Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Управління фінансово-економічною безпекою

Управління фінансово-економічною безпекою

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

до виконання дипломної роботи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

для студентів спеціальності

8.18010014 "Управління фінансово-економічною

безпекою"

всіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014

Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу.

Протокол № 1 від 30.08.2013 р.

 

Укладачі: Отенко І. П.

Москаленко Н. О.

Чечетова-Терашвілі Т. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М54           Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчання / укл. І. П. Отенко, Н. О. Москаленко, Т. М. Чечетова-Терашвілі. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 60 с. (Укр. мов.)

 

Подано рекомендації щодо порядку організації виконання та захисту, змісту
та структури, правил оформлення та процедур нормоконтролю й захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Наведено орієнтовний перелік тем дипломних робіт та рекомендації щодо змісту основних розділів.

Рекомендовано для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Вступ

 

Дипломна кваліфікаційна робота магістра є складовою державної атестації, підсумковою індивідуальною письмовою роботою студента, яка дає змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

У дипломній кваліфікаційній роботі студент повинен продемонструвати рівень сформованості компетентностей з певного напряму, володіння навичками наукового дослідження, здатність мислити, аналізувати, узагальнювати й робити висновки.

Захист дипломної кваліфікаційної роботи є обов'язковою процедурою для отримання відповідного рівня. До захисту допускаються студенти, які виконали навчальний план із спеціальності й успішно склали всі іспити та заліки. За рішенням кафедри може проводитись попередній захист дипломних робіт на засіданні кафедри.

Мета дипломної магістерської роботи – розв'язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на осно­ві застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього періоду навчання.

Дипломна магістерська робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

містити науковий аналіз предмета дослідження;

результати проведених автором комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем у сфері управління фінансово-економічною безпекою відповідно до узагальненого об'єкта діяльності;

вносити й обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

мати належне оформлення і всі необхідні супровідні документи.

Дипломна магістерська роботи виконується на матеріалах реально діючих підприємств, організацій, фінансових та банківських установ; структурних підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади у галузі безпеки, фінансового контролінгу, обліку та аналізу.

Дипломна магістерська робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має продемонструвати, що магістр з управління фінансово-економічною безпекою володіє спеціальними знаннями, які здобуті у про­цесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень науки щодо управління фінансово-економічною безпекою, що є запорукою його професійного мислення та творчої діяльності, та вміє:

розв'язувати професійні завдання і проблеми, що потребує постійного оновлення знань і практичного досвіду, часто в умовах невизначеності, неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;

працювати з інформаційними джерелами (законодавчою, інструктивною та нормативною базою, науковою спеціальною літературою у то­му числі іноземними мовами, матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної, бухгалтерської і фінансової звітності);

логічно та аргументовано викладати матеріал;

використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності у галузі управління фінансово-економічною безпекою;

опанувати сучасні методи наукового дослідження;

використовувати набуті навички для розробки пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження;

робити висновки.

Базою написання дипломної магістерської роботи є підприємства, установи, організації різних форм власності та організаційно-правових форм, що здійснюють економічну діяльність та політику у сфері фінансово-економічної безпеки, лінійні та функціоналі підрозділи з економічної безпеки, у тому числі у фінансових, банківських установах, закладах освіти, науково-дослідних установах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Порядок організації виконання та захисту магістерської дипломної роботи

 

Магістерська дипломна робота виконується під керівництвом професора або доцента кафедри економічного аналізу. Для виконання підрозділу з охорони праці призначається консультант з охорони праці.

Першочерговим етапом виконання магістерської дипломної роботи  до початку переддипломної практики є вибір студентом теми магістерської дипломної роботи, об'єкта дослідження та розробки розгорнутого плану роботи. Тематика магістерських дипломних робіт розроблена кафедрою економічного аналізу. Перелік рекомендованих тем дипломних робіт за відповідними напрямами дослідження наведений у додатку А. В додатку Б наведено приклад плану змісту та анотації магістерської дипломної роботи. Студент має право запропонувати власну тему, безпосередньо пов'язану із наукових профілем випускової кафедри, попередньо узгодивши її із керівником.

Тема дипломної магістерської роботи повинна мати проблемний характер і відображати актуальні питання організації та управління економічною безпекою соціально-економічних систем, інформаційно-ана­літичного забезпечення безпеки підприємства, правового забезпечення економічної безпеки, стратегії розвитку систем економічної безпеки та со­ціально-психологічного управління безпекою, що формують складові про­фесійної компетентності магістрів зі спеціальності. Тема дипломної роботи не має містити власне ім'я підприємства, розмовну лексику, терміни "аналіз" або "вдосконалення".

Після узгодження теми магістерської дипломної роботи та плану її на­писання із керівником магістерської дипломної роботи, студент має написати заяву на ім'я завідувача кафедри із проханням затвердити тему магістерської дипломної роботи, керівника магістерської дипломної роботи, підприємство (організацію) для проходження переддипломної практики та план її написання. Приклад написання такої заяви наведений у до­датку В.

Дипломна робота іноземною мовою буде розглядатися тільки як пе­реклад за наявності оригіналу державною мовою.

Студент допускається до виконання магістерської дипломної роботи та проходження переддипломної практики тільки після підписання заяви завідувачем кафедри.

Закріплення за студентом теми дипломної роботи оформлюється наказом ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця за поданням випускової кафедри. Цим же наказом призначається керівник дипломної роботи.

Після затвердження теми та керівника дипломної роботи, студент отримує завдання на дипломну роботу та завдання до розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у консультанта, затвердже­ного рішенням кафедри технології, екології та безпеки життєдіяльності. Метою складання завдання є розробка календарного плану роботи, скла­дання змістового плану, переліку графічного матеріалу та визначення основних напрямів дослідження. Контроль за дотриманням календарного плану написання дипломної роботи покладається на керівника диплом­ної роботи.

Керівник магістерської дипломної роботи має:

надати допомогу щодо уточнення теми магістерської дипломної ро­боти та написання її розгорнутого плану, визначення предмета та об'єкта дослідження;

зорієнтувати студента щодо збору необхідної для досягнення мети магістерської дипломної роботи інформації;

надати рекомендації щодо вибору джерел наукової, методичної та спе­ціальної літератури;

контролювати виконання окремих етапів роботи відповідно до затвердженого кафедрою графіка;

надавати консультації з приводу виконання розділів магістерської дипломної роботи, її оформлення, підготовки доповіді та презентації.

Консультант з охорони праці має:

видати студенту індивідуальне завдання щодо відповідного підрозділу роботи;

надати консультації щодо їх виконання.

Виконання магістерської дипломної роботи має проходити згідно
з графіком, затвердженим випусковою кафедрою. Після підписання заяви щодо затвердження теми та плану дипломної роботи студенту видається 2 екземпляри графіка виконання дипломної роботи. Ознайомлення із да­ним графіком має бути підтверджено підписом студента. Один екземп­ляр графіка залишається у студента, другий – у керівника дипломної ро­боти, де він фіксує рівень виконання студентом такого графіка та дати про­ведення консультацій. У відгуку на роботу перед її захистом керівник при­діляє увагу регулярності і своєчасності виконання роботи згідно із графіком.

Для забезпечення контролю своєчасного виконання студентами ма­гістерської дипломної роботи передбачається проведення попереднього розгляду магістерських дипломних робіт. Дата попереднього розгляду магістерських дипломних робіт встановлюється кафедрою. Результати дипломного дослідження подаються за визначеною формою (додаток Д).

Перед остаточним оформленням чистового варіанта виконаної магістерської дипломної роботи студент має подати керівникові для пере­вірки чернетку всіх розділів, враховуючи вступ, висновки та список використаних джерел.

Виправлена згідно із зауваженнями дипломного керівника чернетка подається на нормоконтроль, проходження якого означає відповідність оформлення магістерської дипломної роботи встановленим вимогам
та можливість подання роботи до захисту.

Для проходження нормоконтролю студент має подати:

дипломну роботу, оформлену із дотриманням встановлених вимог, непереплетену, підписану керівником і консультантом з охорони праці;

довідку про актуальність роботи та її відповідність даним діяльності підприємства (установи);

довідку про практичний інтерес роботи та можливість впровадження результатів дослідження в діяльність підприємства (установи);

відгук керівника дипломної роботи;

рецензію на роботу – з підписом сторонніх наукових працівників, досвідчених висококваліфікованих фахівців та керівників підприємств
із печаткою, що затверджує їх підпис;

довідку про перевірку дипломної роботи в системі "Антиплагіат";

носій із електронним варіантом дипломної роботи та метаданими.

Викладач, який здійснюють нормо контроль, у разі невідповідності роботи встановленим вимогам повертає її на доопрацювання й усунення недоліків.

Після проходження нормоконтролю магістерська дипломна робота у переплетеному вигляді, підписана керівником та консультантом з охорони праці, із сукупністю всіх перелічених документів подається завідувачу кафедри. За умови відповідності магістерської дипломної роботи студента встановленим вимогам, завідувач кафедри підписує її та допускає до захисту. У протилежному випадку студент не допускається до захисту і подальші заходи щодо такої ситуації визначаються на засіданні випускової кафедри.

Для вчасного оформлення всіх необхідних документів та захисту дипломної роботи вона має бути закінчена, підписана керівником, консультантом з охорони праці, перевірена на нормоконтроль та подана на підпис завідувачу кафедри за 10 днів до початку захисту дипломних робіт згідно з затвердженим графіком.

Підсумкова оцінка дипломної роботи магістра визначається на основі: оцінки змісту та якості дипломної роботи; оцінки захисту дипломної роботи; оцінки рецензента; оцінки керівника.

Захист магістерських дипломних робіт проводиться перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК), склад якої затверджується ректором університету. На кафедрі розробляється графік захисту, якого студенти повинні дотримуватися.

Після доповіді голова та члени ДЕК, інші особи, що присутні при захисті, ставлять студентові запитання, на які він повинен надати стислі чіткі та кваліфіковані відповіді.

Наступним етапом захисту дипломної роботи є ознайомлення при­сутніх із відгуком керівника та рецензією. Студенту надається можливість відповісти на зауваження, зазначені в документах та виступити із заключ­ним словом. Захист дипломної роботи оцінюється на основі доповіді сту­дента та його відповідей на запитання комісії за дванадцятибальною системою. Рішення про результати захисту дипломної роботи прийма­ється більшістю голосів на закритому засіданні членів Державної екзаме­наційної комісії.

 

2. Загальне оформлення дипломної роботи

та супровідних документів

 

Дипломна робота включає такі структурні елементи (у порядку їх розташування в роботі): титульний аркуш; завдання на дипломну роботу; подання; реферат (українською, російською, іноземною мовами); зміст; вступ; основну частину (три розділи, у тому числі підрозділ "Охорона праці"); висновки; список використаних джерел; додатки. Зазначені структурні еле­менти є обов'язковими для дипломної роботи.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і слугує джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа. Він містить інформацію про належність роботи до університету, вид роботи, назву теми, керівника та студента.

Завдання на дипломну роботу носить інформативний характер щодо підприємства, яке виступає об'єктом дослідження в дипломній роботі. В ньому наводиться прізвище, ім'я, по-батькові автора, тема дипломної роботи, короткі методичні рекомендації до теми та графік її виконання. Завдання на дипломну роботу розміщують безпосередньо після титульного аркуша.

Подання Голові ДЕК щодо захисту дипломної роботи оформлюєть­ся відповідно до встановленої форми.

Титульний аркуш (пояснювальна записка), завдання на дипломну роботу та подання оформлюються за зразком, наведеним у додатках Е – З.

Реферат призначений для ознайомлення із магістерською дипломною роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність захисту магістерської дипломної роботи.

Реферат має бути розміщений безпосередньо за поданням, починаючи з нової сторінки. Реферат складається українською, російською
і другою мовами (англійською, німецькою або іншою) і повинен містити:

відомості про обсяг магістерської дипломної роботи, кількість сторінок, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань;

текст реферату;

перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відображати подану у магістерській дипломній роботі інформацію і, як правило, у такій послідовності:

об'єкт дослідження;

мета роботи;

методи дослідження та програмне забезпечення;

результати дослідження, їх новизна (якщо є), ступінь впровадження;

рекомендації щодо використання результатів роботи.

Реферат належить виконувати обсягом не більш як 500 слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті дипломної роботи, розміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через кому.

Зміст розташовується після реферату з нової сторінки. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів. Зміст окремих розділів визначається темою дипломної роботи.

Довідки про актуальність роботи та її відповідність даним діяльності підприємства (установи) та про можливість впровадження результатів дослідження у діяльність підприємства (установи) – у додатку И.

Відгук керівника складається після перевірки повністю готової магі­стерської дипломної роботи. Він має довільну форму, але має містити (додаток К):

висновки щодо актуальності та новизни теми дослідження;

стислу характеристику головних результатів дипломного досліджен­ня, ступінь їх науковості;

зауваження щодо наявних у роботі недоліків;

характеристику рівня загальної економічної підготовки студента, йо­го вміння самостійно мислити, творчо вирішувати поставленні завдання;

особливості застосування в роботі інформаційно-методичного та програмного забезпечення;

оцінку практичної значущості та апробації результатів дослідження;

оцінку ступеня відповідності роботи вимогам щодо змісту та оформ­лення магістерської дипломної роботи;

інформацію щодо своєчасності та регулярності роботи студента над магістерською дипломною роботою;

оцінку роботи за дванадцятибальною системою.

Рецензія має містити характеристику таких сторін (додаток Л):

актуальність теми;

відповідність змісту роботи затвердженій темі та встановленим завданням;

повноту вирішення встановлених завдань, глибину їх проробки, наяв­ність елементів наукової новизни;

повноту використання при підготовці роботи спеціальної літерату­ри, нормативних та довідкових матеріалів, фактичних даних;

стиль викладення та оформлення роботи;

наявні недоліки;

висновок щодо можливості допущення магістерської дипломної ро­боти до захисту та її оцінки.

Рецензія  подається в одному екземплярі.

На зворотному боці палітурки дипломної роботи прикріплюється кон­верт, у який кладуть відгук керівника, рецензію та довідки.

Обов'язково до проходження нормоконтролю пройти перевірку на пла­гіат. Відповідальний за перевірку дипломних робіт за програмою "Антиплагіат" призначається випусковою кафедрою. Відмітка про проходження перевірки на плагіат оформлюється в вигляді окремої довідки. Для перевірки за програмою "Антиплагіат" подається повний текст дипломної роботи (без таблиць, рисунків, схем, додатків) на електронному носії.

Метадані дипломної роботи передаються в eHNEUR, містять: заголовок дипломної роботи, прізвища авторів, ключові слова та анотація – українською, російською та англійською мовами. Подаються на електрон­ному носії.

 

3. Наслідування авторських матеріалів

у дипломних роботах різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів

 

Розкриваючи можливість наслідування авторських матеріалів у дипломних роботах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів слід визначити ряд принципових моментів. Головні з них міститься в рамках вимоги підтримки достатнього рівня унікальності тексту дипломної роботи, який перевіряється відповідним програмним забезпеченням. Дипломні роботи, навіть за умови їх підготовки за однаковою назвою, мають містити повну текстуальну розбіжність.

Можливість допуску до захисту підготовленої дипломної роботи визначається, у тому числі, відсутністю запозиченого тексту без відповідних посилань та достатньо високим рівнем унікальності тексту.

 

4. Зміст і структура

магістерської дипломної роботи

 

За структурою дипломна робота магістра містить вступ, основну частину (розділи: теоретичний, аналітичний, рекомендаційний), висновки, список використаних джерел та додатки. Зміст дипломної магістерської роботи визначається її темою. Рекомендований обсяг дипломної роботи магістра – 5,5 – 6,5 авторських аркушів (100 – 120 рукописних сто­рінок). До цього обсягу не включають список використаних джерел та до­датки. Допускається відхилення в межах + 10 %.

Магістерська дипломна робота має органічно поєднувати в собі теоретико-методичну, аналітичну та рекомендаційну частини. Рекоменду­ється дотримання такої структури магістерської дипломної роботи (табл. 1).

Кількість розділів – 3, кожен із яких повинен мати не менше 3 підрозділів. Назви розділів та підрозділів дипломної роботи не повинні співпадати з назвою магістерської дипломної роботи.

 

Таблиця 1

 

Типова структура та зміст розділів магістерської дипломної роботи

 

Розділи дипломної роботи

Рекоменд. обсяг

1

2

Вступ

2 – 3 стор.

Розділ 1. Теоретичні засади управління економічною безпекою

1.1. Розкриття сутності основних понять

1.2. Теоретичний аналіз проблемних питань

1.3. Методичне забезпечення/інструментарій з управління економічною безпекою

Висновки за розділом 1

7 – 8 стор.

кожний підрозділ

 

 

до 1 стор.

Розділ 2. Аналіз стану діяльності організації та управління економіч­ною безпекою

2.1. Характеристика організації, опис структури та основних показни­ків діяльності

2.2. Аналіз фінансово-економічного стану та виявлення факторів заг­роз діяльності організації

2.3. Оцінка стану економічної безпеки діяльності організації

Висновки за розділом 2

9 – 11 стор.

кожний підрозділ

 

 

 

до 1 стор.

 

Закінчення табл. 1

 

1

2

Розділ 3. Напрями щодо вдосконалення економічної безпеки

3.1. Розробка організаційного забезпечення / інструментарій з управлін­ня економічною безпекою

3.2. Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою

3.3. Економічне обґрунтування доцільності розроблених рекомендацій

3.4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки за розділом 3

9 – 11 стор.

кожний підрозділ

 

 

 

7 – 12 стор.

до 1 стор.

Висновки

2 – 3 стор.

Список використаних джерел

Не менш 70 найменувань

Додатки

Необмежений

 

 

4.1. Вступ

У вступі розкривають сутність та стан досліджуваної проблеми, її зна­чущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, наводять обґрунтуван­ня необхідності проведення дослідження. Викладаючи вступ, треба дотри­муватися такої послідовності:

актуальність теми та необхідність її розробки;

аналіз публікацій за обраною темою;

мета й завдання дослідження;

об'єкт та предмет дослідження;

методи дослідження відповідно до визначених завдань;

інформаційна основа роботи;

інформація про базу переддипломної практики;

практичне значення одержаних результатів;

апробація результатів роботи і публікації.

Актуальність теми обґрунтовується шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'я­заннями проблеми (відповідно до теми дипломної роботи). Розкривається відповідність теми проблемам напряму підготовки за спеціальністю і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі економіки та розвитку науки в цілому. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми.

Аналіз публікацій за обраною темою – наводяться посилання
на вчених (в алфавітному порядку), які займалися дослідженням даної проблеми та внесли найбільш відчутний вклад в її розробку.

Мета й завдання дослідження. Студент формулює мету роботи
і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Ме­та роботи зазвичай тісно переплітається із назвою дипломної роботи і по­винна чітко вказувати, що саме вирішується в роботі. Не слід формулю­вати мету як "дослідження…", "вивчення…", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Керуючись метою роботи, визначаються завдання, зазвичай як перерахування (проаналізувати..., розробити..., узагальнити..., виявити..., довести..., впровадити..., показати..., розробити..., знайти..., визначити..., описати..., встановити..., з'ясувати..., надати рекомендації..., встановити взаємозв'язок..., зробити прогноз... тощо). Формулювання завдань необхідно робити якомога більш ретельно, оскільки опис їхнього рішення має відобразити зміст складових частин роботи. Це важливо також і тому, що заголовки розділів і підрозділів досить часто формуються на основі завдань роботи. У подальшому при написанні висновків доцільно їх будувати з точки зору досягнення мети і виконання поставлених завдань.

Об'єкт та предмет дослідження. Об'єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію та обране для вивчення. Предмет міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є пред­метом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської дипломної роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва. В об'єкті обов'язково вказується підприємство, діяльність якого виступила базою переддипломної практики магістра.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів до­слідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пере­свідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Вказу­ється інформаційне та програмне забезпечення дипломного дослідження.

Інформаційна основа роботи – основні закони і нормативні акти, що згадуються в роботі (із зазначенням у квадратних дужках номерів дже­рел за переліком використаної літератури).

Інформація про базу переддипломної практики – дається стисла інформація про підприємство (установу, організацію), з використанням даних якого виконується робота та на прикладі якого розглядається предмет дослідження: повна назва, форма власності, сфера діяльності, місце в галузі (велике, середнє, мале) тощо.

Практичне значення одержаних результатів. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності або масштабів використання. Коротко характеризуються основні прикладні результати роботи, визначається можлива галузь їх впровадження та їх вплив на проблему, яка при цьому вирішується.

Апробація результатів роботи і публікації. Для дипломних робіт ОКР "Магістр" при наявності наводиться інформація про участь студента у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, на яких опри­люднені результати роботи, а також вказується наявність публікацій основ­них результатів дослідження у статтях наукових журналів, збірників наукових праць, матеріалів і тез конференцій, семінарів та ін.

 

4.2. Основна частина дипломної роботи

 

Перший розділ дипломної роботи є теоретичним. Теоретична частина повинна точно відповідати темі магістерської дипломної роботи та повністю розкривати її сутнісний базис. Для цього слід навести критичний, історичний огляд значної кількості літературних джерел із обов'язковим посиланням на них, присвячених дослідженню поставленої в роботі проблеми (мети).

Стисло, критично висвітлюючи роботи науковців та професіоналів, студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними. Доцільним є наведення точок зору окремих вчених, які, найбільшою мірою відображають погляд багатьох науковців та піддавання їх аналізу з точки зору їх достовірності та вимог сучасності.

У теоретичні частині розкривається сутність основних понять теми, наводиться теоретичний аналіз проблемних питань теми, розкривається інструментарій (організаційно-методичний, правовий, інформаційно-ана­літичний, соціокультурний) з управління економічною безпекою в рамках обраної теми. Узагальнюючи його, студент визначає переваги, недоліки застосовуваних підходів та методів з управління та аналізу економічної безпеки.

Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень даної проблеми, визначити послідовність або технологію аналізу досліджуваної проблеми в магістерській дипломній роботі.

Закінчується розділ висновками, де викладаються основні теоретичні положення та поняття обраної теми. Висновки за розділом створюють підґрунтя для подальшого написання магістерської дипломної роботи.

Загальний обсяг теоретичного розділу не повинен перевищувати 20 % обсягу магістерської дипломної роботи. Обсяг викладення матеріалу з кожного підрозділу має бути приблизно однаковим – у межах 7 – 8 сто­рінок. Джерелами інформації для теоретичної частини можуть бути мо­нографії, навчальні посібники та підручники, навчально-методична літе­ратура, наукові статті, інформація з офіційних сайтів мережі Інтернет.

 

Другий розділ дипломної роботи – аналітичний. У другому розділі магістерської дипломної роботи наводиться загальна характеристика підприємства або діяльності установи, організації та виконується аналіз за напрямами згідно з обраною темою.

Характеристика об'єкта повинна відображати таку інформацію: ме­та бізнесу, стисла історична довідка, інформація про засновників підпри­ємства, форму власності, майнова відповідальність, напрями видів діяль­ності та джерела отримання прибутку, опис основної продукції, її призна­чення та основні споживачі, характеристика виробничої структури та стру­ктури управління підприємством, інформація про основних конкурентів
та ринки збуту продукції, основні техніко-економічні показники.

Аналіз фінансово-економічного стану та виявлення факторів загроз діяльності організації включає розрахунок та аналіз фінансово-економіч­них показників діяльності й виконується на основі даних фінансової звітно­сті підприємства не менше ніж за три роки. Оцінка стану економічної без­пеки діяльності організації виконується відповідно до обраної теми.

При виконанні аналітичної частини магістерської дипломної роботи обов'язковим є посилання на форми фінансово-господарської та фінан­сової звітності, внутрішні аналітичні документи підприємства (установи, організації), які є інформаційною основою. Студент має визначити: склад інформації; джерела її отримання; методи збирання.

Усі результати розрахунків треба подати в дипломній роботі в стис­лій формі, бажано у вигляді таблиць, діаграм тощо. Закінчується розділ висновками, де викладаються результати аналізу відповідно до обраної теми та позначаються проблемні питання, які потребують вирішення
й створюють основу для розробки рекомендацій в третьому розділі дип­ломної роботи.

Загальний обсяг аналітичного розділу не повинен перевищувати
30 % обсягу магістерської дипломної роботи. Аналітичний розділ реко­мендується подати у вигляді трьох – чотирьох підрозділів за погоджен­ням із керівником. Обсяг викладення матеріалу з кожного підрозділу має бути приблизно однаковим – у межах 9 – 11 сторінок.

 

Третій розділ дипломної роботи – рекомендаційний. Рекоменда­ційна частина магістерської дипломної роботи має містити організаційно-економічні, методичні та прикладні питання забезпечення вирішення пи­тань, що постають перед підприємством в аспекті досліджуваної проб­леми.

За результатами аналізу студент повинен сформулювати обґрунто­вані рекомендації щодо вирішуваної проблеми. Запропонований комп­лекс організаційно-економічних та інформаційно-аналітичних заходів повинен бути спрямованим на покращення фінансово-економічних по­казників та результатів господарської діяльності підприємства, забезпе­чення ефективного управління фінансово-економічною безпекою та під­вищення рівня захищеності підприємства від партнерів та конкурентів, розвиток підприємства (установи, організації).

Таким чином, рекомендаційна частина має починатися із наведен­ня результатів здійсненого студентом аналізу, що створює підґрунтя для обґрунтованого формування практичних рекомендацій для підприємства.

У рекомендаційній частині мають бути наведені розрахунки, які під­тверджували б достовірність та точність зроблених на їх основі виснов­ків. Інакше кажучи, основний зміст цього розділу повинне складати орга­нізаційно-економічне обґрунтування з використанням формул, розрахун­ків, схем, графіків тощо. Студент повинен продемонструвати свої знання та вміння не тільки проаналізувати конкретну проблему, але й ретельно розкрити найбільш прийнятні шляхи її вирішення для конкретного підпри­ємства. Обов'язковим елементом виконання даного розділу, обґрунтуван­ня пропозицій та рекомендацій є застосування сукупності розрахункових та евристичних методів аналізу, сучасний аналітичний інструментарій.

Таким чином, у рекомендаційному розділі мають вирішуватися такі завдання:

визначення основних напрямів розкриття теми аналітичними мето­дами;

розробка за результатами аналізу обґрунтованих рекомендацій що­до вирішуваної проблеми (організаційного, інформаційного, технічного забезпечення);

розробка основних напрямів удосконалення організації та управлін­ня економічною безпекою;

розробка рекомендацій щодо впровадження нових методів, техно­логії, показників аналітичного забезпечення управлінських рішень в аспе­кті досліджуваної проблеми (теми магістерської дипломної роботи);

економічне обґрунтування доцільності запропонованих заходів.

 

Підрозділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях"
є останнім у третьому розділі роботи і виконується згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 969/922/216 від 21.10.2010 р.
У цьому підрозділі викладаються теоретичні й прикладні аспекти охорони праці на підприємстві (установі, організації) згідно з отриманим завдан­ням від консультанта (кафедра технології, екології та безпеки життєдіяль­ності).

Закінчується рекомендаційний розділ висновками. Загальний обсяг рекомендаційного розділу не повинен бути менше 40 % обсягу магі­стерської дипломної роботи. Обсяг викладення матеріалу з кожного під­розділу має бути приблизно однаковим – у межах 9 – 11 сторінок.

 

4.3. Висновки

Висновки і пропозиції містять перелік основних напрямів розвитку об'єкта і предмета дослідження. У висновках викладаються найважливіші наукові та практичні результати, отримані протягом написання кожного
із розділів дипломної роботи, а також визначається їх практична значу­щість для підприємств, організацій, установ України. При написанні виснов­ків рекомендується дотримуватися послідовності проведеного в роботі дослідження та послідовності вирішених завдань, відображених у вступі магістерської дипломної роботи. У висновках також наводиться визначен­ня позитивних і негативних сторін питань, що розглядаються, можливість практичного використання отриманих результатів.

 

4.4. Список використаних джерел

До списку використаних джерел треба включати не тільки ті, що ци­туються або згадуються в дипломній роботі, але і ті, з якими студент ознайомився в процесі її підготовки, включаючи літературу зарубіжних авторів (не менше двох джерел). До списку включаються публікації ма­гістра за темою дипломної роботи (статті, тези доповідей на конферен­ціях). Список використаних у магістерській дипломній роботі джерел має становити не менше 70 найменувань.

 

4.5. Додатки

Після переліку використаних джерел з нової сторінки розташовують додатки, які містять матеріал, що:

є необхідним для повноти дипломної роботи, але його включення
в основну частину роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про роботу;

через великий обсяг не може бути послідовно розміщений в основ­ній частині роботи.

У додатки можуть бути включені:

додаткові ілюстрації або таблиці;

матеріали, що через великий обсяг, специфіку викладу або форми представлення не можуть бути внесені в основну частину (первинні доку­менти, зведені документи, звітність);

формули, розрахунки, вироблені при розробці економіко-математич­ної моделі і при здійсненні автоматизації облікових робіт тощо);

копії публікацій за темою дипломної роботи;

довідки про використання або впровадження результатів дипломної роботи.

Наводяться таблиці, малюнки, форми звітності й так далі, які не мають основного змістовного навантаження. Великі таблиці, рисунки, які займають більше двох сторінок, виносяться у додатки.

