Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Цивільне сімейне право

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет з підготовки слідчих

 

 

Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи ХНУВС

______________________ О.М. Головко

«__» _______________ 2012 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

 

 

 

з дисципліни: «Цивільне та сімейне право»              

галузь знань: 0304 Право

напрям підготовки: 6.030402 Правоохоронна діяльність

спеціалізація: всі спеціалізації

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

форми навчання:         денна та заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

 2012

 

Передмова

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________2012 Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

Факультету з підготовки слідчих

15 листопада 2012 Протокол № 4

______________     Музитчук О.М.

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

________________2012 Протокол № _______

 

______________     Музитчук О.М.

            (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

7 листопада 2012 Протокол № 5

 

 _______________________         Зайцев О.Л

                  (підпис)                        

 

 

 

 

Рецензенти:

Дідук А.Г., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України, канд. юрид. наук.

Мельник К.Ю., начальник кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юрид. наук, доцент.

 

 

 

Цивільне та сімейне право: методичні вказівки щодо виконання курсових робіт та контрольних робіт/

 Розробники: Зайцев О.Л., Кройтор В.А., Шишка О.Р., Піхурець О.В., Мічурін Є.О., Дячкова Н.А., Сліпченко С.О., Батожська О.В., Кириченко Т.С., Євко В.Ю., Кожевникова В.О, Ясечко С.В, Тіхонова М.А., Міхайлов С.В., Степаненко Т.В., Бортнік О.Г., Сапейко Л.В., – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 49с.

 

 

 

© Кройтор В.А.  та інші, 2012

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

1. Загальні методичні вказівки

 

Відповідно до навчального плану слухачі виконують курсову роботу чи контрольну роботу, які посідають важливе місце серед різних форм організації навчального процесу у вищих закладах освіти МВС України. Курсова робота та контрольна робота є важливою формою контролю за успішністю слухача та в значній мірі визначає спеціалізацію. Оцінка по курсовій роботі прирівнюється до екзаменаційної оцінки. Курсова робота та контрольна робота подається в строки, установлені адміністрацією навчального закладу.

Основна мета виконання курсової роботи – глибоко й творчо вивчити ту чи іншу проблему теорії та практики навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право», оволодіти методами наукового дослідження. Слухач повинен опанувати технікою та етикою наукової праці, зокрема ретельним і акуратним упорядкуванням бібліографії, що збереже йому багато сил у подальшій фаховій діяльності. При написанні курсової роботи слухач здобуває навички самостійної роботи з науковою літературою та нормативними джерелами, уміння грамотно й складно викладати свої думки на папері. Це дійсно важливо, тому що професійним обов'язком фахівця в галузі права цивільне та сімейне є володіння не тільки риторикою, але й уміння письмово викласти свою позицію по тому чи іншому питанню. І, нарешті, письмовий твір розвиває здатність до аналізу та узагальнення фактичного матеріалу, вчить прийомам наукового дослідження.

 

Загальні вимоги до виконання курсової роботи

У курсовій роботі з дисципліни «Цивільне та сімейне право» повинно бути чітко сформульовані проблема і завдання дослідження, обґрунтована актуальність, викладений ступінь вивченості проблеми, стан її дослідження. Вона виконується на основі знайомства з науковими підходами до проблеми обраної теми та повинна містити найбільш важливі наукові та практичні результати, що мають значення для подальших досліджень проблеми і, таким чином, повинна мати цілісний, однорідний і завершений характер.

Актуальність теми. Поняття актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Шляхом критичного аналізу та порівнянна з відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) слухачі обґрунтовують значення та доцільність роботи для розвитку «Цивільне та сімейне право». Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасному стану і перспективам розвитку науки цивільного та сімейного права, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури професійній діяльності.

Висвітленні актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.

Науковий рівень роботи. Курсова робота є завершеним теоретико-експериментальним дослідженням з будь-якої проблеми, тому слухач повинен розкрити добрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку науки цивільного та сімейного права, використовуючи такі концептуальні підходи та знання, що пояснюють різні явища і події у юридичній практиці з позицій сьогодення. Крім того слухач повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

Дослідницький характер роботи. Курсова робота являє собою творчу переробку вивченого матеріалу на основі знайомства зі станом досліджень по обраній темі і самостійному письменному застосуванні понятійного і методологічного апарата науки. У роботі повинні міститись наступні елементи дослідження: вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів; систематизація та аналіз різних думок і підходів; формування власної точки зору на проблему; порівняння теоретичних поглядів вчених і судової діяльності, розробка висновків і рекомендацій.

Грамотність оформлення роботи. Виконання цієї вимоги виховує у слухача культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись в майбутній практичній чи науковій діяльності.

У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку використаної літератури.

 

Структура та технічне оформлення курсової роботи

Курсова робота виконуються слухачем самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до її технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:

 1. Титульний аркуш роботи.

Оформлення титульного аркушу роботи не потребує особливих пояснень, тому наводимо нижче варіант його оформлення.

2. Зміст роботи.

Зміст подають на початку роботи. Зміст повинен містити найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

3. Вступ.

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні данні для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Зміст вступу повинен мати актуальність теми, мету і задачі дослідження.

4. Основна частина роботи.

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. В кінці кожного розділу необхідно сформулювати висновки із стислим викладенням наведених у розділі результатів дослідження, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

 

5. Висновки.

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики та рекомендації щодо їх використання.

6.        Додатки.

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дослідження (таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо).

7. Список використаної літератури.

Список використаної літератури можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилень у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків у хронологічному порядку.

У кінці курсової роботи після списку використаної літератури ставиться підпис слухача і дата її виконання.

 

Вимоги до технічного оформлення курсової роботи.

Курсова робота має бути написана (чи надрукована) чітко й розбірливо, без помилок та виправлень на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм). Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних літературних джерел та додатки, не повинен перевищувати 24-30 сторінок, надрукованих через полуторний інтервал.                                                                                                      

Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього), шрифт Times New Roman – 14.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве – не менше 20 мм, верхнє – не менше 20, праве – не менше 10, нижнє – не менше 20 мм.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, ураховуючи ілюстрації та додатки, без пропусків, повторів і літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра «1» не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст курсової роботи) з цифри «2». Порядковий номер сторінки проставляється на середині її верхнього поля.

Заголовки структурних частин курсової роботи «Зміст», «Перелік умовних скорочень», «Вступ», «Розділ», «Висновки», «Список використаних джерел», «Додатки» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Текст курсової роботи може ілюструватись схемами, графіками, таблицями, які також розміщуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Ілюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на нього.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використано літератури та відповідні сторінки джерела(наприклад: [14, с. 31 – 45], або під текстом тієї ж сторінки у вигляді зноски, де вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання та сторінку.

 

Порядок підготовки курсової роботи

 

Умови для засвоєння кваліфікаційних вимог до курсових робіт забезпечуються на кафедрі цивільного права та процесу загальним порядком їх виконання й оцінки, що відповідають загально вузівським нормам.

Підготовка курсової роботи охоплює декілька етапів.

1. Добір теми курсової роботи,

Тему курсової роботи слухач вибирає з відповідного переліку, який затверджено кафедрою. Слід зауважити, що автор роботи має право запропонувати свою тему курсової роботи, але при цьому він повинен обґрунтувати викладачу доцільність її розробки.

2. Формулювання мети та основних завдань курсової роботи

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи та її основні завдання, настільки вдалими будуть організація і результати дослідження, оскільки це дозволить відокремити її основний напрямок, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити її якість, уникнути загальних міркувань.

Приклади формулювання мети курсової роботи:

- «Мета роботи – проаналізувати проблеми правового регулювання права власності»;

- «Метою дослідження є розробка теоретичних та практичних питань цивільно-правових засобів захисту прав на нові.»;

- «Мета курсової роботи –  вивчити сутність та виявити особливості цивільно-правової відповідальності за порушення права власності».

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому, що ці слова вказують не на саму мету, а на засіб досягнення мети, який є єдиним при виконання такого роду наукових робіт.

На основі сформульованої мети, слухач має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; їх визначення пов'язане з назвами основних розділів.

3. Складання плану курсової роботи

На початку підготовки курсової роботи слухачеві необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за добраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником.

План курсової роботи є відбиттям її структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв'язок окремих її частин.

Виконані розділи роботи слухач подає на розгляд керівнику і відповідно до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби доопрацьовує.

