Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Цивільний процес

 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ ТА ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

 

КАФЕДРА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Цивільний процес

 

Програма

нормативної  навчальної дисципліни підготовки бакалаврів

 

напряму підготовки (спеціальність) 6.030401 Правознавство,

6.030402 Правоохоронна діяльність

 

Спеціалізація усі спеціалізації

 

(Шифр за ОПП - ПП20)

 

 

 

 

 

 

 

                                Харків  2013

 

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________2012 Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

Факультету з підготовки слідчих

15 листопада 2012 Протокол № 4

______________     Музичук О.М.

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО

Науково-методична рада

ХНУВС, секція з юридичних дисциплін 

________________2012 Протокол № _______

 

______________     Музичук О.М.

            (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

7 листопада 2012 Протокол № 5

 

 _______________________         Зайцев О.Л

                  (підпис)                       

 

 

 

 

Розробники: Кройтор В.А.,Зайцев О.Л., Михайлов С.В., Сапейко Л.В., Батожська О.В., Головко В.В., Кухарєв О.Є., Мороз О. В., Степаненко Т. В., Бортнік О.Г., Синєгубов О.В., Умецька Г.О., Євко В.О., Кіріченко Т.С., Дьячкова Н.А., Семенова А.П., Кожевникова В.О., Тіхонова М. А., Піхурець О.В., Шишка О.Р., Ясечко С.В., Сліпченко С.О., Мічурін Є.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.– 12 с.

 

Рецензенти:

 

Дідук А.Г., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету Державної податкової служби України.

Мельник К. Ю., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри трудового та господарського права  ХНУВС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Кройтор В.А., Зайцев О.Л., Михайлов С.В. та інші, 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Вступ

 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Цивільний процес»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки (спеціальності) 6.030401 Правознавство, 6.030402 Правоохоронна діяльність

                

Предметом вивчення навчальної дисципліни є цивільне процесуальне право, як галузь права, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна тісно пов’язана з наступними навчальними дисциплінами: цивільне право, земельне право, сімейне право, трудове право, господарський процес, нотаріат, адвокатура, адміністративний процес, кримінальний процес.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальні положення

2. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин

3. Окремі питання цивільного процесу

4. Розгляд справ у порядку позовного провадження

5. Заочний розгляд справ. Розгляд справ в порядку наказного та окремого проваджень

6. Перегляд судових рішень

7. Процесуальні питання пов’язані з виконанням судових рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль за виконанням судових рішень

       8. Провадження у справах за участю іноземних осіб

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільний процес» є вивчення курсантами норм права, що визначають порядок розгляду і вирішення позовних справ, справ наказного провадження і справ окремого провадження, а також порядок звернення судового рішення до виконання та поворот виконання.

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільний процес» є засвоєнні курсантами основних положень чинного цивільного процесуального законодавства України, що регулює суспільні відносини в сфері здійснення правосуддя в цивільних справах та окремих питань примусового виконання рішень суду.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 

знати: на цьому рівні особи, що навчаються, мають засвоїти теоретичні положення, які визначаються програмою курсу, відповідний нормативний матеріал, загальну та спеціальну юридичну термінологію.

вміти: досягнення даного рівня пов’язане з формуванням первісних професійних навиків щодо: вміння застосовувати норми цивільного-процесуального законодавства до конкретних життєвих ситуацій.

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться :

 

1. денна форма навчання (3 роки) 72 години/2 кредитів ECTS;

2. денна форма навчання (4 роки) 180 годин/5 кредитів ECTS;

3. заочна форма навчання (4 роки) 108 годин/3 кредити ECTS;

4. заочна форма навчання (5 років) 180 годин/5 кредитів ECTS.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення

Тема 1. Судова влада і правосуддя в цивільних справах. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

 

Змістовий модуль 2. Суб’єкти цивільних процесуальних відносин

Тема 4. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Тема 5. Учасники цивільного процесу

 

Змістовий модуль 3. Окремі питання цивільного процесу

Тема 6. Доказування та докази у цивільному процесі. Тема 7. Процесуальні строки. Тема 8. Судові витрати. Заходи процесуального примусу. Тема 9. Позов

 

Змістовий модуль 4. Розгляд справ у порядку позовного провадження

Тема 10. Відкриття провадження у справі. Тема 11. Провадження у справі до судового розгляду. Тема 12. Судовий розгляд. Тема 13. Судові рішення

 

Змістовий модуль 5. Заочний розгляд справ. Розгляд справ в порядку наказного та окремого проваджень

Тема 14. Заочний розгляд справи. Тема 15. Наказне провадження. Тема 16. Окреме провадження

 

Змістовий модуль 6. Перегляд судових рішень

Тема 17. Апеляційне провадження. Тема 18. Касаційне провадження. Тема 19. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

 

Змістовий модуль 7. Процесуальні питання пов’язані з виконанням судових рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль за виконанням судових рішень

Тема 20. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль за виконанням судових рішень.

 

Змістовний модуль 8. Провадження у справах за участю іноземних осіб

Тема 21. Судочинство з участю іноземних громадян та організацій

 

 

3. Рекомендована література

 

 

Юридична література

 

 1. Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бигун,  В. В. Баранкова та ін; за ред. В. В. Комарова. – Харків: Право, 2011. – 1352 с.
 2. Цивільний процес України: академічний курс: Підручн. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2009. – 848 с.
 3. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон». – Харьков: Юр свит, 2005.
 4. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справам. Науково-практичний посібник. Серія «Практика і закон». – Харків: Юр свит, 2006.
 5. Бородин М., Кройтор В. Судебные и арбитражные расходы. –  Харьков.: АО “Бизнес Информ”, 1997.
 6. Кройтор В.А. Гражданский процесс: Учебное пособие для подготовки к зачету и экзамену. Изд. 3-е, перераб. и доп. – Харьков: Эспада, 2006.
 7. Цивільний процес: навч. посібник / за заг. ред. Кройтора В.А. Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 266 с.
 8. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.
 9. Проблемы науки гражданского процессуального права / В. В. Комаров, В. А. Бигун,  В. В. Баранкова; Под ред. проф. В. В. Комарова. – Харьков: Право, 2002.
 10. Позовне провадження : моногр. / за ред. В. В. Комарова. – Х., 2011. – 552 с.
 11. Цивільний процес: Навч. посіб. / А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. – За ред. Ю. В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005.
 12. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2007. 
 13. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2007
 14. Білоусов Ю.В., Угриновська О.І. // Цивільний процес: Навч. пос. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005.
 15. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999.
 16. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.
 17. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підручн. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн “Видавничий Дім „Ін Юре”, 2005.
 18. Штефан О.О. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України. – К., 2003. – 236 с.
 19. Ясинок М. М., Кройтор В. А. Принципи усності, безпосередності та безперервності в цивільному судочинстві: Монографія. – Харків. : Еспада, 2007. – 152 с.

 

 

Нормативно-правові акти

 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. –1996. –№ 30. –Ст. 141.
<>2.Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. –№21-22. – Ст. 135 (з наступними змінами і доповненнями).
<>4.5.Закон України “Про звернення громадян” // Відомості Верховної Ради України. –1996.–№ 47.–Ст. 256.
 • Закон України “Про Конституційний Суд України” // Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 49. – Ст. 272.
 • Закон України “Про адвокатуру” // Відомості Верховної Ради України. –1993.– № 9.–Ст. 62  (з наступними змінами та доповненнями)
 • Закон України “Про прокуратуру” // Відомості Верховної Ради України. –1991. –№ 53. – Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).
 • Закон України ”Про міжнародні договори України” // Відомості Верховної Ради. – 2004. –№50. – Ст.540.
<>11.Закон України „Про нотаріат” // Відомості Верховної Ради  України. – 1993. – № 39. – Ст. 383 (з наступними змінами і доповненнями).

 

 

 

 

 

Постанови Пленуму Верховного Суду України

 

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 грудня 2009 р. № 2.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 г. № 9.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” від 30 травня 1997р. № 7.
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України  ”Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 р. №8 ( із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98 ).

 

Судова практика

 

1.  Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1995. – № 2.

2.  Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України. –  1995. – № 3.

3. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І. Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002. – (Сер. „Б-ка судді”). – 416 с.

4.  Питання цивільного  процесу у практиці Верховного Суду України (1961–2011 рр.) / В. В. Комаров. – Х., 2011. – 536 с.

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  залік, екзамен

 

Засоби діагностики успішності навчання

 

Контрольні питання, що виносяться на екзамен.

 

 1. Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави.
 2. Поняття  про  господарське  судочинство.   Законодавство,  яке  застосовується  при вирішенні     господарських     спорів.     Розмежування     компетенції    загальних     і господарських судів.
 3. Поняття про нотаріат. Закон України "Про нотаріат". Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій. Розмежування компетенції загальних судів і нотаріату.
 4. Третейські суди: поняття, види, компетенція.
 5. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Стадії цивільного процесу.
 6. Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення).
 7. Предмет цивільного процесуального права. Метод правового регулювання цивільних процесуальних відносин.
 8. Джерела цивільного процесуального права.
 9. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права. Система принципів цивільного процесуального права.
 10. Принцип диспозитивності в цивільному процесі.
 11. Принцип змагальності в цивільному процесі.
 12. Принцип процесуальної рівноправності сторін у цивільному процесі.
 13. Цивільні процесуальні правовідносини.
 14. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.
 15. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.
 16. Цивільна юрисдикція судів.
 17. Поняття підсудності. Види підсудності. Наслідки порушення правил підсудності.
 18. Особи, які беруть участь у справі.
 19. Сторони в цивільному процесі.
 20. Процесуальна співучасть.
 21. Треті особи в цивільному процесі.
 22. Процесуальне правонаступництво. Поняття й умови участі у справі правонаступника.
 23. Судове представництво.
 24. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
 25. Інші учасники цивільного процесу.
 26. Поняття, мета та етапи доказування у цивільному процесі.
 27. Поняття судових доказів та засобів доказування у цивільному процесі.
 28. Предмет доказування.
 29. Обов'язки доказування і подання доказів.
 30. Підстави звільнення від доказування.
 31. Належність доказів та допустимість доказів.
 32. Класифікація доказів.
 33. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників.
 34. Показання свідків.
 35. Письмові докази.
 36. Речові докази.
 37. Огляд доказів за їх місцезнаходженням. Огляд речових доказів, що швидко псуються. Повернення речових доказів.
 38. Висновок експерта.
 39. Судові доручення щодо збирання доказів.
 40. Забезпечення доказів.
 41. Процесуальні строки.
 42. Зупинення процесуальних строків.  Наслідки пропущення процесуальних строків. Поновлення та продовження процесуальних строків.
 43. Поняття та види судових витрат.
 44. Судовий збір: порядок обчислення та сплати.
 45. Витрати, що пов'язані з розглядом справи.
 46. Розподіл судових витрат між сторонами.
 47. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.
 48. Право на судовий захист. Поняття і сутність позовного провадження. Поняття позову та його елементи. Види позовів.
 49. Пред'явлення позову. Позовна заява та її реквізити. Об'єднання та роз'єднання кількох позовних вимог.
 50. Право   на  судовий   захист   відповідача.   Заперечення   відповідача  проти   позову. Зустрічний позов.
 51. Мирова угода. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову.
 52. Забезпечення позову.
 53. Відкриття провадження у справі.
 54. Підстави для відмови у відкритті провадження.
 55. Залишення позовної заяви без руху. Повернення заяви.
 56. Поняття та значення провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
 57. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики і повідомлення.
 58. Поняття і значення стадії судового розгляду.
 59. Судове засідання.
 60. Підготовча частина судового засідання.
 61. Розгляд справи по суті як частина судового засідання.
 62. Судові дебати. Порядок ухвалення і проголошення судового рішення.
 63. Фіксування цивільного процесу.
 64. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи, оголошення перерви в розгляді справи.
 65. Підстави і наслідки зупинення провадження у справі.
 66. Закінчення справи без ухвалення судового рішення.
 67. Поняття і види судових рішень.
 68. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.
 69. Питання, які вирішуються судом під час ухвалення рішення. Зміст судового рішення як процесуального документа.
 70. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив.
 71. Законна сила судового рішення.
 72. Ухвали суду першої інстанції.
 73. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи.
 74. Заочне рішення та його перегляд.
 75. Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги за якими може бути виданий судовий наказ.
 76. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.
 77. Зміст судового наказу.
 78. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.
 79. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
 80. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
 81. Розгляд   судом   справ   про   визнання   фізичної   особи   безвісно   відсутньою   або оголошення її померлою.
 82. Розгляд судом справ про усиновлення.
 83. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
 84. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
 85. Розгляд   судом   справ   про   передачу  безхазяйної  нерухомої  речі   у  комунальну власність.
 86. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
 87. Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому
  порядку.
 88. Розгляд   судом   справ   про   обов'язкову  госпіталізацію  до   протитуберкульозного закладу.
 89. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, що містить банківську
  таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.
 90. Загальна характеристика апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції. Різниця між раніш діючою касацією від нині закріпленої законом апеляції.
 91. Право апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.
 92. Підготовка розгляду справи апеляційним судом. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді.
 93. Порядок розгляду справи апеляційним судом. Межі розгляду справи апеляційним судом.
 94. Повноваження апеляційного суду.
 95. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом.
 96. Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції.
 97. Загальна характеристика касаційного провадження.
 98. Порушення касаційного провадження. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд справи.
 99. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі розгляду справи касаційним судом.
 100. Повноваження суду касаційної інстанції.
 101. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал касаційним судом.
 102. Загальна характеристика перегляду рішень у зв'язку з  переглядом судових рішень Верховним Судом України.
 103. Загальна характеристика перегляду рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.
 104. Загальна характеристика примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).
 105. Рішення суду, що звертаються до примусового виконання і виконавчі документи.
 106. Повноваження суду, щодо питань виконавчого провадження.
 107. Поворот виконання судових рішень.
 108. Порядок відновлення втраченого судового провадження.
 109. Судовий контроль за виконанням судового рішення.
 110. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб.
 111. Виконання  судових  доручень  іноземних  судів  і  звернення  судів  України  з дорученнями до іноземних судів.
 112. Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів. Угоди про правову допомогу у цивільних справах.

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство внутрішніх справ України

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ ТА ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

 

КАФЕДРА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки та завдання

для семінарських і практичних занять

 

 

 

 

 

з дисципліни  Цивільний процес

 

 

Галузь знань 0304 Право

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 Правознавство,

6.030402 Правоохоронна діяльність

Спеціалізація усі спеціалізації

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Форма навчання денна та заочна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Харків  2013

 

Передмова

 

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________2012 Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

Факультету з підготовки слідчих

15 листопада 2012 Протокол № 4

______________     Музичук О.М.

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО

Науково-методична рада

ХНУВС, секція з юридичних дисциплін 

________________2012 Протокол № _______

 

______________     Музичук О.М.

            (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

7 листопада 2012 Протокол № 5

 

 _______________________         Зайцев О.Л

                  (підпис)                       

 

 

 

 

 Рецензенти:

Дідук А.Г., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету Державної податкової служби України.

Мельник К. Ю., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри трудового та господарського права  ХНУВС.

 

 

Цивільний процес: Методичні вказівки для семінарських і практичних занять.

Укладачі: Кройтор В.А.,Зайцев О.Л., Михайлов С.В., Сапейко Л.В., Батожська О.В., Головко В.В., Кухарєв О.Є., Мороз О. В., Степаненко Т. В., Бортнік О.Г., Синєгубов О.В., Умецька Г.О., Євко В.О., Кіріченко Т.С., Дьячкова Н.А., Семенова А.П., Кожевникова В.О., Тіхонова М. А., Піхурець О.В., Шишка О.Р., Ясечко С.В., Сліпченко С.О., Мічурін Є.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.– 36 с.

 

 

 

 

 

 

Ó Кройтор В.А., Зайцев О.Л., Михайлов С.В. та інш., 2013

Ó Харківський національний університет внутрішніх справ

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

Семінарські й практичні заняття – одна з основних форм навчання при вивченні курсу з цивільного процесу. Їх мета полягає у засвоєнні головних теоретичних положень і відпрацюванні навичок практичного застосування норм цивільного процесуального права для вирішення питань, що виникають в процесі здійснення правосуддя в цивільних справах.

При підготовці до занять курсанти повинні опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу, засвоїти необхідні розділи і глави нормативних актів, ознайомитися з керівними роз’ясненнями пленумів Верховного Суду України. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз викладених обставин, відповісти на всі теоретичні і практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посилками на певні норми права. Процесуальні документи (позовні заяви, судові рішення, ухвали, апеляційні та касаційні скарги тощо) укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Список рекомендованої до вивчення літератури
та нормативних актів для всіх тем. Судова практика.

 

 1. Література
 1. Аветисян Р. Н., Кройтор В. А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юрсвит, 2005.
 2. Аветисян Р. М., Кройтор В. А. Зразки позовних заяв за сімейними справами. Науково-практичний посібник. Серія «Практика і закон». – Харків: Юрсвіт, 2006.
 3. Бородин М., Кройтор В. Судебные и арбитражные расходы. – Харьков: АО “Бизнес Информ”, 1997.
 4. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Комарова. – Х.: Одиссей, 2001.
 5. Цивільний процес: навчальний посібник /за заг. ред. Кройтора В.А.,  Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ,2009.
 6. Кройтор В. А. Гражданский процесс: Учебное пособие для подготовки к зачету и экзамену. – Харьков: Эспада, 2006.
 7. Кройтор В. А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.
 8. Проблемы науки гражданского процессуального права / В. В. Комаров, В. А. Бигун,  В. В. Баранкова; Под ред. проф. В. В. Комарова. – Харьков: Право, 2002.
 9. Проблемы теорії та практики цивільного судочинства / За заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Харків: Харків юридичний, 2008.
 10. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. – За ред. Ю. В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005.
 11. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник для юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001.

 

II. Нормативні акти

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
<>2.3.Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. –  1996. –  № 49. –  Ст. 272.
<>5.Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.91 // Відомості Верховної Ради України.  – 1991. –  № 53. – Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).
 • Закон України «Про міжнародні договори України» // Відомості Верховної Ради України. –  2004. –  №50. –  Ст.540.

 

 

 III. Постанови Пленуму Верховного Суду України

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 р. № 9.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” від 30 травня 1997р. № 7.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України  ”Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 р. №8 ( із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98).     

       

 

IV.Судова практика

1.  Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України.–1995.–№ 2.

2.  Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України.–1995.–№ 3.

3. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За загальною ред. П.І. Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002. – (Сер. „Б-ка судді”). – 416 с.

 

Ш. Теми семінарських та практичних занять

 

Тема 1. Судова влада і правосуддя в цивільних справах. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права (семінарське заняття)

 

Контрольні  питання:

 1. Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави.
 2. Поняття про господарське судочинство. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів. Розмежування компетенції загальних і господарських судів.
 3. Поняття про нотаріат. Закон України "Про нотаріат". Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій. Розмежування компетенції загальних судів і нотаріату.
 4. Третейські суди: поняття, види, компетенція.
 5. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Стадії цивільного процесу.
 6. Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення).
 7. Предмет цивільного процесуального права. Метод правового регулювання цивільних процесуальних відносин.

8.  Джерела цивільного процесуального права.

9. Значення вивчення цивільного процесуального права для працівників органів внутрішніх справ.

 

Нормативний матеріал. Судова практика.

 1. Закон України "Про Конституційний суд України"// Відомості Верховної Ради України. –  1996. –  № 49. –  Ст. 272.
<>2.Закон України „Про нотаріат” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. –  № 39. – Ст. 383 (з наступними змінами і доповненнями).
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9.
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про посилення судового захисту прав та свобод людини та громадянина" від    30 травня 1997 р. № 7.
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 р. № 2.
 1. Головченко В. Стан і проблеми третейського судочинства // Право України. – 2005. –  №9.
 2. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. –  №12.
 3. Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України. – 1996. –  № 1.

4.Соколов А.О. Чи є прецедентами рішення вищих судових інстанцій України // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. –  №1(2).

 1. Сульженко Ю. Форми і способи захисту суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів // Право України. – 2005. – №12.
 2.  Кухнюк Д.В. Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України як засіб забезпечення однакового застосування законодавства судами України// Вісник Верховного Суду України. –  2006. – № 12.
 3.  Штогук С. Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? // Право України. – 2006. –  №7

 

 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

(практичне заняття )

 

Контрольні запитання:

 1. Поняття принципів цивільного процесуального права.
 2.  Значення принципів цивільного процесуального права.
 3. Система принципів цивільного процесуального права.

3.  Принцип диспозитивності в цивільному процесі.

4. Принцип змагальності в цивільному процесі.

5. Принцип процесуальної рівноправності сторін у цивільному процесі.

 

Нормативний матеріал. Судова практика.

<>1. 12. Кройтор В.А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду // Право і безпека. – 2009. – № 1. – С. 198 – 205.

 

13. Кройтор В.А. Принцип усності в цивільному судочинстві // Право і безпека. – 2009. –№ 2. – С. 144 – 151.

14. Бортнік О.Г.  Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26. – с. 256-271

15.Кройтор В.А., Степаненко Т.В.  Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблема доступу до правосуддя // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. –  №1(2).

 1. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Х., 1995.
 2. Шевчук П. І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. –   №4.
 3. Шевчук  П. І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. –   №3.
 4. Ясинок М.М. Розвиток принципів усності, безпосередності та безперервності процесу: історико-правовий аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. – №2.

 

Завдання № 1

Косович звернувся до місцевого суду Краснокутського району Харківської області з позовною заявою до Майкової про вилучення майна із чужого незаконного володіння. В позовній заяві він зазначив, що якщо неможливо вилучити майно в натурі, то прохав суд стягнути на його користь дійсну вартість майна.

Суддя залишив позовну заяву без руху, зазначивши в ухвалі, що заява складена не державною мовою, а російською. Тому, він встановив строк для виправлення цього недоліку.

Косович виконав вимоги суду в строк зазначений судом. Суд розглянув справу і відмовив Косовичу у позові, з тих мотивів, що відповідачка визнала наявність у неї майна, що належить Косовичу, але вартість його вона сплатити відмовляється, так як це майно прийшло в непридатність.

Чи правильні дії суду? Які принципи цивільного процесуального права порушені? Розкрийте зміст цих правових принципів і визначте процесуальні наслідки їх порушення.

 

Завдання № 2

 В місцевому суді розглядалася справа за позовом Нармухамедова про поновлення на роботі. Судочинство проводилося українською мовою. Позивач заявив клопотання про виклик перекладача, оскільки він є кримським татарином, тому майже не володіє українською мовою. Суд відмовив в задоволенні клопотання і запропонував Нармухамедову користуватися російською мовою, якою він володіє.

Викладіть свою думку відносно дій судді.

 

Завдання № 3

До місцевого суду від імені Торохова з позовною заявою про визнання права власності на 1/2 частину домоволодіння до Торохової звернувся адвокат Зейкан.

Суддя повернув йому заяву, посилаючись на ст.121 ЦПК України, так як заяву було підписано не позивачем, а адвокатом.

Адвокат не погодився з ухвалою суду, посилаючись на те, що позивачем за спеціальним дорученням йому надано право захищати його інтереси у суді.

Чи правильні дії суду? Яким принципом процесуального права керувався суддя, повертаючи заяву? Розкрийте його зміст.

 

Завдання № 4

 Місцевий суд розглядав у судовому засіданні справу про поділ майна між колишнім подружжям Сидоренко. Позивач Сидоренко у судовому засіданні заявив клопотання про відкладення справи, оскільки він хоче звернутися за допомогою до адвоката. Відповідачка, в свою чергу, заперечувала проти відкладення справи, мотивуючи це тим, що у неї немає достатніх коштів щоб звернутися також за допомогою до адвоката.

Суд відмовив у задоволенні клопотання позивачеві, мотивуючи свою відмову тим, що відкладення справи може порушити принцип рівноправності сторін і буде несправедливим для відповідача.

 Чи законні дії суду? Яким принципом повинен керуватися суд, розглядаючи заявлені клопотання?

 

Завдання № 5

При розгляді цивільної справи за позовом Галушко до Зозулі про поділ домоволодіння в натурі в судовому засіданні позивач подав клопотання про приєднання до справи письмових доказів, які свідчать про те, що він за свої власні кошти проводив ремонт і газифікацію спірного домоволодіння, а тому і має право на задоволення його позовних вимог.

Суд залишив це клопотання без розгляду і вирішив справу на підставі доказів, що були в справі.

Чи правильні дії суду? Чи були порушені принципи цивільного процесуального права?

 

Завдання № 6

Місцевий суд визнав мирову угоду у справі за позовом Степаненко та інших до редакції газети “Всеукраїнські відомості” про відшкодування моральної шкоди, у п. 6 якої зазначено: “У разі невиконання відповідачем пунктів 3 або 4 цієї угоди за позивачами залишається право на подання позовної заяви до редакції газети “Всеукраїнські відомості” про збільшення розміру відшкодування завданої моральної шкоди у зв’язку з невиконанням мирової угоди.”, а у п.7: “У випадку порушення цієї угоди винна сторона буде зобов’язана сплатити штраф у розмірі ста мінімальних заробітних плат ”.

Проаналізуйте дії суду з точки зору реалізації принципів цивільного процесуального права. В яких нормах ЦПК України цей принцип закріплено?

 

Завдання № 7

Громадянка Кириленко звернулася до суду з позовом до громадянина Віленко про її вселення на житлову площу в будинок, що належить відповідачеві на праві приватної власності. В позовній заяві вона вказала, що вселилася на житлову площу після укладення шлюбу з Віленко. Однак з вересня 2010р. він постійно перешкоджав їй проживати у вказаному будинку.

В судовому засіданні сторони уклали мирову угоду, згідно якої Кириленко відмовилася від своїх вимог і зобов’язалася не пред’являти їх в майбутньому. Відповідач зі своєї сторони зобов’язався виплатити позивачеві в рахунок весільних дарунків 500 грн. і повернути їй частину особистих речей. Місцевий суд визнав їх мирову угоду і закрив провадження по справі.

Чи правильно вирішив цю справу суд? Яким принципом він повинен керуватися для правильного вирішення питання про визнання мирової угоди? В яких нормах ЦПК України цей принцип закріплено?

 

Завдання № 8

Громадянка Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє малолітніх дітей 7 і 10 років. В заяві також було зазначено, що ніяких доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази.

Суддя направив Соколовій листа, у якому дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.

 Чи правильні дії судді? Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?

 

 

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

(семінарське заняття)

Контрольні  питання:

 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.
 2. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.
 3. Об’єкт та зміст цивільних процесуальних правовідносин.

 

Література

 1. Комаров В. В., Радченко П. І. Суб’єкти цивільного процесуального права. – Харків, 1990.
 2. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин і об’єктом права // Право України. – 2004. – №1.
 3. Паскар А. Л. Особливості цивільних процесуальних правовідносин// Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. –  С.35 – 38.

 

 

Тема 4. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

(практичне заняття)

Контрольні  питання:

1. Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

2. Цивільна юрисдикція судів.  

3. Поняття підсудності.

4. Види підсудності.

5. Наслідки порушення правил підсудності.

 

Нормативний матеріал. Судова практика.

 1. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2002.–№ 21-22.–Ст. 135 (з наступними змінами і доповненнями).
<>2.3.4.Бородін М., Гнатенко А. Цивільно-правові спори про угоди // Право України.–1997.–№ 5.
 • Домбровський І.П. Розгляд судами справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й ділової репутації та компенсацію моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України.–1998.–№ 2.
 • Протас И., Шишка Р., Кройтор В. Если гражданину причинен ущерб незаконными действиями государственных органов // Бизнес Информ.–1995.–№ 25-26.
 • Кирилюк  Д.  Вопросы национальных особенностей отвода судей на Украине// Юридическая практика.–2005.–№40.

 

Завдання №1

Хмельницький звернувся до суду з позовом до Бєляєвої про визнання недійсним усиновлення її сина Сергія. Суд відмовив у відкритті провадження на тій підставі, що рішення про скасування усиновлення має бути винесено райвиконкомом.

Чи підлягає справа розгляду в порядку цивільного судочинства? Чи може бути оскаржена ухвала суду про відмову у відкритті провадження на тій підставі, що заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства?

 

Завдання №2

Громадянка Петренко звернулася з позовом до ТОВ „Меркурій” про стягнення заборгованості по заробітній платі.

Під час розгляду справи по суті Петренко дізналася, що представник ТОВ „Меркурій” адвокат Соколова, є нареченою сина судді Іванова, який розглядає справу.

Які заходи може вжити позивачка для забезпечення об’єктивності розгляду справи? Чи підлягає відводу суддя Іванов за таких підстав?

 

Завдання №3

Громадянин Мирський звернувся до місцевого суду з позовом про відібрання дитини. Відповідачкою по справі була помічник голови суду Мирська.

Суддя Петрова, що відкрила провадження у справі за позовом Мирського, заявила самовідвід з мотивів приязного ставлення до відповідачки. Після передачі справи всіма суддями місцевого суду було заявлено самовідвід з тих самих підстав.

Яким судом у цьому випадку буде слухатись справа за позовом Мирського?

 

Завдання №4

В травні 2010 року громадянин Іванов, мешканець с. Токарі-Бережки Лебединського району Сумської області відпочивав з друзями на березі ставка. Роздягнувшись, він пірнув у воду і не виринув. Пошук його тіла на дні ставка командою водолазів результату не дав.

В жовтні 2011 р. його дружина вирішила звернутися до суду з заявою про визнання чоловіка безвісно відсутнім.

Якому суду підсудна дана справа? Судом в якому складі вона буде слухатись? Який, на вашу думку, в наведеному прикладі застосовується вид підсудності?

 

Завдання №5

Подружжя Розанових, не маючи спільних дітей, прожили у шлюбі три роки, два з яких вони мешкали окремо один від одного. Дружина, громадянка Розанова, звернулася до чоловіка з пропозицією розірвати шлюб, але згоди на розірвання шлюбу від чоловіка не отримала.

Чоловік, громадянин Розанов, повідомив дружину, що особисто він не має заперечень проти розірвання шлюбу, але його мати вважає, що офіційно оформлювати розлучення передчасно.

До юрисдикції якого органу належить врегулювання правовідносин, що склалися між подружжям? Чи змінилася б юрисдикція, якщо подружжя Розанових мало спільних неповнолітніх дітей?

 

Завдання №6

Паскевич звернувся до суду з позовною заявою проти заводу “Світло шахтаря” про внесення виправлень до трудової книжки у зв’язку з тим, що його звільнили із заводу за наказом від 10 жовтня 2010 року, а фактичний розрахунок і видачу трудової книжки було здійснено тільки 9 листопада 2010 року. Одночасно Паскевич заявив вимогу про стягнення компенсації за невикористану відпустку за 2010 рік та заробітної плати за час вимушеного прогулу з 10 жовтня по 9 листопада 2010 року, тому що затримання видачі трудової книжки перешкодило переходу на іншу роботу.

Які з визначених вимог підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства? Визначте юрисдикцію справ, які виникають із трудових правовідносин.

 

Завдання №7

Турбін звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі на посаді майстра-сантехніка у кооперативі “Будівельник” у зв’язку з тим, що його було звільнено на підставі рішення загальних зборів членів кооперативу. Свою вимогу він мотивував тим, що на зборах були присутні 9 із 16 членів кооперативу, тому згідно із Статутом кооперативу його звільнення не може бути визнано правомірним.

Суддя відмовив у відкритті провадження, посилаючись на те, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а повинна розглядатися відповідним райвиконкомом.

Як може захистити свої права Турбін? Чи підлягає  ця справа розгляду в суді?

 

Завдання №8

Тищенко звернулася до суду з позовом проти лікарні про поновлення на роботі на посаді лікаря, звідки її було звільнено за згодою профспілкового комітету. Суддя відмовив у відкритті провадження, мотивуючи відмову тим, що позивачка повинна звернутися до КТС, а лише потім до суду.

Чи правильні дії суду? Визначте юрисдикцію спорів, що виникають із трудових правовідносин.

 

Завдання №9

Миронов звернувся до суду з позовом про стягнення з Білопільскої бази “Холбос” грошової суми, мотивуючи свої вимоги тим, що при розрахунку з відповідачем йому не було повністю сплачено заробітної плати. Суддя відмовив у відкритті провадження, зазначивши, що Мироновим не дотримано встановленого законом для цієї категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення справи.

Чи правильні дії суду?

 

Завдання №10

Фетісова подала позов до виконкому Олександрійської міської Ради про надання житлового приміщення. У позовній заяві вона зазначила, що після обрання суддею, проживала з дочкою у гуртожитку, і міськвиконком не забезпечив її протягом 6 місяців житлом, як це передбачено законодавством. Посилаючись на ці обставини, позивачка просила зобов’язати відповідача надати їй двокімнатну квартиру.

Рішенням місцевого суду позов було задоволено. В апеляційній  скарзі Олександрійській міськвиконком просив скасувати рішення, посилаючись на те, що ця справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинству.

 Чи обґрунтовані вимоги міськвиконкому?

 

Завдання №11

Романченко звернулася до місцевого суду Київського району м. Харкова з позовом про встановлення батьківства та стягнення аліментів із Вестова. Суддя надіслав позовну заяву у Куп’янський міський суд за місцем проживання відповідача для розгляду справи по суті, посилаючись на те, що позов подано з порушенням правил підсудності.

Чи правильні дії судді? Який вид підсудності встановлено для цієї категорії справ?

 

Завдання №12

Мешканець с. Печеніги Чугуївського району Харківської області Вітренко вирішив звернутися до суду з позовом про відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої йому незаконним рішенням Зарічного районного суду м. Суми.

Визначте територіальну підсудність справи.

 

Завдання №13

Громадянин Гадюкін, мешканець м. Суми, проїжджаючи вулицею села Гути Богодухівського району Харківської області на автомобілі „Мерседес-Бенц”, смертельно травмував корову, що належала мешканцю села Гути громадянину Розумовському.

Розумовський вирішив звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої знищенням майна. Гадюкін, в свою чергу, звернувся з зустрічним позовом про відшкодування шкоди, завданої автомобілю через зіткнення з коровою Розумовського.

Визначте підсудність даної справи.

 

Завдання №14

Мешканець Московського району м. Харкова громадянин Синяк прямував на відпочинок до Криму поїздом Суми – Сімферополь. Перебуваючи у нетверезому стані, Синяк впав з верхньої полиці купе, зламавши два ребра.

Повернувшись з відпочинку, Синяк звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я.

Визначте підсудність даної справи.

 

Завдання №15

Федорова, яка мешкає у м. Харкові, звернулася до місцевого Київського районного суду з позовом про встановлення батьківства та стягнення аліментів з Грибанова, що мешкає у м. Запоріжжі. Місцевий Київський районний суд надіслав справу на розгляд місцевого Дніпровського районного суду м. Запоріжжя, посилаючись на  те, що позивачка у засіданні суду заявила клопотання про передачу справи на розгляд за місцем проживання відповідача. Місцевий Дніпровський районний суд відмовив у прийнятті цієї справи до свого провадження, мотивуючи відмову тим, що справу доцільніше розглянути в Київському районному суді м. Харкова, і надіслав її до Верховного суду України для вирішення питання про місце розгляду справи.

Які помилки допущені судами?

 

Завдання №16

Іванов звернувся до місцевого Зарічного районного суду м. Суми з позовом до Петрова про відшкодування шкоди, заподіяної залиттям квартири. Іванов мотивував вимоги тим, що Петров є власником квартири, що знаходиться поверхом вище його квартири, отже шкода заподіяна з його вини.

Під час судового розгляду даної справи суддя Сидоренко встановив, що шкода заподіяна майну Іванова з вини відповідальних працівників ЖЕУ, а не з вини Петрова, оскільки останній неодноразово звертався до ЖЕУ з проханням відремонтувати труби, що стали непридатними.

Коли суд видалився до нарадчої кімнати, позивач з розмови із свідком Жуком довідався, що суддя Сидоренко є двоюрідним братом відповідача Петрова.

Чи можна в даній ситуації заявити відвід судді Сидоренко?

 

Завдання №17

Громадянин Волобуєв до червня 2009 року проживав в с. Верхня Сироватка Сумського району Сумської області і отримував пенсію за місцем проживання.

З червня 2009 року Волобуєв переїхав на постійне місце проживання до Московського району м. Харкова.

В вересні 2009 року Волобуєв довідався, що за період з 1 січня 2009 року по 1 червня 2009 року йому неправильно нараховувалася пенсія. Через це він звернувся до місцевого Московського районного суду м. Харкова з позовом про перерахунок пенсії до управління Пенсійного фонду Сумської області.

Суддя місцевого Московського районного суду м. Харкова, отримавши позовну заяву Волобуєва, постановив ухвалу про повернення позовної заяви позивачеві для подання до належного суду.

Чи правильно діяв суддя? Якому суду підсудна дана справа? Правилами якого виду підсудності, на вашу думку, керувався позивач при поданні позовної заяви?

 

 

Тема 5. Учасники цивільного процесу

(практичне заняття)

Контрольні  питання:

 1. Загальна характеристика осіб, які беруть участь у справі.
 2. Сторони в цивільному процесі.
 3. Процесуальна співучасть.
 4. Треті особи в цивільному процесі.
 5. Процесуальне правонаступництво.
 6.  Поняття й умови участі у справі правонаступника.
 7. Судове представництво.
 8. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
 9. Інші учасники цивільного процесу.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.– 2002.–№21-22.–Ст.135 (з наступними змінами і доповненнями).
 2. Закон України “Про адвокатуру” // Відомості Верховної Ради України.–1993.–№ 9.–Ст. 62.
 3. Закон України „Про прокуратуру” // Відомості Верховної Ради України.–1991.–№ 53.–Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).
 4. Тимчасове положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності. Затверджено Наказом Державної судової адміністрації України 21.04.2004 р. №51/04
 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 року № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 8 липня 1994 року № 7 та від 30 вересня 1994 р. № 11.
 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про виключення майна з опису” від 27 серпня 1976 р. № 6. із змінами, внесеними постановами Пленуму від 30 червня 1978р. № 5., від 30 березня 1984 р. № 3. та від 25 грудня 1992 р. № 13.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 р. № 2.

 

Література

 1. Атамась Т. Функції адвоката у цивільному судочинстві // Право України. –  1997. –   № 6.
 2. Бортнік О.Г. Захист прав неповнолітніх у цивільному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. –  №2.
 3. Бортнік О.Г. Зловживання сторін при реалізації розпорядчих прав // Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 23 травня 2009 року. – Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2009. – С. 345-347.
 4. Глушкова Д.Г. Процесуальний статус спеціаліста за цивільним процесуальним законодавством України // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 21 травня 2005 року. – Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2005.
 5. Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право України. –  1997. – № 11.
 6. Кройтор В., Басенко А. Bona vacantia // Бізнес-Информ. –   1995. –  № 41-42.
 7. Радченко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. –  1997.  – № 11.
 8. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. –  Х., 1998.
 9. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. – 2005. – №3.
 10. Сапейко Л.В. Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі // Право і безпека. –  2009. –  № 1. –  С. 205-211.

 

 

 

Завдання №1

Громадянин Васьковський, перебуваючи за кермом вантажної автомашини «ЗІЛ», що належала ТОВ «Дубрава», не справився з керуванням і зіткнувся з автомобілем «БМВ», що належав на праві спільної часткової власності братам  Ігнатенкам– Сергію 22 років і Олексію 12 років. За кермом автомобіля «БМВ» перебував громадянин Булько, що керував машиною за дорученням.

Ігнатенко Сергій вирішив звернутися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну.

Визначте склад осіб, які беруть участь у справі.

 

Завдання №2

Неповнолітня Дубравіна уклала шлюб з неповнолітнім Голюченком, і від цього шлюбу в них народилася дитина. У віці 17 років шлюб між ними було розірвано. Не досягши повноліття, Дубравіна вирішила звернутися до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої майну, що належить на праві власності її малолітній дитині.

Чи може Дубравіна звернутися до суду в інтересах свого малолітнього сина?

Завдання №3

Громадянин Греков був викликаний до місцевого суду для допиту як свідок у справі за позовом Іванова до Петрова про відшкодування шкоди, завданої приниженням честі та гідності. Греков з’явився у визначений час до суду, але дізнавшись про предмет позову відмовився давати свідчення і подав заяву про надання йому можливості ознайомитися з матеріалами справи.

Чи підлягає клопотання Грекова задоволенню?

 

Завдання №4

Громадянка Леоненко звернулася до місцевого суду з позовом до громадянки Фесенко про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири. Під час розгляду справи суд встановив, що Фесенко є неналежним відповідачем по справі, оскільки її квартира знаходиться на одному поверсі з квартирою Леоненко, а вода потрапила до квартири позивачки через стелю.

Суддя запропонував позивачці в якості відповідача залучити до справи власника квартири, що знаходиться поверхом вище квартири позивачки, Соснову. На це позивачка заявила, що знаходиться з Сосновою у приязних стосунках і не бажає з нею судитися.

Як повинен діяти суддя в такій ситуації?

 

Завдання №5

Громадянин Ломов, працівник ВО «Хімпром», отримав заробітну плату за письмовим дорученням громадянина Руденко, який на час виплати заробітної плати знаходився у відпустці.

Повернувшись з відпустки, Руденко довідався, що Ломов, перебуваючи в нетверезому стані, покінчив життя самогубством. Заповіту Ломов не залишив. Із членів сім'ї та близьких родичів у Ломова були лише дружина і два сини–25 і 17 років.

До кого Руденко може пред’явити позов про повернення належних йому коштів?

 

Завдання №6

Вироком суду громадянку Гриненко було засуджено до позбавлення волі з конфіскацією майна. Цим вироком також вирішено цивільний позов АТП – 21205, на користь якого з Гриненко було стягнено 7 тис. грн. Чоловік засудженої Гриненко звернувся до суду з позовом про виключення з опису (арешту) телевізора та піаніно. В позовній заяві він зазначив, що ці речі належать йому на праві особистої власності, так як були придбані ще до шлюбу.

Суд відмовив у прийнятті позовної заяви через те, що у вироку суду було зазначено про конфіскацію усього майна.

Чи правильно вчинив суддя? Визначте склад осіб по цій справі.

 

Завдання №7

14-річний учень професійно-технічного училища Дубровський, підійшовши до хлібного магазину, побачив біля нього автомобіль, з якого водій заносив до магазину лотки з хлібом. Скориставшись тим, що біля автомобіля нікого не було, а в замку запалення знаходились ключі, Дубровський сів у автомобіль, запустив двигун і поїхав по вулиці. Назустріч йому їхала автомашина “Фіат”. Не упоравшись з керуванням, Дубровський ударив в ліве крило автомобіль “Фіат” і втік з місця дорожньої пригоди. Через годину він був затриманий співробітниками міліції. Власник автомобіля “Фіат” звернувся з позовом до суду, у якому прохав зобов’язати Дубровського відшкодувати йому затрати на ремонт автомобіля.

Визначте склад осіб, які повинні брати участь у цій справі. Як повинен діяти суд?

 

Завдання №8

Рижков 17 років, та Смирнов 13 років, знаходячись у літньому таборі від Харківського комп'ютерного коледжу, порушили правила протипожежної безпеки, внаслідок чого згоріла скирта соломи, що належала КСП “ЗОРЯ”.

Правління КСП звернулося до суду з позовом до Рижкова та Смирнова про стягнення заподіяних збитків.

Визначте осіб, які беруть участь у справі. В яких випадках до справи залучається додатковий відповідач? Чим він відрізняється від співвідповідача?

 

Завдання №9    

При розгляді місцевим судом цивільної справи за позовом Кирилової до Усової про встановлення порядку користування земельною ділянкою, позивачка померла.

Суд, посилаючись на п. 1 ч. 1 ст. 201 ЦПК України, зупинив провадження в справі.

Через шість місяців дочка та син померлої позивачки звернулись до суду з клопотанням про закриття провадження в справі. Суд задовольнив їх клопотання і закрив провадження в справі.

Чи правильні дії суду? Що таке процесуальне правонаступництво? Які процесуальні права має правонаступник у цивільній справі?

 

Завдання № 10

Потапова пред’явила позов до свого колишнього чоловіка Потапова про повернення телевізора, котрий, за її твердженням, був куплений нею до реєстрації шлюбу.

Про спір між подружжям стало відомо представникам бюро прокату, яке й звернулося в суд з вимогою про визнання за ним права власності на телевізор. В позовній заяві було вказано, що телевізор було взято Потаповим в бюро прокату в тимчасове користування. Оскільки подружжя змінили свою адресу та переїхали в інший район міста, бюро прокату не мало змоги витребувати телевізор в обумовлений термін.

Суддя, прийнявши позовну заяву бюро прокату, сповістив його, що воно може вступити в процес в якості співпозивача.

Чи правильні дії суду? В чому полягає відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, від позивача та співпозивачів.

 

Завдання №11

Громадянин Іванов звернувся до громадянина Петрова з позовом про усунення перешкод в користуванні житловим приміщенням. За правовою допомогою Іванов звернувся до юриста Ольшевського.

Юрист Ольшевський за договором доручення зобов’язався надавати юридичні консультації позивачу з приводу питань, що виникають під час розгляду справи.

В якості якого процесуального суб’єкта буде виступати юрист Ольшевський по цій справі?

 

Завдання №12

Громадянка Фесенко придбала на речовому ринку пару зимових чобіт. Торгове місце, на якому було придбане взуття, належало ПП Лук’янченко. Продавець Карпова, що працює у ПП Лук’янченко за трудовою угодою, чек на придбане взуття покупцеві не видала. Придбаний товар виявився неналежної якості, і Фесенко звернулася до суду з позовом до ПП про розірвання договору купівлі-продажу і відшкодування збитків, завданих продажем неякісного взуття.

Задовольнивши клопотання позивачки, суд викликав продавця Карпову в якості свідка по справі. Карпова відмовилась давати показання, аргументуючи відмову тим, що однією з умов трудового договору, укладеного між нею і ПП Лук’янченко, було її зобов’язання зберігати в таємниці відомості, що були її довірені у зв'язку з виконанням трудових обов'язків.

Чи підлягає Карпова допиту як свідок?

 

Завдання № 13

Прокурор Канівського району Черкаської обл. звернувся до суду з позовом про стягнення з громадянина Літкевича 2397 грн. на користь КСП “Дружба”. В судове засідання з’явились представник КСП “Дружба” та відповідач. Прокурор в судове засідання не з’явився та про причини неявки не повідомив. Суд відклав слухання у справі та виніс ухвалу, якою визнав явку прокурора обов'язковою.

В зазначений час для участі у справі з’явився помічник прокурора, але суд відмовив йому в допуску до участі в справі, посилаючись на те, що позов подано прокурором, а тому він сам повинен приймати участь у судовому засіданні.

Чи правильні дії суду? Надайте обґрунтовану відповідь з цієї правової ситуації.

 

Завдання № 14

У засобах масової інформації було поширено відомості щодо аварії на очисних спорудах хімічного комбінату, наслідком чого стало забруднення водоймища і комунікаційних систем, використовуваних для забезпечення населення області водою. Перевіркою прокуратури м. Києва було встановлено, що в результаті зазначеного забруднення виявилися численні випадки кишкових захворювань, що загрожують епідемією.

На підставі зібраних матеріалів прокурор міста подав позов до хімічного комбінату про припинення його діяльності і відшкодуванні шкоди, заподіяної здоров'ю громадян.

У заяві було зазначено, що позов пред'являється на захист населення м. Києва і Київської області (без зазначення конкретних осіб).

 Чи має право прокурор на пред'явлення подібного позову? Визначте можливе процесуальне положення осіб, що постраждали від діяльності комбінату.

 

Завдання № 15

Вважаючи, що сусід по квартирі Яблуков не займається вихованням усиновленого ним неповнолітнього Петра, штовхає його на шлях скоєння злочину, Самощенко звернувся до суду з позовом про відміну усиновлення, посилаючись на ч. 1 ст. 45 ЦПК України.

Суд відкрив провадження у справі і притягнув до участі в процесі районний відділ освіти.

Чи правильні дії суду? Чи може Самощенко звернутися до суду з таким позовом ? Визначте процесуальне становище в справі відділу освіти.

 

 

 

Завдання № 16

Інспектор Держстраху Серікова, відвідуючи квартири мешканців будинку № 10 по вулиці Степна, дізналася, що Семенцова залишає без нагляду усиновленого нею та її чоловіком восьмирічного хлопчика Толю, не піклується про його навчання, не забезпечує дитину харчуванням.

Серікова сумісно з мешканцями будинку Горловим і Рибкіною подала до суду позов про скасування усиновлення. Суд притягнув до участі у справі представника органу опіки і піклування.

Оцініть процесуальні дії суду.

 

Завдання №17

Коркошко одружився з Ракитянською. Орган опіки і піклування подав позов про визнання шлюбу недійсним, оскільки Ракитянська у судовому порядку була визнана недієздатною внаслідок душевної хвороби. Опікуном Ракитянської була призначена її мати – Федорова, яка приховала цей факт від Коркошка. Суддя повернув позовну заяву, посилаючись на те, що позов має бути поданий не до Ракитянської, а до її законного представника – Федорової.

Чи правильні дії судді?

 

Завдання №18

У розгляді справи за позовом Овсієнка до Кононенко про поділ будинку, що є їх спільною власністю, брав участь адвокат Михайленко. У судовому засіданні позивач був відсутній. Михайленко від імені Овсієнка уклав мирову угоду з Кононенко, яка була визнана судом.

Овсієнко подав апеляційну скаргу, зазначивши, що адвокат уклав мирову угоду всупереч його бажанню.

Чи законні дії суду? Чи обґрунтована скарга позивача? Як оформлюються повноваження адвоката на ведення справи в суді?

 

Завдання №19

Завод “Електроапаратура” подав позов до Старченка про стягнення 5 тис. грн за вчинену матеріальну шкоду. В судове засідання з’явився директор заводу. Оскільки директор не подав довіреності, суд не допустив його до участі у справі і слухання справи відклав. Наступного разу директор надав суду довіреність на ведення справи за підписом свого заступника. Суд знову не допустив його до участі у справі, зазначивши в ухвалі, що заступник директора не може уповноважити свого керівника на ведення справи.

Чи правильні дії суду? Чи може керівник представляти і захищати інтереси свого підприємства в суді? Як оформлюються його повноваження?

 

Завдання №20

Жижко видав доручення на ведення справи адвокату Чиркавому у зв’язку з відрядженням. Однак він прибув у судове засідання. Відповідач заявив клопотання про недопущення Жижка до участі у справі, оскільки це доручено його адвокату Чиркавому. Суд відмовив у задоволенні клопотання. В апеляційній скарзі відповідач зазначив, що суд порушив його право на захист, оскільки на стороні позивача виступили дві особи, а він захищався один.

Чи правильні дії суду? Чи обґрунтовані доводи відповідача?

 

Завдання №21

Страхова компанія «АСКА» звернулась до суду із позовом до Коломійця про відшкодування збитків, яких вона зазнала у зв’язку із виплатою страхової суми гр. Висоцькому на ремонт автомобіля, керував автомобілем гр. Петренко.

Визначте склад осіб у цій справі та назвіть елементи цих правовідносин.

До якого виду провадження належить дана справа? Обгрунтуйте відповідь.

