Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

 

 

Розробники:

Антонюк Лариса Леонтіївна, доктор економічних наук, професор викладач кафедри міжнародної економіки, професор

Швиданенко Олег Анатолійович, доктор економічних наук, професор викладач кафедри міжнародної економіки, професор

Хоменко Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки.

 

 

 

 

Форма навчання —

денна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

Форма навчання —

заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Л.Л. Антонюк, О.А.Швиданенко,

О.В.Хоменко, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 5

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 6

Тема 1. Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність. 6

Тема 2. Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств. 7

Тема 3. Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства  7

Тема 4. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 7

Тема 5. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств. 7

Тема 6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 8

Тема 7. Галузеві  та  секторальні  імперативи  формування  конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин. 8

Тема 8. Регіональні та локальні виміри міжнародної конкурентоспроможності 8

Тема 9. Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств. 8

Тема 10. Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн. 8

Тема 11. Сучасні конкурентні політики та їх ефективність. 9

Тема 12. Глобальна конкурентоспроможність. 9

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ   10

2.1. Карта навчальної роботи студента. 10

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни. 11

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.. 14

3.1. Карта навчальної роботи студента. 14

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни. 16

4. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.. 18

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання. 18

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання. 19

4.3. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. 20

4.4. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. 23

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 27

5.1.        Зразок екзаменаційного білетудля денної та заочної форми навчання. 29

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.. 37

6.1. Основна література. 37

6.2. Додаткова література. 37

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси. 37

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051«Економіка».

Анотація навчальної дисципліни:

Глобалізація світової економіки загострює конкуренцію, що здійснюється на міждержавному конкуренція держав; міжрегіональному конкуренція регіонів та мікроекономічному рівнях зумовлюючи нестійкість конкурентних переваг суб'єктів міжнародних економічних відносин. Це вимагає постійного вдосконалення, гнучкого пристосування до змін світової кон'юнктури та турбулентного конкурентного середовища. Для досягнення та утримання високого конкурентного статусу підприємств має значення характер конкурентних переваг, які вони розвивають. Стратегічними факторами успіху суб’єктів міжнародних економічних відносин в економічному змаганні за лідерство на світових ринках стають науково-технологічний потенціал, інноваційна корпоративна культура, сучасна інформаційно-комунікаційна інфраструктура, що дозволяють створити ключові компетенції та ефективні конкурентоспроможні ділові моделі. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств та компаній, пов'язана передусім із їх сильними позиціями на світовому ринку та стратегічними конкурентними перевагами.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Глобальна економіка», «Глобальне конкурентне лідерство», «Статистика».

Мета вивчення дисципліни – формування розуміння студентами факторів та механізмів досягнення високих конкурентних позицій на світовому ринку:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у сфері міжнародних економічних відносин;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни: виявлення системної сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів та національних економік в умовах економічної глобалізації; визначені показників та факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій); досліджені та селекції різних типів міжнародних стратегій конкурентної поведінки та оцінюванні їх ефективності; аналізі галузевих, регіональних та секторальних імператив формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин; визначені диспозиції суб’єктів глобальної конкуренції; розробці та імплементації конкурентних стратегій українських підприємств для виходу на зарубіжні ринки.

Предметом дисципліни є конкурентні відносини суб’єктів міжнародного бізнесу та механізми їх реалізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

1.Знання:

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.

2. Уміння:

Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.

3. Комунікація:

Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.

4. Автономність та відповідальність:

Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб; здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації), галузі, регіону.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

1.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність

Новітні концепції конкуренції та конкурентоспроможності. Класична теорія досконалої конкуренції. Неокласична теорія ринку. Теорії недосконалої конкуренції. Теорії монополістичної конкуренції Теорії ефективної конкуренції. Теорії меркантилістів та класична політекономія. Основні функції конкуренції. Класифікація видів конкуренції. Неокласичний напрямок в дослідженні конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин. Еволюційна теорія. Теорія конкурентних переваг М.Портера. Теорії глобального випередження конкурентів. Міжнародна конкурентоспроможність країн. Конкурентоспроможність підприємств. Конкурентоспроможність експорту та товарів. Взаємозв’язок конкурентоспроможності підприємства, галузі, регіону, країни. Підприємство як основний суб’єкт конкурентних відносин. Методи наукових досліджень.

 

Тема 2. Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств

Новітні методики оцінювання рівня якості товарів. Показники рівня якості товарів для споживачів. Виробничі фактори конкурентних переваг продукції на  світовому ринку. Ринкові фактори міжнародної конкурентоспроможності товару. Сервісні фактори та фактори збуту. Принципи оцінки конкурентоспроможності товарів. Система оцінювання конкурентоспроможності товару. Особливості оцінки міжнародної конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Якість продукції в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю. Основні напрямки підвищення якості та конкурентоспроможності товару на світовому ринку.

 

Тема 3. Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Міжнародне конкурентне середовище і методики оцінки стану і динаміки його розвитку. Сутність і рівні міжнародного конкурентного середовища. Міжнародний ринок: сутність, класифікація, межі. Технологія виходу підприємства на міжнародний ринок. Моніторинг міжнародного конкурентного середовища. Ключові групи чинників формування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Ієрархія чинників, що визначають конкурентоспроможність підприємства. Конкурентні переваги підприємства. Ринкові фактори успіху. Ключові компетенції підприємства та їх класифікація.

 

Тема 4. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Основні принципи визначення рівня конкурентоспроможності підприємства (організації) на світових ринках. Сутність, етапи та методи комплексної діагностики стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Оцінка фінансової конкурентоспроможності фірми. Оцінка маркетингово-збутової діяльності компанії. Оцінка виробничої ефективності. Оцінка рівня науково-інноваційної діяльності підприємства. Оцінка інтелектуального рівня та конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства. Новітні дослідження в діагностиці міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

 

Тема 5. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств

Стратегія конкурентоспроможності як складова загальної стратегії розвитку компанії. Основні етапи формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства на світовому рівні. Реалізація конкурентної стратегії підприємств. Типізація міжнародних стратегій. Стратегії створення конкурентних переваг за М.Портером. Стратегічна архітектура за Г.Хамелом та К.Прахаладом. Концепція співконкуренції А.Браденбургера та Б.Найлбафа. Взаємозв’язок конкуренції та співробітництва як основа високо конкурентного статусу.

Тема 6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Новітні моделі та методи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Методологія управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Концептуальні засади управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Механізм імплементації конкурентних стратегій на рівні функціональних підрозділів підприємства. Типи організаційних структур та їх відповідність конкурентним стратегіям підприємств. Лідирування та мотивація персоналу в системі формування конкурентних переваг.

 

Тема 7. Галузеві  та  секторальні  імперативи  формування  конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин

Концепції конкурентоспроможності на мезорівні. Поняття галузі у світовому господарстві. Суперництво між конкурентами однієї галузі. Конкуренція з боку товарів, які виробляють компанії інших галузей. Загрози проникнення в галузь нових конкурентів. Економічні можливості постачальників та споживачів. Оцінка інтенсивності конкуренції в галузі. Галузева трансформація світової економіки. Сучасні тенденції формування конкурентоспроможності галузей світової економіки. Основні індикатори міжнародної конкурентоспроможності галузі.

 

Тема 8. Регіональні та локальні виміри міжнародної конкурентоспроможності

Новітні дослідження регіональної конкурентоспроможності країн. Регіон в системі сучасного світового господарства. Сутність і структура регіонального ринку. Поняття конкурентоспроможності регіону. Класифікація факторів конкурентного середовища регіону та їх діагностика. Модель конкурентоспроможності  регіонів та її складові. Система показників та критерії оцінки конкурентоспроможності регіонів. Природно-ресурсний потенціал та його вплив на конкурентоспроможність регіону. Регіон як складова конкурентоспроможності національних господарств світової економіки.

 

Тема 9. Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств

Еволюція теорії кластерних систем. Дослідження конкурентоспроможності кластерів. Етапи формування та розвитку кластерів. Види та класифікація кластерів. Конкурентні переваги та ключові фактори успіху суб’єктів кластерів. Інноваційна конкурентоспроможність підприємств в технокластерах. Модель конкурентного інформаційного середовища і каналів зв’язку в кластерах.

