Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ

 

Академія праці і соціальних відносин

Федерації профспілок України

 

 

Економічний факультет

Кафедра фінансів та кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з курсу «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ»

для студентів V курсу магістратури економічного факультету

денної та заочної форми навчання зі спеціальності 8.050104 «Фінанси».

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018
 

І. Загальні положення

 

Навчальний курс  „УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ” розрахована для підготовки студентів із спеціальності „Фінанси”, які оволоділи знаннями фундаментальних дисциплін.

 

Предмет курсу – система форм та методів управління підприємством в умовах кризового стану розвитку. Цей курс дозволяє студентам сформувати практичні навички раціональної поведінки у галузі фінансової санації підприємств.

 

Мета курсу  - систематизація знань студентів та оволодіння комплексом теоретичних та практичних знань з управління фінансовою санацією вітчизняних підприємств.

 

Завдання навчальної дисципліни - засвоєння студентами навчального матеріалу стосовно:

 • сутності та економічного призначення фінансової санації підприємств;
 • форм та методів фінансового забезпечення санації підприємств;
 • порядку проведення санації балансу підприємств;
 • реструктуризації підприємств як методу  виходу підприємств з кризового фінансового стану;
 • економікоправових аспектів проведення санації підприємств;
 • порядку оголошення підприємства банкрутом;
 • методів оцінювання вартості майна підприємств;
 • розробки проектів фінансового оздоровлення підприємств;
 • податкових аспектів банкрутства та санації підприємств.

Лекції повинні забезпечити достатню теоретичну основу навчальної дисципліни, розкрити практичні засади управління фінансовою санацією підприємств, визначити основні проблемні питання стосовно організації фінансової санації в Україні.

На семінарських заняттях рекомендується широко використовувати активні форми навчання: ділові ігри, аналіз конкретних економічних ситуацій, проведення самостійних розрахунків, дискусій.

Поточний контроль знань студентів проводиться протягом семестру шляхом тестування, вирішення задач, проведення контрольних та самостійних робіт.

 

З метою кращого засвоєння навчального матеріалу передбачається доповнення циклу аудиторних занять самостійною роботою студентів.

 

 

 

 

 

іі. Програма курсу

 

Тема 1.  Економічна сутність санації та порядок її проведення

 

        Особливості криз на підприємстві. Економічна формула кризи. Фази кризи. Види криз підприємства. Процес розвитку криз. Концепція експресдіагностики криз на підприємствах. Поняття антикризового управління та форми подолання кризи.

       Санація як сукупність усіх можливих заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення. Поняття санації та досудової санації. Мета фінансової санації. Порядок прийняття рішення про проведення санації.

        Типи санаційних заходів: фінансово – економічні, організаційно – правового характеру, виробничо – технічні заходи, заходи соціального характеру. Порядок проведення санації.

 

Тема 2. Банкрутство підприємств та його прогнозування

 

          Банкрутство – визнана судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність тат задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

          Основні причини банкрутства. Види банкрутства: реальне банкрутство, технічне банкрутство, умисне банкрутство, фіктивне банкрутство.

           Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дії з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Прогнозування банкрутства підрпиємств. Кількісні та якісні методи прогнозування банкрутва. Метод коефіцієнтів: Z – рахунок Альтмана, модель R – рахунку, ціна підприємства тощо. Метод бальної оцінки: А – рахунок Аргенті.

            Напрями та проблеми застосування методик прогнозування банкрутсва підприємств у практиці України.

 

Тема 3. Організація фінансової санації підприємства

 

        План санації підприємства. Основні розділи плану санації: загальна інформація про підприємство, оцінка кризового стану підприємства, обґрунтування концепції та форм санації, система заходів по фінансовому оздоровленню підприємства, очікувані результати санації та їх ефективність.

      Сутність санаційного аудиту.   Порядок проведення санаційного аудиту. Методи та інструменти санаційного аудиту. Етапи проведення санаційного аудиту. Акт аудиторської перевірки.

       Менеджмент санації. Інституціональний аспект сутності менеджменту санації. Функціональний аспект менеджменту сутності санації.  Завдання менеджменту фінансової санації підприємства.

 

Тема 4. Внутрішні механізми та джерела фінансової стабілізації підприємства

 

      Основні етапи фінансової стабілізації підприємств: усунення неплатоспроможності, відновлення фінансової стійкості, забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді.  Внутрішні механізми фінансової стабілізації: оперативний, тактичний, стратегічний.

      Внутрішні джерела фінансової стабілізації. Основні заходи стабілізаційної програми, що забезпечують здійснення маневру грошовими потоками для заповнення розриву між їх витрачанням та надходженнями: збільшення виручки від реалізації, збільшення ліквідних активів.

      Відновлення фінансової стійкості. Основні заходи по відновленню фінансової стійкості: зупинка нерентабельних виробництв, виведення зі складу підприємства затратних об’єктів, вдосконалення організації праці та оптимізація кількості зайнятих на підприємстві, зменшення поточних фінансових потреб тощо. Модель фінансової рівноваги підприємства.

      Забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. Мета заходів, що забезпечують фінансову рівновагу у довгостроковому періоді. Модель стійкого економічного зростання.

 

Тема 5. Санація балансу

 

      Власний капітал підприємства та статутний капітал підприємства. Збитки підприємства та джерела їх покриття. Сутність та призначення санації балансу підприємства. Санаційний прибуток та його роль у фінансовому оздоровленні підприємства.

     Мета та функції збільшення / зменшення статутного капіталу. Основні передумови зменшення статутного капіталу підприємства. Правові аспекти зменшення статутного капіталу. Проблемні питання, що пов’язані зі зменшення статутного капіталу підприємства.

      Методи зменшення статутного капіталу підприємства: зменшення номінальної вартості акцій, зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості. Конверсія акцій.

 

Тема 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств

 

      Фінансування санації підприємств за рахунок коштів власників підприємств: внески на збільшення статутного капіталу, надання позик, цільові внески на безповоротній основі.

      Сутність двоступінчастої санації. Порядок та методи збільшення статутного капіталу. Правові аспекти збільшення статутного капіталу. Методи збільшення статутного капіталу: збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, збільшення номінальної вартості, індексація основних фондів.

      Андеррайтинг, його роль у розміщенні акцій підприємств та основні форми. Емісійний доход. Альтернативна санація та порядок її проведення. Фінансування санації за рахунок кредитів власників підприємств. Ризики, що пов’язані з кредитуванням підприємств – можливих банкрутів.

      Фінансування санації за рахунок кредиторів. Можливі форми взаємодії боржника та кредиторів. Форми участі кредиторів у санації боржника: реструктуризація заборгованості, надання санаційних кредитів.   

      Участь персоналу у санації боржника. Форми участі персоналу у санації підприємства. Особливості участі персоналу у санації боржника в умовах України.  

 

Тема 7.  Реструктуризація підприємств

 

      Поняття реструктуризації та реорганізації підприємств. Класифікація реструктуризації підприємств: за метою проведення, за змістом трансформаційних заходів, за ступенем відчуження майна, за способом вилучення активів основного підприємства, за напрямками реструктуризації активів і пасивів підприємства.

      Форми реорганізації підприємств: спрямована на укрупнення підприємств, спрямована на розукрупнення підприємств, без зміни розмірів підприємства.

       Злиття та поглинання. Класифікація видів злиттів та поглинань підприємств. Основні мотиви злиття та поглинання. Механізм злиття та поглинання. Аналіз ефективності злиття та поглинання. Наслідки злиття та поглинання. Механізм захисту компаній від поглинань.

Реорганізація, спрямована на подрібнення підприємств. Випадки, при яких виникає необхідність у розукрупненні підприємств. Реорганізація поділом та особливості її проведення. Реорганізація виокремленням та особливості її проведення.

      Перетворення як випадок реорганізації підприємств. Сутність передавального та розподільчого балансу, особливості їх складання. 

 

Тема 8. Правові аспекти відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

 

    Судові процедури, які застосовуються щодо боржника: розпорядження майном боржника, мирова угода, санація боржника, ліквідація банкрута.  

    Провадження у справах про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство. Порушення провадження у справі про банкрутство. Розпорядник майна божника: права та обов’язки.  Попереднє засідання суду. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів.

    Винесення ухвали про санацію боржника, призначення керуючого санацією та його повноваження. План санації боржника. Звіт керуючого санацією.

