Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління та адміністрування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

 

 

Затверджено

вченою Радою факультету

протокол №  від

Голова

д.е.н., проф.                          Шаульська Л.В.

 

 

 

 

 

Робоча програма

 

виробничої та магістерської (науково-дослідницької) практик для студентів

спеціальності 073 «Менеджмент»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

(усіх форм навчання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця, 2017

 

 

Укладачі:                      Таранич О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту

 

 

 

Програма містить загальні положення, мету та задачі практики, програму виробничої та науково-дослідницької практик, обов'язки керівників практики, вимоги до звіту студентів про виробничу та науково-дослідницьку практики, критерії оцінювання, додатки, а також список рекомендованої літератури. Зміст і структура робочої програми відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання. Укладена на базі наскрізної програми практики галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

 

 

 

Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту та

поведінкової економіки,

протокол № 1 від 31 серпня 2017 р.

 

В.о. зав. кафедри менеджменту та

поведінкової економіки,

д.е.н., професор                                                                   Дороніна О.А.

 

 

Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії,

протокол №  від

                                                 

Голова навчально-методичної комісії,

к.е.н., доцент                                                                                  Гевлич Л.Л.

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

4

1.

ОПИС

5

2.

МЕТА І ЗАДАЧІ ВИРОБНИЧОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ  (НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ) ПРАКТИК

 

6

3.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

8

4.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

14

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності підприємства

 

14

 

 1. Загальна характеристика підприємства - об'єкта практики

14

 

Завдання 1. Управління організаційною підсистемою підприємства

15

 

Завдання 2. Управління матеріально-технічною підсистемою

16

 

Завдання 3. Управління виробничо-технологічною підсистемою підприємства

17

 

Завдання 4. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства

20

 

Завдання 5. Управління фінансово-економічною підсистемою

21

 

Завдання 6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

 

22

 

Завдання 7. Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю

 

24

 

Завдання 8. Управління інноваційною діяльністю підприємства

24

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства

 

25

4.2

ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ  (НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ) ПРАКТИКИ

25

5.

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

26

6.

ПРИМІТКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ І НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

30

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

31

ДОДАТКИ

35

 

ВСТУП

 

Комплексна виробнича практика та науково-дослідницька практики являють собою заключний етап професійної підготовки менеджера за спеціальністю 073 «Менеджмент». Завершенням процесу навчально-практичної підготовки менеджерів є проходження студентами обох видів практики, що здійснюється, як правило, на одному і тому ж підприємстві, організації чи фірмі послідовно без перерви у часі.

Загальною метою комплексної практики є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраної спеціальності, набутих при вивченні природничих, загальноекономічних та професійно-орієнтованих дисциплін, вироблення умінь при вирішенні конкретних практичних завдань, які здійснюються на підприємстві. Ця практика є вирішальним етапом підготовки студента до написання магістерської роботи.

Робоча програма практики є документом, що, по-перше, визначає обсяги знань і вмінь, якими повинен оволодіти студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і навчального плану СО «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», по-друге, регламентує коло питань з приводу організації практики та керівництва нею, підготовки та презентації звітів про виконання програм практики, підведення  підсумків  та ін.

Робоча програма розроблена на основі Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 93 від 03.04.93 р., Рекомендацій щодо організаційно-методичного забезпечення проведення виробничої практики і оформлення результатів виконання програмних завдань студентами за №7/2-18 від 5.05.2001 р., Положення про робочу програму навчальної дисципліни, ухваленого Вченою Радою ДонНУ (протокол № 6 від 25.05.2007 р.).

Відповідно до навчального плану студентів СО «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» виробнича практика становить 4 тижні  і магістерська (науково-дослідницька) 2 тижні.

 

1.ОПИС

 

Найменування показників

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна

форма

навчання

заочна

форма

навчання

Кількість кредитів: 

денна та заочна форма навчання:

виробнича практика — 6

науково-дослідницька практика — 3

Галузь знань

0306 — Менеджмент і адміністрування

 

Цикл професійної та практичної підготовки:

нормативна дисципліна

Модулів — 1

Професійне

спрямування:

073

«Менеджмент»

Рік підготовки:

Змістових модулів — 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 (незаплановане)

Семестр

Загальна кількість годин:

денна та заочна форми — 270:

виробнича практика — 180

науково-дослідницька практика — 90

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних — немає

самостійної роботи студента — 30

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Практичні, семінарські

Лабораторні

Самостійна робота

270 год.

270 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: захист звіту (диференційований залік)

Примітка

Співвідношення кількості годин аудиторних занять (захист звіту з виробничої та науково-дослідницької практик) до самостійної і індивідуальної роботи складає:

для денної форми навчання — 0/100%

для заочної форми навчання — 0/100%

 

На практику в навчальному плані підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» відведено 270 години – 9 кредитів ECTS у третьому семестрі: професійної складової (виробнича практика) 180 год. – 6 кредитів ECTS та науково-дослідницька складова (магістерська практика) 90 год. – 3 кредити ECTS, які розраховані відповідно на 4 та 2 тижня.

Всі задачі практики (задача за визначенням "передписана робота"), поставлені в п. 2 робочої програми виконуються студентами самостійно і відносяться до категорії "самостійна робота студентів".

 

 

2. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИРОБНИЧОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ (НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ) ПРАКТИК

 

Метою комплексної науково-виробничої практика практики є розвиток навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання; набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію передового досвіду підприємництва до умов діяльності конкретного підприємства; закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи із суті проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з діяльністю конкретного підприємства; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність підприємства.

Метою виробничої практики є формування у студентів професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Під час виробничої практики магістр поряд з формуванням знань та вмінь із застосуванням системного підходу до управління підприємством, запровадження механізмів стратегічного управління та ефективної інноваційної діяльності під час стажування повинен поглибити й розвинути уміння дієвого управління корпоративними утвореннями.

Завдання виробничої практики: опанувати систему вмінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, основним видом діяльності якого є управлінська діяльність.

Результатами виробничої практики є:

 • проведення комплексного аналізу діяльності організації з використанням сучасних методик з позицій системного підходу;
 • набути навичок виконання економічного аналізу вивчення ринку продукту, прогнозування його розвитку
 • планування організаційних змін з урахуванням розроблених стратегій організаційного розвитку, у тому числі з використанням інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації та реорганізації;
 • набути навичок раціонального використання кількісних методів аналізу й оптимізації в проектуванні систем керування, прийнятті управлінських рішень;
 • формування пропозицій щодо створення сприятливих умов для навчання та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та стимулювання персоналу;
 • дотримання професійної етики консультанта в процесі здійснення досліджень на об’єкті практики, формування плідних консультант-клієнтських відносин тощо.

Головний зміст науково-дослідницької практика полягає у залученні студентів-магістрантів до самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою проведення наукової-дослідницької роботи в академічних та спеціалізованих інститутах, практикою підприємництва, питаннями реалізації теоретичних та наукових розробок в сфері їх професійної діяльності.

Проходження студентами науково-дослідницької практики орієнтується на отримання основних результатів наукової-дослідницької роботи.

Метою магістерської (науково-дослідницької) практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідницької роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань в сфері економічних відносин, підбір фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Студенти під час проходження науково-дослідницької практики мають такі завдання:

 • вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження щодо майбутньої магістерської роботи;
 • визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній науковій літературі;
 • визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;
 • оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних;
 • розглянути математичні методи досліджень, застосувати в роботі моделювання як метод наукових досліджень;
 • апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо).

Зміст науково-дослідницької практики повинен відповідати напряму наукових досліджень студента магістратури. Під час такої практики надається можливість застосувати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх проводить студент при написанні магістерської роботи.

У результаті вирішення цих задач магістри повинні знати:

 • основні положення законодавчих і нормативних  документів, які регулюють економічну, наукову і виробничу діяльність бази практики, насамперед по обраній темі;
 • стан і напрямки розвитку досліджуваного підприємства;
 • характеристику загальної, виробничої, управлінської структури організації;
 • систему взаємовідносин організації з зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою;
 • систему маркетингу підприємства (організації);
 • кадрову політику підприємства (організації);
 • стан інноваційно-інвестиційної діяльності і напрямки її розвитку;
 • перспективи розвитку підприємства (організації), шляхи запобігання кризовій ситуації.

Для ефективного вирішення поставлених задач магістри повинні вміти:

 • проводити комплексний аналіз діяльності організації з використанням сучасних методик з позицій системного підходу;
 • проводити наукові дослідження та впроваджувати їх результатів у практику діяльності підприємства;
 • планувати організаційні зміни з урахуванням розроблених стратегій організаційного розвитку, у тому числі з використанням інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації та реорганізації;
 • формувати пропозиції щодо створення сприятливих умов для навчання та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та стимулювання персоналу;
 • дотримуватися професійної етики консультанта в процесі здійснення наукових досліджень на об’єкті практики,
 • формувати плідні консультант-клієнтські відносини тощо,
 • логічно і обґрунтовано викласти результати досліджень.

 

Результатами комплексної науково-виробничої практики є набуття студентами евристичних компетенцій щодо роботи менеджера та управління структурними підрозділами підприємств на первинному рівні, операційними системами та процесами в організаціях.