 

Тема 10. Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн

Новітні концепції конкурентоспроможності країн та їх суб’єктів. Методики оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн. Фактори та умови забезпечення високого конкурентного статусу країни. Економічні фактори міжнародної конкурентоспроможності. Програми міжнародної конкурентоспроможності США. Політика міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС. Міжнародна конкурентоспроможність нових індустріальних країн. Інноваційні виміри міжнародної конкурентоспроможності країн. Концепції національних інноваційних систем. Інноваційні стратегії країн – ключових інноваторів. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в забезпеченні конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин.

 

Тема 11. Сучасні конкурентні політики та їх ефективність

Останні дослідження у сфері конкурентної політики. Конкурентна політика в сучасних умовах розвитку світового господарства. Правові засади формування політики ЄС у сфері конкуренції. Антимонопольна політика США. Сфери реалізації конкурентної політики країн світу. Регулювання антиконкурентних угод та обмежувальної ділової    практики. Контроль за зловживаннями домінуючим положенням на ринку. Контроль та регулювання економічної концентрації. Лібералізація ринків "природних монополій" та регламентація надання спеціальних та виняткових прав. Система надання державної допомоги. Наддержавний характер побудови конкурентної політики ЄС. Особливості конкурентного законодавства США. Конкурентна політика в умовах перехідної економіки. Взаємозв'язок конкурентного законодавства із суміжними галузями права. Права та функції органів регулювання конкуренції у світовому господарстві. Сфера повноважень і діяльності Європейської Комісії. ООН в системі регулювання конкурентних відносин. СОТ та конкурентна політика країн світу. Міжнародні угоди в сфері конкурентної політики.

 

Тема 12. Глобальна конкурентоспроможність

Дослідження глобальної конкурентоспроможності суб’єктів МЕВ. Ознаки та характерні риси глобалізації як суспільного процесу. Основні форми розвитку економічної глобалізації. Суперечливий характер впливу процесів глобалізації. Конкурентні переваги ТНК у світогосподарських процесах. Глобальні ресурсні джерела. Розвиток і поглиблення регіональної економічної інтеграції в умовах глобалізації. Системні трансформації світогосподарських структур в контексті міжцивілізаційних взаємодій та розширення меж і поглиблення конкурентної боротьби. Багаторівнева система глобальної конкуренції. Якісні та кількісні ознаки і показники що характеризують розвиток глобальної конкуренції.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з обов’язкової дисципліни  Управління міжнародною конкурентоспроможністю

для студентів освітньої програми / спеціалізації  «Міжнародна економіка»

 

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1

 1.  

Семінарське заняття 1.
Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств

1

 1.  

Семінарське заняття 2.
Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства

1

 1.  

Семінарське заняття 3.
Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства

3

 1.  

Семінарське заняття 4.
Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства

2

 1.  

Семінарське заняття 5.

Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств

3

 1.  

Семінарське заняття 6.
Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств

2

 1.  

Семінарське заняття 7.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

2

 1.  

Семінарське заняття 8.
 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

2

 1.  

Семінарське заняття 9.
Галузеві  та  секторальні  імперативи  формування  конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин

2

 1.  

Семінарське заняття 10.
Регіональні та локальні виміри міжнародної конкурентоспроможності

2

 1.  

Семінарське заняття 11.
Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств

2

 1.  

Семінарське заняття 12.
Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн

2

 1.  

Семінарське заняття 13.
Сучасні конкурентні політики та їх ефективність

2

 1.  

Семінарське заняття 14.
Глобальна конкурентоспроможність

2

 1.  

Семінарське заняття 15.
Науковий семінар (участь в обговоренні)

2

 

Контрольна (модульна) робота № 1

10

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

1.  Доповідь на науковому семінарі

10

2.  Аналіз статей та звітів

5

3.  Переклад

5

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Основними завданнями контролю знань магістрів з дисципліни “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій)” є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань і практичних навичок, набутих під час проходження практики та навчання. При цьому, контрольні заходи мають:

1)  стимулювати систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом;

2)  забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні практичних завдань на базах виробничої практики (за місцем роботи);

3)  сформувати необхідні професійні компетенції магістрантів, навички відповідального ставлення до своїх обов‘язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої  організації свого робочого дня тощо.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів  для студентів денної й заочної форми навчання. Поточний контроль знань студентів передбачає оцінювання обов’язкових та вибіркових завдань. Поточна робота студента оцінюється в межах від «0» до «50» балів в залежності від результатів модульних завдань та виконання завдань для самостійного опрацювання. Перелік обов’язкових і вибіркових завдань наведений у карті самостійної роботи (див. пункт 2.1). Максимальна кількість балів, яку можуть отримати студенти денної форми навчання за обов’язкові завдання – 40 балів, за вибіркові – 10 балів.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є:

–         систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (максимальна оцінка 30 балів);

–         виконання модульних (контрольних) завдань (вирішення тестів за тематикою курсу) (максимальна оцінка 10 балів).

–         виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання (аналіз статей; підготовка виступу на конференціях та щорічному студентському науковому семінарі “Проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю”; переклад з іноземних джерел матеріалів з питань управління конкурентоспроможністю суб’єктів МЕВ (максимальна оцінка 10 балів).

Активність роботи студента на семінарах оцінюється в межах від “0” до “30” балів на основі оцінки рівня засвоєння теоретичного матеріалу та набутих компетенцій щодо розв’язання практичних завдань.

Для студентів денної форминавчання згідно з навчальним планом передбачено 30год., тобто 15 семінарських (практичних) занять. Реальна кількість занять, відведених на цю роботу, для студентів денної форми навчання складає 14. Максимальна кількість балів, яку можуть набрати студенти денної форми навчання на одному занятті залежить від складності завдань, винесених на заняття і є диференційованою. Шкалу і критерії оцінок наведено у табл. 1

Таблиця 1

Шкала і критерії оцінювання семінарських (практичних) занять для студентів денної форми навчання

Бал

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних компетенцій студентів на семінарських (практичних) заняттях

Для занять, що оцінюються максимум на  три бали

«3»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури, основних статистичних показників; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, а також робить власні висновки та пропозиції з використанням елементів економіко-математичного моделювання.

«2»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; однак недостатньо використано знання літературних джерел вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ;

«1»

відповідає виявленню знань основного матеріалу допускаючи окремі незначні помилки; володіння окремими методами, методиками та інструментами передбаченими програмою для проведення аналізу навчально-програмного матеріалу та вирішення типових завдань допускаючи при їх використанні принципові помилки.

«0»

Відсутність студента на занятті або його відмова від участі у обговоренні винесених на семінар питань, вирішенні розрахункових завдань, міні-кейсів, питань кейсів

 

Студенти денної форми навчання виконують модульне завдання. При виконанні модульного завдання оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчальної дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань. Модуль містить двадцять теоретичних тестових питань і одну задачу.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання модульних завдань складає 10 балів.

При цьому весь теоретичний блок оцінюється за шкалою: 0; 3; 4; 5 балів (тобто вірна відповідь на одне тестове питання приносить 5/20 = 0,25 бали), оцінка задачі здійснюється, виходячи з аналогічної шкали. У сумі формується оцінка за модуль 10 балів (табл. 2).

Таблиця 2

Критерії оцінювання знань студентів під час виконання контрольних (модульних) завдань

Бал

Критерії оцінювання знань студентів під час виконання контрольних (модульних) завдань

«10»

Студент отримує, коли вірно вирішив 90% тестових завдань, тобто 18 і більше правильних відповідей, а також  правильно виконав задачу і пояснив відповідь.

«8»

Студент отримує, коли вірно вирішив 80 - 90% тестових завдань, тобто від 16 до 18 правильних відповідей, а також вирішив задачу, але не спромігся аргументувати свою відповідь, не дав чіткого пояснення щодо вирішення практичного завдання.

«6»

Студент отримує, коли вірно вирішив 70 - 80% тестових завдань, тобто від 14 до 16 правильних відповідей, а також вирішив задачу, але не спромігся аргументувати свою відповідь, не дав чіткого пояснення щодо вирішення практичного завдання.

«4»

Студент отримує, коли вірно вирішив 60 - 70% тестових завдань, тобто від 12 до 14 правильних відповідей, а також неповністю вирішив задачу, не спромігся аргументувати свою відповідь, не дав чіткого пояснення щодо вирішення задачі, помилився у розрахунках або при обчисленні результатів.

«2»

Студент отримує, коли вірно вирішив 50 – 60 % тестових завдань, тобто від 10 до 12 правильних відповідей, дав неправильну відповідь на запитання, не вирішив задачу, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

«0»

Студент отримує, якщо вірно вирішив менше 60 % тестових завдань, тобто від 0 до 10 правильних відповідей, дав неправильну відповідь на запитання, не вирішив задачу, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Об’єктом оцінювання знань студентів заочної форми навчання є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з обов’язкової дисципліни Управління міжнародною конкурентоспроможністю

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Міжнародна економіка»

 

 

заочна форма навчання

 

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1

Тема 1: Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність

 

міні-лекція

2

робота в малих групах

дискусія-обговорення

презентація-обговорення

2

Тема 2: Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств»

міні-лекція

1

теоретичне опитування

дискусія

мозкова атака

ділова гра

вирішення задач

3

Тема 3: Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства

міні-лекція

2

теоретичне опитування

робота в малих групах

презентація-обговорення

вирішення задач

4

Тема 4: Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства

міні-лекція

2

теоретичне опитування

дискусія-обговорення

презентація-обговорення

робота в мін-групах

розв’язок задач

5

Тема 5: Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств.

міні-лекція

2

мозкова атака

кейс-метод

робота в малих групах

дискусія обговорення

робота в малих групах з презентацією

розв’язок задач

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кількість балів

6

Тема 6: Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

міні-лекція

2

теоретичне опитування

презентація-обговорення

мозковий штурм

розв’язок задач

7

Тема 7: Галузеві та секторальні імперативи формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин.

міні-лекція

2

дискусія-обговорення

теоретичне опитування

презентація-обговорення

робота в мін-групах

розв’язок задач

8

Тема 8: Регіональні та локальні виміри міжнародної конкурентоспроможності.

міні-лекція

2

дискусія-обговорення

теоретичне опитування

презентація-обговорення

робота в мін-групах

розв’язок задач

9

Тема 9: Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств

міні-лекція

1

експрес-опитування

розв’язання міні-кейсу

презентація-обговорення

диспут

розв’язок задач

10

Тема 10: Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн

міні-лекція

2

дискусія-обговорення

теоретичне опитування

презентація-обговорення

робота в мін-групах

11

Тема 11: Сучасні конкурентні політики та їх ефективність

міні-лекція

1

презентація-обговорення,

дискусія з елементами аналізу

12

Тема 12: Глобальна конкурентоспроможність

міні-лекція

1

презентація-обговорення,

дискусія з елементами аналізу

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

13.

Контрольна (модульна) робота

Модульний контроль

5

Усього балів за роботу на контактних заняттях

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кількість балів

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт -аналітичний звіт

письмова

за 1 місяць до початку екзаменаційної сесії на кафедру

Перевірка кількості та якості виконаних завдань

15

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

За виконання індивідуальних робіт за вибором

1. Підготовка дослідницьких есе

2. Підготовка виступу на конференціях та щорічному студентському дослідницькому семінарі «Проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кількість балів

3. Критичний огляд сучасної монографічної  літератури за заданою темою

4. Переклад з іноземних джерел новітніх методик, теорій, концепцій конкурентоспроможності

письмова

за 1 місяць до початку екзаменаційної сесії на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

25

РАЗОМ БАЛІВ:

50

Додаткові бонусні бали (обирається один з видів робіт)

+ Бонусні бали

(до 10)

Участь в наукових студентських конференціях і семінарах, підготовка наукових публікацій

10

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

10

                 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточний контроль знань студентів передбачає оцінювання роботи студента в аудиторії, виконання індивідуальних обов’язкових та вибіркових завдань. Поточна робота студента оцінюється в межах від «0» до «50» балів в залежності від результатів аудиторної роботи, модульного контрольного тестування та виконання индивідуальних завдань для самостійного опрацювання.

Систематичність та активність роботи студента в аудиторії протягом контактних годин оцінюється за максимальною оцінкою 20 балів з 50, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Шкала оцінювання відповідей на семінарських заняттях становить: 0-2 балів за кожне контактне заняття (0 балів оцінка «незадовільно»; 1 бал – оцінка «задовільно»; 2- бали «відмінно»).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час роботи на контактних заняттях – 20 балів, розраховується на підставі реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (12 контактних занять): дванадцять занять від 1 до 2 балів (20 балів). Оцінка студента варіюється відповідно до активності та рівня знань студентів при обговоренні питань, винесених на заняття, у тому числі розв’язанні розрахункових завдань, участі у ділових іграх тощо.

Всі завдання розбиті на групові та індивідуальні, що дозволяє викладачеві оцінити рівень підготовки до контактних занять та ступінь опрацювання завдань винесених на самостійне вивчення, залежно від персональних компетенцій студента. Критерії оцінювання:

 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі ухилився від відповіді;
 • задовільному рівню (1 бал) неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; неповно аргументував власну відповідь; показав задовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи частково ухилився від відповіді;
 • відмінному рівню (2 бали) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами наук; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ.

Контрольна (модульна) робота, яка входить до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складається з виконання тестових вправ. Оцінка модульного завдання визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 5 балів з 50 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль. Модульне завдання складається з тестових вправ за Темами 1-12 даного курсу. Студент проходить тестування (що триває 15-20 хвилин) на дванадцятому, останньому, контактному занятті.

При цьому весь теоретичний блок оцінюється за шкалою: 0 або1бал (тобто вірна відповідь на одне тестове питання приносить 1 бал), У сумі формується оцінка за модуль 10 балів.

Шкалу і критерії оцінок наведено у табл. 3

Таблиця 3

Критерії оцінювання знань студентів під час виконання контрольних (модульних) завдань

Бал

Критерії оцінювання знань студентів під час виконання контрольних (модульних) завдань

«5»

Студент отримує, коли вірно вирішив 90% тестових завдань, тобто 9 і більше правильних відповідей, а також  правильно виконав задачу і пояснив відповідь.

«4»

Студент отримує, коли вірно вирішив 70 - 80% тестових завдань, тобто від 7 до 8 правильних відповідей, а також вирішив задачу, але не спромігся аргументувати свою відповідь, не дав чіткого пояснення щодо вирішення практичного завдання.

«3»

Студент отримує, коли вірно вирішив 60% тестових завдань, тобто від 6 правильних відповідей, а також неповністю вирішив задачу, не спромігся аргументувати свою відповідь, не дав чіткого пояснення щодо вирішення задачі, помилився у розрахунках або при обчисленні результатів.

«0»

Студент отримує, якщо вірно вирішив менше 60 % тестових завдань, тобто від 0 до 5 правильних відповідей, дав неправильну відповідь на запитання, не вирішив задачу, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

 

 

 

 

4. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання

Самостійна робота студентів складається з виконання одного завдання на 10 балів, або двох завдань по 5 балів.

Завдання на 10 балів передбачає проведення наукового дослідження на обрану тематику в межах дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможностю» та виступ на науковому семінарі. Вимоги до підготовки доповіді для наукового семінару та структура презентації:

1. Теоретичні підходи до дослідження – розкриття сучасних концепцій та теоретичних підходів до досліджуваного питання.

2. Аналіз світових тенденцій та бенчмаркінг об’єкта досліджень з світовими лідерами у відповідних галузях/сферах.

3. Перспективи та стратегічні пріоритети розвитку об’єкта досліджень – аналіз на основі стратегій уряду країн/ компаній.

Виконання завдання дослідницького характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

 • аналітичних звітів міжнародних фінансово-економічних організацій таких, як МФВ, Світовий банк, СОТ, різноманітних організацій системи ООН тощо;
 • статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики;
 • статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази СБ, Heritage Foundation, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Всесвітнього економічного форуму та інших.

Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання. Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони робляться. Обсяг доповіді - до 10 сторінок.

Другий вид індивідуальної роботи – аналіз наукових статей та звітів, оцінюється в 5 балів та передбачає стислий, критичний та у певній логічній послідовності аналіз основних положень статей, звітів, досліджень і публікацій, що безпосередньо стосуються обраної проблематики в межах дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможностю». Інформаційну базу для виконання цього завдання становлять аналітичні та статистичні матеріали, почерпнуті з довідникової, монографічної, навчальної літератури, видань науково-дослідних інститутів, центрів, служб, агенцій, Інтернет-мережі. Кількість використаних публікацій повинна бути не меншою 5. Метою критичного огляду наукових публікацій та звітів є доповнення висновків, зроблених за результатами виконання завдання дослідницького характеру, а також аналіз і оцінка підходів науковців до розгляду і вирішення певної проблеми за темою дослідження. Обсяг дослідження не повинен перевищувати 5-7 сторінок.

Третій вид індивідуальної роботи – переклад, який оцінюється в 5 балів. Тематика текстів повинна відповідати структурі дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможностю» та носити аналітичний або науковий характер. Максимальний обсяг - 20 сторінок, рисунки та список літератури не перекладаються.

Титульний аркуш для всіх завдань повинен містити наступну інформацію:

 • назва міністерства підпорядкування;
 • назва університету;
 • назва кафедри;
 • Доповідь/аналіз наукових публікацій / переклад (назва …);
 • прізвище, ініціали студента, факультет, курс, спеціальність, номер академічної групи;
 • дата виконання/подання завдання викладачеві на перевірку.

Кінцевий термін подання робіт – за тиждень до кінця семестру.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання

Крім обов’язкових завдань для студентів денної форми навчання передбачені вибіркові завдання. Студенти мають обрати одне із запропонованих вибіркових завдань. Максимальна кількість балів за вибіркове завдання – 10 балів (для аналізу статей та перекладу -5 балів).

10 балів (5 балів) студент отримує за дане завдання у разі, якщо якісно виконав його, показав високі знання понятійного апарату, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних процесів, виявляти тенденції та робити висновки.

8 балів (3 бали) отримує студент, коли завдання загалом вірно виконав, але мають місце окремі недоліки: використано недостатньо літератури, неточно чи неповністю розкрито предмет дослідження, тенденції не виявлені.

6 балів (2 бали) отримує студент, коли завдання загалом виконав, але мають місце недоліки: помилки у використанні понятійного апарату, аналіз та висновки зроблені поверхово чи взагалі не наведено статистичних даних бо вони є неактуальними.

0 балів отримує студент у випадку, якщо показав незадовільні знання понятійного апарату, неякісно виконав аналіз, допустив грубі помилки, не зробив висновки, або взагалі не виконав завдання.

Таблиця 4

Критерії оцінювання індивідуального аналітичного завдання

Бал

Критерії оцінювання індивідуального аналітичного завдання

Оцінка «10 балів»

/

Оцінка «5 балів»

 

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури, основних статистичних показників; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, а також робить власні висновки та пропозиції з використанням елементів економіко-математичного моделювання.

Оцінка «8 балів»

/

Оцінка «3 бали»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; однак недостатньо використано знання літературних джерел вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ.

Оцінка «6 балів

/

Оцінка «2 бали»

відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки.

Оцінка «0 балів»

відповідає виявленню значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

 

 

4.3. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання

Всі індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів заочної форми з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» передбачені для виконання у прив’язці з конкретними підприємствами та організаціями. Індивідуальні завдання формують основний обсяг завдань, які мають бути виконані студентами для опанування цією дисципліною.

На вибір студента в залежності від специфіки бази практики та його наукових інтересів пропонується набір завдань, що можуть бути уточнені з викладачем та керівником практики від підприємства.

Навчання студентів в міжсесійний період складається з двох частин:

 • робота над аналітичним звітом (індивідуальним завдання з аналізу конкретної виробничої ситуації з формуванням аналітичного звіту);
 • захист аналітичного звіту.

Робота над аналітичним звітом передбачає ґрунтовне опрацювання тем, винесених на контактні години. Змістовне наповнення кожної теми наведено в робочій навчальній програмі з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», а також на сайті КНЕУ в персональному кабінеті викладача в розділі викладання http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnoi_ekonomiky/disc_me_m/ymk_me/. Для виконання завдання необхідно вивчити лекційний матеріал викладача, а також необхідно скористатися додатковими матеріалами:

 • аналітичні звіти міжнародних фінансово-економічних організацій таких як МФВ, Світовий банк, різноманітних організацій системи ООН тощо;
 • статті загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики;
 • статистичні данні авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази Світового банку, Heritage Foundation, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Міжнародного економічного форуму та інших.

Аналітичний звіт (індивідуальним завдання з аналізу конкретної виробничої ситуації з формуванням аналітичного звіту) включає 6 завдань/розділів для самостійного опрацювання які комплексно відображають зміст науки «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»:

 1. Охарактеризувати бізнес-дфяльність підприємства, предмет дослідження, опис зборуданих та формування  інформаційно-аналітичної бази.
 2. Оцінити міжнародну конкурентоспроможність продукції (послуг) підприємства (чинники міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг); система управління витратами та система управління якістю, оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг)).
 3. Охарактеризувати конкурентне середовище підприємства чи організації (чинники міжнародної конкурентоспроможності; діагностика конкурентного середовища підприємства  за моделлю п’яти сил М.Портера; оцінка ступеню інтенсивності конкуренції; конкурентна карта ринку та стратегічних груп; факторний аналіз динаміки виручки підприємства).
 4. Проаналізувати конкурентні переваги підприємства чи організації (конкурентні переваги, якими володіє компанія та конкурентні переваги, якими володіють її конкуренти; пропозиції щодо шляхів нарощування або підтримки наявних конкурентних переваг та формування нових конкурентних переваг; конкурентні заходи, які здійснює підприємство та матриця можливих реакцій на них конкурентів; оцінити конкурентний статус організації; оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності компанії).
 5. Охарактеризувати конкурентні стратегії підприємства і організації на міжнародних ринках (тип конкурентної стратегії; складові стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності; SWОТ-аналіз та висновки про сильні та слабкі сторони фірми, загрози та можливості; пропозиції щодо розвитку конкурентної стратегії та її адаптації до особливостей міжнародного середовища).
 6. Охарактеризувати систему управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства чи організації (особливості процесу планування конкурентоспроможності на підприємстві; організація процесу прийняття рішень та розподіл повноважень в сфері формування конкурентних переваг на всіх ланках ланцюжка цінностей компанії; оцінка відповідності організаційної структури компанії її конкурентній стратегії; система мотивації персоналу до інноваційної діяльності; періодичність моніторингу конкурентоспроможності).

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом 25-30 сторінок друкованого тексту, авторськими розрахунками, висновками та пропозиціями. Обов’язковим є використання в роботі узагальнюючих таблиць та рисунків, з авторськими розрахунками, висновками та пропозиціями.

Аналітичний звіт здається на кафедру міжнародної економіки (407 ауд. 1 корпус ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана») не пізніше ніж за 1 місяць до екзамену з «Управління міжнародною конкурентоспроможністю».

До захисту допускаються аналітичні звіти в роздрукованому вигляді з зазначеною кафедрою датою виконання. При оцінюванні захисту беруться до уваги:

 • наявність самостійних висновків та узагальнень;
 • глибина обґрунтування теоретичних підходів, викладених у наукових публікаціях;
 • новизна та власні пропозиції;
 • виокремлення та пояснення методів дослідження теоретичних підходів;
 • обґрунтованість і відповідність статистичним даним висновків та узагальнень;
 • обґрунтованість висновків та наявність власного відношення до досліджувальної проблеми.

Аналітичний звіт має бути надруковане на комп’ютері на білому папері стандартного формату А4, мати титульний аркуш, викладені за відповідними пунктами роботи матеріали.

Титульний аркуш завдання повинен мати такі реквізити:

 • назва міністерства підпорядкування;
 • назва університету;
 • назва кафедри;
 • Аналітичний звіт (назва …);
 • прізвище, ініціали студента, факультет, курс, спеціальність, номер академічної групи;
 • дата виконання/подання завдання викладачеві на перевірку.

У випадку, коли два і більше студента здадуть ідентичні роботи, робота не буде зарахована.

Захист аналітичного звіту проводиться згідно Положення «про порядок проведення дня заочника» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток 1 до наказу №84 від 13 лютого 2014 р), у відповідності з графіком проведення консультацій викладача.

Крім обов’язкових завдань для студентів заочної форми навчання передбачені вибіркові завдання (підготовка дослідницьких есе; підготовка виступу на конференціях та щорічному студентському дослідницькому семінарі «Проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю»; критичний огляд сучасної монографічної  літератури за заданою темою; переклад з іноземних джерел новітніх методик, теорій, концепцій конкурентоспроможності). Студенти мають обрати одне із запропонованих вибіркових завдань.

Підготовка дослідницьких есе

Підготовка дослідницьких есе виконується за обраною студентами заочною форм навчання тематикою. Тема аналітичного завдання не повинна повторюватися у студентів однієї групи. Інформаційною базою для підготовки студентами навчального завдання аналітичного характеру є статистичні матеріали у вигляді таблиць, перелік яких формується в рамках певних тематичних блоків.

Статистичні матеріали для підготовки дослідницького есе знаходяться у викладача і видаються студентам за варіантами відповідно до їх порядкового номера у журналі поточної успішності.

Виконання завдання дослідницького характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

 • аналітичних звітів міжнародних фінансово-економічних організацій таких, як МФВ, Світовий банк, СОТ, різноманітних організацій системи ООН тощо;
 • статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики;
 • статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази СБ, Heritage Foundation, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Міжнародного економічного форуму та інших.

Студент повинен проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці не менше ніж за 3-5 років за допомогою статистичних показників, серед яких повинні бути абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання. Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони робляться. Обсяг роботи з виконання завдань дослідницького характеру не повинен перевищувати 5-7 сторінок (без врахування базових статистичних таблиць). Обговорення та представлення результатів виконаної роботи відбувається під час аудиторних занять або ІКР.

Критичний огляд наукових публікацій

Критичний огляд публікацій виконується студентом за темою, яка обрана для виконання обов’язкового завдання (підготовка аналітичного звіту), тобто є логічним його продовженням.

Інформаційну базу для виконання цього завдання становлять аналітичні та статистичні матеріали, почерпнуті з довідникової, монографічної, навчальної літератури, видань науково-дослідних інститутів, центрів, служб, агенцій, Інтернет-мережі. Кількість використаних публікацій повинна бути не меншою 5. Метою критичного огляду наукових публікацій є доповнення висновків, зроблених за результатами виконання завдання дослідницького характеру, а також аналіз і оцінка підходів науковців до розгляду і вирішення певної проблеми за темою дослідження. Обсяг дослідження не повинен перевищувати 5-7 сторінок.

Обговорення та представлення результатів виконаної роботи відбувається під час аудиторних занять або ІКР.

 

4.4. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання                                 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи для студентів заочної форми включають виконання індивідуальної (дослідницько-аналітичної) робіти з аналізу конкретної виробничої ситуації з формуванням аналітичного звіту. Тематику індивідуального завдання студенти отримують від викладача. Всі завдання скомпоновані у відповідності до контактних годин и представляються у формі аналітичного звіту.

Оцінюється змістовна та презентаційна (мультимедійна складова та представлення/виступ) частина індивідуальної (дослідницько-аналітичної) робіти. Аналітичний звіт включає 5 завдань для самостійного опрацювання які підлягають обов’язковому захисту викладачу, який проводив контактні заняття та подається на кафедру міжнародної економіки (не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії). Дана робота має максимальну оцінку 15 балів з 50, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль в міжсесійний період. Оцінювання результатів виконання індивідуальної (дослідницько-аналітичної) робіти відбувається за наступними критеріями:

Таблиця 5

Критерії оцінювання індивідуальної (дослідницько-аналітичної) робіти

Бал

Критерії оцінювання індивідуальної (дослідницько-аналітичної) робіти

Оцінка «15 балів»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури, основних статистичних показників; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, а також робить власні висновки та пропозиції з використанням елементів економіко-математичного моделювання.

Оцінка «10 балів»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; однак недостатньо використано знання літературних джерел вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ;

Оцінка «8 балів

відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

Оцінка «6 балів

відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; володіння окремими методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою, допускаючи при їх використанні незначні помилки; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

Оцінка «0 балів»

відповідає виявленню значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

 

Захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) робіти (аналітичного звіту за відповідним рівнем виконаних 5 завдань) здійснюється згідно затвердженого графіку «Дня заочника». За презентаційну (мультимедійна складова та представлення/виступ) частину індивідуальної (дослідницько-аналітичної) робіти студент може отримати від 0 до 5 балів.

5 балів студент отримує у разі, якісного, всебічного, системного виконання і презентації власної роботи, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних процесів, виявляти тенденції та робити висновки.  Студент правильно і вичерпно відповів на всі  поставлених питаннь захиту роботи. 

4 балів студент отримує у разі, якщо якісно його виконав, показав високі знання понятійного апарату, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних процесів, виявляти тенденції та робити висновки їх якісно презентувати. Студент правильно відповів на переважну більшість поставлених питаннь захиту роботи. 

3 бали студент отримує, коли завдання загалом вірно виконав, але мають місце окремі недоліки: використано недостатньо літератури, неточно чи неповністю розкрито предмет дослідження, тенденції не виявлені і частково представлені у презентації. Студент часково відповів на поставлені питання захиту роботи. 

2 бали студент отримує, коли завдання загалом виконав, але мають місце недоліки: помилки у використанні понятійного апарату, аналіз та висновки зроблені поверхово чи взагалі не наведено статистичних даних бо вони є неактуальними. . Студент правильно відповів лише на окремі поставлені питання захиту роботи. 

0 балів отримує студент у випадку, якщо показав незадовільні знання понятійного апарату, неякісно виконав аналіз, допустив грубі помилки, не зробив висновки, або взагалі не виконав завдання.

 

Крім обов’язкових завдань для студентів заочної форми навчання передбачено виконання індивідуальних робіт за вибором (підготовка дослідницьких есе; підготовка виступу на конференціях та щорічному студентському дослідницькому семінарі «Проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю»; критичний огляд сучасної монографічної  літератури за заданою темою; переклад з іноземних джерел новітніх методик, теорій, концепцій конкурентоспроможності). Студенти мають обрати одне із запропонованих вибіркових завдань. Максимальна кількість балів за виконання індивідуальних робіт за вибором – 5 балів. Загальне оцінювання виконання індивідуальних робіт за вибором студента базується на наступних критеріях:

5 балів студент отримує за дане завдання у разі, якщо якісно виконав його, показав високі знання понятійного апарату, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних процесів, виявляти тенденції та робити висновки.

4 бали отримує студент, коли завдання загалом вірно виконав, але мають місце окремі недоліки: використано недостатньо літератури, неточно чи неповністю розкрито предмет дослідження, тенденції не виявлені.

3 бали отримує студент, коли завдання загалом виконав, але мають місце недоліки: помилки у використанні понятійного апарату, аналіз та висновки зроблені поверхово чи взагалі не наведено статистичних даних бо вони є неактуальними.

2 бали студент отримує, коли завдання виконано частково, але мають місце значні недоліки: вагомі помилки у використанні понятійного апарату; аналіз та висновки зроблені поверхово з помилками чи взагалі не наведено статистичних даних бо вони є неактуальними.

0 балів отримує студент у випадку, якщо показав незадовільні знання понятійного апарату, неякісно виконав аналіз, допустив грубі помилки, не зробив висновки, або взагалі не виконав завдання.

Додаткове оцінювання якості підготовлених дослідницьких есе здійснюється за системою критеріїв наведених у таблиці 6:

 

Таблиця 6

Додаткові критерії оцінювання якості підготовлених дослідницьких есе

Критерії

Максимальна кількість балів

Достатня кількість використаних наукових публікацій

1

Наявність зв’язку з темою завдання аналітичного характеру

2

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу наукових публікацій

2

Всього

5

 

 

Для оцінювання якості виконання індивідуальної робіти повязаної з критичним оглядом наукових публікацій додатково застосовуються критерії що наведені в таблиці 7:

Таблиця 7

Додаткові критерії оцінювання якості підготовлених індивідуальних робіт повязаних з критичним оглядом наукових публікацій

Критерії

Максимальна кількість балів

Достатня кількість використаних наукових публікацій

1

Наявність зв’язку з темою завдання аналітичного характеру

2

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу наукових публікацій

2

Всього

5

 

 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-х бальну систему.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

  Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни “Управління міжнародною конкурентоспроможністю є екзамен. До екзамену допускаються всі студенти незалежно від кількості балів за результатами проміжних контрольних заходів.

Екзамен проводиться у письмовій формі. Екзаменаційні білет для денної та заочної форм навчання містить 1 кейсове завдання (що містить 3 питання), 1 розрахункову задачу та тести, які складаються з 10 питань (кожне питання оцінюється за шкалою 0;1). Питання кейсового завдання і розв’язання задачі оцінюється за шкалою 0; 2; 4; 6; 8; 10 балів. В цілому тестове завдання оцінюється за шкалою 0; 2; 4; 6; 8; 10 балів (за умови якщо студент правильно відповідає на 2 -3 питань – 2 бали, на 4-5 питань – 4 бали, 6 питань – 6 балів; 7-8 питань – 8 балів; 9-10 питань – 10 балів; опанування матеріалу тестів нижче за 50% оцінюється на рівні 0 балів).

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні питання з дисципліни використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, кейсових ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;
 • доброму рівню (8 балів) відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення кейсових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;
 • задовільному рівню (6 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення кейсових ситуацій, допускаючи помилки;
 • недостатньому рівню (4 били) відповідає виявлення поверхневих знань програмного матеріалу; поверхневе володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; недостанє вміння використовувати їх для вирішення кейсових ситуацій, допускаючи помилки;
 • мінімальному рівню (2 бали) відповідає виявлення мінімальних знань програмного матеріалу; мінімальне володіння базовими методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; недостанє вміння використовувати їх для вирішення кейсових ситуацій, допускаючи грубі помилки;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовуються у КНЕУ з обов'язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS в такому порядку:

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Таблиця 8

Загальна підсумкова оцінка знань, умінь та практичних навичок студента

 

Оцінка

Рівень знань, умінь та практичних навичок, що демонструє студент

Оцінка «відмінно»

студент має систематичні та глибокі знання учбового матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, які передбачені програмою курсу, засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу

 

Оцінка «добре»

студент повністю засвоїв учбовий матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, невеликі арифметичні  помилки у розрахунках при вирішення практичних завдань

 

 

Оцінка «задовільно»

студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає не повну відповідь  на поставлені теоретичні питання, допускається грубих помилок у розрахунках при розв'язанні практичного завдання

 

Оцінка «незадовільно»

студент не засвоїв учбовий матеріал, дає неправильні відповіді  на поставлені теоретичні питання, не вміє або неправильно виконує розрахунки при розв'язанні  практичних завдань

 

Складання академічної заборгованості студентами всіх форм навчання з дисципліни передбачає виконання модульних (контрольних) та екзаменаційних завдань.

 

 

5.1. Зразок екзаменаційного білетудля денної та заочної форми навчання

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Кафедра міжнародної економіки

Дисципліна "Управління міжнародною конкурентоспроможністю"

 

Білет №1

1. Кейс

Вихідні дані

Компанія «Євроресурс Корп.» - займається виробництвом модифікатору для бетону поліфункціональної дії «Геокон G». На відміну від існуючих імпортних аналогів, що покращують один або декілька параметри бетонної суміші, модифікатори «Геокон G»  здійснюють комплексний вплив, тобто поліпшують всі параметри. Застосування модифікаторів «Геокон G» дозволяє одержувати характеристики бетонів по міцності на стиск і розтягання, водонепроникності, морозостійкості не гірші, ніж із застосуванням імпортних дорогих домішок, але з яскраво вираженими низькими деформаціями усадки. В теперішній час модифікатори застосовують для одержання бетонів у монолітному будівництві. Таким чином, застосування модифікаторів “Геокон G” відкриває шлях до бетонів з високими експлуатаційними властивостями для будівництва висотних будинків, мостів, доріг, аеродромів, підземних тунелів, резервуарів і басейнів, річкових і морських споруд.

Виробництво модифікаторів для бетону являє собою один з найбільш динамічно зростаючих секторів ринку сухих будівельних сумішей (СБС): у натуральному виразі місткість ринку модифікаторів бетону України склала 32,45 тис.т у 2011 році та 35,7 тис.т – у 2012 році. У вартісному виразі ці показники склали 13,5 та 16 млн. дол. США відповідно. При цьому за рік ринок зріс приблизно на 18,5 %. Оператори ринку впевнені, що його обсяги в подальшому будуть рости. Головним стимулюючим фактором стає пожвавлення капітального будівництва та реконструкції.

Безпосередніми конкурентами ЗАТ «Євроресурс Корп» у сегменті модифікаторів бетону на ринку СБС є наступні компанії: Мареі (Італія), Sika (Швейцарія), Поліпласт, Мастер Бетон, Будіндустрія ЛТД (Україна).

Таблиця 1

Ринкові частки та обсяги реалізації компаній у сегменті модифікаторів бетону

 

Підприємство

Обсяг реалізації, тис. дол. США

2011

2012

Terra Mapei

3078

3232

Sika

2767,5

2880

Будіндустрія ЛТД

580,5

1056

Мастер Бетон

2538

3136

Поліпласт

1417,5

1776

Євроресурс Корп.

162

560

 

 

Компанія ЗАТ «Євроресурс Корп» на ринку модифікаторів бетону відноситься до тієї групи компаній, що мають середні розміри та пропонують широкий асортимент будівельної хімії. Порівняно невеликі розміри та достатній обсяг капіталу роблять такі компанії гнучкими у своїй політиці та дозволяють їм швидко реагувати на потреби ринку та вдосконалювати свою продукцію. Їх сукупна частка ринку становить 27,7%.

Виробничо-господарська характеристика компанії«Євроресурс Корп»:має унікальну технологію виробництва модифікаторів поліфункціональної дії, що комплексно покращують властивості бетонів;порівняно низька ціна продукції; позитивний імідж компанії, який базується, насамперед, на основі позитивних відгуків щодо якості продукції ЗАТ «Євроресурс» таких замовників як:  Криворіжсталь, Рівненська АЕС, Чорнобильська АЕС, Київський метрополітен; здійснення НДДКР; постійне вдосконалення та розширення асортименту продукції; освоєння нових сфер використання продукції; модернізовані виробничі потужності та оновлене устаткування; гнучка система знижок; консультування та післяпродажне обслуговування клієнтів.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Sika»: значна економія на масштабі виробництва;міжнародна репутація виробника високоякісної продукції;широка мережа дилерів, представництв та дочірніх підприємств;адаптація програми охорони оточуючого середовища у хімічній промисловості для включення всіх аспектів, пов’язаних з екологією, у всі сфери діяльності;постійне доповнення номенклатури продукції;адаптованість продукції до місцевих умов;фундаментальні дослідження в області гідратації цементу і механізму дії домішок для розробки нових матеріалів і систем;інтенсивне навчання спеціалістів на місцях;стратегічні альянси з третіми сторонами.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Mapei»: передові наукові дослідження, спрямовані на створення, технічне обслуговування та універсалізацію продукції;імідж компанії Mapei – виробника хімікатів для будівельних робіт, що підвищують естетику, комфорт і безпеку середовища, в якому ми живемо. Матеріали Mapei можуть стати джерелом натхнення архітекторів і проектувальників, допомагаючи їм створювати кращі і безпечніші споруди;високоякісне після продажне обслуговування клієнтів;надання технічних і консультаційних послуг;наукові дослідження і розробки. Компанія інвестує 5% від обороту у проектно-конструкторські розробки, 12% співробітників компанії зайняті розробкою нових видів продукції. Мареі співробітничає з найважливішими університетами світу. В компанії існує 7 лабораторій НДДКР;велика відеотека для демонстрації застосування продукції.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Поліпласт»: велика потужність всіх заводів, щовходять у склад компанії;наявність модернізованих лабораторій;розгалужена мережа торгових представництв по всій території країн СНД, оптимізований процес розповсюдження продукції у регіонах;індивідуальний підхід до кожного споживача;тісна взаємодія з різними науковими закладами у галузі зниження рівня забруднення оточуючого середовища;нова система найменування продукції, яка дозволяє споживачу обрати найбільш підходящий для себе продукт як за характеристиками, так і за ціною.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Мастер Бетон»: висококваліфіковані спеціалісти, що мають великий досвід наукової і практичної роботи в сфері будівництва і виробництва будівельних матеріалів;співробітництво з науковими, проектними і виробничими організаціями.

Виробничо-господарська характеристика компанії «Будіндустрія ЛТД»: інновації існуючої і розробка нової продукції;постійний розвиток виробничої бази;власна дослідно-експериментальна база і незалежна дослідна лабораторія;повний технологічний сервіс протягом всього часу співробітництва підприємства з замовником, включаючи введення домішки у виробництво бетону;система управління якістю продукції у відповідності з ISO 9001:2000.

У иці 2 наведені основні характеристики бетону, отриманого за умови внесення різних модифікаторів, а саме: міцність на стиснення на 1, 3 та 28 добу, рухливість та водостійкість, а також ціни товарів.

Таблиця 2

Характеристики бетону, отриманого з додаванням домішок

Фірма/ назва продукту

Міцність на стиснення, Мпа

Рухливість, см

Водостій­кість, W

Ціна, дол. США / т.

1 доба

3 доби

28 діб

Mapei (модифікатор Dynamon)

22

38

69

12

16

1185

Sika (Sikament)

22

56,2

72

15

16

1100

Мастер Бетон (МБ-01)

25

60

80

24

20

483

Поліпласт (СП-1)

9,1

32,3

табл63,4

8

18

1033

Євроресурс Корп.(Геокон G)

21,7

48,3

92,5

16.

24

521

Будіндутрія (МК-85)

16,5

60

78

20

18

667

Вагові коефіцієнти (а і)

0,16

0,14

0,25

0,3

0,15

 

 

Характеристика споживачів. Відомо, що більше половини обсягу бетонної суміші, що випускається розгалуженою мережею бетонних заводів, витрачається для виготовлення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.          ЗАТ «Євроресурс Корп» успішно співробітничає з найбільшими залізобетонними заводами й будівельними організаціями. Окремою групою споживачів є компанії по виробництву сухих будівельних сумішей, які випускають свою продукцію на основі модифікаторів бетону марки «ГЕОКОН». Різні можливості бетонів і розчинів з модифікаторами «Геокон G» використовуються дуже широко. Так, завод «Будіндустрія» за замовленням корпорації «Київпідзембуд» виготовляє труби різного діаметра, активно співпрацює з Рівненською та Чорнобильською АЕС.

Характеристика постачальників. У підприємства склалися міцні довгострокові відносини з постачальниками сировини та матеріалів для виробництва продукції. До того ж близько 50% компонентів, що застосовуються у виробництві, фірма виробляє сама на обладнанні, розробленому спеціалістами ДП «Грінмаш», що входить в корпорацію Євроресурс. Основним постачальником метакаоліну (найголовнішого компоненту модифікаторів бетону) є Глуховецький каоліновий завод. ЗАТ «Евроресурс Корп» декілька років назад володіло контрольним пакетом акцій цього підприємства. Тому з ним налагоджені міцні зв’язки.

 

Таблиця 3

Показники оцінки фінансового стану компанії «Євроресурс Корп.»

Показник

Значення

Загальні показники

2009

2010

2011

2012

Статутний капітал

87,0

87,0

87,0

87,0

Власний капітал

2497,0

1694,7

3790,2

3496,0

Кількість акціонерів

2,0

2,0

2,0

2,0

Виручка від реалізації

551,0

389,3

1381,3

5666,7

Чистий прибуток

430,9

127,0

-411,0

294,2

Дебіторська заборгованість

732,3

2360,4

3617,6

3586,9

Кредиторська заборгованість

3206,6

1330,3

1187,4

1234,0

Нематеріальні активи

23,9

23,9

23919,0

180,0

Необоротні активи

1078,9

384,0

770,4

1212,6

Оборотні активи

4791,1

2641,0

4000,0

3898,5

Показники платоспроможності

 

 

 

 

Показник поточної платоспроможності

1,49

1,99

3,37

3,16

Показник швидкої платоспроможності

1,49

1,98

3,23

3,12

Показник абсолютної платоспроможності

0,00

0,00

0,13

0,04

Чистий робочий капітал

1584,50

1310,70

2812,60

2664,50

Показники заборгованості

 

 

 

 

Показник загальної заборгованості

57,46

43,98

24,89

24,14

Показник фінансової незалежності

42,54

56,02

75,11

75,86

Співвідношення довгострокової заборгованості і власного капіталу

6,66

      -

      -

      -

Показники рентабельності

 

 

 

 

Рентабельність за чистим прибутком, %

78,20

32,62

-34,13

6,23

Рентабельність інвестицій

7,34

4,20

-8,62

5,76

Термін окупності інвестицій (активів)

13,62

23,82

-

17,37

Рентабельність власного (акціонерного) капіталу

17,26

7,49

-11,47

7,59

Термін окупності власного капіталу

5,79

13,34

-

13,18

Показники оборотності (ділової активності)

 

 

 

 

Оборотність запасів

     -

102,95

3,06

48,35

Тривалість 1 обороту

     -

3,50

117,58

7,45

Оборотність дебіторської заборгованості

0,46

0,15

0,33

1,32

Середній термін повернення (інкасації) дебіторської заборгованості)

789,32

2417,17

1081,49

273,49

Оборотність основних засобів

0,51

1,01

1,56

3,89

Оборотність активів

0,09

0,13

0,25

0,92

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Коефіцієнт впливу конкурентного середовища

Конкурентні сили

Фактори

Стан фактору

Оцінка фактору в балах

1.Проникнення нових конкурентів

1.1. Рівень вхідного бар’єру

 

 

 

 

 

1.2. Реакція існуючих конкурентів

- значна економія на масштабах збуту

- високий рівень фінансових інвестицій

- консерватизм існуючої системи постачання

- високий ступінь диференціації продукції

- необхідність великих інвестицій у нові технології

- необхідність залучення постійних покупців

- відсутність активної маркетингової політики

- низька інноваційна активність управлінського персоналу підприємства

- слабке використання методів ведення конкурентної боротьби

2

3

2

1

3

 

2

1

2

 

2

2. Поява товарів-замінників

2.1. Вплив товарів-замінників

 

 

 

2.2.Протизаконна

імітація існуючих виробів

- перевагу отримує товар з нижчою ціною

- тенденція до реалізації дешевших та менш якісних товарів

- відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів

- поява великої кількості товарів-замінників ввезених з інших країн протизаконно

3

2

 

2

 

2

3.Конкурентна сила покупців

3.1. Вплив покупців на кон’юнктурні позиції підприємства

 

 

 

 

3.2. Торгівельна сила споживачів

- високий ступінь організації споживачів

- великі можливості покупців у виборі товарів-аналогів

- невисокий ступінь стандартизації продукції

- невисока мінливість смаків і вподобань споживачів по відношенню до товарів підприємства

- зростання рівня інформованості покупців про товари

- висока цінова еластичність товару

2

1

 

2

1

 

 

2

 

3

 

4.Конкурентна сила постачальників

4.1. Вплив постачальників на конкурентну позицію підприємства

 

4.2. Обмеження ресурсного потенціалу підприємства

- обмежені можливості підприємства у виборі постачальників

- тенденція до тривалих господарських зв’язків

- невисока вартість переходу до інших постачальників

- відсутність власних оборотних коштів

- нестача складських приміщень

 

2

 

1

2

 

3

1

 

5. Конкуренція між вже існуючими на ринку фірмами

5.1. Ступінь інтенсивності конкуренції

 

 

 

 

 

5.2. Конкурентні позиції досліджуваних підприємств

- узагальнений показник інтенсивності конкуренції

- наявність малих підприємств-конкурентів

- сильними конкурентами є великі міжнародні компанії

- значний приріст попиту на товари підприємства

- вдале місце розташування фірми

- відсутність дослідження конкурентів

- досліджувані конкуренти мають сильні конкурентні переваги

2

 

2

3

 

1

1

2

3

 

 

 

 

Таблиця5

Інтегральна оцінка конкурентного потенціалу компаній

 

Ваговий коефіцієнт

Mapei

Sika

Будіндустрія ЛТД

Мастер Бетон

Поліпласт

Євроресурс Корп.

Показник

 

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Виробничий потенціал

0,11

6

6

5

5

3

4

3

4

4

4

2

3

Ресурсний потенціал

0,12

3

3

4

5

4

4

3

4

3

3

4

6

Фінансовий потенціал

0,13

6

6

5

6

2

3

3

3

5

5

4

4

Управлінський потенціал

0,14

5

5

6

6

3

3

4

4

5

6

2

2

Науково-технічний потенціал

0,15

5

5

6

5

4

4

4

4

3

3

5

6

Маркетинговий потенціал

0,13

4

4

6

5

2

2

4

5

4

5

3

4

Кадровий потенціал

0,13

6

5

5

5

3

3

5

6

4

4

4

4

Мережа представництв у регіонах

0,09

5

5

6

6

2

2

4

5

5

5

3

4

 

 

 

 1. На основі наведених даних здійсніть оцінку конкурентного середовища підприємства, зокрема визначте чинники конкурентоспроможності підприємства, охарактеризуйте розподіл сил  на ринку та основних конкурентів. Розрахуйте коефіцієнт загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства. Яким є рівень впливу конкурентного середовища на компанію. Обґрунтуйте критерії формування нових конкурентних переваг або компетенції компанії.
 2. Побудуйте матрицю SWOT – аналізу, дайте оцінку зовнішньому та внутрішньому середовищу підприємства.
 3. Визначте тип ринку на якому функціонує підприємство, використовуючи аналіз показників інтенсивності конкуренції. Відповідь обґрунтуйте.
 4. Побудуйте конкурентну карту ринку. Запропонуйте стратегічний розвиток підприємства, враховуючи його конкурентну позицію.

 

 

Тести

 
 1.  

До цінових методів конкурентної боротьбиналежить:

 1. зміна дизайну та функціональних характеристик товарів;
 2. створення нової продукції;
 3. використання демпінгових цін
 4. удосконалення послуг, які супроводжують товар.
 5. вірної відповіді немає
 1.  

Яка з наведених нижче умов несумісна з моделлю досконалої конкуренції ?

 1. обсяг виробництва окремої фірми є незначним і не впливає на ціну реалізованого цією фірмою товару;
 2. реалізовані кожним виробником товари є однорідними;
 3. покупці добре поінформовані про рівень цін, а необґрунтоване підвищення виробником ціни на свою продукцію неминуче призводить до втрати покупців;
 4. доступ на ринок ніким і нічим не обмежений;
 5. вірної відповіді немає.
 1.  

Однією з головних характеристик конкурентоспроможності товару в умовах сучасної технологічної конкуренції є:

 1. наукомісткість
 2. трудомісткість
 3. капіталомісткість
 4. матеріаломісткість.
 1.  

Кластер це

 1. коопераційна угода, яка поєднує приватні промислові компанії, університети й урядові відомства, науково-дослідницькі лабораторії для спільного досягнення конкретних науково-технологічних результатів;
 2. географічно близька група взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, які конкурують, а разом з тим і ведуть спільну роботу;
 3. територіальний науково-промисловий комплекс академічних, навчальних, дослідницько-конструкторських закладів, промислових підприємств і т. ін. з розвинутою та динамічною системою виробничого постачання, комунікацій, об’єктів інфраструктурної мережі, який створюється з метою розвитку високотехнологічного, конкурентоспроможного виробництва.
 1.  

Яке твердження є невірним?

 1. рушійними силами економічної глобалізації є нові технології, лібералізація торгівлі, глобалізація попиту і пропозиції, тенденція до збільшення кількості суб’єктів МЕВ
 2. сьогодні визначальну роль в міжнародній конкуренції відіграють транснаціональні корпорації,  інтеграційні блоки, регіональні інноваційні кластери
 3. національна економіка не може здобути високий конкурентний статус, базуючись виключно на власній матеріально-технічній базі, в замкнутому циклі.
 4. невірних тверджень немає 
 1.  

 На початку ХХІ ст. в світі функціонує

 1.   6 000 ТНК
 2.   500 000 ТНК
 3.   60 000 ТНК
 4.  150 000 ТНК
 1.  

Мінімально необхідний набір функцій, якими повинна володіти компанія, зберігаючи ключову компетенцію, включає:

 1. логістику, науково-дослідні роботи, виробництво товарів, після продажний сервіс
 2. розробку товарів, реалізацію та обслуговування споживачів
 3. маркетинг, розробку товарів, фінанси
 4. маркетинг, логістику, виробництво, фінанси
 1.  

До найважливіших тенденцій модифікації механізму конкуренції в сучасних умовах не належать:

 1. зміна ключових факторів, за рахунок яких досягаються конкурентні переваги, поглиблення міжнародного поділу праці, створення і координація глобальних виробничих комплексів і мереж;
 2. інтенсифікація міжгалузевої конкуренції та конкуренції на ринках факторів виробництва, скорочення циклів розробки і виробництва продукції, суттєве розширення асортименту продукції та індивідуалізація виробництва;
 3. поглиблення міжнародного поділу праці, збільшення циклів розробки і виробництва продукції, суттєве розширення асортименту продукції та індивідуалізація виробництва.
 1.  

Стадії міжнародної конкурентоспроможності за М.Портером включають:

 1. розвиток конкуренції на основі  інновацій  і конкуренція на основі багатства;
 2. розвиток конкуренції на основі факторів виробництва; розвиток конкуренції на основі інновацій та
 3. інвестицій;
 4. розвиток конкуренції на основі факторів виробництва, інвестицій, інновацій, багатства.
 1.  

До системи захисту національного ринку від іноземних конкурентів відносять:

 1. митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі;
 2. сертифікація та стандартизація;
 3. квотування та ліцензування;
 4. антидемпінгове мито;
 5. невірні відповіді а та в;
 6. всі відповіді вірні.

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 1. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004.
 2. Антонюк Л.Л., Швиданенко О.А., Ільницький Д.О., Черницька Т.В., Стрельник С.О. – Практикум з управління міжнародною конкурентоспроможністю: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри: Навч. посіб. / Л.Л.Антонюк, О.А.Швиданенко, Д.О.Ільницький, Т.В.Черницька, С.О.Стрельник.  – К.: КНЕУ, 2015.
 3. Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т.– Т.І / За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника.–К.: КНЕУ, 2006.–816 с.
 4. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій): Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2007
 5. Швиданенко О.А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007 – 312 с.

 

 

6.2. Додаткова література

 1. C. K. Prahalad, Venkat Ramaswamy. - The Future of Competition: Co-Creating Unique Value With Customers. - Harvard Business Press, 2013. – 272 p.
 2. David B. Audretsch, Mary Walshok. Creating Competitiveness: Entrepreneurship and Innovation Policies for Growth. - Edward Elgar Publishing, 2013. – 220 p.
 3. Gary D. Libecap, Sherry Hoskinson. Entrepreneurship and Global Competitiveness in Regional Economies: Determinants and Policy Implications. - Emerald Group Publishing, 2011. – 233 p.
 4. Ian Gibson, David W. Rosen, Brent Stucker. Additive Manufacturing Technologies: Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing. - Springer Science & Business Media, 2009. – 484 p.
 5. Lakshmanam Rathakrishnan. Innovation and Competitiveness of Small and Medium Enterprises. - Gyan Publishing House, 2010. - 342 p.
 6. Peter Nijkamp, Iulia Siedschlag. Innovation, Growth and Competitiveness: Dynamic Regions in the Knowledge-Based World Economy. – Springer Science & Business Media, 2010. – 392 p.

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Дистанційний курс, Швиданенко О.А. «Управління міжнародною  конкурентоспроможністю», 2010 р.
 2. WEF. Global competitiveness index [Електронний ресурс] / WEF. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.
 3. INSEAD. GlobalInnovationIndex [Електронний ресурс] / INSEAD. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.globalinnovationindex.org/home.
 4. IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER. IMD World Competitiveness [Електронний ресурс] / IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/.

 

 

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях