична експертиза, її чоловік помер за кермом від серцевого нападу, і вже некерована машина завдала шкоди Дяченку, тому вона не повинна нести відповідальність за заподіяну після смерті чоловіка шкоду.

Проаналізуйте обставини справи і вкажіть, за які борги спадкодавця відповідає спадкоємець.

Завдання №218

Після смерті громадянина Маленка до його дочки Івасюк звернулась з позовом організація, в якому просила визнати право на спадщину за заповітом, що був складений Маленком у формі листа до друзів та посвідчений підписами двох осіб. У цьому листі Маленко вказував, що своє майно залишає побудованій на його гроші бібліотеці в селі, де він народився. Цей лист, на думку позивача, є заповітом померлого, якому повинна бути надана юридична сила. Івасюк позову не визнала і вказала, що, оскільки нотаріально посвідченого заповіту немає, лист його замінити не може.

Як повинна бути вирішена справа? Які правила посвідчення заповіту при свідках?

Завдання №219

Громадянка Василенко, вдова Хоменка, який помер 13 вересня 2007 року, звернулась до суду з позовом до В.Хоменко – матері померлого спадкодавця – про усунення її від спадщини. Василенко мотивувала це тим, що В.Хоменко залишила свого сина у віці одного року шести місяців матері чоловіка, злісно ухилялась від його виховання та утримання.

Розгляньте підстави усунення від спадщини.

Завдання №220

Через рік після смерті громадянки Сирцової АТ «Світанок» звернулось з позовом до чоловіка померлої про відшкодування 3000 грн. Сирцова працювала завідуючою складом, і за період роботи виявилася недостача майна на цю суму, яка не була з неї стягнута внаслідок її смерті. Суд позов задовольнив і стягнув з Сирцова як спадкоємця 3000 грн.

Чи правильне судове рішення?

Завдання №221

Після смерті громадянина Івенка між його спадкоємцями: дружиною, неповнолітньою дочкою Оксаною та повнолітньою дочкою Іриною, яка проживала окремо, виник спір про поділ майна. З усього майна, що знаходилось у квартирі померлого, суд поділив лише кришталь на суму 1500 грн, а інші речі: 667 книжок художньої літератури, три килими, два холодильники, два телевізори закордонного виробництва, два імпортні меблеві гарнітури, п’ять коштовних чайних і столових сервізів – відніс до предметів домашньої обстановки та вжитку.

Чи вірне рішення суду?

 

Література:

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.
 2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 692 с.
 3. Цивільне право України: Підручник: У 2-хт./ Борисова В.І. (кер авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – С. 371-400.
 4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. Кн.. 2. С. 563-632.
 5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 378-395.
 6. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти т. Т. 5. Кн.. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..;За ред.. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
 7. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред.. Р.О. Стефанчука . – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

9. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. –496 с.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 7.

 СІМЕЙНЕ ПРАВО

 

Тема № 34. Загальні положення сімейного права

 

Навчальна мета заняття: засвоєння курсантами основних понять теми, напрацювання навичок аналізу та застосування норм сімейного законодавства.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття сімейного права України.
 2. Предмет та метод сімейного права України.
 3. Функції сімейного права України.
 4. Принципи сімейного права України.
 5. Акти сімейного законодавства України.
 6. Значення та порядок застосування міжнародних договорів при регулюванні сімейних відносин.
 7. Регулювання сімейних відносин за допомогою договорів.
 8. Значення  постанов Пленуму Верховного Суду та судової практики при регулюванні сімейних відносин.
 9. Дія актів сімейного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
 10. Застосування аналогії закону та аналогії права.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Поняття сім’ї в соціологічному і юридичному сенсі.
 2. Юридичні ознаки сім’ї.
 3. Співвідношення сімейного та цивільного права.
 4. Принцип пріоритету сімейного виховання дитини.
 5. Принцип рівності всіх учасників сімейних правовідносин.
 6. Принцип регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) між їх учасниками.
 7. Принцип недопустимості державного або будь-якого іншого втручання в сімейне життя.
 8. Принцип державної охорони сім’ї, материнства, батьківства.
 9. Міжнародні договори як джерело сімейного права України: договори з державами колишнього СРСР та з іншими державами світу.
 10. Звичаї у сімейному праві.
 11. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерела сімейного права.
 12. Соціальні регулятори сімейних відносин. Традиції, положення канонічного права, моральні засади суспільства. Роль звичаїв у регулюванні сімейних відносин.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття сімейного права України.
 2. Предмет та метод сімейного права України.
 3. Функції сімейного права України.
 4. Принципи сімейного права України.
 5. Акти сімейного законодавства України.
 6. Значення та порядок застосування міжнародних договорів при регулюванні сімейних відносин.
 7. Регулювання сімейних відносин за допомогою договорів.
 8. Значення  постанов Пленуму Верховного Суду та судової практики при регулюванні сімейних відносин.
 9. Дія актів сімейного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
 10. Застосування аналогії закону та аналогії права.

 

Практичні завдання:

Завдання №222

Ганна К-ко звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу з Петром К-ком. У заяві вона вказала, що у шлюбі вони перебувають понад 16 років, мають 13-річного сина. Останні 3 роки П.К-ко зловживає спиртними напоями, не дає грошей на потреби сім'ї, влаштовує скандали, ображає її у присутності сина, часто не ночує вдома. Сім'я фактично розпалася, тому вона просить шлюб між нею та відповідачем розірвати і стягнути з останнього аліменти на утримання сина.

У судовому засідання П.К-ко позову не визнав і просив шлюб не розривати, пообіцяв, що змінить свою поведінку і ставлення до дружини і сина.

Суд надав сторонам 3-місячний строк для примирення.

Після спливу цього строку Г.К-ко знову просила розірвати шлюб, оскільки чоловік свою поведінку не змінив і сім'я не відновилася. Відповідач знову просив шлюб не розривати.

Яким принципом сімейного права слід керуватися при вирішенні цієї справи?

Завдання №223

У березні 2007 року Р-в і В-ва вирішили одружитися. На прохання батьків нареченої вони обвінчалися у церкві. Порадившись з друзями, Р-в і В-ва вирішили, що у сучасних умовах їх шлюб є укладеним у результаті церковного обряду і його державної реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану не потрібно.

Через рік, внаслідок сварок з чоловіком, В-ва вирішила розірвати шлюб. Проте подану нею заяву про розірвання шлюбу ані в органі державної реєстрації актів цивільного стану, ані в суді не прийняли, вимагаючи надати Свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Дайте оцінку діям органу державної реєстрації актів цивільного стану та суду.

Чи відповідають дії Р-ва ті В-вої при укладенні шлюбу основним засадам сімейного законодавства?

Завдання №224

Сестри М-ви, 15 і 16 років, що проживають разом зі своїми батьками, протягом останніх трьох років не ладнали одна з одною. У домі часто спалахували сварки. Батьки ніяк не могли вплинути на своїх дітей. Втомившись від цього, батько сестер звернувся до суду. Суд відмовив йому у вирішенні цього питання, посилаючись на те, що подібні відносини не є предметом сімейно-правового регулювання. М-в заперечив, що відносини між сестрами можна назвати сімейними, а отже, сімейне законодавство повинно містити норми, спрямовані на врегулювання подібних конфліктів.

Які відносини регулюються сімейним правом? Чи обґрунтовані претензії М-ва?

Завдання №225

Після загибелі в автокатастрофі батьків 11-річного Богдана Б-ка його дядько (рідний брат батька) Ігор Б-ко виразив бажання забрати Богдана у свою сім'ю.

І.Б-ко, який проживав в іншому місті і знаходився у тривалому закордонному відрядженні, телеграмою сповістив про свій намір орган опіки та піклування і попросив відкласти вирішення цього питання до його повернення з відрядження через 3 місяці.

Протягом 4 міс. Богдан проживав у сім'ї сусідів ( з їх згоди), очікуючи повернення дядька.

Згодом з'ясувалося, що строк відрядження І.Б-ка його керівництвом було продовжено ще на 2 міс., про що він проінформував орган опіки та піклування, повідомивши при цьому, що його наміри щодо племінника не змінились. Проте орган опіки та піклування розцінив це звернення І.Б-ка як намагання ухилитися від виховання Богдана і влаштував хлопчика до дитячого будинку, вирішивши повернутися до розгляду звернення Ігоря Б-ка через рік.

Після повернення з відрядження І.Б-ко оскаржив рішення органу опіки та піклування до суду.

Чи є підстави для задоволення скарги І.Б-ка? Якими принципами сімейного права слід керуватися у даному випадку?

Завдання №226

Ж-ва зареєструвала шлюб з І-вим у червні 1999 р. У квітні 2005 року за позовом прокурора було порушено справу про визнання шлюбу між Ж-вою та І-вим недійсним.

Свої вимоги прокурор обґрунтовував тим, що у 1995 році І-в уклав шлюб з І.В-ко, який не було розірвано. При реєстрації шлюбу з Ж-вою І-в приховав від неї цю обставину. Відмітки у паспорті І-ва про перший шлюб не було, оскільки цей паспорт він отримав у 1998 році у зв'язку із втратою попереднього і при його видачі у ньому не було зроблено відмітку про реєстрацію шлюбу з В-ко.

Який принцип сімейного права був порушений І-вим при укладенні шлюбу з Ж-вою?

Норми якого закону – Кодексу про шлюб та сім'ю УРСР чи Сімейного кодексу України слід застосовувати? Чи має право прокурор вимагати визнання шлюбу недійсним у цій ситуації?

 

Література:

 

 1. Белякова А.М. Вопросы советского семейного права в судебной практике. – М., 19989. – 144 с.
 2. Гражданское и семейное право: Конспект ответов на зачете и экзамене / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор. Учеб. пособие. – Харьков.: Эспада, 2006.
 3. Декларація про соціальні та правові принципи щодо захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та при їх усиновленні на національному та міжнародному рівнях / прийнята резолюцією 41/85 Генеральної Асамблеї ООН від 03.12.86 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – № 5. – Ст.54.
 4. Дзыба Р.А. Равноправие супругов – основной принцип советского семейного права. – Казань, 1972.
 5. Драгневич Л. Моральные основы общества и СК : Семейное право // Юридическая практика . – 2004. – № 4. – С.19.
 6. Дякович М.М. Сімейне право : навч. пос. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.
 7. Жилінкова І., Приходько Л. Ряд положень сімейного законодавства слід вдосконалити // Радянське право. – 1990. – № 4.
 8. Загальна декларація прав людини / прийнята в проголошена резолюцією 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї від 10.12.48 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – № 5. – Ст.19.
 9. Конвенція про права дитини / прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.89 р.; набула чинності для України з 27.09.91 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №5. – Ст. 35.
 10. Конституція України від 28.08.96 р.
 11. Миронова Г. Моральни засади Сімейного кодексу України // Право України. – 2004. – № 4. – С.99-102.
 12. Мозолин В.П., Рясенцев В.А. Право и защита семьи государством – М.: Наука, 1987.
 13. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України. – Х.: Одіссей, 2006. – 552 с.
 14. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины. – К.: Истина, 2004. – 516 с.
 15. Нечаева А.М. Брак, семья, закон. – М., 1984.
 16. Нечаева А.М. Семья как самостоятельный объект правовой охраны // Государство и право. – 1996. – № 12. – С. 99 – 107.
 17. Право и защита семьи государством. / Е.Г. Азарова, Ю.А. Королев, Е.В. Кулагина и др. – М., 1987.
 18. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.
 19. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.
 20. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. Семейное право Украины: учебник / Под ред. Ю.С. Червонного. – Х.: ООО «Одиссей». – 520 с.
 21. Сімейний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21 – 22. – Ст. 135.
 22. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.
 23. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред.. С.Я. Фурси. – К.: Видавництво Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.
 24. Толстой В. Понятие семи в советском праве // Советская юстиція. – 1969. – № 19. – С. 5 – 8.
 25. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40 – 44.
 26. Червоний Ю. Поняття предмета і методу сімейного права України // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 4. – С.157-170.
 27. Шевченко Я.Н. Основы семейного законодательства. – Киев: Вища школа, 1982.
 28. Шевченко Я.Н. Проблеми правового регулювання сімейних відносин // Українське право. – Число один. – 1998.
 29. Шерстнева Н.С. Семейно-правовая сущность принципа обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних // Современное право. – 2006. – № 3. – С.51-56.

 

 

Тема № 35. Сімейні правовідносини

 

Навчальна мета заняття: засвоєння курсантами основних понять теми, напрацювання навичок аналізу та застосування норм сімейного законодавства.

 

Час проведення: 2 години.  

Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та види сімейних правовідносин.
 2. Загальна характеристика сімейних правовідносин.
 3. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. Відносини родинності та свояцтва та їх правове значення.
 4. Елементи сімейних правовідносин.
 5. Строки в сімейному праві. Застосування позовної давності до сімейно–правових спорів.
 6. Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

Питання цільових виступів курсантів:

 1. Види сімейних правовідносин.
 2. Об’єкти сімейних правовідносин.
 3. Особи, засуджені до позбавлення волі, як суб’єкти сімейних правовідносин.
 4. Діти як суб’єкти сімейних правовідносин.

