Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управлінський облік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК” ТА “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК”

 

 

 

 

для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ

2012

 

Методичні рекомендації щодо підготовки і виконання курсових робіт з дисциплін “фінансовий облік” та “управлінський облік” для студентів спеціальності 6.030509 “облік і аудит” / Н.І. Пилипів, М.М. Василюк, Т.М. Гнатюк, Н.Б. Мельник – Івано-Франківськ.: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 72 c.

 

 

Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми з нормативних дисципліни “фінансовий облік” та “управлінський облік”, які входять до обов’язкового переліку курсів навчання студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”.

 

 

 

Н.І. Пилипів, доктор економічних наук, професор;

М М. Василюк, кандидат економічних наук, доцент;

Т.М. Гнатюк, кандидат економічних наук, доцент;

Н.Б. Мельник, кандидат економічних наук, доцент.

 

Рецензенти: І.Ф. Баланюк, доктор економічних наук, професор;

М.О. Данилюк, доктор економічних наук, професор.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол № 9 від 29 грудня 2011 р.

 

 

 

 

© Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2012

 

ЗМІСТ

 

1

Загальні положення..............................................................................

4

2

Мета і вимоги до написання курсових робіт.....................................

4

3

Вибір і затвердження теми курсової роботи......................................

5

4

Підбір і вивчення літератури ..............................................................

6

5

Складання плану курсової роботи......................................................

7

6

Вимоги до змісту курсової роботи з дисципліни “фінансовий облік”.....................................................................................................

7

7

Вимоги до змісту курсової роботи з дисципліни “управлінський облік”………………………………………………………………….

8

8

Оформлення курсової роботи..............................................................

10

9

Представлення і захист курсової роботи............................................

12

10

Завдання до практичної частини курсової роботи………….……...

13

10.1.

Загальна інформація, яка становить ключові реквізити формулярів документів…………………………………….………...

13

10.2.

Витяг з Наказу про облікову політику…………………….………..

13

10.3.

Завдання ………………………………………………………………

13

10.4.

Варіанти індивідуального практичного завдання до курсової роботи…………………………………………………………………

14

 

Варіант 1………………………………………………………………

14

 

Варіант 2……………………………………………………….…….

18

 

Варіант 3……………………………………………………….…….

22

 

Варіант 4………………………………………………………………

26

 

Варіант 5………………………………………………………………

30

 

Варіант 6………………………………………………………………

34

 

Варіант 7…………………………………………………………….

38

 

Варіант 8……………………………………………………….……

42

 

Варіант 9……………………………………………………….…….

46

 

Варіант 10…………………………………………………………….

50

11.

Основні критерії оцінювання курсової роботи.................

54

12.

Список рекомендованої літератури з дисципліни “фінансовий облік”.....................................................................................................

56

13.

Список рекомендованої літератури з дисципліни “управлінський облік”.....................................................................................................

61

 

Додатки

 

 

Додаток А.........................................................................................

64

 

Додаток Б...............................................................................................

67

 

Додаток В.........................................................................................

69

 

Додаток Г.........................................................................................

70

 

Додаток Д..............................................................................................

71

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Відповідно до навчального плану спеціальності 6.030509 студенти IІІ курсу виконують курсову роботу на вибір за однією з двох дисципліни “Фінансовий облік” та “Управлінський облік”. Курсова робота – індивідуальне завдання навчально-дослідницького, творчого характеру, що передбачає поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів при вивченні даної дисципліни.

У процесі виконання курсової роботи студенти вивчають законо­давчі і нормативно-інструктивні документи, економічну літературу, публікації у періодичних виданнях та збірниках наукових праць професорсько-викладацького складу університету. Така робота студентів сприяє  систематизації та розширенню теоретичних і практичних знань, а також закріпленню набутих умінь і навичок.

Курсова робота повинна, окрім нормативно-теоретичного і методологічного матеріалу, містити самостійно дібрані, заповнені й опра­цьовані первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, необхідні форми фінансової звітності, розрахунки, аналітичні таблиці, схеми, графіки та інші документи, що потрібні для висвітлення теми курсового дослідження.

 

 

2. МЕТА І ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

 

Курсова робота – результат дослідження однієї з тем дисциплін “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”. Мета написання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік” – засвоєння знань теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності, закріплення і поглиблення знань студентів за конкретним розділом дисципліни та оволодіння навичками самостійної науково-дослідницької роботи.

Мета написання курсової роботи з дисципліни “Управлінський облік” полягає у формуванні умінь і навичок потрібних студентам для прийняття самостійних рішень; та у розвитку потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності. Виконання курсової робота з цієї дисципліни дозволить студентам:

 • глибоко засвоїти теоретичні знання з управлінського обліку;
 • набути досвіду і сформувати навички самостійної роботи з літературними джерелами,
 • розвивати уміння використовувати літературні джерела у процесі вирішення різних навчально-практичних питань;
 • виробити вміння використовувати у виробничих умовах нормативні акти, методичні рекомендації тощо;
 • виробити навички критичної оцінки існуючої практики управлінського обліку;
 • сформувати вміння самостійно викладати матеріал у вигляді логічно структурованої системи теоретичних положень і методичних рекомендацій.

Вимоги до виконання курсової роботи:

 1. При написанні роботи необхідно широко використовувати закони, положення, нормативи, що регулюють бухгалтерський облік в Україні та дозволяють вивчати міжнародний досвід організації і методики обліку.
 2. Курсова робота повинна ґрунтуватись на глибокому теоретичному висвітленні теми, при цьому основну увагу необхідно приділити методиці здійснення облікових процедур.
 3. До курсової роботи потрібно виконати індивідуальне практичне завдання за одним із запропонованих варіантів.
 4. У роботі потрібно представити первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, необхідні форми фінансової звітності та описати методику їх ведення.
 5. Курсова робота є рукописним текстом обсягом 30-40 сторінок (машинописний текст – 25-35 сторінок (без урахування індивідуального практичного завдання)). Сторінки повинні бути пронумеровані, текст викладений на одній стороні листа.

Курсова робота виконується при безпосередньому науковому і методичному керівництві кафедри. Наукові керівники з підготовки і перевірки курсових робіт затверджуються кафедрою.

Процес виконання курсової роботи складається з наступних основних етапів: вибір теми, підбір і вивчення літератури, складання плану роботи, написання роботи, її оформлення і захист.

 

 

3. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Першим етапом курсової роботи є вибір теми. Вдалий вибір теми значною мірою впливає на ефективність роботи студента. Тематику курсових робіт наведено в додатку А і додатку Б. Тему курсової роботи студент обирає самостійно, керуючись переліком тем, затвердженим кафедрою обліку і аудиту. Оскільки запропоновано теми з двох дисциплін (загальна їх кількість перевищує кількість студентів на потоці), то не допускається вибір двох однакових тем в одній академічній групі.

Рекомендована кафедрою тематика не обов'язково використовується як єдине джерело при виборі теми курсової роботи. Студент має право запропонувати на розгляд кафедри власну тему, попередньо узгодивши її з керівником. При цьому студент повинен написати заяву (додатку Ж) на ім’я завідувача кафедри обліку і аудиту, в якій має вказати предмет дослідження, об’єкт, на практичних матеріалах якого може бути написана робота  та обґрунтувати причини, що зумовили вибір даної теми.

 

4. ПІДБІР І ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

 

Пошук і добір необхідної літератури – один із першочергових кроків практичної реалізації поставлених завдань студентом під час підготовки роботи. Підбір і вивчення літератури студент починає відразу після вибору теми курсової роботи. Студент самостійно підбирає і вивчає літературу, орієнтуючись при цьому на рекомендований список літературних джерел.

У процесі пошуку літератури потрібно звертатись до найбільш пізніх робіт як вітчизняних, так і зарубіжних економістів. Самостійна робота передбачає систематичні консультації з науковим керівником, з яким потрібно погодити список літератури. Допомогу в доборі основної літератури надає студентові науковий керівник. Додаткову літературу студент обирає самостійно.

Підбираючи літературу за обраною тематикою курсової роботи, студент повинен дотримуватись визначеної послідовності. Насамперед варто опрацювати закони України, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, укази Президента та інші нормативно-правові акти. Потім підбирається матеріал, викладений у навчальних посібниках, підручниках, монографіях, газетах і журнальних статтях.

Студент повинен звернути особливу увагу на актуальність і новизну публікацій у періодичних виданнях, динаміку змін і доповнень до законодавчих актів.  Навчально-методичну літературу слід використовувати лише тоді, коли вона відображає сучасні вимоги, тобто написана в розрізі Плану рахунків за національними стандартами.

Після підбору літератури необхідної для написання курсової роботи студент може приступити до вивчення літературних джерел і їх систематизації. Процес вивчення літератури звичайно супроводжується складанням конспектів, характер яких визначається можливістю і формою використання досліджуваного матеріалу в курсовій роботі: виписки (цитати) з посиланнями на авторів, короткий виклад думок або фактів вільним стилем, характеристика прочитаного матеріалу. Такі конспекти студент повинен показувати науковому керівникові підчас проведення консультацій з метою поточного контролю за станом та послідовністю виконання курсової роботи.

Основну увагу в процесі написання курсової роботи потрібно приділити висвітленню власної думки автора у реферативному викладенню літературних джерел. Пряме копіювання літературних джерел не допускається, за винятком цитування окремих фраз будь-яких авторів. У цьому разі текст, який процитовано, потрібно взяти в лапки з обов’язковим посиланням на прізвище автора цитати, номера такого джерела в списку і номера сторінки. При цьому необхідно старатися, щоб курсова робота була єдиним цілим, а не уривками „чужих” текстів.

При складанні списку літератури потрібно вказати прізвище й ініціали автора, назву роботи, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок.

 

 

5. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

На підставі попереднього ознайомлення з літературою студент складає розширений план курсової роботи з додатком списку опрацьованої літератури. План курсової роботи – це перелік основних питань, які потрібно висвітлити і дослідити підчас роботи над обраною темою.

Зразок структури плану:

Вступ

 1.                   I.          Теоретичні основи та економічний зміст організації і здійснення обліку.
 2.                II.          Методика формування системної інформації та здійснення облікових процедур.
 3.             III.          Особливості організації та ведення обліку в умовах використання ЕОМ. (Особливості організації та ведення обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм.)
 4.            IV.          Індивідуальне практичне завдання

 

 

6. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК”

 

У першому розділі варто розкрити теоретичні аспекти організації та ведення певної ділянки обліку відповідно до обраної теми:

а)       дати характеристику певній ділянці обліку;

б)       описати нормативну базу, яка використовується для організації та здійснення обліку (відповідні закони, положення, указівки, методичні й інструктивні матеріали з обліку та звітності, якими повинен керуватись бухгалтер при здійсненні певної ділянки обліку;

в)       виділити сутність, порядок і особливості ведення певної ділянки обліку;

г)        викласти специфіку та послідовність ведення певної ділянки обліку.

У другому розділі необхідно розглянути методику первинного, синтетичного та аналітичного обліку, а також порядок формування інформації про певну ділянку обліку у фінансовій звітності за наступною схемою:

 1. Описати механізму прийняття облікових рішень щодо організації ведення бухгалтерського обліку в сучасних умовах на основі П(С)БО.
 2. Визначити перелік первинних документів, реєстрів аналітичного і синтетичного обліку та звітності, що дають можливість бухгалтеру фіксувати і підтверджувати, групувати та узагальнювати, систематично або комбіновано нагромаджувати у хронологічному порядку інформацію про фінансово-господарські процеси. Розкрити методику і техніку документування та облікової реєстрації. Описати правила виправлення помилок у документах і облікових реєстрах.
 3. Ґрунтуючись на теоретичному, практичному та інструктивному матеріалі визначити оптимальну схему системи бухгалтерського обліку, яка давала б можливість уникати ризиків у відображенні господарських процесів, а також сприяла б підвищенню оперативності і максимальної точності представленням користувачам облікової інформації.
 4. Розкрити найбільш специфічні особливості організації та здійснення обліку відповідно до обраної теми. Виділити і описати ключові елементи ефективного процесу ведення певної ділянки обліку. В системному порядку з обов’язковими посиланнями на діючі законодавчі і нормативні акти навести методику розкриття інформації про майно, капітал чи зобов’язання у фінансовій звітності.

