Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління інноваціями

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Текст роботи повинен бути оформленим через  1,5 інтервали  на аркуші  формату А4. Шрифт Times New  Roman, 14 пт.

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим –  30 мм, правим –  10 мм,  верхнім –  25 мм, нижнім –  25 мм. 

Рисунки, таблиці розташовують після першого посилання на них у тексті. На рисунки та таблиці у тексті посилаються скороченням слів та нумеруються – табл.1, рис. 2.

Таблиці і рисунки курсової роботи, повинні мати назву. Підпис назви рисунку починається з скороченого слова «рис.» та порядкового номера: Рис.1. Організаційна структура підприємства. Підпис рисунка розміщується внизу під рисунком.

Кожна таблиця повинна мати назву, котру розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» розміщують справа від тексту з її порядковим номером.

Слово „Таблиця„  зазначають один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами друкують слова „Продовженнятабл.” і вказують номер таблиці, наприклад: „Продовження табл. 1.2”.

Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правового поля сторінки. Нумерують лише ті формули, на які є посилання в подальшому тексті. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають  бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом „де”.

Формули, що подаються одна за одною і нерозділені текстом, відокремлюють комою.

Нумерацію сторінок виконують  наскрізно, номер сторінки проставляють у верхньому правому куті.

Титульний аркуш не нумерують.

Робота цілком виконується українською мовою.

 

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ,

ІННОВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ ПІДПРИЄМСТВА.

ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 

Крок 1. Характеристика підприємства

Оберіть українську компанію та стисло надайте основну інформацію про неї: вид діяльності, продукція, ринки, інноваційні процеси (1-2 сторінки формату А4).

Крок 2. Класифікація інновацій

Оберіть інновацію, яка впроваджується на підприємстві, та за наведеними класифікаційними ознаками сформуйте класифікатор цієї інновації, пояснюючи свій вибір:

  1. за ступенем радикальності Базисні інновації — це інновації, які виникають на базі крупних винаходів, які закладають основу новим, раніше невідомим продуктам чи процесам, основаним на нових наукових принципах. Системні інновації представляють собою нові функції, які виникають шляхом поєднання складових частин радикальних інновацій. Поліпшуючі — реалізують дрібні і середні винаходи, які вдосконалюють технологію виготовлення і/чи технічні характеристики уже відомих товарів.;
  2. за причиною виникнення стратегічні (упереджуючі) і реактивні (це такі інновації, які фірма впроваджує слідом за конкурентом як реакція на новий продукт, що появився на ринку).
  3. за роллю в процесі виробництва(основні і які доповнюють основні).;
  4. за характером зв’язку з науковим знанням Зростаючі інновації створюються на основі нових знань, спадаючі інновації мають в своїй основі наявну базу знань і їх комерціалізацію.
  5. за предметом використання Основні продуктові інновації створюють нові ринки і лежать в основі нових галузей; продуктові інновації, які доповнюють основні, розширяють ринок у відповідних областях. Інновація-процес (технологічні інновації) виникають при використанні поліпшуючих, більш вдосконалених способів виготовлення продукції. Основні технологічні інновації складають базис крупних технологічних систем, а технологічні інновації, які доповнюють основні, розвивають наявні базисні технології. Інновація-сервіс — інновація, яка зв’язана з обслуговуванням процесів використання продукту за межами підприємства (наприклад, програмне забезпечення комп’ютерів).;
  6. за областю (сферою) використання(науково-технічні, промислові, організаційно-управлінські, інформаційні, економічні, соціально-культурні і т.д.).
  7. за характером впливу на ринково-технологічні можливості Архітектурні інновації приводять до старіння існуючих технологій, продуктів, ринків. Нішестворюючіінновації зберігають продуктово-технологічні можливості, але порушують існуючі ринково-споживчі зв’язки. Вони створюють нові ринкові ніші для існуючих технологій і продуктів.
  8. за рівнем розробки і масштабом поширення (глобальні, державні, регіональні, галузеві, корпоративні, фірмові).

 

Крок 3. Визначення рівня інноваційної культури компанії

Для визначення рівня інноваційної культури методом експертних оцінок оберіть 5 спеціалістів цієї компанії (чи тих, хто має значний досвід співпраці з цією компанією).

Проведіть оцінювання, враховуючи те, що бали мають таке значення:

5 - стан даної складової відмінний і прийнятний;

4 — стан даної складової є досить добрим;

3 — стан даної складової ненадійний — загрози поки що немає, але потрібне спостереження за її динамікою;

2 — стан даної складової викликає занепокоєння, він негативно впливає на формування інноваційної культури та відповідно на інноваційний потенціал. Цей стан класифікується як загроза організацій;

1 — стан даної складової без сумнівів загрозливий і повинен розглядатися як небезпечна загроза.

В таблицю 1 внесіть одержані результати опитування.

 

Таблиця 1

Оцінювання експертами інноваційної культури компанії

Складові  блоку

„ інноваційна культура ”

Оцінки експертів (за 5-ти бальною шкалою)

1

2

3

4

5

1. Комунікаційна система

 

 

 

 

 

2. Традиції, досвід, віра в нові  можливості

 

 

 

 

 

3. Трудова етика, мотивація

 

 

 

 

 

Експертні оцінки вагомості кожної складової

 

 

 

 

 

1. Комунікаційна система

 

 

 

 

 

2. Традиції, досвід, віра в нові  можливості

 

 

 

 

 

3. Трудова етика, мотивація

 

 

 

 

 

 

 

Визначте рівень інноваційної культури методом експертних оцінок, розрахувавши зважені оцінки експертів та просумувавши їх. Середньозважені значення оцінок експертів(http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/pro/m_docs/274/up160219093152a93f0/doc.files/image002.gif) по кожному показнику розраховуються з використанням формул математичної статистики:

http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/pro/m_docs/274/up160219093152a93f0/doc.files/image004.gif

де xij – бал, виставлений j-м експертом за і-м показником;

Bij – коефіцієнт вагомості, виставлений j-м експертом за і-м показником;

n – кількість експертів.

Розрахуйте інтегровану оцінку інноваційної культури як суму середніх зважених оцінок експертів по кожному показнику цього блоку.

Оцініть надійність і узгодженість думок експертів за допомогою коефіцієнтів варіації, які розраховуються для кожного показника блоку за формулою:

http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/pro/m_docs/274/up160219093152a93f0/doc.files/image006.gif

 

Розрахунок дисперсії індивідуальних бальних оцінок здійснюється за формулою:

http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/pro/m_docs/274/up160219093152a93f0/doc.files/image008.gif

 

При цьому якщо значення показника коефіцієнту варіації менше 0,333, то думки експертів узгоджені; якщо ж значення показника коефіцієнту варіації більше 0,333, то думки експертів неузгоджені і необхідно проводити повторне оцінювання інноваційного потенціалу після зустрічі експертів та обговорення ними дискусійних питань.

Виходячи з одержаних результатів, визначте, чи знаходиться ймовірність помилки експертів в межах допустимого. Обґрунтуйте відповідь.

Запропонуйте  чотири заходи щодо покращення складової, яка отримала найменшу оцінку експертів, враховуючи її вагомість.

Крок 4. Оцінка інноваційного клімату компанії

Оберіть 5 спеціалістів компанії та за 5-бальною шкалою проведіть експертне оцінювання інноваційного клімату в компанії.

Бали мають таке значення:

5 - стан даного компонента, параметра зовнішнього середовища настільки відмінний і прийнятний, що дозволяє цілком використовувати наявний інноваційний потенціал;

4 — стан даного компонента є досить добрим, що створює певні можливості для реалізації інноваційного потенціалу;

3 — стан даного компонента, параметра ненадійний — загрози поки що немає, але потрібне спостереження за його динамікою;

2 — стан даного компонета, параметра викликає занепокоєння, він негативно впливає на інноваційний потенціал. Цей стан класифікується як загроза організацій;

1 — стан даного компонента, параметра без сумнівів загрозливе, він повинно розглядатися як небезпечна загроза.

Внесіть дані в таблицю 2.

 

Таблиця 2

Оцінка експертами інноваційного клімату компанії

 

N

ОЦІНЮВАНІ КОМПОНЕНТИ

Експерти

 

1

2

3

4

5

1. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО МАКРОКЛІМАТУ

(СТЕП-АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ СФЕР)

1.1.

 

Соціальна, природно-географічна та  комунікаційна сфера (соціальна напруженість, транспорт, зв”язок)

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

Технологічна и науково-технічна сфера (ринок технологій и науково-технічної інформації)

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

Економічна і фінансова сфера (податки, пільги, інвестиційний клімат на державному рівні)

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

Політична і правова сфера (державні і регіональні планы та програми, законодавча база)

 

 

 

 

 

 

2. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО МІКРОКЛІМАТУ

2.1.

Зона господарювання, сегмент рынку, рівень конкуренції, відносини з споживачами і партнерами

 

 

 

 

 

2.2.

Зона капіталовкладень - інвестицій

 

 

 

 

 

 

2.3.

Зона нових технологій і науково-технічних

Інформаційних ресурсів

 

 

 

 

 

2.4.

Зона сировинних, паливних, енергетичних та матеріально-технічних ресурсів

 

 

 

 

 

 

2.5.

Зона трудових ресурсів - ринок праці спеціалістів, менеджерів, робітників

 

 

 

 

 

2.6.

Групи стратегічного впливу (на рівні галузі, регіона, міста, района)

 

 

 

 

 

 

Визначте середні бальні оцінки експертів та внесіть їх в таблицю 3, в результаті чого визначте підсумкову оцінку стану інноваційного клімату компанії.

Таблиця 3

Оцінювання експертами інноваційного клімату компанії

 

N

ОЦІНЮВАНІ КОМПОНЕНТИ

Рівень стану компонентів

 

 

 

Загрози

 

Можливості

 

1. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО МАКРОКЛІМАТУ

(СТЕП-АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ СФЕР)

 

1.1.

 

Соціальна, природно-географічна та  комунікаційна сфера (соціальна напруженість, транспорт, зв”язок)

 

 

 

 

 

1.2.

 

Технологічна и науково-технічна сфера (ринок технологій и науково-технічної інформації)

 

 

 

 

 

1.3.

 

Економічна і фінансова сфера (податки, пільги, інвестиційний клімат на державному рівні)

 

 

 

 

 

1.4.

 

Політична і правова сфера (державні і регіональні планы та програми, законодавча база)

 

 

 

 

 

Підсумкова оцінка стану інноваційного макроклімату

 

 

 

 

 

2. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО МІКРОКЛІМАТУ

 

2.1.

Зона господарювання, сегмент рынку, рівень конкуренції, відносини з споживачами і партнерами

 

 

 

 

2.2.

Зона капіталовкладень - інвестицій

 

 

 

 

 

2.3.

Зона нових технологій і науково-технічних

Інформаційних ресурсів

 

 

 

 

2.4.

Зона сировинних, паливних, енергетичних та матеріально-технічних ресурсів

 

 

 

 

 

2.5.

Зона трудових ресурсів - ринок праці спеціалістів, менеджерів, робітників

 

 

 

 

2.6.

Групи стратегічного впливу (на рівні галузі, регіона, міста, района)

 

 

 

 

Підсумкова оцінка стану інноваційного мікроклімату

 

 

 

 

Всього по інноваційному клімату

 

 

 

1.

Оцінка макроклімату

 

 

 

 

2.

Оцінка мікроклімату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова оцінка стану інноваційного клімату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При цьому віднесення оцінок експертів до загроз чи можливостей здійснюється за такими принципами:

1-2 бали – стан оцінюваного компоненту загрозливий для компанії та її інноваційного потенціалу;

3 бали – стан оцінюваного компоненту прийнятний, але ненадійний;

4-5 бали – стан оцінюваного компоненту досить добрий або відмінний і несе в собі можливості розвитку інноваційної діяльності компанії. 

Підсумкові оцінки макроклімату та мікроклімату, а також підсумкова оцінка стану інноваційного клімату розраховуються як середні арифметичні оцінок за всіма показниками.

 

Крок 5. Оцінка інноваційної активності компанії

Проведіть експертне оцінювання параметрів інноваційної активності компанії за 5-бальною шкалою, згідно до якої:

5 - стан даного параметра відмінний і прийнятний, що дозволяє підвищити інноваційну активність підприємства;

4 — стан даного параметра є досить добрим;

3 — стан даного параметра ненадійний — загрози поки що немає, але потрібне спостереження за його динамікою;

2 — стан даного параметра викликає занепокоєння, він негативно впливає на інноваційну активність підприємства. Цей стан класифікується як загроза організацій;

1 — стан даного параметра без сумнівів загрозливий, він повинен розглядатися як небезпечна загроза.

Внесіть бальні оцінки експертів в таблицю 4,

 

Таблиця 4

Експертне оцінювання інноваційної активності компанії

 

N

 

ОЦІНЮВАНІ ПАРАМЕТРИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Оцінки експертів

 

 

1

2

3

4

5

А1

якість інноваційної стратегії та інноваційної цілі

 

 

 

 

 

А2

рівень мобілізації інноваційного потенціалу

 

 

 

 

 

А3

рівень залучених капіталовкладень — інвестицій

 

 

 

 

 

А4

методи, культура, орієнтири, що використовуються при проведе­нні змін

 

 

 

 

 

А5

відповідність реакції фірми характеру конкурентної стра­тегічної ситуації

 

 

 

 

 

А6

швидкість (темп) проведення стратегічних інновацій­них змін

 

 

 

 

 

А7

обґрунтованість реалізованого рівня інноваційної ак­тивності

 

 

 

 

 

 

Після розрахунку середніх значень оцінок експертів як середньо арифметичних за кожним параметром, внесіть їх в таблицю 5, зважаючи на принципи розподілу їх на загрозливий (показники з оцінками 1-2 бали), нормальний (3 бали) та сприятливий (4-5 балів) стани.

Таблиця 5

Оцінка інноваційної активності компанії

 

N

 

ОЦІНЮВАНІ ПАРАМЕТРИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Рівень стану  параметрів

 

 

Загр

Норм

Сприятл

А1

якість інноваційної стратегії та інноваційної цілі

 

 

 

А2

рівень мобілізації інноваційного потенціалу

 

 

 

А3

рівень залучених капіталовкладень — інвестицій

 

 

 

А4

методи, культура, орієнтири, що використовуються при проведе­нні змін

 

 

 

А5

відповідність реакції фірми характеру конкурентної стра­тегічної ситуації

 

 

 

А6

швидкість (темп) проведення стратегічних інновацій­них змін

 

 

 

А7

обґрунтованість реалізованого рівня інноваційної ак­тивності

 

 

 

Підсумкова оцінка інноваційної активності*

 

 

 

 

*Визначається як середнє арифметичне всіх семи параметрів інноваційної активності і відповідно до одержаного значення вноситься в стовпчик загрозливого, нормального чи сприятливого стану

 

Крок 6. Визначення інноваційної позиції та інноваційної сили

Використовуючи оцінки експертів, визначте інноваційну позицію та інноваційну силу компанії за відповідними формулами.

Інноваційна позиція (Поз) визначається за допомогою показників рівня інноваційного потенціалу (Пот,) та інноваційного клімату (Кл):

Поз = 0,5 ( Пот + Кл)

В якості значення показника рівня  інноваційного потенціалу в даній роботі слід використовувати визначений на третьому кроці інтегральний показник інноваційної культури.

Інноваційну силу (Сін) визначають шляхом множення інноваційної позиції (Поз) на коефіцієнт інноваційної активності (Кіа):

Сін = Поз (Кіа)

 

Крок 7. Висновки.  

Висновки займають одну окрему сторінку роботи. Підсумовують все зроблене в процесі написання контрольної роботи; наводять отримані конкретні результати, їх тлумачення й показники, що одержані в результаті проведення розрахунків.

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