 

Теми рефератів:

 1. Поняття та види сімейних правовідносин.
 2. Загальна характеристика сімейних правовідносин.
 3. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. Відносини родинності та свояцтва та їх правове значення.
 4. Елементи сімейних правовідносин.
 5. Строки в сімейному праві. Застосування позовної давності до сімейно–правових спорів.
 6. Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Практичні завдання:

Завдання №227

У серпні 2008 року О.К-к після повернення з довготривалого відрядження дізнався, що рік тому (у квітні 2007 р.) його дружина Галина продала без його згоди дачу, яка належала подружжю на праві спільної сумісної власності.

Не погодившись із цим, О.К-к вимагав від дружини розірвання договору купівлі-продажу. Галина відмовилася і пояснила, що вимушена була продати дачу через матеріальні труднощі і у зв'язку з придбанням нового автомобіля. Вона також пояснила, що не змогла узгодити з чоловіком дане питання, оскільки він був відсутній. Крім того, отримані від продажу дачі гроші вже витрачені, що не дозволяє вирішувати питання про розірвання договору купівлі-продажу.

Переконавшись, що його вимоги марні, О.К-к у жовтні 2008 року звернувся до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу дачі недійсним. У судовому засіданні покупці вимагали припинити справу внаслідок пропуску строку позовної давності.

Які норми права слід застосовувати у наведеній ситуації? Чи поширюється позовна давність на вимоги, що витікають із сімейних відносин? Як слід вирішити справу?

Завдання №228

У травні 2007 року Сергій К-ко одружився з Мар'яною Б-н і того ж місяця був призваний на дійсну строкову військову службу. Під час проходження служби у червні 2007 р. у нього було виявлено венеричне захворювання. Вважаючи, що він був інфікований дружиною, С.К-ко припинив з нею будь-яке спілкування, вирішивши розібратися з цим після повернення з армії.

Після повернення додому у травні 2008 р. С.К-ко достовірно встановив, що венеричною хворобою його дійсно заразила дружина, яка знала про свою хворобу ще до укладення шлюбу, але нічого про це не сказала нареченому.

У зв'язку з цим С.К-ко звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним.

У судовому засіданні відповідачка, не заперечуючи факту зараження, вказала, що С.К-ком пропущено строк позовної давності.

Яке рішення має прийняти суд? З якого моменту у таких випадках обчислюється строк позовної давності? Чи можливе і якщо так, то у яких випадках можливі призупинення, переривання та поновлення строків позовної давності?

Завдання №229

Після розлучення Ольга М-ко більш як 5 років не ставила питання про стягнення з колишнього чоловіка Віктора аліментів на утримання їхньої малолітньої дочки, оскільки мала високооплачувану роботу і не потребувала матеріальної допомоги. Однак, у 2009 році, після ліквідації організації, в якій вона працювала, О.М-ко стала безробітною і попросила колишнього чоловіка виплачувати їй 500грн. на утримання дитини.

В.М-ко протягом декількох місяців під різними приводами ухилявся від вирішення цього питання, а згодом прямо відмовився укласти договір про виплату аліментів у добровільному порядку. На заяву колишньої дружини звернутися до суду він також не відреагував, заявивши, що їй необхідно було подати відповідну позовну заяву протягом року після розлучення, а тепер вона не буде розглянута у зв'язку із пропуском строків позовної давності.

Проаналізуйте наведену ситуацію. Чи пропущені у даній ситуації строки позовної давності?

 

Література:

 

 1. Буркацький Л.К. Застосування окремих положень Сімейного кодексу у позовному провадженні // Адвокат. – 2004. – № 7. – С.46–49.
 2. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР – М.: Юр. лит.,1972. – 336 с.
 3. Гражданское и семейное право: Конспект ответов на зачете и экзамене / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор. Учеб. пособие. – Харьков.: Эспада, 2006.
 4. Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве. - Свердловск, 1989. – 155 с.
 5. Дякович М.М. Сімейне право : навч. пос. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

6.Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 32. – ст.422.

 1. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – ст.161.
 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України № 475/97–ВР від 17.07.97 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – стор. 270.
 3. Конституція України від 28.08.96 р.
 4. Мананкова Р.П. Правовой статус членов семьи по советскому законодательству. – Томск, 1991. – 232 с.
 5. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України. – Х.: Одіссей, 2006. – 552 с.
 6. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины. – К.: Истина, 2004. – 516 с.
 7. Пасечник Н. Хто є утриманцем за Сімейним кодексом? // Юридичний журнал. – 2004. – № 7. – С.50–53.
 8. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.
 9. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.
 10. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. Семейное право Украины: учебник / Под ред. Ю.С. Червонного. – Х.: ООО «Одиссей». – 520 с.
 11. Сімейний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21 – 22. – Ст. 135.
 12. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.
 13. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред.. С.Я. Фурси. – К.: Видавництво Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.
 14. Фурса С., Драгневич Л. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин // Юридична Україна. – 2003. – № 1. – С. 59 – 65.
 15. Хачатрян В. Колізійні питання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві. – Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 12. – С. 39 – 43.
 16. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40 – 44.
 17. Червоный Ю.С. Понятие и особенности семейных правоотношений // Цивільне право. – Вип. № 1. – Одесса. – 2002.
 18. Шевченко Я.М. Сім’я і сімейні правовідносини в Сімейному кодексі України // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х., Ксилон, 2007. – с. 7–11.
 

4. Інформаційне та методичне забезпечення

 

4.1. Рекомендована література

4.1.1. Базова

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. -  № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.
 3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22 (31.05.2002). - Ст. 135.
 4. Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. -  1983. - додаток до № 28. - Ст. 573.
 5. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 3-4 (25.01.2002). - Ст. 27.
 6. Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 30 (23.07.91), ст. 379.
 7. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14 (05.04.94), ст. 78.
 8. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 30. – Ст. 142.
 9. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 1 (03.01.95), ст. 1.
 10. Цивільне право України. Альбом схем: Навчальний посібник. Вид. 3-те, перераб. Та доп. / За аг. ред. Є. О. Мічуріна. – Харків: ФОП Мічуріна Н.О., 2010. – 448 с.
 11. Цивільне право України. У двох частинах. Частина 1. Підручник. / За заг. ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Х.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр.. справ, 2008. – 516 с.
 12. Цивільне право України. У двох частинах. Частина друга. Навчальний посібник / За. заг. ед.. В.А. Кройтора та Ю.І. Чалого. – Харків: Вид-во ХНУВС, 2009 . – 344 с.
 13. Семейное право Украины : Учебник / под.ред. Червоного Ю.С. – К.: Правова еднисть, 2009. – 640 с.
 14. Сімейне право України: Підручник / За ред.. Є.О.Харітонова, Н.Ю. Голубеної. – К.: Істина, 2010. – 320 с.