У третьому розділі студент на власний вибір може  опрацювати теоретичні і практичні аспекти організації і ведення обліку в умовах використання ЕОМ, або особливості організації та ведення обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм.

У четвертому розділі студент виконує індивідуальне практичне завдання яку на наскрізному числовому прикладі повинно засвідчує рівень умінь і навичок практично застосовувати теоретичні знання з бухгалтерського обліку господарських операцій та подій, що зустрічаються найчастіше та охоплюють найпоширеніші сфери діяльності підприємства.

Після закінчення написання курсової роботи студент готує тези виступу в якому доцільно висвітлити: актуальність теми, розкрити мету та об’єкт дослідження, вказати перспективні шляхи підвищення ефективності облікових процедур. Виступ не повинен перевищувати 5-7 хв. Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії. Результати захисту оцінюються за стобальною системою.

 

 

7. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК”

 

У першому розділі слід розкрити теоретичні основи побудови управлінського обліку, зокрема:

−         загальну характеристику предмету дослідження;

−         історичні аспекти розуміння його суті;

−         концептуальні підходи до вивчення даного предмету;

−         аналіз об’єктів дослідження;

−         інші теоретичні положення.

У другому розділі варто розкрити методику організації облікового процесу, зокрема:

−         проаналізувати існуючі моделі організації облікового процесу;

−         описати етапи формування управлінської інформації;

−         навести типовий перелік внутрігосподарської документації;

−         розкрити суть та наслідки можливих управлінських рішень;

−         розробити власну систему організації управлінського обліку;

−         відобразити іншу інформацію щодо методики організації управлінського обліку на підприємствах України.

У третьому розділі необхідно висвітлити особливості управлінського обліку в умовах використання ЕОМ, зокрема:

−         надати інформацію про сучасні технології ведення бухгалтерського обліку в цілому і управлінського зокрема;

−         показати можливості сучасних спеціалізованих бухгалтерських програм щодо забезпечення потреб управлінського обліку;

−розробити модель власного бачення організації управлінського обліку з досліджуваної теми.

Текст потрібно ілюструвати схемами, рисунками, таблицями, розрахунками, формами, математичними формулами тощо. Зміст заходів, що пропонуються, має базуватися на аналітичних оцінках у відповідних ілюстраціях. Рекомендації та ілюстрації слід обґрунтувати.

У четвертому розділі студент виконує індивідуальне практичне завдання яку на наскрізному числовому прикладі повинно засвідчує рівень умінь і навичок практично застосовувати теоретичні знання з бухгалтерського обліку господарських операцій та подій, що зустрічаються найчастіше та охоплюють найпоширеніші сфери діяльності підприємства.

 


8. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота може бути виконана на аркушах білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) рукописним способом чорнилом або кульковою ручкою темного кольору при дотриманні таких правил: на сторінці розміщати не більше ніж 29 рядків із висотою літер не менше ніж 3,5 мм. При машинописному способі друкування здійснюється у півтора інтервали і також не більше ніж 29 рядків на сторінці шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14.

Писати чи друкувати роботу необхідно на одному боці аркуша, залишаючи поля: ліве не менше ніж 2,5 см, праве – не менше ніж 1 см, верхнє – 1,5 см., нижнє – 2 см. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 35-40 сторінок рукопису (не рахуючи додатків). Закінчену роботу переплітається або підшивається в спеціальну папку.

Усі назви розділів, параграфів у тексті роботи пишуть чи друкують більшими літерами і розташовуються симетрично над текстом без крапки в кінці і без підкреслень. Переноси в назвах розділів і параграфів не допускаються.

Усі таблиці, розрахунки і схеми повинні наводитись у тексті безпосередньо там, де про них йдеться. Таблиці послідовно нумеруються в межах всього тексту курсової роботи арабськими цифрами. Над правим верхнім кутом таблиці, вище заголовка, розміщується напис „Таблиця” із зазначенням порядкового номера. Наприклад: „Таблиця 2”. Якщо таблиця розміщується на двох і більше сторінках, то слово „Таблиця” пишуть лише на першій сторінці, а на інших – „Продовження табл.”.  Кожна таблиця повинна мати назву, яка починається з великої літери, без підкреслень. Якщо дані, наведені в таблиці, мають одну розмірність, скорочене позначення одиниці виміру наводиться над таблицею. Якщо дані в таблиці мають різну розмірність, скорочене позначення одиниці виміру наводиться безпосередньо в заголовках відповідних граф. Усі малюнки, схеми, графіки, діаграми, ілюстрації, які називаються рисунками, повинні мати назву і бути пронумеровані (якщо їх кількість більше одного) арабськими цифрами наскрізним способом. Номер і назва рисунка проставляється в рядку, що безпосередньо під зображенням. Нумерація таблиць і рисунків проводиться окремо. У тексті роботи роблять посилання на номери таблиць, рисунків і додатків. Не допускається використання таблиць, рисунків і додатків на які не робилось посилань.

Послідовність викладу опрацьованого матеріалу:

 1. Завдання.
 2. Рецензія.
 3. Реферат.
 4. Титульний аркуш (додаток В).
 5. Зміст.
 6. Вступ.
 7. Текст курсової роботи висновки.
 8. Індивідуальне практичне завдання
 9. Висновки.
 10. Список використаної літератури.
 11. Додатки.

Завдання до курсової роботи видається студенту після затвердження тими і є листком контролю кількісного і якісного виконання графіку роботи.

Рецензію на завершену роботу готує науковий керівник. Робота без рецензії до захисту не допускається (додаток Г).

У рефераті наводиться анотований виклад змісту курсової роботи, відбивається її структура, а також указується кількість розділів, параграфів, рисунків, таблиць, додатків, та сторінок роботи (додаток Д).

У вступі необхідно показати значення та актуальність розглянутої проблеми, окреслити предмет дослідження та визначити мету роботи. Обсяг 2-3 сторінки.

У змісті роботи перелічуються послідовно всі заголовки розділів, параграфів від вступу до списку використаної літератури з указівкою номера сторінки, на яких вони поміщені в роботі. Нумерація сторінок здійснюється починаючи з третьої сторінки арабськими цифрами внизу посередині сторінки без крапки в кінці, враховуючи наведену вище послідовність викладу опрацьованого матеріалу. Завдання і реферат не відносяться до основного змісту курсової роботи і тому, в перелік сторінок не включаються. Титульний аркуш і зміст не позначаються цифрами нумерації.

У висновках необхідно тезисно (обсягом 1,5-2 сторінки) викласти основні моменти висвітленої теми, що дасть можливість оцінити повноту викладеного предмета дослідження.

Список використаної літератури, що додається до курсової робота, складається в наступному порядку:

а)       Закони України;

б)       нормативні акти й інструктивні матеріали;

в)       монографічна література та наукові статті;

г)        інші джерела.

Після нормативно-правових документів у список вносять інші літературні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники,), які наводяться у списку в алфавітному порядку назв або прізвищ авторів. Як правило, правильна бібліографічна характеристика наводиться в книгах на звороті титульного аркуша (додаток Е). Наприклад:

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р., № 996-ХІV // Нове діло. – 2000. - № 15(34). – 13-20 жовтня.

2. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р., № 419 “Про затвердження порядку подання фінансової звітності” // Нове діло. – 2000. – № 15(34). – 13-20 жовтня.

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. / Н.М. Ткаченко. – К. : А.С.К., 2000. – 784 с.

Додатки розміщуються в кінці курсової роботи в такому порядку, як описані вони в тексті роботи. Позначають їх послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, І, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: „Додаток А”. Додатки курсової роботи повинні мати наскрізну нумерацію сторінок. Сторінки додатків у загальну кількість сторінок не включаються.

 

 

9. ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Автор підписує курсову роботу на титульному аркуші біля прізвища студента і наприкінці висновку та у визначені терміни подає курсову роботу безпосередньо на кафедру обліку й аудиту. Приймає і реєструє роботи лаборант, проставляючи в журналі обліку курсових робіт дату її надходження і прізвище студента. Після перевірки роботи науковим керівником її повертають студенту для підготовки до захисту. Роботу, визнану незадовільною, повертають на доопрацювання з урахуванням зауважень. Робота повинна бути перероблена таким чином, щоб не порушувати логічну послідовність викладеного матеріалу і вимоги до оформлення.

Захист курсових робіт проводиться за графіком кафедри перед комісією у складі не менше двох чоловік. Під час захисту студент коротко доповідає зміст курсової роботи, обґрунтовує висновки і пропозиції  та відповідає на запитання за темою дослідження. За результатами захисту курсової роботи комісія виставляє студенту оцінку. Студенти, що не виконали в строк курсову роботу або не захистили її (що одержали незадовільну оцінку), не допускаються до екзамену з даної дисципліни. 

 

10. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

10.1. Загальна інформація, яка становить ключові реквізити формулярів документів

 

Назва підприємства – ТзОВ “Випічка”

Основний вид діяльності – випікання хлібобулочних виробів

Ідентифікаційний код платника податку – 111111111111

Код ЄДРПОУ – 1234567

Поточний рахунок в банку – 111222333444555

Код банку – 77777777

Виконавчий директор – Федоришин Іван Іванович

Головний бухгалтер ____________________________

                                               (студент вписує своє прізвище)

Касир – Петришин Василь Васильович

 

10.2. Витяг з Наказу про облікову політику

 

 • підприємство обліковує витрати на рахунках 9-го класу;
 • при амортизації основних засобів застосовують прямолінійний метод;
 • вартісна межа малоцінних необоротних матеріальних активів – 500 грн., їх амортизацію нараховують у першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 % вартості;
 • вартість запасів при вибутті оцінюють методом середньозваженої собівартості;
 • ТЗВ обліковується за методом середнього %;
 • усі вітчизняні контрагенти підприємства – платники ПДВ.

 

10.3. Завдання

 • скласти баланс підприємства станом на 1 березня 2012 року.
 • за фактами господарських операцій, які відбулись на підприємстві у березні 2012 року зробити необхідні записи в журналі господарських операцій та простити кореспонденцію рахунків (Знаком “?” виділено ті суми, які вам потрібно розрахувати самостійно);
 • усі факти господарських операції оформити первинним документом відповідної типової форми;
 • систематизувати інформацію про господарські операції за березень у відповідних регістрах обліку згідно Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356);
 • заповнити Головну книгу (оборотну відомість) та фінансову звітність на підставі проведених операцій.

 

10.4. Варіанти індивідуального практичного завдання до курсової роботи

Запропоновані варіанти студенти обирають за списком – перших десять студентів за порядком обирають з 1 по 10 варіанти, наступні десять за списком обирають аналогічно за порядком з 1 по 10, і так далі. Крім того в завданнях є числа з зірочками які необхідно замінити на перші цифри з номера залікової книжки студента (наприклад: 2**00, номер залікової 681/09 – ОА, виходить число – 26800)

 

Варіант 1.

Вхідна інформація:

Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали:

1) основні засоби (грн.):

Основні засоби

Термін експлуатації

Ліквідаційна вартість

Первісна вартість

Знос

Адмінбудівля

22 р. (264 м.)

1100

25600

8420

Будівля цеху № 1

29 р. (348 м.)

1190

74300

13280

Обладнання для випікання

7 р. (84 м.)

-

14100

2100

Устаткування для підготовки сировини

7 р. (84 м.)

-

12700

9000

Комп’ютер (відділ збуту)

5 р. (60 м.)

-

6000

1900

Комп’ютер (бухгалтерія)

5 р. (60 м.)

