Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління персоналом

Зміст

Загальні положення

4

Оформлення курсової роботи

4

Тематика курсових робіт

6

Методика виконання роботи

7

Оцінювання курсової роботи

13

Список рекомендованих джерел

14

Додатки

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Курсова робота (КР) виконується студентами у відповідності до навчального плану підготовки спеціалістів за напрямом "Менеджмент" при вивченні дисципліни "Управління персоналом".

Основні цілі КР:

1)    поглиблене вивчення і узагальнення теоретичних положень, методів і прийомів виконання функцій управління  персоналом;

2)    освоєння практичних навиків аналізу, планування й мотивації основних об'єктів управління персоналом, в т.ч. прогресивних змін чисельності і структури персоналу, його трудової діяльності, мотивування і соціально-культурного розвитку.

Виконуючи курсову роботу студент повинен продемонструвати самостійність у пошуку відповідей на запитання, які виникають у процесі управління персоналом.

Курсова робота виконується за індивідуальним завданням, яке видається керівником, призначеним викладачем кафедри. Об’єктом проектування є реальне підприємство чи його підрозділ.

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Робота подається до захисту в машинописній чи рукописній формі. Текст має бути розбірливим (легко читатися) і охайним. При оформленні роботи необхідно дотримуватися таких правил:

а) всі рисунки і таблиці нумеруються з назвою, яка в лаконічній формі відображає їх основний зміст (наприклад: Рис.1. );

б) номер і назва таблиці наводяться зверху, а рисунків – знизу;     

 в) таблиці і рисунки подаються за текстом, у відповідних параграфах.

Усі розрахунки зводяться в підсумкові таблиці за формами, наведеними в методичних рекомендаціях. Матеріали курсової роботи подаються в такій послідовності:

-       титульний лист (форма 1);

-       завдання (форма 2);

-       зміст (назва розділів і параграфів з позначенням сторінок);

-       текст і  розрахунки;

-       висновки;

-       література.

На титульній сторінці у назві теми обов'язково зазначається підприємство – об'єкт дослідження.

Загальний обсяг КР не має перевищувати  50 сторінок (листів А4) машинописного тексту, в т.ч. теоретичної частини (розділ 1) – не більше 20 сторінок.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з «Управління персоналом» для студентів спеціальності

«Менеджмент організацій»

 

 1. Організаційна структура управління як об'єкт стратегічних змін .
 2. Організація контролю за виконанням управлінських рішень .
 3. Психологія та етика управлінської діяльності в організації.
 4. Регулювання поведінки персоналу в процесі діяльності організації.
 5. Формування системи управлінського контролю в організації.
 6. Вдосконалення системи матеріального стимулювання на підприємстві.
 7. Розробка кадрової стратегії підприємства.
 8. Розробка ефективного механізму набору та відбору працівників в організації.

9.  Удосконалення процесу розвитку персоналу підприємства.
10.Соціальні програми в системі управління персоналом.

11.Функції управління та шляхи їх адаптування до умов підприємства.

12.Управління соціальною інфраструктурою в регіоні.

13.Управління конфліктами та стресами в організації.

14.Управління мотивацією персоналу фірми.

15.Системи управління персоналом методом делегування повноважень.

16.Формування і підтримка позитивного іміджу організації на ринку праці.

17.Концепції організації трудових стосунків у сучасній організації.

18.Ефективність сучасних підходів до підбору персоналу.

19.Управління персоналом в умовах кризи.

20.Раціональна організація управлінської праці.


МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Відповідно до обраної теми курсової роботи студент вибирає теоретичне питання, що сприяє розкриттю сутності управління персоналом.

 1. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників.
 2. Абсентеїзм, його причини, економічні наслідки, методи регулювання.
 3. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.
 4.  Внутрішній і зовнішній ринки праці як джерела поповнення та оновлення персоналу організації.
 5. Виробнича й соціальна адаптація новоприйнятих працівників.
 6. Облік результатів діяльності трудових колективів і окремих виконавців. Звітність щодо виконання планів і завдань.
 7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 8. Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня і року.
 9. Гнучкі режими праці.
 10. Поняття умов праці в організації. Фактори, що визначають умови праці на виробництві, їх значення для здоров'я, працездатності людей, якості продукції.
 11.  Державне регулювання умов праці.
 12. Оцінювання особистісних і професійних (ділових) якостей претендентів на робочі місця.
 13. Оцінювання робітників.
 14. Оцінювання фахівців і керівників.
 15. Атестація спеціалістів і керівників: періодичність, документація, процедури проведення, використання результатів.
 16. Трудова поведінка та її вплив на результати праці. Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою персоналу.
 17. Чинники диференціації індивідуальних трудових доходів.
 18. Негрошові форми стимулювання працівників.
 19. Типи та причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією.
 20. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі.
 21. Заробітна плата як провідний стимул трудової діяльності.
 22. Первинна професійна підготовка кадрів.
 23. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.
 24. Система неперервного навчання персоналу.
 25. Контролінг в управлінні персоналом.
 26. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення.

 

2. Аналіз кадрового потенціалу підприємства

У цьому розділі курсової роботи студент працює із статистичною звітністю вибраного ним самостійно підприємства, а саме: ф.№ 1–ПВ «Звіт з праці», ф.№ 3–ПВ «Звіт про використання робочого часу», ф.№ 6–ПВ «Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання за рік». В результаті він має здійснити аналіз кадрового потенціалу підприємства в розрізі механічного та якісного руху персоналу. Аналіз необхідно здійснювати за 3 роки діяльності підприємства і в результаті описати тенденцію, яка склалася.

В процесі роботи рекомендується користуватися наведеними нижче формами таблиць та формулами.

 

2.1. Аналіз механічного руху персоналу

Аналіз показників механічного руху персоналу здійснюємо в таблиці

Таблиця

Показники руху персоналу...

Показники

Роки

Абсолютний приріст

Відносний приріст, %

 

 

 

1

Чисельність працівників на початок періоду

 

 

 

 

 

2

Прийнято всього, чол.

 

 

 

 

 

3

Вибуло всього, чол., у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

–за власним бажанням

 

 

 

 

 

 

–за порушення трудової дисципліни

 

 

 

 

 

4

Чисельність працівників на кінець періоду, чол.

 

 

 

 

 

5

Середньооблікова чисельність

 

 

 

 

 

Також для характеристики руху персоналу, потрібно розрахувати та проаналізувати динаміку наступних показників :

1. Коефіцієнт обороту прийому:

2. Коефіцієнт обороту звільнення:

3. Коефіцієнт загального обороту:

4. Коефіцієнт плинності:

 

де Чп. – чисельність прийнятих працівників; Чз. – чисельність звільнених працівників; Чс. – середньо облікова чисельність працівників; Чзвб. – чисельність працівників звільнених за власним бажанням; Чзптд. – чисельність працівників звільнених за порушення трудової дисципліни.

 

 

2.2. Аналіз якісного руху персоналу

Аналіз якісного складу персоналу за віком, статтю та освітою варто зробити у таблиці

Таблиця

Якісний склад персоналу ...

ГРУПИ ПРАЦІВНИКІВ

Чисельність працюючих на кінець року

 

 рік

Питома

вага,%

 

 рік

Питома

вага, %

 рік

Питома

вага,%

За віком, років :   

 

 

—до 20

 

 

 

 

 

 

—......

 

 

 

 

 

 

Всього

 

100

 

100

 

 

За статтю :  

 

 

—чоловіки

 

 

 

 

 

 

—жінки

 

 

 

 

 

 

Всього

 

100

 

100

 

 

За освітою :  

 

 

—початкова

 

 

 

 

 

 

—....

 

 

 

 

 

 

Всього

 

100

 

100

 

 

Наступним кроком буде аналіз якісного руху персоналу за допомогою стовпчикової  та кругових діаграм або таблиці.

    

Також необхідно проаналізувати якісний рух  у розрізі різних категорій персоналу.

 

3. Укомплектування підприємства персоналом

Виробничі потужності підприємства дозволяють підвищити обсяг виробництва продукції (надання робіт, послуг)  на 10% (Опл = 110% Озв). Вам необхідно укомплектувати підприємство персоналом враховуючи планове зростання обсягів виробництва при умові незмінності продуктивності праці та трудомісткості одиниці продукції (Тпл = Тзв).

 

3.1. Планування чисельності персоналу підприємства

Розрахувати планову чисельність різних категорій персоналу за наведеними нижче методами або іншими, наведеними у літературних джерелах. Порівняти планову чисельність з фактичною та визначити потребу в працівниках, яку необхідно покрити.

Розрахунок чисельності основних робітників може здійснюватися двома методами:

1) на основі трудомісткості виробничої програми:

,

де Т - трудомісткість одиниці продукції (витрати робочого часу людини на виробництво одиниці продукції), люд. год.; О - обсяг виробництва , од.; КФРЧ - корисний фонд робочого часу одного працівника, год.

 2) за кількістю робочих місць:

 

де ЕФРЧ -  ефективний фонд часу 1-го робочого місця , год./рік; Кр.м. - кількість робочих місць.

Для розрахунку чисельності допоміжних робітників використовується наступна формула:

,

де Куст. – кількість одиниць устаткування (виробничої площі – для прибиральників), що потребує обслуговування; Кзм -  кількість змін роботи; Ноб – норма обслуговування (кількість виробничих об’єктів, яку обслуговує робітник за одиницю часу).

Розраховуючи загальну потребу підприємства в адміністративно управлінському персоналі (АУП), необхідно орієнтуватися на практику , яка свідчить, що питома вага АУП від загальній чисельності робітників повинна становити близько 20 % (в тому числі керівників – 8 %, спеціалісти і службовці – 12 %).

 

3.2. Вибір та обґрунтування джерел набору працівників

Необхідно пам’ятати, що на етапі набору персоналу є ряд факторів, які обмежують можливості підприємства у виборі джерел набору та відповідно ускладнюють пошук працівників (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Фактори, які впливають на вибір  джерел набору персоналу

 

Зокрема, якщо підприємство виділяє мало коштів на пошук працівників, то воно не зможе скористатися послугами рекрутингових агенств. В той же час  якщо необхідно заповнити вакантну посаду фінансового директора, то не доцільно буде звертатися до державного центру зайнятості.

Джерела набору персоналу поділяються на зовнішні і внутрішні (табл.). У кожній конкретній ситуації зовнішній та внутрішній набір має свої переваги та недоліки.

Таблиця

Джерела набору персоналу

Зовнішні джерела

набору персоналу

Внутрішні джерела

заміщення вакансій

-   державні центри зайнятості;

-   кадрові та рекрутингові агентства;

-   система контрактів підприємства з навчальними закладами;

-   публікація оголошень у пресі, через радіо, телебачення;

-   ярмарки вакансій, які організовуються підприємствами;

-   дні відкритих дверей, що організовуються навчальними закладами для роботодавців.

-   підготовка своїх працівників на підприємстві;

-   просування по службі своїх працівників;

-   пряме звернення до своїх працівників щодо рекомендацій на роботу друзів, знайомих;

-   регулярне інформування всього колективу про вакансії, які виникають.

 

 

З огляду на це виберіть та обґрунтуйте найбільш доцільні у вашому випадку джерела набору.

Сформуйте коротке оголошення чи звернення, яким ви скористаєтесь при будь-якому  джерелі набору доводячи інформацію про вакантне місце до оточуючих.

 

3.3. Вибір методів відбору

Відбір персоналу — це процес вибору критеріїв, оцінки канди­дата і прийняття рішення про його прийом чи відмову в ньому.

При відборі персоналу потрібно керуватися наступними принципами:

• орієнтація на сильні, а не на слабкі сторони людини і пошук не ідеальних кандидатів, яких у природі не існує, а найбільш підходящих для даної посади. Відбір припиняється, якщо кілька людей не задовольняють пред'явленим вимогам, так як, швидше за все ці вимоги завищені, і їх необхідно переглянути;

• забезпечення відповідності індивідуальних якостей претендента вимогам, що пред'являються змістом роботи (освіта, стаж, досвід, а в ряді випадків стать, вік, здоров'я, психологічний стан);

• орієнтація на найбільш кваліфіковані кадри, але не більше високої кваліфікації, ніж це вимагає робоче місце.

Якості, якими повинен володіти кандидат, що претендує на вакантну посаду, вам необхідно вказати у професіограмі або так званій карті компетентності ( «портреті ідеального працівника»).

Наступ кроком буде вибір та обґрунтування методів, котрими ви скористаєтесь при відборі необхідних працівників (рис.2).

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

  Рис.2. Методи відбору персоналу

 

4. Мотивація персоналу підприємства

4.1.Аналіз існуючої системи мотивації

Даний підрозділ курсової роботи передбачає роботу студента з формою .№ 1–ПВ «Звіт з праці», формою .№ 3–ПВ «Звіт про використання робочого часу», формою № 2  «Звіт про фінансові результати».

Необхідно здійснити аналіз існуючої системи мотивації працівників підприємства. Для цього потрібно дослідити динаміку продуктивності праці на підприємстві та порівняти її з динамікою трудових доходів персоналу (заробітної плати та інших матеріальних та нематеріальних винагород).

Аналіз системи оплати праці здійснюється за допомогою таблиць і графіків (діаграм) у такій послідовності:

1)    аналіз структури витрат на персонал;

2)    аналіз динаміки  витрат на персонал та продуктивності праці, коефіцієнт випередження;

 Для розрахунку продуктивності праці можна використовувати наступні формули, зокрема:

     ,     

де ПП – продуктивність праці одного працівника (виробіток одного робітника); Ч – середньо облікова чисельність працівників (робітників); О – обсяг реалізованої продукції (обсяг умовно-чистої продукції, обсяг чистої продукції); ППр – річна продуктивність праці (середньорічний виробіток); ППд – денна продуктивність праці одного працівника (середньоденний виробіток одного робітника).

Коефіцієнт випередження розраховується за формулою:

        ,                                                                           

де Тпп  - темп зростання продуктивності праці; Тзп - темп зростання середньої заробітної плати.

 

3) аналіз ефективності системи оплати праці, що здійснюється за допомогою таких формул:

              ,       ,                                                          

де - ефективність оплати праці, грн./грн.;  - зарплатоємність продукції, грн./грн.

 

4.2. Удосконалення системи мотивації певної категорії персоналу

В результаті аналізу здійсненого у підпункті 4.1. студент оцінює реальний стан системи мотивації персоналу підприємства. Подальша робота студента полягає в усуненні виявлених недоліків за рахунок удосконалення існуючої системи мотивації однієї із категорій персоналу. В залежності від ситуації студент може впровадити нову систему оплати праці, змінити структуру витрат на персонал і т.д.

 

 ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконана курсова робота оцінюється за чинною в НУВГП системою. Максимальна кількість балів  (100) розподіляється таким чином:

 

Своєчасність виконання

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Розділ 4

Оформлення та стиль викладу

Захист

Всього

5

15

15

15

15

5

30

100

Шкала оцінювання  в ECTS

Сума балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка в ЕСТS

Значення оцінки ЕСТS

90-100

A

відмінно

82-89

B

дуже добре

74-81

C

добре

64-73

D

задовільно

60-63

E

достатньо

20-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

1-19

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Законодавчі акти

 1. Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений постановою Верховної Ради України від 6 лист. 1991 р. № 1796-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15.
 2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / [відп. ред. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенко]. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 1040 с.
 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – № 11-12. – С. 535-538.
 4. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Велес, 2006. – 48 с.
 5. Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, затверджено наказом Мінпраці України від 12 трав. 1996 р. № 43 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до переліку: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0286-96.
 6. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січ. 1996 р. № 116 (зі змінами і доповненнями) // Урядовий кур’єр. – 1996. – 1 лют.
 7. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 черв. 1995 р. № 217/95-ВР (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – Ст. 173.
 8. Про відпустки: Закон України від 15 лист. 1996 р. № 504/96-ВР (зі змінами і доповненнями) //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 9. Про внесення змін, що стосуються відпусток, до Кодексу законів про працю України: Закон України від 18 вер. 1998 р. № 117-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 43. – Ст. 268.
 10. Про державні нагороди України: Закон України від 16 бер. 2000 р. № 1549-III (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 162.
 11. Про державну службу: Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723-XII (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
 12. Про дисципліну працівників залізничного транспорту: Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 січ. 1993 p. № 55 (зі змінами і доповненнями) // ЗП України. – 1993. – № 4-5. – Ст. 71.
 13. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 лип. 2003 р. № 1058-IV (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49. – Ст. 376.
 14. Про зайнятість населення: Закон України від 1 бер. 1991 р. № 803-XII (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. – № 14. – Ст. 170.
 15. Про індексацію грошових доходів громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 груд. 1998 p. № 2034 (втратила чинність) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 51. – Ст. 61.
 16. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 лип. 1993 р. № 3356-XII (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.
 17. Про Національну службу посередництва та примирення: Положення, затверджене Указом Президента України від 17 лист. 1998 p. № 1258/98 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 46. – Ст. 13.
 18. Про оплату праці: Закон України від 24 бер. 1995 р. № 108/95-ВР (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17 – Ст. 121.
 19. Про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати: Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 груд. 1997 р. № 1427 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 1997. – № 52. – Ст. 50.
 20. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 лист. 1992 р. № 9 (зі змінами і доповненнями) // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). – 2008. – № 29. – С. 279.
 21. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 лип. 1999 р. № 966-XIV (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38. – Ст. 348.
 22. Про службові відрядження в межах України та за кордон: Інструкція, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 бер. 1998 р. № 59 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 черв. 1999 р. № 146 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 135.
 23. Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці: Додаток № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лист. 1997 р. № 1290 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 1997. – № 48. – Ст. 22.
 24. Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку: Додаток № 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лист. 1997 р. № 1290 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 1997. – № 48. – Ст. 22.
 25. Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19 січ. 1998 р. № 45 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 198.
 26. Щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: Рекомендації, затверджені наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10 жовт. 1997 р. № 7 (зі змінами і доповненнями) // Вісник податкової служби України. – 2006. – № 22.

Підручники і навчальні посібники

 1. Андрушко В. К. Управління персоналом: навч. посіб. / В. К. Андрушко, Ю. М. Комар, С. Ю. Комар. – Хмельницький: ХІРУП, 2000.
 2. Аттестация руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций: метод. рекоменд. – М., 1989.
 3. Балабанова Л. В. Управління персоналом: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
 4. Болотіна Н. Б. Трудове право України: підруч. / Н. Б. Болотіна. – К.: Вікар, 2003.
 5. Бородатий В. П. Управління персоналом: навч. посіб. / В. П. Бородатий, І. Д. Крижко, А. І. Ягодзінський. – К.: ІЗМН, 1997.
 6. Виноградський М. Д. Менеджмент організацій / М. Д. Виноградський. – К.: КНТЕУ, 1998.
 7. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера: навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шкалова. – К.: Кондор, 2003.
 8. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер / М. Вудкок, П. Фрэнсис; [пер. с англ.]. – М.: Дело, 1991.
 9. Генкин Б. М. Экономика и социология труда: учеб. [для вузов] / Б. М. Генкин. – М.: Норма-Инфра-М, 1998.
 10. Данчева О. В. Практична психологія в економіці та бізнесі / О. В. Данчева, Ю. М. Швальб. – К.: Лібра, 1999.
 11. Десслер Г. Управление персоналом / Г. Десслер. - М.: БИНОМ, 1997.
 12. Довгань Л. Є. Праця керівника або практичний менеджмент: навч. посіб. / Л. Є. Довгань. – К.: “Екс. об”, 2002.
 13. Дятлов В. А. Управление персоналом: учеб. пособ. [для студ. экон. вузов и фак.] / В. A. Дятлов, А. Я. Кибанов, В. Г. Пихало. – М.: ПРИОР, 1998.
 14. Єгоршин А. П. Управление персоналом / А. П. Єгоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 1999.
 15. Журавлев П. Мировой опыт в управлении персоналом / П. Журавлев. - М.: Прогресс, 1998.
 16. Журавлев П. В Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера / П. В. Журавлев. – М.: Экзамен, 1999.
 17. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги. - М.: Дело, 1992.
 18. Кибанов А. Я. Формирование системы управления персоналом на предприятии: учеб. пособ. / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров. – М.: Дело, 1993.
 19. Книга работника кадровой службы: учеб.-справ. пособ. / [под общ. ред. Е. В. Охотского, В. М. Анисимова]. - М.: ОАО Экономика, 1998.
 20. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: навч. посіб. / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998.
 21. Колпаков В. М. Методы управления: учеб. пособ. / В. М. Колпаков. - К.: МАУП, 1997.
 22. Коханов Е. Ф. Отбор персонала и введение в должность / Е. Ф. Коханов. – М.: ГАУ, 1996.
 23. Кредісов А. І. Менеджмент для керівників / А. І. Кредісов, Є. Г. Панченко, В. А. Кредісов. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999.
 24. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К.: Кондор, 2003.
 25. Лозниця В. С. Психологія менеджменту. теорія і практика: навч. посіб. / В. С. Лозниця. - К.: ТОВ “УВПК “Ексво”, 2001.
 26. Лютенс Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс. - М.: Инфра-М, 1999.
 27. Машков В. Н. Психология управления. учеб. пособ. / В. Н. Машков. – [2-е изд.]. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002.
 28. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / [В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.]; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.
 29. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоуори; [пер. с англ.]. - М.: Дело, 1992.
 30. Моргунов Е. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение / Е. Моргунов. - М.: Бизнес-школа “Интел-синтез”, 2000.
 31. Омаров А. М. Руководитель. Размышление о стиле управления / А. М. Омаров. – М.: Политиздат, 1987.
 32. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ: “Плай”, 2001.
 33. Основы управления персоналом / [под ред. Б. М. Генкина]. - М.: Высшая школа, 1996.
 34. Петюх В. М. Управління персоналом: навч.-метод посіб. [для самост. вивч. дисципл.] / В. М. Петюх. – К.: КНЕУ, 2000.
 35. Соціально-психологічні питання менеджменту / [відп. ред. В. Д. Немцов]. – К.: ІСІДО, 1993.
 36. Старобинский З. Е. Как управлять персоналом / З. Е. Старобинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО “Бизнес-школа”: “Интел-Синтез”, 1998.
 37. Старобинский З. Е. Как управлять персоналом? / З. Е. Старобинский. - М.: АО Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1995. – 240 с.
 38. Стец В. А. Менеджмент персоналу: навч. посіб. [для студ. екон. спец.] / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючок. – Тернопіль: Лілея, 1996.
 39. Травин В. В. Основы кадрового менеджмента / В. В. Травин, В. А. Дятлов. – М.: Дело, 1996.
 40. Управление организацией: учеб. / [под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина]. - М.: Инфра-М, 1998.
 41. Управление персоналом организации: учеб. / [под ред. А. Я. Кибанова]. - М.: ИНФРА-М, 1997.
 42. Управление персоналом организации: учеб. / [под ред. А. Я. Кибанова]. – 2-е изд., доп и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2004.
 43. Управление персоналом: учеб. [для вузов] / [под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина]. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 669 с.
 44. Управління персоналом: навч. посіб. / [М. Д. Виноградський, С. В. Беляєва, А. М. Виноградська, О. М. Шканова]. – К.: ЦНЛ, 2006. – 504 с.
 45. Уткин З. А. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе / З. А. Уткин, А. Й. Кочеткова. - М.: АКАЛИС, 1996.
 46. Филиппов А. В. Работа с кадрами: психологический аспект / А. В. Филиппов. - М.: Экономика, 1990.
 47. Хміль Ф. І. Управління персоналом: підруч. [для студ. ВНЗ] / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.
 48. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации: учеб.-практ. пособ. / С. В. Шекшня. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1998.
 49. Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам / В. И. Шкатулла. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 1998.
 50. Щекин Г. В. Кадровая полтика организации / Г. В. Щекин. - К.: МАУП, 1997.
 51. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: учеб. / Г. В. Щекин. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 1999.
 52. Щекин Г. В. Прогнозирование и планирование работы с персоналом: учебн.-метод. пособ. / Г. В. Щекин. – К.: МАУП, 1994.
 53. Экономика труда и социально-трудовые отношения / [под ред. Г. Г. Меликяна, Р. П. Колосовой]. - М.: МГУ, 1996. - 623 с.

Додаткова література:

 1. Бекетова О. Н. Проблемы управления сопротивлением в процессах реструктуризации предприятий / О. Н. Бекетова, К. С. Белов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 5. – С. 122-126.
 2. Блинов А. Особенности управления персоналом с преобладанием женщин / А. Блинов // Управление персоналом. - 2003. - № 3 (80). - С. 36.
 3. Гутарц Р. Д. Использование новых информационных технологий в управление кадрами / Р. Д. Гутарц // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. - № 1. – С. 96.
 4. Джабраилова З. Г. Решение задачи выбора кандидатов на вакантные должности методом многокритериального ранжирования / З. Г. Джабраилова, С. Р. Нобари // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 107-112.
 5. Емелена Е. “Золотая молодежь” или кого выбирают компании? / Е. Емелена, Л. Балабан // Управление персоналом. – 2004. - № 14. – С. 33.
 6. Кебас М. Системность эффективной мотивации / М. Кебас // Управление персоналом – Украина. – 2010. – № 4 (199). – С. 52-55.
 7. Коблева А. Л. Мотивационный менеджмент как фактор повышения эффективности управления персоналом / А. Л. Коблева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 2. – С. 102-106.
 8. Коннов Е. Преодоление кризисов в работе команд / Е. Коннов, А. Огнев // Управление персоналом. – 2004. - № 13.– С. 64.
 9. Малова И. И. Современные стратегии и концепции системы мотивации и вознаграждения персонала на основе сбалансированной системы показателей / И. И. Малова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 4. – С. 108-117.
 10. Переверзева Т. Н. Методика выбора поставщика аутсорсинговых услуг / Т. Н. Переверзева, С. А. Попов, М. Н. Переверзева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 38-44.
 11. Пикульская О. Миссия и ценности: HR-аспект / О. Пикульская, И. Хан // Управление персоналом – Украина. – 2010. – № 9 (204). – С. 65-67.
 12. Позова С. Сотрудники как партнёры / С. Позова // Управление персоналом – Украина. – 2010. – № 4 (199). – С. 14-17.
 13. Попова Н. В. Особенности организации стимулирования труда специалистов / Н. В. Попова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 3. – С. 103-107.
  1. Романюк М.Д. Стратегія та політика менеджменту персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства // Формування ринкової економіки: збірник наукових праць. – Спец. випуск у 3-х томах. – Т.1. – «Соціально-трудові відносини: теорія і практика». – К.: КНЕУ, 2010. – С. 453-463.
  2. Романюк М.Д. Соціальна політика України: сучасна стратегія, регіональні пріоритети //Вісник Прикарпатського університету. Економіка – Івано-Франківськ: Плай, 2011. – Вип. 8. – С. 3-10.
  3. Романюк М.Д. Людський капітал як основний чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ ст.. – Кіровоград: КОД-2011. – С. 123-125.
  4.    Романюк М.Д., Грішнова О.A.,  Управління персоналом в контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства // Люблін: Вид-во ЛУ. – 2009. - №9- С.469-476.
  5. Романюк М.Д., Романюк Т.М. Особливості застосування соціального аудиту в контексті розвитку соціального діалогу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 квітня 2010 року. «Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку».  –  Івано-Франківськ:  Плай. – 2010. –  С.191-198.
  6. Романюк М.Д. Економіка регіону: сучасні тенденції та особливості розвитку в контексті соціальних пріоритетів. //Вісник Прикарпатського університету. Економіка – Івано-Франківськ: Плай, 2012. – Вип. 9. – С. 3-9.

 

 1. Свирина А. А. Методические аспекты оценки нормы управления и применение её в регулярном менеджменте / А. А. Свирина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 5. – С. 107-112.

100. Скавитин А. В. Управление сокращением персонала: опыт Великобритании / А. В. Скавитин // Менеджмент в России и за рубежом. - 2004. – № 2. – С. 65.

101. Соломанидина Т. Организационная культура компании и лояльность персонала / Т. Соломанидина // Управление персоналом. - 2003. – № 6 (83). – С. 60.

102. Сомов Л. Эффективная система оплаты труда – ещё один шаг к успеху вашей фирмы / Л. Сомов // Управление персоналом. – 2004. - № 13.– С. 36.

103. Третьякова Е. А. Управление персоналом предприятия: социально-экономические аспекты // Е. А. Третьякова, Т. В. Алфёрова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 4. – С. 118-125.

104. Тупчий Ю. Система подбора: оценка эффективности / Ю. Тупчий // Управление персоналом – Украина. – 2010. – № 9 (204). – С. 18-21.

105. Филиппова І. Г. Методика оцінки рівня ефективності діяльності управлінського персоналу підприємств АПК / І. Г. Филиппова // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2008. – № 3 (45). – С. 185-191.

106. Хохлова Т. П. Управление поведенческими отклонениями и пути к устойчивому развитию / Т. П. Хохлова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 113-121.

107. Яновская Ю. Зачем планировать карьеру? / Ю. Яновская // Управление персоналом. – 2003. - № 5 (82).– С. 45.

108. Яхонтова Е. С. Управление ценностями, как элементы управления человеческими ресурсами компании / Е. С. Яхонтова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. - № 4.– С. 73.

109. Персонал: управління на засадах самоорганізації: навч. посіб. / Г.О. Нестеренко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 350 с.

110. Механізм мотивації управлінського персоналу: [монографія] /
М.С. Дороніна [та ін.] ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: [б. в.], 2010. – 240 с.

111. Теорія і практика професійної орієнтації: навч. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП); уклад.: Н.Г. Швець,
Т.Д. Третьякова. – К.: Персонал, 2010. – 272 с.

112. Управління персоналом: теоретичні аспекти та практичні здобутки: [монографія] / С.Е. Сардак, О.О. Третьяк. – Д. : Інновація, 2009. – 157 с.

113. Управління персоналом підприємства: концептуальне визначення та механізми розвитку: [монографія] / О.О. Хандій. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 240 с.

114. Інформаційні системи управліня персоналом, діловодства і документообігу: навч. посіб. / В.Є. Юринець, Р.В. Юринець. – Л.: Тріада плюс, 2008. – 628 с.

115. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах сучасного розвитку ринку праці: [монографія] / І.Р. Бузько [та ін.]. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 304 с.

116. Технології управління персоналом: навч. посіб. / С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с.

117. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки [Текст] : монографія / Л.В. Балабанова,
О.В. Стельмашенко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 237 с.

118. Управління персоналом сучасної організації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.А. Гавриш [та ін.]; відп. ред. Т. В. Лазоренко. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 333 с.


Додаток А

 

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кафедра менеджменту і маркетингу

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

“УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”

на тему:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:  студент (ка)   (група  МН – 41)

______________________

(прізвище, ініціали)

 

Перевіривив:____________________________

                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ 2014 р.

 

Додаток Б

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кафедра менеджменту і маркетингу

 

 

 

Дисципліна:    “Управління персоналом

Спеціальність: “Менеджмент і адміністрування”, 4 курс,( група МН-41)

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема роботи_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи: _________________________

3. Вихідні дані до роботи: статистична звітність підприємства, навчальні посібники та підручники, наукові статті та монографії,  періодичні наукові видання, методичні рекомендації.

4. Зміст пояснювальної записки:  Вступ. 1. Розкриття сутності управління персоналом.  2. Аналіз кадрового потенціалу підприємства. 2.1. Аналіз механічного руху персоналу. 2.2. Аналіз якісного руху персоналу.3. Укомплектування підприємства персоналом. 3.1. Планування чисельності персоналу підприємства. 3.2. Вибір та обґрунтування джерел набору працівників. 3.3. Вибір методів відбору. 4. Мотивація персоналу підприємства. 4.1.Аналіз існуючої системи мотивації. 4.2. Удосконалення системи мотивації певної категорії персоналу. Висновки. Список використаної літератури. Додатки.

5. Дата видачі завдання ___________________________

 

Студент: _____________________

                            (підпис)

Керівник:_____________________               

 

                            (підпис)

Нараховано балів:

Своєчасність виконання

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Розділ 4

Оформ-ня та стиль викладу

Захист

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи членів комісії:   ___________________