    Ліквідаційна процедура. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії. Ліквідаційна маса.  Оцінка майна банкрута. Продаж майна банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів. Звіт ліквідатора.

    Мирова угода. Умови укладення мирової угоди. Припинення провадження у справі про банкрутство.  

 

Тема 9. Оцінка вартості майна суб’єктів господарювання

 

   Сутність та мета оцінки. Оцінка майна як процес визначення його вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно – правовими актами і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

    Професійна оціночна діяльність. Форми здійснення оціночної діяльності. Суб’єкти оціночної діяльності. Випадки, у яких проведення оцінки майна є обов’язковою.

    Принципи оцінки. Принципи, пов’язані з уявленнями власника майна. Принципи, що пов’язані з ринковим середовищем. Принципи, пов’язані з експлуатацією об’єкта.

    Поняття ринкової вартості. Бази оцінки, що є відмінними від ринкової: споживча вартість, вартість з обмеженим ринком, спеціалізована вартість, інвестиційна вартість, вартість діючого підприємства, стразова вартість, оподатковувана вартість, залишкова вартість заміщення, утилізаційна вартість, ліквідаційна вартість, спеціальна вартість.

    Методи оцінки вартості майна. Метод порівняння з аналогами продажу та його особливості. Витратний метод та його особливості. Метод, орієнтований на майбутні прибутки / доход (доходний метод) та його особливості.  

 

Тема 10. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності 

 

     Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств. Розгляд справи про банкрутство. Процедура санації.

     Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств. Розгляд справи про банкрутство. Процедура санації. Задоволення вимог кредиторів. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.

     Особливості банкрутства страховиків. Порушення справи про банкрутство. Ліквідаційна процедура. Черговість платежів.

     Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів. Досудові процедури відновлення платоспроможності. Розпорядник майна. Санація професійного учасника ринку цінних паперів.

      Банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності – громадянина. Розгляд судом справи про банкрутство громадянина – підприємця.  Особливості задоволення вимог кредиторів громадянина – підприємця, визнаного банкрутом.

      Особливості банкрутства селянського (фермерського) господарства. Особливої застосування процедури до боржника, що ліквідується власником.           Особливості банкрутства відсутнього боржника. Особливості провадження санації боржника його керівником.

 

Тема 11. Особливості санації, банкрутства та ліквідації комерційних банків

 

       Чинники та основні наслідки банкрутства банківських установ. Порядок проведення санації комерційного банку. Прийняття рішення про санацію банківської установи.

       Порядок проведення санації банку у рамках не примусових заходів впливу Національного банку України. Функціонування банку у режимі фінансового оздоровлення. Напрями санаційних заходів комерційного банку.

        Призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком. Мета діяльності тимчасової адміністрації.

 

       Ліквідація комерційного банку. Форми реорганізації комерційних банків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Зміст лекційного матеріалу

 

Тема 1. Економічна сутність санації та порядок її проведення

 

План лекції:

 

 1. Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення.
 2. Економічна сутність та призначення санації підприємств.
 3. Порядок проведення санації підприємств.

 

Тема 2. Банкрутство підприємств та його прогнозування

 

План лекції:

 

 1. Сутність та види банкрутства підприємств.
 2. Кількісні методи прогнозування банкрутства.
 3. Якісні методи прогнозування банкрутства підприємств.

 

Тема 3. Організація фінансової санації підприємства

 

План лекції:

 

 1. Порядок розробки плану санації підприємства.
 2. Сутність санаційного аудиту.
 3. Менеджмент санації.

 

Тема 4. Внутрішні механізми та джерела фінансової стабілізації підприємства

 

План лекції:

 

 1. Економічна сутність та необхідність внутрішніх механізмів фінансової стабілізації.
 2. Етапи фінансової стабілізації підприємства.
 3. Внутрішні джерела фінансової стабілізації підприємства.

 

Тема 5. Санація балансу

 

План лекції:

 

 1. Поняття санації балансу та призначення санаційного прибутку.
 2. Правові аспекти зменшення статутного капіталу підприємства.
 3. Методи зменшення статутного капіталу підприємства.

 

 

Тема 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств

 

План лекції:

 

 1. Фінансування санації власниками підприємства.
 2. Фінансове оздоровлення за рахунок кредиторів.
 3. Роль персоналу у санації підприємства.

 

Тема 7. Реструктуризація підприємств

 

План лекції 1:

 

 1. Поняття реструктуризації підприємств.
 2. Класифікація реструктуризації підприємств.
 3. Форми реорганізації підприємств.

 

План лекції 2:

 

 1. Злиття та поглинання підприємств.
 2. Реорганізація поділом, перетворення підприємств.
 3. Передавальний та розподільний баланс.

 

Тема 8. Правові аспекти відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

 

План лекції:

 

 1. Провадження у справах про банкрутство.
 2. Порядок проведення санації.
 3. Ліквідаційна процедура.
 4. Мирова угода.

 

Тема 9. Оцінка вартості майна суб’єктів господарювання

 

План лекції 1:

 1. Сутність та мета оцінки.
 2. Методи оцінки.
 3. Принципи оцінки.
 4. Види вартості.

 

План лекції 2:

 

 1. Метод витрат та особливості його використання.
 2. Доходний метод та особливості його використання.
 3. Метод аналогів продажу та особливості його використання.

 

Тема 10. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності 

 

План лекції:

 

 1. Особливості банкрутства страховиків.
 2. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів.
 3. Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької освіти – громадянина.
 4. Особливості проведення санації боржника його власником.

 

Тема 11. Особливості санації, банкрутства та ліквідації комерційних банків

 

План лекції:

 

 1. Причини та наслідки кризового стану банківської установи.
 2. Санація комерційного банку.
 3. Ліквідація банку.
 4. Форми реорганізації комерційного банку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Плани семінарських та практичних занять.

 

Тема 1. Економічна сутність санації та порядок її проведення

 

Семінарське заняття:

 

 1. Особливості криз на підприємстві та їх види.
 2. Концепція експресдіагностики криз.
 3. Антикризове управління та шляхи подолання криз.
 4. Фінансова санація та порядок її проведення.

література [ 1,4-7,8,31 ]

 

Тема 2. Банкрутство підприємств та його прогнозування

 

Семінарське заняття:

 

 1. Поняття та види банкрутства підприємств.
 2. Причини банкрутства підприємств.
 3. Кількісні методи прогнозування банкрутства.
 4. Якісні методи прогнозування банкрутства підприємств.

література [ 1, 3, 28,35 ]

 

Тема 3. Організація фінансової санації підприємства

 

Семінарське заняття:

 

 1. План санації підприємства та порядок його розробки.
 2. Сутність та основні завдання санаційного аудиту.
 3. Порядок проведення санаційного аудиту.
 4. Менеджмент санації: цілі та завдання.

література [11,13,14,31 ]

 

Тема 4. Внутрішні механізми та джерела фінансової стабілізації підприємства

 

Семінарське заняття:

 

 1. Етапи фінансової стабілізації підприємства.
 2. Шляхи усунення неплатоспроможності підприємства.
 3. Відновлення фінансової стійкості.
 4. Забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді.

література  [12,22,30,31 ]

 

 

 

Тема 5. Санація балансу

 

Семінарське заняття:

 

 1. Сутність санації балансу.
 2. Призначення санаційного прибутку.
 3. Правові аспекти зменшення статутного капіталу підприємства.
 4. Методи зменшення статутного капіталу підприємства.

література [ 31]

 

Тема 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств

 

Семінарське заняття:

 

 1. Форми участі власників підприємства у санації.
 2. Правові аспекти збільшення статутного капіталу.
 3.  Фінансове оздоровлення за рахунок кредиторів.
 4. Участь персоналу у санації підприємств.

література [24, 28, 31 ]

 

Тема 7. Реструктуризація підприємств

 

Семінарське заняття 1:

 

 1. Реструктуризація та реорганізація підприємств.
 2. види реструктуризації підприємств.
 3. Основні форми реструктуризації підприємств.
 4. Особливості реорганізації акціонерних товариств.

 

Семінарське заняття 2:

 

 1. Класифікація видів злиттів та поглинань підприємств.
 2. Реорганізації розукрупненням підприємств.
 3. Реорганізація перетворенням підприємств.
 4. Передавальний та розподільний баланси, порядок їх складання.

література [1, 25, 31 ]

 

Тема 8. Правові аспекти відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

 

Семінарське заняття:

 

 1. Необхідність та роль інституту банкрутства.
 2. Провадження у справах про банкрутство.
 3. Порядок проведення санації.
 4. Ліквідаційна процедура.
 5. Мирова угода.

 

література [ 1, 32, 34  ]

 

 

Тема 9. Оцінка вартості майна суб’єктів господарювання

 

Семінарське заняття 1:

 

 1. Правові аспекти оцінки вартості майна.
 2. Принципи оцінки.
 3. Поняття ринкової вартості.
 4. Бази оцінки, відмінні від ринкової.

 

 Семінарське заняття 2:

 

 1. Метод витрат та його особливості.
 2. Доходний метод та його особливості.
 3. Метод аналогів продажу та його особливості.

 

література [ 2, 4,8,13,25, 31 ]

 

 

 

Тема 10. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності 

 

Семінарське заняття:

 

1. Особливості банкрутства селянського (фермерського) господарства.

2. Особливості банкрутства місто утворюючих підприємств.

3. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств.

4. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.

 

література [ 1, 32 ]

 

 

Тема 11. Особливості санації, банкрутства та ліквідації комерційних банків

 

Семінарське заняття:

 

 1. Порядок проведення санації комерційних банків.
 2. Форми реорганізації комерційних банків.
 3. Ліквідація комерційного банку.
 4. Призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком.

 

література [ 1, 32 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ДІЛОВІ СИТУАЦІЇ

 

Тема „Економічна сутність санації та порядок її проведення”

 

Тестові завдання:

 

 1. Чи правильно, що основна мета антикризового управління полягає у розробці та реалізації заходів, спрямованих та швидке поновлення платоспроможності та відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, що забезпечує його вихід із кризового стану.

 

 1. Так.

б)  Ні.

 

 1. Чи правильне твердження, що досудова санація – це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, яка здійснюється  відповідно до законодавства до початку порушення у справі про банкрутство?

 

 1. Так.

б)  Ні.

 

 1. Серед видів криз на підприємстві виділяють:

 

 1. Стратегічна криза
 2. Криза результатів
 3. Криза ліквідності
 4. Банкрутство
 5. Всі вище перераховані

 

 1. Етапи здійснення фундаментальної діагностики банкрутства включають:

 

 1. Систематизацію основних факторів, що обумовлюють кризовий стан підприємства.

б)  Проведення фундаментального аналізу впливу окремих факторів на кризовий фінансовий розвиток підприємства.

в) Прогнозування розвитку кризового фінансового стану підприємства.

г)  Прогнозування можливостей підприємства до нейтралізації загрози банкрутства за рахунок внутрішнього фінансового потенціалу.

ѓ)  Кінцеве визначення масштабів кризового фінансового стану підприємства.

е)  Все вищеперераховане.

і)  Не має правильної відповіді.

 

Тема „Банкрутство підприємств та його прогнозування”

 

Тестові завдання:

 

 1. Чи правильне твердження, що банкрутство підприємств – це визнана судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури?

 

 1. Так.

б)  Ні.

 

 1. До причин банкрутства можна віднести:

 

 1. Порушення фінансової стійкості.

б) Незбалансованість обсягів грошових потоків.

в) Неплатоспроможність підприємства.

г) Все вищеперераховане.

д) Не має правильної відповіді.

 

 1. У законодавчій та фінансовій практиці виділяють такі види банкрутства:

 

 1. Фінансове та правове.

б) Реальне, технічне, умисне та фіктивне.

в) Нереальне, добровільне, примусове та доцільне.

г) Не має правильної відповіді.

 

 1. До кількісних методів прогнозування банкрутства відносять:

 

 1. Z – рахунок Альтмана

б) Модель R – рахунку

в) Ціна підприємства

г) А – рахунок Аргенті

ѓ)  а), б), с)

д) не має правильної відповіді

 

Завдання 1.

Проведіть аналіз підприємства „Зірка” відповідно до Методичних рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дії з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених   Наказом Міністерства економіки України від 17.01.2001№ 10

Дані для виконання завдання:

Таблиця 1

 

Баланс підприємства „Зірка” на 1 січня 2007 р.

 (тис.грн.)

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

010

100

150

Незавершене будівництво

020

1000

700

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

2400

2900

первісна вартість

031

2600

3300

знос

032

200

400

довгострокові фінансові інвестиції

040,045

500

600

Відстрочені податкові активи

060

0

40

Усього по розділу І

080

4000

4390

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси :

 

 

 

виробничі запаси

100

900

710

незавершене виробництво

120

1000

1220

готова продукція

130

1200

370

дебіторська заборгованість

160,170

200

850

Поточні фінансові інвестиції

220

250

1050

Грошові кошти

230,240

400

90

Усього по розділу ІІ

260

3950

4290

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

50

50

Баланс

280

8000

8730

 

Пасив

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

3500

4000

Нерозподілений прибуток

350

1000

1600

Усього по розділу І

380

4500

5600

ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

50

50

Цільове фінансування

420

100

120

Усього по розділу ІІ

430

150

150

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Кредити банків

440

950

550

Інші довгострокові зобов’язання

450

400

400

Усього по розділу ІІІ

480

1350

950

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

700

900

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

950

800

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

550

130

130

з оплати праці

580

180

160

Усього по розділу IV

620

1960

1990

V. Доходи майбутніх періодів

630

40

40

Баланс

640

8000

8730

 

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати за 2001 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

I.  Звіт про фінансові результати

Доход (виручка)  від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)

 

010

 

1200

 

1100

Податок на додану вартість

015

2000

1833

Чистий доход (виручка) від реалізації  продукції

035

10000

9167

Собівартість реалізованої продукції

040

8500

8000

Валовий прибуток (збиток)

050

1500

1167

Інші операційні доходи

060

150

120

Адміністративні витрати

070

350

270

Витрати на збут

080

150

120

Фінансовий результат від операційної діяльності

100

1150

897

Доход від участі у капіталі

110

30

40

Інші фінансові доходи

120

20

30

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

170

1200

967

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

360

290

Чистий прибуток

220

840

677

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

230

4500

4030

Витрати на оплату праці

240

2975

2925

Відрахування на соціальні заходи

250

1145

1125

Амортизація

260

200

150

Інші операційні витрати

270

180

160

Разом

280

9000

8390

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій (номінал акції – 1000 грн.), тис. шт.

300

40

35

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

21

19,3

Дивіденди на одну просту акцію, грн.

340

6

5,1

         

 

Завдання 2.

 

На прикладів відомого вам підприємства розрахуйте А – рахунок Аргенті  з метою прогнозування банкрутства за формою 1.

 

 

 

Форма 1.

 

Недоліки

Ваш бал

Балл згідно з Аргенті

Директор-автократ

 

8

Голова Ради директорів є  також директором

 

4

Пасивність Ради директорів

 

2

Внутрішні протиріччя  в раді директорів (з причин різних занять та навичок)

 

2

Недостатньо кваліфікований фінансовий директор

 

2

Недостатня кількість професійних менеджерів середньої  та нижньої ланок (поза радою директорів)

 

1

Недоліки системи обліку:

Відсутність бюджетного контролю

 

 

3

Відсутність прогнозів грошових потоків

 

3

Відсутність системи управлінського обліку витрат

 

3

Відсутність чи слабка реакція та зміни (поява нових продуктів, технологій тощо)

 

15

Максимально можлива сума балів

 

43

“Прохідний бал”

 

10

 Якщо сума більше 10, недоліки у управлінні можуть призвести до суттєвих помилок 

 

 

Помилки

 

 

Досить висока питома вага позичкового капіталу

 

15

Недолік обігових коштів з причин швидкого зростання бізнесу

 

15

Наявність великого проекту

 

15

Максимально можлива сума балів

 

45

“Прохідний бал”

 

15

 Якщо сума балів на цій стадії більше або дорівнює 25, суб’єкт господарювання зазнає  певного  ризику 

 

 

Симптоми

 

 

Погіршення фінансових показників

 

4

Використання „творчого бухгалтерського обліку”

 

4

Нефінансові ознаки погіршення становища (погіршення якості, знищення питомої ваги ринку тощо)

 

4

Кінцеві симптоми кризи (суди, скандали,  відставки)

 

3

Максимально можлива сума балів

 

12

Максимально можливий А - рахунок

 

100

“Прохідной бал”

 

25

Більшість успішних компаній

 

5-18

Компанії, що мають значні труднощі

 

35-70

Якщо сума балів більше  25, суб’єкт господарювання може збанкрутіти протягом найближчих 5 років . 