 

4.1.2. Допоміжна

 

4.1.2.1. Юридична література:

          4.1.2.1.1. З питань цивільного права:

 

 1. Аверченко Н. Н. Понятие и признаки вещи как объекта граждан­ских прав // Журн. рос. права. — 2004. — № 5. — С. 86-92.
 2. Афанас'єва К. О. Авторське право: Практ. посіб. — К.: Атака, 2006. — 224 с.
 3. Безух О. Неправомірне використання ділової репутації // Під­приємництво, госп-во і право. — 2003. — № 5. — С. 24-27.
 4. Белоусов Е. Сущность страхования (самостоятельность страхо­вого договора). // Підприємництво, госп-во і право — 2002. — № 2. — С. 23.
 5. Бенедисюк І. Участь держави, Автономної Республіки Крим, те­риторіальних громад у цивільних відносинах // Бухгалтерія. — 2004. — № 10. — С. 60-62.
 6. Бервено С., Дзера О. До питання реальності та консенсуальності цивільно-правових договорів // Юрид. Україна. — 2005. - № 4. — С. 43-48.
 7. Бондаренко Л. До питання цивільно-правової відповідальності юридичних осіб публічного права // Право України. — 2006. — № 7. — С. 100-103.
 8. Борисова В. До чинників, що характеризують цивільне право України як галузь приватного права // Вісн. Акад. правових наук України. — 2005. — № 2. — С. 105-116.
 9. Борисова В. И. Понятие и признаки юридического лица // Про­блеми законності. — 2000. — № 45.
 10. Бринцев О. Визнання права як спосіб його захисту в цивільному законодавстві України // Вісн. Акад. правових наук України. — 2004. — № 1. — С. 80-85.
 11. Вахонєва Т. Набувальна давність як правовий інститут цивіль­ного права: історія та сучасність // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 6. — С. 36-39.
 12. Верховець А. А. Про сплату процентів за ст. 625 ЦК України // Вісн. господар. судочинства. — 2005. — № 2.
 13. Виговський О. Особливості застави товаророзпорядчих цінних папе­рів // Підприємництво, госп-во і право. — 2003. — № 2. — С. 34-36.
 14. Виграненко І. Г. До питання про поняття вини юридичної особи у сучасному цивільному праві // Економіка. Фінанси. Право. — 2006. — № 9. — С. 21-22.
 15. Гардецька Н. О. Поняття і види об'єктів цивільних прав // Вісн. Верховного Суду України. — 2004. — № 3. — С. 37-39.
 16. Гаршина О. К. Цінні папери: Навч. посіб. — К.: Слово, 2004. — 208 с.
 17. Гражданское право / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М.: Проспект, 1998. — Ч. 1. — 396 с.
 18. Гражданское право. Жилищное право. Семейное право: избранное / Гонгало Б.М. - М.: Статут, 2011. - 256 c.
 19. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сб. нормат. актов. Обязательственное право: Учеб. пособие / Под ред. В. К. Пучинского, М. И. Кулагина. — М., 1989. — 293 с.
 20. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: ЦНЛ, 2006. — 278 с.
 21. Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 511 с.
 22. Ємельянчик С. Послуга в цивільному праві // Підприємництво, госп-во і право. — 2005. — № 3. — С. 105-108.
 23. Заїка Ю. О. Спадкове право України: Навч. посіб. — К.: Істина, 2006. — 216 с.
 24. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: Практ. посіб. — К., 2007. — 448 с.
 25. Зобов'язальне право. Теорія і практика: Навч. посіб. / За ред. проф. О. В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 900 с.
 26. Ігнатенко В. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкур­су // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 5. — С. 21-23.
 27. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяль­ності: Підручник / М. В. Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзі- гон та ін. — К.: Професіонал, 2005. — 448 с.
 28. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань // Підприємництво, госп-во і право. — 2000. — № 4. — С. 21-26; № 5. — С. 23-30; № 6. — С. 12-15.
 29. Клименко О. М. Договір довічного утримання. — К.: Фурса, 2006. — 40 с.
 30. Кнепман А. Разумный срок и срок законный // Юрид. мир. — 2004. — № 8-9. — С. 18-21.
 31. Кот О. О. До питання про визнання недійсним угод, укладених з метою, суперечною інтересам держави і суспільства // Вісн. госп. судочинства. — 2002. — № 4. — С. 177-182.
 32. Кохановська О. Теоретичні проблеми захисту інформаційних правовідносин цивільним правом // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 7. — С. 3-6.
 33. Кохановська О. Цивільно-правові аспекти реалізації інформа­ційних прав та виконання інформаційних обов'язків // Право України. — 2005. — № 4. — С. 88-91.
 34. Кочергина Е. Организационно-правовая форма юридических лиц: генезис доктрин и подходов // Підприємництво, госп-во і право. — 2003. — № 1. — С. 36-39.
 35. Кузнецова О. А. Принципы гражданского права: вопросы теории и практики // Правоведение. — 2005. — № 2. — С. 24-34.
 36. Кучер В. Особливості визначення правочину таким, що порушує пу­блічний порядок // Право України. — 2003. — № 12. — С. 106-110.
 37. Легка І. Питання співвідношення положень ГК України та ЦК України про стягнення неустойки (штрафних санкцій) // Юрид. журн. — 2004. — № 8. — С. 80-82.
 38. Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посіб. — К.: Школа, 2004. — 160 с.
 39. Майданик Р. Особливості довірчого управління спільним май­новим комплексом власників майнових сертифікатів // Підпри­ємництво, госп-во і право. — 2002. — № 4. — С. 14.
 40. Майданик Р.А. Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття) // Укр. комерц. право. — 2004. — № 5. — С. 37-56.
 41. Матвійчук В. К., Хар І. О. Цивільне право України. Загальна час­тина. Практикум: Навч. посіб. — К.: КНТ, 2006. — 736 с.
 42. Міжнародне інформаційне право : Навчальний посібник / За рнд. Шишка О.Р., Мавліханова Р.В., Чеботарьова Ю.А., Батарська О.Ф. та інші. – Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р., 2011. – 320 с.
 43. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору // Право України. — 2004. — № 5. — С. 135-138.
 44. Мічурін Є. Практика розгляду судами справ про визнання до­говорів відчуження нерухомості недійсними // Юрид. журн. — 2004. — № 3. — С. 96-99.
 45. Мічурін Є. Практика розгляду судами справ про визнання до­говорів відчуження нерухомості недійсними // Юрид. журн. — 2004. — № 10. — С. 98-101.
 46. Науково-практичний коментар Цивільниого кодексу Укаїни. У 2 т. — 3-є вид., перероб. і допов. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. ІІ. — 1088 с.
 47. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу Укаїни. У 2 т. — 3-є вид., перероб. і допов. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. І — 832 с.
 48. Ніжинська І. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів вну­трішніх справ України // Підприємництво, госп-во і право. - № 1. — С. 55-57.
 49. Онищенко Г. Проблема встановлення межі здійснення суб'єктив­ного цивільного права // Юрид. журн. — 2006. — № 5. — С. 24-25.
 50. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість — правові засади цивільного права України // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 12. — С. 147-150.
 51. Петренко О. Б. Правова кваліфікація дій, що визнаються пору­шенням прав на винаходи, корисні моделі та промислові зраз­ки // Вісн. госп. судочинства. — 2004. — № 3. — С. 235-242.
 52. Підопригора О. А. Речові права на чуже майно. // Укр. комерц. право. — 2004. — № 5. — С. 57-65.
 53. Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приват­ного права як методологічна проблема вітчизняного правознав­ства // Вісн. Акад. правових наук України. — 2002. — № 4. - С. 77-86.
 54. Пікінер К. Загальна характеристика суб'єктивних цивільних прав // Підприємництво, госп-во і право. — 2003. — № 10. — С. 94-97.
 55. Покровский А. И. Основные проблемы гражданского права. — Изд. 4-е, испр. — М.: Статут, 2003. — 351 с.
 56. Право інтелектуальної власності / О. А. Підопригора, О. Д. Свя- тоцький. — 2-е вид. — К.: ІнЮре, 2004. — С. 670.
 57. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та зако­нодавство України / За ред. Ю. М. Капіци; Кол. авт.: Ю. М. Капі- ца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Слово, 2006. — 1104 с.
 58. Право інтелектуальної власності: Наук.-практ. комент. до Ци- вільн. кодексу України / За заг ред. М. В. Паладія, Н. М. Миро- ненко, В. О. Жарова. — К.: Парламент. вид-во, 2006. — 432 с.
 59. Примак В. Самозахист у договірних правовідносинах // Юрид. вісн. України. — 2005. — № 37. — С. 6-7.
 60. Пульнєва О. С. Договір дарування / О. С. Пульнєва, Є. І. Фурса, С. Я. Фурса. — К., 2005. — 52 с.
 61. Пунда О. Анатомічні матеріали людини, як об'єкти цивільних прав: пропозиції правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 4. — С. 40-43.
 62. Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи у законодавстві України // Підприєм­ництво, госп-во і право. — 2003. — № 9. — С. 14-17.
 63. Рєзнікова В. В. Проблема обмеження права фізичної особи на інформацію про стан здоров'я // Економіка. Фінанси. Право. — 2004. — № 4. — С. 31-34.
 64. Сахарук Д. Поняття та види форми правочину // Підприємни­цтво, госп-во і право. — 2003. — № 12. — С. 43-47.
 65. Слободян С. Обмеження дієздатності фізичних осіб: цивільно- правові проблеми: Комент. та тлумачення законодавства // Юрид. журн. — 2004. — № 1. — С. 32-33.
 66. Спасибо-Фатєєва І. В. Нікчемні правочини та їх наслідки. // Вісн. госп. судочинства. — 2004. — № 2. — С. 178-184.
 67. Спасибо-Фатєєва І. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав // Право України. — 2005. — № 6. — С. 34-37.
 68. Спасибо-Фатєєва І. Проблеми перетворення державної влас­ності і здійснення корпоративних прав держави // Вісн. Акад. правов. наук України. — 2002. — № 4. — С. 94-105.
 69. Теньков С. Договор позики: цивільно-правові та податкові аспек­ти // Юрид. вісн. України. — 2000. — 24-30 серп.
 70. Теньков С. Проблемні питання судового розгляду спорів, що пов'язані із відшкодуванням збитків // Вісн. госп. судочин­ства. — 2005. — № 2. — С.127-130.
 71. Тести з дисципліни «Цивільне право». – Харків: Еспада, 2008. – 232 с.
 72. Укладення угод між юридичними особами в усній формі: Наук.- практ. комент. рішень та постанов госп. судів України // Вісн. госп. судочинства. — 2003. — № 1.
 73. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підруч­ник. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Істина, 2007. — 816 с.
 74. Хатнюк Н. Юридична природа фіктивних та удаваних правочи- нів // Право України. — 2004. — № 4. — С. 37-41.
 75. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины : учебник / Под общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Харьков : Эспада, 2007. – 552 с.
 76. Цивільне право України : Курс лекцій : У 6-ти томах. Т. 1. Вид. 2-е, виправ. та доп. / Р.Б. Шишка (кер. авт. кол.), О.Л. Зайцев, Є.О. Мічурін та ін.; За ред.. Р.Б. Шишка та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2008. – 680 с.
 77. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К. : Істина, 2007. - 816 с.
 78. Цивільне право України : підручник : у 2 кн. / за ред.: О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 864 с.
 79. Цивільне право України. Альбом схем: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перераб. та доп. / За аг. ред. Є. О. Мічуріна. – Харків: Юрсвіт, 2008. – 352 с.
 80. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.
 81. Цивільне право України. У двох частинах. Ч. 2. Навчальний посібник / За заг. ред. В.А. Кройтора та Ю. І. Чалого. - Харків: вид-во Харківського нац. ун-ту внутр.. справ., 2009. – 344 с.;
 82. Цивільне право України. У двох частинах. Частина 1. Підручник / За заг. ред.. Шишки Р.Б. та Кройтора В.А. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2008. – 516 с.
 83. Цивільне право України: Курс лекцій. У 6-ти томах. Т.5. Кн. 2. Договірне право : Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність /Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О.Мічурін та інші; За ред. Р.Б.Шишки. – Х.: Еспада, 2006 – 336 c.
 84. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керів. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 1. — 736 с.
 85. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керів. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.
 86. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / В. І. Борисова, (кер. авт. кол.), І. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — Т. 1. — 480 с.
 87. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Моногра­фія / В. Д. Примак. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 432 с.
 88. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — М.: Спарк, 1995. — 360 с.
 89. Шишка О. Р. приватноправові відносини та специфіка їх розвитку в мережі Інтернет // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 1085-1090 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12sorvmi.pdf
 90. Шишка О.Р. Електронна комерція – нова ера електронних зобов’язальних правовідносин // Право та управління: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. – 2012. – № 1. С.651-661. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_1/huhka.pdf
 91. Шишка О.Р. Легальне поняття застави у цивільному праві // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансової-юридичної академії (економіка, право). – № 1(1). – 2011. – С. 185-192;
 92. Шишка О.Р. Ліцензії Creative Commons // Актуальні питання охорони інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті Європейської інтеграції. Матеріали міжнародної конференції (Київ, 30 червня – 01 липня 2010 р.). Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К.: Фенікс, 2010. С. 145-148;
 93. Шишка О.Р. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми забезпечення зобов’язань» 3 березня 2011 р. – Одеса: ОДУВС, 2011. С.111-117;
 94. Шишка О.Р. Порядок укладення договору найму житла з житлового фонду соціального призначення // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 18–22;
 95. Шишка О.Р. Право на віртуальне моделювання як соматичне право та підстави для його існування // Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 15-16 квітня 2011 р. / відповід. ред. І. С. Канзафарова; ред. кол. І. С. Канзафарова, В. В. Валах, О. О. Нігреєва; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 428-432.
 96. Шишка О.Р. Право неіснуючого учасника цивільних правовідносин як правова фікція // Право та управління: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. – 2011. – № 1. С.489-511. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_1/pdf/11sopjpf.pdf
 97. Шишка О.Р. Правове становище членів сім’ї в договорі найму житла з житлового фонду соціального призначення // Часопис Київського університету права. – 2011. - № 2 – С. 170-175 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2011_2/170.pdf
 98. Шишка О.Р. Реалізація права громадян на житло з житлового фонду соціального призначення // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 966–970 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10sopfcp.pdf
 99. Шишка О.Р. Соматичні права та перспективи розвитку їх в України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 59 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. С. 284-293 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onua.edu.ua/downloads/nauka/APDiP/AP_59.pdf.
 100. Юровська Г. В. Правочини як підстава виникнення цивільних прав і обов'язків // Адвокат. — 2004. — № 4. — С. 15-18.
 101. Яворська О. Проблеми виникнення права приватної власності за давністю володіння (набувальна давність) // Підприємництво, госп-во і право. — 2002. — № 1. — С. 33;
 102. Ярослава Шевченко. Право приватної власності в Україні: пробле­ми і перспективи // Укр. комерц. право. — 2004. — № 5. — С. 19-24.

 

4.1.2.1.2. з питань сімейного права:

 1. Афанасьева Л.В. Аліментні правовідносини в Україні: Монографія / МВС України, Луг. держ. ун–т внутр. справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 224с.
 2. Васильев, С. Патронат (история и перспективы возрождения) // Бизнес – информ. – 1995. – №27. – с.9–10
 3. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР – М.: Юр. лит.,1972. – 336 с.
 4. Гондзюк А.Ю. Брак и алименты. – К., 2005. – 47 с.
 5. Гражданское и семейное право: Конспект ответов на зачете и экзамене / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор. Учеб. пособие. – Харьков.: Эспада, 2006.
 6. Данилин В.И. Ответственность по советскому семейному праву / Учебное пособие. – Уфа: БГУ, 1980. – 62 с.
 7. Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве. - Свердловск, 1989. – 155 с.
 8. Євко В.Ю. Дитячий будинок сімейного типу в системі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Монографія. – Харків, Ксилон, 2010. – 156 с.
 9. Євко В.Ю. Патронат як вид влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія Право. – 2008. – № 819. – Вип. 2 (4).
 10. Євко В.Ю. Правові форми родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 6. – С. 253–259.
 11. Жилинкова И. Личные неимущественные права и обязанности супругов: парадоксы нового СК // Юридическая практика. – 2004. – № 24 (338), 15 июля. – с. 10–11.
 12. Жилинкова И.В. Брачный контракт (договор). – Х.: «Ксилон», 2001. – 128 с. 
 13. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. – Харьков: «Ксилон», 2000. – 398 с.
 14. Жилинкова И.В. Расторжение брака. – Х.: Ксилон, 2006. – 88 с.
 15. Жилінкова І. Корпоративні правовідносини в аспекті подружніх // Юридичний вісник України. – 2008. – 19–25 січня (№ 3). – С.6–7.
 16. Жилінкова І., Приходько Л. Ряд положень сімейного законодавства слід вдосконалити // Радянське право. – 1990. – № 4.
 17. Жилінкова І.В. Дія норм сімейного законодавства у часі // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 108– 118.
 18. Красицька Л.В. Правове регулювання заручин: історія та сучасність // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2007. – № 1. – С.227–237.
 19. Красицька, Л. Оспорювання батьківства // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 52–57.
 20. Кучеренко І.М. Право спільної сумісної власності подружжя на майно, що використовується в підприємницькій діяльності // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х., Ксилон, 2007. – с. 66–69.
 21. Леженин В.Н. Правовые вопросы семейного воспитания детей. – Воронеж, 1992. – 152 с.
 22. Лінік Є.П. Опіка та піклування. – К.:Вид. Фурса С.Я., 2006. – 52 с.
 23. Москалюк В.Ю. Договір про сурогатне материнство // Нотаріат для Вас. – 2006. – № 11. 
 24. Москалюк В.Ю. Право на материнство (батьківство) за Сімейним кодексом України // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х., Ксилон, 2007. – с. 124 – 129.
 25. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України. – Х.: Одіссей, 2006. – 552 с.
 26. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины. – К.: Истина, 2004. – 516 с.
 27. Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М.: Наука, 1991. – 238 с.
 28. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Львов: Вища школа, 1985. – 159 с.
 29. Ромовська З.В. Проблеми правового регулювання управління майном дитини // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х., Ксилон, 2007. – с. 156–160.
 30. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.
 31. Сапейко Л.В., Кройтор В.А. Аліменти дітям та батькам: Монографія. – Харків: Еспада, 2008. – 160 с. 
 32. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.
 33. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. Семейное право Украины: учебник / Под ред. Ю.С. Червонного. – Х.: ООО «Одиссей». – 520 с.
 34. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.
 35. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред.. С.Я. Фурси. – К.: Видавництво Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.
 36. Червоный Ю.С. Понятие и особенности семейных правоотношений // Цивільне право. – Вип. № 1. – Одесса. – 2002.
 37. Черновалюк Ю. Ю. Патронат як форма сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за законодавством України // Університетські наукові записки: Науковий часопис Хмельницького університету управління і права. – 2009. – № 1 (29). – С. 134–138.

