Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управлінський контроль

державнА СЛУЖБА статистики україни

НАЦІОНАЛЬНА академія статистики обліку та аудиту

 

Кафедра аудиту

 

 

 

          ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри аудиту

________                        Корінько М.Д.

               (підпис)                     (прізвище та ініціали)

«___» _________  201__ року

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

 

з дисципліни

 

Управлінський контроль

(назва дисципліни)

 

 

 

 

спеціальність                      8.03050901 «Облік і аудит»

(шифр і назва спеціальності)

факультет                                 «Облік та аудит»

(назва факультету)

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аудиту,

 

протокол від «09» лютого 2016 № 2

 

 

 

 

 

Київ

2016 рік

 

Предмет, мета та завдання вивчення дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є сукупність об'єктів в процесі всього циклу управління виробництвом. Витрати виробництва, собівартість продукції та її калькулювання.

Метою навчальної дисципліни “Управлінський контроль” є набуття студентами теоретичних знань і навичок з організації управлінського контролю у процесі здійснення управління підприємницькою діяльністю, а саме: методики формування підсистеми управлінського контролю в системі управління підприємницькою діяльністю, методик здійснення управлінського контролю на циклах господарської діяльності  для підготовки інформації за результатами контролю з метою її використання у процесі прийняття регулюючих управлінських  рішень на різних рівнях управління.

Завданням навчальної дисципліни є оволодіння студентами основними принципами загальної побудови системи управлінського контролю у процесі здійснення управління підприємницькою діяльністю, опанування методиками здійснення управлінського контролю на циклах господарської діяльності суб’єкта господарювання: постачання, виробництва та реалізації з метою формування  інформації  для прийняття оперативних регулюючих управлінських рішень, формування прогнозів та передбачення результатів підприємницької діяльності підприємства.

 

Теоретичні і практичні результати вивчення дисципліни

За результатами вивчення тем навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

 • Теоретичні основи управлінського контролю.
 • Організацію управлінського контролю у процесі управління підприємницькою діяльністю.
 • Методи та процедури управлінського контролю.
 • Методику управлінського контролю підприємницької діяльності на циклі постачання.
 • Методику управлінського контролю кредиторської заборгованості.
 • Методику збереження активів на підприємстві.
 • Методику управлінського контролю підприємницької діяльності на циклі виробництва.
 • Методику управлінського контролю підприємницької діяльності на циклі реалізації продукції.
 • Методику управлінського контролю здійснення розрахунків за реалізовану продукцію.

вміти:

– здійснювати організацію управлінського контролю підприємницької діяльності;

– складати плани проведення контрольних дій у процесі управлінського контролю підприємницької діяльності;

– проводити інвентаризацію майна, грошей, розрахунків та інших об’єктів контролю;

– організовувати та здійснювати взаємні, зустрічні, незалежні перевірки, спостереження та інші контрольні дії управлінського контролю підприємницької діяльності;

– оформляти результати контрольних дій у процесі функціонування управлінського контролю підприємницької діяльності та доводити їх до відома та належного реагування на них з боку власників і керівництва підприємства.

 

Зміст тем дисципліни

Змістовий модуль І.

Тема 1. Теоретичні основи і організація управлінського контролю.

Сутність управлінського контролю. Мета управлінського контролю. Об’єкти та суб’єкти управлінського контролю.

Тема 2. Підприємство, як об’єкт управлінського  контролю.

Середовище для організації управлінського контролю. Формування інформаційних потоків для функціонування управлінського контролю. Принципи підбору суб’єктів управлінського контролю. Облік у системі управлінського контролю. Управлінський контроль підприємства системи бухгалтерського обліку.

Тема 3. Методи управлінського контролю.

Методи управлінського контролю. Процедури управлінського контролю.

Змістовий модуль ІІ.

Тема 4. Методика управлінського контролю циклу постачання.

Напрями діяльності управлінського контролю циклу постачання. Обов’язки суб’єктів управлінського контролю циклу постачання. Інформаційне забезпечення функціонування управлінського контролю циклу постачання. 

Тема 5. Методика управлінського контролю кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість як об’єкт управлінського контролю. Методи управлінського контролю погашення кредиторської заборгованості.

Тема 6. Методика управлінського контролю збереження активів на підприємстві.

Мета, основні напрями та організація управлінського контролю збереження активів на підприємстві. Методика управлінського контролю замовлення активів. Методика управлінського контролю одержання активів. Методика управлінського контролю зберігання активів. Управлінський контроль відпуску активів.

Тема 7. Методика управлінського контролю циклу виробництва.

Напрями управлінського контролю на циклі виробництва. Методика управлінського контролю складових собівартості продукції.

Тема 8. Методика управлінського контролю циклу реалізації продукції.

Напрями управлінського контролю циклу реалізації продукції. Процедури управлінського контролю на циклі реалізації продукції.

Тема 9. Методика управлінського контролю грошових надходжень.

Методика управлінського контролю фактурування збуту продукції. Методика управлінського контролю оплати продукції покупцям. Методика управлінського контролю дебіторської заборгованості.

 

Рекомендації до виконання контрольних робіт

Контрольна робота виконується студентом самостійно за результатами опанування всіх тем навчальної дисципліни «Управлінський контроль».

У процесі виконання контрольної роботи використовуються:

 • знання отримані у процесі опанування базових та інших навчальних дисциплін відповідно до структурно-логічної схеми вивчення навчальної дисципліни «Управлінський контроль»;
 •  рекомендовані для вивчення навчальної дисципліни «Управлінський контроль» наукові та літературні джерела згідно списку наявному у навчально-методичному комплексі;
 • допускається використання інтернет ресурсів за умови наявності у них даних щодо автора та видавництва.

Висвітлення відповідей на питання здійснюється у вигляді тексту. Структура формування відповідей на питання повинна включати:

 1. місце об’єкта у системі управління підприємницькою діяльністю;
 2. вплив об’єкта на результати підприємницької діяльності.
 3. сутність об’єкту дослідження для управлінського контролю  підприємницької діяльності;
 4. методи управлінського контролю  підприємницької діяльності об’єкта дослідження;
 5. методи та процедури управлінського контролю  підприємницької діяльності об’єкта дослідження;
 6. пропозиції студента щодо удосконалення управлінського контролю  підприємницької діяльності об’єкта дослідження;
 7. короткі висновки за результатами дослідження по питанню. 

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи

На висвітлення одного питання повинно бути не менше 5-7 сторінок друкованого тексту виконаного комп’ютерним способом: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

            Зразок оформлення титульного аркуша наведено нижче.

Обов’язковим є посилання на автора наукового чи літературного джерела у виді за прикладом.

Приклад: [3, с. 123], де:

 • 3 – порядковий номер джерела у списку джерел:
 • с. 123 – номер сторінки джерела, звідки запозичено зміст.

Після висвітлення відповідей на питання наводиться список використаних джерел у алфавітному порядку.

 

Зразок титульного листа

 

Державна служба статистики України

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

Відділення заочного та дистанційного навчання

 

Кафедра аудиту

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни "Управлінський контроль"

галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”, спеціальність 8.03050901 “Облік і аудит” Магістерська програма “Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю”

 

Варіант № __

 

 

 

 

 

 

Контрольну роботу виконав (ла):

студент (ка) __ курсу групи (шифр)

(П.І.Б. студента)

______________________

(підпис)         

 

Контрольну роботу перевірив:

д.е.н.,проф., завідувач кафедри аудиту

Корінько М.Д.

______________________

(підпис)    

 

 

 

 

 

 

Київ 201__р.

 

Тематика та завдання контрольних робіт

Загальні положення

Контрольна робота призначена для закріплення знань студентів заочно-дистанційної форми навчання за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво”, спеціальність 8.03050901 “Облік і аудит” Магістерська програма “Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю”з навчальної дисципліни «Управлінський контроль».

Контрольна робота має 10 варіантів. Кожний студент обирає свій варіант роботи відповідно до першої літери свого прізвища:

1 варіант - А-В,              2 варіант - Г-Е,

З варіант - Ж-Й,             4 варіант - К-М,

5 варіант - Н-О,              6 варіант - П-Р,

7 варіант - С-У,              8 варіант - Ф-Ц,

9 варіант - Ч-Щ,             10 варіант - Ю-Я.