-

7000

1500

2) Залишок коштів на поточному рахунку – 144500;

3) Залишок коштів в касі –3700;

4) Статутний капітал – 350000;

5) Неоплачений капітал – 80298;

6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 8900;

 підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 5400;

7) Залишок сировини:

Запаси

Одиниці виміру

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

Мука

кг.

70

28

1960

Цукор

кг.

30

39

1170

Яйця

шт.

170

0,5

85

Дріжджі

кг.

6

17

102

ПМП

л

55

7

385

 

За березень 2012 року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій

Облік основних засобів та інших необоротних активів:

1. Закуплено у постачальника ТзОВ “Поділля” обладнання для виробництва, яке потребує монтажу, вартістю 7**00 грн., в т.ч. ПДВ, за яке оплачено наступного місяця. Попередньо оплачені безготівково (Платіжне доручення № 44 від 05.03.2012 р.) транспортні послуги організації ЗАТ “Перевізник” по доставці склали 500 грн., без ПДВ. При монтажі здійснено такі витрати:

– використано ПМП 3 л. на суму ? грн.;

– нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали монтажні роботи у розмірі 1300 грн.

Обладнання після монтажу оприбутковано і зараховано до складу основних засобів за первісною вартістю ? грн. на підставі Акту № 10 від 12.03.2012 р.

2. Придбано у постачальника ТзДВ “Альфа” запасні частини кількістю 9 шт. вартістю 600 грн., в т.ч. ПДВ кожна (прибуткова накладна № 5 від 14.03.2012 р. та податкова накладна № 4 від 14.03.2012 р.) на умовах післяоплати, яку здійснено цього ж місяця безготівково (Платіжне доручення № 45 від 15.03.2012 р.).

3. На умовах попередньої оплати 60 % вартості за безготівковим розрахунком (виписка банку) реалізовано покупцю ВАТ “Омега” установку для підготовки сировини, первісна вартість якої ? грн., сума нарахованого зносу на момент реалізації становить ? грн. Реалізаційна вартість – 2**00 грн., без ПДВ. Транспортні витрати, оплачені безготівково на умовах післяоплати (Платіжне доручення № 46 від 15.03.2012 р.) при залученні підприємства ПП “Сервіс” при реалізації становили 360 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 110 грн., використані запасні частини для демонтажу на суму 350 грн. Акт № 11 від 15.03.2012 р.

4. Підприємством прийнято рішення про ліквідацію комп’ютера відділу збуту у зв’язку із моральним зносом, первісна вартість якого становить ? грн., а сума нарахованого зносу ? грн. Працівникам, зайнятим при ліквідації, нарахована зарплата у розмірі 700 грн., а також оприбутковано запасні частини за ціною їх можливої реалізації на суму 1700 грн. Акт на списання № 2 від 10.03.2012 р.

5. Підприємство при залученні підрядної організації ПП “Домобуд” здійснює будівлю цеху № 2, загальні витрати на оплату рахунків підрядника безготівково (Платіжне доручення № 47 від 16.03.2012 р.) становлять 24000 грн., в т.ч. ПДВ. рівними частинами впродовж звітних кварталів 2012 року. Проектні роботи ВАТ “Дизайн” були оплачено на підставі платіжної вимоги від 17.02.2012 р на суму 1800 грн., в т.ч. ПДВ з рахунку в банку (Платіжне доручення № 48 від 17.03.2012 р.). Будівлю по завершення робіт буде введено в експлуатацію в останньому кварталі 2012 р.

6. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 49 від 20.03.2012 р.) підприємство 21.3.2012 р. здійснило підписку на акції ВАТ “Хлібокомбінат” на суму 15000 грн. Акції отримано у повному обсязі за методом участі у капіталі на засадах асоційованого членства.

7. Нараховано амортизацію основних засобів.

Облік грошових коштів

Каса.

1. Згідно касового звіту з 01.03.2012 р. по 08.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати – 2110 грн.; Отримано в касу від покупця ВАТ “Омега” решту заборгованості – ? грн., яку з каси перераховано на поточний рахунок; Виплачено заробітну плату – 700 грн.;

2. Згідно касового звіту з 09.03.2012 р. по 18.03.2012 р.: Виплачено заробітну плату – 900 грн.; Отримано від покупців продукції ВАТ “Янтар” ? грн.; Видано аванс на відрядження працівнику М.Т. Клименко – 800 грн.; Перераховано на поточний рахунок – 10500 грн.

3. Згідно касового звіту з 19.03.2012 р. по 28.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби – 3700 грн.; Видано готівку працівнику О.Д. Шинкаруку на придбання МШП – 285 грн.; Депоновано залишок невиплаченої заробітної плати – ? грн.; Отримано виручку від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” – ? грн.; Перераховано аванс постачальнику сировини ТзОВ “Берест-продторг” ? грн.; Перераховано на поточний рахунок – 3200 грн.

Облік запасів, виробничих витрат та реалізації готової продукції за березень 2012:

1. На умовах попередньої оплати закуплено у постачальника ТзОВ “Берест-продторг” сировину:

– яйця 500 шт. 0,60 грн. в т.ч. ПДВ за шт.;

– дріжджі 2 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– ізюм 1,5 кг. 54 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– сир 7 кг. 24 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– масло 2,5 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– муку 150 кг. 36 грн. за кг.;

– сіль 3,5 кг. 3,6 грн. за кг.

2. Транспортно-заготівельні витрати склали:

а) нараховано зобов’язання перед ПП “Сервіс” за транспортування яєць у сумі 36 грн., в т.ч. ПДВ;

б) відображено витрати на транспортування муки власними силами:

– ПМП 7 л на ? грн.;

– відрядний наряд на оплату праці працівника при його власному транспорті згідно маршрутного листа – 190 грн.;

– авансовий звіт від Г.С. Макаренка (добові 1 день).

3. Під час приймання муки виявлено нестачу 20 кг. на суму ? грн. Складено Акт № 3 від 26.03.2012 р., виставлено на суму нестачі претензію – ? грн. та пеню в сумі 100 грн. Постачальник задовольнив претензію в повній сумі грошовими коштами (виписка банку).

4. На випічку хліба використано:

– мука 90 кг.;

– дріжджі 1,7 кг.;

– сіль 0,5 кг.;

– цукор 0,3 кг.;

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 1**0 грн.;

На випічку булок використано:

– мука 80 кг.;

– дріжджі 2 кг.;

– сіль 0,5 кг.;

– цукор 19 кг.;

– сир 5 кг.;

– ізюм 0,4 кг.;

– яйця 40 шт.;

– масло 1,5 кг.

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 1390 грн.

5. Загально виробничі витрати склали (з них постійні – 689 грн.)*:

– амортизація обладнання для випікання – ?;

– зобов’язання перед РЕМ за спожиту електроенергію – 1600 грн.;

– оплата праці працівника з обслуговування виробництва 300 грн.

6. Реалізовано запасні частини отримані від ліквідації основних засобів (відвантажено покупцю ВАТ “Омега” за 2400 грн. в т.ч. ПДВ).

7. Видано аванс на відрядження працівника М.Т. Клименко 800 грн. до Києва 10.03.12.

Авансовий звіт здано 17.03.2012р.:

– квиток Івано-Франківськ – Київ 120 грн. в т.ч. ПДВ;

– квиток Київ – Івано-Франківськ 180 грн. в т.ч. ПДВ;

– рахунок на проживання в готелі (4 дні з одноразовим харчуванням) – 480 грн. в т. ч. ПДВ.

Відмітки у відрядній посвідці: вибув 10.03.12 прибув 15.03.12.

8. Здано авансовий звіт О.Д. Шинкаруком на суму 360 грн. в т. ч. ПДВ, та оприбутковано придбане ним МШП.

 

9. Отримано з виробництва 3000 шт. хліба по собівартості – ? за штуку, і 2000 шт. булок по собівартості – ? за штуку.

 

10. Реалізовано:

– 2900 шт. хліба по ціні 3 грн. в т. ч. ПДВ;

– 1950 шт. булок по ціні 4,2 грн. в т. ч. ПДВ.

11. Визначено фінансові результати і нараховано податок на прибуток.

 

*Додаткова умова до обліку загально виробничих витрат: за нормальної потужності плановий обсяг випуску продукції 6000 виробів на місяць на які припадає 3000 грн. загально виробничих витрат, в тому числі: 600 грн. постійних витрат і 2400 – змінних витрат.

 

 

Варіант 2

Вхідна інформація:

Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали:

1) основні засоби (грн.):

Основні засоби

Термін експлуатації

Ліквідаційна вартість

Первісна вартість

Знос

Адмінбудівля

22 р. (264 м.)

1430

33280

10946

Будівля цеху № 1

29 р. (348 м.)

1547

96590

17264

Обладнання для випікання

7 р. (84 м.)

-

18330

2730

Устаткування для підготовки сировини

7 р. (84 м.)

-

16510

11700

Комп’ютер (відділ збуту)

5 р. (60 м.)

-

7800

2470

Комп’ютер (бухгалтерія)

5 р. (60 м.)

-

9100

1950

2) Залишок коштів на поточному рахунку – 187850;

3) Залишок коштів в касі –4810;

4) Статутний капітал – 455000;

5) Неоплачений капітал – 104387,4;

6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 11570;

 підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 7020;

7) Залишок сировини:

Запаси

Одиниці виміру

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

Мука

кг.

91

28

2548

Цукор

кг.

39

39

1521

Яйця

шт.

221

0,5

110,5

Дріжджі

кг.

7,8

17

132,6

ПМП

л

71,5

7

500,5

 

За березень 2012 року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій

Облік основних засобів та інших необоротних активів:

1. Закуплено у постачальника ТзОВ “Поділля” обладнання для виробництва, яке потребує монтажу, вартістю 10**00 грн., в т.ч. ПДВ, за яке оплачено наступного місяця. Попередньо оплачені безготівково (Платіжне доручення № 44 від 05.03.2012 р.) транспортні послуги організації ЗАТ “Перевізник” по доставці склали 650 грн., без ПДВ. При монтажі здійснено такі витрати:

– використано ПМП 3,9 л. на суму ? грн.;

– нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали монтажні роботи у розмірі 1690 грн.

Обладнання після монтажу оприбутковано і зараховано до складу основних засобів за первісною вартістю ? грн. на підставі Акту № 10 від 12.03.2012 р.

2. Придбано у постачальника ТзДВ “Альфа” запасні частини кількістю 9 шт. вартістю 780 грн., в т.ч. ПДВ кожна (прибуткова накладна № 5 від 14.03.2012 р. та податкова накладна № 4 від 14.03.2012 р.) на умовах післяоплати, яку здійснено цього ж місяця безготівково (Платіжне доручення № 45 від 15.03.2012 р.).

3. На умовах попередньої оплати 70 % вартості за безготівковим розрахунком (виписка банку) реалізовано покупцю ВАТ “Омега” установку для підготовки сировини, первісна вартість якого ? грн., сума нарахованого зносу на момент реалізації становить ? грн. Реалізаційна вартість – 2**00 грн., без ПДВ. Транспортні витрати, оплачені безготівково на умовах післяоплати (Платіжне доручення № 46 від 15.03.2012 р.) при залученні підприємства ПП “Сервіс” при реалізації становили 468 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 143 грн., використані запасні частини для демонтажу на суму 455 грн. Акт № 11 від 15.03.2012 р.

4. Підприємством прийнято рішення про ліквідацію комп’ютера відділу збуту у зв’язку із моральним зносом, первісна вартість якого становить ? грн., а сума нарахованого зносу ? грн. Працівникам, зайнятим при ліквідації, нарахована зарплата у розмірі 910 грн., а також оприбутковано запасні частини за ціною їх можливої реалізації на суму 2210 грн. Акт на списання № 2 від 10.03.2012 р.

