Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Українознавство («Мова і національна самоідентифікація»)

Українознавство («Мова і національна самоідентифікація»)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра бізнес-лінгвістики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

«21» травня 2019 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Українознавство («Мова і національна самоідентифікація»)

назва навчальної дисципліни

 

 

 

рівень вищої освіти

бакалаврський

галузь знань

12 Інформаційні технології

спеціальність

освітня програма /

спеціалізація

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Д.М.Котенок

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ___________Л.С.Козловська

бізнес-лінгвістики

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

 

Розробники: к.ф.н., доц.Лісняк Н.І., к.ф.н., доц.Краснопольська Н.Л., к.ф.н., доц.Кумейко Т.А., к.ф.н., доц.Товстенко В.Р., к.ф.н., доц.Терещенко С.І., к.ф.н., доц.Ярошевич І.А. (ukrmova_lit@ukr.net)

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

        

Семестр —

2

 

Кількість кредитів ECTS —

2

 

Форма підсумкового контролю —

залік

       

Мова(и) викладання

українська

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Лісняк Н.І. Краснопольська Н.Л.

Кумейко Т.А. Товстенко В.Р. Терещенко С.І. Ярошевич І.А. 2019

© КНЕУ, 2019

 

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………….

Стор.

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………

3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Мова і національна самоідентифікація    

 

Тема 1. Екологія сучасного українськомовного простору

 

Тема 2. Норми сучасної української літературної мови в усній і писемній комунікації

 

Тема 3. Мовна особистість і сфера професійної (туристичної) діяльності

 

Тема 4. Художнє слово  у формуванні мовної особистості

 

Тема 5. Українське слово в засобах масової комунікації

 

Тема 6. Мовна організація сучасного  фахового тексту

 

Тема 7. Сучасна ділова комунікація

 

Тема 8. Українське красномовство і сучасна риторична особистість

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4

            2.1. Карта навчальної роботи студента

4

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

5

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            3.1. Карта навчальної роботи студента

5

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

6

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            4.1. Карта навчальної роботи студента

6

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

6

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

7

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

7

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

            6.1.      Основна література ……………………………………………………

9

            6.2.      Додаткова література ………………………………………………….

9

            6.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………………………...

9

 

 

 

За рішенням кафедри структура й зміст «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни» можуть бути розширені та/чи доповнені.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

з обов’язкової дисципліни                Українознавство (модуль1)

для студентів освітньої програми / спеціалізації          Комп’ютерні науки  

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1. Мова і національна самоідентифікація

1

Мовний тренінг (заняття 1)
Екологія сучасного українськомовного простору

3

2

Мовний тренінг (заняття 2)
Норми сучасної української літературної мови в усній і писемній комунікації

2+3=5

3

Практичне заняття 3.
Художнє слово у формуванні мовної особистості

2+4=6

4

Мовний тренінг (заняття 4)
Українське слово в засобах масової комунікації

2+3=5

5

Мовний тренінг (заняття 5).

Мовна організація сучасного фахового  тексту

2+3=5

6

Заняття-рольова гра 6.

Сучасна ділова комунікація

2+4=6

7

Семінар-презентація 7.

Українське красномовство і сучасна риторична особистість

2+3=5

8

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Виконання творчого індивідуального проекту

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Змістовий модуль 1.

Мовний тренінг.

3 бали – правильне виконання всіх завдань тренінгу, відповідність нормам літературної мови.

2 бали – переважно правильне виконання завдань тренінгу, незначні порушення норм літературної мови.

1 бал – частково правильне виконання завдань тренінгу, наявні грубі/значна кількість порушення (порушень) норм літературної мови.

0 балів – неправильне виконання завдань тренінгу.

Рольова гра.

4 бали – активна участь у рольовій грі, виступ-презентація, який відповідає риторичним вимогам, активне обговорення інших виступів, уміння укладати й редагувати окремі документи, відповідність нормам літературної мови.

3 бали – ситуативна або спонтанна участь у рольовій грі, не досить переконливий виступ-презентація, переважно правильне  укладання й редагування документів, незначні порушення норм літературної мови.

2 бали – пасивна участь у рольовій грі, виступ-презентація виявляє недостатній рівень опрацювання теми, частково правильне укладання й редагування окремих документів, значні порушення норм літературної мови.