 

 

Тема 6. Доказування та докази в цивільному процесі

 (практичне заняття)

 

Контрольні  питання:

 1. Поняття, мета та етапи доказування в цивільному процесі.
 2. Поняття судових доказів та засобів доказування в цивільному процесі.
 3. Обов'язки доказування і подання доказів.
 4. Предмет доказування.
 5. Підстави звільнення від доказування.
 6. Належність доказів та допустимість доказів.
 7. Класифікація доказів.
 8. Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків.
 9. Показання свідків.
 10. Письмові докази.
 11. Речові докази.
 12. Огляд речових доказів, що швидко псуються.
 13. Повернення речових доказів.
 14. Огляд доказів за їх місцезнаходженням.
 15. Висновок експерта.
 16. Судові доручення щодо збирання доказів
 17. Забезпечення доказів.

 

Нормативний матеріал. Судова практика.

<>1.Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судове рішення у цивільній справі” від 18 грудня 2009 р. № 14  // Вісник Верховного Суду України.  –2010. – № 1.
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. –1997.– № 3.

 

Література

 1. Бєлоконєв В. Розподіл обов’язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України.  – 1996. –  № 9.
 2. Влащенко А. Генетичну дактилоскопію використовувати в цивільних справах // Радянське право.  – 1990.  – № 2.
 3. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України.  – 1997. –   № 3.
 4. Дорошенко О. Роль спеціальних знань у поведінки судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності //Право України. – 2006. – №5.
 5. Луспеник Д. Застосування у судовій практиці доказових презумпцій та фікцій у системі розподілу обов’язків з доказування за новим ЦПК // Право України. –  2005. –   №8.
 6. Сахарук Д.В. Електронний документ як засіб доказування у цивільному процесі України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. –   2003. –  №2.
 7. Сліпченко О.І., Кройтор В.А. Висновки експертів в справах про компенсацію моральної шкоди // Збірник наукових праць. Серія „Економіка і право”. – 1999. – Випуск 2.
 8. Сліпченко О.І. Предмет доказування у справах про відшкодування моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – №8.

 

Завдання №1

Під час розгляду справи Зарічним районним судом м. Суми за позовом громадянина Корюшко до ТОВ «Горобина» про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок вживання неякісної горілки, позивачем було заявлено клопотання про призначення товарознавчої експертизи. Суд задовольнив клопотання позивача. При визначенні об’єкта експертизи виникла необхідність відбору експертних зразків.

Хто з учасників цивільного процесу повинен виконати вищеназвану функцію?

 

Завдання №2

Герасименко звернувся до місцевого Чугуївського міського суду Харківської області з позовом до Петрова про стягнення 5000 грн., що були передані останньому за договором позики. В позовній заяві він вказав, що Петров є його родичем, він йому довіряв і тому не наполягав на видачі останнім розписки.

В судовому засіданні Герасименко заявив клопотання про прийняття і прослуховування аудіозапису за допомогою мобільного телефону SAMSUNG D 600 в якості доказу договору позики. За словами Герасименко, на диктофоні була записана розмова про передачу грошей під час укладення угоди; Петров назвав конкретний термін повернення грошей.

Відповідач Петров позову не визнав та заперечував проти прослуховування звукозапису.

Як повинен діяти суддя? Дайте поняття судових доказів.

Чи можливо розглядати звукозапис в якості доказу по справі?

Розкрийте поняття належності доказів і допустимості доказів.

 

Завдання №3

До місцевого суду  Дворічанського району  Харківської області звернулась Резнікова Н. з позовом про виселення з сумісної державної квартири її колишнього чоловіка Резнікова А. В позовній заяві вона зазначила, що Резніков А. після розірвання шлюбу зловживає спиртними напоями, вчиняє бійки, за що тричі притягався до адміністративної відповідальності.

Визначте предмет доказування по цій справі. Які факти повинна довести кожна із сторін ?

 

Завдання №4

Підприємство звернулося з позовом до колишнього завідуючого складом Петрова про стягнення 3450 грн. недостачі, яку було виявлено в ході перевірки.

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що недостача на суму 300 грн. дійсно має місце за результатами перевірки,але тільки лише з тієї причини, що комісія незаконно не прийняла до розгляду розхідних документів. Крім того, ряд документів на 150 грн. підписано не ним, підписи на них підроблено.

Які факти повинна довести кожна сторона? Які засоби доказування можуть бути використані по цій справі?

 

Завдання №5

Тараненко взяла з камери схову санаторію, де вона знаходилась на відпочинку, ювелірні прикраси та плаття для того, щоб надіти їх на святковий вечір. Після вечері вона прийшла у свій номер та виявила пропажу приготованих до вечора речей. Тараненко звернулася до директора санаторію, але вкрадені речі знайти не вдалось.

Через тиждень Тараненко зажадала від директора санаторію повернення вартості деяких речей. Директор відмовився, мотивуючи це тим, що санаторій не несе відповідальності за речі відпочиваючих. Оскільки Тараненко забрала речі із камери схову, то вона, на думку директора, і повинна нести всі збитки, пов’язанні з їх пропажею. Тараненко не погодилась з доводами директора санаторію і звернулась з позовом до суду.

Визначте предмет доказування по цій справі.

Які засоби доказування можуть бути використані по цій справі?

Яке рішення має прийняти суд?  

 

Завдання №7

Проаналізуйте ситуації та визначте, які необхідно подати докази для вирішення даних справ:

 1. факту затоплення квартири на нижньому поверсі;
 2. розміру шкоди, спричиненої лікуванням, що було пов’язано із тілесними ушкодженнями, набутими в результаті ДТП;
 3. факту спільного проживання чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу;
 4. відшкодування моральної шкоди, спричиненої розповсюдженням неправдивої інформації, яка принижує честь і гідність особи;
 5. стягнення заборгованості за договором оренди житла.

Який процесуальний порядок надання доказів до суду?

 

Завдання №8

 Савчук звернувся до районного суду Дзержинського суду м. Харкова із позовом до Харківської міської ради про визнання права власності на самовільно зведену прибудову до квартири.

Визначте предмет доказування у цій справі. Які докази має подати Савчук у підтвердження своїх вимог?

 

Завдання № 9

Кузьміна на ринку Барабашово придбала джинси вартістю 670 грн. відомої марки 32 розміру. Коли вона прийшла додому, то виявилось, що вони зі слів членів родини їй не личать. Й сама Кузьміна це побачила, та зрозуміла, що у магазині дзеркало робило її більш стрункою. У протилежному випадку вона б їх не купила.

Наступного дня Кузьміна пішла до магазину з вимогою про повернення грошей. Продавець та власник їй відмовили, сказавши, що треба було дивитись краще, що вона купує. Кузьміна звернулась до суду з метою захисту своїх прав.

Визначте, які докази, має надати позивачка у підтвердження своїх вимог?

 

Завдання № 10

У результаті ДТП Марусевич були завдані тілесні ушкодження. За призначенням лікаря він повинен був окрім лікування дотримуватись певної дієти. Після видужання Марусевич звернувся до суду із позовом про відшкодування матеріальної шкоди з особи, винної у ДТП.

Визначте предмет доказування у даній справі. Які докази повинен надати позивач у підтвердження своїх вимог? Необхідні данні оберіть на свій розсуд.

 

 

 

 

 

Тема 7. Процесуальні строки

 (практичне заняття)

 

Контрольні запитання:

 1. Поняття та значення процесуальних строків.
 2. Види процесуальних строків.
 3. Обчислення процесуальних строків.
 4. Початок перебігу процесуальних строків.
 5.  Закінчення процесуальних строків.
 6. Зупинення процесуальних строків.
 7. Наслідки пропущення процесуальних строків.
 8. Поновлення та продовження процесуальних строків.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ від 1 квітня 1994р. із змінами, внесеними постановою Пленуму від 3 грудня 1997 р. №12.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 р. № 2.

Література

1. Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрії чи реальність? // Право України. – 2006. – №7.

 

Завдання №1

 Лупенко звернувся до місцевого Червонозаводського районного суду м. Харкова із позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої йому у зв’язку із публікацією в газеті “Світоч” статті, в якій згадується його прізвище та наводяться факти, що ображають його честь та людську гідність. Розглянувши справу суддя виніс тільки резолютивну частину рішення, в якій відмовив в задоволенні позову, при цьому зазначивши, що вирішення справи викликало певну складність. А також визначив, що мотивоване рішення буде прийняте за п’ять днів. Лупенко не погодився з рішенням суду та через два дні спробував подати апеляційну скаргу. Але суддя відмовив в прийнятті скарги, посилаючись на те, що мотивованого рішення по справі ще немає.

Чи правильні дії суду ?

Чи може Лупенко подати апеляційну скаргу, якщо немає мотивованого рішення суду?

Вкажіть строк апеляційного оскарження.

Дайте поняття процесуальних строків.

 

Завдання № 2

Місцевий суд задовольнив позов  Коротич до Портного про встановлення батьківства та стягнення аліментів на її дочку Світлану. Через чотири дні Портнов потрапив до лікарні з інфекційним захворюванням, де знаходився на лікуванні один місяць. Одразу після одужання він виїхав до міста Луганська на день народження своєї матері. Повернувшись, Портнов вирішив оскаржити судове рішення.

Як в цьому випадку повинен діяти суд?

Викладіть порядок обчислення, продовження та поновлення процесуальних строків.

 

Завдання №3

10 грудня 2010 року Осначенко звернулася до місцевого суду Придніпровського району м. Черкас з позовом про виселення з житлового будинку, що їй належить, громадянина Кравченко. Суддя призначив попереднє судове засідання на 5 січня 2011 року. В день попереднього судового засідання відповідач вирішив подати зустрічний позов. Але суддя пояснив Кравченко, що згідно із законодавством, зустрічний позов може бути пред’явлений до попереднього судового засідання.

Проаналізуйте ситуацію. Які існують види процесуальних строків?

     

Завдання №4

Козлов подав до суду апеляційну скаргу на рішення місцевого суду, яким йому було відмовлено у позові, через 12 днів після оголошення мотивованого рішення.

Суддя залишив апеляційну скаргу без руху, в ухвалі посилаючись на те, що за апеляційну скаргу не сплачено судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, і встановив строк 5 днів для усунення цього недоліку.

Чи правильні дії судді? Які наслідки пропущення процесуальних строків?

 

Завдання №5

При розгляді справи за позовом Осипенко до Лисенка про стягнення аліментів відповідачем було заявлено позов про оспорювання батьківства. За клопотанням відповідача суд призначив генетичну експертизу, висновок за якою він отримав через півроку.

 Чи допущені у справі порушення процесуальних строків? Визначте критерії розумності строку розгляду справи.

 

 

Тема 8. Судові витрати. Заходи процесуального примусу

 (практичне заняття)

Контрольні запитання:

 1. Поняття та види судових витрат.
 2. Судовий збір: порядок обчислення та сплати.
 3. Витрати, що пов'язані з розглядом справи.
 4. Розподіл судових витрат між сторонами.
 5. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Закон України від 8 липня 2011р. “Про судовий збір”//  Офіційний вісник України. – 2011. –  №59.
 2. Закон України від 25 лютого 1994р. “Про судову експертизу” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст. 232.
 3. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв’язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення і виплаті державним науково–дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996р. №710.

 

Література

 1. Бородин М., Кройтор В. Судебные и арбитражные расходы. – Х., 1997.
 2. Богля С. С. Відображення в інституті судових витрат принципів процесуальної економії та доступності судового захисту // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. –  №2.
 3.  Сапейко Л. В. Окремі аспекти стягнення судових витрат в цивільному процесі // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна. – Харків, 23 травня 2009 р. – Харків, 2009. – С. 325–328.

 

Завдання №1

Місцевим судом Вовчанським району Харківської області було припинено провадження у кримінальній справі за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого КК України, відносно водія Бєлова

Потерпілому від злочину  Носову  було роз’яснено, що він має право подати позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, у порядку цивільного судочинства.

Згідно судово-технічної експертизи сума збитків, завданих злочином  Носову, складає 48.000 грн.

Як повинен діяти  Носов? Чи підлягає сплаті судовий збір при зверненні  Носова  до суду з позовною заявою? Хто звільняється від сплати судових витрат?

 

Завдання №2

 Петров, власник квартири, звернувся до суду з позовом до наймача квартири Абашидзе про стягнення 360 грн., наданих в борг, та 30 грн. заборгованості по квартирній платі.

По кожній вимозі було складено окрему позовну заяву та сплачено судовий збір.

Суддя місцевого суду об’єднав ці справи в одне провадження і запропонував Петрову доплатити судовий збір виходячи з загальної суми цих позовів.

Як у цьому випадку встановлюється ціна позову?

Підрахуйте розмір судового збору, який повинен сплатити  Петров.

Чи правильні дії судді?

 

Завдання №3

За позовом Мельниченко до заводу “Машбуд” про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю в зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків на робочому місці, суд в своєму рішенні вказав на стягнення з відповідача на користь позивача 3000 грн. (вартість путівки в санаторій) та 500 грн. щомісячно, як різниці між заробітком, що отримував Мельниченко, та призначеною пенсією. Строк повторного медичного обстеження судом визначений не був.

Хто і в якому розмірі повинен сплачувати судові витрати?

 

Завдання №4 

Моргун А.В. звернувся до суду із позовом про поділ майна з колишньою дружиною Моргун Г.М. Під час розгляду справи, від позивача надійшла заява, в котрій він вимагав від Моргун Г.М. повернення половини суми, витраченої ним на ремонт квартири.

Також, з причини того, що відповідачка не володіла українською мовою, у судовому засіданні приймав участь перекладач.

Які судові витрати повинні нести сторони?

Який порядок внесення коштів в рахунок сплати судових витрат?

 

Завдання №5 

 Сунцова пред’явила позов до  Юрченко про встановлення батьківства та стягнення аліментів на сина Андрія і просила задовольнити її вимоги, посилаючись на те, що була з відповідачем в близьких стосунках. Більше року він приходив до неї у гуртожиток, що можуть підтвердити її подруги Івченко, Сказіна, Бобруйко.

Суддя направив повістки сторонам та свідкам, вказавши місце, дату та час розгляду справи.

На судове засідання з¢явилася позивачка та свідок Івченко. Івченко пояснила судді, що проживає із Сказіною та Бобруйко в одній кімнаті гуртожитку, але причин їх відсутності вона не знає.

Які заходи процесуального примусу можуть бути застосовані у цьому випадку?

Визначте підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.

 

Завдання №6

Місцевим судом м. Харкова слухалась справа Дмитренка про відшкодування шкоди, завданої у результаті ДТП. Під час розгляду справи позивач збільшив розмір позовних вимог, але не сплатив судовий збір, тому що після аварії його матеріальний стан змінився, оскільки він довгий час перебуває на лікуванні.

Які дії судді? Чи має у такому випадку позивач на відстрочку сплати судових витрат та за яких умов?

 

Тема 9. Позов

(практичне заняття)

 

Контрольні запитання:

 1. Право на судовий захист.
 2. Поняття і сутність позовного провадження.
 3. Поняття позову та його елементи.
 4. Види позовів.
 5. Пред'явлення позову.
 6. Позовна заява та її реквізити.
 7.  Об'єднання та роз'єднання кількох позовних вимог.
 8. Право на судовий захист відповідача. Заперечення відповідача проти позову. Зустрічний позов.
 9. Мирова угода. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову.
 10. Забезпечення позову.

 

Нормативний матеріал. Судова практика.

<>1.Бортнік О. Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень / О. Г. Бортнік // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 63–69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
 • Бортнік О. Г. Мирова угода та можливість її примусового виконання // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. –  №1(2).
 • Кройтор В. А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.
 • Кузьменко С. Г., Кройтор В. А. Розгляд справ про виключення майна з опису // Збірник наукових праць. Серія „Економіка і право”. – 1999. Випуск 2.

5.Степаненко Т. В. Нові позови в цивільному процесі (поняття, класифікація та значення) // Право і безпека. – 2004. – Т.3. –  №3.

6.Степанець Р. П. Питання співвідношення інституту забезпечення позову в цивільному процесуальному праві України  і виконавчого провадження//Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005.–№1(2).

 

Завдання №1                       

Проаналізуйте наведені позови, визначте їх вид і елементи. При визначенні підстав позову вкажіть норми права, що регулюють цей вид правовідносин і відповідні пункти постанов Пленуму Верховного Суду України, якщо в них містяться роз’яснення, що відносяться до справи. Після цього визначте факти і обставини, існування яких необхідно з’ясувати в судовому засіданні.

1. Поліна – працівник дитячого садку – була звільнена за п.3 ст. 41 КЗпП України (вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи). Поліна звернулася в суд з позовом про її поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, мотивуючи свою вимогу тим, що аморального проступку (лайка з завгоспом в присутності дітей) вона не коїла. Звільнення, на її думку, викликане неприязним ставленням до неї завідуючої дитячим садком. Поліна не раз зверталася до прокуратури в зв’язку з розкраданням продуктів та іншими порушеннями в роботі завідуючої. Крім цього, її питання не розглядалося на засіданні профкому.

2. Захарченко звернулася в суд з позовом до виконкому райради м. Світловодська про визнання необґрунтованою відмови у видачі ордера на обмін приміщень. В позовній заяві було вказано, що в результаті обміну з внучкою, вона буде проживати в одній квартирі з сім’єю свого сина, допомоги якого вона потребує. Виконком мотивував своє рішення тим, що після обміну її внучка стане одна наймачем двокімнатної квартири.

3. Гр. Борисова звернулася в суд з позовом до колишнього чоловіка гр. Борисова з проханням визнати за нею право власності на автомобіль “Москвич”. При цьому вона вказала на те, що хоч автомобіль і було куплено в період шлюбу з відповідачем, але не на спільні кошти. Так, 1 тис. грн. була надана їй матір’ю, а 4 тис. грн. були взяті в борг у тітки відповідача. Цей борг був виплачений особисто нею з коштів, які вона отримала в спадщину після вступу в шлюб з Борисовим.

4. Кравченко у якості законного представника звернулась із позовом в інтересах свого сина 7 років до Костенко, опікуна малолітнього, який купив у сина Кравченко музикальний центр з їх дому за 47 грн.  Костенко  відмовився повертати майно, та Кравченко, вважаючи, що права її та її сина порушені, вирішила звернутись із позовом до суду.

 

Завдання №2

Морозова звернулася в суд з позовом до  Вазова про захист авторського права, мотивуючи це тим, що відповідач, котрий працював редактором газети, опублікував її статтю, але при цьому змінив без її відома назву статті, виключив частину авторського тексту і доповнив статтю своїм текстом.

Визначте вид позову, його предмет і підставу. Чи вірно визначений позивачем відповідач по цій справі?

 

 Завдання №3

Лесков перебував у шлюбі з Лесковою, від якого є четверо дітей–три доньки і син. В 2010 р. шлюб було розірвано. Рішенням суду з Лескова (за його згодою) на користь Лескової були стягнуті аліменти на всіх чотирьох дітей в розмірі половини заробітку. Лесков звернувся з позовом до суду про зменшення розміру аліментів, оскільки син став проживати з ним.

Складіть проект позову.

Визначте предмет і підстави позову. До якого виду належить цей позов?

 

Завдання №4

Умовами трудового договору, укладеного між Задихайлом і заводом “Спецавтоматика” було передбачено, що він приймається на посаду економіста відділу збуту. Поряд з іншими умовами встановлювалось, що оплата його праці буде здійснюватися щомісячно в розмірі трьох відсотків від реалізованої ним продукції.

 Після закінчення місяця головний бухгалтер відмовився підписати документ про оплату праці в такому розмірі, мотивуючи це тим, що тарифною угодою, що діє на заводі, передбачена оплата праці робітників за місячними окладами у відповідних розмірах. Оплата праці економіста відділу збуту встановлена у розмірі 800–850 грн. Розрахована Задихайлом сума 2500 грн. значно перевищує цей розмір. Задихайло звернувся до суду з заявою про стягнення обумовленої договором суми. Суд повернув заяву позивачеві, мотивуючи це тим, що спочатку йому потрібно звернутись до КТС.

Чи правильні дії судді ?

Визначте передумови права на пред’явлення позову.

 

Завдання №5

Назарова пред’явила в суд позов до  Назарова про стягнення аліментів на утримання дитини. Відповідач під час судового засідання пред’явив зустрічний позов про відібрання дитини і про розподіл спільно нажитого майна. Суд прийняв зустрічний позов, мотивуючи це тим, що основний і зустрічний позов взаємопов’язані.

Чи правильно вчинив суд? Визначте умови пред’явлення і прийняття зустрічного позову. Складіть проекти первісного і зустрічного позовів.

 

Завдання №6

До якого виду позовів належать:

 • позов про поновлення на роботі;
 • позов про розірвання шлюбу та поділ сумісно нажитого майна;
 • позов про зміну договору житлового найму;
 • позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу;
 • позов про визнання права на житлову площу;
 • позов про витребування майна із чужого незаконного володіння;
 • позов про виключення майна з-під арешту.

 

Завдання №7

До місцевого суду Фрунзенського району м. Харкова звернувся гр. Петренко Микола Іванович, що мешкає в м. Харкові по вул. Героїв Сталінграда, буд. 135, кв.18, з позовною заявою про стягнення збитків, заподіяних його майну 18 грудня 2008 р. внаслідок затоплення його квартири сусідом – Нестеренко Олегом Васильовичем, що мешкає у тому ж будинку в кв. 22, поверхом вище.

До позовної заяви він додав акт ЖЕД, згідно якого матеріальні збитки, заподіяні його майну, складають 3800 грн.

Складіть позовну заяву.

 

Завдання №9

 Васін звернувся до   Васіної про розірвання шлюбу та розподіл майна, що є спільною сумісною власністю. Ухвалою суду зазначену заяву бло залишено без руху у зв’язку із об’єднанням неоднорідних позовних вимог і надано строк на усунення недоліків.

Чи правильні дії судді? Яким способом Васін може надалі захистити свої права?

 

Тема 10. Відкриття провадження у справі

(практичне заняття)

 

Контрольні запитання:

 1. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі.
 2. Підстави для відмови у відкритті провадження.
 3. Залишення позовної заяви без руху. Повернення заяви.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

<>1.Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 г. № 9. 

 

Завдання №1

Мироненко вибрала в ЦУМі норкову шубу. Продавець виписав чек, вказавши час його виписки – 13 година 50 хвилин. Коли о 15 годині, відразу після обідньої перерви, шубу знову виставили на продаж, то до моменту пред’явлення Мироненко оплаченого товарного чеку, на шубу було виписано чек іншому покупцеві. Мироненко, вважаючи, що між нею і магазином було укладено договір купівлі-продажу, а річ була знята з контролю з порушенням встановлених правил, вимагала передати їй куплену шубу, але продавець відмовився виконати вимогу покупця.

Мироненко звернулася до суду. Суддя своєю ухвалою повернув позовну заяву, мотивуючи це тим, що Мироненко необхідно звернутись спочатку з претензією до адміністрації універмагу.

Чи правильно діяв суд? Назвіть підстави для повернення заяви.

          

Завдання №2

При звільнені працівника цеху № 3 ВО “Завод ім. Малишева” у зв’язку з закінченням строку договору, виник спір між Симоненко і керівником підприємства про сплату компенсації за невикористану відпустку. Симоненку було відмовлено у сплаті компенсації на тій підставі, що він був прийнятий на роботу на 1 місяць, тому він вважається тимчасовим працівником, якому відпустка не надається.

У зв’язку з цим Симоненко звернувся з позовною заявою про сплату компенсації до суду. Суд відмовив Симоненку у відкритті провадження на тій підставі, що такий спір розглядає КТС.

Чи правильно діяв суд? За яких підстав суд відмовляє у відкритті провадження у справі? 

 

Завдання №3

Зосімов працював машиністом тепловозу на Південній залізниці. У порядку дисциплінарного стягнення він був переведений на іншу роботу, не пов’язану з рухом поїздів. Зосімов відмовився виконати наказ і був звільнений. Тоді він звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Суд повернув позовну заяву, мотивуючи це тим, що позивач не вказав юридичної адреси відповідача і не сплатив судовий збір.

Чи правильно діяв суддя?

 

Завдання №4

Назаренко та інші пред’явили до Київського заводу “Укркабель”, виконкому Шевченківської районної Ради народних депутатів м. Києва та до Нечипоренко  позов про визнання недійсним ордера, виданого останньому, і надання їм житлового приміщення, що звільнилося.

Позивачі зазначили, що їх сім’я із п’яти осіб у загальній квартирі займає дві кімнати житловою площею 31,9 кв. м. У цій же квартирі звільнилося дві кімнати площею 27,6 кв. м. Усі ці кімнати раніше складали одну чотирикімнатну квартиру, однак мешканці, які в ній раніше проживали, самовільно, всупереч будівельним правилам та санітарним нормам, переобладнали її на дві ізольовані квартири. Оскільки завод “Укркабель”, на балансі якого перебуває будинок, відмовив у приєднанні звільнених кімнат, а виконком Шевченківської районної Ради за рішенням адміністрації та профкому заводу видав ордер на їх заселення сім’ї Нечипоренко, позивачі просили задовольнити їх вимоги.

Суддя повернув позовну заяву, посилаючись на те, що позивачами не подано доказів з приводу того, що вони можуть претендувати на зайняття звільнених двох кімнат.

Чи правильно діяв суд?  Вкажіть підстави залишення заяви без руху та повернення заяви.

 

 

 

 

Тема 11. Провадження у справі до судового розгляду

(практичне заняття)

 

Контрольні  питання:

 1. Поняття та значення провадження у справі до судового розгляду.
 2. Попереднє судове засідання.
 3. Призначення справи до судового розгляду.
 4. Судові виклики і повідомлення.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 52.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду” від 12 червня 2009р.  № 5.

 

Література

 1. Приходько В.Г. Проблеми розшуку відповідачів (боржників) за цивільними справами // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. – №2.

2. Якименко О.О.  Підготовка аліментних справ до судового розгляду. –  Вінниця: Континент-ПРИМ, 1999. – 136с.

 

Завдання №1

Клишніков купив в магазині останню пральну машину-автомат, що була знята продавцем з демонстраційного стенду в кінці робочого дня. Продавець поспіхом упакував машину і передав її покупцеві. Приїхавши додому, Клишніков виявив, що в технічному паспорті не проставлено штамп магазину і дату продажу. Крім того, в паспорті бракувало кількох сторінок, в тому числі і гарантійного талону. Детально ознайомившись із технічним паспортом, Клишніков зрозумів, що приєднати її до водопровідних труб і підключити до електромережі власними силами неможливо. Як її встановити і до якої організації можна звернутися про її підключення було невідомо, тому що інформація про це в технічному паспорті була відсутня.

Наступного дня Клишніков звернувся до магазину з вимогою замінити технічний паспорт на пральну машину і поставити в ньому дату продажу та штамп магазину. Адміністрація магазину відмовилася виконати вимогу Клишнікова, обґрунтовуючи свою відмову тим, що в місто надійшла велика партія таких пральних машин і невідомо, де він купив свою машину. Якщо вона і була куплена в цьому магазині, то все одно в магазині немає зайвих технічних паспортів.

Клишніков звернувся до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу, відшкодування завданих йому збитків і моральної шкоди.

Які процесуальні дії повинен виконати суддя в порядку провадження до судового розгляду? Визначте мету і завдання попереднього судового засідання.

 

Завдання №2

Страхова компанія “Поліс” пред’явила в суд позов до  Костенка про стягнення з нього 1 тис. грн. Позов пред’явлено з метою відшкодування виплаченої страхової суми  Гуренку. Регресна вимога страхової компанії базувалася на тому, що з вини Костенка в квартиру Гуренка проникла гаряча вода, яка зіпсувала два килими. Страхова організація виплатила Гуренку страхове відшкодування.

В попередньому судовому засіданні з’ясувалось, що в акті про зіпсування застрахованого майна, наданого страховою компанією, вказано, що з вини Костенка в ванній кімнаті було залишено відкритим водопровідний кран, і це призвело до проникнення гарячої води в квартиру Гуренка. Разом з тим, виникло питання щодо правильності складання страхового акту у зв’язку з тим, що Костенко в момент його оформлення знаходився на стаціонарному лікуванні. Члени його сім’ї–жінка і брат, які проживають разом з ним, до складання акту не залучались. Акт було складено через п’ять днів після заяви страхувальника заступником директора страхової компанії в присутності страхового агента та гр. Гуренка.

В день, коли відбулася зазначена подія, Костенко знаходився в своїй квартирі і заявив в житлово-експлуатаційний відділ про несподіване пошкодження батареї центрального опалення. Заява Костенка про необхідність ремонту батареї центрального опалення підтверджена випискою з книги записів звернень мешканців будинку в диспетчерську службу.

Які процесуальні дії повинен виконати суддя під час провадження у справі до судового розгляду? Вкажіть строк проведення попереднього судового засідання.

 

Завдання №3

Внаслідок нещасного випадку на підприємстві Левін був визнаний інвалідом другої групи, та йому було призначено пенсію у розмірі 950 грн. на місяць. Оскільки розмір пенсії не повністю компенсує розмір завданої йому шкоди, Левін звернувся до суду з позовом до адміністрації шахти, де він отримав інвалідність, про стягнення на його користь різниці між отриманою пенсією та середнім заробітком до каліцтва.

Які дії при провадженні справи до судового розгляду повинен здійснити суддя?

 

Завдання №4

Анісімова звернулась з позовом до Крилова про стягнення 480 грн. на підставі розписки про позику. На другий день після подання позовної заяви, Анісімова звернулась до судді з додатковою заявою про допит при розгляді справи свідка Краснова, що мешкає в м. Суми. Через чотири дні після порушення справи, відповідач Крилов подав до суду письмове заперечення, у якому стверджував, що позивачці він винен усього 430 грн., а в розписці суму перероблено з 430 грн. на 480 грн. До свого заперечення Крилов додав листа, згідно якого він просив у Анісімової не 480 грн., а 430 грн.

Які дії повинен здійснити суддя при провадженні справи до судового розгляду і в які строки?

 

Завдання №5

За позовом прокурора Київського району м. Харкова було порушено справу про позбавлення батьківських прав Васильєвої відносно її неповнолітньої доньки Олени. В позовній заяві було зазначено, що  Васильєва зловживає спиртними напоями, веде аморальний спосіб життя, про доньку не піклується і її вихованням не займається.

Які дії повинен здійснити суддя під час провадження у справі до судового розгляду? Який порядок призначення справи до розгляду?

 

 

Тема 12. Судовий розгляд

(практичне заняття)

 

Контрольні запитання:

 1. Поняття і значення стадії судового розгляду.
 2. Порядок проведення судового засідання.
 3. Підготовча частина судового засідання.
 4. Розгляд справи по суті як частина судового засідання.
 5. Судові дебати.
 6. Ухвалення і проголошення судового рішення.
 7. Фіксування цивільного процесу.
 8. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи, оголошення перерви в розгляді справи.
 9. Підстави і наслідки зупинення провадження у справі.
 10. Закінчення справи без ухвалення судового рішення.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 р. № 2.
 2. Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України. Затверджена наказом Державної судової адміністрації України 21.07.2005р. №84.

 

Література

 1. Жуйков В.М. О новеллах в гражданском процессуальном праве. – М., 1996.
 2. Перунова О.М. Протокол судового засідання як процесуальний документ // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. – №2.
 3. Сапейко Л.В. Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – №42. – С.233-239.

 

Завдання №1

Прокопенко звернулася до місцевого суду Жовтневого району м. Харкова з позовною заявою про виселення за неможливістю спільного проживання її чоловіка Соколова.

Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: перший раз – у зв’язку з неврученням відповідачеві судової повістки; другий – через неявку відповідача, якого своєчасно повідомлено про явку до суду; третій – внаслідок письмової заяви відповідача про хворобу; четвертий – у зв’язку із задоволенням клопотання відповідача про відвід судді.

Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи?

 

Завдання №2

 Попова звернулася до суду з позовом до  Шиманович про стягнення 2,5 тис. грн. – вартості будівельних матеріалів, що були нею вкладені в будівництво будинку, який належить відповідачеві на праві приватної власності. Заслухавши пояснення позивача, відповідача, показання свідків, суд вийшов до нарадчої кімнати для винесення рішення. Під час ухвалення рішення у судді виникло питання про вартість п’яти кубометрів пиломатеріалів. Суд надіслав відповідний запит до лісоторгової бази. Після цього оголосив судове рішення, яким було задоволено позов Попової. Але складання мотивувальної частини рішення було відкладене на три дні.

Через день суддею була отримана довідка з лісоторгової бази, в якій вказувалось, що п’ять кубометрів пиломатеріалів коштують 1,5 тис. грн. Після цього суддею було складено мотивоване рішення про присудження Поповій 2 тис. грн.

Які помилки допущені судом?

 

Завдання №3

Місцевим судом Київського району  м. Харкова розглядалась цивільна справа за позовом гр. Мироненко про стягнення аліментів на утримання дитини. В судовому засіданні батько відповідача надав свідоцтво про смерть сина і просив провадження у справі закрити.

Чи є підстави для задоволення цього клопотання? Як повинен діяти суд, якщо по справі, крім поточних платежів, Мироненко просила стягнути заборгованість по аліментах, які мали сплачуватися відповідачем в добровільному порядку?

 

Завдання №4

Сербін звернувся з позовом до Попова про стягнення 1200 грн., сплачених ним за придбану у Попова куртку. Справу було призначено до слухання. В судове засідання з’явились обидві сторони, але справу було відкладено за клопотанням позивача, який просив викликати свідка Іванова, що може підтвердити наявність прихованих недоліків куртки.

Коли справу було призначено до слухання вдруге, повістка на ім’я Іванова повернулася до суду з поміткою відділення зв’язку про те, що Іванов за вказаною адресою не мешкає.

Тоді позивач заявив клопотання про призначення товарознавчої експертизи щодо наявності прихованих недоліків куртки.

Суд задовольнив це клопотання та справу повторно було відкладено.

В наступне судове засідання не з’явився відповідач, не повідомивши про причини неявки.

Суд розглянув справу в його відсутність та виніс рішення.

Чи в усіх випадках дії суду були правильні?

 

Завдання №5

Місцевим судом Московського району  м. Харкова розглядалась справа за позовом Репіної до Сімагіної про поділ земельної ділянки. Під час розгляду справи Репіна тяжко захворіла, а незабаром померла.

Як повинен діяти суд ?

 

Завдання №6

Розглядаючи позов про захист авторського права, суд неодноразово відкладав розгляд справи, мотивуючи це пасивністю сторін у процесі доказування (сторони не надавали доказів; їхні судові представники недостатньо були поінформовані про суть спору та ін.), що породжувало неможливість встановити дійсні обставини справи.

 Чи відповідають закону дії суду? На кого покладений обов’язок доказування і подання доказів?

 

Завдання № 7

Під час розгляду справи за позовом Симоненко про стягнення заборгованості у розмірі 1700 грн. за договором оренди житла. Відповідач визнав позовні вимоги у зв’язку із чим сторони прийшли до взаємної згоди про виплату боргу рівними частинами протягом 10 місяців.

Яке процесуальне право було реалізовано сторонами? Як повинен у звязку із цим вчинити суд?

 

Завдання №  8

Вкажіть, який процесуальний документ повинен постановити суд на підставі:

 1. неявки представника відповідача у судове засідання;
 2. виявлення під час розгляду справи договору сторін про розгляд даного спору третейським судом;
 3. надання до суду свідоцтва про смерть відповідача у справі про визнання шлюбу недійсним;
 4. призначення експертизи;
 5. тяжкої хвороби однієї зі сторін;
 6. необхідності надання додаткових доказів.

 

 

Тема 13. Судові рішення

(практичне заняття)

 

Контрольні питання:

 1. Поняття і види судових рішень.
 2. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.
 3. Питання, які вирішуються судом під час ухвалення рішення.
 4. Зміст судового рішення як процесуального документа.
 5. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив.
 6. Законна сила судового рішення.
 7. Види ухвал суду першої інстанції.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судове рішення у цивільній справі” від 18 грудня 2009 р. №14 //Вісник Верховного Суду України – 2010. – №1.

 

Література

 1. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України. – 2001. – №3.
 2. Фазікош Г. В. Структура судового рішення як акту судової влади// Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2007. – Серія ПРАВО. Випуск 7. – С. 199–204.
 3. Шиманович О. Вимоги, що пред’являються до судового рішення в цивільному процесуальному законодавстві // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №11. – С. 56–60.
 4. Перунова О.М. Вимоги, які висуваються до судового рішення // Вісник національного університету внутрішніх справ. Вип.24.–Х., 2009. – С. 132–139.
 5. Андронов І.В. Питання класифікації рішень суду в цивільному процесу України // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4. – С. 204–207.

 

Завдання №1

Сидоренко пред’явив позов до ВО “Завод ім. Малишева” про поновлення на роботі на посаді слюсаря по ремонту обладнання цеху № 2 і про стягнення заробітної плати за вимушений прогул з 12 квітня по 10 травня 2010 року. Місячний заробіток Сидоренка складав 2943 грн. Районний суд виніс рішення, яким задовольнив позов Сидоренка. В резолютивній частині рішення було вказано: “Позов гр. Сидоренка Л.П. задовольнити, стягнути на його користь заробітну плату за вимушений прогул з 12 квітня по 10 травня 2010 року. Рішення може бути оскаржено в 10-денний термін до Донецького апеляційного  суду”.

Які помилки допущено в резолютивній частині цього рішення? Викладіть резолютивну частину відповідно до чинного законодавства.

 

Завдання №2

Богданова звернулася з позовом до Сухова і Федотова про визнання за нею права привілейованої купівлі частини житлового будинку та про переведення на неї прав і обов’язків покупця. Обґрунтовуючи свої вимоги, Богданова вказала на те, що Сухов – власник 1/3 частини житлового будинку,  порушив досягнуту між співвласниками угоду про продаж покупцеві конкретних приміщень та уклав з Федотовим попередній договір купівлі-продажу своєї частини будинку, не сповістивши Богданову про зміну умов продажу.

Відповідачі позов не визнали. В ході судового розгляду було встановлено, що будинок, відносно якого виникла суперечка, належить на праві загальної часткової власності співвласникам: Богдановій –1/6, Шевчуку – 1/2, Сухову – 1/3 частина. Всі співвласники будинку є близькими родичами і користувалися ним без розподілу в натурі. У зв’язку з бажанням Сухова продати свою частку будинку, всі співвласники разом з покупцем Федотовим 8 жовтня 2005 року уклали письмову угоду про те, що останньому продаються 3 житлові кімнати, розташовані на першому поверсі будинку, коридор, що межує з ними, веранда, якою користувався Сухов, а також кімната площею 33,5 кв. м на другому поверсі, якою користувався Шевчук.

 На підставі даної угоди Шевчук і Богданова відмовились від права привілейованої купівлі належної Сухову частини будинку. Але, всупереч досягнутій угоді, 22 листопада 2005 року Сухов уклав з Федотовим попередній договір купівлі-продажу належної йому частки будинку (1/3) без вказівки конкретних приміщень, не сповістивши інших співвласників про зміну умов продажу.

Складіть проект судового рішення по цій справі.

 

Завдання №3

В грудні 2010 року Кузьменко звернувся до суду з позовом до Рибасової про розподіл спільно нажитого майна загальною вартістю 206200 грн. Кузьменко вказав на те, що він з 1985 року по 2010 рік був одружений з відповідачкою, має 2 синів. Згоди з відповідачкою про добровільний розподіл майна не досяг: обоє претендують на автомобіль та гараж. Відповідачка позов не визнала та просила автомобіль і гараж залишити їй. При розгляді справи в суді було з’ясовано, що:

 1. в 2007 році відповідачці за місцем роботи, в якості заохочення, був виділений автомобіль для купівлі за пільговою ціною, і зареєстрований в ДАІ на її ім’я;
 2. і позивач, і відповідачка мають посвідчення на право управління автомобілем;
 3. в період експлуатації автомобіля догляд за ним та придбання запасних частин здійснювалися за рахунком спільних коштів подружжя, але користувався ним більше чоловік;
 4. перелік та вартість спільного майна подружжя дозволяють провести його розподіл в натурі.

Враховуючи вищенаведене, суд прийняв рішення виділити Кузьменку автомобіль вартістю 120500 грн., а Рибасовій – гараж вартістю 85700 грн. Крім цього, з Кузьменка на користь Рибасової було стягнуто 17400 грн., як компенсацію за передане йому в натурі майно понад належну йому частку.

Складіть проект судового рішення по цій справі.

 

Завдання №4

Сидоренко Н.М, столяр підприємства “Арктур”, що займається виробництвом меблів, 20 та 21 січня 2010 р. з¢являвся на роботі у нетверезому стані, за що і був звільнений з роботи за п.7 ст.40 КЗпП України. Вважаючи своє звільнення незаконним, він звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. До суду були викликані свідки – Широков К.А. і Мухамедов Г.С., які, на думку позивача, повинні були пояснити, що він хоча і з¢являвся на роботі у нетверезому стані, але від роботи не був звільнений.

В судове засідання, яке було призначено на 4 травня, не з’явився свідок Мухамедов Г.С. Суд, вислухавши думку сторін, виніс ухвалу про відкладення розгляду справи і призначив нову дату судового розгляду на 11 травня.

В призначений час у судове засідання з’явилися всі свідки, а також позивач та представник відповідача. У судовому засіданні Сидоренко пояснив, що 19 січня у колі друзів він відзначав день народження, тому наступного дня відчував себе не дуже добре, але весь день працював. 21 січня, перед тим як піти на роботу, трохи випив, але також цілий день працював. Ніхто його від роботи не відсторонював. Раніше стягнень за порушення дисципліни він не мав.

Після пояснень позивача суддя звернувся до представника відповідача. Але начальник відділу кадрів Зикін В.С. (представник відповідача) попрохав дозволити йому дати свої пояснення після допиту свідків, щоб визначитись в своїй позиції. Суд це клопотання задовольнив і приступив до допиту свідків.

Свідок Широков пояснив: «Сидоренка знаю по роботі. 20 січня він прийшов на роботу у нетверезому стані. Походив десь дві години по цеху і пішов додому. Більше в той день я його не бачив. Наступного дня це повторилося».

Свідок Мухамедов зауважив: «20 і 21 січня Сидоренко був на роботі. Пригадую, що ходив з інструментом. Десь перед самою обідньою перервою пішов з цеху і більше на роботі не з’явився. Був у нетверезому стані».

Свідок Генералов, який був викликаний до суду на прохання відповідача, пояснив: «Працюю начальником цеху. 20 січня, близько 11 години, я бачив Сидоренка в слюсарні. Від нього пахло горілкою. Я йому сказав, щоб йшов додому. На другий день це повторилося».

Представник відповідача зазначив: «Позов Сидоренка не визнаємо. Сидоренка було правильно звільнено з роботи, бо з’являвся на роботі у нетверезому стані».

В судових дебатах позивач наполягав на тому, щоб суд задовольнив його позов. Представник відповідача заперечував проти цього.

Після судових дебатів суддя вийшов до нарадчої кімнати для винесення рішення.

Складіть проект судового рішення по цій справі.

 

Завдання №5

Місцевий суд Жовтневого району  м. Харкова виніс рішення, яким постановив: «Ваганову Ганну Петрівну поновити на попередній роботі на заводі “Самохідних шасі” в посаді контролера, та стягнути на її користь з заводу заробітну плату за 20 днів вимушеного прогулу в сумі 700 грн.».

При одержанні виконавчого листа позивачка Ваганова заявила, що судом допущені дві помилки:

 1. По батькові вона не Петрівна, а Павлівна;
 2. Її місячна заробітна плата до звільнення складала 2000 грн., а тому суд стягнув на її користь меншу суму.

Які недоліки у рішенні допущені судом і як їх можна усунути? 

 

Завдання № 6

У справі про визнання за військовослужбовцем права на поліпшення житлових умов у зв’язку із народженням другої дитини суд ухвалив рішення про задоволення позову, у резолютивній частині якого зазначив: «Позов задовольнити. Надати Сергєєву Олегу Анатолійовичу із сім’єю квартиру у буд. 34 по вул. Леніна м. Харкова після здачі будинку в експлуатацію».

Після набрання рішенням законної сили Сергєєв звернувся до державної виконавчої служби для примусового виконання рішення. Державний виконавець пояснив Сергєєву, що рішення потребує роз’яснення.

Чи правильні дії державного виконавця? Чи відповідає вимогам закону резолютивна частина рішення? Які процесуальні дії необхідно здійснити Сергєєву для захисту своїх прав?

 

Завдання №7

Місцевим судом було винесено декілька рішень по різним справам:

 1. про поновлення на роботі незаконно звільненого робітника;
 2. про виселення наймача з квартири;
 3. про стягнення грошей за договором позики;
 4. про стягнення аліментів на утримання дітей;
 5. про звільнення майна з-під арешту;
 6. про присудження члену КСП платні за три місяці у зв’язку з вибуттям із КСП.

Які із зазначених рішень підлягають негайному виконанню ?

 

 

 

Тема 14. Заочний розгляд справи

(практичне заняття)

 

Контрольні запитання:

 1. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи.
 2. Зміст заочного рішення.
 3. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення.
 4. Скасування та оскарження заочного рішення.

 

Література

 1. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. –  №5.
 2. Черных И. И. Заочное производство в гражданском процессе. – М.: Городец, 2000. – 128с.

 

Завдання №1

20 грудня Іванов подав заяву про скасування винесеного 1 грудня заочного рішення в частині стягнення відсотків за користування грошовими коштами, які не були вчасно повернуті позивачеві. Копію рішення Іванов одержав поштою  13 грудня. В своїй заяві відповідач вказував на підробленість представленого позивачем договору позики. У пояснення причини неявки до суду Іванов повідомив, що зустрічав в аеропорту свого знайомого.

Суддя відмовив у розгляді заяви Іванова, вказавши на те, що рішення вже набрало законної сили, і тому, може бути переглянуто тільки в касаційному порядку.

 Чи відповідають закону дії судді?  Чи можливе скасування частини заочного рішення? Складіть ухвалу суду за заявою Іванова про скасування заочного рішення.

 

Завдання №2

Ніконов Леонід Петрович звернувся до місцевого Київського районного суду м. Харкова з позовом про поновлення на роботі на посаді слюсаря механічного цеху заводу “Комунар”, та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу з 3 листопада по 15 грудня 2010 року.

В позовній заяві він зазначив, що його було звільнено з роботи на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України, у зв’язку із скороченням штату робітників, якого в дійсності не було, і на його посаду через два дні було прийнято іншого робітника.

До позовної заяви Ніконов Л.П. додав:

 1. копію наказу про звільнення;
 2. копію трудової книжки;
 3. копію штатного розкладу до та після звільнення;
 4. довідку бухгалтерії про те, що його місячна заробітна плата складала 2980 грн.

     В судове засідання відповідач (представник відповідача) не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання. Про причини неявки до суду відповідач не повідомив.

Суд заочно розглянув справу і позов Ніконова задовольнив.

Складіть проект судового рішення по справі.

 

Завдання № 3

Тарасов уклав 12.03.2010 р. договір купівлі продажу квартири, за умовами якого продавець – Іванов, повинен до 12.04.2010 р. скасувати реєстрацію місця проживання за цією адресою, що не було здійснено. Тарасову стало відомо, що Іванов виїхав на заробітки до м. Москва на невизначений строк.

У зв’язку із цим Тарасов подав до Іванова позов про усунення перешкод у користуванні житлом. Судові виклики судом направлялися за останньою відомою адресою, де тепер проживає Тарасов. Іванов не з’являвся протягом трьох судових засідань. На наступному засіданні позивач заявив клопотання про заочний розгляд справи.

Чи може суддя за таких умов призначити заочний розгляд справи?

Які умови і порядок призначення і проведення заочного розгляду справи?

 

 

Тема 15. Наказне провадження

(практичне заняття)

 

Контрольні запитання:

 1. Поняття та особливості наказного провадження.
 2. Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ.
 3. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.
 4. Зміст судового наказу.
 5. Порядок скасування судового наказу.

 

Література

 1. Логінова С. Наказне провадження у цивільному судочинстві України // Право України. – 2006. – №7.
 2. Сисоєв Д. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь // Право України. – 2003. – №8.
 3. Щербак С. Новшества для тех, кто „при исполнении” // Юридическая практика. – 2005. – №10 (376).
 4. Черемин М.А. Приказное производство в российском процессе. – М.: Городець, 2001. – 172 с.

 

 

Завдання № 1  

Суддя місцевего суду Московського району м. Харкова, розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» про видачу судового наказу про стягнення гр. Харченко заборгованості за надані телекомунікаційні послуги, постановив стягнути з гр. Харченко заборгованість за надані телекомунікаційні послуги у сумі 538 (п’ятсот тридцять вісім) гривень 16 (шістнадцять) копійок. В судовому наказі також було зазначено : «Стягнути  гр. Харченко, який мешкає за відповідною адресою в м. Харкові, на користь Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» судовий збір у сумі відповідно  до діючого законодавства. Боржник має право протягом пяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування відповідно до ст. 105 ЦПК України.  Судовий наказ  видати стягувачу». 

     Проаналізуйте дане рішення суду.

 

Завдання № 2

 У відповідності до ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

 Суддя місцевого суду міста Свердловська Луганської області, розглянувши заяву про видачу судового наказу за вимогою Товариства з обмеженою  відповідальністю «Луганськвода» в особі відокремленого підрозділу Свердловського департаменту товариства з обмеженою  відповідальністю «Луганськвода» до гр. Петрова  про стягнення заборгованості за послуги водопостачання.

   В судовому наказі  від 1 червня 2011 року було зазначено: «Стягнути з гр. Петрова,  яка  мешкає за адресою: кв. 60 років СРСР, 1/41, м. Свердловськ, зареєстрована за адресою: кв. 60 років СРСР, 2/41, м. Свердловськ на користь Товариства з обмеженою  відповідальністю «Луганськвода» в особі відокремленого підрозділу Свердловського департаменту товариства з обмеженою  відповідальністю «Луганськвода», 94800, м. Свердловськ, вул. Безгребельного, 19а, на р/р № 2600812210269 в АБ «Укркомунбанк», МФО 304988,  заборгованість за послуги водопостачання  та водопроведення  згідно заяви про видачу судового наказу».

Згідно зі ст. 104 ЦПК України боржник має право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву про його скасування. Гр.Петров у своєму запереченні  від 10 серпня 2011 року,  зазначив, що він на даний момент проживає в м. Харкові, а квартиру вже рік тому він подарував своєму синові. Син має статус учасника бойових дій і відповідно має пільги по сплаті комунальних послуг. Зараз його син знаходиться на лікування в військовому госпіталі. На його думку заява була прийнята судом неправомірно. Всі необхідні документи, щодо пільг сина було передано до житлово-експлуатаційних органів.

  Проаналізуйте дане рішення суду.
 

Завдання № 3

 Суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова, розглянувши заяву Комунального підприємства каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, б. 2 (р/р 26005010041510  «Золоті ворота», МФО 351931, код ОКПО 03361715) про видачу судового наказу за вимогою про стягнення заборгованості за послуги водовідведення та ремонт каналізаційної системи з гр. Жовтик, проживаючої за адресою: проспект 50-річчя СРСР, буд.108, кв.45. У відповідності до ст. 526 ЦК України вимоги заявника підлягають задоволенню.

