Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Кафедра АУДИТУ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

«___» ___________2018 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ»

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

освітня програма

«Облік і аудит»

спеціалізація

«Облік і аудит»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри аудиту

____________О.А. Петрик

 

 

 

Київ - 2018

 

Розробник: Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, доцент

e-mail: matienko_zubenko@ukr.net

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© І.І. Матієнко-Зубенко, 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

Стор.

ВСТУП ……………………………………………………………………………….

4

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………………..

6

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ …………………………………………………………………………

 

7

       2.1. Карта навчальної роботи студента ………………………………………..

8

       2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни ……..

9

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ …………………………………………………………………………

11

       3.1. Карта навчальної роботи студента ………………………………………...

11

       3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни ……..

12

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ………………………………………………………………

 

13

       4.1. Карта навчальної роботи студента ………………………………………...

13

       4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни ……..

13

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ …………………………………………………………………………

 

14

       5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи..

14

       5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи ………………………………………………………………

 

16

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …………………………………………………..

 

17

       6.1. Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни …………………

17

       6.2. Приклади типових завдань, що виносяться на контроль ………………...

19

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА …………………………

21

       7.1.      Основна література ………………………………………………………

21

       7.2.      Додаткова література ……………………………………………………

21

       7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси …………………………..

21

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» призначена для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми (спеціалізації) «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит і державний фінансовий контроль».

Анотація навчальної дисципліни:

Існування об’єктивної потреби створення дієвої, ефективної та життєздатної фінансової системи, і, як наслідок, покращення рівня фінансової дисципліни, що забезпечить зменшення кількості бюджетно-фінансових порушень, породжує необхідність звернути увагу на вирішення проблемних питань у сфері функціонування системи державного фінансового контролю в Україні. Ефективність заходів з посилення і реформування державного фінансового контролю, його управління значною мірою залежить від використання сучасних інформаційних систем і технологій. Наразі потрібно створити умови для розвитку і санкціонованого доступу до інформації багаторівневої автоматизованої системи управління фінансовими і матеріальними потоками держави (облік, аналіз, прогнозування, прийняття рішень) і на цій основі забезпечити раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів, а також стабільне і в повному обсязі надходження коштів до державного бюджету з усіх галузей народного господарства. Поліпшенню інформаційного забезпечення контролюючих органів сприятиме створення при Національному комітеті з фінансового контролю та нагляду спеціальну інформаційно-комунікаційну інфраструктуру ДФК. Основні функції такої інфраструктури в частині інформаційного забезпечення передбачають накопичення й аналіз даних статистичної, планової, облікової, звітної, оперативної, нормативно-довідникової та іншої інформації; створення уніфікованих, типових та спеціальних документів; формування системи баз даних; застосування сучасних інформаційно-аналітичних технологій; створення спеціальних підрозділів забезпечення інформацією тощо. Система комунікацій має виконувати функції, що спрямовані на забезпечення процедури взаємодії між органами ДФК, координацію їх діяльності; спільне вирішення поточних робочих питань; обмін інформацією; ініціювання інформаційних потоків із дотриманням установленого порядку її використання; механізми взаємодії з державними й недержавними організаціями та громадськістю з питань контролю. Звідси – приділення великої уваги, виявлення і рішення нагальних проблем, здатних перешкодити повноцінному розвитку контролю та аудиту в нашій країні.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» полягає в тому, що вона, як складова освітньої програми «Аудит і державний фінансовий контроль», є логічним продовженням курсів «Інформаційні системи і технології в обліку», «Аудиту», зокрема, в частині використання новітніх інформаційних технологій в аудиторській діяльності,  і базується на фундаментальних знаннях з таких курсів, як «Державний фінансовий контроль» та «Аудит державних фінансів».

Мета опанування навчальної дисципліни студентами є: надання поглиблених знань з теорії та практики побудови  і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в сфері аудиту та державного фінансового контролю. оцінювати роль управлінських інформаційних систем у сучасному конкурентному середовищі; розуміти інформаційні технології і прикладні сфери їх застосування; володіти методами та технологіями комп’ютерних систем в аналізі та аудиті за їх видами, рівнями та функціональним призначенням та прийняття управлінських рішень; знати функціональні і структурні особливості інформаційно-аналітичних систем; знати принципи розробки баз даних (БД), а також вимоги до управління і організації середовища БД; володіти навиками роботи з основними інструментальними засобами для проектування УІС в аналізі та аудиті; отримати досвід проектування і розробки демонстраційного прототипу УІС в аналізі та аудиті.

 

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • набуття необхідних знань особливостей побудови і функціонування сучасних управлінських інформаційних систем, технології розв'язання облікових, аналітичних та аудиторських задач в умовах використання прикладних програмних рішень;
 • набуття практичних навичок використання та адаптації сучасних УІС або їх окремих підсистем до задач управління;
 • засвоєння базових теоретичних знань з побудови та функціонування управлінських інформаційних систем (УІС) на рівні держави;
 • засвоєння базових теоретичних знань з основ створення та функціонування сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні державними фінансами;
 • розуміння особливостей функціонування інформаційних систем і технологій Міністерства фінансів України;
 • розуміння особливостей інформаційного та програмного забезпечення управління ефективністю діяльності Державної казначейської служби України;
 • розуміння функціональних можливостей аналітичної системи на основі великих даних;
 •  працювати з інформаційною базою, використовувати сучасні програмні засоби та готові пакети прикладних програм для розв'язання задач аналізу та аудиту.

Предмет навчальної дисципліни охоплює теоретичні основи організації та функціонування управлінських інформаційних систем  в аудиті та державному фінансовому контролі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання концептуальних основ проектування та функціонування управлінських інформаційних систем (УІС) в аналізі та аудиті на рівні держави; методології автоматизованого розв'язання задач економічного аналізу і аудиту та створення їх інформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення, організацію взаємозв'язків між задачами,  ролі, значення, завдань і тенденцій розвитку управлінських інформаційних систем вітчизняної політичної системи, органів державного і господарського управління, законодавчої і виконавчої влади; організаційно-методичних основ створення та функціонування інформаційної системи у державному управлінні; потоків фінансової інформації суб’єктів господарювання; організації інформаційних баз в органах державного управління; автоматизації внутрішньовідомчого документообігу.
 2. Уміння орієнтуватися в сучасних інформаційних технологіях і прикладних сферах їх застосування; в системі законодавчих і нормативних правових актів, що регламентують побудову та використання управлінських систем в аналізі та аудиті; розуміти призначення сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні державними фінансами; розуміти особливості інформаційного та програмного забезпечення управління ефективністю діяльності Державної казначейської служби України; розуміти функціональні можливості аналітичної системи на основі великих даних.
 3. Комунікація: здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під час вирішення поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності.
 4. Автономність та відповідальність: демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування; визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення, зокрема і в умовах функціонування управлінських інформаційних систем.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Таблиця 2

Назва теми

Зміст

Тема 1. Роль інформаційних систем і технологій в державному управлінні

Інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності сфери фінансів. Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту.

Потоки фінансової інформації суб’єктів господарювання. Організація інформаційних баз в органах державного управління.

Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційної системи у державному управлінні.

Інформаційне та програмне забезпечення ефективності діяльності органів державного фінансового контролю. Глобальна інформаційна система.

Автоматизація внутрішньовідомчого документообігу.

Напрями модернізації державних фінансів.

Інтегрована Інформаційна система фінансового менеджменту (ІСФМ).

Тема 2. Концептуальний дизайн інтегрованої Системи Управління Державними Фінансами

Головний системний центр (ГСЦ) ДКСУ.

Центр безперебійного функціонування (ЦБФ) МФУ.

Головний системний Центр (ГСЦ) ДФІУ.

Взаємодія ІСФМ із зовнішніми системами:

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення податкової служби.
 • Інформаційна система Національного банку України.
 • Інформаційна система державної статистики.
 • Інформаційні системи соціальної сфери.

Тема 3. Інформаційно-аналітичні системи, що функціонують в Міністерстві фінансів України

Автоматизована інформаційна система «Держбюджет». Головні задачі, які виконує АІС «Держбюджет».

Інформаційно-аналітична система «Місцеві бюджети обласного рівня». Головні задачі, які виконує ІАС «Місцеві бюджети».

Автоматизована інформаційна система «Місцеві бюджети (районний рівень)».

Інші системи (АІС «Діловодство», АІС «Моніторинг підготовки та проходження нормативно-правових актів», АРМ «АСК- Інформація», АРМ «Заборгованість», АРМ «Субсидії», ІС «Кадри», ІС «Парус», ІАС «Моніторинг судових справ»).

Система підтримки прийняття рішень.

Тема 4. Інформаційно-аналітичні системи що функціонують в Державній казначейській службі України

Автоматизована система Державного казначейства України. Інформаційно-аналітичні системи: АС «Казна-Центр», АС «Казна-В», АС «Казна-Д», «Клієнт банку-Банк» (клієнтська частина), АІС «Держбюджет»,

Мережа – М, ІОС «Казначейство», «ІС-ПРО Бюджет» «Клієнт банку-Банк» ОПЕРУ НБ,

Підсистеми «ІОС- Казначейство».

Огляд чинного системного програмного забезпечення.

Тема 5. Створення сценарію фінансового аналізу в ППР

Розробка сценарію фінансового аналізу в модулі ППР для корпоративної інформаційної системи (КІС).

Підготовка до проведення фінансовго аналізу в ППР.

Тема 6. Фінансовий аналіз засобами ППР

Проведення фінансового аналізу інструментальними засобами КІС. Формування фінансових звітів та експерних висновків  КІС.

Тема 7. Оцінка фінансової  стабільності підприємства  засобами ППР

Налаштування аудиторського програмного забезпечення на проведення перевірки фінансової стабільності підприємства. Проведення обов’язкового аудиту засобами ППР.

Тема 8. Прогнозування структури балансу засобами ППР

Розгляд структури балансу, прогнозування незадовільної структури балансу. Прийняття управлінських рішень.

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» викладається студентам магістерського рівня навчання протягом ІІ семестру.

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, передбачає:

 • поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення дисципліни;
 •  підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів після вивчення дисципліни.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи.

Завданням поточного контролю з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» є перевірка рівня:

 • засвоєння навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення завдань в умовах застосування прикладних програмних рішень,
 • умінь самостійно опрацьовувати інструктивні матеріали (з предметної області та «Керівництва користувача ППР»),
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору,
 • уміння працювати в команді,
 • здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення дисципліни оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі:

 • відповідей на теоретичні питання.

Контроль вирішення практичних завдань з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» здійснюється під час захисту виконаних лабораторних робіт.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти навчальної роботи студентів.

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з вибіркової дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті»

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,

спеціалізації «Облік і аудит»,

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1-3

Лабораторна робота №1

Підготовка ППР «ІС-ПРО Бюджет» до роботи: формування початкових залишків, облік господарських операцій. Підготовка до проведення фінансового аналізу в системі.

(Створення сценарію фінансового аналізу в системі

Бліц-опитування

Виконання лабораторних робіт в системі «ІС-ПРО»

Захист лаб. роботи.

 

 

1

 

16

4-6

Лабораторна робота №2

Проведення фінансового аналізу в системі «ІС-ПРО»

Виконання лабораторних робіт в системі «ІС-ПРО»

Захист лаб. роботи.

16

7-9

Лабораторна робота №3

Формування фінансових звітів та експертних висновків в системі  «ІС-ПРО Бюджет»

Виконання лабораторних робіт в системі «ІС-ПРО»

Захист лаб. роботи.

16

10-11

Лабораторна робота №4

Склад і зміст інформаційної бази в системі «КІТ:Аудит»

Виконання лабораторних робіт в системі «КІТ:Аудит»

Захист лаб. роботи.

7

12

Лабораторна робота № 5

Оцінка фінансової стабільності підприємства при обов’язковому аудиті  в ПП «КІТ:Аудит»»

Виконання лабораторних робіт в системі «КІТ:Аудит»

Захист лаб. роботи.

7

13

Лабораторна робота №6

Прогнозування незадовільної структури балансу в системі «КІТ:Аудит»

Прийняття управлінських рішень

Виконання лабораторних робіт в системі «КІТ:Аудит»

Захист лаб. роботи.

7

14

Контрольна (модульна) робота № 2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Написання реферату (захист з презентацією)*

10

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

10

3. Виконання додаткових лабораторних робіт в інших програмних продуктах (факультативне вивчення)

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ

100

Науково-дослідна діяльність студента:

 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

10

6. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою***

10

7. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

8.  Підготовка наукових публікацій

10

9. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

РАЗОМ БАЛІВ ЗА СРС

100

 

* Написання реферату  на задану тему є обов'язковим до вибору. **  Заохочувальні бали.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

*** Переклад іноземних спеціальних літературних джерел здійснюється за погодженням з кафедрою.

 

 

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ»

(Денна форма навчання)

Об’єктами контролю знань студентів є:

1. Рівень засвоєння теоретичних знань та правильність і повнота виконання практичних завдань на практичних заняттях.

Загальна кількість лабораторних занять за навчальним планом – 16, у тому  числі:

15 занять – проведення лабораторних занять за всіма темами курсу;

1 заняття – модульна контрольна робота (оцінюється окремо).

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях оцінюються від 0 до 80 балів.

При контролі знань студента враховують:

1. Виконання лабораторних завдань в ППР,  їх захист                                   −    0-70 балів 

2. Виконання контрольної (модульної) роботи                                                  −    0-10 балів

3. Виконання індивідуальних завдань (два завдання на вибір)…2х10 балів…  0-20 балів

Всього…..− 0-100 балів

 

4. Додаткові бали  за науково-дослідну роботу**                                              −    0-10 балів

 

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть виставлятись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Загальна оцінка з урахування додаткових балів не повинна перевищувати 100 балів.

Бліцопитування призначене для визначення базових навиків з використання офісних програмних продуктів і оцінюється від 0 до 1 балу.

 

1 бал

за правильну відповідь на     60% і більше відсотків тестових завдань

0,5 балу

за правильну відповідь на     від 40% до 59% тестових завдань

0 балів

за правильну відповідь до 39% тестових завдань або взагалі не виконав

 

Кожна комплексна лабораторна робота оцінюються   -  від 0 до 16 балів. Робота виконується протягом кількох занять.

16 балів*

Студент правильно і своєчасно лабораторну роботу, при цьому показав високі знання понятійного апарату.

14 балів

Студент  припустився неістотних помилок при виконанні  лабораторної роботи

12 балів

Студент  припустився істотних помилок при виконанні  лабораторної роботи

10 балів

Студент несвоєчасно здав лабораторну роботу

 5 балів

Студент виконав завдання не в повному обсязі

 0 балів

Взагалі не виконав

* Студент може отримати максимальну оцінку лише у випадку захисту комплексного лабораторного завдання.

Кожна лабораторна робота оцінюються від 0 до 7 балів. Виконується протягом одного заняття.

 

7 балів*

Студент правильно і своєчасно лабораторну роботу, при цьому показав високі знання понятійного апарату.

5 балів

Студент  припустився   помилок при виконанні  лабораторної роботи

3 бали

Студент несвоєчасно здав лабораторну роботу

0 балів

Взагалі не виконав

 

Під час виконання контрольної (модульної) роботи оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування навчального матеріалу. Оцінюється виконання  тестових завдань.

Виконання контрольної (модульної) роботи оцінюються від: 0, 5, 8, 10 балів

 

10 балів

за правильну відповідь на     18- 20 тестових завдань

8 балів

за правильну відповідь на     15-17, тестових завдань

5 балів

за правильну відповідь на      10-14  тестових завдань

0 балів

за правильну відповідь на 1-9 тестових завдань, або коли студент взагалі не виконував модульну роботу

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій викладача, який веде дисципліну.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті навчальної роботи студента.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з вибіркової дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті»

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,

спеціалізації «Облік і аудит»,

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

В період установчої сесії

1-2

Міні-лекція

Тема: Роль інформаційних систем і технологій в державному управлінні

Лабораторна робота №1

Підготовка ППР «ІС-ПРО» до роботи

Установча міні-лекція (конспект)

Лабораторні роботи (в ППР «ІС-ПРО»)

Захист лабораторних робіт

 

 

 

 

 

1

2

2

3-4

Міні-лекція

Тема: Концептуальний дизайн інтегрованої системи управління державними фінансами

Лабораторна робота №2

Формування початкових залишків у ППР «ІС-ПРО»

Міні-лекція (конспект)

Лабораторні роботи (в ППР «ІС-ПРО»)

Захист лабораторних робіт

 

 

 

 

 

1

4

2

5-6

Міні-лекція

Тема: Інформаційно-аналітичні системи, що функціонують у Міністерстві фінансів України

Лабораторна робота №3

Облік господарських операцій у ППР «ІС-ПРО»

Міні-лекція (конспект)

Лабораторні роботи (в ППР «ІС-ПРО»)

Захист лабораторних робіт

 

 

 

 

 

1

4

2

7-8

Міні-лекція

Тема: Інформаційно-аналітичні системи, що функціонують в Державній казначейській службі

Лабораторна робота №4

Склад і зміст інформаційної бази ПП «КІТ:Аудит».

Міні-лекція (конспект)

Лабораторні роботи (в ППР «КІТ:Аудит»)

Захист лабораторних робіт

 

 

 

 

 

1

4

2

В період екзаменаційної сесії

9-10

Лабораторна робота № 5

Оцінка фінансової стабільності підприємства при обов’язковому аудиті  в ПП «КІТ:Аудит»

Конспект

Лабораторні роботи (в ППР КІТ:Аудит»)

Захист лабораторних робіт

 

 

 

1

4

2

11-12

Лабораторна робота № 6

Прогнозування незадовільної структури балансу (система критеріїв оцінки можливого банкрутства)

ПП «КІТ:Аудит».

Прийняття управлінських рішень та звіти

Конспект

Лабораторні роботи (в ППР КІТ:Аудит»)

Захист лабораторних робіт

 

 

 

 

1

4

2

13

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

За виконання обов’язкових самостійних завдань

1. Домашнє індивідуальне завдання (реферат + презентація)

20

2. Індивідуальне  завдання  в ППР

20

За виконання вибіркових  самостійних завдань (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

10

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

10

3. Підготовка презентацій за обраною тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

ДОДАТКОВІ БАЛИ

Науково-дослідна діяльність студента:

7.Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

8. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

9. Наукові публікації студента тощо

10. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

 

* * За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів

 

 

 

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Критерії оцінювання знань

Контроль знань студентів заочної форми навчання складається з поточного та підсумкового контролю.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті самостійної роботи студента.

 

Об’єктами контролю є:

Відповіді на контактних заняттях (в сесійний період)

1. Міні-лекції                                                                                         0 -  6 балів

2. Виконані лабораторні роботи                                                                     0 - 24 балів

2. Захист лабораторних робіт                                                                        0 -  10 балів

3. Контрольна (модульна)  робота –                                                    0 - 10 балів

0 - 50

Виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань:

4. Домашнє індивідуальне завдання (реферат) із захистом           – 0 - 20 балів;

5. Виконання індивідуального завдання (в ППР) –                        – 0 - 20 балів

0 - 40

 

Виконання індивідуальних робіт за вибором:

6. Виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)  − 0 - 10 балів

0 - 10

Разом                                           0-100

 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Підготовка презентацій за обраною тематикою

4. Підготовка наукових публікацій

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів

 

Оцінювання підготовки кожного конспекту лекції від 0 до 1 балів.

1  бали

Студент правильно і своєчасно підготував конспект, при цьому показав знання понятійного апарату та сучасних тенденцій.

0,5 балів

Студент виконав завдання, але є істотні помилки

0 балів

Студент неправильно  або взагалі не виконав завдання

 

Виконання кожної лабораторної роботи оцінюється за такою шкалою 0 - 4 бали.

4  бали

Студент правильно і своєчасно виконав завдання, при цьому показав високі знання понятійного апарату.

3 бали

Студент припустився незначних  помилок при виконанні завдання, несвоєчасно здав роботу

2 бали

Студент виконав завдання, але здав несвоєчасно

1 бал

Студент виконав завдання є істотні помилки

0 балів

Студент неправильно  або взагалі не виконав завдання

 

Захист кожної лабораторної роботи оцінюється 0 - 2 бали.

2 бали

Студент проявив глибокі знання з використання інтерфейсу користувача та знання предметної області

1 бал

Студент виявив знання, але є істотні помилки

0 балів

Студент не захищав роботу або здав її несвоєчасно

 

Виконання і перевірка контрольної (модульної) роботи проводиться на останньому контактному занятті згідно з розкладом.

Під час виконання контрольної (модульної роботи) оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування навчального матеріалу. Оцінюється виконання  тестових завдань.

Виконання контрольної (модульної) роботи оцінюються від: 0, 5, 8, 10 балів.

 

10 балів

за правильну відповідь на     18- 20 тестових завдань

8 балів

за правильну відповідь на     15-17, тестових завдань

6 балів

за правильну відповідь на      10-14  тестових завдань

0 балів

за правильну відповідь на 1-9 тестових завдань, або коли студент взагалі не виконував модульну роботу

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

На навчальний 2018-2019 навчальний рік не передбачена.

 

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до ефективної діяльності на рівні світових професійних стандартів не можливі без підвищення ефективності самостійної роботи студентів над навчальним матеріалом, а також стимулюванні професійного зростання студентів та формуванні творчої активності.

Для забезпечення формування навичок самостійної навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, професійно значущих якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглиблення наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності, створення умов для гармонійного розвитку студента в умовах індивідуалізації навчального процесу навчальним планом з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті», передбачена самостійна робота студентів.

Така робота виконується у вільний від обов’язкових занять час за розкладом. Самостійна робота дає змогу оцінити сутність засвоєння студентом теоретичних, методичних і практичних питань організації і функціонування управлінських інформаційних систем в аудиті та ДФК. Вона має творчий характер.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити чотири основні види самостійної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті», а саме:

І —  підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ  — пошуково-аналітична робота;

ІІІ — наукова робота;

 

Самостійна робота студентів включає форми, які визначаються робочою навчальною програмою дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті», зокрема:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • виконання домашніх завдань;
 • підготовка до лабораторних занять;
 • підготовка до контрольних робіт та форм поточного контролю;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модулю;
 • виконання індивідуальних завдань (написання реферату за заданою проблематикою);
 • пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу;
 • аналітичний розгляд наукової публікації.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлено в таблиці 3.

 

 

 

 

Види самостійної роботи студентів та форми контролю

з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті»

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до практичних та лабораторних занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та  форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або  ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

Перелік завдань для СРС, форми її організації, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, включаються до Карти навчальної роботи студентів (див. розділ 2, 3).

Вимоги до написання реферату

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку в машинописному вигляді.

Вимоги до написання реферату: текст української мовою, обсягом до 20 сторінок, включаючи зміст, вступ, висновки та список літератури у текстовому редакторі MS WORD, шрифт : Times New Roman, висота —14 пт, інтервал — 1,5. Поля: верхнє —2, нижнє — 2. Праве —2,5, ліве —1,5.

Титульний аркуш і вся робота оформляються згідно з установленим порядком. На титульному аркуші потрібно вказати назву університету, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище та ініціали студента.

План реферату повинен складатися із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. В тексті кожен пункт плану необхідно виділити.

Завершений і оформлений реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

Списані роботи й такі, що не відповідають вищезазначеним вимогам, не зараховуються. У цьому випадку студент зобов'язаний написати новий реферат з урахуванням всіх зауважень.

Захист реферату здійснюється на основі індивідуальної бесіди зі студентом.

Результати захисту реферату є складовою частиною суми балів, необхідних для одержання поточного контролю.

Захист рефератів, вибіркових  та індивідуальних завдань відбуваються згідно графіку.

 

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

А).(денна форма навчання)

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

При виконанні і захисті завдань самостійної роботи студента оцінці підлягають завдання, передбачені Навчальною картою самостійної роботи студентів. Кожне з двох самостійних завдань оцінюється у 0-10 балів.

10 балів

(6+4)

виставляються за повне і вірне виконання завдання по темі у відповідності до встановлених вимог написання

8 балів

(5+3)

виставляються у випадку допущення неточностей та неповне дотримання вимог до написання завдання

6 балів

(4+2)

виставляються за недостатнє розкриття теми завдання (невиконання вимог до його написання)

0 балів

виставляються при неправильному висвітленні теми, відсутності  завдання

* Студент може отримати максимальну оцінку лише у випадку захисту (презентації) виконаного завдання.

Загальна кількість балів за виконання і захист 2-х завдань самостійної роботи студента складає 0-20- балів.

Науково-дослідна діяльність студентів — виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри, участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Загальний результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—100 балів.

 

Б). (заочна форма навчання)

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Домашнє індивідуальне завдання для студентів заочної форми навчання являє собою підготовку, написання та захист реферату (див. „Вимоги до написання рефератів”) оцінюються в межах від 0 до 20 балів. Результати захисту реферату та його презентація є складовою частиною суми балів, необхідних для одержання заліку.

20 балів

(12+8)

виставляються за повне і вірне виконання реферату по темі у відповідності до встановлених вимог

10 балів

(6+4)

виставляються у випадку допущення неточностей  та неповне виконання вимог до написання реферату

5 балів

(3+2)

виставляються за недостатнє розкриття теми реферату (невиконання вимог до написання реферату)

0 балів

виставляються при відсутності реферату, або неправильному висвітленні теми

 

Передбачено обов’язковий захист реферату та вибіркових індивідуальних завдань, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період.

При формуванні оцінки за ці види завдань, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, заплановано її поділ на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання. Більшу частину загальної оцінки (більше 60%) складає оцінка за захист виконаного завдання.

 

Індивідуальне завдання в ППР являє собою самостійне виконання завдань в ПП «Галактика Експрес». Оцінювання виконується в межах від  0 до 20 балів.

20 балів

(12+8)

виставляються за повне і вірне виконання індивідуального завдання по темі у відповідності до встановлених вимог

10 балів

(6+4)

виставляються у випадку допущення неточностей  та неповне виконання вимог, передбачених індивідуальним завданням

5 балів

(3+2)

виставляються за виконання 50% відсотків завдані, передбачених в он-лайн завданні

0 балів

виставляються при відсутності виконаного завдання, або неправильному виконанні завдань

 

Індивідуальні завдання для самостійного виконання у міжсесійний період видаються на початку навчального семестру.

Групові або індивідуальні консультації з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» у міжсесійний період проводяться за графіком проведення індивідуально-консультативної роботи кафедри і за розкладом проведення «Дня заочника».

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи кафедри та розклад проведення Дня заочника доводяться до відома студентів на початку кожного навчального семестру.

Виконані індивідуальні завдання з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» студенти заочної форми навчання здають на кафедру або пересилають електронною поштою викладачу не пізніше, ніж за два тижні до початку чергової сесії.

Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі, або в електронній скриньці викладача.

Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання під час сесії або в День заочника в ході співбесіди з викладачем.

Максимальну кількість балів, яку студент може отримати за поточну успішність на контактних заняттях складає 50 балів і за завдання в міжсесійний період — 50 балів.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів навчається сумарно за всіма складовими поточного контролю.

Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—100 балів.

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

6.1 Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів  здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни і проводиться у формі заліку.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» денної форми навчання здійснюється виключно на підставі результатів поточного контролю.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» заочної форми навчання здійснюється на підставі результатів поточного контролю в період сесії і оцінювання завдань, виконаних в міжсесійний період.

Результат підсумкового контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. До видів завдань індивідуальної контрольної роботи включені теоретичні завдання.

Шкала оцінювання одного завдання індивідуальної контрольної роботи

Відповідь студента на кожне із завдань контрольної роботи, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Залік оформляється під час останнього заняття семестру.

Кількість балів, що студент набрав за результатами виконання завдань, що передбачені Картою самостійної роботи (від 0 до 100 балів), вноситься до залікової відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті».

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить для студентів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни.

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить для студентів заочної форми навчання — за розкладом сесії.

 

6.2. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА КОНТРОЛЬ

 

А).пРИКДЛАД  ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

(денна і заочна форми навчання)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНДЖМЕНТУ

Кафедра АУДИТУ

Дисципліна: «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті»

МОДУЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Варіант №___

 

1. Принципи створення і функціонування інформаційних систем у державному управлінні.

2. Державне регулювання у сфері документообігу.

3. Функція «Фінансовий аналіз»  − це_____________________________________________

4. Функція «Планування аудиту» в ПП «КІТ:Аудит» – це___________________________

5. Автоматизована інформаційна система «Місцеві бюджети (районний рівень)» – це _

6. АІС «Діловодство» – це _______________________________________________

7. АРМ «АСК- Інформація» – це ___________________________________________

8. АРМ «Субсидії» – це ___________________________________________________

9. ІАС «Моніторинг судових справ» – це __________________________________

10. Інформаційна одиниця — це:

1. міра виміру обсягів інформації;

2. елемент структури економічної інформації;

3. інформаційна символіка;

4. оцінка кількості носіїв інформації.

11. Локальна комп’ютерна мережа:

1. з’єднує вузли мережі, що зазвичай знаходяться в одній будівлі;

2. мала комп’ютерна мережа, що об’єднує не більше 10 комп’ютерів;

3. комп’ютерна мережа особливого призначення;

4. різновид глобальних комп’ютерних мереж..

12. Які задачі розв’язуються за допомогою ПК, об’єднаних до локальної мережі?

1. вільне розповсюдження інформації;

2. передавання файлів;

3. об’єднання комп’ютерів;

4. спільний доступ до інформації та файлів.

13. Особливість реквізиту як інформаційної сукупності полягає в тому, що:

1. він не підлягає поділу на одиниці інформації;

2. він визначає характеристики місцезнаходження інформації;

3. він є елементом інформаційної структури вищого рівня;

4. він є сукупністю записів для об'єктів одного типу.

14. Безпека УІС - це:

 1. Захищеність від навмисного або ненавмисного втручання в нормальний процес обробки, спроб крадіжок, модифікації або руйнування  компонентів ІС.
 2. Сукупність правових і морально-етичних норм, які мінімізують можливі збитки власникам ІС.
 3. Подія (дія), яка спричинює руйнування, модифікацію чи несанкціоноване використання інформаційних ресурсів.
 4. Можливість виникнення неточності облікових даних в результаті їх автоматизованої обробки.

15. Економічна інформація (ЕІ) − це:

 1. Дані, що характеризують події, які вже відбулися.
 2. Сукупність відомостей про соціально-економічні процеси у виробничій сфері.
 3. Сукупність економічних показників, логічно пов’язаних між собою.
 4. Сукупність корисних відомостей, які є об’єктом збирання, реєстрації, зберігання, передавання та повторення.

16. Принцип розвитку при створенні УІС аналізу та аудиту передбачає можливість:

 1. Поповнення та оновлення функцій і складових УІС без порушення її функціональної цілісності.
 2. Розширення функцій.
 3. Розширення набору функцій і процедур УІС.
 4. Поповнення та оновлення функцій і складових УІС за умови оновлення технічної бази.

17.  Метод  класифікації − це:

 1. Систематизоване зібрання однорідних найменувань та їх кодових позначень.
 2. Послідовний поділ множини об’єктів на підпорядковані класифікаційні угрупування.
 3. Сукупність правил створення системи класифікаційних угрупувань та їх зв’язки між собою.
 4. Процес присвоєння умовного позначення різним позиціям номенклатури

18. Принцип розвитку при створенні УІС в аналізі та аудиті передбачає можливість:

 1. Поповнення та оновлення функцій і складових УІС без порушення її функціональної цілісності.
 2. Розширення функцій.
 3. Розширення набору функцій і процедур УІС.
 4. Поповнення та оновлення функцій і складових УІС за умови оновлення технічної бази.

19.  Метод  класифікації − це:

 1. Систематизоване зібрання однорідних найменувань та їх кодових позначень.
 2. Послідовний поділ множини об’єктів на підпорядковані класифікаційні угрупування.
 3. Сукупність правил створення системи класифікаційних угрупувань та їх зв’язки між собою.
 4. Процес присвоєння умовного позначення різним позиціям номенклатури.

20. Бізнес-процес – це:

1. Послідовність дій, яка регулярно повторюється, і спрямована на отримання заданого результату, що є цінним для організації.

2. Унікальна неповторна послідовність дій, яка спрямована на отримання заданого результату, що є цінним для організації.

3. Унікальний комплекс взаємопов’язаних заходів (робіт, задач), які спрямовані на досягнення певної мети в умовах часових і ресурсних обмежень.

4. Технологія обробки даних банку.

 

Укладач ________________

 

 

б). ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(денна і заочна форми навчання)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра АУДИТУ

Дисципліна: «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті»

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант №_____

 

 1. Інформаційне та програмне забезпечення ефективності діяльності органів державного фінансового контролю.
 2.  Глобальна інформаційна система.
 3. Автоматизація внутрішньовідомчого документообігу.
 4. Напрями модернізації державних фінансів.
 5. Інтегрована інформаційна система фінансового менеджменту (ІСФМ).
 6. Функціональний склад корпоративної інформаційної системи.
 7. Загрози та безпека економічних інформаційних систем.
 8. Технологія формування банківських розрахункових документів у ППР.
 9. Автоматизована інформаційна система «Держбюджет».
 10. Головні задачі, які виконує АІС «Держбюджет».

 

Затверджено

на засіданні кафедри аудиту

протокол № __ від  «___» _________ 201_р.

Зав кафедри аудиту                                  О.А. Петрик

Укладач ________________

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

 1. Фрунза С.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С.А. Фрунза. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, -2012. – 164 с.
 2. .Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів освіти / С.В. Гушко С.В., А.В. Шайкан. — Львів: Магнолія Плюс, 2010. — 320 с.
 3. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — 2-ге вид., доопрац. і доповн. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 400 с.
 4. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: практикум / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 440 с.
 5. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій [Текст]:монографія / О.В. Осмятченко; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», К.: КНЕУ, 2010. – 263 с.
 6. Терещенко Л.О. Управлінські інформаційні системи [Текст]: Підручник / Л.О. Терещенко, С.В. Глушко, А.В. Шайкан.; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», К.: КНЕУ, 2008. – 488 с.
 7. Терещенко Л.О., Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: Підручник. / Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»,  К.: КЕНУ, 2008. – 563с.

 

 1. Додаткова література

1.Бацюсь Т. Проблеми удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2015/....

 1. Використання  ППР "КІТ:АУДИТ». Керівництво користувача, 2016р.

 

 1. Дистанційні курси та інформаційні джерела
 1. Інформаційні технології в системі казначейства – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/92839;jsessionid=18C2F82969456E8C3E9C62B53425E106
 2. Система управління державними фінансами України Програмний комплекс для розпорядників коштів державного бюджету (ПК ГРК) Керівництво користувача – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article%3Fart_id=299910&cat_id=83909
 3. Волинець В. І., Погріщук Б. В., Гордополова Н. В., Гордополов В. Ю. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп'ютерний практикум: навч. посіб для студентів ВНЗ спец. «Облік і аудит» Тернопіль: Крок, 2015. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://docplayer.net/42913607-Upravlinski-informaciyni-sistemi-v-obliku-i-auditi.html
 4. Ящук В.І. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті: метод. вказівки та завдання для практ. і лаб. занять, самост. роботи, завдання для контрол. робіт та тести для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спец. 7.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://books.khntusg.com.ua/?q=node/981
 5. Рудницький В. С. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті: навч. посіб. для студентів спец. 7.03050901 "Облік і аудит" Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті: навч. посіб. для студентів спец. 7.03050901 "Облік і аудит" Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). 2015. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://books.khntusg.com.ua/?q=node/981
 6. Ковова І.С. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті: навчальний  посібник Київ: АртЕк : Афіна, 2016. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://books.khntusg.com.ua/?q=node/981
 7. Адамик О.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті: опорний конспект лекцій/ ТНЕУ, 2017.- – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24957/1/I%D0%A1%D0%9E_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF.pdf  
 8. Інформаційні технології в системі казначейства/ – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/92839;jsessionid=18C2F82969456E8C3E9C62B53425E106