Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Укрмова

Практичні завдання до вивченого курсу.

 

Варіант 1. Роль мови в суспільстві. Мовна норма. Діловий стиль та його основні риси. Мовлення. Заява. Звуки мови. Чергування звуків. Спрощення в групах приголосних. Синоніми.

 

Основні питання :

 

1. Які взаємозв’язки існують між мовою і думкою ?.

2. Які сфери соціального життя охоплює мова ?.

3. Чому мову вважають основним виразником культури нації ?.

4. Яку роль відіграє офіційно-діловий стиль?.

5. Які основні ознаки культури мовлення?.

6. Що таке стиль мови ?.

7. Назвіть основні стилі сучасної української мови.

8. Характерні ознаки офіційно-0ділового стилю.

9. Різновиди заяв.

10. Особливості  складання тексту заяви.

 

 

Завдання 1.

 

Пригадайте вислови відомих письменників про рідну мову

 

Завдання 2.

 

Запишіть і запам’ятайте приказки і прислів’я , в яких лаконічно узагальнюються народні погляди на культуру мовлення :

Що маєш казати – наперед обміркуй.

Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.

Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже.

Добре слово краще за гроші.

 

Завдання 3.

Перекласти українською і скласти зв’язний текст :

анулированный, антиобщественный, бездеятельность, виновник, горисполком, доклад, карманный, льготы, реальный, секретарь.

Словникова робота :

Вживти – употреблять

Вилучена – изьята

Відповідний-  соответственный

Зумовлено –  обусловлено

Укласти – заключить

Спроба – попытка

Застосувати- применять

Безпека -  безопасность

 

 

Завдання 4.

 

Утворіть прикметники від поданих слів, поясніть спрощення приголосних :

 

Студент, щастя, область, честь, радість, кількість, кореспондент, вартість, публіцист, ненависть, захист, контраст, компост, інтелігент, екстреміст, президент.

 

Завдання 5.

 

Доберіть до власне   українських слів іншомовні синоніми, визначте сферу їх використання.

 

Передмова, терпимість, рішення, переселення, вільний, частка.

 

 

 

Варіант 2.  Культура мовлення. Професійне спілкування. Особливості

мови фахівця. Договір. Правопис складних іменників. Закінчення іменників 2 відміни чол.. роду в родовому відмінку однини.

 

Основні питання :

 

1. Чому зросла роль української мови на виробництві?.

2. Що спричиняє збагачення мови професії?.

3. Що таке мова професії?.

4. Які професіоналізми використовуються і Вашій професії?.

5. Що таке договір?.

6. Основні реквізити договору.

 

Завдання 1.

Скласти договір :

 

1) між доцентом кафедри економіки та студентом про навчання за індивідуальним графіком ;

2) між установами про оренду приміщення.

 

Завдання 2.

Випишіть із словника іншомовних слів 10 загальнонаукових термінів, 10 вузькоспеціалізованих, що стосуються Вашої професії.

 

 

Завдання 3.

Дайте тлумачення поданих термінів, користуючись словником:

дилер, інновація, сальдо, дискаунт.

 

Завдання 4.

 

Запишіть подані іменники разом або через дефіс :

телефон/ автомат, магазин/салон, блок/система, життє/радісний, проф/спілка, ново/будова, кіно/репортаж, танц/майданчик, екс/міністр.

 

 

 

Завдання 5.

 

Подані іменники записати в родовому відмінку однини :

 

острів, сад, ринок, ваучер, зоопарк, телефон, лист, яр, керівник, директор, насип, центр. ячмінь, вітер, дощ, фініш, вексель.

 

 

Варіант 3. Правила складання професійних документів. Класифікація

документів. Національний стандарт, Оформлення сторінки. Бланки. Листи . Дієслово, словосполучення дієслівного типу.

 

Основні  питання :

1. Що таке документ?.

2. Які виділяють види документів ?.

3. Коли роблять виписку з документа ?.

4. Що таке формуляр ?

5.Н азвіть основні реквізити документів за  державним  стандартом.

6. Основні правила оформлення документів.

7. Коли відбувається затвердження документа ?.

8. Наведіть приклади  логічної  послідовності в документах установи , дн працюєте.

9. У чому перевага стандартизованої документації?.

10. Дайте зразок стандартизованого і нестандпртизованого документа за місцем Вашої роботи.

