Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління витратами

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання  контрольної розрахункової роботи з дисципліни

 

«Управління витратами»

 

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2014


Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Управління витратами»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М. – 21 с.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 2 від «11» вересня 2014 р.

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

 

 

Вступ.............................................................................................................................4

Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи...................5

Варіанти контрольної роботи.................................................................................6

Завдання для виконання контрольних робіт.........................................................6

Критерії оцінювання……………………………………………………………….18

Список літератури.....................................................................................................19

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи…...….21


ВСТУП

 

Управління витратами є синтетичною галуззю знань, де використовується термінологія та методи інших дисциплін. «Управління витратами» як навчальна дисципліна спирається на економічну теорію, економіку підприємства, управлінський облік, економічний аналіз й інші галузі знань.

Метою дисципліни „Управління витратами” є формування у студентів умінь і практичних навичок для вирішення складних завдань управління витратами на підприємстві з урахуванням конкретної виробничої ситуації.

Завдання: привести у відповідність теоретичні знання основних аспектів управління витратами на підприємстві; набути необхідних практичних знань у питаннях прогнозування та поточного планування витрат, визначення витрат на стадіях життєвого циклу продукції; висвітлити особливості застосування сучасних методів управління витратами.

У результаті вивчення дисципліни „Управління витратами” студент повинен знати: основи обліку, контролю, прогнозування, планування та аналізу витрат виробництва. Студент повинен уміти:

-             обґрунтувати вплив організації матеріального постачання на витрати;

-             розраховувати точку беззбитковості підприємства на основі аналізу „витрати – випуск – прибуток”; виявляти основні проблеми використання ресурсів підприємства та обґрунтувати шляхи їх вирішення.

Важливим засобом підвищення ефективності вивчення дисципліни є підготовка і написання студентом контрольної роботи. Контрольна робота з дисципліни „Управління витратами” сприяє глибокому її засвоєнню, розвитку навичок самостійної науково-пошукової діяльності. У ході виконання контрольної роботи студенти набувають навичок самостійної роботи з монографічною та періодичною літературою; систематизації та узагальнення фактичного матеріалу, користування науковою термінологією. Дані методичні вказівки містять рекомендації щодо вибору варіанта, написання та оформлення контрольної роботи, а також питання для підготовки до заліку з дисципліни „Управління витратами”.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15–20 аркушів.

На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, на другій подається її план та список використаної літератури.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи наведено у додатку А.

У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (39600, Кременчук, б-р. Пушкіна, 3, КДУ, корпус № 5, к. 5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов¢язково вказати і прізвище, ім¢я та по батькові викладача, який читає курс .

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі іспиту.

Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:

№ вар.

Дві останні цифри залікової книжки

№ 1

70

13

81

19

49

40

41

60

№ 2

 

53

69

79

96

97

12

00

№ 3

01

 

39

63

68

58

80

38

№ 4

78

84

 

08

07

17

09

29

№ 5

02

20

77

 

36

25

67

24

№ 6

73

83

54

91

 

98

16

95

№ 7

03

43

66

48

88

 

59

15

№ 8

82

92

28

94

11

35

 

10

№ 9

52

44

72

06

90

71

57

 

№ 10

04

64

85

45

50

99

23

31

№ 11

 

33

05

86

89

14

75

18

№ 12

74

 

65

55

34

27

51

76

№ 13

93

56

 

87

22

47

46

62

№ 14

42

32

21

 

61

26

30

37

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тема 1. Основні засади управління витратами на підприємстві

1. Сутність витрат, види та форми собівартості продукції.

2. Особливості витрат як елемента управління.

3. Основні завдання управління витратами на підприємстві.

4. Види собівартості продукції. Форми собівартості продукції.

5. Функції управління витратами.

6. Принципи управління витратами.