Чим більше А, тим скоріше це може статися  

 

 

 

 

 

Тема „Організація фінансової санації підприємства”

 

Тестові завдання:

 

 1. Розділи плану санації включають:

 

 1. Загальна інформація про підприємство
 2. Оцінка кризового стану підприємства
 3. Обґрунтування концепції та форм санації
 4. Система заходів по фінансовому оздоровленню підприємства
 5. Все вищеперераховане та очікувані результати санації та їх ефективність

 

 1. Чи вірне твердження, що можливість здійснення санації визначається перспективами виходу підприємства з кризового стану та успішного його розвитку при наданні суттєвої фінансової допомоги

 

 1. Так
 2. Ні

 

 1. В залежності від принципового підходу розрізняють такі концепції санації:

 

 1. Захисна та наступаюча
 2. Проти захисна та послідуюча
 3. Переможна та наслідкова

 

 1. Чи вірне твердження, що головна мета санаційного аудиту полягає у оцінці санаційної спроможності підприємства на підставі аналізу фінансово – господарської діяльності та наявної концепції санації

 

 1. Так
 2. Ні

 

 1. Чи вірне твердження, що функціональний менеджмент санації передбачає віднесення до менеджменту всіх фізичних осіб, які уповноважені власником підприємства провести санацію

 

 1. Так
 2. Ні

 

Тема „Внутрішні механізми та джерела фінансової стабілізації підприємства”

 

Тестові завдання:

 

 1. Етапи фінансової стабілізації підприємства включають:

 

 1. Усунення неплатоспроможності
 2. Відновлення фінансової стійкості
 3. Забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді
 4. Все вищеперераховане
 5. Не має правильної відповіді

 

 1. Внутрішні механізми фінансової стабілізації мають:

 

 1. Захисний та наступальний характер
 2. Противорожий та відновний характер
 3. Не має правильної відповіді

 

 1. Різке скорочення витрат, розпродаж структурних підрозділів, обладнання, звільнення персоналу це:

 

 1. Захисна концепція внутрішніх механізмів стабілізації підприємства
 2. Наступальна концепція внутрішніх механізмів стабілізації підприємства
 3. Не має правильної відповіді

 

 1. Внутрішні джерела фінансової стабілізації включають:

 

 1. Збільшення виручки від реалізації
 2. Збільшення грошових потоків
 3. Відновлення фінансової стійкості
 4. Все вищеперераховане
 5. а) та б)

 

 1. Відновлення фінансової стійкості передбачає:

 

 1. Швидке зниження неефективних витрат
 2. Відновлення безпечного рівня фінансової стійкості
 3. Все вищеперераховане

 

 1. Чи вірне твердження, що метою заходів, що забезпечують фінансову рівновагу у довгостроковому періоді, є досягнення стійкого економічного зростання підприємства:

 

 1. Так
 2. Ні

 

 1. Основними завданнями етапу досягнення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді є:

 

 1. Підвищення конкурентних переваг
 2. Збільшення грошового компоненту у розрахунках
 3. Підвищення оборотності активів
 4. Все вищеперераховане
 5. Не має правильної відповіді

 

Тема „Санація балансу”

 

Тестові завдання:

 

 1. Чи вірне твердження, що основне призначення санації балансу полягає у покритті відображених у ньому збитків:

 

 1. Так
 2. Ні

 

 1. Санаційний прибуток виникає у випадку:

 

 1. Викупу підприємством власних корпоративних прав нижче їх номінальної вартості
 2. Викупу підприємством власних корпоративних прав вище їх номінальної вартості
 3. В обох випадках
 4. Не має правильної відповіді

 

 1. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом:

 

 1. Зменшення номінальної вартості акції
 2. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості
 3. Збільшенням вартості акції
 4. Збільшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості
 5. а) та б)
 6. все вищеперераховане
 7. не має правильної відповіді

 

 1. Рішенням акціонерного товариства про зменшення розміру статутного капіталу акції, не подані до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше як через:

 

 1. 6 місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів передбаченим статутом способом
 2. 6 місяців після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
 3. не має правильної відповіді

 

Завдання 1.

 

Підприємство „Дельта” з метою відновлення фінансової стійкості вирішило спочатку провести санацію балансу. Консультанти підприємства порадили продати споруду, яка на даний момент не експлуатується підприємством, балансовою вартістю 20 000 гр. од. Після оцінки ринку консультанти завірили керівництво, що споруду можна продати та 35 000 гр. од. Виручку від реалізації  споруди консультанти радять використати для придбання власних акції номінальною вартістю 40 000 гр. од. Чи варто у даному випадку проводити санацію балансу. Відобразіть баланс підприємства після проведення його санації. Податкові аспекти не враховуються.

 

ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

 

Баланс підприємства „Дельта” перед проведенням санації балансу

 

Актив

Пасив

Основні засоби

60 000

Статутний капітал

80 000

Оборотні засоби

75 000

Непокриті збитки

(16 000)

 

 

Довгострокові пасиви

36 000

 

 

Короткострокові пасиви та зобов’язання

35 000

Баланс

135 000

Баланс

135 000

 

Тема  „Зовнішні фінансові джерела санації підприємств”

 

Тестові завдання:

 

 1. Власники підприємства можуть фінансувати санацію у  таких формах:

 

 1. Внески на збільшення статутного капіталу
 2. Надання позик
 3. Цільові внески на безповоротній основі
 4. Все вищеперераховане
 5. Не має правильної відповіді

 

 1. Чи правильне твердження, що акціонерне товариство може збільшити статутний капітал, якщо раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю, не нижчою від номінальної

 

 1. Так
 2. Ні

 

 1. Збільшити статутний капітал можна за рахунок:

 

 1. Збільшення кількості акції існуючої номінальної вартості
 2. Збільшенням номінальної вартості
 3. Обміном конверсійних облігації на акції
 4. Все вищеперераховане
 5. Не має правильної відповіді

 

 1. Чи вірне твердження, що емісійний доход являє собою суму перевищення доходів, отриманих від емісії власних акції та інших корпоративних прав на їх номіналом

 

 1. Так
 2. Ні

 

 1. Яку назву носить санація підприємств, яка передбачає вибір власників: або вони роблять цільові внески та зберігають свою частку у статутному капіталі, або погоджуються на зниження частки без здійснення доплат

 

 1. Досудова
 2. Альтернативна
 3. Двоступінчата
 4. Все вищеперераховане
 5. Не має правильної відповіді

 

 1. Кредитори можуть приймати участь у санації боржника шляхом:

 

 1. Реструктуризації заборгованості
 2. Надання санаційних кредитів
 3. Все вищеперераховане
 4. Не має правильної відповіді

 

 1. Санаційні кредити можуть надаватися:

 

 1. Лише власниками підприємства
 2. Лише кредиторами підприємства
 3. Лише працівниками підприємства
 4. Все вищеперераховане
 5. Не має правильної відповіді

 

Тема  „Реструктуризація підприємств”

 

Тестові завдання:

 

 1. Чи вірне твердження, що реструктуризація та реорганізація є тотожними поняттями:

 

 1. Так
 2. Ні

 

 

 

 1. До форм реорганізації підприємств відносять:

 

 1. Спрямовану на укрупнення підприємств
 2. Спрямовану на подрібнення підприємств
 3. Без зміни розмірів підприємства
 4. Все вищеперераховане

 

 1. До видів реорганізації, що спрямована на подрібнення підприємств відносять:

 

 1. Злиття
 2. Поглинання
 3. Приєднання
 4. Все вищеперераховане
 5. Не має правильної відповіді

 

 1. До мотивів злиття та поглинання відносять:

 

 1. Отримання синергетичного ефекту
 2. Диверсифікація виробництва
 3. Особисті мотиви менеджерів
 4. Специфічні мотиви
 5. Все вищеперераховане

 

 1. До механізмів захисту компаній від поглинань відносять:

 

 1. Зміна місця реєстрації компанії
 2. Метод „отруйна пігулка”
 3. Метод „зелена броня”
 4. Захист Пекмена
 5. а)
 6. не має правильної відповіді

 

 1. Чи вірне твердження, що поділ передбачає продовження фінансово – господарської діяльності підприємством, що реорганізуються:

 

 1. Так
 2. Ні

 

 1. Чи вірне твердження, що передавальний баланс складається у разі поділу чи виокремлення:

 

 1. Так
 2. Ні

 

Завдання 1.

 

До якого виду реорганізації відносяться наступні типи комбінування бізнесів:

 

ТИП 1.

 

 

Компанія А

Компанія Б

Компанія А

Компанія Б

залежність

 

 

ТИП 2.

 

 

Компанія А

Компанія Б

Компанія А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 3.

 

 

Компанія А

Компанія Б

Компанія С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

 

Ми володіємо наступними даними про компанії Альфа та Бета

 

 

Компанія Альфа

Компанія Бета

Ціна акції

20 гр. од.

10 гр. од.

Кількість акцій

25

10

Ринкова капіталізація

500 гр. од.

100 гр. од.

 

Ви передбачаєте, що приріст грошових коштів у результаті поглинання складе 100 гр. од.

 

Рада директорів компанії Бета погодилася на продаж компанії, якщо ціна буде складати 150 гр. од. В акціях або готівкою. Ця ціна за компанію Бета складається з двох частин. Компанія сама по собі коштує 100 гр. од, та це мінімальна вартість, по якій вона може бути оцінена. Друга частина, 50 гр. од., називається премією поглинання та являє собою надлишок вище мінімальної вартості.

 

Чи варто компанії Альфа купляти компанію Бета? Як краще їй заплатити: готівкою чи акціями?

 

Тема „Правові аспекти відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

 

Тестові завдання:

 

< >Відповідно до законодавства щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства: 

 

< >Розпорядження майном боржникаМирова угодаСанаціяЛіквідація банкрутаВсе вищеперерахованеНе має правильної відповідіЧи правильне твердження, що справа про банкрутство порушується судом, якщо безспірні вимоги кредитова (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше 400 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку: 

 

< >ТакНіРозпорядником майна може бути фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка має: 

 

< >Вищу юридичну чи економічну освітуВищу технічну чи економічну освітуНе має правильної відповідіКеруючий санацією боржника зобов’язаний подати комітету кредиторів для схвалення  план санації боржника: 

 

< >Протягом місяця з дня винесення ухвали про санаціюПротягом року з дня винесення ухвали про санаціюПротягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санаціюНе має правильної відповідіЧи правильне твердження, що у першу чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів): 

 

< >ТакНіЧи вірне твердження, що фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності  згідно з законодавством не мають права займатися оціночною діяльністю: 

 

< >ТакНіПроведення оцінки майна є обов’язковим у випадках: 

 

< >Створення підприємств на базі державного майнаПереоцінки основних засобів для цілей бухгалтерського облікуПередачі майна під заставуОподаткування майна та визначення розміру державного митаВсе вищеперерахованеНе має правильної відповідіЧи вірне твердження, що принцип корисності означає здатність об’єкта задовольнити потреби власника у даному місці та протягом певного періоду часу: 

 

< >ТакНіРинкова вартість це: 

 

< >Являє собою цінність, яку конкретна власність має для конкретного користувача при конкретному варіанті використанняЦе вартість об’єкта для конкретного інвестора при певних цілях інвестування Розрахункова величина, яка дорівнює грошовій сумі, за яку передбачається перехід майна з рук в руки у результаті комерційної угоди між добровільним покупцем та добровільним продавцем на дату оцінки після адекватного маркетингуВсе вищеперераховане Не має правильної відповіді 

 

< >Існують та традиційні підходи до оцінки вартості майна: 

 

< >Підхід заснований на порівнянні з аналогами продажуВитратний підхідПідхід, орієнтований на майбутні прибутки (доходи) 

 

Тема „Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності” 

 

Тестові завдання:

 

< >Чи вірне твердження, що місто утворюючим підприємством є таке, кількість працівників яких з урахуванням членів їх сімей складає не менше 30 відсотків чисельності населення адміністративно – територіальної одиниці, у якій розташована така юридична  особа: 

 

< >ТакНіЧи вірне твердження, що особливо небезпечних підприємств не може бути застосована процедура санації: 

 

< >ТакНіПокупцем цілісного майнового комплексу страховика може бути лише: 

 

< >Комерційний банкСтраховикСтрахувальникНе має правильної відповідіУчасником провадження у справі про банкрутство професійного учасника ринку цінних паперів є: 

 

< >Кабінет міністрів УкраїниДержавний орган з питань регулювання ринку цінних паперівАнтимонопольний комітетНе має правильної відповідіЧи вірне твердження, що керівних боржника має право подати заяву про порушення справи про банкрутство з метою проведення ним процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство на підставі рішення власника майна боржника або за наявності письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує п’ятдесят відсотків заборгованості: 

 

< >ТакНі 

 

Тема  „Особливості санації, банкрутства та ліквідації комерційних банків”

 

Тестові завдання:

 

< >Рішення про санацію комерційного банку може прийматися: 

 

< >З ініціативи банкуЗ ініціативи Національного банкуЗа погодженням усіх сторін у ході провадження справи про банкрутствоВсе вищеперерахованеНе має правильної відповідіЧи вірне твердження, що режим фінансового оздоровлення – це система не примусових та примусових заходів впливу на комерційний банк, спрямованих на збільшення обсягу капіталу до необхідного рівня протягом визначеного НБУ періоду з метою відновлення ліквідності та платоспроможності і усунення порушень, які призвели комерційний банк до збиткової діяльності або скрутного фінансового стану, а також наслідків цих порушень: 

 

< >ТакНіПідставами для переведення комерційного банку у режим фінансового оздоровлення можуть бути: 

 

< >Віднесення банку до категорії проблемнихВідсутність необхідного рівня капіталуПорушення встановлених норм банківського законодавстваВсе вищеперерахованеНе має правильної відповідіЧи забороняється комерційному банку, який переведений у режим фінансового оздоровлення залучати вклади фізичних осіб, відкривати нові депозитні рахунки та поповнювати діючі: 

 

< >ТакНіСтабілізаційна позика надається: 

 

< >Будь – яким суб’єктом господарюванняНаціональним банкомНе має правильної відповідіРішення про ліквідацію комерційного банку може бути прийняте: 

 

< >ВласникамиГосподарським судомНаціональним банкомВсе вищеперерахованеНе має правильної відповідіРеорганізація комерційних банків може проводитися у формах: 

 

< >КонсолідаціїВиокремленняВсе вищеперерахованеНе має правильної відповідіVI. ЗАВДАННЯ для індивідуальної роботи студентів

 

 

Проаналізувати досвід реформування та реструктуризації ВАТ „Істра – хлібопродукт”

 

Акціонерне  товариство „Істра – хлібопродукт” є одним з найкрупніших комбінатів по виробництву муки та комбікормів у Московській області. Питома вага ринку Московської області по муці у комбінату – 21%, а питома вага ринку по комбікормам – 10%. Комбінат побудовано близько 15 років тому недалеко від м. Істра у селищі Холщевики біля найбільшої у той час Глібовської птахофабрики, яку він повинен був забезпечити комбікормами. На комбінат були залучені молоді та досить кваліфіковані кадри.

 

З початком ринкової економіки на комбінаті, як і більшість російських підприємств, почався різкий спад обсягів реалізації та відповідно ї виробництва, що був визнаний невмінням працювати в нових умовах. У жовтні 1996 року, коли були запрошені консультанти, у порівнянні з 1995 роком виробництво муки впало більш ніж на 40%, а комбікормів – майже в 3 рази. Були, звичайно, й об” активні економічні причини: значне падіння обсягів споживання муки в Росії (більш ніж на 30%), розорення багатьох птахофабрик та тваринницьких фірм, відсутність оборотних коштів, які були краї необхідні для переробної промисловості тощо. При цьому варто відмітити, що підприємство продовжувало сплачувати достатньо високу заробітну плату своїм працівникам, що ще більш прискорило процес „проїдання” оборотних коштів. Керівництво ВАТ „Істра – хлібопродукт” почало відчувати наближення глибокої кризи та можливого розорення підприємства.

 

У вересні – жовтні 1996 року підприємство запросило консультантів фірми „РОЕЛ – Консалтінг” для проведення  комплексної діагностики стану підприємства та пошуку шляхів виходу з кризового стану. Комплексну дослідження підприємства по всім напрямках показало, що підприємство знаходиться в передбанкрутному стані. На підприємстві повністю були відсутні будь – які елементи сучасних систем управління. Але, що ще гірше, була відсутня кваліфікована управлінська команда, яка б могла вести підприємство до змін. Всі функції управління виконувалися лише директором, а одна людина не може повноцінно вирішувати всі питання управління. При цьому в анонімних соціологічних дослідженням практично у всіх негараздах обвинувачували лише директора, який не хотів віддавати свою владу.  Директор в особистих розмовах признавався, що готовий делегувати багато функцій управління, але, нажаль, ніхто не може вирішувати питання кваліфіковано. Отже, наявно були типові проблеми управління та відсутності управлінських навиків у російських підприємствах.

 

 

Програма першочергових заходів

 

У ході комплексної діагностики була розроблена програма першочергових заходів по виведенню підприємства з кризи та підвищенню ефективності за рахунок власних резервів управління, а саме:

 

< >активізація збуту та маркетингу, формування ринкових ніш, грамотна робота з клієнтами;створення ефективної маркетингової служби, яка реалізує основні стратегічні завдання АТ „Істра – хлібопродукт”;створення механізму управління за результатами;створення команди  однодумців, які спроможні реалізувати цілі компанії;орієнтація на клієнта, створення ефективної технології обслуговування клієнта;формування ефективної фінансової політики. Створення єдиної системи бухгалтерського обліку та фінансового планування. Створення системи управлінського обліку;зміна структури організації, чіткий розподіл завдань та  функцій з делегуванням відповідальності та повноважень;виділення центрів фінансової відповідальності (доходу, прибутку, затрат та інвестицій), далі ЦФВ;створення системи управління персоналом;навчання персоналу ефективним методам роботи в умовах цивілізованого ринку, формування команд за головними напрямками діяльності;постановка податкового планування;придбання та засвоєння комп’ютеризованих систем підтримки прийняття рішень за наступними напрямками:управліннямаркетингова діяльністьфінансові потокианаліз ефективності діяльності підприємстваприскорення розгортання маркетингової служби (кандидатура була зі складу середнього керівництва комбінату) зі всім комплексом заходів (22.10.96-01.12.96);реорганізація переробки та реалізації запасів сировини для вивільнення оборотних коштів ( до 01.01.97);реорганізація структури управління комбінатом ( до 01.12.96), чіткий розподіл функцій, делегування відповідальності та повноважень (до 01.12.96);перегляд структурних підрозділів, які здатні приносити прибуток, з метою багатоступінчастого переходу їх в  ЦФВ (з 22.10.96);створення комплексу робіт по створенню команди однодумців, підвищення інформованості колективу (22.10.96-01.01.97);впровадження інформаційних технологій підтримки прийняття рішень (управління асортиментом, управління затратами, фінансове планування тощо – з 22.10.96) та навчання персоналу рішенню конкретних завдань управління з використанням обчислювальної техніки (до 01.01.97);вилучення наявних резервів та спрямування їх на здійснення перспективних проектів ( 22.10.96-01.01.97);розробка та впровадження прогресивної ситсеми стимулювання персоналу (до 01.01.97);використання технології управління за результатами, створення системи управлінського обліку та фінансового планування (01.12.96-01.07.97);комплексне обстеження та експертиза стану ВАТ „Істра – хлібопродукт”;розробка погодженого сторонами Плану реструктуризації ВАТ „Істра – хлібопродукт”, формулювання конкретних цілей, задач, термінів, етапів, критеріїв та результатів реструктуризації ВАТ „Істра – хлібопродукт”;виділення пріоритетних напрямків реформування та створення робочих груп за напрямками в ВАТ „Істра – хлібопродукт” для реалізації Плану реструктуризації;захист та затвердження Плану реструктуризації ВАТ „Істра – хлібопродукт”, прийняття рішення про реалізацію затвердженого прану реструктуризації ВАТ „Істра – хлібопродукт”;розробка заходів по реалізації Плану реструктуризації ВАТ „Істра – хлібопродукт”;реалізація Плану реструктуризації з метою досягнення узгоджених завдань.розробка оргструктури;постановка роботи комерційної служби;постановка маркетингу на підприємстві;впровадження системи управлінського обліку та фінансового планування;впровадження системи управління собівартістю та асортиментом;створення системи управління персоналом;навчання управлінського персоналу та атестація, створення управлінської команди та її подальше вдосконалення;реструктуризація, виділення ЦФВ;розробка та впровадження інвестиційних програм, технічних вдосконалень. 

 

Результатом 1 етапу являлася розробка Плану реструктуризації ВАТ „Істра – хлібопродукт” та створення робочих груп, які готові реалізувати цей план. Результатом 2 етапу являється поступове підвищення ефективності роботи ВАТ „Істра – хлібопродукт”, яке полягає у підвищенні обсягів реалізації продукції, зменшенні питомої ваги прямих затрат у собівартості продукції та у скороченні накладних (загально цехових та загальнозаводських) витрат.

 

У ході виконання робіт по розробці Плану реформування та реструктуризації було проведено трьохденний семінар – нарада верхньої та середньої ланки управління з відривом від виробництва (управлінські курси), на якому вирішувалися проблеми підприємства, формувалися робочі групи та методом „мозкового штурму” пророблялися конкретні проекти реформування.  На основі цих проектів з урахуванням досвіду консультантів була розроблена Комплексна програма реформування та реструктуризації ВАТ „Істра – хлібопродукт” терміном на 1 рік.

 

Першочерговою задачею реформування на підприємстві являлося формування ефективної структури управління та підприємств, делегування управлінських функцій та створення колегіальних органів самоуправління. В рамках вирішення даної проблеми були прийняті наступні кроки:

< >Була розроблена нова структура управління підприємством. З вересня 1997 року розпочався процес поетапного її впровадження. В рамках структурних підрозділів були уведені посади комерційного директора, директора по виробництву, фінансового директора, директора по закупівлях.  Були створені нові підрозділи: відділ маркетингу, відділ управління змінами, фінансових відділ тощо. Потрібно зауважити, що процес зміни організаційної структури триває досить болісно та повільно. Але навіть незначне збільшення кількості людей які приймають рішення по угодах, закупівлях, фінансах, призвело до більшої продуктивності управлінського персоналу та до зростання оборотів.Протягом двох місяців була проведено повністю „інвентаризація” всіх функцій працівників на підприємстві. На кожного працівника була заведена посадова інструкція, яка включала опис вертикальних та горизонтальних зв’язків.Відразу ж з початком робіт по реформуванню та реструктуризації при генеральному директорові було створено колегіальний орган – Експертна рада, якій було делеговано функції підготовки та визначення шляхів реформування та реструктуризацій підприємства, а також вирішення конкретних завдань, пов’язаних із змінами на комбінаті. Потрібно зауважити, що цей колегіальний орган суттєво сприяв формуванню команди верхнього рівня, яка безпосередньо приймала участь у вирішенні проблем підприємства.У серпні 1997 року було створено Комітет по ціноутворенню, до компетенції якого входило коригування відпускних цін підприємства. Даний колегіальний орган був досить ефективним інструментом. Шляхом орієнтації цін підприємства на ринкові шляхом зниження цін на продукцію (на 15%) та на закупівельну сировину ( на 10%) вдалося настільки підвищити виручку від реалізації підприємства, що це підвищення значно перекрило втрати рентабельності на одиниці продукції. Але робота по зниженню увн на сировину все же здавалася не повністю ефективною: згідно з маркетинговими даними закупівельні ціни на зерно можна було ще знизити на 5-15%. 

 

Після невинної реорганізації на підприємстві розпочався процес поетапного впровадження управлінських методик (4 квартал 1997 року), при цьому були виконані наступні заходи:

 

< >Розпочався процес комплексного навчання управлінського персоналу. У рамках даного процесу містилися наступні лекційні блоки: 

 

< >стратегія та тактика підприємства, реформування та реструктуризація, метод „затрати – ефективність”;комплексна робота спеціаліста по управлінню персоналом по формуванню управлінської команди (психологічні тренінги);маркетинг, організація збуту, реклама;внутрішні економічні механізми, методи матеріального стимулювання, механізми внутрішніх цін;управлінський облік, управління фінансами;центри фінансової відповідальності;бізнес -  планування , обґрунтування інвестиційних проектів;демонстрація досвіду реформування та реструктуризації на конкретному прикладі.Було розроблено та впроваджено систему матеріального стимулювання для всіх робітників підприємства. Слід зауважити, що вона виявилася досить зрозумілою та ефективною. Ця система передбачала залежність отримуваної премії від обсягів реалізації та виробництва, а також частково від економії затрат.Продовжився процес супроводження робочих груп, створених для реалізації плану реформування та реструктуризації.Розпочався процес формування відділу маркетингу на підприємстві. Була проведена невелика та недорога пробна рекламна кампанія, яка принесла непогані результати. У рамках просування продукції на ринок було створено московське представництво на базі фірми „РОЕЛ – Консалтінг”.Розпочався процес розробки та установки комплексної системи фінансового планування, який в основному закінчився у 1 кварталі 1998 року.На підприємстві була установлена методика бізнес – планування та обґрунтування інвестиційних проектів. У рамках перших робіт з даною методикою було розроблено бізнес – план підняття та розвитку виробництва товарного яйця на базі Глібовськоїп птахофабрики, яка залишилася виною комбінату досить значну суму коштів та на даний момент є банкрутом. Мета даного інвестиційного проекту – повернення коштів комбінату за рахунок відтворення роботи птахофабрики, яка буде споживати продукцію комбінату та приносити дивіденди.Була проведена робота по залученню кредитів на комбінат на оборотні кошти на достатньо велику суму та під вигідні за ринковими умовами проценти. 