11. Від чого залежить добір мовних структур в документах ?.

12. Що відображає ділове спілкування?

13. Як приховати негативну спрямованість ділового документа?.

 

 

Завдання 1.

Складіть   речення  з поданих словосполучень. В яких документах їх можна використати ?.

 

Відповідно до постанови міністерства, відчувати гостру потребу, нагадуємо Вам, комісія для складання резолюції, після закінчення строку повноважень, з багатьох причин, наказ по університету.

 

Завдання 2.

Складіть документ на вибір. Назвіть його основні реквізити і структуру.

Завдання 3.

Запишіть разом чи через дефіс, поясніть написання.

Двадцяти/дюймовий, багато/кольоровий, біло/чорний, верхньо/волзький, мало/знайомий, моторно/парусний, нижче/наведений, серцево/судинний.

 

 

Завдання  4.

 

Визначте вид поданих дієслів :

 

надати , підкреслити, додати, працювати, взяти, закінчити, списати, вилучити, занотувати, прибути, закупити.

 

Завдання 5.

Відредагувати наведені фрагменти листів.

 

1. За неправильні дії касира автостанції просимо вибачення , які надалі повторюватися не будуть.

2. Заготскот приймая свиней від індивідуальних здавачів, які мають вищу і середню вгодованість.

3. Направляється тов. Товнір для проходження медичної комісії, яка буде працювати вихователем.

 

 

Варіант 4.Діалектна лексика. Указ. Знак м’якшення. Апостроф. Пароніми в діловому мовленні.

Основні питання :

1. Чим відрізняються діалекти та діалектизми?

2. В яких стилях мови можливе використання такої лексики, а в яких суворо заборонено?

3. Зв’язок літературної мови та діалектної лексики.

4. Основний нормативно- правовий акт глави держави, особливості розміщення основних складових частин.

5. Вживання знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження.

6. Пароніми в діловому мовленні.

 

 

 

 

Завдання 1.

 

Пояснити значення діалектизмі у поданому уривку:

 

Куди гониш, біснуватий?!-

Світ вже смерком почорнів,

Сумненько пугач запів,

Ні там людей, ні там хати !

 

Блуд ту свище, туман грає,

В густі ліси заведе!..

Козак на се не зважає,

Гомонить си та й жене.

                                        ( М. Шашкевич).

Завдання 2.

Поясніть  специфіку написання указів, вживання великої літери в документі.

 

 

Завдання 3.

Поставте, де потрібно, м’який знак, апостроф чи інший знак.

 

Різдв..яний, порт..єри, різ..б..яр, в..яз..кий, торф..яний, ірпін..ський, п..єдестал, ін..єкція, пів..яблука, пів..Ємена, миш..як, духм..яний, конферанс..є, між..ярусний, дит..ясла,кур..йозний.

 

Завдання 4.

Перекладіть  подані слова українською мовою і складіть з ними речення :

вратарь, сажень, секретарь, степь, грунт, меньшенство, пуговица, карандаш. путь, секретарь, запорожский, французский.

 

Завдання 5.

Поясніть значення паронімів :

 

виборчий – виборний,

дільниця- ділянка,

особистий – особовий,

додержувати- додержуватися,

покажчик- показник,

дипломат- дипломант-дипломник,

адрес – адреса.

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 5.  Літературна вимова . Доручення . Правопис прізвищ, імен, по батькові.Особливості їх  відмінювання.

 

Основні питання :

1. Що є нормою літературної вимови.

2. До чого призводить зміна наголосу в слові ?.

3. Яке призначення логічного наголосу в тексті?

4. Вимова голосних під наголосом.

5. Особливості вимови ненаголошених ( е), (и)..

6.Види доручень та їх зразки.

7. Правила написання доручень.

8. Особисті доручення.

9. Складні випадки відмінювання жіночих та чоловічих українських прізвищ.

Завдання 1.

Пояснити орфоепічні норми вимови таких слів:

завдання, олень, кропива, ознака, предмет, квартал, кілометр, барометр, шістдесят, одинадцять, плести, статуя, партер, машинопис, прийдемо.

Завдання 2.

Напишіть доручення за вибором:

1) на продаж будинку;

2) на одержання  внеску з ощадного банку;

3) на ведення справи про спадок та одержання свідоцтва на право успадкування.

Завдання 3.

Запишіть прізвища українською мовою:

Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Чижевский, Фомин, Лацис, Васильев, Крепцов, Грачев, Тимофеев.

 

Завдання 4.

Подані прізвища поставити в род .та орудн. відмінках для осіб чоловічої та жіночої статі, увести в речення.

Біленко, Дейнека, Малько, Марчук, Іваньо.

 

Завдання 5.

Перекласти текст українською :

Телефон плюс дисплей- и готово устройство, с помощью которого можно поговорить с собеседником, передать ему при необходимости копию документа, рисунок или чертеж… Новый аппарат – телефакс – получает за рубежом все большее распространение. Ведь в отличии отвидео телефона он не требует специальной линии связи.

 

 

Варіант 6. Усне мовлення. Довідка. Звертання. Вживання кличного відмінка як окремої граматичної  категорії в українській мові.

 

 

Основні питання :

 

1. Усне мовлення як форма української літературної мови.

2. Дати характеристику лексичного складу для цієї форми виявлення мови.

3. Назвати характерні ознаки усного мовлення.

4. Особливості укладання довідок.

5. Правила написання тексту в особистій довідці.

6. Вживання звертань у діловому мовленні.

7. Закінчення іменників твердої групи 1, 2 відмін чоловічого та жіночого роду у кличному відмінку.

 

Завдання 1.

 

Скласти довідку на вибір. Пояснити розміщення реквізитів.

 

Завдання 2.

 

До поданих прізвищ( для осіб ж, ч. статі) додайте загальну назву і запишіть у формі кличного відмінка.

Андрієнко, Поліщук, Трьомсин, Шевченко, Роговий Рець, Ярема, Бойко, Кравець, Тоцька, Писанка.

 

Завдання 3.

Складіть і запишіть 5 речень, в яких іменники чол. роду в кличній формі мають закінчення у(ю), -е, а жін.роду- о.

Завдання  4.

Перекладіть текст українською:

 

Кибернетические машины стали неотьемлемыми помощниками человеческого разума. Автоматические системы управления целыми заводами, машины с мобильностью свыше миллиона операций в секунду – это помощники нашей мысли. Они тоже рождены в ХХ веке.

Завдання 5.

 

Підкресліть у кодній групі правильно утворену форму кличного відмінка іменників.

  бабуся                    тещо                                               Мадлен

  бабусю                   теща                                               Мадлене

  бабусе                    теще                                               Мадлен

 

 

Модуль 2.

 

 

Варіант 7. Писемне мовлення. Наказ. Подвоєння і подовження приголосних.

 

Основні питання :

 

1. Чим відрізняється писемна форма мовлення від усної?.

2. Основна одиниця писемного  мовлення.

3. Особливості документації, що містить схеми, таблиці.

4. Способи передачі писемного мовлення.

5. Ділове писемне мовлення.

6. Накази. Форма викладу тексту.

7. Правила розміщення основних реквізитів у наказі.

8. Подвоєні приголосні на межі префікса і кореня.

 9. Особливості подовження приголосних у прикметниках.

 

Завдання 1.

 

Від поданих слів  утворіть нові, в яких було б подвоєння приголосних :

година, день, закон , кордон, благати, зелень, клітина, корінь, молодь, мить.

 

Завдання 2.

Перекладіть слова українською.Порівняйте правопис.Складіть речення.

 

Прикарпатье, Запорожье, Полесье, беззаветный, обочина, побережье, бесследный, кассир, свяшенник, кроссворд, оттепель, бездорожье, жужжать, знания, массаж, соломенный.

Завдання 3.

Перекладіть українською.

 

Язык- духовное богатство народа. «Сколько я знаю языков- столько раз я человек»,- говорит народная мудрость. Но богатство, воплощенное в сокровищах языков других народов, остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью , не почувствовал ее красоты. Чем глубже человек познает тонкости  родного языка , тем больше подготовлени его ум к овладению языками других народов, тем активнее воспринимает сердце красоту слова( В. Сухомлинский).

 

 

Завдання 4.

Виправити помилки  у фрагментах наказів:

 

3.ПРИЗНАЧИТИ:

Дениса Ігоревича Даньківа на посаду менеджера по торгівлі з 12 грудня з однотижневим випробуванням та встановленим окладом в 1600 гривень.

 

4. З наказом ознайомлен.

 

 

Завдання 5.

У назвах фахів і посад виправте помилки з вживання  прийменника   по:

заступник директора по  кадровій роботі, агент по рекламі, експерт по судовій медицині, художник по костюмах, інспектор по техніці безпеки.

 

 

Варіант 8 Книжні, іншомовні слова. Протокол( витяг з протоколу). Правопис слів іншомовного походження. Збірні іменники.

 

Основні питання :

 

1. Що було джерелом збагачення української мови словами іншомовного походження ?.

2. Чому ряд іншомовних слів вишня, м’ята сприймаються як українські ?.

3. З яких мов найбільше запозичень надійшло в нашу мову?

4. Про що свідчать запозичення в нашій мові ?

5. Що таке протокол, його основні реквізити.

6. За яких умов у словах іншомовного походження пишеться  и, і ?.

 

Завдання 1.

 

Визначте рід іменників іншомовного походження:

какаду, кенгуру, шимпанзе, поні, колібрі, таксі, нанду, журі.

 

Завдання 2.

Замінити іншомовні слова власне українськими, скласти з ними речення:

симптом, фіксувати, анонс, фольклор, патент, бізнес.

Завдання 3.

Напишіть протокол загальних зборів стулентів Вашої групи за таким порядком денним:

1) звіт старости групи про успішність у 2-му півріччі навчального року;

2) підготовка до літньої виробничої практики.

 

Завдання 4.

Вставте потрібні літери:

ас..м..ляц..я, Ч..л..,к..пар..с, пац…нт, фабр..ка, акс..ома, Пал..ст..на, д..алектика, пс..вдонім, Р..м, кулінар..я, д..спансер, х..рург, ш..фр.

 

Завдання  5.

 

Перекладіть українською :

 

Нормы административного права определяют границы должного, допускаемого или рекомендуемого поведения, деятельности органов государственного управления , государственных сдужащих, а также предприятий, учреждений, организаций, трудовых коллективов и граждан в сфере государственного управления. Они « дозируют» властные полномочия органов государственного управления, некоторых общественных органов и тем самым очерчивают пределы их воздействия на поведение иных обьектов управленчиских отношений( Администативное право).

 

 

 

Варіант 9. Терміни в діловому мовленні. Фразеологізми. Рід, число іменників. Особливості  відмінювання  іменників. Сполучник: правопис та вживання. Оголошення.

 

Основні питання :

 

1.Що таке терміни?.

2. Як утворюються терміни ділового стилю ?.

3. Які основні групи термінологічної лексики можна виділити ?.

4. Які терміни найчастіше використовуються у Вашому службовому спілкуванні?.

5. Шляхи утворення нових термінів.

6. Джерела української фразеології.

7. Фразеологізми в діловому мовленні : за і проти.

8. Рід невідмінюваних іменників.

9. Особливості вживання сполучників в ділових документах.

10. Що таке оголошення?.

11. Запрошення як вид службового листа.

 

 

Завдання 1.

Запишіть  ряд вживаної Вами термінологічної лексики.

 

 

 

Завдання 2.

До поданих слів доберіть синонімічні фразеологізми :

допомагати, давно, щиро, бігти.

 

Завдання 3.

Визначте рід поданих нижче іменників :

кора, сіль, стіл, зерно, Дніпро, лоша, вороння, нероба, голова, сирота, теля, дід, півень, путь, серп, носище, дівча.

 

 

Завдання  4.

 

Напишіть  оголошення про роботу гуртка, який Ви відвідуєте.

Відредагуйте подане нижче оголошення, допишіть відсутні реквізити :

                          

 

                        ОГОЛОШЕННЯ

 

В актовому залі відбудеться тематичний вечір «…».

У програмі вечора:

 

1. Урочиста частина.

2. Святковий концерт.

 

Завдання  5.

Перекладіть  українською :

 

Закон- важнейший элемент правовой системы любого государства. Обычно в юридической литературе он представляется как нормативный акт высшего ограна государственной власти. Главное соблюдение и исполнение законов – основа правопорядка в любой стране.

 

 

Варіант 10. Вставні слова і словосполучення. Правопис географічних назв. Автобіографія. Дієприслівник. Правопис часток.

 

 

 

Основні  питання :

 

1. Від чого залежить добір мовних структур.

2. Значення вставних слів та словосполучень.

3. З якої літери пишуться географічні назви, що складаються з двох слів?

4. Як відтворюються  і пишуться географічні назви, що перекладаються  з російської мови?

5. Чи змінюються географічні назви, що складаються з двох слів ?

6. Особливості  написання тексту в автобіографії.

7. Вживання дієприслівників в ділових документах.

8. Заперечна частка в діловій документації.

 

 

 Завдання 1.

 

Від поданих слів утворити активні та пасивні дієприкметники недоконаного виду, складіть з ними речення:

1) недоконаного: читати, збирати, піти, чути, пізнавати;

2) доконаного: намалювати, пошушити, покласти.

 

Завдання 2.

 

Скласти автобіографію.

Відредагувати фрагменти автобіографій:

1. Моя сім’я складається з трьох чоловіків : я, сестра, батько, матір.

2. З 1996 року я займаюся мовою програмування.

3. Я. Надя  Перова, народилась в родині сільських вчителів року 1989, 12 січня, в селі Колодяжне .

 

 

 

Завдання 3.

Наведені власні географічні назви запишіть в родовому відмінку і складіть з ними речення :

Хорол, Байкал, Миргород, Кривий Ріг, Кременчук, Івано-Франківськ, Ростов-на-Дону, Закарпаття, Центральна Америка, Республіка Куба, Слобожанщина.

 

 

 

Завдання 4.

Виділити в реченнях вставні конструкції :

1. Мабуть ніщо так не радує людський зір як зримий результат роботи.

2. Справді добре сміється той хто сміється останній.

3. По вулиці йду і здається уперше розплющив я очі на світ.

 

 

Завдання 5.

Запишіть в реченнях частки, знявши дужки.

Хоч ( би) маленьку хатину він мріяв мати над Дніпром, що(б) у вечірню годину животворить своїм пером.

Не( давно), не ( давно) у нас в Україні старий Котляревський отак щебетав.

Усі сили й життя віддав він землі, сподіваючись, що вона коли( небудь) подарує йому втіху.

 

 

 

Варіант 11. Синтаксичні особливості  ділових паперів. Складні речення .Характеристика. Графічні скорочення.

 

 

Основні питання :

 

1. Який порядок слів переважає в ділових документах Наведіть приклади.

2. Роль віддієслівних іменників у ділових паперах.

3. Яку роль відіграють інфінітивні конструкції у Ваших ділових паперах?.

4. Доцільність використання складних речень в діловодстві.

5. Які дієслова й звороти властиві писемній формі  ділового стилю?.

6. Що таке характеристика?

7. Назвіть реквізити характеристики.

8. Хто підписує характеристику?

9. Використання графічних скорочень в документах.

 

Завдання 1.

Запишіть  5 складносурядних речень, в яких перед сполучниками і , та( в значенні і) кома не ставиться.

Завдання 2.

З  кожної наведеної пари речень утворіть складне безсполучникове речення:

1. Суддя дав сигнал. Футбольні змагання почалися.

2. М’яч майстерно забили у ворота. Глядачі розійшлися зі стадіону.

 

Завдання 3.

Назвіть та запишіть слова, що визначають риси характеру людини.

Завдання 4.

Напишіть психолого- педагогічну характеристику одного із студентв групи, де Ви навчаєтесь.

 

Завдання 5.

Перекладіть українською :

Мир без врагов, мир, живущий  вззаимной любовью, - безрассудное желание, противоречащее самой природе , которая даже у животных установила: сильный подавляет слабого,позаботившись лишь об ограничениях..

Воистину неумен  человек ! Он и тут замахивается на невозможное  , что не предусмотрено матерью-природой.

Но мать –природа предусматрительно обделила нас крыльями, а мы все-таки летаем. Слава тем, кто заражает род людской неисполнимыми желаниями(В.Тендряков).

 

 

 

Варіант 12. Числівники : розряди, особливості відмінювання  . Займенники в діловій документації.

 

Основні питання:

 

1. Як вводяться в ділові документи числівники, як вони пишуться?.

2. Форма множини для числівників.

3. Вживання числівників на позначення великої кількості .

4. Основні складнощі відмінювання кількісних числівників на позначення десятків та сотень .

5. Особливості використання займенників в тексті.

6. Які займенники змінюють основу під час відмінювання?

7. Що таке розписка?

8. Основні види розписок, їх реквізити.

 

 

Завдання 1.

Розкрийте дужки   і  запишіть числа словами.