 

5. Порядок проходження нормоконтролю

 

Повністю готову роботу (у непереплетеному вигляді), комплект документів студент подає на нормоконтроль. Графік нормоконтролю і персональний склад контролерів затверджує випускова кафедра.

Вимоги щодо подання дипломної роботи для проходження нормоконтролю:

1. Підписи на титульному аркуші не ставляться.

2. Послідовність перших сторінок дипломної роботи має бути такою: титульний аркуш, завдання, подання, реферат (українською, російською і другою іноземною мовами), зміст, далі – сама робота. Нумерація сторінок проставляється із першої сторінки вступу.

3. Дипломна робота на нормоконтроль подається за наявності підписів виконавця, керівника роботи, консультанта з охорони праці. Підписи виконавця, керівника роботи, консультанта з охорони праці, контролера ставляться на листі-завданні. Підписи проставляються чорними чорнилами.

4. Документи (довідки з бази переддипломної практики, рецензія і від­гук керівника, довідка про перевірку на плагіат) повинні бути покладені
в конверт.

5. Електронний варіант дипломної роботи на електронному носії (CDR/RW) є обов'язковим. Дипломна робота в електронному варіанті повинна бути набрана в одному файлі. Назва файла на електронному носії повинна відповідати прізвищу студента. В окремих файлах можуть міститися документи, що додаються до роботи та графічний матеріал.

У додатку М наведено пам'ятку щодо оформлення дипломної роботи.

Контролер із нормоконтролю у присутності студента перевіряє відповідність роботи вимогам до змісту й оформлення.

Відмітка про проходження нормоконтролю проставляється на листку-завданні до роботи. Якщо зауваження неістотні, то контролер ставить відмітку одразу, якщо істотні – то після їх усунення.

Допускається до проходження нормоконтролю нумерувати сторінки в правому верхньому кутку олівцем, зважаючи на можливі зміни тексту роботи. Потім їх можна проставити чорною ручкою. У роботі після її можливого доопрацювання проставляються сторінки і далі вона зшивається у тверду обкладинку.

До подання на підпис завідувачу кафедри для допуску до захисту робота повинна бути переплетена.

Після підпису завідувача кафедри робота, ілюстративний матеріал
і всі документи залишаються на руках у студента та подаються секретарю державної екзаменаційної комісії безпосередньо перед захистом.

 

6. Підготовка ілюстративного матеріалу до захисту

 

Ілюстративний матеріал до захисту дипломної роботи готується
у вигляді презентації за допомогою редакторів PowerPoint або Microsoft Word у загальній кількості 6 – 10 плакатів.

Вимоги до презентації:

титульний лист, який має містити тему магістерської роботи, прізви­ще студента, прізвище керівника;

другий лист – опис мети, завдань, об'єкта та предмета дослідження;

наявність загального заголовку плакату, що виконується літерами ви­сотою 25 – 40 мм не більше ніж у два рядки;

таблиці, графіки, діаграми (якщо їх на листі кілька) повинні мати окре­мі заголовки, які виконуються літерами висотою 15 – 25 мм.

Ілюстративний матеріал готується також у шести екземплярах на арку­шах формату А4, підписується виконавцем та керівником дипломної ро­боти (додаток Н).

Ілюстрації повинні, по-перше, відображати основні результати,
що досягнуті в роботі, і, по-друге, бути погоджені з матеріалом, що викла­дається.

При використанні схем важливо забезпечити їх візуальне сприймання членами комісії. Ілюстративний матеріал повинен містити нумерацію плакатів і мати назви. Недбало оформлені, погано розроблені схеми, наявність помилок у них, погіршують враження від захисту та впливають на комісію негативно.

7. Захист дипломної роботи

 

Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, яка створюється та діє у порядку, визначеному спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади України у галузі освіти і науки.

Оцінювання рівня якості підготовки магістра здійснюють члени Дер­жавної екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання.

Об'єктом оцінювання якості підготовки магістра є сукупність знань, набутих вмінь і навичок, сформованої системи професійних компетентностей, відтворених у процесі виконання і захисту дипломної магістерської роботи.

Оцінювання рівня якості підготовки магістра за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" здійснюється членами Державної екзаменаційної комісії на основі принципів: об'єктивності, індивідуальності, комплексності, етичності, диференційованого
та компетентнісного підходу з урахуванням набутої системи типових універсальних (базових) і спеціальних професійних компетентностей, які відображають результати навчання (компетентності) за складовими, визначеними у стандарті.

При підготовці до захисту дипломної роботи студент повинен скласти доповідь і погодити її з керівником роботи.

Час захисту одного студента не повинен перевищувати 30 хвилин. Для доповіді студенту надається 5 – 7 хвилин.

Доповідь містить зазвичай стислу узагальнену інформацію, що викла­дена у дипломній роботі. Протягом доповіді студент має посилатися на ілю­стративну частину своєї роботи для більш повного розкриття змісту про­веденого дослідження та подання отриманих результатів.

Доповідь має включати:

повне найменування теми дипломної роботи й обґрунтування її актуальності;

мету і завдання, визначені студентом при розробці дипломної роботи;

результати проведених аналітичних досліджень;

виявлені напрями і можливості оптимізації предмета дослідження на прикладі бази переддипломної практики;

висновок про можливість реалізації пропозицій дипломної роботи і їх подальший розвиток.

Перед захистом секретар ДЕК оголошує прізвище, ім'я, по батькові студента і керівника, а також тему дипломної роботи і передає дипломну роботу голові комісії.

Після цього слово для доповіді надається студенту. Доповідь рекомендується починати словами: "Шановні члени Державної екзаменаційної комісії, шановні присутні! До вашої уваги пропонується дипломна робота на тему ...". Доповідь доцільно завершувати фразою: "Доповідь закінчена. Дякую за увагу".

Доповідь доцільно будувати не шляхом викладення змісту роботи за розділами, а розкриваючи логіку отримання найбільш значущих результатів. Студенту необхідно врахувати такі поради при підготовці тексту своєї доповіді: використовувати прості слова і прості стверджувальні речення; повторювати іменники, уникати займенників; не зловживати цифрами – наводити їх рівно стільки, скільки вимагається для об'єктивного погляду на проблему; записувати цифри, відділяючи кожні три знаки з правого боку крапкою; уникати непотрібних цитат – слід викладати, передусім, власні судження. Якщо захист відбувається через тривалий час після здачі роботи, то перед захистом необхідно ще раз ретельно вивчити всі матеріали, бо деякі положення і логічні міркування можуть виявитися забутими.

На захисті студент повинен показати не тільки знання теми, але
і ступінь опанування науковим засобом мислення, логічним і статистичним аналізом проблем, що досліджуються, спроможність до самостійної наукової праці, вміння чітко і ясно викладати свої думки та висновки.

Бажано, щоб доповідь викладалася без безпосереднього читання самого тексту. Промова повинна бути ясною, граматично точною, впевненою, що зробить її зрозумілою і переконливою.

При виступі з доповіддю слід прагнути до виразності, що залежить від темпу, гучності й інтонації промови. Якщо говорити квапливо, ковтаючи кінцівки слів, або дуже тихо, то якість виступу від цього дуже сильно знизиться. Спокійна, неспішна манера викладення завжди імпонує членам комісії. У ході доповіді необхідно повернутися до комісії обличчям.

Після закінчення доповіді дипломнику ставляться запитання, на які він зобов'язаний дати повні й вичерпні відповіді, демонструючи вміння швидко орієнтуватися в різноманітних питаннях і рівень професійної підготовки, при цьому студенту дозволяється користуватися самою роботою і ілюстративними матеріалами. Питання можуть бути задані як членами ДЕК, так і присутніми на захисті. Відповіді на питання повинні бути стислими і складатися, як правило, з двох-трьох речень. На питання слід відповідати впевнено і чітко. Слід давати найкоротшу зі всіх можливих відповідей і не повторювати фрагменти доповіді.

Після відповідей на питання голова ДЕК інформує, що на роботу надійшла рецензія і зачитує її. Дипломнику надається прикінцеве слово, в якому він відповідає на зауваження рецензента. Після закінчення захисту Державна екзаменаційна комісія на закритому засіданні обговорює результати захисту.

ДЕК оцінює роботу за 100-бальною системою згідно з рекомендаціями щодо формування бально-рейтингової оцінки виконання дипломних робіт проектів) відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально – рейтинговою системою" (НБРС) [5]. Орієнтовані критерії оцінки якості магістерських дипломних робіт наведено в додатку П.

Оцінка результатів захисту дипломних робіт здійснюється за 100-бальною системою оцінювання результатів навчання. Шкала оцінювання результатів успішності складання державних іспитів наведено у (табл. 2).

 

Таблиця 2

 

Шкала оцінювання результатів складання державних іспитів

 

100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою та шкалою
Університету

Визначення

90 – 100

Відмінно

Відмінно – відмінна відповідь, виконання роботи ли­ше з незначною кількістю помилок

82 – 89

Добре

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома по­милками

74 – 81

Добре – в загальному правильна відповідь, робота з певною кількістю грубих помилок

 

 

 

64 – 73

Задовільно

Задовільно – непогано, але зі великою кількістю не­доліків

60 – 63

Достатньо – відповідь, робота задовольняє мінімаль­ні критерії

1 – 59

Незадовільно

Незадовільно

 

ДЕК приймає рішення про присвоєння студенту-дипломнику кваліфікації магістра за спеціальністю "Управління фінансово-економічною безпекою", після чого відбувається оголошення результатів захисту.

У тих випадках, коли захист дипломної роботи визнаний незадовільним, ДЕК встановлює можливість допуску студента до повторного захисту з цією ж роботою з доопрацюванням, або зазначає, що він повинен написати нову роботу на іншу тему.

Для студента, що не подав або не захистив дипломну роботу з поважної причини, в терміни, встановлені для роботи ДЕК, може бути призначене спеціальне засідання комісії впродовж того періоду, на який затверджено персональний склад ДЕК.

Захищені дипломні роботи й один примірник ілюстративного матеріалу подаються в архів ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

 

8. Правила оформлення дипломної роботи

 

8.1 Загальні вимоги

Магістерську дипломну роботу друкують за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша паперу формату А4. Абзацний відступ має бути одна­ковим по всій роботі і дорівнювати 5 знакам (прибл. 1,25 см).

Допускається використання аркушів формату A3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору се­редньої жирності. При комп'ютерному наборі тексту слід використовувати шрифт Times New Roman, 14 кегль. Міжрядковий інтервал – множина 1,5. При оформленні таблиць та рисунків допускається використання 12 роз­міру шрифту. Міжрядковий інтервал у таблиці може бути від 1,1 до 1,3.

Текст дипломної роботи повинен бути надрукований з обов'язковим дотриманням таких полів (рис. 1): верхнє і нижнє – не менше 20 мм, пра­ве – не менше 10 мм, ліве – не менше 25 мм.

При виконанні робіт необхідно дотримуватися рівномірної щільно­сті, контрастності і чіткості зображення по всій роботі. У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути чорного кольору, щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки допускається виправляти за допомогою коре­ктора і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (не більше 2-х виправлень на сторінці).

8.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, фор­мул подають арабськими цифрами.

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті на відстані 10 мм від верхнього та правого країв аркушу без крапки в кінці.

Нумерувати сторінок починають із другої сторінки вступу, врахо­вуючи попередні сторінки: титульний аркуш, завдання, зміст.

 

Найменування першого розділу

Не менш 20 мм

Не менш 10 мм

Не менш 25 мм

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1

Теоретичні аспекти аналізу та оцінки

потенціалу підприємства

 

 
 
 

 

 

1.1. Змістовна характеристика потенціалу підприємства

 

Найменування підрозділу

       
    Скругленная прямоугольная выноска: Найменування підрозділу
 
 
 

 

 

Термін "потенціал" у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова "potentia" і означає "приховані можливості", які у господарській практиці…..

 

Приблизно 20 мм

 

       
   
 
 

Абзацний відступ – 1,25 см

 

 

 

 

 

Рис. 1. Наочне наведення вимог щодо оформлення

магістерської дипломної роботи

 

8.3. Заголовки

Текст основної частини дипломного проекту поділяють на розділи та підрозділи. Кожний розділ починається номером і назвою.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину дипломної ро­боти (вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки) тре­ба починати з нової сторінки.

Заголовки розділів і підрозділів варто починати з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки наприкінці (рис. 2). Заголовки розділів слід пи­сати великими літерами, підрозділів – друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між двома заголовками робиться такою, як у тексті. Відстань між заголовком і текстом повинна Приблизно 20 мм. Після заголовку підрозділу на сторінці (в кінці сторінки) повинно бути не менше 3 – 4 рядків.

 

 

Текст підрозділу 1.1

 

 

 

Приблизно 20 мм

 

….різноприскореному чи різноспрямованому русі складових його
елементів, у певній мірі управляти характеристиками потенціалу
підприємства.

 

 

 
 
 

1.2. Методичні підходи до аналізу та оцінки потенціалу під-

приємства

 

                   

На сучасному етапі розвитку економічної науки вітчизняни-

ми та зарубіжними вченими розроблено…….

 

 
 
 

 

 

Рис. 2. Наочне наведення вимог щодо оформлення

підрозділів магістерської дипломної роботи

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номера підрозділу. Між ними ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка.

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту розта­шовують на тій же самій сторінці, що і попередній підрозділ.

 

8.4. Перерахування

При необхідності у тексті можуть наводитися перерахування. Перед перерахуванням ставиться двокрапка. Для першої деталізації перера­хування варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ста­виться крапка з комою або двокрапка, якщо є подальша деталізація.

Перед кожною позицією подальшого перерахування варто ставити малу літеру українського або російського алфавіту з дужкою або, не ну­меруючи, – з абзацного відступу без геометричних прикрас (другий рі­вень деталізації). Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться крапка.

Перерахування пишуть малими літерами з абзацного відступу (рис.  3).

 

 

 

 

Визначення потенціалу комунального підприємства ба-
зується на використанні сукупності методів та прийомів:

< >економічного аналізу;економіко-математичного моделювання:

 

 
 
 

 

 

Рис 3. Наочне наведення оформлення перерахувань

в магістерській дипломній роботі

 

8.5. Ілюстрації

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) варто розташовувати безпосе­редньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Якщо ілю­страції створені не автором роботи, необхідно давати посилання на дже­рело, з якого запозичена ілюстрація.

Назви схем, рисунків, графіків розташовують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією розташовують роз'яснювальні дані.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою ну­мерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в до­датках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового но­мера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад: Рис. 2.1. (перший ри­сунок другого розділу).

Відстань від тексту до ілюстрації та від ілюстрації до тексту – один рядок, якщо ілюстрація вбудовується в структуру тексту, тобто розташо­вана не на окремій сторінці (рис. 4).

 

17,3

100

200

300

400

21,8

18,6

31,7

не більш ніж 10 мм

 
 
 

 

 

Починаючи з 2009 року темпи збільшення виробництва зростають, як
наведено на рис. 2.1 [96].

 

тис.грн.

2011

2010

2012

2013

роки

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка обсягів виробництва напоїв в Україні, тис. грн.

.

 

 

 
 
 

   Як видно з наведених даних, у 2010 році приріст обсягу

виробництва …

 

           
 
 
   

перший рисунок другого розділу

     

не більш ніж 10 мм

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 4. Наочне наведення оформлення ілюстрацій

в магістерській дипломній роботі

 

8.6. Таблиці

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці, якщо таблиця доволі велика для її вбудовування в структуру тексту на тій же самій сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують арабськими цифрами послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком розміщують надпис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядко­вого номера таблиці, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над табли­цею симетрично до тексту. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть сло­ва "Закінчення табл." і вказують номер таблиці, наприклад "Закінчення табл. 1.2", а роль шапки таблиці у цьому випадку відіграє цифровий по­рядок. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не по­дають, то в ньому ставлять прочерк (рис. 5).

 

 
 
 

та аналіз стану основних виробничих фондів наведені в табл. 2.2.

 

Не більше 10 мм

 

    Таблиця 2.2

Аналіз стану основних виробничих фондів в період 2009 – 2013 рр.

 

Показники

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

   1. Середньоріч- на балансова вар­тість ОВФ, тис. грн

164587,4

149555,7

146535,9

147375,9

182461,9

     2. Темп зростання балансової вартості ОВФ

90,87

97,98

100,57

123,81

 

Не менш 20 мм

   
 
 
 

 

 

 

 

 

Не більше 10 мм

38

 Закінчення табл. 2.2

 

 
 
 

Показники

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

  1. Відновле-на (справедлива) вартість основних виробничих фондів, тис. грн

170579,9

155344,6

152655

154395,6

189253,4

 З табл. 2.2 видно, що підприємство…….

 

Рис. 5. Наочне наведення оформлення таблиць

в магістерській дипломній роботі

Відстань між попереднім та наступним текстом і таблицею повинна дорівнювати 1 рядку (не більше 10 мм).

 

8.7. Формули та рівняння

Формули і рівняння розташовують у центрі рядка безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

Вище та нижче кожної формули або рівняння повинно бути залише­но не менше одного вільного рядка (рис. 6).

Формули (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули
в розділі. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні від­повідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.2) (друга формула третього розділу). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієн­та треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають
зі слова "де" без двокрапки.

 

 

 

Вартість технології виробництва визначають за форму-
лою (2.3):

.

Ст = Стд + Стн - Стл,                                           (2.3)

 

 

де Ст – вартість використовуваних виробничих технологій;

 

приблизно 10 мм

Стд – вартість технологій, що діють на підприємстві на поча-
ток періоду;

Стн – вартість знову освоєних технологій,

Стл – вартість технологій використання, яких припинено в
даному періоді.

 

 Інформаційною базою для розрахунку слугує пояснювальна
записка за підсумками………………..

 

 
 
 

 

 

 

Рис. 6. Наочне наведення оформлення формул та рівнянь

в магістерській дипломній роботі

Перенос формули або рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на зна­ку операції множення застосовують знак "´". Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу. Формули, що випливають одна з одної і не розділені текстом, ві­докремлюють комою.

Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту – один рядок (приблизно 10 мм).

 

8.8. Посилання

При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилан­ня на джерела та матеріали, що наводяться в роботі. Посилання дають змогу перевірити достовірність відомостей.

Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за списком літератури, виділеним двома квадратни­ми дужками, наприклад, "…у працях [1 – 7]…" або "…у роботі [5, с. 87]…", або просто вказати номер джерела біля запозиченого тексту [25].

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, люстрації, таблиці, формули, рівняння або додатки зазначають їх номери. Наприк­лад:

"...у розділі 2..."

"... дивися підрозділ 2.4..."

"...відповідно до підрозділу 2.3..."

"...на рис. 1.5..."

"...у табл. 3.2..."

"...згідно з табл. 3.2..." або "...виходячи із табл. 3.2..."

"...(див. табл. 3.2) ..."

"...за формулою (3.5)..."

"... у рівняннях (1.9) – (1.12)..."

"...у додатку Б..." або "...(додаток Б).

 

8.9. Список використаних джерел

У список включають усі літературні джерела, на які були посилання в тексті магістерської дипломної роботи. При цьому слід дотримуватися такого порядку щодо розташування літературних джерел:

нормативно-правові матеріали, наукова, навчально-методична та спе­ціальна література (у тому числі газетні та журнальні статті), видана українською та російською мовами в алфавітному порядку прізвищ пер­ших авторів або заголовків;

література, видана іноземними мовами;

Інтернет-ресурси за абеткою.

Відомості щодо літературних джерел, включених до списку, слід на­водити згідно з вимогами державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Біб­ліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Нумерують літературні джерела арабськими цифрами із крапкою згідно з їхнім порядковим номером у переліку.

Рекомендована загальна кількість позицій у списку літератури має бути не менше ніж 70 джерел. Приклад оформлення списку використа­них джерел наведено в додатку Р.

 

8.10. Додатки

Додатки оформлюють як продовження роботи, у вигляді окремої частини та розміщуються у порядку появи посилань на них у тексті.

Додатки повинні мати титульний аркуш, на якому посередині вели­кими літерами слід написати слово "ДОДАТКИ". Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надруко­ваний зверху симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком рядковими літерами з першої великої повинно бути написане слово  "Додаток" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

Додатки повинні мати спільну з рештою дипломної роботи наскрізну нумерацію сторінок.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підроз­діли, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка.
У цьому разі перед кожним номером ставлять означення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Б.2.1 – під­розділ 2.1 додатка Б; В.4.1.1 – пункт 4.1.1 додатка В; К. 1.2.3.4 – під­пункт 1.2.3.4 додатка К.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є в тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок А.2 – другий рисунок додатка А; таблиця А.1 – перша таблиця додатка А; формула (Б.1) – перша формула додатка Б.

У посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці, формули, рів­няння рекомендується писати: "... на рис. А.1 ...", "... на рис. В.1 ..." – якщо рисунок єдиний у додатку В; "... в таблиці Г.З ...", або "... в табл. А.З ...";"... за формулою (В.1)...", "... у рівнянні Д.2 ...".

Якщо в дипломній роботі як додаток використовується документ, що має самостійне значення й оформлюється згідно з вимогами до документа даного виду, та його копію вміщують у роботі без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово "ДОДАТОК__" і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок магістерської дипломної роботи (не займаючи власної нумерації сторінок документа).

 

9. Рекомендована література

 

1. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців / укл. М. В. Афанасьєв ; [наук. керівн. докт. екон. наук, проф. В. С. Пономаренко]. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 244 с.

2. Пономаренко В. С. Тимчасове положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" / В. С. Пономаренко, М. В. Афанасьєв. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 144 с.

3. Пушкарь А. И. Основы научных исследований и организации научно-исследовательской деятельности: Учебное пособие. / А. И. Пушкарь, Л. В. Потрашкова. – Х. : ИД "ИНЖЕК", 2008. – 2-е изд., стереотип. – 280 с.

4. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Зб. нормат. док. з питань атестації наук. Кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю. І. Цеков. – К. : Ред. "Бюл.Вищої атестат.коміс.Укр." :
Вид. "Толока", 2006. – 80 с.

 

 

Додатки

Додаток А

 

Рекомендована тематика магістерських дипломних робіт

1. Виявлення загроз безпеки розвитку регіону (на прикладі Харкова та Харківської області).

2. Виявлення проявів впливу світової фінансової кризи на стан національної безпеки.

3. Оцінювання економічної безпеки регіону (на прикладі Харкова
та Харківської області).

4. Методичне забезпечення оцінки безпеки розвитку регіону (на прик­ладі Харкова та Харківської області).

5. Економіко-правове забезпечення державного регулювання діяль­ності підприємств (машинобудівних або іншої галузі).

6. Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України.

7. Формування методичного забезпечення конкурентного розвитку підприємств.

8. Оцінка безпеки конкурентоспроможності економіки України.

9. Виявлення факторів розвитку національної безпеки України.

10. Оцінка податкових важелів державного регулювання економічної безпеки підприємств.

11. Організація інформаційної безпеки у податковій системі (на прик­ладі великих підприємств або малого та середнього бізнесу).

12. Управління економічною безпекою підприємницької діяльності
в Харківському регіоні (або великих підприємств).

13. Сучасний стан інститутів державного регулювання в сфері безпеки.

14.  Взаємодія системи економічної безпеки організації (малого підприємства, наукомісткого) з зовнішнім середовищем.

15. Забезпечення економічної безпеки в ході реструктуризації (реор­ганізації, реформації) підприємства.

16.  Забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства.

Продовження додатка А

 

17.  Забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяль­ності підприємства.

18.  Організаційно-правове забезпечення економічної безпеки підприємства (установи, організації).

19.  Методичне забезпечення оцінки економічної безпеки підприємст­ва (установи, організації).

20.  Формування обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства (установи, організації).

21.  Організація управління фінансово-економічною безпекою на під­приємстві (в банку, фінансовій установі, організації).

22.  Формування системи фінансово-економічної безпеки на підпри­ємстві (в банку, фінансовій установі, організації).

23.  Реорганізація системи фінансово-економічної безпеки на підпри­ємстві (в банку, фінансовій установі, організації).

24.  Організація захисту комерційної таємниці підприємства (банку).

25.  Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки кредитних опе­рацій банку.

26.  Інформаційно-аналітичне забезпечення кадрової безпеки на під­приємстві (в банку, фінансовій установі, організації).

27.  Організація управління кадровою безпекою на підприємстві (в бан­ку, фінансовій, банківській установі).

28. Управління безпекою підприємницької діяльності.

29. Управління економічною безпекою малого підприємництва.

30. Організація управління агентськими конфліктами в системі економічної безпеки.

31. Організація управління фінансово-економічною безпекою як фа­ктор удосконалення якості корпоративного управління.

32. Забезпечення балансу інтересів учасників корпоративних відносин у системі економічної безпеки.

33. Забезпечення економічної безпеки через попередження та врегулювання корпоративних конфліктів.

Закінчення додатка А

 

34. Організація корпоративного контролю в системі економічної без­пеки підприємства.

35. Оцінювання впливу корпоративних конфліктів на фінансово-еко­номічну безпеку підприємства.

36. Оцінювання впливу діяльності органів корпоративного управління на фінансово-економічну безпеку.

37. Механізми попередження та врегулювання корпоративних конфліктів у системі економічної безпеки.

38. Формування системи економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства.

39. Методичне забезпечення управління інтелектуальною безпекою підприємства.

40. Організаційно-економічний механізм захисту прав інтелектуальної власності в системі економічної безпеки підприємства.

 

Додаток Б

 

План та анотація дипломної роботи (приклад)

 

Тема: Методичне забезпечення оцінки економічної безпеки

підприємства

 

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи оцінки економічної безпеки підприємства

1.1. Сутність економічної безпеки підприємства

1.2. Роль оцінки в управлінні економічною безпекою підприємства

1.3. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Аналіз стану економічної безпеки підприємства

2.1. Характеристика та основні показники діяльності підприємства        

2.2. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства        

2.3. Виявлення факторів загроз діяльності підприємства

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Розробка методики оцінки рівня економічної безпеки підприємства

3.1. Обґрунтування методики оцінки рівня економічної безпеки підприємства

3.2. Удосконалення методики оцінки за рахунок використання економіко-мате­матичного моделювання

3.3. Інтерпретація результатів та обґрунтування рекомендацій за результатами оцінки

3.4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки за розділом 3

< > 

 

Анотація

Розкрито сутність поняття "економічна безпека підприємства". Визначено роль оцінки в управління економічною безпекою, узагальнено основні вимоги до формування аналітичного інструментарію. Проведено критичний аналіз методичних підходів до оцінки економічної безпеки та його складових, визначення рівня економічної безпеки.

Надано характеристику підприємства, опис організаційної структури, проведено аналіз основних техніко-економічних показників діяльності, виділено об'єкти складових безпеки підприємства. Досліджено фінансово-економічний стан підприємства за виділеними показниками. Виявлено загрози діяльності через оцінку зовнішніх та внутрішніх чинників.

Розроблено та надано методичні рекомендації щодо вдосконалення оцінки економічної безпеки підприємства через визначення джерел інформації та програмного забезпечення, показників та методів розрахунку. Проведено інтерпретацію отриманих результатів та розробку заходів з економічної безпеки.

< >одаток В 

 

Заява на затвердження теми дипломної роботи

 

Завідувачу кафедри

економічного аналізу

проф. Отенко І. П.

магістра 2 року навчання

групи _____________________

спеціальності "Управління

фінансово-економічною

безпекою"

________________________

(П.І.Б. повністю)

 

 

Заява

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи освітньо-кваліфікаційно­го рівня магістр: "_______________________________".

Керівником дипломної роботи прошу призначити канд. екон. наук, доцента _______________.

 

 

02.09.2013 р.                                                                     Підпис студента

 

 

Узгоджено:

 

Керівник роботи:

підпис

доц. __________________

 

 

 

Куратор спеціальності:

підпис

доц. Москаленко Н. О.

 

До заяви додаються:

1. Розгорнутий план (за підписом виконавця та керівника дипломної роботи)

2. Графік виконання та захисту дипломної роботи (за підписом виконавця)

 

 

Закінчення додатка В

 

Заявление на утверждение темы дипломной работы

 

Заведующему кафедрой
экономического анализа
проф. Отенко И. П.
магистра 2 года обучения
группы ___________________

специальности "Управление
финансово-экономической
безопасностью"

________________________

(Ф.И.О. полностью)

 

 

Заявление

 

Прошу утвердить тему дипломной работы образовательно-квали­фикационного уровня магистр: "____________________________".

Руководителем дипломной работы прошу назначить канд. экон. наук, доцента (преподавателя) ________________.

 

 

02.09.2013 р.                                                                     Подпись студента

 

 

Согласовано:

 

Руководитель работы:

подпись

доц. __________________

 

 

 

Куратор

специальности:

подпись

доц. Москаленко Н. А.

 

К заявлению прилагаются:
1. Развернутый план (за подписью исполнителя и руководителя дипломной работы)
2. График выполнения и защиты дипломной работы (за подписью исполнителя)

 

Додаток Д

 

Структура ілюстративного матеріалу для попереднього

розгляду результатів магістерської дипломної роботи

 

Для попереднього розгляду та контролю стану виконання магістерсь­кої дипломної роботи студент готує такі матеріали:

1. Титульний аркуш магістерської дипломної роботи (за підписом студента та керівника), 1 стор.

2. Реферат (містить стислий опис фактично виконаної роботи), 1 стор.

3. Зміст магістерської дипломної роботи (із обов'язковим зазначен­ням обсягів виконаної роботи за розділами та підрозділами, кількості відве­дених сторінок), 1 стор.

4. Вступ, 2 – 3 стор.

5. Магістерська дипломна робота у фактично виконаному обсязі (чернетка) в окремій папці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е

 

Форма № Н-9.02

Харківський національний Економічний університет

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет ОБЛІКУ І АУДИТУ

(ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ)

Кафедра ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

 

 

 

                                                                 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

              МАГІСТР             .

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: "_______________________________________________________"

 

 

Виконав(ла): магістр 2 року навчання,

групи ___________, спеціальності

8.18010014 "Управління фінансово-

економічною безпекою"

 __________________

         (Прізвище та ініціали)

Керівник: _____, _______    _______________

                 (ступінь)      (звання)           (Прізвище та ініціали)

Рецензент: _____, _______    _______________

                  (ступінь)      (звання)          (Прізвище та ініціали)

 

                                                                                       

 

 

 

                                                                                        Харків, 20__

 

Продовження додатка Е

 

Форма № Н-9.02

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Экономический УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ СЕМЕНА КУЗНЕЦА

ФАКУЛЬТЕТ УЧЕТА И АУДИТА

(ЦЕНТР ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

 

 

 

 

                                                                 

Пояснительная записка

к дипломной работе

              МАГИСТР             .

(образовательно-квалификационный уровень)

на тему: "_______________________________________________________"

 

 

 

Выполнил (ла): магистр 2 года обучения,

группы ___________, специальности

8.18010014 "Управление финансово-экономической безопасностью"

 __________________

         (Фамилия и инициалы)

Руководитель: _____, _______ ______________

                       (степень)      (звание)      (Фамилия и инициалы)

Рецензент: _____, _______    _______________

                  (степень)      (звание)          (Фамилия и инициалы)

 

                                                                                       

 

                                                                                        Харьков, 20__

 

Закінчення додатка Е

 

Форма № Н-9.02

 

Приклад оформлення титульного листа дипломної роботи

 

Харківський національний Економічний університет

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

Кафедра ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

 

 

 

                                                                 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

              МАГІСТР             .

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему: "Формування системи фінансово-економічної

безпеки на підприємстві"

 

 

Виконав(ла): магістр 2 року навчання,

групи 8.01.85.12.01, спеціальності

8.18010014 "Управління фінансово-

економічною безпекою"

Лебединська Е.С.

Керівник: к.е.н., доцент Мішин О.Ю.

                

Рецензент: к.е.н.  Демешко О. О.

 

 

Харків – 2014 рік

 

Додаток Ж

 

Форма № Н-9.01

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет

Облік і аудит

(Центр заочної та дистанційної освіти)

Кафедра

Економічного аналізу

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр

Спеціальність

8.18010014 "Управління фінансово-

 

економічною безпекою"

         
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри економічного аналізу

_________________ проф. Отенко І. П.

"         "                       20      року

 

                                                                                                                         

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я,  по батькові)

1. Тема роботи_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи____________________________________________________,

                                        (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від "___"_______ 20__ року

№ _

2. Строк подання студентом роботи "___"________ 20__ року

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатка Ж

 

5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти підрозділів роботи

 

Підрозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання                                   "___"________ 20__ року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

п/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк  виконання етапів роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Студент    _________  __________________

                                                                                                                                       ( підпис )                  (прізвище та ініціали)

Керівник роботи  _________  __________________

                                                                                       ( підпис )                 (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка Ж

 

Форма № Н-9.01

Приклад оформлення завдання на дипломну роботу

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет

Обліку і аудиту

Кафедра

Економічного аналізу

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр

Спеціальність

8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"

         

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри економічного

аналізу

_________________ проф. Отенко І. П.

" ____ " __________ 20    року

 

                                                                                                                         

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

Лебединській Ельвіні Сосланівні

(прізвище, ім'я,  по батькові)

1. Тема роботи "Формування системи фінансово-економічної безпеки на під­приємстві"

  Керівник роботи: Мішин Олександр Юрійович, к.е.н., доцент

  затверджені наказом ректора від "02" вересня 2013 року № 898-С

2. Строк подання студентом роботи "21" січня 2014 року

3. Вихідні дані до роботи: Статистична звітність підприємства, нормативно правові та законодавчі  акти України, періодичні видання, науково-методичні розробки вітчизняних та зарубіжних авторів

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади формування системи фінансово-економічної  безпеки підприємства. 1.1. Сутність поняття "фінансово-економічна безпека підприємства". 1.2. Складові системи фінансово-економічної безпеки підприємства. 1.3. Види  загроз фінансово-економічній безпеці підприємства. Висновки за розділом 1. Розділ 2: Аналіз стану  фінансово-економічної безпеки підприємства. 2.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ "Фірма "Полтавпиво". 2.2. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства. 2.3. Виявлення загроз діяльності підприємства. 2.4. Аналіз фінансово-економічної безпеки підприємства. Висновки за розділом 2. Розділ 3: Напрями формування та забезпечення системи фінансово-економічної безпеки ПАТ "Фірма "Полтавпиво". 3.1. Впровадження підсистеми фінансового моніторингу як засобу діагностики фінансово-економічної безпе­ки підприємства. 3.2. Удосконалення кадрового забезпечення в системі фінансово-еко­номічної безпеки підприємства з використанням інтерактивних форм розвитку персоналу.

Продовження додатка Ж

 

3.3. Економічне обґрунтування доцільності розроблених рекомендацій. 3.4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Висновки за розділом 3. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу: 1. Логічна схема визначення понять з управління фінансово-економічною безпекою. 2. Структура системи управління фінансово-економічною безпекою підприємства. 3. Основні економічні показники діяльності ПАТ "Фірма "Полтавпиво". 4. Процедури аналізу загроз діяльності підприємства. 5. Система індикаторів фінансового моніторингу на підприємстві. 6. Результати підсумкового моніторингу індикаторів фінансово-економічної безпеки ПАТ "Фірма "Полтавпиво". 7. Результати кластеризації індикаторів фінансово-економічної безпеки ПАТ "Фірма "Полтавпиво". 8. Рекомендації щодо удосконалення кадрового забезпечення фінансово-економічної безпеки на ПАТ "Фірма "Полтавпиво". 9. Сценарій проведення міні-тренінгу "Посилення кадрової безпеки на підприємстві". 10. Витрати удосконалення управління фінансово-економічною безпекою ПАТ "Фірма "Полтавпиво" із залученням консалтингової компанії.

 

6. Консультанти підрозділів роботи

Підрозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Попенко Г.В., к.т.н., доцент кафедри технології, екології та безпеки життєдіяльності

10.09.2013

21.01.2014

 

 

7. Дата видачі завдання                                   "03" вересня 2013 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1.

Розробка плану дипломної роботи, ознайомлення з літера­турними джерелами за темою

03.09.2013-

     16.09.2013

 

2.

Написання теоретичної частини дипломної роботи

17.09.2013-

14.10.2013

 

3.

Написання аналітичної частини дипломної роботи

15.10.2013-

11.11.2013

 

4.

Написання проектної частини дипломної роботи

12.11.2013-

09.12.2013

 

5.

Перевірка чернетки дипломної роботи та внесення змін до неї керівником

10.12.2013-

23.12.2013

 

6.

Перевірка якості дипломної роботи у системі "Антиплагіат"

24.12.2013-

29.12.2013

 

7.

Оформлення дипломної роботи

08.01.2014-

18.01.2014

 

8.

Подання Голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи

21.01.2014-

30.01.2014

 

 

 

Студент    ______________Лебединська Е.С.

Керівник роботи  _____________Мішин О.Ю.                                                                                  

Продовження додатка Ж

 

Форма № Н-9.01

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Экономический УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Семена Кузнеца

Факультет

Учет и аудит

Кафедра

Экономического анализа

Образовательно-квалификационный уровень

Магистр

Специальность

8.18010014 "Управление финансово-

 

экономической безопасностью"

         

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой экономического анализа

________________ проф. Отенко И. П.

" ___ "      _______    20__ года

 

                                                                                                                         

 

З  А  Д  А  Н  И  Е

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель работы_________________________________________________,

                                        (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)

утвержденные приказом вуза от "___"_______ 20__ года № _

2. Срок представления студентом работы "___"________ 20__ года

3. Исходные данные к работе ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые нужно разработать)__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Закінчення додатка Ж

 

5. Перечень графического материала

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанты подразделов работы

Подраздел

Фамилия, инициалы и должность
консультанта

Подпись, дата

задание выдал

задание

принял

 

 

 

 

 

 

7. Дата выдачи задания                                   "___"________ 20__ года

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 

п/п

Название этапов дипломной работы

Срок выполнения этапов работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Студент    _________  __________________

                                                                                                                                       ( подпись )                  (фамилия и инициалы)

Руководитель работы  _________  __________________

                                                                                       (подпись)                 (фамилия и инициалы)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З

 

Форма № Н-9.03

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ  РОБОТИ

Направляється студент(ка)                  до захисту дипломної роботи

за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"

на тему:

Дипломна робота  і рецензія додаються.

Декан факультету_____________________________       Азаренков Г. Ф.                      

                                                                   (підпис)

Довідка про успішність

                                             за період навчання  на факультеті Облік і аудит

(прізвище, ім'я,  по батькові)

з 20__ року до 20__ року повністю виконала навчальний план за спеціальністю  з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно       %, добре       %, задовільно       %;

шкалою ECTS: А       %; В       %; С       %; D       %; Е       %.