 

Задача

Розглядається питання щодо виробництва нового виду продукції. За попередніми оцінками, змінні витрати на виробництво одиниці продукції наступні: прямі матеріальні витрати – 18,5 грош. од., прямі трудові - 4,25 грош. од., допоміжні матеріали – 1,1 грош. од., комерційні витрати – 2,8 грош. од., інші витрати – 1,95 грош. од. Постійні витрати за рік дорівнюють: амортизація – 36000 грош. од., витрати на рекламу - 45000 грош. од., інші – 11400 грош. од. Ціна реалізації за планом – 55,00 грош. од.

Завдання:

 1. На основі маржинального підходу розрахувати обсяг реалізації підприємства для:

а) досягнення критичної точки;

б) отримання прибутку у розмірі 70224 грош. од.

 1. На основі попередніх даних, розрахувати обсяг реалізації продукції для отримання прибутку у розмірі 139520 грош. од., за умов, що витрати на рекламу збільшаться на 40000 грош. од.
 2. На основі попередньої інформації та прогнозного рівня реалізації у 10000 одиниць, розрахувати ціну реалізації для отримання прибутку у розмірі 131600 грош. од.

Література: [1, 4, С.398-410; 5, С. 133-139; 11, С.4-8; 13, С. 5-23]

 

Тема 2. Класифікація витрат на виробництво

1. Завдання та основні ознаки класифікації витрат.

2. Класифікація витрат на виробництво.

3. Залежність витрат від обсягів виробництва.

4. Лінійна залежність та релевантні рівні.

Задача

Підприємство виробляє один вид продукції. Постійні витрати за рік становлять 6000 грош. од. Ціна реалізації одиниці продукції 16 грош. од., змінні витрати - 8 грош. од. на одиницю продукції. Попит на продукцію є досить високим, діапазон виробництва підприємства від 600 до 2500 од. Поточний обсяг реалізації становить 1500 од.

Визначити:

 1. Критичний обсяг діяльності.
 2. Кількість одиниць продукції для одержання чистого прибутку в розмірі 2500 грош. од.
 3. Розмір прибутку при зменшенні змінних витрат на 10% та постійних витрат на 500грош. од. Поточний обсяг реалізації залишився без змін.
 4. Ціна, яку необхідно встановити для одержання прибутку в розмірі 9500грош. од. при поточному обсязі реалізації.

Література: [1, 4, С.15-18; 10, С.7-21; 13, С. 5-23]

 

Тема 3. Концепції та методи управління затратами

1. Концепція затратоутворювальних чинників.

2. Методи управління затратами.

3. Система „стандарт-кост”.

4. Система „директ-костинг”. Зіставлення розрахунку повних та часткових витрат.

5. Загальна система управління витратами.

Задача

В період з 2009 р. по 2011 р. підприємство працювало з дев’ятьма постачальниками основної сировини та матеріалів, дані про річний обіг з якими за 2011 р. подано в таблиці 1. На основі даних таблиці 1 провести АВС – аналіз постачальників основної сировини та матеріалів, заповнити таблицю 2 та зробити висновки.

Таблиця 1

Дані про постачальників основної сировини та матеріалів ПАТ „КрКЗ” (2011 рік)

п/п

Постачальники

Обіг, тис. грн.

1

ВАТ „Новоліпецький меткомбінат”

45000

2

ВАТ „Дніпропетровський меткомбінат ім. Петровського”

18000

3

ВАТ „Одеський сталепрокатний завод”

720

4

ВАТ „Харківський фарбовий завод”

450

5

ЗАТ „Запорізький сталепрокатний завод””

180

6

Туреччина Kimya Sanayii ve Ticaret A.S.

10260

7

Компанія „Апекс” (дистриб’ютори)”

1856

8

ТОВ „Торговий Дім Запоріжсталь”

121000

9

ВАТ „Дніпропетровський лакофарбовий завод”

480

 

Таблиця 2

АВС – аналіз даних про постачальників основної сировини та матеріалів ПАТ „КрКЗ”

п/п

Постачальники

Обіг, тис. грн.

Частка у загальному обігу, %

Обіг кумулятивний %

Група

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Література: [1; 5, С. 15-29; 7, С. 25-29; 12, С. 17-25;13, С.30-47]

 

Тема 4 Контроллінг

1. Контроллінг. Стратегічний контроллінг. Оперативний контроллінг.

2. Суми покриття. Розрахунок сум покриття та внеску виробів у прибуток підприємства.

Задача

Базові дані (тис. грн.):

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 1000 ;

Змінні витрати-600;

Постійні витрати-300;

Прибуток від операційної діяльності-100.

 1.  Чистий доход збільшується на 5 % за рахунок зростання натуральних обсягів реалізації. Розрахуйте приріст прибутку від операційної діяльності.
 2. Чистий доход зменшується на 20 % за рахунок відповідного зменшення натуральних обсягів реалізації. Чому буде дорівнювати прибуток підприємства?
 3. За яких умов при зменшенні обсягів реалізації підприємство отримає збиток?

Література: [5, С. 23-34; 8, С. 25-2]

 

Тема 5 Аналіз „витрати – випуск - прибуток”

1. Завдання аналізу „витрати – випуск - прибуток”.

2. Точка беззбитковості на основі аналізу „витрати – випуск - прибуток”. Маржинальний прибуток. „Ціна беззбитковості”.

3. Точка беззбитковості та визначення короткотермінового результату на основі сум покриття. Критерії правдивості моделі.

4. Розрахунок прибутку на основі суми покриття у короткостроковому періоді.

5. Графіки беззбитковості: на основі змінних витрат, з диференціацією постійних витрат по рівням покриття, з диференціацією постійних витрат по статтям витрат.

Задача

                Дані про витрати на виконання окремих замовлень ремонтно-механічного цеху наведено у таблиці. Розробити калькуляцію виробничої собівартості окремих замовлень структурних підрозділів (цеха № 1-4) ремонтно - механічного цеху.

Статті витрат

Замовлення структурних підрозділів

Разом

за

РМЦ

цех 1

цех 2

цех 3

цех 4

 1. Матеріали та зап.частини
 2. Електроенергія на технологічні потреби
 3. Амортизація
 4. Витрати на оплату праці працівників
 5. Витрати на соціальні відрахування

Разом прямі витрати:

20000

19748

 

6000

 

12800

 

5120

 

44427

20358

 

3000

 

42000

 

16800

25000

13165

 

4000

 

16000

 

6400

 

20000

16605

 

5000

 

9200

 

3680

 

Загальновиробничі витрати:

 

 

 

 

81223

Література: [1; 5, С. 11-29; 7, С. 5-19; 11, С.49-56; 13, С.251-252]

Тема 6. Прогнозування та планування витрат

1. Основні завдання планування витрат.

2. Визначення обсягу витрат при поточному плануванні. Короткострокове та довгострокове планування.

3. Розрахунок витрат, що є допустимими.

4. Взаємозв’язок капітальних вкладень, поточних витрат та доходності підприємства.

5. Порядок розробки кошторису витрат.

6. Вплив інфляції на вибір та прийняття рішень.

Задача

За попередніми оцінками, змінні витрати на виробництво одиниці продукції наступні: прямі матеріальні витрати – 20 грош. од., прямі трудові – 5,12 грош. од., допоміжні матеріали – 1,6 грош. од., комерційні витрати – 2,1 грош. од., інші витрати – 1,97 грош. од. Постійні витрати за рік дорівнюють: амортизація – 38000 грош. од., інші – 15800 грош. од. Ціна реалізації за планом – 68,00 грош. од.

Завдання:

 1. На основі маржинального підходу розрахувати обсяг реалізації підприємства для:

а) досягнення критичної точки;

б) отримання прибутку у розмірі 72224 грош. од.

 1. На основі попередніх даних, розрахувати обсяг реалізації продукції для отримання прибутку у розмірі 159520 грош. од., за умов, що амортизація збільшиться на 40000 грош. од.
 2. На основі попередньої інформації та прогнозного рівня реалізації у 10000 одиниць, розрахувати ціну реалізації для отримання прибутку у розмірі 131600 грош. од.

Література: [1; 8, С.39-45; 13, С.295-310]

 

Тема 7. Визначення витрат на стадіях життєвого циклу продукції

1. Зв’язок параметрів та структури життєвого циклу продукту.

2. Витрати по стадіям життєвого циклу продукту.

3. Визначення та нормування витрат з метою стабілізації та зниження.*

4. Основні групи методів розрахунку окремих елементів витрат: евристичні, математико-статистичні, системні, методи технічного нормування, розрахунково-аналітичні, калькулювання.

Задача

На базі даних, що нижче наведенні в таблиці, визначити:

1)                    Виробничу собівартість продукції;

2)                    структуру витрат підприємства та її динаміку. Вказати можливі причини відхилення витрат по окремих статтях;

3)                    виділити статті прямі та непрямі, умовно-постійні, змінні витрати, прості та комплексні;

 (ум. грош. од.)

Статті

1-й

квартал

2-й

квартал

1. Сировина та матеріали

1100

1520

2. Покупні комплектуючи, напівфабрикати

100

80

3. Паливо, енергія

528

608

4. Основна заробітна плата

316

401

5. Додаткова заробітна плата

56

60

6. Єдиний соціальний внесок

130

170

7. Витрати, які пов`язані із підготовкою та освоєнням виробництва продукції

7

9

8. Зношення спеціальних інструментів

12

12

9. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

68

73

10. Загальновиробничі витрати

52

54

11. Загальногосподарські витрати

84

92

12. Втрати внаслідок технічного браку

9

15

13. Комерційні витрати

60

80

Література: [1; 5, С. 11-29; 7, С. 18-29; 11, С.49-56; 13, С.251-252]

 

Тема 8. Витрати на якість продукції

1. Склад витрат на якість.

2. Співвідношення рівня витрат та необхідній якості продукції.

3. Основні характеристики якості продукції: показники призначення, техніко-економічні показники експлуатації, показники споживчих властивостей, надійність.

4. Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження витрат на продукцію.

4. Витрати та конкурентоспроможність продукції.

Задача

У ході комплексної переробки сировини вироблено основна (П1) та попутна продукція (П2). Прямі витрати (окрім сировини) дорівнюють 25000 грн., на 1 грн. прямих витрат віднесено 0,085 грн. непрямих витрат. Визначити собівартість основної продукції.

Таблиця 1

Показник

Обсяг, кг

Ціна, грн./кг

1

сировина:

А

Б

 

3000

2300

 

28

150

2

Продукт П1

Продукт П2

1560

200

500

120

Література: [1; 12, С. 181-229; 13, С.191-202]

 

Тема 9. Управління запасами та витрати підприємства

1. Види запасів на підприємстві.

2. Облік матеріально-виробничих запасів.

3. Оцінка матеріальних запасів при їх списанні на витрати виробництва та витрати обігу.

4. Вплив управління запасами на витрати підприємства та економічний результат його роботи.

Задача

Розрахуйте виробничу собівартість одиниці продукції (кожного виду) на основі даних таблиці:

Таблиця 1

продукт

обсяг виробництва, од.

обсяг виробництва, грн.

частка продукту в загальному обсязі виробництва

умовний показник обсягу виробництва

Виробнича

собівартість, грн.

1 кг продукції

випуску

1 од. продукції

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

хліб

(1,0 кг)

1400

 

 

 

 

 

 

2

батон

(0,7 кг)

3500

 

 

 

 

 

 

3

рогалик

(0,1 кг)

3500

 

 

 

 

 

 

4

бублик

(0,05 кг)

5600

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

1,0

 

 

5000

 

Література: [1; 5, С. 11-29; 7, С. 5-19; 11, С.49-56; 13, С.251-252]

 

Тема 10. Оцінка собівартості продукції та визначення її прибутковості

1. Калькулювання собівартості, види калькуляцій, калькуляційна одиниця (об’єкт калькулювання).