 

На момент здачі матеріалу у 1 кварталі 1998 року на підприємстві повним ходом проводяться наступні роботи:

 

< >Розпочався активний процес поетапного переходу до ЦФВ. На даний момент реалізується перший етап даного переходу – створення центрів фінансового обліку та перехід підрозділів на бюджети у рамках загального бюджету підприємства. Крім того, розпочалася активна робота саме з майбутніми ЦФВ у напрямку формування кваліфікованої управлінської команди. Також підрозділам було надане одне з прав ЦФВ – право самостійної реалізації продукції комбінату з отриманням частки прибутку від реалізації, при цьому досить чітко визначають економічні та комерційні параметри, які в обов’язковому порядку повинні виконуватися. Таким чином, на підприємстві шляхом розвитку внутрішнього підприємництва постійно формуються ефективні господарі на місцях.Впроваджується створена на підприємстві система фінансового планування. Зараз у підприємства є фінансовий план діяльності до кінця року, узгоджений за всіма параметрами.Створюється розгалужена служба маркетингу та базі основних  виробничих підрозділів з підпорядкуванням центральному відділу маркетингу.Відбувається подальша зміна організаційної структури: впроваджується система координаторів продаж, модернізується відділ постачання, посилюється планово – економічний відділ  та відділ управління змінами, формується фінансовий відділ тощо.Розроблена та впроваджена ефективна фінансова податкова схема, яка дозволяє економити у рамках діючого законодавства близько 5 – 7% коштів від обороту компанії, що підвищує конкурентоспроможність підприємства.Продовжується процес формування  фінансово – промислової групи. У рамках цього багаторівневого процесу вдалося після великої роботи керівництва підприємства та консультантів запевнити адміністрацію Московської області не виставляти крупний пакет акцій підприємства, що знаходиться у державній власності, на аукціон, а розподілити його за квотами серед сільськогосподарських виробників, які таким чином можуть сформувати фінансово – промисловий холдінг на чолі з ВАТ „Істра – хлібопродукт” . Це й найближчому майбутньому дасть значний економічний ефект для підприємства. Крім того, успішно проводиться серія переговорів з крупними російськими банками та інвесторами про залучення інвестицій на підприємство.Проходить розробка бізнес – плану розвитку на переобладнання підприємства.Поставлена задача автоматизації управлінської діяльності.У порівняння з липнем 1997 року (момент початку програми реструктуризації та реформування) оборот підприємства на кінець року у натуральних величинах виріс по муці у 2,8 рази, а по комбікормах – у 1,7 рази. Правда, у січні – лютому 1998 року на підприємстві виник спад обсягів реалізації, в основному обумовлений ситуацією на ринку. Тим самим ситуація на кінець 1 кварталу стабілізувалася та навіть покращилася у порівнянні з кінцем 1997 року (по комбікормах).У зв’язку з залученням клієнтів, які працюють на давальницькій схемі, маржинальна рентабельність підприємства збільшилася з 21% у липні 1997 року до 28% у грудні 1997 року.Загальний обсяг додаткового маржинального прибутку за період з серпня (моменту початку реалізації програми реформування та реструктуризації) по грудень 1997 року включно склав більше 6,5 млн. деномінований рублів.Заробітна плата працівників підприємства виросла у порівнянні з липнем 1997 року близько на 60 – 80%.Повна комп’ютеризація виробництва  підприємства.Повна комп’ютеризація управління  підприємства.Розукрупнення підприємства шляхом переходу на ЦФВ.Продовження навчання колективу.Подальша модернізація фінансових та комерційних служб.Розробка бізнес – плану модернізації виробництва тощо.Випуск продукції у 1997 році ( т ).

 

 

місяць

мука

комбікорм

січень

3684

5711

лютий

3553

6259

березень

3998

4418

квітень

3171

3888

травень

3819

3782

червень

3440

4309

липень

2802

4470

серпень

5732

4783

вересень

5612

5574

жовтень

6391

6337

листопад

6886

7113

грудень

7753

7547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. контрольні завдання

 

ВАРІАНТ 1

 

Завдання 1.

 

Дайте відповідь на питання:

 

Економічна сутність санації підприємств

 

Завдання 2.

 

Тестові завдання:

 

< >Чи вірно, що основна мета антикризового управління полягає в розробці та реалізацій заходів, які спрямовані та швидке поновлення платоспроможності та відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, що забезпечує його вихід з кризового стану 

 

< >ТакНі 

 

< >До причин банкрутства можна віднести: 

 

< >Порушення фінансової стійкостіНезбалансованість обсягів грошових потоківНеплатоспроможність підприємстваВсе вищеперерахованеНе має правильної відповідіВідповідно до законодавства щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства: 

 

< >Розпорядження майном боржникаМирова угодаСанаціяЛіквідація банкрутаВсе вищеперерахованеНе має правильної відповідіПроведення оцінки майна є обов’язковим у випадках: 

 

< >Створення підприємств на базі державного майнаПереоцінки основних засобів для цілей бухгалтерського облікуПередачі майна під заставуОподаткування майна та визначення розміру державного митаВсе вищеперерахованеНе має правильної відповідіСтабілізаційна позика надається: 

 

< >Будь – яким суб’єктом господарюванняНаціональним банкомНе має правильної відповіді

Компанія А

Компанія Б

Компанія А

Компанія Б

залежність

 

 

ВАРІАНТ 2

 

Завдання 1.

 

Дайте відповідь на питання:

 

Зовнішні фінансові джерела фінансового оздоровлення підприємств

 

Завдання 2.

 

Тестові завдання:

 

< >Чи правильне твердження, що досудова санація – це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, яка здійснюється  відповідно до законодавства до початку порушення у справі про банкрутство 

 

< >ТакНіУ законодавчій та фінансовій практиці виділяють такі види банкрутства: 

 

< >Фінансове та правовеРеальне, технічне, умисне та фіктивнеНереальне, добровільне, примусове та доцільнеНе має правильної відповідіКеруючий санацією боржника зобов’язаний подати комітету кредиторів для схвалення  план санації боржника: 

 

< >Протягом місяця з дня винесення ухвали про санаціюПротягом року з дня винесення ухвали про санаціюПротягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санаціюНе має правильної відповідіЧи вірне твердження, що принцип корисності означає здатність об’єкта задовольнити потреби власника у даному місці та протягом певного періоду часу: 

 

< >ТакНіРішення про ліквідацію комерційного банку може бути прийняте: 

 

< >ВласникамиГосподарським судомНаціональним банкомВсе вищеперерахованеНе має правильної відповіді

Компанія  А

Компанія Б

Компанія А

 

ВАРІАНТ 3

 

Завдання 1.

 

Дайте відповідь на питання:

 

Сутність та форми реструктуризації підприємств

 

Завдання 2.