В судовому наказі було зазначено:     

 «Стягнути на користь Комунального підприємства каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, б. 2 (р/р 26005010041510  «Золоті ворота», МФО 351931, код ОКПО 03361715) заборгованість за послуги водовідведення у розмірі 743 грн та за проведений ремонт суму у розмірі 10000 грн.

Стягнути на користь держави шляхом перерахунку на р/р 31411537700010, ідентифікаційний код 24134610, МФО банку 851011, код установи банку 23911595, одержувач платежу УДК Фрунзенського району м. Харкова, найменування установи банку: ГУ ДКУ в Х/о, код бюджетної класифікації доходів  22090100 судовий збір в сумі 12  грн. 75 коп.

Протягом 5  днів з дня отримання копії судового наказу, заяви та доданих до неї документів боржник має право подати до місцевого суду Фрунзенського району м. Харкова заяву у письмової формі про його скасування».

Проаналізуйте рішення суду.

 

Завдання № 4

   Суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області, розглянувши заяву прокурора району від імені ПКП “Тепломережі” про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за опалення з гр. Абрамова. В заяві було зазначено, що в районі склалась  складна ситуація, що пов’язана зі сплатою комунальних послуг.

Суд повернув заяву прокурора та вказав на необхідність  сплати в установленому порядку на користь держави судового  збору  у сумі  39 грн 08 коп.

Проаналізуйте рішення суду.

 

Завдання № 5

 15 серпня 2011 року суддя Бучацького районного суду Тернопільської області, розглянув заяву гр. Михайленко про стягнення із Новопетликівської сільської ради, с. Нові Петликівці Бучацького району Тернопільської області, 2483,47грн. заборгованості по заробітній платі за П квартал 2011 року. Крім того судя самостійно вирахував та стягнув суму премії за вказаний період.

 Боржник  протягом пятнадцяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подав заяву про його скасування. Розгляд  справи було призначено на 8 вересня 2011 року.  Розгляд справи було відкладено через те, що боржник не з’явився на судове засідання через те, що у його сестри було весілля.

 Проаналізуйте рішення суду.

 

 

 

Тема 16. Окреме провадження

(практичне заняття)

 

Контрольні запитання:

 1. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.
 2. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
 3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
 4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
 5. Розгляд судом справ про усиновлення.
 6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
 7. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
 8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
 9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
 10. Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
 11. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
 12. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

<>1.2.Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім’ях усиновителів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 775 // Зібрання постанов уряду України.–1996.–№ 14.–Ст. 394.
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України  ”Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 р. №8 ( із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98 )     
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” від 31 березня 1995 р. №5 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98)        
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним” від 28 березня 1972 р. №3 із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму №13 від 29.11.74, №4 від 24.04.81, №3 від 30.03.84, №13 від 25.12.92, №15 від 25.05.98.

 

Література

 1. Барсукова В.М., Гриненко А.Д. Справи про усиновлення дітей – нова категорія справ, що розглядаються судами // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 2.
 2. Удальцова И.В. Проблемы судебного признания гражданина ограничено дееспособным или недееспособным. – Харьков, 1999.
 3. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. –К., 1999.

 

Завдання №1

У вересні 2009 р. Агрусов звернувся до суду з заявою про встановлення неправильності запису про його народження в книзі реєстрації актів цивільного стану. Своє прохання він мотивував тим, що свідоцтво про народження не збереглося, а у відновленому 29 грудня 1967 р. записі про народження вказано, що він народився 26 грудня 1950 р., але він дізнався, що насправді він народився 15 січня 1950 р. Органи РАЦСу відмовилися виправити вказану помилку.

Суддя відмовив у відкритті провадження у справі, посилаючись на те, що до юрисдикції суду не віднесено питання про встановлення віку.

Чи правильні дії суду?

 

Завдання №2

Любченко С.І. звернувся до суду із заявою про встановлення факту народження (21 листопада 1938 р.). Заявник зазначав, що про дату його народження був зроблений відповідний запис у книзі реєстрації актів цивільного стану. Це підтверджується метричною випискою, одержаною у 1962 р. В органах РАЦСу не збереглися архівні матеріали за 1938 р. Свідоцтво ж про народження потрібне для обміну паспорта, в якому неправильно зазначено дату народження (1940 р.).

Місцевий суд Ясинуватського району Донецької області 21 січня 2006 р. встановив факт народження Любченко 21 листопада 1938 р. Ухвалою апеляційного суду Донецької області від 22 березня 2006 р. це рішення скасовано і провадження в справі закрито.

Чи правильне рішення ухвалив апеляційний суд?

  

Завдання №3

Чусєва померла в селі Тимченки Зміївського району Харківської області. Після її смерті залишився будинок.

Як може довести Останцева, що вона є дочкою померлої, враховуючи, що у неї є свідоцтво про її народження, а паспорт та свідоцтво про шлюб нею загублені?

 

Завдання №4

Борових А.В. звернулась до суду з заявою про встановлення факту перебування її дітей на утриманні Лісового П.В., посилаючись на те, що вона з 1989 року проживала з останнім однією родиною. За цей час у них народилось троє дітей. Усі діти знаходились на утриманні Лісового П.В. до часу його смерті.

Чи може суд встановити факт перебування дітей Борових А.В. на утриманні Лісового П.В., якщо Борових А.В. в заяві зазначила, що встановлення цього факту їй необхідно для вступу в право на спадщину та отримання пенсії?

 

Завдання №5

До місцевого суду звернулась Кудряшова з проханням визнати її чоловіка померлим.

В заяві Кудряшова повідомила, що з часу проходження її чоловіком військової служби під час бойових дій в Афганістані, вона не має про нього ніяких відомостей.

Суд залишив заяву Кудряшової без розгляду до надання нею довідки про її чоловіка від райвійськомату та Міністерства оборони.

Чи правильна ухвала суду?        

 

Завдання №6

Шістнадцятирічний Іванов звернувся до суду із заявою про надання йому повної цивільної дієздатності.

У заяві вказувалося, що Іванов працює за трудовим договором кур'єром в АТ "Прем’єр". Мати Іванова згодна з наданням йому повної цивільної дієздатності. З'ясування ж думки батька не є можливим, тому що з родиною він відносини не підтримує, кілька років назад виїхав до Австралії і його точне місце проживання невідоме.

Суддя повернув заяву, мотивувавши це, по-перше, несплатою судового збору, по-друге, неподанням доказів відмови органу опіки і піклування в емансипації Іванова.

 Чи відповідають закону дії суду? Складіть заяву про надання Іванову повної цивільної дієздатності.

 

 

Тема 17. Апеляційне провадження

(практичне заняття)

 

Контрольні запитання:

 1. Сутність та значення апеляційного провадження. Різниця між раніше діючою касацією та нині закріпленою законом апеляцією.
 2. Право апеляційного оскарження.
 3. Строки апеляційного оскарження.
 4. Форма і зміст апеляційної скарги.
 5. Порядок подання апеляційної скарги.
 6. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.
 7. Підготовка розгляду справи апеляційним судом. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді.
 8. Порядок розгляду справи апеляційним судом.
 9. Повноваження апеляційного суду.
 10. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом.
 11. Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України  «Про судову практику розгляду цивільних прав в апеляційному порядку» від 24 жовтня 2008р.  № 12. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №11.  

 

Література

2.Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004.–№2.

 1. Шевчук П. І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – №4.
 2. Шевчук П. І. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 2.
 3. Бородін М. Перегляд цивільних справ у порядку апеляції // Право України. – 2004. – №8.

 

Завдання №1

Крилов купив в магазині кольоровий телевізор. Через півроку після купівлі телевізор вибухнув. Від вибуху Крилов отримав опіки і поранення, та протягом місяця знаходився на стаціонарному лікуванні. Крім цього, внаслідок вибуху та пожежі було знищено багато домашніх речей Крилова.

Після виходу з лікарні Крилов домігся проведення експертизи, за результатами якої встановлено наявність в купленому телевізорі виробничого недоліку, який призвів до пожежі. Загальний розмір шкоди, що заподіяна Крилову, із врахуванням середнього заробітку за час лікування, затрат на посилене харчування, а також ремонт квартири і вартості майна, що згоріло, склав 400 мінімальних заробітних плат.

Крилов звернувся з позовом про відшкодування заподіяної йому заводом-виробником шкоди. Завод заперечував проти позову, обґрунтовуючи своє заперечення тим, що завод із Криловим договірних відносин не мав. Стороною в договорі купівлі-продажу є магазин, і тому він повинен відповідати за позовом Крилова. Гарантійний строк на телевізор вже пройшов. На думку відповідача, завод міг би нести відповідальність перед Криловим за заподіяну шкоду тільки в тому випадку, якщо б гарантійний строк не закінчився.

Суд з доводами заводу погодився і відмовив у задоволенні позову Крилова до заводу. Крилов подав апеляційну скаргу на вказане рішення.

Складіть проект апеляційної скарги.

Яке повноваження має бути реалізоване апеляційним судом?

 

Завдання №2

Никоненко звернулась до суду з позовом до свого чоловіка про поділ майна. Позивачка зазначила, що автомобіль, який відповідач придбав до реєстрації шлюбу, був старий і на його ремонт було витрачено коштів значно більше, ніж він коштував на час придбання, тому його слід визнати сумісною власністю подружжя і поділити. Відмовивши в позові, суд виходив з того, що автомобіль належав відповідачеві до укладення шлюбу, а тому є його особистою власністю та поділу не підлягає.

Складіть проект апеляційної скарги.

Яке рішення має прийняти апеляційний суд, якщо Никоненко подасть апеляційну скаргу?

 

Завдання №3

12 січня 2009 року місцевий суд Харківського району розглянув справу за позовом Гаріної до дітей про стягнення коштів на її утримання внаслідок похилого віку, та виніс рішення на користь позивачки.

Син позивачки Гарін, який мешкає на Камчатці, у судовому засіданні участі не приймав. Дізнавшись від сестри про рішення суду, він надіслав до апеляційного суду Харківської області телеграму, датовану 21 січня 2009 р., такого змісту: «Рішенням про стягнення аліментів не згоден. Прошу переглянути справу за моєю участю. Подробиці листом. Гарін».

Чи може телеграма Гаріна розглядатися як апеляційна скарга ? Яким вимогам повинна відповідати апеляційна скарга як процесуальний документ?

 

Завдання №4

Резолютивну частину ухвали апеляційного суду по справі за позовом КСП “Зоря” до комірника Іванова В.П. про стягнення збитків у розмірі 205 грн., було сформульовано таким чином: «Рішення районного суду скасувати. Справу направити на новий розгляд до того ж суду. Підписи».

Проаналізуйте законність цієї ухвали, мотивуючи свою відповідь посиланням на відповідні процесуальні норми.

 

Завдання №5

Місцевий суд 30.11.2009 р. ухвалив рішення про стягнення заборгованості за договором позики на користь Семенова. 29.12.2009 р. він подав апеляційну скаргу у зв’язку із незгодою з частковим задоволенням позову. В суді йому пояснили, що він пропустив строк на апеляційне оскарження.

Семенов звернувся до свого адвоката, пояснивши, що рішення він не отримував і на судовому засіданні, де оголошувалось рішення, не був присутній, тому про результат розгляду справи дізнався недавно. Копію рішення взяла його дружина, але виїхала у відрядження за кордон і не повідомила його про ухвалене рішення.

Чи правильні дії суду? Як відповідно до закону повинен вчинити Семенов для оскарження рішення?

 

 

Тема 18. Касаційне провадження

(практичне заняття)

 

Контрольні запитання:

 1. Сутність та значення касаційного провадження.
 2. Право касаційного оскарження.
 3. Строк на касаційне оскарження.
 4. Форма і зміст касаційної скарги.
 5. Порядок подання касаційної скарги.
 6. Відкриття касаційного провадження.
 7. Підготовка справи до касаційного розгляду.
 8. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.
 9. Повноваження суду касаційної інстанції.
 10. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал судом касаційної інстанції.

 

Література

1. Гузь Л. Е. Методические рекомендации по практическому применению апелляционного и кассационного производства в судебной практике в свете нового законодательства. – Х.: Харьков юридический, 2001.

2. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. –  №2.

3. Шевчук П.І., Кривенко В.В.  Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень. – К.: Юридична книга, 2003.

4. Бородін М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку // Право України. – 2006. –  №7.

 

Завдання №1

Петраков звернувся до прокурора області з проханням подати касаційну скаргу на рішення суду, яким йому було відмовлено в задоволенні позову про виселення квартиранта. Петраков зазначив, що це рішення суду перевірялося по його скарзі в апеляційному порядку, але апеляційний суд залишив рішення без змін.

Як повинен діяти прокурор ?       

 

Завдання №2

З заявою про необхідність оскарження рішення суду в касаційному порядку до прокурора області звернувся Косович В.В. В заяві він зазначив, що рішенням районного суду йому відмовлено в позові до Стоян В.П. про повернення майна із чужого незаконного володіння. В судовому рішенні суд вказав, що майно, яке знаходиться у Стоян В.П., стало непридатним, а відшкодувати його вартість Стоян В.П. відмовляється, і з цієї підстави відмовив у позові.

В апеляційному порядку рішення не переглядалось, оскільки Косовичем В.В. було пропущено строк на подання апеляційної скарги.

Чи є підстави для подання касаційної скарги прокурором?

Які підстави для скасування рішення в касаційному порядку передбачено чинним законодавством?    

Дайте обґрунтовану відповідь від імені прокурора на заяву Косовича В.В.

 

Завдання №3

При вирішенні питань законності та обґрунтованості судового рішення, колегія апеляційного суду не виходила до нарадчої кімнати, а тому прокурор та особи, які брали участь у справі, чули як розглядались питання щодо правильності рішення суду першої інстанції.

Прокурор області зробив подання Генеральному прокурору України про необхідність оскарження рішення апеляційного суду в касаційному порядку у зв’язку з порушенням процесуального законодавства.

Чи є підстави для пред’явлення касаційної скарги та в якому порядку?

 

Завдання №4

До суду касаційної інстанції звернувся Гузько, посилаючись на незаконність рішення як першої, так і апеляційної інстанції. До касаційної інстанції він не додав копії оскаржуваних рішень.

Якими повинні бути дії суду?

 

Завдання №5

У результаті розгляду касаційної скарги у справі за позовом про відшкодування шкоди суд дійшов висновку, що рішення апеляційного суду є незаконним і підлягає скасуванню, а рішення першої інстанції він залишив без змін, оскільки воно було скасовано апеляційним судом помилково.

Визначте, який процесуальний акт повинен ухвалити суд касаційної інстанції? 

 

 

Тема 19. Провадження у зв'язку з переглядом судових рішень Верховним Судом України.   Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами (практичне заняття)

 

Контрольні запитання:

 1. Загальна характеристика перегляду рішень у зв'язку з переглядом судових рішень Верховним Судом України.
 2. Загальна характеристика перегляду рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.

 

Судова практика

<>1. 

 

Завдання №1

Івановський подав до апеляційного суду заяву про перегляд у зв¢язку з нововиявленими обставинами рішення одного з місцевих судів, за яким з нього було стягнуто 320 грн. на користь будинку культури, як відшкодування шкоди, заподіяної крадіжкою музичних інструментів. Свою заяву Івановський обґрунтував тим, що вирок суду, за яким з нього стягнуто 320 грн., скасовано, оскільки протокол судового засідання по кримінальній справі не був підписаний головуючим по справі.

Чи належить заява Івановського задоволенню? Які обставини вважаються нововиявленими?

 

Завдання №2

Брюлова звернулась з заявою до місцевого суду про перегляд рішення по справі щодо поділу спадщини, яка залишилась після смерті її матері, за нововиявленими обставинами.

Рішення не було оскаржено і набрало законної сили шість місяців тому.

В цей час, зі слів подруги покійної матері, Брюловій стало відомо, що мати таємно від родичів зберігала золоті прикраси у свого знайомого Власова, а тому нікому  з осіб, які брали участь у справі, про це відомо не було, і ці речі не ввійшли до спадкового майна.

Що повинен зробити суддя, одержавши таку заяву?

 

Завдання №3

При розгляді справи за нововиявленими обставинами, заявник в судове засідання не з’явився і про причини неявки суд не сповістив, хоча своєчасно був повідомлений про час і місце розгляду справи.

Суд відклав слухання справи і направив заявникові повідомлення про день і час нового судового засідання.

Чи правильні дії суду?

Який процесуальний порядок розгляду цих справ передбачено чинним законодавством?

 

 

Тема 20. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб).

Судовий контроль за виконанням судових рішень.

(практичне заняття)

 

Контрольні питання:

 1. Загальна характеристика примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).
 2. Звернення судових рішень до виконання.
 3. Повноваження суду щодо питань виконавчого провадження.
 4. Поворот виконання судових рішень.
 5. Судовий контроль за виконанням судового рішення.

 

Нормативний матеріал

<>1.Бортнік О.Г. Мирова угода та можливість її примусового виконання // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005.–№1(2).
 • Кройтор В.А., Фролов М.М., Ясинок М.М.  Виконавче провадження: Навчальний посібник. Вид. 2-е, дороб. і доп. / За ред. канд. юрид. наук, доцента В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2005. – 232 с. 
 • Кузьменко С.Г. Особливості судового розгляду та вирішення справ за позовами про звільнення майна з-під арешту: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2001. –   20 с.
 • Кузьменко С.Г. Процесуальний порядок захисту права власності особи, майно якої піддане арешту, від незаконних дій працівників ОВС або державних виконавців при накладенні арешту на майно боржника // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003.–№2. – С.295- 301.
 • Виконання судових рішень : Навчальний посібник. / Штефан М.Й., Омельченко М.П., Штефан С.М.–Київ.: Юрінком Інтер, 2001. – 318 с.

 

Завдання №1

Рішенням місцевого суду було задоволено позов Петренка до Салтівського вузлу зв’язку м. Харкова про повернення незаконно стягнутих коштів за користування міським телефонним зв’язком. Рішення суду набрало законної сили, та по ньому було видано виконавчий лист.

Виконуючи рішення суду, державний виконавець направив листа начальнику Салтівського вузлу зв’язку з пропозицією виконати рішення суду добровільно, на який одержав відповідь, що вже після набрання рішенням законної сили, Салтівський вузол зв’язку реорганізовано в структурний підрозділ Харківської дирекції “Укртелекому”, тому виконання рішення в його компетенцію не входить.

Як повинен діяти державний виконавець, щоб виконати рішення суду?

 

Завдання №2

Державний виконавець відмовився прийняти від стягувачів два виконавчих листа, тому що:

а)  на стягнення аліментів та на стягнення судового збору з відповідача було видано один виконавчий лист;

б) на поновлення на роботі та стягнення з відповідача (фабрики) заробітної плати за час вимушеного прогулу також було видано один виконавчий лист.

Чи правильно діяв державний виконавець?

 

Завдання №3

Державному виконавцю стало відомо, що боржники Семенови кожного дня до 21 години знаходяться на роботі (працюють в іншому місті), застати їх вдома можна тільки пізно ввечері або в неділю, але в неділю вони часто виїжджають на прогулянки за місто.

Коли і як можна виконати рішення суду, за яким Семенови повинні відремонтувати тин у сусідів Іванових та передати їм швацьку машинку?

 

     Завдання №4

Рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 12.10.2010 р. за позовом про відшкодування шкоди внаслідок ДТП було ухвалено стягнути на користь позивача 21 000 грн.  Рішення набрало законної сили і було відкрито виконавче провадження, під час якого сторони вирішили укласти мирову угоду, за умовами якої за рахунок частини грошей боржник зовов’язується передати автомобільний причеп.

Чи можливе укладення мирової угоди під час виконавчого провадження і за таких умов? Які процесуальні наслідки має мирова угода, яка укладена поза процедурою виконавчого провадження?

 

 

Тема 21. Судочинство за участю іноземних громадян

та організацій (практичне заняття)

 

Контрольні питання:

 1. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб.
 2. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.
 3. Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів. Угоди про правову допомогу в цивільних справах.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Закон України ”Про міжнародні договори України” // Відомості Верховної Ради України. –  2004. – №50 – Ст. 540
 2. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладена державами – членами Співдружності Незалежних Держав у м. Мінську 22 січня 1993 р. / Захист цивільних справ у суді. –  Х.: Основа, 1995.
 3. Закон України від 10 листопада 1994р. “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини  у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Голос України. –  1994. –  23 листопада.
 4. Конвенція з питань цивільного процесу, укладена в Гаазі 1 березня 1954 р. // ЗП СРСР. –  1967.  –  № 20. – Ст. 145.
 5. Закон України від 24 лютого 1994 р. “Про міжнародний комерційний арбітраж” // Відомості Верховної Ради України. –   1994. –   № 25. –  Ст. 198.

 

Література

 1. Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукащук И.И. Международные нормы о правах человека и применение их судами. – М., 1996.
 2. Практика розгляду судами справ за клопотаннями про визнання і виконання рішень іноземних судів та про скасування постанов і рішень міжнародного комерційного арбітражу на території України // Вісник Верховного Суду України.  –  1998.  –  № 1.
 3. Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, учасницею яких є Україна. – Х., 2001.

 

Завдання №1

Тараненко звернувся до місцевого суду з позовом до громадянина Німеччини Луєра з вимогою відшкодувати матеріальну і моральну шкоду, завдану йому під час автомобільної аварії. В аварії, згідно акту ДАІ, винуватий був Луєр. Луєр у заперечення проти позовної вимоги Тараненка заявив, що є громадянином іноземної держави, хоча і проживає в місті Харкові. Тому Луєр висунув вимогу про розгляд даної справи за законами Німеччини.

 Чи правий громадянин Луєр? Які процесуальні права та обов’язки мають іноземні особи в цивільному процесі?

 

Завдання № 2.

Місцевий Кіровський районний суд м. Донецька отримав доручення про допит свідка по цивільній справі, порушеній в Російській Федерації. Перед Кіровським судом м. Донецька постали питання:

а) чи передбачено виконання таких судових доручень міжнародними договорами;

б) цивільним процесуальним законодавством якої держави слід керуватися в ході виконання даного доручення?

Вирішіть ці питання.

 

Завдання № 3.

В місцевий суд України надійшло клопотання щодо вирішення питання про примусове виконання рішення одного із судів об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Зазначеним рішенням був задоволений позов громадянина об’єднаного Королівства до громадянина України про стягнення п’яти тисяч фунтів стерлінгів в якості відшкодування шкоди, спричиненої майну. При дослідженні доданих до клопотання документів місцевий суд з’ясував, що в документах відсутні докази повідомлення українського громадянина про час і місце розгляду справи  в суді об’єднаного Королівства.

Як повинен діяти в цьому випадку суд? Який порядок визнання і примусового виконання рішень іноземних судів в Україні?

 

Завдання № 4.

Громадянин Німеччини Штюрмер працював у будівельній компанії на  Донеччині. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася з вини водія державного українського аграрно-промислового концерну «Перевесло», Штюрмер отримав тяжку травму, і пред’явив  позов про відшкодування шкоди, спричиненої його здоров’ю.

У прийнятті позовної заяви йому було відмовлено на тій підставі, що між Німеччиною та Україною немає договору про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах.

Чи правильні дії суду?

 

Завдання № 5.

До місцевого Жовтневого суду м. Маріуполя Донецької області надійшло судове доручення від Ферентійського суду Італії з проханням провести допит громадянина Мирончика С.А., який є свідком дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на Віа Консоляре в Італії 12 травня 2010 року. Доручення було складено на італійській мові і містило вимогу провести допит свідка і оформити  процесуальні документи відповідно до італійського процесуального законодавства.

Як повинен діяти суд України? Який порядок надання і виконання судових доручень?

 

Завдання № 6.

Визначте підсудність наступних категорій справ:

а) за позовом гр. Італії Пєтро Буонокоре до українського гр. Івана Бутейка про визнання права власності на нерухоме майно, що знаходиться на території України;

б) за позовом гр. України Сергія Романюка до гр. Швеції Бріти Акерблом про визнання недійсним договору купівлі-продажу, укладеного на територій України;

в) за позовом українського громадянина до іншого українського гр., що постійно мешкає у США, при цьому останнім відомим місцем проживання відповідача в Україні було м. Харків, а також  відповідач має нерухоме майно в м. Лозова Харківської області.

 

Завдання № 7.

Хаммер, який є громадянином Ізраїлю і постійно там проживає, порушив справу про розірвання шлюбу з Шарапенко,  громадянкою України, яка проживає в м. Харків. Між подружжям також виник спір про розподіл спільно нажитого у шлюбі майна: дачі, автомашини, гаражу.

Вирішить процесуальні питання, що виникли при цьому.

 

Завдання № 8.

Одним із судів України було винесено рішення по справі Івченко. Однак, відповідач, що проживає в м. Кустанай (Казахстан), відмовився добровільно виконати судове рішення про відшкодування спричиненої шкоди. Івченко звернувся з клопотанням про його примусове виконання до суду, який виніс рішення, але останній відмовив в розгляді клопотання з тієї причини, що рішення повинно бути виконано судом іншої держави.

Як слід вирішити питання про примусове виконання рішення в цьому випадку?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

І. Загальні положення

ІІ. Список рекомендованої до вивчення літератури та нормативних актів. Судова практика.

Ш. Теми семінарських та практичних занять.

Тема 1. Судова влада і правосуддя в цивільних справах. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права  (семінарське заняття)

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права (практичне заняття )

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини ( семінарське заняття )

Тема 4. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин (практичне заняття)

Тема 5. Учасники цивільного процесу (практичне заняття)

Тема 6. Доказування та докази у цивільному процесі  (практичне заняття)

Тема 7. Процесуальні строки  (практичне заняття)

Тема 8. Судові витрати. Заходи процесуального примусу  (практичне заняття)

Тема 9. Позов (практичне заняття)

Тема 10. Відкриття провадження у справі (практичне заняття)

Тема 11. Провадження у справі до судового розгляду (практичне заняття)

Тема 12. Судовий розгляд (практичне заняття)

Тема 13. Судові рішення (практичне заняття)

Тема 14. Заочний розгляд справи (практичне заняття)

Тема 15. Наказне провадження (практичне заняття)

Тема 16. Окреме провадження (практичне заняття)

Тема 17. Апеляційне провадження (практичне заняття)

Тема 18. Касаційне провадження (практичне заняття)

Тема 19. Провадження у зв'язку з  переглядом судових рішень Верховним Судом України.  Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами (практичне заняття)

Тема 20. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль за виконанням судових рішень (практичне заняття)

Тема 21. Судочинство з участю іноземних громадян та організацій (практичне заняття)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ ТА ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

 

КАФЕДРА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

 

 

Методичні вказівки та завдання

для самостійної роботи

 

 

 

з дисципліни     Цивільний процес

 

 

Галузь знань 0304 Право

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 Правознавство,

6.030402 Правоохоронна діяльність

 

Спеціалізація усі спеціалізації

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Форма навчання денна та заочна

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ  2013

 

Передмова

 

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________2012 Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

Факультету з підготовки слідчих

15 листопада 2012 Протокол № 4

______________     Музичук О.М.

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО

Науково-методична рада

ХНУВС, секція з юридичних дисциплін 

________________2012 Протокол № _______

 

______________     Музичук О.М.

            (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

7 листопада 2012 Протокол № 5

 

 _______________________         Зайцев О.Л

                  (підпис)                       

 

 

 

 

 Рецензенти:

Дідук А.Г., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету Державної податкової служби України.

Мельник К. Ю., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри трудового та господарського права  ХНУВС.

 

 

Цивільний процес: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи.

Укладачі: Кройтор В.А.,Зайцев О.Л., Михайлов С.В., Сапейко Л.В., Батожська О.В., Головко В.В., Кухарєв О.Є., Мороз О. В., Степаненко Т. В., Бортнік О.Г., Синєгубов О.В., Умецька Г.О., Євко В.О., Кіріченко Т.С., Дьячкова Н.А., Семенова А.П., Кожевникова В.О., Тіхонова М. А., Піхурець О.В., Шишка О.Р., Ясечко С.В., Сліпченко С.О., Мічурін Є.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.– 36 с.

 

 

 

 

© Кройтор В.А., Зайцев О.Л., Михайлов С.В. та інші, 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Загальні методичні рекомендації щодо самостійної роботи

 

Вивчення  курсу “Цивільний  процес” є головним етапом на шляху оволодіння знаннями про загальні положення цивільного процесуального  права. Самостійна робота є однією із форм вивчення вказаного курсу  і розпочинається з:

 • ознайомлення зі змістом відповідної теми в анотації навчальної дисципліни;
 • ознайомлення з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті;
 • звертання до конспекту лекції;
 • звертання до методичних вказівок викладача щодо особливостей вивчення даної теми;
 • опрацювати рекомендовану для вивчення тем літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми;
 • використовуючи підручники, навчальні посібники необхідно добре засвоїти поняття, які є визначними /опорними/ для цієї теми і виділені в плані заняття;
 • зробити в зошиті конспект основних положень теми, яка виноситься на заняття;
 • продумати на кожне питання, що виноситься на обговорення, план відповіді – це допоможе  зробити свою відповідь чіткою, логічною та послідовною;
 • повторити основні положення та визначення з попередніх тем;
 • ознайомитися з переліком запропонованих тем рефератів.

 

Ознайомлюючись з питаннями, які будуть обговорюватися на заняттях, слід зазначити, що відповіді на теоретичні питання повинні бути докладними та обґрунтованими, містити посилання на нормативні акти. Вирішення практичних завдань здійснюються у письмовій формі. Усі складені документи зачитуються та обговорюються під час проведення занять.

Крім загальних питань деякі виносяться на самостійну роботу. Курсанти повинні самостійно, за допомогою літератури, підручників та нормативної бази опрацювати питання, що виносяться на самостійну роботу.

Написання реферату – є важливою формою більш глибокого вивчення теми. Ця форма дає можливість курсантам детально розбирати питання теми з використанням додаткових джерел. Після заслуховування реферату на занятті, він повинен бути переданий викладачу.

Результати участі курсантів в  самостійній роботі  – оцінюються викладачем, згідно встановлених вимог.

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тема 1. Поняття, система та джерела

цивільного процесуального права УКРАЇНИ

Теми рефератів

 1. Інститути цивільного процесуального права.
 2. Джерела цивільного процесуального права.
 3. Провадження у цивільному процесі, характерні особливості видів провадження.
 4. Сучасні проблеми науки цивільного процесуального права.

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Проблеми судової влади у правовій демократичній державі.
 2. Поняття правосуддя у цивільних справах.
 3. Форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій.
 4. Поняття цивільного процесуального права.
 5. Співвідношення цивільного процесуального права з конституційним, цивільним, сімейним, трудовим, адміністративним, кримінально-процесуальним правом.
 6. Сутність і значення цивільної процесуальної форми.
 7. Предмет і система науки цивільного процесуального права.

 

Тема 2.  ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Теми рефератів

 1. Взаємозв’язок принципів цивільного процесуального права.
 2. Функціонування принципу диспозитивності в цивільному процесі.

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Сутність принципу змагальності та рівноправності сторін, їх реалізація в цивільному процесі.
 2. Принципи, які діють у стадії судового розгляду справи.
 3. Принципи безпосередності судового розгляду та процесуального формалізму.
 4. Принцип територіальності й спеціалізації побудови системи судів загальної юрисдикції.
 5. Незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки законові.
 6. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

 

Задачі з юридичної практики

1. Черговий електротехнік Карбан звернувся до місцевого суду з позовом про стягнення із заводу грошової винагороди за понаднормову роботу. Справа попередньо розглядалася в комісії з розгляду трудових спорів у складі голови заводського комітету профспілки й директора заводу, але сторони до згоди не прийшли. У судовому засіданні виявилось, що розрахунки сплати понаднормових робіт позивач зробив неправильно, що йому дійсно належить виплатити у два рази більше, а клопотання про збільшення суми позову він на суді не порушував. Розглянувши справу, суд стягнув із заводу на користь позивача подвійну суму.

Чи узгоджуються дії суду з принципом диспозитивності ?

2. Чебрець, подавши позов Лиходія про відшкодування вартості нанесених збитків, просив суд викликати з м. Ужгорода в судове засідання свідком Макаревського, який був єдиним очевидцем автомобільної аварії, внаслідок якої позивач і його автомашина одержали пошкодження. Беречи до уваги значну відстань розташування м. Києва від м. Ужгорода, суддя доручив суду за місцем проживання Макаревського допитати його там і надіслати про це до суду для розгляду справи протокол судового засідання.

Визначте відповідність процесуальних дій судді вимогам принципу безпосередності.

3. Районний відділ соціального захисту пред’явив позов про стягнення з Побігайла суми переплпченої пенсії. Оскільки Побігайло тяжко хворів і перебував на стаціонарному лікуванні, суддя зупинив провадження у справі до його одужання. Ураховуючи такі обставини, представник районного відділу соціального забезпечення відмовився від позову. Суддя прийняв цю відмову й провадження у справ закрив.

Чи відповідають принципам цивільного процесуального права дії представника райсоцзахисту й суду?

4. При розгляді справи про розділ будинку за позовом Таранова до спрадкоємців місцевий суд зробив одногодинну перерву на відпочинок. Після перерви була проведена заміна судді, який раптово захворів і був відправлений до лікарні. Новий суддя спочатку вирішив питання про забезпечення позову в іншій справі, а потім продовжив розглядати справу про розділ будинку.

Чи мало місце в цих діях порушення принципів цивільного процесуального права?

5. Визначте і проаналізуйте статті ЦПК (за стадіями розвитку судочинства), у яких закріплені окремі положення змісту принципів диспозитивності, змагальності, публічності, раціональної процесуальної форми, об’єктивної істини, безпосередності, усності, рівності та ін.

 

 

Тема 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Поняття цивільно-процесуальних правовідносин.
 2. Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин та їх класифікація
 3. Об’єкт та зміст цивільно-процесуальних правовідносин

 

 

Задачі з юридичної практики

1. Гр. К. не одноразово звертався до гр. Д. із проханням звільнити його незаконно захоплену частину земельної ділянки. Але, оскільки гр. Д. залишав прохання гр. К. без уваги, останній був змушений звернутися до суду зі скаргою.

Що є у даному випадку підставою виникнення цивільних процесуальних правовідносин?

      2. Гр. Скворцова, яка має неповнолітню дитину розійшлася з чоловіком, він ухиляється від сплати аліментів, мотивуючи це тим, що є безробітним, хоча має нелегальне джерело доходу.

Гр. Скворцова подала на свого колишнього чоловіка позов до суду з вимогою сплатити аліменти.

Вкажіть суб’єкт та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

      3. Податкова інспекція звернулася до місцевого суду із заявою про стягнення несплачених податків з громадянина Козака, який надав в оренду відділенню залізниці складські приміщення. У розгляді справи брали участь адвокат на стороні Козака та представник державної податкової служби.

Визначте, між ким і які виникли цивільні процесуальні правовідносини у цій справі, вкажіть їх елементи.

4.Чи можуть бути суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин:

а) Марченко – 14 років, Гриценко – 13 років, душевнохворий Петров – 20 років, які своїми діями завдали шкоди заводу “Теплооб’єднання” (спалили тарний склад);

б) ательє індпошиву одягу, що має право юридичної особи, у зв’язку з пред’явленим до нього позовом про присудження вартості зіпсованої тканини;

в) гастроном № 7, що має (чи не має) права юридичної особи, за позовом Кругленького про поновлення на роботі, оскільки наказ про його звільнення підписав директор гастроному;

г) консервний цех, що складає (чи не складає) цілісний майновий комплекс, про звільнення виробничого приміщення у зв’язку із закінченням терміну оренди.

5. При розгляді справи за позовом про стягнення зайво сплачених сум за проведення ремонту будинку його власників Панчохіна, Назаренка й Соловей до фірми “Світанок” співпозивачі Панчохін і Назаренко доручили ведення справи співпозивачу Соловей і надали йому необхідний обсяг повноважень.

Визначте, між ким виникли цивільні процесуальні правовідносини та їх складові частини.

 

Тема 4. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Теми рефератів

 1. Форми участі органів державного управління та місцевого самоврядування у цивільному судочинстві.
 2. Процесуальні права і обов’язки сторін у цивільному процесі.

 

Питання для самостійного вивчення.

 1. Процесуальні права та обов’язки позивача у цивільній справі.
 2. Умови і порядок заміни неналежної сторони.
 3. Особливості участі третіх осіб в справах про поновлення в роботі.
 4. Види процесуального представництва.
 5. Завдання і форми участі прокурора в цивільному судочинстві.
 6. Форми участі органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі.
 7. Процесуальне становище свідка, експерта, перекладача.

 

Задачі з юридичної практики

 1. У зв´язку з тим, що наймач житлового приміщення Казанцев та його дружина Бєлякова систематично порушували правила гуртожитку, інші наймачі житлового приміщення Шимановський та Сидовський, які проживають в тій самій квартирі, пред´явили позов про виселення подружжя.

Чи буде в даному випадку співучасть та на чиїм боці? До якого виду відноситься ця співучасть?

Чи може в цій справі брати участь житловий орган та яким буде його процесуальне становище?

2. Товариство мисливців і риболовів за погодженням з районним товариством “Динамо” організувало змагання зі стрілково-мисливського спорту. Під час проведення змагань Дубасенко був поранений Мельниченком, внаслідок чого він тривалий час перебував на лікуванні. У зв’язку з пораненням Дубасенку були нанесені збитки, і він пред’явив у суді позов про їх відшкодування.

Визначте сторони у справі.

3.Борсук І.Л. і його дружина Борсук С.Ф. були засуджені до позбавлення волі з конфіскацією майна. Разом з ним проживав син Тиміш з дружиною та неповнолітня його сестра, опікуном якої був призначений Борсук Ф.Д. – батько Борсук С.Ф.

Борсук Тиміш звернувся з позовом про виключення з опису майна: швейної машини, що належала його дружині; відрізу на костюм, який придбав він, а також чорної (під котик) шуби та осіннього пальто, що належали неповнолітній сестрі Галині.

Визначте сторони у справі.

 1. Водієм Захаровим на автомобілі, який належав АТП 21003, було спричинено шкоду здоров’ю гр. Старикова. За порадою адвоката потерпілий звернувся до суду з позовом до водія Захарову за відшкодуванням збитків.

В судовому засіданні суддя пояснив позивачу, що позов ним був пред’явлений до неналежного відповідача і що належний відповідач може виступати тільки АТП 21003. На пропозицію суду позивач не дав своєї згоди на заміну неналежного відповідача. Тоді суд в якості відповідача по справі притяг АТП 21003.

Чи правильно зробив суд?

Поясніть процесуальне положення другого відповідача, його відмінність від відповідача.

Як вирішити в такому випадку питання що пов’язані з витратами по справі?

 1. Олійник Г.Б. пред’явила позов до Бабник Г.У. про стягнення аліментів на утримання дочки Наталії, рік народження 3 березня 1998 р. В суд також звернулась гр. Ковальчук Е.І. з проханням допустити її до участі в справі як третю особу, так як їй відомо, що сторони шлюб не розірвали, живуть однією сім’єю, а позов поданий з метою зменшення розміру аліментів, які вона одержує на утримання дочки Ірини 1995 р. народження. Суд своєю ухвалою допустив до участі в справі як свідка.

Чи правильні дії суду?

 1. Колотов, керуючи автомобілем, який належав батькові, в результаті наїзду розбив мотоцикл Єсеєва, який знаходився на узбіччі.

Останній вирішив звернутися до суду з позовом про відшкодування заподіяної Колотовим шкоди.

Визначіть осіб, які можуть брати участь в даній справі. Чи може змінитись рішення, якщо Колотов буде мати доручення на управління автомобілем, яке видане батьком?

Чим відрізняються треті особи на стороні відповідача від співвідповідачів?

 1. До Самойлова в порядку спадкування за заповітом перейшло домоволодіння померлого батька. В заповіті було сказано, що Самойлов повинен віддати в довічне користування одну кімнату сестрі померлого, Давидовій. Через деякий час Самойлов пред´явив позов про виселення до сім´ї Ширигових, які мешкають у спадкованому будинку.  На прийом до судді з´явилась Давидова і заявила клопотання про допуск її до участі в справі.

Чи може Давидова бути допущена до участі в справі і яке її процесуальне становище? Чим відрізняються треті особи, які заявили самостійні вимоги, від співучасників? Назвіть основні ознаки третьої особи, яка заявила самостійні вимоги, їх процесуальний зв’язок з іншими особами, які беруть участь в справі.

8. Паскевич, керуючи за дорученням автомобілем ВАЗ - 2108, що належить його братові, в результаті створеної аварійної ситуації підлітком Косенком (15 років), який виїхав велосипедом на проїжджу частину дороги, вчинив наїзд на  автомобіль ГАЗ-24, що стояв біля аптекоуправління. Аптекоуправління звернулося до суду з позовом  на Паскевича про відшкодування збитків. У судовому засіданні Паскевич заявив, що він є неналежним відповідачем і попросив притягти відповідачами батьків неповнолітнього Косенка.

Визначте сторони у даній справі. Який порядок заміни неналежної сторони в цивільному процесі?

9. Студент Колесов (17 років) звернувся до районного суду з позовом проти ресторану “Люкс” про відшкодування 550 грн. посилаючись на те, що при відвідуванні ресторану він здав у гардероб пальто, яке йому не повернули. Суддя запропонував Колесову переписати позовну заяву і співпозивачем вказати кого-небудь із своїх батьків, мотивуючи тим, що Колесов є неповнолітнім.

Визначте склад осіб, які повинні брати участь у справі. Чи правомірні дії судді? Чи можуть брати участь у цій справі батьки Колесова?

 10. Проскурін подав позов про виселення Скригіна з житлового будинку, що належав позивачеві, посилаючись на потребу в житловому приміщенні у зв’язку з одруженням сина і народженням онука. При розгляді справи у суді Проскурін помер. Сини померлого Віктор і Федір звернулися до суду з клопотанням допустити їх до участі у справі як співпозивачів.

Чи підлягає задоволенню клопотання братів Проскуріних? У чому відмінність вступу у процес правонаступників від заміни неналежної сторони?

 11. Дитячий клуб “Юнацтво” подав до суду позов про відшкодування збитків, заподіяних 14-річним Камуровим, за розбиті вікна. Суддя визнав належними відповідачами в справі батьків Камурова, але у ході судового засідання вирішив притягнути Камурова до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Чи законні дії суду?

 1. Мале підприємство “Союз” взяло в оренду у Новомосковського турбінного заводу частину заводських приміщень для свого виробництва. Після цього МП “Союз” уклало договір суборенди з приватним підприємцем Шевченком, який використовував частину приміщень під склад. Однак у результаті діяльності Шевченка ці приміщення були значно пошкоджені. Турбінний завод звернувся з позовом на Шевченка про відшкодування збитків.

Чи можна притягнути МП “Союз” до участі у справі як третю особу на стороні позивача?

 

 

Тема 5. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ.  ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

 

 

Теми рефератів

1.Територіальна підсудність цивільних справ, її види.

 1. Виключна підсудність цивільних справ.
 2. Договірна підсудність як вид територіальної підсудності.
 3. Альтернативна підсудність у цивільному процесі.

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Загальні правила визначення судової юрисдикції.
 2. Категорії цивільних справ,  на які поширюється компетенція судів загальної юрисдикції.
 3. Права позивача за правилами альтернативної підсудності цивільних справ.
 4. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя.
 5. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду.

 

Задачі з юридичної практики

1. При поверненні з відрядження Тітов дізнався, що його вітчима засуджено за розкрадання майна. Для забезпечення позову слідчий прокуратури провів опис майна, у тому числі й того, що належало Тітову як у м. Києві, так і в м. Коростені.

У якому суді повинна бути розглянута справа за позовом про виключення майна з опису – за місцем знаходження прокуратури, за місцем знаходження товариства садоводів, якому нанесені були засудженим збитки, за місцем відбуття покарання вітчима, за місцем знаходження майна чи за місцем останнього проживання відповідача?

2. Власюк подав до суду за місцем свого проживання позов до Лукаєвої про визнання недійсним усиновлення відповідачкою його сина Петра. Місцевий суд відмовив у прийнятті заяви, посилаючись на те, що рішення про скасування усиновлення приймає райвиконком.

За пропозицією голови апеляційного суду, куди звернувся з окремою скаргою Власюк, місцевий суд прийняв справу до свого провадження і надіслав у м. Харків, за місцем проживання відповідачки, повістку про те, що справа буде розглядатися за місцем проживання позивача, куди вона викликається.

Чи правильно була визначена підсудність цієї справи?

3. Громадянка Кушнаренко Е. подала заяву до суду про розірвання шлюбу зі своїм чоловіком Кушнаренком Г., засудженим до позбавлення волі на сім років. Суддя відхилив заяву.

Чи прав суддя? Якщо прав, то чим він повинен мотивувати свою відмову та хто розглядає данні категорії справ?

4. Хмельницький звернувся до суду з позовом на Бєляєву про визнання недійсним усиновлення її сина Сергія. Суд відмовив у прийнятті заяви на тій підставі, що рішення про скасування усиновлення має бути винесено райвиконкомом.

Чи правильно була визначена підвідомчість цієї справи? Чи може бути оскаржена ухвала суду про відмову у прийнятті заяви з приводу непідвідомчості справи?

5. Паскевич звернувся до суду з позовною заявою проти заводу про внесення виправлень до трудової книжки у зв’язку з тим, що його звільнили із заводу наказом від 10 серпня 2000 року, а фактичний розрахунок і видачу трудової книжки було здійснено тільки 9 вересня 2000 року. Одночасно Паскевич заявив вимогу про стягнення компенсації за невикористану відпустку за 2000 р. та заробітної плати за час вимушеного прогулу з 10 серпня  по 9 вересня 2000 р., тому що затримання видачі трудової книжки перешкодило його вступу на іншу роботу.

Які із зазначених вимог відносяться до судової юрисдикції ?

6. Тищенко звернувся до суду з позовом проти лікарні про поновлення на роботі на посаді лікаря, звідки її було звільнено за згодою профспілкового комітету. Суддя відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи відмову тим, що позивачка повинна звернутися до КТС, а лише потім до суду.

Чи правильні дії суду? Визначте компетенцію суду щодо спорів, які виникають із трудових правовідносин.

      7. Виконком райради звернувся до суду з позовом на Єфремова про знесення флігеля та літньої кухні, самовільно споруджених відповідачем на ділянці, яку відведено його батькові Єфремову для будівництва житлового будинку.

      Чи належить до компетенції суду ця справа? Яке процесуальне рішення має прийняти суд?

8. Романчук звернулася до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з позовом про встановлення батьківства та стягнення аліментів із Вестова. Суддя надіслав позовну заяву у Павлоградський міський суд за місцем проживання відповідача для розгляду справи по суті, посилаючись на те, що позов подано з порушенням правил про підсудність.

  Чи правильні дії судді? Який вид підсудності встановлено для цієї категорії справ?

9. Воробйова продала свій будинок, який знаходиться у м. Ізюмі Харківської області, та виїхала до батьків до м. Харкова на постійне проживання. При розрахунку за будинок Фролов не додав Воробйовій певну частину домовленої суми і видав розписку про погашення боргу через чотири місяці. Зайнявши із сім’єю будинок, Фролов виїхав у довгострокове відрядження до м. Сімферополя. Після закінчення строку сплати боргу Воробйова вирішила звернутися до суду з позовом про стягнення з Фролова заборгованої суми.

До якого суду може звернутися Воробйова з цим позовом? Визначте вид підсудності.

10. Резниченко звернувся до суду за місцем проживання з позовом проти автопідприємства про компенсацію шкоди, заподіяної каліцтвом. Суд  відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що такі справи розглядаються судами за місцем заподіяння шкоди.

 Чи правильні дії суду? До якого суду може звернутися Резниченко з цим позовом?

11. Ващенко звернувся до суду з позовом про зменшення стягнення суми аліментів на трьох синів, посилаючись на те, що їх мати, стягувачка аліментів, померла. У позовній заяві він зазначив, що двоє синів проживають разом із ним у м. Дніпропетровську, а третій живе у м. Ялта у Сизової, його тещі, яку призначено опікуном.

До якого суду може звернутися Ващенко з цим позовом? В якому суді Сизова має право захистити інтереси підопічного, якщо позов Ващенка буде задоволено?

12. Вербицький, мешканець м. Львова, під час перебування у відрядженні у м. Дніпропетровську був травмований автомобілем Кременчуцького нафтопереробного заводу. Вербицький звернувся до районного суду м. Дніпропетровська з позовом про компенсацію шкоди до Кременчуцького нафтопереробного заводу. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви і порадив Вербицькому звернутися до суду за місцем розташування органу управління Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Чи правильні дії суду? До якого суду може звернутися Вербицький? Визначте підсудність цієї категорії справ.

 

Тема 6. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Теми рефератів

 1. Роль доказів і доказування у цивільному процесі.
 2. Предмет доказування у цивільній справі.
 3. Підстави і способи для забезпечення доказів з цивільної справи.
 4. Поняття належності доказів і допустимості засобів доказування.

 

 

Задачі з юридичної практики

1.   На судовому засіданні при розгляді справи на право власності на будинок позивач Сидоров надав суду письмове свідчення двох свідків про те, що даний будинок він успадкував після смерті своїх батьків. Сидоров пояснив, що вказані свідки знаходяться у відрядженні і не можуть з’явитися на судове засідання, щоб дати суду показання особисто. Відповідач заперечував проти залучення до справи цих показань. Суд винісухвалу, якою залучив до справи письмові свідчення свідків, представлені позивачем.

Чи правильно вирішив суд? Хто може бути свідком? Які права та обов’язки свідків? Що таке судове доручення? З’ясуйте засади, способи та порядок забезпечення доказів.

2. Власова працювала адміністратором готелю і була звільнена як систематично не виконуюча своїх обов’язків без поважних причин. Звернувшись до суду, Власова просила відновити її на роботі, посилаючись на те, що адміністратором готелю працювала з 1980 року, з роботою справлялася і не мала зауважень від адміністрації. Допитані в судовому засіданні свідки - Петрова (чергова по поверху) та Семенова (ліфтер), характеризували позивачку як сумлінного та дисциплінованого працівника. Суд в позові Власовій про відновлення на роботі відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що пояснення позивачки не можуть служити доказом, оскільки вона є зацікавленою особою. Не заслуговує уваги і свідчення свідків, оскільки вони знаходились в службовому підпорядкуванні позивачки.

Чи обґрунтована відмова суду у виконанні запропонованих засобів доказування ? Хто не може бути свідком ? Чи може бути заявлено відвод свідків ? Які помилки допустив суд при оцінці показань свідків по даній справі ?

3.  Міська лікарня звернулася до суду із заявою про визнання Сергєєвої недієздатною з тих мотивів, що вона страждає психічним захворюванням у формі травматичної епілепсії і у такому стані свого здоров’я не може здійснювати належного догляду за дитиною, що народилася у неї 21 січня 2005 року. Районний суд 1 вересня 2005 року визнав Сергєєву недієздатною. Сергєєва в скарзі на рішення суду вказує, що вона має всі необхідні умови для нормального виховання дитини. Опіка над нею не встановлена і вона її не потребує.

Чи правильне рішення суду ? Які докази повинні бути представлені і які обставини повинні бути підтвердженні для винесення такого рішення?

4. Гладишева пред’явила позов до Гладишева про стягнення аліментів на виховання доньки Олени, мотивуючи тим, що відповідач, будучи батьком дитини, від надання коштів на її утримання ухиляється. Відповідач Гладишев позов визнав повністю і пояснив, що від виховання доньки Олени він не відмовляється і згодний за рішенням суду платити аліменти. У судовому засіданні встановлено, що  відповідач виплачує аліменти на утримання дитини від першого шлюбу на користь Кузьмичової.

Чи достатньо одного визнання відповідача для задоволення позову?

6. Технікум звернувся з позовом на бібліотекаря Пилипенка про  стягнення 500 грн. - вартості книг, що бракує у бібліотеці технікуму.

У судовому засіданні відповідач пояснив суду, що нестача книг на зазначену суму трапилася не з його вини, а тому, що не були створені умови для належного зберігання книг. Бібліотека, якою він завідував, знаходилась у коридорі, шафи з книгами погано зачинялися, нерідко, приходячи на роботу, він бачив шафи відчиненими, про що двічі повідомляв директора технікуму. На цій підставі відповідач просив відмовити позивачеві у позові.

 Представник позивача наполягав на задоволенні позову, посилаючись на те, що відповідач визнавав факт нестачі на 500 грн.

Які факти повинна доказувати кожна сторона в даній справі ? Що таке пояснення сторін і визнання стороною обставин як засіб доказування ?

7. Кутузов подав позов на Смирнова про стягнення боргу в сумі 1200 грн. за розпискою і, підтверджуючи свої вимоги, просив допитати свідків Молота, Сердюка, Нечитайло, які були присутні при укладенні договору позики і підписалися у розписці. Смирнов заперечував проти позову, посилаючись на те, що в присутності своєї дружини Смирнової повернув борг, але розписку у позивача не витребував.

Вирішить питання про належність і допустимість доказів у даній справі.

8. Пасюк подала позов на Линьова про встановлення батьківства й стягнення аліментів на дочку Олену і просила задовольнити її вимоги, посилаючись на те, що була з відповідачем у близьких стосунках, більше року він до неї приходив у гуртожиток, що можуть підтвердити її подруги Смих та Іванова. За висновком судово акушерської експертизи, вона завагітніла у період зустрічей з відповідачем, а за висновком судово-біологічної експертизи, батьківство відповідача щодо її дитини не виключається. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що хоча й мав з позивачкою близькі стосунки, батьком бути не міг, оскільки у момент зачаття знаходився у відрядженні.

Які факти підлягають доказуванню ? Які факти має доказувати кожна сторона ? Які засоби доказування можуть бути використані в даній справі ?

9. Подаючи позов про поділ майна до Кравченко, Петін просив суд негайно допитати свідка Косенка, який знаходився у лікарні в тяжкому стані, розшукати грошовий вклад відповідачки у банках м. Харкова, накласти арешт на кореспонденцію, що надходить на поштамт на ім’я відповідачки, тому що вона одержує листи від свого знайомого з порадами, як ввести в оману суд і не дати можливості виграти процес.

Як повинен діяти суддя ? З’ясуйте підстави, засоби, порядок забезпечення доказів.

10. Берекчан відмовився повернути автомобіль “Волга” Жиліну, який було надано за дорученням у користування на три роки. У зв’язку з цим Жилін звернувся до Берекчана з позовом. Берекчан пояснив у суді, що “Волгу” він купив у присутності свідків за 10 тис. грн. У Жиліна і просив визнати дійсним договір купівлі-продажу. Місцевий суд, ураховуючи свідчення Гордієнка й Чайчухова, визнав дійсним укладення такого договору за 10 тис. грн. І одержання цієї суми Жиліним.

Чи дотримано судом правила допустимості доказів ?

11. У позовній заяві Філімонов просив суд зобов’язати Пікуліну повернути належні йому речі: шубу котикову вартістю 800 грн, туфлі коричневі вартістю 100 грн., костюм сірий – 380 грн., два плаття шерстяні на суму 280 грн., золотий годинник “Чайка” на суму 600 грн., які він залишив у відповідачки на зберігання.

У поясненні суду Пікуліна зазначила, що згадані речі дійсно купив Філімонов, але подарував їй, коли вони дружили, про що можуть засвідчити Полушкіна та Короїд. Стосовно костюма, то Філімонов подарував тільки відріз, вартість усього іншого та пошиття були оплачені самою Пікуліною. Годинник був подарований у день весілля, але шлюб в органах РАГСу не був зареєстрований. Про це знають численні знайомі й згадані вище свідки. Справу було призначено до слухання. У суд були викликані свідки, які ствердили пояснення Пікуліної.

Чи може суд на підставі показань свідків обгрунтувати відмову в задоволенні позову ? Яке рішення у справі повинен винести суд ? Визначте належність доказів до цієї справи.

12. Чи правильно вчинив суд, який:

а) у справі про розділ житлового будинку, що мав дві кімнати площею 12,8 і 22 кв. м, кухню і дві рівнозначні комірчини, на прохання позивача, незважаючи на висновок бюро технічної інвентаризації про можливий оптимальний варіант поділу на 2 частини, призначив місцевий огляд;

б) допустив у вигляді доказу прослуховування в судовому засіданні запису на магнітофонній плівці умов викладеного договору обміну речей між сторонами, спір з якого був предметом розгляду суду;

в) на підтвердження договору займу між сторонами допустив письмові показання свідка;

г) визнав висновок місцевого органу Державного комітету України з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості у справі за позовом Л. про відшкодування нанесених збитків внаслідок одержання пошкодження здоров’я на виробництві як висновок експерта, із застосуванням процесуального порядку його дослідження;

д) відмовив у позові Петрову до Петрової про визнання права на частину житлоплощі у двокімнатній квартирі, яка необхідна позивачу для проживання з новою сім’єю, посилаючись на те, що таке визнання суперечило б принципам моралі;

ж) у справі про відшкодування шкоди, одержаної на виробництві, визнав змішану вину сторін і відповідно до цього розв’язав позов, не прийнявши до уваги вирок кримінального суду, за яким з приводу цього нещасного випадку була повністю визнана вина адміністрації та інженер з техніки безпеки організації був засуджений до виправно-трудових робіт ? Чи має принципове значення для суду рішення і висновок інших органів держави ?

з) у випадку вимоги відповідача про призначення експертизи в позові про відшкодування вартості через нестачу й псування товарів на складі, де відповідач працював комірником, зазначив, що пояснення відповідача про усушку борошна і цукру та зіпсування і знищення гризунами інших продуктів, що значаться в описі, носять несерйозний характер і не можуть бути прийняті судом до уваги.

 

Тема 7.

ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ. СУДОВІ ВИТРАТИ.

САНКЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

 

Теми рефератів

 1. Цивільно-процесуальні строки, визначені за тривалістю в цивільному процесуальному кодексі.
 2. Класифікація цивільних процесуальних строків.
 3. Санкції цивільного процесуального права.
 

Задачі з юридичної практики

1. Суд виніс рішення про відмову Гріненко в позові про відновлення на роботі. Через 2 дні Гріненко був збитий автомобілем і у важкому стані відправлений в лікарню, де знаходився на лікуванні 2 місяця. Після одужання Гріненко звернувся в юридичну консультацію за порадою стосовно питання про можливість оскарження судового рішення.

 Складіть скаргу, відповідь адвоката. Чим відрізняється продовження процесуального терміну від його поновлення? Укажіть наслідки пропуску процесуальних строків.

2.  Визначте, до якого виду відносяться: строки розгляду цивільних справ; строки виконання судових доручень; строки на подачу апеляційної скарги; строки на подачу касаційної скарги; строки на надання доказів.

3. Оскільки строк апеляційного оскарження рішення суду Ісаєвим був пропущений, при подачі апеляційної скарги він одночасно звернувся до суду із заявою, в якій просив поновити пропущений строк. Суддя наклав резолюцію на заяву: “Для продовження терміну причин немає”. Укажіть на помилки, допущені суддею.

4. До місцевого суду надійшла позовна заява від Деркач про розірвання угоди з Погорілим про найм гаражу й стягнення плати за його користування.

У зв’язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст. 137 ЦПК, суддя повідомив про це позивача, надавши йому строк для виправлення недоліків.

У зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви й звернувся до суду з проханням продовжити встановлений для цього строк. У яких випадках можливе продовження й поновлення процесуальних строків?

5. Суд відмовив Григоренку в прийнятті апеляційної скарги за пропуском встановленого законом для цього строку. Грогоренко вважав, що останній день строку, який припадає на неробочу суботу, не повинен бути зарахований. Таким повинен бути понеділок, у який і була виконана ним зазначена процесуальна дія. Він звернувся з окремою скаргою до судової палати з цивільних справ апеляційного суду.

Чи правильні міркування Григоренка і які існують правила про закінчення процесуальних строків ?

6. У зв’язку із знаходженням позивача у тривалому службовому відрядженні суд із власної ініціативи зупинив провадження у справі. З поверненням із відрядження (через 3 роки) провадження у справі було поновлено. У судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в позові, посилаючись на пропуск строку давності. Чи може бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови у позові?

Які правила зупинення і обчислення процесуальних строків?

7. Смирнов подав позов про зменшення розміру алі­ментів на 50 грн.  щомісячно, які він сплачує за судовим рі­шенням на двох дітей. Його заробітна плата після всіх стяг­нень складає 350 грн.

Визначте розмір судового збору.

8. За позовом Самойлова проти акціонерного товари­ства “Епос” суд постановив рішення про стягнення з відпові­дача на користь позивача 600 грн. (вартість путівки в санато­рій) та 30 грн. щомісячно як різницю між колишнім заробіт­ком і  пенсією. Строк повторного огляду стану здоров'я потер­пілого, визначений судом,  два роки.

В якому розмірі мають стягуватися судові витрати з відповідача?

9. Позивач подав позов про стягнення з відповідача і 1800 грн. Суд задовольнив позов частково у розмірі 1600 грн. За ініціативою суду була проведена експертиза, вартість якої становила 400 грн.

Як мають розподілитися судові витрати між сторона­ми?

10. Перебуваючи в зареєстрованому шлюбі з Перепелицею Байрачна звернулась із позовом про стягнення з нього на період вагітності й пологів щомісяця по 100 грн., оскільки Перепелиця не надає їй ніякої матеріальної допомоги.

Позов Байрачної було задоволено. Місячний заробіток відповідача становить 400 грн.

З кого і в якому розмірі буде стягнуто судовий збір ? Яка різниця між судовим збором і судовими витратами ?

11. Кобзар П.С. позичив Борисюку на будівництво будинку 1000 грн. З таким розрахунком, що той надасть йому для постійного проживання в цьому будинку одну кімнату розміром 16 кв. м. Угода про позику була нотаріально посвідчена. У зв’язку з невиконанням Борисюком умов договору Кобзар звернувся до суду про визнання права власності на одну кімнату або про повернення позики з доплатою 3% річних.

В якій сумі необхідно сплатити судовий збір за розгляд заяви в суді ? Як визначається ціна позову ?

12. Адміністрація фірми “Промінь” проводила за рішенням суду відрахування аліментів із зарплати працівника Недорядка на утримання дітей – Левка й Петра. При звільненні з роботи Недорядко завірив ст. бухгалтера розрахункового відділу Трохименко, що через декілька днів, коли про його зарахування за новим місцем роботи буде виданий наказ, він повідомить про це і вона зможе переслати туди виконавчий лист. Але пройшов місяць, і Недорядко ніяких повідомлень не подав, на виклик Трохименко не з’явився, у зв’язку з чим вона звернулася за порадою до державного виконавця. До нього також надійшла скарга стягувача аліментів.

Чи носять дії відповідача і ст. бухгалтера характер цивільного процесуального правопорушення? Якщо так, то які до них можуть бути застосовані заходи відповідальності?

 

 

Тема 8. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

 

Теми рефератів
 1. Характеристика предмета і підстав позову.
 2. Способи захисту інтересів відповідача.
 3. Право та правила пред’явлення зустрічного позову.

 

Задачі з юридичної практики

 1. Визначити до якого виду позовів потрібно віднести нижче вказані позови:

- позов Кадочнікової до свого чоловіка Кадочнікова про вселення у квартиру;

- позов Малофєєва до Леонідова про визнання недійсним обміну жилими приміщеннями, оскільки при вселенні в квартиру, він виявив багато суттєвих недоліків, що були приховані відповідачем при обміні;

 1. Укажіть, до якого виду судочинства слід віднести нижченазвані справи. Назвіть процесуальний документ, відповідно до якого порушуються зазначені справи. Вкажіть, чим відрізняється позовне провадження від інших проваджень:

-    про визнання факту батьківства;

-    про скасування усиновлення;

-    про встановлення факту смерті;

-    про усиновлення;

-    по скарзі на дії чергового лікаря місцевої лікарні, який відмовився посвідчити заповіт особи, яка лікувалася у цій лікарні;

-    про позбавлення батьківських прав та відібрання дитини;

 1. Жаркова звернулася до суду з позовом до Рогожиної про стягнення коштів на утримання дітей. У позові Жаркова просить стягнути аліменти на утримання її онуків - Олексія 7 років і Катерини 5 років через те, що її дочка залишила дітей їй на виховання і переїхала жити в інше місто, продавши квартиру, у якій  вона мешкала і була прописана разом із дітьми, і які тепер залишилися без засобів для існування. Батько дітей за вчинення злочинів позбавлений волі на тривалий час і знаходиться у ВТК. Позивач – бабуся – перебуває у важкому матеріальному становищі, отримує тільки одну пенсію. Мати категорично відмовляється узяти дітей до себе через те, що вона народила немовля.

      Суддя відмовив у прийнятті позову від Жаркової про стягнення коштів на утримання онуків.

Чи правильні дії судді? Кому належить право на подання позову у цьому випадку.

 1. Малиніна подала позов на Осіна про встановлення батьківства і стягнення аліментів, посилаючись на те, що з відповідачем вони проживали протягом двох років у її будинку, вели спільне господаврство, турбувалися один про одного. Він придбав дитячі речі, але напередодні народження дитини залишив її і не надає ніякої допомоги.

Визначте предмет і підстави позову. До якого виду належить цей позов?

 1. Батура подала позов на колишнього зятя Соколова і дочку Батуру про стягнення 2000 грн., зазначивши, що вона продала автомобіль, який належав відповідачам, і виторг повернула їм. Позивачка просила задовольнити її вимоги, оскільки за рішенням суду відповідачі витребували від покупця автомобіль, а вона зобов’язана повернути покупцю одержану від нього суму.

При розгляді справи Соколов подав зустрічний позов на колишню дружину про поділ спільного майна і просив розглянути його разом із первісним позовом.

Суд прийняв зустрічний позов і розглянув справу.

Чи були дотриманні умови прийняття зустрічного позову?

 1. Сергеева подала позов на Сергеева про стягнення аліментів на дитину. Відповідач під час судового розгляду подав зустрічний позов про відібрання дитини і поділ спільного майна подружжя. Суд прийняв зустрічний позов, указуючи на те, що первісний і зустрічний позови взаємопов´язані.

Чи правильно діяв суд?

 1. Агібалов подав позов на свою дружину Агібалову про поділ будинку, який був спільною власністю. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що з таким позовом Агібалова раніше зверталася до суду, а потім відмовилася від нього і провадження у справі було закрито.

Чи правильно діяв суддя, відмовивши у прийнятті позовної заяви? Які позови є однаковими?

 1. Назарова, розлучаючись із чоловіком, видала йому розписку про те, що не має до нього жодної претензії і належну їй частку майна одержала повністю. Але через деякий час вона подала на Назарова позов про стягнення з нього додатково 800 грн., зазначаючи, що при добровільному поділі майна не взяли до уваги її участь у будівництві будинку, який зареєстрований на ім’я відповідача. Вказавши на згадану вище розписку, суддя відмовив у прийнятті позовної заяви. Чи правильно діяв суд?
 1. Губін подав на Губіну позов про розірвання шлюбу з мотивів, що у вересні 2004 р., зразу після народження сина, шлюбні стосунки між ним і дружиною припинені, вони проживають окремо. Поновлювати ці стосунки він не бажає, незважаючи на те, що дружина заперечує проти розірвання шлюбу і виявляє бажання помиритись. Суддя прийняв позовну заяву. Чи правильне рішення судді?
 1. Головня подав позов на Дудіну про звільнення від виплати періодичних платежів, які він із грудня 2002 р. сплачує на відшкодування шкоди, заподіяної її здоров’ю. В даний час здоров’я відповідачки відновилось, а його матеріальний стан  погіршився. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що  позивач не подав докази з приводу того, що здоров’я Дуніної відновлено. Чи правильно діяв суддя? Вкажіть підстави відмови у прийнятті позовної заяви.
 1. До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшла заява від Смирнова про поділ спільного майна подружжя. Суддя своєю ухвалою відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що позивач не вказав адреси відповідачки і не сплатив судовий збір. Чи правильно вирішив суддя? Складіть ухвалу.
 1. Шабельникова звернулася до суду з позовом про стягнення з Шабельникова коштів на утримання дітей: сина Сергія, 14 квітня 1990 р. народження, і дочки Олени, 2 вересня 1995 р. народження. Вона вказала, що у грудні 2002 р. Шабельников залишив сім´ю і на її неодноразові прохання надавати допомогу на утримання дітей відповідає відмовою, заявляючи в листах про те, що у нього інша сім´я, яку він повинен утримувати. До позовної заяви позивачка додала свідоцтва про народження дітей, в яких батьком Сергія та Олени вказаний відповідач, і довідку з будинкоуправління про те, що діти живі і мешкають з нею за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Байрона, 117, кв. 25. Відповідач проживає у м. Дніпропетровську по вул. Богомольця, 16, кв. 65, працює на заводі “Світло шахтаря” токарем, його заробіток після відрахувань становить 600 грн. Складіть позовну заяву від імені Шабельникової про стягнення аліментів на дітей.

 

Тема 9.  ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Теми рефератів

 1. Провадження у справі до судового розгляду як стадія цивільного процесу.
 2. Мирова угода.
 3. Процесуальні права сторін у стадії провадження у справі до судового розгляду.
 4. Право сторін на передачу справи на розгляд третейського суду.
 
Питання для самостійного вивчення
 1. Визначення строків підготовки справи до судового розгляду.
 2. Право відповідача на заперечення проти позову.
 3. Судові доручення щодо збирання доказів.
 4. Призначення справи до судового розгляду. Виклик до суду.
 5. Підстави для застосування забезпечення позову.
 6. Підстави для відводу суддів.
 7. Судові виклики і повідомлення.

 

Задачі з юридичної практики

1. Фірсова і Гуляйдум вступили в зареєстрований шлюб, у якому народилася дочка марія. У зв’язку з тим, що сімейні обставини склались погано, дитина з десятимісячного віку перебувала на утриманні і вихованні батьків чоловіка – Гуляйдумових, які проживали у м. Полтаві, де і батьки дитини.

Через деякий час спільне життя подружжя припинилось, і Гуляйдум перейшов жити до батьків, а Фірсова подала позов до суду про передачу дочки на її виховання.

Які дії повинен провести суддя для підготовки цієї справи до розгляду ? Визначте відповідача у справі.

 1. Корж І.І. звернувся з позовом до Тарасенко П.Д. про стягнення 440 грн. для відшкодування шкоди за збитки, вчинені утратою міхової шапки, яку він здав до гардеробу готелю “Русь”. Суддя, приймаючи позов, пояснив позивачу, що гардеробник Тарасенко - неналежний відповідач по цій справі і потрібно замінити його належним, з чим позивач не погодився.

Визначте коло осіб - учасників у справі, їх процесуальне становище. Визначте порядок заміни неналежної сторони.

 1. У позовному провадженні суду знаходився позов Горбенко У.І. про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дитини. Відповідач Горбенко Н.А. пред’явив зустрічний позов про розділ майна. Він також  просив суд об’єднати всі вимоги в одне провадження, а його звільнити від сплати судового збору.

Чи зобов’язаний суд прийняти зустрічний позов відповідача? Чи повинен суд задовольнити клопотання Горбенко Н.А. про звільнення його від сплати судового збору ?

4. Григоренку буцла надана однокімнатна квартира розміром 31 кв. м. У цьому ж році Григоренко прописав на свою житлову площу Соловйову, з якою мав намір зареєструвати шлюб, але зареєстрував шлюб з Сонцевою і заявив до Соловйової позов про виселення її з кімнати, посилаючись на те, що вона проживала в нього на правах піднайму, а тому самостійного права на житлоплощу не має.

Які докази необхідно подати сторонам до суду ?

Які дії належить провести судді для підготовки цієї справи до розгляду ?

 1. Інженер по експлуатації залізничної станції Данченко був звільнений з роботи у зв´язку зі скороченням штатів. Вважаючи своє звільнення незаконним, він звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. У позові Данченко вказав, що скорочення штатів не було, штатний розклад не змінився. Крім того, на його утриманні перебувають мати похилого віку і двоє малолітніх дітей.

Як повинен діяти суддя у стадії провадження у справі до судового розгляду? Визначте мету і завдання цієї стадії цивільного процесу.

6. Суддя за позовом Голодія до Кожурини про виселення через неможливість подальшого спільного проживання в порядку підготовки справи до судового розгляду викликав та допитав свідків Чубренка та Заброду. Довідавшись, які факти будуть стверджувати в суді свідки, суддя викликав для цього відповідача Кожурину і повідомив їй, щоб вона за цими фактами підготувала свої заперечення та підтвердила їх доказами в судовому засіданні.

Чи законні такі дії судді ?

 1. Внаслідок травми, яка сталася на виробництві, Колосов був визнаний інвалідом другої групи. Підприємство відмовило в задоволенні вимог Колосова про відшкодування заподіяної шкоди, яка виникла внаслідок отриманого ушкодження. Колосов звернувся з цією вимогою до суду, додавши до позову довідку про призначення йому пенсії органами соціального захисту.

Як повинен діяти суддя у стадії підготовки справи до судового розгляду?  Вкажіть строк підготовки справи до судового розгляду.

8. Працюючи техніком-будівельником, Ободковський викрав будівельні матеріали та продав їх, за що був притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджений із позбавленням волі й конфіскацією майна.

Для забезпечення позову в квартирі Ободковського було описано майно, у тому числі й речі, які особисто належали його брату Ободковському Є.К., - шафа, швейна машина та цегейкова шуба дружини.

Ободковський Є.К. подав позов про виключення з опису належного йому майна. Для підтвердження обставин справи він просив викликати та допитата свідків Булашенка і Зарненка.

Кого належить викликати в суд за цією справою і яке буде його процесуальне становище ? Хто і які судові витрати буде нести у справі ?

Які докази належить зібрати суду для вирішення цієї справи ?

 

Тема 10. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.

 

Теми рефератів
 1. Дія принципів цивільного процесуального права в стадії судового розгляду.
 2. Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права.
 3. Процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі, у стадії судового розгляду.

 

Питання для самостійного вивчення

Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив:

а) виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні;

б) постановлення додаткового рішення;

в) роз’яснення рішення суду.

 

Задачі з юридичної практики

 1. Ніколаєва звернулась до суду з позовом до Ніколаєва про розірвання шлюбу і розподіл спільного майна. Вивчивши позовні вимоги Ніколаєвої відповідач Ніколаєв подав до суду заяву, в якій просив додатково зарахувати в склад майна, що підлягає розподілу, ряд речей на суму 489 грн., які позивачкою не були вказані в позовній заяві. Не бажаючи відкладати розгляд справи для перевірки обґрунтованості заяви, суд виніс ухвалу про залишення заяви Ніколаєва без розгляду. Тією ж ухвалою був залишений без розгляду  позов Ніколаєвої  в частині розподілу грошового внеску подружжя із посиланням на те, що в справі відсутні копія розрахункового рахунку.

В якому порядку вирішуються клопотання сторін ? Які помилки були допущені судом при підготовці справи до розгляду ?

 1. Іванова звернулась до суду з позовом до Іванова про стягнення аліментів на себе і на утримання дитини за наступними обставинами:

у листопаді 2002 р. вона вийшла заміж за Іванова, свій шлюб вони зареєстрували в РАГСі. Однак через декілька місяців подружнього життя, внаслідок недостойного поводження чоловіка вона була вимушена залишити його. 20 серпня 2003 р. народився син Микола, у зв’язку з чим вона знаходиться у відпустці за вагітністю і пологами. Заробітну плату вона в теперішній час не отримує, інших доходів не має, є матеріальні ускладнення, відповідач добровільно матеріальної допомоги не надає. При розгляді справи судом питання про стягнення аліментів на утримання самої позивачки не обговорювалося і в рішенні було поставлено стягнути аліменти з Іванова на утримання сина Миколи.

Яка помилка суду? Як вона може бути виправлена?

 1. Домовласник Карпов звернувся з позовом про виселення зі свого будинку наймача Дубнікова з того приводу, що наймач не виконує умов договору і не сплачує за житло. Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: перший раз - у зв´язку з неврученням відповідачеві судової повістки, другий - через неявку відповідача, якого було своєчасно повідомлено, третій - внаслідок письмової заяви відповідача про хворобу, четвертий - у зв’язку із задоволенням клопотання відповідача про відвід судді, п´тий - у зв´язку із прийняттям зустрічного позову відповідача про стягнення з позивача коштів, які було використано на капітальний ремонт будинку.

      Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи?

 1. У справі про поділ майна між подружжям Чумакових відповідач Чумаков надіслав заяву до суду з проханням про зупинення провадження у справі у зв´язку з тим, що він за вироком суду відбуває покарання у виправно-трудовій колонії. Суд заяву задовольнив і провадження у справі зупинив.

      Чи правильно діяв суд?

 1. Мироненко Ю. звернулася з позовом на Мироненка А. про поділ спільного майна. Суд постановив ухвалу, якою заяву залишив без розгляду. Ухвалу було мотивовано тим, що сторони 19 квітня і 7 травня 2000 р. не з’явилися до суду без поважних причин, але про причини неявки суд не повідомили. Суд дійшов висновку про неможливість розгляду справи за тими матеріалами, що містяться у справі, за відсутності сторін. В апеляційній скарзі Мироненко Ю. просила скасувати ухвалу місцевого суду, посилаючись на те, що 19 квітня вона не мала змоги прийти до суду через хворобу, проте її адвокат до суду з´явився. Стосовно неявки 7 травня їй повідомили, що відповідач заявив клопотання про передачу справи до іншого суду, і вона виходила з того, що за цих обставин справу буде відкладено.

      Дайте оцінку діям суду.

 1. У судове засідання за позовом Зайцевої на Зайцева про стягнення аліментів на утримання дитини батько відповідача подав свідоцтво про смерть Зайцева і попросив закрити провадження у справі.

      Чи є підстави для задоволення цього клопотання? Як повинен діяти суд, якщо у справі крім вимоги про стягнення аліментів Зайцева просила стягнути також заборгованість по аліментах з відповідача за останні два роки?

      7. Кандак Я.Д. подав позов у суд до шиферного заводу про відшкодування збитків у сумі щомісячних платежів у зв’язку з каліцтвом, яке йлму було заподіяно з вини відповідача. На засіданні суду представник відповідача був відсутній, але його участь у розгляді справи була необхідна, а тому слухання справи суд відклав, надіславши повістку, яка і була вручена директору заводу.

      У призначений строк представник відповідача на засідання суду знову не прибув, тому за ухвалою судді провадження у справі було зупинено.

      Що собою являє зупинення провадження у справі, його види і підстави?

      8. За позовом агропідприємства до Карташової про стягнення 400 грн. На відшкодування збитків за нестачу картоплі суд провадження у справі закрив, посилаючись на те, що представник агропідприємства просив справу закрити до уточнення деяких обставин. З протоколів судового засідання вбачається, що суд не роз’яснив сторонам наслідки цієї процесуальної дії та не з’ясував мотиви відмови агропідприємства від позову.

      Чи мав право суд при таких обставинах закрити провадження у справі ?

      9. З платформи навантаженого лісоматеріалами поїзду, що рухався, злетіла соснова колода і нанесла пошкодження автомашині громадянина Макаренка, яка стояла недалеко від насипу, та йому самому. Громадянин Макаренко заявив до бригади поїзда позов до суду про відшкодування нанесених збитків (вартості ремонту автомашини), про стягнення періодичних платежів щомісяця та одноразово (затрати на лікування в санаторії).

      Бригадир поїзду заявив клопотання про призначення у справі технічної та медичної експертизи. Суд відхилив її як безпідставну. Справа була призначена до слухання. При розгляді справи суддя оголосив перерву на 3 години для поїздки позивача за додатковими доказами. На зауваження бригадира поїзду, що це суперечить закону, головуючий видалив його із залу судового засідання за непідкорення суду. Після перерви справу було розглянуто по суті. Позов було задоволено.

      Чи дотриманий був судом процесуальний порядок розгляду справи ?

 

Тема 11.  СУДОВІ РІШЕННЯ

 

Теми рефератів
 1. Законна сила судового рішення.
 2. Особливості заочного розгляду справи

 

Питання для самостійного вивчення
 1. Набрання рішенням суду законної сили.
 2. Заочний розгляд справи:
 • умови і порядок проведення заочного розгляду справи;
 • форма і зміст заочного рішення;
 • форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення;
 • скасування та оскарження заочного рішення;
 • законна сила заочного рішення.

 

 

Задачі з юридичної практики

 

      1. У справі, яку було порушено за позовом Водолазова на Федоренко про визнання недійсним договору купівлі-продажу житлового будинку, у судовому засіданні представник позивача - адвокат Юр´єв - подав клопотання про зупинення провадження у справі у зв´язку зі смертю позивача.

      Яке рішення має прийняти суд?

      2. У судовому засіданні у справі Деркача до Пилипенка про визнання права власності на частину будинку відповідач позов визнав і виявив бажання укласти мирову угоду. Суд відмовився її затвердити, посилаючись на те, що позов є надуманий для прикриття спекуляції будинком, і залишив позов без розгляду.

      Чи законна така ухвала суду ?

      3. Протасова просила суд установити факт реєстрації шлюбу з Протасовим, померлим 10 грудня 1999 р., у зв’язку з тим, що нею загублене свідоцтво про одруження, а встановити цей факт іншим чином неможливо. Протасова пояснила, що встановлення цього факту їй необхідно для одержання свідоцтва про право на спадщину. Представник Богодухівського райфінвідділу Смирнов проти встановлення цього факту не заперечував і пояснив, що Протасов дійсно помер 10 грудня 1999 р., це підтверджується свідоцтвом про смерть, а факт реєстрації шлюбу Протасова і Протасової може бути підтверджений у суді показаннями свідків.

      Складіть резолютивну частину рішення у справі.

 1. Внаслідок наїзду автомашини, яка належала авто підприємству, Карпенку заподіяно каліцтво, а також майнова шкода. Карпенко звернувся до суду з позовом про відшкодування втрат від ушкодження пальта, костюма і взуття. Суд, розглянувши у засіданні всі вимоги, постановив рішення, але в резолютивній частині його вказав про відшкодування збитків, заподіяних позивачеві у зв´язку із втратою працездатності і внаслідок зіпсування пальта і взуття, а про інші вимоги нічого не вказав.

      Які помилки допустив суд у судовому рішенні і як їх можна виправити?

      5. До районного суду звернувся Краснов із позовною заявою, в якій просив суд поновити його на роботі на посаді слюсаря по ремонту побутових холодильників Дніпропетровського заводу холодильних машин і стягнути на його користь заробітну плату за один місяць і дванадцять днів, оскільки наказом директора заводу він був звільнений за прогул незаконно. Його середня місячна заробітна плата - 570 грн. На підтвердження своїх вимог позивач послався на те, що прогулу не робив, а знаходився з 1 жовтня по 10 жовтня у службовому відрядженні, що підтверджується посвідченням про відрядження і проїзними документами. Крім того, питання про його звільнення не було узгоджено і профспілковим комітетом. Представник відповідача - адвокат - не заперечував доводам Краснова і просив вирішити справу на підставі доказів і вимог законодавства про працю. Директор заводу пояснив, що позивач звільнений законно, тому що до підписання наказу про звільнення він не подав до адміністрації заводу документів, які б свідчили, що прогулу немає.

      Визначте склад учасників процесу в даній справі, а також необхідні засоби доказування. Складіть судове рішення в цій справі.

 

 

 

Тема 12. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

 

Теми рефератів

 1. Наказне провадження: його завдання і процедура.
 2. Суб’єкти наказного провадження.
 3. Предмет судового наказу.
 4. Порівняльна характеристика наказного провадження і заочного розгляду справи.

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Поняття та особливості наказного провадження.
 2. Вимоги за якими можу бути видано судовий наказ.
 3. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.
 4. Зміст судового наказу.
 5. Порядок скасування судового наказу

 

Скласти процесуальні документи:

Заява про видачу судового наказу.

Судовий наказ.

Заява про скасування судового наказу.

 

 

Тема 13. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Теми рефератів

 1. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження.
 2. Особи, які беруть  участь у справах окремого провадження.
 3. Сутність і значення окремого провадження.

Задачі з юридичної практики

1.  Шелудько і Миронов довгий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, але шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Шелудько народила дитину, а через рік сторони зареєстрували шлюб у РАГСі, вказавши в заяві, що у них є дитина.

Миронов помер від нещасного випадку. Для того, щоб одержати для дочки пенсію, Шелудько звернулася до місцевого суду з заявою про встановлення факту батьківства. Її вимогу було задоволено. РАГС видав свідоцтво про народження дочки Шелудько, у якому батьком дитини був зазначений Миронов.

Чи підлягає судовому встановленню факт батьківства ? Визначте заявників і заінтересованих осіб у справі.

 1. 10 січня 1997 р. вмерла гр. Боброва Т.М., а 14 липня того ж року в народний суд звернулася гр. Боброва Н.А. із заявою, у якій просила встановити факт перебування Бобрової Т.М. на її утриманні. Це було їй необхідно для одержання внеску, що залишився після смерті Бобрової Т.М. У заяві також указувалося, що покійна знаходилася на її утриманні з травня 1986 року, але в число спадкоємців ні за законом, ні за заповітом не входить.   Районний суд виніс рішення про установлення факту перебування гр. Бобрової Т.М. на утриманні в гр. Бобрової Н.А. із травня 1976 р. по день смерті. Чи відповідає рішення суду вимогам закону?
 2. У паспорті Штанько Л.Д. був зазначений тільки рік народження без вказівок на число і місяць, у зв’язку з чим вона просила паспортистку паспортного райвідділу міліції, щоб та зробила відповідний запис, але одержала відмову з роз’ясненням, що на це необхідно рішення місцевого суду, куди вона і звернулася з клопотанням. Чи правильне таке роз’яснення ?

4. Іванченко з метою підвищення розміру пенсії просив суд встановити факт одержання ним тяжкого каліцтва на виробництві з вини виробництва, у результаті чого він став інвалідом ІІ групи.

До заяви Іванченко додав письмове свідчення начальника цеху та голови завкому.

Чи має право суд прийняти цю заяву до свого провадження ?

5. У районний суд звернувся Єремеєв із заявою про визнання втраченої ощадної книжки на пред'явника недійсною і відновленні його прав по цьому документі. Після прийому заяви суд у газеті "Дніпро вечірній" помістив публікацію наступного змісту: "Загублена ощадна книжка на пред'явника 13-14509, видана ощадною касою № 6212 Червоногвардійського району м. Дніпропетровська. Вважати її недійсною".

Чи відповідає закону зміст оголошення? Які процесуальні особливості розгляду даної категорії справ? Як повинний діяти суд, якщо власник загубленої книжки з'явиться?

6. На прийом до судді з'явилася Мельникова і заявила, що її чоловік страждає важким психічним захворюванням. В даний час до нього пред'явлений позов його родичами про розділ домоволодіння, отриманого в порядку спадкування після смерті батька. Мельников за станом здоров'я не може брати участь у судовому розгляді.

Чи може Мельникова представляти інтереси чоловіка в процесі ?

Укажіть на процесуальні особливості розгляду справ про визнання громадянина недієздатним.

7. Федоренко звернулася в Комінтернівський районний суд м. Харкова з заявою про визнання її чоловіка Федоренко обмежено дієздатним на тій підставі, що він систематично пиячить і не приносить додому заробітну плату. У судовому засіданні представник органа опіки і піклування дав висновок: заява Федоренко підлягає задоволенню, тому що заробітна плата дружини невелика, у родині двоє неповнолітніх дітей, поводження чоловіка ставить родину в скрутний матеріальний стан. Федоренко в судове засідання не з'явився, але повістку в суд одержав.

Суд визнав Федоренко обмежено дієздатним.

Чи правильно вирішив суд?

8. Під час відпустки Кротенко плив на теплоході по Чорному морю. В ніч на 16 липня 1999 р. внаслідок аварії теплохід затонув. Серед врятованих пасажирів Кротенка не було, вдома він досі не з´явився. Дружина Кротенка звернулася до суду із заявою про встановлення факту смерті чоловіка, бо її дітям повинна бути призначена пенсія в разі втрати годувальника. Суд розглянув справу й установив факт смерті Кротенка.

Чи правильне рішення суду?

9. Петров, який внаслідок зловживання спиртними напоями опинився із сім’єю в тяжкому матеріальному становищі. На вимогу матері звернувся із заявою до суду за місцем роботи про визнання його обмежено дієздатним та про призначення матері його опікуном.

Суд на підставі наявних довідок витверезника та дільничного лікаря, що стверджували факт алкоголізму, оголосив Петрова обмежено дієздатним, залишивши без рознляду питання про призначення опікуна. За справою не було стягнуто державне мито.

Яким способом можна виправити цей недолік суду ? Напишіть резолютивну частину рішення суду.

10. Горіна звернулася до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин. Заявниця посилалася на те, що у липні 1999 р. померла її рідна сестра Солодова і відкрилася спадщина на частину житлового будинку. Спадкоємців першої черги немає. Оскільки у свідоцтвах про народження сестри та її (заявниці) різні записи про прізвища та по батькові, вона не може одержати в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину. У судовому засіданні було встановлено, що на майно, яке залишилося після смерті Солодової, видано свідоцтво про право на спадщину державі. Незважаючи на це суд заяву задовольнив.

Як повинен діяти суд? Які помилки допустив суд при розгляді справи?

11. Сінченко, який втратив ощадну книжку № 375 на пред’явника, звернувся у відділення ощадного банку з проханням видати дублікат, на що йому було відмовлено і роз’яснено, що він такий дублікат одержить тільки після того, коли подасть до відділення ощадного банку рішення суду про відновлення судом за ним права на втрачену ощадну книжку і зробить оголошення про визнання втраченої ощадної книжки № 375 недійсною.

Чи правильне роз’яснення ощадного банку ? Який встановлено законом порядок відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника ? Як належить діяти суду, коли на його оголошення на розгляд справи з’явиться держатель цінного папера ?

12.На заяву спадкоємців Бондаренка і Вовченко про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану суд відмовив внести виправлення в їх свідоцтва про народження, де їх батьком був записаний Іван Євдокимович, у дійсності ж він Іван Євтіхійович.

Ураховуючи те, що встановлення цього факту заявникам було необхідно для одержання спадкового майна, секретар суду порадив їм звернутися із заявою про встановлення родинних відносин між ними і спадкодавцем.

Чи правильне таке роз’яснення? Який порядок встановлений для виправлення неправильностей запису в актах громадянського стану?

 

Тема 14.  АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Теми рефератів

 1. Право апеляційного оскарження та порядок його здіснення.
 2. Перегляд судових рішень – гарантія здійснення права на судовий захист.
 3. Апеляція як інститут цивільного процесуального права.
 4. Суб’єкти права апеляційного оскарження, їх процесуальні права та обов’язки.
 
Питання для самостійного вивчення

1. Коло осіб, які мають право апеляційного оскарження.

 1. Строки апеляційного оскарження.
 2. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду.
 3. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі.
 4. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи.

Задачі з юридичної практики

1. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська розглянув справу і задовольнив позовні вимоги Латишевої про розірвання шлюбу і стягнення аліментів на користь дитини. Відповідач, що знаходився в тривалому службовому відрядженні в м. Пскові, довідався про зміст рішення з телеграми своєї матері.

Щоб уникнути пропуску строку апеляційного оскарження Латишев направив до Апеляційного суду Дніпропетровської області телеграму такого змісту: “Рішення Бабушкінського районного суду про розірвань шлюбу і стягненні аліментів не погоджене зі мною. Прошу переглянути справу з моєю участю. Подробиці листом.

Як повинен діяти апеляційний суд? Чи може телеграма відповідача розглядатися як апеляційна скарга?

 1. Місцевий суд відмовив Шевченко у позові про поновлення на роботі. До апеляційної скарги Шевченко додала довідку з жіночої консультації про вагітність (10 - 12 тижнів). У засіданні місцевого суду позивачка цю обставину не зазначила.

У судовому засіданні апеляційного суду прокурор вимагав скасувати рішення місцевого суду і винести нове рішення про поновлення позивачки на роботі. Посилаючись на те, що у справі не вимагається збір чи додаткова перевірка доказів, а обставини справи встановлені судом першої інстанції повно і правильно, але допущена помилка у застосуванні норм матеріального права, апеляційний суд постановив нове рішення, яким поновив Шевченко на роботі.

Дайте висновок про правильність рішення апеляційного суду та про процесуальну природу додаткових матеріалів.

3. Комісія зі справ неповнолітніх виконкому Індустріальної районної ради народних депутатів пред’явила позов про позбавлення Яблочкіной батьківських прав у відношенні дочки 1991 р. народження. Районний суд задовольнив позовну вимогу і передав дитину на виховання в дитячу установу. Батько дитини, Яблочкін, довідавшись про рішення суду, подав апеляційну скаргу, у якій указав що він не згодний з рішенням суду, що розглянув справу без його участі, не з’ясувавши, чи є батько і чи бажає він виховувати дочку.

Чи підлягає прийняттю і розгляду апеляційним судом скарга Яблочкіна? Чи є підстави для скасування рішення?

4. Місцевий суд розглянув справу за позовом громадянина Козака до Управління залізниці про стягнення плати за оренду складських приміщень і в позові відмовив з тієї причини, що позивач не звертався з претензією до Управління залізниці.

Чи є підстави для апеляційного оскарження цього рішення суду?

5. Районний суд розглянув позов про розділ майна подружжя Панкратових і виніс відповідне рішення. Позивачка Панкратова Т.Л. оскаржила рішення в апеляційному суді із проханням скасувати рішення, тому що справа була розглянута в її відсутності, і вона не була сповіщена про день і час судового засідання. Апеляційний суд відхилив скаргу Панкратової Т.Л.  з тих підстав, що рішення районного суду є обґрунтованим і винесено відповідно до норм сімейного законодавства. Чи вірна ухвала апеляційного суду?

6. При розгляді позову ЖЕК про виселення Борового, в основу рішення були покладені показання свідків Рема, Діброви, Позняка, яких суд у судовому засіданні не допитував, а показання, зроблені ними в попередніх судових засіданнях перед іншим складом суду, не оголошував. Крім того, інші свідки Горовий і Магуза в судовому засіданні не допитувалися, про кримінальну відповідальність не попереджались, але сторони ставили їм запитання. У справі була проведена графічна експертиза, але висновок експерта не оголошувався в судовому засіданні.

Які порушення допущені при розгляді справи ?

Яку ухвалу належить постановити судовій палаті в цивільних справах апеляційного суду при встановленні таких порушень ?

 7. Яку ухвалу належить постановити судовій палаті в цивільних справах апеляційного суду, яка, розглянувши скаргу, встановила:

а) суддя Зірко повідомив сторонам усі ті судження, які висловлювали судді в нарадчій кімнаті при вирішенні їх справи;

б) відсутність журналу судового засідання; непідписання його секретарем судового засідання; допущення виправлень, підчисток, перекреслення абзаців, наявність незакінчених фраз тощо;

в) у рішенні суду були зроблені дописки іншим чорнилом – прізвища свідків і підписи складу суду; у другому – була підчищена і витерта дата постановлення ухвали, виправлена дата надання відстрочки виконання рішення, і ці виправлення не були судом застережені;

г) суд відмовив у позові заводу про стягнення переплачених грошових сум Шульзі, виходячи з нормативних розцінок за фарбування фасаду будинку культури, не з’ясувавши вартості робіт за цими розцінками ?

8. Чи допускається оскарження ухвали суду про відмову в прийомі позовної заяви? Якщо так, то в якому порядку? Як буде називатися скарга? Який порядок розгляду таких скарг? 

 

 

Тема 15.   Касаційне провадження

 

Теми рефератів

 1. Право касаційного оскарження та порядок його здіснення.
 2. Касація як інститут цивільного процесуального права.
 3. Суб’єкти права касаційного оскарження, їх процесуальні права та обов’язки.
 
Питання для самостійного вивчення
 1. Коло осіб, які мають право касаційного оскарження.
 2. Строк на касаційне оскарження.
 3. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи.

Скласти процесуальні документи:

Касаційна скарга.

 

Тема 16.  ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ.

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Загальна характеристика перегляду рішень у зв’язку з переглядом судових рішень Верхоним Судом України
 2. Загальна характеристика перегляду рішень у зв’язку з ново виявленими обставинами.
 3.  

 

Задачі з юридичної практики

1. Між спадкоємцями Григоришиною і Блиновою виник спір з приводу поділу спадкового майна. Блинова вважала, що при визначенні її розміру частки майна не повинні враховуватися предмети домашнього вжитку. Розглянувши справу, суд поділив порівну майно між спадкоємцями та включив до нього і предмети домашнього вжитку.

Через місяць до цього ж суду звернувся Буркаль із заявою до Григоришиної і Блинової про визнання права власності на спадкове майно, яке було поділено між відповідачами, а належало йому за заповітом померлого батька Буркаль Г.К.

Яке буде рішення суду на цю вимогу? Які види спадщини передбачені ЦК?

2. Квартирний відділ видав на одну і ту ж квартиру два ордери Сидоренку і Коломійченку, але останній першим зайняв квартиру. Сидоренко звернувся до суду з позовом про визнання за ним права на житлоплощу і виселення Коломійченка, оскільки ордер йому видано на 4 дні раніше. Суд взяв до уваги, що сторони перебували на черзі і, за поясненням представника заводу, обидва підлягають забезпеченню житлом, відмовив Сидоренку в позові. Пізніше було встановлено, що Коломійченку належить будинок на праві особистої власності у приміському районі міста, сполученому електричкою, у зв’язку з чим районна рада скасувала своє рішення про видачу Коломійченку ордера на житлоплощу в будинку заводу.

Чи має право Сидоренко з цих підстав заявити позов про виселення Коломийченка М.М., коли йому стало про це відомо через 4 місяці?

3. При розгляді справи про поновлення на роботі Березного, звільненого за прогул без поважних причин, свідки Горін і Лукіна дали показання в судовому засіданні про те, що невихід на роботу Березного протягом 3 днів обумовлюється тим, що він рятував державне майно від пожежі та отримав незначні пошкодження здоров’я, йому була надана медична допомога і листок непрацездатності на три дні.

Ураховуючи ці обставини, суд поновив на роботі Березного і виніс окрему ухвалу на незаконні дії адміністрації автопідприємства, де працював позивач. Через деякий час профспілка одержала заяву від своїх працівників про те, що Березний одержав пошкодження здоров’я не при рятуванні державного майна, а в заподіяному ним бешкеті, але приховав це. Горін і Лукіна знали про це, але остання використала своє службове становище фельдшера, допомогла Березному незаконно одержати листок непрацездатності. Профспілка звернулася з листом до прокурора, у якому просила вжити заходів на усунення порушення законності за цією справою

Як належить вчинити прокурору ?

4. КСП звернулося з позовом до Кузьмука про стягнення з нього нанесеної шкоди нестачею товарно-матеріальних цінностей на складі КСП, де відповідач працював.

Інтереси КСП в суді захищав його бухгалтер Посмітний. Перебуваючи у приятельських відносинах із Кузьмуком, Посмітний вступив з ним у злочинну змову і за отриманий хабар відмовився в більшій частині від позову, за яку начебто відповідач відзвітувався у КСП.

На цій підставі суд задовольнив 20% пред’явленої позовної суми. Прокуратурою району проти Посмітного була порушена кримінальна справа і він був засуджений до позбавлення волі.

КСП заявила вимогу про стягнення з Кузьмука неотриманих сум збитку, яка була задоволена судом. Чи правильно була вирішена справа ?

 

 

Тема 17. ЗВЕРНЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ДО ВИКОНАННЯ.

Виконавче провадження

Теми рефератів

 1. Загальні правила виконавчого провадження.
 2. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки.
 3. Повноваження суду у процесі виконання судового рішення.

 

Задачі з юридичної практики

1.  В судовому засідані районного суду розглядалася справа по заяві Васіної А. Є. про видачу дублікату виконавчого листа. В своїй заяві Васіна вказала що виконавчий лист був загублений разом з паспортом та ішими документами. Про свою втрату вона повідомила міліцію в той же день, про що свідчить довідка, підписана начальником райвідділу міліції.

Чи підлягає задоволенню заява Васіної? Який суд має право видати дублікат виконавчого листа?

2. Розглянувши справу по позову Заікіної до Синельниківського райспоживсоюзу про відновлення на роботі та про стягнення заробітної платні за вимушений прогул, суд вирішив: позов задовольнити і відновити Заікіну Є.І. на колишній роботі у якості продавця промтоварного магазину № 9; стягнути з Синельниківського райспоживсоюзу на користь Заікіної платню за 3 місяці вимушеного прогулу у розмірі 970 грн. і в доход держави 51 грн. держмита.

Які особливості має виконання рішень по трудовим справам? Які заходи примусу може застосувати суд у разі ухилення адміністрації райспоживсоюзу від виконання даного рішення?

3. Рішенням місцевого суду на користь Попової з Мазура присуджені аліменти на утримання сина. У зв’язку з втратою виконавчого листа Попова звернулася в суд із заявою про видачу його дубліката. Суд постановив видати дублікат виконавчого листа і разом з тим, ураховуючи, що син відповідача від першого шлюбу досяг повноліття, змінив розмір стягнення аліментів на користь Попової, постановив стягувати з відповідача ¼ всіх видів заробітку до повноліття дитини.

Чи правильне таке рішення суду ?

4. Павликова звернулася до районного суду з проханням про видачу виконавчого листа через 4 роки після винесення рішення. Місцевий суд задовільнив прохання Павликової та видав виконавчий лист.

Чи вірно вчинив районний суд?

5. При виконанні судового рішення про відшкодування збитків, заподіяних Шаровим заводу, директор заводу Громов звернувся з проханням про відвід державного виконавця Суворова, посилаючись на те, що Шаров і Суворов є друзями, тому не виключена можливість зникнення найбільш коштовних речей, після чого реальне виконання рішення стане неможливим.

Начальник відділу Державної виконавчої служби, розглянувши заяву, виніс постанову, якою клопотання Громова було відхилено у зв’язку з тим, що виконання наведеного судового рішення не впливає на матеріально-правові інтереси Суворова, а тому визнати його заінтересованим у справі не можна.

Чи має Громов право оскаржити цю постанову?

6. Державний виконавець прибув до місця проживання боржника Гребєшкова для опису майна і накладення арешту о 22 год. 30 хв. Однак дружина Гребєшкова не відчинила дверей державному виконавцю, посилаючись на пізній час. Через півгодини виконавець з’явився з понятими і представником ЖЕКу, зламавши дверний замок, зайшов до квартири і описав меблевий гарнітур “Анна”, телевізор “Горизонт”, піаніно фірми “Шредер”, книжкову шафу і стіл (на загальну суму 4700 грн.). Дружина Гребєшкова просила державного виконавця залишити сім’ї обідній стіл, а також не включати до акта піаніно, оскільки їх син Євген (17 років) є учасником музичного ансамблю “Обрій” і піаніно йому потрібно для репетиції. Вона просила не включати до  спису і деякі інші речі, оскільки рахунок боргу становить 3000 грн. Державний виконавець прохання Гребєшкової залишив без задоволення, тому Гребєшкова звернулася зі скаргою до суду, вважаючи дії судового виконавця неправильними.

Дайте висновок щодо скарги. Чи правильні дії судового виконавця?

      7. Державний виконавець повернув Галієвій без виконання виконавчий лист про стягнення з Галієва аліментів на неповнолітніх дітей, а заводу “Зірка” - виконавчий лист про стягнення з Галієва збитків, заподіяних заводу розкраданням майна. При цьому і Галієвій, і заводу “Зірка” було вручено копії актів про невстановлення місця проживання боржника, його місця роботи і місцезнаходження майна Галієва.

      Чи правильні дії державного виконавця? Вкажіть підстави повернення виконавчих документів стягувачеві без виконання.

8. Під час виконання судових рішень про стягнення із Заболотного щомісячних платежів (про відшкодування збитків від каліцтва, заподіяною Заболотним Редькіну), а також про стягнення із Заболотного на користь Караєва 1300 грн., одержаних ним від Караєва за договором позики, державному виконавцю було видано свідоцтво про смерть Заболотного.

Хто і як розглядає питання про можливість виконання рішень у таких випадках?

      9. За виконавчими листами із заробітку боржника Борзова стягувалися щомісячно аліменти на утримання непрацездатної матері, а також шкода, заподіяна Борзовим Голікову розкраданням майна, що належало останньому на праві приватної власності. У зв’язку з виходом Борзова на пенсію за віком він звернувся до суду із заявою, в  якій просив дати вказівку державному виконавцю щодо зменшення розміру щомісячних стягнень з його пенсії, оскільки розмір її значно нижчий від розміру його колишнього заробітку.

      Хто і в якому порядку вирішує такі питання? Які є особливості звернення стягнення на пенсію?

10. За позовом Круглова суд своїм рішенням зобов’язав Тихонова  протягом двох місяців відремонтувати стелю і стіни у двокімнатній квартирі, яку займає Круглов, у зв’язку з тим, що Тихонов, залишивши  відкритим у своїй квартирі кран, залив квартиру Круглова і зіпсував побілку та штукатурку стелі і стін. По закінченні двомісячного терміну державний виконавець установив, що Тихонов до ремонту не приступав і відмовляється від його проведення.

 Які заходи встановлено законом щодо забезпечення примусового виконання таких рішень?

11. До державного виконавця надійшло два виконавчих листа. Один - про конфіскацію майна засудженого Коржова, другий - про стягнення з Коржова відшкодування збитків у сумі 876 грн., заподіяних Коржовим фабриці “Хутряний одяг” розкраданням. До виконавчих листів було додано акт опису майна Коржова на суму 5278 грн. і копія вироку про засудження Коржова за розкрадання, де було зазначено, що належні Коржову автомобіль ВАЗ-2109, автопричіп “СКІФ-ГМ” і магнітофон “Sony” було придбано за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом. Державний виконавець направив виконавчий лист про стягнення витрат у сумі 876 грн. до місця відбування Коржовим покарання для стягнення боргу із заробітку засудженого, а описане майно Коржова передав до райфінвідділу згідно з виконавчим листом про конфіскацію майна засудженого Коржова. Дружина Коржова - Воробйова - звернулася до суду з позовом про виключення з опису половини майна, стверджуючи, що описане майно було придбане за період перебування її у шлюбі з Коржовим і згідно з законом половина його належить їй особисто.

Чи правильні дії державного виконавця?

12. Згідно з заповітом Сорокіній належить третина домоволодіння, а Нємцову - дві третини цього ж домоволодіння. Сорокіна звернулася до суду з позовом на Немцова про реальний виділ її ідеальної частки. Суд позов задовольнив. Рішенням суду постановлено: “Виділити Сорокіній у рахунок частки в домоволодінні кімнату площею 24 кв.м.”. Після набрання рішенням законної сили сторони уклали мирову угоду, згідно з якою відповідач у рахунок частки в домоволодінні сплачує Сорокіній грошову компенсацію в певному розмірі, а Сорокіна відмовляється від будь-яких претензій. Сторони звернулися до суду з проханням затвердити дану мирову угоду.

Суддя відмовив у затвердженні мирової угоди на підставі того, що вона суперечить закону і порушує права позивачки. Чи правильне рішення прийняв суддя?

 

Тема 18.

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Питання для самостійного вивчення

 1. Поняття міжнародного цивільного процесу.
 2. Правове становище іноземців і осіб без громадянства у цивільному процесі.
 3. Підсудність справ з іноземним елементом.
 4. Виконання доручень іноземних судів.
 

Методичні рекомендації до написання контрольних робіт

Контрольна робота складається з трьох задач, взятих із практики рішень відповідних судів і модифікованих стосовно до потреб навчального процесу. Контрольна робота виконується за одним з чотирьох варіантів у наступному обов'язковому порядку. Студенти, прізвища яких починаються на букви:

=> "А, Д, І, Н, Т, Ч, Ю" - виконують перший варіант;

=> "Б, Є, Й,О, У, Ш, Я" - виконують другий варіант;

=> "В, Ж, К, М, П, Ф, Щ" - виконують третій варіант;

=>"Г, 3, Е, Л, Р, С, Ц, X" - виконують четвертий варіант.

 Роботи, виконані з порушенням зазначеного порядку, на рецензію прийматися не повинні.

Орієнтовний обсяг всієї роботи повинен бути в межах 18-24 сторінок. Переписувати умови задач у зошит не слід. Достатньо зазначити номер варіанта і номер завдання. Крім того рекомендується обов'язково пронумерувати сторінки зошита і залишити поля для зауважень рецензента. Наприкінці роботи необхідно зазначити використану при виконанні роботи спеціальну літературу та нормативні акти з посиланнями на джерела. Також потрібно зазначити дату завершення оформлення роботи і підписати її. На обкладинці роботи слід зазначити прізвище, ім'я, по батькові студента, номер навчальної групи і його адреса.

Перед тим, як приступити до вирішення завдання, необхідно уважно ознайомитися з його умовою, вивчити теоретичний матеріал і нормативні акти. У випадку виникнення труднощів при вирішенні варто звернутися за консультацією до викладачів кафедри, а також ознайомитися із судовою практикою вирішення даної категорії справ.

Роботу необхідно виконувати за такою логічною схемою:

1. Насамперед варто визначити перелік тем курсу і питань, на знання яких розраховане завдання. Рішення повинно починатися наступною фразою: "Дане завдання розраховане на знання тем курсу "..." і питань про "...";

2. Зазначити, якими нормами матеріального та процесуального права врегульовані дані правовідносини і розкрити коротко їх зміст. При цьому особливу увагу слід приділити співвідношенню загального і спеціального законодавства;

3. Потім провести юридичний аналіз викладених у завданні обставин справи;

4. На підставі вищевикладеного зробити висновки за даними обставинами справи про права й обов'язки сторін.

Оскільки Конституція України має найвищу юридичну чинність, а її норми є нормами прямої дії, це зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватися насамперед нормами Конституції України. Відповідно при вирішенні завдання варто виходити з положень норм Конституції України.

Рішення повинно бути розгорнутим, містити достатньо аргументований аналіз обставин, зазначених в умовах. Роботу варто оформляти чітким і розбірливим почерком, грамотною літературною мовою.

Процесуальні документи (позовні заяви, судові рішення, ухвали, апеляційні скарги тощо) укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.

Виконана і належним чином оформлена робота повинна бути подана на рецензію у встановлені навчальним планом терміни. При наданні контрольних робіт під час сесії кафедра не може гарантувати своєчасного (до дати складання іспиту) їх рецензування .

Робота не може бути зарахована в таких випадках :

1. Відсутність ознак самостійності при її вирішенні, тобто виявлення ідентичних за змістом робіт. При цьому не зараховуються всі тотожні контрольні роботи;

2. Виконання роботи не за своїм варіантом;

3. Неправильне рішення завдання;

4. Застосування скасованих норм права або тільки загальних норм без підтвердження спеціальних;

5. Відсутність посилань на норми права та в необхідних випадках на керівні вказівки Пленуму Верховного Суду України;

6. Наявність протиріч і логічної неузгодженості аргументації висновків при вирішенні завдання;

7. Неправильно складеного відповідного процесуального документу.

При наявності зазначених недоліків робота повертається на доопрацювання, яке, з урахуванням зроблених у рецензії зауважень варто провести в тому ж зошиті. Після її завершення разом із рецензією роботу слід повернути на кафедру для повторної перевірки.

При   оформленні   роботи   варто   дотримуватися наведеного в методичних вказівках прикладу

 

Завдання для студентів, які вивчають дисципліну

на протязі одного семестру

Варіант 1 (А, Д, І, Н, Т, Ч, Ю)

Завдання 1

Мешканець м. Бєлгорода (Російська Федерація) Іванов П.П. звернувся в місцевий суд Жовтневого району м. Харкова з заявою про усиновлення неповнолітнього Сергєєва 1996 року народження.

Суддя в порядку підготовки справи до судового розгляду провів такі дії:

а) залучив до справи в якості зацікавлених осіб прокурора району, орган опіки і піклування виконкому Жовтневої районної Ради м. Харкова,  Центр  по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України;

б) запропонував Іванову П.П. представити суду висновок органів опіки і піклування про доцільність усиновлення і його відповідність інтересам дитини, а також висновок про можливість Іванова П.П. бути усиновителем і медичну довідку про відсутність у нього серйозних хвороб.

1. Чи правильно діяв суддя?

2. Визначте процесуальне положення всіх учасників процесу,  їхні процесуальні права й обов'язки.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Сімейний кодекс України.
 4. Порядок ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення Затверджений постановою Кабінету  Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1377 // Урядовий кур'єр від 09.09.2003 - № 167.
 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про підготовку справ до судового розгляду” від 5 березня 1977р. із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму №13 від 25.12.92, №15 від 25.05.98..
 6. Барсукова В.М. Розгляд судами справ про усиновлення (удочеріння) дітей // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - № 5. – С.32-34.
 7. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.
 8. Светличная Г.А. Лица, участвующие в делах особого проиводства // Проблемы соц. законности. - 1989. Вып. 94.
 9. Якименко О. Процесуальна форма стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2001. - № 9. – С.50-53.
 10. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999.
 11. Луспеник Д. Значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду та деякі особливості проведення попереднього судового засідання судом першої інстанції // Право України. – 2006. - №11. – С.56-62.

Завдання 2

20 грудня Іванов подав заяву про скасування винесеного 1 грудня заочного рішення в частині стягнення відсотків за користування грошовими коштами  внаслідок їхнього неправомірного утримання. Копію рішення Іванов одержав поштою  13 грудня. Відповідач вказував на підробленість представленого позивачем договору позики. У пояснення причини неявки Іванов повідомив, що зустрічав в аеропорту свого знайомого.

Суддя відмовив у розгляді заяві Іванова, вказавши на те, що рішення вже набрало законної сили, а, отже, у силу властивості неспростовності може бути переглянуто тільки в апеляційному порядку.

1. Чи відповідають закону дії судді?

 2. Чи можливе скасування частини заочного рішення?

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. - №5.

4.  Черных И.И. Заочное производство в гражданском процессе. – М.: Городец, 2000.

Завдання 3

Восьмого січня 2005 р. помер мешканець м. Харкова громадянин Костецький І.С. Після його смерті відкрилася спадщина на грошові кошти, будинок, автомашину та інше майно.

Спадкоємцями першої черги є: дружина чоловіка спадкодавця - Костецька В.П., а також дочки померлого Столярова З.І., Петренко О.І. і  Огурцова В.І.

Між Костецькою В.П. і дочками спадкодавця виник спір у зв'язку з поділом спадкового майна. Костецька В.П. стверджувала, що грошовий внесок та автомобіль вона і померлий Костецький І.С. накопичили і придбали в період проживання в зареєстрованому шлюбі на спільні кошти. А будинок, хоча і був побудований спадкодавцем до їхнього шлюбу, у період спільного   проживання   був   капітально  відремонтований, проведений газ, перекритий дах, побудована літня кухня.

Дочки заперечували проти доказів Костецької і стверджували, що все спадкове майно було придбано їх батьком.

Складіть проект позовної заяви від імені Костецької В.П. Недостатні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Цивільний кодекс України.
 4. Сімейний кодекс України.
 5. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами України справ про спадкування" від 24 червня 1983 р. № 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України №13 від 25 грудня 1992 р., №15 від 25.05.1998р.
 6. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 2 (Б, Є, Й, О, У, Ш, Я)

Завдання 1

Вироком місцевого суду Московського району м. Харкова Косточкін Л.А. був засуджений за ст.185 КК України до позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна. Вироком був вирішений також цивільний позов АТП - 21205, на користь якого з засудженого було стягнуто 2 тис. грн. Дружина засудженого Косточкіна П.Б. звернулася до суду з позовом про виключення з опису і звільнення від арешту пральної машини АRDО і печі СВЧ LG, зазнаючи, що ці речі, включені у вирок по кримінальній справі, належать їй на праві власності.

Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, тому що у вироку суду по кримінальній справі, було зазначено про конфіскацію спільного майна.

1. Чи правильно діяв суд?

2. Визначте коло осіб, що повинні брати участь у справі.

3. Чи зміниться склад осіб, що беруть участь у справі, якщо у вироку суду буде зазначено тільки те, що на пральну машину і піч СВЧ звернено стягнення на відшкодування збитку, заподіяного злочином?

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.    
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - Ст.249 (з наступ. змін. та доповн.).
 4. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про виключення майна з опису" від 27 серпня 1976 р. № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 30 червня 1978 р. № 5, від 30 березня 1984 р. № 3, від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15.
 5. Бородін М.М. Позовна форма захисту права в судочинстві про виключення майна від арешту // Право України. - 1992. - № 2.
 6. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. – 1999. - № 7.
 7. Кузьменко С.Г., Кройтор В.А. Иски об освобождении имущества из-под ареста: Научно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2003. – 272с.

 

Завдання 2

До місцевого суду звернулась Кудряшова з проханням визнати її чоловіка померлим.

В заяві Кудряшова повідомила, що з часу проходження її чоловіком військової служби під час бойових дій в Афганістані, вона не має про нього ніяких повідомлень.

Суд залишив заяву Кудряшової без розгляду до надання нею повідомлень про її чоловіка райвоєнкоматом  та Міністерством оборони.

 1. Чи підлягає дана справа розгляду в суді?
 2. В якому порядку заява Кудряшової повинна бути розглянута?
 3. Чи правильна ухвала суду?        

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.
 4. Светличная Г.А. Лица, участвующие в делах особого проиводства // Проблемы соц. законности. - 1989. Вып. 94.
 5. Світлична Г.О. Підготовка до судового розгляду справ окремого провадження: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1997
 6. Якименко О. Процесуальна форма стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2001. - № 9. – С.50-53.
 7. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. –К., 1999.

Завдання 3

Максименко В.І. звернулася до суду із заявою про встановлення факту перебування її на утриманні Короленко П.І. У заяві вона зазначила, що перебувала з Короленко П.І. в фактичних шлюбних відносинах, не мала власного заробітку, розмір одержуваної нею пенсії не забезпечує прожиткового мінімуму.

Суд прийняв заяву і, розглянувши її, виніс рішення про відмову в задоволенні її вимоги у зв'язку з тим, що вона не перебувала в зареєстрованому шлюбі з Короленко П.І.

1. Чи правильно діяв суд?

2. Складіть заяву до суду від імені Максименко В.І. Недостатні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” від 31 березня 1995 р. №5 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98)
 4. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.
 5. Фурса С. Участь заінтересованих осіб у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Право України. - 1997. - №2.
 6. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999.
 7. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 3 ( В, Ж, К, М, П, Ф, Щ)

Завдання 1

Авдюкова А.П. звернулася до місцевого суду Київського району м.Харкова з позовом до Іванова Д.П. про захист її авторського права. В обгрунтування позову вона посилалася на те, що відповідач - редактор газети "Новини Харкова", опублікував її статтю, змінивши заголовок, вилучив більшу частину авторського тексту, а також доповнив статтю своїм текстом та коментарем від редакції. Рішенням місцевого суду Київського району м. Харкова в задоволенні позову Авдюковій Д.П. було відмовлено. Апеляційний суд Харківської області скасував рішення місцевого суду, вказавши, зокрема, на необхідність притягнення до участі в справі редакції газети.

1. Чи правильні дії суду?

2.Яким повинно бути процесуальне положення газети у випадку притягнення до справи?

3.Назвіть правила заміни неналежної сторони.

4.Яка відмінність процесуального положення третьої особи, що не заявляє самостійних вимог, співвідповідача, належного відповідача?

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Закон України "Про авторське право та суміжні права" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64.
 4. Закон України "Про видавничу справу” // Відомості Верховного Ради України - 1997. - № 32. - Ст.206.
 5. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9
 6. Комаров В.В.,   Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.
 7. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора у цивільному судочинстві. – Х., 1991.
 8. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1998.

 

Завдання 2     

17 червня 2006 року Кузьменко В.А. купив в універмазі "Харків" костюм і черевики, попередньо їх приміривши й оглянувши. Прийшовши додому, він знову став приміряти костюм, але фасон і колір йому не сподобалися. Порадившись із дружиною, Кузьменко вирішив обміняти костюм у найближчу неділю, 21 червня. Костюм він більше не надівав. 20 липня, повертаючись із роботи, Кузьменко, спіткнувся на сходах, а потім виявив, що на одному з нових черевиків з носка відривається підошва. 21 червня Кузьменко В.А. прийшов до універмагу і поставив вимогу обміняти костюм, а за черевики повернути гроші. Адміністрація універмагу обміняти костюм відмовилася, посилаючись на те, що костюм цілком доброякісний,  відповідного розміру і ніяких серйозних причин для обміну немає. Що ж стосується черевиків, то адміністрація погодилася прийняти їх назад, але лише в обмін на іншу пару.

Кузьменко В.А. не погодився з такою відповіддю адміністрації й звернувся із позовом до суду за своїм місцем проживання. Проте йому було відмовлено в прийомі позовної заяви на тій підставі, що по таким справам необхідно дотриматись попереднього порядку розгляду спору і звернутися спочатку до адміністрації універмагу з письмовою претензією. Крім того, суддя пояснив Кузьменко, що після того, як він звернеться з претензією до універмагу і в разі якщо йому знову відмовлять у задоволенні вимог, то він повинний звернутися до суду за місцем знаходження універмагу "Харків", а не за своїм місцем проживання. До позовної заяви повинна бути прикладена квитанція про сплату державного мита в розмірі 5 % вартості костюма і черевик.

1. Чи правильно діяв суддя?

2. Назвіть підстави, за якими суддя має право відмовити в прийнятті позовної заяви.

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний кодекс України.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України.
 4. Закон України "Про захист прав споживачів".
 5. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993. “Про державне мито”.
 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України  „Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” від 12 квітня 1996 р. №5 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98 )
 7. Кройтор В.А. Защита  прав потребителей. - Харьков: АО "Бизнес Информ", 1996.
 8. Бородин М., Кройтор В.А. Судебные и арбитражные расходы. - Харьков: АО "Бизнес Информ", 1998.

 

Завдання 3

Лесков перебував у шлюбі з Лесковою з 1989 р., від якого є четверо дітей: три доньки і син. В 2000 р. шлюб було розірвано. Рішенням місцевого суду з Лескова (за його згодою) на користь Лескової були стягнуті аліменти на всіх чотирьох дітей в розмірі половини заробітку. Лесков звернувся з позовом до суду про зменшення розміру аліментів, оскільки син проживає з ним.

Складіть проект позовної заяви від імені Лєскова про зменшення розміру аліментів. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішення завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Сімейний кодекс України.
 4.  Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юр свит, 2005.
 5.  Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справами. Науково-практичний посібник. Серія „Практика і закон”. – Харків: Юр свит, 2006.
 6.  Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 4 (Г, 3, Е, Л, Р, С, Ц, X)

Завдання 1

Геращенко П.І. звернулася до місцевого суду із позовом до Геращенко І.С. про визнання таким, що втратив право на житлове помешкання. Вона зазначила, що спірною є 3-х кімнатна квартира № 8 в б. № 253, по вул. Салтовське шосе в м.Харкові. Квартира належить місцевим Радам. Відповідач - колишній чоловік, у житловому помешканні не мешкає більше 1 року. Шлюб у них розірваний. Крім її і відповідача в квартирі прописані їхні діти: дочка - Ганна 1986 року народження; син - Анатолій 1988 року народження; син відповідача від другого шлюбу Кирил 1994 року народження.

Відповідач проти позову заперечував. Він просив залучити до участі в справі виконком Московської районної Ради м. Харкова, власника квартири і його другу жінку Пилипенко О.В., яка в судовому процесі буде представляти інтереси неповнолітнього сина Кирила.

1. Чи підлягає клопотання відповідача задоволенню?

2. Визначте процесуальне положення всіх учасників процесу і їхні процесуальні права та обов'язки.

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Житловий кодекс України.
 4. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.
 5. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України" від 12 квітня 1985 р. № 2 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 10 березня 1989 р. № 2 , від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15.
 6. Комаров В.В.,   Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.
 7. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора у цивільному судочинстві. – Х., 1991.
 8. Сибилев Д.М. Вступление третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, в гражданское дело // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1997. - № 4.
 9. Сибилев Д.М. Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве. – Харьков: «Легас», 2001.

 

Завдання 2

Герасименко Л.Г. звернувся до місцевого суду м. Чугуєва Харківської області з позовом до Петрова Ю.М. про стягнення 500 доларів США, переданих останньому за договором позики. У своїй позовній заяві він зазначив, що Петров Ю.М. є його родичем і він йому завжди довіряв, тому не наполягав на видачі останнім розписки.

У судовому засіданні Герасименко Л.Г. заявив клопотання про прийняття і прослуховування магнітофонного запису в якості доказу договору позики. За словами Герасименко Л.Г., на магнітофонній стрічці була записана розмова про передачу грошей під час укладання угоди і Петров Ю.М. називав конкретний термін повернення грошей.

Відповідач Петров Ю.М. позову не визнав і заперечував проти прослуховування звукозапису.

1. Чи підлягає клопотання Герасименко Л.Г. задоволенню?

2. Дайте визначення судових доказів.

3. Чи можна розглядати фонограму в якості доказу у справі?

4. Розкрийте зміст правил належності  доказів і допустимості засобів доказування.

 

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний кодекс України.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України.
 4. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.
 5. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.
 6. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.
 7. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. д. ю. н., проф. И.В. Решетниковой. – М.: Издательство НОРМА, 2004. – 480с.
 8. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

До місцевого суду Фрунзенського району м.Харкова звернувся гр. Петренко Микола Іванович, що мешкає в м. Харкові по вул. Героїв Сталінграда 135 кв.18, з позовною заявою про стягнення збитків заподіяних його майну 18 грудня 2005 р. внаслідок затоплення його квартири сусідом – Нестеренко Олегом Васильовичем, що мешкає у тому ж домі в кв. 22, поверхом вище.

До позовної заяви він додав акт ЖЕКу згідно до якого матеріальні збитки заподіяні його майну складають 3.800 грн.

Складіть проект позовної заяви Петренко М.І. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Цивільний процесуальний кодекс України.

     4. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Завдання для студентів, які вивчають дисципліну

на протязі двох семестрів

Варіант 1 (А, Д, І, Н, Т, Ч, Ю)

Завдання 1

       Київський райвиконком м. Харкова звернувся до суду з позовом до гр. Іванова О.Г. про визнання таким, що втратив право користування житловим приміщенням та виселення. В позовній заяві було зазначено, що Іванов О.Г. мешкає в кв.79 по вул. Героїв Праці, буд.12 з дружиною та двома неповнолітніми дітьми: сином Дмитрієв 15 років та донькою Кариною 7років. Рік тому рішенням Київського районного суду м. Харкова за гр. Івановим О.Г. визнано право користування квартирою №99 у тому ж домі, яка залишилась після смерті його матері . Але й досі, Іванов О.Г. зберігає за собою реєстрацію в кв.№79 і продовжує користуватися нею.

1. Визначте склад осіб, які беруть участь у справі.

2. Що таке процесуальна співучасть?

3. Які існують види співучасті?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Житловий кодекс України.
 4. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.
 5. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України" від 12 квітня 1985 р. № 2 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 10 березня 1989 р. № 2 , від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15
 6. Боннер А.Т.  Соотношение инициативы и активности сторон и суда в гражданском судопроизводстве // Сов. гос-во и право. - 1983. - № 8.
 7. Комаров В.В.,   Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.
 8. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора у цивільному судочинстві. – Х., 1991.

 

Завдання 2

       Гр-ка Стеценко В.С. пред’явила позов до гр-на Коваленко Г.Д. про встановлення батьківства і стягнення аліментів на доньку Євгенію, 2003 р.н. і просила задовольнити її вимоги, посилаючись на те, що була з відповідачем у близьких стосунках, більше року він приходив до неї в гуртожиток, що можуть підтвердити її подруги Воронова К.О. та Дерев’янко Г.Р. згідно висновку судово-акушерської експертизи вона завагітніла в період зустріч з відповідачем, а згідно висновку судово-біологічної  експертизи батьківство відповідача по відношенню до її дитини не виключається. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що хоча і був з позивачкою у близьких стосунках, але батьком бути не міг, оскільки в момент запліднення знаходився у відрядженні в м. Уренгой на півночі Росії.

1.Які факти підлягають доказуванню?

2. Які факти повинні доказувати кожна з сторін?

3. Які засоби доказування можуть бути використані по даній справі?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Сімейний кодекс України.
 4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. д. ю. н., проф. И.В. Решетниковой. – М.: Издательство НОРМА, 2004. – 480с.
 5. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.
 6. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.
 7. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

До місцевого суду звернулась громадянка Єлагіна В.О. з позовною заявою до свого колишнього чоловіка Єлагіна В.В. про стягнення заборгованості по аліментам на утримання їх неповнолітньої доньки Олени. Суддя залишив позовну заяву без руху, про що виніс ухвалу. В ухвалі він зазначив, що позовну заяву подано з порушенням статей 119, 120 ЦПК України, а саме: позовну заяву виконано рукописним текстом та російською мовою, не вказано термін, з якого ця заборгованість виникла, до позовної заяви не додано документ, що свідчить про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

 1. Дайте оцінку діям судді.
 2. Які процесуальні норми було порушено?
 3. Складіть проект позовної заяви від імені Єлагіної В.О. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Сімейний кодекс України.
 4. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юр свит, 2005.
 5. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. - № 6. – С.73-74.
 6. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000. - № 2.
 7. Кройтор В.А. Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – Т.3. - №1.
 8. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 2 (Б, Є, Й, О, У, Ш, Я)

Завдання 1

Калинина М.Є звернулася до місцевого суду з позовом до своєї подруги Соколової В.О. про повернення DVD плеєра, який вона їй дала в тимчасове користування. Про це дізнався її колишній чоловік Калинин Ю.М. і просив допустити його до участі у справі в якості третьої особи, посилаючись на те, що DVD плеєр належить йому на праві особистої власності, оскільки був подарований йому на день народження ще під час шлюбу з гр. Калининою М.Є. Оскільки після розірвання шлюбу поділу майна між ними не було, то плеєр залишився у гр. Калининої М.Є. суд клопотання Калинина Ю.М. задовольнив, допустивши його до участі у справі як третю особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору. У попередньому судовому засіданні відповідачка Соколова В.О. позов визнала і на цій підставі суд закрив провадження у справі.

1. Чи правильні дії суду?

2. Який порядок вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору?

3. Які процесуальні наслідки закриття провадження у справі для третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Сибилев Д.М. Вступление третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, в гражданское дело // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1997. - № 4.
 4. Сибилев Д.М. Третьи лица в гражданском судопроизводстве // Пробл. совершенствования укр. законодательства и повышения эффективности правоприменительной деятельности. – Харьков, 1997.
 5. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, в цивільних справах, що виникають з трудових правовідносин // Підприємство і право. – К., 1998.
 6. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1998.
 7. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. – 2005. - №3.

Завдання 2

Під час розгляду справи місцевим судом Зарічного району м. Суми за позовом громадянина Корюшко до ТОВ «Горобина» про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок вживання неякісної горілки, позивачем було заявлено клопотання про призначення товарознавчої експертизи. Суд задовольнив клопотання позивача. При визначенні об’єкта експертизи виникла необхідність відбору експертних зразків.

 1. Хто з учасників цивільного процесу повинен виконати вищеназвану функцію?
 2. Які питання необхідно поставити на вирішення експерта?
 3. Розкрийте процесуальний порядок призначення експертизи.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.
 4. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.
 5. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

До місцевого суду Фрунзенського району м.Харкова звернувся гр. Петренко Микола Іванович, що мешкає в м. Харкові по вул. Героїв Сталінграда 135 кв.18, з позовною заявою про стягнення збитків заподіяних його майну 18 грудня 2005 р. внаслідок затоплення його квартири сусідом – Нестеренко Олегом Васильовичем, що мешкає у тому ж домі в кв. 22, поверхом вище.

До позовної заяви він додав акт ЖЕКу згідно до якого матеріальні збитки заподіяні його майну складають 3.800 грн.

Складіть проект позовної заяви Петренко М.І. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

 

При вирішенні завдання необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Цивільний процесуальний кодекс України.

     4. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 3 ( В, Ж, К, М, П, Ф, Щ)

Завдання 1

Зайцев Є.М. придбав у співвласників Мельникова А.Н. та Литвинова О.І торгівельне місце на Центральному ринку м. Харкова.  За письмовою угодою, Зайцев Є.М. повинен був сплатити гроші за придбане місце частками впродовж трьох місяців, але своє зобов’язання не виконав. В зв’язку з цим Мельников А.Н. та Литвинов О.І. звернулися до суду з позовом до нього про стягнення грошових коштів.

 1. Визначте процесуальне становище всіх учасників цих правовідносин.
 2. Що таке процесуальна співучасть?
 3. Дайте характеристику обов’язковій та факультативній співучасті.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Цивільний кодекс України.
 4. Боннер А.Т.  Соотношение инициативы и активности сторон и суда в гражданском судопроизводстве // Сов. гос-во и право. - 1983. - № 8.
 5. Комаров В.В.,   Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.

 

Завдання 2

Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє неповнолітніх дітей 7 і 10 років. В заяві також було зазначено, що ніяких доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази.

Суддя направив Соколовій листа, у якому дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.

 1. Дайте правову оцінку даній ситуації.
 2. Чи правильні дії судді?
 3. Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.
 4. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

Сорокіна А.П. звернулася до місцевого суду Московського району суду м. Харкова з позовом до Іванова Д.П. про захист її авторського права. В обґрунтування позову вона посилалася на те, що відповідач - редактор газети "Харківський вісник", опублікував її статтю, змінивши заголовок, вилучив більшу частину авторського тексту, а також доповнив статтю своїм текстом та коментарем від редакції. Рішенням місцевого в задоволенні позову було відмовлено. Апеляційний суд Харківської області скасував рішення місцевого суду, вказавши, зокрема, на необхідність притягнення до участі в справі редакції газети.

1. Чи правильні дії суду?

2.Яким повинно бути процесуальне положення газети у випадку притягнення до справи?

3. Складіть проект позовної заяви від імені Сорокіної А.П. необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Цивільний кодекс України
 4. Закон України "Про авторське право та суміжні права" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64.
 5. Закон України "Про видавничу справу” // Відомості Верховного Ради України - 1997. - № 32. - Ст.206.
 6. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9

 

Варіант 4 (Г, 3, Е, Л, Р, С, Ц, X)

Завдання 1

В травні 2006 року громадянин Іванов, мешканець с. Токарі-Бережки Лебединського району Сумської області відпочивав з друзями на березі ставка. Роздягнувшись, він пірнув у воду і не виринув. Всі розшуки, в т.ч. розшуки його тіла на дні ставка командою водолазів, результату не дали.

В жовтні 2006 р. його дружина вирішила звернутися до суду з заявою про визнання чоловіка безвісно відсутнім.

 1. Чи підлягає дана заява розгляду в суді?
 2. Якому суду підсудна дана справа?
 3. Судом в якому складі вона буде слухатись?
 4.  Який, на вашу думку, в наведеному прикладі застосовується вид підсудності?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.
 4. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999.

Завдання 2

Громадянка Фесенко придбала на речовому ринку пару зимових чобіт. Торгове місце, на якому було придбане взуття, належало ПП Лук’янченко. Продавець Карпова, що працює в ПП Лук’янченко за трудовою угодою, чек на придбане взуття покупцеві не видала. Придбаний товар виявився неналежної якості, і Фесенко звернулася до суду з позовом до ПП про розірвання договору купівлі-продажу і відшкодування збитків, завданих продажем неякісного взуття.

Задовольнивши клопотання позивачки, суд викликав продавця Карпову для дачі показань по справі в якості свідка. Карпова відмовилась давати показання , аргументуючи відмову тим, що однією з умов трудового договору між нею і ПП Лук’янченко було її зобов’язання зберігати в таємниці відомості, що стали їй відомі у зв’язку з її службовим становищем.

 1. Дайте правову оцінку даній ситуації.
 2. Чи підлягає Карпова допиту як свідок?
 3. Розкрийте процесуальний порядок допиту свідків.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

Вироком суду громадянку Гриненко І.І. було засуджено до позбавлення волі з конфіскацією майна. Цим вироком також вирішено цивільний позов АТП – 21205, на користь якого з Гриненко І.І. було стягнено 7 тис. грн. Чоловік засудженої Гриненко В.О. звернувся до суду з позовом про виключення з опису (арешту) телевізора та піаніно. В позовній заяві він зазначив, що ці речі належать йому на праві особистої власності, так як були придбані ще до шлюбу.

Суд відмовив в прийнятті позовної заяви через те, що у вироку суду було зазначено про конфіскацію усього майна.

 1. Чи правильно вчинив суддя?
 2.  Визначить склад осіб по цій справі.
 3.  Чи зміниться склад осіб, якщо у вироку суду буде вказано тільки те, що на телевізор та піаніно звернено стягнення про відшкодування шкоди, заподіяної злочином?
 4. Складіть проект позовної заяви від імені Гриненко В.О. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про виключення майна з опису" від 27 серпня 1976 р. № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 30 червня 1978 р. № 5, від 30 березня 1984 р. № 3, від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15.
 4. Бородін М.М. Позовна форма захисту права в судочинстві про виключення майна від арешту // Право України. - 1992. - № 2.
 5. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. – 1999. - № 7.
 6. Кузьменко С.Г., Кройтор В.А. Иски об освобождении имущества из-под ареста: научно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2003. - 272 с.
 7. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.
 

Методичні вказівки до написання курсових робіт

 

Курсова робота з цивільного процесу  є однією з форм самостійної роботи студента, що сприяє більш поглибленому вивченню навчального матеріалу, придбанню необхідного для майбутньої практичної діяльності досвіду застосування чинного законодавства, прийняття рішень при розгляді і вирішенні конкретних цивільних справ.

При написанні курсової роботи студенти повинні керуватися методичними вказівками до відповідної теми. По кожній темі курсової роботи вказано приблизний план, нормативний матеріал, спеціальна і монографічна література. Питання, передбачені планом, повинні бути обов'язково висвітлені, а рекомендований нормативний матеріал і інші джерела використані. Запропонований перелік літератури необхідно розглядати як необхідний мінімум, і за можливістю необхідно використовувати й інші матеріали.

Оскільки Конституція України має найвищу юридичну чинність, а її норми є нормами прямої дії, це ставить за обов'язок судам при розгляді конкретних справ керуватися насамперед нормами Конституції України. Відповідно вивчення й освітлення питань, зазначених у плані повинно починатися з аналізу положень Конституції України.

Особливо високі вимоги пред’являються до аналізу процесуального законодавства. У курсовій роботі необхідно показати знання прийомів і засобів тлумачення норм права; на цій основі розкрити зміст чинного законодавства і зробити висновки про його застосування.

Істотна особливість курсової роботи з цивільного процесу - обов'язкове використання при її написанні не тільки спеціальної літератури, але й матеріалів судової практики. Особливу увагу слід приділити постановам Пленуму Верховного Суду України, де містяться важливі роз'яснення з питань тлумачення і застосування чинного матеріального і процесуального законодавства. У курсовій роботі обов'язково повинна знайти своє висвітлення, крім керівних вказівок, і судова практика по конкретних справах. При цьому може бути використана практика вирішення цивільних справ юрисдикційними органами на місцях або матеріали судової практики, опубліковані в таких спеціальних виданнях, як “Вісник Верховного Суду України”, "Право України", "Юридическая практика" та інш. Слід зазначити, що підбір матеріалів судової практики міститься також у відповідних збірниках "Бюлетень законодавства і юридичної практики" (1995, № 2-3). Приклади із судової практики повинні викладатися лаконічно і мати відношення до процесуальних ситуацій, що описуються в курсовій роботі.

Курсова робота повинна носити самостійний і творчий характер, свідчити про вміння робити узагальнення і на підставі цього - правильні висновки. Неприпустимо переписування або використання тільки одного з рекомендованих джерел.

У практичній діяльності юристу доводиться складати різноманітні процесуальні та інші документи. У цьому зв'язку важливою вимогою, що пред’являється до роботи, є її оформлення і стиль викладання. Робота повинна бути написана грамотно і розбірливо. У підрядкових примітках до тексту обов'язково треба зазначати використану літературу, а наприкінці  роботи її список. Загальний обсяг роботи повинен знаходитися в межах 23-24 сторінок формату А-4.

Курсова   робота здається на факультет, а потім потрапляє на кафедру,   яка організовує її рецензування і захист. Допущена до захисту курсова робота підлягає усному підтвердженню в процесі її захисту, в ході якого обов'язково повинні бути викладені питання, що містяться в рецензії. За результатами захисту роботи виставляється відповідна оцінка.

Курсова робота виконується за одним з шести варіантів у наступному обов'язковому порядку з числа тем, запропонованих нижче, з урахуванням можливості ознайомлення зі спеціальною літературою і нормативними актами.

 Студенти, прізвища яких починаються на букви:

=>" І, Н, Т, Ч, Ю" – виконують роботу з тем 1, 6, 11;

=>"Б, О, У, Ш, Я" – виконують роботу з тем  2, 7, 17;

=>"В, К, Ф, Щ" – виконують роботу з тем 3, 8, 18;

=>"Г, 3, Л, Ц, X" – виконують роботу з тем  4, 14, 19;

=>"Д, Є, Ж, Е, С" – виконують роботу з тем  10, 15, 20;

=>"А, Й, П, Р, М" – виконують роботу з тем 5, 9, 12,13, 16.

 Роботи, виконані з порушенням зазначеного порядку, на рецензію прийматися не повинні.

 

 

Тема 1. Судовий захист прав і законних інтересів громадян і організацій

(І, Н, Т, Ч, Ю)

1. Проблеми судової влади в правовій демократичній державі.

2. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій.

3. Судова форма захисту прав і законних інтересів громадян і організацій.

4. Сучасне поняття правосуддя в цивільних справах.

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради. –  2004.- N 40-41, 42. - Cт.492 (з наступними змінами і доповненнями)
 3. Закон України „Про судоустрій України” // Відомості Верховної Ради. -  2002. - N 27-28. - Cт.180 (з наступними змінами і доповненнями)
 4. Закон України „Про статус суддів”// Відомості Верховної Ради. – 1993. - N 8. - Ст.56 (з наступними змінами і доповненнями)
 5. Закон України "Про Конституційний суд України"// Відомості Верховної Ради України 1996. -  № 49 - Ст. 272.
 6. Закон України „Про третейські суди”// Відомості Верховної Ради. – 2004. - N 35. - Ст.412 (з наступними змінами і доповненнями)
 7. Закон України „Про нотаріат” // Відомості Верховної Ради. -  1993. - N 39. - Ст.383 (з наступними змінами і доповненнями)
 8. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9 // Вісник Верховного Суду України. - 1996.-  № 2.
 9. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про посилення судового захисту прав та свобод людини та громадянина" від    30 травня 1997 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. -1997. -  № 2.
 10. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. законодавства і юрид. практики України.-  1995. -  № 1.

Список літератури

 1. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. - №12.
 2. Комаров В.В. Предмет цивільного процесуального права. – Х., 1992.
 3. Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України. - 1996. - № 1. - С. 31-36.
 4. Онопенко В., Кройтор В. Защита прав граждан в связи с разроботкой нового гражданского и гражданско-процессуального законодательства // Бизнес Информ. - 1994. - № 21.
 5. Сахнова Д.В. Реформа гражданского процесса: проблемы и перспективы // Гос-во и право. - 1997. - № 9. - С.50-56.
 6. Сульженко Ю. Форми і способи захисту суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів // Право України. – 2005. - №12
 7. Шевчук П.І., Кривенко В.В., Ярема А.Г. Проблеми судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 1. - С. 36-38.

 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

(Б, О, У, Ш, Я)

 1. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення.
 2. Система принципів цивільного процесуального права.
 3. Загально-правові і міжгалузеві принципи.
 4. Специфічні принципи цивільного процесуального  права  (диспозитивність, змагальність, процесуальна рівноправність сторін).

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2004. - N 40-41, 42. - Ст.492 (з наступними змінами і доповненнями)
 3. Закон України „Про судоустрій України” // Відомості Верховної Ради. – 2002. - N 27-28. - Ст.180. (з наступними змінами і доповненнями)
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції” від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. законодавства і юрид. практики України. 1995.№ 1.

Список літератури

 1. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. - № 6. – С.73-74.
 2. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987.
 3. Бортнік О.Г.  Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26.
 4. Григор’єва Л.І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - № 4. – С.5-9.
 5. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000. - № 2.
 6. Кройтор В.А. Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – Т.3. - №1.
 7. Кройтор В.А., Степаненко Т.В.  Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблема доступу до правосуддя // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. - №1(2).
 8. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Х., 1995.
 9. Папкова О.А. Принципы гражданского процесса в государствах-членах Европейского союза // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2000. - №3. – С. 62.
 10. Стефаник В.С., Лукашкова Н.П. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 2. – С.36.38.
 11. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. – М., 1990.
 12. Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3.
 13. Тимченко Г. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі // Право України. – 2005. - №5.
 14. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України.–1999. - № 6.
 15. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №4.
 16. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.
 17. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №1. – С.30.
 18. Ясинок М.М. Розвиток принципів усності, безпосередності та безперервності процесу: історико-правовий аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. - №2.
 19. Ясинок М.М., Кройтор В.А. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному  судочинстві: Монографія. – Х.: Еспада, 2007. – 152с.

 

Тема 3. Принцип диспозитивності в цивільному процесуальному праві України

(В, К, Ф, Щ)

1. Поняття принципу диспозитивності і його значення.

2. Зв'язок принципу диспозитивності з іншими принципами цивільного процесуального права.

3. Прояв принципу диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства.

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. эаконодавства  і  юрид. практики України. - 1995. - № 1.

 

Список літератури

 1. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987.
 2. Бортнік О.Г.  Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26.
 3. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. – М., 1990.
 4. Шишкін В. Диспозитивність – принцип  судочинства // Право України. -1999. - № 6.
 5. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.

 

Тема 4. Принцип змагальності в цивільному процесуальному праві України

(Г, З, Л, Ц, Х)

1. Поняття принципу змагальності і його значення.

2. Зв'язок принципу змагальності з іншими принципами цивільного процесуального права (законності, об'єктивної істини, диспозитивності й ін.).

3. Зміст принципу змагальності в різних стадіях цивільного судочинства.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13.  // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

 1. Беспалов А., Арапов Н. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве // Сов. юстиция. - 1976. - № 6.
 2. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві. Автореф. … канд. юрид. наук. - X., 1995.
 3. Мамницкий В.Ю. Полномочия суда по обеспечению состязательности сторон в гражданском судопроизводстве // Нова Конституція  України: Пробл. вдосконалення законодавства: Тематичний зб. наук. праць. – Харків, 1997.
 4. Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. - 1999. - № 9.
 5. Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3.
 6. Тимченко Г. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі // Право України. – 2005. - №5.
 7. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №4.
 8. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.
 9. Шишкін В. Змагальність – принцип  судочинства в демократичному суспільстві // Право України. -1999. - №12.

 

Тема 5.  Сторони в цивільному процесі

(А, Й, П, Р, М)

1. Поняття сторін у позовному провадженні. Процесуальні права та обов'язки сторін.

2. Процесуальна співучасть і її види.

3. Неналежна сторона.

4. Процесуальне правонаступництво.

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" від 27 березня 1992 р. № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 8 липня 1994 р. № 7,  від 30 вересня 1994 р. № 11 та від 25 травня 1998р. №15.
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про виключення майна з опису" від 27 серпня 1976 р. № 6. із змінами, внесеними постановами Пленуму від 30 червня 1978 р. № 5, від 30 березня 1984 р. № 3 , від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.
 5. Постанова Президії Київського обласного суду від 16 січня 1997 р. // Вісник Верховного Суду України. 1997. № 2.

 

Список літератури

 1. Бігун В. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність іноземних осіб // Право України. - 1999. - № 10.
 2. Боннер А.Т.  Соотношение инициативы и активности сторон и суда в гражданском судопроизводстве // Сов. гос-во и право. - 1983. - № 8.
 3. Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика гражданского судопроизводства. – Х., 1978.
 4.  Комаров В.В.,   Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. -  Київ, 1991.
 5. Кройтор В., Басенко А.  Bona vacantia // Бизнес-Информ. - 1995. - №№ 41, 42.
 6. Шакарян   М.С. Субъекты   советского   гражданского процессуального права. - М., 1970.

 

 

Тема 6. Треті особи в цивільному процесі

( І, Н, Т, Ч, Ю)

1. Поняття третіх осіб у цивільному процесі. Види третіх осіб.

2. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги.

3. Треті особи, що не  заявляють самостійних вимог.

Нормативний матеріал. Судова практика.

 1. Цивільний процесуальний кодекс України.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 року № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 8 липня 1994 року № 7 та від 30 вересня 1994 р. № 11. // Бюл. законодавства і юрид. практика України. 1995. № 1.

 

Список літератури

 1. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора у цивільному судочинстві. – Х., 1991.
 2. Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право України. - 1997. - № 11.
 3. Сибилев Д.М. Вступление третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, в гражданское дело // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1997. - № 4.
 4. Сибилев Д.М. Третьи лица в гражданском судопроизводстве // Пробл. совершенствования укр. законодательства и повышения эффективности правоприменительной деятельности. – Харьков, 1997.
 5. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, в цивільних справах, що виникають з трудових правовідносин // Підприємство і право. – К., 1998.
 6. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1998.
 7. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. – 2005. - №3.
 8. Щеглов В.Н. Субъекты  в гражданском процессе.- Томск, 1979.

 

Тема 7.  Участь у  цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

(Б, О, У, Ш, Я)

1. Загальна характеристика участі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, при розгляді в судах цивільних справ.

2. Підстави і форми участі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб,  в суді першої інстанції.

3. Процесуальне положення органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Закон України "Про прокуратуру".

3. Цивільний процесуальний кодекс України.

4. Ухвала судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 21 травня 1997 р. // Вісник Верховного Суду України. – 1997. -  № 3. - С.22-23.

Список літератури

 1. Диордиева О. Возбуждение прокурором гражданских дел в интересах граждан // Законность. – 1998. - № 8.
 2. Пшонка В. Підвищення ефективності представництва прокуратурою інтересів громадян та держави в судах // Вісн. прокуратури. – 1999. - № 2. – С. 76-79.
 3. Руденко Н. Участие прокурора Украины в гражданском судопроизводстве // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. - № 3. – С. 32-35.
 4. Руденко Н. Представительство прокуратуры в суде: украинский вариант // Законность. – 1998. - № 7. – С. 46-50.
 5. Сапунков В.И. Процессуальные проблеми представительства прокурором интересов гражданина или государства в суде // Пробл. організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах: Зб. наук. праць. – Харків, 1998. – С. 178-183.
 6. Субботін С., Черв'яков О., Марочкін I. Представницька функція прокурора // Право України. - 1997. - № 11. - С.63-65.
 7. Радченко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. - 1997. - № 11.
 8. 16. Задніпровський О. Права прокурора у світлі нової Конституції України // Право України. - 1997. - № 1. - С.59.
 9. Косюта М. Правове регулювання представницької функції прокуратури // Право України. - 1997. - № 12. - С.53-57.
 10. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі: окремі аспекти // Право України. - 1999. - № 11.
 11. Шумський П. Представництво прокурора в суді // Право України. – 1998. - № 2. – С. 24-27.
 12. Радченко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. 1997. № 11.

 

Тема 8. Представництво в суді

(В, К, Ф, Щ)

1. Поняття і значення інституту представництва в суді.

2. Види судового представництва.

3. Повноваження представника в суді.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13

Список літератури

 1. Атамась Т. Функції адвоката у цивільному судочинстві // Право України. - 1997. - № 6. - С.63-64.
 2. Борисова Е.А., Коваленко Г.В. Доверенность на ведение дел в суде: отдельные вопросы правового регулирования // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1999. - № 3. – С. 50-61.
 3. Логінова С. Якою бути адвокатурі в Україні // Право України. - 1997. - № 8.
 4. Павлуник І. Особливості участі адвоката у цивільному процесі // Право України. - 1999. - № 9.
 5. Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України // Право України. - 1999. - № 4.
 6. Штефан М.Й. и др. Представительство граждан в суде. - К., 1991.
 7. Яновська О. Система гарантій адвокатської діяльності – крок до  громадянського суспільства // Право України. - 1996. - № 3.
 8. Ясинок М.М., Кройтор В.А., Логвиненко М.І. Представництво як міжгалузевий інститут. Монографія. – Суми: видавничо-виробниче підприємство “Мрія-1”, 2007.

 

Тема 9. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

(А, Й, П, Р, М)

1. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

2. Цивільна юрисдикція судів.  

3. Поняття підсудності. Види підсудності. Наслідки порушення правил підсудності.

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України
 3. Сімейний кодекс України
 4. Кодекс адміністративного судочинства України
 5. Господарський процесуальний кодекс України
 6. Закон України „Про судоустрій України”
 7. Закон України „Про Конституційний Суд України”
 8. Указ Президента України від 20 серпня 2001 року №641/2001  Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів // Офіційний вісник України вiд 07.09.2001 - 2001 р., № 34, стор. 35, стаття 1580 (з наступними змінами і доповненнями)
 9. Про практику застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. // Бюл. Законодавства і юрид. практики України. – 1999. - № 5.

 

Список літератури

 1. Бородін М., Гнатенко А. Цивільно-правові спори про угоди // Право України. - 1997. - № 5.
 2. Бігун В. Підсудність цивільних справ за участю іноземного елемента // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - №4.
 3. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. - 1999. - № 7.
 4. Домбровський І.П. Розгляд судами справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності і ділової репутації та компенсацію моральної шкоди // Вісн. Верхов. Суду України. – 1998. - № 2.
 5. Кузьменко С. Подальші перспективи розвитку інституту підвідомчості // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №8.
 6. Протас И., Шишка Р., Кройтор В. Если гражданину причинён ущерб незаконными  действиями государственных органов // Бизнес Информ. - 1995. - № 25-25.
 7. Тимченко  П.М. Подведомственность – институт гражданского процессуального права // Пробл. законності. – 1999. - № 39.
 8. Тимченко П.М. Проблеми судової підвідомчості: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 2000.
 9. Филановский В.А.Понятие подведомственности в российском процессуальном законодательстве // Правоведение. – 2001. - №6.

 

Тема 10. Позов

(Д, Є, Ж, Е, С)

 1. Право на судовий захист. Поняття і сутність позовного провадження.
 2. Поняття позову.
 3. Елементи позову
 4. Види позовів.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.

 

Список літератури

 1. Добровольский А.А., Иванова С.А.  Основные проблемы исковой формы защиты права. - М., 1989.
 2. Зайцев И.М. Функции иска в судопроизводстве // Государство и право. – 1996. - №7.
 3. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.
 4. Осокина Г.Л. Понятие, виды и значение тождества иска (исков) // Рос. юстиция. – 1999. - № 3. – С. 22-23.
 5. Осокина Г.Л. Чьи права защищаются косвенными исками? // Рос. юстиция. – 1999. - № 10. – С. 18-19.
 6. Пушкарь Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. Львов, 1982.
 7. Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. – Томск, 1987.
 8. Ярков В.В. Новые формы защиты в гражданском процессе (групповые и косвенные иски) // Государство и право. – 1999. - № 9. – С. 32-40.

     

Тема 11. Докази і засоби доказування в цивільному процесі

(І, Н, Т, Ч, Ю)

 

 1. Поняття і класифікація доказів.
 2. Предмет доказування.
 3. Обов’язки доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування.
 4. Засоби доказування. 

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення" від 29 грудня  1976р. № 11 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 24 квітня 1981 № 4 та від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" від 30 травня 1997 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.

4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. // Від. Верхов. Ради України. – 1994. - № 28. – С. 232.

Список літератури

 1. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.
 2. Влащенко А. Генетичну дактилоскопію використовувати в цивільних справах // Рад. право. - 1990. - № 2.
 3. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.
 4. Кравченко В. Тактика цивільного процесу: доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. -№11.
 5. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. – Екатеринбург, 1997.
 6. Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. -  М., 1982.                         
 7. Тихиня В.Г. Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском судопроизводстве. - Минск, 1983.
 8.  Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.
 9. Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №6.
 10. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №8

 

Тема 12. Належність доказів і допустимість засобів доказування

(А, Й, П, Р, М)

 1. Поняття судових доказів.
 2. Правило належності доказів і його значення.
 3. Допустимість засобів доказування. Значення правила про допустимість засобів доказування.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

 1. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. – Екатеринбург, 1997.
 2. Треушников М.К.  Вопросы теории доказательств в гражданском  судопроизводстве // Вестник Моск. ун-та. Серия ІІ. Право. - 1984. - № 3.
 3. Треушников М.К. Доказательства и доказывания в советском гражданском процессе. - М., 1982.
 4. Треушников М.К. Оценка отдельных видов доказательств по гражданским делам // Сов. юстиция. - 1985. - № 1.
 5. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в советском гражданском  процессе. - М., 1981.
 6. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Тема 13. Судовий розгляд

(А, Й, П, Р, М)

1. Судовий розгляд як основна стадія цивільного судочинства.

2. Загальна характеристика окремих частин судового засідання.

3. Підстави і наслідки відкладення і зупинення провадження у справі. Закінчення справи без винесення судового рішення.

5. Поняття та особливості заочного розгляду справи.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995.-  № 1.

Список літератури

 1. Бородін М.М., Гнатенко А.В. Цивільно-правові спори про угоди // Право України. -1997. - № 3.
 2. Жуйков В.М. О новеллах в гражданском процессуальном праве. - М., 1996.
 3. Муравьева А.С. Проблемы судебного разбирательства // Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. - Л., 1979.
 4. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. - №5.
 5. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / Под ред. Треушникова. М.К.- М., 1987.     
 6. Пушкарь Е. Исковое судопроизводство  в советском гражданском  процессе. – Львов, 1978.
 7. Шевчук П.І. Заочне рішення в цивільній справі // Вісник Верховного Суду України. – 1998. - №3.
 8. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 

Тема 14. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

(Г, З, Л, Ц, Х)

 1. Поняття та види судових рішень. Суть судового рішення
 2. Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду.
 3. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.
 4. Заочне рішення.

Нормативний матеріал. Судова практика

1.  Цивільний процесуальний кодекс України.

2.  Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення" від 29 грудня 1976 р. № 11 із змінами внесеними постановами Пленуму від 24 квітня 1981 р. № 4 та від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список  літератури

 1. Зайцев М.И.  Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. - Саратов, 1985.
 2. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. - №5.
 3. Маляренко В.Т. Обов’язковість рішень суду, як одна  з основних конституційних засад судочинства // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 3.
 4. Решетняк В.И. Постановления суда первой инстанции по гражданским делам. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1996.
 5. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України. – 2001. - №3.
 6. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 

Тема 15. Судовий наказ

(Д, Є, Ж, Е, С)

 1. Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги за якими може бути виданий судовий наказ.
 2. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.
 3. Зміст судового наказу.

 

Нормативний матеріал

Цивільний процесуальний кодекс України

 

Література

 1. Сисоєв Д. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь // Право України. – 2003. - №8.
 2. Щербак С. Новшества для тех, кто „при исполнении” // Юридическая практика. – 2005. - №10 (376)
 3. Черемин М.А. Приказное производство в российском процессе. – М.: Городець, 2001. – 172с.
 4. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 

Тема 16. Провадження по встановленню фактів, що мають юридичне значення

(А, Й, П, Р, М)

1. Окреме провадження в цивільному процесі.

2. Компетенція суду щодо розгляду справ по встановленню юридичних фактів.

3. Процесуальний порядок розгляду справ по встановленню юридичних фактів.                      

4. Відмінність провадження по встановленню юридичних фактів від провадження за позовами про визнання та від нотаріального засвідчення безспірних фактів.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" від 31 березня 1995 р. № 5 // Правовісник. - 1996. - № 1.

Список літератури

 1. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов,  имеющих юридическое значение. - Свердловск, 1987.
 2. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. пособие. – Симферополь, 1998.
 3. Светличная Г.А. Лица, участвующие в делах особого проиводства // Проблемы соц. законности. - 1989. Вып. 94.
 4. Світлична Г.О. Підготовка до судового розгляду справ окремого провадження: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1997.
 5. Ломанова Н.П. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений в особом  производстве. Теория и практика // Сов. гос. и право. - 1987. - № 7.
 6. Петренко В. Большее внимание рассмотрению дел об установлении юридических фактов // Сов. право. - 1986. - № 2.
 7. Трубников П.Я. Судебное рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение // Сов. гос. и  право. - 1985. - № 11.
 8. Фурса С. Участь заінтересованих осіб у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Право України. - 1997. - №2.
 9. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999. – 309с.

 

Тема 17. Визнання фізичної особи обмежено дієздатною та недієздатною

(Б, О, У, Ш, Я)

 

1. Поняття окремого провадження і його відмінність від позовного та наказного проваджень.

2. Підстави для визнання фізичної особи обмежено дієздатною.

3. Підстави для визнання фізичної особи недієздатною.

4. Процесуальний порядок і особливості розгляду в судах справ про визнання громадянина обмежено дієздатним і недієздатним.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним" від 28 березня 1972 р. № 3 із змінами,  внесеними постановами  Пленуму від 29 листопада 1997 р. № 13, від 24 квітня 1981 р. № 4, від 30 березня 1984 р. № 3 та від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

1. Авилина И.  Основания ограничения дееспособности // Соц. законность.- 1987. - № 9.

2. Воронов В., Меренкова Л. Подготовка дел к судебному разбирательству о признании граждан недееспособными // Сов. юстиция. – 1984. - № 7.

3. Жидкевич Л., Лутченко Ю. Ограничение дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками // Соц. законность. - 1984. - № 8.

4. Зензин А., Невзгородина Е. Расширить основания ограничения дееспособности граждан // Соц. законность. - 1987. - № 5.

5. Зубанова Л., Лутченко Ю.  Рассмотрение судами дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками // Сов. юстиция. - 1981. - № 9.

6. Комиссаров К. Особенности дел о признании граждан гражданином недееспособным или ограничено дееспособным  // Сов. юстиция. - 1980. - № 14.

7. Асмоловская С.  Ограниченная дееспособность граждан, злоупотребляющих спиртными напитками // Сов. юстиция. – 1986. - № 11.

8. Светличная Г.А.  Лица,  участвующие в делах особого производства // Проблемы соц. законности. -1989. Вып. 2.

9. Рудяков А., Ивакин В.  Рассмотрение судами дел о признании граждан недееспособными: Комментарий ГПК РСФСР // Сов. юстиция. - 1984.  - № 20.

10. Сахнова   Т.В.   Регулирование  производства  судебно-психологичной експертизы в гражданском  процессе // Правоведение. - 1986. - № 4.

11. Тимченко Р.М., Комаров В.В. Пугачева Н.Г. Процессуальные вопросы ограничения дееспособности граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками // Сов. право. – 1986.

          12. Удальцова И.В. Проблемы судебного признания гражданина ограничено дееспособным или недееспособным.-  Харьков, 1999.

 

Тема 18. Апеляційне провадження.

(В, К,Ф, Щ)

1. Загальна характеристика апеляційного провадження.

2. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду, порядок його реалізації.

3. Процесуальний порядок розгляду справи в апеляційним судом.

4. Повноваження апеляційного суду.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

Література

 1. Гусаров К. Апелляционное производство в судах гражданской юрисдикции // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №7. – С.37-40.
 2. Гусейнов Я. Апелляция изменится // Юридическая практика. – 2004. - №15(329).
 3. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №2.
 4. Кривенко В.В., Ярема А.Г. До питання про судоустрій в Україні // Вісник Верховного Суду України. 1998. № 2. - С. 11 – 14.
 5. Коваль Е.О. О некоторых вопросах обжалования судебных решений // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. - № 1. – С. 60-61.
 6. Шевчук П.І. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України // Вісник Верховного Суду України. 1998. № 2. С. 5 – 10.
 7.  Штефан М.Й. Концептуальні питання апеляційного провадження в цивільному процесі України // Вісн. Акад. правових наук України. – Харків. – 1995. - № 4.
 8. Штефан М.Й. Концептуальні положення регулювання апеляційного і касаційного провадження в новому ЦПК України // Вісн. Акад. правових наук України. – Харків. – 1994. - № 2.

 

Тема 19. Касаційне провадження

(Г, З, Л, Ц, Х)

 1. Загальна характеристика касаційного провадження.
 2. Порушення касаційного провадження.
 3. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.
 4. Повноваження суду касаційної інстанції.

 Нормативний матеріал.

Цивільний процесуальний кодекс України

Література

 1. Гузь Л.Е. методические рекомендации по практическому применению апелляционного и кассационного производства в судебной практике в свете нового законодательства. – Х.:Харьков юридический, 2001.
 2. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №2.
 3. Коваль Е.О. О некоторых вопросах обжалования судебных решений // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. - № 1. – С. 60-61.
 4. Шевчук П.І., Кривенко В.В.  Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень. – К.:Юридична книга, 2003.
 5. Штефан М.Й. Концептуальні положення регулювання апеляційного і касаційного провадження в новому ЦПК України // Вісн. Акад. правових наук України. – Харків. – 1994. - № 2.

 

Тема 20. Виконання судових рішень у цивільних справах

(Д, Є, Ж, Е, С)

 1. Загальна характеристика примусового виконання судових рішень.
 2. Рішення суду, що звертаються до примусового виконання і виконавчі документи.
 3. Повноваження суду, щодо питань виконавчого провадження.
 4. Судовий контроль за виконанням судового рішення.

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492 (з наступними змінами і доповненнями)
 3. Закон України  „Про виконавче провадження”  // Відомості Верховної Ради. – 1999. -  N 24. - Ст.207 (з наступними змінами і доповненнями)

Література

 1. Кройтор В.А., Фролов М.М., Ясинок М.М.  Виконавче провадження: Навчальний посібник. Вид. 2-е, дороб. і доп. / За ред. канд. юрид. наук, доцента В.А. Кройтора. - Харків: Эспада, 2005. – 232 с. 
 2. Кузьменко С.Г. Особливості судового розгляду та вирішення справ за позовами про звільнення майна з-під арешту: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2001. - 20 с.
 3. Кузьменко С.Г. Процесуальний порядок захисту права власності особи, майно якої піддане арешту, від незаконних дій працівників ОВС або державних виконавців при накладенні арешту на майно боржника // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. - №2. – С.295- 301.
 4. Щербак С. Новшества для тех, кто „при исполнении” // Юридическая практика. – 2005. - №10 (376)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ ТА ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

 

КАФЕДРА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

 

 

Методичні вказівки та завдання

для самостійної роботи

 

 

 

з дисципліни     Цивільний процес

 

 

Галузь знань 0304 Право

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 Правознавство,

6.030402 Правоохоронна діяльність

 

Спеціалізація усі спеціалізації

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Форма навчання денна та заочна

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ  2013

 

Передмова

 

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________2012 Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

Факультету з підготовки слідчих

15 листопада 2012 Протокол № 4

______________     Музичук О.М.

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО

Науково-методична рада

ХНУВС, секція з юридичних дисциплін 

________________2012 Протокол № _______

 

______________     Музичук О.М.

            (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

7 листопада 2012 Протокол № 5

 

 _______________________         Зайцев О.Л

                  (підпис)                       

 

 

 

 

 Рецензенти:

Дідук А.Г., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету Державної податкової служби України.

Мельник К. Ю., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри трудового та господарського права  ХНУВС.

 

 

Цивільний процес: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи.

Укладачі: Кройтор В.А.,Зайцев О.Л., Михайлов С.В., Сапейко Л.В., Батожська О.В., Головко В.В., Кухарєв О.Є., Мороз О. В., Степаненко Т. В., Бортнік О.Г., Синєгубов О.В., Умецька Г.О., Євко В.О., Кіріченко Т.С., Дьячкова Н.А., Семенова А.П., Кожевникова В.О., Тіхонова М. А., Піхурець О.В., Шишка О.Р., Ясечко С.В., Сліпченко С.О., Мічурін Є.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.– 36 с.

 

 

 

 

© Кройтор В.А., Зайцев О.Л., Михайлов С.В. та інші, 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Загальні методичні рекомендації щодо самостійної роботи

 

Вивчення  курсу “Цивільний  процес” є головним етапом на шляху оволодіння знаннями про загальні положення цивільного процесуального  права. Самостійна робота є однією із форм вивчення вказаного курсу  і розпочинається з:

 • ознайомлення зі змістом відповідної теми в анотації навчальної дисципліни;
 • ознайомлення з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті;
 • звертання до конспекту лекції;
 • звертання до методичних вказівок викладача щодо особливостей вивчення даної теми;
 • опрацювати рекомендовану для вивчення тем літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми;
 • використовуючи підручники, навчальні посібники необхідно добре засвоїти поняття, які є визначними /опорними/ для цієї теми і виділені в плані заняття;
 • зробити в зошиті конспект основних положень теми, яка виноситься на заняття;
 • продумати на кожне питання, що виноситься на обговорення, план відповіді – це допоможе  зробити свою відповідь чіткою, логічною та послідовною;
 • повторити основні положення та визначення з попередніх тем;
 • ознайомитися з переліком запропонованих тем рефератів.

 

Ознайомлюючись з питаннями, які будуть обговорюватися на заняттях, слід зазначити, що відповіді на теоретичні питання повинні бути докладними та обґрунтованими, містити посилання на нормативні акти. Вирішення практичних завдань здійснюються у письмовій формі. Усі складені документи зачитуються та обговорюються під час проведення занять.

Крім загальних питань деякі виносяться на самостійну роботу. Курсанти повинні самостійно, за допомогою літератури, підручників та нормативної бази опрацювати питання, що виносяться на самостійну роботу.

Написання реферату – є важливою формою більш глибокого вивчення теми. Ця форма дає можливість курсантам детально розбирати питання теми з використанням додаткових джерел. Після заслуховування реферату на занятті, він повинен бути переданий викладачу.

Результати участі курсантів в  самостійній роботі  – оцінюються викладачем, згідно встановлених вимог.

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тема 1. Поняття, система та джерела

цивільного процесуального права УКРАЇНИ

Теми рефератів

 1. Інститути цивільного процесуального права.
 2. Джерела цивільного процесуального права.
 3. Провадження у цивільному процесі, характерні особливості видів провадження.
 4. Сучасні проблеми науки цивільного процесуального права.

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Проблеми судової влади у правовій демократичній державі.
 2. Поняття правосуддя у цивільних справах.
 3. Форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій.
 4. Поняття цивільного процесуального права.
 5. Співвідношення цивільного процесуального права з конституційним, цивільним, сімейним, трудовим, адміністративним, кримінально-процесуальним правом.
 6. Сутність і значення цивільної процесуальної форми.
 7. Предмет і система науки цивільного процесуального права.

 

Тема 2.  ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Теми рефератів

 1. Взаємозв’язок принципів цивільного процесуального права.
 2. Функціонування принципу диспозитивності в цивільному процесі.

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Сутність принципу змагальності та рівноправності сторін, їх реалізація в цивільному процесі.
 2. Принципи, які діють у стадії судового розгляду справи.
 3. Принципи безпосередності судового розгляду та процесуального формалізму.
 4. Принцип територіальності й спеціалізації побудови системи судів загальної юрисдикції.
 5. Незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки законові.
 6. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

 

Задачі з юридичної практики

1. Черговий електротехнік Карбан звернувся до місцевого суду з позовом про стягнення із заводу грошової винагороди за понаднормову роботу. Справа попередньо розглядалася в комісії з розгляду трудових спорів у складі голови заводського комітету профспілки й директора заводу, але сторони до згоди не прийшли. У судовому засіданні виявилось, що розрахунки сплати понаднормових робіт позивач зробив неправильно, що йому дійсно належить виплатити у два рази більше, а клопотання про збільшення суми позову він на суді не порушував. Розглянувши справу, суд стягнув із заводу на користь позивача подвійну суму.

Чи узгоджуються дії суду з принципом диспозитивності ?

2. Чебрець, подавши позов Лиходія про відшкодування вартості нанесених збитків, просив суд викликати з м. Ужгорода в судове засідання свідком Макаревського, який був єдиним очевидцем автомобільної аварії, внаслідок якої позивач і його автомашина одержали пошкодження. Беречи до уваги значну відстань розташування м. Києва від м. Ужгорода, суддя доручив суду за місцем проживання Макаревського допитати його там і надіслати про це до суду для розгляду справи протокол судового засідання.

Визначте відповідність процесуальних дій судді вимогам принципу безпосередності.

3. Районний відділ соціального захисту пред’явив позов про стягнення з Побігайла суми переплпченої пенсії. Оскільки Побігайло тяжко хворів і перебував на стаціонарному лікуванні, суддя зупинив провадження у справі до його одужання. Ураховуючи такі обставини, представник районного відділу соціального забезпечення відмовився від позову. Суддя прийняв цю відмову й провадження у справ закрив.

Чи відповідають принципам цивільного процесуального права дії представника райсоцзахисту й суду?

4. При розгляді справи про розділ будинку за позовом Таранова до спрадкоємців місцевий суд зробив одногодинну перерву на відпочинок. Після перерви була проведена заміна судді, який раптово захворів і був відправлений до лікарні. Новий суддя спочатку вирішив питання про забезпечення позову в іншій справі, а потім продовжив розглядати справу про розділ будинку.

Чи мало місце в цих діях порушення принципів цивільного процесуального права?

5. Визначте і проаналізуйте статті ЦПК (за стадіями розвитку судочинства), у яких закріплені окремі положення змісту принципів диспозитивності, змагальності, публічності, раціональної процесуальної форми, об’єктивної істини, безпосередності, усності, рівності та ін.

 

 

Тема 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Поняття цивільно-процесуальних правовідносин.
 2. Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин та їх класифікація
 3. Об’єкт та зміст цивільно-процесуальних правовідносин

 

 

Задачі з юридичної практики

1. Гр. К. не одноразово звертався до гр. Д. із проханням звільнити його незаконно захоплену частину земельної ділянки. Але, оскільки гр. Д. залишав прохання гр. К. без уваги, останній був змушений звернутися до суду зі скаргою.

Що є у даному випадку підставою виникнення цивільних процесуальних правовідносин?

      2. Гр. Скворцова, яка має неповнолітню дитину розійшлася з чоловіком, він ухиляється від сплати аліментів, мотивуючи це тим, що є безробітним, хоча має нелегальне джерело доходу.

Гр. Скворцова подала на свого колишнього чоловіка позов до суду з вимогою сплатити аліменти.

Вкажіть суб’єкт та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

      3. Податкова інспекція звернулася до місцевого суду із заявою про стягнення несплачених податків з громадянина Козака, який надав в оренду відділенню залізниці складські приміщення. У розгляді справи брали участь адвокат на стороні Козака та представник державної податкової служби.

Визначте, між ким і які виникли цивільні процесуальні правовідносини у цій справі, вкажіть їх елементи.

4.Чи можуть бути суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин:

а) Марченко – 14 років, Гриценко – 13 років, душевнохворий Петров – 20 років, які своїми діями завдали шкоди заводу “Теплооб’єднання” (спалили тарний склад);

б) ательє індпошиву одягу, що має право юридичної особи, у зв’язку з пред’явленим до нього позовом про присудження вартості зіпсованої тканини;

в) гастроном № 7, що має (чи не має) права юридичної особи, за позовом Кругленького про поновлення на роботі, оскільки наказ про його звільнення підписав директор гастроному;

г) консервний цех, що складає (чи не складає) цілісний майновий комплекс, про звільнення виробничого приміщення у зв’язку із закінченням терміну оренди.

5. При розгляді справи за позовом про стягнення зайво сплачених сум за проведення ремонту будинку його власників Панчохіна, Назаренка й Соловей до фірми “Світанок” співпозивачі Панчохін і Назаренко доручили ведення справи співпозивачу Соловей і надали йому необхідний обсяг повноважень.

Визначте, між ким виникли цивільні процесуальні правовідносини та їх складові частини.

 

Тема 4. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Теми рефератів

 1. Форми участі органів державного управління та місцевого самоврядування у цивільному судочинстві.
 2. Процесуальні права і обов’язки сторін у цивільному процесі.

 

Питання для самостійного вивчення.

 1. Процесуальні права та обов’язки позивача у цивільній справі.
 2. Умови і порядок заміни неналежної сторони.
 3. Особливості участі третіх осіб в справах про поновлення в роботі.
 4. Види процесуального представництва.
 5. Завдання і форми участі прокурора в цивільному судочинстві.
 6. Форми участі органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі.
 7. Процесуальне становище свідка, експерта, перекладача.

 

Задачі з юридичної практики

 1. У зв´язку з тим, що наймач житлового приміщення Казанцев та його дружина Бєлякова систематично порушували правила гуртожитку, інші наймачі житлового приміщення Шимановський та Сидовський, які проживають в тій самій квартирі, пред´явили позов про виселення подружжя.

Чи буде в даному випадку співучасть та на чиїм боці? До якого виду відноситься ця співучасть?

Чи може в цій справі брати участь житловий орган та яким буде його процесуальне становище?

2. Товариство мисливців і риболовів за погодженням з районним товариством “Динамо” організувало змагання зі стрілково-мисливського спорту. Під час проведення змагань Дубасенко був поранений Мельниченком, внаслідок чого він тривалий час перебував на лікуванні. У зв’язку з пораненням Дубасенку були нанесені збитки, і він пред’явив у суді позов про їх відшкодування.

Визначте сторони у справі.

3.Борсук І.Л. і його дружина Борсук С.Ф. були засуджені до позбавлення волі з конфіскацією майна. Разом з ним проживав син Тиміш з дружиною та неповнолітня його сестра, опікуном якої був призначений Борсук Ф.Д. – батько Борсук С.Ф.

Борсук Тиміш звернувся з позовом про виключення з опису майна: швейної машини, що належала його дружині; відрізу на костюм, який придбав він, а також чорної (під котик) шуби та осіннього пальто, що належали неповнолітній сестрі Галині.

Визначте сторони у справі.

 1. Водієм Захаровим на автомобілі, який належав АТП 21003, було спричинено шкоду здоров’ю гр. Старикова. За порадою адвоката потерпілий звернувся до суду з позовом до водія Захарову за відшкодуванням збитків.

В судовому засіданні суддя пояснив позивачу, що позов ним був пред’явлений до неналежного відповідача і що належний відповідач може виступати тільки АТП 21003. На пропозицію суду позивач не дав своєї згоди на заміну неналежного відповідача. Тоді суд в якості відповідача по справі притяг АТП 21003.

Чи правильно зробив суд?

Поясніть процесуальне положення другого відповідача, його відмінність від відповідача.

Як вирішити в такому випадку питання що пов’язані з витратами по справі?

 1. Олійник Г.Б. пред’явила позов до Бабник Г.У. про стягнення аліментів на утримання дочки Наталії, рік народження 3 березня 1998 р. В суд також звернулась гр. Ковальчук Е.І. з проханням допустити її до участі в справі як третю особу, так як їй відомо, що сторони шлюб не розірвали, живуть однією сім’єю, а позов поданий з метою зменшення розміру аліментів, які вона одержує на утримання дочки Ірини 1995 р. народження. Суд своєю ухвалою допустив до участі в справі як свідка.

Чи правильні дії суду?

 1. Колотов, керуючи автомобілем, який належав батькові, в результаті наїзду розбив мотоцикл Єсеєва, який знаходився на узбіччі.

Останній вирішив звернутися до суду з позовом про відшкодування заподіяної Колотовим шкоди.

Визначіть осіб, які можуть брати участь в даній справі. Чи може змінитись рішення, якщо Колотов буде мати доручення на управління автомобілем, яке видане батьком?

Чим відрізняються треті особи на стороні відповідача від співвідповідачів?

 1. До Самойлова в порядку спадкування за заповітом перейшло домоволодіння померлого батька. В заповіті було сказано, що Самойлов повинен віддати в довічне користування одну кімнату сестрі померлого, Давидовій. Через деякий час Самойлов пред´явив позов про виселення до сім´ї Ширигових, які мешкають у спадкованому будинку.  На прийом до судді з´явилась Давидова і заявила клопотання про допуск її до участі в справі.

Чи може Давидова бути допущена до участі в справі і яке її процесуальне становище? Чим відрізняються треті особи, які заявили самостійні вимоги, від співучасників? Назвіть основні ознаки третьої особи, яка заявила самостійні вимоги, їх процесуальний зв’язок з іншими особами, які беруть участь в справі.

8. Паскевич, керуючи за дорученням автомобілем ВАЗ - 2108, що належить його братові, в результаті створеної аварійної ситуації підлітком Косенком (15 років), який виїхав велосипедом на проїжджу частину дороги, вчинив наїзд на  автомобіль ГАЗ-24, що стояв біля аптекоуправління. Аптекоуправління звернулося до суду з позовом  на Паскевича про відшкодування збитків. У судовому засіданні Паскевич заявив, що він є неналежним відповідачем і попросив притягти відповідачами батьків неповнолітнього Косенка.

Визначте сторони у даній справі. Який порядок заміни неналежної сторони в цивільному процесі?

9. Студент Колесов (17 років) звернувся до районного суду з позовом проти ресторану “Люкс” про відшкодування 550 грн. посилаючись на те, що при відвідуванні ресторану він здав у гардероб пальто, яке йому не повернули. Суддя запропонував Колесову переписати позовну заяву і співпозивачем вказати кого-небудь із своїх батьків, мотивуючи тим, що Колесов є неповнолітнім.

Визначте склад осіб, які повинні брати участь у справі. Чи правомірні дії судді? Чи можуть брати участь у цій справі батьки Колесова?

 10. Проскурін подав позов про виселення Скригіна з житлового будинку, що належав позивачеві, посилаючись на потребу в житловому приміщенні у зв’язку з одруженням сина і народженням онука. При розгляді справи у суді Проскурін помер. Сини померлого Віктор і Федір звернулися до суду з клопотанням допустити їх до участі у справі як співпозивачів.

Чи підлягає задоволенню клопотання братів Проскуріних? У чому відмінність вступу у процес правонаступників від заміни неналежної сторони?

 11. Дитячий клуб “Юнацтво” подав до суду позов про відшкодування збитків, заподіяних 14-річним Камуровим, за розбиті вікна. Суддя визнав належними відповідачами в справі батьків Камурова, але у ході судового засідання вирішив притягнути Камурова до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Чи законні дії суду?

 1. Мале підприємство “Союз” взяло в оренду у Новомосковського турбінного заводу частину заводських приміщень для свого виробництва. Після цього МП “Союз” уклало договір суборенди з приватним підприємцем Шевченком, який використовував частину приміщень під склад. Однак у результаті діяльності Шевченка ці приміщення були значно пошкоджені. Турбінний завод звернувся з позовом на Шевченка про відшкодування збитків.

Чи можна притягнути МП “Союз” до участі у справі як третю особу на стороні позивача?

 

 

Тема 5. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ.  ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

 

 

Теми рефератів

1.Територіальна підсудність цивільних справ, її види.

 1. Виключна підсудність цивільних справ.
 2. Договірна підсудність як вид територіальної підсудності.
 3. Альтернативна підсудність у цивільному процесі.

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Загальні правила визначення судової юрисдикції.
 2. Категорії цивільних справ,  на які поширюється компетенція судів загальної юрисдикції.
 3. Права позивача за правилами альтернативної підсудності цивільних справ.
 4. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя.
 5. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду.

 

Задачі з юридичної практики

1. При поверненні з відрядження Тітов дізнався, що його вітчима засуджено за розкрадання майна. Для забезпечення позову слідчий прокуратури провів опис майна, у тому числі й того, що належало Тітову як у м. Києві, так і в м. Коростені.

У якому суді повинна бути розглянута справа за позовом про виключення майна з опису – за місцем знаходження прокуратури, за місцем знаходження товариства садоводів, якому нанесені були засудженим збитки, за місцем відбуття покарання вітчима, за місцем знаходження майна чи за місцем останнього проживання відповідача?

2. Власюк подав до суду за місцем свого проживання позов до Лукаєвої про визнання недійсним усиновлення відповідачкою його сина Петра. Місцевий суд відмовив у прийнятті заяви, посилаючись на те, що рішення про скасування усиновлення приймає райвиконком.

За пропозицією голови апеляційного суду, куди звернувся з окремою скаргою Власюк, місцевий суд прийняв справу до свого провадження і надіслав у м. Харків, за місцем проживання відповідачки, повістку про те, що справа буде розглядатися за місцем проживання позивача, куди вона викликається.

Чи правильно була визначена підсудність цієї справи?

3. Громадянка Кушнаренко Е. подала заяву до суду про розірвання шлюбу зі своїм чоловіком Кушнаренком Г., засудженим до позбавлення волі на сім років. Суддя відхилив заяву.

Чи прав суддя? Якщо прав, то чим він повинен мотивувати свою відмову та хто розглядає данні категорії справ?

4. Хмельницький звернувся до суду з позовом на Бєляєву про визнання недійсним усиновлення її сина Сергія. Суд відмовив у прийнятті заяви на тій підставі, що рішення про скасування усиновлення має бути винесено райвиконкомом.

Чи правильно була визначена підвідомчість цієї справи? Чи може бути оскаржена ухвала суду про відмову у прийнятті заяви з приводу непідвідомчості справи?

5. Паскевич звернувся до суду з позовною заявою проти заводу про внесення виправлень до трудової книжки у зв’язку з тим, що його звільнили із заводу наказом від 10 серпня 2000 року, а фактичний розрахунок і видачу трудової книжки було здійснено тільки 9 вересня 2000 року. Одночасно Паскевич заявив вимогу про стягнення компенсації за невикористану відпустку за 2000 р. та заробітної плати за час вимушеного прогулу з 10 серпня  по 9 вересня 2000 р., тому що затримання видачі трудової книжки перешкодило його вступу на іншу роботу.

Які із зазначених вимог відносяться до судової юрисдикції ?

6. Тищенко звернувся до суду з позовом проти лікарні про поновлення на роботі на посаді лікаря, звідки її було звільнено за згодою профспілкового комітету. Суддя відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи відмову тим, що позивачка повинна звернутися до КТС, а лише потім до суду.

Чи правильні дії суду? Визначте компетенцію суду щодо спорів, які виникають із трудових правовідносин.

      7. Виконком райради звернувся до суду з позовом на Єфремова про знесення флігеля та літньої кухні, самовільно споруджених відповідачем на ділянці, яку відведено його батькові Єфремову для будівництва житлового будинку.

      Чи належить до компетенції суду ця справа? Яке процесуальне рішення має прийняти суд?

8. Романчук звернулася до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з позовом про встановлення батьківства та стягнення аліментів із Вестова. Суддя надіслав позовну заяву у Павлоградський міський суд за місцем проживання відповідача для розгляду справи по суті, посилаючись на те, що позов подано з порушенням правил про підсудність.

  Чи правильні дії судді? Який вид підсудності встановлено для цієї категорії справ?

9. Воробйова продала свій будинок, який знаходиться у м. Ізюмі Харківської області, та виїхала до батьків до м. Харкова на постійне проживання. При розрахунку за будинок Фролов не додав Воробйовій певну частину домовленої суми і видав розписку про погашення боргу через чотири місяці. Зайнявши із сім’єю будинок, Фролов виїхав у довгострокове відрядження до м. Сімферополя. Після закінчення строку сплати боргу Воробйова вирішила звернутися до суду з позовом про стягнення з Фролова заборгованої суми.

До якого суду може звернутися Воробйова з цим позовом? Визначте вид підсудності.

10. Резниченко звернувся до суду за місцем проживання з позовом проти автопідприємства про компенсацію шкоди, заподіяної каліцтвом. Суд  відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що такі справи розглядаються судами за місцем заподіяння шкоди.

 Чи правильні дії суду? До якого суду може звернутися Резниченко з цим позовом?

11. Ващенко звернувся до суду з позовом про зменшення стягнення суми аліментів на трьох синів, посилаючись на те, що їх мати, стягувачка аліментів, померла. У позовній заяві він зазначив, що двоє синів проживають разом із ним у м. Дніпропетровську, а третій живе у м. Ялта у Сизової, його тещі, яку призначено опікуном.

До якого суду може звернутися Ващенко з цим позовом? В якому суді Сизова має право захистити інтереси підопічного, якщо позов Ващенка буде задоволено?

12. Вербицький, мешканець м. Львова, під час перебування у відрядженні у м. Дніпропетровську був травмований автомобілем Кременчуцького нафтопереробного заводу. Вербицький звернувся до районного суду м. Дніпропетровська з позовом про компенсацію шкоди до Кременчуцького нафтопереробного заводу. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви і порадив Вербицькому звернутися до суду за місцем розташування органу управління Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Чи правильні дії суду? До якого суду може звернутися Вербицький? Визначте підсудність цієї категорії справ.

 

Тема 6. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Теми рефератів

 1. Роль доказів і доказування у цивільному процесі.
 2. Предмет доказування у цивільній справі.
 3. Підстави і способи для забезпечення доказів з цивільної справи.
 4. Поняття належності доказів і допустимості засобів доказування.

 

 

Задачі з юридичної практики

1.   На судовому засіданні при розгляді справи на право власності на будинок позивач Сидоров надав суду письмове свідчення двох свідків про те, що даний будинок він успадкував після смерті своїх батьків. Сидоров пояснив, що вказані свідки знаходяться у відрядженні і не можуть з’явитися на судове засідання, щоб дати суду показання особисто. Відповідач заперечував проти залучення до справи цих показань. Суд винісухвалу, якою залучив до справи письмові свідчення свідків, представлені позивачем.

Чи правильно вирішив суд? Хто може бути свідком? Які права та обов’язки свідків? Що таке судове доручення? З’ясуйте засади, способи та порядок забезпечення доказів.

2. Власова працювала адміністратором готелю і була звільнена як систематично не виконуюча своїх обов’язків без поважних причин. Звернувшись до суду, Власова просила відновити її на роботі, посилаючись на те, що адміністратором готелю працювала з 1980 року, з роботою справлялася і не мала зауважень від адміністрації. Допитані в судовому засіданні свідки - Петрова (чергова по поверху) та Семенова (ліфтер), характеризували позивачку як сумлінного та дисциплінованого працівника. Суд в позові Власовій про відновлення на роботі відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що пояснення позивачки не можуть служити доказом, оскільки вона є зацікавленою особою. Не заслуговує уваги і свідчення свідків, оскільки вони знаходились в службовому підпорядкуванні позивачки.

Чи обґрунтована відмова суду у виконанні запропонованих засобів доказування ? Хто не може бути свідком ? Чи може бути заявлено відвод свідків ? Які помилки допустив суд при оцінці показань свідків по даній справі ?

3.  Міська лікарня звернулася до суду із заявою про визнання Сергєєвої недієздатною з тих мотивів, що вона страждає психічним захворюванням у формі травматичної епілепсії і у такому стані свого здоров’я не може здійснювати належного догляду за дитиною, що народилася у неї 21 січня 2005 року. Районний суд 1 вересня 2005 року визнав Сергєєву недієздатною. Сергєєва в скарзі на рішення суду вказує, що вона має всі необхідні умови для нормального виховання дитини. Опіка над нею не встановлена і вона її не потребує.

Чи правильне рішення суду ? Які докази повинні бути представлені і які обставини повинні бути підтвердженні для винесення такого рішення?

4. Гладишева пред’явила позов до Гладишева про стягнення аліментів на виховання доньки Олени, мотивуючи тим, що відповідач, будучи батьком дитини, від надання коштів на її утримання ухиляється. Відповідач Гладишев позов визнав повністю і пояснив, що від виховання доньки Олени він не відмовляється і згодний за рішенням суду платити аліменти. У судовому засіданні встановлено, що  відповідач виплачує аліменти на утримання дитини від першого шлюбу на користь Кузьмичової.

Чи достатньо одного визнання відповідача для задоволення позову?

6. Технікум звернувся з позовом на бібліотекаря Пилипенка про  стягнення 500 грн. - вартості книг, що бракує у бібліотеці технікуму.

У судовому засіданні відповідач пояснив суду, що нестача книг на зазначену суму трапилася не з його вини, а тому, що не були створені умови для належного зберігання книг. Бібліотека, якою він завідував, знаходилась у коридорі, шафи з книгами погано зачинялися, нерідко, приходячи на роботу, він бачив шафи відчиненими, про що двічі повідомляв директора технікуму. На цій підставі відповідач просив відмовити позивачеві у позові.

 Представник позивача наполягав на задоволенні позову, посилаючись на те, що відповідач визнавав факт нестачі на 500 грн.

Які факти повинна доказувати кожна сторона в даній справі ? Що таке пояснення сторін і визнання стороною обставин як засіб доказування ?

7. Кутузов подав позов на Смирнова про стягнення боргу в сумі 1200 грн. за розпискою і, підтверджуючи свої вимоги, просив допитати свідків Молота, Сердюка, Нечитайло, які були присутні при укладенні договору позики і підписалися у розписці. Смирнов заперечував проти позову, посилаючись на те, що в присутності своєї дружини Смирнової повернув борг, але розписку у позивача не витребував.

Вирішить питання про належність і допустимість доказів у даній справі.

8. Пасюк подала позов на Линьова про встановлення батьківства й стягнення аліментів на дочку Олену і просила задовольнити її вимоги, посилаючись на те, що була з відповідачем у близьких стосунках, більше року він до неї приходив у гуртожиток, що можуть підтвердити її подруги Смих та Іванова. За висновком судово акушерської експертизи, вона завагітніла у період зустрічей з відповідачем, а за висновком судово-біологічної експертизи, батьківство відповідача щодо її дитини не виключається. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що хоча й мав з позивачкою близькі стосунки, батьком бути не міг, оскільки у момент зачаття знаходився у відрядженні.

Які факти підлягають доказуванню ? Які факти має доказувати кожна сторона ? Які засоби доказування можуть бути використані в даній справі ?

9. Подаючи позов про поділ майна до Кравченко, Петін просив суд негайно допитати свідка Косенка, який знаходився у лікарні в тяжкому стані, розшукати грошовий вклад відповідачки у банках м. Харкова, накласти арешт на кореспонденцію, що надходить на поштамт на ім’я відповідачки, тому що вона одержує листи від свого знайомого з порадами, як ввести в оману суд і не дати можливості виграти процес.

Як повинен діяти суддя ? З’ясуйте підстави, засоби, порядок забезпечення доказів.

10. Берекчан відмовився повернути автомобіль “Волга” Жиліну, який було надано за дорученням у користування на три роки. У зв’язку з цим Жилін звернувся до Берекчана з позовом. Берекчан пояснив у суді, що “Волгу” він купив у присутності свідків за 10 тис. грн. У Жиліна і просив визнати дійсним договір купівлі-продажу. Місцевий суд, ураховуючи свідчення Гордієнка й Чайчухова, визнав дійсним укладення такого договору за 10 тис. грн. І одержання цієї суми Жиліним.

Чи дотримано судом правила допустимості доказів ?

11. У позовній заяві Філімонов просив суд зобов’язати Пікуліну повернути належні йому речі: шубу котикову вартістю 800 грн, туфлі коричневі вартістю 100 грн., костюм сірий – 380 грн., два плаття шерстяні на суму 280 грн., золотий годинник “Чайка” на суму 600 грн., які він залишив у відповідачки на зберігання.

У поясненні суду Пікуліна зазначила, що згадані речі дійсно купив Філімонов, але подарував їй, коли вони дружили, про що можуть засвідчити Полушкіна та Короїд. Стосовно костюма, то Філімонов подарував тільки відріз, вартість усього іншого та пошиття були оплачені самою Пікуліною. Годинник був подарований у день весілля, але шлюб в органах РАГСу не був зареєстрований. Про це знають численні знайомі й згадані вище свідки. Справу було призначено до слухання. У суд були викликані свідки, які ствердили пояснення Пікуліної.

Чи може суд на підставі показань свідків обгрунтувати відмову в задоволенні позову ? Яке рішення у справі повинен винести суд ? Визначте належність доказів до цієї справи.

12. Чи правильно вчинив суд, який:

а) у справі про розділ житлового будинку, що мав дві кімнати площею 12,8 і 22 кв. м, кухню і дві рівнозначні комірчини, на прохання позивача, незважаючи на висновок бюро технічної інвентаризації про можливий оптимальний варіант поділу на 2 частини, призначив місцевий огляд;

б) допустив у вигляді доказу прослуховування в судовому засіданні запису на магнітофонній плівці умов викладеного договору обміну речей між сторонами, спір з якого був предметом розгляду суду;

в) на підтвердження договору займу між сторонами допустив письмові показання свідка;

г) визнав висновок місцевого органу Державного комітету України з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості у справі за позовом Л. про відшкодування нанесених збитків внаслідок одержання пошкодження здоров’я на виробництві як висновок експерта, із застосуванням процесуального порядку його дослідження;

д) відмовив у позові Петрову до Петрової про визнання права на частину житлоплощі у двокімнатній квартирі, яка необхідна позивачу для проживання з новою сім’єю, посилаючись на те, що таке визнання суперечило б принципам моралі;

ж) у справі про відшкодування шкоди, одержаної на виробництві, визнав змішану вину сторін і відповідно до цього розв’язав позов, не прийнявши до уваги вирок кримінального суду, за яким з приводу цього нещасного випадку була повністю визнана вина адміністрації та інженер з техніки безпеки організації був засуджений до виправно-трудових робіт ? Чи має принципове значення для суду рішення і висновок інших органів держави ?

з) у випадку вимоги відповідача про призначення експертизи в позові про відшкодування вартості через нестачу й псування товарів на складі, де відповідач працював комірником, зазначив, що пояснення відповідача про усушку борошна і цукру та зіпсування і знищення гризунами інших продуктів, що значаться в описі, носять несерйозний характер і не можуть бути прийняті судом до уваги.

 

Тема 7.

ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ. СУДОВІ ВИТРАТИ.

САНКЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

 

Теми рефератів

 1. Цивільно-процесуальні строки, визначені за тривалістю в цивільному процесуальному кодексі.
 2. Класифікація цивільних процесуальних строків.
 3. Санкції цивільного процесуального права.
 

Задачі з юридичної практики

1. Суд виніс рішення про відмову Гріненко в позові про відновлення на роботі. Через 2 дні Гріненко був збитий автомобілем і у важкому стані відправлений в лікарню, де знаходився на лікуванні 2 місяця. Після одужання Гріненко звернувся в юридичну консультацію за порадою стосовно питання про можливість оскарження судового рішення.

 Складіть скаргу, відповідь адвоката. Чим відрізняється продовження процесуального терміну від його поновлення? Укажіть наслідки пропуску процесуальних строків.

2.  Визначте, до якого виду відносяться: строки розгляду цивільних справ; строки виконання судових доручень; строки на подачу апеляційної скарги; строки на подачу касаційної скарги; строки на надання доказів.

3. Оскільки строк апеляційного оскарження рішення суду Ісаєвим був пропущений, при подачі апеляційної скарги він одночасно звернувся до суду із заявою, в якій просив поновити пропущений строк. Суддя наклав резолюцію на заяву: “Для продовження терміну причин немає”. Укажіть на помилки, допущені суддею.

4. До місцевого суду надійшла позовна заява від Деркач про розірвання угоди з Погорілим про найм гаражу й стягнення плати за його користування.

У зв’язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст. 137 ЦПК, суддя повідомив про це позивача, надавши йому строк для виправлення недоліків.

У зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви й звернувся до суду з проханням продовжити встановлений для цього строк. У яких випадках можливе продовження й поновлення процесуальних строків?

5. Суд відмовив Григоренку в прийнятті апеляційної скарги за пропуском встановленого законом для цього строку. Грогоренко вважав, що останній день строку, який припадає на неробочу суботу, не повинен бути зарахований. Таким повинен бути понеділок, у який і була виконана ним зазначена процесуальна дія. Він звернувся з окремою скаргою до судової палати з цивільних справ апеляційного суду.

Чи правильні міркування Григоренка і які існують правила про закінчення процесуальних строків ?

6. У зв’язку із знаходженням позивача у тривалому службовому відрядженні суд із власної ініціативи зупинив провадження у справі. З поверненням із відрядження (через 3 роки) провадження у справі було поновлено. У судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в позові, посилаючись на пропуск строку давності. Чи може бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови у позові?

Які правила зупинення і обчислення процесуальних строків?

7. Смирнов подав позов про зменшення розміру алі­ментів на 50 грн.  щомісячно, які він сплачує за судовим рі­шенням на двох дітей. Його заробітна плата після всіх стяг­нень складає 350 грн.

Визначте розмір судового збору.

8. За позовом Самойлова проти акціонерного товари­ства “Епос” суд постановив рішення про стягнення з відпові­дача на користь позивача 600 грн. (вартість путівки в санато­рій) та 30 грн. щомісячно як різницю між колишнім заробіт­ком і  пенсією. Строк повторного огляду стану здоров'я потер­пілого, визначений судом,  два роки.

В якому розмірі мають стягуватися судові витрати з відповідача?

9. Позивач подав позов про стягнення з відповідача і 1800 грн. Суд задовольнив позов частково у розмірі 1600 грн. За ініціативою суду була проведена експертиза, вартість якої становила 400 грн.

Як мають розподілитися судові витрати між сторона­ми?

10. Перебуваючи в зареєстрованому шлюбі з Перепелицею Байрачна звернулась із позовом про стягнення з нього на період вагітності й пологів щомісяця по 100 грн., оскільки Перепелиця не надає їй ніякої матеріальної допомоги.

Позов Байрачної було задоволено. Місячний заробіток відповідача становить 400 грн.

З кого і в якому розмірі буде стягнуто судовий збір ? Яка різниця між судовим збором і судовими витратами ?

11. Кобзар П.С. позичив Борисюку на будівництво будинку 1000 грн. З таким розрахунком, що той надасть йому для постійного проживання в цьому будинку одну кімнату розміром 16 кв. м. Угода про позику була нотаріально посвідчена. У зв’язку з невиконанням Борисюком умов договору Кобзар звернувся до суду про визнання права власності на одну кімнату або про повернення позики з доплатою 3% річних.

В якій сумі необхідно сплатити судовий збір за розгляд заяви в суді ? Як визначається ціна позову ?

12. Адміністрація фірми “Промінь” проводила за рішенням суду відрахування аліментів із зарплати працівника Недорядка на утримання дітей – Левка й Петра. При звільненні з роботи Недорядко завірив ст. бухгалтера розрахункового відділу Трохименко, що через декілька днів, коли про його зарахування за новим місцем роботи буде виданий наказ, він повідомить про це і вона зможе переслати туди виконавчий лист. Але пройшов місяць, і Недорядко ніяких повідомлень не подав, на виклик Трохименко не з’явився, у зв’язку з чим вона звернулася за порадою до державного виконавця. До нього також надійшла скарга стягувача аліментів.

Чи носять дії відповідача і ст. бухгалтера характер цивільного процесуального правопорушення? Якщо так, то які до них можуть бути застосовані заходи відповідальності?

 

 

Тема 8. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

 

Теми рефератів
 1. Характеристика предмета і підстав позову.
 2. Способи захисту інтересів відповідача.
 3. Право та правила пред’явлення зустрічного позову.

 

Задачі з юридичної практики

 1. Визначити до якого виду позовів потрібно віднести нижче вказані позови:

- позов Кадочнікової до свого чоловіка Кадочнікова про вселення у квартиру;

- позов Малофєєва до Леонідова про визнання недійсним обміну жилими приміщеннями, оскільки при вселенні в квартиру, він виявив багато суттєвих недоліків, що були приховані відповідачем при обміні;

 1. Укажіть, до якого виду судочинства слід віднести нижченазвані справи. Назвіть процесуальний документ, відповідно до якого порушуються зазначені справи. Вкажіть, чим відрізняється позовне провадження від інших проваджень:

-    про визнання факту батьківства;

-    про скасування усиновлення;

-    про встановлення факту смерті;

-    про усиновлення;

-    по скарзі на дії чергового лікаря місцевої лікарні, який відмовився посвідчити заповіт особи, яка лікувалася у цій лікарні;

-    про позбавлення батьківських прав та відібрання дитини;

 1. Жаркова звернулася до суду з позовом до Рогожиної про стягнення коштів на утримання дітей. У позові Жаркова просить стягнути аліменти на утримання її онуків - Олексія 7 років і Катерини 5 років через те, що її дочка залишила дітей їй на виховання і переїхала жити в інше місто, продавши квартиру, у якій  вона мешкала і була прописана разом із дітьми, і які тепер залишилися без засобів для існування. Батько дітей за вчинення злочинів позбавлений волі на тривалий час і знаходиться у ВТК. Позивач – бабуся – перебуває у важкому матеріальному становищі, отримує тільки одну пенсію. Мати категорично відмовляється узяти дітей до себе через те, що вона народила немовля.

      Суддя відмовив у прийнятті позову від Жаркової про стягнення коштів на утримання онуків.

Чи правильні дії судді? Кому належить право на подання позову у цьому випадку.

 1. Малиніна подала позов на Осіна про встановлення батьківства і стягнення аліментів, посилаючись на те, що з відповідачем вони проживали протягом двох років у її будинку, вели спільне господаврство, турбувалися один про одного. Він придбав дитячі речі, але напередодні народження дитини залишив її і не надає ніякої допомоги.

Визначте предмет і підстави позову. До якого виду належить цей позов?

 1. Батура подала позов на колишнього зятя Соколова і дочку Батуру про стягнення 2000 грн., зазначивши, що вона продала автомобіль, який належав відповідачам, і виторг повернула їм. Позивачка просила задовольнити її вимоги, оскільки за рішенням суду відповідачі витребували від покупця автомобіль, а вона зобов’язана повернути покупцю одержану від нього суму.

При розгляді справи Соколов подав зустрічний позов на колишню дружину про поділ спільного майна і просив розглянути його разом із первісним позовом.

Суд прийняв зустрічний позов і розглянув справу.

Чи були дотриманні умови прийняття зустрічного позову?

 1. Сергеева подала позов на Сергеева про стягнення аліментів на дитину. Відповідач під час судового розгляду подав зустрічний позов про відібрання дитини і поділ спільного майна подружжя. Суд прийняв зустрічний позов, указуючи на те, що первісний і зустрічний позови взаємопов´язані.

Чи правильно діяв суд?

 1. Агібалов подав позов на свою дружину Агібалову про поділ будинку, який був спільною власністю. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що з таким позовом Агібалова раніше зверталася до суду, а потім відмовилася від нього і провадження у справі було закрито.

Чи правильно діяв суддя, відмовивши у прийнятті позовної заяви? Які позови є однаковими?

 1. Назарова, розлучаючись із чоловіком, видала йому розписку про те, що не має до нього жодної претензії і належну їй частку майна одержала повністю. Але через деякий час вона подала на Назарова позов про стягнення з нього додатково 800 грн., зазначаючи, що при добровільному поділі майна не взяли до уваги її участь у будівництві будинку, який зареєстрований на ім’я відповідача. Вказавши на згадану вище розписку, суддя відмовив у прийнятті позовної заяви. Чи правильно діяв суд?
 1. Губін подав на Губіну позов про розірвання шлюбу з мотивів, що у вересні 2004 р., зразу після народження сина, шлюбні стосунки між ним і дружиною припинені, вони проживають окремо. Поновлювати ці стосунки він не бажає, незважаючи на те, що дружина заперечує проти розірвання шлюбу і виявляє бажання помиритись. Суддя прийняв позовну заяву. Чи правильне рішення судді?
 1. Головня подав позов на Дудіну про звільнення від виплати періодичних платежів, які він із грудня 2002 р. сплачує на відшкодування шкоди, заподіяної її здоров’ю. В даний час здоров’я відповідачки відновилось, а його матеріальний стан  погіршився. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що  позивач не подав докази з приводу того, що здоров’я Дуніної відновлено. Чи правильно діяв суддя? Вкажіть підстави відмови у прийнятті позовної заяви.
 1. До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшла заява від Смирнова про поділ спільного майна подружжя. Суддя своєю ухвалою відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що позивач не вказав адреси відповідачки і не сплатив судовий збір. Чи правильно вирішив суддя? Складіть ухвалу.
 1. Шабельникова звернулася до суду з позовом про стягнення з Шабельникова коштів на утримання дітей: сина Сергія, 14 квітня 1990 р. народження, і дочки Олени, 2 вересня 1995 р. народження. Вона вказала, що у грудні 2002 р. Шабельников залишив сім´ю і на її неодноразові прохання надавати допомогу на утримання дітей відповідає відмовою, заявляючи в листах про те, що у нього інша сім´я, яку він повинен утримувати. До позовної заяви позивачка додала свідоцтва про народження дітей, в яких батьком Сергія та Олени вказаний відповідач, і довідку з будинкоуправління про те, що діти живі і мешкають з нею за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Байрона, 117, кв. 25. Відповідач проживає у м. Дніпропетровську по вул. Богомольця, 16, кв. 65, працює на заводі “Світло шахтаря” токарем, його заробіток після відрахувань становить 600 грн. Складіть позовну заяву від імені Шабельникової про стягнення аліментів на дітей.

 

Тема 9.  ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Теми рефератів

 1. Провадження у справі до судового розгляду як стадія цивільного процесу.
 2. Мирова угода.
 3. Процесуальні права сторін у стадії провадження у справі до судового розгляду.
 4. Право сторін на передачу справи на розгляд третейського суду.
 
Питання для самостійного вивчення
 1. Визначення строків підготовки справи до судового розгляду.
 2. Право відповідача на заперечення проти позову.
 3. Судові доручення щодо збирання доказів.
 4. Призначення справи до судового розгляду. Виклик до суду.
 5. Підстави для застосування забезпечення позову.
 6. Підстави для відводу суддів.
 7. Судові виклики і повідомлення.

 

Задачі з юридичної практики

1. Фірсова і Гуляйдум вступили в зареєстрований шлюб, у якому народилася дочка марія. У зв’язку з тим, що сімейні обставини склались погано, дитина з десятимісячного віку перебувала на утриманні і вихованні батьків чоловіка – Гуляйдумових, які проживали у м. Полтаві, де і батьки дитини.

Через деякий час спільне життя подружжя припинилось, і Гуляйдум перейшов жити до батьків, а Фірсова подала позов до суду про передачу дочки на її виховання.

Які дії повинен провести суддя для підготовки цієї справи до розгляду ? Визначте відповідача у справі.

 1. Корж І.І. звернувся з позовом до Тарасенко П.Д. про стягнення 440 грн. для відшкодування шкоди за збитки, вчинені утратою міхової шапки, яку він здав до гардеробу готелю “Русь”. Суддя, приймаючи позов, пояснив позивачу, що гардеробник Тарасенко - неналежний відповідач по цій справі і потрібно замінити його належним, з чим позивач не погодився.

Визначте коло осіб - учасників у справі, їх процесуальне становище. Визначте порядок заміни неналежної сторони.

 1. У позовному провадженні суду знаходився позов Горбенко У.І. про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дитини. Відповідач Горбенко Н.А. пред’явив зустрічний позов про розділ майна. Він також  просив суд об’єднати всі вимоги в одне провадження, а його звільнити від сплати судового збору.

Чи зобов’язаний суд прийняти зустрічний позов відповідача? Чи повинен суд задовольнити клопотання Горбенко Н.А. про звільнення його від сплати судового збору ?

4. Григоренку буцла надана однокімнатна квартира розміром 31 кв. м. У цьому ж році Григоренко прописав на свою житлову площу Соловйову, з якою мав намір зареєструвати шлюб, але зареєстрував шлюб з Сонцевою і заявив до Соловйової позов про виселення її з кімнати, посилаючись на те, що вона проживала в нього на правах піднайму, а тому самостійного права на житлоплощу не має.

Які докази необхідно подати сторонам до суду ?

Які дії належить провести судді для підготовки цієї справи до розгляду ?

 1. Інженер по експлуатації залізничної станції Данченко був звільнений з роботи у зв´язку зі скороченням штатів. Вважаючи своє звільнення незаконним, він звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. У позові Данченко вказав, що скорочення штатів не було, штатний розклад не змінився. Крім того, на його утриманні перебувають мати похилого віку і двоє малолітніх дітей.

Як повинен діяти суддя у стадії провадження у справі до судового розгляду? Визначте мету і завдання цієї стадії цивільного процесу.

6. Суддя за позовом Голодія до Кожурини про виселення через неможливість подальшого спільного проживання в порядку підготовки справи до судового розгляду викликав та допитав свідків Чубренка та Заброду. Довідавшись, які факти будуть стверджувати в суді свідки, суддя викликав для цього відповідача Кожурину і повідомив їй, щоб вона за цими фактами підготувала свої заперечення та підтвердила їх доказами в судовому засіданні.

Чи законні такі дії судді ?

 1. Внаслідок травми, яка сталася на виробництві, Колосов був визнаний інвалідом другої групи. Підприємство відмовило в задоволенні вимог Колосова про відшкодування заподіяної шкоди, яка виникла внаслідок отриманого ушкодження. Колосов звернувся з цією вимогою до суду, додавши до позову довідку про призначення йому пенсії органами соціального захисту.

Як повинен діяти суддя у стадії підготовки справи до судового розгляду?  Вкажіть строк підготовки справи до судового розгляду.

8. Працюючи техніком-будівельником, Ободковський викрав будівельні матеріали та продав їх, за що був притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджений із позбавленням волі й конфіскацією майна.

Для забезпечення позову в квартирі Ободковського було описано майно, у тому числі й речі, які особисто належали його брату Ободковському Є.К., - шафа, швейна машина та цегейкова шуба дружини.

Ободковський Є.К. подав позов про виключення з опису належного йому майна. Для підтвердження обставин справи він просив викликати та допитата свідків Булашенка і Зарненка.

Кого належить викликати в суд за цією справою і яке буде його процесуальне становище ? Хто і які судові витрати буде нести у справі ?

Які докази належить зібрати суду для вирішення цієї справи ?

 

Тема 10. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.

 

Теми рефератів
 1. Дія принципів цивільного процесуального права в стадії судового розгляду.
 2. Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права.
 3. Процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі, у стадії судового розгляду.

 

Питання для самостійного вивчення

Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив:

а) виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні;

б) постановлення додаткового рішення;

в) роз’яснення рішення суду.

 

Задачі з юридичної практики

 1. Ніколаєва звернулась до суду з позовом до Ніколаєва про розірвання шлюбу і розподіл спільного майна. Вивчивши позовні вимоги Ніколаєвої відповідач Ніколаєв подав до суду заяву, в якій просив додатково зарахувати в склад майна, що підлягає розподілу, ряд речей на суму 489 грн., які позивачкою не були вказані в позовній заяві. Не бажаючи відкладати розгляд справи для перевірки обґрунтованості заяви, суд виніс ухвалу про залишення заяви Ніколаєва без розгляду. Тією ж ухвалою був залишений без розгляду  позов Ніколаєвої  в частині розподілу грошового внеску подружжя із посиланням на те, що в справі відсутні копія розрахункового рахунку.

В якому порядку вирішуються клопотання сторін ? Які помилки були допущені судом при підготовці справи до розгляду ?

 1. Іванова звернулась до суду з позовом до Іванова про стягнення аліментів на себе і на утримання дитини за наступними обставинами:

у листопаді 2002 р. вона вийшла заміж за Іванова, свій шлюб вони зареєстрували в РАГСі. Однак через декілька місяців подружнього життя, внаслідок недостойного поводження чоловіка вона була вимушена залишити його. 20 серпня 2003 р. народився син Микола, у зв’язку з чим вона знаходиться у відпустці за вагітністю і пологами. Заробітну плату вона в теперішній час не отримує, інших доходів не має, є матеріальні ускладнення, відповідач добровільно матеріальної допомоги не надає. При розгляді справи судом питання про стягнення аліментів на утримання самої позивачки не обговорювалося і в рішенні було поставлено стягнути аліменти з Іванова на утримання сина Миколи.

Яка помилка суду? Як вона може бути виправлена?

 1. Домовласник Карпов звернувся з позовом про виселення зі свого будинку наймача Дубнікова з того приводу, що наймач не виконує умов договору і не сплачує за житло. Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: перший раз - у зв´язку з неврученням відповідачеві судової повістки, другий - через неявку відповідача, якого було своєчасно повідомлено, третій - внаслідок письмової заяви відповідача про хворобу, четвертий - у зв’язку із задоволенням клопотання відповідача про відвід судді, п´тий - у зв´язку із прийняттям зустрічного позову відповідача про стягнення з позивача коштів, які було використано на капітальний ремонт будинку.

      Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи?

 1. У справі про поділ майна між подружжям Чумакових відповідач Чумаков надіслав заяву до суду з проханням про зупинення провадження у справі у зв´язку з тим, що він за вироком суду відбуває покарання у виправно-трудовій колонії. Суд заяву задовольнив і провадження у справі зупинив.

      Чи правильно діяв суд?

 1. Мироненко Ю. звернулася з позовом на Мироненка А. про поділ спільного майна. Суд постановив ухвалу, якою заяву залишив без розгляду. Ухвалу було мотивовано тим, що сторони 19 квітня і 7 травня 2000 р. не з’явилися до суду без поважних причин, але про причини неявки суд не повідомили. Суд дійшов висновку про неможливість розгляду справи за тими матеріалами, що містяться у справі, за відсутності сторін. В апеляційній скарзі Мироненко Ю. просила скасувати ухвалу місцевого суду, посилаючись на те, що 19 квітня вона не мала змоги прийти до суду через хворобу, проте її адвокат до суду з´явився. Стосовно неявки 7 травня їй повідомили, що відповідач заявив клопотання про передачу справи до іншого суду, і вона виходила з того, що за цих обставин справу буде відкладено.

      Дайте оцінку діям суду.

 1. У судове засідання за позовом Зайцевої на Зайцева про стягнення аліментів на утримання дитини батько відповідача подав свідоцтво про смерть Зайцева і попросив закрити провадження у справі.

      Чи є підстави для задоволення цього клопотання? Як повинен діяти суд, якщо у справі крім вимоги про стягнення аліментів Зайцева просила стягнути також заборгованість по аліментах з відповідача за останні два роки?

      7. Кандак Я.Д. подав позов у суд до шиферного заводу про відшкодування збитків у сумі щомісячних платежів у зв’язку з каліцтвом, яке йлму було заподіяно з вини відповідача. На засіданні суду представник відповідача був відсутній, але його участь у розгляді справи була необхідна, а тому слухання справи суд відклав, надіславши повістку, яка і була вручена директору заводу.

      У призначений строк представник відповідача на засідання суду знову не прибув, тому за ухвалою судді провадження у справі було зупинено.

      Що собою являє зупинення провадження у справі, його види і підстави?

      8. За позовом агропідприємства до Карташової про стягнення 400 грн. На відшкодування збитків за нестачу картоплі суд провадження у справі закрив, посилаючись на те, що представник агропідприємства просив справу закрити до уточнення деяких обставин. З протоколів судового засідання вбачається, що суд не роз’яснив сторонам наслідки цієї процесуальної дії та не з’ясував мотиви відмови агропідприємства від позову.

      Чи мав право суд при таких обставинах закрити провадження у справі ?

      9. З платформи навантаженого лісоматеріалами поїзду, що рухався, злетіла соснова колода і нанесла пошкодження автомашині громадянина Макаренка, яка стояла недалеко від насипу, та йому самому. Громадянин Макаренко заявив до бригади поїзда позов до суду про відшкодування нанесених збитків (вартості ремонту автомашини), про стягнення періодичних платежів щомісяця та одноразово (затрати на лікування в санаторії).

      Бригадир поїзду заявив клопотання про призначення у справі технічної та медичної експертизи. Суд відхилив її як безпідставну. Справа була призначена до слухання. При розгляді справи суддя оголосив перерву на 3 години для поїздки позивача за додатковими доказами. На зауваження бригадира поїзду, що це суперечить закону, головуючий видалив його із залу судового засідання за непідкорення суду. Після перерви справу було розглянуто по суті. Позов було задоволено.

      Чи дотриманий був судом процесуальний порядок розгляду справи ?

 

Тема 11.  СУДОВІ РІШЕННЯ

 

Теми рефератів
 1. Законна сила судового рішення.
 2. Особливості заочного розгляду справи

 

Питання для самостійного вивчення
 1. Набрання рішенням суду законної сили.
 2. Заочний розгляд справи:
 • умови і порядок проведення заочного розгляду справи;
 • форма і зміст заочного рішення;
 • форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення;
 • скасування та оскарження заочного рішення;
 • законна сила заочного рішення.

 

 

Задачі з юридичної практики

 

      1. У справі, яку було порушено за позовом Водолазова на Федоренко про визнання недійсним договору купівлі-продажу житлового будинку, у судовому засіданні представник позивача - адвокат Юр´єв - подав клопотання про зупинення провадження у справі у зв´язку зі смертю позивача.

      Яке рішення має прийняти суд?

      2. У судовому засіданні у справі Деркача до Пилипенка про визнання права власності на частину будинку відповідач позов визнав і виявив бажання укласти мирову угоду. Суд відмовився її затвердити, посилаючись на те, що позов є надуманий для прикриття спекуляції будинком, і залишив позов без розгляду.

      Чи законна така ухвала суду ?

      3. Протасова просила суд установити факт реєстрації шлюбу з Протасовим, померлим 10 грудня 1999 р., у зв’язку з тим, що нею загублене свідоцтво про одруження, а встановити цей факт іншим чином неможливо. Протасова пояснила, що встановлення цього факту їй необхідно для одержання свідоцтва про право на спадщину. Представник Богодухівського райфінвідділу Смирнов проти встановлення цього факту не заперечував і пояснив, що Протасов дійсно помер 10 грудня 1999 р., це підтверджується свідоцтвом про смерть, а факт реєстрації шлюбу Протасова і Протасової може бути підтверджений у суді показаннями свідків.

      Складіть резолютивну частину рішення у справі.

 1. Внаслідок наїзду автомашини, яка належала авто підприємству, Карпенку заподіяно каліцтво, а також майнова шкода. Карпенко звернувся до суду з позовом про відшкодування втрат від ушкодження пальта, костюма і взуття. Суд, розглянувши у засіданні всі вимоги, постановив рішення, але в резолютивній частині його вказав про відшкодування збитків, заподіяних позивачеві у зв´язку із втратою працездатності і внаслідок зіпсування пальта і взуття, а про інші вимоги нічого не вказав.

      Які помилки допустив суд у судовому рішенні і як їх можна виправити?

      5. До районного суду звернувся Краснов із позовною заявою, в якій просив суд поновити його на роботі на посаді слюсаря по ремонту побутових холодильників Дніпропетровського заводу холодильних машин і стягнути на його користь заробітну плату за один місяць і дванадцять днів, оскільки наказом директора заводу він був звільнений за прогул незаконно. Його середня місячна заробітна плата - 570 грн. На підтвердження своїх вимог позивач послався на те, що прогулу не робив, а знаходився з 1 жовтня по 10 жовтня у службовому відрядженні, що підтверджується посвідченням про відрядження і проїзними документами. Крім того, питання про його звільнення не було узгоджено і профспілковим комітетом. Представник відповідача - адвокат - не заперечував доводам Краснова і просив вирішити справу на підставі доказів і вимог законодавства про працю. Директор заводу пояснив, що позивач звільнений законно, тому що до підписання наказу про звільнення він не подав до адміністрації заводу документів, які б свідчили, що прогулу немає.

      Визначте склад учасників процесу в даній справі, а також необхідні засоби доказування. Складіть судове рішення в цій справі.

 

 

 

Тема 12. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

 

Теми рефератів

 1. Наказне провадження: його завдання і процедура.
 2. Суб’єкти наказного провадження.
 3. Предмет судового наказу.
 4. Порівняльна характеристика наказного провадження і заочного розгляду справи.

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Поняття та особливості наказного провадження.
 2. Вимоги за якими можу бути видано судовий наказ.
 3. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.
 4. Зміст судового наказу.
 5. Порядок скасування судового наказу

 

Скласти процесуальні документи:

Заява про видачу судового наказу.

Судовий наказ.

Заява про скасування судового наказу.

 

 

Тема 13. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Теми рефератів

 1. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження.
 2. Особи, які беруть  участь у справах окремого провадження.
 3. Сутність і значення окремого провадження.

Задачі з юридичної практики

1.  Шелудько і Миронов довгий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, але шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Шелудько народила дитину, а через рік сторони зареєстрували шлюб у РАГСі, вказавши в заяві, що у них є дитина.

Миронов помер від нещасного випадку. Для того, щоб одержати для дочки пенсію, Шелудько звернулася до місцевого суду з заявою про встановлення факту батьківства. Її вимогу було задоволено. РАГС видав свідоцтво про народження дочки Шелудько, у якому батьком дитини був зазначений Миронов.

Чи підлягає судовому встановленню факт батьківства ? Визначте заявників і заінтересованих осіб у справі.

 1. 10 січня 1997 р. вмерла гр. Боброва Т.М., а 14 липня того ж року в народний суд звернулася гр. Боброва Н.А. із заявою, у якій просила встановити факт перебування Бобрової Т.М. на її утриманні. Це було їй необхідно для одержання внеску, що залишився після смерті Бобрової Т.М. У заяві також указувалося, що покійна знаходилася на її утриманні з травня 1986 року, але в число спадкоємців ні за законом, ні за заповітом не входить.   Районний суд виніс рішення про установлення факту перебування гр. Бобрової Т.М. на утриманні в гр. Бобрової Н.А. із травня 1976 р. по день смерті. Чи відповідає рішення суду вимогам закону?
 2. У паспорті Штанько Л.Д. був зазначений тільки рік народження без вказівок на число і місяць, у зв’язку з чим вона просила паспортистку паспортного райвідділу міліції, щоб та зробила відповідний запис, але одержала відмову з роз’ясненням, що на це необхідно рішення місцевого суду, куди вона і звернулася з клопотанням. Чи правильне таке роз’яснення ?

4. Іванченко з метою підвищення розміру пенсії просив суд встановити факт одержання ним тяжкого каліцтва на виробництві з вини виробництва, у результаті чого він став інвалідом ІІ групи.

До заяви Іванченко додав письмове свідчення начальника цеху та голови завкому.

Чи має право суд прийняти цю заяву до свого провадження ?

5. У районний суд звернувся Єремеєв із заявою про визнання втраченої ощадної книжки на пред'явника недійсною і відновленні його прав по цьому документі. Після прийому заяви суд у газеті "Дніпро вечірній" помістив публікацію наступного змісту: "Загублена ощадна книжка на пред'явника 13-14509, видана ощадною касою № 6212 Червоногвардійського району м. Дніпропетровська. Вважати її недійсною".

Чи відповідає закону зміст оголошення? Які процесуальні особливості розгляду даної категорії справ? Як повинний діяти суд, якщо власник загубленої книжки з'явиться?

6. На прийом до судді з'явилася Мельникова і заявила, що її чоловік страждає важким психічним захворюванням. В даний час до нього пред'явлений позов його родичами про розділ домоволодіння, отриманого в порядку спадкування після смерті батька. Мельников за станом здоров'я не може брати участь у судовому розгляді.

Чи може Мельникова представляти інтереси чоловіка в процесі ?

Укажіть на процесуальні особливості розгляду справ про визнання громадянина недієздатним.

7. Федоренко звернулася в Комінтернівський районний суд м. Харкова з заявою про визнання її чоловіка Федоренко обмежено дієздатним на тій підставі, що він систематично пиячить і не приносить додому заробітну плату. У судовому засіданні представник органа опіки і піклування дав висновок: заява Федоренко підлягає задоволенню, тому що заробітна плата дружини невелика, у родині двоє неповнолітніх дітей, поводження чоловіка ставить родину в скрутний матеріальний стан. Федоренко в судове засідання не з'явився, але повістку в суд одержав.

Суд визнав Федоренко обмежено дієздатним.

Чи правильно вирішив суд?

8. Під час відпустки Кротенко плив на теплоході по Чорному морю. В ніч на 16 липня 1999 р. внаслідок аварії теплохід затонув. Серед врятованих пасажирів Кротенка не було, вдома він досі не з´явився. Дружина Кротенка звернулася до суду із заявою про встановлення факту смерті чоловіка, бо її дітям повинна бути призначена пенсія в разі втрати годувальника. Суд розглянув справу й установив факт смерті Кротенка.

Чи правильне рішення суду?

9. Петров, який внаслідок зловживання спиртними напоями опинився із сім’єю в тяжкому матеріальному становищі. На вимогу матері звернувся із заявою до суду за місцем роботи про визнання його обмежено дієздатним та про призначення матері його опікуном.

Суд на підставі наявних довідок витверезника та дільничного лікаря, що стверджували факт алкоголізму, оголосив Петрова обмежено дієздатним, залишивши без рознляду питання про призначення опікуна. За справою не було стягнуто державне мито.

Яким способом можна виправити цей недолік суду ? Напишіть резолютивну частину рішення суду.

10. Горіна звернулася до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин. Заявниця посилалася на те, що у липні 1999 р. померла її рідна сестра Солодова і відкрилася спадщина на частину житлового будинку. Спадкоємців першої черги немає. Оскільки у свідоцтвах про народження сестри та її (заявниці) різні записи про прізвища та по батькові, вона не може одержати в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину. У судовому засіданні було встановлено, що на майно, яке залишилося після смерті Солодової, видано свідоцтво про право на спадщину державі. Незважаючи на це суд заяву задовольнив.

Як повинен діяти суд? Які помилки допустив суд при розгляді справи?

11. Сінченко, який втратив ощадну книжку № 375 на пред’явника, звернувся у відділення ощадного банку з проханням видати дублікат, на що йому було відмовлено і роз’яснено, що він такий дублікат одержить тільки після того, коли подасть до відділення ощадного банку рішення суду про відновлення судом за ним права на втрачену ощадну книжку і зробить оголошення про визнання втраченої ощадної книжки № 375 недійсною.

Чи правильне роз’яснення ощадного банку ? Який встановлено законом порядок відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника ? Як належить діяти суду, коли на його оголошення на розгляд справи з’явиться держатель цінного папера ?

12.На заяву спадкоємців Бондаренка і Вовченко про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану суд відмовив внести виправлення в їх свідоцтва про народження, де їх батьком був записаний Іван Євдокимович, у дійсності ж він Іван Євтіхійович.

Ураховуючи те, що встановлення цього факту заявникам було необхідно для одержання спадкового майна, секретар суду порадив їм звернутися із заявою про встановлення родинних відносин між ними і спадкодавцем.

Чи правильне таке роз’яснення? Який порядок встановлений для виправлення неправильностей запису в актах громадянського стану?

 

Тема 14.  АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Теми рефератів

 1. Право апеляційного оскарження та порядок його здіснення.
 2. Перегляд судових рішень – гарантія здійснення права на судовий захист.
 3. Апеляція як інститут цивільного процесуального права.
 4. Суб’єкти права апеляційного оскарження, їх процесуальні права та обов’язки.
 
Питання для самостійного вивчення

1. Коло осіб, які мають право апеляційного оскарження.

 1. Строки апеляційного оскарження.
 2. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду.
 3. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі.
 4. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи.

Задачі з юридичної практики

1. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська розглянув справу і задовольнив позовні вимоги Латишевої про розірвання шлюбу і стягнення аліментів на користь дитини. Відповідач, що знаходився в тривалому службовому відрядженні в м. Пскові, довідався про зміст рішення з телеграми своєї матері.

Щоб уникнути пропуску строку апеляційного оскарження Латишев направив до Апеляційного суду Дніпропетровської області телеграму такого змісту: “Рішення Бабушкінського районного суду про розірвань шлюбу і стягненні аліментів не погоджене зі мною. Прошу переглянути справу з моєю участю. Подробиці листом.

Як повинен діяти апеляційний суд? Чи може телеграма відповідача розглядатися як апеляційна скарга?

 1. Місцевий суд відмовив Шевченко у позові про поновлення на роботі. До апеляційної скарги Шевченко додала довідку з жіночої консультації про вагітність (10 - 12 тижнів). У засіданні місцевого суду позивачка цю обставину не зазначила.

У судовому засіданні апеляційного суду прокурор вимагав скасувати рішення місцевого суду і винести нове рішення про поновлення позивачки на роботі. Посилаючись на те, що у справі не вимагається збір чи додаткова перевірка доказів, а обставини справи встановлені судом першої інстанції повно і правильно, але допущена помилка у застосуванні норм матеріального права, апеляційний суд постановив нове рішення, яким поновив Шевченко на роботі.

Дайте висновок про правильність рішення апеляційного суду та про процесуальну природу додаткових матеріалів.

3. Комісія зі справ неповнолітніх виконкому Індустріальної районної ради народних депутатів пред’явила позов про позбавлення Яблочкіной батьківських прав у відношенні дочки 1991 р. народження. Районний суд задовольнив позовну вимогу і передав дитину на виховання в дитячу установу. Батько дитини, Яблочкін, довідавшись про рішення суду, подав апеляційну скаргу, у якій указав що він не згодний з рішенням суду, що розглянув справу без його участі, не з’ясувавши, чи є батько і чи бажає він виховувати дочку.

Чи підлягає прийняттю і розгляду апеляційним судом скарга Яблочкіна? Чи є підстави для скасування рішення?

4. Місцевий суд розглянув справу за позовом громадянина Козака до Управління залізниці про стягнення плати за оренду складських приміщень і в позові відмовив з тієї причини, що позивач не звертався з претензією до Управління залізниці.

Чи є підстави для апеляційного оскарження цього рішення суду?

5. Районний суд розглянув позов про розділ майна подружжя Панкратових і виніс відповідне рішення. Позивачка Панкратова Т.Л. оскаржила рішення в апеляційному суді із проханням скасувати рішення, тому що справа була розглянута в її відсутності, і вона не була сповіщена про день і час судового засідання. Апеляційний суд відхилив скаргу Панкратової Т.Л.  з тих підстав, що рішення районного суду є обґрунтованим і винесено відповідно до норм сімейного законодавства. Чи вірна ухвала апеляційного суду?

6. При розгляді позову ЖЕК про виселення Борового, в основу рішення були покладені показання свідків Рема, Діброви, Позняка, яких суд у судовому засіданні не допитував, а показання, зроблені ними в попередніх судових засіданнях перед іншим складом суду, не оголошував. Крім того, інші свідки Горовий і Магуза в судовому засіданні не допитувалися, про кримінальну відповідальність не попереджались, але сторони ставили їм запитання. У справі була проведена графічна експертиза, але висновок експерта не оголошувався в судовому засіданні.

Які порушення допущені при розгляді справи ?

Яку ухвалу належить постановити судовій палаті в цивільних справах апеляційного суду при встановленні таких порушень ?

 7. Яку ухвалу належить постановити судовій палаті в цивільних справах апеляційного суду, яка, розглянувши скаргу, встановила:

а) суддя Зірко повідомив сторонам усі ті судження, які висловлювали судді в нарадчій кімнаті при вирішенні їх справи;

б) відсутність журналу судового засідання; непідписання його секретарем судового засідання; допущення виправлень, підчисток, перекреслення абзаців, наявність незакінчених фраз тощо;

в) у рішенні суду були зроблені дописки іншим чорнилом – прізвища свідків і підписи складу суду; у другому – була підчищена і витерта дата постановлення ухвали, виправлена дата надання відстрочки виконання рішення, і ці виправлення не були судом застережені;

г) суд відмовив у позові заводу про стягнення переплачених грошових сум Шульзі, виходячи з нормативних розцінок за фарбування фасаду будинку культури, не з’ясувавши вартості робіт за цими розцінками ?

8. Чи допускається оскарження ухвали суду про відмову в прийомі позовної заяви? Якщо так, то в якому порядку? Як буде називатися скарга? Який порядок розгляду таких скарг? 

 

 

Тема 15.   Касаційне провадження

 

Теми рефератів

 1. Право касаційного оскарження та порядок його здіснення.
 2. Касація як інститут цивільного процесуального права.
 3. Суб’єкти права касаційного оскарження, їх процесуальні права та обов’язки.
 
Питання для самостійного вивчення
 1. Коло осіб, які мають право касаційного оскарження.
 2. Строк на касаційне оскарження.
 3. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи.

Скласти процесуальні документи:

Касаційна скарга.

 

Тема 16.  ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ.

 

Питання для самостійного вивчення

 1. Загальна характеристика перегляду рішень у зв’язку з переглядом судових рішень Верхоним Судом України
 2. Загальна характеристика перегляду рішень у зв’язку з ново виявленими обставинами.
 3.  

 

Задачі з юридичної практики

1. Між спадкоємцями Григоришиною і Блиновою виник спір з приводу поділу спадкового майна. Блинова вважала, що при визначенні її розміру частки майна не повинні враховуватися предмети домашнього вжитку. Розглянувши справу, суд поділив порівну майно між спадкоємцями та включив до нього і предмети домашнього вжитку.

Через місяць до цього ж суду звернувся Буркаль із заявою до Григоришиної і Блинової про визнання права власності на спадкове майно, яке було поділено між відповідачами, а належало йому за заповітом померлого батька Буркаль Г.К.

Яке буде рішення суду на цю вимогу? Які види спадщини передбачені ЦК?

2. Квартирний відділ видав на одну і ту ж квартиру два ордери Сидоренку і Коломійченку, але останній першим зайняв квартиру. Сидоренко звернувся до суду з позовом про визнання за ним права на житлоплощу і виселення Коломійченка, оскільки ордер йому видано на 4 дні раніше. Суд взяв до уваги, що сторони перебували на черзі і, за поясненням представника заводу, обидва підлягають забезпеченню житлом, відмовив Сидоренку в позові. Пізніше було встановлено, що Коломійченку належить будинок на праві особистої власності у приміському районі міста, сполученому електричкою, у зв’язку з чим районна рада скасувала своє рішення про видачу Коломійченку ордера на житлоплощу в будинку заводу.

Чи має право Сидоренко з цих підстав заявити позов про виселення Коломийченка М.М., коли йому стало про це відомо через 4 місяці?

3. При розгляді справи про поновлення на роботі Березного, звільненого за прогул без поважних причин, свідки Горін і Лукіна дали показання в судовому засіданні про те, що невихід на роботу Березного протягом 3 днів обумовлюється тим, що він рятував державне майно від пожежі та отримав незначні пошкодження здоров’я, йому була надана медична допомога і листок непрацездатності на три дні.

Ураховуючи ці обставини, суд поновив на роботі Березного і виніс окрему ухвалу на незаконні дії адміністрації автопідприємства, де працював позивач. Через деякий час профспілка одержала заяву від своїх працівників про те, що Березний одержав пошкодження здоров’я не при рятуванні державного майна, а в заподіяному ним бешкеті, але приховав це. Горін і Лукіна знали про це, але остання використала своє службове становище фельдшера, допомогла Березному незаконно одержати листок непрацездатності. Профспілка звернулася з листом до прокурора, у якому просила вжити заходів на усунення порушення законності за цією справою

Як належить вчинити прокурору ?

4. КСП звернулося з позовом до Кузьмука про стягнення з нього нанесеної шкоди нестачею товарно-матеріальних цінностей на складі КСП, де відповідач працював.

Інтереси КСП в суді захищав його бухгалтер Посмітний. Перебуваючи у приятельських відносинах із Кузьмуком, Посмітний вступив з ним у злочинну змову і за отриманий хабар відмовився в більшій частині від позову, за яку начебто відповідач відзвітувався у КСП.

На цій підставі суд задовольнив 20% пред’явленої позовної суми. Прокуратурою району проти Посмітного була порушена кримінальна справа і він був засуджений до позбавлення волі.

КСП заявила вимогу про стягнення з Кузьмука неотриманих сум збитку, яка була задоволена судом. Чи правильно була вирішена справа ?

 

 

Тема 17. ЗВЕРНЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ДО ВИКОНАННЯ.

Виконавче провадження

Теми рефератів

 1. Загальні правила виконавчого провадження.
 2. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки.
 3. Повноваження суду у процесі виконання судового рішення.

 

Задачі з юридичної практики

1.  В судовому засідані районного суду розглядалася справа по заяві Васіної А. Є. про видачу дублікату виконавчого листа. В своїй заяві Васіна вказала що виконавчий лист був загублений разом з паспортом та ішими документами. Про свою втрату вона повідомила міліцію в той же день, про що свідчить довідка, підписана начальником райвідділу міліції.

Чи підлягає задоволенню заява Васіної? Який суд має право видати дублікат виконавчого листа?

2. Розглянувши справу по позову Заікіної до Синельниківського райспоживсоюзу про відновлення на роботі та про стягнення заробітної платні за вимушений прогул, суд вирішив: позов задовольнити і відновити Заікіну Є.І. на колишній роботі у якості продавця промтоварного магазину № 9; стягнути з Синельниківського райспоживсоюзу на користь Заікіної платню за 3 місяці вимушеного прогулу у розмірі 970 грн. і в доход держави 51 грн. держмита.

Які особливості має виконання рішень по трудовим справам? Які заходи примусу може застосувати суд у разі ухилення адміністрації райспоживсоюзу від виконання даного рішення?

3. Рішенням місцевого суду на користь Попової з Мазура присуджені аліменти на утримання сина. У зв’язку з втратою виконавчого листа Попова звернулася в суд із заявою про видачу його дубліката. Суд постановив видати дублікат виконавчого листа і разом з тим, ураховуючи, що син відповідача від першого шлюбу досяг повноліття, змінив розмір стягнення аліментів на користь Попової, постановив стягувати з відповідача ¼ всіх видів заробітку до повноліття дитини.

Чи правильне таке рішення суду ?

4. Павликова звернулася до районного суду з проханням про видачу виконавчого листа через 4 роки після винесення рішення. Місцевий суд задовільнив прохання Павликової та видав виконавчий лист.

Чи вірно вчинив районний суд?

5. При виконанні судового рішення про відшкодування збитків, заподіяних Шаровим заводу, директор заводу Громов звернувся з проханням про відвід державного виконавця Суворова, посилаючись на те, що Шаров і Суворов є друзями, тому не виключена можливість зникнення найбільш коштовних речей, після чого реальне виконання рішення стане неможливим.

Начальник відділу Державної виконавчої служби, розглянувши заяву, виніс постанову, якою клопотання Громова було відхилено у зв’язку з тим, що виконання наведеного судового рішення не впливає на матеріально-правові інтереси Суворова, а тому визнати його заінтересованим у справі не можна.

Чи має Громов право оскаржити цю постанову?

6. Державний виконавець прибув до місця проживання боржника Гребєшкова для опису майна і накладення арешту о 22 год. 30 хв. Однак дружина Гребєшкова не відчинила дверей державному виконавцю, посилаючись на пізній час. Через півгодини виконавець з’явився з понятими і представником ЖЕКу, зламавши дверний замок, зайшов до квартири і описав меблевий гарнітур “Анна”, телевізор “Горизонт”, піаніно фірми “Шредер”, книжкову шафу і стіл (на загальну суму 4700 грн.). Дружина Гребєшкова просила державного виконавця залишити сім’ї обідній стіл, а також не включати до акта піаніно, оскільки їх син Євген (17 років) є учасником музичного ансамблю “Обрій” і піаніно йому потрібно для репетиції. Вона просила не включати до  спису і деякі інші речі, оскільки рахунок боргу становить 3000 грн. Державний виконавець прохання Гребєшкової залишив без задоволення, тому Гребєшкова звернулася зі скаргою до суду, вважаючи дії судового виконавця неправильними.

Дайте висновок щодо скарги. Чи правильні дії судового виконавця?

      7. Державний виконавець повернув Галієвій без виконання виконавчий лист про стягнення з Галієва аліментів на неповнолітніх дітей, а заводу “Зірка” - виконавчий лист про стягнення з Галієва збитків, заподіяних заводу розкраданням майна. При цьому і Галієвій, і заводу “Зірка” було вручено копії актів про невстановлення місця проживання боржника, його місця роботи і місцезнаходження майна Галієва.

      Чи правильні дії державного виконавця? Вкажіть підстави повернення виконавчих документів стягувачеві без виконання.

8. Під час виконання судових рішень про стягнення із Заболотного щомісячних платежів (про відшкодування збитків від каліцтва, заподіяною Заболотним Редькіну), а також про стягнення із Заболотного на користь Караєва 1300 грн., одержаних ним від Караєва за договором позики, державному виконавцю було видано свідоцтво про смерть Заболотного.

Хто і як розглядає питання про можливість виконання рішень у таких випадках?

      9. За виконавчими листами із заробітку боржника Борзова стягувалися щомісячно аліменти на утримання непрацездатної матері, а також шкода, заподіяна Борзовим Голікову розкраданням майна, що належало останньому на праві приватної власності. У зв’язку з виходом Борзова на пенсію за віком він звернувся до суду із заявою, в  якій просив дати вказівку державному виконавцю щодо зменшення розміру щомісячних стягнень з його пенсії, оскільки розмір її значно нижчий від розміру його колишнього заробітку.

      Хто і в якому порядку вирішує такі питання? Які є особливості звернення стягнення на пенсію?

10. За позовом Круглова суд своїм рішенням зобов’язав Тихонова  протягом двох місяців відремонтувати стелю і стіни у двокімнатній квартирі, яку займає Круглов, у зв’язку з тим, що Тихонов, залишивши  відкритим у своїй квартирі кран, залив квартиру Круглова і зіпсував побілку та штукатурку стелі і стін. По закінченні двомісячного терміну державний виконавець установив, що Тихонов до ремонту не приступав і відмовляється від його проведення.

 Які заходи встановлено законом щодо забезпечення примусового виконання таких рішень?

11. До державного виконавця надійшло два виконавчих листа. Один - про конфіскацію майна засудженого Коржова, другий - про стягнення з Коржова відшкодування збитків у сумі 876 грн., заподіяних Коржовим фабриці “Хутряний одяг” розкраданням. До виконавчих листів було додано акт опису майна Коржова на суму 5278 грн. і копія вироку про засудження Коржова за розкрадання, де було зазначено, що належні Коржову автомобіль ВАЗ-2109, автопричіп “СКІФ-ГМ” і магнітофон “Sony” було придбано за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом. Державний виконавець направив виконавчий лист про стягнення витрат у сумі 876 грн. до місця відбування Коржовим покарання для стягнення боргу із заробітку засудженого, а описане майно Коржова передав до райфінвідділу згідно з виконавчим листом про конфіскацію майна засудженого Коржова. Дружина Коржова - Воробйова - звернулася до суду з позовом про виключення з опису половини майна, стверджуючи, що описане майно було придбане за період перебування її у шлюбі з Коржовим і згідно з законом половина його належить їй особисто.

Чи правильні дії державного виконавця?

12. Згідно з заповітом Сорокіній належить третина домоволодіння, а Нємцову - дві третини цього ж домоволодіння. Сорокіна звернулася до суду з позовом на Немцова про реальний виділ її ідеальної частки. Суд позов задовольнив. Рішенням суду постановлено: “Виділити Сорокіній у рахунок частки в домоволодінні кімнату площею 24 кв.м.”. Після набрання рішенням законної сили сторони уклали мирову угоду, згідно з якою відповідач у рахунок частки в домоволодінні сплачує Сорокіній грошову компенсацію в певному розмірі, а Сорокіна відмовляється від будь-яких претензій. Сторони звернулися до суду з проханням затвердити дану мирову угоду.

Суддя відмовив у затвердженні мирової угоди на підставі того, що вона суперечить закону і порушує права позивачки. Чи правильне рішення прийняв суддя?

 

Тема 18.

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Питання для самостійного вивчення

 1. Поняття міжнародного цивільного процесу.
 2. Правове становище іноземців і осіб без громадянства у цивільному процесі.
 3. Підсудність справ з іноземним елементом.
 4. Виконання доручень іноземних судів.
 

Методичні рекомендації до написання контрольних робіт

Контрольна робота складається з трьох задач, взятих із практики рішень відповідних судів і модифікованих стосовно до потреб навчального процесу. Контрольна робота виконується за одним з чотирьох варіантів у наступному обов'язковому порядку. Студенти, прізвища яких починаються на букви:

=> "А, Д, І, Н, Т, Ч, Ю" - виконують перший варіант;

=> "Б, Є, Й,О, У, Ш, Я" - виконують другий варіант;

=> "В, Ж, К, М, П, Ф, Щ" - виконують третій варіант;

=>"Г, 3, Е, Л, Р, С, Ц, X" - виконують четвертий варіант.

 Роботи, виконані з порушенням зазначеного порядку, на рецензію прийматися не повинні.

Орієнтовний обсяг всієї роботи повинен бути в межах 18-24 сторінок. Переписувати умови задач у зошит не слід. Достатньо зазначити номер варіанта і номер завдання. Крім того рекомендується обов'язково пронумерувати сторінки зошита і залишити поля для зауважень рецензента. Наприкінці роботи необхідно зазначити використану при виконанні роботи спеціальну літературу та нормативні акти з посиланнями на джерела. Також потрібно зазначити дату завершення оформлення роботи і підписати її. На обкладинці роботи слід зазначити прізвище, ім'я, по батькові студента, номер навчальної групи і його адреса.

Перед тим, як приступити до вирішення завдання, необхідно уважно ознайомитися з його умовою, вивчити теоретичний матеріал і нормативні акти. У випадку виникнення труднощів при вирішенні варто звернутися за консультацією до викладачів кафедри, а також ознайомитися із судовою практикою вирішення даної категорії справ.

Роботу необхідно виконувати за такою логічною схемою:

1. Насамперед варто визначити перелік тем курсу і питань, на знання яких розраховане завдання. Рішення повинно починатися наступною фразою: "Дане завдання розраховане на знання тем курсу "..." і питань про "...";

2. Зазначити, якими нормами матеріального та процесуального права врегульовані дані правовідносини і розкрити коротко їх зміст. При цьому особливу увагу слід приділити співвідношенню загального і спеціального законодавства;

3. Потім провести юридичний аналіз викладених у завданні обставин справи;

4. На підставі вищевикладеного зробити висновки за даними обставинами справи про права й обов'язки сторін.

Оскільки Конституція України має найвищу юридичну чинність, а її норми є нормами прямої дії, це зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватися насамперед нормами Конституції України. Відповідно при вирішенні завдання варто виходити з положень норм Конституції України.

Рішення повинно бути розгорнутим, містити достатньо аргументований аналіз обставин, зазначених в умовах. Роботу варто оформляти чітким і розбірливим почерком, грамотною літературною мовою.

Процесуальні документи (позовні заяви, судові рішення, ухвали, апеляційні скарги тощо) укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.

Виконана і належним чином оформлена робота повинна бути подана на рецензію у встановлені навчальним планом терміни. При наданні контрольних робіт під час сесії кафедра не може гарантувати своєчасного (до дати складання іспиту) їх рецензування .

Робота не може бути зарахована в таких випадках :

1. Відсутність ознак самостійності при її вирішенні, тобто виявлення ідентичних за змістом робіт. При цьому не зараховуються всі тотожні контрольні роботи;

2. Виконання роботи не за своїм варіантом;

3. Неправильне рішення завдання;

4. Застосування скасованих норм права або тільки загальних норм без підтвердження спеціальних;

5. Відсутність посилань на норми права та в необхідних випадках на керівні вказівки Пленуму Верховного Суду України;

6. Наявність протиріч і логічної неузгодженості аргументації висновків при вирішенні завдання;

7. Неправильно складеного відповідного процесуального документу.

При наявності зазначених недоліків робота повертається на доопрацювання, яке, з урахуванням зроблених у рецензії зауважень варто провести в тому ж зошиті. Після її завершення разом із рецензією роботу слід повернути на кафедру для повторної перевірки.

При   оформленні   роботи   варто   дотримуватися наведеного в методичних вказівках прикладу

 

Завдання для студентів, які вивчають дисципліну

на протязі одного семестру

Варіант 1 (А, Д, І, Н, Т, Ч, Ю)

Завдання 1

Мешканець м. Бєлгорода (Російська Федерація) Іванов П.П. звернувся в місцевий суд Жовтневого району м. Харкова з заявою про усиновлення неповнолітнього Сергєєва 1996 року народження.

Суддя в порядку підготовки справи до судового розгляду провів такі дії:

а) залучив до справи в якості зацікавлених осіб прокурора району, орган опіки і піклування виконкому Жовтневої районної Ради м. Харкова,  Центр  по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України;

б) запропонував Іванову П.П. представити суду висновок органів опіки і піклування про доцільність усиновлення і його відповідність інтересам дитини, а також висновок про можливість Іванова П.П. бути усиновителем і медичну довідку про відсутність у нього серйозних хвороб.

1. Чи правильно діяв суддя?

2. Визначте процесуальне положення всіх учасників процесу,  їхні процесуальні права й обов'язки.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Сімейний кодекс України.
 4. Порядок ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення Затверджений постановою Кабінету  Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1377 // Урядовий кур'єр від 09.09.2003 - № 167.
 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про підготовку справ до судового розгляду” від 5 березня 1977р. із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму №13 від 25.12.92, №15 від 25.05.98..
 6. Барсукова В.М. Розгляд судами справ про усиновлення (удочеріння) дітей // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - № 5. – С.32-34.
 7. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.
 8. Светличная Г.А. Лица, участвующие в делах особого проиводства // Проблемы соц. законности. - 1989. Вып. 94.
 9. Якименко О. Процесуальна форма стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2001. - № 9. – С.50-53.
 10. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999.
 11. Луспеник Д. Значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду та деякі особливості проведення попереднього судового засідання судом першої інстанції // Право України. – 2006. - №11. – С.56-62.

Завдання 2

20 грудня Іванов подав заяву про скасування винесеного 1 грудня заочного рішення в частині стягнення відсотків за користування грошовими коштами  внаслідок їхнього неправомірного утримання. Копію рішення Іванов одержав поштою  13 грудня. Відповідач вказував на підробленість представленого позивачем договору позики. У пояснення причини неявки Іванов повідомив, що зустрічав в аеропорту свого знайомого.

Суддя відмовив у розгляді заяві Іванова, вказавши на те, що рішення вже набрало законної сили, а, отже, у силу властивості неспростовності може бути переглянуто тільки в апеляційному порядку.

1. Чи відповідають закону дії судді?

 2. Чи можливе скасування частини заочного рішення?

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. - №5.

4.  Черных И.И. Заочное производство в гражданском процессе. – М.: Городец, 2000.

Завдання 3

Восьмого січня 2005 р. помер мешканець м. Харкова громадянин Костецький І.С. Після його смерті відкрилася спадщина на грошові кошти, будинок, автомашину та інше майно.

Спадкоємцями першої черги є: дружина чоловіка спадкодавця - Костецька В.П., а також дочки померлого Столярова З.І., Петренко О.І. і  Огурцова В.І.

Між Костецькою В.П. і дочками спадкодавця виник спір у зв'язку з поділом спадкового майна. Костецька В.П. стверджувала, що грошовий внесок та автомобіль вона і померлий Костецький І.С. накопичили і придбали в період проживання в зареєстрованому шлюбі на спільні кошти. А будинок, хоча і був побудований спадкодавцем до їхнього шлюбу, у період спільного   проживання   був   капітально  відремонтований, проведений газ, перекритий дах, побудована літня кухня.

Дочки заперечували проти доказів Костецької і стверджували, що все спадкове майно було придбано їх батьком.

Складіть проект позовної заяви від імені Костецької В.П. Недостатні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Цивільний кодекс України.
 4. Сімейний кодекс України.
 5. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами України справ про спадкування" від 24 червня 1983 р. № 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України №13 від 25 грудня 1992 р., №15 від 25.05.1998р.
 6. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 2 (Б, Є, Й, О, У, Ш, Я)

Завдання 1

Вироком місцевого суду Московського району м. Харкова Косточкін Л.А. був засуджений за ст.185 КК України до позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна. Вироком був вирішений також цивільний позов АТП - 21205, на користь якого з засудженого було стягнуто 2 тис. грн. Дружина засудженого Косточкіна П.Б. звернулася до суду з позовом про виключення з опису і звільнення від арешту пральної машини АRDО і печі СВЧ LG, зазнаючи, що ці речі, включені у вирок по кримінальній справі, належать їй на праві власності.

Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, тому що у вироку суду по кримінальній справі, було зазначено про конфіскацію спільного майна.

1. Чи правильно діяв суд?

2. Визначте коло осіб, що повинні брати участь у справі.

3. Чи зміниться склад осіб, що беруть участь у справі, якщо у вироку суду буде зазначено тільки те, що на пральну машину і піч СВЧ звернено стягнення на відшкодування збитку, заподіяного злочином?

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.    
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - Ст.249 (з наступ. змін. та доповн.).
 4. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про виключення майна з опису" від 27 серпня 1976 р. № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 30 червня 1978 р. № 5, від 30 березня 1984 р. № 3, від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15.
 5. Бородін М.М. Позовна форма захисту права в судочинстві про виключення майна від арешту // Право України. - 1992. - № 2.
 6. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. – 1999. - № 7.
 7. Кузьменко С.Г., Кройтор В.А. Иски об освобождении имущества из-под ареста: Научно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2003. – 272с.

 

Завдання 2

До місцевого суду звернулась Кудряшова з проханням визнати її чоловіка померлим.

В заяві Кудряшова повідомила, що з часу проходження її чоловіком військової служби під час бойових дій в Афганістані, вона не має про нього ніяких повідомлень.

Суд залишив заяву Кудряшової без розгляду до надання нею повідомлень про її чоловіка райвоєнкоматом  та Міністерством оборони.

 1. Чи підлягає дана справа розгляду в суді?
 2. В якому порядку заява Кудряшової повинна бути розглянута?
 3. Чи правильна ухвала суду?        

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.
 4. Светличная Г.А. Лица, участвующие в делах особого проиводства // Проблемы соц. законности. - 1989. Вып. 94.
 5. Світлична Г.О. Підготовка до судового розгляду справ окремого провадження: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1997
 6. Якименко О. Процесуальна форма стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2001. - № 9. – С.50-53.
 7. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. –К., 1999.

Завдання 3

Максименко В.І. звернулася до суду із заявою про встановлення факту перебування її на утриманні Короленко П.І. У заяві вона зазначила, що перебувала з Короленко П.І. в фактичних шлюбних відносинах, не мала власного заробітку, розмір одержуваної нею пенсії не забезпечує прожиткового мінімуму.

Суд прийняв заяву і, розглянувши її, виніс рішення про відмову в задоволенні її вимоги у зв'язку з тим, що вона не перебувала в зареєстрованому шлюбі з Короленко П.І.

1. Чи правильно діяв суд?

2. Складіть заяву до суду від імені Максименко В.І. Недостатні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” від 31 березня 1995 р. №5 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98)
 4. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.
 5. Фурса С. Участь заінтересованих осіб у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Право України. - 1997. - №2.
 6. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999.
 7. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 3 ( В, Ж, К, М, П, Ф, Щ)

Завдання 1

Авдюкова А.П. звернулася до місцевого суду Київського району м.Харкова з позовом до Іванова Д.П. про захист її авторського права. В обгрунтування позову вона посилалася на те, що відповідач - редактор газети "Новини Харкова", опублікував її статтю, змінивши заголовок, вилучив більшу частину авторського тексту, а також доповнив статтю своїм текстом та коментарем від редакції. Рішенням місцевого суду Київського району м. Харкова в задоволенні позову Авдюковій Д.П. було відмовлено. Апеляційний суд Харківської області скасував рішення місцевого суду, вказавши, зокрема, на необхідність притягнення до участі в справі редакції газети.

1. Чи правильні дії суду?

2.Яким повинно бути процесуальне положення газети у випадку притягнення до справи?

3.Назвіть правила заміни неналежної сторони.

4.Яка відмінність процесуального положення третьої особи, що не заявляє самостійних вимог, співвідповідача, належного відповідача?

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Закон України "Про авторське право та суміжні права" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64.
 4. Закон України "Про видавничу справу” // Відомості Верховного Ради України - 1997. - № 32. - Ст.206.
 5. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9
 6. Комаров В.В.,   Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.
 7. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора у цивільному судочинстві. – Х., 1991.
 8. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1998.

 

Завдання 2     

17 червня 2006 року Кузьменко В.А. купив в універмазі "Харків" костюм і черевики, попередньо їх приміривши й оглянувши. Прийшовши додому, він знову став приміряти костюм, але фасон і колір йому не сподобалися. Порадившись із дружиною, Кузьменко вирішив обміняти костюм у найближчу неділю, 21 червня. Костюм він більше не надівав. 20 липня, повертаючись із роботи, Кузьменко, спіткнувся на сходах, а потім виявив, що на одному з нових черевиків з носка відривається підошва. 21 червня Кузьменко В.А. прийшов до універмагу і поставив вимогу обміняти костюм, а за черевики повернути гроші. Адміністрація універмагу обміняти костюм відмовилася, посилаючись на те, що костюм цілком доброякісний,  відповідного розміру і ніяких серйозних причин для обміну немає. Що ж стосується черевиків, то адміністрація погодилася прийняти їх назад, але лише в обмін на іншу пару.

Кузьменко В.А. не погодився з такою відповіддю адміністрації й звернувся із позовом до суду за своїм місцем проживання. Проте йому було відмовлено в прийомі позовної заяви на тій підставі, що по таким справам необхідно дотриматись попереднього порядку розгляду спору і звернутися спочатку до адміністрації універмагу з письмовою претензією. Крім того, суддя пояснив Кузьменко, що після того, як він звернеться з претензією до універмагу і в разі якщо йому знову відмовлять у задоволенні вимог, то він повинний звернутися до суду за місцем знаходження універмагу "Харків", а не за своїм місцем проживання. До позовної заяви повинна бути прикладена квитанція про сплату державного мита в розмірі 5 % вартості костюма і черевик.

1. Чи правильно діяв суддя?

2. Назвіть підстави, за якими суддя має право відмовити в прийнятті позовної заяви.

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний кодекс України.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України.
 4. Закон України "Про захист прав споживачів".
 5. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993. “Про державне мито”.
 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України  „Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” від 12 квітня 1996 р. №5 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98 )
 7. Кройтор В.А. Защита  прав потребителей. - Харьков: АО "Бизнес Информ", 1996.
 8. Бородин М., Кройтор В.А. Судебные и арбитражные расходы. - Харьков: АО "Бизнес Информ", 1998.

 

Завдання 3

Лесков перебував у шлюбі з Лесковою з 1989 р., від якого є четверо дітей: три доньки і син. В 2000 р. шлюб було розірвано. Рішенням місцевого суду з Лескова (за його згодою) на користь Лескової були стягнуті аліменти на всіх чотирьох дітей в розмірі половини заробітку. Лесков звернувся з позовом до суду про зменшення розміру аліментів, оскільки син проживає з ним.

Складіть проект позовної заяви від імені Лєскова про зменшення розміру аліментів. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішення завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Сімейний кодекс України.
 4.  Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юр свит, 2005.
 5.  Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справами. Науково-практичний посібник. Серія „Практика і закон”. – Харків: Юр свит, 2006.
 6.  Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 4 (Г, 3, Е, Л, Р, С, Ц, X)

Завдання 1

Геращенко П.І. звернулася до місцевого суду із позовом до Геращенко І.С. про визнання таким, що втратив право на житлове помешкання. Вона зазначила, що спірною є 3-х кімнатна квартира № 8 в б. № 253, по вул. Салтовське шосе в м.Харкові. Квартира належить місцевим Радам. Відповідач - колишній чоловік, у житловому помешканні не мешкає більше 1 року. Шлюб у них розірваний. Крім її і відповідача в квартирі прописані їхні діти: дочка - Ганна 1986 року народження; син - Анатолій 1988 року народження; син відповідача від другого шлюбу Кирил 1994 року народження.

Відповідач проти позову заперечував. Він просив залучити до участі в справі виконком Московської районної Ради м. Харкова, власника квартири і його другу жінку Пилипенко О.В., яка в судовому процесі буде представляти інтереси неповнолітнього сина Кирила.

1. Чи підлягає клопотання відповідача задоволенню?

2. Визначте процесуальне положення всіх учасників процесу і їхні процесуальні права та обов'язки.

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Житловий кодекс України.
 4. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.
 5. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України" від 12 квітня 1985 р. № 2 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 10 березня 1989 р. № 2 , від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15.
 6. Комаров В.В.,   Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.
 7. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора у цивільному судочинстві. – Х., 1991.
 8. Сибилев Д.М. Вступление третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, в гражданское дело // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1997. - № 4.
 9. Сибилев Д.М. Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве. – Харьков: «Легас», 2001.

 

Завдання 2

Герасименко Л.Г. звернувся до місцевого суду м. Чугуєва Харківської області з позовом до Петрова Ю.М. про стягнення 500 доларів США, переданих останньому за договором позики. У своїй позовній заяві він зазначив, що Петров Ю.М. є його родичем і він йому завжди довіряв, тому не наполягав на видачі останнім розписки.

У судовому засіданні Герасименко Л.Г. заявив клопотання про прийняття і прослуховування магнітофонного запису в якості доказу договору позики. За словами Герасименко Л.Г., на магнітофонній стрічці була записана розмова про передачу грошей під час укладання угоди і Петров Ю.М. називав конкретний термін повернення грошей.

Відповідач Петров Ю.М. позову не визнав і заперечував проти прослуховування звукозапису.

1. Чи підлягає клопотання Герасименко Л.Г. задоволенню?

2. Дайте визначення судових доказів.

3. Чи можна розглядати фонограму в якості доказу у справі?

4. Розкрийте зміст правил належності  доказів і допустимості засобів доказування.

 

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний кодекс України.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України.
 4. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.
 5. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.
 6. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.
 7. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. д. ю. н., проф. И.В. Решетниковой. – М.: Издательство НОРМА, 2004. – 480с.
 8. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

До місцевого суду Фрунзенського району м.Харкова звернувся гр. Петренко Микола Іванович, що мешкає в м. Харкові по вул. Героїв Сталінграда 135 кв.18, з позовною заявою про стягнення збитків заподіяних його майну 18 грудня 2005 р. внаслідок затоплення його квартири сусідом – Нестеренко Олегом Васильовичем, що мешкає у тому ж домі в кв. 22, поверхом вище.

До позовної заяви він додав акт ЖЕКу згідно до якого матеріальні збитки заподіяні його майну складають 3.800 грн.

Складіть проект позовної заяви Петренко М.І. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Цивільний процесуальний кодекс України.

     4. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Завдання для студентів, які вивчають дисципліну

на протязі двох семестрів

Варіант 1 (А, Д, І, Н, Т, Ч, Ю)

Завдання 1

       Київський райвиконком м. Харкова звернувся до суду з позовом до гр. Іванова О.Г. про визнання таким, що втратив право користування житловим приміщенням та виселення. В позовній заяві було зазначено, що Іванов О.Г. мешкає в кв.79 по вул. Героїв Праці, буд.12 з дружиною та двома неповнолітніми дітьми: сином Дмитрієв 15 років та донькою Кариною 7років. Рік тому рішенням Київського районного суду м. Харкова за гр. Івановим О.Г. визнано право користування квартирою №99 у тому ж домі, яка залишилась після смерті його матері . Але й досі, Іванов О.Г. зберігає за собою реєстрацію в кв.№79 і продовжує користуватися нею.

1. Визначте склад осіб, які беруть участь у справі.

2. Що таке процесуальна співучасть?

3. Які існують види співучасті?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Житловий кодекс України.
 4. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.
 5. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України" від 12 квітня 1985 р. № 2 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 10 березня 1989 р. № 2 , від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15
 6. Боннер А.Т.  Соотношение инициативы и активности сторон и суда в гражданском судопроизводстве // Сов. гос-во и право. - 1983. - № 8.
 7. Комаров В.В.,   Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.
 8. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора у цивільному судочинстві. – Х., 1991.

 

Завдання 2

       Гр-ка Стеценко В.С. пред’явила позов до гр-на Коваленко Г.Д. про встановлення батьківства і стягнення аліментів на доньку Євгенію, 2003 р.н. і просила задовольнити її вимоги, посилаючись на те, що була з відповідачем у близьких стосунках, більше року він приходив до неї в гуртожиток, що можуть підтвердити її подруги Воронова К.О. та Дерев’янко Г.Р. згідно висновку судово-акушерської експертизи вона завагітніла в період зустріч з відповідачем, а згідно висновку судово-біологічної  експертизи батьківство відповідача по відношенню до її дитини не виключається. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що хоча і був з позивачкою у близьких стосунках, але батьком бути не міг, оскільки в момент запліднення знаходився у відрядженні в м. Уренгой на півночі Росії.

1.Які факти підлягають доказуванню?

2. Які факти повинні доказувати кожна з сторін?

3. Які засоби доказування можуть бути використані по даній справі?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Сімейний кодекс України.
 4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. д. ю. н., проф. И.В. Решетниковой. – М.: Издательство НОРМА, 2004. – 480с.
 5. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.
 6. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.
 7. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

До місцевого суду звернулась громадянка Єлагіна В.О. з позовною заявою до свого колишнього чоловіка Єлагіна В.В. про стягнення заборгованості по аліментам на утримання їх неповнолітньої доньки Олени. Суддя залишив позовну заяву без руху, про що виніс ухвалу. В ухвалі він зазначив, що позовну заяву подано з порушенням статей 119, 120 ЦПК України, а саме: позовну заяву виконано рукописним текстом та російською мовою, не вказано термін, з якого ця заборгованість виникла, до позовної заяви не додано документ, що свідчить про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

 1. Дайте оцінку діям судді.
 2. Які процесуальні норми було порушено?
 3. Складіть проект позовної заяви від імені Єлагіної В.О. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Сімейний кодекс України.
 4. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юр свит, 2005.
 5. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. - № 6. – С.73-74.
 6. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000. - № 2.
 7. Кройтор В.А. Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – Т.3. - №1.
 8. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 2 (Б, Є, Й, О, У, Ш, Я)

Завдання 1

Калинина М.Є звернулася до місцевого суду з позовом до своєї подруги Соколової В.О. про повернення DVD плеєра, який вона їй дала в тимчасове користування. Про це дізнався її колишній чоловік Калинин Ю.М. і просив допустити його до участі у справі в якості третьої особи, посилаючись на те, що DVD плеєр належить йому на праві особистої власності, оскільки був подарований йому на день народження ще під час шлюбу з гр. Калининою М.Є. Оскільки після розірвання шлюбу поділу майна між ними не було, то плеєр залишився у гр. Калининої М.Є. суд клопотання Калинина Ю.М. задовольнив, допустивши його до участі у справі як третю особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору. У попередньому судовому засіданні відповідачка Соколова В.О. позов визнала і на цій підставі суд закрив провадження у справі.

1. Чи правильні дії суду?

2. Який порядок вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору?

3. Які процесуальні наслідки закриття провадження у справі для третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Сибилев Д.М. Вступление третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, в гражданское дело // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1997. - № 4.
 4. Сибилев Д.М. Третьи лица в гражданском судопроизводстве // Пробл. совершенствования укр. законодательства и повышения эффективности правоприменительной деятельности. – Харьков, 1997.
 5. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, в цивільних справах, що виникають з трудових правовідносин // Підприємство і право. – К., 1998.
 6. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1998.
 7. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. – 2005. - №3.

Завдання 2

Під час розгляду справи місцевим судом Зарічного району м. Суми за позовом громадянина Корюшко до ТОВ «Горобина» про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок вживання неякісної горілки, позивачем було заявлено клопотання про призначення товарознавчої експертизи. Суд задовольнив клопотання позивача. При визначенні об’єкта експертизи виникла необхідність відбору експертних зразків.

 1. Хто з учасників цивільного процесу повинен виконати вищеназвану функцію?
 2. Які питання необхідно поставити на вирішення експерта?
 3. Розкрийте процесуальний порядок призначення експертизи.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.
 4. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.
 5. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

До місцевого суду Фрунзенського району м.Харкова звернувся гр. Петренко Микола Іванович, що мешкає в м. Харкові по вул. Героїв Сталінграда 135 кв.18, з позовною заявою про стягнення збитків заподіяних його майну 18 грудня 2005 р. внаслідок затоплення його квартири сусідом – Нестеренко Олегом Васильовичем, що мешкає у тому ж домі в кв. 22, поверхом вище.

До позовної заяви він додав акт ЖЕКу згідно до якого матеріальні збитки заподіяні його майну складають 3.800 грн.

Складіть проект позовної заяви Петренко М.І. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

 

При вирішенні завдання необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Цивільний процесуальний кодекс України.

     4. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 3 ( В, Ж, К, М, П, Ф, Щ)

Завдання 1

Зайцев Є.М. придбав у співвласників Мельникова А.Н. та Литвинова О.І торгівельне місце на Центральному ринку м. Харкова.  За письмовою угодою, Зайцев Є.М. повинен був сплатити гроші за придбане місце частками впродовж трьох місяців, але своє зобов’язання не виконав. В зв’язку з цим Мельников А.Н. та Литвинов О.І. звернулися до суду з позовом до нього про стягнення грошових коштів.

 1. Визначте процесуальне становище всіх учасників цих правовідносин.
 2. Що таке процесуальна співучасть?
 3. Дайте характеристику обов’язковій та факультативній співучасті.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Цивільний кодекс України.
 4. Боннер А.Т.  Соотношение инициативы и активности сторон и суда в гражданском судопроизводстве // Сов. гос-во и право. - 1983. - № 8.
 5. Комаров В.В.,   Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.

 

Завдання 2

Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє неповнолітніх дітей 7 і 10 років. В заяві також було зазначено, що ніяких доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази.

Суддя направив Соколовій листа, у якому дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.

 1. Дайте правову оцінку даній ситуації.
 2. Чи правильні дії судді?
 3. Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.
 4. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

Сорокіна А.П. звернулася до місцевого суду Московського району суду м. Харкова з позовом до Іванова Д.П. про захист її авторського права. В обґрунтування позову вона посилалася на те, що відповідач - редактор газети "Харківський вісник", опублікував її статтю, змінивши заголовок, вилучив більшу частину авторського тексту, а також доповнив статтю своїм текстом та коментарем від редакції. Рішенням місцевого в задоволенні позову було відмовлено. Апеляційний суд Харківської області скасував рішення місцевого суду, вказавши, зокрема, на необхідність притягнення до участі в справі редакції газети.

1. Чи правильні дії суду?

2.Яким повинно бути процесуальне положення газети у випадку притягнення до справи?

3. Складіть проект позовної заяви від імені Сорокіної А.П. необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Цивільний кодекс України
 4. Закон України "Про авторське право та суміжні права" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64.
 5. Закон України "Про видавничу справу” // Відомості Верховного Ради України - 1997. - № 32. - Ст.206.
 6. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9

 

Варіант 4 (Г, 3, Е, Л, Р, С, Ц, X)

Завдання 1

В травні 2006 року громадянин Іванов, мешканець с. Токарі-Бережки Лебединського району Сумської області відпочивав з друзями на березі ставка. Роздягнувшись, він пірнув у воду і не виринув. Всі розшуки, в т.ч. розшуки його тіла на дні ставка командою водолазів, результату не дали.

В жовтні 2006 р. його дружина вирішила звернутися до суду з заявою про визнання чоловіка безвісно відсутнім.

 1. Чи підлягає дана заява розгляду в суді?
 2. Якому суду підсудна дана справа?
 3. Судом в якому складі вона буде слухатись?
 4.  Який, на вашу думку, в наведеному прикладі застосовується вид підсудності?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.
 4. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999.

Завдання 2

Громадянка Фесенко придбала на речовому ринку пару зимових чобіт. Торгове місце, на якому було придбане взуття, належало ПП Лук’янченко. Продавець Карпова, що працює в ПП Лук’янченко за трудовою угодою, чек на придбане взуття покупцеві не видала. Придбаний товар виявився неналежної якості, і Фесенко звернулася до суду з позовом до ПП про розірвання договору купівлі-продажу і відшкодування збитків, завданих продажем неякісного взуття.

Задовольнивши клопотання позивачки, суд викликав продавця Карпову для дачі показань по справі в якості свідка. Карпова відмовилась давати показання , аргументуючи відмову тим, що однією з умов трудового договору між нею і ПП Лук’янченко було її зобов’язання зберігати в таємниці відомості, що стали їй відомі у зв’язку з її службовим становищем.

 1. Дайте правову оцінку даній ситуації.
 2. Чи підлягає Карпова допиту як свідок?
 3. Розкрийте процесуальний порядок допиту свідків.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

Вироком суду громадянку Гриненко І.І. було засуджено до позбавлення волі з конфіскацією майна. Цим вироком також вирішено цивільний позов АТП – 21205, на користь якого з Гриненко І.І. було стягнено 7 тис. грн. Чоловік засудженої Гриненко В.О. звернувся до суду з позовом про виключення з опису (арешту) телевізора та піаніно. В позовній заяві він зазначив, що ці речі належать йому на праві особистої власності, так як були придбані ще до шлюбу.

Суд відмовив в прийнятті позовної заяви через те, що у вироку суду було зазначено про конфіскацію усього майна.

 1. Чи правильно вчинив суддя?
 2.  Визначить склад осіб по цій справі.
 3.  Чи зміниться склад осіб, якщо у вироку суду буде вказано тільки те, що на телевізор та піаніно звернено стягнення про відшкодування шкоди, заподіяної злочином?
 4. Складіть проект позовної заяви від імені Гриненко В.О. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

 1. Конституцію України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про виключення майна з опису" від 27 серпня 1976 р. № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 30 червня 1978 р. № 5, від 30 березня 1984 р. № 3, від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15.
 4. Бородін М.М. Позовна форма захисту права в судочинстві про виключення майна від арешту // Право України. - 1992. - № 2.
 5. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. – 1999. - № 7.
 6. Кузьменко С.Г., Кройтор В.А. Иски об освобождении имущества из-под ареста: научно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2003. - 272 с.
 7. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.
 

Методичні вказівки до написання курсових робіт

 

Курсова робота з цивільного процесу  є однією з форм самостійної роботи студента, що сприяє більш поглибленому вивченню навчального матеріалу, придбанню необхідного для майбутньої практичної діяльності досвіду застосування чинного законодавства, прийняття рішень при розгляді і вирішенні конкретних цивільних справ.

При написанні курсової роботи студенти повинні керуватися методичними вказівками до відповідної теми. По кожній темі курсової роботи вказано приблизний план, нормативний матеріал, спеціальна і монографічна література. Питання, передбачені планом, повинні бути обов'язково висвітлені, а рекомендований нормативний матеріал і інші джерела використані. Запропонований перелік літератури необхідно розглядати як необхідний мінімум, і за можливістю необхідно використовувати й інші матеріали.

Оскільки Конституція України має найвищу юридичну чинність, а її норми є нормами прямої дії, це ставить за обов'язок судам при розгляді конкретних справ керуватися насамперед нормами Конституції України. Відповідно вивчення й освітлення питань, зазначених у плані повинно починатися з аналізу положень Конституції України.

Особливо високі вимоги пред’являються до аналізу процесуального законодавства. У курсовій роботі необхідно показати знання прийомів і засобів тлумачення норм права; на цій основі розкрити зміст чинного законодавства і зробити висновки про його застосування.

Істотна особливість курсової роботи з цивільного процесу - обов'язкове використання при її написанні не тільки спеціальної літератури, але й матеріалів судової практики. Особливу увагу слід приділити постановам Пленуму Верховного Суду України, де містяться важливі роз'яснення з питань тлумачення і застосування чинного матеріального і процесуального законодавства. У курсовій роботі обов'язково повинна знайти своє висвітлення, крім керівних вказівок, і судова практика по конкретних справах. При цьому може бути використана практика вирішення цивільних справ юрисдикційними органами на місцях або матеріали судової практики, опубліковані в таких спеціальних виданнях, як “Вісник Верховного Суду України”, "Право України", "Юридическая практика" та інш. Слід зазначити, що підбір матеріалів судової практики міститься також у відповідних збірниках "Бюлетень законодавства і юридичної практики" (1995, № 2-3). Приклади із судової практики повинні викладатися лаконічно і мати відношення до процесуальних ситуацій, що описуються в курсовій роботі.

Курсова робота повинна носити самостійний і творчий характер, свідчити про вміння робити узагальнення і на підставі цього - правильні висновки. Неприпустимо переписування або використання тільки одного з рекомендованих джерел.

У практичній діяльності юристу доводиться складати різноманітні процесуальні та інші документи. У цьому зв'язку важливою вимогою, що пред’являється до роботи, є її оформлення і стиль викладання. Робота повинна бути написана грамотно і розбірливо. У підрядкових примітках до тексту обов'язково треба зазначати використану літературу, а наприкінці  роботи її список. Загальний обсяг роботи повинен знаходитися в межах 23-24 сторінок формату А-4.

Курсова   робота здається на факультет, а потім потрапляє на кафедру,   яка організовує її рецензування і захист. Допущена до захисту курсова робота підлягає усному підтвердженню в процесі її захисту, в ході якого обов'язково повинні бути викладені питання, що містяться в рецензії. За результатами захисту роботи виставляється відповідна оцінка.

Курсова робота виконується за одним з шести варіантів у наступному обов'язковому порядку з числа тем, запропонованих нижче, з урахуванням можливості ознайомлення зі спеціальною літературою і нормативними актами.

 Студенти, прізвища яких починаються на букви:

=>" І, Н, Т, Ч, Ю" – виконують роботу з тем 1, 6, 11;

=>"Б, О, У, Ш, Я" – виконують роботу з тем  2, 7, 17;

=>"В, К, Ф, Щ" – виконують роботу з тем 3, 8, 18;

=>"Г, 3, Л, Ц, X" – виконують роботу з тем  4, 14, 19;

=>"Д, Є, Ж, Е, С" – виконують роботу з тем  10, 15, 20;

=>"А, Й, П, Р, М" – виконують роботу з тем 5, 9, 12,13, 16.

 Роботи, виконані з порушенням зазначеного порядку, на рецензію прийматися не повинні.

 

 

Тема 1. Судовий захист прав і законних інтересів громадян і організацій

(І, Н, Т, Ч, Ю)

1. Проблеми судової влади в правовій демократичній державі.

2. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій.

3. Судова форма захисту прав і законних інтересів громадян і організацій.

4. Сучасне поняття правосуддя в цивільних справах.

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради. –  2004.- N 40-41, 42. - Cт.492 (з наступними змінами і доповненнями)
 3. Закон України „Про судоустрій України” // Відомості Верховної Ради. -  2002. - N 27-28. - Cт.180 (з наступними змінами і доповненнями)
 4. Закон України „Про статус суддів”// Відомості Верховної Ради. – 1993. - N 8. - Ст.56 (з наступними змінами і доповненнями)
 5. Закон України "Про Конституційний суд України"// Відомості Верховної Ради України 1996. -  № 49 - Ст. 272.
 6. Закон України „Про третейські суди”// Відомості Верховної Ради. – 2004. - N 35. - Ст.412 (з наступними змінами і доповненнями)
 7. Закон України „Про нотаріат” // Відомості Верховної Ради. -  1993. - N 39. - Ст.383 (з наступними змінами і доповненнями)
 8. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9 // Вісник Верховного Суду України. - 1996.-  № 2.
 9. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про посилення судового захисту прав та свобод людини та громадянина" від    30 травня 1997 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. -1997. -  № 2.
 10. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. законодавства і юрид. практики України.-  1995. -  № 1.

Список літератури

 1. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. - №12.
 2. Комаров В.В. Предмет цивільного процесуального права. – Х., 1992.
 3. Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України. - 1996. - № 1. - С. 31-36.
 4. Онопенко В., Кройтор В. Защита прав граждан в связи с разроботкой нового гражданского и гражданско-процессуального законодательства // Бизнес Информ. - 1994. - № 21.
 5. Сахнова Д.В. Реформа гражданского процесса: проблемы и перспективы // Гос-во и право. - 1997. - № 9. - С.50-56.
 6. Сульженко Ю. Форми і способи захисту суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів // Право України. – 2005. - №12
 7. Шевчук П.І., Кривенко В.В., Ярема А.Г. Проблеми судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 1. - С. 36-38.

 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

(Б, О, У, Ш, Я)

 1. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення.
 2. Система принципів цивільного процесуального права.
 3. Загально-правові і міжгалузеві принципи.
 4. Специфічні принципи цивільного процесуального  права  (диспозитивність, змагальність, процесуальна рівноправність сторін).

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2004. - N 40-41, 42. - Ст.492 (з наступними змінами і доповненнями)
 3. Закон України „Про судоустрій України” // Відомості Верховної Ради. – 2002. - N 27-28. - Ст.180. (з наступними змінами і доповненнями)
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції” від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. законодавства і юрид. практики України. 1995.№ 1.

Список літератури

 1. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. - № 6. – С.73-74.
 2. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987.
 3. Бортнік О.Г.  Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26.
 4. Григор’єва Л.І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - № 4. – С.5-9.
 5. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000. - № 2.
 6. Кройтор В.А. Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – Т.3. - №1.
 7. Кройтор В.А., Степаненко Т.В.  Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблема доступу до правосуддя // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. - №1(2).
 8. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Х., 1995.
 9. Папкова О.А. Принципы гражданского процесса в государствах-членах Европейского союза // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2000. - №3. – С. 62.
 10. Стефаник В.С., Лукашкова Н.П. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 2. – С.36.38.
 11. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. – М., 1990.
 12. Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3.
 13. Тимченко Г. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі // Право України. – 2005. - №5.
 14. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України.–1999. - № 6.
 15. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №4.
 16. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.
 17. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №1. – С.30.
 18. Ясинок М.М. Розвиток принципів усності, безпосередності та безперервності процесу: історико-правовий аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. - №2.
 19. Ясинок М.М., Кройтор В.А. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному  судочинстві: Монографія. – Х.: Еспада, 2007. – 152с.

 

Тема 3. Принцип диспозитивності в цивільному процесуальному праві України

(В, К, Ф, Щ)

1. Поняття принципу диспозитивності і його значення.

2. Зв'язок принципу диспозитивності з іншими принципами цивільного процесуального права.

3. Прояв принципу диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства.

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. эаконодавства  і  юрид. практики України. - 1995. - № 1.

 

Список літератури

 1. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987.
 2. Бортнік О.Г.  Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26.
 3. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. – М., 1990.
 4. Шишкін В. Диспозитивність – принцип  судочинства // Право України. -1999. - № 6.
 5. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.

 

Тема 4. Принцип змагальності в цивільному процесуальному праві України

(Г, З, Л, Ц, Х)

1. Поняття принципу змагальності і його значення.

2. Зв'язок принципу змагальності з іншими принципами цивільного процесуального права (законності, об'єктивної істини, диспозитивності й ін.).

3. Зміст принципу змагальності в різних стадіях цивільного судочинства.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13.  // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

 1. Беспалов А., Арапов Н. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве // Сов. юстиция. - 1976. - № 6.
 2. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві. Автореф. … канд. юрид. наук. - X., 1995.
 3. Мамницкий В.Ю. Полномочия суда по обеспечению состязательности сторон в гражданском судопроизводстве // Нова Конституція  України: Пробл. вдосконалення законодавства: Тематичний зб. наук. праць. – Харків, 1997.
 4. Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. - 1999. - № 9.
 5. Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3.
 6. Тимченко Г. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі // Право України. – 2005. - №5.
 7. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №4.
 8. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.
 9. Шишкін В. Змагальність – принцип  судочинства в демократичному суспільстві // Право України. -1999. - №12.

 

Тема 5.  Сторони в цивільному процесі

(А, Й, П, Р, М)

1. Поняття сторін у позовному провадженні. Процесуальні права та обов'язки сторін.

2. Процесуальна співучасть і її види.

3. Неналежна сторона.

4. Процесуальне правонаступництво.

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" від 27 березня 1992 р. № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 8 липня 1994 р. № 7,  від 30 вересня 1994 р. № 11 та від 25 травня 1998р. №15.
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про виключення майна з опису" від 27 серпня 1976 р. № 6. із змінами, внесеними постановами Пленуму від 30 червня 1978 р. № 5, від 30 березня 1984 р. № 3 , від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.
 5. Постанова Президії Київського обласного суду від 16 січня 1997 р. // Вісник Верховного Суду України. 1997. № 2.

 

Список літератури

 1. Бігун В. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність іноземних осіб // Право України. - 1999. - № 10.
 2. Боннер А.Т.  Соотношение инициативы и активности сторон и суда в гражданском судопроизводстве // Сов. гос-во и право. - 1983. - № 8.
 3. Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика гражданского судопроизводства. – Х., 1978.
 4.  Комаров В.В.,   Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. -  Київ, 1991.
 5. Кройтор В., Басенко А.  Bona vacantia // Бизнес-Информ. - 1995. - №№ 41, 42.
 6. Шакарян   М.С. Субъекты   советского   гражданского процессуального права. - М., 1970.

 

 

Тема 6. Треті особи в цивільному процесі

( І, Н, Т, Ч, Ю)

1. Поняття третіх осіб у цивільному процесі. Види третіх осіб.

2. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги.

3. Треті особи, що не  заявляють самостійних вимог.

Нормативний матеріал. Судова практика.

 1. Цивільний процесуальний кодекс України.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 року № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 8 липня 1994 року № 7 та від 30 вересня 1994 р. № 11. // Бюл. законодавства і юрид. практика України. 1995. № 1.

 

Список літератури

 1. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора у цивільному судочинстві. – Х., 1991.
 2. Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право України. - 1997. - № 11.
 3. Сибилев Д.М. Вступление третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, в гражданское дело // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1997. - № 4.
 4. Сибилев Д.М. Третьи лица в гражданском судопроизводстве // Пробл. совершенствования укр. законодательства и повышения эффективности правоприменительной деятельности. – Харьков, 1997.
 5. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, в цивільних справах, що виникають з трудових правовідносин // Підприємство і право. – К., 1998.
 6. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1998.
 7. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. – 2005. - №3.
 8. Щеглов В.Н. Субъекты  в гражданском процессе.- Томск, 1979.

 

Тема 7.  Участь у  цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

(Б, О, У, Ш, Я)

1. Загальна характеристика участі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, при розгляді в судах цивільних справ.

2. Підстави і форми участі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб,  в суді першої інстанції.

3. Процесуальне положення органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Закон України "Про прокуратуру".

3. Цивільний процесуальний кодекс України.

4. Ухвала судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 21 травня 1997 р. // Вісник Верховного Суду України. – 1997. -  № 3. - С.22-23.

Список літератури

 1. Диордиева О. Возбуждение прокурором гражданских дел в интересах граждан // Законность. – 1998. - № 8.
 2. Пшонка В. Підвищення ефективності представництва прокуратурою інтересів громадян та держави в судах // Вісн. прокуратури. – 1999. - № 2. – С. 76-79.
 3. Руденко Н. Участие прокурора Украины в гражданском судопроизводстве // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. - № 3. – С. 32-35.
 4. Руденко Н. Представительство прокуратуры в суде: украинский вариант // Законность. – 1998. - № 7. – С. 46-50.
 5. Сапунков В.И. Процессуальные проблеми представительства прокурором интересов гражданина или государства в суде // Пробл. організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах: Зб. наук. праць. – Харків, 1998. – С. 178-183.
 6. Субботін С., Черв'яков О., Марочкін I. Представницька функція прокурора // Право України. - 1997. - № 11. - С.63-65.
 7. Радченко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. - 1997. - № 11.
 8. 16. Задніпровський О. Права прокурора у світлі нової Конституції України // Право України. - 1997. - № 1. - С.59.
 9. Косюта М. Правове регулювання представницької функції прокуратури // Право України. - 1997. - № 12. - С.53-57.
 10. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі: окремі аспекти // Право України. - 1999. - № 11.
 11. Шумський П. Представництво прокурора в суді // Право України. – 1998. - № 2. – С. 24-27.
 12. Радченко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. 1997. № 11.

 

Тема 8. Представництво в суді

(В, К, Ф, Щ)

1. Поняття і значення інституту представництва в суді.

2. Види судового представництва.

3. Повноваження представника в суді.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13

Список літератури

 1. Атамась Т. Функції адвоката у цивільному судочинстві // Право України. - 1997. - № 6. - С.63-64.
 2. Борисова Е.А., Коваленко Г.В. Доверенность на ведение дел в суде: отдельные вопросы правового регулирования // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1999. - № 3. – С. 50-61.
 3. Логінова С. Якою бути адвокатурі в Україні // Право України. - 1997. - № 8.
 4. Павлуник І. Особливості участі адвоката у цивільному процесі // Право України. - 1999. - № 9.
 5. Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України // Право України. - 1999. - № 4.
 6. Штефан М.Й. и др. Представительство граждан в суде. - К., 1991.
 7. Яновська О. Система гарантій адвокатської діяльності – крок до  громадянського суспільства // Право України. - 1996. - № 3.
 8. Ясинок М.М., Кройтор В.А., Логвиненко М.І. Представництво як міжгалузевий інститут. Монографія. – Суми: видавничо-виробниче підприємство “Мрія-1”, 2007.

 

Тема 9. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

(А, Й, П, Р, М)

1. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

2. Цивільна юрисдикція судів.  

3. Поняття підсудності. Види підсудності. Наслідки порушення правил підсудності.

Нормативний матеріал. Судова практика

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України
 3. Сімейний кодекс України
 4. Кодекс адміністративного судочинства України
 5. Господарський процесуальний кодекс України
 6. Закон України „Про судоустрій України”
 7. Закон України „Про Конституційний Суд України”
 8. Указ Президента України від 20 серпня 2001 року №641/2001  Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів // Офіційний вісник України вiд 07.09.2001 - 2001 р., № 34, стор. 35, стаття 1580 (з наступними змінами і доповненнями)
 9. Про практику застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. // Бюл. Законодавства і юрид. практики України. – 1999. - № 5.

 

Список літератури

 1. Бородін М., Гнатенко А. Цивільно-правові спори про угоди // Право України. - 1997. - № 5.
 2. Бігун В. Підсудність цивільних справ за участю іноземного елемента // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - №4.
 3. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. - 1999. - № 7.
 4. Домбровський І.П. Розгляд судами справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності і ділової репутації та компенсацію моральної шкоди // Вісн. Верхов. Суду України. – 1998. - № 2.
 5. Кузьменко С. Подальші перспективи розвитку інституту підвідомчості // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №8.
 6. Протас И., Шишка Р., Кройтор В. Если гражданину причинён ущерб незаконными  действиями государственных органов // Бизнес Информ. - 1995. - № 25-25.
 7. Тимченко  П.М. Подведомственность – институт гражданского процессуального права // Пробл. законності. – 1999. - № 39.
 8. Тимченко П.М. Проблеми судової підвідомчості: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 2000.
 9. Филановский В.А.Понятие подведомственности в российском процессуальном законодательстве // Правоведение. – 2001. - №6.

 

Тема 10. Позов

(Д, Є, Ж, Е, С)

 1. Право на судовий захист. Поняття і сутність позовного провадження.
 2. Поняття позову.
 3. Елементи позову
 4. Види позовів.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.

 

Список літератури

 1. Добровольский А.А., Иванова С.А.  Основные проблемы исковой формы защиты права. - М., 1989.
 2. Зайцев И.М. Функции иска в судопроизводстве // Государство и право. – 1996. - №7.
 3. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. –  4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.
 4. Осокина Г.Л. Понятие, виды и значение тождества иска (исков) // Рос. юстиция. – 1999. - № 3. – С. 22-23.
 5. Осокина Г.Л. Чьи права защищаются косвенными исками? // Рос. юстиция. – 1999. - № 10. – С. 18-19.
 6. Пушкарь Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. Львов, 1982.
 7. Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. – Томск, 1987.
 8. Ярков В.В. Новые формы защиты в гражданском процессе (групповые и косвенные иски) // Государство и право. – 1999. - № 9. – С. 32-40.

     

Тема 11. Докази і засоби доказування в цивільному процесі

(І, Н, Т, Ч, Ю)

 

 1. Поняття і класифікація доказів.
 2. Предмет доказування.
 3. Обов’язки доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування.
 4. Засоби доказування. 

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення" від 29 грудня  1976р. № 11 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 24 квітня 1981 № 4 та від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" від 30 травня 1997 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.

4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. // Від. Верхов. Ради України. – 1994. - № 28. – С. 232.

Список літератури

 1. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.
 2. Влащенко А. Генетичну дактилоскопію використовувати в цивільних справах // Рад. право. - 1990. - № 2.
 3. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.
 4. Кравченко В. Тактика цивільного процесу: доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. -№11.
 5. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. – Екатеринбург, 1997.
 6. Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. -  М., 1982.                         
 7. Тихиня В.Г. Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском судопроизводстве. - Минск, 1983.
 8.  Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.
 9. Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №6.
 10. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №8

 

Тема 12. Належність доказів і допустимість засобів доказування

(А, Й, П, Р, М)

 1. Поняття судових доказів.
 2. Правило належності доказів і його значення.
 3. Допустимість засобів доказування. Значення правила про допустимість засобів доказування.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

 1. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. – Екатеринбург, 1997.
 2. Треушников М.К.  Вопросы теории доказательств в гражданском  судопроизводстве // Вестник Моск. ун-та. Серия ІІ. Право. - 1984. - № 3.
 3. Треушников М.К. Доказательства и доказывания в советском гражданском процессе. - М., 1982.
 4. Треушников М.К. Оценка отдельных видов доказательств по гражданским делам // Сов. юстиция. - 1985. - № 1.
 5. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в советском гражданском  процессе. - М., 1981.
 6. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Тема 13. Судовий розгляд

(А, Й, П, Р, М)

1. Судовий розгляд як основна стадія цивільного судочинства.

2. Загальна характеристика окремих частин судового засідання.

3. Підстави і наслідки відкладення і зупинення провадження у справі. Закінчення справи без винесення судового рішення.

5. Поняття та особливості заочного розгляду справи.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995.-  № 1.

Список літератури

 1. Бородін М.М., Гнатенко А.В. Цивільно-правові спори про угоди // Право України. -1997. - № 3.
 2. Жуйков В.М. О новеллах в гражданском процессуальном праве. - М., 1996.
 3. Муравьева А.С. Проблемы судебного разбирательства // Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. - Л., 1979.
 4. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. - №5.
 5. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / Под ред. Треушникова. М.К.- М., 1987.     
 6. Пушкарь Е. Исковое судопроизводство  в советском гражданском  процессе. – Львов, 1978.
 7. Шевчук П.І. Заочне рішення в цивільній справі // Вісник Верховного Суду України. – 1998. - №3.
 8. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 

Тема 14. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

(Г, З, Л, Ц, Х)

 1. Поняття та види судових рішень. Суть судового рішення
 2. Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду.
 3. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.
 4. Заочне рішення.

Нормативний матеріал. Судова практика

1.  Цивільний процесуальний кодекс України.

2.  Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення" від 29 грудня 1976 р. № 11 із змінами внесеними постановами Пленуму від 24 квітня 1981 р. № 4 та від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список  літератури

 1. Зайцев М.И.  Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. - Саратов, 1985.
 2. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. - №5.
 3. Маляренко В.Т. Обов’язковість рішень суду, як одна  з основних конституційних засад судочинства // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 3.
 4. Решетняк В.И. Постановления суда первой инстанции по гражданским делам. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1996.
 5. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України. – 2001. - №3.
 6. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 

Тема 15. Судовий наказ

(Д, Є, Ж, Е, С)

 1. Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги за якими може бути виданий судовий наказ.
 2. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.
 3. Зміст судового наказу.

 

Нормативний матеріал

Цивільний процесуальний кодекс України

 

Література

 1. Сисоєв Д. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь // Право України. – 2003. - №8.
 2. Щербак С. Новшества для тех, кто „при исполнении” // Юридическая практика. – 2005. - №10 (376)
 3. Черемин М.А. Приказное производство в российском процессе. – М.: Городець, 2001. – 172с.
 4. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 

Тема 16. Провадження по встановленню фактів, що мають юридичне значення

(А, Й, П, Р, М)

1. Окреме провадження в цивільному процесі.

2. Компетенція суду щодо розгляду справ по встановленню юридичних фактів.

3. Процесуальний порядок розгляду справ по встановленню юридичних фактів.                      

4. Відмінність провадження по встановленню юридичних фактів від провадження за позовами про визнання та від нотаріального засвідчення безспірних фактів.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" від 31 березня 1995 р. № 5 // Правовісник. - 1996. - № 1.

Список літератури

 1. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов,  имеющих юридическое значение. - Свердловск, 1987.
 2. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. пособие. – Симферополь, 1998.
 3. Светличная Г.А. Лица, участвующие в делах особого проиводства // Проблемы соц. законности. - 1989. Вып. 94.
 4. Світлична Г.О. Підготовка до судового розгляду справ окремого провадження: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1997.
 5. Ломанова Н.П. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений в особом  производстве. Теория и практика // Сов. гос. и право. - 1987. - № 7.
 6. Петренко В. Большее внимание рассмотрению дел об установлении юридических фактов // Сов. право. - 1986. - № 2.
 7. Трубников П.Я. Судебное рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение // Сов. гос. и  право. - 1985. - № 11.
 8. Фурса С. Участь заінтересованих осіб у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Право України. - 1997. - №2.
 9. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999. – 309с.

 

Тема 17. Визнання фізичної особи обмежено дієздатною та недієздатною

(Б, О, У, Ш, Я)

 

1. Поняття окремого провадження і його відмінність від позовного та наказного проваджень.

2. Підстави для визнання фізичної особи обмежено дієздатною.

3. Підстави для визнання фізичної особи недієздатною.

4. Процесуальний порядок і особливості розгляду в судах справ про визнання громадянина обмежено дієздатним і недієздатним.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним" від 28 березня 1972 р. № 3 із змінами,  внесеними постановами  Пленуму від 29 листопада 1997 р. № 13, від 24 квітня 1981 р. № 4, від 30 березня 1984 р. № 3 та від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

1. Авилина И.  Основания ограничения дееспособности // Соц. законность.- 1987. - № 9.

2. Воронов В., Меренкова Л. Подготовка дел к судебному разбирательству о признании граждан недееспособными // Сов. юстиция. – 1984. - № 7.

3. Жидкевич Л., Лутченко Ю. Ограничение дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками // Соц. законность. - 1984. - № 8.

4. Зензин А., Невзгородина Е. Расширить основания ограничения дееспособности граждан // Соц. законность. - 1987. - № 5.

5. Зубанова Л., Лутченко Ю.  Рассмотрение судами дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками // Сов. юстиция. - 1981. - № 9.

6. Комиссаров К. Особенности дел о признании граждан гражданином недееспособным или ограничено дееспособным  // Сов. юстиция. - 1980. - № 14.

7. Асмоловская С.  Ограниченная дееспособность граждан, злоупотребляющих спиртными напитками // Сов. юстиция. – 1986. - № 11.

8. Светличная Г.А.  Лица,  участвующие в делах особого производства // Проблемы соц. законности. -1989. Вып. 2.

9. Рудяков А., Ивакин В.  Рассмотрение судами дел о признании граждан недееспособными: Комментарий ГПК РСФСР // Сов. юстиция. - 1984.  - № 20.

10. Сахнова   Т.В.   Регулирование  производства  судебно-психологичной експертизы в гражданском  процессе // Правоведение. - 1986. - № 4.

11. Тимченко Р.М., Комаров В.В. Пугачева Н.Г. Процессуальные вопросы ограничения дееспособности граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками // Сов. право. – 1986.

          12. Удальцова И.В. Проблемы судебного признания гражданина ограничено дееспособным или недееспособным.-  Харьков, 1999.

 

Тема 18. Апеляційне провадження.

(В, К,Ф, Щ)

1. Загальна характеристика апеляційного провадження.

2. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду, порядок його реалізації.

3. Процесуальний порядок розгляду справи в апеляційним судом.

4. Повноваження апеляційного суду.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

Література

 1. Гусаров К. Апелляционное производство в судах гражданской юрисдикции // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №7. – С.37-40.
 2. Гусейнов Я. Апелляция изменится // Юридическая практика. – 2004. - №15(329).
 3. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №2.
 4. Кривенко В.В., Ярема А.Г. До питання про судоустрій в Україні // Вісник Верховного Суду України. 1998. № 2. - С. 11 – 14.
 5. Коваль Е.О. О некоторых вопросах обжалования судебных решений // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. - № 1. – С. 60-61.
 6. Шевчук П.І. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України // Вісник Верховного Суду України. 1998. № 2. С. 5 – 10.
 7.  Штефан М.Й. Концептуальні питання апеляційного провадження в цивільному процесі України // Вісн. Акад. правових наук України. – Харків. – 1995. - № 4.
 8. Штефан М.Й. Концептуальні положення регулювання апеляційного і касаційного провадження в новому ЦПК України // Вісн. Акад. правових наук України. – Харків. – 1994. - № 2.

 

Тема 19. Касаційне провадження

(Г, З, Л, Ц, Х)

 1. Загальна характеристика касаційного провадження.
 2. Порушення касаційного провадження.
 3. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.
 4. Повноваження суду касаційної інстанції.

 Нормативний матеріал.

Цивільний процесуальний кодекс України

Література

 1. Гузь Л.Е. методические рекомендации по практическому применению апелляционного и кассационного производства в судебной практике в свете нового законодательства. – Х.:Харьков юридический, 2001.
 2. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №2.
 3. Коваль Е.О. О некоторых вопросах обжалования судебных решений // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. - № 1. – С. 60-61.
 4. Шевчук П.І., Кривенко В.В.  Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень. – К.:Юридична книга, 2003.
 5. Штефан М.Й. Концептуальні положення регулювання апеляційного і касаційного провадження в новому ЦПК України // Вісн. Акад. правових наук України. – Харків. – 1994. - № 2.

 

Тема 20. Виконання судових рішень у цивільних справах

(Д, Є, Ж, Е, С)

 1. Загальна характеристика примусового виконання судових рішень.
 2. Рішення суду, що звертаються до примусового виконання і виконавчі документи.
 3. Повноваження суду, щодо питань виконавчого провадження.
 4. Судовий контроль за виконанням судового рішення.

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492 (з наступними змінами і доповненнями)
 3. Закон України  „Про виконавче провадження”  // Відомості Верховної Ради. – 1999. -  N 24. - Ст.207 (з наступними змінами і доповненнями)

Література

 1. Кройтор В.А., Фролов М.М., Ясинок М.М.  Виконавче провадження: Навчальний посібник. Вид. 2-е, дороб. і доп. / За ред. канд. юрид. наук, доцента В.А. Кройтора. - Харків: Эспада, 2005. – 232 с. 
 2. Кузьменко С.Г. Особливості судового розгляду та вирішення справ за позовами про звільнення майна з-під арешту: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2001. - 20 с.
 3. Кузьменко С.Г. Процесуальний порядок захисту права власності особи, майно якої піддане арешту, від незаконних дій працівників ОВС або державних виконавців при накладенні арешту на майно боржника // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. - №2. – С.295- 301.
 4. Щербак С. Новшества для тех, кто „при исполнении” // Юридическая практика. – 2005. - №10 (376)