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

 

У загальному вигляді процес організації виробничої та науково-дослідницької практик може бути представлено як ряд етапів, які мають таку послідовність:

 1. формування переліку базових місць практики через підписання з підприємствами угод про проведення практики та угод про співдружність, а також постійного врахування заявок і рекомендацій підприємств-замовників;
 2. розробка випускаючою кафедрою Робочої програми виробничої та науково-дослідницької практик і щорічне затвердження її відділами навчально-методичного забезпечення практик вищого навчального закладу;
 3. своєчасне забезпечення студентів-практикантів та їх керівників необхідними супровідними документами;
 4. організація консультативної підтримки процесу практичної підготовки студентів;
 5. здійснення кафедрою контролю за своєчасністю виконання індивідуальних графіків виробничої та науково-дослідницької практик;
 6. створення умов для презентації звітів і підведення підсумків практик на кафедрі та (або) базових місцях практики.

 

3.1. Бази практики

В процесі організації практичної підготовки студентів важливим етапом є вибір бази практики. Базами практики можуть бути підприємства різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років. Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто мають застосовувати передові форми та методи управління й організації планово-економічної роботи, комерційної й маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджувати прогресивні технології виробництва, організації праці та управління. Крім того, штат підприємства має бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні умови студентам у здобутті професійних навичок.

До підприємств-баз практики ставляться такі вимоги:

 • наявність високого рівня техніки, технології, організації виробництва, культури праці;
 • можливість проведення наукових досліджень;
 • забезпечення проходження практики студентів, в т.ч. невеликими групами (2-4 чол.);
 • наявність науково-технічних зв’язків з вузом.

Розподіл студентів по об’єктах практики і призначення керівників здійснюється випусковою кафедрою і оформляється наказом ректора.

Студенти прямують на місця практики відповідно до договорів, укладених з базовими підприємствами (організаціями), або по листах-заявках підприємств. Студенти, що навчаються в університеті на платній основі за договором, як правило, проходять практику в організаціях,  які направили співробітників для отримання освіти в університеті. Якщо студенти надають лист підприємства (організації), з повідомленням про подальше працевлаштування молодого фахівця, то вони направляються на практику в такі підприємства.

Для студентів іноземного походження бази практики передбачаються у відповідному договорі (контракті) щодо підготовки магістрів. Вони можуть бути розташовані як на території країни-замовника, так і в межах України.

У випадку самостійного вибору бази практики студент зобов’язаний надати випусковій кафедрі письмо з установи (організації, підприємства, управління, банку), де він проходитиме практику, за підписом керівника установи, завіреного печаткою.

Головними вимогами до баз практики є забезпечення студентів необхідною інформацією, консультування провідними фахівцями підприємства, надання робочого місця стажиста або дублера, обов’язкове дотримання техніки безпеки.

Основними супровідними  документами для студента є:

1. направлення на практику від університету;

2. щоденник проходження практики;

3. робоча програма виробничої та науково-дослідницької практики.

Впродовж трьох днів з початку практику студент повинен принести на кафедру оформлене ПОВІДОМЛЕННЯ з бази практики.

 

3.2. Керівництво практикою

Керівництво практикою покладається на викладачів кафедри і на найбільш кваліфікованих фахівців функціональних служб підприємств (організацій).

До обов’язків випускаючої кафедри, відповідальної за проведення практики, входить:

 1. призначення керівників практики від вузу;
 2. розподіл студентів по базах практики;
 3. оформлення наказу про практику;
 4. забезпечення програмами практики студентів та підприємства;
 5. проведення перед початком практики організаційної наради зі студентами та керівниками з метою роз’яснення цілей, змісту та порядку проходження практики;
 6. здійснення контролю за організацією та проведенням практики.

При підготовці і проведенні практики керівник практики від кафедри зобов'язаний:

 • перед початком практики здійснити перевірку готовності баз практики до прийому студентів-практикантів, узгодити програму і календарний графік проходження практики, надати списки (направлення) студентів з вказівкою старшого (бригадира) групи;
 • підготувати для студентів необхідну документацію: щоденники практики, направлення на підприємство, повідомлення, програми практики на кожну базу практики;
 • перед початком практики провести інструктаж, на якому ознайомити студентів з програмою практики, визначити індивідуальні завдання і порядок їх виконання, довести до відома студентів вимоги щодо дисципліни під час практики, встановити час і місце збору студентів при від’їзді на бази практику, видати необхідні документи;
 • скласти графік перевірок баз практики, графік консультацій та передати їх на кафедру і в навчальну частину для узгодження і затвердження;
 • прибути на базу практики в перший день практики, допомогти студентам в отриманні перепусток, взяти участь в організації табельного обліку;
 • систематично контролювати виконання графіка практики, ведення щоденників, консультувати за змістом практики і оформленню звіту;
 • у складі комісії організувати презентацію і захист звітів з практики, оформити всі необхідні документи (щоденники, відгуки, характеристики);
 • підготувати письмовий звіт про результати практики із зауваженнями і пропозиціями щодо її вдосконалення.

До обов’язків керівника практики від підприємства, що здійснює загальне керівництво, входить:

 1. підбір досвідчених працівників для безпосереднього керівництва практикою студентів;
 2. забезпечення якісного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії;
 3. організація і проходження студентами практики у відповідності з програмою та затвердженим графіком її проведення (разом з вузівським керівником практики);
 4. організація переміщення студентів-практикантів по робочих місцях.

В обов’язки керівника практики від підприємства, що здійснює безпосереднє керівництво, входить:

 • організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження практики;
 • забезпечення студентів необхідною інформацією, документами, звітністю, нормативними та іншими матеріалами;
 • залучення студентів до активної участі в поточній роботі структурного підрозділу підприємства - місця практики;
 • контроль за виконанням окремих завдань і програми практики в цілому, контроль ведення щоденника і підготовки звіту про проходження практики;
 • допомога у підборі матеріалів для виконання в майбутньому науково-дослідницької роботи;
 • у разі порушення дисципліни інформувати про це кафедру;
 • перевірити і підписати звіт і щоденник, дати висновок і відгук про роботу студентів під час практики.

У відгуку дається характеристика студента як спеціаліста, зазначаються недоліки та проблеми у підготовці фахівців, здатність до творчого мислення і управлінської діяльності, ініціативність та дисциплінованість. Тут керівник виставляє також оцінку виконаних студентом робіт.

У обов'язки студента-практиканта входить:

 • до початку практики пройти інструктаж, отримати і заповнити всі необхідні документи;
 • своєчасно прибути на базу практики (маючи при собі паспорт і студентський квиток), познайомитися з безпосереднім керівником, місцем практики, режимом роботи, пройти інструктаж з техніки безпеки;
 • відповідно до програми практики скласти уточнений  календарний план роботи, щодня заповнювати щоденник, відображаючи в ньому всі виконані за день роботи;
 • не залишати базу практики без згоди керівника практики від підприємства;
 • відповідно до графіка консультацій відвідувати кафедру зі всіма матеріалами, одержаними під час практики;
 • до закінчення практики підготувати звіт, одержати відгук керівника від підприємства (на щоденнику і звіті мати печатки підприємства);
 • на захист звіту студент готує доповідь про результати практики, включаючи свої висновки і пропозиції, а також  презентаційні матеріали.

 

3.3. Організація проходження практики

Прибувши на практику, студент зобов’язаний пред’явити у відділ кадрів установи (організації, підприємства, управління, банку) направлення на практику, видане випускаючою кафедрою, відповідальною за проведення практики.

Виробнича та науково-дослідницька практики повинні проходити безпосередньо на робочому місці спеціаліста відповідного профілю під керівництвом кваліфікованих спеціалістів. На кожному етапі проходження практики студентом виконується окрема робота. Самостійна робота студентів є основною умовою проходження практики.

Проходження практики повинно проводитись у такій послідовності:

1) оформлення і одержання пропусків на підприємство;

2) бесіда керівника практики в конкретному підрозділі зі студентом про зміст та особливості виконуваної ним роботи, про специфіку роботи даного підрозділу;

3) вивчення студентом інструктивних матеріалів, які визначають та регулюють роботу даного підрозділу;

4) самостійне виконання студентом роботи на конкретному робочому місці, виконання індивідуальних завдань;

5) збір та обробка даних для написання звіту про проходження практики;

6) написання, подання на кафедру та захист студентом звіту про проходження практики.

При наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

Випускаюча кафедра за 30 днів до початку практики узгоджує з студентами бази практики, перелік тем науково-дослідних робіт, які можуть бути розроблені на кожній з баз практики.

Студенти при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від випускової кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, порядку роботи підрозділу та трудової дисципліни;
 • повністю підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві;
 • виконувати всі завдання програми практики в терміни, передбачені календарним планом;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • систематично вести щоденник практики;
 • своєчасно складати звіт про проходження практики;
 • подати керівнику практики від вузу у визначені терміни письмовий звіт про результати проходження практики, оформлений щоденник;
 • повернути на кафедру програму практики та пропуск у відділ кадрів підприємства.

Під час проходження практики студенти повинні вести щоденник з практики.

Важливою частиною щоденника є календарний графік проходження практики. Керівник від бази практики уточнює календарний графік проходження практики з кожним студентом. В ньому студент подає перелік виконаних робіт за планом і фактично, початок і закінчення, тривалість роботи в днях або годинах. При цьому враховуються конкретні умови роботи на базі практики.

Для оформлення щоденника практики доцільно використовувати наступний календарний графік проходження практики (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Календарний графік проходження практики

Зміст роботи

Кількість днів

1

Оформлення і отримання перепустки

0,5

2

Інструктаж із техніки безпеки

0,5

3

Знайомство з підприємством, виробничі екскурсії

2

4

Збір і аналізування інформації для написання звіту з виробничої практики

20

5

Збір і обробка інформації для написання звіту з науково-дослідницької практики

20

6

Робота в бібліотеці

6

7

Оформлення звіту і щоденника практики

5

8

Здача перепусток, оформлення документації

1

9

Презентація і захист звіту

1

Всього:

56

 

В щоденниках практики студент коротко записує все, що ним зроблено згідно календарного графіка. В ньому послідовно відображаються всі види виконуваних робіт окремо з виробничої та магістерської (науково-дослідницької) практик. Записи ведуться в робочому зошиті, який є продовженням щоденника.