 

Тестові завдання:

 

< >Чи правильне твердження, що банкрутство підприємств – це визнана судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність тат задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури 

 

< >ТакНі2. До кількісних методів прогнозування банкрутства відносять:

 

 

< >Z – рахунок Альтмана Модель R – рахункуЦіна підприємстваА – рахунок Аргентіа), б), с)не має правильної відповіді3.Розпорядником майна може бути фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка має:

 

 

< >Вищу юридичну чи економічну освітуВищу технічну чи економічну освітуНе має правильної відповіді 

 

  4.Ринкова вартість це:

 

< >Являє собою цінність, яку конкретна власність має для конкретного користувача при конкретному варіанті використанняЦе вартість об’єкта для конкретного інвестора при певних цілях інвестування Розрахункова величина, яка дорівнює грошовій сумі, за яку передбачається перехід майна з рук в руки у результаті комерційної угоди між добровільним покупцем та добровільним продавцем на дату оцінки після адекватного маркетингуВсе вищеперераховане Не має правильної відповіді 

 

5.Реорганізація комерційних банків може проводитися у формах:

 

< >КонсолідаціїВиокремленняВсе вищеперерахованеНе має правильної відповіді 

 

 

Компанія А

Компанія Б

Компанія С

 

 

VIII. Перелік ПИТАНЬ ДЛЯ підсумкового контролю знань студентів 

 

< >Сутність фінансової кризи на підприємствіВиди криз на підприємствіФактори, що обумовлюють різні види криз на підприємствіСутність банкрутства підприємствДіагностика (прогнозування) банкрутства підприємствКількісні методи прогнозування  банкрутства підприємствЯкісні методи прогнозування  банкрутства підприємствЕтапи фінансової стабілізації підприємствВнутрішні джерела фінансової стабілізації підприємствЕкономічна сутність санації підприємствПорядок проведення санації підприємствОрганізація фінансової санації підприємстваРозробка плану санаціїСутність санаційного аудитуМенеджмент санаціїЗовнішні фінансові джерела фінансового оздоровлення підприємствАкціонерний (пайовий) капітал та його роль у фінансовому оздоровленні підприємствФінансове оздоровлення підприємств за рахунок кредиторівУчасть персоналу у фінансовому оздоровленні підприємстваПоняття санації балансуСутність та форми реструктуризації підприємствФінансовий механізм реструктуризації підприємствРеорганізація, спрямована на укрупнення підприємствВиди злиттів та поглинань підприємствОсновні мотиви злиття та поглинання підприємства Аналіз ефективності злиття та поглинання підприємствНаслідки злиття та поглинань підприємствМеханізм захисту компаній від поглинаньРеорганізація, спрямована на розукрупнення підприємствПеретворення як окремий випадок реорганізації підприємствПередавальний та розподільний балансиНеобхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємствПорядок оголошення підприємства банкрутомПоняття ліквідаційних процедурПрийняття рішення про санацію боржника під час провадження справи про банкрутствоКеруючий санацією, його функції та повноваженняСутність мирової угодиПодаткові аспекти банкрутства та ліквідації підприємствВітчизняна практика антикризового управлінняЗарубіжний досвід антикризового управління   Оцінка вартості майна підприємств: принципи та методиВитратний метод оцінки вартості майна підприємствДоходний метод оцінки вартості майна підприємствВикористання методу аналогів продажу в оцінці вартості майна підприємствОсобливості банкрутства та санації комерційних банківОсобливості банкрутства місто утворюючих підприємствОсобливості банкрутства особливо небезпечних підприємствОсобливості банкрутства сільськогосподарських підприємствОсобливості банкрутства страховиківОсобливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперівБанкрутство суб’єкта підприємницької діяльності – громадянинаОсобливості банкрутства селянського (фермерського) господарстваОсобливості банкрутства відсутнього боржника   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Перелік рекомендованих тем для написання підсумкових робіт

 

< >Сучасні проблеми управління кризовими підприємствамиЗарубіжний досвід антикризового управлінняФінансове забезпечення санації на підприємствіСтратегія реструктуризації кризового підприємстваОперативне управління активами як інструмент антикризового управлінняФінансова санація вітчизняних підприємств: сучасний стан та перспективи Антикризове управління: сутність та економічне призначенняСтратегічне управління підприємством в кризових умовахПрогнозування банкрутства підприємств: основні методики та проблеми Форми антикризового управління Економіко – правові аспекти банкрутства та санації підприємствОсобливості банкрутства та санації комерційних банківУмови та передумови банкрутства підприємств різних організаційно – правових форм власностіМісце та роль організаційної культури в антикризовому управлінні підприємством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Рекомендована література

 

< >Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Голос України. – 1999. – 30 липняЗакон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 рокуНаказ Міністерства економіки України „Про методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дії з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства”  - № 10 від 17.01.2001Андреев С.В. Несостоятельность (банкротство) предприятий. Проблемы и пути реформирования экономического кадрового потенциала: Учеб. пособ. – М.: РУЦ, 1996Антикризисный менеджмент / Под редакцией проф. Грязновой А. Г. – М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 1999Антикризисное управление /под.ред. Короткова Э.М. - М.: ИНФРА-М, 2000Антикризисное управление: принятие решений на краю пропасти. Журнал "Проблемы теории и практики управления", 1999, №4Антикризисное управление от банкротства к финансовому оздоровлению / Под ред. Г. П. Иванова. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995Антикризисное управление: Учеб. пособие для технических вузов / В. Г. Крыжановский, В. И. Лапенков, В. И. Лютер и др.; под ред. Э. С. Минаева и В. П. Панагушина. – М.: "Издательство ПРИОР", 1998Балабанов И.Т., Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1994Бандурин А. В., Орехов С. А., Медведев С. Ю. Отдельные проблемы антикризисного управления предприятиями. – М.: Диалог-МГУ, 2000. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента - К.: Ника-Центр, 1999Бляхман Л. С. Основы функционального и антикризисного менеджмента. Учебное пособие. – М.: Изд-во Михайлова В.А. – 2000Бобрышев А.Д., Кузенков А.Л. и др. Пособие по разработке планов внешнего управления несостоятельными предприятиями. - М.: Гильдия специалистов по антикризисному управлению. Центр делового консультирования, 1999.Боумен К. Основы стратегического менеджмента, М.: ЮНИТИ, 1997Браверман А., Саулин А. Интегральная оценка результативности предприятий. // Вопросы экономики, 1998, №6.Васильева Н.Э., Козлова Л.И., Гуцаленко Г.В. Несостоятельность (банкротство) предприятия по сути его финансового оздоровления. - М.: АО “Бизнес- школа Интел-Синтез”,1996.Дж.К.Ван Хорн Основы управления финансами - М.: "Финансы и статистика" ,1997Градов А. П., Кузин Б. И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – М.: Специальная литература. – 1996Грейсон Дж.К. мл., О’Дейл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. М.: 1981.Кирсанов К. А. и др. Антикризисное управление. Учебное пособие. – М.: МАЭП, 1999Кирсанов К.А. и др. Инвестиции и антикризистное управление. Учебное пособие. – М.: МАЭП. – 2000Ковалев А.П. Диагностика банкротства. – М.: Финстатинформ, 1995Корпоративное управление: Владельцы, директора и наемные работники, акционерные общества / Под ред. Марека Хесселя. М.: Джон Уайли энд Санз, 1996Крыжановский В.Г. Реструктуризация предприятия. Конспект лекций. - М.: Приор, 1998.Круглов М. И. Стратегическое управление компанией. Учебник для ВУЗов. – М.: РДЛ, 1998Николаев А. Управление предприятием в кризисной ситуации (опыт работы). В журнале "Проблемы теории и практики управления" №6, 1997 г.Степанов В. В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. – М.: Статут. – 1999Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой, под. ред. Градова А.П. – С-Пб.: Специальная литература, 1996Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Г. З. Базаров, С. Г. Беляев, Л. П. Белых и др.; Под ред. С. Г. Беляева и В. И. Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000Тітов М.І. Банкрутство: матеріально – правові та процесуальні аспекти. – Харків: Консул, 1997Уткин Э.А. Антикризисное управление, М. Экмос, 1997Фінанси підприємств / за ред. А.М. Поддєрьогіна. – Київ: КНЕУ, 1999Шеремет А. Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1996 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1.

Загальні положення ..........................................................................

1

 

 

2.

Програма дисципліни........................................................................

2

 

 

3.

Зміст лекційного матеріалу...............................................................

8

 

 

4.

Плани семінарських та практичних занять.....................................

11

 

 

5.

Практичні завдання та ділові ситуації.............................................

15

 

 

6.

Завдання для індивідуальної роботи студентів..............................

32

 

 

7.

Контрольні завдання..........................................................................

42

 

 

8.

Перелік питань для підсумкового контролю знань студентів.......

47

 

 

9.

Перелік рекомендованих тем  для написання підсумкових робіт.....................................................................................................

49

 

 

10.

Рекомендована література.................................................................

50