4. Збір матеріалу.

Збір матеріалу курсової роботи включає пошук літератури по темі дослідження, переклад іншомовних джерел, підготування бібліографії.

5. Виклад матеріалу курсової роботи

В курсовій роботі слухачеві необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу емпіричних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, а також висловити пропозиції щодо можливостей удосконалення діючого законодавства України.

6. Подання курсової роботи на рецензування

Не пізніше, ніж за місяць до захисту слухач подає курсову роботу, який рецензує її та оцінює за п’ятибальною системою.

У рецензії викладач дає її стислу характеристику; оцінює науковий рівень проведеного дослідження, доцільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та недоліки роботи, її відповідність щодо змісту, та оформлення Методичним рекомендаціям, щодо виконання, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни «Цивільне та сімейне право».

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки:

- відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);

- безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

- логічні помилки, невміння відокремити головне;                    і

- невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом;                    і

- переписування матеріалу з друкованих видань;

- недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи.                    , , |

У рецензії вказується, що робота може бути допущена до захисту з відповідною попередньою оцінкою («відмінно», «добре», «задовільно») або не може бути допущена до захисту у зв’язку з отриманням оцінки (незадовільно).

У випадку отримання незадовільної оцінки курсова робота разом з рецензією повертається виконавцю, який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень або написати нову роботу.

Доопрацьовану (чи нову роботу) автор повинен додати разом із рецензією на першу роботу науковому керівнику для повторної перевірки.

Якщо попередня оцінка позитивна, слухач допускається до захисту курсової роботи.

 

7. Захист курсової роботи

Захист курсової роботи проводиться на засіданні комісії з числа викладачів кафедри, яка знайомиться з рецензією та з її змістом.

У ході захисту курсанту, слухачу необхідно підкреслити актуальність, наукову і практичну значущість теми, її розробленість у науковій літературі, а також доповісти основні положення власного дослідження, висновки та рекомендації.

Після доповіді слухач відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюється: якість виконаної курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати, логічно і аргументовано викладати думки.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та проставляються в заліковій відомості навчальної групи та заліковій книжці слухача. У разі незадовільного захисту курсової роботи необхідно її допрацювати або виконати курсову роботу за іншою темою.

 

 

Критерії оцінювання курсових робіт

1. Оцінка «відмінно» ставиться, слухач виконав всі вимоги зазначені у Методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи, щодо її змісту та оформлення та підчас захисту продемонстрував навички вільного володіння необхідним теоретичним і фактичним матеріалом, самостійного творчого мислення; обґрунтованості висновків та узагальнень на підставі сучасної методології права, навички правозастосування тощо.

2. Оцінка «добре» ставиться, коли слухач виконав всі вимоги зазначені у Методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи, щодо її змісту, але під час захисту продемонстрував навички вільного володіння необхідним теоретичним і фактичним матеріалом, самостійного творчого мислення; обґрунтованості висновків та узагальнень на підставі сучасної методології права, навички правозастосування, але допускав неточності у відповідях на запитання членів комісії та деякі недоліки щодо оформлення роботи.

3. Оцінка «задовільно» ставиться, якщо слухач:

а) будує свою відповідь на рівні репродуктивного мислення, слабо знає структуру теми, подає недостатньо правильні формування, при цьому мають місце порушення послідовності у викладенні матеріалу, недоліки в логіці відповіді;

б) зазнає труднощів у використанні теоретичних положень для аналізу сучасної правової практики;

в) виявляє більш-менш ґрунтовну обізнаність з нормативним матеріалом, рекомендованою літературою.

4. Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо слухач:

а) грубо порушує вимоги щодо оформлення курсової роботи;

б) демонструє незадовільну теоретичну підготовку та не вміння використовувати свої знання;

в) виявляє необізнаність з нормативним матеріалом та рекомендованою літературою;

г) у роботі є ознаки плагіату чи робота переписана з одного джерела;

д) відсутня судова та юридична практика.

 

 

 

Зразок оформлення титульного листа

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

 

 

кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право»

 

за темою:

 

 

 

 

«Авторське право та суміжні права»

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: слухач ______________ групи______________________

 

 

Перевірив:

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2013

 

 

Зразок оформлення списку літератури

 

Список використаної літератури

 

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.
 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.
 3. Цивільний кодекс України: Коментар.: /Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р./ За загал. ред.: Харитонова Є.О., Калитенко О.М./ Х.: Одисей. – 2003.
 4. Закон України від 03.07.96 № 279.96-ВР «Про рекламу» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.
 5. Закон України від 15.12.93 № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
 6. Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, які вводять в оману споживачів, зазначень про походження на товарах від 14 липня 1891 р. // Збірка вибраних міжнародних матеріалів. – К., 1999. – С. 150.
 7. Міжнародна конвенція про охорону промислової власності 20 березня 1883 року //http://www.rada.gov.ua.
 8. Наказ Міністерства освіти та науки України № 598 від 17.08.01 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 9. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід / [за ред. А. Довгерта]: У 2 т. – К., 2001. – 460 с.
 10. Андрощук Г. О. Патентне право : правова охорона винаходів : навч. Посібник / Г.О. Андрощук, Л. І. Работягова – К. :МАУП, 1999. – 216 с.
 11. Близнец И. А., Валетт, Б. и др. Правовая охрана интеллектуальной собственности / И. А.Близнец; Российская академия правосудия; Посольство Франции в России; Науч. ред.: В. В. Горшков, Э. Шлоссер М.: [б. и.], 2003. – 363 с.
 12. Бошицький Ю. Л. Комерційні найменування : основні правові аспекти : наук.-практ. вид. / Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова, Г. О. Андрощук [за заг. ред.. Ю.С. Шемчушенка] – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 216 с.

 

 

2. Теми курсових робіт

 

№ З/П

Назва теми

Модуль № 1

Змістовий модуль № 1: Загальні положення.

1

Цивільні правовідносини.

2

Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

3

Підстави виникнення, цивільних прав та обов’язків .

4

 Захист цивільних прав та інтересів.

5

Неустойка,як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

6

Правовідносини в цивільному праві України.

7

Порука,як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

8

Притримання , як спосіб забезпечення зобов’язань . 

9

Завдаток, як спосіб забезпечення виконання зобов`язань.

10

Гарантія, як спосіб забезпечення виконання зобов`язання .

11

Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг.

12

Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків

13

Юридична особа, як учасник особистих немайнових правовідносин.

14

Підприємницькі товариства.

15

Юридична особа як учасник цивільних правовідносин.

16

Об`єкти цивільних прав.

17

Недійсність правочину.

18

Набувальна давність.

19

Нормативні джерела цивільного права України.

20

Держава,як учасник цивільних правовідносин.

21

Строки і терміни в цивільному праві.

22

Позовна давність.

Змістовий модуль № 2: Особисті немайнові права фізичної особи.

23

Загальна характеристика особистих немайнових правовідносин.

24

Особисті немайнові права.

25

Особисті немайнові права,що забезпечують природне існування.

26

Особисті немайнові права,що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Модуль № 2

Змістовий модуль № 3 Речове право.

27

Загальні положення про речове право.

28

Загальна характеристика речових правовідносин.

29

Право власності на землю.

30

Право власності на житло.

31

Право спільної власності.

32

Загальна характеристика речових прав на чуже майно.

33

Володіння, як речове право на чуже майно.

34

Право приватної власності.

35

Підстави набуття права приватної власності.

36

Сервітут, як речове право на чуже майно.

37

Суперфіцій,як речове право на чуже майно.

38

Захист права власності.

39

Емфітевзис як речове право на чуже майно.

Змістовий модуль № 4 Право інтелектуальної власності.

40

Загальні положення про право інтелектуально власності.

41

Об`єкти права інтелектуальної власності

42

Поняття та система права інтелектуальної власності.

43

Суб`єкти права інтелектуальної власності.

44

Підстави набуття права приватної власності.

45

Захист права інтелектуальної власності.

46

Авторські та суміжні права.

47

Патентне право.

Змістовий модуль № 5:Зобов`язальне право .

48

Загальна характеристика зобов`язальних правовідносин.

49

Загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов’язань.

50

Виконання зобов’язань

51

Цивільно-правова відповідальність за неналежне виконання зобов’язань .

52

Загальна характеристика договорів, що опосередковують передання права власності.

53

Система договорів в цивільному праві України.

54

Договір в цивільному праві.

55

Договір купівлі продажу загальна характеристика.

56

Договір роздрібної купівлі продажу.

57

Договір купівлі продажу автомобілів.

58

Договір купівлі продажу земельної ділянки.

59

Договір підряду.

60

Договір купівлі продажу житла.

61

Непоіменовані договори.

62

Договір довічного утримання.

63

Договір дарування.

64

Договір найму.

65

Договір страхування: загальна характеристика

66

Застава як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язання

67

Договір про управління майном.

68

Договір про надання фінансових послуг.

69

Договір перевезення.

70

Договір про спільну діяльність.

Змістовий модуль № 5 Недоговірні зобов’язання .

71         Недоговірні зобов’язання, які виникають з публічної обіцянки винагороди.

 72          Недоговірні зобов’язання.

 73    Недоговірні зобов’язання,що виникають із факту заподіяння шкоди.

74Недоговірні зобов’язання, що виникають з набуття або збереження майна без достатньої правової підстави.

75Недоговірні зобов’язання, що виникають з вчиненню дій в майнових інтересах інших осіб без її доручення.

Змістовний модуль №6 Спадкове право.

76

 Спадкування за заповітом

77

Виконання заповіту.

78

Спадкування за законом.

79

Спадкові правовідносини,загальна характеристика.

80

Договори у спадковому праві.

81

Спадковий договір.

82

Здійснення права на спадкування.

Змістовний модуль №7 Сімейне право.

83

Загальні положення сімейного права.

84

Сімейні правовідносини.

 

 

 

 

 

Рекомендації щодо змісту курсових робіт за темам

 

 

Тема 1. Захист права власності

План:

1. Вступ

2. Поняття захисту права власності

3. Форми захисту порушеного права власності

4. Способи захисту порушеного права власності

5. Висновки

 Рекомендований перелік літератури до теми №1:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 2. Авторське право та суміжні права

План:

1. Вступ

2. Поняття авторського права, його ознаки

3. Об’єкти та суб’єкти авторського права

4. Виникнення та здійснення авторського права

5. Поняття суміжних прав. Види та зміст суміжних прав

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №2:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 3. Об’єкти цивільних прав

План:

1. Вступ

2. Поняття об’єктів цивільних прав та їх оборотоздатність

3. Речі та інше майно як об’єкти цивільних прав

4. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №3:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 4. Позовна давність

План:

1. Вступ

2. Поняття та види позовної давності

3. Перебіг, зупинення та переривання позовної давності

4. Вимоги, на які позовна давність не поширюється

5. Правові наслідки спливу позовної давності

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №4:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 5. Нормативні джерела цивільного права України

План:

1. Вступ

2. Поняття нормативних джерел цивільного права України

3. Акти цивільного законодавства України

4. Договір як нормативне джерело цивільного права України

5. Звичай як нормативне джерело цивільного права України

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №5:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 6. Держава як учасник цивільних правовідносин

План:

1. Вступ

2. Правові форми участі держави у цивільних правовідносинах

3. Види цивільно-правових відносин, учасником яких є держава

4. Цивільно-правова відповідальність держави

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №6:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.)

 

 

Тема 7. Поняття та система права інтелектуальної власності

План:

1. Вступ

2. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності

3. Система права інтелектуальної власності

4. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №7:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 8. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків

План:

1. Вступ

2. Загальне поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків

3. Межі здійснення цивільних прав

4. Виконання цивільних обов’язків

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №8:

1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 9. Право спільної  власності

План:

1. Вступ

2. Поняття           права спільної власності

3. Право спільної часткової власності

4. Право спільної сумісної власності

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №9:

1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88.

.

 

 

 

Тема 10. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

План:

1. Вступ

2. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи

3. Зміст та здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи

4. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №10:

1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 11. Сервітут як речове право на чуже майно

План:

1. Вступ

2. Поняття сервітуту як права користування чужим майном

3. Підстави виникнення та припинення сервітуту

4. Здійснення та захист права користування чужим майном (сервітуту)

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №11:

1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 12. Юридична особа як учасник особистих немайнових правовідносин

План:

1. Вступ

2. Правосуб’єктність юридичної особи як учасника особистих немайнових правовідносин

3. Види особистих немайнових правовідносин, учасником яких є юридична особа

4. Захист юридичною особою особистих немайнових прав

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №12:

1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 13. Патентне право

План:

1. Вступ

2. Поняття патентного права. Умови надання правової охорони та критерії патентоздатності винаходу, корисної моделі та промислового зразка

3. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

4. Охоронні документи на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

5. Права та обов’язки, що випливають з патенту. Обмеження прав патентовласника

6. Висновки

 

 

Рекомендований перелік літератури до теми №13:

1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 14. Фізична особо як учасник цивільних правовідносин

План:

1. Вступ

2. Поняття фізичної особи та її правоздатність

3. Дієздатність фізичних осіб

4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

5. Оголошення фізичної особи померлою

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №14:

4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 15. Загальна характеристика речових правовідносин

План:

1. Вступ

2. Поняття речових правовідносин

3. Право власності

4. Права на чуже майно (обмежені речові права)

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №15:

4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 16. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг

3. Право на комерційне найменування

4. Право на торговельну марку

5. Право на географічне зазначення

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №16:

4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 17. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин

План:

1. Вступ

2. Загальне визначення предмету цивільно-правового регулювання суспільних відносин

3. Особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним правом

4. Майнові відносини, що регулюються цивільним правом

5. Висновки 

Рекомендований перелік літератури до теми №17:

 4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 18. Право власності на землю

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика права власності на землю

3. Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності

4. Здійснення права власності на землю

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №18:

4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 19. Суперфіцій як речове право на чуже майно

План:

1. Вступ

2. Поняття суперфіцію як права користування чужою земельною ділянкою для забудови

3. Підстави виникнення та припинення суперфіцію

4. Здійснення та захист права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №19:

4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 20. Загальні положення про право інтелектуальної власності

План:

1. Вступ

2. Поняття права інтелектуальної власності

3. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності

4. Зміст права інтелектуальної власності

5. Способи захисту права інтелектуальної власності

 6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №20:

12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88.

 

 

Тема 21. Цивільне правовідношення

План:

1. Вступ

2. Загальне поняття цивільного правовідношення

3. Учасники цивільних правовідносин

4. Об’єкти цивільних правовідносин

5. Види цивільних правовідносин

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №21:

 12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88.

 

 

Тема 22. Юридична особа як учасник цивільних правовідносин

План:

1. Вступ

2. Поняття юридичної особи

3. Цивільна правосуб’єктність юридичних осіб

4. Види юридичних осіб за законодавством України

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №22:

12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88.

 

 

Тема 23. Строки та терміни в цивільному праві України

План:

1. Вступ

2. Поняття строку та терміну

3. Обчислення строків за законодавством України

4. Окремі види строків

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №23:

12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88.

 

 

Тема 24. Загальна характеристика особистих немайнових правовідносин

План:

1. Вступ

2. Поняття особистих немайнових правовідносин

3. Особисті немайнові правовідносини, учасниками яких є фізичні особи

4. Особисті немайнові правовідносини, учасниками яких є юридичні особи, держава, Автономна Республіка Крим та територіальні громади

 

 

 

 

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №24:

12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88.

 

 

Тема 25. Об’єкти права інтелектуальної власності

План:

1. Вступ

2. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності

3. Об’єкти авторського та суміжних прав

4. Об’єкти права промислової власності

5. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №25:

12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88.

 

 

Тема 26. Право приватної власності

План:

1. Вступ

2. Поняття права приватної власності

3. Суб’єкти права приватної власності

4. Здійснення та захист права приватної власності

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №26:

5, 12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 52, 60 - 65, 67, 68, 70, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 27. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків

План:

1. Вступ

2. Поняття та види підстав виникнення цивільних прав та обов’язків

3. Правомірні дії як підстави виникнення цивільних прав та обов’язків

4. Неправомірні дії як підстави виникнення цивільних прав та обов’язків

5. Події як підстави виникнення цивільних прав та обов’язків

6. Висновки

 Рекомендований перелік літератури до теми №27:

5, 12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 52, 60 - 65, 67, 68, 70, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 28. Підприємницькі товариства

План:

1. Вступ

2. Поняття підприємницьких товариств

3. Види підприємницьких товариств за законодавством України

4. Участь підприємницьких товариств у цивільних правовідносинах

5. Висновки

 Рекомендований перелік літератури до теми №28:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 29. Володіння як речове право на чуже майно

План:

1. Вступ

2. Поняття володіння як речового права на чуже майно

3. Підстави виникнення та припинення права володіння

4. Здійснення та захист права володіння

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №29:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 30. Суб’єкти права інтелектуальної власності

План:

1. Вступ

2. Поняття та види суб’єктів права інтелектуальної власності

3. Автори – творці об’єктів права інтелектуальної власності

4. Заявники, правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності

5. Володільці та роботодавці як суб’єкти права інтелектуальної власності

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №30:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 31. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

План:

1. Вступ

2. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичних осіб

3. Зміст та здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичних осіб

4. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичних осіб

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №31:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 32. Правочини в цивільному праві України

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) правочину як різновиду юридичного факту

3. Умови дійсності правочину (чинність правочину)

4. Види правочинів

5. Недійсність правочину

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №32:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 33. Захист цивільних прав та інтересів

План:

1. Вступ

2. Загальне поняття захисту цивільних прав та інтересів

3. Юрисдикційний захист цивільних прав та інтересів

4. Самозахист цивільних прав та інтересів

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №33:

4, 12 - 14, 16, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 84-89.

 

 

Тема 34. Набувальна давність

План:

1. Вступ

2. Поняття набувальної давності

3. Набуття права власності на нерухоме майно

4. Набуття права власності на рухоме майно

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №34:

 4, 12 - 14, 16, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 84-89.

 

 

Тема 35. Підстави набуття права приватної власності

План:

1. Вступ

2. Поняття підстав набуття права приватної власності

3. Види підстав набуття права приватної власності

4. Момент набуття права приватної власності

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №35:

4, 12 - 14, 16, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 84-89.

 

 

Тема 36. Захист права інтелектуальної власності

План:

1. Вступ

2. Поняття системи захисту прав інтелектуальної власності та її види

3. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності

4. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності

5. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №36:

4, 12 - 14, 16, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 84-89.

 

 

Тема 37. Право власності на житло

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика права власності на житло    

3. Житло як об’єкт права власності

4. Здійснення права власності на житло

5. Висновки

 Рекомендований перелік літератури до теми №37:

4, 12 - 14, 16, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 84-89.

 

 

Тема 38. Загальна характеристика речових прав на чуже майно

План:

1. Вступ

2. Поняття речових прав на чуже майно

3. Види речових прав на чуже майно

4. Захист порушеного речового права на чуже майно

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №38:

4, 12 - 14, 16, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 84-89.

 

 

Тема 39. Недійсність правочинів

План:

1. Вступ

2. Поняття недійсності правочинів

3. Правові наслідки недійсності правочинів

4. Види недійсних правочинів

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №39:

4, 12 - 14, 16, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 84-89.

 

 

 

Тема 40. Емфітевзис як речове право на чуже майно

 Орієнтований план:

1. Вступ

2. Поняття емфітевзису як права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

3. Підстави виникнення та припинення емфітевзису

4. Здійснення та захист права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису)

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №40:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 41. Спадкові правовідносини: загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Поняття спадкових правовідносин

3. Суб’єкти та підстави виникнення спадкових правовідносин

4. Зміст спадкового правовідношення

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №41:

19 - 23, 36 - 49, 52 - 75, 160 -165, 167, 168, 173, 178 – 183, 185-188.

 

 

Тема 42. Неустойка як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язання План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика неустойки як виду (способу) забезпечення виконання зобов’язання

3. Підстави виникнення та припинення права на неустойку

4. Застосування неустойки в окремих видах зобов’язань

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №42:

12 - 19, 56, 87 - 89, 132 - 135, 238 - 241,144, 145, 160 – 165.

 

 

 

Тема 43. Договір роздрібної купівлі-продажу

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору роздрібної купівлі-продажу

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором роздрібної купівлі-продажу

4. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами договору роздрібної купівлі-продажу своїх обов’язків

 

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №43:

112 - 114, 117, 126 - 129, 132 - 135, 140 - 41, 144, 145, 185-188.

 

 

 

 

Тема 44. Договори у спадковому праві України

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика договорів у спадковому праві України

3. Договори, що укладаються при спадкуванні за законом

4. Договір про поділ спадщини

5. Правові наслідки спливу позовної давності

6. Висновки

 Рекомендований перелік літератури до теми №44:

155- 159, 238 - 241, 144, 145, 160 - 165, 267, 268, 173, 178 – 183, 85-88.

 

 

 

 

Тема 45. Виконання зобов’язань

План:

1. Вступ

2. Поняття та загальні умови виконання зобов’язань

3. Суб’єкти виконання зобов’язань

4. Предмет, спосіб, строк (термін) та місце виконання зобов’язань

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №45:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 46. Договір купівлі-продажу житла

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору купівлі-продажу житла

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу житла

4. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами договору купівлі-продажу житла своїх обов’язків

5. Висновки

 Рекомендований перелік літератури до теми №46:

212 - 214, 217, 226 - 229, 232 - 235, 238 - 241, 244, 245, 260 - 265, 267, 268.

 

 

 

Тема 47. Здійснення права на спадкування

План:

1. Вступ

2. Поняття здійснення права на спадкування

3. Порядок прийняття спадщини

4. Здійснення спадкоємцями обов’язків з відшкодування витрат та несення відповідальності за боргами спадкодавця

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №47:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 48. Притримання як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язання

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика притримання як виду (способу) забезпечення виконання зобов’язання

3. Підстави виникнення та припинення права на притримання

4. Застосування притримання в окремих видах зобов’язань

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №48:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 49. Недоговірні зобов’язання, що виникають з публічної обіцянки винагороди

План:

1. Вступ

2. Поняття           та види зобов’язань, що виникають з публічної обіцянки винагороди

3. Зміст зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу

4. Зміст зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №49:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 50. Договір перевезення: загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору перевезення

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором перевезення

4. Види договору перевезення

5. Висновки

 Рекомендований перелік літератури до теми №50:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 51. Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин

План:

1. Вступ

2. Поняття та види зобов’язальних правовідносин (зобов’язань)

3. Підстави виникнення та припинення зобов’язань

4. Виконання зобов’язання

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №51:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 52. Договір у цивільному праві України: загальна характеристика План:

1. Вступ

2. Поняття та види договорів

3. Принципи договірного права

4. Порядок укладення, форма та зміст цивільно-правового договору

5. Зміна та розірвання цивільно-правового договору

6. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №52:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 53. Договір довічного утримання (догляду)

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору довічного утримання (догляду)

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором довічного утримання (догляду)

4. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами договору довічного утримання (догляду) своїх обов’язків

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №53:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 54. Договори про надання фінансових послуг: загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика договорів про надання фінансових послуг

3. Предмет та сторони договорів про надання фінансових послуг

4. Види договорів про надання фінансових послуг

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №54:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 55. Система договорів у цивільному праві України

План:

1. Вступ

2. Поняття та значення систематизації договорів у цивільному праві

3. Види договорів за вимогами цивільного законодавства України

4. Доктринарне визначення системи цивільно-правових договорів

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №55:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 56. Договір підряду: загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору підряду

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором підряду

4. Види договору підряду

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №56:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 57. Порука як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язання

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика поруки як виду (способу) забезпечення виконання зобов’язання

3. Підстави виникнення та припинення поруки

4. Застосування поруки в окремих видах зобов’язань

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №57:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

Тема 58. Недоговірні зобов’язання, що виникають із факту заподіяння шкоди

План:

1. Вступ

2. Поняття недоговірних зобов’язань, що виникають із факту заподіяння шкоди

3. Підстави (умови) виникнення недоговірних зобов’язань із факту заподіяння шкоди

4. Види зобов’язань, що виникають із факту заподіяння шкоди

5. Висновки

 Рекомендований перелік літератури до теми №58:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 59. Договір управління майном: загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору управління майном

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором управління майном

4. Види договору управління майном

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №59:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 60. Цивільно-правова відповідальність за неналежне виконання (невиконання) зобов’язань

План:

1. Вступ

2. Поняття та види цивільно-правової відповідальності

3. Підстави (умови) виникнення обов’язку з несення відповідальності

4. Відшкодування збитків, відшкодування моральної шкоди та сплата неустойки як види цивільно-правової відповідальності