 

Завдання контрольної роботи

Варіант 1.

 1. Як оцінюється вплив факторів середовища підприємницької діяльності на розподіл повноважень і обов’язків персоналу суб’єктів господарювання?
 2. У чому полягають фізичні засоби контролю як метод управлінського контролю підприємницької діяльності?
 3. Назвіть ключові напрямки управлінського контролю замовлень активів для здійснення підприємницької діяльності.

Варіант 2.

 1. У чому полягають права та обов’язки працівників підприємства за рівнями управління стосовно санкціонування витрат виробничих запасів?
 2. Що таке інвентаризаційні різниці та який існує порядок врегулювання інвентаризаційних різниць?
 3. Яке значення має документообіг для організації управлінського контролю підприємницької діяльності?

Варіант 3.

 1. Розкрийте сутність управлінського контролю підприємницької діяльності.
 2. Наведіть перелік процедур управлінського контролю підприємницької діяльності однорядкових та багаторядкових документів?
 3. Розкрийте характерні риси методики управлінського контролю підприємницької діяльності на циклі виробництва, які повинні здійснювати функціональні підрозділи та бухгалтерія.

Варіант 4.

 1. Які основні процедури управлінського контролю підприємницької діяльності повинні здійснюватись при оформленні договорів на постачання активів на підприємство?
 2. Наведіть процедури управлінського контролю підприємницької діяльності  санкціонування початку виробництва продукції.
 3. Розкрийте характерні риси побудови апарату бухгалтерії при створенні секторів для  організації управлінського контролю підприємницької діяльності.

Варіант 5.

 1. Які методи оцінки, обліку та процедури управлінського контролю підприємницької діяльності включаються до облікової політики підприємства?
 2. Як оцінюється вплив факторів середовища підприємницької діяльності на внутрішню управлінську звітність?
 3. Назвіть основні методи, які застосовуються у процесі функціонування управлінського контролю підприємницької діяльності.

Варіант 6.

 1. З яких елементів, з точки зору управлінського контролю підприємницької діяльності, складається система бухгалтерського обліку?
 2. Розкрийте характерні риси побудови апарату бухгалтерії при створенні відділів для організації управлінського контролю підприємницької діяльності.
 3. У чому полягає мета управлінського контролю підприємницької діяльності  кредиторської заборгованості?

Варіант 7.

 1. У чому полягає розподіл обов’язків як метод управлінського контролю підприємницької діяльності?
 2. Які основні процедури управлінського контролю підприємницької діяльності  повинні здійснюватись при визначенні фінансового стану  замовників продукції підприємства?
 3. Назвіть об’єкти, методичні прийоми, джерела інформації управлінського контролю підприємницької діяльності  передачі виготовленої продукції з виробництва на склад підприємства.

Варіант 8.

 1. Наведіть основні вимоги до управлінського контролю підприємницької діяльності.
 2. Як оцінюється вплив факторів середовища підприємницької діяльності на організаційну структуру управлінського контролю?
 3. У чому полягають основні етапи управлінського контролю підприємницької діяльності дебіторської заборгованості відповідно до управлінського циклу підприємства?

Варіант 9.

 1. Як оцінюється вплив факторів середовища підприємницької діяльності на внутрішню управлінську звітність?
 2. У чому полягає мета управлінського контролю підприємницької діяльності збереження активів на підприємстві?  
 3. Розкрийте методичні прийоми управлінського контролю підприємницької діяльності собівартості виготовленої продукції?

Варіант 10.

 1. Розкрийте мету управлінського контролю підприємницької діяльності на  циклі реалізації продукції.
 2. У чому полягають основні завдання управлінського контролю підприємницької діяльності готової продукції та незавершеного виробництва?
 3. Наведіть перелік завдань для управлінського контролю підприємницької діяльності складських операцій.

 

Список рекомендованої літератури

Базова

 1. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: навч. посіб. Вид. 2-ге доповнене та перероблене / за ред.  М.Д. Корінька. – К: ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2013. – 419 с.
 2. Ахрамович В.М., Козлов В.В. , Суперсон І.І. Інфоромаційні  системи і технології в обліку та аудиті: практикум / Ахрамович В.М., Козлов В.В. , Суперсон І.І. - К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – 195с.
 3. Гуцаленко Л.В., Коцупатрий М.М., Марчук У.О., Внутрішньогосподарський контроль. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – Центр учбової літератури - 2014, 496 с.
 4. Камінська Т. Г. Бухгалтерський облік і контроль кругообороту капіталу: теорія, методологія, практика : дис. … докт. екон. наук : 08.00.09 / Т. Г. Камінська. – К., 2014. – 496 с.
 5. Корінько М.Д. Бухгалтерський облік: навч. посібник / за ред. д.е.н., проф.. Корінька М.Д. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 459с.
 6. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб`єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація [Текст] : монографія / М. Д. Корінько. - К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2007. - 429 c.
 7. Облік, контроль та аналіз: Словник-довідник: Навч. посіб. / І. І. Пилипенко, В. П. Пантелеев. В. О. Шевчук та ін.; За ред. проф. В. П. Пантелеева, В. О. Шевчука. — К.: Бізнес Медіа Консалтинг. 2011. — 368 с.
 8. Пантелеєв В. П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: мо­нографія / В. П. Пантелеєв; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: Ін-формат.-аналіт. агентство, 2008. – 491 с.
 9. Пархоменко В.М. П18 Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. / В.М. Пархоменко. – К.: НОМУРО, 2012. – 732 с.
 10. Романчук К. В. Розвиток бухгалтерського обліку активів в умовах трансформації інституту права власності : дис. … докт. екон. наук : 08.00.09 / К. В. Романчук. – К., 2013. – 556 с.
 11. Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов, В.В. Рукин. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. – 442 с.
 12. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер: [пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 416 с.
 13. Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський контроль: Підручник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Н.І. Цегельник – Житомир: ПП «Рута», 2015. – 632 с.
 14. Цибулько О. В. Управлінська звітність торговельного підприємства / О. В. Цибулько: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Soc_Gum/Tiru/2009_28_2/22.pdf.
 15. Шпак В. А. Ш83 Організація бухгалтерського обліку: Концептуальний підхід: Монографія. — К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. — 312 с.

Допоміжна

 1. Господарський кодекс України. – Х.: ПП“ІГВІНІ”, 2007. – 232 с.
 2. Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради) [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15
 3. Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради) [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg
 4. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : № 996-ХІV від 16 лип. 1999 р. в редакції від 02.12.2012 р.
 5. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 року
 6. Інструкція про порядок приймання продукції… по якості від 15.06.1965р. № П-6.
 7. Інструкція про порядок приймання продукції… по кількості від 25.04.1966р. № П-7.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 246 [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.200р. № 20 [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290 [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318 [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg
 12. Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року № 955.

Інформаційні ресурси

 1. Інтернет ресурси ЗМІ;
 2. періодичні видання: журнал «Аудитор України»;
 3. науково-практичний «Бухгалтерський облік і аудит»;
 4. журнал «Бухгалтерія в сільському господарстві»;
 5. журнал «Економіка АПК»;
 6. журнал «Бухгалтерія», журнал «Державний фінансовий контроль»;
 7. журнал «Фінанси АПК».

 

Критерії оцінки контрольних робіт

№ за пор.

Критерії оцінювання

Кількість балів

Оцінка за національною шкалою

1.

У тексті модульної контрольної роботі повністю розкрито сутність питання відповідно до структури формування відповідей.

66-70

Відмінно

2.

У тексті модульної контрольної роботі повністю розкрито сутність питання відповідно до структури формування відповідей, але мають місце окремі неточності.

60-65

3.

У тексті модульної контрольної роботі у цілому розкрито сутність питання відповідно до структури формування відповідей.

52-59

Добре

4.

У тексті модульної контрольної роботі у цілому розкрито сутність питання відповідно до структури формування відповідей, але мають місце окремі неточності.

44-51

5.

У тексті модульної контрольної роботі розкрито сутність питання за більшістю складових структури формування відповідей.

34-43

Задовільно

6.

У тексті модульної контрольної роботі розкрито сутність питання за більшістю складових структури формування відповідей, але мають місце окремі неточності.

30-33

7.

Робота повертається студенту для усунення зазначених викладачем недоліків та розкриття питань відповідно до визначеної структури.

0-29

Не задовільно