Після закінчення практик щоденники разом зі звітами повинні бути розглянутий керівниками практики (від підприємства та від кафедри), які складають відгук і підписують його.

За результатами практики студент повинен здати на кафедру менеджменту ДонНУ звіти разом з оформленими щоденниками та захистити їх.

Захист звітів про практику приймає комісія, склад якої затверджується завідувачем кафедри. На захист студент подає:

 • звіти про практики;
 • щоденники практики, підписані керівниками практики від вузу і підприємства, в яких вміщені коротка письмова характеристика-відгук, підписана керівником практики від підприємства, та відгук керівника практики від університету.

Результати захисту відображаються у відомості і завіряються підписами членів комісії. У випадку неякісного оформлення звітів, несвоєчасного їх представлення, незадовільної оцінки за результатами захисту кафедрою вирішується питання про повернення звіту на доопрацювання протягом визначеного часу.

За результатами проведення практик доцільно подати завідувачу кафедри зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації практики студентів.

 

 

 1. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

 

Для виконання завдання з виробничої практики студентам необхідно дослідити проблеми за такими напрямами:

1. Загальна системна характеристика підприємства.

2. Управління організаційною підсистемою підприємства.

3. Управління матеріально-технічною підсистемою.

4. Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність).

5. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства.

6. Управління фінансово-економічною підсистемою.

7. Управління ЗЕД підприємства.

8. Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю.

9. Управління інноваційною діяльністю.

10. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства.

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності підприємства

 

 1. Загальна системна характеристика підприємства:
 • охарактеризувати статус підприємства (дату створення, юридичну адресу, форму власності, належність до певної організаційно - правової форми, основні цілі та обмеження діяльності);
 • стисло описати історію створення і розвитку підприємства; форми власності та господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; форми залучення інвестицій; визначити стадію життєвого циклу підприємства;
 • ознайомитися зі статутом підприємства, проаналізувати його відповідність чинному законодавству, проаналізувати дотримання державних вимог щодо реєстрації та діяльності підприємства; ознайомитися з основними видами господарської діяльності (переважаюча спеціалізація), охарактеризувати галузеву належність підприємства.

Охарактеризувати середовище функціонування підприємства:

 • визначити характер ринку (міжнародний, національний, регіональний, міський, районний тощо); зібравши відповідну інформацію, зробити висновок про обсяг ринку; визначити тип ринку, на якому діє організація (монополістичний, олігополістичний тощо);
 • зібрати інформацію стосовно кількості фірм, які діють на тому ж ринку, що й організація, що є базою практики, і які є її безпосередніми конкурентами. Оцінити ступінь інтенсивності конкуренції. Відповідно до моделі «п’яти сил конкуренції» М. Портера охарактеризувати складові конкурентного середовища організації;
 • дати загальну характеристику середовища функціонування підприємства. З’ясувати місце підприємства у виробничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв’язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем): постачальниками матеріально-технічних ресурсів; покупцями продукції; банками; державними органами; фондовою біржею, фінансовими посередниками та іншими учасниками фондового ринку; науково-дослідними організаціями і т. д.;
 • оцінити стабільність зв’язків, облік і контроль виконання господарських договорів, ступінь їх ефективності, вплив на діяльність підприємства та конфігурацію органів управління. Орієнтовно визначити авторитет підприємства як партнера у підприємницькому середовищі.

Ознайомитися з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, перспективами розширення зовнішньоекономічних зв’язків. За їх відсутності - з перспективами виходу на зовнішній ринок.

 

Завдання 1. Управління організаційною підсистемою підприємства

1.1.Загальна характеристика організаційної структури

 • Дослідити організаційну структуру управління та побудувати органіграму підприємства і дати пояснення до неї.
 • Проаналізувати положення про структурні підрозділи та визначити функціональні обов’язки працівників, що закріплені у посадових інструкціях одного зі структурних підрозділів.
 • Охарактеризувати конкретний структурний підрозділ (відділення, управління тощо), де студент безпосередньо проходить практику - бажано підрозділ, який здійснює діяльність з проблеми, що є предметом магістерського дослідження.
 • Розробити пропозиції подальшого вдосконалення організаційної схеми управління з урахуванням існуючих функціональних обов’язків, трудомісткістю їх виконання, ступеня централізації інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень.

 

 

1.2. Порядок приймання одноосібних і колегіальних рішень; система комунікацій

За результатами аналізу скласти схему комунікаційної мережі для обміну інформацією про прийняття управлінських рішень щодо ключових аспектів управлінської діяльності на підприємстві.

 

1.3. Проаналізувати інформаційну систему, що використовується в організації (категорія, клас, вид, тип)

 • Дати характеристику основних елементів програмного продукту та управлінських функцій, які автоматизує система.
 • Проаналізувати ресурси, технології, що вимагає інформаційна система.
 • Визначити ресурси глобальної мережі Інтернет для підтримки бізнес-процесів в організації.
 • Проаналізувати безпеку й захист інформаційної системи, комп’ютерних мереж організації.
 • Навести документи, які розробляються (готуються) автоматизо­ваною програмою.
 • Проаналізувати ефективність використання можливостей АРМ фахівців підприємства.
 • Проаналізувати оперативність опрацювання масивів інформації, зробити висновки про раціональність витрат робочого часу при вирішенні управлінських завдань.

 

1.4. Організація праці апарату управління. Охорона праці, техніка безпеки

 • Вивчити режим роботи керівника підприємства: час роботи, час прийому відвідувачів, проведення нарад, роботи з документами.
 • Дослідити роботу секретаря керівника: обов’язки, права, режим роботи.
 •  Розробити проекти підготовчих документів до таких заходів, як наради, збори, інші види управлінської діяльності.
 •  Вивчити прийоми ділового спілкування, вирішення конфліктних ситуацій у трудовому колективі. Взяти участь в обговоренні окремих питань щодо поліпшення обслуговування покупців, підвищення ефективності роботи підприємства та ін.
 • Основні документи, що регламентують охорону праці та техніку безпеки на підприємстві.

 

Завдання 2. Управління матеріально-технічною підсистемою

2.1.Проаналізувати стан та визначити основні напрями розвитку матеріально-технічної бази підприємства

 • Визначити склад необоротних активів підприємства, частку основних засобів у їх складі, забезпеченість ними підприємства.
 • Проаналізувати динаміку основних засобів підприємства у звітному періоді відповідно до їх структури залежно від: а) характеру використання; б) цільового призначення; в) участі у виробничо-технологічному процесі; г) джерел формування.
 • Обчислити показники якісного стану і руху основних засобів підприємства у звітному періоді (коефіцієнт придатності, коефіцієнт зносу, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт приросту основних засобів).
 • Визначити показники ефективності використання основних засобів підприємства у звітному періоді (фондовіддачу - у фактичних та порівняльних цінах), фондомісткість, фондоозброєність праці; прибутковість основних засобів та часткові показники, зробити висновки про основні тенденції змін показників, вплив на обсяг операційної діяльності, зменшення рівня витрат, розмір прибутку підприємства.
 • Сформувати базу даних про склад матеріальних оборотних фондів, проаналізувати їх склад та ефективність використання, виявити фактори, що визначають динаміку цих показників.

 

2.2.Оцінити ефективність технології роботи з матеріальними ресурсами (сировина, готова продукція, товари)

 • Оцінити порядок і методи приймання продукції (товарів, сировини) за кількістю та якістю, порядок оформлення документів.
 • Охарактеризувати умови розміщення продукції (товарів) і забезпечення їх збереження відповідно до нормативних вимог.
 • Надати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з приймання, зберігання (товарів), надання послуг.
 • Охарактеризувати форми матеріальної відповідальності на підприємстві та звітність підприємства.
 • Ознайомитись з оформленням товарних звітів і порядком їх подання, порядком проведення інвентаризацій та оформленням інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей.

Надати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з матеріальними ресурсами підприємства.

 

Завдання 3. Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність)

3.1. Проаналізувати рівень управління операційною діяльністю підприємства та обґрунтувати пропозиції щодо напрямів удосконалення

 • Проаналізувати динаміку показників, що характеризують обсяги реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) операційної діяльності в цілому по підприємству і в розрізі його структурних підрозділів (у фактичних і зіставних цінах).
 • Дослідити ритмічність роботи і сезонність реалізації товарів/ послуг, визначити фактори, що її обумовлюють.
 • Проаналізувати й оцінити якість продукції (товарів, робіт, послуг) та її конкурентоспроможність.
 • Надати оцінку системі управління якістю діяльності підприємства в цілому.
 • Дослідити процеси розподілу (перерозподілу) ресурсів підприємства для забезпечення операційного циклу підприємства.
 • Проаналізувати стан товарно-матеріального забезпечення операційної діяльності.
 • Визначити кількісну оцінку впливу факторів на розмір прибутку від операційної діяльності підприємства.
 • Визначити динаміку структури чистого прибутку підприємства за напрямами його розподілу у звітному періоді.
 • Визначити зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на формування асортиментної політики підприємства, здійснити їх аналіз. Ґрунтуючись на ньому, встановити пріоритетні напрями товарної політики підприємства.
 • Встановити атрибути конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства.

На основі проведеного аналізу і виявлених факторів впливу, що визначають зміну обсягів і структури операційної діяльності, обґрунтувати напрями її оптимізації на підприємстві, розробити план-графік реалізації запропонованих заходів. Розробити пропозиції щодо удосконалення операційної діяльності з питань управління товарно-матеріальним забезпеченням на підприємстві.

