Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА ОПОДАТКУВАННІ

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА ОПОДАТКУВАННІ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет обліку та податкового менеджменту

 

Кафедра аудиту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № ____ від _____ 20__ р.

 

Голова НМР ______________ А.М. Колот

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА ОПОДАТКУВАННІ»

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

освітня програма / спеціалізація

«Податковий менеджмент»

 

«Податковий менеджмент»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _______________________

підпис, ініціали, прізвище

 

 

 

Київ - 2018

 

Розробник:

Гойло Наталя Валеріївна, к.е.н., доцент кафедри аудиту, goylo@ukr.net

 

Форма навчання —

денна, заочна,

 

Семестр —

2

 

Кількість кредитів ECTS —

5

 

Форма підсумкового контролю —

залік

 

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Гойло Н.В., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 
 •  

ВСТУП…………………………………………………………………………………………....

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………………………

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ» …………………………………

6

Тема 1. Створення сценарію і підготовка до фінансового аналізу в ППР …………………...

6

Тема 2 Проведення фінансового аналізу і формування фінансових звітів та експертних висновків в ППР «М.Е.Doc» …………………………………………………………………....

 

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «ОПОДАТКУВАННЯ» ………………………………………

7

Тема 3. Інформаційні технології розрахунків податкового обліку …………………………..

7

Тема 4 Особливості роботи в електронному сервісі «Електронний кабінет платника»………………………………………………………………………………………….

 

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

8

            2.1. Карта навчальної роботи студента …………………………………………………

8

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни ………...……

9

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ……………………………………………………………………………………..

 

11

            3.1. Карта навчальної роботи студента …………………………………………………

11

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………

12

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ……………………………………………………………………………………..

 

14

       4.1. Карта навчальної роботи студента ………………………………………................

14

       4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………........

14

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ……

15

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи ………

15

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи ………………………………………………………………………

 

19

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …………………………………………………………………………………

 

20

            6.1. Структура картки контрольної (модульної) роботи …………………………….

20

            6.2. Критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи …………………………

20

            6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на контрольну (модульну) роботу

22

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………………..

23

            7.1.      Основна література ……………………………………………………………....

23

            7.2.      Додаткова література …………………………………………………………….

23

            7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………………………...................

24

 

 

 

 

 

ВСТУП

Одним з основних чинників впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є широке використання інформаційних систем та комп’ютерних технологій. Серед найбільш важливих середовищ, в яких інформаційні системи відіграють вирішальну роль, особливе місце займає сфера управління.

Неможливість систем управління своєчасно надавати реальну інформацію про економічний стан, а відповідно відсутність ефективного управління компанією, негативно впливає на економічне становище. Досвід господарювання зарубіжних промислових компаній в умовах ринкової економіки довів, що найбільш надійним способом покращення стану обліку і управління є впровадження сучасних управлінських інформаційних систем.

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні» призначена для освітнього ступеня магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Податковий менеджмент».

Мета вивчення дисципліни: надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в управлінській діяльності на підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах.

Завдання дисципліни: вивчення архітектури сучасних управлінських інформаційних систем, технології розв'язання аналітичних задач та завдань з оподаткування в умовах функціонування УІС та набуття практичних навичок використання та адаптації сучасних УІС або їх окремих підсистем.

Предмет дисципліни: економічна інформація систем управління корпоративними бізнес-процесами.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців: дисципліна «Управлінські інформаційні системи аналізі та оподаткуванні» є логічним продовженням дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» і є складовою освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування», базується на фундаментальних знаннях з таких курсів, як «Інформаційні системи і технології в обліку» «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях», «Бухгалтерський облік» (загальна теорія), «Фінансовий облік І, ІІ», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Внутрішній аудит», «Система оподаткування підприємств».

Компетентності та програмні результати, які отримує студент під час опанування курсу та виконання лабораторних завдань:

Компетентності

Програмні результати навчання

1. Розуміння базових теоретичних основ створення та функціонування управлінських інформаційних систем (УІС) на рівні держави

1. Пояснювати роль, значення, завдання і тенденції розвитку управлінських інформаційних систем органів державного управління, законодавчої і виконавчої влади; організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційної системи у державному управлінні; потоки фінансової інформації суб’єктів господарювання; організацію інформаційних баз в органах державного управління; автоматизацію внутрішньокорпоративного аналізу бізнес-процесів

2. Здатність опанування сучасних інформаційних систем і технологій в аналізі бізнес-процесів

2. Розуміння концептуального дизайну інтегрованої «М.Е.Doc» та модулю «Аналіз діяльності», застосування аналітичних інструментів та методів до показників фінансових документів з метою виявлення суттєвих зв'язків та характеристик, необхідних для прийняття рішень управлінським персоналом

3. Розуміння особливостей інформаційного та програмного забезпечення формування та подання податкової звітності

3. Знати основні тенденції розвитку інформаційно-аналітичної системи щодо формування бази оподаткування, обчислення суми податків, заповнення, редагування та подачі до органів ДФС податкових декларацій

4. Поглиблене розуміння функціональних можливостей аналітичної системи та електронного сервісу «Особистий кабінет платника податків»

4. Апробація практичних навичок створювати, редагувати, підписувати та надсилати податкову, пенсійну та статистичну звітність до ДФС, Пенсійного фонду України та органів статистики

 

1. Зміст навчальної ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Назва теми

Зміст

БЛОК ФІНАНАСОВОГО АНАЛІЗУ

Тема 1.  Створення сценарію і підготовка до фінансового аналізу в ППР

Концептуальні основи управлінських інформаційних систем. Принципи створення і функціонування управлінських інформаційних систем. Інструментальні засоби для роботи користувача. Новітні інформаційні технології та їх класифікація.

Функціональні особливості програмного продукту «М.Е.Doc».

Розробка сценарію фінансового аналізу для України з використанням можливостей «М.Е.Doc» програмного продукту «М.Е.Doc» за періоди, в яких використовуються різні форми фінансових звітів.

Інформаційні системи економічного аналізу. Програмне забезпечення економічного аналізу: неспеціалізовані програмні пакети, які мають аналітичні можливості; спеціалізовані програмні засоби для створення інформаційних сховищ даних і проведення аналізу; цільові аналітичні програмні пакети, які реалізують конкретні методики аналізу; вбудовані в інтегровані економічні системи (ІЕС) аналітичні модулі або підсистеми.

Створення для підприємства в програмному продукті «М.Е.Doc» файлу, який містить параметри:

- проведення фінансового аналізу: «Аналіз структури активів та пасивів підприємства», «Показники фінансової стабільності», «Аналіз ліквідності», «Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів», «Факторний аналіз прибутку», «Аналіз рентабельності», «Аналіз ділової активності», «Структура грошових потоків», «Аналіз руху власного капіталу», «Аналіз неплатоспроможності», «5-ти факторна модель Альтмана», «;-х факторна модель Таффлера», «Експрес-аналіз Бівера»

Тема 2. Проведення фінансового аналізу і формування фінансових звітів та експертних висновків в ППР «М.Е.Doc»

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства. Коефіцієнтний аналіз. Реалізація власних методик фінансового аналізу. Скорингові методики фінансового аналізу. Аналіз операційних і фінансових ризиків.

Проведення фінансового аналізу  в ПП «М.Е.Doc».

Оцінка кредитоспроможності позичальника. Регламентований фінансовий аналіз. Автоматичний експертний висновок і налаштування звітності. Консолідація фінансової звітності.

Формування фінансових звітів та експертних висновків в ПП «М.Е.Doc»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК ОПОДАТКУВАННЯ

Тема 3. Інформаційні технології розрахунків податкового обліку

Загальна характеристика податкового обліку з позиції автоматизованої обробки інформації. Особливості первинного обліку в умовах автоматизованої обробки інформації для розв’язання задач податкового обліку. Автоматизація процедур складання податкових звітів, їх перевірки. Організація взаємодії інформаційних систем підприємства та Державної фіскальної служби в процесі обміну інформацією між ними. Особливість функціонування підприємств та Державної фіскальної служби України в рамках Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронно-цифровий підпис». Характеристика основних пакетів прикладних програм та функціональних інформаційних технологій, які використовуються на підприємствах України для розв’язання задач з податкового обліку. Розв’язування задач податкового обліку в системі «М.Е.Doc»

Тема 4. Особливості роботи в електронному сервісі «Електронний кабінет платника»

Використання інформації з реєстрів, що є загальнодоступними (дані про взяття на облік платників; дані реєстру платників ПДВ; дані реєстру страхувальників; дані реєстру платників єдиного податку; інформація про РРО; інформація про книги РРО). Отримання інформації про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності (податковий календар), контактів та адрес діючих центрів обслуговування платників (ЦОП).

Ознайомлення з новинами Державної фіскальної служби України.

Індивідуальний податковий календар.

Перегляд та перевірка особистих облікових даних.

Створення запиту для отримання інформації.

Подання реєстраційної заяви платника податку на додану вартість,  заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість,  заяви про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів.

Відправлення листа до органу ДФС.

Перегляд стану розрахунків з бюджетом.

Реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Використання сервісів системи «Електронного адміністрування ПДВ» (для платників ПДВ).

Можливості для фізичних осіб: сплата податків, зборів, платежів (особистий кабінет – «Стан розрахунків з бюджетом»)

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «УІС в аналізі та оподаткуванні»

для студентів освітнього ступеня «магістр»,

спеціалізації «Податковий менеджмент»

 

Денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

За систематичність і активність роботи на лабораторних заняттях

Змістовий модуль №1

1

Лабораторна робота № 1

Тема 1. Створення сценарію і підготовка до фінансового аналізу в ППР

4

2

4

3

4

4

Комплексна лабораторна робота № 2

Тема 2. Проведення фінансового аналізу і формування фінансових звітів та експертних висновків в ППР «М.Е.Doc»

4

5

4

6

5

Змістовий модуль №2

7

Комплексна лабораторна робота № 3

Тема 3. Інформаційні технології розрахунків податкового обліку

5

8

5

9

5

10

5

11

Комплексна лабораторна робота № 4

Тема 4. Особливості роботи в електронному сервісі «Електронний кабінет платника»

5

12

5

13

5

14

Контрольна (модульна) робота № 1

20

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

Види індивідуальних завдань (студент обирає два завдання впродовж семестру)

1. Підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій

10

2. Переклад іншомовних текстів (при вивченні іноземних мов)

10

3. Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни

10

4. Робота на навчальних платформах у відкритих онлайн курсах

10

Усього балів за результати виконання і захисту завдань самостійної роботи

20

Додаткові бали за науково-дослідну роботу студента **

Види науково-дослідної роботи  (студент обирає одне завдання впродовж семестру)

1. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

2. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

10

3. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

4. Підготовка наукових публікацій,  тощо

10

5. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Усього балів за науково-дослідну роботу студента

10

РАЗОМ БАЛІВ

100

         

* Оцінка за підготовку доповідей і презентацій на практичному (лабораторному) занятті попередньо перевірених викладачем й захищених самостійних робіт.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть виставлятись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті самостійної роботи студента.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Об’єктами контролю знань студентів є:

Рівень засвоєння теоретичних знань та правильність і повнота виконання практичних завдань на практичних заняттях.

Загальна кількість практичних (лабораторних) занять за навчальним планом – 14.

Оцінювання теоретичних знань та практичних навичок кожного з 14-ти занять здійснюється в діапазоні від 0 до 4 балів.

 

Порядок та критерії оцінювання результатів тестування

Оцінка,

балів

Критерії оцінювання теоретичного блоку дисципліни

4-5

Студент отримує, якщо відповів більш як на 90% питань тесту

3

Студент отримує, якщо відповів більш як на 70% питань тесту

2

Студент отримує, якщо відповів правильно більш як на 60% питань тесту.

0

Студент отримує, якщо правильно відповів менш як на 60% питань тесту.

 

Порядок та критерії оцінювання лабораторних робіт

Оцінка,

балів

Критерії оцінювання практичного блоку дисципліни

4-5

Студент отримує, якщо правильно і повністю виконав всі завдання лабораторної роботи та безпомилково сформував усі необхідні документи в середовищі прикладного програмного забезпечення (ППЗ), сформовані електронні звіти не містять викривлень.

3

Студент отримує, якщо виконав завдання в цілому правильно, сформував усі необхідні документи в середовищі ППЗ, але зробив несуттєві помилки: не усі документи проведені в обліку відповідним чином, відсутні певні реквізити в документах, в сформованих звітах є наявні незначні викривлення.

2

Студент отримує, якщо виконав більшу частину завдання в цілому правильно, але сформував не усі необхідні документи в середовищі ППЗ, зробив суттєві помилки: більше ніж один документ не проведено в обліку відповідним чином, відсутні певні реквізити в документах, в сформованих звітах є наявні значні викривлення.

0

Студент отримує, якщо не розв’язав завдання, або розв’язав завдання та сформував менше ніж 60% документів в ППЗ.

Загальна оцінка за семестр за п. 1.1 від 0 до 80 балів.

Написання контрольних (модульних) робіт

При написанні контрольних (модульних) робіт оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування дисципліни. Контроль (модульний) проводиться у формі відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань під час проведення контрольної (модульної) роботи. Контрольна (модульна) робота виконується за варіантами, кожен з яких включає 7 завдань:

а) 3 теоретичних питання, що оцінюється за шкалою від 0-3-4 балів (разом 12 балів);

б) 4 відкритих тестів, що оцінюються за шкалою від 0 до 2 балів (разом 8 балів).

Загальна оцінка за написання контрольної (модульної) роботи становить 20 балів.

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Виконання індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання, запропоновані викладачем, повинні бути належним чином оформленими в окремому зошиті або на стандартних, скріплених аркушах паперу формату А4.

При виконанні індивідуальних завдань оцінці підлягають завдання, передбачені Картою самостійної роботи студентів. Результати виконання індивідуальних завдань оцінюються за шкалою від 0 до 10 балів (0,6,8,10).

Студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності (в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо), за рішенням кафедри можуть присуджуватись додаткові бали за результати поточного контролю.

 

Науково-дослідна діяльність студентів

Науково-дослідна діяльність студентів – виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри, участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Загальний результат поточного контролю визначається в діапазоні 0–100 балів.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «УІС в аналізі та оподаткуванні»

для студентів освітнього ступеня «магістр»

спеціалізації  «Податковий менеджмент»

 

Заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

За систематичність і активність роботи на лабораторних заняттях

Змістовий модуль №1

1

Міні-лекція 1 Лабораторна робота № 1

Тема 1. Створення сценарію і підготовка до фінансового аналізу в ППР

5

2

5

3

5

4

Міні-лекція 2 Комплексна лабораторна робота № 2

Тема 2. Проведення фінансового аналізу і формування фінансових звітів та експертних висновків в ППР «М.Е.Doc»

5

5

5

6

5

7

Міні-лекція 3 Комплексна лабораторна робота № 3

Тема 3. Інформаційні технології розрахунків податкового обліку

5

8

5

9

5

10

5

11

Міні-лекція 4 Комплексна лабораторна робота № 4

Тема 4. Особливості роботи в електронному сервісі «Електронний кабінет платника»

5

12

5

13

Контрольна (модульна) робота

20

Усього балів за роботу на контактних заняттях:

80

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових самостійних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє самостійне завдання

(письмова контрольна робота)

(письмова)

(1.09.2018р.

на кафедру)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

За виконання самостійних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Підготовка презентації  за обраною тематикою

(письмова)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних самостійних завдань

20

Додаткові бали за науково-дослідну роботу студента **

Види науково-дослідної роботи  (студент обирає одне завдання впродовж семестру)

1. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

2. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

10

3. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

4. Підготовка наукових публікацій,  тощо

10

5. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Усього балів за науково-дослідну роботу студента

10

РАЗОМ БАЛІВ

100

             

* Оцінка за підготовку доповідей і презентацій на практичному (лабораторному) занятті попередньо перевірених викладачем й захищених самостійних робіт.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть виставлятись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті самостійної роботи студента.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

1. Поточний контроль знань

Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється згідно наведеної карти самостійної роботи студентів. Об`єктом контролю є якість виконання лабораторних робіт, що виконуються в комп’ютерних класах, систематичність та активність роботи на контактних заняттях.

 

Порядок та критерії оцінювання лабораторних робіт

Оцінка,

балів

Критерії оцінювання практичного блоку дисципліни

4-5

Студент отримує, якщо правильно і повністю виконав всі завдання лабораторної роботи та безпомилково сформував усі необхідні документи в середовищі прикладного програмного забезпечення (ППЗ), сформовані електронні звіти не містять викривлень.

 

3

Студент отримує, якщо виконав завдання в цілому правильно, сформував усі необхідні документи в середовищі ППЗ, але зробив несуттєві помилки: не усі документи проведені в обліку відповідним чином, відсутні певні реквізити в документах, в сформованих звітах є наявні незначні викривлення.

 

2

Студент отримує, якщо виконав більшу частину завдання в цілому правильно, але сформував не усі необхідні документи в середовищі ППЗ, зробив суттєві помилки: більше ніж один документ не проведено в обліку відповідним чином, відсутні певні реквізити в документах, в сформованих звітах є наявні значні викривлення.

0

Студент отримує, якщо не розв’язав завдання, або розв’язав завдання та сформував менше ніж 60% документів в ППЗ.

 

Контрольна (модульна) робота складається з 2 теоретичних завдань і виконується в аудиторії в період сесії. Кожне теоретичне завдання оцінюється у 0, 3, 4 або 5 балів залежно від повноти викладеної студентом відповіді. Максимальна кількість балів за контрольну (модульну) роботу – 20 балів.

 

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

1.1. Протягом міжсесійного періоду студенти виконують завдання для самостійної роботи (обов’язкову та вибіркову індивідуальну роботу).

При формуванні оцінки за обов’язкову та вибіркову роботу, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, заплановано її поділ на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання. Обов’язковий захист контрольної роботи та вибіркових індивідуальних завдань може бути проведений у міжсесійний період у день заочника або на контактному занятті в період екзаменаційної сесії.

Обов’язкова робота виконується за варіантами згідно номера залікової книжки. Обов’язкова робота оцінюється у 40 балів, наступним чином:

– якість підготовки роботи (оцінюється викладачем в процесі перевірки поданої роботи) – від 0 до 20 балів;

– презентація та захист – від 0 до 20 балів.

 

40 балів (20+20)

Студент отримує, коли якісно виконав контрольну роботу, адекватно розкрив у роботі визначені питання і дав вичерпну, обґрунтовану відповідь на додаткові питання викладача.

 

32 балів

(16+16)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки, не зміг достатньо належним чином витримати усі вимоги до оформлення і представлення результатів, є несуттєві помилки у розрахунках , незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи.

 

24 бала (12+12)

Студент отримує, коли в цілому виконав поставлені завдання правильно, але не спромігся належним чином оформити і представити результати роботи, суттєво помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, зробив суттєві помилки у розрахунках, не відповів на окремі питання при захисті роботи.

 

 

0 балів

Студент отримує, коли в цілому не виконав роботу, не спромігся оформити роботу належним чином, грубо помилився у використанні понятійного апарату, показав поверхові знання літературних джерел, не розв’язав задачу, не відповів на питання пов’язані при захисті роботи, або дав правильні відповіді на питання викладача.

 

1.2. Вибіркова індивідуальна робота обирається студентом самостійно та оцінюється наступним чином:

– якість підготовки роботи (оцінюється викладачем в процесі перевірки поданої роботи) – від 0 до 4 балів;

– презентація та захист – від 0 до 6 балів.

 

 

10 балів (4+6)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи.

 

8 балів (3+5)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи.

 

6 балів (2+4)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках, певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи.

 

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача.

 

1.3. Науково-дослідна діяльність студентів – виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри, участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Загальний результат поточного контролю визначається в діапазоні 0–100 балів.

 

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

На навчальний 2018-2019 навчальний рік не передбачена.

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Робота студентів заочної форми навчання у міжсесійний період передбачає самостійне виконання індивідуальних завдань: обов’язкової письмової контрольної (модульної) роботи та одного вибіркового завдання.

Також студенти у міжсесійний період мають можливість здавати та захищати контрольні (модульні) та індивідуальні вибіркові роботи у «День заочника», за встановленим графіком та за попереднім записом:

а) отримати консультацію з дисциплін навчального плану, що вивчаються у відповідному семестрі;

б) відпрацювати пропущені контактні заняття;

в) захистити курсову (контрольну) роботу або інше індивідуальне завдання, що заплановані робочою навчальною програмою з дисципліни;

г) ліквідувати академічну заборгованість;

д) ліквідувати академічну різницю в разі поновлення або переведення на заочну форму навчання;

Основними видами робіт, що виконуються студентами у міжсесійний період є:

Домашнє індивідуальне завдання (письмова контрольна робота) яка складається з двох питань: теоретичного та практичного. Під час самостійного виконання та захисту контрольної роботи студент набуває навичок знаходити, аналізувати і систематизувати інформацію з різних джерел; вчиться застосовувати здобуті теоретичні знання для вирішення практичних завдань; поглиблює теоретичні та практичні знання з конкретних питань використання програмного забезпечення, розвиває навики аналітичного, творчого і критичного мислення; відточує навики наукового стилю мислення та вміння викладати отриману інформацію у вигляді логічно побудованого, належно оформленого та завершеного твору; розвиває письмову та усну державну мову.

Виконані контрольні роботи та індивідуальні завдання подаються викладачу згідно графіку консультацій викладача, або надсилаються поштою на адресу кафедри не пізніше ніж за 2 тижні до проведення дня заочника. Захист домашніх контрольних робіт здійснюється за графіком дня заочника.

Індивідуальне вибіркове завдання за своїм характером забезпечує формування у студентів науково стилю мислення, розвитку аналітичних та логічних здібностей, вміння формулювати проблематику, виокремлювати головне, критично сприймати інформацію, здійснювати науковий творчий пошук, формулювати гіпотези та обґрунтовувати їх.

До виконання, студентам пропонується, на вибір, один з наступних видів робіт:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій є завданням в ході вирішення якого студент разом з викладачем здійснює постановку наукової проблеми. Виконує пошук наукових та літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів з досліджуваної проблематики. Аналізує існуючі погляди науковців та критично їх оцінює.
 • Аналітичний звіт власних наукових досліджень є завданням в ході вирішення якого студент самостійно здійснює постановку наукової проблеми. Виконує пошук наукових та літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів з досліджуваної проблематики. Аналізує існуючі погляди науковців та критично їх оцінює. Визначає аспекти проблеми, які не знайшли свого належного наукового вирішення. Проводить наукове дослідження та за його результатами обґрунтовує власне бачення шляхів вирішення досліджуваної наукової проблеми.
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) є завданням в ході вирішення якого студент разом з викладачем здійснює постановку наукової проблеми за тематикою дослідницької програми кафедри аудиту. Самостійно виконує пошук наукових та літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів з досліджуваної проблематики. Аналізує існуючі погляди науковців та критично їх оцінює. Формує власне бачення шляхів вирішення досліджуваної наукової проблеми. Обґрунтовує наукові висновки та пропозиції щодо вирішення зазначеної проблеми. За результатами дослідження готує до друку наукову статтю або тези доповідей для виступу на конференції.
 • Підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях.

Індивідуальні вибіркові завдання здаються та захищаються студентами під час проведення дня заочника.

 

Контрольні (модульні) роботи для студентів заочної форми навчання

(обов’язкові)

 

Контрольну (модульну) роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно таблиці:

 

Номери завдань

1

2

3

4

5

...

18

останні

01

02

03

04

05

...

18

дві цифри

19

20

21

22

23

...

36

номера залікової

37

38

39

40

41

...

54

книжки студента

55

56

57

58

59

...

72

 

73

74

75

76

77

….

90

 

91

92

93

94

95

….

 

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної (модульної) роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна (модульна) робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної (модульної) роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Оформлення контрольної (модульної) роботи аналогічно оформленню реферату (титульна сторінка, відповіді та рішення, список використаної літератури).

 

 

РЕФЕРАт та інші вибіркові завдання

 

Метою виконання вибіркових індивідуальних завдань є поглиблення, узагальнення, та закріплення набутих у процесі навчання знань, набуття навичок опрацювання різних джерел інформації з реферативним їх викладенням, а також застосування цих знань в практичній діяльності фахівця.

Індивідуальні завдання передбачають самостійному підготовку кожним студентом наукового або навчального реферату, огляд наукових публікацій за визначеною темою.

Підготовка реферату здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, інформації, одержаної на лекціях, практичних заняттях, опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних так і зарубіжних авторів. Реферат не може бути підготовлений якісно з використанням обмеженої кількості (1-3) джерел інформації.

Починаючи роботу, студентам необхідно ознайомитись з міжнародним стандартом ИСО 214-76 «Реферат и аннотация. Общие требования».

Зміст реферату повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури).

У вступі необхідно навести обґрунтування (стисло) актуальності теми, визначити мету роботи, завдання, які вирішено (питання які розглянуто), інформаційну базу.

Бажаними в рефераті є елементи науково-дослідницького характеру. На основі наукового реферату студенти можуть підготувати доповідь на наукову конференцію.

Основна змістовна частина реферату крім поділу на декілька пунктів (питань) повинна бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле. В кінці кожного пункту бажано роботи стислі висновки та підвести читача до наступного пункту (питання).

Висновки повинні охоплювати зміст всієї роботи та містити конкретні пропозиції автора реферату з розглянутих питань (розглянутої теми).

За текстом реферату повинні бути зробленими посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці роботи. Цей перелік повинен бути оформлений відповідно до міждержавного стандарту з бібліографічного опису документів.

Загальний обсяг реферату – 10-15 сторінок формату А4 друкованого через 1,5 інтервалу тексту (шрифт 12-14) з обов'язковою наявністю титульної сторінки, оформленої згідно встановленого порядку.

Оформлений реферат повинен містити дату і власноручну підпис студента. Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку, або визначає самостійно за згодою керівника курсу.

Інші види вибіркових робіт повинні бути оформленими аналогічно реферату. До огляду наукових праць необхідно додати їхні копії.

 

 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Системи підтримки прийняття рішень, їх застосування в управлінській діяльності

2. Електронний підпис, його, застосування та законодавче обґрунтування.

3. Моделювання бізнес-процесів в логістиці .

4. Система оцінки ефективності електронного бізнесу.

5. Використання концепції CRM в інформаційних системах електронної комерції.

6. Віртуальні корпорації як нова організаційна форма підприємств.

7. Система електронного бізнесу для представництва компанії.

8. Використання технології оперативного аналізу ОLАР.

9. Сучасні ОLАР – технології та їх використання в бізнес-структурах. Вибір ОLАР – технології для корпоративної інформаційної системи.

10. Концепція сховищ даних та її застосування в аналітичних інформаційних системах (ОLАР).

11. Віртуальні технології в інформаційному бізнесі.

12. Експертні системи. Напрями їх розвитку. Технологія використання експертних систем.

13. Технологія застосування електронного документообігу.

14. Нейромережеві технології. Їх відмінність від експертних систем.

15. Основні етапи реалізації нейромережевих технології при розв'язанні прогнозних задач.

16. Програмні рішення для формування бюджету підприємства.

17. Організація електронного документообігу та інтелектуального аналізу в КІС.

18. Корпоративні сховища даних.

19. Корпоративна інформаційна система R/3.

20. Склад, характеристика й функціональні можливості системи Oracle Application

21. Загальна характеристика системи Scala.

22. Моделювання бізнес-процесів в логістиці.

23. Використання концепції CRM в інформаційних системах електронної комерції.

24. Віртуальні корпорації як нова організаційна форма підприємств.

25. Система електронного бізнесу для представництва компанії.

26. Системи підтримки прийняття рішень, їх застосування в управлінській діяльності

27. Використання технології оперативного аналізу ОLАР, практика застосування.

28. Технологія застосування серверу баз даних MY SQL.

29. Концепція сховищ даних та її застосування в аналітичних інформаційних системах (ОLАР).

30. Інформаційна безпека та засоби її забезпечення .

31. Експертні системи. Напрями їх розвитку. Технологія використання експертних систем.

32. Система управління базами даних (СУБД). Напрями застосування професіональних СУБД.

33. Системи підтримки прийняття рішень (СППР). Експертні системи їх відмінності від СППР.

34. Системи електронного документообігу EDMS (Electronic Document Management Systems). Проблеми вибору і впровадження.

35. Система електронних платежів, її призначення та функції. Моделі систем електронниї платежів.

36. Створення КІС на основі концепцій: MRP (Materials Resource Planning - планування матеріальних ресурсів). Основна мета концепції.

37. Створення КІС на основі концепцій: MRPII (Manufacturing Resource Planning - планування виробничих ресурсів). Основна мета концепції.

38. Створення КІС на основі концепцій: ERP (Enterprise Resource Planning - планування ресурсів компанії). Основна мета концепції.

39. Створення КІС на основі концепції стандарту CSRP (Customer Synchronized Resource Plann. Основна мета концепції.

39. Інтегрована система ERP-класу: SAP R/3.

40. Інтегрована система ERP-класу: BAAN IV.

41. Інтегрована система ERP-класу: Oracle Е-Business Suite.

42. Інтегрована система ERP-класу: IFS Applications.

43.Інтегрована система ERP-класу: Microsoft Business Solutions-Navision.

44. Сутність корпоративних інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування матеріальних ресурсів (MRP).

45. Корпоративні інформаційні системи побудовані на основі концепції планування виробничих ресурсів (MRPII).

46. Корпоративні інформаційні системи побудовані відповідно до концепції планування ресурсів підприємства (ERP).

47. Корпоративні інформаційні системи побудовані відповідно до концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP).

48. Системи CRM (Customer Relationships Management – управління взаємовідносинами з клієнтами), їх типи та функції.

49. Системи BMP (Business Performance Management – управління ефективністю бізнесу).

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Оцінювання правильності виконання і захисту завдань самостійної роботи:

Самостійно виконані завдання перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди зі студентом. Результати захисту оцінюються від 0 до 10 балів залежно від правильності виконання кожного завдання, глибини викладення питань, кількості опрацьованих літературних джерел і наявності конкретних прикладів. Максимальна сума балів, яку студент може набрати за виконання завдань самостійної роботи, становить 30 балів.

Таким чином, оцінка всіх обов’язкових завдань становить 50 балів із 50, якими оцінюється весь поточний та міжсесійний контроль.

У міжсесійний період студенти також виконують завдання вибіркового характеру. За вибіркові об’єкти студент отримує максимум 10 балів.

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання:

1. Виконання і захист розрахункових робіт – 0-10 балів.

2. Підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій – 0-10 балів.

3. Переклад іншомовних текстів (для цілей науково-дослідної роботи) – 0-10 балів.

4. Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни – 0-10 балів.

5. Робота на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах – 0-10 балів.

За вибіркові об’єкти студент отримує максимум 10 балів.

За власним бажанням студенти можуть брати участь у науково-дослідній роботі. Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали в діапазоні від 0 до 10 балів за кожне належним чином виконане завдання. При цьому їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Таким чином всі обов’язкові та вибіркові об’єкти поточного та підсумкового контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Результати поточного та підсумкового контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно). Результати  поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування дисципліни.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. Структура картки контрольної (модульної) роботи

 

 1. Приклади термінів, яким необхідно надати визначення:

Програма; концепція МRP; локальна електронна мережа; інформаційні технології; програма., комп’ютеризація; внутрішня інформація; технічне забезпечення; концепція MRP; алгоритм, Штриховий код; принцип системного підходу; міді-бухгалтерії; електронний документ; комп’ютерна система бухгалтерського обліку.

 

 1.  Приклади питань, зміст яких необхідно розкрити
 1. Поняття та характерні особливості економічної інформації.
 2. Види електронних мереж.
 3. Системи класу ERP (планування ресурсів підприємства) та їх роль в управлінні підприємством
 4. Етапи розвитку інформаційних технологій.
 5. Поняття інформаційних систем та технологій.
 6. Які фактори є обов’язковими для врахування користувачами при виборі програмного забезпечення?
 7. Технічне забезпечення КСБО.
 8. Поняття та загальна класифікація програмного забезпечення.
 9. Назвати основні класи бухгалтерського програмного забезпечення та охарактеризувати їх.

 

6.2. Критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом  навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової дисципліни здійснюється виключно на підставі результатів поточного контролю у формі заліку.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • результати виконання завдань на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов’язкових і вибіркових), форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті самостійної роботи студента. Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з кожної дисципліни.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється виключно за результатами поточного контролю. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Семестровий залік виставляється за умови, якщо студент успішно виконав всі завдання, передбачені навчальною програмою дисципліни для поточного контролю, і набрав при цьому 60 і більше балів.

Кількість балів, що студент набрав за результатами виконання завдань, що передбачені Картою самостійної роботи (від 0 до 100 балів), вноситься до залікової відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті в секторі загального державного управління».

Подальше оформлення результатів заліку здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає паралельне використання 4-бальної та шкали ECTS згідно таблиці.

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

Система ліквідації академічної заборгованості

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. До видів завдань індивідуальної контрольної роботи можуть бути включені теоретичні, практичні та тестові завдання.

Залік оформлюється під час останнього контактного заняття відповідного семестру.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить:

– для студентів денної форми навчання – не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;

– для студентів заочної форми навчання – за розкладом сесії.

 

 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на контрольну (модульну) роботу

 

 

 

Зразок індивідуальної контрольної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра аудиту

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні»

 

Варіант –___

І. Дати визначення наступним термінам:

електронна мережа;

економічна інформація;

алгоритм;

концепція AIS;

інформаційна безпека.

 

ІІ. Розкрити зміст наступних питань:

1. Назвати характерні особливості економічної інформації.

2. Описати взаємодію спеціалістів з програмно-апаратним комплексом при створенні інформаційної системи.

3. Вказати особливості комп’ютерної системи обліку.

4. Розкрити елементи технологічного забезпечення КІСП.

5. Описати схему інформаційних потоків у виробничих інформаційних системах облікового типу.

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

 1. Зацеркляний М.М. Інформаційні системи і технології ут фінансово-кредитних установах [Текст]: Навчальний посібник. / М.М. Зацеркляний, О.Ф. Мельников; К.: Професіонал, 2006. – 432 с.
 2. Каранфілов М.С. Інформаційні системи в державному менеджменті [Текст]: Навч.посіб./ М.С. Каранфілов М.С.; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», К.: КНЕУ, 2005.-455 с.
 3. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: навч. посібник / О.В. Клименко; М-во освіти і науки України, Полт. ун-т споживчої кооперації України. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.
 4. Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології  в обліку [Текст]: НМП для СРС / І.І.  Матієнко-Зубенко, Л.О. Терещенко; О.І. Богославець; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», К.: КНЕУ, 2004. – 288с.
 5. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій [Текст]:монографія / О.В. Осмятченко; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», К.: КНЕУ, 2010. – 263 с.
 6. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи [Текст]: Навч.посібник. / М.І. Татарчук; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», К.: КНЕУ, 2005. – 291с.
 7. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: Навч.посіб. / Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»,  К.: КЕНУ, 2004. – 187с.
 8. Терещенко Л.О. Управлінські інформаційні системи [Текст]: Підручник / Л.О. Терещенко, С.В. Глушко, А.В. Шайкан.; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», К.: КНЕУ, 2008. – 488 с.
 9. Терещенко Л.О.. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: Підручник. / Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»,  К.: КЕНУ, 2008. – 563с.
 10. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: навчальний посібник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан – 3-є вид., переобл. і доповн. -  К.: Знання, 2007. – 440с.
 11. Шквір В.Д.. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: Практикум / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан, К.: Знання, 2006. – 429с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 12. Щедріна О.І. Нові інформаційні технології [Текст]: Навч. посіб. / О.І. Щедріна; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»,  К.: КНЕУ, 2005. – 445с.

 

7.2. Додаткова література

 1. Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів) [Текст]: Навч. посіб / В.В. Бабіч, С.В., Сагова; М-во освіти і науки, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», К.: КНЕУ, 2006. – 282 с.
 2. Дубій О. 12 уроків 1С: Бухгалтерія [Текст]. 2-ге оновленне вид./ О. Дубій., Львів: БаК, 2002. – 232с.
 3. Кулаковська Л.П.,. Організація і методика аудиту [Текст]: навч. посіб.  / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча;-  2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с.
 4. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: Навч.посібник для студ. Спец. “Облік і аудит” ден. та заоч. Форм навчання / Ю.Д. ЧацКІТ Е.С. Гейер, І.О. Власова, О.А. Наумчук,  Донецк: ДонДУЕТ, 2005. – 411с.
 5. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] Навч. посіб. / В.В. Сопко;  К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.
 6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий, облік оподаткування і звітність [Текст]: Підручник. / Н.М Ткаченко; К.: Алерта, 2006. – 1080 с.
 7. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах [Текст]: Навчальний посібник. / М.М Зацеркляний., О.Ф. Мельников; К.: Професіонал, 2006. – 432 с.
 8. Ананьєв О.М., Білик В.М., Гончарук Я.А. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст]: Підручник. / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук;  Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 584 с.

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» http// kneu.edu.ua
 2. Офіційний сайт M.E.Doc . – https://medoc.ua/uk
 3. Електронний кабінет платника податків – https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/index.jspx

 

 

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях