Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Туризм

Міністерство освіти і науки  України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

                                                                               Затверджую

 

                                                                    Ректор _________А.І. Українець

                                                                                     (підпис)

                                                                   «_____» _________2016 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання кваліфікаційної  магістерської роботи

для студентів спеціальності 242  «Туризм»

спеціалізації «Туризмознавство»

денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі цитати, цифровий та фактичний               СХВАЛЕНО

матеріал, бібліографічні відомості                 на засіданні кафедри

перевірені. Написання одиниць                      туристичного та готельного

відповідає стандартам                                      бізнесу

                                                       Протокол № 19

Підпис автора _________________                 від   30. 06. 2016 року

«____»__________________ 2016 р.

 

 

Реєстраційний номер

електронних методичних

рекомендацій у НМУ

72.39-11.07.2016

 

 

 

 

 

 

Київ НУХТ 2016

 

 

Методичні рекомендації: до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 242  «Туризмознавство» денної форми навчання [Електронний ресурс] уклад. Д.І. Басюк, О.Г. Розметова, Т.Ю. Примак та ін. – К.: НУХТ, 2016.- 65 с.

 

 

Рецензенти:  Кравцов С. С., канд.наук з держ.управ., доцент                                

 

 

 

 

Басюк Д.І.                        

док.екон.наук, доцент

Розметова О.Г.                

канд.наук з держ.управ., доцент                  

Примак Т.Ю.                 

канд.фіз.-мат.наук, доцен                   

Погуда Н.В.                    

канд.екон.наук, доцент    

Мазурець Р.Р.                

канд.геогр.наук, доцент    

Укладачі:   

 

 

 

 

                       

                     

                     

                     

 

 

             

 

Відповідальний за випуск: Д.І. Басюк, доктор екон. наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Подано в авторській редакції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП.. 4

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 5

2. ВИБІР ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАКРІПЛЕННЯ.. 6

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 7

5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 11

6. вимоги до оформлення магістерської роботи.. 32

7..ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ  33

8. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 42

РЕКОМЕНДОВАНа Література.. 45

Додатоки.. 50

 

 

 

ВСТУП

 

Магістр – це освітній ступінь вищої освіти, яка відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій та присвоюється в результаті успішного завершення навчання за програмою підготовки магістра та проходження підсумкової атестації.

Державна атестація – це процес встановлення відповідності якості здобутої вищої освіти, рівня набутих професійних компетенцій випускника ВНЗ вимогам галузевих стандартів вищої освіти України. Державна атестація випускників здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки з дотриманням принципів формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості знань. Державна атестація здійснюється на підставі оцінювання якості освоєння освітньо-професійної програми, рівня професійних знань, умінь та навичок, ступеня сформованості системи професійних компетенцій спеціаліста, передбачених галузевими стандартами вищої освіти України Державна атестація передбачає використання такого методу комплексної діагностики, як захист випускної кваліфікаційної роботи – магістерської магістерської роботи.

Виконання магістерської роботи та її захист перед державною екза­менаційною комісією є перевіркою підготовки фахівця до професійної діяль­ності з обраної спеціальності, його здібностей самостійно аналізувати стан проблем у певній галузі науки, розробляти необхідні пропозиції, знаходити рішення щодо розв’язання складних спеціалізованих завдань, наукових і практичні проблем у професійній діяльності у галузі туризму, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах невизначеності та складності оточуючого середовища.

Кваліфікаційна магістерська робота є самостійною, творчою кваліфікаційною роботою, в якій, на основі здобутих теоретичних знань та практичних навичок і вмінь,  сформульовано та обґрунтовано наукові положення,  сукупність  яких  можна  класифікувати  як  нову  ідею  або теоретичне обґрунтування проблеми. Магістерська робота повинна носити характер науково-прикладних  досліджень.  Студент  повинен  використовувати  весь  комплекс  знань  та  практичних  навичок,  отриманих  у процесі навчання.

Мета магістерської роботи – проведення аналітичних та практичних досліджень, поглиблене осмислення професійної проблеми, розробка інноваційних пропозицій у сфері туристичного бізнесу. Запропоновані інноваційні рішення мають бути науково обґрунтованими з відповідним аналізом існуючої ситуації та прогнозом щодо результатів їх запровадження на туристичній системі, яка обрана об’єктом дослідження магістерської роботи.

Магістерська робота випускника є підтвердженням набуття ним компетентностей, які відповідають вимогам держави до вищої освіти, а також  оволодіння  вміннями  і  навичками,  необхідними  у  подальшій професійній  діяльності.  Структура  та  змістовне  наповнення  магістерської роботи визначається набором характеристик  освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр».

Магістерська магістерська робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким умовам:

 • містити науковий аналіз предмета дослідження;
 • результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз методичних і прикладних проблем у сфері туризму відповідно до узагальненого об’єкту діяльності;
 • вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;
 • бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Магістерська магістерська робота виконується на матеріалах реально діючих туристичних підприємств та їх об’єднань, туристичних організацій; структурних підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади у галузі туризму; матеріалах досліджень розвитку туристичних  регіонів та дестинацій.

Магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному об’єкті дослідження, обґрунтованих пропозицій, а також немає зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Мета підготовки магістерської роботи –  це закріплення та розширення одержаних у процесі навчання знань шляхом розв'язання актуальної проблеми в галузі туризму або в організації роботи туристичних  підприємств,  розвиток  практичних  навичок, застосування  отриманих у процесі навчання теоретичних знань на практиці, формування вміння  проводити самостійні  дослідження у вирішенні комплексу питань, пов'язаних  з конкретною темою роботи.

Підготовка магістерської роботи має показати вміння студента:

 •  використовувати  набуті в процесі навчання теоретичні знання,  практичні навички для вирішення певної проблеми в туристичній галузі;
 •  аналізувати наукові та інші джерела інформації;
 •  узагальнювати матеріали та застосовувати сучасну методику наукових досліджень під час вирішення визначеної проблеми;
 •  обґрунтовано  використовувати  статистичний  та  графічний  матеріал, вітчизняний та міжнародний досвід з цього питання;
 •  вміти самостійно приймати оптимальні рішення завдань управління в сучасних умовах, у тому числі із застосуванням сучасних інформаційних систем.

Для  досягнення  поставленої мети студенти  повинні  вирішити  такі завдання:

 • вибрати тему магістерської роботи та обґрунтувати її актуальність, опрацювати  та  узагальнити  законодавчу базу України, нормативно-правові  та інструктивні матеріали, літературні й інші джерела з досліджуваної проблеми;
 • зібрати  практичні  матеріали  з  обраної  теми  досліджень  в  умовах
 • конкретного регіону або туристичних підприємств;
 • розглянути теоретичні аспекти за темою досліджень; 
 • виконати  аналіз  стану  обраної  проблеми  та  запропонувати  шляхи  її вирішення;
 • розробити конкретні заходи, які в сукупності повинні бути вирішенням
 • проблеми, що поставлена в магістерській роботі;
 • зробити відповідні висновки;
 • оформити проведені розробки у вигляді магістерської роботи;
 • захистити магістерську роботу перед екзаменаційною комісією. .

Завдання магістерської роботи залежать від її спрямування та об'єкту дослідження. Практична  значимість  магістерської  роботи  полягає  у  виконані  її відповідно  до  наявних  проблем  об'єкта  дослідження,  на  основі  його реальних  даних  за  ряд  років,  і  результати  якої  після захисту  цілком  чи частково можуть бути впроваджені в практику діяльності об'єкта дослідження чи аналогічних об'єктів.

 

 

2. ВИБІР ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАКРІПЛЕННЯ

 

Критерієм вибору теми магістерської роботи є її актуальність та перспективність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики у туристичній галузі.

 Формулювання теми роботи повинно відповідати таким вимогам:

 • у назві має бути чітко виділений об'єкт і предмет наукового дослідження;
 • формулювання назви повинно бути коротким і не містити в собі зай­вих слів і двозначностей;
 • при формулюванні назви не можна використовувати поняття, що погано інтерпретуються;
 • назва повинна використовувати сучасну термінологію.

  Студентові надається право самостійно обрати тему магістерської роботи, згідно з тематикою, затвердженою кафедрою. Також студент може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки за погодженням з керівником.

При виборі теми необхідно враховувати: її актуальність, ступінь розробки в науковій літературі, наявність публікацій в науковій і періодичній літературі, практичну значимість, зацікавленість студента в розробці даного напрямку. Передусім  це  стосується  студентів,  які  тривалий час цілеспрямовано працювали над однією чи декількома подібними темами, в тому числі у рамках виконання курсових робіт та індивідуально-дослідних завдань, публікували статті у фахових виданнях, брали участь у роботі наукових студентських гуртків, змагалися у олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

Для затвердження теми студент у встановлені строки повинен подати заяву з проханням закріпити за ним обрану тему (додаток А).

Тематика  магістерських  робіт  розробляється,  розглядається  та затверджується  на  засіданні  кафедри  туристичного та готельного бізнесу з урахуванням актуальності проблем розвитку туризму (Додаток Б).

Затвердження теми роботи і призначення наукового керівника за поданням випускової кафедри оформлюється протоколом засідання кафедри та відповідним наказом ректора.

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Основні етапи виконання магістерської роботи:

 1. вибір студентом теми дослідження та її  затвердження на засіданні кафедри туристичного та готельного бізнесу та наказом по НУХТ
 2. отримання індивідуального завдання на виконання магістерської роботи у наукового керівника, графіку виконання роботи  і їх затвердження завідувачем кафедри туристичного та готельного бізнесу ( в двох екземплярах);
 3. аналіз літератури з проблематики магістерської роботи;
 4. проведення досліджень та написання магістерської роботи відповідно до затвердженого плану;
 5. публікація результатів дослідження;
 6. опрацювання та викладення результатів досліджень, оформлення магістерської роботи;
 7. попередній захист магістерської роботи на засіданні кафедри;
 8. перевірка роботи науковим керівником та написання відгуку;
 9. одержання направлення на рецензію та подання роботи на зовнішнє рецензування;
 10. оформлення подання на захист Голові Еккзаменаційної комісії
 11. захист магістерської роботи Екзаменаційній комісії.

 

 

 

4. СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Магістерська робота повинна мати наступну структуру: титульний аркуш; завдання; резюме; зміст; вступ; теоретична частина; аналітична частина; проектна частина; дослідно - рекомендаційна частина; висновки і рекомендації; список використаних джерел; додатки. Типову структуру магістерської  роботи наведено у табл.4.1.

 

Таблиця 4.1

Типова структура магістерської роботи

Структурний елемент

Кількість сторінок

Нумерація сторінок

Примітки

Титульний аркуш

1

Нумерація на сторінці не ставиться

див. Додаток В

Завдання на магістерську роботу та календарний план

2

Резюме

1

див. Додаток Г

Перелік скорочень, умовних позначень та символів

1

не є обов’язковим елементом магістерської роботи

ЗМІСТ

1-2

див. Додаток Д

ВСТУП

3-5

6 або 8 сторінка магістерської роботи

У разі наявності переліку скорочень та змісту із двох сторінок – 8, за відсутності переліку скорочень та змісту на одну сторінку - 6

РОЗДІЛ 1 (теоретичний)

25-30

9 або 13 сторінка магістерської роботи

25% від загального обсягу роботи. Розділ складається з трьох-чотирьох підрозділів

РОЗДІЛ 2 (аналітичний)

30-35

 

25-30% від загального обсягу роботи. Розділ складається з трьох підрозділів

РОЗДІЛ 3

(проектний)

30-35

30- 35% від загального обсягу роботи. Розділ складається з трьох підрозділів

РОЗДІЛ 4 (дослідно - рекомендаційний)

15-25

15-25% від загального обсягу роботи

ВИСНОВКИ

5-6

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

5-8

Не менше 50 джерел

ДОДАТКИ

Не обмежено

Здійснюється наскрізна нумерація їх сторінок

Нумеруються літерами

(за потреби)

 

 

Загальний обсяг магістерської роботи освітнього рівня «магістр» має бути в межах 4-5 авторських аркушів (100 - 125сторінок), включаючи обсяг таких складових як вступ, розділ 1, розділ 2, розділ 3, розділ 4, висновки та пропозиції,  список використаних джерел. До цього обсягу не включають  додатки.

Титульний аркуш це окремий аркуш, перша сторінка роботи, що містить: назву міністерства та вищого навчального закладу, де виконано магістерську роботу; найменування випускаючої кафедри; прізвище, ім'я, по батькові студента, назву роботи із зазначенням освітнього ступеню, шифру та найменування напряму підготовки, тему магістерської роботи; посаду, вчене звання, науковий ступінь,  прізвище, ініціали наукового керівника; місто і рік виконання роботи (Додаток В). Титульну сторінку обов'язково підписує  студент та науковий керівник, візує завідувач кафедри.

На другому (після титульного) аркуші магістерської роботи розміщується затверджене завідувачем випускової кафедри завдання на магістерську роботу, яке підписується студентом та керівником. У завданні серед іншого вказуються вихідні дані до роботи, перелік питань, які належить розробити  студенту, термін здачі закінченої роботи тощо. Наступний аркуш містить візи консультантів за розділами та календарний план виконання магістерської  роботи, який  студент узгоджує з керівником. Бланк завдання видається на кафедрі.

Резюме магістерської роботи – формалізоване подання інформації про обсяг магістерської роботи (кількість розділів, схем, рисунків, таблиць, додатків). У текстовій частині резюме повинно бути висвітлено: об’єкт та предмет дослідження, мету роботи, результати роботи. Завершується резюме коротким переліком (5-7) ключових слів за змістом магістерської роботи.

Зміст роботи містить найменування і номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовки), зокрема, вступу, висновків, списку використаних джерел і додатків (додаток Д).

Вступ (3-5 сторінок) повинен розкривати актуальність обраної проблеми та містити загальну характеристику магістерської роботи у такій рекомендованій послідовності:

 1. актуальність теми;
 2. мета і завдання дослідження, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети;
 3. об’єкт та предмет дослідження;
 4. інформаційна база дослідження;
 5. методи дослідження - перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої мети. Перераховувати їх потрібно у відповідності до змісту роботи, коротко визначаючи, що саме досліджувалося кожним з методів;
 6. наукова новизна та практичне значення одержаних результатів;
 7. апробація отриманих результатів;
 8. структура роботи.

Актуальність  теми.  Шляхом  критичного  аналізу  та  порівняння  з

відомими рішеннями наукового завдання обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки. Висвітлення  актуальності  повинно  якомога  точніше  показувати  сутність теми дослідження.

Мета  та  завдання  дослідження.  Мета  визначає  наскрізну  ідею роботи,  до  якої  так  чи  інакше  повертається  автор  у  процесі  виконання

дослідження

Наприклад, ……Метою магістерської роботи є розробка пропозицій щодо перспектив розвитку подієвого туризму у Чернігівській області України… 

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети, обумовлюють етапи дослідження. Для кожного розділу варто сформулювати по 2 – 3 завдання, які визначатимуть основний зміст підрозділів.

Визначальну роль у магістерській роботі відіграє визначення об'єкту та предмету наукового дослідження.

Об'єкт  дослідження  –  це  процес  або  явище,  які  породжують проблемну ситуацію й обрані для вивчення.         Об’єктом дослідження магістерської роботи є туристична система, під якою розуміється або туристичний регіон, або сукупність туристичних підприємств (не менше 3-х підприємств).

Предмет дослідження – деталізація функцій управління процесом або явищем, що міститься в межах об'єкта.

Предмет дослідження виражає найбільш значущі аспекти, властивості, особливості, які підлягають безпосередньому вивченню. Будь-який об'єкт наукового дослідження містить у собі велику, майже нескінченну кількість предметів дослідження. Завдання здобувача полягає в тому, щоб виділити такий предмет наукового дослідження, який був би недостатньо вивчений, відображав суть проблеми і був доступним аналізу.

Наприклад, …Об’єктом дослідження є процес розвитку подієвого туризму Чернігівської області з урахуванням інтересів та особливостей функціонування міжнародного ринку туристичних послуг.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні аспекти забезпечення реалізації перспектив розвитку туризму Чернігівської області України…

Предмет дослідження тісно пов'язаний з метою магістерської роботи.

Формулювання предмета наукового дослідження органічно пов'язане з аналізом літератури, станом наукових досліджень предмета. При цьому аналіз літератури є способом обґрунтування предмета наукового дослідження.

Теоретичну основу магістерської роботи мають становити наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених (підручники, навчальні посібники, монографії, періодичні видання тощо). Студенти повинні творчо підходити до вирішення поставлених в роботі завдань і використовувати літературу з висвітленням останніх досягнень науки і періодичних та інтернет-видань.

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні статистичні дані Державної служби статистики України (наприклад, Міністерства економічного розвитку і торгівлі), а також дані, отримані від підприємства для виконання магістерської роботи.

Основу рішення наукової задачі становить метод, який застосовується для досягнення мети. Методичною основою магістерської роботи є комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: порівняння, узагальнення, аналізу і синтезу, системно-структурного та порівняльного аналізу, економічного моделювання, комплексного і системного підходів, структурно-логічного моделювання, статистичні методи, розрахунково-аналітичні методи, методи кількісного та якісного аналізу, прогнозування тощо.

Наукова  новизна  одержаних. Подається коротка анотація нових наукових положень (рішень), запропонованих  особисто  студентом. 

Практичне значення одержаних результатів. Наводять відомості про  практичне  застосування  одержаних  результатів  або  рекомендації щодо  їх  використання.  Коротко  характеризують  основні  теоретичні  чи прикладні результати роботи (методичні рекомендації з окремих напрямів діяльності суб'єкта дослідження або аспекту предмета дослідження, моделі,  доповнення  до  чинного  законодавства  та  інше),  визначають можливу галузь їх упровадження та їх вплив на проблему, яку при цьому вирішують.

Наприклад, …Запропонована автором Цільова програма розвитку сільського зеленого туризму в Чернігівській області може бути використана органами місцевого самоврядування для розширення та удосконалення міжнародного співробітництва в галузі туризму…

Апробація результатів роботи і публікації. При наявності оприлюднення  результатів  попередніх  наукових  досліджень,  що  склали  основу магістерської  роботи,  наводять  інформацію  про  наукові  та  науково-практичні  конференції,  семінари,  наради,  у  яких  брав  участь  автор,  а також  вказують  наявність  публікацій  у  наукових  журналах,  збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, семінарів та ін.

Наприклад, …За темою дослідження автором опубліковано дві наукові статті у ….

Структура роботи. Зазначаються всі складові виконаної магістерської роботи.

 

5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Перший розділ – теоретичний,  містить теоретичне обґрунтування ролі і місця досліджуваних явищ та процесів у діяльності суб’єктів туристичної сфери, або у функціонуванні певних туристичних дестинацій.

Теоретичний розділ магістерської роботи повинен складатися з 3 – 4-х підрозділів і включати такі логічні частини:

 • аналіз та узагальнення теоретичних засад відповідно до предмета та  об'єкта  дослідження,  виділення  окремих  аспектів,  які,  з  точки  зору автора, потребують подальших розробок та удосконалення;
 • огляд  нормативно-правових  документів,  які  регулюють  відносини між  суб'єктами  визначеної  сфери  діяльності,  обов'язковим  є  посилання на національні та міжнародні джерела права;
 • історичні  передумови  розвитку  досліджуваного  явища,  процесу, типу діяльності, їх вплив на теперішній стан об'єкта;
 • світовий  досвід  управління  туристичною  галуззю  на  прикладі декількох  іноземних  країн,  переваги  та  недоліки  обраних  моделей, можливість їх застосування в Україні;
 • характеристика національного ринку туристичних послуг у контексті теми  дослідження,  переваги  та  недоліки  системи  відносин,  яка  на сьогодні склалася між споживачами та виробниками туристичного продукту,  органами  державної  та  місцевої  влади,  представниками  підприємницьких кіл та громадськими організаціями, структура каналів розподілу.

Наведена послідовність є рекомендованою; студент може довільно змінювати порядок логічних частин та їх поєднання у підрозділи, якщо це вимагає специфіка дослідження.  Зразок формулювання окремих підрозділів теоретичного розділу магістерської роботи наведено у Додатку Д.

Обов'язковим для магістерської роботи є розкриття підходів різних авторів щодо розв'язання проблеми дослідження, висвітлення подібностей та відмінностей  їх поглядів, а також обґрунтування власних поглядів на проблему.

Отже,  у  першому  розділі  магістерської роботи  обґрунтовують  теоретичну базу обраної задачі  (проблеми) та виконують  її макроекономічний аналіз,  наводять  огляд  літератури,  нових  розробок,  іншої  інформації, пов'язаної з темою. В  огляді  літератури  студент  окреслює  основні  етапи  розвитку наукової  та  практичної  думки  згідно  зі  своєю  задачею  (проблемою). Стисло,  критично  висвітлюючи  роботи  попередників,  автор  повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити свій внесок у розв'язанні проблеми.

Теоретичний  розділ  розробляється  на  засадах  вивчення  спеціальної літератури, нормативно-законодавчої документації  та офіційної статистичної інформації. Після викладення матеріалу, що запозичений у інших авторів, необхідно давати посилання на джерело, вказуючи у квадратних дужках номер джерела зі списку, наведеного в кінці магістерської роботи, та номеру сторінки, звідки матеріал запозичено. Текст розділу необхідно ілюструвати графічними матеріалами (таблиці, рисунки),  які також повинні мати посилання на джерела, або позначку про те, що рисунок чи таблицю складено автором за певними джерелами.

Результатом  теоретичного  розділу  повинна  бути  повна  теоретико-методологічна концепція предмета дослідження, модель пошуку механізмів  розв'язання  проблеми,  поставленої  у  магістерській  роботі. Ця  модель повинна  мати  наскрізний  характер,  тобто щоб  її  алгоритм  можна  було використовувати  для  аналізу  відповідної  інформації  в  аналітичному розділі  та  обґрунтуванні  рекомендацій,  пропозицій  і  висновків  у проектному розділі.  Це дозволить логічно ув’язати та концептуально структурувати всі частини магістерської роботи.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25-30% загального обсягу магістерської магістерської роботи.

Другий розділаналітичний, який забезпечує логічну послідовність дослідження, має поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

Зміст другого аналітичного розділу визначається темою магістерської роботи.

Для виконання другого розділу, де об’єктом дослідження обрано туристичну систему – 3 туристичні підприємства, джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час передмагістерської практики на підприємстві індустрії туризму.

Інформаційна база аналізу:

 1. Установчі документи підприємства;
 2. Форма № 1 - КЗР (Звіт про діяльність колективного засобу розміщування);
 3. Форма № 1 - туризм (Звіт про туристичну діяльність);
 4. Форма № 1 - послуги (Звіт про обсяги реалізованих послуг).

Дані бухгалтерського обліку:

 1. Форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
 2. Форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 3. Форма 3 Звіт про рух грошових коштів;
 4. Форма 4 Звіт про власний капітал;
 5. плани економічного і соціального розвитку підприємства.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

Аналітична частина магістерської роботи виконується на практичних матеріалах трьох підприємств індустрії туризму з використанням відповідних показників їх діяльності.

Центральним завданням даного розділу є не тільки оцінка економічних показників діяльності обраних підприємств, але й установлення тенденцій стосовно предмету дослідження,  що дозволить сформулювати висновки й обґрунтувати рекомендації для практичного застосування результатів.

Аналітичний повинен складатися з 3 підрозділів і включати такі логічні частини:

 • оцінка туристичних можливостей регіону: природні умови і ресурси, сучасний стан економічного розвитку, соціальна стабільність та безпека, транспортна доступність, кількість іноземних (в'їзних) відвідувачів, кількість іноземних (в'їзних) туристів, кількість внутрішніх туристів, кількість суб'єктів галузі туризму, обсяг послуг, наданих підприємствами сфери туризму.
 • аналіз конкурентного статусу підприємства та визначення його основних конкурентів: загальногосподарська та фінансова характеристика туристичного підприємства (база практики), оцінка основних та додаткових послуг, проведення SWOT-аналізу, для більш глибокого вивчення внутрішнього середовища використовують SNW-аналіз, визначення ключових факторів успіху та побудова бальної оцінки позицій підприємства:
 • характеристика 3-х обраних туристичних підприємств як туристичної системи та їх вплив на ринок туристичних послуг регіону, визначення особливостей предмету дослідження на досліджуваних підприємствах.

 Для виконання даного розділу необхідно проаналізувати діяльність підприємств за кілька років (не менше 3-х). Аналітична обробка матеріалів повинна супроводжуватись складанням таблиць, графіків, діаграм, рисунків з поясненнями до них. Аналіз тенденції зміни одного показника слід освітлювати не у формі таблиці, а графіка. В останньому бажано розміщувати не тільки абсолютні значення, а й темпи щорічного росту.

Аналіз діяльності об’єкту дослідження повинен завершуватися виявленням резервів підвищення ефективності використання наявних ресурсів. Він повинен також стати вихідним етапом в обґрунтуванні планів розвитку діяльності досліджуваних підприємств.

Обсяг другого розділу - у межах 25-30 % загального обсягу магістерської роботи.

В залежності від тематики магістерських робіт об’єктом дослідження в рамках другого розділу може бути:

1) господарська діяльність туристських (готельних, санаторно-курортного підприємств) певного територіального утворення (країни, регіону, міста, району);

2) ресурсний потенціал території (регіону, міста, дестинації);

3) конкурентоспроможність підприємств туристської сфери;

4) маркетингові аспекти діяльності підприємств (стратегія розвитку, система просування, в т.ч. стимулювання збуту, паблік релейшенз, рекламна діяльність, бренд, імідж, в т.ч. фірмовий стиль туристських (готельних, рекреаційних) підприємств) певного територіального утворення (країни, регіону, міста, району);

5) персонал організації та фактори, які впливають на ефективність його роботи (конфлікти, мотивація, кваліфікація, корпоративна (організаційна) культура, тайм-менеджмент, методи управління);

6) організаційно-економічні аспекти управління (управління якістю, витратами, економічні, логістичні методи управління, антикризове управління, управління ризиками, франчайзингові форми управління).

1. Господарська діяльність туристських (готельних, санаторно-курортних підприємств) досліджується в тому випадку, коли необхідно обґрунтувати:

 • розвиток нових видів туризму, нових туристських послуг (турпродуктів), нових туристських напрямів, інновацій в туристський продукт;
 • розробку туристських, екскурсійних маршрутів;
 • розробку додаткових послуг в туристських (готельних, курортних) підприємствах;
 • необхідність вдосконалення асортименту послуг підприємства;
 • диверсифікацію діяльності підприємства.

Аналіз господарської діяльності підприємства включає наступні підпункти:

1. Характеристика підприємств:

У даному розділі необхідно вказати наступні дані:

 1. повне найменування підприємств, рік введення в експлуатацію, форму власності, їх юридичну адресу;
 2. період функціонування протягом року (діють цілорічно або сезонно – для засобів розміщення);
 3. переважаючий контингент відвідувачів і функціональне призначення (для засобів розміщення);
 4. ціни на послуги (для засобів розміщення) за звітний рік;
 5. характеристика партнерів, з якими співробітничає підприємство (для туристських агентів – характеристика туристських операторів – партнерів, для туристських операторів – характеристика туристських операторів та агентів – партнерів; страхових агентств, авіакомпаній та ін.);
 6. характеристика спеціалізації для туристських підприємств (внутрішній, в’їзний, виїзний туризм з вказівкою країн до яких організуються тури).

2. Аналіз обсягу реалізованих послуг

Основною метою цього підрозділу є визначення динаміки обсягу реалізованих послуг, зміни його структури, як основи для необхідності здійснення змін (за темою магістерської роботи). Отже в процесі аналізу необхідно дослідити наступні показники діяльності підприємств:

 1. проаналізувати показники виробничої програми підприємств у вартісному й натуральному вираженні, її структуру за аналізований період;
 2. за допомогою методу рядів динаміки визначити основні тенденції зміни показників виробничої програми;
 3. побудувати графіки зміни основних показників виробничої програми;
 4. для готельних підприємств – проаналізувати коефіцієнт завантаження, та фактори, які впливають на нього;
 5. за допомогою факторного аналізу визначити структуру впливу факторів на зміну показників виробничої програми (виконати факторний аналіз методом ланцюгових підстановок або будь-яким іншим методом);
 6. проаналізувати структуру клієнтського потоку за географічною ознакою (по країнах, з яких вони прибули або в які виїжджали), за метою відвідування, за віком та іншими ознаками, які логічно доповнюватимуть аналіз за темою магістерської роботи;
 7. проаналізувати середню тривалість перебування клієнтів в засобах розміщення або туриста у подорожі;
 8. з метою обґрунтування необхідності організації нових послуг (напрямів туризму) аналіз доцільно доповнити дослідженням динаміки розвитку регіонального (державного, світового) ринку туристських (готельних, курортних) послуг або дослідженням обсягу надання аналогічних послуг серед інших підприємств туристського (готельного, курортного) сервісу;
 9. проаналізувати планові та фактичні показники виконання виробничої програми підприємства;
 10. проаналізувати вплив фактора сезонності в роботі туристських (готельних, курортних) підприємств.

3. Аналіз доходів

У даному підрозділі необхідно:

 1. проаналізувати склад і структуру доходів туристських (готельних, курортних) підприємств;
 2. застосувати метод рядів динаміки для вивчення тенденцій зміни доходів від надання основних або додаткових послуг (в залежності від теми магістерської роботи);
 3. графічно відобразити динаміку або структуру доходів підприємства;
 4. визначити структуру впливу факторів на зміну величини доходів підприємства (виконати факторний аналіз методом числення абсолютних різниць або будь-яким іншим методом);
 5. проаналізувати динаміку середнього тарифу на розміщення або на додаткові послуги (за необхідності, якщо аналіз додаткових послуг допомагає розкрити тематику магістерської роботи);
 6. особливу увагу слід приділити аналізу співвідношення зміни обсягу наданих послуг за видами та відповідних доходів з метою виявлення диспропорцій, які необхідно усунути (в рамках розділу 3).

4. Аналіз собівартості послуг

У даному підрозділі необхідно:

 1. проаналізувати склад і структуру витрат підприємств (групування за економічними елементами, за статтями калькуляції, за місцем виникнення витрат);
 2. графічно відобразити структуру витрат підприємства в звітному році;
 3. за допомогою методу рядів динаміки визначити основні тенденції зміни собівартості послуг підприємства (за видами);
 4. визначити структуру впливу факторів на зміну собівартості наданих послуг (провести факторний аналіз індексним або будь-яким іншим методом);
 5. проаналізувати тенденції зміни середньої собівартості на основні (додаткові) послуги.

5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

 

У цьому підрозділі необхідно:

 1. на підставі перелічених вище показників (доходів, витрат) скласти та проаналізувати звіт про фінансові результати діяльності підприємств;
 2. проаналізувати тенденцію зміни основних фінансових результатів діяльності підприємств (валового прибутку, результату від операційної діяльності, чистого прибутку);
 3. застосувати до вищеперелічених показників метод рядів динаміки і графічний метод;
 4. розрахувати показники ефективності діяльності підприємств (загальну рентабельність витрат, рентабельність витрат основної діяльності, чисту рентабельність витрат) як по підприємствам в цілому, так і по кожному виду здійснюваної діяльності (або окремим послугам, туристським напрямам, туристським продуктам та ін.)

Робота обов’язково повинна містити текстове пояснення розрахованих показників. При побудові графіків обов'язково необхідно підписувати осі, проставляти значення аналізованих показників (підписи даних), указувати назву рисунків.

2. Ресурсний потенціал території (регіону, міста, дестинації) досліджується в тому випадку, коли необхідно обґрунтувати:

 • розвиток окремих видів туризму на певній території (регіону, міста, дестинації);
 • розвиток рекреації, відпочинку, екскурсійної діяльності на певній території (регіону, міста, дестинації);
 • розробку програми перебування туристів на певній території (в регіоні, місті, дестинації);
 • розробку концепції розвитку туризму на певній території (в регіоні, місті, дестинації);
 • доцільність використання окремих історико-культурних пам’яток як об’єкти туризму на певній території (в регіоні, місті, дестинації);
 • доцільність використання туристсько-рекреаційного, історико-культурного, природного та інших видів потенціалу в туристських цілях;
 • необхідність створення і засади функціонування туристських інформаційних центрів;
 • шляхи залучення туристів до окремих регіонів (міст, дестинацій);
 • розробку стратегії розвитку туризму на певній території (в регіоні, місті, дестинації).

Дослідження ресурсного потенціалу території (регіону, міста, дестинації) не передбачає аналіз діяльності окремого підприємства сфери туризму і включає наступні підпункти:

1. Аналіз розвитку ринку туристських послуг (регіону, міста, дестинації)

У даному підрозділі необхідно проаналізувати наступні питання:

 • динаміку туристських потоків (в’їзних, виїзних, внутрішніх);
 • структура в’їзного, виїзного та внутрішнього туристського потоку за країнами походження;
 • структура в’їзного, виїзного та внутрішнього туристського потоку за метою відвідування;
 • динаміку валютних надходжень від туристської діяльності в рамках країни, регіону, міста, дестинації з обов’язковим порівнянням з іншими аналогічними регіонами, містами, дестинаціями або країнами;
 • показники зайнятості у сфері туризму;
 • показники середньої заробітної плати у сфері туризму з обов’язковим порівнянням з іншими аналогічними регіонами, містами, дестинаціями або країнами;

обсяг залучення інвестицій в розвиток сфери туризму країни,

2. Аналіз розвитку туристської інфраструктури країни (регіону, міста, дестинації)

У даному підрозділі необхідно проаналізувати наступні питання:

 • динаміку кількості засобів розміщення та їх структуру;
 • динаміку одноразової місткості засобів розміщення та їх структуру;
 • динаміку середньої вартості розміщення на підприємствах готельного типу;
 • мережу підприємств ресторанного господарства (за кількістю, одноразовою місткістю, за видами, за сезонністю роботи);
 • динаміку кількості, структури та одноразової місткості рекреаційних підприємств, у т.ч. санаторно-курортних підприємств, баз відпочинку, дитячих таборів, інших закладів рекреаційного призначення;
 • динаміку кількості обслугованих рекреантів в рекреаційних підприємствах, у т.ч. санаторно-курортних підприємствах, базах відпочинку, дитячих таборах, інших закладах рекреаційного призначення;
 • динаміку розвитку та структуру інших інфраструктурних підрозділів сфери туризму (транспорт, у т.ч. обсяги пасажирських перевезень, зв'язок, побутове обслуговування, сфера культури (музеї, театри, концертні зали, кінотеатри та ін.)).

3. Економічні аспекти розвитку туризму території (регіону, міста, дестинації)

У даному підрозділі необхідно проаналізувати наступні питання:

 • динаміку доходів туристських, готельних, рекреаційних, у т.ч. санаторно-курортних підприємств території (регіону, міста, дестинації);
 • динаміку загальної собівартості послуг туристських, готельних, рекреаційних, у т.ч. санаторно-курортних підприємств території (регіону, міста, дестинації);
 • динаміку фінансових результатів діяльності (валового, чистого прибутку, збитку, результату від операційної діяльності) туристських, готельних, рекреаційних, у т.ч. санаторно-курортних підприємств території (регіону, міста, дестинації);
 • динаміку рентабельності витрат (основної діяльності, загальну, чисту), рентабельності продажів туристських, готельних, рекреаційних, у т.ч. санаторно-курортних підприємств території (регіону, міста, дестинації);
 • динаміку податкових надходжень від туристської, готельної, рекреаційної, у т.ч. санаторно-курортної діяльності підприємств території (регіону, міста, дестинації);
 • динаміку заборгованості по розрахунках з бюджетом туристських підприємств території (регіону, міста, дестинації);
 • інші економічні аспекти здійснення туристської діяльності підприємств території (регіону, міста, дестинації).

4. Аналіз ресурсного потенціалу території (регіону, міста, дестинації)

У даному підрозділі необхідно проаналізувати наступні питання:

 • динаміку та структуру природно-ресурсного потенціалу країни (регіону, міста, дестинації): мінеральних, водних, земельних, лісових, фауністичних, природних рекреаційних та ін.;
 • динаміку кількості та сучасний стан, проблеми та перспективи використання пам’яток історії та архітектури;
 • дослідити традиції (фольклор, народні промисли, інші специфічні традиції регіону) визнані додатковим критерієм туристичної атракційності.

Під час написання цього підрозділу студентам слід зробити акцент на розширеному дослідженні саме тієї складової потенціалу території (регіону, міста, дестинації), яка сформульована у темі магістерської роботи.

3. Конкурентоспроможність підприємств туристської сфери досліджується у тому випадку, коли необхідно обґрунтувати:

 • формування конкурентних переваг підприємств;
 • підвищити конкурентоспроможність підприємств;
 • конкурентну стратегію розвитку підприємств.

Аналіз конкурентоспроможності підприємства включає наступні підпункти:

1. Характеристика підприємств

Характеристика підприємств складається таким же самим чином, як і при аналізі господарської діяльності підприємства (см. п. 1).

2. Аналіз обсягу реалізованих послуг

Аналіз обсягу реалізованих послуг можна розглядати як індикатор конкурентоспроможності досліджуваних підприємств. Саме з цією метою виконується дослідження показників обсягу реалізації.

Аналіз обсягу реалізованих послуг підприємств виконується таким самим чином, як і при аналізі господарської діяльності підприємства (см. п. 1), однак цей підрозділ має бути більш стислим. З нього можна виключити аналіз клієнтського потоку за метою відвідування, за географічною ознакою, середню тривалість перебування та інші економічні аспекти реалізації послуг, якщо вони безпосередньо не розглядатимуться як конкурентна перевага (або слабкий бік) аналізованого підприємства.

3. Аналіз ефективності діяльності підприємства

Ефективність діяльності разом з обсягом реалізованих послуг можна розглядати як індикатор конкурентоспроможності підприємств.

Аналіз ефективності діяльності підприємств виконується також, як при аналізі господарської діяльності підприємства (см. п. 1), а саме підпункту 5 «Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств».

Однак для цілей аналізу конкурентоспроможності підприємств не обов’язково виконувати формування фінансових результатів діяльності (за формою № 2 «Звіт з фінансових результатів діяльності підприємства»). Достатньо буде проаналізувати отриманий фінансовий результат за допомогою методу рядів динаміки і розрахувати показники ефективності діяльності підприємства (за видами види рентабельності витрат). На аналізі останніх слід зупинитися більш детально.Особливу увагу слід приділити співвідношенню динаміки обсягу наданих послуг та чистого прибутку. Якщо виявлені тенденції є непропорційними, це опосередковано може свідчити про зміну конкурентного становища підприємства (його поліпшення або погіршення).

4. Аналіз конкурентоспроможності підприємств

Оцінка конкурентоспроможності підприємств проводиться по визначеним взаємопов’язаним етапам. Структурно цей процес наведений у вигляді типової схеми оцінки конкурентоспроможності на рис. 2.1.

 

 

Дослідження

ринку

Збір даних про

конкурентів

Запити потенційних споживачів

Формування вимог до товару

Аналіз проекту. Оцінка вартості. Визначення ємності ринку в перспективі збуту

Визначення цілей аналізу конкурентоспроможності

Визначення переліку параметрів,

що підлягають оцінці

Вибір бази для порівняння

Аналіз нормативних параметрів. Розрахунок параметрів конкурентоспроможності за нормативними параметрами

Визначення показника конкурентоспроможності за економічними параметрами

Аналіз ціни споживання

Визначення показника конкурентоспроможності за технічними параметрами

Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності

Висновок про рівень конкурентоспроможності

Рис. 2.1. Типова схема оцінки конкурентоспроможності підприємств

Після дослідження конкурентоспроможності підприємств згідно зазначених етапів, слід перейти до застосування методів оцінки конкурентоспроможності підприємств.

Найбільш відомі на сьогоднішній день методи оцінки конкурентоспроможності підприємства можна умовно розділити на дві групи: якісні та кількісні. Більш докладно класифікація методів конкурентоспроможності підприємств схематично наведена на рис. 2.2.

 

 

Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства

 

 

Кількісні

 

 

Якісні

 

 

Інтегральний показник

 

 

Факторні показники

 

 

Модель М. Портера

 

 

Детерміновані

 

 

Стохастичні

 

 

Нечітко-множинні

 

 

Метод профілів

 

 

Метод сум

 

 

Метод суми місць

 

 

Метод середньої геометричної величини (метод бажаності)

 

 

Метод бальної оцінки

 

 

Метод середньої арифметичної зваженої

 

 

Метод рейтингової оцінки

 

 

Таксонометричний метод

Рис. 2.2. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності підприємства

 

В процесі дослідження конкурентоспроможності підприємств студентам слід застосувати декілька методів оцінки для забезпечення комплексного підходу в дослідженні.

4. Маркетингові аспекти діяльності підприємств досліджуються в тому випадку, коли необхідно обґрунтувати:

 • стратегію розвитку підприємств на певній території (країні, регіоні, місті, районі);
 • підходи до вдосконалення системи просування послуг підприємств сфери туризму;
 • підходи до вдосконалення системи стимулювання збуту, паблік релейшенз;
 • підходи до вдосконалення рекламної діяльності, в т.ч. системи розробки медіа-плану туристських підприємств на певній території;
 • необхідність поліпшення бренду (іміджу) туристського (курортного) регіону (дестинації) або країни в цілому.

Аналіз маркетингових аспектів діяльності підприємств включає наступні підпункти:

1. Характеристика підприємств

Характеристика підприємств складається таким же самим чином, як і при аналізі господарської діяльності підприємства (см. п. 1).

2 Підпункт та наступні пункти

2 Підпункт та наступні пункти матимуть свої відмінності в залежності від теми магістерської роботи.

При аналізі стратегії підприємств певного регіону слід розглянути відповідний стратегічний набір (за кожним окремим елементом) та його відповідність реальним умовам господарювання. У разі виявлення відхилень – слід уточнити позиції, по яких необхідно скоригувати існуючий стратегічний набір.

Наступним кроком є вивчення життєвого циклу підприємств. Для цього додатково слід проаналізувати обсяг реалізації послуг, як при аналізі господарської діяльності підприємств (см. п. 1), та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств (аналогічно, см. п. 1). Це дасть змогу дослідити показники ефективності діяльності підприємств в динаміці, що, в свою чергу свідчитиме про відношення до тієї чи іншої фази життєвого циклу підприємств.

Наступним кроком є аналіз головних загальних стратегічних альтернатив, які були обрані підприємством у минулому. Відповідно слід внести корективи з урахуванням виявлених «вузьких місць».

При аналізі системи просування послуг підприємств сфери туризму слід докладно проаналізувати систему просування за основними маркетинговими елементами (реклама, зв'язки з громадськістю, особистий продаж і стимулювання збуту).

Для цього слід проаналізувати обсяг реалізації послуг, як при аналізі господарської діяльності підприємства (см. п. 1) і визначити, який з маркетингових елементів є найбільш дієвим, а який не приносить підприємству ефективної віддачі. Таким чином, слід виконати зіставлення за витратами та доходами по кожному зі складових системи просування, порівняти віддачу від системи просування у вигляді загального чистого прибутку за аналізований період (аналогічно, см. п. 1 підрозділ «Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств») та в розрізі окремих елементів просування.

Окремий випадок аналізу системи просування є вдосконалення системи стимулювання збуту, паблік релейшенз.

За такої тематики виконують аналогічний наведеному вище аналіз, при цьому більше уваги приділяють складовим системи стимулювання збуту (як стимулювали збут, за допомогою яких заходів, яку віддачу принесли заходи з точки зору залучення клієнтів, доходів, витрат, прибутку підприємства, які «вузькі місця були виявлені», або які диспропорції у співвідношенні «витрати – доходи – прибуток» слід усунути).

При аналізі паблік релейшенз слід дослідити співвідношення доходів, витрат та обсягу залучених клієнтів (обсягу реалізації послуг) від кожного проведеного PR заходу за минулі 3 роки. В результаті визначити доцільність подальшого їх проведення, розширення чи скорочення або зміну формату заходів, що проводяться та ін.

При аналізі рекламної діяльності, в т.ч. системи медіа-плану слід приділити увагу наступним питанням.

Проаналізувати обсяг наданих послуг як при аналізі господарської діяльності підприємств (см. п. 1) і визначити під впливом якої саме реклами було залучено найбільшу кількість клієнтів (туристів).

Проаналізувати собівартість послуг підприємств і визначити, яку питому вагу мали витрати на рекламну діяльність (за видами) протягом минулих трьох років; яку питому вагу мали витрати на рекламну діяльність (за видами) в структурі витрат на збут.

Проаналізувати співвідношення темпів зростання обсягу обслугованих клієнтів (туристів) або обсягу наданих послуг з темпами зростання витрат на рекламу.

Проаналізувати співвідношення темпів зростання обсягу обслугованих клієнтів (туристів) або обсягу наданих послуг з темпами зростання чистого прибутку.

Визначити величину витрат на рекламу в розрахунку на одного клієнта (туриста).

Проаналізувати методи формування рекламного бюджету та доцільності застосування того чи іншого методу для аналізованих підприємств.

В результаті проведеного аналізу слід дійти висновку щодо доцільності використання тієї чи іншої реклами (за видами) та раціональності формування рекламного бюджету (медіа-плану).

При аналізі бренду (іміджу) регіону (міста, дестинації), слід приділити увагу дослідженню наступних питань:

1. Характеристика демографічної ситуації та якості життя:

 • чисельність жителів за станом на 2010 рік (або пізніший рік);
 • демографічна структура населення;
 • кількість працюючих на 1 тис. жителів;
 • середньомісячний заробіток одного працюючого;
 • кількість або питома вага жителів міста (регіону), зайнятих у сфері туризму.

2. Розвиток рекреаційної діяльності та туризму

Характеристика ресурсів для розвитку туризму:

 • наявність об’єктів туристської привабливості: визначних пам’яток історії, культури, архітектури, мистецтва та ін.;
 • наявність природних національних парків, заповідників, заказників та інших об’єктів природи, які охороняються державою;
 • наявність інших об’єктів туристсько-рекреаційної привабливості;
 • наявність туристських підприємств (туристських операторів, агентів, екскурсійних бюро), їх кількість, режим (сезон) роботи;
 • характеристика діючих туристсько-екскурсійних маршрутів, оцінка ступеня включення об’єктів туристсько-рекреаційної привабливості до діючих маршрутів.

3. Характеристика екологічного стану регіону (міста, дестинації)

Характеристика техногенних факторів міста, об’єктів (підприємств), які є екологічною загрозою; стан водоймищ, атмосферного повітря; проблеми і перспективи поліпшення екологічної ситуації в місті.

4. Безпека регіону (міста, дестинації)

Характеристика криміногенної ситуації в регіоні (місті, дестинації). Динаміка правопорушень. Статистика інших загроз, притаманних досліджуваному місту.

При виконанні пунктів 1 – 4 в процесі аналізу бренду (іміджу) регіону (міста, дестинації) необхідно аналізувати відповідну статистичну інформацію за 3 – 5 років. Неможна обмежуватися констатацією фактів без їх статистичного підтвердження.

5. Атракційна привабливість регіону (міста, дестинації)

Характеристика ділових заходів, що проводилися в досліджуваному регіоні (місті, дестинації) одноразово або на постійній основі (конференцій, форумів, виставок, ярмарок та ін.).

Характеристика ділової інфраструктури регіону (міста, дестинації), яка є основою розвитку ділового туризму (виставкові холи, конференц-зали, торгівельно-виставкові, демонстраційні зали): кількість, технічний стан, рівень затребуваності.

Характеристика ділових кіл (ділових клієнтів), які залучені у проведення ділових заходів: туристи з яких країн, якої сфери діяльності, соціальний статус клієнтів. У разі проведення спеціалізованих ділових заходів, слід указати, яке підприємство (організація) є їх організатором.

За результатами дослідження атракційної привабливості регіону (міста, дестинації) слід скласти наступну таблицю.

Таблиця 4.1

Дослідження атракційної привабливості регіону (міста, дестинації)

Назва заходу

Термін проведення (дата)

Місце проведення

Характеристика заходу (діловий, розважальний та ін.)

Характеристика учасників

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами систематизації наведених вище даних слід зробити висновки щодо атракційної привабливості досліджуваного регіону (міста, дестинації).

6. Аналіз іміджу регіону (міста, дестинації) за допомогою SWOT-аналізу

На основі проведеної оцінки стану туристської галузі регіону (міста, дестинації) та його інфраструктури необхідно визначити можливості й обмеження, переваги й недоліки при формуванні концепції розвитку туризму на території, що досліджується. Для цього необхідно провести SWOT-аналіз іміджу досліджуваної території.

5. Персонал організації та фактори, які впливають на ефективність його роботи досліджують в тому випадку, коли слід обґрунтувати:

 • зміну методів управління;
 • удосконалення структури управління;
 • шляхи раціоналізації праці та використання робочого часу;
 • поліпшення корпоративної (організаційної) культури підприємств;
 • удосконалення системи мотивації персоналу та інших аспектів діяльності, пов’язаних з персоналом.

Аналіз персоналу організації та факторів, які впливають на ефективність його роботи включає наступні підпункти:

1. Характеристика підприємств

Характеристика підприємства складається таким же самим чином, як і при аналізі господарської діяльності підприємств (см. п. 1).

2. Діагностування діяльності підприємств щодо динаміки обсягу наданих послуг і основних фінансово-економічних показників

В цьому підрозділі слід стисло проаналізувати обсяг наданих послуг підприємствами таким самим чином, як і при аналізі господарської діяльності підприємств (см. п. 1), а також фінансові результати діяльності (см. п. 1, а саме підпункт 5 «Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства»). Ці показники слід проаналізувати як базу для проведення подальшого дослідження в підпункті 3, а також для оцінки загального економічного становища підприємств.

3. Аналіз праці та ії оплати

 1. визначити середньооблікову чисельність туристських (готельних, курортних) підприємств;
 2. розрахувати коефіцієнти інтенсивності руху кадрів (коефіцієнти обороту кадрів за надходженням, за вибуттям, плинності кадрів);
 3. проаналізувати склад і структуру чисельності працівників за статтю, категоріями працівників;
 4. проаналізувати тенденції зміни середньомісячної заробітної плати за допомогою методу рядів динаміки;
 5. проаналізувати склад та структуру фонду оплати праці за аналізований період (3 роки);
 6. застосувати графічний метод до аналізованих показників (до яких саме показників він застосовуватиметься, студент вибирає самостійно);
 7. проаналізувати показники продуктивності та ефективності праці персоналу;
 8. проаналізувати співвідношення обслуговуючого та управлінського персоналу підприємств;
 9. проаналізувати баланс робочого часу персоналу підприємства.

В залежності від обраної тематики магістерської роботи слід розширювати аналіз тих показників, які безпосередньо розкривають її сутність, скорочувати або ігнорувати ті пункти, які до обраної тематики стосуються в меншій мірі.

При аналізі системи мотивації дослідження доповнюють аналізом системи матеріальних та нематеріальних стимулів, які існують на підприємствах.

При аналізі системи управління конфліктами слід проаналізувати методи їх подолання, які були застосовані на підприємстві протягом останніх трьох років, їх недоліки, переваги та доцільність застосування.

Існує безліч методів управління конфліктами. В цілому їх можна розділити на декілька груп, кожна з яких має свою сферу застосування:

– внутрішньоособові;

– структурні;

– міжособові;

– переговори;

– відповідні агресивні дії та інші.

Студентам в ході дослідження системи управління конфліктами слід застосувати метод сценаріїв і побудувати алгоритм вирішення конфліктних ситуацій в залежності від відповідних причин їх виникнення.

Також слід пам’ятати, що «управління» передбачає дослідження складових цього процесу: функцій планування, організації, мотивації, контролю, координації.

При аналізі корпоративної (організаційної) культури слід дотримуватися наступної послідовності цього процесу (рис. 2.3).

При аналізі кваліфікації персоналу підприємств дослідження слід доповнити інформацією щодо рівня освіти персоналу, стажу роботи в туристській (готельній, санаторно-курортній) сфері.

Окремо слід приділити увагу аналізу витрат підприємств на підвищення кваліфікації персоналу, періодичності її проведення та ефективності заходів, що були проведені в цьому напрямку за останні три роки.

6. Організаційно-економічні аспекти управління досліджують в тому випадку, коли слід обґрунтувати:

 • підходи до удосконалення процесу управління якістю послуг на підприємствах;
 • підходи до удосконалення процесу управління витратами підприємств;
 • підходи до удосконалення економічних методів управління на туристських підприємствах;
 • підходи до удосконалення логістичних методів управління на туристських підприємствах;
 • підходи до удосконалення системи антикризового управління на підприємствах;
 • підходи до удосконалення системи управління ризиками.
 • підходи до удосконалення форм організації туристського бізнесу на основі франчайзингу.

 

 

Результати діагностики і розробка відповідних заходів:

1. Заходи з ліквідації «слабких місць» корпоративної культури.

2. Розробка моделі корпоративної культури підприємства, адекватної сучасним соціально-економічним умовам ведення бізнесу, з урахуванням особливостей національної культури.

Мета: ідентифікувати поточний стан корпоративної культури підприємства

 

 

Методики:

 • побудова профілю культури;
 • кваліметричний метод;
 • клінічний метод.

 

 

Методичні підходи:

 • холі стичні;
 • метафоричні;
 • кількісні.

 

 

Завдання:

1. Визначити основні цінності співробітників підприємств.

2. Ідентифікувати тип корпоративної культури.

3. Виявити чинники, яки впливають на розвиток корпоративної культури, оцінити ступінь впливу.

4. Визначити сильні і слабкі риси корпоративної культури.

5. Визначити і проаналізувати можливі «точки культурного росту».

 

 

Етапи процесу діагностики:

1. Визначення групи дослідників.

2. Постановка цілей, завдань, вибір методики дослідження.

3. Вибір джерел інформації і цільових груп.

4. Збір інформації (спостереження, анкетування, інтерв’ю, тести).

5. Аналіз і статистична обробка отриманих даних.

6. Висновки і результати діагностики.

Вибір інструментарію для рішення поставлених завдань (підходи, методи в цілому і окремі елементи)

Рис. 2.3. Схема організації процесу діагностики корпоративної культури підприємства

 

Аналіз організаційно-економічних аспектів управління підприємств включає наступні підпункти:

1. Характеристика підприємств

Характеристика підприємств складається таким же самим чином, як і при аналізі господарської діяльності підприємства (див. п. 1).

 

У третьому розділі - проектному  на базі теоретичного узагальнення й аналізу обраної проблеми обґрунтовують нові підходи до її вирішення розробляють теоретичні, нормативні, методичні та практичні пропозиції, а також управлінські, організаційні та економічні заходи щодо усунення виявлених недоліків, удосконалення діяльності відповідного підприємства, організації, установи або дестинації. Бажаним підрозділом проектного розділу є результати оцінки економічної та соціальної ефективності проектних пропозицій, обумовлених темою проекту.

Проектний розділ може бути побудований у двох формах:

1. Розробка однієї ідеї, яка за своєю сутністю буде комплексним заходом з удосконалення досліджуваного предмету.

2. Обґрунтування декількох заходів (двох і більше), пов'язаних між собою ідеєю вдосконалення об'єкта проектування.

Вибір форми побудови проектного розділу визначають за темою магістерської роботи і результатами попередніх досліджень.

1. В магістерських роботах, які присвячені розробці та впровадженню нових видів туризму, забезпеченню розвитку певних видів туризму на досліджуваній території (регіоні, місті, країні, дестинації та ін.), необхідно розробити:

– організаційно-економічні (соціально-економічні, організаційно-правові та ін.) механізми розвитку досліджуваних видів туризму з урахуванням інтересів держави, приватного сектору та споживачів відповідних послуг;

– схеми рекреаційно-туристського зонування України та районування певних областей з урахуванням розвитку досліджуваних видів туризму;

– регіональні програми розвитку досліджуваних видів туризму, а також нові маршрути для туристських груп в Україні та регіоні.

Тематика магістерських робіт першого типу також передбачає розробку проектів з розвитку інфраструктури тієї території, яку передбачається залучити під розвиток досліджуваних видів туризму; проекти зі створення нових об’єктів туристської привабливості та залучення їх до туристських маршрутів.

2. В магістерських роботах, які передбачають дослідження ресурсного потенціалу території, в проектній частині необхідно розробити проекти з:

– нарощування ресурсного потенціалу розвитку туризму, його раціонального використання;

– проекти з активізації туристської активності на досліджуваній території;

– обґрунтувати перспективні спеціалізації туристсько-рекреаційної діяльності та сформувати відповідні туристсько-рекреаційні центри;

– розробити проекти із вдосконалення принципів і методів оптимізації рекреаційної діяльності, формування, використання та розвитку природно-рекреаційного потенціалу конкретної територіальної одиниці;

– розробити пропозиції щодо компонування та територіальної організації рекреаційних зон.

Також, як і в магістерських роботах першого блоку, тут можуть бути запропоновані організаційно-економічні (соціально-економічні, організаційно-правові та ін.) механізми розвитку потенціалу території (регіону, міста, дестинації).

3. В магістерських роботах, які присвячені підвищенню конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери, необхідно розробити:

– методичні основи та інструментарій оцінки конкурентоспроможності туристських підприємств;

– конкурентні стратегії розвитку досліджуваної території (регіоні, місті, країні, дестинації та ін.) з урахуванням інтересів суб’єктів туристської діяльності.

Ці стратегії мають передбачати як кількісне, так і якісне зростання показників розвитку туристської сфери, досягнення переходу її на новий рівень розвитку, що сприятиме зростанню переваг у виборі туристами досліджуваної території як місця відпочинку.

4. В магістерських роботах, які передбачають дослідження маркетингових аспектів діяльності підприємств, необхідно розробити проекти щодо:

– вдосконалювання шляхів маркетингових досліджень туристично -рекреаційного продукту, обґрунтування механізму й практичної реалізація маркетингових досліджень туристсько-рекреаційного продукту;

– методичні підходи щодо формування та удосконалення системи маркетингових комунікацій вітчизняних туристичних (готельних, курортних) підприємств.

Магістерські роботи четвертого типу також передбачають розробку:

– моделей (механізмів) управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями туристичних підприємств певної території, моделей (механізмів) організації комунікаційної взаємодії суб’єктів туристської діяльності в Україні;

– алгоритми визначення оптимізованої структури витрат на систему маркетингових комунікацій туристських підприємств;

– етапів розробки іміджу (бренду) досліджуваної території (включаючи іміджеве позиціонування, створення візуальних символів, проектів з організації подій та заходів, формування репутації і просування досліджуваної території).

5. В магістерських роботах, які передбачають дослідження персоналу організації та фактори, які впливають на ефективність його роботи, необхідно розробити проекти щодо:

– розробки підходів до розвитку регіональної системи професійної підготовки туристських кадрів;

– стратегії розвитку регіональної системи професійного туристичної освіти (підвищення кваліфікації, професійних обмінів);

– розробки структурно-функціональних схем організації ефективного управління персоналом підприємств туристмчного бізнесу;

– організації ефективного управління персоналом (професійного розвитку) підприємств туристмчного бізнесу;

– формування готовності фахівців з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристмчних послуг; соціально-психологічні, соціально-економічні моделі подолання конфліктів у сфері туризму та ін.

6. В магістерських роботах, які передбачають дослідження організаційно-економічні аспекти управління (якістю послуг, витратами, економічні, логістичні методи управління, управління ризиками, франчайзингові форми управління), необхідно розробити проекти щодо:

– формування організаційно-економічного (соціально-економічного, організаційно-правового) механізму управління інвестиційною діяльністю (якістю послуг, витратами, ризиками, франчайзинговою діяльністю);

– механізми державного регулювання (якістю послуг, витрат, економічні, франчайзингових форм управління),

– розробки сценаріїв розвитку туристичних потоків, в тому числі й іноземних, та фінансово-економічних показників діяльності туристичних організацій досліджуваного регіону (країни, міста, дестинації);

– вдосконалення моделей регіональних туристських кластерів;

– механізмів розвитку рекреаційно-туристичних комплексів (на основі підвищення якості, оптимізації витрат, розвитку франчайзингу та ін.) та його пришвидшення;

– розробити модель джерел фінансування для активізації малих підприємств у туристичному (рекреаційному) комплексі досліджуваної території;

– щодо розрахунку оптимальної організації форм малих підприємств у рекреаційному комплексі.

Обсяг третього розділу повинен становити 30-35 % загального обсягу магістерської роботи.

Четвертий розділ -  дослідно -  рекомендаційний презентує соціально- економічний ефекти від запропонованих проектів удосконалення розвитку об’єкту дослідження. є результатом усієї роботи.

Він складається з двох підпунків:

1 – описує методику дослідження результатів ( опитування, тести, спостереження, інтерв’ю тощо)

2 – відображає результати дослідницької роботи та рекомендації з удосконалення досліджуваної проблеми на основі дослідження методології і результатів аналізу. В якості матеріалу розробок можуть виступати різноманітні конкретні заходи, спрямованні на вдосконалення досліджуваної проблеми, які носять практичний характер, а саме: впровадження в практику об’єкта магістерської роботи виконаних досліджень; застосування сучасних підходів щодо планування діяльності туристичної галузі регіону; переорієнтація наявної туристичної інфраструктури на нові, інноваційні види та форми туристичного продукту; розробка стратегії розвитку дестинації туризму; комунікативна робота та ін. Пропоновані рекомендації підвищення ефективності функціонування підприємства повинні підтверджуватися відповідними розрахунками. Обов'язковим підрозділом рекомендаційного розділу є результати оцінки економічної та соціальної ефективності проектних пропозицій, обумовлених темою роботи.

В процесі виконання проектного розділу бажано виконувати розрахунки, із застосуванням спеціального програмного забезпечення STATISTICA 6.0 (7.0). За допомогою цього пакету студенти можуть виконати:

– кластерний аналіз;

– кореляційно-регресивний аналіз;

– факторний аналіз;

– методику прогнозування розвитку досліджуваних явищ або інші розрахунки із застосуванням зазначеного програмного забезпечення

Обсяг четвертого розділу повинен становити 15-20% загального обсягу магістерської роботи.

Кожен розділ роботи слід закінчувати стислими висновками. Студент у логічній послідовності узагальнює результати дослідження, формулює висновки та пропозиції до кожного розділу магістерської роботи. За змістом і формою  вони повинні бути чітко викладені, аргументовані і співвіднесені з уже відомими науково-практичними розробками.

Висновки подаються в окремому розділі магістерської роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми, оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті магістерської роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у третьому розділі. У висновках не можуть з'явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому і четвертому розділах.

Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

Список використаних джерел – перелік навчально-методичних посібників, наукових праць, підручників, газетних і журнальних статей, Internet-матеріалів, інформація яких була використана при написанні магістерської роботи. Список використаних джерел наводять у кінці тексту магістерської роботи. Починають його також з нової сторінки. Перелік посилань має нараховувати не менше 80 найменувань. Бібліографічні описи наводять у порядку згадування в тексті та відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

До додатків включається допоміжний матеріал, який не ввійшов до основної частини роботи, але необхідний для її повноти і завершення. Це можуть бути: установчі документи, фінансові звіти підприємств, договори, таблиці та рисунки, що займають більше 1 сторінки і таке інше.

До магістерської роботи необхідно додавати акти і/або довідки про впровадження результатів дослідження на підприємстві, що засвідчують практичну цінність роботи та можливе використання пропозицій у практичній діяльності, тобто реальність розробок студента.

6. вимоги до оформлення магістерської роботи

 

До захисту магістерської кваліфікаційної магістерської роботи допускаються  студенти, які успішно виконали навчальний план.

Остаточний варіант роботи у твердій палітурці подається на випускову кафедру не пізніше, ніж за сім днів до призначеного терміну. Роботи, які не надані в зазначений термін, до захисту не допускаються.

Після завершення написання магістерської роботи студент має сформувати необхідний комплект документів, які представляються до захисту.

Перелік документів, які представляються студентом до захисту магістерської роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

1. Магістерська робота освітнього ступеню «магістр».

Остаточний варіант роботи подається на випускову кафедру не пізніше, ніж за сім днів до призначеного терміну захисту. Зброшурована робота підписується студентом, керівником та завідувачем випускової кафедри. Роботи, не надані в зазначений термін, до захисту не допускаються.

2. Подання Голові ЕК

3. Відгук керівника магістерської роботи. Для написання відгуку керівникові надається повністю завершена магістерська робота. Відгук має містити висновок про можливість допуску роботи освітнього ступеню «магістр» до захисту у ЕК.

Вносити будь-які зміни або виправлення в магістерську роботу після отримання відгуку керівника забороняється. Відгук керівника додається окремо і не підшивається до магістерської роботи (Додаток Ж).

4. Рецензія. До магістерської роботи додається зовнішня рецензія, що надана доктором/кандидатом економічних наук або керівником підприємства туристичної сфери (Додаток З).

Рецензія має містити такі елементи: назва магістерської роботи, прізвище та ініціали її автора; актуальність обраної теми; наукова новизна дослідження; якість проведеного аналізу проблеми; практична цінність роботи; недоліки та зауваження до роботи; загальний висновок про оцінку (за чотирибальною шкалою), на яку заслуговує робота; ПІБ рецензента, найменування посади, місця роботи та підпис рецензента скріплений печаткою організації.

Рецензії, у яких не висловлено зауважень до роботи, до розгляду не приймаються. Рецензії додаються і не підшиваються до магістерської роботи. Вносити будь-які зміни або виправлення в магістерську роботу після отримання рецензій забороняється.

5. Демонстраційний матеріал та презентація Power Point в електронній формі. Демонстраційний  матеріал  до  магістерської  роботи  не  має регламентованої  структури,  у  більшості  випадків  обумовлюючись сценарієм захисту та особливістю результатів дослідження. Проте варто дотримуватися таких рекомендацій:

 • обсяг демонстраційного матеріалу не повинен перевищувати 10 – 15 сторінок;
 • сторінки не нумеруються;
 • титульний аркуш підписується керівником магістерської роботи  та  має містити: назву роботи, ПІБ керівника та виконавця роботи (зразок титульного аркушу демонстраційного матеріалу наведено у додатку К);
 • до захисту готують 5 екземплярів демонстраційного матеріалу (за кількістю членів екзаменаційної комісії );
 • після титульного аркушу наводяться тема, мета та предмет дослідження;
 • до демонстраційного матеріалу виносяться основні результати магістерської роботи, що виносяться на захист (обов’язково економічні розрахунки, проведені у другому, третьому та четвертому розділах);
 • розміщувати  рисунки та таблиці  слід  за  порядком  посилання  на  них  у  тексті виступу (наприклад, таблиця 1, рисунок 2 і т.д.). Усі таблиці та рисунки мають бути підписані;
 • Мультимедійна  презентація  може  включати  зображення,  що  не ввійшли  до  демонстраційного  матеріалу,  але  повинна  обов'язково містити наведену в ньому інформацію. 

5. Копії публікацій за темою магістерської роботи не переплітаються, а додаються окремо.

6. Лист-замовлення на тему магістерської роботи. не переплітається, а додаються окремо (Додаток Л).

 

7. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

 

Магістерська робота повинна оформлятися відповідно до вимог Державного стандарту України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»).

Магістерська робота виконується державною мовою. За попереднім погодженням з випусковою кафедрою, перший розділ магістерської роботи може бути написаним тією іноземною мовою, яку студент вивчав в університеті і, в такому разі, мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження магістерської роботи мають бути висвітлені цією ж мовою. Стиль − науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність − логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим. При цитуванні обов’язкове посилання на джерело.

Магістерська робота виконується на комп’ютері і друкується на одній стороні вертикально орієнтованих аркушів паперу білого кольору формату А4 (210х297 мм). Для друку використовується шрифт Times New Roman; колір шрифту – чорний; розмір шрифту – 14 пт. На одній сторінці розміщується до 30 рядків тексту, що відповідає використанню міжрядкового інтервалу 1,5.

Титульний аркуш магістерської роботи заповнюються тільки на комп’ютері.

При друкуванні встановлюються поля: зліва – 30 мм, справа – 10-15 мм, зверху і знизу – по 20 мм. За умови дотримання вищезазначених вимог рекомендований обсяг магістерської роботи становить 90-100 сторінок (без списку використаних джерел та додатків).

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ» та ін. друкують великими літерами по центру сторінки. Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати одному інтервалу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку після назви розділу чи підрозділу не ставлять. Заголовок не може складатися з двох речень.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Наприклад, 2.4 (четвертий підрозділ другого розділу і т.п.) (рис.7.1). Використання для нумерації римських цифр, а також § – знаку параграфу – не допускається.

Нумерація сторінок роботи – наскрізна, у правому верхньому куті сторінки, арабськими цифрами без крапки. Структурні елементи титульний аркуш, завдання на магістерську роботу, реферат, перелік скорочень, зміст не нумеруються. Якщо додатки вшиті у роботу, здійснюється наскрізна нумерація їх сторінок.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів та їх розшифровка є необов’язковою структурною частиною магістерської роботи. Він оформлюється за потреби й друкується двома колонками у вигляді окремого списку, який розміщується перед змістом. Якщо спеціальні терміни, скорочення, символи тощо, повторюються у роботі менш, як три рази, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

 

Рис.7.1.

30 мм

Приклад оформлення тексту в основній частині магістерської роботи

 

Для прикладу, умовні скорочення розшифровуються у зазначеному переліку (рис.7.2).

 

 

 

UNWTO

Всесвітня туристична організація

ГІС

Геоінформаційна система;

КСБ

Комп’ютерна система бронювання;

 

 

Горизонтальный свиток: UNWTO	Всесвітня туристична організація
ГІС 	Геоінформаційна система;
КСБ	Комп’ютерна система бронювання;

Рис.7.2. Приклад оформлення скорочень в тексті

 

Скорочення слів. Усі слова в магістерській магістерській роботі необхідно писати повністю.

Існують наступні загально прийняті  умовні скорочення:

а) скорочення, які роблять після переліку: і т.д. (і так далі), і т.п. (тому подібне) та ін. ( і інші). Слова «і тому подібне», «та інші» усередині речення не скорочують;

б) скорочення у випадку позначення цифрами століть і років: ст. (століття), р. (рік), рр. (роки);

в) скорочення, що роблять у випадку посилань: див. (дивися), порівн. (порівняй).

Не допускаються скорочення наступних слів: «так званий» (т. зв.), «наприклад» (напр.), «близько» (бл.), «формула» (ф-ла), «рівняння» (рів-ня) тощо.

Також у тексті не можна без числових або літерних значень застосувати математичні символи: =, 0 та ін., а також знаки №, % та ін. У тексті без значень їх пишуть словами, наприклад, “номер магазину”, “обчислюються відсотки”. Числа до дев'яти в тексті пишуться словами. Числа з розмірністю і грошовими позначеннями пишуться цифрами, наприклад, «10 м, 6 грн.». Порядкові числівники пишуться з відмінковими закінченнями, наприклад, “5-й, 2-ге”, кількісні числівники, римські цифри і дати – без відмінкових закінчень.

Посилання на джерела. Для забезпечення вимог наукової етики з метою можливості відтворення матеріалу використаних джерел роботи, у тексті вміщують посилання. Посилання робляться після закінчення цитування джерела або після узагальненого викладу даних, запозичених з конкретного джерела (джерел).

Посилання на джерела оформляють у квадратних дужках відповідно до списку використаних джерел. Наприклад: «Учений розробив методику прогнозування потреби у висококваліфікованих фахівцях [12, с.35]» означає посилання на матеріал, вміщений на тридцять п’ятій сторінці друкованого джерела, яке розміщене у списку під дванадцятим номером. Або: «За останні три роки число учнів у малокомплектних школах збільшилося у два рази [37, с.56‑60]» свідчить, що статистичні дані про чисельність учнів розміщені на сторінках з 56-ї по 60-у у джерелі, що подане у списку під номером 37.

Враховуючи особливості викладеного у роботі матеріалу, допускаються посилання лише на порядковий номер джерела. Наприклад: Інституційне оформлення державної служби розпочалося із набуттям чинності Закону України «Про державну службу» [7]. У цьому випадку цифра 7 означає порядковий номер, під яким названий правовий акт вміщено у списку використаних джерел. Або: «Сьогодні оголошення про вакантні посади державних службовців розміщуються на офіційних веб-сайтах органів державної виконавчої влади [24-27; 32]». Тут розуміється, що у списку використаних джерел під порядковими номерами 24, 25, 26, 27 та 32 вміщено опис відповідних Інтернет-ресурсів.

Наявність посилань є обов’язковою вимогою щодо оформлення магістерської роботи.

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки тощо) слід розміщувати в магістерській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією а також мають бути чорно-білі.

На рис. 7.3 та 7.4 надано приклади оформлення рисунків в тексті.

 

Рис.3.1. Динаміка розвитку міжнародного туризму, 1995 – 2020 рр.

Горизонтальный свиток: 
Рис.3.1. Динаміка розвитку міжнародного туризму, 1995 – 2020 рр.
Рис.7.3. Приклад оформлення рисунку в тексті

 

У тексті роботи усі ілюстрації іменуються словом «рисунок» або скорочено «рис.» Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад: «Рис.3.1» – це перший рисунок третього розділу. Назва ілюстрації розміщується по центру сторінки зразу під зображенням, пишеться з великої букви.

 

Рис. 2.4. Структура обсягу реалізованих турів підприємства по туристичним напрямкам (країнам) за 2015 р.

Горизонтальный свиток: 
Рис. 2.4. Структура обсягу реалізованих турів підприємства по туристичним напрямкам (країнам) за 2015 р.

Рис.7.4. Приклад оформлення рисунку (кругової діаграми) в тексті

 

Таблиці. Зведений цифровий матеріал у магістерській роботі оформляють у вигляді таблиць. На всі таблиці має бути посилання в тексті роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» – перша таблиця третього розділу.

Слово «таблиця» (пишеться курсивом) з її номером розміщують над таблицею біля правого поля сторінки. Нижче розміщують назву таблиці (напівжирним шрифтом), яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують симетрично до тексту над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. У змісті таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12-14 кегль,міжрядковий інтервал – 1.

Якщо таблицю розділяють, то над другою і наступними частинами біля правого поля пишуть: «Продовження табл.1.1» або якщо це остання сторінка таблиці - «Закінчення табл.1.1» із зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. У разі, якщо таблиця сформована на базі літературних джерел, то має бути посилання на дане джерело.

 

Таблиця 2.1

Рейтинг країн, які найбільше відвідують українці (2011)

№ з/п

Країна

Кількість громадян України, які виїжджали за кордон

Із них − за метою поїздки

службова поїздка

організований туризм

приватна поїздка

1

Російська Федерація

5475455

251741

240295

4983419

2

Польща

5102885

207476

113590

4781819

3

Молдова, Республіка

2221379

17478

8073

2195828

4

Угорщина

1726957

48602

28605

1649750

5

Білорусь

1581128

54219

29823

1497086

 

 

 

Горизонтальный свиток: Таблиця 2.1
Рейтинг країн, які найбільше відвідують українці (2011)
№ з/п	Країна	Кількість громадян України, які виїжджали за кордон	Із них − за метою поїздки
			службова поїздка	організований туризм	приватна поїздка
1	Російська Федерація	5475455	251741	240295	4983419
2	Польща	5102885	207476	113590	4781819
3	Молдова, Республіка	2221379	17478	8073	2195828
4	Угорщина	1726957	48602	28605	1649750
5	Білорусь	1581128	54219	29823	1497086

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.5. Приклад оформлення таблиці в тексті

 

Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, з абзацного відступу. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули  в  роботі  виконуються  за  допомогою  стандартних математичних редакторів Microsoft Office.

Формули (за винятком формул, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (3.3) – третя формула третього розділу. Номер формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Якщо у роботі тільки одна формула, її нумерують згідно з вищенаведеними вимогами.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння по знаковій операції множення, застосовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

Ціну на тури до  Хорватії та Ізраїлю розрахуємо з урахуванням додаткової оплати авіаквитків.

 

  ,                                     (3.3)

де Ц – ціна;

Вп – вартість перевезення в обидві сторони;

Вт – вартість турпродукту.

Горизонтальный свиток: Ціну на тури до Хорватії та Ізраїлю розрахуємо з урахуванням додаткової оплати авіаквитків.

 	,				(3.3)
де Ц – ціна;
Вп – вартість перевезення в обидві сторони;
Вт – вартість турпродукту.

Рис.7.6. Приклад оформлення формул в тексті роботи

 

Переліки. Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити арабські цифри з дужкою.

 Приклад:

         1) витрати на основну заробітну плату;

         2) витрати на додаткову заробітну плату;

         3) амортизація.

Переліки першого рівня деталізації друкують цифрами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

1.

2.

         2.1.

         2.2.

         2.3.

Список використаних джерел. Використані джерела у магістерській роботі розміщують у вигляді нумерованого списку (використовуються тільки арабські цифри) одним із двох способів:

1) у порядку згадування у тексті магістерської роботи;

2) за алфавітом.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з видавничої і бібліотечної справи. Нижче наведено приклади такого опису відповідно до типу джерела.

 

Таблиця 7.1

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел

Джерело

Приклад оформлення

Навчальний посібник, підручник, написаний одним автором

Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. / Є.В. Панкова. – 3-е вид., перероб. та допов. – К.: Альтерпрес, 2009. – 352 с.

Навчальний посібник, підручник, написаний двома авторами

Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.

Навчальний посібник, підручник, написаний більше ніж трьома авторами

Менеджмент туристичної індустрії: навч.посіб. / [І.М. Школа, Т.М. Ореховська, І.Д. Козьменко та ін.]; за проф. проф. І.М. Школи. – Чернівці: Книги-XXI, 2005. – 596 с.

Монографія

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. – К.: КНТЕУ, 2006. – 536 с.

Азарян О.М. Ринок туристичних послуг: моніторинг і розвиток комплексу маркетингу: монографія / О.М. Азарян, Н.Л. Жукова / МОіН України. ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: ДонМУ, 2002. – 241 с.

Статті в журналах

Захарин С. Давайте посчитаем / С. Захарин // Украинская туристическая газета . – 2006. – 2 окт. -6 ноябр. № 10 (25). – С.5.

Войнаренко М.П. Кластерні моделі об’єднання підприємницьких структур у туристичній галузі та сфері розваг / М.П. Войнаренко // Вісник ДІТБ (серія «Економіка, організація і управління підприємствами» (в туристичній сфері)): наук. журн. – Донецьк: ДІТБ, 2007. – № 11. –– С. 13-19.

Матеріали конференцій

Виноградова О.В. Інформаційні технології як чинник підвищення ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств / О.В. Виноградова // Індустрія гостинності у країнах Європи: матер. ІІ міжнар.наук.-практ.конф., Сімферополь: КІБ, 2008.

 

Законодавчі акти

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 25 груд. (№ 244) – С. 15-19.

Електронні джерела

Таранова Ю.В. Туристический имидж страны. Имидж государства/региона: современные подходы: новые идеи в теории и практике коммуникации: сб. науч. трудов. 2009 [Электронный ресурс] - Режим доступу: http://pravo33.wordpress.com/2010/02/16/. - Заголовок з титул. екрану.

Словники

Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Укл.: В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух. – К.: Вид. Дім «Слово», 2006. – 372 с.

 

Додатки мають включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дослідження і наводяться тільки в разі необхідності. Якщо додатки можна розмістити на аркушах формату А4, вони послідовно вшиваються у роботу після списку використаних джерел з наскрізною нумерацією сторінок. Для додатків можна не дотримуватися вимог щодо розміру шрифту та міжрядкового інтервалу. Якщо ж розмір додатків (таблиці, графіки, карти тощо) є більшим, ніж формат А4, вони оформляються в окремій структурованій папці, на якій зазначається слово «ДОДАТКИ» та назва магістерської роботи і прізвище та ініціали автора.

Розміщувати додатки слід у порядку появи посилань на них у тексті магістерської роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами укра­їнської абетки, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і т. д. Позначення «Додаток ...» робиться у правому верхньому куті аркуша, нижче симетрично до тексту розміщується назва додатку.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад. А.2 – другий розділ додатку А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатку Г. Ілюстрації, таблиці, формули, що с у тексті додатку, потрібно нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, ри­сунок Г.З – третій рисунок додатку Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – перша формула додатку А.

 

8. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Захист магістерської роботи проходить на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії (ЕК). Захист відбувається публічно, повинен носити характер дискусії і проходити в обстановці високої вимогливості, принциповості та дотримання наукової етики.

Студент має бути присутнім в аудиторії, в якій призначено засідання ЕК, за 1 годину до початку роботи комісії.

Процедура захисту проводиться у такій послідовності:

< >захист починається з оголошення секретарем ЕК прізвища, імені та по-батькові студента, теми його магістерської роботи;доповідь студента - повідомлення випускником основних результатів дослідження (15-20 хвилин) з використанням ілюстративного матеріалу, поданого у вигляді презентації. Відповідаючи на питання, студент може користуватися дипломною роботою, наводити цифрові дані або цитувати окремі положення;дискусія (відповіді автора магістерської роботи на запитання, виступи членів ЕК щодо матеріалів роботи);оголошення секретарем ЕК змісту відгуку наукового керівника та рецензії, які надані на магістерську роботу;відповіді автора роботи на зауваження, висловлені рецензентами та членами ЕК. виконання дослідження на актуальну тему;досягнення поставленої мети роботи та відповідних до неї завдань;відповідність плану і змісту роботи її темі;логічність побудови структури роботи та вміння систематизувати і структурувати матеріал;вміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору з обраного питання; обґрунтування особистої позиції;вміння здійснювати аналіз інформації за певними критеріями;самостійність виконання магістерської роботи;дослідження існуючої практики, надання їй критичної оцінки, проведення порівняння з нормативною базою, з передовим досвідом інших підприємств галузі, зарубіжними методиками;використання та критична оцінка нормативно-законодавчої бази за темою дослідження;аналіз достатньої кількості літературних джерел з обраної тематики;наявність у магістерській роботі практичних рекомендацій та обґрунтування запропонованих автором рішень;наявність конкретних висновків і пропозицій з удосконалення проблемних питань, висвітлених у роботі в цілому і по конкретному підприємству, зокрема.

РЕКОМЕНДОВАНа Література

 

< >Агамирова, Е. В.  Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе : практикум / Е. В. Агамирова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2007. – 180 с. Агафонова, Л. Г.  Туризм, готельний та ресторанний бізнес : ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : навч. посіб. / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова ; КУТЕП. – К. : Знання України, 2006. – 352 с. Антоненко, І. Я.  Методичні матеріали з дисципліни "Менеджмент готельного господарства" для студентів форми навчання за фаховим спрямуванням 6.050400 "Туризм" напряму підготовки 0504 "Туризм" / І. Я. Антоненко. – Київ : КУТЕП, 2005. – 22 с. Антоненко, І. Я.  Методичні матеріали з дисципліни "Менеджмент туризму" для студентів форми навчання за фаховим спрямуванням 6.050400 "Туризм" напряму підготовки 0504 "Туризм" / І. Я. Антоненко. – Київ : КУТЕП, 2005. – 22 с. Армстронг, М.  Менеджмент : методы и приемы : пер с 3-го англ. изд. / М. Армстронг. – К. : Знання-Прес, 2006. – 876 с.Бабарицька, В. К.  Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення терпродукту : навч. посіб. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Альтерпресс, 2008. – 288 с. Балашова, Р. І.  Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посіб. / Р. І. Балашова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 184 с.Баумгартен, Л. В.  Управление качеством в туризме : учебник / Л. В. Баумгартен. – М. : Академия, 2010. – 304 с. Бобровський, А. Л.  Екологічний менеджмент : підручник / А. Л. Бобровський. – К. : Академія, 2009. – 585Богоявленська, Ю. В.  Економіка та менеджмент праці : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2005. – 332 с.Бондар, О. В.  Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Бондар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 326 с. Бровкова, О. Г.  Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 224 с. Василенко, В. О.  Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – 2-е вид., випр. і допов. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 532 с. Василенко, В. О.  Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу : навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – К. : Освіта України, 2012. – 508 с..Гевко, І. Б.  Операційний менеджмент : навч. посіб. / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2005. – 228 с. Гірняк, О.М. Менеджмент: підручник /  О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – 5-те вид., перероб. і доп. – Л. : Магнолія 2006, 2009. – 352 с. Дядечко, Л. П.  Економіка туристичного бізнесу : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224 с.  Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. // Басюк Д.І.., Заєць В.С.  - Кам’янець-Подільський, Абетка, 2012.- 204 с.         Іванов, М. М.  Операційний менеджмент : навч. посіб. / М. М. Іванов, П. В. Комазов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 268 с.  Ігнатьєва, І. А.  Стратегічний менеджмент : підручник / І. А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2008. – 480 с. Кожушко, Л. Ф.  Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – К. : Академія, 2007. – 432 с.             Комунікативний менеджмент  : матеріали круглого столу, Київ, 19 квітня 2010 р. / за ред. С.О.Гуткевич, І.Г.Оніщенко ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтва ; НУХТ. – К. : НАКККІМ, 2010. – 160 с. – (Сучасний погляд на проблему менеджменту).Кудла, Н. Є.  Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н. Є. Кудла. – К. : Знання, 2012. – 343 с. Мальська, М. П.  Організація та планування туристичних підприємств : теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248 с. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. М. І. Белявцева, В.Н. Воробйова, МФ України ; ДНУ. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 407 с. Менеджмент : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко ; Нац. ун-т харч. технол., Нац. авіац. ун-т. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2012. – 758 с. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко ; під заг. ред. М. М. Поплавського., О. О. Гоца ; КНУКМ. – К. : Кондар, 2008. – 460 с. Менеджмент : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, М. А. Міненко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : Сузір'я, 2007. – 690 с.Менеджмент готельно - ресторанного господарства : метод. рек. до викон. курсової роботи для студ. напр. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" ден. форми навч. / уклад. : Д. І. Басюк, К. А. Андрющенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2012. – 40 с. – каф. Готельно-ресторанного бізнесу. Менеджмент готелю : економіко-організаційні аспекти : навч. посіб. / Х. Й. Роглєв, Г. Г. Левітас, Р. Г. Драпушко, В. В. Гарагонич. – К. : Кондoр, 2011. – 443 с. Менеджмент для магістрів : навч. посіб. / С. С. Шаповал, М. А. Заєць, Ю. Г. Козак, О. М. Коваленко. – К. : Фенікс, 2008. – 596 с. Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / Т. М. Афонченкова, О. В. Булюк, Б. П. Масенко [та ін.] ; за ред. О. Є. Лугініна. – К. : Ліра-К, 2012. – 364 с. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк, Я. В. Крушельницька ; за заг. ред. В. М. Данюка., В. М. Петюха. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 398 с. Менеджмент туризму : метод. рек. до викон. курсової роб. для студ. напр. підготов. 6.140103 "Туризм" ден. форми навч. / уклад. : Д. І. Басюк, Н. В. Погуда, Т. В. Влодарчик ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 34 с. – каф. Винного та гастрономічного туризму; з 25.12.14 каф. туристичного та готельного бізнесу. Методичні вказівки  до виконання магістерських магістерських робіт (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – "Туризмознавство") / уклад.: 
І. М. Писаревський,  М. М. Поколодна, С. О. Погасій, Н. М. Влащенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова , 2016. – 53 с.Момот, О. І.  Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посіб. / О. І. Момот. – К. : ЦУЛ, 2007. – 368 с. Нечаюк, Л. І.  Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 344 с. Новиков, В. С.  Инновации в туризме : учеб. пособие / В. С. Новиков. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2010. – 208 с. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І. А. Олійник, В. Г. Пасічник, В. І. Романчиков, О. В. Акіліна. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 160 с. Осовська, Г. В.  Менеджмент організацій : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2007. – 676 сПалеха, Ю. І.  Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – 2-ге вид., випр. – К. : Ліра-К, 2012. – 336 с. Панченко, Ю. В.  Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навч. посіб. / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Херсон : Олді-плюс, 2013.– 342 с. Панченко, Ю. В.  Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навч. посіб. / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 342 с. Передерієнко, Н. І.  Фінансовий менеджмент : підручник / Н. І. Передерієнко, Я. В. Котляревський, О. М. Дем'яненко. – Л. : УАД, 2008. – 200 с. Пуцентейло, П. Р.  Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с..Пушкар, Р. М.  Менеджмент : теорія і практика : підруч. / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська ; МОН України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 486 с. Ресторанный менеджмент : бизнес-энцикл. Ч. 1. – К. : Рынок Медиа, 2008. Сахно, Є. Ю.  Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. – К. : ЦУЛ, 2010. – 328 с. Свидрук, І. І.  Креативний менеджмент : навч. посіб. / І. І. Свидрук ; Львів. комерц. акад. – К. : ЦУЛ, 2012. – 224 с.Скібіцька, Л. І.  Менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2007. – 416 с. Скібіцька, Л. І.  Тайм-менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 с. Скрипко, Т. О.  Менеджмент : навч. посіб. / Т. О. Скрипко, О. О. Ланда. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 176 с. Сладкевич, В. П.  Сучасний менеджмент організацій : навч. посіб. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. – К. : МАУП, 2007. – 488 с. Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська, С. П. Шевчук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 184 с. Хмурова, В. В.  Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / В. В. Хмурова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : ЦУЛ, 2013. – 286 с. Холловей, Дж. К.  Туристический маркетинг : учеб. пособие : пер. с  англ. / Дж. К. Холловей. – пер. с 4-го англ. изд. – К. : Знання, 2008. – 575 с. Холловей, Дж. К.  Туристический бизнес : пер. с 7-го англ. изд. / Дж. К. Холловей, Н. Тейлор. – К. : Знання, 2007. – 798 сЧерваньов, Д.  Менеджмент : терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт : підручник / Д. Черваньов.– К.: Київ. ун-т, 2010.– 853 с. Чорненька, Н. В.  Організація туристичної індустрії : навч. посіб. / Н. В. Чорненька. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2006. – 264 с. Шаповал, М. І.  Менеджмент якості : підручник / М. І. Шаповал. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 471 с. Щербань, В. М.  Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / В. М. Щербань. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 224 с.  

 

Інформаційні ресурси

< >Музейний простір України – www.ukrmuseum.org.ua Офіційний Інтернет-сайт Криму “Крим туристичний” www.tourism.crimea.ua Офіційний сайт  Всеукраїнського проекту «7 чудес України»  www.7chudes.in.uaОфіційний статистичний сайт Державного агентства по туризму і курортам http://www.tourism.gov.uaОфіційний сайт Міністерства закордоних справ Україні - http://www.mfa.gov.ua/Все о туризме - туристическая библиотека - http://tourlib.net/Туристический портал - http://tour.com.ua/Турсервер - http://www.tourserver.com.ua/Офіційний сайт Міністерства економіки розвитку і торгівлі http://www.me.gov.ua/

Додаток А

ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА ІМ’Я ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

 

 

 

 

 

Завідувачу кафедрою туристичного та готельного бізнесу

д.е.н., доценту   Басюк Д.І.

Студента (-тки)  6 курсу факультету ГРТБ

спеціальності

242  « Туризмознавство »

Денної (заочної)  форми навчання 

_____________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Заява

 

Прошу затвердити мені тему магістерської роботи «____________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________»

Магістерська робота буде виконана на матеріалах _____ _____________________________________________________________________

Прошу призначити науковим керівником магістерської роботи _____________________________________________________________

 

 

 

 

Дата

_____________________

             Підпис студента (-тки)

              ____________________

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Рекомендована тематика МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ*

 

* Певні теми  необхідно виконувати на основі розгляду одного з пропонованих видів туризму: купально-пляжний, лікувально-оздоровчий, лікувальний, розважальний, круїзний, гірськолижний, дайв-туризм, гольф-туризм, пригодницький, екстремальний, культурно-пізнавальний, екскурсійний, подієвий, діловий, релігійний, сільський, агротуризм, спортивний, етнографічний, екологічний, молодіжний, дитячий, туризм вихідного дня.

Наприкінці кожної теми стоїть номер, який вказує на рекомендації щодо виконання  другого розділу роботи.

 

< >Обґрунтування впровадження і розробка нового турпродукту (за видами) на туристському підприємстві N. (1)Розвиток туризму (за видами) на території N. (1)Розвиток туризму (за видами)  на прикладі туристського підприємства N. (1)Впровадження нових видів туристських послуг (туристських продуктів). (1)Відкриття туристських напрямів туроператором N. (1)Впровадження інновацій в туристський продукт (за видами) (1)Розробка досугово-розважальних послуг та їх включення до  туристських програм. (1)Методи просування та стимулювання реалізації туристичних продуктів. (4)Розвиток людських ресурсів на підприємствах туристичного обслуговування. (5)Формування іміджу туристського підприємства N (туристського регіону N) (4)Запровадження системи франчайзингу на підприємствах сфери туризму (6)Підвищення ефективності діяльності туристського підприємства: франчайзинг. (6)Розвиток франчайзингових форм організації туристського бізнесу (на прикладі туристської агенції N) (6)Дослідження життєвого циклу туристського продукту  на підприємстві N (на ринку N, в дестинації N) (4)Розробка і ресурсне обґрунтування екскурсійного маршруту N. (1) Розробка нової екскурсії на тему  «________» . (1)Розробка циклу екскурсій на тему: «_________» по регіону (місту).(1)Розробка і ресурсне обґрунтування туристського маршруту N.(1) Формування та підтримка корпоративної культури на турпідприємстві N. (5)Оцінка конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг підприємства сфери туризму.(3)Оцінка конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг туристично-рекреаційного комплексу. (3)Підвищення конкурентоспроможності туристського підприємства N. (3)Розробка бренда турпідприємства N. (4)Розробка медіа-плану турпідприємства N. (4)Управління якістю на туристському підприємстві N. (6)Управління конфліктами в організаціях сфери туризму (на прикладі підприємства N). (5)Мотивація персоналу як основа ефективної роботи підприємств сфери (5)Розробка і впровадження надання додаткових послуг на туристському підприємстві. (1)Диверсифікація напрямів роботи на туристському підприємстві. (1)Розробка заходів щодо стимулювання туроператорів продажу турів через турагенції (4)Дослідження системи формування цін та тарифів  на тур підприємстві.(1)Удосконалення  рекламної діяльності  турпідприємства N.(4)Реклами як засіб залучення клієнтів (на прикладі турпідприємства N).(4) Підвищення кваліфікації співробітників підприємств сфери туризму(5)Вдосконалення паблік релейшенз на турпідприємстві N (4)Формування корпоративного духу та організаційної культури на підприємствах сфери туризму (5)Корпоративна культура  як фактор розвитку туристського підприємства.(5)Розробка ефективних комунікацій в просуванні послуг підприємств сфери туризму. (4)Удосконалення  екскурсійного обслуговування на турпідприємстві N. (1)Розробка системи управління маркетингом на підприємстві сфери туризму. (4)Організаційно-економічні засади функціонування ТІЦ в туристській дестинації N (ТІЦ в малих історичних містах). (2)Розробка бізнес – плану створення  туристського інформаційного центру  в туристичному центрі N (2)Впровадження нових турів на турпідприємстві N. (1)Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності туристського підприємства (5)Вдосконалення асортименту послуг турпідприємства N (за аспектами). (1)Підвищення ефективності використання ресурсної бази об’єктів туризму. (1)Залучення туристів до регіону N: досугово-розважальні центри. (2)Управління витратами на туристському підприємстві. (6)Формування фірмового стилю підприємств сфери туризму. (4)Вивід на ринок нового тур продукту: на прикладі турпідприємства N. (1)Розробка самодіяльного туру N. (1)Розробка спортивного  туристського маршруту  (за видами спортивного туризму). (1)Розробка турів  вихідного дня (за видами туризму). (1)Розробка турів вихідного дня в межах туристсько-рекреаційного комплексу N. (1)Формування та просування туристського продукту  на підприємстві N. (1) Характеристика ресурсного потенціалу території N для цілей розвитку рекреації. (2)Характеристика ресурсного потенціалу території N для цілей розвитку відпочинку. (2)Характеристика ресурсного потенціалу території N для цілей розвитку туризму. (2)Характеристика ресурсного потенціалу території N для цілей розвитку екскурсійної діяльності. (2)Рекреаційний потенціалу території N: характеристика та оцінка перспектив. (2)Туристський потенціал території N: характеристика та оцінка перспектив. (2)Екскурсійний  потенціал території N: характеристика та оцінка перспектив. (2)Розробка програми перебування туристів в місті (регіоні, дестинації N). (2)Розробка концепції розвитку туризму в місті (регіоні, дестинації N). (2)Запровадження соціально-психологічних методів управління на туристському підприємстві. (5)Запровадження  економічних  методів управління на туристському підприємстві. (6)Удосконалення механізму антикризового управління підприємством туріндустрії. (2)Управління ризиками на підприємствах сфери туризму. (6)Історико-культурні пам’ятки ( природні пам’ятники) як об’єкт туризму на території  N. (2)Туристсько-рекреаційний потенціал гірських територій АР Крим. (2)Туристсько-рекреаційний потенціал гірських територій Карпатського гірського масиву. (2) Розвиток туризму на основі історико-культурного  потенціалу на території N. (2)Розвиток екскурсійної діяльності на  основі історико-культурного  потенціалу на території N. (2)Розвиток туризму на основі природного  потенціалу на території  N. (2)Розвиток екскурсійної діяльності на  основі природного  потенціалу території  N. (2)Стратегія в діяльності підприємств сфери туризму. (4)Логістичні методи управління на підприємствах сфери туризму. (6)Використання соціальних мереж для формування  іміджу туристського підприємства.(4)Розробка плану заходів туристського підприємства для участі у виставці. (4)Створення посадових інструкцій для співробітників туристського підприємства. (5)Розвиток туристського потенціалу міста (території, дестинації) N. (2)Страхування на підприємствах туризму (5).

 

Додаток В

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

 

 

 

 

 

ПІБ Студента

 

 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на здобуття освітнього рівня «магістр»

за спеціальністю 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)»

 

 

на тему: _____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

 

Науковий керівник ______________

_______________________________

                                                                                                              (посада, вчене звання, науковий ступінь, ПІБ)

                                                                             Рецензент  ____________________

_______________________________

                                                                                                                     (посада, вчене звання, науковий ступінь, ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017 рік

 

Додаток Г

 

РЕзюме

 

Магістерська робота складається з 150 сторінок. Кількість розділів - 4, рисунків - 20, таблиць - 30, формул - 13, додатків - 5.

Об'єктом дослідження є процес розвитку подієвого туризму Чернігівської області з урахуванням інтересів та особливостей функціонування міжнародного ринку туристичних послуг.

Предметом магістерської роботи є теоретико-методологічні та практичні аспекти забезпечення реалізації перспектив розвитку туризму Чернігівської області України.

Метою магістерської роботи є розробка пропозицій щодо перспектив розвитку подієвого туризму у Чернігівській області України.

 У I розділі……….

У II розділі ………...

У III розділі……….

У IV розділі…….

КЛЮЧОВІ СЛОВА: туризм, подієвий туризм, розвиток, перспективи, програма розвитку.

 

 

Додаток Д

ЗМІСТ

ВСТУП

6

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

9

1.1. Сутність, зміст та роль  подієвого туризму у соціально-економічному розвитку країни

9

1.2. Теорія та практика розвитку подієвого туризму на світовому ринку

15

1.3. Інноваційні тенденції та світовий досвід  формування подієвого туризму на певній території

20

 1. Стан та перспективи розвитку подієвого туризму на національному ринку туристичних послуг

25

Висновки до розділу 1

29

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ОБЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ(ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ, РЕГІОНУ)

30

2.1. Аналіз туристичного потенціалу регіону

30

2.2. Оцінка конкурентного статусу підприємств

40

2.3. Діагностика особливостей предмету дослідження

50

Висновки до розділу 2

60

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ (РЕГІОНУ)

61

3.1.

70

3.2.

74

3.3.

86

Висновки до розділу 3

92

РОЗДІЛ 4.

93

4.1. Обґрунтування  методики дослідженя ефективності розвитку туристичної дестинації

93

4.2. Оцінка соціально- економічного  ефекту запропонованих заходів

98

Висновки до розділу 4

108

ВИСНОВКИ

114

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

121

ДОДАТКИ

141

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП ................................................................................................................

5

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМУ..................................................................................

 

8

1.1. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму..........................

8

1.2. Теоретико-методичні основи музейного туризму....................................

11

1.3..Організація взаємовигідної співпраці музеїв із туристичними фірмами………………………………………………………………………..

 

17

1.4. Класифікація музеїв та особливості проведення екскурсій в музеях…

23

Висновки до розділу 1…………………………………………………………

33

РОЗДІЛ 2 ПОТЕНЦІАЛ ТА  ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.............................................................

 

35

2.1. Методика дослідження потенціалу територій для цілей розвитку музейного  туризму...........................................................................................

 

35

2.2. Потенціал та сучасний стан музейного туризму в Україні......................

37

2.3. Оцінка стану розвитку музейного туризму...............................................

46

2.3.1 Оцінка регіонів держави за рівнем насиченості та різноманітністю  ПРМТ...................................................................................................................

 

47

 1. 2.3.2 Оцінка регіонів держави за рівнем використання ПРМТ......................

54

2.3.3 Аналіз співвідношення рівнів насиченості та використання ПРМТ та відповідний розподіл регіонів за секторами…………………………………

 

57

Висновки до розділу 2…………………………………………………………

59

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ШЛЯХІВ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ………………………..……………..

 

60

3.1. Проблеми, що гальмують розвиток музейного туризму в Україні…...

60

3.2. Розробка програми розвитку музейного туризму в Україні……………

63

3.3. Перспективні напрями активізації розвитку музейного туризму в Україні…………………………………………………………………………

 

74

3.3.1. Розробка рекомендацій по впровадженню програмних заходів для регіонів Сектору 1……………………………………………………………...

 

74

3.3.2. Розробка рекомендацій по впровадженню програмних заходів для регіонів Сектору 2……………………………………………………………...

 

77

3.3.3. Розробка рекомендацій по впровадженню програмних заходів для регіонів Сектору 3……………………………………………………………...

 

81

3.3.4. Розробка рекомендацій по впровадженню програмних заходів для регіонів Сектору 4…………………………………………………………….

 

86

Висновки до розділу 3…………………………………………………………

92

РОЗДІЛ 4 Соціально- економічне значення розвитку музейного туризму

93

4.1.  Опис методики дослідження……………………………………………..

93

4.2. Аналіз результатів дослідженя…………………………………………

98

Висновки до розділу 4…………………………………………………………

108

ВИСНОВКИ  ......................................................................................................

109

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….......................................................

114

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ…………………...

121

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...

141


ДОДАТОК Ж

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

 

 

ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

на магістерську роботу

 

Студента (-тки) _________________________________ групи ___________

                                      (прізвище, ім’я, по батькові)                                         

Тема  магістерської роботи ______________________________________

__________________________________________________________________

Підприємство – об’єкт дослідження __________________________________

__________________________________________________________________

 

< >Загальна характеристика магістерської роботи обсяг ___ арк. рис. __  таблиць ___ додатків __  використаних джерел ___  Актуальність теми магістерської роботи._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Обґрунтованість і достовірність наукових положень роботи. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Наукова новизна в магістерській роботі. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Повнота та глибина проведеного дослідження. ____________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Конкретність і реальність розроблених пропозицій. ________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дотримання вимог, що пред’являються до оформлення роботи. ______ __________________________________________________________________________________________________________________________________________Дотримання календарного плану виконання роботи. ______ __________________________________________________________________________________________________________________________________________Зауваження і пропозиції щодо удосконалення змісту магістерської роботи. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Загальний висновок про рівень виконання магістерської роботи. ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________

(посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання)

 

___________________

(підпис, печатка)

 

______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

«____» _________ 20__р.

 

 

 

 

ДОДАТОК З

 

РЕЦЕНЗІЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ

на тему «________________________________________________

_______________________________________________________»

Студента (-тки) Факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Національного університету харчових технологій

 групи ___________ денної форми навчання

_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

 

< >Актуальність і доцільність проведеного дослідження для підприємства (організації чи установи). 

 

< >Наявність самостійних розробок автора роботи. 

 

< >Найбільш суттєві наукові результати магістерської роботи, що відрізняються новизною. 

 

< >Рівень обґрунтованості висновків і рекомендацій, зроблених  в роботі. 

 

< >Положення магістерської  роботи, що мають практичну значущість.  

 

< >Наявність недоліків (зауважень) і пропозицій щодо удосконалення змісту магістерської роботи.  

 

< >Рекомендація до захисту магістерської роботи в Державній екзаменаційній комісії університету і загальна оцінка її виконання.

 

_________________________

(посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання)

 

___________________

(підпис, печатка)

 

______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

«____» _________ 20__р.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

 

 

 

 

ПІБ Студента

 

 

 

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

на здобуття освітнього рівня «магістр»

за спеціальністю 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)»

 

 

на тему: _____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

 

Науковий керівник ______________

_______________________________

                                                                                                                     (посада, вчене звання, науковий ступінь, ПІБ)

                                                                   

                                                                   Рецензент  ____________________

_______________________________

                                                                                                                     (посада, вчене звання, науковий ступінь, ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017 рік

 

ДОДАТОК Л

 

 

 

Завідувачу кафедрою туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій

д.е.н Басюк Д.І.

 

 

 

Лист-замовлення

на виконання магістерської роботи

 

Просимо Вас доручити студенту групи ________________ Факультету –готельно-ресторанного та туристичного бізнесу денної форми навчання__________________________________________________________________________________________________________________________________ виконання магістерської роботи на тему: «_______________________________________________________________________________________________________________________________________» у зв’язку з її актуальністю і доцільністю для підприємства (організації чи установи).

Зобов’язуємось забезпечити студента усією необхідною інформацією, що не є комерційною таємницею, для написання магістерської роботи.

 

 

 

 

 

Директор ______________________

назва підприємства (організації чи установи)

 

______________________

(підпис, печатка)

 

______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

«___» _________ 20__р.