 

3.2. Оцінити ефективність цінової політики підприємства

 • Визначити основні групи факторів пріоритетного впливу на формування стратегічних цілей підприємства і його завдань у сфері ціноутворення.
 • Проаналізувати методи ціноутворення на підприємстві та причини зміни рівня цін на ньому.
 •  Визначити обсяг і структуру витрат реалізації певних видів продукції (товарів, робіт, послуг) для прийняття цінових рішень.
 • Розрахувати еластичність попиту споживачів на окремі види продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства залежно від зміни цін у досліджуваному періоді.
 • Розрахувати динаміку реалізації окремих груп товарів/послуг для оцінки підходу ціноутворення підприємства (затратний чи ціннісний).
 • Оцінити умови беззбиткової діяльності підприємства при змінах цін на продукцію (товари, роботи, послуги).
 • Визначити тип конкурентного ринку, в умовах якого функціонує підприємство (за допомогою індексу Херфіндела-Хіршмана).
 • Розробити пропозиції щодо стратегії ціноутворення підприємства, скоординувати її з асортиментною політикою, організацією та стимулюванням продажу, враховуючи конкурентну ситуацію на ринку.

 

3.3.Оцінити ефективність збутової політики підприємства та визначити шляхи її підвищення

 • Визначити конфігурацію каналів розповсюдження продукції підприємства (прямі, непрямі, комбіновані), проаналізувати їх особливості та динаміку структури.
 • Проаналізувати типи конкуренції в каналах розповсюдження (горизонтальна, міжтипова, вертикальна).
 • Оцінити критерії, що вплинули на вибір каналів розповсюдження: особливості ринку, товарів, підприємства, рівень конкуренції.
 • Оцінити тип маркетингової системи розповсюдження підприємства (традиційна, горизонтальна, багатоканальна, вертикальна), її переваги та недоліки, доцільність застосування.
 • Визначити стратегію охоплення ринку, яку застосовує підприємство (інтенсивне, вибіркове, ексклюзивне розповсюдження), охарактеризувати територіальний та цільовий сегменти.
 • Проаналізувати зв’язок і відповідність стратегії позиціювання підприємства та його політики розповсюдження, описати тип і особливості позиціювання досліджуваного підприємства.

 

3.4. Оцінити ефективність логістичних систем підприємства

 • Охарактеризувати службу управління логістикою підприємства, її завдання та функції на підприємстві.
 • Проаналізувати інформаційну логістичну систему підприємства: інформаційну інфраструктуру, інформаційні потоки.
 • Описати механізм функціонування закупівельно-збутової логістики: її завдання, функції, планування закупок, вибір постачальників/ споживачів.
 • Охарактеризувати організацію матеріальних потоків у просторі підприємства та у часі, значення обладнання для удосконалення виробничо-технологічних процесів.
 • Проаналізувати транспортні аспекти у логістичній системі підприємства: управління системою доставки й розповсюдження продукції (маршрути автотранспорту, плани перевезень тощо).
 • Оцінити функціонування логістичної системи підприємства та розробити комплекс заходів для її удосконалення.
 • Сформувати пропозиції щодо комп’ютеризації операцій закупки сировини, продукції, товарів, обліку попиту, обліку продажу, перевезення продукції (товарів) та ін.

 

3.5. Оцінити ефективність комунікаційної політики підприємства

 • Вивчити практику організації діяльності комунікаційної служби підприємства, її тип та структуру (за умови її наявності на підприємстві).
 • Проаналізувати динаміку структури комплексу маркетингових комунікацій на підприємстві.
 • Описати використання реклами на підприємстві за такими напрямами: класифікація видів реклами; характеристика каналів розповсюдження рекламних анонсів (тираж, аудиторія, вартість рекламного простору, формат, періодичність виходу та редакційний зміст видання або програми); особливості використання різних носіїв реклами.
 • Оцінити напрями діяльності служби зв’язків з громадськістю, у т.ч. при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства та для створення, підтримки його іміджу.
 • Охарактеризувати форми й методи стимулювання продажу продукції (товарів, робіт, послуг) на підприємстві, спрямованих на споживачів, посередників та продавців.
 • Оцінити заходи, спрямовані на удосконалення персонального продажу при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства.
 • Описати метод розрахунку бюджету на комунікаційні потреби, оцінити його доцільність на підприємстві.
 • Визначити кількісні та якісні характеристики основних адресатів комплексу маркетингових комунікацій підприємства (враховуючи особливості продукції (товарів, робіт, послуг, що реалізуються).
 • Розробити програму комунікаційних заходів з урахуванням попередньо проведеного аналізу та комунікаційної привабливості засобів масової інформації, розробити власне рекламне звернення.

 

3.6. Оцінити ефективність маркетингових досліджень підприємства

 • Оцінити практику організації маркетингових досліджень на підприємстві (застосовувані методи, інструментарій, об’єкти дослідження, завдання, які були вирішені за допомогою досліджень).
 • Проаналізувати систему маркетингової інформації, яка використовується керівництвом підприємства при прийнятті рішень (джерела внутрішньої та зовнішньої інформації, наявність банків даних).
 • Обґрунтувати вибір методу маркетингових досліджень, найбільш доцільного у поставлених для реалізації завдань.
 • Визначити розмір, структуру та метод відбору вибіркової сукупності для забезпечення репрезентативності даних.
 • Скласти графік дослідження із зазначенням місця та часу його проведення.
 • Підготувати інструментарій, необхідний для здійснення запланованих досліджень (розробити анкети для обраного виду опитування, написати сценарій для проведення фокус-групи тощо).
 • Проаналізувати отримані дані з використанням програм типу ОСА.
 • Оцінити фактичне сприйняття споживачами підприємства (чи його продукції, товарів, робіт, послуг).
 • Розробити комплекс заходів, спрямованих на вирішення вищезазначених проблем і підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 

Завдання 4. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства

 • Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення діяльності з управління персоналом.
 • Ознайомитися з кадровою політикою організації, основними принципами роботи з персоналом, оперативними цілями щодо розвитку кадрового потенціалу.
 • Визначити структуру персоналу за різними ознаками: за категорією, статтю, рівнем кваліфікації, освітою, стажем роботи на цьому підприємстві. Охарактеризувати ступінь якісного розміщення персоналу згідно з кваліфікаційними вимогами до посад, які обіймають працівники (за освітньо-кваліфікаційним рівнем).
 • Здійснити дослідження існуючої на підприємстві практики добору, відбору та прийому персоналу. Проаналізувати зв’язки підприємства із зовнішніми джерелами відбору персоналу, у т.ч. зі службами зайнятості.
 • Проаналізувати аспекти трудової адаптації робітників на підприємстві (психологічний, соціально-психологічний, професійний, організаційний), а також напрями адаптації (первинна та вторинна адаптація).
 • Визначити принципи та методи роботи з кадровим резервом, що застосовуються на підприємстві; джерела резерву керівних кадрів на підприємстві; зміст роботи щодо відбору кандидатів у резерв керівних кадрів.
 • Проаналізувати динаміку та структуру фонду оплати праці (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати). Визначити форми і системи оплати праці на підприємстві, відповідність тарифних ставок (штатних окладів) працівників їх кваліфікації, обґрунтованість диференціації, тарифних ставок (окладів).
 • Ознайомитися з планами розвитку трудового колективу, впровадженими у діяльність установи (митного підрозділу), підприємства: розвиток ділової кар’єри, систему навчання працівників, підвищення кваліфікації.
 • Зробити висновки щодо ефективності кадрової політики, яку реалізовано на підприємстві, та надати пропозиції щодо її удосконалення.
 • Оцінити ефективність процесу навчання та розвитку персоналу підприємства.
 • Обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності використання людських ресурсів підприємства.

 

Завдання 5. Управління фінансово-економічною підсистемою

5.1.Проаналізувати результати і ефективність діяльності підприємства та скласти прогноз розвитку фінансово-економічних показників

 • Проаналізувати динаміку обсягу і структуру поточних витрат підприємства (на основі бухгалтерської звітності за напрямами діяльності), а також їх рівень до загального обсягу реалізації (надходження) в абсолютних і відносних показниках (%).
 • Вивчити й оцінити собівартість товарної та реалізованої продукції, виконання завдання по зниженню собівартості продукції.
 • Проаналізувати прямі матеріальні затрати, прямі трудові затрати, непрямі затрати у собівартості товарної продукції, а також затрати на 1 грн. товарної продукції.
 • Провести аналіз структури оборотних активів окремими видами активів та оцінити зміни, що відбулися в них протягом звітного періоду.
 • Кількісно оцінити вплив факторів, що обумовлюють зміни в обсязі оборотних активів підприємства (обсяг і склад операційної діяльності, склад операцій із закупівлі товарів, швидкість обігу, структура активів тощо).
 • Оцінити обсяг і структуру джерел формування оборотних коштів та напрямів їх використання у минулому періоді.
 • Оцінити ритмічність і синхронність грошових потоків підприємства, а також можливості виконання зобов’язань підприємства.
 • Провести діагностику ефективності управління оборотними активами підприємства.
 • Проаналізувати обсяг і структуру власного капіталу підприємства, розглянути кількість проведених додаткових емісій (для акціонерних товариств) або випадків збільшення власного капіталу (для підприємств інших організаційно-правових форм функціонування) та доцільність цих проектів.
 • Проаналізувати дивідендну політику підприємства на основі розрахованих показників чистого прибутку на 1 акцію, коефіцієнта дивідендних виплат, частки фонду виплати дивідендів у загальному обсязі чистого прибутку, частку сплачених дивідендів в їх нарахованому обсязі (для акціонерних товариств) та частку підприємницького доходу або доходу засновників (для підприємств інших організаційно-правових форм функціонування).
 • Провести аналіз показників рентабельності підприємства та причин, що зумовили зміну їх кількісної оцінки. Розробити пропозиції щодо удосконалення роботи з питань управління власним і позиковим капіталом на підприємстві.
 • Оцінюючи рівень організації облікової діяльності на підприємстві, зробити висновки щодо організації обліку товарно-матеріальних, грошових і валютних коштів, цінних паперів, розрахункових та кредитних операцій на основі первинних документів (підібрати показники, які описують параметри об’єктів аналізу).
 • Зробити висновки стосовно ефективності організації бухгалтерського обліку та дати пропозиції щодо її удосконалення.

Розробити план-прогноз фінансового результату підприємства, виходячи з потреби підприємства у фінансуванні необхідного соціального та виробничого розвитку, створення спеціальних фінансових фондів за умовами самофінансування, а також обов’язкових платежів, що здійснюються з прибутку підприємства, розрахувати розмір необхідного прибутку на плановий період.

 

Завдання 6. Проаналізувати і відобразити управління ЗЕД підприємства

Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення ЗЕД.

Студенту слід проаналізувати можливості виходу підприємства на зовнішній ринок. У випадку, коли підприємство діє на зовнішніх ринках, необхідно вивчити стратегію зовнішньоекономічної діяльності, проаналізувати експортні можливості підприємства та його потреби. На основі ринкових досліджень вивчити можливості потенційних закордонних партнерів, проаналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв’язків, розглянути практику укладання угод із зарубіжними постачальниками та споживачами.

 

6.1.Загальна характеристика ЗЕД

 • Визначити обсяг товарів, що експортуються (імпортуються), за вартістю й кількістю, їх асортиментну структуру.
 • Охарактеризувати географічну структуру та динаміку експорту (імпорту).
 • Проаналізувати динаміку експорту (імпорту) у порівняльних цінах, з урахуванням інфляції.
 • З’ясувати основних конкурентів підприємства на зовнішньому та внутрішньому ринках.
 • Визначити відповідність експорту (імпорту) товарів, термінів їх поставок, якості та інших показників умовам контрактів.
 • Оцінити економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства та надати пропозиції щодо її підвищення.
 • Оцінити ефективність укладених зовнішньоекономічних угод.
 • Розробити пропозиції щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

6.2.Провести аналіз експортно-імпортних операцій

 • Дослідити динаміку експортно-імпортних операцій.
 • Проаналізувати динаміку експорту товарів та послуг за звітний рік порівняно з попередніми роками. Дані про експорт за досліджені роки потрібно згрупувати за країнами і за товарами в аналітичній таблиці.
 • По кожному рядку аналітичних таблиць (країна, товар чи підсумок) обчислити індекс вартості, фізичний обсяг та ціну. Ці індекси покажуть, як і де змінилась вартість, фізичний обсяг експорту та середні експортні ціни.
 • За товарними групами, які містять як кількісно, так і якісно спільномірні товари, потрібно обчислити індекс кількісної структури.
 • Провести аналіз та розробити пропозиції щодо підвищення ефективності операцій діючої системи регулювання бартерних угод та угод з давальницькою сировиною.
 • Розробити пропозиції щодо удосконалення асортименту товарів за бартерними угодами та угод з давальницькою сировиною, його аналіз, висновки, пропозиції.
 • Проаналізувати оподаткування бартерних угод та угод з давальницькою сировиною, а також формування і розподіл доходів при здійсненні бартерних операцій та угод з давальницькою сировиною.

 

6.3.Проаналізувати системи платежів, які здійснює підприємство в рамках зовнішньоекономічної діяльності

 • Характеристика податків, митних платежів, санкцій, штрафів та ін., що застосовуються при перетинанні товарами митного кордону України.
 • Особливості нарахування та сплати платежів з акцизного збору і податку на додану вартість при розмитненні вантажу.
 • Специфіка проведення розрахунків при розмитненні вантажів через митний склад.
 • Порядок нарахування та сплати платежів при експорті товарів.
 • Порядок нарахування та сплати платежів при імпорті товарів.
 • Розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку сплати податків і зборів при митному оформленні вантажів.

Завдання 7. Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю

 • Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за розробку стратегії.
 • Здійснити комплексний аналіз діяльності підприємства з використанням сучасних методик з позиції системного підходу.
 • Визначити стратегічні позиції стратегічних зон господарювання підприємства за матрицею Мак-Кінсі та розробити рекомендації щодо їх розвитку в перспективі.
 • Розробити стратегічні заходи функціонування організації з метою вибору оптимальної стратегії.
 • Обґрунтувати шляхи реалізації конкурентних переваг підприємства.
 • Розробити стратегічні альтернативи розвитку підприємства та вибрати найбільш оптимальну з них.
 • Розробити стратегію конкурентної переваги підприємства та стратегічну програму здійснення корпоративної стратегії.

 

Завдання 8. Управління інноваційною діяльністю

 • Проаналізувати інноваційно-інвестиційну діяльність організації.
 • Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності.
 • У результаті дослідження необхідно з’ясувати, чи здійснює підприємство інвестиційну діяльність. Якщо так, то студенту необхідно розрахувати ефективність проектів і розробити заходи щодо вдосконалення інвестиційної діяльності.
 • Проаналізувати структурні елементи нововведень у діяльності підприємства за звітний період згідно з існуючою класифікацією.
 • Охарактеризувати кінцевий результат діяльності підприємства (випуск продукції або надання послуг) на відповідність «інноваційна продукція» або «інноваційний продукт» згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність».
 • Оцінити доцільність (можливість) віднесення статуту підприємства до інноваційного відповідно до вимог Закону України «Про інноваційну діяльність».
 • Оцінити ефективність інноваційних проектів, які реалізувались на підприємстві.
 • Оцінити доцільність та можливість розробки інноваційної стратегії діяльності підприємства.
 • Оцінити доцільність здійснення реального інвестування на підприємстві (для підприємств ЗЕД).
 • Проаналізувати необхідність та доцільність проведення фінансового інвестування.
 • Оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві.
 • Розробити пропозиції щодо перспективи розвитку інноваційної та напрямів інвестиційної діяльності підприємства.

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства

 

Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності. У звіті про проходження виробничої практики результати проведеної роботи викладаються за такою структурою:

 • загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що пропонується здійснити);
 • обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості);
 • стан готовності підприємства до введення пропозиції (нововведення);
 • план організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження такої пропозиції.

 

 1. ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ (НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ) ПРАКТИКИ

 

Науково-дослідницька практика передбачає роботу, яка складається з таких етапів:

 • Визначення проблеми (наукового питання) дослідження та її актуальності.
 • Укладення картотеки й оформлення бібліографії з теми, вибраної для дослідження.
 • Критичний аналіз публікацій з теми дослідження.
 • Вивчення й аналіз нормативно-правових документів, що регламентують відповідний напрямок дослідження.
 • Конкретизація теми дослідження та обґрунтування її актуальності.
 • Розробка робочої гіпотези дослідження. Характеристика сфери використання та оцінка значущості (теоретичної та прикладної) очікуваних результатів досліджень.
 • Визначення структури дослідження, послідовності його проведення, методів аналізу зібраних матеріалів.

Тематичний план вивчення окремих питань під час проходження науково-дослідницької практики

1. Огляд нормативної документації з обраного напряму магістерської роботи. Огляд друкованої літератури.

2. Збір та обробка практичного та інформаційного матеріалу. Підбір та обробка статистичних даних.

3. Формування бібліографії за обраним напрямом магістерської роботи.

4. Підготовка тез для виступу на науковій конференції за обраним напрямом. (Участь у конференції – обов’язкова).

5. Підготовка оглядової наукової статті за обраним напрямом. (Друк статті – бажано)

6. Виконання індивідуального завдання з обраної проблеми досліджень.

7. Розробка орієнтовного варіанту плану за темою магістерської роботи.

8. Обґрунтування актуальності, предмету, об’єкту, мети та завдань за темою магістерської роботи.

9. Розробка завдання та графіку виконання магістерської роботи.

10. Оформлення результатів практики.

 

Індивідуальні завдання науково-дослідницької практики формулюються науковим керівником магістерської роботи згідно проблем досліджень, що наведені у Додатку Б.

 

 

 1. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

ПРАКТИКИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Під час виробничої та магістерської (науково-дослідницької) практик студент веде щоденники, в яких фіксує щоденну роботу за програмою практик. Результат проходження практик студент оформлює як друковані звіти.

Обсяг звіту з виробничої практики не повинний перевищувати 40 сторінок (без додатків) комп'ютерного тексту. Структурними елементами звіту є титульний лист (додаток А), зміст, вступ, загальна частина (яка складається з 8 завдань), індивідуальне завдання (розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства), висновки, список використаних джерел, додатки.

За кожним завданням виробничої програми практики повинні наводитися аналітичні викладки. Всі основні результати, отримані практикантом повинні бути підтверджені розрахунками та зведені у таблиці. У кожній таблиці повинна бути проілюстрована динаміка. Для обґрунтування висновків обов’язковим є застосування статистичних та економіко-математичних методів дослідження.

Основним документом, що свідчить про виконання студентом програми науково-дослідницької практики є письмовий звіт. Обсяг звіту з науково-дослідницької практики не повинний перевищувати 30 сторінок (без додатків) комп'ютерного тексту.

