Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

УПРАВЛІНСЬКА ЕКОНОМІКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра економічної теорії

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІНСЬКА ЕКОНОМІКА

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

освітні програми /

спеціалізації

тип дисципліни

051 «Економіка»

Економічна аналітика

 

Обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _________В.І.Кириленко

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

 

Розробник:

Кудінова А.В. – д.е.н., професор кафедри економічної теорії, avkudinova@ukr.net

 

Форма навчання —

денна

        

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

екзамен

       

Мова(и) викладання

українська

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Управлінська економіка: сутність, зміст, методологія

7

Тема 2. Економіка споживача

7

Тема 3. Витрати виробництва та економічний зміст фірми

7

Тема 4. Оптимум в умовах ризику та невизначеності. Рівновага на конкурентних ринках

7

Тема 5. Макроекономічна динаміка. Макроекономіка фінансових ринків: довгостроковий період

 

8

Тема 6. Експериментальна і поведінкова економіка

Тема 7. Інституціональна та неоінституціональна економіка

Тема 8. Глобальна політична економія

 

 

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            2.1. Карта навчальної роботи студента

9

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

10

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

            3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

            3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

10

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю екзамен)

 

            4.1. Структура екзаменаційного білету

10

            4.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

10

            4.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

11

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

            5.1.     Основна література

12

            5.2.     Додаткова література

12

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Управлінська економіка» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Управлінська економіка» побудована на інтеграції економічної теорії з наукою управління та іншими науковими дисциплінами, з метою розробки практичного підходу для прийняття управлінських рішень як в приватному, так і в суспільному секторі економіки.

 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна базується на наступних дисциплінах: мікроекономіка, макроекономіка, математика, економетрія, міжнародна економіка, економічна соціологія, статистика тощо.

 

Мета дисципліни - формування у студентів магістерського рівня навчання компетенцій, що дозволяють розробляти і приймати ефективні управлінські рішення з використанням сучасного інструментарію економічної теорії та аналітичного апарату дослідження економічних явищ.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни. Дисципліна спрямована на досягнення таких компетентностей випускника:

 1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї.
 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.
 3. Здатність проводити  дослідження та презентувати результати
 4. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю.
 5. Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного розвитку.
 6. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

 

Предмет дисципліни – прийняття ефективних управлінських рішень на базі основних методологічних засад економічної теорії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання – (1) концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; (2) критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності
 2. Уміння - розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів
 3. Комунікація - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності
 4. Автономність та відповідальність - управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних програм спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні результати навчання за освітньою програмою та результати навчання за дисципліною подаються у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання,
які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

Шифр

компетентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК1 

Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї

ПРН 1.

Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові

ЗК2

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами

ПРН 4

Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність

ЗК8

Здатність проводити  дослідження та презентувати результати

ПРН 8

Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

ФК1

Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю

ПРН 14

Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень

ФК5

Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного розвитку

ПРН 15

Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності

ФК8

Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Управлінська економіка» представлена в табл. 2.

Таблиця 2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

ЗК1 

Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї

+

 

+

 

ЗК2

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами

+

+

 

 

ЗК8

Здатність проводити  дослідження та презентувати результати

 

+

+

 

ФК1

Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю

+

+

 

 

ФК5

Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного розвитку

+

+

 

 

ФК8

Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень

 

 

 

+

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота
студента

Тема 1. Управлінська економіка: сутність, зміст, методологія

2

2

 

3

5

Тема 2. Економіка споживача

2

4

 

3

6

Тема 3. Витрати виробництва та економічний зміст фірми

2

4

 

3

6

Тема 4. Оптимум в умовах ризику та невизначеності. Рівновага на конкурентних ринках

2

4

 

3

6

Тема 5. Макроекономічна динаміка. Макроекономіка фінансових ринків: довгостроковий період

2

4

 

3

6

Тема 6. Експериментальна і поведінкова економіка

2

4

 

3

6

Тема 7. Інституціональна та неоінституціональна економіка

2

4

 

3

6

Тема 8. Глобальна політична економія

2

4

 

3

5

Усього:

16

30

 

24

46

Підсумковий контроль: екзамен, залік,  дистанційний екзамен (год)

4

Разом:

годин

120

кредитів

4

 

Модуль 1. Економіка прийняття управлінських рішень за повної раціональності

Тема 1. Управлінська економіка: сутність, зміст, методологія

Економічна теорія та управлінська економіка. Методологія управлінської економіки. Інструменти управлінської економіки. Аналітичні засоби: математична економіка та економетрика. Цілі та обмеження. Крива виробничих можливостей та роль альтернативних витрат в прийнятті управлінських рішень.

Тема 2. Економіка споживача

Функції ринкового попиту. Кількісний попит та зміни в попиті. Характер функціях попиту. Еластичність попиту. Цінова еластичність попиту. Фактори, що впливають на цінову еластичність. Застосування цінової еластичності. Інші види еластичності попиту.

Оцінка попиту: статистичний аналіз. Збір даних. Вибір інформаційної кривої. Інтерпретація параметрів. Побудова функції мультиваріантного попиту: ідентифікація змінних. Підходи до оцінки попиту в дослідженні ринку. Теорія споживання. Дослідження споживача. Принцип раціональності як базовий при аналізі поведінки споживача. Кількісний підхід до споживчої рівноваги. Функція корисності. Гранична корисність та криві попиту. Гранична корисність та споживчий надлишок. Бюджетні можливості споживача. Бюджетна лінія. Дохід та цінова еластичність. Виявлення уподобань споживача та його вибір. Ринкові експерименти.

Оцінка та прогнозування пропозиції. Значення еластичності в прийнятті управлінських рішень. Прогнозування: найпростіші моделі. Типи показників. Обзори економічних цілей. Прогнозування обсягів продажів. Економетричні моделі. Моделі, що складаються з одного рівняння. Моделі, що складаються із системи рівнянь. Методи макроекономічного регулювання.

Тема 3. Витрати виробництва та економічний зміст фірми

Фірма та її роль в суспільстві. Економічна ціль фірми та оптимальне прийняття рішень. Ринковий попит і функції попиту фірми. Аналіз виробництва. Виробничі функції. Характер зміни виробничої функції за одного/кількох змінних факторів виробництва. Вимір виробничої функції. Методи виміру. Проблеми виміру змінних витрат та випуску.

Альтернативні моделі поведінки фірми. Модель максимізації прибутку. Модель максимізації продаж. Модель максимізації продажів. Модель максимізації розширення виробництва. Модель максимізації доданої вартості. Проблема «принципал-агент». Модель управлінської поведінки.

Витрати та виробництво. Концепція релевантних витрат. Значення витрат виробництва в управлінських рішеннях. Витрати в коротко- та довгостроковому періоді. Прийняття управлінських рішень щодо обсягів виробництва (за допомогою довгострокових середніх витрат). Додаткові витрати та прийняття рішень. Динаміка витрат та стратегія управління. Управління витратами та мінімально ефективний масштаб виробництва. Економічні переваги, обумовлені зростанням масштабу виробництва. Прибуток: виміри, планування, управління.

Тема 4. Оптимум в умовах ризику та невизначеності. Рівновага на конкурентних ринках

Концепція визначеності та невизначеності. Економічна теорія ризику та невизначеності. Середовище прийняття рішень. Оптимізаційний аналіз розробки рішення в умовах визначеності.

Матриця рішення. Методи оцінки та вимірювання ризику. Прибуток як винагорода за підприємництво та премія за ризик. Компроміс між ризиком та прибутком. Неспроможності ринкового розподілу інформації. Інформаційна асиметрія. Рішення в умовах невизначеності. Ступінь невизначеності. Дерево рішень та аналіз послідовності рішення.  Критерії рішення.

Конкурентні ринки. Вплив характеристик продавця, покупця, продукту на ринкову структуру. Умови входу та виходу. Оптимізація виробництва в умовах досконалої конкуренції. Управління фірмою в умовах недосконалої конкуренції. Прийняття рішень щодо цін та обсягів виробництва на конкурентних та монополістичних ринках. Управління на олігополістичних ринках. Методи цінового лідерства. Картелі та змови. Нецінова конкуренція: диференціація продукту та реклама. Реклама та максимізація прибутку. Вимір диференціації продукту. Вимір ринкової міцності. Загальна рівновага.

Тема 5. Макроекономічна динаміка. Макроекономіка фінансових ринків: довгостроковий період

Проблеми економічного зростання. Державний борг. Циклічні коливання в економіці. Теорія реальних ділових циклів. «Провали» ринку та державне регулювання економіки. Позитивні та негативні зовнішні економічні умови. Стимулювання вигідних зовнішніх умов. Регулювання суспільної корисності. Проблеми регулювання суспільної корисності.

Макроекономічна політика: цілі та обмеження. Макроекономічна політика та інфляція. Оптимальна та динамічна неузгодженість політики. Ділові цикли, пов’язані з коливаннями сукупного попиту. Режими монетарної політики та валютної кризи. Макроекономічна політика в розвинутих країнах та країнах, що розвиваються.

Ринок грошей. Тривала та/або висока інфляція. Фінансові ринки та міжчасовий вибір в макроекономічному аналізі. Споживання та накопичення капіталу в динамічних моделях загальної рівноваги. Економічний аналіз ефективності інвестицій та управлінські рішення. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Ціноутворення активів: арбітраж, фундаментальна вартість, «бульбашки». Фінансова система і фінансові кризи.

Модуль 2. Економіка прийняття управлінських рішень за обмеженої раціональності

Тема 6. Експериментальна і поведінкова економіка

Раціональність. Субстанціональна та обмежена раціональність. Парадокси та обмеження процесу прийняття рішень: залежність від контексту. Самовпевненість. Пам’ять. Евристики та емпіричні правила. Адаптивний підхід. Альтернативні теорії прийняття рішень.  Ірраціональність у прийнятті управлінських рішень Ірраціональні рішення  на ринку праці. Теорія перспектив. Рангова теорія корисності. Непряма теорія корисності. Процедурні теорії прийняття рішень.

Поведінкова теорія ігор Теорія соціальних уподобань. Парадокс М. Аллє. Категорія справедливості в теорії ігор. Домінуюча стратегічна рівновага. Статистичні ігри з повною інформацією. Антагоністичні ігри. Парето-оптимальність. Концепція домінування. Рівновага по Нешу. Динамічні ігри в умовах досконалої інформації. Динамічні ігри в умовах недосконалої інформації.

Теорія ігор та цінові стратегії. Основні цінові стратегії. Стратегії, що забезпечують зростання прибутків. Стратегії ціноутворення для особливих витрат та структур попиту. Стратегії ціноутворення на ринках з інтенсивною ціновою конкуренцією.

Тема 7. Інституціональна та неоінституціональна економіка

Інституціоналізм як нова методологічна школа вивчення економічних явищ. Теоретичні особливості інституціональної економіки. Економічна поведінка, інститути, мережі. Інститути-правила. Види та співвідношення інститутів-правил. Суспільні правила: теорія держави. Економічна теорія прав власності. Значення ефекту багатства. Інститути-контракти. Теорія агентських відносин: передконтрактний опортунізм та постконтрактний опортунізм.

Введення в інституціональний аналіз. Передумови інституціонального аналізу. Структура інституціональних систем. Типологія інституціональних взаємодій. Транзакції, трансакційних витрат, специфічність активів. Системи права – основа інституціональних взаємодій. Правові системи, права власності і контракти.

Інституціональна теорія організацій. Інститути і організації. Фірма: інституціональний підхід. Домашнє господарство: інституціональний підхід. Інституціональні моделі держави. Інститути тіньової економіки. Інституціональні особливості тіньової економіки. Особливості динаміки інститутів і трансформаційні витрати. Інституціональні траєкторії та інституціональні пастки. Зміни інститутів: природня еволюція та реформи.

Тема 8. Глобальна політична економія

Предмет і метод глобальної політичної економії. Характерні риси та проблеми формування глобальної політичної економії. Передумови становлення та сутнісна характеристика глобальної політичної економії. 

Політекономічний аналіз глобального економічного розвитку Трансформація системи суспільного відтворення в трактуванні глобальної політичної економії. Методологічні підходи глобальної політекономії до аналізу процесів суспільного відтворення.

Логіка економічного розвитку та його глобальні тенденції. Держава в глобальній економіці. Соціалізація економічної політики – глобальний тренд соціально-економічного розвитку. Політекономічний аналіз глобального економічного розвитку. Природно-енергетичний ресурс глобального розвитку. Технологічні фактори глобального економічного розвитку. Еволюція відносин власності. Політекономія соціально-економічних відносин. Глобальний формат відносин споживання.        

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

 

2.1.КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (обов’язкової)_Управлінська економіка________________________

для студентів освітньої програми / спеціальності 051 «Економіка»

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

1

Тренінговий модуль 1.
Управлінська економіка: сутність, зміст, методологія

5

2

Тренінговий модуль 1.
Економіка споживача

5

3

Тренінговий модуль  3.
Витрати виробництва та економічний зміст фірми

5

4

Тренінговий модуль 4.
Оптимум в умовах ризику та невизначеності. Рівновага на конкурентних ринках

5

5

Тренінговий модуль 5.
Макроекономічна динаміка. Макроекономіка фінансових ринків: довгостроковий період

5

6

Тренінговий модуль 6.
Експериментальна і поведінкова економіка

5

7

Тренінговий модуль 7.

Інституціональна та неоінституціональна економіка

5

8

Тренінговий модуль 8.

Глобальна політична економія

5

9

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

 

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять та занять у дистанційному режимі і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання чи рівень засвоєння пройденого матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач, ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

 

 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання[2]

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна
форма навчання

Заочна
форма навчання

Дистанційна
форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії).

8 тем х 5 балів =
40 балів

 

 

Контрольна (модульна) робота

1 х 10 балів = 10 балів

 

 

Всього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали
(до 10 балів)

 

 

 

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання».

Організація оцінювання: упродовж семестру здійснюється оцінювання усіх видів робіт, що виконують студенти. Індивідуальні завдання формуються для команди, як правило, із 2-х осіб. Аналітична робота представляється у вигляді доповіді, демонстраційної презентації, захищається на семінарському занятті та оцінюється до 5 балів кожному учаснику групи.

Модульний контроль здійснюється 1 раз на семестр за відповідними темами дисципліни, кожен з яких оцінюється від 0 до 5 балів. Завдання для проведення модульного контролю включають у себе вирішення тестових завдань. Завершується дисципліна – екзаменом.

У курсі передбачено 2 змістовних частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських занять, передбачено тренінг – апробація PBL-методу (проблемно-орієнтованого навчання).

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться контрольні (модульні) роботи із відкритими питаннями. Для визначення рівня досягнення результатів навчання студенти під час PBL-тренінгу презентують результати свого дослідження та демонструють набуті навички.

Форма підсумкового контролю визначається навчальним планом (екзамен, залік, дистанційний екзамен).

Опис процесу підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється згідно з Положенням «Про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів КНЕУ».

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Мета СРС - засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації. В ході самостійної роботи студент має перетворитися в активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Організація самостійної роботи орієнтована на сприяння підвищенню мотивації студентів до систематичного засвоєння програмного матеріалу та активної роботи впродовж усього періоду  навчання, досягненню  їхніх цілей щодо формування  стійких знань, умінь та навичок в предметній галузі знань.

Основними видами СРС є:

 • вивчення обов'язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • проведення розрахунків за комплексними індивідуальними завданнями та виконання аналізу ситуацій;
 • виконання домашніх завдань (розрахункових, графоаналітичних тестових тощо);
 • підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій за заданою тематикою з елементами наукового дослідження;
 • підготовка презентацій за темою дослідження;
 •  виконання аналітико-розрахункових ситуаційних завдань;
 • роботу на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах;

Види та тематики СРС будуть визначені студентами згідно тем їх дипломних робіт.

Окремою формою самостійної роботи студента та такою, що оцінюється понад обсягів завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни,  є участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо.

Тематична спрямованість таких робіт визначається переважно темами відповідних наукових заходів та науковими інтересами студентів в рамках тематики навчальної дисципліни.

 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів;
 • оригінальності;
 • рівень підготовки;
 • рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
 • використання іншомовних джерел;
 • вміння презентувати
 • оформлення.

 

 

 

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен)

 

4.1 Структура екзаменаційного білету

Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань нормативного характеру, двох розрахункових задач, одного питання, яке передбачає демонстрацію та обґрунтування власної думки

 

4.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студентів

Теоретичні питання оцінюються від «0» до «10» балів з кроком «2» бали. Виконання кожного блока питань розрахункової задачі оцінюється від «0» до «10» балів з кроком «2» бали. Виконання ситуаційного завдання оцінюється від «0» до «10» балів з кроком «2» бали.

 

4.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

1. Фірма та моделі її поведінки

2. Теоретичні особливості інституціональної економіки

3. Футбольна команда «Redbirds» грає на стадіоні, який вміщує 80 тис. осіб. Однак у минулому сезоні відвідуваність склала в середньому 50 тис.осіб. Середня ціна квитка була $ 30. Якщо цінова еластичність дорівнює -4, яку ціну на квитки повинна встановити команда, щоб заповнити стадіон?  Якщо ціна знизилася до $ 27, а середня відвідуваність зросте до 60 тис., чому буде дорівнювати цінова еластичність?

4. Фінансовий менеджер підприємства вирішує питання про доцільність придбання нового обладнання. Його вартість 250000 грн. Прогнозується, одержання річного доходу в розмірі:

1 рік – 30000 грн.;

2 рік – 40000 грн.;

3 рік – 50000 грн.;

4 рік – 70000 грн.;

5 рік – 85000 грн.

Визначити чи доцільний проект до реалізації, якщо ставка дисконтування – 15%.

5. Принцип спадної граничної корисності та його роль у виборі споживача.

 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

5.1.Основна література

 

 1. Іванова Н.Ю. Управлінська економіка. Навч. посіб. / Н.Ю. Іванова, Т.К.Кузнецова, Н.М.Соколова. - К.: Логос, 2016.
 2. Кит, П. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя / П. Кит; Ф. Янг; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008.
 3. Лазько О.В. Управленческая экономика / О.В. Лазько – Смоленск: изд. ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, 2016.
 4. Суворова, Л.А. Управленческая экономика: учебник для вузов / Л. А. Суворова. – Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2014.
 5. Управленческая экономика : лекции по дисциплине / под общ. ред. В.А. Исаева. — М. : ФГБОУ ВО, 2011.
  1. Додаткова література
 1. Антипина, О.М. Управленческая экономика: учебник / О. М. Антипина; Карловская С. Б., Миклашевская Н. А. – Вильнюс: Изд-во «Техника» ВТУ им. Гедиминаса, 2015.
 2. Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учеб, пособие для вузов /Пер. с англ, под ред. А.М. Никитина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
 3. Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ: пер. с англ. / Ф. Коуэлл — Москва : Дело, 2011.
 4. Майталь Ш. Экономика  для  менеджеров: Десять важных инструментов для руководителей. Пер.с англ. / Ш. Майталь. - М.:Дело, 1996.
 5. Мендель, А.В. Модели принятия решений : учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2010.
 6. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник / кол. авт.; под  ред. проф. А.Г. Грязновой и проф. А.Ю. Юданова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:КНОРУС,  2011.
 7. Розанова, Н. М. Экономическая теория фирмы [Текст]: учебник / Н.М. Розанова. – М.: Экономика, 2009.
 8. Сио К.К. Управленческая экономика: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000.
 9. Теория управления: учебник / [Ю. П. Алексеев и др.]; под общей редакцией: А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухина. – М.: Издательство РАГС, 2010.
 10. Уильямсон О. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. - М.: Начала-пресс, 1993. - Вып. 3.
 11. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и отношенческая контрактация. - СПб.: Лениздат, 1996.

 

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2] Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд.
У таблиці наведено умовний приклад.