 

4.1.2.2. Нормативна:

4.1.2.2.1. З питань цивільного права:

 

 1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
 2. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури.
 3. Всесвітня конвенція про авторське право
 4. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків
 5. Декларація ООН «Загальна декларація прав людини»
 6. Договір ВОІВ про авторське право
 7. Договір ВОІВ про виконання і фонограми
 8. Договір про патентне право (PLT).
 9. Договір про патенту кооперацію (PCT)
 10. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм
 11. Закон України  «Про оренду державного та комунального майна»
 12. Закон України  «Про судоустрій і статус суддів»
 13. Закон України "Про державну таємницю"
 14. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
 15. Закон України "Про інформацію"
 16. Закон України "Про насіння і садивний матеріал"
 17. Закон України "Про науково технічну інформацію"
 18. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"
 19. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
 20. Закон України "Про рекламу"
 21. Закон України «Про авторське право та суміжні права»
 22. Закон України «Про акціонерні товариства»
 23. Закон України «Про архітектурну діяльність»
 24. Закон України «Про банки і банківську діяльність»
 25. Закон України «Про видавничу діяльність»
 26. Закон України «Про виконавче провадження»
 27. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
 28. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»
 29. Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
 30. Закон України «Про державне оборонне замовлення»
 31. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»
 32. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України»
 33. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
 34. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»
 35. Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»
 36. Закон України «Про залізничний транспорт»
 37. Закон України «Про засоби масової інформації»
 38. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
 39. Закон України «Про захист економічної конкуренції»
 40. Закон України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин»
 41. Закон України «Про захист прав споживачів»
 42. Закон України «Про захист суспільної моралі»
 43. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
 44. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
 45. Закон України «Про інноваційну діяльність»
 46. Закон України «Про інформацію»
 47. Закон України «Про іпотеку»
 48. Закон України «Про іпотечні облігації»
 49. Закон України «Про кінематографію»
 50. Закон України «Про космічну діяльність»
 51. Закон України «Про мисливське господарство та полювання»
 52. Закон України «Про міжнародне приватне право»
 53. Закон України «Про міжнародні договори України»
 54. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 55. Закон України «Про Національний банк України»
 56. Закон України «Про нотаріат»
 57. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»
 58. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
 59. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування»
 60. Закон України «Про охорону дитинства»
 61. Закон України «Про охорону культурної спадщини»
 62. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 63. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»
 64. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»
 65. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
 66. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»
 67. Закон України «Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації»
 68. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»
 69. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»
 70. Закон України «Про приватизацію державного майна»
 71. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»
 72. Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
 73. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»
 74. Закон України «Про рослинний світ»
 75. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
 76. Закон України «Про страхування»
 77. Закон України «Про тваринний світ»
 78. Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
 79. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»
 80. Закон України «Про фермерське господарство»
 81. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
 82. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»
 83. Закон України «Про Червону книгу України»
 84. Закон України Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм»
 85. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
 86. Інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті»
 87. Конвенції Ради Європи «Про захист культурної спадщини у формі аудіо-відео творів»
 88. Конвенції Ради Європи «Про значення культурної спадщини для суспільства»
 89. Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини»
 90. Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини»
 91. Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону підводної культурної спадщини»
 92. Конвенція Гаазької конференції з міжнародного приватного права «Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів»
 93. Конвенція Ради Європи «Про захист прав людини і основоположних свобод»
 94. Наказ МЗС України «Про засвідчення інструкції «Про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном»
 95. Наказ Мінекобезпеки України «Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення»
 96. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації»
 97. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно»
 98. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно»
 99. Наказ Мінприроди України «Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)»
 100. Наказ Мін'юсту України «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів»
 101. Наказ Мін'юсту України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»
 102. Наказ Мін'юсту України «Про затвердження Порядку перекладу актів acquis communautaire на українську мову»
 103. Наказ Мін'юсту України та МЗС України «Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України»
 104. Нормативно правові акти Держпатенту України та Міністерства освіти і науки України
 105. Оглядовий лист Вищого господарський суд України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції»
 106. Оглядовий лист Вищого господарський суд України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про рекламу»
 107. Паризька конвенція про охорону промислової власності. 
 108. Постанова ВР України «Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції»
 109. Постанова ВР України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР»;
 110. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення»
 111. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»
 112. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин»
 113. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів»
 114. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»
 115. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту залізниць України»
 116. Постанова Кабінету Міністрів України «Про розмір неустойки за повну або часткову несплату покупцями коштів за об'єкти приватизації»
 117. Постанова КМ України "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)"
 118. Постанова КМ України "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці"
 119. Постанова КМ України "Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР"
 120. Постанова КМ України “Про затвердження Порядку надання КМ України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми”
 121. Постанова КМ України «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів»
 122. Постанова КМ України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади»
 123. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним»
 124. Постанова КМ України від 25 серп­ня 1998 р. № 1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіско­ваного та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним»
 125. Постанова КМУ «Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України»
 126. Постанова КМУ «Про заходи державного регулювання космічної діяльності»
 127. Протокол ЄС «Про захист та добре ставлення до тварин»
 128. Резолюція Європейського Парламенту щодо спільної стратегії Європейського Союзу по відношенню до України
 129. Рекомендації Ради Європи та Комітету Міністрів Ради Європи «Про перевірку законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини»
 130. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
 131. Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання прав на патенти і промислові зразки
 132. Стандарти, Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання суміжних прав
 133. Стандарти, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS) щодо наявності, обсягу та використання авторських прав
 134. Стратегія Ради Європи «Про збереження біологічного та ландшафтного різноманіття» тощо.
 135. Угода про співробітництво у сфері авторського права і суміжних прав
 136. Указ Президента "Про тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні"
 137. Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерства та інших органів виконавчої влади»
 138. Указ Президента України «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів»
 139. Указ Президента України «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"»
 140. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»

 

4.1.2.2.2. З питань сімейного права:

 

 1. Декларація про соціальні та правові принципи щодо захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та при їх усиновленні на національному та міжнародному рівнях / прийнята резолюцією 41/85 Генеральної Асамблеї ООН від 03.12.86 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – № 5. – Ст.54.
 2. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, ратифікована Законом України від 06.03.2008 // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 17. – ст. 177.  
 3. Європейська конвенція про здійснення прав дітей, ратифікована Законом від 3.08.2006 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 91. – ст. 3355. – стор. 86.
 4. Загальна декларація прав людини / прийнята в проголошена резолюцією 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї від 10.12.48 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – № 5. – Ст.19.
 5. Закон України «Про виконання рішень та застосування  практики Європейського суду з прав людини»  від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – 30. –ст.260.
 6. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст.65.
 7. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 1 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – ст.509.
 8. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 6. – ст.147.
 9. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – ст.561.
 10. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 27. – ст.218.
<>11.Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – ст.540.
 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради – 2001. – № 30. – ст.142.
<>15.16.Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1994. – 14. – ст.80.
 • Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом № 20/5 Міністерства юстиції України від 03.03.2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – ст. 639. – стор. 315.
 • Конвенція про контакт з дітьми, ратифікована Законом від 20.09.2006. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 91. – ст. 3356. – стор. 92.
 • Конвенція про права дитини / прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.89 р.; набула чинності для України з 27.09.91 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №5. – Ст. 35.
 • Конвенція про стягнення аліментів за кордоном, укладена в Нью-Йорку 20 червня 1956 року. Україна приєдналася згідно із Законом  від 20.07.2006 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 45.
<>22.Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою № 146 Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р.
 • Перелік додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців, затверджений наказом № 320 Міністерства оборони України від 04.11.96 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – Презентаційний випуск.
 • Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, затверджений наказом № 479 Міністерства охорони здоров'я України від 20.08.2008 // Офіційний вісник України. – 2008. –  82. – ст. 2784.
 • Перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту, затверджений наказом № 510 Міністерства охорони здоров’я України від 02.09.2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 91. – стаття 3036.
 • Положення про дитячий будинок сімейного типу. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2002. – № 26. – Ст. 211.
 • Положення про прийомну сім'ю. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2002. – № 26. – Ст.212.
 • Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою № 1740 Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 47. – ст. 2128.– стор. 89.
 • Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затверджений постановою № 81 Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 8.– ст. 293. 
 • Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджений постановою № 189 Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 8. – ст. 446. – стор. 95.
 • Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою № 905 Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 79. – ст. 2660. – стор. 126.
 • Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою № 866 Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 76. – ст. 2561. – стор. 47. 
 • Порядок стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги, затверджений постановою № 1203 Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – ст. 1599. – стор. 175.
 • Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом N 96/5 Міністерства юстиції України від 12.01.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 4. – Том 2. – ст. 238 – стор. 939.
<>36. 

 

 

4.1.2.3. Судова практика:

 1. Постанова № 6 Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27.03.1992.
 2. Постанова № 14 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди,  заподіяної   підприємствам,  установам, організаціям їх працівниками» від 29.12.1992.
 3. Постанова № 4 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995.
 4. Постанова № 5 Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12.04.1996.
 5. Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.96 р.
 6. Постанова № 16 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України» від 12.06.1998.
 7. Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» від 16.04.2004.
 8. Постанова № 3 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006.  
 9. Постанова № 3 Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» від 30.03.2007. 
 10. Постанова № 11 Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.2007.
 11. Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30.05.2008.
 12. Постанова № 1 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009.
 13. Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 06.11.2009.
 14. Постанова № 14 Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18.12.2009.
 15. Постанова № 15 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про банкрутство» від 18.12.2009.
 16. Постанова № 5 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 04.06.2010.

 

                                                               

4.2. Інформаційні ресурси

4.2.1. Корисні веб-сайти:

 1. www.presidentgov.ua – офіційна сторінка Президента України.
 2. www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.
 3. www.zakon.nau.ua - Правова система Нормативних актів України (НаУ)
 4. www.state-gov.ua – Кабінет Міністрів України
 5. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.
 6. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України
 7. www.bank.gov.ua – Національний банк України
 8. www.ukrstat.ua – Державний комітет статистики України.
 9. www.uceps.org – Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.
 10. www.reyestr.court.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень.
 11. http://www.ccu.gov.ua/uk/index - Конституційний Суд України
 12. www.scourt.gov.ua – Верховній Суд України.
 13. www.arbitr.gov.ua – Верховний Господарський Суд України.
 14. www.vasu.gov.ua – Верховний Апеляційний Суд України.
 15. www.irc.gov.ua – веб-сайт державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр»  відображається  інформація з Єдиного державного реєстру щодо юридичних осіб,  органів   державної   влади   і   органів  місцевого самоврядування як юридичних осіб, а також інформація щодо фізичних осіб-підприємців.

 

4.2.2. Наукові та електронні бібліотеки в Україні:

 1. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
 2. www.lib.academv.sumy.ua – Бібліотека банківської справи.
 3. www.nplu.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека України
 4. www.lsl.lviv.ua – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника
 5. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького.
 6. www.korolenko.kharkov.com – Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
 7. www-library.univer.kharkov.ua – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
 8. http://univd.edu.ua/ibportal/ - Бібліотека Харківського національного університету внутрішніх справ

 

4.2.3.  Юридичні електроні журнали та газети:

 1. www.ovu.com.ua – Офіційний вісник України
 2. www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/(firstview)/vis.html?OpenDocument&Count=1000 – Вісник Верховного Суду України.
 3. www.ovu.com.ua/bulletin - Бюлетень Міністерства юстиції України
 4. www.yurpractika.com - Газета «Юридическая практика».
 5. www.yur-gazeta.com – Газета «Юридична газета»
 6. www.ukurier.gov.ua - Газета «Урядовій кур'єр».
 7. www.advocatura.kiev.ua – Газета «Адвокатура».
 8. www.zib.com.ua – Газета «Закон і бізнес».
 9. www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine - Газета «Юридичний Вісник України».
 10. www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9125 - Науковий фаховий журнал «Вісник Конституційного Суду України»
 11. www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnapu/index.html - Науковий фаховий журнал «Вісник Національної академії прокуратури України».
 12. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgip/index.html - Науковий фаховий журнал «Підприємництво, господарство і право».
 13. www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm - Науковий фаховий журнал «Форум права».
 14. www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/index.html - Науковий фаховий журнал «Право та управління»
 15. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/index.html - Науковий журнал «Адвокат»
 16. www.eurocourt.pravoua.com.ua - Електронний журнал «Європейський суд з прав людини: судова практика».
 17. www.pravoua.com.ua - Юридичний журнал «Право України».
 18. www.zempravo.info – Юридичний журнал «Земельне право України».

 

4.2.4.  Міжнародні суди:

 1. www.icj-cij.org – Міжнародний суд правосуддя (International Court of Justice)
 2. www.curia.eu.int – Суд правосуддя Європейських Співтовариств (Court of Justice of the European Communities)
 3. www.echr.coe.int – Європейський Суд по захисту прав людини (European Court of Human Rights)
 4. www.worldcourts.com – Інформація про міжнародні суди

 

4.2.5.  Міжнародні економічні і фінансові організації:

 1. www.imf.org – Міжнародний валютний фонд.
 2. www.in.org – Організація Об’єднаних Націй.
 3. www.wto.org – Світова організація торгівлі.
 4. www.worldbank.org – Група Світового Банку.