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №60:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 61. Спадкування за законом

План:

1. Вступ

2. Поняття спадкування за законом

3. Визначення кола спадкоємців при спадкуванні за законом

4. Здійснення права на спадкування при спадкуванні за законом

5. Висновки

 Рекомендований перелік літератури до теми №61:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 62. Загальна характеристика видів (способів) забезпечення виконання зобов’язання

План:

1. Вступ

2. Поняття видів (способів) забезпечення виконання зобов’язання

3. Характеристика окремих видів (способів) забезпечення виконання зобов’язання

3.1. Неустойка

3.2. Завдаток

3.3. Порука

3.4. Гарантія

3.5. Застава

3.6. Притримання

4. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №62:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 63. Непоіменовані договори в цивільному праві України

План:

1. Вступ

2. Система договорів у цивільному праві України

3. Поняття непоіменованих договорів

4. Характеристика окремих видів непоіменованих договорів

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №63:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 64. Недоговірні зобов’язання, що виникають з набуття або збереження майна без достатньої правової підстави

План:

1. Вступ

2. Поняття зобов’язань, що виникають з набуття або збереження майна без достатньої правової підстави

3. Підстави (умови) виникнення зобов’язань  з набуття або збереження майна без достатньої правової підстави

4. Зміст та виконання зобов’язань, що виникають з набуття або збереження майна без достатньої правової підстави

 

 

 

 

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №64:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 65. Загальна характеристика договорів, що опосередковують передання права власності

План:

1. Вступ

2. Загальні положення про договори, що опосередковують передання права власності на майно

3. Договори про оплатне передання права власності на майно

4. Договори про безоплатне передання права власності на майно

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №65:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 66. Виконання заповіту

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика правовідносин з виконання заповіту

3. Суб’єкти правовідносин з виконання заповіту

4. Здійснення повноважень виконавцем заповіту

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №66:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 67. Договір дарування: загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору дарування

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором дарування

4. Види договору дарування

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №67:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

 

Тема 68. Недоговірні зобов’язання: загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Поняття недоговірних зобов’язань

3. Класифікація недоговірних зобов’язань

4. Зміст та виконання недоговірних зобов’язань

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №68:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 69. Гарантія як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язання

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика гарантії як виду (способу) забезпечення виконання зобов’язання

3. Підстави виникнення та припинення гарантії

4. Застосування гарантії в окремих видах зобов’язань

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №69:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 70. Договір купівлі-продажу: загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору купівлі-продажу

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу

4. Види договору купівлі-продажу

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №70:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 71. Недоговірні зобов’язання, що виникають з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

План:

1. Вступ

2. Поняття зобов’язань, що виникають з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

3. Підстави (умови) виникнення зобов’язань з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

4. Зміст та виконання зобов’язань з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №71:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 72. Договір купівлі-продажу автомобілів

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору купівлі-продажу автомобілів

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу автомобілів

4. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами договору купівлі-продажу автомобілів своїх обов’язків

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №72:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

 

Тема 73. Договір про спільну діяльність: загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору про спільну діяльність

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором про спільну діяльність

4. Види договору про спільну діяльність

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №73:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 74. Завдаток як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язання

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика завдатку як виду (способу) забезпечення виконання зобов’язання

3. Підстави виникнення та припинення завдатку

4. Застосування завдатку в окремих видах зобов’язань

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №74:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 75. Договір купівлі-продажу земельної ділянки

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору купівлі-продажу земельної ділянки

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу земельної ділянки

4. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами договору купівлі-продажу земельної ділянки своїх обов’язків

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №75:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 76. Спадковий договір

План:

1. Вступ

2. Поняття спадкового договору

3. Предмет спадкового договору та його сторони

4. Зміст спадкового договору. Виконання сторонами спадкового договору своїх обов’язків

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №76:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 77. Договір найму (оренди): загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору найму (оренди)

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором найму (оренди)

4. Види договору найму (оренди)

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №77:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 78. Спадкування за заповітом

План:

1. Вступ

2. Поняття заповіту та загальні вимоги щодо чинності заповіту

3. Зміст заповіту. Заповідальні розпорядження

4. Виконання заповіту

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №78:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

Тема 79. Договір страхування: загальна характеристика

План:

1. Вступ

2. Поняття (ознаки) та юридична характеристика договору страхування

3. Предмет, сторони, права та обов’язки сторін за договором страхування

4. Види договору страхування

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №79:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

Тема 80. Застава як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язання

План:

1. Вступ

2. Загальна характеристика застави як виду (способу) забезпечення виконання зобов’язання

3. Підстави виникнення та припинення застави

4. Застосування застави в окремих видах зобов’язань

5. Висновки

Рекомендований перелік літератури до теми №80:

12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вимоги до написання контрольних робіт

 

Контрольна робота виконуються слухачем самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до її технічного оформлення.

 

Вимоги до технічного оформлення контрольної роботи.

Контрольна робота має бути написана (чи надрукована) чітко й розбірливо, без помилок та виправлень на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм). Загальний обсяг контрольної роботи, включаючи список використаних літературних джерел та додатки, не повинен перевищувати 10-15 сторінок, надрукованих через полуторний інтервал.                                                                                                      

Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього), шрифт Times New Roman – 14.

Аркуш контрольної роботи повинен мати поля: ліве – не менше 20 мм, верхнє – не менше 20, праве – не менше 10, нижнє – не менше 20 мм.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, ураховуючи ілюстрації та додатки, без пропусків, повторів і літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра «1» не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст контрольної роботи) з цифри «2». Порядковий номер сторінки проставляється на середині її верхнього поля.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Текст контрольної роботи може ілюструватись схемами, графіками, таблицями, які також розміщуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Ілюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на нього.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використано літератури та відповідні сторінки джерела(наприклад: [14, с. 31 – 45], або під текстом тієї ж сторінки у вигляді зноски, де вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання та сторінку.

Теоретичне питання в контрольній роботі являє собою завершене теоретико-експериментальне дослідження, тому слухач повинен розкрити таке питання на сучасному рівні розвитку науки права інтелектуальної власності, використовуючи такі концептуальні підходи й знання, що пояснюють різні явища і події у юридичній практиці з позицій сьогодення. Крім того слухач повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

Практичне завдання. Для правильного і повного виконання завдань слухачі повинні: ознайомитися з методичними вказівками до кожної теми, вивчити рекомендовані нормативні акти і літературу. Після цього слухачі повинні проаналізувати умови завдання, з’ясувати юридичне значення кожного наведеного у завданні факту, проаналізувати взаємовідносини сторін, позиції суду, адвоката, продумати відповіді на поставлені запитання, змоделювати контраргументи. Слід мати на увазі, що в деяких завданнях передбачена можливість двох і більше рішень шляхом самостійного внесення змін і доповнень у фактичні обставини справи.

Своє рішення слухачі повинні викласти письмово. Виконання завдання має відповідати формальним вимогам, що містяться, зокрема, у постанові Пленуму Верховного Суду України №11 від 29 грудня 1976 р. «Про судове рішення»[1].

Вирішення практичного завдання повинно бути повним, ясним, чітким, без зайвої деталізації, яка не має правового значення у даній справі.

В описовій частині необхідно, зокрема, вказати зміст і підстави позовних вимог; внесені зміни підстав, предмета, розміру позовних вимог; чи визнає відповідач позов; якщо визнає – повністю чи частково; у разі заперечень – у чому суть заперечень проти позову; зміст пояснень заявників, заінтересованих і третіх осіб; пояснення (висновки) органів, організацій або громадян, які захищають в силу закону права інших осіб.

Мотивувальна частина рішення має містити встановлені слухачами обставини, які мають значення для справи, їх юридичну оцінку, а також оцінку всіх доказів, розрахунки, з яких сторони виходили при визнанні грошових та інших майнових вимог. Якщо є необхідним слухачу вийти за межі фабули практичного завдання, він зобов’язаний це мотивувати.

Мотивувальна частина рішення має обов’язково містити посилання на закон та інші нормативні акти матеріального права, а в окремих випадках – на норми Конституції України, на підставі яких визначено права і обов’язки сторін у спірних правовідносинах, у певних випадках – на керівні постанови Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ чи Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства при вирішенні цивільних справ. Практичне вирішення у разі необхідності можливо мотивувати за допомогою доктрини права інтелектуальної власності та тлумачень норм права, що містяться в підручниках, посібниках, періодичних виданнях, матеріалах лекційного курсу.

Резолютивна частина рішення практичного завдання повинна мати вичерпні, чіткі, безспірні, логічно узгоджені висновки, які випливають зі встановлених фактичних обставин по суті розглянутого завдання. В ній, зокрема, має бути зазначено:

а) повністю чи частково задоволено позовні вимоги чи в позові відмовлено;

б) які саме права позивача визнано чи поновлено, розмір грошових сум чи перелік майна, присуджених позивачу;

в) вартість майна, яке належить стягнути з відповідача, якщо при виконанні рішення присудженого майна у наявності не буде;

г) які конкретно дії і на чию користь відповідач повинен вчинити чи яким іншим передбаченим законом способом підлягає захисту порушене право;

д) в яких межах допускається негайне виконання рішення, коли суд зобов’язаний або вправі його застосувати.

 

Вибір варіанта контрольної роботи.

Слухачі згідно до першої літери їхнього прізвища виконують контрольні роботи за такими варіантами:

Варіант 1 - особи, прізвища яких починаються з літери «А, Б, В»;

Варіант 2  - особи, прізвища яких починаються з літери «Г, Д, Е, Є»;

Варіант 3  - особи, прізвища яких починаються з літери «Ж, З, И, І, Ї,»;

Варіант 4 - особи, прізвища яких починаються з літери «К, Л, М»;

Варіант 5 - особи, прізвища яких починаються з літери «Н, О, П»;

Варіант 6 - особи, прізвища яких починаються з літери «Р, С, Т, У»;

Варіант 7 - особи, прізвища яких починаються з літери «Ф, Х, Ц, Ч»;

Варіант 8 - особи, прізвища яких починаються з літери «Ш, Щ, Ю, Я».

 

Варіант№ 1.

 

 Теоретичне питання.

 

 1. Поняття цивільного права як галузі права, законодавства, науки та навчальної дисципліни.

 

Практичне завдання№1

Головко внаслідок порушення правил обгону пошкодив автомобіль Mercedes (зіпсовано крило, пошкоджене фарбування, стояк дверей, розбите переднє вітрове скло та ксенонова фара), яким керував Криворучко – працівник органів внутрішніх справ. На вимогу відшкодувати завдану шкоду Головко зазначив, що грошей, необхідних на ремонт, в нього немає, іншого майна також, і нічого робити він не буде, а натомість запропонував Криворучко забрати його автомобіль ВАЗ 2101 1979 року випуску. Більше того, Головко заявив, що, якщо Криворучко наполягатиме на своєму, то він звернеться до інспекції з особового складу зі скаргою про незаконні вимоги і погрози.

На вимогу Криворучко факт дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) було запротокольовано, складено схему. Проведене автотоварознавче дослідження встановило розмір завданого збитку – 16 тис. гривень. В інспекції з особового складу потерпілому порадили пред’явити свої претензії до порушника.

Визначити, які виникли відносини? Який правове становище працівника міліції в разі автотранспортної пригоди за його участі? Чи може він захистити свої права і які перспективи цивільного позову про відшкодування завданого збитку в разі звернення до суду?

Практичне завдання №2

Раковський останні три роки за договором підряду передавав виготовлені ним на своєму подвір’ї та в своїй власній печі гончарні вироби приватному підприємцю Пєтухову. Відповідно до усної домовленості за кожну передану партію товару Раковський отримував визначену суму грошей. У зв’язку із настанням пенсійного віку, Раковський звернувся до Пєтухова з проханням видати довідку про отриману заробітну плату і видати трудову книжку. Пєтухов йому відмовив і сказав, що як покупець та приватний підприємець, який працює на єдиному податку, не вів записів, а оскільки в нього немає найманих працівників, то не вів і трудових книжок. Він порадив Раковському звернутися до податкової інспекції і отримати довідку про сплачені ним податки і таким чином вирішити питання про розмір облікової суми для визначення розміру пенсії. Але виявилось, що Раковський як безробітний стояв на обліку у бюро працевлаштування і майже рік отримував допомогу як безробітний. Податки він не сплачував і декларації про отримані доходи не подавав.

 

Проконсультуйте Раковського з приводу галузевої приналежності його відносин з Пєтуховим, його правового становища та можливого врегулювання ситуації.

 

 

 

Варіант № 2.

 

Теоретичне питання

 

Поняття та особливості цивільних правовідносин.

Практичне завдання №1

Лейтенант міліції Остапенко, проходячи повз кар’єр, побачив, що в ополонці тонуть двоє дітей. Рятуючи дітей, він затратив багато зусиль і потонув. Вдова лейтенанта подала позов про відшкодування шкоди, завданої смертю чоловіка, до батьків врятованих. Заперечуючи проти позову, мати одного з врятованих вказала, що відповідати повинна адміністрація школи, в якій у цей час повинен був навчатися її син. Однак в результаті того, що вчителька за порушення дисципліни вигнала його разом із товаришем з класу, вони опинились на розташованому поблизу школи кар’єрі, де і сталася ця трагічна пригода.

Суддя відмовив у прийнятті позову на тій підставі, що відсутній правовий зв’язок між дією вчительки і смертю лейтенанта.

Дати юридичну оцінку ситуації. Встановити підставу виникнення цивільних правовідносин.

Практичне завдання №2

Оперуповноважений кримінальної міліції у справах неповнолітніх, виступаючи на чергових зборах батьків 9 класу, сказав, що учениця цього класу Липова веде аморальне життя, спілкується з сумнівними особами, веде співжиття за гроші як зі своїми однолітками, так і з іншими чоловіками, розпиває спиртні напої, була затримана в підвалі, де знаходився притон і неодноразово нецензурно висловлювалась на дискотеці. При цьому оперуповноваженим були наведені конкретні приклади й надані копії рішень про притягнення Липової до адміністративної відповідальності.

Мати Липової заявила, що це наклеп, і почала вимагати, щоб оперуповноважений не тільки вибачився перед нею і донькою, але й відшкодував заподіяну їй та доньці моральну шкоду.

Перевіряючи наведені факти за позовом матері, суддя зробив запит матеріалів із РВВС, заведених на Липову.

Чи виникають у даному випадку цивільні правовідносини? Зробіть їх аналіз.

 

Варіант № 3.

 

Теоретичне питання

Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

Практичне завдання №1

Радіоаматор Занін на даху багатоповерхівки встановив радіоантену, внаслідок чого у сусідів з’явилися перешкоди у прийманні телевізійних та радіосигналів. Вони звернулись до Заніна з вимогою демонтувати радіоантену, на що той відповів, що вона змонтована з дозволу ЖЕК, про що він подавав туди заяву, на якій було накладено позитивну резолюцію.

Тоді ініціативна група вирішила своїми силами демонтувати радіоантену. Під час її демонтажу від ураження струмом загинув Костін. Крім цього, була пошкоджена гідроізоляція даху, внаслідок чого під час дощу було залито квартиру Степанова. Останній звернувся із заявою в ЖЕК про негайний ремонт даху і відшкодування йому завданого збитку. На те йому порадили звернутися до безпосередніх винуватців, тобто осіб, які при демонтажі антени пошкодили дах. Багатоквартирний будинок перебуває у власності його мешканців, а ЖЕК здійснює лише його обслуговування. Коштів на ремонт даху в нього нема.

Учасники ініціативної групи, до яких звернувся Занін з вимогою про відшкодування збитку, завданого демонтажем його радіоантени та поломкою радіопередавача й Степанов, який вимагав відшкодування збитків, завданих пошкодженням його квартири, відповіли, що вони здійснювали своє право на самозахист у встановлених законом межах. Навпаки, на їх думку, в усьому винен Занін, який не встановив таблички про велику напругу і загрозу життю та з порушенням технічних правил встановив потужну радіоантену.

Яким чином і якими способами підлягають захисту порушені права та інтереси учасників наведених правовідносин?