1 бал – пасивна участь у рольовій грі, виступ-презентація частково підготовлений, укладання документів із значним відхиленням від вимог, грубі порушення норм літературної мови.

Моделювання різножанрових текстів.

4 бали – правильно визначено стиль і підстиль тексту, сфера його використання,  обґрунтовані вживання мовних засобів відповідно до комунікативної ситуації;  подано самостійну аргументовану оцінку змісту та мови твору; авторське оформлення тексту відповідає нормам літературної мови.

3 бали – правильно визначено стиль і підстиль тексту, в основному правильно схарактеризовано вживання мовних засобів відповідно до комунікативної ситуації; подано в основному самостійну, досить аргументовану оцінку змісту та мови твору; авторське оформлення тексту в основному відповідає нормам літературної мови.

2 бали – студент невпевнено визначає стиль і підстиль тексту,  частково правильно схарактеризовано вживання мовних засобів відповідно до комунікативної ситуації; подано частково самостійну, не досить переконливу оцінку змісту та мови твору; авторське оформлення тексту частково відповідає нормам літературної мови.

0 балів – неправильно визначено стиль і підстиль тексту, неправильно схарактеризовані вживання мовних засобів відповідно до комунікативної ситуації; несамостійна оцінка змісту та мови твору; невідповідність нормам літературної мови; завдання не виконане.

Завдання для самостійного опрацювання.

2 бали – правильне виконання завдань для самостійного опрацювання, відповідність нормам літературної мови.

1 бал – частково виконання завдань для самостійного опрацювання, незначні порушення норм літературної мови.

0 балів – неправильне виконання завдань для самостійного опрацювання, грубі порушення норм літературної мови.

Контрольна (модульна) робота

1 бал – правильне виконання завдань контрольної (модульної) роботи.

0 бал – неправильне виконання завдань контрольної (модульної) роботи.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни обов’язкової  Українознавство (модуль 1)

для студентів освітньої програми / спеціалізації      Комп’ютерні  науки

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

Змістовий модуль №1

1

 

Контактне заняття 1

Мовний тренінг

 

20

 

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Індивідуальний творчий проект (змістовий модуль 1)

20

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Змістовий модуль 1.

Мовний тренінг.

20 балів – правильне виконання всіх завдань тренінгу, відповідність нормам літературної мови.

16 балів – переважно правильне  виконання завдань тренінгу, незначні порушення норм літературної мови.

12 балів – частково правильне виконання завдань тренінгу, значні порушення норм літературної мови.

8 балів – частково правильне виконання завдань тренінгу, грубі порушення норм літературної мови.

Контрольна (модульна) робота.

1 бал – правильне виконання завдань контрольної роботи.

0 балів – неправильне виконання завдань контрольної роботи.

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни обов’язкової Українознавство (модуль1)

для студентів освітньої програми / спеціалізації  Комп’ютерні  науки

дистанційна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[3]

Змістовий модуль №1

1, 2

Практичне заняття

Екологія сучасного українськомовного простору. Норми сучасної української літературної мови в усній і писемній комунікації

10

3, 4

Практичне заняття
Художнє слово у формуванні мовної особистості

10

5, 6

Практичне заняття

Українське слово в засобах масової комунікації

10

7, 8

Практичне заняття

Сучасна ділова комунікація

10

 9,10

Практичне заняття.
Українське красномовство і сучасна риторична особистість

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Номер заняття

Вид навчальної роботи та тема

Максимальна

кількість балів[4]

 

1

Екологія сучасного українськомовного простору. Норми сучасної української літературної мови в усній і писемній комунікації

тест

3

есе

10

2

Художнє слово у формуванні мовної особистості

форум

10

3

Українське слово в засобах масової комунікації

тест

2

тренінг

5+5(10)

4

Сучасна ділова комунікація

тренінг

5

тренінг

5

 5

Українське красномовство і сучасна риторична особистість

аналіз публічного виступу

5

промова - подяка

5

тест

3

 

ТРЕНІНГ

5 балів – правильне виконання всіх завдань тренінгу, відповідність нормам літературної мови.

4 бали – переважно правильне виконання завдань тренінгу, незначні порушення норм літературної мови.

3 бали – частково правильне виконання завдань тренінгу, наявні грубі порушення норм літературної мови.

2 бали – частково правильне виконання завдань тренінгу, наявні грубі/значна кількість порушень норм літературної мови.

0 балів – неправильне виконання завдань тренінгу.

ФОРУМ

10 балів – активна участь у форумі (обговорення запропонованої теми та залучення до обговорення), уміння укладати  окремі тексти, відповідність нормам літературної мови.

8 балів  – ситуативна або спонтанна участь у форумі (обговорення запропонованої теми та залучення до обговорення), уміння укладати  окремі тексти з незначними порушеннями, відповідність нормам літературної мови.

6 балів – пасивна участь у форумі (обговорення запропонованої теми та залучення до обговорення), частково правильне укладання  окремих текстів, порушення норм літературної мови

4 бали – пасивна участь у форумі (обговорення запропонованої теми та залучення до обговорення), частково правильне укладання  окремих текстів,  значні порушення норм літературної мови.

2 бали – пасивна участь у форумі (обговорення запропонованої теми та залучення до обговорення), частково правильне укладання  окремих текстів,  грубі порушення норм літературної мови.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

1.Виконання індивідуального творчого проекту є обов’язковим і сприяє поглибленому вивченню навчального матеріалу з дисципліни «Українознавство» (змістовий модуль1).

2. Студент самостійно та своєчасно обирає тему для проекту з переліку запропонованих тем.

3. Студенти можуть виконувати проект як одноосібно, так і в міні-групах (не менше3 осіб).

4. Студенти повинні дотримуватися визначеного терміну виконання проекту. У разі несвоєчасного виконання роботи студент отримує незадовільну оцінку.

5. Виконана робота повинна відповідати вимогам змістовності, композиційної завершеності, логічності та послідовності викладу матеріалу.

6. Мовне оформлення проекту повинно відповідати вимогам нормативності, стильової виразності та доцільності, риторичної грамотності.

7. Робота має бути виконана самостійно, з покликанням на використані джерела. *Передбачена перевірка на плагіат.

8. Форми захисту індивідуального проекту:

- публічний  виступ (на індивідуальному занятті);

- виступ з презентацією;

- виступ на студентській конференції.

 

Теми індивідуальних творчих проектів

 

 1. Процеси денаціоналізації в Україні в умовах тоталітаризму:мовне питання.
 2. Історико-літературне обличчя мого міста / Моє місто в українській історії та літературі.
 3. «На кожне сільце – своє слівце» (український фольклор про народну вдачу, національний характер, звичаї і традиції, свята й символіку українського народу). 
 4. Сучасний літературний Київ (або інше місто за вибором студентів).
 5. Мовні символи українського менталітету у формуванні національної самосвідомості сучасної молоді.
 6. Культурна та мовна політика на українських теренах за часів Австро-Угорської імперії.
 7. Сучасна мовна культура Києва: національне vs інтернаціональне.
 8. Українознавство в постатях. Пантелеймон Куліш.
 9. Козацькі літописи ХVІІІ ст. як джерело українознавства.
 10. Що ми знаємо про український правопис?
 11. Г. Сковорода й національна ідея.
 12. «Енеїда» І. Котляревського та національна ідея.
 13.  Історії  українських дисидентів.
 14. Відомі українці-меценати.
 15. Українці, які змінили світ.
 16. Сучасне національне кіно у світобаченні українця.
 17. Сучасні українські музичні гурти / Сучасна українська музика як мистецький вияв ідентичності.
 18. Урбоніми українських міст (за вибором студентів). Лагідна  декомунізація.
 19. Історія України через призму українського кіно.
 20. Мовний етикет сучасної ділової інтернет-комунікації.
 21. Мовне обличчя сучасних держав (Україна, Англія, Франція, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Китай).* За вибором студентів:одна країна або порівняльна характеристика двох і більше.
 22. Сучасна українська блогосфера про національну свідомість і мовну політику.
 23. Український національний характер у творах сучасних письменників  (С. Жадан, П. Сорока, Ю.Андрухович та ін.). 
 24. Українськомовний профіль сучасних онлайнових мереж.
 25. Мовний етикет ділового українця: традиції і сучасність.
 26. Мовні гримаси сучасної української реклами.
 27. Ненормативна лексика в сучасному спілкуванні: за і проти.
 28. Український контент у ЗМІ (на прикладі одного каналу).
 29. Українознавство  в постатях. Борис Грінченко.
 30. Ергоніми розважальних закладів міста: своє та чуже (на прикладі рідного міста).
 31. Мова сучасного українського театру (на прикладі однієї вистави).
 32. Мова сучасного українського кіно (на прикладі  одного фільму).
 33. Відомі українці в художніх творах.
 34. Стиль non-fiction як виклик часу /у сучасній книжній культурі / як феномен сучасної української белетристики.
 35. Мовний етикет сучасного лідера.
 36. Мовні традиції української діаспори.

