Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління якістю КНЕУ

Організація роботи та критерії оцінювання поточної успішності

cтудентів 4 курсу заочної форми навчання

спеціальності 6601/1 при вивченні

дисципліни “Управління якістю” (2019-2020 навч.рік)

 

Результати поточного контролю знань в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Контроль самостійної роботи слухачів щодо засвоєння програмного матеріалу дисципліни передбачає оцінювання знань, вмінь та навичок, набутих протягом контактних занять та самостійної роботи, за такими основними напрямками:

 1. Перевірка теоретичних знань протягом періоду роботи на контактних заняттях  (10 балів);
 2. Перевірка якості виконання модульного завдання (10 балів);
 3. Аналіз кейсу за тематикою дисципліни (додається – 15 балів);
 4. Виконання індивідуального завдання на вибір студента  (15 балів).
 1. Перевірка теоретичних знань протягом періоду роботи на контактних заняттях  (10 балів) оцінюється через:
  1. Участь у обговоренні окремих дискусійних питань дисципліни;
  2.  Участь у груповій роботі, що проводиться на заняттях.
 2. Перевірка якості виконання модульного завдання. При вивченні дисципліни передбачено виконання студентами одного модульного завдання на заняттях, які проводяться перед іспитом. Максимальна оцінка за одне модульне завдання 10 балів.
 3. Аналіз кейсу за тематикою дисципліни   – 15 балів.

За наданим посиланням https://www.youtube.com/watch?v=O0kfbh_kLZo переглянути відео-кейс та надати відповіді на подані запитання:

По темі 3. Розробка документації системи управління якістю

 1. Сформулюйте поняття якості по відношенню до замороженої піци (піци на замовлення), визначивши ключові аспекти та параметри якості замороженої (свіжої) піци.

Визначення надати, користуючись таким формулюванням: «Якісна заморожена піца – це така, що ….»

 

 1. Базуючись на матеріалі відео-кейсу, розробіть технологічну карту операційного процесу виготовлення піци (перелік та послідовність технологічних операцій у вигляді алгоритму) та встановіть критичні контрольні точки в даному процесі (де має відбуватись контроль та вимірюванням та за якими параметрами), закріпіть відповідальність за проведення контролю.

 

По темі 5. Статистичні методи контролю якості

 1. Встановіть перелік можливих дефектів готової піци та надайте їм визначення.
 2. Скориставшись діаграмою Ішикави, проаналізуйте можливі причини виникнення встановлених дефектів та сформулюйте план збору та аналізу даних щодо ідентифікації дефектів в процесі виробництва.

 

 1. Виконання індивідуального завдання на вибір студента (15 балів).

Кожен студент має здійснити вибір одного із наведених видів робіт та виконати його відповідно до вимог, що наведено нижче.

Орієнтовні варіанти індивідуальних завдань та вимоги до їхньої структури та оформлення

 1. Аналітичний огляд науково-практичних та бізнесових публікацій (текстових та електронних)

 

Студент самостійно обирає собі одну тему з наданого викладачем переліку (див. нижче) або обирає власну та погоджує її з викладачем. Відповідно до вибраної теми шукає в наукових журналах або мережі інтернет 3 статті, які її розкривають. Теми можуть повторюватися у різних студентів.

Структура огляду статті (назву складових слід вказувати в роботі):

 1. Дані про статтю: автор, назва статті, назва журналу/сайту/професійної спільноти, рік видання, повне посилання якщо це електронне видання.
 2. Актуальність та новизна поглядів авторів статей. Слід показати чим відрізняється викладений в статті матеріал від традиційних підходів, викладених в підручниках, що нового пропонує автор.
 3. Головна ідея статті.
 4. Характеристика основних положень статті. Слід у логічній послідовності розкрити зміст статті та по тексту робити деякі коментарі, спираючись на лекційний матеріал і підручники.
 5. Можливість практичного застосування пропозицій автора в практиці українських підприємств. Спираючись на знання з економічних і управлінських дисциплін студент робить висновок.

За вказаними вище складовими кожну статтю необхідно висвітлити окремо, а потім зробити загальний висновок щодо розкриття тематики огляду в цілому.

До роботи обов’язково додаються відскановані сторінки друкованих видань або посилання на електронні видання.

Обсяг виконаного завдання – 1,5-2 сторінки на кожну статтю.

 

Тематика оглядів:

 

 1. Сучасні принципи менеджменту якості та їх критичне порівняння із . принципами управління якістю Е. Демінга
 2. Сутність і зміст процесного підходу в управлінні якістю.
 3. Якість і задоволеність споживача: оцінка співвідношення між вартістю та цінністю продукту.
 4. Змістовна характеристика основних етапів розвитку систем управління якістю.
 5. Цикл Демінга: сутність, призначення, склад основних етапів робіт.
 6. Інструменти управління якістю: класифікація, призначення, сфери застосування
 7. Концепція Будинку якості: сутність, основна ідея, механізм застосування.
 8. Порядок та методи оцінювання рівня якості продукції.
 9. Всеосяжний менеджмент якості (TQM): сутність і шляхи реалізації.
 10. Самооцінювання підприємств за критеріями Європейської моделі ділової досконалості.
 11. Особливості побудови стандартів ISO 9000 версії 2008 року та ISO 9000 версії 2015 року: порівняльна оцінка.
 12. Структура та особливості використання екологічних стандартів ISO 14000.
 13. Структура та особливості використання екологічних стандартів ISO 22000.
 14. Порядок розроблення та особливості впровадження системи управління якістю в діяльність підприємства.
 15. Тенденції розвитку систем управління якістю в промислових компаніях та сервісних організаціях.