2. Методи калькулювання собівартості продукції.

3. Способи (системи) віднесення витрат на продукт.

4. Способи калькулювання: прямий рахунок, сумування витрат, виключення витрат, розподілення витрат, нормативний.

5. Способи віднесення на собівартість продукції непрямих витрат.

Задача 1

На основі даних, наведених у таблиці, розподілити витрати на утримання та експлуатацію обладнання на постійну та змінну частини.

Період

Кількість виробленої продукції, од.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, ум. грош. од.

Період

Кількість виробленої продукції, од.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, ум. грош. од.

I

232

2792

VII

180

2619

II

225

2648

VIII

210

2371

III

241

2718

IX

230

2648

IV

221

2689

X

205

2556

V

163

2330

XI

234

2747

VI

205

2756

XII

220

2602

Задача 2

Натуральний операційний ліверидж дорівнює 5. Ціновий операційний ліверидж дорівнює 8. Ціни знижуються на 5%. Натуральний обсяг реалізації збільшується на 7 %. Як змініться при заданій ситуації прибуток від реалізації?

Література: [15, С. 21-36; 7, С. 75-89; 11, С.49-56; 13, С.89-102]

 

Тема 11. Формування та використання прибутку підприємства

1. Прибуток як фінансова категорія.

2. Управління використанням прибутку.

3. Класифікація факторів, які впливають на величину прибутку.

4. Основні напрями пошуку резервів збільшення прибутку.

5. Розподіл і використання прибутку підприємства.

6. Схема розподілу чистого прибутку.

7. Формування дивідендної політики.

Задача 1

На основі нижче наведених даних розрахувати коефіцієнт реагування змінних витрат та дати оцінку характеру їх розвитку залежно від обсягу виробництва. Побудувати графік змінних витрат на весь обсяг виробництва та витрат на одиницю продукції.

Кількість вироблюваної продукції, од.

Постійні витрати, ум. грош. од.

Змінні витрати, грош. од.

I

II

III

100

1000

400

400

400

110

1000

440

418

517

121

1000

484

425

653

133

1000

532

439

825

146

1000

585

448

1080,4

Задача 2

Підприємство виготовляє і продає в середньому за рік 30 тис. виробів по ціні  70 грн.  Змінні витрати на один виріб – 50 грн., річні постійні витрати – 3000 тис. грн. Скільки треба виготовляти (продавати) виробів, щоб за даних умов одержати 400 тис. грн. прибутку за рік ?

Література: [1; 5, С. 11-29; 11, С. 5-19; 13, С.49-56; 19, С.137-167]

 

Тема 12. Планування (бюджетування ) витрат

1. Мета та сучасні проблеми планування. Основні елементи планування: прогнозування, підготовка поточних програм, бюджетне планування.

2. Мета та концепції підготування системи кошторисів (бюджетів).

3. Види бюджетних систем. Поточні та оперативні бюджети. Нерозривний бюджет як засіб забезпечення нерозривності процесу планування.

4. Операційні бюджети за центрами відповідальності. Фінансові бюджети, склад та зміст прогнозних фінансових документів. Фіксовані та гнучки бюджети. Розробка головного бюджету. Контроль за виконанням бюджетів.

 

Задача 1

У звітному  періоді собівартість товарної продукції становила  320 тис. грош. од., витрати на 1 грош. од. товарної продукції - 0,75 грош. од. В очікуваному періоді витрати на 1грош. од. продукції планується знизити на 0,1, обсяг виробництва збільшити на 10%. Визначити загальну суму собівартості товарної продукції в очікуваному періоді.

Задача 2

Натуральний операційний ліверидж дорівнює 3. Ціновий операційний ліверидж дорівнює 6. Ціни знижуються на 11%. Натуральний обсяг реалізації збільшується на 14 %. Як змініться при заданій ситуації прибуток від реалізації?

Література: [15, С. 21-36; 7, С. 75-89; 11, С.49-56; 13, С.89-102]

 

Тема 13. Аналіз витрат при прийнятті короткострокових управлінських рішень

         1. Точка беззбитковості. Припущення, що використовуються в аналізі поведінки витрат, прибутку та обсягу реалізації.

         2. Інформація про витрати для прийняття рішень про обсяг виробництва, його структуру.

         3. Альтернативні витрати, релевантність та прийняття рішень.

Задача 1

Визначити залежність маржинального прибутку від структури витрат підприємства (варіанти А та В)

Показники

Моделювання структури витрат

варіант А

варіант В

 1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
 2. Змінні витрати: виробнича собівартість реалізованої продукції
 3. Постійні витрати

1000

500

300

1000

600

200

 

Задача 2

Базові дані (тис. грн.):

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 1000 ;

Змінні витрати-600;

Постійні витрати-300;

Прибуток від операційної діяльності-100.

Чистий доход збільшується на 5 % за рахунок зростання цін. Розрахуйте приріст прибутку від операційної діяльності.

Література: [4, С. 21-36; 7, С. 75-89; 11, С.49-56; 13, С.89-102]

 

Тема 14. Нормативний облік та система „стандарт-кост”

 

1. Поняття нормативних витрат, принципи, організація та порядок їх розрахунку. Види норм.

2. Використання нормативних витрат у калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг).

3. Система „стандарт-кост”, особливості обліку витрат і калькулювання продукції, переваги застосування.

4. Порівняльна характеристика нормативного методу та системи „стандарт-кост”.

Задача

На основі наведеної картки позамовного обліку витрат на виготовлення двигуна ОМД – 18 Н розрахувати виробничу собівартість замовлення, якщо відрахування на соціальні заходи 37,5 %, витрати по утриманню і експлуатації обладнання – 35 %, загальновиробничі витрати 30 % до основної заробітної плати виробничих робітників.

За даними актів про брак за січень, лютий, березень брак складає 26,12, 60 грн.  Відповідно. Заповнити картку обліку витрат.

Картка обліку витрат, грн.

Найменування продукції –

Двигун ОМД – 18 Н

Планова собівартість

місяць

матеріали і куповані напівфабрикати

основна

заробітна плата

відрахування на соц. заходи

витрати на утримання та експлуатацію обладнання

загальновиробничі витрати

втрати від браку

Всього виробнича собівартість

січень

лютий

березень

123

400

680

140

180

200

 

 

 

 

 

усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

Література: [6, С. 21-36; 7, С. 75-89; 11, С.41-53; 15, С.9-12]


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

 

Практичні

завдання

(розрахункова

частина)

5

Розрахунок задачі виконано правильно та за усіма

показниками. Вірно застосовано формули.

Зроблено якісний аналіз результатів.

Аналіз детальний та послідовний.

Зроблені обгрунтовані висновки.

4

Розрахунки задачі виконано правильно

та за усіма показниками. Вірно застосовано формули.

Зроблено поверховий якісний аналіз усіх показників. Проведено недостатньо обгрунтовані висновки.

Робота   написана  грамотно з використанням

професійних термінів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Розрахунки виконані з деякими помилками чи проведені не за за усіма показниками. Якісний аналіз показників поверховий. Відсутні обгрунтовані висновки.

 

 

1-2

Є грубі помилки у подачі формул та в розв’язку задачі.

 

 

 

 

 

 

Усний

захист

теоретичної

частини

(за вибором

студента)

1-2

Несвідоме, механічне відтворення матеріалу зі значними

помилками та прогалинами; судження необґрунтовані;

недостатньо   проявляється   самостійність   мислення.

Відповідь містить грубі помилки.

3

Свідоме    відтворення    матеріалу    з    незначними

помилками; дещо порушено логічність та послідовність

викладу;    недостатньо    проявляється    самостійність

мислення. 

4

Свідоме і  повне відтворення  матеріалу з деякими

неточностями у другорядному   матеріалі;   виклад

матеріалу достатньо обґрунтований, дещо порушено

послідовність    викладу.   

5

Виклад матеріалу глибоко обґрунтований, логічний,

переконливий. Відповідь містить власні приклади, що

свідчить про творче застосування матеріалу.

 

 

 

Максимальна

кількість балів (оцінка)

10

Примітка: шкала оцінювання розробляється викладачем самостійно відповідно до вагомості роз ранкової роботи у поточному контролі знань студентів

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг.) Наказ Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 №47// Налоги и бухгалтерский учет.-2001.-№7 (61).
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318, із змінами і доповненнями// Система комплексного інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА:Еліт". – ІАЦ "ЛІГА", 2007.
 3. Грещак М. Г. Управління витратами: навч. посіб. / [М. Г. Грещак, В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба, Ю. М. Лозовик]; за ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.
 4. Економіка підприємства: Підручник / [М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.С.Федорін, Г.О.Швиданенко]; за заг. ред. С. Ф. Покропивного .- Вид. 2-ге перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2000. – 123 с.
 5. Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Хлапьонов Л.Ю., Макухін Г.А. Управління затратами підприємства. Монографія/ Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – К.: Лібра, 2007. – 320 с.
 6. Турило A. M., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб./ A. M. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 120 с.
 7. Управление затратами на предприятии: Учебник/ В.Г.Лебедев, Т.Г.Дроздова, В.П.Кустарёв и др./ Под общ. ред. Г.А.Краюхина. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. - 277 с.
 8. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навч. посібник/ Ю.С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2002.- 656 с.
 9. Череп А.В. Управління витратами суб'єктів господарювання. Ч. І: Монографія. - Харків: ВД «Інжек», 2006. - 368 с.

Додаткова

10.Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 131с.

11.Данилюк О.М., Лещій В.Р. Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами. - Івано-Франківськ: Мікс., 2002. - 248 с.

12.Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М. Л. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001.-540 с.

13.Котляров С. А. Управление затратами.- СПб: Питер, 2002. – 101 с.

14.Славников Д.В. Аналитические инструменты управления затратами в системе контроллинга. – Мн.: РЕГИСТР, 2007. – 160 с.

15.Череп А.В. Аналіз виконання планових завдань по зниженню собівартості продукції / А.В. Череп // Держава і регіони. – 2005. – №1. – С. 318-320.

16.Череп А.В. Аналіз обсягів реалізації продукції, що впливають на собівартість // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць / А.В.Череп. – Дн-ськ, 2005. – Вип. 198, Т.2. – С. 368-372.

17.Череп А.В. Аналіз собівартості продукції як необхідна передумова ефективного господарювання підприємств // Наукові записки: зб. наук. праць / А.В. Череп. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 17. – С. 238-241.

18.Череп А.В. Вплив бюджетного планування на собівартість продукції / А.В. Череп // Держава та регіони. – 2003. – №4. – С. 223-225.

19.Шульга В.М. Механізм стратегічного управління витратами як засіб досягнення конкурентних переваг/ В.М. Шульга // Економічні науки: Збірник наукових праць. – Ч.4. –Випуск 1(3). – Луцьк. – 2006. – С. 108-115.

20.Юровский Б.С. Себестоимость продукции: планирование, учёт, анализ: Методические рекомендации. – К.: ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования «Консульт», 2002. – 234 с.

 

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Прикарпатський національний УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни „УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

варіант №

_____________________________

_____________________________

 

 

Факультет – економічний

Кафедра – фінансів

Спеціальність_________________

Група _______________________

Студент (ка)__________________

_____________________________

№ зал. кн.____________________

Керівник_____________________

_____________________________

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ

2014