 

 

 

 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

Змістовий модуль 1

 1. Козловець І.І. Українська словесність: навч.посібн. /[І.Козловець, Л.Козловська, І.Колесникова, Т.Яременко]. – К.:КНЕУ, 2011.
 2. Козловська Л.С. Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання /Л.Козловська, С.Терещенко, Т.Яременко. – К.:КНЕУ, 2011.
 3. Козловська Л.С. Культура мови. Усна наукова комунікація: навч.посібн. / Л.Козловська, С.Терещенко. – К.:КНЕУ, 2011. 
 4. Лісняк Н.І. На допомогу майбутньому менеджеру: мовний практикум  / Н.Лісняк. – К.:КНЕУ, 2014. – 146 с.
 5. Товстенко В.Р. Культура наукової мови: практикум для студентів-економістів / В.Р. Товстенко. – К.: КНЕУ, 2013. – 146 с.
 6. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні; Ін-т української мови. – К.:Наук.думка, 2015. – 288 с.

 

 

6.2. Додаткова література

Змістовий модуль 1

 1. Безугла О.В. Українська словесність: навч.-метод.посібн.для самост.вивч.дисц./[О.Безугла, Л.Бондарчук, І.Козловець та ін.]. – К.:КНЕУ, 2006.
 2. Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд: Монографія /С.Єрмоленко. – К., 2007.
 3. Кононенко П.П. Українознавство: Підручник /П.Кононенко. – К., 2006.
 4. Кононенко П.П. Українознавство: Конспект лекцій / П.Кононенко, А.Пономаренко. – К., 2005.
 5. Українська література / укл.Л.Козловська, С.Терещенко. – К.:КНЕУ, 2005.

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

Змістовий модуль 1

 

На платформі Moodle:

 1. Українознавство – Ярошевич І.А. — для дистанційної форми навчання.

Розробники: Ярошевич І.А.

Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=343

 

2.Українознавство – Товстенко В.Р.— для дистанційної форми навчання.

Розробники: Товстенко В.Р.

Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=344

 

 

 

 1. Бибик С.П. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / С.П.Бибик, Г.М.Сюта; за ред.С.Я.Єрмоленко. – Харків : Фоліо, 2012. – 622 с. 
 2. Велика чи мала літера? Словник-довідник / [авт.-уклад. Жайворонок В.В.]. – К.: Наук. думка, 2004. – 202 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. В. Т. Бусел та ін.]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 4. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С.Головащук. – К., 2001.
 5. Граматичний словник української мови: Сполучники / Уклад. Городенська К. — Київ-Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. — 340 с.
 6. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 слів / Відп. ред. Н. Ф. Клименко. — К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. — 760 с.
 7. Кочерган М. Словник російсько-українських міжмовних омонімів. – К., 1997.
 8. Лозова Н.Є. Дзвона чи дзвону? або -а, (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку: словник-довідник / Н.Є.Лозова, В.Б.Фридрак. – К., 2007.
 9. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 слів і словосполучень / Л. І. Шевченко і ін. ; ред. Л. І. Шевченко. — К. : Арій, 2008. — 672 c.
 10. Словники України онлайн. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/?class=view
 11. Словник скорочень української мови. http://ukrskor.info/?text=б.у
 12. Словник української мови. У 20-ти т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України; за ред.В.М.Русанівського. – Київ:Наукова думка, 2010. – Режим доступу: http://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0
 13. Словник дієслівного керування /Л.Колібаба, В.Фурса. – К.: Либідь, 2017. – 656 с.
 14. Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; НТУУ «КПІ». — Київ: Політехніка, 2015. — 300 с. 
 15. Фразеологічний словник української мови: у 2-х кн. / АН України; Інститут української мови; уклад. В. М. Білоножко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. — Київ: Наукова думка, 1993.
 16. Електронна версія журналу «Українознавство». – Режим доступу: http:/www.ualogos.kiev.ua
 17. Указ Президента від 31.05.2018 №156 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України». – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/1562018-24258

 

 

 

 

 

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[3] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[4] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях