Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ КНЕУ

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«01» жовтня 2019 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ»

 

рівень вищої освіти

перший бакалаврський

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

 

спеціалізація

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

071 «Облік і оподаткування»

«Фінанси та страхування»,

«Облік і аудит»

тип дисципліни

Вибіркова

 

Начальник навчально-методичного           ПОГОДЖЕНО:

відділу                                                        Завідувач кафедри _______В.Федосов            

________________ Д.М.Котенок

                                     

 

 

 

 

Київ – 2019

Розробник:

Дегтярьова Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, nvdeg@ukr.net

 

Навчальний план 2016 р.

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

Семестр —

4, 8

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Н.В. Дегтярьова  2019

© КНЕУ, 2019

 
ЗМІСТ

 

 

ВСТУП……………………………………………………………………………………

4

 

 

1.

Зміст дисципліни за темами……………………………………………….

ТЕМА 1. Поняття управління фінансовими активами та його складові…………….

ТЕМА 2. Управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) ………….

ТЕМА 3. Управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ)……………

ТЕМА 4. Довірче управління фінансовими активами……………………………….

ТЕМА 5. Діяльність з управління іпотечним покриттям…….………………………

ТЕМА 6. Ризики, що виникають у процесі управління активами та  методи їх мінімізації…………………………………......................................................................

ТЕМА 7. Аналіз та оцінювання вартості фінансових інструментів…………………

ТЕМА 8. Регулювання та контроль діяльності з управління активами……………..

ТЕМА 9. Інформаційне забезпечення управління фінансовими активами……….…

                                                              

7

7

7

7

8

8

 

9

9

9

10

 

2.

Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання…………………………………………………………………………….

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………………..

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………..

 

11

11

12

 

3.

Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання…………………………………………………………………………….

3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………..……………..

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………

 

16

16

17

 

 

4

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

4.1.Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………..

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……………………………………………………………………..

 

 

20

 

25

 

5

Рекомендовані інформаційні джерела………………………………

5.1.Основна література…………………………………………………………………

5.2.Додаткова література……………………………………………………………….

5.3.Дистанційні курси та інформаційні ресурси……………………………………..

 

26

26

28

28

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 Вступ

 

Функціонування фінансового ринку потребує висококваліфікованого персоналу, спроможного  організувати діяльність фінансових посередників, управляти цінними паперами та іншими фінансовими інструментами,  забезпечувати виконання умов договорів з клієнтами. Дисципліна «Управління активами інституційних інвесторів» є складовою підготовки фахівців фінансового ринку та засновується на дисциплінах «Фінанси», «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг», «Банківські операції», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз», «Портфельне інвестування».

        

         Дисципліна має прикладний характер: вона покликана поглибити знання щодо  діяльності фінансових посередників – професійних учасників фінансового ринку, сформувати навички здійснення діяльності з управління фінансовими активами.

 

Предметом навчальної дисципліни є діяльність з управління фінансовими активами, що здійснюється професійними учасниками фінансового ринку, спрямована на  ефективне використання фінансових ресурсів.

 

Мета  – формування глибоких фахових знань та практичних навичок  щодо здійснення професійної діяльності з управління активами на фінансовому ринку.

 

Завдання курсу полягають у:

 • вивченні функцій, обов’язків та відповідальності професійних учасників фінансового ринку, що здійснюють управління активами;
 • опануванні стратегій і методів прийняття управлінських рішень;
 • оволодінні методологією оцінки та аналізу фінансових активів;
 • засвоєнні  методів оцінки та управління ризиками щодо управління активами на фінансовому ринку.

 

Складові теми курсу:

 1. Поняття управління фінансовими активами та його складові.
 2. Управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ).
 3. Управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ)
 4. Довірче управління фінансовими активами.
 5. Діяльність з управління іпотечним покриттям.
 6. Ризики, що виникають у процесі управління активами та  методи їх мінімізації.
 7. Аналіз та оцінювання вартості фінансових інструментів.
 8. Регулювання та контроль діяльності з управління активами.
 9. Інформаційне забезпечення управління фінансовими активами.

У процесі вивчення дисципліни «Управління активами інституційних інвесторів» у студентів формуються наступні компетентності та відповідні  здатності фахівця.

 

 1. Аналітичні:

1.1. Здійснювати фундаментальний та технічний аналіз при прийнятті рішень щодо управління фінансовими активами;

1.2. Визначати вартість  та дохідність фінансових активів;

1.3. Оцінювати ризики й ефективність управління активами;

 

2. Планово-проектні :

2.1. Прогнозувати  вартість фінансових активів;

2.2. Складати інвестиційні декларації, формувати інвестиційний портфель;

 

3. Організаційні :

3.1. Ознайомлюватися з організаційною структурою та взаємодією структурних підрозділів професійних учасників, що здійснюють управління фінансовими активами;

3.2. Розробляти положення про провадження професійної діяльності щодо управління фінансовими активами;

3.3.Укладати договори щодо управління активами;

3.4. Здійснювати реєстрацію ІСІ, випусків цінних паперів;

 

4. Контрольні:

4.1. Проводити внутрішній моніторинг фінансових операцій професійних учасників фінансового ринку;

4.2. Складати звітність про управління активами;

 

5. Навчально-методичні та науково-дослідницькі:

5.1. Засвоювати сучасні теоретичні та методичні підходи, що використовуються при прийнятті рішень щодо управлінні фінансовими активами;

5.2.Розробляти навчально-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін;

5.3. Організовувати командну роботу студентів (слухачів) під час проведення інтерактивних навчальних занять та самостійної, індивідуально-консультативної роботу студентів (слухачів) над програмним навчальним матеріалом

5.4. Аналізувати статистичну інформацію, наукові публікації, практичний досвід у галузі управління активами;

5.5. Розробляти систему новітніх підходів до управління фінансовими активами;

5.6.  Прогнозувати зміни в складі та структурі фінансових активів;

 

6. Інформаційно-технологічні:

6.1. Використовувати програмні продукти при здійсненні діяльності з управління активами;

6.2. Використовувати в процесі діяльності професійних учасників ринку та державних органів сучасні інформаційні технології;

6.3. Виконувати операції, пов’язані з організаційно-технічним забезпеченням руху капіталів на фінансовому ринку;

6.4. Виконувати прикладні дослідження та впроваджувати їх результати у сфері діяльності професійних учасників ринку цінних паперів;

6.5. Розробляти та впроваджувати програму змін у діяльності  суб’єктів, що здійснюють діяльність з управління активами на фінансовому ринку.

         

          Після опанування курсу «Управління активами інституційних інвесторів» студент повинен знати теоретичні основи здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів, її нормативно-правове регулювання. Студент повинен уміти використовувати отриманні теоретичні знання для здійснення практичної діяльності з управління активами інституційних інвесторів, формування портфелю активів, розрахунку  ризику, дохідності та інших показників, що характеризують результати професійної діяльності з управління активами.

 

 

 

1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ТЕМА 1. Поняття управління фінансовими активами та його складові

Фінансові інструменти та фінансові активи як об’єкт управління. Класифікація фінансових активів. Управління фінансовими активами. Портфельне інвестування. Портфельна стратегія і політика. Інституційні інвестори.

Управління активами інституційних інвесторів. Законодавче регулювання діяльності з управління активами ІСІ. Закон України «Про інститути спільного інвестування». Законодавче регулювання діяльності з управління активами НПФ. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Суб’єкти, що здійснюють діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) та недержавних пенсійних фондів (НПФ).

Професійна діяльність з управління цінними паперами.

Управитель Фонду операцій з нерухомістю (ФОН).

Суб'єкти управління іпотечними активами. Управитель іпотечними активами.

Діяльність з управління іпотечним покриттям звичайних та структурованих іпотечих облігацій.

 

ТЕМА 2. Управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ)

Класифікація ІСІ. Учасники ІСІ та посадові особи ІСІ. Порядок створення та діяльності корпоративного фонду .

Порядок створення та діяльності пайового фонду.

Активи інституту спільного інвестування. Склад і структура активів інституту спільного інвестування. Загальні вимоги щодо складу активів ІСІ.

Загальні положення про цінні папери ІСІ. Розміщення цінних паперів ІСІ. Особливості розміщення акцій корпоративного фонду. Особливості розміщення інвестсертифікатів пайового фонду.

 Порядок подання звіту про досягнення мінімального обсягу активів ІСІ. Особливості обігу цінних паперів ІСІ. Викуп цінних паперів ІСІ. Достроковий викуп та викуп при подовженні діяльності фонду.

Організація діяльності компанії з управління активами та її взаємодії з іншими особами, які обслуговують ІСІ. Основні вимоги до здійснення діяльності з управління активами. Функції та обов’язки осіб, що здійснюють управління активами. Винагорода компанії з управління активами. Склад витрат, що підлягають відшкодуванню за рахунок активів ІСІ. Відповідальність компанії з управління активами. Організація внутрішнього аудиту в компанії з управління активами.

Взаємодія компанії з управління активами з іншими особами, що здійснюють обслуговування активів ІСІ – зберігачем, оцінювачем аудитором.

 

ТЕМА 3. Управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ)

Суб’єкти системи недержавного пенсійного забезпечення.

Особливості провадження діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів. Державні органи, що здійснюють регулювання та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

Винагорода за надання послуг з управління активами НПФ. Заміна особи, що провадить діяльність з управління активами пенсійних фондів.

Інвестиційна декларація НПФ.

Склад та структура активів пенсійних фондів. Застосування вимог до осіб, що здійснюють діяльність з управління активами щодо дотримання ними структури пенсійних активів.

Особливості відшкодування особою, що управляє  активами НПФ заподіяних збитків.

 

ТЕМА 4. Довірче управління фінансовими активами

Правила здійснення діяльності з управління цінними паперами торговцями цінними паперами. Організаційні засади діяльності з управління цінними паперами.

Функції, обов`язки та відповідальність торговця цінними паперами, що здійснює діяльність з управління цінними паперами.

Вимоги до договору про управління цінними паперами. Істотні умови договору. Права та обов’язки торговця стосовно його клієнта.

Особливості передачі в управління готівкових та безготівкових грошових коштів. Особливості передачі в управління цінних паперів.

Винагорода торговця цінними паперами. Звіт торговця перед клієнтами про використання грошових коштів.

Вимоги до організації торговцем обліку операцій з цінними паперами. Організація первинного обліку діяльності торговців. Здійснення внутрішнього контролю за обігом цінних паперів та грошовими потоками у торговця цінними паперами.

 

ТЕМА 5. Діяльність з управління іпотечним покриттям

 

Іпотека. Іпотечні цінні папери. Заставна. Іпотечні сертифікати. Управитель іпотечними активами.

Іпотечні облігації. Іпотечне покриття звичайних та структурованих іпотечних облігацій. Вимоги до включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття. Правовий режим іпотечного покриття. Обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття. Реєстр іпотечного покриття. Звернення стягнення на іпотечне покриття. Припинення застави іпотечного покриття.

Функції, обов`язки та відповідальність фінансової установи, що здійснює діяльність з управління іпотечним покриттям.

Особливості формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій. Заміна або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій.

Управитель іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій. Заміна управителя. Зберігання документів щодо іпотечного покриття. Витрати і винагорода управителя.

 

ТЕМА 6. Ризики, що виникають у процесі управління активами та  методи їх мінімізації

 

Визначення рівня ризику юридичних осіб, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – компаній з управління активами та осіб, які провадять діяльність з управління пенсійними активами, інститутів спільного інвестування.

Поняття  та основні види ризиків на фінансовому ринку. Оцінювання ризиків.

Пруденційні нормативи, що застосовуються до юридичних осіб, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – компаній з управління активами та осіб, які провадять діяльність з управління пенсійними активами, порядок їх розрахунку.

Пруденційні нормативи, що застосовуються до інститутів спільного інвестування та порядок їх розрахунку.

Методи мінімізації ризиків. Показники виміру ризику. Дисперсія (варіація), стандартне відхилення. Розрахунок портфельного ризику та доходу.  Коефіцієнти Шарпа, Трейнора та Дженсена. Диверсифікація як метод зменшення ризику.

 

 

ТЕМА 7. Аналіз та оцінювання вартості фінансових інструментів

Основні підходи до оцінювання активів згідно зі стандартами оціночної діяльності: витратний, дохідний, порівняльний.

Загальні теоретичні засади оцінювання фінансових активів. Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти. Теперішня та майбутня вартість. Поняття дисконтування та дисконтної ставки. Рента. Ануїтет. Приведена вартість ануїтету. Фінансові розрахунки з використанням формул ануїтету. Оцінка доцільності інвестування. Чистий приведений дохід. Внутрішня норма доходності.

Оцінка основних інвестиційних якостей цінних паперів. Поточна дохідність цінного паперу, дохідність облігацій на строк погашення.

Вартісні характеристики цінних паперів – номінальна вартість, ринкова ціна, внутрішня теоретична вартість цінного паперу. Розрахунок балансової («бухгалтерської») вартості акцій – власний капітал на акцію.

Поняття технічного аналізу цінних паперів. Поняття фундаментального аналізу. Оцінка вартості облігацій. Оцінка вартості акцій. Моделі оцінки акцій в залежності від дивідендної політики емітента. Оцінка вартості похідних ЦП.

Нормативні правила оцінки активів ІСІ при визначенні чистих активів фонду.

 

ТЕМА 8. Регулювання та контроль діяльності з управління активами

Повноваження НКЦПФР України щодо перевірок та ревізій діяльності учасників ринку цінних паперів. Порядок проведення перевірок та ревізій. Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.

Види правопорушень на ринку цінних паперів. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

Функції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України та Національного банку України щодо регулювання, нагляду та контролю діяльності фінансових установ, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

Система та суб’єкти фінансового моніторингу. Завдання та обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Завдання, обов’язки та права суб’єктів державного фінансового моніторингу.

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Загальні вимоги до процедури отримання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії. Порядок анулювання ліцензій.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

Вимоги до сертифікації осіб, що здійснюють діяльність з управління активами у складі юридичної особи – професійного учасника ринку цінних паперів.

Вимоги НКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні.

Контроль за дотриманням  юридичними особами, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів пруденційних нормативів.

        

ТЕМА 9. Інформаційне забезпечення управління фінансовими активами

Види інформації на фінансовому ринку. Регулярна та особлива інформація про емітента. Проспект емісії цінних паперів.

Порядок розкриття КУА інформації про інститут спільного інвестування. Порядок надання до НКЦПФР компанією з управління активами інформації про власну діяльність та про діяльність ІСІ, активами яких управляє компанія. Порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами НПФ.

Подання до НКЦПФР юридичними особами, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів  інформації про результати розрахунку пруденційних показників та даних, на основі яких здійснювався розрахунок таких показників.

Фондові індекси та рейтинги як індикатори ринку цінних паперів.

Рейтинги та їх значення для здійснення діяльності з управління активами.

Використання програмних продуктів при здійсненні діяльності з управління активами. Особливості роботи з програмними продуктами.

 

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

Очна форма навчання :

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Управління активами інституційних інвесторів»

семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Макси-мальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

Заняття 1  "Поняття управління фінансовими активами та його складові"

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

4

Заняття 2 «Управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Завчасна підготовка за визначеними питаннями

Семінар-дискусія

4

Заняття 3 «Управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ)

Завчасна підготовка за темою, виконання домашніх завдань.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

4

Заняття 4 «Управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Завчасна підготовка за визначеними питаннями.

Семінар-розв’язання проблемних завдань

6

Заняття 5 «Управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Робота в малих творчих групах, вирішення ситуаційних вправ

4

Заняття 6

«Довірче управління фінансовими активами»

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Завчасна підготовка за визначеними питаннями. 

Семінар «мозковий штурм».

6

Заняття 7 «Діяльність з управління іпотечним покриттям»

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Завчасна підготовка за визначеними питаннями.

Семінар-конференція.

6

Змістовий модуль №2

Заняття 9 

«Ризики, що виникають у процесі управління активами та  методи їх мінімізації»

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Завчасна підготовка за визначеними питаннями. Вирішення і письмове оформлення задач

Семінар – «мозковий штурм», робота в малих творчих групах

6

Заняття 10 «Аналіз та оцінювання вартості фінансових інструментів»

Завчасна підготовка за визначеними питаннями. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Вирішення і письмове оформлення задач

Семінар – «мозковий штурм», робота в малих творчих групах

6

Заняття 11  «Аналіз та оцінювання вартості фінансових інструментів»

Вирішення і письмове оформлення задач. Аналіз конкретної ситуації та підготовка аналітичної записки

Семінар-дискусія, розв’язання практичних завдань.

6

Заняття 12 «Регулювання та контроль діяльності з управління активами»

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Підготовка доповідей, огляд джерел.

Дискусія з елементами аналізу., семінар-мозковий штурм.

4

Заняття 13 «Регулювання та контроль діяльності з управління активами»

Попередня підготовка з визначених питань. Аналіз конкретної ситуації та підготовка адміністративних даних

Міні-лекція, семінар-конференція

4

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль № 1 (Заняття 8)

Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль № 2 (Заняття 14)

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Підготовка міні-лекції з презентацією

20

2. Виконання розрахункових, графічних робіт за заданою тематикою

20

3. Організація засідання дискусійного клубу та виступ у дискусійному клубі (або на студентській конференції)

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

100

         

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Загальна максимальна сума балів поточного контролю -  100 балів.

Поточний контроль складається з наступних частин:

1) оцінювання систематичності та активності роботи студента протягом семестру;

2) контроль за виконанням модульних завдань;

3) оперативний контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання (вибіркових).

Оцінювання роботи студента на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру - максимальна сума 60 балів проводиться за наступною шкалою:

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

4

4

3

2

0

6

6

4

2

0

8

8

6

4

0

10

10

8

6

0

Загальна кількість балів за результатами роботи студента на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру  не може бути більше 60 балів.

Оперативний контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання.

Вибіркові індивідуальні завдання включають: підготовка міні-лекції з презентацією, виконання розрахунково-графічного завдання, написання доповіді та організація засідання дискусійного клубу, виступ на студентській конференції.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється шляхом обговорення (захисту), розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів, перевірки правильності виконання завдань, обговорення під час аудиторних занять або в позааудиторний час (під час ІКР, засідання дискусійного клубу, студентської конференції).

Максимальна сума - 20 балів. Система оцінювання::

«відмінно» – 20 балів;

«добре» – 16 балів;

«задовільно» – 12 балів;

«не достатньо» – 8 балів;

«мінімально» – 6 балів;

«незадовільно» – 0 балів.

Контроль за виконанням модульних завдань (максимальна сума 20 балів).

Модульний контроль здійснюється у вигляді контрольної роботи.

Викладач, що проводить модульний контроль, формує варіанти завдань, які включають розв’язання задач. Тривалість модуля – 2 академічні години. Система оцінок за модуль – 0-15 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед модульним контролем. Робота складається з завдань, які можуть бути оцінені залежно від складності на 1, 2,  3, 5, 4, 6,  8, 10 балів.

Шкала оцінювання видів робіт модульного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

1

1

1

1

0

2

2

1

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

6

6

4

2

0

8

8

6

4

0

10

10

8

6

0

 

Загальна сума балів за кожен модульний контроль не може перевищувати 10 балів. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів.

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються.

За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-х бальну шкалу.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної і заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета:

Кількість балів за 10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить для студентів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни.

 

3.Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

Заочна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Управління активами інституційних інвесторів»

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

 «Поняття управління фінансовими активами та його складові»

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

6

 

2.

 «Управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ)», «Управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ)»

Міні-лекція (конспект)

Семінар-конференція

Тестовий контроль знань

10

3.

 

 «Довірче управління фінансовими активами», «Діяльність з управління іпотечним покриттям»

Міні-лекція (конспект)

Семінар «мозковий штурм»-

6

4.

 

 «Ризики, що виникають у процесі управління активами та  методи їх мінімізації», «Аналіз та оцінювання вартості фінансових інструментів» 

Міні-лекція (конспект)

Семінар-розв’язання проблемних завдань

Виконання практичних завдань

10

5.

 «Регулювання та контроль діяльності з управління активами»

Міні-лекція (конспект)

Семінар – «мозковий штурм», робота в малих творчих групах

8

 

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашня індивідуальна контрольна  робота

(письмова)

(за місяць до сесії на кафедру)

Зміст роботи

20

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» (за тиждень до початку сесії)

20

 

 

 

 

 

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Розрахункова робота, ситуаційне завдання

3. Підготовка презентації

(письмова)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» (за місяць до сесії)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» (за тиждень до початку сесії)

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

                 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Дегтярьова Наталія Володимирівна, професор кафедри фінансові ринки, доцент, к.е.н., nvdeg@ukr.net

 

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 052, тел. 371-62-63,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у День заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Вул. Дегтярівська, 49-г, 3-й корпус університету, каб. 035, тел.  371-62-95

з понеділка по п’ятницю:з 9:00 до 17:00 обідня перерва: з 13:00 до 14:00 та у День заочника

 

     3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є робота на контактних заняттях (максимальна сума 40 балів та модульні завдання, що виконуються в аудиторії під контролем викладача (максимальна сума 10 балів),  контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання (обовязкових та вибіркових).

Шкала оцінювання видів робіт знань студентів на контактних заняттях:

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

6

6

4

2

0

8

8

6

4

0

10

10

8

6

0

 

 

           

 

Модульний контроль. Викладач, що проводить модульний контроль, формує варіанти завдань. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед модульним контролем.

Система оцінок за модуль – 0-10 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед модульним контролем. Робота складається з завдань, які можуть бути оцінені залежно від складності на 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 10 балів.

Шкала оцінювання видів робіт модульного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

1

1

1

1

0

2

2

1

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

6

6

4

2

0

8

8

6

4

0

10

10

8

6

0

 

Завдання для самостійної роботи включають: написання обов’язкової контрольної роботи та вибіркові завдання.

Обов’язкова письмова контрольна робота оцінюється у 0 - 40 балів: зміст – 20 балів, захист -20 балів.

Система оцінювання: 0-6-8-10-12-16-20 балів:

«відмінно» – 20 балів;

«добре» – 16 балів;

«задовільно» – 12 балів;

«не достатньо» – 8 балів;

«мінімально» – 6 балів;

«незадовільно» – 0 балів.

Вибіркові індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання включають: аналітичний огляд наукових публікацій за відповідною тематикою,   виконання розрахунково-графічного завдання, підготовка презентації.

Максимальна сума - 10 балів. Система оцінювання: 0-6-8-10 балів:

а) «відмінно» – 10 балів;

б) «добре» – 8 балів;

в) «задовільно»– 6 балів;

г) «незадовільно»– 0 балів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить для студентів заочної форми навчання — за розкладом сесії.

 

4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

4.1.Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Самостійна робота над навчальною дисципліною «Управління активами інституційних інвесторів» включає наступні форми:

1. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

2. вивчення та опрацювання основної і додаткової літератури, законодавчих і нормативних документів;

3. підготовка студентів до аудиторних (семінари, консультації) занять;

4. підготовка до контрольної роботи;

5. виконання індивідуальних (практичних завдань).

1. Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу здійснюється студентами самостійно у поза аудиторний час.

2. Вивчення та опрацювання основної і додаткової літератури, законодавчих і нормативних документів;

3. Підготовка студентів до аудиторних занять, (семінарських консультацій);

4. підготовка до модульної контрольної роботи  – студентами проводиться самостійно згідно розкладу занять.

В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з вивчення тем курсу, формулює питання по кожній темі, які має опрацювати студент. На кожному консультаційному занятті викладач робить опитування по темі з метою з’ясування, чи засвоєно студентом, той чи інший матеріал, чи виконав він завдання, надане на попередній консультації. На консультаційних заняттях викладач знайомить студентів  з переліком тестових питань, що виносяться на модульний контроль, з вимогами щодо викладення питань в письмовій роботі. На консультаціях також з’ясовуються всі незрозумілі студенту питання.

Модульні завдання

В процесі самостійної роботи, як вже зазначалось вище, студенти готуються до  виконання модульного завдання. Модульне завдання включає в себе тестові завдання, підготовлені відповідно до програми дисципліни.

Індивідуальні завдання включають: підготовку ситуаційного завдання і розрахункових завдань, аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою, підготовку матеріалів до семінарівдискусій, підготовка міні-лекції з презентацією, участь у конференціях, олімпіадах та підготовка наукових публікацій  - за вибором студентів.

Підготовка ситуаційного завдання і розрахункових завдань.

Робота над складанням ситуаційного завдання дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, формує навички самостійної  практичної роботи, сприяє формуванню професійно значущих якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглибленню  і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

         Для самостійної роботи пропонується виконання робіт за наступними напрямками:

 1. Розрахунок винагороди осіб, що здійснюють управління активами.
 2. Розрахунок вартості чистих активів ІСІ.
 3. Визначення вартості чистих активів НПФ.
 4. Показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку.
 5. Фінансові показники діяльності осіб, які здійснюють управління активами.
 6. Інформація про результати діяльності інститутів спільного інвестування, що подається компанією з управління активами.
 7. Порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду.
 8. Збалансованість іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями.
 9. Формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій.
 10. Формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, сприяє розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

Результати проведеної роботи оформлюються студентом згідно з вимогами до оформлення реферату.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється шляхом обговорення (захисту) робіт під час аудиторних занять, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів, перевірки правильності виконання завдань.

Підготовка матеріалів до семінарівдискусій .

Студенти, що бажають прийняти участь у науковій роботі, можуть підготувати матеріали для участі у семінарі–дискусії. Для самостійної роботи пропонується написання доповіді. Підготовка та проведення семінара–дискусії проходить в час, відведений для аудиторних занять.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань (п.6.4.5 ) здійснюється шляхом обговорення доповідей, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів в аудиторії.

          Підготовка міні-лекції з презентацією.

Виконується під час проведення лекцій з дисципліни за погодженою заздалегідь з викладачем темою.

                Підготовка презентації. Вибір теми презентації, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить контактні заняття. Презентація  – це доповідь протягом 7 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

— розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

— визначення причин, наслідків;

— аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 4 хвилин міні-лекції.

3. Висновок

Висновок містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

У презентації не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: презентація є основою для проведення дискусії. Критеріями оцінки презентації є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

          Участь у конференціях, олімпіадах та підготовка наукових публікацій.

Участь у конференціях, олімпіадах і підготовка наукових публікацій може бути оцінена викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни. Для отримання відповідної кількості балів  треба надати документи, які підтверджують участь студента в конференції чи олімпіаді. Наприклад, представити програму конференції, де вказано прізвище студента та назва доповіді, показати викладачеві опубліковані тези чи наукову статтю.

В міжсесійний період студентам заочної форми навчання пропонується виконання обов’язкової та вибіркової індивідуальної письмової роботи. Виконання індивідуальної письмової роботи студентами заочної форми навчання належить до обов’язкових видів самостійної роботи студента. Інші види індивідуальних завдань студентів заочної форми навчання виконуються за його власною ініціативою (аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою, підготовка ситуаційного завдання і розрахункових завдань, міні-лекція (презентація)).

Обов'язкова індивідуальна робота виконується за варіантами. Індивідуальний варіант роботи визначається за порядковим номером студента у відомості. Розподіл варіантів обов'язкових індивідуальних завдань визначено у табл. 1.

Таблиця 1

Порядковий

номер студента у відомості

Назва індивідуальної роботи

 1.  

Фінансові інструменти та фінансові активи як об’єкт управління активами на фінансовому ринку.

 1.  

Діяльність з управління активами на фондовому ринку України.

 1.  

Професійні учасники фінансового ринку України, що здійснюють діяльність з управління активами.

 1.  

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів в Україні.

 1.  

Управління активами НПФ в Україні.

 1.  

Діяльність з управління цінними паперами в Україні.

 1.  

Розвиток діяльності з управління іпотечним покриттям в Україні.

 1.  

Ризики, що виникають у процесі управління активами на фінансовому ринку.

 1.  

Методи мінімізації ризиків в процесі управління активами інституційних інвесторів.

 1.  

Роль страхування в процесі управління фінансовими активами.

 1.  

Похідні фінансові інструменти, що застосовуються в процесі управління фінансовими активами.

 1.  

Значення фундаментального аналізу для вивчення ринку і прийняття стратегічних рішень в процесі управління фінансовими активами.

 1.  

Переваги та недоліки фундаментального аналізу в процесі управління фінансовими активами.

 1.  

Значення технічного аналізу для прийняття рішень в процесі управління фінансовими активами.

 1.  

Переваги та недоліки технічного аналізу в процесі управління фінансовими активами.

 1.  

Визначення інвестиційної стратегії на основі цілей та обмежень інвестора в процесі управління фінансовими активами.

 1.  

Формування інвестиційного портфелю на основі обраної стратегії в процесі управління фінансовими активами.

 1.  

Оцінювання ефективності управління інвестиційним портфелем.

 1.  

Діяльність компанії з управління активами ІСІ.

 1.  

Діяльність компанії з управління активами НПФ.

 1.  

 Створення, реєстрація та припинення діяльності ІСІ в Україні.

 1.  

Розміщення  та викуп цінних паперів ІСІ.

 1.  

Особливості реєстрації проспекту емісії ІСІ та випуску цінних паперів ІСІ при їх розміщенні шляхом приватної та прилюдної пропозиції.

 1.  

Управління активами пайового інвестиційного фонду.

 1.  

Вимоги до складу та структури активів корпоративного інвестиційного фонду.

 1.  

Пайові інвестиційні фонди вУкраїні.

 1.  

Вимоги до складу та структури активів пайового інвестиційного фонду.

 1.  

Захист прав інвесторів ІСІ в Україні.

 1.  

Організація діяльності компанії з управління активами.

 1.  

Саморегулювання діяльності з управління активами на фондовому ринку України.

 1.  

Цілі та обмеження щодо управління активами ІСІ.

 1.  

Цілі та обмеження щодо управління активами НПФ.

 1.  

Інвестування в зарубіжні цінні папери в процесі управління активами.

 1.  

Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій.

 1.  

Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій.

 1.  

Державний контроль діяльності субєктів, що здійснюють професійну діяльність з управління активами.

 1.  

Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 1.  

 Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 1.  

Ліцензування професійної діяльності з управління фінансовими активами (діяльності з управління активами інституційних інвесторів, діяльності торговця цінними паперами, діяльності з управління іпотечним покриттям).

 1.  

Звітність професійного учасника ринку цінних паперів, що здійснює діяльність з управління фінансовими активами.

Вимоги до написання обов’язкової індивідуальної роботи.

Виконувати роботу слід на аркушах формату А4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші дата виконання, підпис. Обсяг роботи до 10-15 машинописних сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Титульний лист (найменування міністерства, навчального закладу, факультету, курсу, номера групи).

Зразки чи копії документів та інші допоміжні матеріали, що  ілюструють виконання відповідних операцій,  виносяться у додатки в кінці. Термін виконання  - за місяць до початку екзаменаційної сесії. Роботу можна подати в електронному вигляді у встановлені терміни на елетронну поштову адресу викладача.

Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. Опрацювання літератури необхідно починати з найновіших публікацій, в яких висвітлюються останні досягнення  і зміни  у галузі теорії та практики проектного фінансування.

Таблиці, графіки, схеми, список використаних джерел інформації – в окремому додатку в кінці роботи.

В разі недопущення до захисту, роботи не повертаються студентам для доопрацювання.

Захист виконання письмових індивідуальних робіт студентами заочної форми навчання проводиться під час екзаменаційної сесії у формі  співбесіди керівника курсу зі студентом.

Вибіркові роботи.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, сприяє розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

Результати проведеної роботи оформлюються студентом згідно з вимогами до оформлення обов’язкової індивідуальної роботи.

Підготовка ситуаційного завдання і розрахункових завдань.

Робота над складанням ситуаційного завдання дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, формує навички самостійної  практичної роботи, сприяє формуванню професійно-значущих якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглибленню  і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

         Для самостійної роботи пропонується виконання робіт за наступними напрямками:

 1. Розрахунок винагороди осіб, що здійснюють управління активами.
 2. Розрахунок вартості чистих активів ІСІ.
 3. Визначення вартості чистих активів НПФ.
 4. Показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку.
 5. Фінансові показники діяльності осіб, які здійснюють управління активами.
 6. Інформація про результати діяльності інститутів спільного інвестування, що подається компанією з управління активами.
 7. Порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду.
 8. Збалансованість іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями.
 9. Формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій.
 10.  Формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій.

         Підготовка презентації.

         Вибір теми презентації, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить контактні заняття. Презентація  – це доповідь протягом 7 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

— розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

— визначення причин, наслідків;

— аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 4 хвилин міні-лекції.

3. Висновок

Висновок містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

У презентації не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: презентація є основою для проведення дискусії. Критеріями оцінки презентації є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

 

 

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Результати виконання індивідуальних завдань оцінюються за шкалою  0-10 балів. Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Основні критерії оцінки: є фінансова грамотність, змістовність, якість систематизації та аналізу матеріалу, зрозумілість і лаконічність, обґрунтованість і конкретність висновків, самостійний характер виконання роботи.

 

 

 

 

5. Рекомендовані інформаційні джерела

 

5.1.Основна література

 

А.Законодавчі та інші нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок»
 2. Закон України «Про акціонерні товариства»
 3. Закон України «Про страхування»
 4. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року № 1057-IV
 5. Закон України «Про іпотеку»
 6. Закон України  « Про інститути спільного інвестування» від 5 липня 2012 р. № 5080-VI
 7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III
 8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
 9. Закон України «Про захист економічної конкуренції»
 10. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
 11. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»
 12. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»
 13. Закон України «Про іпотечні облігації»
 14. Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду; Рішення НКЦПФР від19.11.2013 № 2605 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2128-13
 15. Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; Рішення НКЦПФР від 18.06.20131047 Зареєстровано: Мін'юст України від 17.07.2013 № 1198/23730 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1198-13.
 16. " Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду НКЦПФР; Рішення від19.11.20132606 Зареєстровано: Мін'юст України від 17.12.2013 № 2133/24665 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2133-13
 17. Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування // Рішення, НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1336 // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 р. за №1444/23976.
 18.  Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду //Рішення НКЦПФР від 20.06.2013  № 1104, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 р.. за № 1187/23719
 19. Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду//Рішення НКЦПФР від 20.06.2013  № 1103, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 р.за № 1188/23720
 20. Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ //Рішення НКЦПФР від 13.08.2013  № 1468, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2013 р. за № 1516/24048
 21. Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів// Рішення НКЦПФР від 06.08.2013  № 1414, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2013 р.за № 1486/24018
 22. Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів//  Рішення НКЦПФР від 20.06.2013 № 1106
 23. Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за № 1728/22040.
 24. Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку // Рішення НКЦПФР від 02.10.2012 р. № 1343. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 р. за № 1764/22076.
 25. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) // Рішення НКЦПФР від 23.07.2013 № 1281. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1576/24108
 26. Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку // рішення НКЦПФР від 13.08.2013 р. № 1464. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 р. за № 1572/24104.
 27. Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) // рішення НКЦПФР  № 1 від 09.01.2013 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 р. за № 171/22703.
 28. Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності // Рішення НКЦПФР 03.06.2014  № 731 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 р. за № 882/25659
 29. Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів // Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1282, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за № 1728/22040.
 30. Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів //Затв. Рішенням НКЦПФР 19.07.2012  № 995.
 31. Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, затверджено рішенням НКЦПФР від 27.12.2012  № 1902 зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22 січня 2013  року за № 160/22692.

 

Б.ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Дегтярьова Н.В., Долінський Л.Б., Леонов Д.А. Управління активами в Україні : Навч. посібник /за аг. Ред.. Леонова Д.А. – К.: УІРФР, 2015. - 276 с.
 2. Гапонюк М.А., Буряченко А.Є., Дегтярьова Н.В. Фінансовий ринок: підручник. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.
 3. Зимовець В.В., Зубик С.П. Фінансове посередництво: Навч. посібник._- К.:  КНЕУ, 2004 – 288 с.
 4. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000.- 151 с.
 5. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч.посібник. – К.: Майстер-Клас, 2005. – 191 с.
 6. Підхомний, О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: навч. посібник / О. М. Підхомний. - К. : Кондор, 2007. - 184 с.

 

5.2.Додаткова література

 

 1. Гапонюк М.А. Фінансовий ринок: Міжпредметний тренінг / М.А.Гапонюк. – К.: КНЕУ, 2014. – 178 с.
 2. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории.- К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997.
 3. Методичні рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в КУА з управління активами // Рішення Ради УАІБ від 25 вересня 2013р.
 4. Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування // Рішення Ради УАІБ  від 25 вересня 2013р.
 5. .Недержавне пенсійне забезпечення та фінансовий ринок: світовий досвід і України: Збірник нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичних матеріалів. – К.: Укр. агенство фінансового розвитку, 2002. – 250 с.
 6. Рекомендації щодо проведення операцій з розміщення/ викупу цінних паперів ІСІ //Рішення Ради УАІБ  від 30.12.2013р.

 

5.3.Дистанційні курси та інформаційні ресурси

Верховної Ради України - http://portal.rada.gov.ua;

Законодавство України - https://zakon.rada.gov.ua/laws

Президент України - http://www.president.gov.ua

Кабінет Міністрів України — http://www.kmu.gov.ua

Національна комісія. що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг — http://www.dfp.gov.ua/

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку — http://www.ssmsc.gov.ua/

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ ТА АДМІНІСТРАТОРІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВhttps://www.napfa.com.ua/

Українська асоціація інвестиційного бізнесу —http://www.uaib.com.ua/

Української асоціації адміністраторів пенсійних фондівhttp://uaapf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=429:2017-04-19-19-45-48&catid=1:2009-09-24-10-44-06&Itemid=2

Національний банк України — http://www.bank.gov.ua/