Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В АГРОБІЗНЕСІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
_______________________ А.М. Колот

 

«30» січня 2019 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В АГРОБІЗНЕСІ

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

051 «Економіка»

освітня програма/

спеціалізація

«Економіка агробізнесу»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри              Дем’яненко С.І.

                    

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники: Чабан Віталій Григорович, кандидат економічних наук, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу.

email: pokeragro3@gmail.com.

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Чабан В.Г., 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1.  Загальна характеристика управління проектами

 

Тема 2. Основні учасники проектної діяльності

 

Тема 3. Організаційні структури управління проектами

 

Тема 4. Ініціювання та концепція проекту

 

Тема 5. Структуризація проекту

 

Тема 6. Сіткове і календарне планування проекту

 

Тема 7. Планування ресурсів і витрат

 

Тема 8. Контроль виконання проекту

 

Тема 9. Управління комунікаціями і постачанням проекту

 

Тема 10. Управління проектними ризиками

 

Тема 11. Управління якістю проектів

 

Тема 12. Завершення проекту

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            2.1. Карта навчальної роботи студента

 

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            3.1. Карта навчальної роботи студента

 

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            4.1. Карта навчальної роботи студента

 

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

            7.1.      Основна література

 

            7.2.      Додаткова література

 

            7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Управління проектами в агробізнесі» є однією із складових підготовки фахівців галузs знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Анотація навчальної дисципліни. Управління проектами виросло в окрему сферу менеджменту з власною методологією, програмними засобами, етикою. Проектна діяльність стала невід’ємною складовою підприємств агробізнесу, механізмом реалізації їх стратегії, формою організації бізнесу. У зв’язку з цим значно зростає значимість дисципліни «Управління проектами в агробізнесі», яка займається вивченням теоретичних, методичних засад, а також практичному інструментарію підготовки, розроблення й реалізації проектних рішень на підприємствах агробізнесу.

Міждисциплінарні зв’язки. Управління проектами є синтезуючою дисципліною, яка ґрунтується на знаннях з менеджменту, маркетингу, фінансів, інноваційної діяльності та ін.. Особливо тісні зв’язки з такими навчальними дисциплінами як «Інноваційний розвиток підприємства» і «Управління стратегічними змінами в агробізнесі».

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів компетенцій, необхідних для успішного управління проектами, що сприятиме високій конкурентоспроможності майбутніх фахівців з економіки агробізнесу на українському і європейських ринках праці.

Завдання навчальної дисципліни полягають як у засвоєнні теоретичних основ управління проектами, так і в набутті практичних умінь і навичок з  ініціювання, розробки концепції, планування, реалізації, контролю, завершення проектів на підприємствах агробізнесу.

Предмет дисципліни є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів управління проектами на підприємствах агробізнесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання

1. Знання: теоретичних основ управління проектами; основних учасників проектної діяльності; організаційних структур управління проектами; планування робіт, термінів, ресурсів проекту; систем контролю за виконанням проекту; основ управління комунікаціями, постачання, якості проекту; ризиків, що виникають при управлінні проектами; етапів завершення проекту.

2. Уміння: визначати параметри проекту; формувати команду проекту; вибирати організаційну структуру управління проектами; ініціювати проект та розробляти його концепцію; розробляти робочу та організаційну структуру проекту; визначати та аналізувати основні параметри сіткового графіку; планувати ресурси та бюджет проекту; використовувати інструменти контролю проекту; користуватися пакетами прикладних програм для управління проектами; ідентифікувати та оцінювати ризики проекту; використовувати інструменти контролю якості проекту; складати заключний звіт проекту.

3. Комунікація: здатність працювати в команді для спільного вирішення прикладних задач.

4. Автономність та відповідальність: здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми управління проектами на підприємстві та відповідати за результати своєї діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами. Сутність поняття «проект». Відмінності  проекту від програми та операційної діяльності. Основні  ознаки проекту. Основні області знань управління проектами. Життєвий  цикл типового проекту. Основні процеси управління проектами. Обмеження  проекту. Основні  параметри проекту. Критерії  класифікації проектів.

Тема 2. Основні учасники проектної діяльності. Основні  учасників проекту. Учасники  та зацікавлені особи проекту. Куратор, керівник та спонсор проекту. Основні вимоги до керівника проекту. Позитивні і негативні сторони залучення «своїх» та «чужих» керівників проекту. Командні  ролі за М. Белбіном. Етапи  формування команди проекту. Основні  форми і методи стимулювання учасників проектної діяльності. Впровадження проектного управління на підприємствах агробізнесу.

