Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

факультет міжнародної економіки та менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

                               Проректор з науково-

педагогічної роботи___________А.М.Колот

 

«___»_______________2016 р.

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали

до вивчення науки «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»

освітній ступінь магістр

спеціалізація «міжнародна економіка»

магістерська програма «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ___________А.М. Поручник

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

Київ 2016

 

 

Укладачі:

Антонюк Лариса Леонтіївна ‑  доктор економічних наук, професор

Швиданенко Олег Анатолійович – доктор економічних наук, професор

 

 

1. ВСТУП

Глобалізація світової економіки загострює конкуренцію, що здійснюється на міждержавному ‑ конкуренція держав; міжрегіональному ‑ конкуренція регіонів та мікроекономічному рівнях зумовлюючи нестійкість конкурентних переваг суб'єктів міжнародних економічних відносин. Це вимагає постійного вдосконалення, гнучкого пристосування до змін світової кон'юнктури та турбулентного конкурентного середовища. Для досягнення та утримання високого конкурентного статусу підприємств має значення характер конкурентних переваг, які вони розвивають. Стратегічними факторами успіху суб’єктів міжнародних економічних відносин в економічному змаганні за лідерство на світових ринках стають науково-технологічний потенціал, інноваційна корпоративна культура, сучасна інформаційно-комунікаційна інфраструктура, що дозволяють створити ключові компетенції та ефективні конкурентоспроможні ділові моделі. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств та компаній, пов'язана передусім із їх сильними позиціями на світовому ринку та стратегічними конкурентними перевагами.

Мета дисципліни є: формування розуміння суб’єктів МЕВ студентами факторів та механізмів досягнення високих конкурентних позицій на світовому ринку.

Завдання полягають у: виявленні системної сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів та національних економік в умовах економічної глобалізації; визначені показників та факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій); досліджені та селекції різних типів міжнародних стратегій конкурентної поведінки та оцінюванні їх ефективності; аналізі галузевих, регіональних та секторальних імператив формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин; визначені диспозиції суб’єктів глобальної конкуренції; розробці та імплементації конкурентних стратегій українських підприємств для виходу на зарубіжні ринки.

Предмет дисципліни: конкурентні відносини суб’єктів міжнародного бізнесу та механізми їх реалізації.

Компетенції, що формуються дисципліною спрямовані на формування у студентів наступних професійних компетенцій: аналіз кон’юнктури міжнародних ринків, її моніторинг та прогнозування; аналіз факторів та показників конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу; аналіз тенденцій глобалізації економічного розвитку; виявлення та оцінка проблем розвитку міжнародного бізнесу; стратегічний аналіз умов розвитку міжнародної економічної діяльності; формування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства (організації), галузі, регіону;  розроблення стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів; генерування інноваційних стратегічних рішень у міжнародно-економічній сфері; організація процесів управління розвитком підприємства (організації) міжнародного профілю; організація взаємодії підприємства (організації) з зовнішнім середовищем; організація процесів управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; організація міжнародного науково-технічного співробітництва; організація системи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу.

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

Згідно з навчальним планом, бюджет навчального часу на вивчення дисципліни становить 120 години. Форма підсумкового контролю – іспит.

Тематичний план навчальної дисципліни наведено у таблиці 1.

 

Таблиця 1
Тематичний план вивчення дисципліни
Назва теми
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції
С(П,Л)
ІКР
СРС
Контактні години
ІКР
СРС

Тема 1: Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність

2
-
3
2
2
2
2

Тема 2: Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств

1
2
2
2
2
1
2

Тема 3: Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства

2
2
2
2
2
3
4

Тема 4: Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

3
2
2
2
4
2
4

Тема 5: Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств.

3
1
2
2
2
2
4

Тема 6: Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

2
1
2
2
2
2
4

Тема 7: Галузеві та секторальні імперативи формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин.

2
-
2
2
1
2
2

Тема 8: Регіональні та локальні виміри міжнародної конкурентоспроможності.

2
-
2
2
2
2
4

Тема 9: Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств

2
1
2
2
1
2
2

Тема 10: Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн

3
1
2
2
2
2
2

Тема 11: Сучасні конкурентні політики та їх ефективність

1
-
2
2
2
2
2

Тема 12: Глобальна конкурентоспроможність

1
-
1
2
2
2
2
Виконання вибіркового завдання
-
-
-
15
-
-
15
Модульний контроль
-
2
-
-
2
-
-
Підготовка до іспиту
-
-
-
17
-
-
17
УСЬОГО:
24
12
24
56
26
24
66
 

 

 

2.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Тема 1. Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність

 

Новітні концепції конкуренції та конкурентоспроможності. Класична теорія досконалої конкуренції. Неокласична теорія ринку. Теорії недосконалої конкуренції. Теорії монополістичної конкуренції Теорії ефективної конкуренції. Теорії меркантилістів та класична політекономія. Основні функції конкуренції. Класифікація видів конкуренції. Неокласичний напрямок в дослідженні конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин. Еволюційна теорія. Теорія конкурентних переваг М.Портера. Теорії глобального випередження конкурентів. Міжнародна конкурентоспроможність країн. Конкурентоспроможність підприємств. Конкурентоспроможність експорту та товарів. Взаємозв’язок конкурентоспроможності підприємства, галузі, регіону, країни. Підприємство як основний суб’єкт конкурентних відносин. Методи наукових досліджень.

 

Тема 2. Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств

 

Новітні методики оцінювання рівня якості товарів. Показники рівня якості товарів для споживачів. Виробничі фактори конкурентних переваг продукції на  світовому ринку. Ринкові фактори міжнародної конкурентоспроможності товару. Сервісні фактори та фактори збуту. Принципи оцінки конкурентоспроможності товарів. Система оцінювання конкурентоспроможності товару. Особливості оцінки міжнародної конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Якість продукції в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю. Основні напрямки підвищення якості та конкурентоспроможності товару на світовому ринку.

 

Тема 3. Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства

 

Міжнародне конкурентне середовище і методики оцінки стану і динаміки його розвитку. Сутність і рівні міжнародного конкурентного середовища. Міжнародний ринок: сутність, класифікація, межі. Технологія виходу підприємства на міжнародний ринок. Моніторинг міжнародного конкурентного середовища. Ключові групи чинників формування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Ієрархія чинників, що визначають конкурентоспроможність підприємства. Конкурентні переваги підприємства. Ринкові фактори успіху. Ключові компетенції підприємства та їх класифікація.

 

 

 

Тема 4. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства

 

Основні принципи визначення рівня конкурентоспроможності підприємства (організації) на світових ринках. Сутність, етапи та методи комплексної діагностики стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Оцінка фінансової конкурентоспроможності фірми. Оцінка маркетингово-збутової діяльності компанії. Оцінка виробничої ефективності. Оцінка рівня науково-інноваційної діяльності підприємства. Оцінка інтелектуального рівня та конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства. Новітні дослідження в діагностиці міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

 

Тема 5. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств

 

Стратегія конкурентоспроможності як складова загальної стратегії розвитку компанії. Основні етапи формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства на світовому рівні. Реалізація конкурентної стратегії підприємств. Типізація міжнародних стратегій. Стратегії створення конкурентних переваг за М.Портером. Стратегічна архітектура за Г.Хамелом та К.Прахаладом. Концепція співконкуренції А.Браденбургера та Б.Найлбафа. Взаємозв’язок конкуренції та співробітництва як основа високо конкурентного статусу.

 

Тема 6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

 

Новітні моделі та методи управління міжнародною конкуренто­спроможністю підприємств. Методологія управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Концептуальні засади управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Механізм імплементації конкурентних стратегій на рівні функціональних підрозділів підприємства. Типи організаційних структур та їх відповідність конкурентним стратегіям підприємств. Лідирування та мотивація персоналу в системі формування конкурентних переваг.

 

Тема 7. Галузеві  та  секторальні  імперативи  формування  конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин

 

Концепції конкурентоспроможності на мезорівні. Поняття галузі у світовому господарстві. Суперництво між конкурентами однієї галузі. Конкуренція з боку товарів, які виробляють компанії інших галузей. Загрози проникнення в галузь нових конкурентів. Економічні можливості постачальників та споживачів. Оцінка інтенсивності конкуренції в галузі. Галузева трансформація світової економіки. Сучасні тенденції формування конкурентоспроможності галузей світової економіки. Основні індикатори міжнародної конкурентоспроможності галузі.

 

 

Тема 8. Регіональні та локальні виміри міжнародної конкурентоспроможності

 

Новітні дослідження регіональної конкурентоспроможності країн. Регіон в системі сучасного світового господарства. Сутність і структура регіонального ринку. Поняття конкурентоспроможності регіону. Класифікація факторів конкурентного середовища регіону та їх діагностика. Модель конкурентоспроможності  регіонів та її складові. Система показників та критерії оцінки конкурентоспроможності регіонів. Природно-ресурсний потенціал та його вплив на конкурентоспроможність регіону. Регіон як складова конкурентоспроможності національних господарств світової економіки.

 

Тема 9. Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств

 

Еволюція теорії кластерних систем. Дослідження конкурентоспроможності кластерів. Етапи формування та розвитку кластерів. Види та класифікація кластерів. Конкурентні переваги та ключові фактори успіху суб’єктів кластерів. Інноваційна конкурентоспроможність підприємств в технокластерах. Модель конкурентного інформаційного середовища і каналів зв’язку в кластерах.

 

Тема 10. Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн

 

Новітні концепції конкурентоспроможності країн та їх суб’єктів. Методики оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн. Фактори та умови забезпечення високого конкурентного статусу країни. Економічні фактори міжнародної конкурентоспроможності. Програми міжнародної конкурентоспроможності США. Політика міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС. Міжнародна конкурентоспроможність нових індустріальних країн. Інноваційні виміри міжнародної конкурентоспроможності країн. Концепції національних інноваційних систем. Інноваційні стратегії країн – ключових інноваторів. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в забезпеченні конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин.

 

Тема 11. Сучасні конкурентні політики та їх ефективність

 

Останні дослідження у сфері конкурентної політики. Конкурентна політика в сучасних умовах розвитку світового господарства. Правові засади формування політики ЄС у сфері конкуренції. Антимонопольна політика США. Сфери реалізації конкурентної політики країн світу. Регулювання антиконкурентних угод та обмежувальної ділової    практики. Контроль за зловживаннями домінуючим положенням на ринку. Контроль та регулювання економічної концентрації. Лібералізація ринків "природних монополій" та регламентація надання спеціальних та виняткових прав. Система надання державної допомоги. Наддержавний характер побудови конкурентної політики ЄС. Особливості конкурентного законодавства США. Конкурентна політика в умовах перехідної економіки. Взаємозв'язок конкурентного законодавства із суміжними галузями права. Права та функції органів регулювання конкуренції у світовому господарстві. Сфера повноважень і діяльності Європейської Комісії. ООН в системі регулювання конкурентних відносин. СОТ та конкурентна політика країн світу. Міжнародні угоди в сфері конкурентної політики

 

Тема 12. Глобальна конкурентоспроможність

 

Дослідження глобальної конкурентоспроможності суб’єктів МЕВ. Ознаки та характерні риси глобалізації як суспільного процесу. Основні форми розвитку економічної глобалізації. Суперечливий характер впливу процесів глобалізації. Конкурентні переваги ТНК у світогосподарських процесах. Глобальні ресурсні джерела. Розвиток і поглиблення регіональної економічної інтеграції в умовах глобалізації. Системні трансформації світогосподарських структур в контексті міжцивілізаційних взаємодій та розширення меж і поглиблення конкурентної боротьби. Багаторівнева система глобальної конкуренції. Якісні та кількісні ознаки і показники що характеризують розвиток глобальної конкуренції.

 

Рекомендована література

Основні джерела

 

Нормативно – правові акти.

 1. Закон України   «Про захист від недобросовісної конкуренції» 07.06.1996р.
 2. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993.
 3. Закон України «Про захист від проявів недобросовісної реклами» 12.03.1997р.
 4. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001р.
 5. Закон України «Про захист національного виробника від субсидованого імпорту» від 28.12.1998р.
 6. Закон України «Про обмеження  монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18.02.1992р.
 7. Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000р.
 8. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996р.
 9. Законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.1998р.
 10. Указ Президента «Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки» від 19.11.2001 №1097/2001р.
 11. Указ Президента України «Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій» від 11.12.1997р.
 12. Державна програма демонополізації економіки  і розвитку конкуренції. Затверджена постановою ВРУ від 21.12.1993р.
 13. Антимонопольний комітет України “Конкурентне законодавство України”. – Юридичний збірник. – Київ, 2002, с.6-45.

 

Навчальні посібники та підручники

 1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. – 256 с.
 2. Ансофф Й. Новая корпоративная стратегия. - СПб: Питер Ком, 1999. - 416с.
 3. Балабанова Л.В., Кривенко А.В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга. – Д.: ДонГУЭТ им. Туган-Барановского, 2004. –147c.
 4. Білорус О. Г., Лук'яненко Д.Г., та ін. Глобалізація і безпека розвитку. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.
 5. Гончарук T.I. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці. – К.: УАБС. – 2003.
 6. Загорна Т.О. Конкурентноздатність фірми в системі стратегічного маркетингу // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ. – 2000. – С. 87-91.
 7. Иванов Ю.Б., Тищенко Л.А. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. – К.: КНЕУ, 2004.
 8. Піддубний  Т.О.,  Піддубна  A.I. Управління  міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. – Харків: Видавничий дім «Інтек», 2004.
 9. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. ­ К.: Основи, 1998. – 390 с.
 10. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. - М.: Международные отношения, 1993. - 896 с.
 11. Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. – Київ-2006.
 12. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. / Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 1408 с.
 13. Швиданенко Г.О, Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002.– 192с.
 14. Шевченко Л.С. Конкурентное управление. – Х.: «Эспада». – 2004. – 520 с.
 15. Юданов А.Ю. Конкуренція: теорія і практика. – М.: Акалис, 1998. – 384с.
 16. Thomson A.A., Strickland A.J III. Strategic Management: Concept and Cases. 1987. – 4th ed. University of Alabama, Business Publication Inc., Plano, Texas.

 

Додаткова

 1. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та

механізм реалізації Монографія. – К.: КНЕУ, 2004, 273с.

 1. Адонин Е. Определение конкурентоспособности группы продовольствен­ных товаров // Маркетинг. - 2005. - №5. - с.5-32.
 2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.
 3. Бакалінська О.О. Організаційно-правові засади захисту економічної конкуренції в Україні: монографія. – К: КНЕУ, 2005.
 4. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Российский опыт. – Москва: Издательство «Эксмо», 2002. – 400с.
 5. Василенко   В.О.,   Ткаченко   T.I.   Стратегічне   управління підприємством. – Київ, 2004.
 6. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование / В.Н. Самочкин и др. – М.: Дело, 2000.
 7. Гляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи. – Суми, 2003.
 8. Дженгтон Д. Методологія управління конкурентоспроможністю корпорації. ­– К.:«Основа», 2000.
 9. Друкер П. Рынок, как выйти в лидеры: практика и принципы. – Москва, 1992.
 10. Дударь А.П. Особенности формирования конкурентной стратегии торгово-производственной фирмы. – Симферополь: Таврида, 2000. – 182с.
 11. Закревська Л., Ткаченко О. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємств на ринку кондитерської промисловості України // Економіст. – 2005. – №10. – С.34–36.
 12. Захарін С.В. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств // Фінанси України. – 2003. – №1. – С. 13-21.
 13. Кобилянcький Л.С. Управління конкурентоспроможністю. – К.: “Зовнішня торгівля”. – 2003. – 304с.
 14. Козырин А. Конкуренция и международное и антидемпинговое регулирование. – М.: Спартак, 1999.
 15. Котельнікова     Д.І.,     Задорожна     С.М.     Управління конкуренто­спроможністю. –К.: Видавничий дім “Слово”, 2004.
 16. Кращі компанії світу. Статистика // Журнал європейської економіки. – 2004. -Т.3., №1. - с.115-121.
 17. Криппендорф К. 36 стратегий для победы в эпоху конкуренции. – Санкт-Петербург, 2005.
 18. Кузьмін   О.Є.,   Горбань   H.I. Управління   міжнародною конкуренто­спромож­ністю підприємства. – Львів, 2004.
 19. Лагода Т., Юрик Я. Конкурентоспроможність вітчизняних кондитерських виробів // Економіка України. – 2005. – №2. – С.44–50.
 20. Мономедов Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров: теория, практика, оценка // Методы менеджмента качества. – 2005. – №9. – С. 30-33.
 21. Отенко І.П. Управління конкурентними перевагами підприємства: Наукове видання. – Х.: Харк. нац. екон. ун-т., 2005. – 212с.
 22. Пасічник В.Г., Акіміна О.В. Конкурентоспроможність фірми:  навчально-методичний посібник. – Київ, 2005.
 23. Рубин   Ю.Б. Теория   и   практика   предпринимательской конкуренции. – Киев, 2004.
 24. Скударь Г.М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: проблемы и решения. – К.: Наук. Думка, 1999. – 496 с.
 25. Сухоруков A.I., Данілов О.Д., Недашвківський М.М., Сухорукова О.А. Управління інноваціями. – Київ, 2003.
 26. Ухачевич Я.П. Розвиток і формування адаптивних систем управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств // Менеджмент і підприємництво в Україні. – Л.: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 1999.
 27. Фурманюк О.Л., Тартачник М.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2003. – 114с.
 28. Хамел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. – М.:  Олимп-Бизнес, 2002. – 288с.
 29. Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 774с.
 30. Шершньова З.Є,. Оборська С. В Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.
 31. Шурпета P.O. Основи конкурентоспроможності. – Київ: Либідь, 1999.

 

 

4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНИХ

 ЗАНЯТЬ ( тренінги )

 

4.1. Плани та завдання практичних занять для студентів

денної форми навчання( тренінги )

Тренінг 1

 

Практичне заняття 1

 

Тема «Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств»

 

1. Питання для обговорення:

 

 • Критерії та фактори конкурентоспроможності товарів та послуг на світовому ринку.
 • Система управління якістю у формуванні конкурентних переваг підприємства  на міжнародних ринках.
 • Аналіз витрат і собівартості продукції в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю.
 • Система оцінювання міжнародної конкурентоспроможності товарів і послуг.
 • Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції на світових ринках.

 

2. Розв’язання кейсу та розрахункових завдань щодо оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств.

 

 1. Підготовка аналітичної довідки з оцінки конкурентних переваг у сфері собівартості та якості товарів (послуг) обраного студентом підприємства. Довідка повинна відображати наступні дані:

 

 • Перелік чинників міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг)
 • Характеристика системи управління витратами:
 • аналіз структури та динаміки собівартості продукції;
 • співвідношення накладних та виробничих витрат;
 • аналіз постійних та змінних витрат;
 • оцінка наявності резервів економії витрат;
 • розрахунок показників матеріалоємності, фондоємності, наукоємності, енергоємності та трудомісткості  продукції тощо.
 • Характеристика системи управління якістю:
 • перелік систем (наприклад TQM) та сертифікатів якості (наприклад ISO 9000, ДСТУ, ТУ У, ГОСТ тощо), запроваджених на підприємстві;
 • наявність незалежних висновків про рівень якості продукції підприємства (наприклад відзиви споживачів на Інтернет-форумах, публікації у пресі, премія “торгова марка року” тощо);
 • зміст та процедури управління якістю на підприємстві;
 • основні параметри та показники якості, які контролюються підприємством;
 • Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг):
 • визначення сукупності товарів (послуг) - прямих конкурентів продукції (послуг) підприємства;
 • вибір та обґрунтування бази порівняння (середньогалузеві показники; показники будь-якого конкуруючого товару (послуги); показники найкращого товару (послуги) на ринку; показники ідеального з точки зору споживача товару (послуги); показники оцінюваного товару (послуги) за минулі відрізки часу);
 • розрахунок загального показника за нормативними параметрами, які відображають відповідність продукції обов’язковим нормам і стандартам;
 • розрахунок загального показника технічних параметрів (класифікаційні, конструктивні, ергономічні, естетичні характеристики виробу тощо);
 • розрахунок показника ціни споживання товару (ціна товару за прейскурантом, витрати на транспортування товару до місця експлуатації, встановлення та приведення у  робочий стан, навчання користувача, післягарантійний сервіс, ремонт та заміна деталей, страхування виробу, податки, утилізація виробу після експлуатації, непередбачувані  витрати тощо);
 • розрахунок інтегрального показника рівня міжнародної конкурентоспроможності товару (послуги).
 • Пропозиції студента щодо підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства.

 

Практичне заняття 2

 

Тема «Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства»

 

1. Питання для обговорення:

 

 • Детермінанти формування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
 • Сутність і рівні міжнародного конкурентного середовища підприємства.
 • Методи діагностики конкурентного середовища компанії.
 • Внутрішнє середовище компанії для формування довгострокових конкурентних переваг.
 • Стратегічні активи і навики у формуванні ключових компетенцій компанії.
 • Сутність і види конкурентних переваг.

2. Розв’язання кейсу та розрахункових завдань щодо діагностики конкурентної структури ринку, виявлення рівня інтенсивності конкуренції на релевантному ринку, оцінка конкурентного середовища за моделлю п’яти сил М. Портера.

 

3. Підготовка аналітичної довідки щодо діагностики міжнародного конкурентного середовища підприємства. Довідка повинна відображати наступні дані, з метою виявлення поточних та стратегічних чинників, які визначають конкурентну позицію компанії на міжнародних ринках, а саме:

 

 • Аналіз конкурентів компанії:
 • складання карти стратегічних груп конкурентів;
 • побудова конкурентної карти ринку.
 • Таблиця, в якій наведено експертну оцінку конкурентного середовища компанії згідно моделі “п’яти сил” М.Портера:
 • характеристика сили впливу споживачів на компанію;
 • оцінка ступеня інтенсивності конкуренції на ринку та характеристика сили впливу безпосередніх конкурентів на компанію;
 • характеристика сили впливу товарів-замінників на позиції продукції компанії;
 • характеристика сили впливу потенційних конкурентів на компанію;
 • характеристика сили впливу постачальників на компанію;
 • Перелік тактичних та стратегічних чинників, які формують конкурентну позицію компанії на міжнародному ринку

 

Тренінг 2

Практичне заняття 3

 

Тема «Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства»

 

 1. Питання для обговорення:

 

 • Основні методики оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємств.
 • Кількісні та якісні індикатори конкурентних переваг компанії.
 • Механізми блокування ризиків та загроз міжнародній конкуренто­спроможності організації.
 • Шляхи формування стратегічних конкурентних переваг компанії в глобалізованому ринковому середовищі.

 

2. Розв’язання кейсу та розрахункових завдань щодо оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

 

 1. Напрацювання студентами практичних навичок селекції релевантних показників конкурентоспроможності, вмінь застосовувати сучасні кількісні та якісні методи і моделі аналізу конкурентного статусу з метою здійснення комплексної діагностики рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Підготовка аналітичної довідки, що містить комплексну оцінку рівня міжнародної конкуренто­спроможності підприємства:

 

 • вибір та обґрунтування методу оцінки конкурентоспроможності компанії;
 • матриця оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності організації, де працює студент;
 • формування ранжованого переліку конкурентних переваг та слабких сторін, якими володіє компанія, де працює студент та конкурентних переваг, якими володіють її конкуренти.

 

Практичне заняття 4

 

Тема «Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств»

 

1. Питання для обговорення:

 

 • Стратегія конкурентоспроможності як складова загальної стратегії розвитку підприємства (організації).
 • Технологія аналізу та розробки конкурентної стратегії фірми на світовому ринку.
 • Типологія міжнародних конкурентних стратегій. Стратегічний вибір.
 • Взаємозв’язок конкуренції та співробітництва як основи сучасної глобальної конкурентної стратегії.

 

 1. Розв’язання кейсу щодо ідентифікації міжнародної конкурентної стратегії підприємства.

 

 1. Підготовка аналітичної довідки щодо вдосконалення міжнародної конкурентної стратегії підприємства, що повинна містити такі складові:

 

 • визначення типу міжнародної конкурентної стратегії компанії та характеристика її складових;
 • матриця SWОТ-аналізу з відповідними висновками студента про сильні та слабкі сторони фірми, а також можливості та загрози міжнародного конкурентного середовища;
 • пропозиції студента щодо вдосконалення конкурентної стратегії компанії та її адаптації до особливостей міжнародного середовища.

 

Тема «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»

 

 1.  Питання для обговорення:

 

 • Принципи та завдання управління конкурентоспроможністю підприємства на внутрішньому та світовому ринках.
 • Моделі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.
 • Основні елементи організаційної системи управління міжнародною конкурентоспроможністю компанії.
 • Механізм імплементації стратегії міжнародної конкурентоспроможності
 • Прогнозування реакції конкурентів на конкурентні заходи компанії.

 

 1. Підготовка аналітичної довідки щодо вдосконалення системи управління міжнародною конкурентоспроможністю на підприємстві та комплексу заходів, необхідних для імплементації обраної конкурентної стратегії, такого змісту :

 

 • аналіз ланцюжка створення цінності компанії, оцінка його відповідності конкурентній стратегії підприємства;
 • оцінка відповідності організаційної структури конкурентній стратегії підприємства;
 • характеристика заходів конкурентного управління, які здійснює організація;
 • матриця можливих реакцій конкурентів на конкурентні заходи компанії;
 • пропозиції студента щодо шляхів нарощування або підтримки наявних конкурентних переваг та формування нових конкурентних переваг компанії в глобалізованому ринковому середовищі;

 

Тренінг 3

Практичне заняття 5

 

Тема «Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспромож­ності підприємств»

 

1. Питання для обговорення:

 

 • Кластери у системі формування конкурентних переваг суб’єктів МЕВ.
 • Теорії кластерних систем.
 • Етапи формування та розвитку кластерів.
 • Класифікація кластерів.
 • Конкурентні переваги та ключові фактори успіху суб’єктів кластерів.

 

2. Вирішення проблемних ситуацій та питань до кейсу.

 

Тема «Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн»

 

3. Питання для обговорення:

 

 • Фактори та умови забезпечення високого конкурентного статусу країн .
 • Стадії конкуренції та моделі конкурентоспроможності національної економіки.
 • Інноваційні виміри міжнародної конкурентоспроможності країн.
 • Методики оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн.

 

4. Вирішення кейсу щодо побудови багатокутника міжнародної конкуренто­спроможності країни.

 

ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Всі заняття ґрунтується на попередньому вивченні лекційних матеріалів лектора, що дає можливість зосередити увагу лише на проблемних питаннях.

 

ЗАНЯТТЯ №1

 

Тема  «Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність»

 

Мета: набуття вмінь та навичок вирішення комплексних практичних завдань, спрямованих на визначення основних тенденцій та особливостей розвитку конкуренції та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності.

Компетенції: виокремлення особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність до засвоєння знань щодо функціонального механізму конкурентних відносин, здатність до аналізу тенденцій розвитку конкуренції, здатність до засвоєння знань щодо сучасних концепцій конкурентоспроможності, здатність до оцінювання ефективності взаємозв’язків між конкурентоспроможністю підприємства, галузі, регіону, країни , здатність до аналізу та синтезу інформації, освоєння базових загальних знань, навики управління інформацією, вміння взаємодіяти при роботі в команді, здатність засвоювати знання на практиці, здатність до навчання, здатність працювати самостійно, здатність застосовувати знання на практиці.

 

Форма проведення: міні-лекція, робота в малих групах, дискусія-обговорення презентація-обговорення.

 

 1. Міні-лекція.
 2. Робота в малих групах: «Сучасна концепції конкуренції та конкурентоспроможності».
 3. Дискусія-обговорення на тему: «Еволюція теорій конкуренції та конкурентоспроможності».
 4. Презентація-обговорення: «Основні функції та класифікація конкуренції»; «Взаємозв’язок конкурентоспроможності підприємства, галузі, регіону, країни». «Підприємство як основний суб’єкт конкурентних відносин».

 

ЗАНЯТТЯ №2

 

Тема «Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств»

 

Мета: сформувати цілісне уявлення про систему забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товару (послуги) як пріоритетного стратегічного менеджменту підприємств.

Компетенції: вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу, здатність до аналізу та синтезу, освоєння базових загальних знань,  навики управління інформацією, вміння взаємодіяти при роботі в команді, засвоювати знання на практиці, здатність засвоювати знання на практиці та прогнозувати зміни економічних показників під впливом ринкових процесів, здатність до навчання, здатність працювати самостійно та породжувати нові ідеї (креативність).

 

Форма проведення: міні-лекція, теоретичне опитування, мозкова атака, ділова гра, дискусія, вирішення задач.

План

 1. Міні-лекція.
 2. Теоретичне опитування: критерії та фактори конкурентоспроможності товарів та послуг на світовому ринку, витрати і собівартості продукції в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю, система оцінювання міжнародної конкурентоспроможності товарів і послуг, основні напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції на світових ринках.
 3. Мозкова атака: «Система управління якістю у формуванні конкурентних переваг продукції на міжнародних ринках».
 4. Розв’язання кейсу та розрахункових завдань щодо оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств.
 5. Дискусія з елементами аналізу на тему: «Міжнародна економічна діяльність підприємств».
 6. Обговорення та підготовка аналітичної довідки з оцінки конкурентних переваг у сфері собівартості та якості товарів (послуг) обраного студентом підприємства.

 

 • Перелік чинників міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг)
 • Характеристика системи управління витратами:
 • аналіз структури та динаміки собівартості продукції;
 • співвідношення накладних та виробничих витрат;
 • аналіз постійних та змінних витрат;
 • оцінка наявності резервів економії витрат;
 • розрахунок показників матеріалоємності, фондоємності, наукоємності, енергоємності та трудомісткості  продукції тощо.
 • Характеристика системи управління якістю:
 • перелік систем (наприклад TQM) та сертифікатів якості (наприклад ISO 9000, ДСТУ, ТУ У, ГОСТ тощо), запроваджених на підприємстві;
 • наявність незалежних висновків про рівень якості продукції підприємства (наприклад відзиви споживачів на Інтернет-форумах, публікації у пресі, премія “торгова марка року” тощо);
 • зміст та процедури управління якістю на підприємстві;
 • основні параметри та показники якості, які контролюються підприємством;
 • Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг):
 • визначення кола товарів (послуг) - прямих конкурентів продукції (послуг) підприємства;
 • вибір та обґрунтування бази порівняння (середньогалузеві показники; показники будь-якого конкуруючого товару (послуги); показники найкращого товару (послуги) на ринку; показники ідеального з точки зору споживача товару (послуги); показники оцінюваного товару (послуги) за минулі відрізки часу);
 • розрахунок загального показника за нормативними параметрами, які відображають відповідність продукції обов’язковим нормам і стандартам;
 • розрахунок загального показника технічних параметрів (класифікаційні, конструктивні, ергономічні, естетичні характеристики виробу тощо);
 • розрахунок показника ціни споживання товару (ціна товару за прейскурантом, витрати на транспортування товару до місця експлуатації, встановлення та приведення у  робочий стан, навчання користувача, післягарантійний сервіс, ремонт та заміна деталей, страхування виробу, податки, утилізація виробу після експлуатації, непередбачувані  витрати тощо);
 • розрахунок інтегрального показника рівня міжнародної конкурентоспроможності товару (послуги).
 • Пропозиції студента щодо підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства.

 

ЗАНЯТТЯ №3

 

Тема «Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства»

 

Мета: набуття вмінь та навичок вирішення комплексних практичних завдань, спрямованих на визначення основних факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

Компетенції: здатність до аналізу змісту та структури ключових груп чинників формування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства, здатність до засвоєння знань щодо сутності і рівнів міжнародного конкурентного середовища підприємства, здатність до оцінювання ефективності застосування стратегічних активів у формуванні ключових компетенцій і конкурентних переваг компанії, здатність до аналізу та синтезу інформації, освоєння базових загальних знань, навики управління інформацією, вміння взаємодіяти при роботі в команді, здатність засвоювати знання на практиці, здатність до навчання, здатність працювати самостійно, здатність застосовувати знання на практиці.

 

Форма проведення: міні-лекція, теоретичне опитування, робота в малих групах, презентація-обговорення, вирішення задач.

 

План

1. Міні-лекція.

2. Теоретичне опитування: ключові групи чинників формування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства; сутність і рівні міжнародного конкурентного середовища підприємства; етапи, моделі та методи діагностики конкурентного середовища компанії; внутрішнє середовище компанії і ланцюжок створення цінності як основа формування конкурентних переваг; стратегічні активи і навики у формуванні ключових компетенцій компанії; сутність і види конкурентних переваг.

3. Робота в малих групах з кейсом «Діагностика конкурентної структури ринку» - виявлення рівня інтенсивності конкуренції на релевантному ринку, оцінка конкурентного середовища за моделлю п’яти сил М. Портера..

4. Дискусія-обговорення на тему: «Особливості формування карти стратегічних груп конкурентів».

5. Презентація-обговорення: «Ринкові фактори успіху компанії в умовах глобальної конкуренції»; “Вплив міжнародного конкурентного середовища на рівень конкурентоспроможності підприємства”.

6. Вирішення задач за темою заняття та підготовка аналітичної довідки щодо діагностики міжнародного конкурентного середовища підприємства. Довідка повинна відображати наступні дані, з метою виявлення поточних та стратегічних чинників, які визначають конкурентну позицію компанії на міжнародних ринках, а саме:

 

 • Аналіз конкурентів компанії:
 • складання карти стратегічних груп конкурентів;
 • побудова конкурентної карти ринку.
 • Таблиця, в якій наведено експертну оцінку конкурентного середовища компанії згідно моделі “п’яти сил” М.Портера:
 • характеристика сили впливу споживачів на компанію;
 • оцінка ступеня інтенсивності конкуренції на ринку та характеристика сили впливу безпосередніх конкурентів на компанію;
 • характеристика сили впливу товарів-замінників на позиції продукції компанії;
 • характеристика сили впливу потенційних конкурентів на компанію;
 • характеристика сили впливу постачальників на компанію;
 • Перелік тактичних та стратегічних чинників, які формують конкурентну позицію компанії на міжнародному ринку

 

ЗАНЯТТЯ №4

 

Тема «Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства»

 

Мета: сформувати у студентів розуміння об’єктивного та закономірного характеру формування міжнародної конкурентоспроможності компанії, сутності та механізмів селекції релевантних показників конкурентоспроможності підприємства , а також ознайомити з сучасним методами і моделями аналізу конкурентного статусу з метою здійснення комплексної діагностики рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

Компетенції: здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов: розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до осіб, які навчаються; використання іноземних мов у професійній діяльності; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

 

Форма проведення: міні-лекція, дискусія-обговорення, теоретичне опитування, презентація-обговорення, робота в мін-групах над кейсом, розв’язок задач.

 

План

 1. Міні-лекція.
 2. Дискусія-обговорення: «Переваги та недоліки сучасних методик оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства».
 3. Теоретичне опитування: основні методики оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємств; кількісні та якісні індикатори конкурентних переваг компанії; механізми блокування ризиків та загроз міжнародній конкуренто­спроможності організації; шляхи формування стратегічних конкурентних переваг компанії в глобалізованому ринковому середовищі.
 4. Презентація-обговорення результатів дослідження міні-групами: «Етапи та методи комплексної діагностики стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства».
 5. Розв’язання кейсу та розрахункових завдань щодо оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства та пропонується обговорення їх результатів в міні-групах з подальшими відповідями на поставлені в кейсі запитання.
 6. Розв’язок задач за темою заняття та підготовка аналітичної довідки, що містить комплексну оцінку рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства:

 

 • вибір та обґрунтування методу оцінки конкурентоспроможності компанії;
 • матриця оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності організації, де працює студент;
 • формування ранжованого переліку конкурентних переваг та слабких сторін, якими володіє компанія, де працює студент та конкурентних переваг, якими володіють її конкуренти.

 

ЗАНЯТТЯ №5

 

Тема «Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств»

 

Мета: вивчення та аналіз сутності, основних видів, особливостей формування та реалізації стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств в умовах сучасного процесу глобалізації.

Компетенції: дослідницький підхід до загальних систематизованих знань щодо глобальних тенденцій конкурентного співробітництва та стратегії його реалізації; доповідь нових результатів та їх доказ шляхом дискусії, уміння виконувати типові завдання у конкретних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань у навчанні, самостійність у навчанні.

 

Форма проведення: міні-лекція, мозкова атака, кейс-метод, робота в малих групах, дискусія обговорення, робота в малих групах з презентацією, розв’язок задач.

 

План

 1. Міні-лекція.
 2. Мозкова атака: «Конкурентна стратегія в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій)».
 3. Кейс-метод: «ідентифікації міжнародної конкурентної стратегії підприємства».
 4. Робота в малих групах: «Особливостей Реалізація конкурентної стратегії підприємств».
 5. Дискусія-обговорення: «Типологія міжнародних конкурентних стратегій. Стратегічний вибір».
 6. Робота в малих групах та презентація результатів: «Порівняльна характеристика основних видів стратегій конкурентної боротьби», “Конкуренція і конкурентні переваги підприємств та їх вплив на формування корпоративних стратегій діяльності суб’єктів господарювання”, “Конкурентне середовище та його вплив на формування базових корпоративних стратегій ”.
 7. Аналіз-обговорення: «Взаємозв’язок конкуренції та співробітництва як основи стратегічного лідерства в 21 столітті».
 8. Розв’язок задач за темою та підготовка аналітичної довідки щодо вдосконалення міжнародної конкурентної стратегії підприємства, що повинна містити такі складові:
 • визначення типу міжнародної конкурентної стратегії компанії та характеристика її складових;
 • матриця SWОТ-аналізу з відповідними висновками студента про сильні та слабкі сторони фірми, а також можливості та загрози міжнародного конкурентного середовища;
 • пропозиції студента щодо вдосконалення конкурентної стратегії компанії та її адаптації до особливостей міжнародного середовища.

 

ЗАНЯТТЯ №6

 

Тема «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»

 

Мета: вивчення сутності, основних механізиів, особливостей формування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.

Компетенції: оперативний пошук та генерування рішень, формування розуміння та аналіз показників міжнародної конкурентоспроможності підприємства, генерування інноваційних стратегічних рішень у міжнародно-економічній сфері; організація процесів управління розвитком підприємства (організації) міжнародного профілю.

 

Форма проведення: міні-лекція, теоретичне опитування по ключовим категоріям теми; презентація-обговорення, мозковий штурм, розв’язок задач.

 

План

 1. Міні-лекція.
 2. Колоквіум  по ключовим категоріям теми.

3. Робота в міні-групах презентацією-обговоренням:

 • принципи та завдання управління конкурентоспроможністю підприємства на внутрішньому та світовому ринках;
 • моделі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств;
 • основні елементи організаційної системи управління міжнародною конкурентоспроможністю компанії;
 • механізм імплементації стратегії міжнародної конкурентоспроможності;
 • прогнозування реакції конкурентів на конкурентні заходи компанії.

4. Мозковий штурм: «Концептуальні засади управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств».

5. Розв’язок задач за темою та підготовка аналітичної довідки щодо вдосконалення системи управління міжнародною конкурентоспроможністю на підприємстві та комплексу заходів, необхідних для імплементації обраної конкурентної стратегії, такого змісту :

 

 

ЗАНЯТТЯ №7

 

Тема 7. Галузеві та секторальні імперативи формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин

 

Мета: проаналізувати процеси і закономірності формування галузевих та секторальних конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин в умовах сучасного процесу глобалізації

Компетенції: аналіз факторів конкурентного середовища регіону та їх діагностика, оперативний пошук та генерування рішень, формування розуміння та аналіз показників інтенсивності конкуренції, їх моніторинг і прогнозування, пояснення економічних і соціальних ефектів та ефективності забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів МЕВ на різних рівнях.

 

Форма проведення: міні-лекція, дискусія-обговорення, теоретичне опитування, презентація-обговорення, робота в мін-групах над кейсом, розв’язок задач.

 

План

 1. Міні-лекція.
 2. Дискусія-обговорення: «Галузева трансформація світової економіки».
 3. Теоретичне опитування: поняття галузі у світовому господарстві; класифікація факторів конкурентного середовища регіону та їх діагностика; основні індикатори міжнародної конкурентоспроможності галузі.
 4. Презентація-обговорення результатів дослідження міні-групами: «Сучасні тенденції формування конкурентоспроможності галузей світової економіки».
 5. Розв’язок задач за темою

 

ЗАНЯТТЯ №8

 

Тема 8. Регіональні та локальні виміри міжнародної конкурентоспроможності

 

Мета: сформувати цілісне уявлення про систему економічних відносин в контексті забезпечення регіонального рівня конкурентоспроможності національних економік в світовому господарстві

Компетенції: здатність до аналізу структури та тенденцій сучасного регіонального розвитку, здатність до засвоєння знань щодо моделей конкурентоспроможності регіонів та їх складових, здатність до оцінювання ефективності забезпечення регіональної конкурентоспроможності країн, здатність до аналізу та синтезу інформації, освоєння базових загальних знань, навики управління інформацією, вміння взаємодіяти при роботі в команді, здатність засвоювати знання на практиці, здатність до навчання, здатність працювати самостійно, здатність застосовувати знання на практиці.

 

Форма проведення: міні-лекція, дискусія-обговорення, теоретичне опитування, презентація-обговорення, робота в мін-групах над кейсом, розв’язок задач.

 

План

 1. Міні-лекція.
 2. Дискусія-обговорення: «Регіон в системі сучасного світового господарства».
 3. Теоретичне опитування: регіони в системі сучасного світового господарства, сутність і  поняття конкурентоспроможності регіону, класифікація факторів конкурентного середовища регіону та їх діагностика.
 4. Презентація-обговорення результатів дослідження міні-групами: «Регіон як складова конкурентоспроможності національних господарств світової економіки».
 5. Розв’язок задач за темою.

 

 

ЗАНЯТТЯ №9

 

Тема «Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспромож­ності підприємств»

 

Мета: набуття компетенції щодо розуміння сучасного механізму кластерізації світового господарства та формування цілісного уявлення про систему забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств на основі кластерів.

Компетенції: загальні систематизовані знання у сфері кластерних систем; уміння виконувати типові завдання у різних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації щодо формування та розвитку кластерів як складової міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів МЕВ; комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань у навчанні, самостійність у навчанні.

 

Форма проведення: міні-лекція, теоретичне експрес-опитування, розв’язання міні-кейсу, презентація-обговорення, диспут, розв’язок задач.

 

План

 1. Міні-лекція.
 2. Теоретичне експрес-опитування: теорії кластерних систем; етапи формування та розвитку кластерів, види та класифікація кластерів, кластери у системі формування конкурентних переваг суб’єктів МЕВ.
 3. Розв’язання міні-кейсу: «Конкурентні переваги технологічних кластерів в глобальній інноваційній системі».
 4. Презентація-обговорення результатів дослідження міні-групами: «Інноваційна конкурентоспроможність підприємств в технокластерах.».
 5. Диспут: «Конкурентні переваги та ключові фактори успіху суб’єктів кластерів».
 6. Вирішення задач за темою.

 

ЗАНЯТТЯ №10

 

Тема «Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн»

 

Мета: сформувати системне бачення сучасних концепції конкурентоспроможності країн та їх суб’єктів. визначити особливості реалізації національних стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн;

Компетенції: систематизація знаннєвих компетенцій, навики працювати в команді, комунікативність в роботі міні-груп, компетентність в процесі вибору вірного рішення, формування аналітичного мислення, набуття задатків лідера; загальні систематизовані знання щодо глобальних тенденцій і перспектив світогосподарського розвитку, організації міжнародного науково-технічного співробітництва, організації системи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності макроекономічних суб’єктів міжнародного бізнесу.

 

Форма проведення: міні-лекція, презентація-обговорення, теоретичне опитування, дискусія-обговорення, робота в мін-групах над кейсом.

 

План

1. Міні-лекція.

2. Презентація-обговорення результатів дослідження міні-групами:

 • «Методики оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн»;
 • «Програми міжнародної конкурентоспроможності США»;
 •  «Міжнародна конкурентоспроможність нових індустріальних країн»;
 • «Політика міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС.»;
 1. Теоретичне опитування: фактори та умови забезпечення високого конкурентного статусу країн; стадії конкуренції та моделі конкурентоспроможності національної економіки; інноваційні виміри міжнародної конкурентоспроможності країн; методики оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн.
 2. Дискусія-обговорення: «Перспективні напрямки забезпечення високого конкурентного статусу країн».
 3. Робота в міні-групах: кожна група отримує роздатковий матеріал з характеристикою міжнародної конкурентоспроможності країн та пропонує міні-доповідь щодо ключових факторів їх формування. Вирішення кейсу щодо побудови багатокутника міжнародної конкурентоспроможності країни

 

ЗАНЯТТЯ №11

 

Тема 11. Сучасні конкурентні політики та їх ефективність

 

Мета: визначити механізми глобалізації системи регулювання конкурентних відносин та формування сучасних національних конкурентних політик.

Компетенції: здатність до аналізу структури та тенденцій розвитку світового господарства, здатність до засвоєння знань щодо регулятивного механізму світогосподарської системи, систематизація знаннєвих компетенцій, , здатність до оцінювання ефективності застосування сучасної системи макроекономічного регулювання конкурентних відносин, здатність до аналізу та синтезу інформації, освоєння базових загальних знань, навики управління інформацією, вміння взаємодіяти при роботі в команді, комунікативність в роботі міні-груп, компетентність в процесі вибору вірного рішення, формування аналітичного мислення,

 

Форма проведення: міні-лекція, презентація-обговорення, дискусія з елементами аналізу.

 

План:

 1. Міні-лекція.
 2. Мозкова атака: «Проблеми трансформації системи регулювання конкурентних відносин відповідно до процесів становлення і розвитку глобального ринку».
 3.  Презентація-обговорення результатів дослідження міні-групами:
  • «Конкурентне законодавство країн»;
  • «Права інтелектуальної власності (ПІВ)  суб’єктів міжнародних економічних відносин»;
  • «Правові засади формування політики ЄС у сфері конкуренції»;
  • «Сфери реалізації конкурентної політики країн світу».

4. Дискусія з елементами аналізу на тему: «Конкурентна політика в сучасних умовах розвитку світового господарства», «Проблеми та перспективи співпраці органів регулювання конкуренції у світовому господарстві».

 

ЗАНЯТТЯ №12

 

Тема 12. Глобальна конкурентоспроможність

 

Мета: визначити характерні риси та особливості глобалізації як суспільного процесу; сформувати системне бачення глобальної конкурентоспроможності суб’єктів МЕВ та сформулювати основні шляхи їх досягнення.

Компетенції: систематизація знаннєвих компетенцій, навики працювати в команді, комунікативність в роботі міні-груп, компетентність в процесі вибору вірного рішення, формування аналітичного мислення, набуття задатків лідера; загальні систематизовані знання глобальної конкурентоспроможності суб’єктів МЕВ.

 

Форма проведення: міні-лекція, презентація-обговорення, дискусія з елементами аналізу,модульний контроль.

 

План:

 1. Міні-лекція.
 2. Мозкова атака: «Проблеми забезпечення високого рівня конкурентоспроможності України в глобальній економічній системі».
 3.  Презентація-обговорення результатів дослідження міні-групами:
  • «Основні форми розвитку економічної глобалізації»;
  • «Багаторівнева система глобальної конкуренції»;
  • «Якісні та кількісні ознаки і показники що характеризують розвиток глобальної конкуренції»;

4. Дискусія з елементами аналізу на тему: «Суперечливий характер впливу процесів глобалізації», «Проблеми та перспективи трансформації світогосподарських структур в контексті міжцивілізаційних взаємодій та розширення меж і поглиблення конкурентної боротьби».

5. Модульний контроль за темами 1-12.

 

 

ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

Навчання студентів в міжсесійний період складається з двох частин:

 • робота над аналітичним звітом (індивідуальним завдання з аналізу конкретної виробничої ситуації з формуванням аналітичного звіту);
 • захист аналітичного звіту.

Робота над аналітичним звітом передбачає ґрунтовне опрацювання тем, винесених на контактні години. Змістовне наповнення кожної теми наведено в робочій навчальній програмі з науки (дисципліни) «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», а також на сайті КНЕУ в персональному кабінеті викладача в розділі викладання http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnoi_ekonomiky/disc_me_m/ymk_me/. Для виконання завдання необхідно вивчити лекційний матеріал викладача, а також необхідно скористатися додатковими матеріалами:

 • аналітичні звіти міжнародних фінансово-економічних організацій таких як МФВ, Світовий банк, різноманітних організацій системи ООН тощо;
 • статті загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики;
 • статистичні данні авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази Світового банку, Heritage Foundation, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Міжнародного економічного форуму та інших.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ АНАЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

А. Оцінити міжнародну конкурентоспроможність продукції (послуг) підприємства (чинники міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг); система управління витратами та система управління якістю, оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг)).

Б. Охарактеризувати конкурентне середовище підприємства чи організації (чинники міжнародної конкурентоспроможності; діагностика конкурентного середовища підприємства  за моделлю п’яти сил М.Портера; оцінка ступеню інтенсивності конкуренції; конкурентна карта ринку та стратегічних груп; факторний аналіз динаміки виручки підприємства).

В. Проаналізувати конкурентні переваги підприємства чи організації (конкурентні переваги, якими володіє компанія та конкурентні переваги, якими володіють її конкуренти; пропозиції щодо шляхів нарощування або підтримки наявних конкурентних переваг та формування нових конкурентних переваг; конкурентні заходи, які здійснює підприємство та матриця можливих реакцій на них конкурентів; оцінити конкурентний статус організації; оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності компанії).

Г. Охарактеризувати конкурентні стратегії підприємства і організації на міжнародних ринках (тип конкурентної стратегії; складові стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності; SWОТ-аналіз та висновки про сильні та слабкі сторони фірми, загрози та можливості; пропозиції щодо розвитку конкурентної стратегії та її адаптації до особливостей міжнародного середовища).

Д. Охарактеризувати систему управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства чи організації (особливості процесу планування конкурентоспроможності на підприємстві; організація процесу прийняття рішень та розподіл повноважень в сфері формування конкурентних переваг на всіх ланках ланцюжка цінностей компанії; оцінка відповідності організаційної структури компанії її конкурентній стратегії; система мотивації персоналу до інноваційної діяльності; періодичність моніторингу конкурентоспроможності).

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом 20-25 сторінок друкованого тексту, авторськими розрахунками, висновками та пропозиціями. Обов’язковим є використання в роботі узагальнюючих таблиць та рисунків, з авторськими розрахунками, висновками та пропозиціями.

 

Аналітичний звіт здається на кафедру міжнародної економіки (407 ауд. 1 корпус) не пізніше ніж за 1 місяць до екзамену з «Управління міжнародною конкурентоспроможністю».

Захист аналітичного звіту проводиться згідно Положення «про порядок проведення дня заочника» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток 1 до наказу №84 від 13 лютого 2014 р), у відповідності з графіком проведення консультацій викладача.

 

 

5. Організація САМОСТІЙНої РОБОТи СТУДЕНТІВ

 

Дисципліна “Управління міжнародною конкурентоспроможністю” вивчається у першому та другому триместрі (грудень-лютий – аудиторні заняття).

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»  включає такі форми:

самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій;

підготовка до тренінгових занять;

підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;

виконання обов’язкових та вибіркових завдань, поданих у карті самостійної роботи студента (таблиця 2);

систематизація вивченого матеріалу курсу перед іспитом.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання має виконати кожен студент у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у карті самостійної роботи студентів, яка включається до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщуються на сайті КНЕУ.

Кожен студент повинен роздрукувати для себе карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві. Набрані ним бали враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з науки (дисципліни)

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

для студентів V курсу

спеціальність «8503-міжнародна економіка»

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських

(практичних, лабораторних) заняттях (грудень-лютий)

Тренінг №1 (25 грудня)

1

Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять; вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо. Розв’язання кейсу та розрахункових завдань щодо оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств.

Семінар-дискусія

5

2

Підготовка командами звіту та презентації щодо оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства та вдосконалення міжнародної конкурентної стратегії.

Ділова гра

5

Тренінг №2 (18-24 січня)

3

Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять; вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо. Розв’язання кейсу та розрахункових завдань щодо діагностики конкурентної структури ринку, виявлення рівня інтенсивності конкуренції на релевантному ринку.

Мозковий штурм

5

4

Підготовка командами звіту та презентації щодо оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства та вдосконалення міжнародної конкурентної стратегії.

Семінар-презентація

5

Тренінг №3 (1-7 лютого)

5

Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять; вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо. Розв’язання кейсу (бенчмаркінг глобальної конкурентоспроможності країн)

Практикум

5

6

Модуль

Модуль

10

Тренінг №4 (15-21 лютого)

7-8

Фінальна презентація командами роботи та захист результатів перед представниками компаній. Подання повного звіту у друкованому та електронному вигляді

Семінар-презентація

5

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань (жовтень-листопад)

Модуль

 Підготовка до модульних контрольних робіт (за темами: 1; 7; 8; 9; 10; 11; 12) - тест

10

Усього балів за модульний контроль

10

 

За виконання індивідуальних завдань (до 15 лютого)

Види індивідуальних завдань

1. Підготовка дослідницького есе (на базі іноземних джерел)

10

2. Підготовка виступу на конференціях та щорічному студентському дослідницькому семінарі «Проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю»

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

 

Підготовка до іспиту (повторення програмного матеріалу дисципліни)

 

50

 

Разом балів за  СРС

 

100

         

 

 

 

Карта самостійної роботи студента

для студентів V курсу

спеціальність «8503-міжнародна економіка»

 

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1

Тема 1: Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність

стратегічного менеджменту підприємств

міні-лекція

1

робота в малих групах

дискусія-обговорення

презентація-обговорення

 

 

2

Тема 2: Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі

міні-лекція

1

теоретичне опитування

дискусія

мозкова атака

ділова гра

вирішення задач

3

Тема 3: Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства

міні-лекція

1

теоретичне опитування

робота в малих групах

презентація-обговорення

вирішення задач

 

4

Тема 4: Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства

міні-лекція

1

теоретичне опитування

дискусія-обговорення

презентація-обговорення

робота в мін-групах

розв’язок задач

5

Тема 5: Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств.

міні-лекція

1

мозкова атака

кейс-метод

робота в малих групах

дискусія обговорення

робота в малих групах з презентацією

розв’язок задач

6

Тема 6: Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

міні-лекція

1

теоретичне опитування

презентація-обговорення

мозковий штурм

розв’язок задач

7

Тема 7: Галузеві та секторальні імперативи формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин.

міні-лекція

1

дискусія-обговорення

теоретичне опитування

презентація-обговорення

робота в мін-групах

розв’язок задач

8

Тема 8: Регіональні та локальні виміри міжнародної конкурентоспроможності.

міні-лекція

1

дискусія-обговорення

теоретичне опитування

презентація-обговорення

робота в мін-групах

розв’язок задач

9

Тема 9: Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств

міні-лекція

1

експрес-опитування

розв’язання міні-кейсу

презентація-обговорення

диспут

розв’язок задач

10

Тема 10: Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн

міні-лекція

1

дискусія-обговорення

теоретичне опитування

презентація-обговорення

робота в мін-групах

11

Тема 11: Сучасні конкурентні політики та їх ефективність

міні-лекція

1

презентація-обговорення,

дискусія з елементами аналізу

 

12

Тема 12: Глобальна конкурентоспроможність

міні-лекція

1

презентація-обговорення,

дискусія з елементами аналізу

 

 

12

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

13.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Модульний контроль

13

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кількість балів

Аналітичний звіт

письмова

за 1 місяць до початку екзаменаційної сесії на кафедру

Перевірка кількості та якості виконаних завдань

10

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

За виконання індивідуальних робіт за вибором

1. Підготовка дослідницьких есе

2. Підготовка виступу на конференціях та щорічному студентському дослідницькому семінарі «Проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю»

3. Критичний огляд сучасної монографічної  літератури за заданою темою

4. Переклад з іноземних джерел новітніх методик, теорій, концепцій конкурентоспроможності

 

 

 

 

 

письмова

 

 

 

 

 

за 1 місяць до початку екзаменаційної сесії на кафедру

 

 

 

 

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

                     

 

 

 

5.2. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Питання програмного матеріалу для самостійної роботи студента

 

Тема 1. Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність

 

 1. Конкуренція на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
 2. Еволюція теоретичних поглядів на конкуренцію.
 3. Роль конкуренції в ринковій економіці.
 4. Системна міжнародна конкурентоспроможність.
 5. Підприємство і конкурентоспроможність галузі та національної економіки.

 

Тема 2. Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств

 

 1. Взаємозв’язок конкурентоспроможності та споживчої цінності товару.
 2. Кількісні показники оцінки конкурентоспроможності продукції.
 3. Етапи оцінки конкурентоспроможності продукції.
 4. Конкурентоспроможність продукції як складова конкурентоспроможності компанії на світовому ринку.

 

Тема 3. Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства

 

 1. Система показників міжнародної конкурентоспроможності підприємства.
 2. Внутрішнє та зовнішнє середовище формування конкурентоспроможності підприємств.
 3. Класифікація внутрішніх факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств.
 4. Конкурентні переваги компанії на міжнародних ринках.
 5. Ключові компетенції підприємств (організацій).

 

Тема 4. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства

 

 1. Особливості діагностики конкурентного статусу підприємства на світовому ринку.
 2. Система аналізу міжнародної конкурентоспроможності компанії.
 3. Оцінка фінансової конкурентоспроможності підприємств.
 4.  Діагностика міжнародної конкурентоспроможності підприємств:

 

Тема 5. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств

 

 1. Конкурентне середовище та його вплив на формування базових стратегій конкурентоспроможності підприємства.
 2. Стратегії глобальних корпорацій в умовах посилення конкурентної боротьби.
 3. Стратегічна архітектура Г.Хамела і К.Прахалада.
 4. Методичні підходи до вибору стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства (організації).

 

Тема 6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

 

 1. Системний, стратегічний та процесний підходи до управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.
 2. Маркетинговий, динамічний, ресурсний та ситуативний підходи до управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.
 3. Загальні основи концепції управління конкурентоспроможністю.
 4. Організація управління конкурентоспроможністю компанії на світових ринках.
 5. Основні функції системи управління конкурентоспроможністю.
 6. Основні характеристики моделей управління конкурентоспроможної компанії

 

Тема 7. Галузеві та секторальні імперативи формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин.

 

 1. Оцінка рівня та інтенсивності конкуренції на світових ринках.
 2. Фактори економічного зростання галузі у світовому господарстві.
 3. Галузева трансформація світової економіки.
 4. Сучасні тенденції формування конкурентоспроможності галузей світової економіки.
 5. Конкурентоспроможність галузей України в системі світового господарства.

 

Тема 8. Регіональні та локальні виміри міжнародної конкурентоспроможності

 

 1. Міжнародна конкурентоспроможність регіонів.
 2. Класифікація факторів конкурентного середовища регіону та їх діагностика.
 3. Система показників та критерії оцінки конкурентоспроможності регіонів.
 4. Вплив науково-технологічного та виробничого потенціалів на конкурентоспроможність регіону.

 

Тема 9. Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств

 

 1. Етапи формування та розвитку кластерів.
 2. Види та класифікація кластерів.
 3. Конкурентні переваги та ключові фактори успіху суб’єктів кластерів.
 4. Інноваційна конкурентоспроможність підприємств в технокластерах.

 

Тема 10. Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн

 

 1. Міжнародна конкурентоспроможність національних економік в умовах економічної глобалізації. 
 2. Сутність і взаємозв‘язок стадій конкуренції за М.Портером та її застосування Всесвітнім економічним форумом.
 3. Передумови та особливості формування конкурентноспроможної економіки країн високого конкурентного статусу.
 4. Міжнародні перспективи реалізації національних конкурентних переваг.
 5. Ключові внутрішні та зовнішні умови розвитку міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств (організацій).

 

Тема 11. Сучасні конкурентні політики та їх  ефективність

 

 1. Форми, методи та інструменти регулювання конкуренції на національному і міжнародному рівні.
 2. Система формування та реалізації конкурентної політики.
 3. Цілі конкурентного законодавства.
 4. Еволюція становлення та розвитку політики регулювання конкурентних відносин.
 5. Структура та основні елементи законодавства з питань конкуренції в країнах світу.

 

Тема 12. Глобальна конкурентоспроможність

 

 1. Сучасні прояви економічного глобалізму та їх вплив на інтенсифікацію конкуренції.
 2. Диверсифікація виробничих та управлінських моделей ТНК у світогосподарських процесах.
 3. Багаторівнева система глобальної конкуренції.
 4. Диспозиція суб’єктів глобальної конкуренції.
 5. Бізнес-середовище економіки знань.
 6. Міжнародна конкурентоспроможність України.

 

 

 

5.3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ПРАКТИКИ

 

Дисципліна не вивчається під час проходження практики.

 

5.4. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

Тематика рефератів та есе:

 

 1. Роль конкуренції в ринковій економіці та економічна природа конкурентної боротьби.
 2. Еволюція теоретичних поглядів на конкуренцію.
 3. Конкуренція на внутрішньому і зовнішньому ринках: характеристика та відмінності.
 4. Міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації.
 5. Міжнародне конкурентне середовище суб’єктів міжнародних економічних відносин.
 6. Новітні теорії конкурентних переваг М.Портера.
 7. Міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин: основні категорії та поняття.
 8. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств в умовах глобалізації.
 9. Новітні методики оцінки конкурентоспроможності продукції (послуг).
 10. Міжнародна конкурентоспроможність: галузевий вимір.
 11. Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах економічного глобалізму.
 12. Елементи і характеристика динамічних конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин.
 13. Фактори високого конкурентного статусу міст в умовах глобалізації.
 14. Порівняльна характеристика теорій конкурентоспроможності М.Портера та Г. Хамела та К. Прахалада.
 15. Новітні методи конкурентної боротьби в умовах глобальної конкуертної боротьби.
 16. Міжнародна конкурентоспроможність товарів (послуг).
 17. Інтенсивність конкуренції на світових ринках в умовах глобалізації.
 18. Сутність факторів, що впливають на рівень та інтенсивність конкуренції на міжнародних ринках.
 19. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств за теорією М.Портера.
 20. Принципи формування та підходи до реалізації стратегії конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин.
 21. Міжнародні конкурентні стратегії підприємств в умовах глобалізації.
 22. Особливості конкурентних стратегій у сфері масового виробництва.
 23. Особливості конкурентних переваг вузької спеціалізації.
 24. Особливості конкурентних інноваційних стратегій.
 25. Особливості конкурентних стратегій у сфері малого бізнесу.
 26. Порівняльна характеристика основних видів стратегій конкурентної боротьби.
 27. Конкуренція і конкурентні переваги підприємств та їх вплив на формування корпоративних стратегій діяльності суб’єктів господарювання.
 28. Етапи формування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств.
 29. Особливості конкурентних переваг підприємств в умовах економічної глобалізації.
 30. Цілі та особливості формування основних стратегій конкурентної боротьби.
 31. Конкурентне середовище та його вплив на формування базових корпоративних стратегій.
 32. Міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин.
 33. Міжнародна конкурентоспроможність національних економік.
 34. Передумови підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України.
 35. Міжнародні конкурентні переваги економіки України.
 36. Ключові внутрішні передумови підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств.
 37. Порівняльна характеристика основних підходів до оцінки глобальної конкурентоспроможності національної економіки.
 38. Основні фактори та показники міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації.
 39. Міжнародні перспективи реалізації національних конкурентних переваг.
 40. Роль держави у нарощенні міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин.
 41. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України.
 42. Міжнародна конкурентоспроможність українських підприємств в умовах транснаціоналізації.
 43. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств у сучасних умовах розвитку світової економіки.
 44. Особливості процесів конкурентної боротьби в світовій економіці
 45. Загострення конкуренції в умовах глобалізації.
 46. Проблеми нарощення глобальної конкурентоспроможності постсоціалістичних країн.
 47. Особливості оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств.
 48. Процеси глобальної конкурентної боротьби в умовах глобалізації.
 49. Новітні теорії кластерних систем.
 50. Інноваційні  кластери в умовах техноглбалізму.
 51. Конкурентні переваги технологічних кластерів в глобальній інноваційній системі.
 52. Модель конкурентного інформаційного середовища і каналів зв’язку в кластерах.
 53. Проблеми підвищення глобальної конкурентоспроможності національної економіки.
 54. Сучасні теорії міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин.
 55. Сучасні особливості формування конкурентної структури міжнародної торгівлі в умовах глобалізації.
 56. Суперечливий характер впливу процесів глобалізації на конкурентоспроможність національних економік.
 57. Глобальні стратегії корпорацій в умовах техноглобаліазції.
 58. Методи використання переваг транснаціоналізації для підвищення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин.
 59. Регулювання конкуренції на національному та міжнародному рівнях.
 60. Структура конкурентного законодавства та його особливості у країнах високого конкурентного статусу.
 61. Конкурентні виклики економічного глобалізму для національних економік.
 62. Модифікація диспозиції суб’єктів глобальної конкуренції.
 63. Формування конкурентного середовища постіндустріального інформаційного розвитку.
 64. Глобальна конкурентоспроможність України в глобальній економічній системі.

 

 

6. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

Основними завданнями контролю знань магістрів з дисципліни “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій)” є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань і практичних навичок, набутих під час проходження практики та навчання. При цьому, контрольні заходи мають:

 1. стимулювати систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом;
 2. забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні практичних завдань на базах виробничої практики (за місцем роботи);
 3. сформувати необхідні професійні компетенції магістрантів, навички відповідального ставлення до своїх обов‘язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої  організації свого робочого дня тощо.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів  для студентів денної й заочної форми навчання.

Поточний контроль знань студентів передбачає оцінювання обов’язкових та вибіркових завдань. Поточна робота студента оцінюється в межах від «0» до «50» балів в залежності від результатів модульних завдань та виконання завдань для самостійного опрацювання. Перелік обов’язкових і вибіркових завдань наведений у карті самостійної роботи (див.табл.2). Максимальна кількість балів, яку можуть отримати студенти денної форми навчання за обов’язкові завдання – 40 балів, за вибіркові – 10 балів.

Об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є:

 • систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (максимальна оцінка 30 балів);
 • виконання модульних (контрольних) завдань (вирішення тестів за тематикою курсу) (максимальна оцінка 10 балів).
 • виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання (підготовка есе, рефератів; підготовка виступу на конференціях та щорічному студентському науковому семінарі “Проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю”; переклад з іноземних джерел матеріалів з питань управління конкурентоспроможністю суб’єктів МЕВ (максимальна оцінка 10 балів) (рис.1).

 

Рівень теоретичних знань

(0 - 5 балів)

Рівень практичних компетенцій (0 - 5 балів)

Рівень теоретичних знань

(0 - 5 балів)

Рівень практичних компетенцій (0 – 5 10  балів)

Модульний контроль

(0 – 10  балів)

Рівень практичних компетенцій (0 5  балів)

Тренінг №1

(4 год.)

Тренінг №2

(4 год.)

Тренінг №3 (2 год.)

Модуль (2 год.)

 

5-й тиждень

7-й тиждень

9-й тиждень

Теоретичний блок

(24 год.)

1-й -4-й тижні

Лекційні заняття

Практичний блок

(12 год.)

5-й  - 9-й тижні

ОБОВЯЗКОВІ ВИДИ РОБІТ (0-40 балів)

ВИБІРКОВІ ВИДИ РОБІТ(0-10) балів

 

Дослідницьке есе

(0-5 балів)

 

Критичний огляд монографічної літератури

(10 балів)

 

 

Переклад з іноземних джерел, новітніх методик, теорій

(0-5 балів)

 

 

Дослідницький семінар

(10 балів)

 

Критичний огляд

(10 балів)

 
  Подпись: ОБОВЯЗКОВІ ВИДИ РОБІТ (0-40 балів)Подпись: ВИБІРКОВІ ВИДИ РОБІТ(0-10) балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Організація поточного контролю якості знань студентів.

 

Активність роботи студента на семінарах оцінюється в межах від “0” до “30” балів на основі оцінки рівня засвоєння теоретичного матеріалу та набутих компетенцій щодо розв’язання практичних завдань.

Для студентів денної форми навчання згідно з навчальним планом передбачено 12 год., тобто 6 семінарських (практичних) занять. Реальна кількість занять, відведених на цю роботу, для студентів денної форми навчання складає  5. Максимальна кількість балів, яку можуть набрати студенти денної форми навчання на одному занятті залежить від складності завдань, винесених на заняття і є диференційованою. Так, на першому, другому, третьому і п’ятому заняттях студенти можуть отримати максимум по п’ять балів, тоді як на четвертому занятті ­ десять балів.

Шкалу і критерії оцінок наведено у табл. 3

Таблиця 3

Шкала і критерії оцінювання практичних занять для студентів денної форми навчання

 

Оцінка

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних компетенцій студентів на семінарських (практичних) заняттях

Для занять, що оцінюються максимум на  п’ять балів

«5»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури, основних статистичних показників; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, а також робить власні висновки та пропозиції з використанням елементів економіко-математичного моделювання.

 

«4»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; однак недостатньо використано знання літературних джерел вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ;

 

«3»

відповідає виявленню знань основного матеріалу допускаючи окремі незначні помилки; володіння окремими методами, методиками та інструментами передбаченими програмою для проведення аналізу навчально-програмного матеріалу та вирішення типових завдань допускаючи при їх використанні принципові помилки.

 

«0»

Відсутність студента на занятті або його відмова від участі у обговоренні винесених на семінар питань, вирішенні розрахункових завдань, міні-кейсів, питань кейсів

 

 

Для занять, що оцінюються максимум на  десять балів

«10»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури, основних статистичних показників; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, а також робить власні висновки та пропозиції з використанням елементів економіко-математичного моделювання.

«8»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; однак недостатньо використано знання літературних джерел вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ;

«6»

відповідає виявленню знань основного матеріалу допускаючи окремі незначні помилки; володіння окремими методами, методиками та інструментами передбаченими програмою для проведення аналізу навчально-програмного матеріалу та вирішення типових завдань допускаючи при їх використанні принципові помилки.

«0»

Відсутність студента на занятті або його відмова від участі у обговоренні винесених на семінар питань, вирішенні розрахункових завдань, міні-кейсів, питань кейсів

 

Студенти денної форми навчання виконують модульне завдання. При виконанні модульного завдання оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчальної дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань. Модуль містить двадцять теоретичних тестових питань і одну задачу.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання модульних завдань складає 10 балів.

При цьому весь теоретичний блок оцінюється за шкалою: 0; 3; 4; 5 балів (тобто вірна відповідь на одне тестове питання приносить 5/20 = 0,25 бали), оцінка задачі здійснюється, виходячи з аналогічної шкали. У сумі формується оцінка за модуль 10 балів.

         Критерії оцінювання знань студентів під час виконання модульних завдань:

10 балів

Студент отримує, коли вірно вирішив 90% тестових завдань, тобто 18 і більше правильних відповідей, а також  правильно виконав задачу і пояснив відповідь.

 

8 бали

Студент отримує, коли вірно вирішив 70 - 90% тестових завдань, тобто від 14 до 18 правильних відповідей, а також вирішив задачу, але не спромігся аргументувати свою відповідь, не дав чіткого пояснення щодо вирішення практичного завдання.

6 бали

Студент отримує, коли вірно вирішив 60 - 70% тестових завдань, тобто від 12 до 14 правильних відповідей, а також неповністю вирішив задачу, не спромігся аргументувати свою відповідь, не дав чіткого пояснення щодо вирішення задачі, помилився у розрахунках або при обчисленні результатів.

0 балів -

Студент отримує, якщо вірно вирішив менше 60 % тестових завдань, тобто від 0 до 11 правильних відповідей, дав неправильну відповідь на запитання, не вирішив задачу, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

Крім обов’язкових завдань для студентів денної форми навчання передбачені вибіркові завдання. Студенти мають обрати одне із запропонованих вибіркових завдань. Максимальна кількість балів за вибіркове завдання – 10 балів.

10 балів студент отримує за дане завдання у разі, якщо якісно виконав його, показав високі знання понятійного апарату, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних процесів, виявляти тенденції та робити висновки.

8 балів отримує студент, коли завдання загалом вірно виконав, але мають місце окремі недоліки: використано недостатньо літератури, неточно чи неповністю розкрито предмет дослідження, тенденції не виявлені.

6 балів отримує студент, коли завдання загалом виконав, але мають місце недоліки: помилки у використанні понятійного апарату, аналіз та висновки зроблені поверхово чи взагалі не наведено статистичних даних бо вони є неактуальними.

0 балів отримує студент у випадку, якщо показав незадовільні знання понятійного апарату, неякісно виконав аналіз, допустив грубі помилки, не зробив висновки, або взагалі не виконав завдання.

 

Граничний термін подання робіт з виконаними обов’язковими та вибірковими завданнями для самостійної роботи на кафедру міжнародної економіки – за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Роботи, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються.

Одержані кафедрою завдання студентів оцінюються викладачем у чотирнадцятиденний термін. Про одержану оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5

 

Критерії оцінювання індивідуального аналітичного завдання

 

Оцінка «10 балів»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури, основних статистичних показників; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, а також робить власні висновки та пропозиції з використанням елементів економіко-математичного моделювання.

Оцінка «8 балів»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; однак недостатньо використано знання літературних джерел вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ;

Оцінка «6 балів

відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

Оцінка «0 балів»

відповідає виявленню значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

 

Заочної форми навчання

 

Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: систематичність та активність роботи протягом контактних занять присвячених вивченню програмного матеріалу науки; рівень виконання контрольного модульного завдання, а також завдань для самостійного опрацювання.

Систематичність та активність роботи студента протягом контактних годин оцінюється за максимальною оцінкою 25 балів з 50, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Шкала оцінювання відповідей на семінарських заняттях становить: 0-2 балів за кожне контактне заняття (0 балів оцінка «незадовільно»; 1 бал – оцінка «відмінно»).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час роботи на контактних заняттях – 12 балів, розраховується на підставі реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (12 контактних занять): дванадцять занять максимально по 1 балу (16 балів). Оцінка студента варіюється відповідно до активності та рівня знань студентів при обговоренні питань, винесених на заняття, у тому числі розв’язанні розрахункових завдань, участі у ділових іграх тощо.

Всі завдання розбиті на групові та індивідуальні, що дозволяє викладачеві оцінити рівень підготовки до контактних занять та ступінь опрацювання завдань винесених на самостійне вивчення, залежно від персональних компетенцій студента. Критерії оцінювання:

< >незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі;відмінному рівню (1 бал) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами наук; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ.незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі;відмінному рівню (1 бала) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами наук; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ.наявність самостійних висновків та узагальнень;глибина обґрунтування теоретичних підходів, викладених у наукових публікаціях;новизна та власні пропозиції;виокремлення та пояснення методів дослідження теоретичних підходів;обґрунтованість і відповідність статистичним даним висновків та узагальнень;обґрунтованість висновків та наявність власного відношення до досліджувальної проблеми.назва міністерства підпорядкування;назва університету;назва кафедри;Аналітичний звіт (назва …);прізвище, ініціали студента, факультет, курс, спеціальність, номер академічної групи;дата виконання/подання завдання викладачеві на перевірку.аналітичних звітів міжнародних фінансово-економічних організацій таких, як МФВ, Світовий банк, СОТ, різноманітних організацій системи ООН тощо;статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики; статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази СБ, Heritage Foundation, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Міжнародного економічного форуму та інших.  

 

Оцінювання виконання студентами аналітичного завдання здійснюється за системою критеріїв:

 

Критерії

Максимальна кількість балів

Дотримання вимог до оформлення завдання

1

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу)

2

Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію

1

Обґрунтованість зроблених висновків

1

Всього

5

 

 

Критичний огляд наукових публікацій

 

Критичний огляд публікацій виконується студентом за темою, яка обрана для виконання обов’язкового завдання (підготовка аналітичного звіту), тобто є логічним його продовженням.

Інформаційну базу для виконання цього завдання становлять аналітичні та статистичні матеріали, почерпнуті з довідникової, монографічної, навчальної літератури, видань науково-дослідних інститутів, центрів, служб, агенцій, Інтернет-мережі. Кількість використаних публікацій повинна бути не меншою 5. Метою критичного огляду наукових публікацій є доповнення висновків, зроблених за результатами виконання завдання дослідницького характеру, а також аналіз і оцінка підходів науковців до розгляду і вирішення певної проблеми за темою дослідження. Обсяг дослідження не повинен перевищувати 5-7 сторінок.

Обговорення та представлення результатів виконаної роботи відбувається під час аудиторних занять або ІКР.

 

 

 

 

 

 

Оцінювання якості підготовлених матеріалів здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Достатня кількість використаних наукових публікацій

1

Наявність зв’язку з темою завдання аналітичного характеру

2

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу наукових публікацій

2

Всього

5

 

 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-х бальну систему.

В разі невиконання поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти його (за заявою) своєму викладачеві згідно затвердженого графіку «Дня заочника». Порядок складання визначає викладач.

 

6.2. ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни “Управління міжнародною конкурентоспроможністю є іспит. До іспиту допускаються всі студенти незалежно від кількості балів за результатами проміжних контрольних заходів.

Іспит проводиться у письмовій формі. Екзаменаційні білет для денної та заочної форм навчання містить 1 кейсове завдання (що містить 3 питання), 1 розрахункову задачу та тести, які складаються з 10 питань (кожне питання оцінюється за шкалою 0;1). Питання кейсового завдання і розв’язання задачі оцінюється за шкалою 0; 6; 8; 10 балів. В цілому тестове завдання оцінюється за шкалою 0; 6; 8; 10 балів (за умови якщо студент правильно відповідає на 6 питань – 6 балів; 7-8 питань – 8 балів; 9-10 питань – 10 балів; опанування матеріалу тестів нижче за 50% оцінюється на рівні 0 балів).

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні питання з дисципліни використовуються такі критерії:

< >відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, кейсових ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;доброму рівню (8 балів) відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення кейсових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;задовільному рівню (6 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення кейсових ситуацій, допускаючи помилки;незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку.

 

В цьому випадку отримані результати поточного контрою не враховуються.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище), але не може перевищувати сто балів.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовуються у КНЕУ з обов'язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS в такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

 (для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

зараховано

А

80-89

добре

зараховано

В

70-79

С

66-69

задовільно

зараховано

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано —

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

        

         Загальна підсумкова оцінка знань, умінь та практичних навичок студента

 

Оцінка «відмінно»

студент має систематичні та глибокі знання учбового матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, які передбачені програмою курсу, засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу

 

Оцінка «добре»

студент повністю засвоїв учбовий матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, невеликі арифметичні  помилки у розрахунках при вирішення практичних завдань

 

 

Оцінка «задовільно»

студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає не повну відповідь  на поставлені теоретичні питання, допускається грубих помилок у розрахунках при розв'язанні практичного завдання

 

Оцінка «незадовільно»

студент не засвоїв учбовий матеріал, дає неправильні відповіді  на поставлені теоретичні питання, не вміє або неправильно виконує розрахунки при розв'язанні  практичних завдань

 

Складання академічної заборгованості студентами всіх форм навчання з дисципліни передбачає виконання модульних (контрольних) та екзаменаційних завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Зразок екзаменаційного білету

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМи НАВЧАННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Кафедра міжнародної економіки

Дисципліна "Управління міжнародною конкурентоспроможністю"

< > Білет №1Таблиця 1

 

Ринкові частки та обсяги реалізації компаній у сегменті модифікаторів бетону

 

Підприємство

Обсяг реалізації, тис. дол. США

2011

2012

Terra Mapei

3078

3232

Sika

2767,5

2880

Будіндустрія ЛТД

580,5

1056

Мастер Бетон

2538

3136

Поліпласт

1417,5

1776

Євроресурс Корп.

162

560

 

 

Компанія ЗАТ «Євроресурс Корп» на ринку модифікаторів бетону відноситься до тієї групи компаній, що мають середні розміри та пропонують широкий асортимент будівельної хімії. Порівняно невеликі розміри та достатній обсяг капіталу роблять такі компанії гнучкими у своїй політиці та дозволяють їм швидко реагувати на потреби ринку та вдосконалювати свою продукцію. Їх сукупна частка ринку становить 27,7%.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Євроресурс Корп»: має унікальну технологію виробництва модифікаторів поліфункціональної дії, що комплексно покращують властивості бетонів;порівняно низька ціна продукції; позитивний імідж компанії, який базується, насамперед, на основі позитивних відгуків щодо якості продукції ЗАТ «Євроресурс» таких замовників як:  Криворіжсталь, Рівненська АЕС, Чорнобильська АЕС, Київський метрополітен; здійснення НДДКР; постійне вдосконалення та розширення асортименту продукції; освоєння нових сфер використання продукції; модернізовані виробничі потужності та оновлене устаткування; гнучка система знижок; консультування та післяпродажне обслуговування клієнтів.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Sika»: значна економія на масштабі виробництва; міжнародна репутація виробника високоякісної продукції; широка мережа дилерів, представництв та дочірніх підприємств; адаптація програми охорони оточуючого середовища у хімічній промисловості для включення всіх аспектів, пов’язаних з екологією, у всі сфери діяльності; постійне доповнення номенклатури продукції; адаптованість продукції до місцевих умов; фундаментальні дослідження в області гідратації цементу і механізму дії домішок для розробки нових матеріалів і систем; інтенсивне навчання спеціалістів на місцях; стратегічні альянси з третіми сторонами.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Mapei»: передові наукові дослідження, спрямовані на створення, технічне обслуговування та універсалізацію продукції; імідж компанії Mapei – виробника хімікатів для будівельних робіт, що підвищують естетику, комфорт і безпеку середовища, в якому ми живемо. Матеріали Mapei можуть стати джерелом натхнення архітекторів і проектувальників, допомагаючи їм створювати кращі і безпечніші споруди; високоякісне після продажне обслуговування клієнтів; надання технічних і консультаційних послуг; наукові дослідження і розробки. Компанія інвестує 5% від обороту у проектно-конструкторські розробки, 12% співробітників компанії зайняті розробкою нових видів продукції. Мареі співробітничає з найважливішими університетами світу. В компанії існує 7 лабораторій НДДКР; велика відеотека для демонстрації застосування продукції.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Поліпласт»: велика потужність всіх заводів, що входять у склад компанії; наявність модернізованих лабораторій; розгалужена мережа торгових представництв по всій території країн СНД, оптимізований процес розповсюдження продукції у регіонах; індивідуальний підхід до кожного споживача; тісна взаємодія з різними науковими закладами у галузі зниження рівня забруднення оточуючого середовища; нова система найменування продукції, яка дозволяє споживачу обрати найбільш підходящий для себе продукт як за характеристиками, так і за ціною.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Мастер Бетон»: висококваліфіковані спеціалісти, що мають великий досвід наукової і практичної роботи в сфері будівництва і виробництва будівельних матеріалів; співробітництво з науковими, проектними і виробничими організаціями.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Будіндустрія ЛТД»: інновації існуючої і розробка нової продукції; постійний розвиток виробничої бази; власна дослідно-експериментальна база і незалежна дослідна лабораторія; повний технологічний сервіс протягом всього часу співробітництва підприємства з замовником, включаючи введення домішки у виробництво бетону; система управління якістю продукції у відповідності з ISO 9001:2000.

У таблиці 2 наведені основні характеристики бетону, отриманого за умови внесення різних модифікаторів, а саме: міцність на стиснення на 1, 3 та 28 добу, рухливість та водостійкість, а також ціни товарів.

Таблиця 2

Характеристики бетону, отриманого з додаванням домішок

Фірма/ назва продукту

Міцність на стиснення, Мпа

Рухливість, см

Водостій­кість, W

Ціна, дол. США / т.

1 доба

3 доби

28 діб

Mapei (модифікатор Dynamon)

22

38

69

12

16

1185

Sika (Sikament)

22

56,2

72

15

16

1100

Мастер Бетон (МБ-01)

25

60

80

24

20

483

Поліпласт (СП-1)

9,1

32,3

63,4

8

18

1033

Євроресурс Корп.(Геокон G)

21,7

48,3

92,5

16.

24

521

Будіндутрія (МК-85)

16,5

60

78

20

18

667

Вагові коефіцієнти (а і)

0,16

0,14

0,25

0,3

0,15

 

 

Характеристика споживачів. Відомо, що більше половини обсягу бетонної суміші, що випускається розгалуженою мережею бетонних заводів, витрачається для виготовлення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.            ЗАТ «Євроресурс Корп» успішно співробітничає з найбільшими залізобетонними заводами й будівельними організаціями. Окремою групою споживачів є компанії по виробництву сухих будівельних сумішей, які випускають свою продукцію на основі модифікаторів бетону марки «ГЕОКОН». Різні можливості бетонів і розчинів з модифікаторами «Геокон G» використовуються дуже широко. Так, завод «Будіндустрія» за замовленням корпорації «Київпідзембуд» виготовляє труби різного діаметра, активно співпрацює з Рівненською та Чорнобильською АЕС.

Характеристика постачальників. У підприємства склалися міцні довгострокові відносини з постачальниками сировини та матеріалів для виробництва продукції. До того ж близько 50% компонентів, що застосовуються у виробництві, фірма виробляє сама на обладнанні, розробленому спеціалістами ДП «Грінмаш», що входить в корпорацію Євроресурс. Основним постачальником метакаоліну (найголовнішого компоненту модифікаторів бетону) є Глуховецький каоліновий завод. ЗАТ «Евроресурс Корп» декілька років назад володіло контрольним пакетом акцій цього підприємства. Тому з ним налагоджені міцні зв’язки.

 

 

Таблиця 3
Показники оцінки фінансового стану компанії «Євроресурс Корп.»

Показник

Значення

Загальні показники

2009

2010

2011

2012

Статутний капітал

87,0

87,0

87,0

87,0

Власний капітал

2497,0

1694,7

3790,2

3496,0

Кількість акціонерів

2,0

2,0

2,0

2,0

Виручка від реалізації

551,0

389,3

1381,3

5666,7

Чистий прибуток

430,9

127,0

-411,0

294,2

Дебіторська заборгованість

732,3

2360,4

3617,6

3586,9

Кредиторська заборгованість

3206,6

1330,3

1187,4

1234,0

Нематеріальні активи

23,9

23,9

23919,0

180,0

Необоротні активи

1078,9

384,0

770,4

1212,6

Оборотні активи

4791,1

2641,0

4000,0

3898,5

Показники платоспроможності

 

 

 

 

Показник поточної платоспроможності

1,49

1,99

3,37

3,16

Показник швидкої платоспроможності

1,49

1,98

3,23

3,12

Показник абсолютної платоспроможності

0,00

0,00

0,13

0,04

Чистий робочий капітал

1584,50

1310,70

2812,60

2664,50

Показники заборгованості

 

 

 

 

Показник загальної заборгованості

57,46

43,98

24,89

24,14

Показник фінансової незалежності

42,54

56,02

75,11

75,86

Співвідношення довгострокової заборгованості і власного капіталу

6,66

      -

      -

      -

Показники рентабельності

 

 

 

 

Рентабельність за чистим прибутком, %

78,20

32,62

-34,13

6,23

Рентабельність інвестицій

7,34

4,20

-8,62

5,76

Термін окупності інвестицій (активів)

13,62

23,82

-

17,37

Рентабельність власного (акціонерного) капіталу

17,26

7,49

-11,47

7,59

Термін окупності власного капіталу

5,79

13,34

-

13,18

Показники оборотності (ділової активності)

 

 

 

 

Оборотність запасів

     -

102,95

3,06

48,35

Тривалість 1 обороту

     -

3,50

117,58

7,45

Оборотність дебіторської заборгованості

0,46

0,15

0,33

1,32

Середній термін повернення (інкасації) дебіторської заборгованості)

789,32

2417,17

1081,49

273,49

Оборотність основних засобів

0,51

1,01

1,56

3,89

Оборотність активів

0,09

0,13

0,25

0,92

 

 

 

Таблиця 4

Коефіцієнт впливу конкурентного середовища

Конкурентні сили

Фактори

Стан фактору

Оцінка фактору в балах

1.Проникнення нових конкурентів

1.1. Рівень вхідного бар’єру

 

 

 

 

 

1.2. Реакція існуючих конкурентів

- значна економія на масштабах збуту

- високий рівень фінансових інвестицій

- консерватизм існуючої системи постачання

- високий ступінь диференціації продукції

- необхідність великих інвестицій у нові технології

- необхідність залучення постійних покупців

- відсутність активної маркетингової політики

- низька інноваційна активність управлінського персоналу підприємства

- слабке використання методів ведення конкурентної боротьби

2

3

2

1

3

 

2

1

2

 

2

2. Поява товарів-замінників

2.1. Вплив товарів-замінників

 

 

 

2.2.Протизаконна

імітація існуючих виробів

- перевагу отримує товар з нижчою ціною

- тенденція до реалізації дешевших та менш якісних товарів

- відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів

- поява великої кількості товарів-замінників ввезених з інших країн протизаконно

3

2

 

2

 

2

3.Конкурентна сила покупців

3.1. Вплив покупців на кон’юнктурні позиції підприємства

 

 

 

 

3.2. Торгівельна сила споживачів

- високий ступінь організації споживачів

- великі можливості покупців у виборі товарів-аналогів

- невисокий ступінь стандартизації продукції

- невисока мінливість смаків і вподобань споживачів по відношенню до товарів підприємства

- зростання рівня інформованості покупців про товари

- висока цінова еластичність товару

2

1

 

2

1

 

 

2

 

3

 

4.Конкурентна сила постачальників

4.1. Вплив постачальників на конкурентну позицію підприємства

 

4.2. Обмеження ресурсного потенціалу підприємства

- обмежені можливості підприємства у виборі постачальників

- тенденція до тривалих господарських зв’язків

- невисока вартість переходу до інших постачальників

- відсутність власних оборотних коштів

- нестача складських приміщень

 

2

 

1

2

 

3

1

 

5. Конкуренція між вже існуючими на ринку фірмами

5.1. Ступінь інтенсивності конкуренції

 

 

 

 

 

5.2. Конкурентні позиції досліджуваних підприємств

- узагальнений показник інтенсивності конкуренції

- наявність малих підприємств-конкурентів

- сильними конкурентами є великі міжнародні компанії

- значний приріст попиту на товари підприємства

- вдале місце розташування фірми

- відсутність дослідження конкурентів

- досліджувані конкуренти мають сильні конкурентні переваги

2

 

2

3

 

1

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблиця 5

Інтегральна оцінка конкурентного потенціалу компаній

 

Ваговий коефіцієнт

Mapei

Sika

Будіндустрія ЛТД

Мастер Бетон

Поліпласт

Євроресурс Корп.

Показник

 

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Виробничий потенціал

0,11

6

6

5

5

3

4

3

4

4

4

2

3

Ресурсний потенціал

0,12

3

3

4

5

4

4

3

4

3

3

4

6

Фінансовий потенціал

0,13

6

6

5

6

2

3

3

3

5

5

4

4

Управлінський потенціал

0,14

5

5

6

6

3

3

4

4

5

6

2

2

Науково-технічний потенціал

0,15

5

5

6

5

4

4

4

4

3

3

5

6

Маркетинговий потенціал

0,13

4

4

6

5

2

2

4

5

4

5

3

4

Кадровий потенціал

0,13

6

5

5

5

3

3

5

6

4

4

4

4

Мережа представництв у регіонах

0,09

5

5

6

6

2

2

4

5

5

5

3

4

 

 

 

< >На основі наведених даних здійсніть оцінку конкурентного середовища підприємства, зокрема визначте чинники конкурентоспроможності підприємства, охарактеризуйте розподіл сил  на ринку та основних конкурентів. Розрахуйте коефіцієнт загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства. Яким є рівень впливу конкурентного середовища на компанію. Обґрунтуйте критерії формування нових конкурентних переваг або компетенції компанії.Побудуйте матрицю SWOT – аналізу, дайте оцінку зовнішньому та внутрішньому середовищу підприємства.Визначте тип ринку на якому функціонує підприємство, використовуючи аналіз показників інтенсивності конкуренції. Відповідь обґрунтуйте.Побудуйте конкурентну карту ринку. Запропонуйте стратегічний розвиток підприємства, враховуючи його конкурентну позицію. 

 

 

 

 

 

Тести

 

 1.  

До цінових методів конкурентної боротьби належить:

 1. зміна дизайну та функціональних характеристик товарів;
 2. створення нової продукції;
 3. використання демпінгових цін
 4. удосконалення послуг, які супроводжують товар.
 5. вірної відповіді немає
 1.  

Яка з наведених нижче умов несумісна з моделлю досконалої конкуренції ?

 1. обсяг виробництва окремої фірми є незначним і не впливає на ціну реалізованого цією фірмою товару;
 2. реалізовані кожним виробником товари є однорідними;
 3. покупці добре поінформовані про рівень цін, а необґрунтоване підвищення виробником ціни на свою продукцію неминуче призводить до втрати покупців;
 4. доступ на ринок ніким і нічим не обмежений;
 5. вірної відповіді немає.
 1.  

Однією з головних характеристик конкурентоспроможності товару в умовах сучасної технологічної конкуренції є:

 1. наукомісткість
 2. трудомісткість
 3. капіталомісткість
 4. матеріаломісткість.
 1.  

Кластер це

 1. коопераційна угода, яка поєднує приватні промислові компанії, університети й урядові відомства, науково-дослідницькі лабораторії для спільного досягнення конкретних науково-технологічних результатів;
 2. географічно близька група взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, які конкурують, а разом з тим і ведуть спільну роботу;
 3. територіальний науково-промисловий комплекс академічних, навчальних, дослідницько-конструкторських закладів, промислових підприємств і т. ін. з розвинутою та динамічною системою виробничого постачання, комунікацій, об’єктів інфраструктурної мережі, який створюється з метою розвитку високотехнологічного, конкурентоспроможного виробництва.
 1.  

Яке твердження є невірним?

 1. рушійними силами економічної глобалізації є нові технології, лібералізація торгівлі, глобалізація попиту і пропозиції, тенденція до збільшення кількості суб’єктів МЕВ
 2. сьогодні визначальну роль в міжнародній конкуренції відіграють транснаціональні корпорації,  інтеграційні блоки, регіональні інноваційні кластери
 3. національна економіка не може здобути високий конкурентний статус, базуючись виключно на власній матеріально-технічній базі, в замкнутому циклі.
 4. невірних тверджень немає 
 1.  

 На початку ХХІ ст. в світі функціонує

 1.   6 000 ТНК
 2.   500 000 ТНК
 3.   60 000 ТНК
 4.  150 000 ТНК
 1.  

Мінімально необхідний набір функцій, якими повинна володіти компанія, зберігаючи ключову компетенцію, включає:

 1. логістику, науково-дослідні роботи, виробництво товарів, після продажний сервіс
 2. розробку товарів, реалізацію та обслуговування споживачів
 3. маркетинг, розробку товарів, фінанси
 4. маркетинг, логістику, виробництво, фінанси
 1.  

До найважливіших тенденцій модифікації механізму конкуренції в сучасних умовах не належать:

 1. зміна ключових факторів, за рахунок яких досягаються конкурентні переваги, поглиблення міжнародного поділу праці, створення і координація глобальних виробничих комплексів і мереж;
 2. інтенсифікація міжгалузевої конкуренції та конкуренції на ринках факторів виробництва, скорочення циклів розробки і виробництва продукції, суттєве розширення асортименту продукції та індивідуалізація виробництва;
 3. поглиблення міжнародного поділу праці, збільшення циклів розробки і виробництва продукції, суттєве розширення асортименту продукції та індивідуалізація виробництва.
 1.  

Стадії міжнародної конкурентоспроможності за М.Портером включають:

 1. розвиток конкуренції на основі  інновацій  і конкуренція на основі багатства;
 2. розвиток конкуренції на основі факторів виробництва; розвиток конкуренції на основі інновацій та
 3. інвестицій;
 4. розвиток конкуренції на основі факторів виробництва, інвестицій, інновацій, багатства.
 1.  

До системи захисту національного ринку від іноземних конкурентів відносять:

 1. митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі;
 2. сертифікація та стандартизація;
 3. квотування та ліцензування;
 4. антидемпінгове мито;
 5. невірні відповіді а та в;
 6. всі відповіді вірні.

 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основні джерела

 

Нормативно – правові акти.

< >Закон України   «Про захист від недобросовісної конкуренції» 07.06.1996р.Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993.Закон України «Про захист від проявів недобросовісної реклами» 12.03.1997р.Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001р.Закон України «Про захист національного виробника від субсидованого імпорту» від 28.12.1998р.Закон України «Про обмеження  монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18.02.1992р.Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000р.Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996р.Законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.1998р.Указ Президента «Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки» від 19.11.2001 №1097/2001р.Указ Президента України «Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій» від 11.12.1997р.Державна програма демонополізації економіки  і розвитку конкуренції. Затверджена постановою ВРУ від 21.12.1993р.Антимонопольний комітет України “Конкурентне законодавство України”. – Юридичний збірник. – Київ, 2002, с.6-45.Навчальні посібники та підручники

 

< >Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. – 256 с.Ансофф Й. Новая корпоративная стратегия. - СПб: Питер Ком, 1999. - 416с.Балабанова Л.В., Кривенко А.В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга. – Д.: ДонГУЭТ им. Туган-Барановского, 2004. –147c.Білорус О. Г., Лук'яненко Д.Г., та ін. Глобалізація і безпека розвитку. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.Гончарук T.I. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці. – К.: УАБС. – 2003.Загорна Т.О. Конкурентноздатність фірми в системі стратегічного маркетингу // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ. – 2000. – С. 87-91.Иванов Ю.Б., Тищенко Л.А. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. – К.: КНЕУ, 2004.Піддубний  Т.О.,  Піддубна  A.I. Управління  міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. – Харків: Видавничий дім «Інтек», 2004.Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. ­ К.: Основи, 1998. – 390 с.Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. - М.: Международные отношения, 1993. - 896 с.Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. – Київ-2006.Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. / Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 1408 с.Швиданенко Г.О, Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002.– 192с.Шевченко Л.С. Конкурентное управление. – Х.: «Эспада». – 2004. – 520 с.Юданов А.Ю. Конкуренція: теорія і практика. – М.: Акалис, 1998. – 384с.Thomson A.A., Strickland A.J III. Strategic Management: Concept and Cases. 1987. – 4th ed. University of Alabama, Business Publication Inc., Plano, Texas.Додаткова

 

< >Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія тамеханізм реалізації Монографія. – К.: КНЕУ, 2004, 273с.

 

< >Адонин Е. Определение конкурентоспособности группы продовольствен­ных товаров // Маркетинг. - 2005. - №5. - с.5-32.Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.Бакалінська О.О. Організаційно-правові засади захисту економічної конкуренції в Україні: монографія. – К: КНЕУ, 2005.Березин И.С. Маркетинговый анализ. Российский опыт. – Москва: Издательство «Эксмо», 2002. – 400с.Василенко   В.О.,   Ткаченко   T.I.   Стратегічне   управління підприємством. – Київ, 2004.Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование / В.Н. Самочкин и др. – М.: Дело, 2000.Гляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи. – Суми, 2003.Дженгтон Д. Методологія управління конкурентоспроможністю корпорації. ­– К.:«Основа», 2000.Друкер П. Рынок, как выйти в лидеры: практика и принципы. – Москва, 1992.Дударь А.П. Особенности формирования конкурентной стратегии торгово-производственной фирмы. – Симферополь: Таврида, 2000. – 182с.Закревська Л., Ткаченко О. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємств на ринку кондитерської промисловості України // Економіст. – 2005. – №10. – С.34–36.Захарін С.В. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств // Фінанси України. – 2003. – №1. – С. 13-21.Кобилянcький Л.С. Управління конкурентоспроможністю. – К.: “Зовнішня торгівля”. – 2003. – 304с.Козырин А. Конкуренция и международное и антидемпинговое регулирование. – М.: Спартак, 1999.Котельнікова     Д.І.,     Задорожна     С.М.     Управління конкуренто­спроможністю. –К.: Видавничий дім “Слово”, 2004.Кращі компанії світу. Статистика // Журнал європейської економіки. – 2004. -Т.3., №1. - с.115-121.Криппендорф К. 36 стратегий для победы в эпоху конкуренции. – Санкт-Петербург, 2005.Кузьмін   О.Є.,   Горбань   H.I. Управління   міжнародною конкуренто­спромож­ністю підприємства. – Львів, 2004.Лагода Т., Юрик Я. Конкурентоспроможність вітчизняних кондитерських виробів // Економіка України. – 2005. – №2. – С.44–50.Мономедов Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров: теория, практика, оценка // Методы менеджмента качества. – 2005. – №9. – С. 30-33.Отенко І.П. Управління конкурентними перевагами підприємства: Наукове видання. – Х.: Харк. нац. екон. ун-т., 2005. – 212с.Пасічник В.Г., Акіміна О.В. Конкурентоспроможність фірми:  навчально-методичний посібник. – Київ, 2005.Рубин   Ю.Б. Теория   и   практика   предпринимательской конкуренции. – Киев, 2004.Скударь Г.М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: проблемы и решения. – К.: Наук. Думка, 1999. – 496 с.Сухоруков A.I., Данілов О.Д., Недашвківський М.М., Сухорукова О.А. Управління інноваціями. – Київ, 2003.Ухачевич Я.П. Розвиток і формування адаптивних систем управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств // Менеджмент і підприємництво в Україні. – Л.: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 1999.Фурманюк О.Л., Тартачник М.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2003. – 114с.Хамел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. – М.:  Олимп-Бизнес, 2002. – 288с.Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 774с.Шершньова З.Є,. Оборська С. В Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.Шурпета P.O. Основи конкурентоспроможності. – Київ: Либідь, 1999.