Рекомендується наступна послідовність викладення матеріалу в звіті з науково-дослідницької практики:

1. Зміст звіту із зазначенням сторінок.

2. Індивідуальний графік практики, розроблений згідно з Додатком В.

3. План-звіт науково-дослідницької практики з відзивом від наукового керівника. (Додатку Г).

4. Бібліографія (стислий аналіз науково-інформаційних джерел, проаналізованих практикантом та відібраних для написання наукової роботи магістра).

5. Текст виступу або доповіді на науковій конференції, з підтвердженням апробації результатів дослідження практиканта.

6. Наукова оглядова стаття з обраної проблематики дослідження, що відображає результати наукових пошуків практиканта та написана згідно з вимогами ВАК України (бажано, але не обов’язково її опублікувати). (Якщо стаття опублікована, її ксерокопія має обов’язково міститися як додаток до звіту).

7. Рекомендації до державних органів влади та управління, що містять конкретні пропозиції, пов’язані з проблематикою практиканта.

8. Аналіз та оцінка стану об’єкту дослідження на основі зібрання фактологічного, статистичного та фактичного матеріалу.

9. Чітке визначення предмету, об’єкту, мети, завдань дослідження, а також попереднього плану роботи.

 

Оформлений звіт з виробничої та науково-дослідницької практик разом із щоденником і висновками керівників практики від кафедри і від підприємства про виконання робочої програми практик подається на кафедру для презентації і захисту. Підпис в звіті і щоденнику практики завіряються печаткою і підписом керівника практики від бази практики.

Захист звіту по практиці проводиться в спеціально створеній комісії, до складу якої входять завідувач випускаючої кафедри або його заступник (голова комісії), відповідальний від кафедри за організацію і проведення виробничих практик, керівники практики з числа провідних доцентів кафедри (бажана присутність керівників практики (представників) від підприємства). Презентації  звітів по практиці можливі і на базах практики із залученням до складу комісій економістів і управлінців практиків.

За результатами практики виставляється диференційовані оцінки за кожним видом практики, які заносяться у залікову книжку студента.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.1

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за виробничу практику

№ з/п

Зміст завдання

Кількість балів

Максимальна кількість балів

 1.  

Управління організаційною підсистемою підприємства

0-5-10

10

 1.  

Управління матеріально-технічною підсистемою

0-5-10

10

 1.  

Управління виробничо-технологічною підсистемою

0-5-10

10

 1.  

Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства

0-5-10

10

 1.  

Управління фінансово-економічною підсистемою

0-5-10

10

 1.  

Управління ЗЕД підприємства

0-5-10

10

 1.  

Управління інноваційною діяльністю

0-5-10

10

 1.  

Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства

0-5-10

10

 1.  

Оформлення результатів

0-5-10

10

 1.  

Захист звіту з практики

0-5-10

10

Загальна максимальна сума балів

100

 

Таблиця 5.2

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за науково-дослідницьку практику

№ з/п

Зміст завдання

Кількість балів

Максимальна кількість балів

1.

Бібліографія

0-5-10

10

2.

Доповідь (виступ) на науковій конференції

0-5-10

10

3.

Наукова стаття

0-5-10

10

4.

Рекомендації

0-5-10

10

5.

Предмет та об’єкт дослідження

0-5-10

10

6.

Виконання індивідуального завдання

0-10-20

20

7.

Оформлення результатів

0-5-10

10

8.

Захист звіту з практики

0-10-20

20

Загальна максимальна сума балів

100

 

Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ)

І. Найвища якість розділу звіту (оцінюється в 10 балів):

це повне та вичерпне викладення матеріалу.

II. Посередня якість розділу звіту (оцінюється в 5 балів) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення матеріалу або неповна відповідність змісту роботи вимогам програми практики (50-75% охоплення зазначених у програмі проходження практики за відповідною дисципліною питань);

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним роз­ділом практики (50-75% необхідних додатків);

3) неактуальність або застарілість поданої у звіті інформації.

III. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

недостовірність поданої у звіті інформації.

Критерії оцінки захисту звіту про практику

І. Найвища якість захисту звіту про практику, яка оцінюється в 20 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці, чітке розуміння суті обраної наукової проблеми та володіння здобутками науки у цій галузі;

2) повне знання відповідного матеріалу, публікацій з обраної проблематики;

3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'язані із змістом роботи науково-педагогічних кадрів.

II. Захист звіту про практику оцінюється в 10 балів, якщо:

при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу.

ІІІ. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

характер відповідей дає підставу стверджувати, що особи яка захищає звіт про практику, неправильно зрозуміла зміст практики і тому не відповідає на питання по суті, припустилася грубих помилок у змісті відповіді.

Таблиця 5.3

Критерії рівня компетентності студента-практиканта

Оцінка за

національною шкалою

Оцінка за ECTS та за 100-бальною шкалою

Критерії оцінювання

відмінно

А (90-100)

Студент в повному обсязі виконав завдання залікових модулів практики, отримав позитивні відгуки керівників практики, послідовно та логічно доповів про результати практики під час захисту, продемонстрував глибокі знання з досліджуваної теми та вміння чітко викладати власні думки, супроводжував доповідь змістовними ілюстративними матеріалами, дав вичерпні аргументовані відповіді на всі запитання членів комісії

добре

В (81-89)

Студент повністю виконав завдання залікових модулів, отримав позитивні відгуки керівників практики, але з окремими несуттєвими зауваженнями, достатньо змістовно доповів про результати практики, під час захисту супроводжував доповідь ілюстративними матеріалами, в цілому аргументовано і без суттєвих помилок відповів на запитання членів комісії

С (70-80)

Програма практики виконана. Компетентність студента вища за середній рівень, проте нижча за попередній. Є незначні неточності при оформленні звіту або при його захисті

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 5.3

задовільно

D (60-69)

Студент виконав завдання залікових модулів 1,2 практики, але з окремими недоліками, висвітленими у відгуках керівників практики, доповів про результати практики під час захисту без суттєвих порушень послідовності розкриття змісту, продемонстрував недостатньо глибокі знання з досліджуваної теми, не супроводжував доповідь ілюстративними матеріалами (або матеріали використовувались, але були незмістовними), неповно або недостатньо аргументовано відповів на запитання членів комісії, припустив окремі помилки у своїх відповідях

E (50-59)

Програма практики виконана не в повному обсязі. Є принципові помилки в оформленні звіту. Студент недостатньо добре володіє матеріалом. Компетентність – нижча за середній рівень

незадовільно

FX (30-49)

Програма практики не виконана. Необхідна досконала переробка звітного матеріалу

F (0-29)

Програма практики не виконана. Необхідне повторне проходження практики

 

 

 

Студент, якого атестовано на  незадоволену оцінку, не допускається до захисту магістерської роботи.

Результати практики обговорюються на засіданнях кафедри і Ради факультету. Відповідальний за практику на кафедрі надає схвалений кафедрою звіт у навчальну частину, у Раду факультету.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно. При незадовільній оцінці підсумків практики студент може бути відрахований з університету. Результати практики обговорюються на засіданні кафедри. З метою удосконалення процедури проходження практики і підвищення її ефективності керівником практики від кафедри надається у вигляді аналізу звіти

а) у Вчену раду факультету;

б) в учбову частину університету.

 

6.  ПРИМІТКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ І НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

 1. Термін виробничої практики – 6 тижнів, науково-дослідницької практики - 2 тижні. Обидві практики здійснюється, як правило, на одному і тому ж підприємстві, організації чи фірмі послідовно без перерви у часі.
 2. Щоденник практики ведеться і заповнюється.
 3. Керівником практик є науковий керівник магістерської роботи.
 4. Студентів заочної форми навчання та студентів навчально-консультаційних центрів кафедра базами практики не забезпечує.
 5. Мета, задачі, організація практики та керівництво нею, зміст звітів наведені в даній робочій програмі (п.2, 3, 4, 5).

 

Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ лІтературИ

 

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Акаев Ш. М. Отчетность предприятий. [Текст] / Ш. М. Акаев. – Донецк : Норд Компьютер, 2007. - 414 с.
 2. Бизнес-планирование: Учебник для студентов вузов по экон. специальностям [Текст] / Попов В. М. [и др.].  - М. : Финансы и статистика, 2002. - 672 с.
 3. Бланк И. А. Управление прибылью [Текст] / И. А. Бланк. - К. : Ника-центр, Серия "Библиотека финансового менеджмента", 1998. - 544 с.
 4. Гетьман О.О. Економіка підприємства [Текст] / О. О. Гетьман. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 488 с.
 5. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] /  Законодавство України. – Сайт «Законодавство України». – 2009. – 17 вересня – Режим доступу: http//www.ua zakon.com/document/spart75/inx75845.htm.
 6. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: зб. практ. задач i ситуацій : навч. посібник [Текст] /  С. Ф. Покропивний [та ін.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 324 с.
 7. Герасимчук В. Г. Економіка та органiзацiя виробництва: підручник [Текст] /  В. Г. Герасимчук, А. М. Колот, А. Е. Розенплентер. - К. : Знання, 2007. - 678 с.
 8. Волков О. І. Економіка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi : підручник для студентів вищ. навч. закладів [Текст] / О.I. Волков [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 660 с.
 9. Костенко Т. Д. Економічний аналіз i діагностика стану сучасного підприємства: навч. посібник для студ. вузів [Текст] /  Т. Д. Костенко, Є. О. Пiдгора, В. С. Рижиков. - К. : Центр навч. л-ри, 2007. - 398 с.
 10. Заблоцький Б.Ф. Економіка й органiзацiя iнновацiйної дiяльностi. [Текст] /  Б. Ф. Заболоцький. - Л. : Новий Свiт-2000, 2007. - 454 с.
 11. Орлов О.А. Планирование деятельности промышленного предприятия. [Текст] / О. А. Орлов. - К. : Скарбы, 2006. - 415 с.
 12. Верхоглядова Н. І. Основи ціноутворення: навчальний посібник [Текст] /  Н.I. Верхоглядова  [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 251 с.
 13. Перемет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ [Текст] / А. Д. Перемет. - М.: ИНФРА-М, 2007. – 478 с.
 14. Воронкова В. Г. Планування та прогнозування в умовах ринку: навч. посібник [Текст] /  / В. Г. Воронкова [та ін.]. - К. : Професiонал, 2006. - 608 с.

 

 

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА

 1. Акофф Р. Л. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. [Текст] / Р. Л. Акофф. - М. : Прогресс, 1985. - 326 с.
 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия [Текст] / И. Ансофф. - СПб. : Изд-во "Питер", 1999. - 416 с.
 3. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. [Текст] / И. Ансофф ; под ред. Л. И. Евенко. - М. : Экономика, 1989. - 519 с.
 4. Бойчик I. М. Економіка підприємства [Текст] / І. М. Бойчик. - К. : Атiка, 2006. - 528 с.
 5. Большая экономическая энциклопедия / [авт.-сост. Варламова Т. П.] - М. : Эксмо, 2007. - 816 с.
 6. Большой экономический словарь / [авт.-сост. Борисов А. Б.] - М. : Кн. мир, 2006. - 860 с.
 7. Ворст Й. Экономика фирмы: Пер. с датского [Текст] / Й. Ворст, П. Ревентлоу. – М. : Высш. шк., 1994. – 272 с.
 8. Галан Н. I. Державна пiдтримка малого та середнього бiзнесу: досвiд розвинених країн [Текст] / Н. І. Галан / Днiпропетровський національний університет. – Д. : 2007. - 187 с.
 9. Герасименко В. В. Ценообразование [Текст] / В. В. Герасименко. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 419 с.
 10. Круш П. В. Економіка підприємства : навч. посібник [Текст] /  П.В. Круш [та ін.]. - К. : Ельга-Н, 2007. - 777 с.
 11. Грещак М. Г. Економіка підприємства : підручник [Текст] / М.Г. Грещак  [та ін.]. - К. : КНЕУ, 2006. - 526 с.
 12. Завгороднiй А. Г. Акції. Акцiонернi товариства : термiнологiчний словник [Текст] / А. Г. Завгороднiй, Г. Л. Вознюк. - К. : Кондор, 2007. - 83 с.
 13. Iванова В. В. Планування дiяльностi підприємства [Текст] / В. В. Іванова. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 472 с.
 14. Ивасенко А. Г. Инвестиции: источники и методы финансирования [Текст] / А. Г. Ивасенко. - М. : Омега-Л, 2007. - 253 с.
 15. Андрианов А. Ю. Инвестиции: учебник [Текст] / А. Ю. Андрианов  [и др.]. - М. : Проспект, 2007. - 584 с.
 16. Клiвець П. Г. Стратегiя пiдприємства [Текст] / П. Г. Клівець. - К. : Академвидав, 2007. - 319 с.
 17. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) [Текст] / В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2007. - 352 с.
 18. Копилюк О. I. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] / О. І. Копилюк. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 166 с.
 19. Корецький М. Х. Стратегічне управління: навч. посiб. для студ. Вузів   [Текст] / М. Х. Корецький. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 239 с.
 20. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок [Текст] / Ф. Котлер ; пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганевской ; под ред. Б. А. Соловьева. - М. : ООО "АСТ", 2000. - 272 с.
 21. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : Экспресс-курс [Текст] / Ф. Котлер, К. Л. Келлер [3-е изд.]. - М. : Питер, 2008. - 479 с.
 22. Круш П. В. Капітал та основні засоби підприємства [Текст] / П. В. Круш. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 168 с.
 23. Лень В. С. Звiтнiсть підприємства [Текст] /  В. С. Лень. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 611 с.
 24. Лiгоненко Л. О. Управління грошовими потоками [Текст] / Л. О. Лігоненко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 254 с.
 25. Мазур И. И. Реструктуризация предприятий и компаний [Текст] / И. И. Мазур [и др.]. – М. : Высш. школа. – 2000. – 587 с.
 26. Максютов А. А. Бизнес-планирование развития предприятия [Текст] / А. А. Максютов. - М. : Альфа-Пресс, 2005. - 286 c.
 27. Горфинкель В. Я. Малый бизнес: организация, экономика, управление [Текст] / В. Я. Горфинкель [и др.]. - М. : Юнити-Дана, 2007. - 495 с.
 28. Мартиненко В. П. Стратегія життєздатності підприємств промисловості [Текст] / В. П. Мартиненко. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 324 с.
 29. Мескон М. Х. Основы менеджмента: пер. с англ. [Текст] / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М. : "Дело", 1992. - 702 с.
 30. Мякота В. Себестоимость продукции от выпуска до реализации [Текст] / В. Мякота. – Харьков : Фактор, 2007. - 280 с.
 31. Савчук В. П. Управление прибылью и бюджетирование [Текст] / В. П. Савчук. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 432 с.
 32. Слиньков В. Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст] / В. Н. Слиньков - К. : Алерта, 2006. - 456 с.
 33. Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" // Відомості Верховної Ради України. – 2007. № 32, ст.415.
 34. Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 2007. № 3, ст.29.
 35.  Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" // Відомості Верховної Ради України. – 2004. № 52, ст.563.
 36.  Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" // Відомості Верховної Ради України. – 2007. № 32, ст.416.
 37.  Про внесення зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" // Відомості Верховної Ради України. –  2007. № 13, ст.133.
 38.  Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення // Відомості Верховної Ради України. – 2006. № 47, ст.462.
 39. Закон України Про ціни і ціноутворення // Відомості Верховної Ради. – 1990. № 52, ст.650.
 40. Онисько С. М. Податкова система [Текст] / С. М. Онисько. - Л. : Магнолія, 2007. - 336 с.
 41. Семенов Г. А. Органiзацiя i планування на пiдприємствi : навч. посiбник для студ. вищих навч. закладiв [Текст] / Г. А. Семенов, В. К. Станчевський, М. О. Панкова. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 527 с.
 42. Портер М. Конкуренция: учеб. пособие [Текст] / М. Портер [пер. с англ.]. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2000. - 495 с.
 43. Добикіна О. К. Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка : посiб. для студ. вузiв [Текст] / О. К. Добикiна, В. С. Рижиков, С. В. Касьянюк. - К. : ЦУЛ, 2007. - 207 с.
 44. Примак Т. О. Економіка підприємства [Текст] / Т. О. Примак. - К. : Вiкар, 2006. - 219 с.
 45. Ример М. И. Экономическая оценка инвестиций [Текст] / М. И. Ример. - СПб. : Питер, 2005. - 480 с.
 46. Савицька Г. В. Економічний аналіз дiяльностi підприємства [Текст] / Г. В. Савицька. - К. : Знання, 2007. - 668 с.
 47. Сумець О. М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства : навч. практ. посібник [Текст] / О. М. Сумець. - К. : Професiонал, 2007. - 206 с.
 48. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на пiдприємствi [Текст] / О. О. Терещенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 268 с.
 49. Турило А. М. Управління витратами підприємства [Текст] / А. М. Турило. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 120 с.
 50. Салига С. Я. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч. посiб. для вузiв [Текст] / С. Я. Салига, О. I. Дацiй, Н. В. Нестеренко, О. В. Серебряков. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 240 с.
 51. Федонiн О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] / О. С. Федонін. - К. : КНЕУ, 2006. - 315 с.
 52. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрямки: монографія [Текст] / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін ; за наук. ред. В. Федосова / Київський національний економічний університет. – К. : КНЕУ. – 2002. – 387 с.
 53. Фiлiна Г. I. Фінансова дiяльнiсть суб’єктів господарювання [Текст] / Г. І. Філіна. - К. : Центр учбов. л-ри, 2007. - 320 с.
 54. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: навч. посiб. [Текст] / М.Д. Бiлик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк. [2-ге вид.] - К. : КНЕУ, 2007. - 588 с.
 55. Цигилик I. I. Економіка й органiзацiя виробництва: навч. посiб. у схемах, формулах i таблицях [Текст] / І. І. Цигилик - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 176 с.
 56. Череп А. В. Управління собiвартiстю [Текст] / А. В. Череп. - Х. : Iнжек, 2005. - 373 с.
 57. Єгупов Ю. А. Органiзацiя виробництва на промисловому пiдприємствi [Текст] /  Ю. А. Єгупов - К. : Центр навч. лiт., 2006. - 488 с.
 58. Экономический словарь / А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян, Е.В. Калашникова, О.В. Квардакова. - М.: Ин-т новой экономики, 2007. - 1152 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА  МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

 

Студент(ка) _______________________________________________________

                                                                               прізвище, ім’я, по батькові

________________________________________________________________________________________

                                                                              курс, група, спеціальність

 

Підприємство (організація)_____________________________________________                                       _____________________________________________

                                           _____________________________________________

 

 

Науковий керівник

Керівник практики

від підприємства

________________________

                     посада

___________________________

                        посада

________________________

                     ПІП підпис

___________________________

                        ПІП підпис

________________________

                    дата

___________________________

                        дата

 

 

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: ____Оцінка:  ECTS ___

 

Члени комісії________________ _______________________                                                                                                                                                                      )                                           (підпис)                         (прізвище та ініціали)

                                          

                                         ________________ _______________________                                                                                                                                                                       )                                           (підпис)                         (прізвище та ініціали)

                                       

                                         ________________ _______________________                                                                                                                                                                                                      )                                           (підпис)                         (прізвище та ініціали)                                                                                                             

 

Вінниця, 2017

Додаток А2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА  МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

МАГІСТЕРСЬКОЇ (НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ) ПРАКТИКИ

 

 

Студент(ка) _______________________________________________________

                                                                              прізвище, ім’я, по батькові

________________________________________________________________________________________

                                                                              курс, група, спеціальність

 

Підприємство (організація)_____________________________________________                                       _____________________________________________

                                           _____________________________________________

 

 

Науковий керівник

Керівник практики

від підприємства

________________________

                     посада

___________________________

                        посада

________________________

                     ПІП підпис

___________________________

                        ПІП підпис

________________________

                    дата

___________________________

                        дата

 

 

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: ____Оцінка:  ECTS ___

 

Члени комісії________________ _______________________                                                                                                                                                                      )                                           (підпис)                         (прізвище та ініціали)

                                          

                                         ________________ _______________________                                                                                                                                                                       )                                           (підпис)                         (прізвище та ініціали)

                                       

                                         ________________ _______________________                                                                                                                                                                                                      )                                           (підпис)                         (прізвище та ініціали)                                                                                                             

 

Вінниця, 2017

 

Додаток Б

Перелік тем індивідуальних завдань науково-дослідницької практики

 

І. Стратегічне управління.