 

 

2. Написання есе за заданою тематикою

 

Студентом обирається тематика есе, із поданого переліку питань. Структурно робота повинна містити такі складові:

-  обґрунтування того, чому саме ця проблема обрана для дослідження;

-  розкриття суті проблеми;

-  виклад власної точки зору на проблему;

-  виклад аргументів, що доводять право цієї точки зору на існування.

Кількість опрацьованих при підготовці есе першоджерел – не менше 5, посилання на них обов’язково подаються в роботі.

Орієнтовний обсяг роботи – 3-4 сторінки.

 

Тематика есе:

 

 1. Методологія «Шість сигм»: чи можуть статистичні методи сприяти суттєвому покращанню операційних процесів і підвищенню якості?
 2. Як впровадження інструментів ощадливого виробництва (Lean Production) може сприяти підвищенню якості?
 3. Інтернет речей – IoT: чи допоможе даний інструмент здійснити прорив в підвищенні якості бізнес-систем?
 4. Індустрія 4.0: загрози та можливості нової технологічної революції в організації операційних процесів та управління якістю.
 5. Кастомізація масового виробництва: чи можливо забезпечити високий рівень якості при постійному зниженні витрат?
 6. Теорії обмежень Еліяху Голдрата: як системний підхід в управлінні бізнесом сприяє підвищеню якості?
 7. Операційна досконалість через призму постійного покращення процесів на основі філософії Кайдзен: це міф чи реально працюючий підхід?

 

 

 1. Підготовка візуального конспекту однієї теми або блоку питань

 

Порядок здійснення, оформлення та тематика по даному виду робіт узгоджуються особисто з викладачем.

Для виконання роботи можливо використати технології скетчинга https://www.youtube.com/watch?v=MN4W3t_REyk або скрайбінга https://www.youtube.com/watch?v=8Cszb-yqSQI.

Робота оформлюється на одному листі А3 або А4 із зазначенням тематики і надається викладачу для перевірки.

 

 

 1. Презентація книги по управлінню якістю

 

Для презентації студентом обирається книга за тематикою дисципліни, самостійно або з наведеного переліку додаткової літератури рекомендованої до вивчення у презентації 1 (див. матеріали в группі ФБ «Менеджмент якості КНЕУ).

Книга повністю прочитується студентом та на основі прочитаного матеріалу готується презентація у програмі Power Рoint (або аналогічній за функціоналом). В самій презентації зазначаються основні змістовні моменти книги, наводяться приклади, що ілюструють матеріал, зазначаються цікаві думки автора, визначаються переваги та недоліки, розкритих концепцій, дискусійні питання та відмінності з матеріалами, які вивчалися в університеті, обґрунтовується думка щодо можливості використання у вітчизняній практиці, основних здобутків. Якщо презентація за висновком викладача є якісною, то підготовлений матеріал презентується на семінарському занятті.

 

 1. Вивчення проблематики операційного менеджменту на навчальних платформах відкритих онлайнових курсів (з представленням відповідного сертифікату).

 

Назви курсів, навчальні платформи, умови оцінювання узгоджуються із  викладачем індивідуально. Для цього, обравши курс для вивчення необхідно написати викладачеві (osokinа@kneu.edu.ua або на будь-який месенджер) для узгодження теми курсу і його відповідності проблематиці дисципліни. Після отримання позитивної відповіді, можливо розпочинати навчання.

Рекомендовані платформи масових відкритих онлайн-курсів – Coursera, Prometheus.

Завдання оцінюється в 5 балів за умов складання он-лайн іспиту та отримання сертифікату або демонстрації прогресу в навчанні якщо складання іспиту є платним.

 

 

 1. Підір та аналіз відео на YouTube каналах, що демонструють підходи по управління якістю при виробництві продуктів та організації надання послуг в сервісних системах

 

Студент самостійно обирає проблематику відео за власними вподобаннями віддаючи перевагу таким каналам, як: «Мегазаводи», «Як це зроблено», «Як це працює» переглядає його та робить коротку аналітичну записку стосовно:

 1. Особливостей побудови операційної діяльності
 2. Підходів до забезпечення якості та особливостей побудови систем управління якістю
 3. Інструментів управління якістю та контролю відповідності операційних процесів та продуктів
 4. Переваг та недоліків в організації операційного процесу,
 5. Прогнозів щодо перспектив подальшого розвитку підходів до управління якістю і бізнесу в цілому в контексті сучасних технологічних трендів.

 

 

УВАГА!!!!

 

Кінцеві терміни виконання індивідуальних завдань – за один день до дати проведення заняття в аудиторії за розкладом.

 

Оформлена робота повинна бути відправлена виключно у зазначений день з 00.00 до 24.00. Формат оформлення електронного листа повинен бути наступним: тема листа містить назву дисципліни, вид роботи, прізвище і номер групи студента. Наприклад: «Управління якістю, аналітичний звіт, Міщенко А.В., 2 гр». Назва файлу повинна обов’язково включати вид роботи, прізвище і номер групи студента. Наприклад: «Аналітичний звіт, Міщенко А.В., 2 гр». У тілі листа ніколи не буде зайвим привітатись із викладачем та подякувати за вчасну перевіркуJ

За умов наявності відповіді від викладача про успішне отримання листа, робота вважається прийнятою. Якщо відповіді на протязі 3-х днів не отримано, слід звернутись із питанням особисто.