Закупили 3 (тонна ), здали 1,5 ( мільйон карбованців), замовили 20( двері), їхали 9, 5( година), продали  3 ( будинок), записалося 1000( громадянин) .

 

 

Завдання 2.

Складіть текст про Вашу майбутню професію. Знайдіть займенники, визначте їх розряди та роль в тексті.

 

 

Завдання  3.

Напишіть розписку про отримання в книгарні підручників для бібліотеки, де самостійно визначіть: найменування , кількість примірників, можливу вартість,загальну суму.

 

 

Завдання 4.

Напишіть розписку про :

1) одержання устаткування для майстерні від заводу ;

2) одержання українських костюмів для вечора.

 

Завдання 5.

 

Перекладіть українською :

шестидесяти инженеров, на девяноста пяти предприятиях, двумстам пятидесяти студентам, двум коллегам, семи задач, на восьми страницах , двенадцатью столами, о восьмидесяти двух рабочих.

 

 

Словникова робота:

 

вмешательство-  втручання

внештатный –  позавідомий

возбудить  - порушити

воздействие –  вплив

возлагать – покладати

возмещать –   відшкодовувати

волокита –тяганина

вскоре –  незабаром

выговор – догана

выдвигать — висувати

 

 

Варіант 13. Писемне мовлення. Наказ. Подвоєння і подовження приголосних.

 

Основні питання :

 

1. Чим відрізняється писемна форма мовлення від усної?.

2. Основна одиниця писемного  мовлення.

3. Особливості документації, що містить схеми, таблиці.

4. Способи передачі писемного мовлення.

5. Ділове писемне мовлення.

6. Накази. Форма викладу тексту.

7. Правила розміщення основних реквізитів у наказі.

8. Подвоєні приголосні на межі префікса і кореня.

 9. Особливості подовження приголосних у прикметниках.

 

Завдання 1.

 

Від поданих слів  утворіть нові, в яких було б подвоєння приголосних :

година, день, закон , кордон, благати, зелень, клітина, корінь, молодь, мить.

 

Завдання 2.

Перекладіть слова українською.Порівняйте правопис.Складіть речення.

 

Прикарпатье, Запорожье, Полесье, беззаветный, обочина, побережье, бесследный, кассир, свяшенник, кроссворд, оттепель, бездорожье, жужжать, знания, массаж, соломенный.

Завдання 3.

Перекладіть українською.

 

Язык- духовное богатство народа. «Сколько я знаю языков- столько раз я человек»,- говорит народная мудрость. Но богатство, воплощенное в сокровищах языков других народов, остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью , не почувствовал ее красоты. Чем глубже человек познает тонкости  родного языка , тем больше подготовлени его ум к овладению языками других народов, тем активнее воспринимает сердце красоту слова( В. Сухомлинский).

 

 

Завдання 4.

Виправити помилки  у фрагментах наказів:

 

3.ПРИЗНАЧИТИ:

Дениса Ігоревича Даньківа на посаду менеджера по торгівлі з 12 грудня з однотижневим випробуванням та встановленим окладом в 1600 гривень.

 

4. З наказом ознайомлен.

 

 

Завдання 5.

У назвах фахів і посад виправте помилки з вживання  прийменника   по:

заступник директора по  кадровій роботі, агент по рекламі, експерт по судовій медицині, художник по костюмах, інспектор по техніці безпеки.

 

 

 

 

Варіант 14. Книжні, іншомовні слова. Протокол( витяг з протоколу). Правопис слів іншомовного походження. Збірні іменники.

 

Основні питання :

 

1. Що було джерелом збагачення української мови словами іншомовного походження ?.

2. Чому ряд іншомовних слів вишня, м’ята сприймаються як українські ?.

3. З яких мов найбільше запозичень надійшло в нашу мову?

4. Про що свідчать запозичення в нашій мові ?

5. Що таке протокол, його основні реквізити.

6. За яких умов у словах іншомовного походження пишеться  и, і ?.

 

Завдання 1.

 

Визначте рід іменників іншомовного походження:

какаду, кенгуру, шимпанзе, поні, колібрі, таксі, нанду, журі.

 

Завдання 2.

Замінити іншомовні слова власне українськими, скласти з ними речення:

симптом, фіксувати, анонс, фольклор, патент, бізнес.

Завдання 3.

Напишіть протокол загальних зборів стулентів Вашої групи за таким порядком денним:

1) звіт старости групи про успішність у 2-му півріччі навчального року;

2) підготовка до літньої виробничої практики.

 

Завдання 4.

Вставте потрібні літери:

ас..м..ляц..я, Ч..л..,к..пар..с, пац…нт, фабр..ка, акс..ома, Пал..ст..на, д..алектика, пс..вдонім, Р..м, кулінар..я, д..спансер, х..рург, ш..фр.

 

Завдання  5.

 

Перекладіть українською :

 

Нормы административного права определяют границы должного, допускаемого или рекомендуемого поведения, деятельности органов государственного управления , государственных сдужащих, а также предприятий, учреждений, организаций, трудовых коллективов и граждан в сфере государственного управления. Они « дозируют» властные полномочия органов государственного управления, некоторых общественных органов и тем самым очерчивают пределы их воздействия на поведение иных обьектов управленчиских отношений( Администативное право).

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 15. Терміни в діловому мовленні. Фразеологізми. Рід, число іменників. Особливості  відмінювання  іменників. Сполучник: правопис та вживання. Оголошення.

 

Основні питання :

 

1.Що таке терміни?.

2. Як утворюються терміни ділового стилю ?.

3. Які основні групи термінологічної лексики можна виділити ?.

4. Які терміни найчастіше використовуються у Вашому службовому спілкуванні?.

5. Шляхи утворення нових термінів.

6. Джерела української фразеології.

7. Фразеологізми в діловому мовленні : за і проти.

8. Рід невідмінюваних іменників.

9. Особливості вживання сполучників в ділових документах.

10. Що таке оголошення?.

11. Запрошення як вид службового листа.

 

 

Завдання 1.

Запишіть  ряд вживаної Вами термінологічної лексики.

 

 

 

Завдання 2.

До поданих слів доберіть синонімічні фразеологізми :

допомагати, давно, щиро, бігти.

 

Завдання 3.

Визначте рід поданих нижче іменників :

кора, сіль, стіл, зерно, Дніпро, лоша, вороння, нероба, голова, сирота, теля, дід, півень, путь, серп, носище, дівча.

 

 

Завдання  4.

 

Напишіть  оголошення про роботу гуртка, який Ви відвідуєте.

Відредагуйте подане нижче оголошення, допишіть відсутні реквізити :

                          

 

                        ОГОЛОШЕННЯ

 

В актовому залі відбудеться тематичний вечір «…».

У програмі вечора:

 

1. Урочиста частина.

2. Святковий концерт.

 

Завдання  5.

Перекладіть  українською :

 

Закон- важнейший элемент правовой системы любого государства. Обычно в юридической литературе он представляется как нормативный акт высшего ограна государственной власти. Главное соблюдение и исполнение законов – основа правопорядка в любой стране.

 

 

 

Варіант 16. Вставні слова і словосполучення. Правопис географічних назв. Автобіографія. Дієприслівник. Правопис часток.

 

 

 

Основні  питання :

 

1. Від чого залежить добір мовних структур.

2. Значення вставних слів та словосполучень.

3. З якої літери пишуться географічні назви, що складаються з двох слів?

4. Як відтворюються  і пишуться географічні назви, що перекладаються  з російської мови?

5. Чи змінюються географічні назви, що складаються з двох слів ?

6. Особливості  написання тексту в автобіографії.

7. Вживання дієприслівників в ділових документах.

8. Заперечна частка в діловій документації.

 

 

 Завдання 1.

 

Від поданих слів утворити активні та пасивні дієприкметники недоконаного виду, складіть з ними речення:

1) недоконаного: читати, збирати, піти, чути, пізнавати;

2) доконаного: намалювати, пошушити, покласти.

 

Завдання 2.

 

Скласти автобіографію.

Відредагувати фрагменти автобіографій:

1. Моя сім’я складається з трьох чоловіків : я, сестра, батько, матір.

2. З 1996 року я займаюся мовою програмування.

3. Я. Надя  Перова, народилась в родині сільських вчителів року 1989, 12 січня, в селі Колодяжне .

 

 

 

Завдання 3.

Наведені власні географічні назви запишіть в родовому відмінку і складіть з ними речення :

Хорол, Байкал, Миргород, Кривий Ріг, Кременчук, Івано-Франківськ, Ростов-на-Дону, Закарпаття, Центральна Америка, Республіка Куба, Слобожанщина.