1. Формування системи стратегічного менеджменту підприємства.

2. Вибір стратегії управління підприємством.

3. Оптимізація виробничої програми підприємства.

4. Управління реструктуризацією підприємства.

5. Формування стратегії розвитку підприємства.

6. Адаптивне управління підприємством.

7. Управління конкурентоздатністю підприємства.

8. Управління конкурентоздатністю продукції.

9. Управління реінжинірингом на підприємстві.

10. Формування системи збалансованих показників розвитку підприємства та напрями їх застосування.

ІІ. Екологічний менеджмент.

11. Розробка системи екологічного менеджменту підприємства.

12. Інституціональне управління якістю довкілля.

13. Розвиток системи екологічного менеджменту підприємства.

14. Регулювання охорони навколишнього середовища.

15. Екологічно-орієнтований менеджмент підприємства.

16. Система управління відходами на підприємстві (за їх ризами й взагалі).

17. Управління охороною навколишнього середовища.

18. Управління рекреаційними ресурсами, як фактори якості здоров’я населення.

19. Управління якістю природного середовища.

21. Управління поводженням відходами.

ІІІ. Управління ресурсами підприємства (Операційний менеджмент)

22. Організація менеджменту витрат у суб’єкті господарювання.

23. Управління матеріальними активами підприємства.

24. Управління оборотними активами підприємства.

25. Управління основними фондами на підприємстві.

26. Управління собівартістю продукції

27. Механізм цінової політики на підприємстві.

28. Управління собівартістю продукції та формування цінової політики.

29. Формування системи управління запасами.

30. Управління витратами підприємства.

31. Управління ефективністю виробничої діяльності підприємства.

32. Організація системи управління виробництвом на підприємстві.

33. Управління лізингом в інноваційній діяльності підприємства.

34. Управління енергозбереженням на підприємстві

IV. Менеджмент персоналу

35. Формування системи менеджменту персоналу підприємства.

36. Удосконалення системи мотивації персоналу.

37. Управління оплатою праці на підприємствах.

38. Формування ефективного механізму стимулювання персоналу.

V. Антикризовий менеджмент

39. Антикризове управління підприємством.

40. Менеджмент нейтралізації економічних та фінансових ризиків.

41. Управління платоспроможністю підприємства.

42. Управління санацією підприємства.

VІ. Податковий менеджмент

43. Податки в системі фіскальної політики держави.

44. Податки та система оподаткування в Україні.

45. Формування системи податкового менеджменту на підприємстві.

VІІІ. Фінансовий менеджмент

46. Управління доходністю комерційного банку.

47. Управління фінансами підприємства.

48. Управління фінансово-економічним станом підприємства.

49. Управління формуванням та розподілом місцевих бюджетів.

ІХ. Загальний менеджмент

50. Інформаційні системи і комунікації в менеджменті.

51. Контролінгове управління на підприємстві.

52. Менеджмент бізнес-планування.

53. Організація розробки та контролю реалізації управлінських рішень.

54. Оцінка вартості підприємства різних форм власності.

55. Оцінка ефективності системи управління підприємством.

56. Контролювання реалізації управлінських рішень на підприємстві.

57. Система корпоративного менеджменту.

58. Реалізація функцій менеджменту з урахуванням специфіки підприємства.

59. Система планування на підприємстві.

60. Управління внутрішнім середовищем підприємства.

61. Управління змінами у системі менеджменту на підприємстві.

62. Специфічні методи та засоби управління малими підприємствами.

63. Управління проектами в системі менеджменту.

64. Проектний менеджмент в реорганізації підприємства

65. Організаційне проектування як інструмент управління

66. Управління розвитком малого підприємництва.

67. Управління якістю продукції на підприємстві.

68. Формування менеджменту інтелектуальної власності.

Х. Соціальний менеджмент

69. Управління пенсійним забезпеченням.

70. Управління соціальною інфраструктурою в регіоні

ХІ. Управління соціально-економічним розвитком.

71. Управління соціально-економічним розвитком регіону.

72. Управління державним сектором економіки України.

73. Система муніципального менеджменту регіону.

74. Управління розвитком галузевих ринків в Україні.

75. Стратегічне управління регіональним розвитком

76. Управління туристично-рекреаційним потенціалом регіонів України

77. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в регіонах України

ХІІ. Інвестиційний менеджмент

78. Підвищення ефективності інвестиційного менеджменту підприємства.

79. Управління інвестиційними портфелями.

80. Управління інвестиційними проектами на підприємстві.

ХІІІ. Інноваційний менеджмент

81. Управління інноваціями на підприємстві.

82. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства.

83. Управління збільшенням інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання.

84. Управління інноваційною діяльністю підприємства.

ХIV. Адміністрування

85. Удосконалення адміністративного менеджменту.

86. Формування структури публічного адміністрування.

87. Структура інструментарію публічного менеджменту.

88. Антикорупційна діяльність публічного менеджменту.

 

Додаток В

Індивідуальний графік проходження науково-дослідницької практики

студентом 2 курсу СО «Магістр» денної/заочної форми навчання

спеціальності 073 «Менеджмент»

 

Завдання за планом

Термін

виконання

Фактичне виконання

Підпис наукового керівника

 1. Розробка індивідуального графіку проходження практики. Узгодження його з науковим керівником магістерської роботи

 

 

 

 1. Визначення предмету та об’єкту дослідження

 

 

 

 1. Ознайомлення з науково-інформаційними джерелами за спеціалізацією, обраної наукової проблематики та формування бібліографії

 

 

 

 1. Збір та обробка відповідними методами фактичного, фактологічного та статистичного матеріалу щодо стану об’єкту дослідження зі зведенням їх у відповідні розрахункові таблиці

 

 

 

 1. Ознайомлення з нормативно-правовою документацією за обраною проблематикою та формування напрямів удосконалення щодо стану об’єкту дослідження у аналітичній записці та рекомендаціях до відповідних органів влади та управління

 

 

 

 1. Підготовка тексту доповіді (виступу) для участі у науковій конференції за обраною проблематикою

 

 

 

 1. Участь у науковій конференції (обов’язкова)

 

 

 

 1. Підготовка наукової статті за обраним напрямом досліджень (друк статті бажаний)

 

 

 

 1. Виконання індивідуального завдання з обраної проблеми досліджень

 

 

 

 1. Розробка завдання на магістерську роботу та плану роботи магістра. Узгодження їх з науковим керівником.

 

 

 

 1. Розробка завдання та графіку виконання магістерської роботи

 

 

 

 1. Оформлення звіту з практики

 

 

 

 

 

Узгоджено:                            дата

 

Науковий керівник магістерської роботи

______________________________

(науковий ступінь, вчене звання керівника)

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток Г

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Економічний факультет

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки

 

План-Звіт

проходження науково-дослідницької практики

 

Магістр _____________________________________________________________

                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики ____________________________________________________

____________________________________________________________________

                                      (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Об’єкт практики ______________________________________________________

(назва установи)

____________________________________________________________________

За час практики зроблено:

1. Вивчення нормативних документів, що регулюють питання науково-дослідницької діяльності в Україні щодо ____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Огляд друкованої літератури та бібліографічних джерел з наукової проблеми

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Збір та обробка практичного та інформаційного матеріалу

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Формування бібліографічного списку для написання магістерської роботи з проблематики ________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Підготовка:

5.1. наукової статті __________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, відмітка про друк)

5.2. тез на конференцію _______________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, відмітка про виступ/друк)

5.3. пропозиції до органів влади щодо ___________________________________

____________________________________________________________________

6. Виконання індивідуального завдання на тему: __________________________

____________________________________________________________________

(назва теми)

7. Участь у роботі:

7.1. конференції: ____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, місце та дата проведення)

7.2. наукового семінару: _______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, місце та дата проведення)

 

До звіту додаються:

Календарний план-графік

 

Перелік нормативних документів щодо проблеми

 

Бібліографічний список з обраного напряму дослідження

 

Перелік інформаційного матеріалу

 

Наукова стаття

 

Участь у наукових конференціях

 

Тези конференції

 

Пропозиції до органів влади

 

Індивідуальне завдання

 

 

Магістрант ______________________            Дата _______________2017 р.

 

Відгук наукового керівника та оцінка виконаної роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Науковий керівник  ____________________  Дата ____________2017 р.