Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління ризиками

Індивідуальне завдання для студентів заочної форми навчання

Індивідуальне завдання складається з чотирьох частин.

ЧАСТИНА 1. Студент на прикладі будь-якого підприємства, має вивчити та відобразити у роботі такі питання.

  1. Аналіз моделі організації фінансового управління на підприємстві та з’ясування наявності функціональних блоків (підрозділів, відділів і .т.п.) управління ризиками.
  2. Ознайомлення з обов’язками та повноваженнями відділу в організаційній структурі підприємства, на який покладено управління фінансовими ризиками. Аналіз таких обов’язків та повноважень відповідних структур та визначення їх достатності (виправданості). За відсутності відповідного підрозділу студент обґрунтовує, хто і в межах яких компетенцій мав би виконувати такі функції та визначає його обов’язки та необхідні компетенції.
  3. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства. Проведення ідентифікації усіх джерел формування фінансових ризиків такого підприємства. Виявлені ризики ідентифікуються та групуються по видам фінансових ризиків. В рамках основних видів фінансових ризиків здійснюється аналіз індивідуальних ризиків та їх можливий взаємний вплив.

ЧАСТИНА 2. Студент обирає один із основних виявлених фінансових ризиків підприємства, відображених у ЧАСТИНІ 1 та проводить його поглиблене дослідження, яке включає:

  • аналіз та деталізацію причин виникнення даного виду ризику;
  • оцінювання значимості такого ризику та виявлення його потенційного впливу на результативність функціонування суб‘єкта господарювання;
  • обґрунтування вибору методу кількісної оцінки обраного ризику, що найбільш повно відповідає його специфіці;
  • розробка індивідуальної моделі кількісної оцінки (формули) даного ризику з урахування специфіки діяльності підприємства.

ЧАСТИНА 3. Відповідно до розробленої моделі кількісної оцінки обраного виду фінансового ризику студент визначає рекомендовані критерії обґрунтування управлінських фінансових рішень з позицій управління таким ризиком (шкала катастрофічності ризику; межі ігнорування, утримання чи трансферу ризику і т.д.). Відповідні рекомендації викладаються із належним обґрунтуванням в даній частині контрольної роботи.

ЧАСТИНА 4. Студент на основі історичних даних (дані фінансового та/або управлінського обліку, статистична інформація про ринок і т.д.) щодо діяльності підприємства та результатів господарської діяльності у поточному році проводить аналіз стійкості (стрес-тест) запропонованої моделі та верифікацію її надійності. Відповідно до отриманих результатів формулюються рекомендації щодо її застосування та/або коригування. Обґрунтовані пропозиції із відповідним обґрунтуванням викладаються в даній частині роботи.

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