 

Секретар факультету ________ _________________

   (підпис)        (прізвище та ініціали)

Висновок  керівника дипломної роботи

Студент(ка)                 виконала дипломну роботу у повному обсязі відповідно до виданого завдання та у задані строки згідно з календарним планом. Зміст роботи, в цілому, відповідає обраній темі. Стиль та мова викладання дипломної роботи зрозумілі. При написанні було використано ПЕОТ та ІКТ. За результатами дослідження було опубліковано наукову статтю у фаховому збірнику наукових праць. Магістерська дипломна робота рекомендується до захисту у ДЕК. .

Керівник  роботи ________________ ________________

          (підпис)                   (прізвище та ініціали) "____"_____________20__ року

 

Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломна робота  розглянута. Студент(ка)                      допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

                    Завідувач кафедри економічного аналізу, професор         .  

                    _________________________ Отенко  І. П.                                  

                                                   (підпис)                                                                                                       "______"___________________20__ року

 

 

Додаток И

 

Зразок довідок про актуальність теми дослідження та використання результатів у діяльності підприємства

 

 

 
 

Штамп підприємства з зазначенням номера довідки та дати її видачі

 

 

 

 
ДОВІДКА

Дана магістру 2 року навчання групи________ спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" факультету "Облік і аудит" ХНЕУ ім. С. Кузнеця _____________________ у тому, що обрана тема дипломної роботи "_________________________________" є актуальною і буде виконуватися на основі даних діяльності підприємства (установи) "_______________________".

 

 

Головний бухгалтер                    М.П.                              (П.І.Б.)

(заступник директора)

 

 

 
 

Штамп підприємства з зазначенням номера довідки та дати її видачі

 

 

 
 
ДОВІДКА

Дана магістру 2 року навчання групи________ спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" факультету "Облік і аудит"  ХНЕУ ім. С. Кузнеця_____________________ у тому, що виконана дипломна робота на тему: "___________________________" має практичний інтерес та її результати можуть бути використані у господарській діяльності підприємства "_______________________".

 

 

Головний бухгалтер                    М.П.                              (П.І.Б.)

(заступник директора)

 

Додаток К

 

ВІДГУК

Керівника магістерської дипломної роботи____________________________________

                                                                          (прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________

на магістерську дипломну роботу студента(ки) ________________________________

                                                                          (прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________

                                                                     (назва теми)

 

1. Актуальність та новизна теми

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Результати дипломного дослідження, ступінь їх науковості

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Особливості використаного інформаційно-методичного та програмного забезпечення

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Практична значущість, апробація результатів

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Наявність недоліків

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Загальний висновок, оцінка ступеня відповідності роботи вимогам

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Оцінка магістерської дипломної роботи

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

________________________

            (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

Додаток Л

 

РЕЦЕНЗІЯ

на магістерську дипломну роботу

 

 

студента(ки) ХНЕУ ім. С. Кузнеця_________________________________________

                                                            (прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________

                                                                     (назва теми)

_______________________________________________________________________

1. Актуальність теми

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Новизна

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Якість проведеного аналізу проблеми

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Практична цінність висновків і рекомендацій

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Наявність недоліків

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Загальний висновок і оцінка дипломної роботи

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Рецензент______________

                       (посада)

________________________

                   (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

________________________

              (місце роботи)

 

Печатка                                                                          "____" ________________

 

 

Додаток М

 

Пам'ятка щодо оформлення дипломної роботи

Оформлення роботи

Брошурування в тверду обкладинку

Обсяг роботи

100 – 120 сторінок (без врахування додатків та списку використаних джерел)

Приблизна структура роботи, %

Вступ – 4 %.

Розділ 1 – 20 %.

Розділ 2 – 30 %.

Розділ 3 – 40 %.

Висновки – 6 %.

Список використаних джерел

Не менше 70 найменувань

Шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту

14

Інтервал

1,5

Абзац

1,25 см

Поля на сторінці

 

Верхнє – не менше 20 мм.

Нижнє – не менше 20 мм.

Ліве – не менше 25 мм.

Праве – не менше 10 мм.

Розташування нумерації

 

Правий верхній кут

 

Комплект роботи

 

1. Титульний аркуш.

2. Завдання на дипломну роботу.

3. Подання.

4. Реферат (українською, російською та другою іноземною мовами).

5. Зміст.

6. Вступ.

7. Основна частина.

8. Висновки.

9. Список використаних джерел.

10. Додатки.

11. Довідка про впровадження результатів досліджень (якщо є).

12. Копії публікацій (статей або тез доповідей).

13. Відгук та рецензія, довідки про актуальність роботи та про практичний інтерес роботи, довідка про перевірку на антиплагіат (на­даються окремо і в дипломній роботі не бро­шуруються)

 

 

 

Додаток Н

 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

Факультет обліку і аудиту

Кафедра економічного аналізу

 

 

 

 

ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

 

"_________________________________________________"

 

 

 

 

 

Керівник роботи

канд. екон. наук. доц.                                                                                    ________________                                                  ________________

                                                                 

 

 

 

Виконавець

магістр 2 року навчання

групи ______________

спеціальності 8.18010014

"Управління фінансово-економічною

безпекою"

факультету "Облік і аудит"                                             ________________

 

 

 

 

Харків, 20__

 

 

 

Додаток П

 

Критерії оцінки якості магістерських дипломних робіт

Критерії

Предмет експертної оцінки

Максимальна кількість балів

Актуальність та новизна теми дослідження

Новизна постановки проблеми

2

Наявність замовлень від підприємства

2

Вміння правильно поставити проблему та обґрунтувати її зна­чущість для обраного об'єкта дослідження

5

Постановка завдань дослідження

2

Відповідність теми проблемам напряму підготовки за спеціаль­ністю. Відповідність плану (змісту) роботи її темі

2

 

Разом за критерієм

13

Ступінь

науковості

Широта вивчення результатів попередніх досліджень даної проблеми; повнота охоплення нормативних актів, методик наукових поглядів

5

Оригінальність теоретичного дослідження

7

Наявність елементів наукової новизни та ступінь їх розробки. Наукова дискусія з формування власної точки зору

15

Логічність побудови роботи та обґрунтованість сформульованих теоретичних висновків

3

 

Разом за критерієм

30

Інформаційно-методичне та програмне

забезпечення

Використання адекватних теми дослідження джерел отриман­ня необхідної інформації та її обробка

3

Використання інформації про діяльність підприємств-конку­рентів, статистичних матеріалів іноземних країн

5

Застосування сучасних методів дослідження та обґрунтування позиції щодо їх обрання

3

Вдосконалення існуючих методик та методів економічних досліджень і, можливо, розробка нових

5

Самостійна розробка програми для обробки економічної інфор­мації

3

 

Разом за критерієм

19

Практична

значущість,

апробація

результатів

дослідження

Розрахунки економічного ефекту від впровадження пропозицій

6

Рівень реальності та аргументованість розробок і пропозицій. Можливість їх використання

7

Зв'язок із науковими дослідженнями кафедри, ВНЗ

3

Апробація і впровадження результатів дослідження (наявність довідки про провадження)

7

Наявність публікацій за результатами дослідження

8

Участь у наукових конференціях

7

 

Разом за критерієм

40

Всього

 

100

 

 

 

 

 

Додаток Р

 

Приклад оформлення списку використаних джерел

 

1. Господарський  кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

2. Адизес И. Управление  жизненным циклом корпорации / И. Адизес. – СПб. : Питер, 2009. – 384 с.

3. Болмэн Ли Дж. Рефрейминг организаций. Артистизм, выбор и лидерство = Reframing Organizations / Ли Дж. Болмэн, Терренс Е. Дил ; [пер. с англ. И. Трифонова]. — СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. — 492 с.

4. Грант Р. М. Современный стратегический анализ / Р. М. Грант пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова. –  5-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 560 с.

5. Куркін М. В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємства [Текст] : навч. посібн. / М. В. Куркін, В. Д. Понікаров, Д. В. Назаренко; Харківський національний економічний університет. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 297 с.

6. Отенко І. П. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посібн.
/ І. П. Отенко, Г. А Іващенко., Д. К. Воронков. – Х. : ХНЕУ, 2012. 251 с.

7. Отенко І. П. Розвиток компетенцій підприємства на основі стратегічних знань [Текст] : монографія / І. П. Отенко, О. С. Преображенська – Х. : ІНЖЕК, 2012. – 264 с.

8. Офіційний сайт Головного управління статистики в Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf.

9. Пономаренко В. С. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах : наукове видання / [В. С. Пономаренко, А. М. Золотарьов, О. М. Ястремська та ін.] ; за заг. ред. докт. екон. наук, професора В. С. Пономаренка, докт. екон. наук, доцента О. М. Ястремської. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 452 с.

10. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу контролю і аудиту монографія / під. заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенко та к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова. –  Х. : ФОП  Александрова К. М.; ВД "ІНЖЕК", 2012. –  640 с. 

11. Москаленко Н. О. Методичне забезпечення управління фінансово-еконо­мічною безпекою підприємства шляхом реструктуризації / Н. О. Москаленко,  С. В. Да­ниленко  // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Випуск 38. – Х. : 2012. – С. 92 – 95.

12. Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage / J. Barney
// Journal of Management. – Vol. 17. – P. 99–120.

13. Richardson G. The Organisation of Industry / G. Richardson // Economic Journal. – 1972. – Vol. 82. – P. 883–896.

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

Методичні рекомендації

до виконання дипломної роботи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

для студентів спеціальності

8.18010014 "Управління фінансово-економічною

безпекою"

всіх форм навчання

 

 

 

Укладачі: Отенко Ірина Павлівна

Москаленко Наталя Олександрівна

Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна

 

 

Відповідальний за випуск Отенко І. П.

 

 

Редактор Бутенко В. О.

 

Коректор Маркова Т. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2014 р. Поз. № 27.

Підп. до друку                   Формат 60×90 1/16. Папір МultiСору. Друк Riso.

Ум.-друк. арк. 3,75. Обл.-вид. арк. 4,69. Тираж       прим. Зам. №

Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 61166, м. Харків, пр. Леніна, 9-А  

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи

Дк № 481 від 13.06.2001 р.