Тема 3. Організаційні структури управління проектами. Організаційна  структура проекту та  принципи її створення. Характерні риси, переваги та недоліки організаційної побудови проекту у функціонально організаційній компанії. Особливості, переваги та недоліки проектних організаційних структур. Переваги  та недоліки матричних організаційних структур. Види матричних організаційних структур. Сфери  застосування різних організаційних структур. Органістичні та механістичні організаційні структури управління проектами. Організаційні структури підприємств агробізнесу.

Тема  4. Ініціювання та концепція проекту. Основні причини народження проектів. Зміст  процесу ініціювання. Види та зміст документів для формалізації ідеї проекту.  Розробка  концепції проекту.. Зміст підходу SMART. Використання  дерева цілей. Відбір  стратегій реалізації проекту.. Зміст  Статуту проекту. Критерії відбору проектів в аграрному секторі України.

Тема  5. Структуризація проекту. Сутність і функції структуризації проекту. Основні етапи розробки робочої структури проекту. Принципи формування рівнів робочої структури. Вимоги до кінцевого елементу або робочого пакету. Створення організаційної структури проекту. Кодування  робочої та організаційної структури проекту. Помилки  структуризації проекту. Моделі структуризації проекту на підприємствах агробізнесу.

Тема 6. Сіткове і календарне планування проекту. Сутність  сіткового і календарного планування. Сітковий  графік проекту та особливості його побудови. Типи  зв’язку між роботами. Зміст  та основні положення прямого аналізу сіткового графіка. Основні  параметри сіткового графіка. Зміст  та основні положення зворотного аналізу сіткового графіка. Алгоритм  здійснення оптимізація сіткового графіка. Управління критичними роботами в проектах аграрного сектора.

Тема 7. Планування ресурсів і витрат.  Необхідність  планування ресурсів проекту. Основні  типи ресурсів, які виділяють в управлінні проектами. Алгоритм  ресурсного планування.. Ресурсний конфлікт та  методи його вирівнювання. Класифікація  витрат на виконання проектних робіт. Собівартість  проектних робіт. Перелік  і склад статей калькулювання собівартості проектних робіт. Інформаційна  база для  планування. Бюджет  проекту.  Джерела фінансування проектів в аграрному секторі.

Тема 8. Контроль виконання проекту. Особливість  проведення інспекції. Аудит та його види. Складові  системи контролю проекту. Контрольні  точки або віхи проекту. Методика  освоєного обсягу. Правила  0/100 та 50/50. Звітність  проекту. Управління  змінами. Логіка  управління помилками. Необхідність управління проблемами. Моніторинг проектів в аграрному секторі.

Тема 9. Управління комунікаціями і постачанням проекту. Комунікації  проекту. План  комунікацій. Постачання  проекту. Контракт  та управління ним. Основні  види контрактів. Організація і проведення торгів за проектами. Документи  за фазами життєвого циклу проекту.. Інформаційні  технології управління проектами. Програмне забезпечення процесу управління проектами. Проведення торгів за проектами в аграрному секторі.

Тема 10. Управління проектними ризиками. Категорії  невизначеності та ризику проекту. Фактори, які створюють ризик. Види  ризиків. Класифікація  ризиків. Основні етапи процесу управління ризиками. Основні методи аналізу ризиків. Основні  способи зниження ризиків. Управління  ризиками на підприємствах агробізнесу.

Тема 11. Управління якістю проектівПоняття  управління якістю проекту. Зв'язок  між замовником проекту і якістю. Основні  етапи управляння якістю. Специфіка  управління якістю у проекті, у порівнянні з компанією. Основні   інструменти контролю якості проекту. Зміст  плану управління якістю проекту. Документація  з управління якістю проекту. Сутність  організаційного забезпечення управління якістю проектів. Концепція загального управління  якістю на підприємствах агробізнесу.

Тема 12. Завершення проекту. Вимоги, критерії до результатів проекту. Ситуації, які свідчать про завершення проекту. Умови переходу проекту у фазу завершення. Основні невдачі проектів. Обов’язки  керівника проекту у фазі завершення проекту. Процедури  при завершенні проекту. Архів  проекту. Працевлаштування  керівника проекту і команду.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ (ОБОВЯЗКОВА)

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В АГРОБІЗНЕСІ

для студентів спеціальності 05 «Економіка»

спеціалізації (освітня програма) Економіка агробізнесу

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Тема 1.  Загальна характеристика управління проектами

6

2

Тема 2. Основні учасники проектної діяльності

6

3

Тема 3. Організаційні структури управління проектами

4

Тема 4. Ініціювання та концепція проекту

6

5-6

Тема 5. Структуризація проекту

6

7-8

Тема 6. Сіткове і календарне планування проекту

6

9

Тема 7. Планування ресурсів і витрат

6

10

Тема 8. Контроль виконання проекту

6

11

Тема 9. Управління комунікаціями і постачанням проекту

6

12

Тема 10. Управління проектними ризиками

6

13

Тема 11. Управління якістю проектів

6

14

Тема 12. Завершення проекту

15

Контрольна (модульна) робота

20

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Обов’язкові завдання

 

1.1. Виконання та захист розрахункової роботи

10

2. Вибіркові завдання

 

2.1. Підготовка рефератів, ессе з аналізом публікацій

10

2.2. Переклад іншомовних текстів за відповідною тематикою

10

2.3. Науково-дослідна робота студента

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

            При поточному контролі результатів навчання студентів оцінці підлягають відповіді на питання (письмові та усні) та розв’язок задач, тестових завдань в аудиторії, результати виконання контрольної (модульної) роботи, результати виконання та захисту самостійної роботи студента. Під час аудиторних занять студент набирає максимум 60 балів.

            Контрольна (модульна) робота проводиться у формі розв’язування 10 теоретичних та практичних завдань. Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 1; 1,5; 2,0.. Максимальна оцінка за модуль – 20 балів.

            Завдання самостійної роботи мають обов’язковий статус та оцінюються за шкалою 0, 6, 8, 10 балів та вибірковий статус – оцінюється за шкалою 0, 6, 8, 10 балів.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

Форми контролю

 

Максимальна кількість балів

Денна
форма навчання

Письмова та усна відповідь на питання, розв’язок задач

10 х 3 бали = 30

Написання тестових завдань (робота в аудиторії)

10 х 3 бали = 30

Контрольна модульна робота

1 х 20 балів = 20

Виконання та захист обов’язкових завдань СР

1 х 10 балів = 10

Виконання та захист вибіркових завдань СР

1 х 10 балів = 10

Всього

100

 

 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну роботу студента заочної форми навчання не може перевищувати 100 балів

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ (ОБОВЯЗКОВА)

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В АГРОБІЗНЕСІ

для студентів спеціальності 051 «Економіка»

спеціалізації (освітня програма) Економіка агробізнесу

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Тема 1.  Загальна характеристика управління проектами

4

Тема 2. Основні учасники проектної діяльності

2

Тема 3. Організаційні структури управління проектами

4

3

Тема 4. Ініціювання та концепція проекту

4

4

Тема 5. Структуризація проекту

4

5

Тема 6. Сіткове і календарне планування проекту

4

6

Тема 7. Планування ресурсів і витрат

4

7

Тема 8. Контроль виконання проекту

4

8

Тема 9. Управління комунікаціями і постачанням проекту

4

9

Тема 10. Управління проектними ризиками

4

10

Тема 11. Управління якістю проектів

4

11

Тема 12. Завершення проекту

12

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Обов’язкові завдання

 

1.1. Виконання та захист розрахункової роботи

40

2. Вибіркові завдання

 

2.1. Підготовка рефератів, ессе з аналізом публікацій

10

2.2. Переклад іншомовних текстів за відповідною тематикою

10

2.3. Науково-дослідна робота студента

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

На контактних заняттях оцінці підлягають відповіді на питання (письмові та усні), розв’язок задач, тестові завдання, за що студент отримує максимум 40 балів.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі розв’язування п’яти практичних завдань Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 1; 1,5; 2,0. Максимальна оцінка за модуль – 10 балів.

За виконання обов’язкової розрахункової роботи студент  отримує 20 балів та за їх захист також 20 балів. Шкала оцінювання даного виду роботи – 0, 10, 15, 20 балів. Вибіркова робота оцінюються за шкалою 0, 6, 8, 10 балів.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

 

Форми контролю

 

Максимальна кількість балів

Заочна
форма навчання

Письмова та усна відповідь на питання, розв’язок задач

10 х 2 бали  =20

Написання тестових завдань (робота в аудиторії)

10 х 2 бали = 20

Контрольна модульна робота

1 х 10 балів = 10

Виконання та захист обов’язкових завдань СР

1 х 40 балів =40

Виконання та захист вибіркових завдань СР

1 х 10 балів = 10

Всього

100

 

 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну роботу студента заочної форми навчання не може перевищувати 100 балів

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

            Заняття з дистанційної форми навчання не передбачені навчальним планом.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

            Кожен студент виконує обов’язкове індивідуальне завдання, яке полягає у розробці проекту  і оформляється письмово та має  типову структуру та зміст: загальна характеристика та основні параметри проекту; організаційна структура проекту; робоча структура проекту; сіткове планування проекту; календарне та бюджетне проектування проекту; управління проектними ризиками.

            Згідно Карти навчальної роботи студент виконує вибіркове індивідуальне завдання. Це – підготовка реферату, ессе з аналізом публікацій. Вимоги до реферату: використання не менше 10 літературних джерел, цифрового фактажу, практичних прикладів, ситуацій. Реферат має розв’язувати поставлену проблему, тобто не бути теоретико-описовим виконанням завдання. Переклад іншомовних текстів за обсягом повинен бути не більше 10 сторінок. Тематика текстів обирається студентом самостійно, яка узгоджується з керівником курсу. Науково-дослідна робота студента може включати участь у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участі в олімпіадах, конкурсах. Студент подає  підтверджуючі документи про виконання науково-дослідної роботи. Індивідуальні завдання зараховуються за підсумками співбесіди викладача з їх виконавцем.

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань

для самостійної роботи

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий статус та оцінюються за шкалою 0, 6, 8, 10 балів та вибірковий статус – оцінюється за шкалою 0, 6, 8, 10 балів.

За виконання обов’язкової розрахункової роботи студент  отримує 20 балів та за їх захист також 20 балів. Шкала оцінювання даного виду роботи – 0, 10, 15, 20 балів. Вибіркова робота оцінюються за шкалою 0, 6, 8, 10 балів.

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

            Оцінювання рівня знань студентів по дисципліні здійснюється на основі результатів поточного контролю (заліку). Завдання поточного контролю оцінюються в межах від 0 до 100 балів. Підсумкова оцінка виставляється за умови, що студент успішно виконав усі завдання, передбачені програмою дисципліни. Оформлення оцінки відбувається під час останнього практичного заняття. Результати оцінюються за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS та двобальною шкалою: «зараховано» і «не зараховано». Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано».

Отримані бали за 100-бальною шкалою переводяться також у 4-х-бальну та шкалу ЕCTS у такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

«зараховано» / «не зараховано»

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

зараховано

А

80-89

зараховано

В

70-79

зараховано

С

66-69

зараховано

D

60-65

зараховано

Е

21-59

не зараховано – з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

не зараховано – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

 

 

6.1. Приклад тестового завдання

1. Розкрийте суть поняття «управління проектом»:

а) діяльність, за якої матеріальні, фінансові та людські ресурси організовані новаторським шляхом для виконання унікальної роботи при обмеженні у часі та витратах;

б) процес накопичення інформації, якою обмінюються члени проектної команди, керівництво і сприяє успішному завершенню проекту;

в) процес управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується успішно і досягає своєї мети;

г) немає вірної відповіді.

2. Чому управління проектами виокремилось у самостійну галузь менеджменту:

а) підвищуються темпи змін у промисловості;

б) умови ринку стають більш вибагливими, проекти - масштабнішими і такими, що потребують більшого професіоналізму в управлінні;

в) поглиблюються проблеми інтеграції як різних компаній, так і різних видів діяльності у ході виконання проектів;

г) всі відповіді вірні.

3. Що називають потрійним обмеженням проекту:

а) обмеження в часі, коштах та обсягах;

б) обмеження в вартості, швидкості та обсягах;

в) обмеження в кількості персоналу та якості;

г) обмеження в кількості персоналу, якості та ресурсах.

4. Як називається комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом певного часу при встановлених ресурсних обмеженнях:

а) план довгострокових фінансових вкладень;

б) програма;

в) бізнес-план;

г) проект.

5. Як називається час від початку підготовки проекту до завершення його впровадження:

а) завершення впровадження проекту;

б) ідентифікація проекту;

в) немає вірної відповіді;

г) життєвий цикл проекту.

6. Які виділяють ознаки проекту:

а) координація діяльності, накопичення інформації, наявність бюджету;

б) унікальність, наявність бюджету, часові рамки, спрямованість на досягнення мети;

в) відсутність бюджету, необмеженість в часі та ресурсах;

г) немає вірної відповіді.

7. Які виділяють основні функції проектного менеджменту згідно класифікації РМВОК:

а) управління об'єктами проекту, управління виробничими процесами, управління організацією;

б) управління обсягом, управління затратами, управління часом та управління якістю;

в) управління завданнями, управління цілями;

г) немає вірної відповіді.

8. Які виділяють фази життєвого циклу проектного менеджменту:

а) впровадження, керівництво, контроль;

б) зародження, зростання, зрілість, завершення;

в) планування, виробництво, прийняття;

г) немає правильної відповіді.

9. Які функції виконує управління в проектному менеджменті:

а) організація, планування;

б) проектування, координація;

в)  організація, планування, контроль, мотивація;

г) контроль, мотивація, фінансування.

10. Функція, яка забезпечує фінансовий контроль завдяки накопиченню, аналізу та складанню звіту витрат проекту, називається:

а) управління обсягом;

б) управління якістю;

в) управління часом;

г) управління контрактом та забезпеченням проекту;

д) управління вартістю.

 

6. 2. Критерії оцінювання тестових завдань

            Студент виконує 10 тестових завдань за темами дисципліни. Тестове завдання для студентів денної форми навчання оцінюється за шкалою 0; 1; 2; 3 бали, а студентів заочної форми навчання – 0; 1; 1,5; 2 бали..

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1.      Основна література

 1. Проектний менеджмент: просто про складне: навч. посіб [В.А. Верба, Л.П. Батенко, О.М. Гребешкова та ін.]; за заг. ред. В.А. Верби. – К.: КНЕУ, 2009. – 299 с.
 2. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами. — К.: КНЕУ, 2003. — 232 с.
 3. Тарасюк Г. М. Управління проектами: навч. посібник. 3-е вид. – К.: Каравелла, 2009. – 320 с.
 4. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании. 2-е изд. доп. - СПб.: Питер, 2008. доп. — 336 с.
 5. Ноздріна Л. В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: підручник / за заг.ред Л.В. Ноздріної. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.
 6. Мередит Дж., Мантел С. Управление проектами. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 640 с.
 7. Навчальні завдання та методичні матеріали для проведення практичних занять з науки «Управління проектами» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» (спеціалізація «Економіка агропромислових формувань») / Уклад.: В.Г. Чабан. – К.: КНЕУ, 2016. – 51.

 

7.2.      Додаткова література

 1. Збаразська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорд І.Ю., Єрфорд О.Ю. Управління проектами. - Навч.посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008.-168 с.
 2. Управление программами и проектами (М.Л.. Разу и др.). — М.: ИНФРА, 1999.- 392 с.
 3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управління проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И.Мазура.- 2-е изд..- М.: Омега-Л. 2004.-с.664.
 4. Майкл В.Ньюэлл. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подгтовке к сдаче сертификационного экзамена / Пер. с англ. - М.: КУДИЦ - ОБРАЗ. 2006.-416 с.
 5. Бенко, Кетлин, Мак-Форлак, Ф.Уоррен. Управление портфелем проектов: соответствие проектов стратегическим целям компаний: Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д.Вильямс".-2007.-240 с.
 6. Управление проектом. Основы проектного управления: Учебник / Кол.авт. под ред. проф. М.Л.Разу.- М.: КНОРУС, 2006.-768 с.
 7. Клиффорд Ф.Грей, Эрик У.Ларсон. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. М.: Изд-во "Дело и сервис".-2003.-528 с.
 8. Везрух Эрик. Управление проектами: Ускоренный курс по программе МВА: Пер. с англ. М.: ООО "И.Д.Вильямс".-2007.-480 с.
 9. Ньютон Р. Управления проектами от А до Я/ Ричард Ньютон: пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 180 с.
 10. Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы проф. знаний и системы оценки компетентности проект. менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева. изд. 2-е. – К.: ІРІДІУМ, 2010. – 208 с.
 11. Хелдман Ким. Управления проектами. Быстрый старт/ Ким Хелдман; пер. с англ. Шпаковой; Под ред. Неизвестного С.И. – М.:ДМК Пресс, 2014 – 352 с.
 12. Нугайбеков Р.А. Корпоративная система управления проектами: от методологии к практики/ Р.А. Нугайбеков, Д.Г. Максим, А.В. Лящук. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 236 с.