Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Управління стратегічними змінами в агробізнесі

Управління стратегічними змінами в агробізнесі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

       ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет економіки і управління

 

                             Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу   

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
 ____________ А.М. Колот

 

«30» січня 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «Управління стратегічними змінами в агробізнесі»

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

спеціальність

освітня програма

спеціалізація

05 «Соціальні та поведінкові науки»

051 «Економіка»

«Економіка агробізнесу»

«Економіка агробізнесу»

тип дисципліни

вибіркова

                       

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри  __________ С.І.Дем’яненко

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

      

Розробники: Садовник Олександр Володимирович, кандидат економічних  наук, доцент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, доцент.

 

email: sadovnyk@kneu.edu.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2 (денна), 3 (заочна)

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О.В.Садовник, 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ                                                                                                                           

                                                                                                                                      

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

6

Тема 1. Загальні основи управління стратегічними змінами

6

Тема 2. Підходи до здійснення стратегічних перетворень

6

Тема 3. Визначення рівня та послідовності стратегічних змін

6

Тема 4. Галузеві аспекти стратегічних змін в агробізнесі

6

Тема 5. Управління змінами на різних етапах життєвого циклу підприємства

6

Тема 6. Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві

6

Тема 7. Земельна та матеріально-технічна складові стратегічних змін

7

Тема 8. Трудові ресурси в управлінні стратегічними змінами

7

Тема 9. Взаємозв'язок стратегій та організаційної структури управління підприємством

 

7

Тема 10. Вдосконалення організаційної культури та управління стратегічними змінами

 

7

Тема 11. Соціальна відповідальність та етика при управлінні стратегічними змінами

 

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

8

8

8

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни  

10

10

11

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1.  Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

13

 

14

14

 

20

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1.     Основна література

21

6.2.     Додаткова література

21

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Управління стратегічними змінами в агробізнесі» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка агробізнесу». Дисципліна викладається в обсязі 120 год. (4 кредити).

Анотація навчальної дисципліни:

Управління стратегічними змінами в агробізнесі (Managing strategic changes in agribusiness) – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів прийняття стратегічних рішень, які зумовлені постійними змінами внутрішнього та зовнішнього середовища в агробізнесі та визначають вектор реалізації стратегії підприємства з урахуванням непередбачених викликів. Оскільки із формулюванням стратегії підприємства процес стратегічного управління на підприємстві не закінчується, стратегічний успіх підприємства значною мірою залежить від реалізації стратегічних планів. Впровадження будь-якої стратегії вимагає певних змін на підприємстві в агробізнесі, а запровадження змін стикається з опором і численними проблемами і перешкодами.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Управління стратегічними змінами в агробізнесі» є логічним продовженням курсу «Стратегія підприємства» та «Стратегічне управління» і передбачає необхідність тісного зв’язку з іншими навчальними дисциплінами магістерського рівня вищої освіти: «Управлінська економіка», «Конкурентоспроможність в агробізнесі», «Фінансове управління в агробізнесі», «Глобальна економіка», «Управління проектами в агробізнесі», «Менеджмент витрат в агробізнесі», «Управління ланцюгом вартості в агробізнесі».

Мета вивчення дисципліни – розвинути стратегічне мислення, поглибити розуміння стратегії підприємства, посилити діагностичні здатності та сформувати навички щодо управління стратегічними змінами в агробізнесі, а також оволодіння технічними навичками і прийомами, пов'язаними з використанням сучасних методів управління стратегічними змінами, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності як економіста так менеджера у сфері стратегічного управління, зокрема управління стратегічними змінами в агробізнесі;

3) адаптація методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи щодо вивченням програми навчальної дисципліни, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів у сфері стратегічного управління.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Управління стратегічними змінами в агробізнесі» направлені на:

 • ознайомлення з теоретичними засадами управління змінами;
 • оволодіння навичками аналізу ресурсів підприємств в агробізнесі;
 • формування уявлення про підприємство, як живий організм,  організацію, що самонавчається;
 • посилення компетенцій аналізу стратегій, організаційної структури і культури підприємства в агробізнесі та оволодіння інструментарієм їх розвитку;
 • формування компетенцій аналізу поведінки агентів стратегічних змін на підприємстві і використання методів впливу на них.

 Предметом дисципліни є успішне управління процесом стратегічних змін при реалізації намічених стратегій підприємства в умовах нестабільного навколишнього середовища.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

з формування та реалізації стратегії діяльності підприємств в агробізнесі, визначення тактичних заходів для досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства, стратегічного аналізу конкурентного середовища функціонування підприємств в агробізнесі, якісного аналізу ринків ресурсів та їх впливу на ефективність функціонування підприємства, координації діяльність структурних підрозділів щодо розробки планів в умовах конкуренції згідно з укладеними господарськими договорами, організації впровадження заходів щодо підвищення ефективності виробництва за умов раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємств в агробізнесі.

 

 1. Уміння:

виділяти ключові ресурси і компетенції підприємства в агробізнесі, які є носіями конкурентних переваг, визначати рівень стратегічних змін на підприємстві в агробізнесі, обґрунтовувати методи і способи реалізації стратегії, аналізувати і пропонувати шляхи удосконалення організаційної структури і культури підприємств в агробізнесі.

 

 1. Комунікація:

здатність працювати сфері діяльності підприємств агробізнесу, застосовувати управлінські навички у сфері стратегічного управління, зокрема управління стратегічними змінами, забезпечити зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до членів робочої групи, структурного підрозділу та колективу підприємства в агробізнесі в цілому.

 

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на формування, реалізацію та контроль запланованих заходів в сфері управління стратегічними змінами в агробізнесі.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері прийняття стратегічних рішень, зокрема управління стратегічними змінами в агробізнесі, ризик-менеджменту в аграрному секторі економіки та проектуванні бізнес процесів підприємств агробізнесу.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1.  Загальні основи управління стратегічними змінами

Поняття змін в агробізнесі: суть та види. Етапи процесу змін. Реакції на зміни. Інструменти поширення змін на підприємстві.

Послідовність заходів для ефективного впровадження  змін.  Пріоритети при проведенні змін на підприємстві. Елементи перетворення організації та основні завдання при їх впровадженні.

 

Тема 2. Підходи до здійснення стратегічних перетворень

Підходи до управління стратегічними змінами в агробізнесі.

Визначення змін у показниках ринкової поведінки, конкурентної переваги та позиціювання у середовищі.   Діагностика  визначальних для змін параметрів організації: цінності та норми, організаційна культура, розподіл владних повноважень, готовність до змін, організаційна структура і бізнес-процеси. Загальні прийоми ідентифікації основних характеристик (ключових факторів), що сприяють або уповільнюють реалізацію змін.

Критерії та варіанти проектування змін в агробізнесі.

 

Тема 3. Визначення рівня та послідовності стратегічних змін

Суть та рівні стратегічних змін в агробізнесі. Критерії визначення рівня стратегічних змін. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство. Масштаби стратегічних перетворень.

Послідовність впровадження стратегічних змін. Переваги і недоліки  кожного підходу та особливості їх застосування в залежності від етапу стратегічних змін.

Характеристика організації, що самонавчається. Шляхи досягнення загальних цілей. Типові помилки організацій, що самонавчаються. Зміна свідомості і процеси навчання.

Бенчмаркінг  в агробізнесі як метод визначення змісту та рівня стратегічних зрушень. Види бенчмаркінгу.  Процедури бенчмаркінгу.

 

Тема 4. Галузеві аспекти стратегічних змін в агробізнесі

Особливості управління стратегічними змінами в агробізнесі. Галузевий взаємозв'язок змін в агробізнесі. Вплив макросередовища на діяльність підприємств агробізнесу. Залежність розвитку агропромислових підприємств від змін зовнішнього середовища.

Розвиток підприємств агробізнесу та їх адаптованість до змін в умовах глобалізації та міжнародної співпраці. 

 

Тема 5. Управління змінами на різних етапах життєвого циклу підприємства

Теорії життєвого циклу підприємства в агробізнесу. Характеристика основних етапів життєвого циклу підприємства. Управління діяльністю підприємств в залежності від його життєвого циклу. Організаційний розвиток. Характеристика змін на кожному етапі життєвого циклу організації та особливості їх впровадження.

Шляхи досягнення конкурентної переваги в залежності від стадії життєвого циклу галузей АПК. Доцільність та можливості  зміни галузевої структури агропромислового підприємства.

 

Тема 6. Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві

Функції підрозділів підприємств агробізнесу при впровадженні стратегічних змін. Сфери функціонального аналізу: землевпорядкування, технологія, фінанси, логістика, виробництво, управління персоналом, маркетинг. Роль та місце відділу стратегічного управління в процесі здійснення функціональних перетворень. Зворотній зв’язок та децентралізація, покращення координації функцій в процесі впровадження змін.  Залучення зовнішніх контрагентів для здійснення перетворень  у функціональних підрозділах.

 

Тема 7. Земельна та матеріально-технічна складові стратегічних змін

Ресурси як носії конкурентних переваг підприємств агробізнесу. Класифікація ресурсів. Розвиток ресурсної бази. Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів.

Земельні ресурси. Особливості земельних відносин і вплив їх змін на розвиток агропромислових підприємств. Зміни в державному регулюванні земельних відносин.

Особливості залучення матеріально-технічних ресурсів в агробізнесі. Високопродуктивні енергозберігаючі технології виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Зміни на ринку матеріалів. Готівковий баланс.

Визначення та складові реінжинірингу в агробізнесі. Принципи реінжинірингу. Впровадження загальної системи управління якістю для досягнення цілей реінжинірингу.

 

Тема 8. Трудові ресурси в  управлінні стратегічними змінами

Визначення агентів стратегічних змін в агробізнесі. Основні завдання агентів змін. Налагодження зворотного зв’язку. Підготовка агентів змін середньої ланки. Шляхи подолання стереотипів, що загрожують змінам. Ментальні моделі агентів стратегічних змін. Навички агентів змін.

Взаємозв'язок змін політики щодо персоналу та змін в прийнятій загальній стратегії. Типи стратегічних управлінців, які здатні успішно реалізовувати різні види стратегій. Проблеми скорочення персоналу і шляхи їх вирішення в агробізнесі.

 

Тема 9. Взаємозв'язок стратегій та організаційної структури управління підприємством

Забезпечення переходу від планування до реалізації стратегічних змін в агробізнесі. Політики як закріплення правил поведінки та прийняття рішень при реалізації стратегії. Поняття та зміст програм. Формальне та неформальне закріплення змінених процедур.

Модель п’яти «Р» у процесі реалізації стратегії. Розвиток моделі сім «S» у процесі впровадження стратегічних змін. Концепція «центру тяжіння» у розвитку організаційної структури управління підприємством. Складові організаційної структури. Сім типів конфігурації структури за Г. Мінцбергом.

Матрична та дивізіональна організаційна структури при реалізації стратегій підприємств в агробізнесі: переваги і недоліки. Сітьова структура: принципи побудови, еволюція. Стратегічні ризики. Використання кластерної організаційної структури в агробізнесі.

 

Тема 10. Вдосконалення організаційної культури та управління стратегічними змінами

Визначення організаційної культури. Складові організаційної культури. Механізми розвитку організаційної культури та їх застосування на підприємствах агробізнесу.

Класифікація організаційних культур за різними ознаками. Переваги і недоліки, специфіка процесу змін за  різних організаційних культур в підприємствах агробізнесу.

 

Тема 11. Соціальна відповідальність та етика при управлінні стратегічними змінами

Необхідність урахування інтересів і відповідальності перед зацікавленими групами у зовнішньому і внутрішньому середовищі. Види відповідальності підприємства: економічна, юридична, етична і «на власний розсуд». Соціальна відповідальність і соціальний аудит.

Персональні цінності вищого керівництва і працівників. Концепція і види морального релятивізму: наївний, рольовий, соціальної групи і культурний. Підходи до визначення етичної поведінки: утилітарний, персональних прав, справедливості та рівності.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Карта самостійної роботи студента є основою організації самостійної роботи студента з дисципліни  ««Управління стратегічними змінами в агробізнесі»» і відображає перелік конкретних форм роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми дисципліни та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

 

Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Управління стратегічними змінами в агробізнесі»

для студентів освітньої програми / спеціалізації  Економіка агробізнесу

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Семінарське заняття 1.

Тема 1. Загальні основи управління стратегічними змінами

4

2

Семінарське заняття 2.

Тема 2. Підходи до здійснення стратегічних перетворень

3,4

Семінарське заняття 3,4.

 Тема 3. Визначення рівня та послідовності стратегічних змін

6

5

Семінарське заняття 5.

Тема 4. Галузеві аспекти стратегічних змін в АПК

6

6

Семінарське заняття 6.

Тема 5. Управління змінами на різних етапах життєвого циклу підприємства

7

Семінарське заняття 7.

Контрольна (модульна)  робота №1

10

8

Семінарське заняття 8.

Тема 6.  Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві

4

9

Семінарське заняття 9.

Тема 7. Земельна та матеріально-технічна складові стратегічних змін

4

10

Семінарське заняття 10.

Тема 8. Трудові ресурси в управлінні стратегічними змінами

6

11

Семінарське заняття 11.

Тема 9. Взаємозв'язок стратегій та організаційної структури управління підприємством

4

12, 13

Семінарське заняття 12,13.

Тема 10. Вдосконалення організаційної культури та управління стратегічними змінами

6

14

Семінарське заняття 14.

Тема 11. Соціальна відповідальність та етика при управлінні стратегічними змінами

15

Семінарське заняття 15.

Контрольна (модульна)  робота №2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

60

За виконання самостійних ( індивідуальних)  завдань

Види індивідуальних завдань

1. Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента на базі дослідження обраного підприємства чи галузі (обов’язкове)

30

2. Одне завдання на вибір:

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

-  написання реферату (есе);

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою;

- підготовка презентації за заданою тематикою.

10

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань

40

Разом балів

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Курс складається з 11 тем, які повністю розкривають зміст дисципліни «Управління стратегічними змінами в агробізнесі».  Заняття проводяться у вигляді  лекцій та семінарських занять.  Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, відбувається написання контрольних робіт та модулів. Для визначення рівня досягнення результатів навчання передбачено індивідуальне завдання, під час якого студенти презентують результати своєї індивідуальної роботи (ІР) та демонструють набуті навички. Завершується дисципліна – заліком.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Усна доповідь та доповнення (робота в аудиторії)

«5» х 4 бали = 20

Перевірка виконання практичних завдань

«5» х 4 бали = 20

Контрольна (модульна) робота

«2» х 10 балів = 20

Індивідуальна (дослідницько-наукова) робота

30

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

10

Всього

100

 

Організація оцінювання:

Оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, зокрема:

            - активність роботи студента під час семінарських занять (фронтальне опитування, участь  в дискусіях, реальні пропозиції при аналізі конкретних виробничих ситуацій). За семестр буде проведено 5 опитувань. Активність студентів та їх відповіді на занятті будуть оцінені від 4,0, 3,0, 2,0 та 0 балів, тому максимальна кількість балів за цим напрямом контролю може становити 20 балів;

- 20 балів - за рівень знань, продемонстрований студентом під час написання 5-ти поточних контрольних робіт. Контрольна робота може бути оцінена на шкалою 4,0, 3,0, 2,0 та 0 балів в залежності від повноти відповіді та точності розрахунків.

            - рівень виконання контрольних (модульних) завдань Для проведення проміжного контролю знань студентів виділено 2 модулі. За результатами кожного контролю (модулю)  студент може набрати максимум 10 балів.

Контрольна (модульна робота) складається студентом у письмовій формі і включає 5 завдання. Кожне із завдань оцінюється за п’ятибальною шкалою. Фактична кількість, яку отримує студент за модуль визначається шляхом розрахунку середнього бала, отриманого за 5 завдання та його подальшим перемножуванням на 2. Середній бал успішності за завдання даної роботи визначається як середня арифметична із оцінок, одержаних по кожному із завдань.

Оцінка «5 балів» ставиться за питання тоді, коли студент:

а) з питання теоретико-методологічного спрямування чітко сформулював поняття і терміни, які необхідно знати для висвітлення змісту даного питання; обґрунтував методологічні принципи, підходи до розв’язання передбаченої  питанням проблеми;

б) правильно виклав економічний механізм чи методичні підходи до розв’язання сформульованої економічної проблеми, спираючись на теоретичні знання;

в) з практичної реалізації набутих теоретичних знань через розв’язання економічних задач за вихідною заданою інформацією у логічній послідовності правильно розв’язав задачу, зробив відповідні висновки, які випливають із одержаного результату.

Оцінка «4 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) сформулював поняття і терміни в основному правильно, але не повністю. За допущених ним неістотних похибок; правильно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання аграрно-економічних завдань без належного їх обґрунтування;

б) допускає неістотні похибки при викладенні економічного механізму або підходів до розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про дещо поверхневі знання студента з даного питання;

в) правильно описав методику визначення більшості економічних показників, не повністю розкрив їх сутність і взаємозв’язок, не розкрив логічних підходів до якісної оцінки вказаних показників;

г) правильно окреслив хід розв’язання задачі, але допустив помилку в розрахунках і отримав неправильний результат.

Оцінка «3 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про поверхневі знання студента з даного питання;

б) концептуально виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої проблеми, але здійснив лише поверхневе їх обґрунтування, допустив логічні похибки; або ж студентом названо і здійснено належне обґрунтування не з усіх основних напрямів розв’язання проблеми.

Оцінка «0 балів» ставиться тоді, коли студент:

а) зовсім не дає визначення понять і термінів або сформулював їх неправильно, що свідчить про відсутність у студента розуміння суті даного питання; в основному неправильно назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання економічних завдань, зробив невдалу спробу їх обґрунтування;

б) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму або методичних підходів до розв’язання проблеми, що у підсумку свідчить про відсутність у студента системних знань з даної проблеми;

в) неправильно визначив більшість показників, що передбачені питанням, не зробив або ж зробив невдалу спробу розкрити сутність цих показників та їх взаємозв’язок, що в цілому свідчить про незасвоєння студентом методики розв’язання даного питання;

г) неправильно окреслив більшість основних напрямів (шляхів) розв’язання проблеми;

д) допустив неправильний хід розв’язання задачі, що призвело до одержання неправильного результату.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Карта самостійної роботи студента є основою організації самостійної роботи студента з дисципліни  ««Управління стратегічними змінами в агробізнесі»» і відображає перелік конкретних форм роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми дисципліни та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

 

 

 

Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Управління стратегічними змінами в агробізнесі»

для студентів освітньої програми / спеціалізації  Економіка агробізнесу

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Контактне заняття 1.

Тема 1. Загальні основи управління стратегічними змінами

3

2

Контактне заняття 2.

Тема 2. Підходи до здійснення стратегічних перетворень

3

Контактне заняття 3

 Тема 3. Визначення рівня та послідовності стратегічних змін

4

4

Контактне заняття 4.

Тема 4. Галузеві аспекти стратегічних змін в АПК

4

5

Контактне заняття 5.

Тема 5. Управління змінами на різних етапах життєвого циклу підприємства

6

Контактне заняття 6.

Тема 6.  Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві

4

7

Контактне заняття 7.

Тема 7. Земельна та матеріально-технічна складові стратегічних змін

4

8

Контактне заняття 8.

Тема 8. Трудові ресурси в управлінні стратегічними змінами

4

9

Контактне заняття 9.

Тема 9. Взаємозв'язок стратегій та організаційної структури управління підприємством

3

10

Контактне заняття 10.

Тема 10. Вдосконалення організаційної культури та управління стратегічними змінами

4

11

Контактне заняття 11.

Тема 11. Соціальна відповідальність та етика при управлінні стратегічними змінами

12

Контактне заняття 12.

Контрольна (модульна) робота

20

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання самостійних ( індивідуальних)  завдань

Види індивідуальних завдань

1. Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента на базі дослідження обраного підприємства чи галузі (обов’язкове)

40

2. Одне завдання на вибір:

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

-  написання реферату (есе);

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою;

- підготовка презентації за заданою тематикою.

10

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань

50

Разом балів

100

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Курс складається з 11 тем, які повністю розкривають зміст дисципліни «Управління стратегічними змінами в агробізнесі».  Заняття проводяться у вигляді лекцій та контактних занять. Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, відбувається написання контрольних робіт та модулів. Для визначення рівня досягнення результатів навчання передбачено індивідуальне завдання, під час якого студенти презентують результати своєї індивідуальної роботи (ІР) та демонструють набуті навички.  Завершується дисципліна – заліком.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Усна доповідь та доповнення (робота в аудиторії)

20

Перевірка виконання практичних завдань

10

Контрольна (модульна) робота

20

Індивідуальна (дослідницько-наукова) робота

40

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

10

Всього

100

 

Організація оцінювання:

Для студентів заочної форми навчання передбачено:

 • активність роботи студента на контактних заняттях. Максимальна  кількість  балів за цим  напрямом контролю може становити 30 балів (усні відповіді та доповнення -20 балів, практичні завдання – 10 балів);
 • перевірка знань через контрольну (модульну) роботу.  Максимальна кількість балів за цим  напрямом контролю становить 20 балів.

Плани контактних занять відповідають «Змісту навчальної дисципліни за темами» та зазначені в «Методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни».

За роботу в аудиторії студент може отримати наступні бали:

10 балів студент може отримати активну та системну участь в контактних заняттях, за умов:

10 балів – приймав активну участь у  85-100% занять;

8 бали – приймав активну участь у  70-84 % занять;

6 бали – приймав активну участь у  60-69% занять;

4 бали – приймав активну участь у  55-59% занять;

2 бал – приймав активну участь у  50-54% занять.

По 10 балів за експрес контрольну та усні відповіді, якщо кожне з них було оцінено:

- на відмінно – 10 балів;

- на добре – 8 бали;

- на задовільно – 6 бали;

- на незадовільно – 0 балів.

Модуль складається студентом у письмовій формі і включає 5 завдань. Кожне із завдань оцінюється за чотирьохбальною шкалою. Фактична кількість, яку отримує студент за модуль визначається шляхом розрахунку середнього бала, отриманого за 5 завдань. Середній бал успішності за завдання модуля визначається як середня арифметична із оцінок, одержаних по кожному із завдань. Сумарна оцінка за модуль - 20 балів.

Оцінка «4 бали» ставиться за питання тоді, коли студент:

а) з питання теоретико-методологічного спрямування чітко сформулював поняття і терміни, які необхідно знати для висвітлення змісту даного питання; обґрунтував методологічні принципи, підходи до розв’язання передбаченої  питанням проблеми;

б) правильно виклав економічний механізм чи методичні підходи до розв’язання сформульованої економічної проблеми, спираючись на теоретичні знання;

в) з практичної реалізації набутих теоретичних знань через розв’язання економічних задач за вихідною заданою інформацією у логічній послідовності правильно розв’язав задачу, зробив відповідні висновки, які випливають із одержаного результату.

Оцінка «3 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) сформулював поняття і терміни в основному правильно, але не повністю. За допущених ним неістотних похибок; правильно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання аграрно-економічних завдань без належного їх обґрунтування;

б) допускає неістотні похибки при викладенні економічного механізму або підходів до розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про дещо поверхневі знання студента з даного питання;

в) правильно описав методику визначення більшості економічних показників, не повністю розкрив їх сутність і взаємозв’язок, не розкрив логічних підходів до якісної оцінки вказаних показників;

г) правильно окреслив хід розв’язання задачі, але допустив помилку в розрахунках і отримав неправильний результат.

Оцінка «2 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про поверхневі знання студента з даного питання;

б) концептуально виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої проблеми, але здійснив лише поверхневе їх обґрунтування, допустив логічні похибки; або ж студентом названо і здійснено належне обґрунтування не з усіх основних напрямів розв’язання проблеми.

Оцінка «0 балів» ставиться тоді, коли студент:

а) зовсім не дає визначення понять і термінів або сформулював їх неправильно, що свідчить про відсутність у студента розуміння суті даного питання; в основному неправильно назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання економічних завдань, зробив невдалу спробу їх обґрунтування;

б) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму або методичних підходів до розв’язання проблеми, що у підсумку свідчить про відсутність у студента системних знань з даної проблеми;

в) неправильно визначив більшість показників, що передбачені питанням, не зробив або ж зробив невдалу спробу розкрити сутність цих показників та їх взаємозв’язок, що в цілому свідчить про незасвоєння студентом методики розв’язання даного питання;

г) неправильно окреслив більшість основних напрямів (шляхів) розв’язання проблеми;

д) допустив неправильний хід розв’язання задачі, що призвело до одержання неправильного результату.

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ

НАВЧАННЯ

Дистанційна форма навчання з дисципліни «Управління стратегічними змінами в агробізнесі» на спеціалізації «Економіка агробізнесу» відсутня.

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.  Вона є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Види самостійної роботи студентів

3 урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити чотири основні види самостійної роботи:

І вид — самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

II вид — пошуково-аналітична робота;

III вид — наукова робота;

IV вид — практичні тренінги, педагогічна практика, навчальна практика, виробнича практика, переддипломна практика (магістратура).

Основні напрямки самостійної роботи студентів

Основними напрямами самостійної роботи студентів при вивчення науки «Управління стратегічними змінами підприємства» є:

- вивчення теоретичних питань науки і опанування методів діагностики та впровадження стратегічних змін на підприємствах АПК;

- виконання самостійних практичних завдань за фактичними даними річних фінансових звітів та форм статистичної звітності підприємств Кагарлицького та Білоцерківського районів Київської області;

- виконання самостійних практичних завдань за даними підприємств, які слугуватимуть місцем переддипломної практики;

- виконання практичних завдань за інформацією, наданою керівником курсу;

- дослідження проблемних питань з науки (написання реферату) і підготовка до їх захисту;

- робота в комп'ютерному класі: аналіз статистичних групувань, побудова ілюстративних і аналітичних графіків;

- підготовка матеріалів для презентації перед академічною групою узагальнених результатів виконання індивідуальних завдань за фактичною інформацією агропромислових підприємств.

Самостійні  завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До самостійних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Складовою самостійних завдань є підготовка курсових і дипломних робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану та вимог щодо їх змісту.

Самостійні (індивідуальні) завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені у нижче наведені таблиці

 

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або  ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг

4.1. Проходження  стажування або виробничої практики на підприємстві, педагогічної практики

4.2. Участь у тренінгу

4.1. Звітування за результатами стажування, виробничої практики, педагогічної практики

4.2. Оцінювання участі в тренінгу

 

Перелік самостійних (індивідуальних) завдань

Кожному студенту денної та заочної форми навчання необхідно виконати три індивідуальні завдання на основі даних конкретного підприємства або статистичних даних по окремих видах продукції сільського господарства.

Студент самостійно обирає об'єкт дослідження (або підприємство - місце майбутньої бази практики (варіант А), або окремий вид продукції - з аналізом статистичних даних по Україні та Кагарлицькому й Білоцерківському районах Київської області (варіант Б) і затверджує його у керівника курсу.

Всі завдання необхідно виконати за наступним планом:

Варіант А). Самостійні завдання на основі даних конкретного підприємства[1].

1. Стратегічний аналіз підприємства:

1.1. Проаналізувати галузеву структуру підприємства визначивши його стратегічну сегментацію. Здійснити аналіз існуючих підрозділи підприємства та визначити їх відповідність ознакам стратегічних бізнес-одиниць.  Виділити стратегічні напрямки діяльності (СНД) підприємства.

1.2. Проаналізувати макро- та конкурентне середовище по кожному СНД за допомогою методів  М. Портера (структурний аналіз п’яти конкурентних сил, визначення стратегічних груп і стратегічних типів конкурентів), SWOT-аналізу, PEST-аналізу, SPASE-аналізу. Особливу увагу студент має звернути на визначення складових зовнішнього (макро) середовища, та їх впливу на діяльність підприємства. Потрібно детально проаналізувати стадії життєвого циклу галузі та відповідних для неї продуктів. Проаналізувати конкурентні переваги підприємства на основі осей Ж.-Ж. Ламбена та розробити  карту стратегічних груп конкурентів. На основі здійсненого аналізу  визначити теперішні та майбутні можливості й загрози конкурентного середовища.

1.3. Визначити внутрішні сильні і слабкі сторони підприємства (СНД) порівняно з конкурентами, використовуючи функціональний аналіз, аналіз ланцюжка створення вартості, бенчмаркінг, ідентифікувати передумови для досягнення синергійного ефекту, визначити ключові компетенції підприємства.

При цьому студент має проаналізувати основні складові підприємства:

- організаційно-правову форму господарювання (ТОВ, АТ, ПП та ін.);

- виробництво (виробнича програма підприємства, динаміка обсягів виробництва, аналіз технології виробництва, рівень використання основних фондів та потужностей, структура устаткування за віком та видами, використання спеціального устаткування, міжцехові зв'язки, рух ресурсів між підрозділами);

- ефективність виробництва ( затрати матеріалів, праці та непрямі затрати на одиницю продукції, показники продуктивності праці, виробнича та повна собівартість продукції)

- маркетинг (цілі, стратегії, політики та програми маркетингу; маркетинг - мікс (продукт, ціна, місце, просування), життєздатність окремих видів продукції, їх ранжування за рентабельністю та часткою в отриманому загальному прибутку);

- фінанси (фінансові стратегії, політики та програми компанії, аналіз інвестиційної та фінансової діяльності підприємства: розмір інвестиційних вкладень, ліквідність, платоспроможність, прибутковість, структура капіталу, фінансова стійкість, т.ін; бюджетування в поточній діяльності);

- управління персоналом (поточні цілі, стратегія, політика та програми у сфері управління персоналом,  управлінський персонал (склад, кваліфікація, досвід, якість менеджменту), система управління персоналом: структура та рівень підготовки персоналу, плинність кадрів, страйки, звільнення, співвідношення темпів росту продуктивності і зарплати);

- інформаційна система (її склад, рівень і види програмного забезпечення, сфери та ефективність використання).

2. Формування стратегії підприємства:

2.1. Сформулювати базову, продуктово-ринкову, ресурсно-ринкову стратегії підприємства за допомогою матриць «БКГ», «Мак Кінсі», «Артур де Літтл» (ADL)  та матриці «продукт-ринок» І.Ансофа. При цьому дослідити поточні стратегії підприємства: наявність, узгодженість з місією та цілями підприємства, взаємозв’язок  та узгодженість базової, продуктово-ринкової, ресурсно-ринкової та функціональних стратегій.

2.2. Визначити функціональні стратегії підприємства.

2.3. Обґрунтувати шляхи досягнення конкурентних переваг (конкурентні, або стратегії бізнесу) для кожного СНД: використання сили іміджу, взаємозв’язків із споживачами, різниці в структурі прибутку, різниці у співвідношенні фіксованих і змінних затрат, економії від масштабу, якість продукції.

3. Управління стратегічними змінами підприємства:

3.1. Визначити рівень стратегічних змін на підприємстві відповідно до сформульованої стратегії залежно від критеріїв масштабності змін: зміна ринкових сегментів, зміни у продукті, утримання чи зміна галузі, вибір нових напрямків діяльності та зміна концепції підприємства (стратегія, що продовжується, рутинні стратегічні зміни, обмежені зміни, радикальні стратегічні перетворення, зміна напрямку руху). Крім цього студент має визначити здатності організації до навчання: системне мислення, інтелектуальні моделі, загальне бачення, групове навчання та інші. В цьому питанні також слід обґрунтувати механізм доведення до рівня особистого сприйняття єдиної мети та загального бачення підприємства, а також доцільність запровадження системного мислення та циклічного причинно-наслідкового аналізу на різних рівнях управління підприємством.

3.2. Визначити ресурси і компетенції підприємства, які є носіями конкурентних переваг:  аналіз складових формування вартості продукції на підприємстві, шляхи вдосконалення і розвитку ресурсної бази підприємства, пропозиції щодо використання різних інструментів розвитку ресурсів та компетенцій підприємства. Крім цього в даному питанні студент формулює пропозиції щодо запровадження концепції реінжинірингу на підприємстві: аналіз можливостей реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві, формування робочих груп.

3.3. Обґрунтувати вибір підходу до реалізації стратегії та необхідні  зміни на функціональному рівні з врахуванням життєвого циклу товарних видів продукції. Для цього потрібно здійснити аналіз можливостей застосування різних підходів до впровадження змін на підприємстві, обґрунтувати вибір оптимального підходу, розробити політику, програми, бюджет і процедури щодо реалізації стратегії.

3.4. Розробити проект організаційної структури управління підприємством, яка найбільше відповідає рівню стратегічних змін: аналіз існуючої організаційної структури управління підприємства і її відповідність стратегіям, що реалізуються (вид і характеристика структури, її позитивні та негативні сторони). На основі попереднього аналізу студент обґрунтовує зміни організаційної структури і проектування нової структури управління підприємством. При цьому врахувати організаційну культуру підприємства: наявність добре визначеної культури, що включає переконання, очікування та систему цінностей; вплив культури на прийняття рішень.  Надати пропозиції щодо розвитку організаційної культури на підприємстві.

3.5. Визначити агентів стратегічних змін та необхідні зміни у підборі і управлінні персоналом: охарактеризувати якості керівників вищої і середньої ланки і їх здатності до управління стратегічними змінами, дослідити соціальну відповідальність підприємства (усвідомлення, конфлікти інтересів зацікавлених груп, зворотній зв’язок, персональні та етичні цінності  керівництва і працівників).

 

Варіант Б). Самостійні завдання на основі статистичних даних по окремих видах продукції сільського господарства.

Студент виконує аналогічні завдання тим, які наведені у варіанті «А» але замість конкретного підприємства обирає вид (галузь) сільськогосподарської продукції і досліджує її в цілому по Україні. При цьому конкурентами доцільно вважати інші країни світу, які виробляють аналогічну продукцію. Аналіз має базуватися на статистичних даних по Україні та сільськогосподарських підприємств Кагарлицького й Білоцерківського районів Київської області. Студент розробляє пропозиції з загального розвитку галузі, доцільність зміни складових організації й виробництва продукції на державному рівні. Для дослідження обирається одна з нижче наведених галузей сільського господарства: зерновиробництво, картоплярство, льонарство, хмелярство, виробництво олійних культур, виноградарство, садівництво,  м'ясне або молочне скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, рибництво. 

 

Тематика проблемних питань курсу (рефератів)

Студент за бажанням може проводити дослідження проблемних питань курсу і презентувати їх у вигляді написання реферату та його захисту. При цьому існує альтернатива вибору тематики проблемного питання між вибором теми пов'язаної з темою дипломної роботи і теоретичною темою. Студент може самостійно обрати іншу тему реферату і опрацювати її лише після попереднього обговорення з керівником науки «Управління стратегічними змінами підприємства». Нижче наведений пропонований перелік тем теоретичного спрямування та тем, які можуть бути пов'язані з темами дипломних робіт.

А). Теми практичної спрямованості (пов'язані з тематикою дипломних робіт):

 1.  Обґрунтування системи реагування підприємства на зміни середовища.
 2.  Стратегічні перетворення на підприємстві: діагностика  визначальних параметрів.
 3.  Впровадження стратегічних змін на підприємстві та їх послідовність.
 4.  Вдосконалення діяльності підприємства на базі бенчмаркінгу.
 5.  Розвиток підприємства АПК та його адаптованість до змін в умовах глобалізації та міжнародної співпраці.
 6.  Обґрунтування доцільності зміни галузевої структури агропромислового підприємства.
 7. Управління матеріально-технічним постачанням підприємства.
 8. Дослідження впливу зміни ціни матеріально-технічних ресурсів на своєчасність виконання намічених стратегій підприємства.
 9.  Аналіз діяльності постачальників підприємства.
 10.  Проблеми скорочення персоналу і шляхи їх вирішення на підприємстві АПК.
 11.  Доцільність залучення зовнішніх контрагентів для реалізації намічених цілей підприємства.
 12.  Провадження високопродуктивних енергозберігаючих технологій виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції на агропромисловому підприємстві.
 13.  Впровадження загальної системи управління якістю продукції для досягнення цілей реінжинірингу підприємства.
 14.  Відповідність структури управління підприємства сучасним вимогам ринкової економіки.
 15.  Оцінка соціального захисту на підприємстві.
 16. Тема, самостійно запропонована студентом та погоджена з керівником курсу.

Б). Теми теоретичної спрямованості (не пов'язані з тематикою дипломних робіт):

 1.  Сучасні проблеми розвитку агропромислового комплексу України.
 2.  Залучення оборотних коштів в агарному підприємстві: проблеми та шляхи їх подолання.
 3.  Проблеми та перспективи впровадження ресурсозберігаючих технологій в рослинництві.
 4.  Проблеми та перспективи впровадження ресурсозберігаючих технологій в тваринництві.
 5.  Проблеми та перспективи розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації.
 6.  Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції на світовому ринку.
 7.  Проблеми та напрямки державного регулювання  і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва.
 8.  Проблеми та перспективи розвитку олійних культур  в Україні в умовах світової глобалізації та міжнародної співпраці.
 9.  Проблеми та перспективи розвитку хмелярства в Україні в умовах світової глобалізації та міжнародної співпраці.
 10.  Проблеми та перспективи розвитку льонарства в Україні в умовах світової глобалізації та міжнародної співпраці.
 11.  Проблеми та перспективи розвитку картоплярства в Україні в умовах світової глобалізації та міжнародної співпраці.
 12.  Проблеми та перспективи розвитку садівництва в Україні в умовах світової глобалізації та міжнародної співпраці.
 13.  Проблеми та перспективи розвитку ринку молока та нарощування поголів’я молочного стада в Україні.
 14.  Проблеми та перспективи розвитку ринку м’яса та нарощування поголів’я м’ясного стада (ВРХ, свиней) в Україні.
 15.  Проблеми та перспективи розвитку вівчарства в Україні в умовах світової глобалізації та міжнародної співпраці.
 16.  Тема, самостійно запропонована студентом та погоджена з керівником курсу.

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Для студентів денної форми навчання за виконання індивідуальної роботи  передбачено бали за своєчасність, якість і захист персоніфікованих  завдань самостійної роботи студента. Максимальна кількість балів за цим напрямом контролю становить 30 балів.  Своєчасність виконання завдань дуже важливе при вивчення оскільки тут вимагається чітка послідовність виконання завдань, їх взаємопов’язана не тільки за персоніфікованими завданнями окремих студентів, а і всієї академічної групи. Тому якщо студент не виконав одного індивідуального завдання, він не може робити наступне. Студентам пропонується 3 блоки  завдань кожне з яких буде оцінено від 0 до 10 балів в залежності від їх складності, зокрема:

10 балів – захищено 85-100% передбачених завдань

8 балів – захищено 70-84 % передбачених завдань

6 балів – захищено 60-69% передбачених завдань

4 балів – захищено 55-59% передбачених завдань

2 бали – захищено 50-54% передбачених завдань.

 

За це ж завдання студент заочної форми може отримати 40 балів за якісне виконання у встановлений термін всіх завдань самостійної роботи студента, тобто:

- 30 балів: якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення за таких умов:

25-30 балів – виконано 85-100% передбачених завдань

19- 24 бали – виконано 70-84 % передбачених завдань

13 -18 балів – виконано 60-69% передбачених завдань

7- 12 балів – виконано 55-59% передбачених завдань

4 - 6 бали – виконано 50-54% передбачених завдань

0 балів - якщо студент виконав менше 50 % передбачуваних завдань

- 10 балів студент може отримати протягом семестру за успішний захист у встановлений термін всіх завдань самостійної роботи студента, за таких умов:

10 балів – захищено 85-100% передбачених завдань

8 балів – захищено 70-84 % передбачених завдань

6 балів – захищено 60-69% передбачених завдань

4 балів – захищено 55-59% передбачених завдань

2 бали – захищено 50-54% передбачених завдань.

 

За виконання інших завдань самостійної роботи студента для самостійного опрацювання (вибіркова частина) – студент отримує 0-10 балів, в тому числі:

- на відмінно – 10 балів;

- на добре – 8 балів;

- на задовільно – 6 балів;

- на незадовільно – 0 балів.

 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до залікової відомості обліку успішності у наведених балах.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів включно, після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 питань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білету. За своєю структурою  індивідуальна контрольна робота складається з 4 теоретичних та 6 розрахункових завдань, які студенти вивчали опановуючи дисципліну «Управління стратегічними змінами підприємства».

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

 1. BS00554_РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СП-б.: Питер, 1999.- 416с.
 2. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.-М:.Центр экономики и маркетинга, 1996
 3. Ковальчук М.І. Стратегічний аналіз у сільському господарстві. — К.: КНЕУ, 1997. — 224 с.
 4. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.:КНЕУ, 2001. – 227 с.
 5. Садовник О.В. Управління стратегічними змінами підприємств АПК: [Електронний курс]  Навч. посібник - К.: КНЕУ, 2011. – 385 с.
 6. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент.- М.: ЮНИТИ, 1998.
 7. Шершньова З. Є., Оборська С. В. " Стратегічне управління". - Київ, 1999.

 

 

6.2. Додаткова література

 1. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с анг. перераб. и дополн. изд. –М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995.- 528 с.
 2. Гуияр Ф., Келли Д. Преобразование организации: Пер с англ. - М.: Дело, 2000. - 376 с
 3. Минцберг Г. и др. Школы стратегий.- СП-б.: Питер, 2000.- 376с.
 4. Меєрс В., Дем’яненко С., Джонсон Т., Зоря С. Зміна фокуса аграрної політики та розвитку села в Україні: висновки та перспективи для руху вперед. Збірник наукових праць.-К.: КНЕУ, 2005.-171 с. 
 5. Немцов В. Довгаль Л.  Стратегічний менеджмент –К.: “Експрес-Поліграф”, 2001.- 559 с.
 6. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации. /Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-бизнес», -1999. - 408

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua.

 


[1] Використовуються дані підприємства – майбутньої бази практики або дані надані керівником курсу по віртуальному підприємству