Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

Завдання для виконання контрольних робіт

з курсу ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО, частина І

для студентів 4-го курсу факультету заочного навчання №2

Варіант 1

 

Методичні вказівки

Контрольна робота повинна бути виконана по одному з чотирьох варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з  літер від “А” до “Д” включно, пишуть роботу по  першому варіанту, від “Е” до “К” – по другому, від “Л” до “П” – по третьому. “Р” до “Я” – по четвертому Робота, виконана з порушенням цієї вимоги не буде прийматися на рецензію.

Контрольна робота складається з теоретичної частини, задіч та тестових завдань.

Тексти завдань, задач та питання тестів переписувати у зошит не слід, необхідно зазначити лише номер варіанту, номер задачі або тесту, і правильну відповідь. Приступаючи до відповіді на запитання і розв'язання задач, студент повинен насамперед з’ясувати зміст завдання чи задачі, суттєвість спору, що виник, та всі обставини справи.

Після цього визначити теми, що вимагають вивчення для правильної відповіді на запитання задачі.

Далі необхідно уважно проаналізувати доводи сторін і дати їм оцінку з точки зору чинного законодавства. Якщо у завданні вже наведене рішення суду чи іншого органу, необхідно оцінити його обґрунтованість і законність. Окрім цього обов'язково потрібно висвітлити теоретичні питання, поставлені в завданні у зв'язку з запропонованою ситуацією. При цьому не можна доповнювати чи змінювати умови завдань, бо в їхньому тексті містяться всі дані, необхідні для рішення.

Відповіді на запитання, поставлені у контрольній роботі повинні бути юридично грамотними, теоретично та законодавчо обґрунтованими. Рішення задач повинні ґрунтуватися на конкретних нормах чинного цивільного законодавства: Цивільного кодексу України, Законах України, Постановах Пленуму Верховного Суду України та інших.

Не слід посилатися в обґрунтуванні рішення на підручник, монографічну або іншу літературу. Відповідь повинна бути чіткою, конкретною та однозначною.

Обсяг контрольної роботи 20-25 сторінок шкільного зошиту.

Контрольна робота повинна бути здана на рецензію не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Студенти, що не здали в у строк контрольну роботу не допускаються до складання іспиту або заліку з курсу цивільне та сімейне право.

 

Завдання:

 

 1. Проведіть розмежування між предметом регулювання майнових відносин цивільним законодавством та господарським законодавством.
 2. Як ви розумієте терміни «приватне право», «публічне право»? Обґрунтуйте свою відповідь.
 3. Назвіть відмінності :між суб’єктивним цивільним правом і правоздатністю;між цивільним правом і цивільним законодавством.
 4. Якщо мати на увазі рішення суду як одну з можливих підстав виникнення цивільних прав і обов’язків, то чого не вистачає у списку: правовстановлююче, правозмінююче, правоприпиняюче.
 5. Наведіть приклади цивільно-правових інститутів та підгалузей цивільного права.

 

 

 

Задача 1

Між заводом "Верстатобуд" та приватним підприємством "Космос" був укладений договір поставки, за яким завод повинен був передати деревообробні верстати на суму 10 000 грн. Завод свої зобов’язання виконав вчасно, але приватне підприємство не розрахувалося за отримані верстати. Завод звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з приватного підприємства суми заборгованості та моральної шкоди за невиконання умов договору.

Чи правомірні вимоги заводу? Що буде об’єктом даних правовідносин?

 

Задача 2.

Широке поширення мають Постанови Пленуму Верховного суду України, Роз'яснення Президії Вищого Господарського суду України щодо практики розгляду окремих категорій справ. Якщо доцільність їхнього врахування при підготовці позовних матеріалів (розгляду справи) не викликає сумніву, то наявність оглядових листів Вищого Господарського суду України й окремих правових позицій судової колегії Верховного суду України може і позитивно, і негативно відображатися на правозастосовчий практиці.

Ціль: Обґрунтуйте (з посиланням на відповідні нормативні джерела) допустимість або необхідність застосування прецеденту, у т.ч. відображеного в оглядових листах і правових позиціях вищих судових інстанціях України, як джерела права в українській правовій системі і визначите яку роль у захисті порушених прав і охоронюваних законом інтересів він може грати (позитивну або негативну).

Задача 3.

Міськвиконком видав Самойлову ордер на заняття квартири в багатоквартирному будинку, що знаходиться у віданні ЖЕО № 205.

Назвіть суб'єктів правовідношення, що виникло та підстави його виникнення.

Задача 4.

Литвиненко на власному автомобілі учинив наїзд на Розова, в результаті чого Розов помер. За декілька місяців до цього випадку Розов уклав договір страхування життя з страховою компанією «Гарант».

Скільки, які і між ким виникли правовідносини? Назвіть підстави виникнення кожного з них.

Задача 5

15 травня 2004 року були підписані установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю «Море». Директором товариства в цей же день загальними зборами учасників був призначений Іванюк О.П. 26 травня 2004 року Іванюк О.П. уклав договір з приватним підприємством «Берег» про оренду складських приміщень. Через 10 днів ПП «Берег» направило до ТОВ “Море” лист, у якому зазначалося , що договір оренди вважається не укладеним, в зв’язку з тим, що ТОВ «Море» було зареєстровано 30 травня, тобто пізніше ніж уклали договір, а відповідно до ст. 87,91 ЦК України правоздатність юридичної особи виникає в момент державної реєстрації.

ТОВ «Море» договори, укладені директором від імені товариства до моменту реєстрації, визнає такими, що укладені з товариством, про що свідчить рішення загальних зборів учасників товариства від 16 червня 2004 року.

Проаналізуйте правові позиції сторін та вирішіть спір.

 

Доберіть правильні відповіді; зверніть увагу на правильність та повноту формулювання відповідей; при необхідності вкажіть на можливу варіантність відповідей

 

1. Цивільне право може розглядатися :

1)    як галузь права;

2)    як галузь, як наука, як навчальна дисципліна;

3)    як наука.

 

2. Засадами цивільного права є:

1)    свобода договору;

2)    свобода особистості;

3) невідчужуваність;

4) підзвітність і підконтрольність юридичних осіб перед реєстраційними органами державної влади;

5)    юридична рівність сторін;

6) свобода підприємницької діяльності;

7) презумпція невинуватості;

8) сполучення місцевих і державних інтересів;

9) презумпція винуватості;

10)всебічна охорона власності;

11)неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;

12)неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом;

13) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

14)судовий захист цивільного права та інтересу;

15)справедливість, добросовісність та розумність;

16)змінюваність посадових осіб органів місцевого самоврядування.

17)справедливість, добросовісність та розумність;

18)змінюваність посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 

3. Суб’єктивне право — це:

1) належна міра поведінки зобов’язаної особи;

2)    можливість суб’єкта цивільного права використовувати права, які забезпечуються та гарантуються державою;

3)    необхідність належної поведінки зобов’язаної особи перед уповноваженою особою;

4)    можливість мати деліктоздатність;

5)можливість створювати для себе обов’язки

 

4. Допредметацивільногоправаналежать:

1)    майнові та сімейні відносини;

2)    особисті немайнові та майнові відносини;

3)    майнові відносини;

4)    особисті немайнові відносини.

 

5. Види цивільно-правових відносин:

1)абсолютні та відносні;

2)абсолютні, відносні; активні, пасивні; майнові, немайнові; речові, зобов’язальні; регулятивні, охоронні

3)майнового та немайнового характеру

4)заперечні та активні відносини.

 

6. До джерел цивільного права відносять:

1)    Конституцію України;

2)    закони України;

3)    естетичні норми;

4)    постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах;

5)    акти місцевого самоврядування;

6)    моральні норми;

7)    релігійні норми;

8)    постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах;

9)міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

 

7. На які правочини піклувальник не може давати згоди?

1)               на відмову від майнових прав підопічного з дозволу органів опіки та піклування;

2)               на укладення договорів щодо цінного майна з дозволу ор­ганів опіки та піклування;

3)               на укладення будь-яких договорів між підопічним та сво­єю дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими ро­дичами;

4)                                                                                                                                 на укладення договорів між підопічним та своєю дружи­ною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у позичку.

 

 


Завдання для виконання контрольних робіт

з курсу ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО, частина І

для студентів 4-го курсу факультету заочного навчання №2

Варіант 2

Методичні вказівки

Контрольна робота повинна бути виконана по одному з чотирьох варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з  літер від “А” до “Д” включно, пишуть роботу по  першому варіанту, від “Е” до “К” – по другому, від “Л” до “П” – по третьому. “Р” до “Я” – по четвертому Робота, виконана з порушенням цієї вимоги не буде прийматися на рецензію.

Контрольна робота складається з теоретичної частини, задіч та тестових завдань.

Тексти завдань, задач та питання тестів переписувати у зошит не слід, необхідно зазначити лише номер варіанту, номер задачі або тесту, і правильну відповідь. Приступаючи до відповіді на запитання і розв'язання задач, студент повинен насамперед з’ясувати зміст завдання чи задачі, суттєвість спору, що виник, та всі обставини справи.

Після цього визначити теми, що вимагають вивчення для правильної відповіді на запитання задачі.

Далі необхідно уважно проаналізувати доводи сторін і дати їм оцінку з точки зору чинного законодавства. Якщо у завданні вже наведене рішення суду чи іншого органу, необхідно оцінити його обґрунтованість і законність. Окрім цього обов'язково потрібно висвітлити теоретичні питання, поставлені в завданні у зв'язку з запропонованою ситуацією. При цьому не можна доповнювати чи змінювати умови завдань, бо в їхньому тексті містяться всі дані, необхідні для рішення.

Відповіді на запитання, поставлені у контрольній роботі повинні бути юридично грамотними, теоретично та законодавчо обґрунтованими. Рішення задач повинні ґрунтуватися на конкретних нормах чинного цивільного законодавства: Цивільного кодексу України, Законах України, Постановах Пленуму Верховного Суду України та інших.

Не слід посилатися в обґрунтуванні рішення на підручник, монографічну або іншу літературу. Відповідь повинна бути чіткою, конкретною та однозначною.

Обсяг контрольної роботи 20-25 сторінок шкільного зошиту.

Контрольна робота повинна бути здана на рецензію не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Студенти, що не здали в у строк контрольну роботу не допускаються до складання іспиту або заліку з курсу цивільне та сімейне право.

 

 

Завдання:

 

1. Здійснення особою своїх цивільних прав на власний розсуд означає, по-перше, здійснення суб’єктивного права, по-друге, не використання його, а що по-третє?

2. На прикладі будь-якого закону,який регулює особисті немайнові відносини,покажіть дію його у часі,у просторі та за колом осіб.

3. В чому полягає значення роз’яснень Вищого Господарського суду України, і чи є ці роз’яснення джерелами цивільного права.

4. Поясніть термін «складний юридичний факт».,та наведіть приклад.

5. Позбутися майнового права можна, передавши його іншій особі за безвідплатним договором - це по-перше. Позбутися май нового права можна за відплатним договором - це по-друге. А як по-третє?

 

Задача 1

Громадянка Токар звернулася до поштового відділення зв¢язку з проханням переказати 20 доларів США на користь комунального підприємства в якості квартирної плати. Співробітники на пошті відмовилися переказувати кошти в іноземній валюті.

Токар звернулася за консультацією до юриста.

Яке роз’яснення їй потрібно дати?

 

Задача 2.

Одеська філія Київського державного підприємства «Сокіл» звернулася до банку з заявою про відкриття поточного рахунку. Банк відмовив філії у відкриті рахунку у зв’язку з тим, що не було подано свідоцтво про державну реєстрацію філії та її статут. Чи обґрунтовані вимоги банку? На підставі яких документів діють філії та представництва юридичної особи?

 

Задача 3.

14 – річний Олексій Дьомін поступив на роботу у товариство з обмеженою відповідальністю. Через декілька місяців до директора товариства прийшов батько Дьоміна й розповів, що Олексій нерозумно витрачає свій заробіток: купує дуже дорогі речі, відвідує ресторани і т.д. В той же час сім’я зазнає матеріальних труднощів, оскільки в сім’ї крім Олексія є ще двоє маленьких дітей. До того ж мати Олексія є непрацездатною за станом здоров’я. Директор з розумінням віднісся до проблем сім’ї і розпорядився видавати Олексію на руки лише частину заробітної плати, а іншу частину видавати його батькам.

Чи правильно вчинив директор?

Задача 4.

Литвиненко належить на праві приватної власності автомобіль.

Охарактеризуйте існуюче правовідношення, назвіть його суб'єктів. Що є об'єктом даного правовідношення? Які цивільні права та обов'язки складають його зміст?

 

Задача 5.

Миронов пред’явив позов до готелю “Владлена” про стягнення вартості пальто, костюма та електробритви, які було викрадено у нього під час проживання у готелі. Готель заперечував проти позову, посилаючись на те, що Миронов знаходився у загальному номері і відповідно з розпорядженням адміністрації готелю повинен був здати свої речі у камеру схову, яка працює цілодобово. У зазначеному розпорядженні говориться також, що адміністрація не несе відповідальності за зникнення з номерів готелю речей, що не були здані до камери схову. Це розпорядження висить у готелі на видному місці, і Миронов не міг не знати про встановлені у готелі правила. Адвокат Миронова звернув увагу суду на те, що розпорядження адміністрації готелю не нормативний акт та не відповідає ст. 975 Цивільного кодексу України, відповідно до якої готель відповідає за схоронність речей, що знаходяться у відведеному для проживання приміщенні.

Представник готелю посилався в свою чергу на п. 31 Правил проживання у готелях міста, затверджених головою адміністрації міста, в якому сказано, що готель не відповідає за втрату речей, які не були здані на зберігання.

Яке рішення повинен винести суд? Що таке юридична сила закону, в чому її практичне значення?

 

Доберіть правильні відповіді; зверніть увагу на правильність та повноту формулювання відповідей; при необхідності вкажіть на можливу варіантність відповідей

 

1. Виконання цивільного обов’язку:

1)    не може бути юридичним фактом;

2) інколи є юридичним фактом;

3) завжди є юридичним фактом.

 

2. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин:

1)    диспозитивний;

2)    регулюючий метод;

3)    суспільні відносини приватного характеру;

4)    активні відносини.

 

3. Суб'єктивний обов'язок - це:

1)  необхідність належної поведінки зобов'язаної особи перед уповноваженою особою;

2)  абсолютне право суб'єкта;

3)  можливість суб'єкта мати правоздатність;

4)  можливість суб'єкта цивільного права використовувати права, які забезпечуються та гарантуються державою.

 

4. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є:

1)договори та інші правочини;

2)дії фізичних осіб;

3)завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;

4)створення літературних творів;

5)усиновлення;

6)створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;

7)трудові договори;

8)заповіт;

9) прийняття спадщини;

10) укладання шлюбу

 

5. Хто є учасниками цивільних відносин?

1) фізичні та юридичні особи;

2) фізичні, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права;

3) фізичні, юридичні особи та держава;

4) фізичні, юридичні особи, держава та територіальні громади

 

6. Метод цивільного права - це:

1)    засоби та способи впливу на фізичних осіб;

2) сукупність прийомів та засобів впливу на учасників цивільних правовідносин;

3)    сукупність цивільно-правових норм;

4)вплив за допомогою цивільно-правової відповідальності

 

7. Система цивільного права:

1)    внутрішнє розташування норм права в основних нормативних актах;

2)    загальне розташування норм в нормативному акті;

3)    окремі норми цивільного права;

4)    система нормативних актів.

 

 


Завдання для виконання контрольних робіт

з курсу ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО, частина І

для студентів 4-го курсу факультету заочного навчання №2

Варіант 3

Методичні вказівки

Контрольна робота повинна бути виконана по одному з чотирьох варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з  літер від “А” до “Д” включно, пишуть роботу по  першому варіанту, від “Е” до “К” – по другому, від “Л” до “П” – по третьому. “Р” до “Я” – по четвертому Робота, виконана з порушенням цієї вимоги не буде прийматися на рецензію.

Контрольна робота складається з теоретичної частини, задіч та тестових завдань.

Тексти завдань, задач та питання тестів переписувати у зошит не слід, необхідно зазначити лише номер варіанту, номер задачі або тесту, і правильну відповідь. Приступаючи до відповіді на запитання і розв'язання задач, студент повинен насамперед з’ясувати зміст завдання чи задачі, суттєвість спору, що виник, та всі обставини справи.

Після цього визначити теми, що вимагають вивчення для правильної відповіді на запитання задачі.

Далі необхідно уважно проаналізувати доводи сторін і дати їм оцінку з точки зору чинного законодавства. Якщо у завданні вже наведене рішення суду чи іншого органу, необхідно оцінити його обґрунтованість і законність. Окрім цього обов'язково потрібно висвітлити теоретичні питання, поставлені в завданні у зв'язку з запропонованою ситуацією. При цьому не можна доповнювати чи змінювати умови завдань, бо в їхньому тексті містяться всі дані, необхідні для рішення.

Відповіді на запитання, поставлені у контрольній роботі повинні бути юридично грамотними, теоретично та законодавчо обґрунтованими. Рішення задач повинні ґрунтуватися на конкретних нормах чинного цивільного законодавства: Цивільного кодексу України, Законах України, Постановах Пленуму Верховного Суду України та інших.

Не слід посилатися в обґрунтуванні рішення на підручник, монографічну або іншу літературу. Відповідь повинна бути чіткою, конкретною та однозначною.

Обсяг контрольної роботи 20-25 сторінок шкільного зошиту.

Контрольна робота повинна бути здана на рецензію не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Студенти, що не здали в у строк контрольну роботу не допускаються до складання іспиту або заліку з курсу цивільне та сімейне право.

 

Завдання:

 

 1. Проведіть порівняльний аналіз положень Книги 1 «Загальні положення» ЦК України та Розділу 1 «Загальні положення» ЦК УРСР. Відповідь відобразіть схематично.
 2. Визначте співвідношення цивільного права та цивільного законодавства.
 3. Поясність терміни: «правовстановлюючий юридичний факт», «правозмінюючий юридичний факт», «правоприпиняючий юридичний факт.
 4. Розшифруйте запис: «Цивільний обов’язок, особа, поведінка, відповідальність, договір, закон, інше».
 5. Наведіть приклади застосування аналогії права та аналогії закону в цивільному праві.

 

Задача 1.

Діти, граючи у футбол м’ячем, розбили вікно у сусідньому домі. Потім з’ясувалося, що дитина 15 років, проживає з опікуном, і при цьому з 14 років працює кур’єром на пошті.

Хто в даному випадку буде відповідати за дії дитини?

 

Задача 2.

До Вас звернувся громадянин Сахін О.О. з проханням надати консультацію з такого приводу. В його власності находиться земельна ділянка, на якої збудований дім, який він використовує для проживання і який придбав в 2002 році. Земельна ділянка не була огороджена на момент придбання ним нерухомості, як йому стало відомо від сусідів, так було з моменту заселення вулиці. Під час виготовлення технічної документації для оформлення державного акту на право приватної власності на землю технічними працівниками було встановлено, що гараж сусіда виходить за межу фізичних границь і фактично на півметра знаходиться на території, яка відноситься до прибудинкової та повинна знаходитися в користуванні гр. Сахіна О.О.

Охарактеризуйте порядок і форми захисту порушених прав гр. Сахіна О.О. Чи можливо в цьому випадку здійснення самозахисту цивільних прав?

Задача 3.

Комаров зняв квартиру, що належить на праві приватної власності Сурмі, строком на 1 рік.

Охарактеризуйте правовідношення, що виникло. Назвіть суб'єктів, об'єкт, зміст і підставу виникнення зазначеного правовідношення.

Задача 4.

Орчакова звернулася до суду с заявою про оголошення померлим її чоловіка. В заяві вона пояснила, що Орчаков був членом риболовецького підприємства і працював на сейнері майстром по обробленню риби. Дев’ять місяців тому він, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, випав із шлюпки і потонув. До заяви додавалися акт про нещасний випадок та постанова слідчого прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі Орчакова. Заявниця мотивувала своє прохання тим, що органи РАЦС відмовляють у реєстрації смерті її чоловіка без рішення суду.

Як повинен учинити суд ?

Задача 5.

Леонтович регулярно виконував роботи по виготовленню та реєстрації веб - сайтів на підставі договорів підряду із замовниками. Під час виконання замовлення на виготовлення сайту підприємства “Південь” Леонтович тяжко захворів, потрапив у лікарню і тому здав замовлення на 25 днів пізніше встановленого в договорі строку. Підприємство “Південь” висунуло вимогу про зменшення оплати за виконану роботу на відповідну суму. Леонтович не погодився на зниження вартості виконаної роботи, посилаючись на те, що договором підряду не передбачено випадків зменшення оплати за виконану роботу, а порушення ним строку договору сталося з причин, які він не міг передбачити і запобігти їм, тобто не з його вини.

Підприємство “Південь” звернулося до суду і в позові зазначило, що Леонтович як підприємець повинен відповідати за невиконання умов договору незалежно від його вини, а його посилання на хворобу не повинно прийматися до уваги.

Заперечуючи проти позову підприємства “Південь”, Леонтович стверджував, що він не вважає себе приватним підприємцем, оскільки ніде в якості такого не зареєстрований.

Чи повинен Леонтович відповідати за прострочення виконання умов договору підряду

 

Доберіть правильні відповіді; зверніть увагу на правильність та повноту формулювання відповідей; при необхідності вкажіть на можливу варіантність відповідей

 

1. Який із перерахованих інститутів не входить до загальної частини цивільного права?

1) представництво;

2) об'єкти цивільних відносин;

3) строки та терміни;

4) договірні зобов'язання.

 

2. Зважене вирішення питань регулювання цивільних відносин з урахуванням інтересів усіх учасників, а також інтересів громадян — це:

1) толерантність;

2) справедливість;

3)розумність;

4))добросовісність

 

3. Функції цивільного права:

1)   регулятивна, охоронна, компенсаційна;

2)   карна функція;

3)   виховна функція;

4)   абсолютна та пасивна функції;

5)   каральна;

6) регулятивна;

7)   компенсаторна;

8) охоронна;

9)   превентивна;

10)управлінська.

 

4. Характернимирисамиметодуцивільногоправає:

1)    організаційна єдність;

2)    диспозитивність норм

3)    юридична рівність сторін ;

4)     судовий засіб вирішення спорів між учасниками цивільно-правових відносин;

5)імперативність норм;

6)застосування цивільно-правових санкцій;

7)вплив за допомогою державно-владних повноважень.

 

5. Диспозитивний метод – це…?

1) метод заборон та приписів;

2) метод дозволу;

3) такого методу в цивільному праві не існує;

 

6. Прагнення сумлінно захистити цивільні права та забезпечити виконання цивільних обов’язків - це:

1)    розумність;

2) справедливість;

3) добросовісність;

4) пунктуальність.

 

7. Цивільне право як наука - це:

1) сукупність правових норм;

2) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про за­кономірності становлення і розвитку цивільно-правових явищ;

3) сукупність суспільних відносин;

4) сукупність засобів та прийомів впливу


Завдання для виконання контрольних робіт

з курсу ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО, частина І

для студентів 4-го курсу факультету заочного навчання №2

Варіант 4

 

Методичні вказівки

Контрольна робота повинна бути виконана по одному з чотирьох варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з  літер від “А” до “Д” включно, пишуть роботу по  першому варіанту, від “Е” до “К” – по другому, від “Л” до “П” – по третьому. “Р” до “Я” – по четвертому Робота, виконана з порушенням цієї вимоги не буде прийматися на рецензію.

Контрольна робота складається з теоретичної частини, задіч та тестових завдань.

Тексти завдань, задач та питання тестів переписувати у зошит не слід, необхідно зазначити лише номер варіанту, номер задачі або тесту, і правильну відповідь. Приступаючи до відповіді на запитання і розв'язання задач, студент повинен насамперед з’ясувати зміст завдання чи задачі, суттєвість спору, що виник, та всі обставини справи.

Після цього визначити теми, що вимагають вивчення для правильної відповіді на запитання задачі.

Далі необхідно уважно проаналізувати доводи сторін і дати їм оцінку з точки зору чинного законодавства. Якщо у завданні вже наведене рішення суду чи іншого органу, необхідно оцінити його обґрунтованість і законність. Окрім цього обов'язково потрібно висвітлити теоретичні питання, поставлені в завданні у зв'язку з запропонованою ситуацією. При цьому не можна доповнювати чи змінювати умови завдань, бо в їхньому тексті містяться всі дані, необхідні для рішення.

Відповіді на запитання, поставлені у контрольній роботі повинні бути юридично грамотними, теоретично та законодавчо обґрунтованими. Рішення задач повинні ґрунтуватися на конкретних нормах чинного цивільного законодавства: Цивільного кодексу України, Законах України, Постановах Пленуму Верховного Суду України та інших.

Не слід посилатися в обґрунтуванні рішення на підручник, монографічну або іншу літературу. Відповідь повинна бути чіткою, конкретною та однозначною.

Обсяг контрольної роботи 20-25 сторінок шкільного зошиту.

Контрольна робота повинна бути здана на рецензію не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Студенти, що не здали в у строк контрольну роботу не допускаються до складання іспиту або заліку з курсу цивільне та сімейне право.

 

Завдання:

 

 1. В яких значеннях може застосовуватися термін «цивільне право»?
 2. Чим відрізняються цивільні правовідносини від конституційних, фінансових, адміністративних та інших правовідносин?
 3. Вони є суб’єктами не приватного, а публічного права, участь у цивільних відносинах для них є не головним призначенням, а може зумовлюватися певною ситуацією. Назвіть їх.
 4. Як Ви розумієте участь держави у цивільних правовідносинах?
 5. Визначте особливості змісту правоздатності іноземців та осіб без громадянства

 

Задача 1.

До директора товариства з обмеженою відповідальністю “Вересень” звернувся водій цього підприємства Тихонов С.А. з проханням видати йому позику у розмірі 1 тис. грн. для проведення ремонту у власній квартирі. Директор пояснив, що згідно зі статутом товариства клопотання про видачу позики працівникам порушується загальними зборами трудового колективу і запропонував Головченко С.А. звернутися з відповідною заявою до зборів.

На чергових загальних зборах трудового колективу було вирішено клопотати перед керівництвом підприємства про видачу позики у розмірі 1 тис. грн. касиру Петровій Н.О. для лікування, Тихонову С.А. загальні збори трудового колективу відмовили у порушенні клопотання.

Тихонов С.А. був незадоволений рішенням загальних зборів трудового колективу і звернувся до адвокатської контори з проханням скласти позовну заяву про стягнення моральної шкоди, де загальні збори трудового колективу були б відповідачем.

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.

 

Задача 2.

Цегляний завод відповідно до укладеного договору поставки повинен був відвантажити будівельному комбінату 20 тисяч штук цеглі. Наприкінці року, у межах якого припинялася дія договору, завод відвантажив тільки 9 тисяч штук, а решту 11 тисяч штук поставив на протязі першого кварталу наступного року. Зважаючи на те, що з 1 січня постановою уряду були підвищені ціни на цегляну продукцію, між сторонами виникла суперечка. Поставник вимагав, щоб 11 тисяч штук цеглі було оплачено за новими цінами, бо в іншому разі він понесе збитки. Покупець настоював на тому, що розрахунок має бути за старими цінами.

Як вирішити даний спір?

Задача 3.

Громова опублікувала в місцевій газеті оголошення про виплату грошової винагороди тому, хто знайде її зниклу собаку. Собаку знайшла і доставила за зазначеною в газеті адресою Лугова.

Чи виникло цивільне правовідношення? Якщо так, то що є підставою його виникнення?

Задача 4.

Визнаний у встановленому законом порядку недієздатним громадянин Петров на протязі декількох місяців купував по одній кульковій ручці в день в одному й тому ж магазині. Призначена опікуном його дружина принесла до магазина всі придбані ручки і звернулася до директора магазину з вимогою повернути сплачені за них гроші.

Директор магазину відмовився виконувати вимоги дружини Петрова, посилаючись на те, що Петров укладав дрібні побутові угоди, які будь-який громадянин вправі укладати самостійно.

Хто правий в цьому спорі?

 

Задача 5.

15 лютого 2004 року АТ “Промавтоматика” звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з ТОВ “Троянда” 100 тис. грн. за заподіяну шкоду. У процесі судового розгляду було встановлено, що дійсно була нанесена шкода у розмірі 100 тис. грн., але 10 лютого 2004 року Одеським міськвиконкомом було прийняте рішення, яким була відмінена реєстрація товариства у зв’язку з його самоліквідацією. При цьому печатка товариства на момент розгляду справи судом була вже знищена, банківський рахунок закритий, майно товариства розділено між його учасниками.

Представники АТ заперечували, що оскільки ТОВ “Троянда” не виключене з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, то не вважається, що воно припинило свою діяльність.

Вирішіть спір.

 

Доберіть правильні відповіді; зверніть увагу на правильність та повноту формулювання відповідей; при необхідності вкажіть на можливу варіантність відповідей

 

1. Цивільна правоздатність фізичної особи - це:

1)    здатність фізичної особи мати цивільні права та обов’язки;

2)    здатність фізичної особи набувати цивільні обов’язки;

3)    здатність фізичної особи здійснювати цивільні обов’язки;

4)    здатність фізичної особи розпоряджатися своїми правами.

 

2. Підстави визнання фізичної особи недієздатною:

1)     якщо фізична особа вживає алкоголь та психотропні речовини;

2)     якщо фізична особа ставить в скрутне матеріальне становище себе і свою сім’ю;

3)якщо фізична особа тяжко захворіла;

4)якщо фізична особа внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

 

3. Які особи є частково дієздатними?

1)               особи, які не досягли 15 років;

2)               особи, які не досягли 14 років;

3)               особи у віці від 14 до 18 років;

4)               особи у віці від 16 до 18 років.

 

4. Способи утворення юридичних осіб:

1)    розпорядчий;

2)    указний;

3)    нормативний;

4)    нормативно-явочний;

5)    договірний;

6)    дозвільний;

7)    законний;

8)    судовий;

9)реєстраційний

 

5. Здатність обирати собі представника та самому бути пред­ставником називається:                                        

1)               трансдієздатність;

2)               правоздатність;

3)               тестаментоздатність;

4)               деліктоздатність.

 

6. Цивільна правоздатність юридичної особи - це:

1)    дієздатність юридичної особи;

2)    здатність діяти у межах свого статуту або положення;

3)    здатність мати цивільні права та обов’язки;

4)здатність нести майнову відповідальність

 

7. Юридична особа припиняється в результаті:

1)злиття;

2) виділу;

3) поділу;

4)    приєднання;

5)    перетворення;

6)    санації.