 

 

 

Завдання 4.

Виділити в реченнях вставні конструкції :

1. Мабуть ніщо так не радує людський зір як зримий результат роботи.

2. Справді добре сміється той хто сміється останній.

3. По вулиці йду і здається уперше розплющив я очі на світ.

 

 

Завдання 5.

Запишіть в реченнях частки, знявши дужки.

Хоч ( би) маленьку хатину він мріяв мати над Дніпром, що(б) у вечірню годину животворить своїм пером.

Не( давно), не ( давно) у нас в Україні старий Котляревський отак щебетав.

Усі сили й життя віддав він землі, сподіваючись, що вона коли( небудь) подарує йому втіху.

 

 

 

Варіант 17. Синтаксичні особливості  ділових паперів. Складні речення .Характеристика. Графічні скорочення.

 

 

Основні питання :

 

1. Який порядок слів переважає в ділових документах Наведіть приклади.

2. Роль віддієслівних іменників у ділових паперах.

3. Яку роль відіграють інфінітивні конструкції у Ваших ділових паперах?.

4. Доцільність використання складних речень в діловодстві.

5. Які дієслова й звороти властиві писемній формі  ділового стилю?.

6. Що таке характеристика?

7. Назвіть реквізити характеристики.

8. Хто підписує характеристику?

9. Використання графічних скорочень в документах.

 

Завдання 1.

Запишіть  5 складносурядних речень, в яких перед сполучниками і , та( в значенні і) кома не ставиться.

Завдання 2.

З  кожної наведеної пари речень утворіть складне безсполучникове речення:

1. Суддя дав сигнал. Футбольні змагання почалися.

2. М’яч майстерно забили у ворота. Глядачі розійшлися зі стадіону.

 

Завдання 3.

Назвіть та запишіть слова, що визначають риси характеру людини.

Завдання 4.

Напишіть психолого- педагогічну характеристику одного із студентв групи, де Ви навчаєтесь.

 

Завдання 5.

Перекладіть українською :

Мир без врагов, мир, живущий  вззаимной любовью, - безрассудное желание, противоречащее самой природе , которая даже у животных установила: сильный подавляет слабого,позаботившись лишь об ограничениях..

Воистину неумен  человек ! Он и тут замахивается на невозможное  , что не предусмотрено матерью-природой.

Но мать –природа предусматрительно обделила нас крыльями, а мы все-таки летаем. Слава тем, кто заражает род людской неисполнимыми желаниями(В.Тендряков).

 

 

 

Варіант 18. Числівники : розряди, особливості відмінювання  . Займенники в діловій документації.

 

Основні питання:

 

1. Як вводяться в ділові документи числівники, як вони пишуться?.

2. Форма множини для числівників.

3. Вживання числівників на позначення великої кількості .

4. Основні складнощі відмінювання кількісних числівників на позначення десятків та сотень .

5. Особливості використання займенників в тексті.

6. Які займенники змінюють основу під час відмінювання?

7. Що таке розписка?

8. Основні види розписок, їх реквізити.

 

 

Завдання 1.

Розкрийте дужки   і  запишіть числа словами.

Закупили 3 (тонна ), здали 1,5 ( мільйон карбованців), замовили 20( двері), їхали 9, 5( година), продали  3 ( будинок), записалося 1000( громадянин) .

 

 

Завдання 2.

Складіть текст про Вашу майбутню професію. Знайдіть займенники, визначте їх розряди та роль в тексті.

 

 

Завдання  3.

Напишіть розписку про отримання в книгарні підручників для бібліотеки, де самостійно визначіть: найменування , кількість примірників, можливу вартість,загальну суму.

 

 

Завдання 4.

Напишіть розписку про :

1) одержання устаткування для майстерні від заводу ;

2) одержання українських костюмів для вечора.

 

Завдання 5.

 

Перекладіть українською :

шестидесяти инженеров, на девяноста пяти предприятиях, двумстам пятидесяти студентам, двум коллегам, семи задач, на восьми страницах , двенадцатью столами, о восьмидесяти двух рабочих.

 

 

Словникова робота:

 

вмешательство-  втручання

внештатный –  позавідомий

возбудить  - порушити

воздействие –  вплив

возлагать – покладати

возмещать –   відшкодовувати

волокита –тяганина

вскоре –  незабаром

выговор – догана

выдвигать - висувати