5. Підприємство при залученні підрядної організації ПП “Домобуд” здійснює будівлю цеху № 2, загальні витрати на оплату рахунків підрядника безготівково (Платіжне доручення № 47 від 16.03.2012 р.) становлять 31200 грн., в т.ч. ПДВ. рівними частинами впродовж звітних кварталів 2012 року. Проектні роботи ВАТ “Дизайн” були оплачено на підставі платіжної вимоги від 17.03.2012 р на суму 2340 грн., в т.ч. ПДВ з рахунку в банку (Платіжне доручення № 48 від 17.03.2012 р.). Будівлю по завершення робіт буде введено в експлуатацію в останньому кварталі 2012 р.

6. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 49 від 20.03.2012 р.) підприємство 21.03.2012 р. здійснило підписку на акції ВАТ “Хлібокомбінат” на суму 19500 грн. Акції отримано у повному обсязі за методом участі у капіталі на засадах асоційованого членства.

7. Нараховано амортизацію основних засобів.

Облік грошових коштів

Каса.

1. Згідно касового звіту з 01.03.2012 р. по 08.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати – 2743 грн.; Отримано в касу від покупця ВАТ “Омега” решту заборгованості – ? грн., яку з каси перераховано на поточний рахунок; Виплачено заробітну плату – 910 грн.;

2. Згідно касового звіту з 09.03.2012 р. по 18.03.2012 р.: Виплачено заробітну плату – 1170 грн.; Отримано від покупців продукції ВАТ “Янтар” половину заборгованості – ? грн.; Видано аванс на відрядження працівнику М.Т. Клименко – 1040 грн.; Перераховано на поточний рахунок – 5000 грн.

3. Згідно касового звіту з 19.03.2012 р. по 28.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби – 4810 грн.; Видано готівку працівнику О.Д. Шинкаруку на придбання МШП – 370,5 грн.; Депоновано залишок невиплаченої заробітної плати – ? грн.; Отримано виручку від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” ? грн.; Перераховано аванс постачальнику сировини ТзОВ “Берест-продторг” – ? грн.; Перераховано на поточний рахунок – 4000 грн.

Облік запасів, виробничих витрат та реалізації готової продукції за березень 2012:

1. На умовах попередньої оплати закуплено у постачальника ТзОВ “Берест-продторг” сировину:

– яйця 650 шт. 0,60 грн. в т.ч. ПДВ за шт.;

– дріжджі 2,6 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– ізюм 1,95 кг. 54 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– сир 9,1 кг. 24 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– масло 3,25 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– муку 195 кг. 36 грн. за кг.;

– сіль 4,55 кг. 3,6 грн. за кг.

2. Транспортно-заготівельні витрати склали:

а) нараховано зобов’язання перед ПП “Сервіс” за транспортування яєць у сумі 46,8 грн., в т.ч. ПДВ;

б) відображено витрати на транспортування муки власними силами:

– ПМП 9,1 л на ? грн.;

– відрядний наряд на оплату праці працівника при його власному транспорті згідно маршрутного листа – 247 грн.;

– авансовий звіт від Г.С. Макаренка (добові 1 день).

3. Під час приймання муки виявлено нестачу 26 кг. на суму ? грн. Складено Акт № 3 від 26.03.2012 р., виставлено на суму нестачі претензію – ? грн. та пеню в сумі 169 грн. Постачальник задовольнив претензію в повній сумі грошовими коштами (виписка банку).

4. На випічку хліба використано:

– мука 117 кг.;

– дріжджі 2,21 кг.;

– сіль 0,65 кг.;

– цукор 0,39 кг.;

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 2**4 грн.;

На випічку булок використано:

– мука 104 кг.;

– дріжджі 2,6 кг.;

– сіль 0,65 кг.;

– цукор 24,7 кг.;

– сир 6,5 кг.;

– ізюм 0,52 кг.;

– яйця 52 шт.;

– масло 1,95 кг.

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 1807 грн.

5. Загально виробничі витрати склали (з них постійні – 880 грн.)*:

– амортизація обладнання для випікання – ?;

– зобов’язання перед РЕМ за спожиту електроенергію – 1600 грн.;

– оплата праці працівника з обслуговування виробництва 300 грн.

6. Реалізовано запасні частини отримані від ліквідації основних засобів (відвантажено покупцю ВАТ “Омега” за 3120 грн. в т.ч. ПДВ).

7. Видано аванс на відрядження працівника М.Т. Клименко 1040 грн. до Києва 10.03.12.

Авансовий звіт здано 17.03.2012р.:

– квиток Івано-Франківськ – Київ 156 грн. в т.ч. ПДВ;

– квиток Київ – Івано-Франківськ 234 грн. в т.ч. ПДВ;

– рахунок на проживання в готелі (4 дні з дворазовим харчуванням) – 624 грн. в т. ч. ПДВ.

Відмітки у відрядній посвідці: вибув 10.03.12 прибув 15.03.12

8. Здано авансовий звіт О.Д. Шинкаруком на суму 468 грн. в т. ч. ПДВ, та оприбутковано придбане ним МШП.

9. Отримано з виробництва 3900 шт. хліба по собівартості – ? за штуку, і 2600 шт. булок по собівартості – ? за штуку.

10. Реалізовано:

– 3770 шт. хліба по ціні 3 грн. в т. ч. ПДВ;

– 2535 шт. булок по ціні 4,2 грн. в т. ч. ПДВ.

11. Визначено фінансові результати і нараховано податок на прибуток.

*Додаткова умова до обліку загально виробничих витрат: за нормальної потужності плановий обсяг випуску продукції 6500 виробів на місяць на які припадає 3600 грн. загально виробничих витрат, в тому числі: 800 грн. постійних витрат і 2800 – змінних витрат.

 

 

Варіант 3

Вхідна інформація:

Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали:

1) основні засоби (грн.):

Основні засоби

Термін експлуатації

Ліквідаційна вартість

Первісна вартість

Знос

Адмінбудівля

22 р. (264 м.)

2200

51200

16840

Будівля цеху № 1

29 р. (348 м.)

2380

148600

26560

Обладнання для випікання

7 р. (84 м.)

-

28200

4200

Устаткування для підготовки сировини

7 р. (84 м.)

-

25400

18000

Комп’ютер (відділ збуту)

5 р. (60 м.)

-

12000

3800

Комп’ютер (бухгалтерія)

5 р. (60 м.)

-

14000

3000

2) Залишок коштів на поточному рахунку – 289000;

3) Залишок коштів в касі –7400;

4) Статутний капітал – 700000;

5) Неоплачений капітал – 160596;

6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 17800;

 підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 10800;

7) Залишок сировини:

Запаси

Одиниці виміру

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

Мука

кг.

140

28

3920

Цукор

кг.

60

39

2340

Яйця

шт.

340

0,5

170

Дріжджі

кг.

12

17

204

ПМП

л

110

7

770

 

За березень 2012 року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій

Облік основних засобів та інших необоротних активів:

1. Закуплено у постачальника ТзОВ “Поділля” обладнання для виробництва, яке потребує монтажу, вартістю 15**00 грн., в т.ч. ПДВ, за яке оплачено наступного місяця. Попередньо оплачені безготівково (Платіжне доручення № 44 від 05.03.2012 р.) транспортні послуги організації ЗАТ “Перевізник” по доставці склали 1000 грн., без ПДВ. При монтажі здійснено такі витрати:

– використано ПМП 6 л. на суму ? грн.;

– нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали монтажні роботи у розмірі 2600 грн.

Обладнання після монтажу оприбутковано і зараховано до складу основних засобів за первісною вартістю ? грн. на підставі Акту № 10 від 12.03.2012 р.

2. Придбано у постачальника ТзДВ “Альфа” запасні частини кількістю 9 шт. вартістю 1200 грн., в т.ч. ПДВ кожна (прибуткова накладна № 5 від 14.03.2012 р. та податкова накладна № 4 від 14.03.2012 р.) на умовах післяоплати, яку здійснено цього ж місяця безготівково (Платіжне доручення № 45 від 15.03.2012 р.).

3. На умовах попередньої оплати половини вартості за безготівковим розрахунком (виписка банку) реалізовано покупцю ВАТ “Омега” установку для підготовки сировини, первісна вартість якого ? грн., сума нарахованого зносу на момент реалізації становить ? грн. Реалізаційна вартість – 4**00 грн., без ПДВ. Транспортні витрати, оплачені безготівково на умовах післяоплати (Платіжне доручення № 46 від 15.03.2012 р.) при залученні підприємства ПП “Сервіс” при реалізації становили 720 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 220 грн., використані запасні частини для демонтажу на суму 700 грн. Акт № 11 від 15.03.2012 р.

4. Підприємством прийнято рішення про ліквідацію комп’ютера відділу збуту у зв’язку із моральним зносом, первісна вартість якого становить ? грн., а сума нарахованого зносу ? грн. Працівникам, зайнятим при ліквідації, нарахована зарплата у розмірі 1400 грн., а також оприбутковано запасні частини за ціною їх можливої реалізації на суму 3400 грн. Акт на списання № 2 від 10.03.2012 р.

5. Підприємство при залученні підрядної організації ПП “Домобуд” здійснює будівлю цеху № 2, загальні витрати на оплату рахунків підрядника безготівково (Платіжне доручення № 47 від 16.03.2012 р.) становлять 48000 грн., в т.ч. ПДВ. рівними частинами впродовж звітних кварталів 2012 року. Проектні роботи ВАТ “Дизайн” були оплачено на підставі платіжної вимоги від 17.03.2012 р на суму 3600 грн., в т.ч. ПДВ з рахунку в банку (Платіжне доручення № 48 від 17.03.2012 р.). Будівлю по завершення робіт буде введено в експлуатацію в останньому кварталі 2012 р.

6. Нараховано амортизацію основних засобів.

7. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 49 від 20.03.2012 р.) підприємство 21.03.2012 р. здійснило підписку на акції ВАТ “Хлібокомбінат” на суму 30000 грн. Акції отримано у повному обсязі за методом участі у капіталі на засадах асоційованого членства.

Облік грошових коштів

Каса.

1. Згідно касового звіту з 01.03.2012 р. по 08.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати – 4220 грн.; Отримано в касу від покупця ВАТ “Омега” половину з наявної заборгованості – ? грн., яку з каси перераховано на поточний рахунок; Виплачено заробітну плату – 1400 грн.;

2. Згідно касового звіту з 09.03.2012 р. по 18.03.2012 р.: Виплачено заробітну плату – 900 грн.; Отримано від покупців продукції ВАТ “Янтар” 40 % заборгованості – ? грн.; Видано аванс на відрядження працівнику М.Т. Клименко – 1600 грн.; Перераховано на поточний рахунок – 5500 грн.

3. Згідно касового звіту з 19.03.2012 р. по 28.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби – 7400 грн.; Видано готівку працівнику О.Д. Шинкаруку на придбання МШП – 570 грн.; Депоновано залишок невиплаченої заробітної плати – ? грн.; Отримано половину виручки від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” – ? грн.; Перераховано на поточний рахунок – 6400 грн.

Решту виручки від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” отримано до кінця місяця безготівково (Виписка банку).

Облік запасів, виробничих витрат та реалізації готової продукції за березень 2012:

1. На умовах попередньої безготівкової оплати (Платіжне доручення № 50 від 21.03.2012 р.) оплати закуплено у постачальника ТзОВ “Берест-продторг” сировину:

– яйця 1000 шт. 0,60 грн.в т.ч. ПДВ за шт.;

– дріжджі 4 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– ізюм 3 кг. 54 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– сир 14 кг. 24 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– масло 5 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.

– муку 300 кг. 36 грн. за кг.;

– сіль 7 кг. 3,6 грн. за кг.

2. Транспортно-заготівельні витрати склали:

а) нараховано зобов’язання перед ПП “Сервіс” за транспортування яєць сумі 72 грн., в т.ч. ПДВ;

б) відображено витрати на транспортування муки власними силами:

– ПМП 14 л на ? грн.;

– відрядний наряд на оплату праці працівника при його власному транспорті згідно маршрутного листа – 380 грн.;

– авансовий звіт від Г.С. Макаренка (добові 1 день).

3. Під час приймання муки виявлено нестачу 40 кг. на суму ? грн. Складено Акт № 3 від 26.03.2012 р., виставлено на суму нестачі претензію – ? грн. та пеню в сумі 200 грн. Постачальник задовольнив претензію в повній сумі грошовими коштами (виписка банку).

4. На випічку хліба використано:

– мука 180 кг.;

– дріжджі 3,4 кг.;

– сіль 1 кг.;

– цукор 0,6 кг.;

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 3**0 грн.;

На випічку булок використано:

– мука 160 кг.;

– дріжджі 4 кг.;

– сіль 1 кг.;

– цукор 38 кг.;

– сир 10 кг.;

– ізюм 0,8 кг.;

– яйця 80 шт.;

– масло 3 кг.

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 2780 грн.

5. Загально виробничі витрати склали (з них постійні – 1320 грн.)*:

– амортизація обладнання для випікання – ?;

– зобов’язання перед РЕМ за спожиту електроенергію – 1600 грн.;

– оплата праці працівника з обслуговування виробництва 300 грн.

6. Реалізовано запасні частини отримані від ліквідації основних засобів (відвантажено покупцю ВАТ “Омега” за 4800 грн. в т.ч. ПДВ).

7. Видано аванс на відрядження працівника М.Т. Клименко 1600 грн. до Києва 10.03.12.

Авансовий звіт здано 17.03.2012 р.:

– квиток Івано-Франківськ – Київ 240 грн. в т.ч. ПДВ;

– квиток Київ – Івано-Франківськ 360 грн. в т.ч. ПДВ;

– рахунок на проживання в готелі (4 дні з одноразовим харчуванням) – 960 грн. в т. ч. ПДВ.

Відмітки у відрядній посвідці: вибув 10.03.12 прибув 15.03.12

8. Здано авансовий звіт О.Д. Шинкаруком на суму 720 грн. в т. ч. ПДВ, та оприбутковано придбане ним МШП.

9. Отримано з виробництва 6000 шт. хліба по собівартості – ? за штуку, і 4000 шт. булок по собівартості – ? за штуку.

10. Реалізовано:

– 5800 шт. хліба по ціні 3 грн. в т. ч. ПДВ;

– 3900 шт. булок по ціні 4,2 грн. в т. ч. ПДВ.

10. Визначено фінансові результати і нараховано податок на прибуток.

*Додаткова умова до обліку загально виробничих витрат:за нормальної потужності плановий обсяг випуску продукції 12000 виробів на місяць на які припадає 5000 грн. загально виробничих витрат, в тому числі: 1200 грн. постійних витрат і 3800 – змінних витрат.

 

 

Варіант 4

Вхідна інформація:

Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали:

1) основні засоби (грн.):

Основні засоби

Термін експлуатації

Ліквідаційна вартість

Первісна вартість

Знос

Адмінбудівля

22 р. (264 м.)

1650

38400

12630

Будівля цеху № 1

29 р. (348 м.)

1785

111450

19920

Обладнання для випікання

7 р. (84 м.)

-

21150

3150

Устаткування для підготовки сировини

7 р. (84 м.)

-

19050

13500

Комп’ютер (відділ збуту)

5 р. (60 м.)

-

9000

2850

Комп’ютер (бухгалтерія)

5 р. (60 м.)

-

10500

2250

2) Залишок коштів на поточному рахунку – 216750;

3) Залишок коштів в касі –5550;

4) Статутний капітал – 525000;

5) Неоплачений капітал – 120447;

6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 13350;

 підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 8100;

7) Залишок сировини:

Запаси

Одиниці виміру

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

Мука

кг.

105

28

2940

Цукор

кг.

45

39

1755

Яйця

шт.

255

0,5

127,5

Дріжджі

кг.

9

17

153

ПМП

л

82,5

7

577,5

 

За березень 2012 року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій

Облік основних засобів та інших необоротних активів:

1. Закуплено у постачальника ТзОВ “Поділля” обладнання для виробництва, яке потребує монтажу, вартістю 11**00 грн., в т.ч. ПДВ, за яке оплачено наступного місяця. Попередньо оплачені безготівково (Платіжне доручення № 44 від 05.03.2012 р.) транспортні послуги організації ЗАТ “Перевізник” по доставці склали 750 грн., без ПДВ. При монтажі здійснено такі витрати:

– використано ПМП 4,5 л. на суму ? грн.;

– нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали монтажні роботи у розмірі 1950 грн.

Обладнання після монтажу оприбутковано і зараховано до складу основних засобів за первісною вартістю ? грн. на підставі Акту № 10 від 12.03.2012 р.

2. Придбано у постачальника ТзДВ “Альфа” запасні частини кількістю 9 шт. вартістю 900 грн., в т.ч. ПДВ кожна (прибуткова накладна № 5 від 14.03.2012 р. та податкова накладна № 4 від 14.03.2012 р.) на умовах післяоплати, яку здійснено цього ж місяця безготівково (Платіжне доручення № 45 від 15.03.2012 р.).

3. На умовах попередньої оплати половини вартості за безготівковим розрахунком (виписка банку) реалізовано покупцю ВАТ “Омега” установку для підготовки сировини, первісна вартість якого ? грн., сума нарахованого зносу на момент реалізації становить ? грн. Реалізаційна вартість – 3**00 грн., без ПДВ. Транспортні витрати, оплачені безготівково на умовах післяоплати (Платіжне доручення № 46 від 15.03.2012 р.) при залученні підприємства ПП “Сервіс” при реалізації становили 540 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 165 грн., використані запасні частини для демонтажу на суму 525 грн. Акт № 11 від 15.03.2012 р.

4. Підприємством прийнято рішення про ліквідацію комп’ютера відділу збуту у зв’язку із моральним зносом, первісна вартість якого становить ? грн., а сума нарахованого зносу ? грн. Працівникам, зайнятим при ліквідації, нарахована зарплата у розмірі 1050 грн., а також оприбутковано запасні частини за ціною їх можливої реалізації на суму 2550 грн. Акт на списання № 2 від 10.03.2012 р.

5. Підприємство при залученні підрядної організації ПП “Домобуд” здійснює будівлю цеху № 2, загальні витрати на оплату рахунків підрядника безготівково (Платіжне доручення № 47 від 16.03.2012 р.) становлять 36000 грн., в т.ч. ПДВ. рівними частинами впродовж звітних кварталів 2012 року. Проектні роботи ВАТ “Дизайн” були оплачено на підставі платіжної вимоги від 17.03.2012 р на суму 2700 грн., в т.ч. ПДВ з рахунку в банку (Платіжне доручення № 48 від 17.03.2012 р.). Будівлю по завершення робіт буде введено в експлуатацію в останньому кварталі 2012 р.

6. Нараховано амортизацію основних засобів.

7. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 49 від 20.03.2012 р.) підприємство 21.03.2012 р. здійснило підписку на акції ВАТ “Хлібокомбінат” на суму 22500 грн. Акції отримано у повному обсязі за методом участі у капіталі на засадах асоційованого членства.

Облік грошових коштів

Каса.

1. Згідно касового звіту з 01.03.2012 р. по 08.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати – 3165 грн.; Отримано в касу від покупця ВАТ “Омега” 60 % з наявної заборгованості – ? грн., яку з каси перераховано на поточний рахунок; Виплачено заробітну плату – 1050 грн.;

2. Згідно касового звіту з 09.03.2012 р. по 18.03.2012 р.: Виплачено заробітну плату – 1350 грн.; Отримано 70 % заборгованості покупців продукції ВАТ “Янтар” – ? грн.; Видано аванс на відрядження працівнику М.Т. Клименко – 1200 грн.; Перераховано на поточний рахунок – 4750 грн.

3. Згідно касового звіту з 19.03.2012 р. по 28.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби – 5550 грн.; Видано готівку працівнику О.Д. Шинкаруку на придбання МШП – 427,5 грн.; Депоновано залишок невиплаченої заробітної плати – ? грн.; Отримано виручку від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” ? грн.; Перераховано аванс постачальнику сировини ТзОВ “Берест-продторг” – ? грн.; Перераховано на поточний рахунок – 4800 грн.

Облік запасів, виробничих витрат та реалізації готової продукції за березень 2012:

1. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 50 від 21.03.2012 р.) закуплено у постачальника ТзОВ “Берест-продторг” сировину:

– яйця 750 шт. 0,60 грн. в т.ч. ПДВ за шт.;

– дріжджі 3 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– ізюм 2,25 кг. 54 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– сир 10,5 кг. 24 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– масло 3,75 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– муку 225 кг. 36 грн. за кг.;

– сіль 5,25 кг. 3,6 грн. за кг.

2. Транспортно-заготівельні витрати склали:

а) нараховано зобов’язання перед ПП “Сервіс” за транспортування яєць сумі 54 грн., в т.ч. ПДВ;

б) відображено витрати на транспортування муки власними силами:

– ПМП 10,5 л на ? грн.;

– відрядний наряд на оплату праці працівника при його власному транспорті згідно маршрутного листа – 285 грн.;

– авансовий звіт від Г.С. Макаренка (добові 1 день).

3. Під час приймання муки виявлено нестачу 30 кг. на суму ? грн. Складено Акт № 3 від 26.03.2012 р., виставлено на суму нестачі претензію – ? грн. та пеню в сумі 150 грн. Постачальник задовольнив претензію в повній сумі грошовими коштами (виписка банку).

4. На випічку хліба використано:

– мука 135 кг.;

– дріжджі 2,55 кг.;

– сіль 0,75 кг.;

– цукор 0,45 кг.;

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 2**0 грн;

На випічку булок використано:

– мука 120 кг.;

– дріжджі 3 кг.;

– сіль 0,75 кг.;

– цукор 28,5 кг.;

– сир 7,5 кг.;

– ізюм 0,6 кг.;

– яйця 60 шт.;

– масло 2,25 кг.

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 2085 грн.

5. Загально виробничі витрати склали (з них постійні – 900 грн.)*:

– амортизація обладнання для випікання – ?;

– зобов’язання перед РЕМ за спожиту електроенергію – 1600 грн.;

– оплата праці працівника з обслуговування виробництва 300 грн.

6. Реалізовано запасні частини отримані від ліквідації основних засобів (відвантажено покупцю ВАТ “Омега” за 3600 грн. в т.ч. ПДВ).

7. Видано аванс на відрядження працівника М.Т. Клименко 1200 грн. до Києва 10.03.12.

Авансовий звіт здано 17.03.2012р.:

– квиток Івано-Франківськ – Київ 180 грн. в т.ч. ПДВ;

– квиток Київ – Івано-Франківськ 270 грн. в т.ч. ПДВ;

– рахунок на проживання в готелі (4 дні з трьохразовим харчуванням) – 720 грн. в т. ч. ПДВ.

Відмітки у відрядній посвідці: вибув 10.03.12 прибув 15.03.12

8. Здано авансовий звіт О.Д. Шинкаруком на суму 540 грн. в т. ч. ПДВ, та оприбутковано придбане ним МШП.

9. Отримано з виробництва 4500 шт. хліба по собівартості – ? за штуку, і 3000 шт. булок по собівартості – ? за штуку.

10. Реалізовано:

– 4350 шт. хліба по ціні 3 грн. в т. ч. ПДВ;

– 2925 шт. булок по ціні 4,2 грн. в т. ч. ПДВ.

11. Визначено фінансові результати і нараховано податок на прибуток.

*Додаткова умова до обліку загально виробничих витрат: – за нормальної потужності плановий обсяг випуску продукції 6500 виробів на місяць на які припадає 3600 грн. загально виробничих витрат, в тому числі: 800 грн. постійних витрат і 2800 – змінних витрат.

 

Варіант 5

Вхідна інформація:

Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали:

1) основні засоби (грн.):

Основні засоби

Термін експлуатації

Ліквідаційна вартість

Первісна вартість

Знос

Адмінбудівля

22 р. (264 м.)

2090

48640

15998

Будівля цеху № 1

29 р. (348 м.)

2261

141170

25232

Обладнання для випікання

7 р. (84 м.)

-

26790

3990

Устаткування для підготовки сировини

7 р. (84 м.)

-

24130

17100

Комп’ютер (відділ збуту)

5 р. (60 м.)

-

11400

3610

Комп’ютер (бухгалтерія)

5 р. (60 м.)

-

13300

2850

2) Залишок коштів на поточному рахунку – 274550;

3) Залишок коштів в касі –7030;

4) Статутний капітал – 527700;

5) Неоплачений капітал – 15266,2;

6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 16910;

 підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 10260;

7) Залишок сировини:

Запаси

Одиниці виміру

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

Мука

кг.

133

28

3724

Цукор

кг.

57

39

2223

Яйця

шт.

323

0,5

161,5

Дріжджі

кг.

11,4

17

193,8

ПМП

л

104,5

7

731,5

 

За березень 2012 року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій

Облік основних засобів та інших необоротних активів:

1. Закуплено у постачальника ТзОВ “Поділля” обладнання для виробництва, яке потребує монтажу, вартістю 14**00 грн., в т.ч. ПДВ, за яке оплачено наступного місяця. Попередньо оплачені безготівково (Платіжне доручення № 44 від 05.03.2012 р.) транспортні послуги організації ЗАТ “Перевізник” по доставці склали 950 грн., без ПДВ. При монтажі здійснено такі витрати:

– використано ПМП 5,7 л. на суму ? грн.;

– нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали монтажні роботи у розмірі 2470 грн.

Обладнання після монтажу оприбутковано і зараховано до складу основних засобів за первісною вартістю ? грн. на підставі Акту № 10 від 12.03.2012 р.

2. Придбано у постачальника ТзДВ “Альфа” запасні частини кількістю 9 шт. вартістю 1140 грн., в т.ч. ПДВ кожна (прибуткова накладна № 5 від 14.03.2012 р. та податкова накладна № 4 від 14.03.2012 р.) на умовах післяоплати, яку здійснено цього ж місяця безготівково (Платіжне доручення № 45 від 15.03.2012 р.).

3. На умовах попередньої оплати половини вартості за безготівковим розрахунком (виписка банку) реалізовано покупцю ВАТ “Омега” установку для підготовки сировини, первісна вартість якого ? грн., сума нарахованого зносу на момент реалізації становить ? грн. Реалізаційна вартість – 3**00 грн., без ПДВ. Транспортні витрати, оплачені безготівково на умовах післяоплати (Платіжне доручення № 46 від 15.03.2012 р.) при залученні підприємства ПП “Сервіс” при реалізації становили 684 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 209 грн., використані запасні частини для демонтажу на суму 665 грн. Акт № 11 від 15.03.2012 р.

4. Підприємством прийнято рішення про ліквідацію комп’ютера відділу збуту у зв’язку із моральним зносом, первісна вартість якого становить ? грн., а сума нарахованого зносу ? грн. Працівникам, зайнятим при ліквідації, нарахована зарплата у розмірі 1330 грн., а також оприбутковано запасні частини за ціною їх можливої реалізації на суму 3230 грн. Акт на списання № 2 від 10.03.2012 р.

5. Підприємство при залученні підрядної організації ПП “Домобуд” здійснює будівлю цеху № 2, загальні витрати на оплату рахунків підрядника безготівково (Платіжне доручення № 47 від 16.03.2012 р.) становлять 45600 грн., в т.ч. ПДВ. рівними частинами впродовж звітних кварталів 2012 року. Проектні роботи ВАТ “Дизайн” були оплачено на підставі платіжної вимоги від 17.03.2012 р на суму 3420 грн., в т.ч. ПДВ з рахунку в банку (Платіжне доручення № 48 від 17.03.2012 р.). Будівлю по завершення робіт буде введено в експлуатацію в останньому кварталі 2012 р.

6. Нараховано амортизацію основних засобів.

7. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 49 від 20.03.2012 р.) підприємство 21.03.2012 р. здійснило підписку на акції ВАТ “Хлібокомбінат” на суму 28500 грн. Акції отримано у повному обсязі за методом участі у капіталі на засадах асоційованого членства.

Облік грошових коштів

Каса.

1. Згідно касового звіту з 01.03.2012 р. по 08.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати – 4009 грн.; Отримано в касу від покупця ВАТ “Омега” половину з наявної заборгованості – ? грн., яку з каси перераховано на поточний рахунок; Виплачено заробітну плату – 1330 грн.;

2. Згідно касового звіту з 09.03.2012 р. по 18.03.2012 р.: Виплачено заробітну плату – 1710 грн.; Отримано від покупців продукції ВАТ “Янтар” 30 % заборгованості – ? грн.; Видано аванс на відрядження працівнику М.Т. Клименко – 1520 грн.; Перераховано на поточний рахунок – 2800 грн.

3. Згідно касового звіту з 19.03.2012 р. по 28.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби – 7030 грн.; Видано готівку працівнику О.Д. Шинкаруку на придбання МШП – 541,5 грн.; Депоновано залишок невиплаченої заробітної плати – ? грн.; Отримано половину виручки від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” – ? грн.; Перераховано на поточний рахунок – 5000 грн.

Решту заборгованості ВАТ “Янтар” і ТзОВ “Альянс” отримано безготівково до кінця місяця (виписка банку).

Облік запасів, виробничих витрат та реалізації готової продукції за березень 2012:

1. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 50 від 21.03.2012 р.)закуплено у постачальника ТзОВ “Берест-продторг” сировину:

– яйця 950 шт. 0,60 грн. в т.ч. ПДВ за шт.;

– дріжджі 3,8 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– ізюм 2,85 кг. 54 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– сир 13,3 кг. 24 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– масло 4,75 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.

– муку 285 кг. 36 грн. за кг.;

– сіль 6,65 кг. 3,6 грн. за кг.

2. Транспортно-заготівельні витрати склали:

а) нараховано зобов’язання перед ПП “Сервіс” за транспортування яєць сумі 68,4 грн., в т.ч. ПДВ;

б) відображено витрати на транспортування муки власними силами:

– ПМП 13,3 л на ? грн.;

– відрядний наряд на оплату праці працівника при його власному транспорті згідно маршрутного листа – 361 грн;

– авансовий звіт від Г.С. Макаренка (добові 1 день).

3. Під час приймання муки виявлено нестачу 38 кг. на суму ? грн. Складено Акт № 3 від 26.03.2012 р., виставлено на суму нестачі претензію – ? грн. та пеню в сумі 190 грн. Постачальник задовольнив претензію в повній сумі грошовими коштами (виписка банку).

4. На випічку хліба використано:

– мука 171 кг.;

– дріжджі 3,23 кг.;

– сіль 0,95 кг.;

– цукор 0,57 кг.;

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 1**0 грн.;

На випічку булок використано:

– мука 152 кг.;

– дріжджі 3,8 кг.;

– сіль 0,95 кг.;

– цукор 36,1 кг.;

– сир 9,5 кг.;

– ізюм 0,76 кг.;

– яйця 76 шт.;

– масло 2,85 кг.

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 2641 грн.

5. Загально виробничі витрати склали (з них постійні – 820 грн.)*:

– амортизація обладнання для випікання – ?;

– зобов’язання перед РЕМ за спожиту електроенергію – 1600 грн.;

– оплата праці працівника з обслуговування виробництва 300 грн.

6. Реалізовано запасні частини отримані від ліквідації основних засобів (відвантажено покупцю ВАТ “Омега” за 4560 грн. в т.ч. ПДВ).

7. Видано аванс на відрядження працівника М.Т. Клименко 1520 грн. до Києва 10.03.12.

Авансовий звіт здано 17.03.2012р.:

– квиток Івано-Франківськ – Київ 228 грн. в т.ч. ПДВ;

– квиток Київ – Івано-Франківськ 342 грн. в т.ч. ПДВ;

– рахунок на проживання в готелі (4 дні з двохразовим харчуванням) – 912 грн. в т. ч. ПДВ.

Відмітки у відрядній посвідці: вибув 10.03.12 прибув 15.03.12

8. Здано авансовий звіт О.Д. Шинкаруком на суму 684 грн. в т. ч. ПДВ, та оприбутковано придбане ним МШП.

9. Отримано з виробництва 5700 шт. хліба по собівартості – ? за штуку, і 3800 шт. булок по собівартості – ? за штуку.

10. Реалізовано:

– 5510 шт. хліба по ціні 3 грн. в т. ч. ПДВ;

– 3705 шт. булок по ціні 4,2 грн. в т. ч. ПДВ.

11. Визначено фінансові результати і нараховано податок на прибуток.

*Додаткова умова до обліку загально виробничих витрат: – за нормальної потужності плановий обсяг випуску продукції 7000 виробів на місяць на які припадає 4200 грн. загально виробничих витрат, в тому числі: 750 грн. постійних витрат і 3450 – змінних витрат.

 

Варіант 6

Вхідна інформація:

Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали:

1) основні засоби (грн.):

Основні засоби

Термін експлуатації

Ліквідаційна вартість

Первісна вартість

Знос

Адмінбудівля

22 р. (264 м.)

1320

30720

10104

Будівля цеху № 1

29 р. (348 м.)

1428

89160

15936

Обладнання для випікання

7 р. (84 м.)

-

16920

2520

Устаткування для підготовки сировини

7 р. (84 м.)

-

15240

10800

Комп’ютер (відділ збуту)

5 р. (60 м.)

-

7200

2280

Комп’ютер (бухгалтерія)

5 р. (60 м.)

-

8400

1800

2) Залишок коштів на поточному рахунку – 173400;

3) Залишок коштів в касі –4440;

4) Статутний капітал – 420000;

5) Неоплачений капітал – 96357,6;

6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 10680;

 підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 6480;

7) Залишок сировини:

Запаси

Одиниці виміру

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

Мука

кг.

84

28

2352

Цукор

кг.

36

39

1404

Яйця

шт.

204

0,5

102

Дріжджі

кг.

7,2

17

122,4

ПМП

л

66

7

462

 

За березень 2012 року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій

Облік основних засобів та інших необоротних активів:

1. Закуплено у постачальника ТзОВ “Поділля” обладнання для виробництва, яке потребує монтажу, вартістю 9**00 грн., в т.ч. ПДВ, за яке оплачено наступного місяця. Попередньо оплачені безготівково (Платіжне доручення № 44 від 05.03.2012 р.) транспортні послуги організації ЗАТ “Перевізник” по доставці склали 600 грн., без ПДВ. При монтажі здійснено такі витрати:

– використано ПМП 3,6 л. на суму ? грн.;

– нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали монтажні роботи у розмірі 1560 грн.

Обладнання після монтажу оприбутковано і зараховано до складу основних засобів за первісною вартістю ? грн. на підставі Акту № 10 від 12.03.2012 р.

2. Придбано у постачальника ТзДВ “Альфа” запасні частини кількістю 9 шт. вартістю 720 грн., в т.ч. ПДВ кожна (прибуткова накладна № 5 від 14.03.2012 р. та податкова накладна № 4 від 14.03.2012 р.) на умовах післяоплати, яку здійснено цього ж місяця безготівково (Платіжне доручення № 45 від 15.03.2012 р.).

3. На умовах попередньої оплати половини вартості за безготівковим розрахунком (виписка банку) реалізовано покупцю ВАТ “Омега” установку для підготовки сировини, первісна вартість якого ? грн., сума нарахованого зносу на момент реалізації становить ? грн. Реалізаційна вартість – 2**00 грн., без ПДВ. Транспортні витрати, оплачені безготівково на умовах післяоплати (Платіжне доручення № 46 від 15.03.2012 р.) при залученні підприємства ПП “Сервіс” при реалізації становили 432 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 132 грн., використані запасні частини для демонтажу на суму 420 грн. Акт № 11 від 15.03.2012 р.

4. Підприємством прийнято рішення про ліквідацію комп’ютера відділу збуту у зв’язку із моральним зносом, первісна вартість якого становить ? грн., а сума нарахованого зносу ? грн. Працівникам, зайнятим при ліквідації, нарахована зарплата у розмірі 840 грн., а також оприбутковано запасні частини за ціною їх можливої реалізації на суму 2040 грн. Акт на списання № 2 від 10.03.2012 р.

5. Підприємство при залученні підрядної організації ПП “Домобуд” здійснює будівлю цеху № 2, загальні витрати на оплату рахунків підрядника безготівково (Платіжне доручення № 47 від 16.03.2012 р.) становлять 28800 грн., в т.ч. ПДВ. рівними частинами впродовж звітних кварталів 2012 року. Проектні роботи ВАТ “Дизайн” були оплачено на підставі платіжної вимоги від 17.03.2012 р на суму 2160 грн., в т.ч. ПДВ з рахунку в банку (Платіжне доручення № 48 від 17.03.2012 р.). Будівлю по завершення робіт буде введено в експлуатацію в останньому кварталі 2012 р.

6. Нараховано амортизацію основних засобів.

7. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 49 від 20.03.2012 р.) підприємство 21.03.2012 р. здійснило підписку на акції ВАТ “Хлібокомбінат” на суму 18000 грн. Акції отримано у повному обсязі за методом участі у капіталі на засадах асоційованого членства.

Облік грошових коштів

Каса.

1. Згідно касового звіту з 01.03.2012 р. по 08.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати – 2532 грн.; Отримано в касу від покупця ВАТ “Омега” 40 % з наявної заборгованості – ? грн., яку з каси перераховано на поточний рахунок; Виплачено заробітну плату – 840 грн.;

2. Згідно касового звіту з 09.03.2012 р. по 18.03.2012 р.: Виплачено заробітну плату – 1080 грн.; Отримано половину заборгованості від покупців продукції ВАТ “Янтар” – ? грн.; Видано аванс на відрядження працівнику М.Т. Клименко – 960 грн.; Перераховано на поточний рахунок – 5600 грн.

3. Згідно касового звіту з 19.03.2012 р. по 28.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби – 4440 грн.; Видано готівку працівнику О.Д. Шинкаруку на придбання МШП – 342 грн.; Депоновано залишок невиплаченої заробітної плати – ? грн.; Отримано виручку від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” ? грн.; Перераховано аванс постачальнику сировини ТзОВ “Берест-продторг” – ? грн.; Перераховано на поточний рахунок – 3840 грн.

Облік запасів, виробничих витрат та реалізації готової продукції за березень 2012:

1. На умовах попередньої оплати закуплено у постачальника ТзОВ “Берест-продторг” сировину:

– яйця 600 шт. 0,60 грн. в т.ч. ПДВ за шт.;

– дріжджі 2,4 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– ізюм 1,8 кг. 54 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– сир 8,4 кг. 24 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– масло 3 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– муку 180 кг. 36 грн. за кг.;

– сіль 4,2 кг. 3,6 грн. за кг.

2. Транспортно-заготівельні витрати склали:

а) нараховано зобов’язання перед ПП “Сервіс” за транспортування яєць сумі 43,2 грн., в т.ч. ПДВ;

б) відображено витрати на транспортування муки власними силами:

– ПМП 8,4 л на ? грн.;

– відрядний наряд на оплату праці працівника при його власному транспорті згідно маршрутного листа – 228 грн.;

– авансовий звіт від Г.С. Макаренка (добові 1 день).

3. Під час приймання муки виявлено нестачу 24 кг. на суму ? грн. Складено Акт № 3 від 26.03.2012 р., виставлено на суму нестачі претензію – ? грн. та пеню в сумі 120 грн. Постачальник задовольнив претензію в повній сумі грошовими коштами (виписка банку).

4. На випічку хліба використано:

– мука 108 кг.;

– дріжджі 2,04 кг.;

– сіль 0,6 кг.;

– цукор 0,36 кг.;

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 2136 грн.;

На випічку булок використано:

– мука 96 кг.;

– дріжджі 2,4 кг.;

– сіль 0,6 кг.;

– цукор 22,8 кг.;

– сир 6 кг.;

– ізюм 0,48 кг.;

– яйця 48 шт.;

– масло 1,8 кг.

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 1**8 грн.

5. Загально виробничі витрати склали (з них постійні – 700 грн.)*:

– амортизація обладнання для випікання – ?;

– зобов’язання перед РЕМ за спожиту електроенергію – 1600 грн.;

– оплата праці працівника з обслуговування виробництва 300 грн.

6. Реалізовано запасні частини отримані від ліквідації основних засобів (відвантажено покупцю ВАТ “Омега” за 2880 грн. в т.ч. ПДВ).

7. Видано аванс на відрядження працівника М.Т. Клименко 960 грн. до Києва 10.03.12.

Авансовий звіт здано 17.03.2012р.:

– квиток Івано-Франківськ – Київ 144 грн. в т.ч. ПДВ;

– квиток Київ – Івано-Франківськ 216 грн. в т.ч. ПДВ;

– рахунок на проживання в готелі (4 дні з одноразовим харчуванням) – 576 грн. в т. ч. ПДВ.

Відмітки у відрядній посвідці: вибув 10.03.12 прибув 15.03.12

8. Здано авансовий звіт О.Д. Шинкаруком на суму 432 грн. в т. ч. ПДВ, та оприбутковано придбане ним МШП.

9. Отримано з виробництва 3600 шт. хліба по собівартості – ? за штуку, і 2400 шт. булок по собівартості – ? за штуку.

10. Реалізовано:

– 3480 шт. хліба по ціні 3 грн. в т. ч. ПДВ;

– 2340 шт. булок по ціні 4,2 грн. в т. ч. ПДВ.

11. Визначено фінансові результати і нараховано податок на прибуток.

*Додаткова умова до обліку загально виробничих витрат:– за нормальної потужності плановий обсяг випуску продукції 6000 виробів на місяць на які припадає 3600 грн. загально виробничих витрат, в тому числі: 600 грн. постійних витрат і 3000 – змінних витрат.

 

Варіант 7

Вхідна інформація:

Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали:

1) основні засоби (грн.):

Основні засоби

Термін експлуатації

Ліквідаційна вартість

Первісна вартість

Знос

Адмінбудівля

22 р. (264 м.)

1870

43520

14314

Будівля цеху № 1

29 р. (348 м.)

2023

126310

22576

Обладнання для випікання

7 р. (84 м.)

-

23970

3570

Устаткування для підготовки сировини

7 р. (84 м.)

-

21590

15300

Комп’ютер (відділ збуту)

5 р. (60 м.)

-

10200

3230

Комп’ютер (бухгалтерія)

5 р. (60 м.)

-

11900

2550

2) Залишок коштів на поточному рахунку – 245650;

3) Залишок коштів в касі –6290;

4) Статутний капітал – 595000;

5) Неоплачений капітал – 136506,6;

6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 15130;

 підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 9180;

7) Залишок сировини:

Запаси

Одиниці виміру

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

Мука

кг.

119

28

3332

Цукор

кг.

51

39

1989

Яйця

шт.

289

0,5

144,5

Дріжджі

кг.

10,2

17

173,4

ПМП

л

93,5

7

654,5

 

За березень 2012 року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій

Облік основних засобів та інших необоротних активів:

1. Закуплено у постачальника ТзОВ “Поділля” обладнання для виробництва, яке потребує монтажу, вартістю 13**00 грн., в т.ч. ПДВ, за яке оплачено наступного місяця. Попередньо оплачені безготівково (Платіжне доручення № 44 від 05.03.2012 р.) транспортні послуги організації ЗАТ “Перевізник” по доставці склали 850 грн., без ПДВ. При монтажі здійснено такі витрати:

– використано ПМП 5,1 л. на суму ? грн.;

– нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали монтажні роботи у розмірі 2210 грн.

Обладнання після монтажу оприбутковано і зараховано до складу основних засобів за первісною вартістю ? грн. на підставі Акту № 10 від 12.03.2012 р.

2. На умовах попередньої оплати половини вартості за безготівковим розрахунком (виписка банку) реалізовано покупцю ВАТ “Омега” установку для підготовки сировини, первісна вартість якого ? грн., сума нарахованого зносу на момент реалізації становить ? грн. Реалізаційна вартість – 34000 грн., без ПДВ. Транспортні витрати, оплачені безготівково на умовах післяоплати (Платіжне доручення № 46 від 15.03.2012 р.) при залученні підприємства ПП “Сервіс” при реалізації становили 612 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 187 грн., використані запасні частини для демонтажу на суму 595 грн. Акт № 11 від 15.03.2012 р.

3. Підприємством прийнято рішення про ліквідацію комп’ютера відділу збуту у зв’язку із моральним зносом, первісна вартість якого становить ? грн., а сума нарахованого зносу ? грн. Працівникам, зайнятим при ліквідації, нарахована зарплата у розмірі 1190 грн., а також оприбутковано запасні частини за ціною їх можливої реалізації на суму 2890 грн. Акт на списання № 2 від 10.03.2012 р.

4. Підприємство при залученні підрядної організації ПП “Домобуд” здійснює будівлю цеху № 2, загальні витрати на оплату рахунків підрядника безготівково (Платіжне доручення № 47 від 16.03.2012 р.) становлять 4**00 грн., в т.ч. ПДВ. рівними частинами впродовж звітних кварталів 2012 року. Проектні роботи ВАТ “Дизайн” були оплачено на підставі платіжної вимоги від 17.03.2012 р на суму 3060 грн., в т.ч. ПДВ з рахунку в банку (Платіжне доручення № 48 від 17.03.2012 р.). Будівлю по завершення робіт буде введено в експлуатацію в останньому кварталі 2012 р.

5. Нараховано амортизацію основних засобів.

6. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 49 від 20.03.2012 р.) підприємство 21.03.2012 р. здійснило підписку на акції ВАТ “Хлібокомбінат” на суму 25500 грн. Акції отримано у повному обсязі за методом участі у капіталі на засадах асоційованого членства.

Облік грошових коштів

Каса.

1. Згідно касового звіту з 01.03.2012 р. по 08.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати – 3587 грн.; Отримано в касу від покупця ВАТ “Омега” 30 % з наявної заборгованості – ? грн., яку з каси перераховано на поточний рахунок; Виплачено заробітну плату – 1190 грн.;

2. Згідно касового звіту з 09.03.2012 р. по 18.03.2012 р.: Виплачено заробітну плату – 1530 грн.; Отримано від покупців продукції ВАТ “Янтар” 55 % заборгованості – ? грн.; Видано аванс на відрядження працівнику М.Т. Клименко – 1360 грн.; Перераховано на поточний рахунок – 6850 грн.

3. Згідно касового звіту з 19.03.2012 р. по 28.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби – 3700 грн.; Видано готівку працівнику О.Д. Шинкаруку на придбання МШП – 484,5 грн.; Депоновано залишок невиплаченої заробітної плати – ? грн.; Отримано виручку від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” – ? грн.; Перераховано на поточний рахунок – 5440 грн.

Облік запасів, виробничих витрат та реалізації готової продукції за березень 2012:

1. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 50 від 25.03.2012 р.) закуплено у постачальника ТзОВ “Берест-продторг” сировину:

– яйця 850 шт. 0,60 грн. в т.ч. ПДВ за шт.;

– дріжджі 3,4 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– ізюм 2,55 кг. 54 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– сир 11,9 кг. 24 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– масло 4,25 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– муку 255 кг. 36 грн. за кг.;

– сіль 5,95 кг. 3,6 грн. за кг.

2. Транспортно-заготівельні витрати склали:

а) нараховано зобов’язання перед ПП “Сервіс” за транспортування яєць сумі 61,2 грн., в т.ч. ПДВ;

б) відображено витрати на транспортування муки власними силами:

– ПМП 11,9 л на ? грн.;

– відрядний наряд на оплату праці працівника при його власному транспорті згідно маршрутного листа – 323 грн.;

– авансовий звіт від Г.С. Макаренка (добові 1 день).

