Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління державним боргом

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Економічний факультет

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи

 

з навчальної дисципліни «Управління державним боргом» для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,«магістр» спеціальності «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2013


 

Управління державним боргом: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,«магістр» спеціальності  «Фінанси і кредит» // Укл. І.І. Плець – Івано-Франківськ: Видавець ПП Маргітич О.І., 2013. – 18 с.

 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління державним боргом» для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,«магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» обговорено та схвалено на засіданні кафедри фінансів (протокол № 7 від 28 січня 2013 року)

 

 

Рецензенти:

Ткачук І.Г. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Перевозова І.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 

 

 

 

Методичні вказівки містять загальні засади та завдання до виконання самостійної роботи студентами з дисципліни «Управління державним боргом», індивідуальні завдання, а також список рекомендованої літератури.


ЗМІСТ

 

 

1. Загальні засади та завдання до виконання самостійної роботи студента ……………………………………………………………………….…

4

2. Індивідуальні завдання (домашня контрольна робота)………...…...

8

3. Розподіл балів, які отримують студенти за виконання самостійної роботи та індивідуального завдання……………………………………..…….

14

4. Рекомендована література…………………………………………….

15


1. Загальні засади та завдання до виконання самостійної роботи студента

 

Самостійна робота студента є однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність та стійкість набутих знань і умінь.

Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час поза аудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній професійній діяльності.

Розрізняють такі види самостійної роботи: (самостійна робота, яка забезпечує підготовку до аудиторних занять, поточного і семестрового контролю знань; пошуково-аналітична робота; науково-дослідна робота; практика на підприємствах та в організаціях, участь в тренінгах) та форми :(самостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу; виконання домашніх завдань; підготовка до контрольних робіт, тестів та інших форм поточного контролю; письмове оформлення звітів з лабораторних робіт; підготовка до модульних та семестрових контролів; підготовка рефератів тощо) самостійної роботи студента.

Самостійна робота з дисципліни «Управління державним боргом» передбачена навчальним планом підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит».

СРС спрямована на досягнення поставленої мети через виконання відповідних завдань, зміст, обсяги і структура яких наведені далі.

Самостійна робота студентів – невід'ємна складова частина навчального процесу, яка відіграє важливу роль у процесі формування майбутнього спеціаліста.

Для повного засвоєння матеріалу необхідним елементом є також його самостійне опанування студентами, зокрема, й додаткових питань, які не розглядаються на лекціях.

Для закріплення матеріалу планується також самостійне опанування таких тем.

Змістовий модуль 1. Базові поняття та основні елементи управління державним боргом

Тема 1. Державний кредит

Державний кредит як економічна категорія. Державний кредит як сукупність фінансово-економічних відносин. Державний кредит з юридичної точки зору. Принципи державного кредиту.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

- самостійне вивчення визначених питань теми;

- опрацювання основної та додаткової літератури;

- підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

- підготовка тез конспекту із даної теми;

- виконання студентом методичних завдань, практичного завдання;

- написання реферату.

Тема 2. Державний борг

Державний борг як економічна категорія. Види державного боргу. Поточний і капітальний державний борг. Внутрішній і зовнішній державний борг.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-   опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-   опрацювання основної та додаткової літератури;

-   робота в інформаційних мережах;

-   підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-   підготовка тез конспекту із даної теми.

Тема 3. Управління державним боргом

Управління поточним і капітальним державним боргом. Управління внутрішнім та зовнішнім державним боргом. Забезпечення платоспроможності держави. Позикова політика держави.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-   опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-   опрацювання основної та додаткової літератури;

-   робота в інформаційних мережах;

-   підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-   підготовка тез конспекту із даної теми.

Змістовий модуль 2. Механізм управління та обслуговування державного боргу України

Тема 4. Корегування позикової політики держави

Способи корегування позикової політики. Конверсія державного боргу. Консолідація державного боргу. Уніфікація державного боргу. Обмін за регресивним співвідношенням. Відстрочка погашення державного боргу. Анулювання боргів.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-   самостійне вивчення визначених питань теми;

-   опрацювання основної та додаткової літератури;

-   підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-   підготовка тез конспекту із даної теми;

-   виконання студентом методичних завдань, практичного завдання;

-   написання реферату.

Тема 5. Оформлення і форми державного кредиту в Україні

Форми державного кредиту. Ощадна справа. Державні позики. Правове оформленням державного кредиту.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-   самостійне вивчення визначених питань теми;

-   опрацювання основної та додаткової літератури;

-   підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-   підготовка тез конспекту із даної теми;

-   виконання студентом методичних завдань, практичного завдання;

-   написання реферату.

Тема 6. Державні позики в Україні

Оформлення державних позик. Облігації. Казначейські зобов'язання (векселі). Класифікація державних позик.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-   опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-   опрацювання основної та додаткової літератури;

-   робота в інформаційних мережах;

-   підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-   підготовка тез конспекту із даної теми.

Тема 7. Державне регулювання ринку цінних паперів

Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Нормативно-правові акти законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів. Регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів. Інтеграції в європейський і світовий фондові ринки. Запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів. Контроль за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-   самостійне вивчення визначених питань теми;

-   опрацювання основної та додаткової літератури;

-   підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-   підготовка тез конспекту із даної теми;

-   виконання студентом методичних завдань, практичного завдання;

-   написання реферату.

 

 

2. Індивідуальні завдання (домашня контрольна робота)

 

Індивідуальне завдання є однією з форм СРС, яка передбачає створення умов для повної реалізації його творчих можливостей, застосування набутих знань на практиці.

Виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Управління державним боргом» є однією з основних складових самостійної роботи студента, яка призначена для закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок планування та організації системи маркетингових комунікацій на підприємствах. Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно з наданням при необхідності консультацій викладачем.

Індивідуальне завдання для студентів денної та заочної форм навчання передбачає підготовку реферату, критичного есе, письмового огляду літературних джерел, виконання наукового дослідження та підготовку доповіді на семінарі, роботу в командах по розв'язуванню поставленої проблематики, з якої складається звіт, також розв'язок практичних індивідуальних задач з відповідним аналізом і висновками.

Індивідуальне завдання складається із двох теоретичних питань і одного практичного завдання і має таку структуру:

Титульна сторінка

Зміст

Вступ

1.Теоретичне питання  № 1

2. Теоретичне питання № 2

3.Практичне завдання

Список використаних джерел

Теоретична частина завдання присвячена огляду монографічної та періодичної літератури, підручників та навчальних посібників за обраним питанням. У практичній частині індивідуального завдання необхідно розв’язати завдання, зробити висновки. Посилання на джерела використаної літератури є обов’язковими.

Номер варіанта індивідуального завдання відповідає  порядковому номеру в журналі обліку поточної успішності, який веде викладач.

У таблиці 1 вказана відповідність номера варіанта порядковому номеру питання і відповідного практичного завдання.

Таблиця 1.

Варіанти для контрольної роботи

 

Порядковий номер списку групи

 

Теоретичне

питання  № 1

 

 

Теоретичне

питання  № 2

 

 

Практичне

завдання

 

1

1

42

1

2

2

41

2

3

3

40

3

4

4

39

4

5

5

38

5

6

6

37

6

7

7

36

7

8

8

35

8

9

9

34

9

10

10

33

10

11

11

32

11

12

12

31

1

13

13

30

2

14

14

29

3

15

15

28

4

16

16

27

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

10

 

Перелік питань для виконання індивідуального завдання:

 1. Сутність і класифікація державного боргу
 2. Розвиток теорії державного боргу
 3. Сутність і складові системи управління державним боргом
 4. Суб’єкти системи управління державним боргом в Україні
 5. Сутність, завдання та особливості боргового планування
 6. Контроль у системі управління державним боргом
 7. Інституційно-правове забезпечення управління державним боргом в Україні
 8. Законодавча база із запозичення фінансових ресурсів національного фондового ринку
 9. Правове забезпечення залучення ресурсів українськими суб’єктами господарювання під гарантію уряду

10.Правове поле щодо державних запозичень із світового ринку позикових капіталів

11. Міжнародне право щодо врегулювання проблеми правонаступництва боргів колишнього СРСР

12. Макроекономічні та соціальні наслідки державного боргу

13. Інструментарій запозичення державою коштів на внутрішньому ринку

14. Суб'єкти ринку державних цінних паперів та їх функції

15. Національний ринок державних цінних паперів

16. Випуск і розміщення внутрішніх державних боргових паперів в Україні

17. Вартість (ціна) державних цінних паперів та доходність інвестування

18. Проблеми розвитку ринку державних цінних паперів

 1. 19.  Державне запозичення коштів з міжнародного фінансового ринку

20. Міжнародні фінансово-кредитні організації

21. Фінансові інструменти і фінансова інформація на міжнародному ринку

22.Необхідність, сутність і призначення кредитних рейтингів

23. Особливості механізму надання державних гарантій

 1. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями у сфері кредитних відносин
 2. 25.  Облік державного боргу та операцій з його обслуговування
 3.  Обслуговування і погашення державних боргів
 4.  Механізми врегулювання боргової кризи
 5.  Методи реструктуризації державного боргу та їх використання в Україні
 6.  Державний борг у країнах з розвинутою ринковою економікою
 7.  Управління державним боргом у країнах із трансформаційною економікою
 8. Причини та наслідки зростання державної заборгованості країн, що розвиваються
 9.  Державний борг Росії та його регулювання

33.Управління державним боргом США

 1. Управління державним боргом Великої Британії
 2.  Світовий досвід врегулювання проблем зовнішньої заборгованості
 3.  Роль МВФ у врегулюванні проблем державної заборгованості
 4.  Розмір державного боргу і економічна (валютно-фінансова) безпека держави
 5. Дефолт. Методи врегулювання боргової кризи
 6.  Формування оптимальної стратегії управління державними запозиченнями
 7.  Спрямування державного кредиту на забезпечення розвитку національної економіки
 8.  Контроль за станом реалізації кредитних проектів

 

Перелік практичних завдань для виконання контрольної роботи:

Практичне завдання № 1. Проаналізувати динаміку державного боргу України (внутрішнього і зовнішнього) протягом періоду останніх п’яти років в абсолютному вираженні та відносному. Зробити висновки.

Практичне завдання №2. Проаналізувати Державний бюджет України за останні два роки (склад і структура доходів і видатків, стан бюджету). Зробити висновки.

Практичне завдання № 3.1) Визначити питому вагу основних доходів Державного бюджету України на поточний рік. 2) Порівняйте структуру доходів бюджету України і розвинених країн світу. Зробіть висновки.

Практичне завдання № 4. Розгляньте класифікацію фінансування державного бюджету України. Зобразити схематично.

Практичне завдання № 5  Доходи Державного бюджету України на 20ХХ рік заплановані в сумі 198 млрд. 887млн. грн., витрати Державного бюджету на 20ХХ рік заплановані в сумі 201 млрд. 819 млн. грн. Чи був бюджет дефіцитним (профіцитним) ? Якщо так, то яким був розмір бюджетного дефіциту(профіциту) в абсолютному вираженні та відносному? Назвати основні причини виникнення бюджетного дефіциту.

Практичне завдання № 6.  Припустимо, що граничний рівень дефіциту державного бюджету затверджено у розмірі 3,8%. У процесі виконання бюджету виявилося, що на 1 березня його доходи становлять 19833751 гр. од., а видатки – 21411308 гр. од. Чи вважаєте Ви за потрібне введення механізму секвестру державних видатків? Що це таке? На який термін вводиться секвестр державних видатків?

Практичне завдання № 7. Проаналізувати видатки Державного бюджету України за останні п’ять років (склад і структура видатків, стан бюджету). Зробити висновки. Зобразити графічно.

Практичне завдання № 8.  Розгляньте роль бюджетів в Україні у розвитку науки, інноваційної діяльності, склад видатків на науку та джерела їх фінансування.

Практичне завдання № 9  Розкрити сутність, види державних позик. Скласти схему класифікації державних позик.

Практичне завдання № 10.  Доходи Державного бюджету України на 20ХХ рік заплановані в сумі 197 млрд. 889 млн. грн., витрати Державного бюджету на 20ХХ рік заплановані в сумі 216 млрд. 819 млн. грн. Визначте профіцитним чи дефіцитним є бюджет України на 20ХХ рік. Назвіть причини бюджетного дефіциту в Україні та основні методи подолання дефіциту держбюджету.

Практичне завдання № 11. Проаналізувати динаміку розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в Україні та рівень їх дохідності за останні п’ять років. Зробити висновки

 

Вимоги до оформлення індивідуального завдання

Індивідуальне завдання виконується машинописним способом за допомогою комп’ютера ( текстовий редактор Word, шрифт 14 пунктів, інтервал 1,5). На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше за 20 мм , праворуч – не менше 10 мм.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Нумерація має бути наскрізною, причому першою сторінкою контрольної роботи є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без будь-яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо). На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках  номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Цифровий матеріал, як правило потрібно оформляти у вигляді таблиць. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: в порядку появи посилань в тексті або в абетковому порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

 

3. Розподіл балів, які отримують студенти за виконання самостійної роботи та індивідуального завдання

 

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання

Перевірка додаткових завдань, поданих на самостійне опрацювання, здійснюється за допомогою самостійної роботи (конспект, реферат) вагомістю 10 балів.

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання у формі підготовленої доповіді (написання і захист теоретичних питань) та розв’язку практичного завдання, що оцінюється у 15 балів (5 балів за виконання роботи, 10 балів – захист роботи).

 

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання

Самостійна та домашня індивідуальна робота виконуються студентом протягом семестру (у період від настановчої сесії до заліково-екзаменаційної сесії) та оцінюється таким чином:

 • самостійна робота (реферат, конспект і т.п.) – 10 балів
 • виконана домашня індивідуальна робота – 10 балів;
 • захист домашньої індивідуальної роботи – 10 балів.

За виконану та захищену домашню індивідуальну роботу студент отримує 20 балів.


4. Рекомендована література

Базова

 1. Постанова КМУ № 607 від 10.05.2012 р. «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2012-2014 роки» [Електронна версія]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 170 «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2011 – 2013 роки» [Електронна версія]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua
 3. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» від 02 березня 2007 р. № 60 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/.
 4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з державним боргом» від 16.06.2010 № 461 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: // minfin. gov. ua / control / uk / publish / article?art_id=255474&cat_id=255473
 5. Кучер Г.В. Управління державним боргом. Підручник / Г. В. Кучер; Київськ. нац. торг. -екон. ун-т. - К. : [б. и. ], 2002. - 341 с. - ISBN 966-629-053-7
 6. Управління державним боргом. Навчальний посібник. - Прутська О.О., Сьомченков О.А., Гарбар Ж.В., Губанова Л.І., Руденко В.В. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 216 с. - ISBN 978-611-01-0122-6.

Допоміжна

 1. Фінанси: курс для фінансистів: навч. посіб. / Оспіщев В.І. [та ін.]. – К.: Знання, 2008. – 567 с.
 2. Юрій С. І. Фінанси : підручник / С.І. Юрій, В.М. Федосов. – К. : Знання, 2008. – С. 234–245.
 3. Юрій С.І. Казначейська система: підручник. – Вид. 2–ге, [перероб. та доп.] / С.І. Юрій, В.І. Стоян, О.С. Даневич. – Тернопіль: Вид–во "Карт–бланш", 2006. – С. 323.
 4. Дудченко В. Державний борг як об’єкт регулювання / В. Дудченко // Економічний аналіз: Зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. Випуск 2 (18). – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 82–87.Дудченко В. Державний внутрішній борг: особливості формування та структуризації / В. Дудченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Економічна серія. – 2004. – № 634. – С. 140–144.
 5. Дудченко В. Сутність та основні засади програми регулювання державного борг / В. Дудченко // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : тези доп. 3 Всеукраїнської наук.-практ. конф. аспірантів та молодих вчених, 25–26 жовтня 2007 р. / відп. за вип. Б.І. Пшик. – Львів : Вид–во ЛІБС УБС НБУ, 2007. – С. 36–38.
 6. Дудченко В. Управління державним боргом в трансформаційній економіці України / В. Дудченко // Праці П’ятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Ч. 3. / Ред. кол. Ступін О. Б., Александров І.О. та ін. – Донецьк: Дон ДУ, 2004. – С. 61–63.
 7. Плець І.І. Актуальність досліджень А. Сміта та Д. Кейнса щодо внутрішнього державного боргу в контексті сучасного економічного стану України / І.І. Плець, І.В. Перевозова, С.В. Рудейчук // Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Чернівці, 17-18 листопада 2011 р.). – Тернопіль: Астон, 2011. – С. 33-39.
 8. Плець І.І. Аналіз функціонування ринку державних облігацій в Україні / І.І. Плець // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. – Тернопіль: СМП “ТАЙП”. – 2012. – №4’2012 [14]. – С. 349-354.
 9. Плець І.І. Доктрина внутрішнього державного боргу як складова загальної боргової доктрини України / І.І. Плець // Перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. (Тернопіль, 19-20 квітня 2012 р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 168-170.

10. Плець І.І. Зміст державного боргу в контексті сучасного економічного розвитку країни / І.І. Плець, І.В. Перевозова, С.В. Рудейчук // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття. Том 2. Нові орієнтири національних стратегій економічного розвитку: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 22-23 грудня 2011 р.). – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2011. – С. 67-70.

11. Плець І.І. Концептуальні засади Державної боргової доктрини України / І.І. Плець // Materialy VI Mezinarodni vedecko-praktica conference “Nastoleni moderni vedy - 2010”(Praha, 27 zari – 05 rijna 2010). Dil 1 Ekonomike vedy : Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – S. 39-42.

12. Плець І.І. Механізми фінансового регулювання державного боргу в Україні / І.І. Плець, А.Д. Шпак // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2011. – №2 (18)– С. 207-213.

13. Плець І.І. Моделювання факторів та динаміки внутрішнього державного боргу / І.І. Плець // Економіка та держава - Київ: ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава", 2012.№8. – C. 84-87.

14. Плець І.І. Особливості концептуальних підходів теорії формування державного боргу в контексті становлення Державної боргової доктрини / І.І. Плець // Ключови въпроси в съвременната наука : материали за 7-а межд. научн.-практ. конф. (София, 17-25 април 2011 г.). – София. “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2011. – Том 3. Икономики. – С.55–60.

15. Плець І.І. Проблема державного боргу в Україні: сценарії її вирішення / І.І. Плець // Управління фінансами в умовах вступу до СОТ: матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. (Харків, 2 жовтня 2009 р.). – Харків: ХНЕУ, 2009. – С. 116-118.

16. Плець І.І. Роль моніторингу у процесі формування боргової політики держави / І.І. Плець // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: матеріали Другої Всеукр. наук.-прак. конф. (Харків, 2 червня 2011 р.). – Харків: ХНЕУ, 2011. – С. 88–90.

17. Плець І.І. Структуризація та аналіз спектра фінансово-аналітичної інформації щодо внутрішнього державного боргу / І.І. Плець, І.В. Перевозова, С.В. Рудейчук, // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 274-282.

18. Плець І.І. Теоретико-концептуальні засади формування внутрішнього державного боргу / І.І. Плець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.] - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. Вип. 8. – Т. 2. – C.76-81.

19. Плець І.І. Теоретичні аспекти виникнення внутрішнього державного боргу та його місце в системі суспільних відносин / І.І. Плець, І.В. Перевозова, С.В. Рудейчук, // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. – Тернопіль: СМП “ТАЙП”. – 2012. – №3’2012 [29]. – С. 294-301.

20. Плець І.І. Теоретичні аспекти дослідження формування державного боргу / І.І Плець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.] - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. Вип. 7. – Т. 2. – C.417-427.

Інформаційні ресурси

 1. Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/
 2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/
 3. Державна казначейська служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/.