Практичне завдання №2

Проаналізуйте наведені ситуації:

а) при поданні заяви на раціоналізаторську пропозицію майстер цеху Дмитрієв, який остаточно готував всі необхідні для заяви матеріали, виключив зі складу його співавторів технолога цеху Мещерякову, як таку, що відмовилася зробити розрахунки ефективності поданої пропозиції. Остання, переглянувши матеріали клопотання і пересвідчившись, що її розрахунки включені в опис раціоналізаторської пропозиції, звернулась у відділ раціоналізаторства і винахідництва про включення її до складу співавторів;

б) ДАІ Комінтернівського району м. Харкова в січні 2007 року зареєстровано ряд дорожньо-транспортних пригод:

- автомашиною ДП «Поліс» під управлінням Мещерякова, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, збито неповнолітню Давиденко, в результаті чого вона стала інвалідом;

- у результаті зіткнення автомашини ДП «Завод ім. Малишева» і трактора ВАТ «ХЗТД» обом транспортним засобам заподіяна шкода, а також був зупинений рух по вул. Морозова на дві години, внаслідок чого ВАТ «ХЗТД» було завдано збитки;

в) за договором між МП «Сервіс» і тарним заводом, останній зобов’язувався виготовити з лісу замовника 100 тис. ящиків для овочів і фруктів. Оскільки ліс від постачальників прибув невчасно, за другим договором тарний завод продав МП «Сервіс» 60 тис. ящиків. Після прибуття лісу тарний завод використав його для виготовлення бочкотари, а від виконання першого договору відмовився;

г) Климова здала у ломбард килим. В результаті пожежі в ломбарді килим згорів;

д) за договором охорони між РВВС і Дорошенко квартира останнього була взята під охорону. Під час відсутності господаря з квартири було викрадено гроші, відеоапаратуру, одяг;

е) через прорив на газопроводі високого тиску згоріло кілька квартир у розташованих поруч із місцем аварії будинках, повністю зруйновані будинки Жаворенко і Кузнєцова;

є) до дільничного інспектора міліції звернулась Хомко із заявою, що її сусіди Гунтер залили водою квартиру, в результаті чого необхідно провести ремонт кухні і коридору. Інспектор у прийнятті заяви відмовив.

Визначіть порядок і способи захисту цивільних прав у наведених вище ситуаціях.

 

 

Варіант № 4.

 

Теоретичне питання

Поняття, ознаки та значення юридичних осіб.

 

Практичне завдання №1

Горик вирішив особисто створити товариство з обмеженою відповідальністю: підготував його статут, сплатив реєстраційний збір й звернувся до державного реєстратора з проханням про реєстрацію. Державний реєстратор відмовив Горику у прийнятті документів з таких причин:

1. Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути щонайменше дві особи, одна з яких – юридична.

2. Крім статуту, має бути подано засновницький договір.

3. Немає документа з банку про формування статутного фонду.

4. Немає заяви з проханням про держреєстрацію ТОВ.

Чи вірною є відмова у прийнятті документів за переліченими підставами? Проаналізуйте ситуацію згідно із законом.

Практичне завдання №2

Шандиба, що був приватним підприємцем, подав заяву до господарського суду про ініціювання процедури банкрутства АТ «Прогрес». Свої вимоги Шандиба підкріпив фінансовими документами про несплату йому з боку АТ «Прогрес» 20 тис. гривень протягом п’яти місяців за договором на поставку лісу-кругляку. Свої зобов’язання Шандиба виконав своєчасно, про що надав акт приймання-передання товару, підписаний сторонами.

Суддя відмовився ініціювати процедуру банкрутства й не прийняв заяву через такі причини:

1. Недостатньою є сума боргу.

2. Фізична особа не може ініціювати процедуру банкрутства.

Проаналізуйте ситуацію. Чи вірними є доводи суду?

 

Варіант № 5.

 

Теоретичне питання

 1. Поняття, ознаки та види особистих немайнових прав.

Практичне завдання №1

Макарова пред’явила позов до Грибкової про відшкодування моральної шкоди за втручання в особисте життя. В описовій частині позовної заяви позивачка вказала, що була заручена зі студентом-іноземцем Аль - Герімджаном, але він відмовився укладати з нею шлюб після того, як Грибкова, яка працювала охоронцем у під’їзді, розповіла про обставини особистого життя Макарової (пізні повернення додому на автомобілях престижних марок, гучні та часті гулянки протягом усієї ночі, попереднє розірвання шлюбу, неохайність і таке інше).

З´ясуйте, чи відбулося втручання в особисте життя? Яким чином захищати особисті немайнові права?

Практичне завдання №2

Після проведених спільних перевірок приватного підприємства «Колос» працівниками органів міліції і податкової інспекції адміністрацією ПП «Колос» на дверях було вивішено оголошення: «Корупціонерам: заступнику начальника Ленінського РВВС Кондратову А.П. і податковому інспектору Ряхіну П.Р. вхід на територію приватного підприємства ЗАБОРОНЕНИЙ!».

Проаналізуйте ситуацію та надайте консультацію Кондратову А.П. та Ряхіну П.Р.

 

 

 

Варіант № 6.

 

Теоретичне питання

 

Поняття та види захисту права власності.

Практичне завдання №1

Брат та сестра Бусигіни пред’явили позов до свого вітчима Семенова про право на спадщину половини житлового будинку, що належав їхній померлій матері. Попереднє звернення до нотаріуса щодо спадщини результатів не дало. Нотаріус пояснив, що будинок зареєстрований на Семенова і без його згоди отримати спадщину Бусигіним не можна. Семенов такої згоди не дав. Більше того, Семенов пред’явив зустрічний позов, в якому просив суд визнати будинок його приватною власністю, оскільки під час придбання будинку його дружина, мати Бусигіних, не працювала вже кілька років, а займалась вихованням своїх неповнолітніх дітей і самостійних доходів не мала. До того ж на момент смерті мати Бусигіних вже не була дружиною Семенова, бо вони розірвали шлюб за три місяці до цього, а дітей Бусигіних він не всиновлював.

Як захистити майнові інтереси спадкоємців? Яким має бути рішення суду?

Практичне завдання №2

За рішенням органу місцевого самоврядування земельна ділянка, яка належала на праві власності Овчаренку, підлягала вилученню для суспільних потреб. Овчаренку та його сім'ї в якості компенсації була запропонована квартира з оплатою вартості будинку та плодово-ягідних насаджень. Овчаренко з цією пропозицією не погодився і наполягав на будівництві нового житлового будинку на рівноцінній земельній ділянці. Представник органу місцевого самоврядування стверджував, що не має можливості побудувати новий будинок, оскільки відсутні будматеріали та кошти, а також, бракує вільних земельних ділянок для забудови. Представник органу місцевого самоврядування також повідомив: якщо Овчаренко не погодиться на пропозицію, то його будинок буде відключений від мережі енерго – та водопостачання. Овчаренко подав позовну заяву до суду.

Яке рішення повинен винести суд?

 

Варіант № 7.

 

Теоретичне питання

Поняття, підстави виникнення та класифікація зобов’язань.

Практичне завдання №1

Громадянин Польщі Кашик передав управління своїм автомобілем «Volvo» своєму знайомому Сизову (громадянину України), який не мав посвідчення водія, а сам пересів на пасажирське місце. При виїзді з головної на другорядну дорогу Сизов не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем «КамАЗ» під управлінням Демченка, який знаходився в стані легкого алкогольного сп’яніння.

Внаслідок ДТП були пошкоджені обидва автомобілі. Крім того, водій Сизов отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Кашик пред’явив позов про відшкодування шкоди до АТП, якому належав автомобіль «КамАЗ». АТП позов не визнало і вказало, що оскільки Демченко був у нетверезому стані, то він і повинен відповідати.

В адміністративних матеріалах ДАІ, наданих суду, було відзначено, що зіткнення відбулося з вини обох водіїв.

Які зобов’язальні правовідносини виникли між учасниками ДТП і що є підставою їх виникнення?

Практичне завдання №2

Сіренко отримав кредит для закінчення будівництва житлового будинку в сумі 25 000 грн строком на 3 роки. При укладенні кредитного договору був оформлений договір поруки, згідно з яким двоюрідний брат позичальника Тюрін зобов’язувався повертати платежі за кредитним договором у випадку невиконання позичальником свого зобов’язання. Через півтора року після укладення договору Сіренко помер і неповернена банку сума склала 12 000 грн. Банк звернувся до суду про стягнення з громадянина Тюріна зазначеної суми. Тюрін проти позову заперечував, мотивуючи це тим, що смерть Сіренка припиняє зобов’язання з кредитного договору і відповідно припиняється договір поруки. Більше того, Тюрін заявив, що зазначена сума повинна бути стягнена з дружини і сина позичальника, які є підприємцями і, крім того, спадкоємцями Сіренка. Суд задовольнив позов банку, посилаючись на те, що згідно з цивільним законодавством у випадку невиконання зобов’язання, забезпеченого порукою, поручитель відповідає у тому ж обсязі, що і боржник.

Проаналізуйте позиції сторін. Чи правомірне рішення суду?

 

Варіант № 8.

 

Теоретичне питання

 Поняття спадкового права та його система.        

Практичне завдання №1

Катков, громадянин РФ, який постійно проживав у м. Харкові і мав там житловий будинок та інше майно, на власному автомобілі виїхав у довгострокове відрядження у Францію, де через кілька місяців помер.

Визначте місце відкриття спадщини Каткова.

Практичне завдання №2

Внаслідок автомобільної аварії загинуло подружжя Никифорових. Чоловік помер на місці аварії, а дружина – через чотири години в лікарні. У подружжя Никифорових залишилось двоє дітей: син та дочка, а крім них, мати Никифорова віком 72 роки, батько Никифорової віком 65 років та дорослий непрацездатний брат Никифорова, який мешкав разом з подружжям Никифорових.

Визначте коло спадкоємців після смерті подружжя Никифорових.

 

5.1. Інформаційне та методичне забезпечення

 

Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР – М.: Юр.лит.,1972. – 336 с.

Гражданское и семейное право: Конспект ответов на зачете и экзамене / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор. Учеб. пособие. – Харьков.: Эспада, 2006.

 1. Гражданское право Украины. Часть 1 / Под ред. А.А.Пушкина, В.М.Самойленко. Х.: «Основа», 1996.
 2. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.
 3. Пушкин А.А.  Избранные труды. – Харьков: Эспада, 2007. – 480с.
 4. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар.-К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 532 с.
 5. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар.-К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.
 6. Семейное право Украины : Учебник / под.ред. Червоного Ю.С. – К.: Правова еднисть, 2009. – 640 с.
 7. Сімейне право України: Навч. посіб. / За ред. Дзери О.В. – Київ: «Вентурі», 1997.
 8. Сімейне право України: Підручник / За ред.. Є.О.Харітонова, Н.Ю. Голубеної. – К.: Істина, 2010. – 320 с.
 9. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. Семейное право Украины: учебник / Под ред. Ю.С. Червонного. – Х.: ООО «Одиссей». – 520 с.
 10. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За зат. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової.- К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.
 11. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.
 12. Сліпченко С.О., Смотров О.І., Кройтор В.А. Цивільне та сімейне право: Конспект відповідей на заліку та екзамені. Вид. 3-тє, випр. и доп./ Навч. посібник. – Харків: Еспада, 2007. – 336с.
 13. Цивільне право України. Альбом схем: Навчальний посібник. Вид. 3-те, перераб. Та доп. / За аг. ред. Є. О. Мічуріна. – Харків: ФОП Мічуріна Н.О., 2010. – 448 с.
 14. Цивільне право України. У двох частинах. Частина друга. Навчальний посібник / За. заг. ед.. В.А. Кройтора та Ю.І. Чалого. – Харків: Вид-во ХНУВС, 2009 . – 344 с.
 15. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.
 16. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 408 с.
 17. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Вид. 2-е, виправ. та доп./Р.Б. Шишка (кер.авт.кол.), О.Л. Зайцев, Є.О. Мічурін та ін./За ред.. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2008. – 680 с.
 18. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.
 19. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 2 / За ред.. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 392 с.
 20. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.5. Кн. 2. Договірне право: Ч.1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336с.
 21. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.V. Кн. 1. Загальні положення зобов’язального права /Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2005. – 224 с.
 22. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 736 с.
 23. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.
 24. Червоний Ю. Поняття предмета і методу сімейного права України // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 4. – С.157-170.

           Товарный знак, промышленный образец, указание происхождения и недобросовестная конкуренция / Основные понятия и терминология/. Коллектив авторов. Прага, 1965. – 614 с.

 1. Толочко, О.Н. Международная охрана интеллектуальной собственности : пособие / О.Н.Толочко. – Гродно : ГрГУ, 2008. – 179 с.
 2. Тыцкая Г.И., Мамиофа И. Е., Мотылева В.Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний мест происхождения товаров в капиталистических странах. М. – 1986. – 236 с.
 3. Цивільне право України : підручник : у 2 кн. / [за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової]. – 2-е вид., допов. і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.
 4. Цивільне право України : підручник: у 2 кн. / [за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової]. – 2-е вид., допов. і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 736 с.
 5. Цивільне право України. Академічний курс : підруч. : у двох томах / [за заг. ред. Я. М. Шевченко]. Т. 1. Загальна частина. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с.
 6. Цивільне право України. Академічний курс : підруч. : у двох томах / [за заг. ред. Я. М. Шевченко]. Т. 2. Особлива частина. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 408 с.
 7. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. — Одеса, 2003. — 856 с.
 8. Цивільний кодекс України: Наук.-практ. коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Ін Юре, 2004. — Ч.2. — 896 с.
 9. Цірат А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн.-практ.пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с.
 10. Черячукин В.В. Право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных в Российской Федерации и зарубежных странах: Учеб. пособие / Под ред. Н.М. Коршунова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 127 с.
 11. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула: Автограф, 2001. – 720 с.
 12. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 2: Товар. Торговые сделки. – М.: «Статут», 2003. – 544 с.
 13. Шишка Р. Б. Правова охорона інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. — X., 2002. — 354 с.
 14. Шишка Р. Б. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні : монографія / Р. Б. Шишка. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 362 с.
 15. Штумф Г. Лицензионный договор / Пер. с нем. Под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. М.: Прогресс., 1988. – 480 с.

 

5. 2. Нормативні акти Нормативно-правові акти

Бернська конвенція «Про охорону літературних і художніх творів» від 9 вересня 1886 р. Діє Паризький Акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.

 1. Господарський процесуальний кодекс від 6 листопада 1991 р. N 1798-XII.
 2. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прий      нятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. .
 3. Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право» від 20 вересня 2001 р. N 2733-III.
 4. Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми» від 20 вересня 2001 р. N 2732-III.
 5. Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення» від 20 вересня 2001 р. N 2730-III.
 6. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм» від 23.03.2000 № 1587-Ш.
 7. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. N 4038–XII.
 8. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг // Офіційний вісник України, 2001. – № 34. – Ст. 1615.
 9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. N 8073-X.
 10. Конституція України від 28 червня 1996 р. . – К. : Парлам. Вид-во, 2006.
 11. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. N 2341-III.
 12. Міжнародна конвенція «Про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення» від 26.10.61 р.
 13. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, компʼютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності» від 04.05.2005 № 273.
 14. Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. N 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз».
 15. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.
 16. Положення про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки від 28.01.2002 № 47.
 17. Положення про Комісію Держпатенту України з атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджено Наказом Держпатенту України від 30 серпня 1994 р. № 95.
 18. Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 938.
 19. Постанова від 22.06.1927р. «Про введення в дію Положення про фірму» зі змінами та доповненнями, внесеними постановою ЦИК и РНК Союза РСР від 17.08.1927 р.
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1994 р. № 705 «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів».
 21. Постанова Кабінету міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, повʼязані з охороною прав на обʼєкти інтелектуальної власності».
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.1993 № 611 «Про перелік відомостей, які не складають комерційну таємницю».
 23. Постанова КМУ «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27.12.2001 № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2369.
 24. Постанова КМУ «Про затвердження винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядок їх виплати» від 18.01.2003 р. – №71.
 25. Постанова КМУ «Про затвердження мінімальних ставок авторської винагороди (роялті) за публічне виконання, публічній показ, публічне сповіщення або ретрансляцію /повторне публічне сповіщення/ творів науки, літератури і мистецтва» від 18.01.2003 №72.
 26. Постанова КМУ «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання обʼєктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 129.
 27. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок зберігання та перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів та фонограм» від 13.10.2000 р. №1555.
 28. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116.
 29. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, повʼязаних з захистом права інтелектуальної власності».
 30. Указ Президента України № 436/2011 «Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України» від від 8 квітня 2011 р.
 31. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV
 32. Цивільний процесуальний кодекс від 18.04.2004 р. 1618-IV.

 

 

[1] Із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України № 4 від 24.04.81 р., № 13 від 25.12.92 р., № 15 від 25.05.98 р.