3. Під час приймання муки виявлено нестачу 34 кг. на суму ?. Складено Акт № 3 від 26.03.2012 р., виставлено на суму нестачі претензію – ? грн. та пеню в сумі 170 грн. Постачальник задовольнив претензію в повній сумі грошовими коштами (виписка банку).

4. На випічку хліба використано:

– мука 153 кг.;

– дріжджі 2,89 кг.;

– сіль 0,85 кг.;

– цукор 0,51 кг.;

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 3**6 грн.;

На випічку булок використано:

– мука 136 кг.;

– дріжджі 3,4 кг.;

– сіль 0,85 кг.;

– цукор 32,3 кг.;

– сир 8,5 кг.;

– ізюм 0,68 кг.;

– яйця 68 шт.;

– масло 2,55 кг.

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 2363 грн.

5. Загально виробничі витрати склали (з них постійні – 700 грн.)*:

– амортизація обладнання для випікання – ?;

– зобов’язання перед РЕМ за спожиту електроенергію – 1600 грн.;

– оплата праці працівника з обслуговування виробництва 300 грн.

6. Реалізовано запасні частини отримані від ліквідації основних засобів (відвантажено покупцю ВАТ “Омега” за 4080 грн. в т.ч. ПДВ).

7. Видано аванс на відрядження працівника М.Т. Клименко 1360 грн. до Києва 10.03.12.

Авансовий звіт здано 17.03.2012р.:

– квиток Івано-Франківськ – Київ 204 грн. в т.ч. ПДВ;

– квиток Київ – Івано-Франківськ 306 грн. в т.ч. ПДВ;

– рахунок на проживання в готелі (4 дні з трьохразовим харчуванням) – 846 грн. в т. ч. ПДВ.

Відмітки у відрядній посвідці: вибув 10.03.12 прибув 15.03.

8. Здано авансовий звіт О.Д. Шинкаруком на суму 612 грн. в т. ч. ПДВ, та оприбутковано придбане ним МШП.

9. Отримано з виробництва 5100 шт. хліба по собівартості – ? за штуку, і 3400 шт. булок по собівартості – ? за штуку.

10. Реалізовано:

– 4930 шт. хліба по ціні 3 грн. в т. ч. ПДВ;

– 3315 шт. булок по ціні 4,2 грн. в т. ч. ПДВ.

11. Визначено фінансові результати і нараховано податок на прибуток.

*Додаткова умова до обліку загально виробничих витрат: – за нормальної потужності плановий обсяг випуску продукції 6700 виробів на місяць на які припадає 3600 грн. загально виробничих витрат, в тому числі: 648 грн. постійних витрат і 2950 – змінних витрат.

 

Варіант 8

Вхідна інформація:

Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали:

1) основні засоби (грн.):

Основні засоби

Термін експлуатації

Ліквідаційна вартість

Первісна вартість

Знос

Адмінбудівля

22 р. (264 м.)

1210

28160

9262

Будівля цеху № 1

29 р. (348 м.)

1309

81730

14608

Обладнання для випікання

7 р. (84 м.)

-

15510

2310

Устаткування для підготовки сировини

7 р. (84 м.)

-

13970

9900

Комп’ютер (відділ збуту)

5 р. (60 м.)

-

6600

2090

Комп’ютер (бухгалтерія)

5 р. (60 м.)

-

7700

1650

2) Залишок коштів на поточному рахунку – 158950;

3) Залишок коштів в касі –4070;

4) Статутний капітал – 385000;

5) Неоплачений капітал – 88327,8;

6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 9790;

 підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 5940;

7) Залишок сировини:

Запаси

Одиниці виміру

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

Мука

кг.

77

28

2156

Цукор

кг.

33

39

1287

Яйця

шт.

187

0,5

93,5

Дріжджі

кг.

6,6

17

112,2

ПМП

л

60,5

7

423,5

 

За березень 2012 року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій

Облік основних засобів та інших необоротних активів:

1. Закуплено у постачальника ТзОВ “Поділля” обладнання для виробництва, яке потребує монтажу, вартістю 8**00 грн., в т.ч. ПДВ, за яке оплачено наступного місяця. Попередньо оплачені безготівково (Платіжне доручення № 44 від 05.03.2012 р.) транспортні послуги організації ЗАТ “Перевізник” по доставці склали 550 грн., без ПДВ. При монтажі здійснено такі витрати:

– використано ПМП 3,3 л. на суму ? грн.;

– нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали монтажні роботи у розмірі 1430 грн.

Обладнання після монтажу оприбутковано і зараховано до складу основних засобів за первісною вартістю ? грн. на підставі Акту № 10 від 12.03.2012 р.

2. Придбано у постачальника ТзДВ “Альфа” запасні частини кількістю 9 шт. вартістю 660 грн., в т.ч. ПДВ кожна (прибуткова накладна № 5 від 14.03.2012 р. та податкова накладна № 4 від 14.03.2012 р.) на умовах післяоплати, яку здійснено цього ж місяця безготівково (Платіжне доручення № 45 від 15.03.2012 р.).

3. На умовах попередньої оплати 65 % вартості за безготівковим розрахунком (виписка банку) реалізовано покупцю ВАТ “Омега” установку для підготовки сировини, первісна вартість якого ? грн., сума нарахованого зносу на момент реалізації становить ? грн. Реалізаційна вартість – 2**00 грн., без ПДВ. Транспортні витрати, оплачені безготівково на умовах післяоплати (Платіжне доручення № 46 від 15.03.2012 р.) при залученні підприємства ПП “Сервіс” при реалізації становили 396 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 121 грн., використані запасні частини для демонтажу на суму 385 грн. Акт № 11 від 15.03.2012 р.

4. Підприємством прийнято рішення про ліквідацію комп’ютера відділу збуту у зв’язку із моральним зносом, первісна вартість якого становить ? грн., а сума нарахованого зносу ? грн. Працівникам, зайнятим при ліквідації, нарахована зарплата у розмірі 770 грн., а також оприбутковано запасні частини за ціною їх можливої реалізації на суму 1870 грн. Акт на списання № 2 від 10.03.2012 р.

5. Підприємство при залученні підрядної організації ПП “Домобуд” здійснює будівлю цеху № 2, загальні витрати на оплату рахунків підрядника безготівково (Платіжне доручення № 47 від 16.03.2012 р.) становлять 26400 грн., в т.ч. ПДВ. рівними частинами впродовж звітних кварталів 2012 року. Проектні роботи ВАТ “Дизайн” були оплачено на підставі платіжної вимоги від 17.03.2012 р на суму 1980 грн., в т.ч. ПДВ з рахунку в банку (Платіжне доручення № 48 від 17.03.2012 р.). Будівлю по завершення робіт буде введено в експлуатацію в останньому кварталі 2012 р.

6. Нараховано амортизацію основних засобів.

7. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 49 від 20.03.2012 р.) підприємство 21.03.2012 р. здійснило підписку на акції ВАТ “Хлібокомбінат” на суму 16500 грн. Акції отримано у повному обсязі за методом участі у капіталі на засадах асоційованого членства.

Облік грошових коштів

Каса.

1. Згідно касового звіту з 01.03.2012 р. по 08.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати – 2321 грн.; Отримано в касу від покупця ВАТ “Омега” решту з наявної заборгованості – ? грн., яку з каси перераховано на поточний рахунок; Виплачено заробітну плату – 770 грн.;

2. Згідно касового звіту з 09.03.2012 р. по 18.03.2012 р.: Виплачено заробітну плату – 990 грн.; Отримано від покупців продукції ВАТ “Янтар” ? грн.; Видано аванс на відрядження працівнику М.Т. Клименко – 880 грн.; Перераховано на поточний рахунок – 11550 грн.

3. Згідно касового звіту з 19.03.2012 р. по 28.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби – 4070 грн.; Видано готівку працівнику О.Д. Шинкаруку на придбання МШП – 313,5 грн.; Депоновано залишок невиплаченої заробітної плати – ? грн.; Отримано виручку від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” ? грн.; Перераховано аванс постачальнику сировини ТзОВ “Берест-продторг” – ? грн.; Перераховано на поточний рахунок – 3520 грн.

Облік запасі, виробничих витрат та реалізації готової продукції за березень 2012:

1. На умовах попередньої оплати закуплено у постачальника ТзОВ “Берест-продторг” сировину:

– яйця 550 шт. 0,60 грн. в т.ч. ПДВ за шт.;

– дріжджі 2,2 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– ізюм 1,65 кг. 54 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– сир 7,7 кг. 24 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– масло 2,75 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– муку 165 кг. 36 грн. за кг.;

– сіль 3,85 кг. 3,6 грн. за кг.

2. Транспортно-заготівельні витрати склали:

1) нараховано зобов’язання перед ПП “Сервіс” за транспортування яєць сумі 39,6 грн., в т.ч. ПДВ;

2) відображено витрати на транспортування муки власними силами:

– ПМП 7,7 л на ? грн.;

– відрядний наряд на оплату праці працівника при його власному транспорті згідно маршрутного листа – 209 грн.;

– авансовий звіт від Г.С. Макаренка (добові 1 день).

3. Під час приймання муки виявлено нестачу 22 кг. на суму ? грн. Складено Акт № 3 від 26.03.2012 р., виставлено на суму нестачі претензію – ? грн. та пеню в сумі 110 грн. Постачальник задовольнив претензію в повній сумі грошовими коштами (виписка банку).

4. На випічку хліба використано:

– мука 99 кг.;

– дріжджі 1,87 кг.;

– сіль 0,55 кг.;

– цукор 0,33 кг.;

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 1**8 грн.;

На випічку булок використано:

– мука 88 кг.;

– дріжджі 2,2 кг.;

– сіль 0,55 кг.;

– цукор 20,9 кг.;

– сир 5,5 кг.;

– ізюм 0,44 кг.;

– яйця 44 шт.;

– масло 1,65 кг.

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 1529 грн.

5. Загально виробничі витрати склали (з них постійні – 900 грн.)*:

– амортизація обладнання для випікання – ?;

– зобов’язання перед РЕМ за спожиту електроенергію – 1600 грн.;

– оплата праці працівника з обслуговування виробництва 300 грн.

6. Реалізовано запасні частини отримані від ліквідації основних засобів (відвантажено покупцю ВАТ “Омега” за 2640 грн. в т.ч. ПДВ).

7. Видано аванс на відрядження працівника М.Т. Клименко 880 грн. до Києва 10.03.12.

Авансовий звіт здано 17.03.2012р.:

– квиток Івано-Франківськ – Київ 132 грн. в т.ч. ПДВ;

– квиток Київ – Івано-Франківськ 198 грн. в т.ч. ПДВ;

– рахунок на проживання в готелі (4 дні з одноразовим харчуванням) – 528 грн. в т. ч. ПДВ.

Відмітки у відрядній посвідці: вибув 10.03.12 прибув 15.03.12

8. Здано авансовий звіт О.Д. Шинкаруком на суму 396 грн. в т. ч. ПДВ, та оприбутковано придбане ним МШП.

9. Отримано з виробництва 3300 шт. хліба по собівартості – ? за штуку, і 2200 шт. булок по собівартості – ? за штуку.

10. Реалізовано:

– 3190 шт. хліба по ціні 3 грн. в т. ч. ПДВ;

– 2145 шт. булок по ціні 4,2 грн. в т. ч. ПДВ.

11. Визначено фінансові результати і нараховано податок на прибуток.

*Додаткова умова до обліку загально виробничих витрат: – за нормальної потужності плановий обсяг випуску продукції 6500 виробів на місяць на які припадає 3600 грн. загально виробничих витрат, в тому числі: 800 грн. постійних витрат і 2800 – змінних витрат.

 

Варіант 9

Вхідна інформація:

Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали:

1) основні засоби (грн.):

Основні засоби

Термін експлуатації

Ліквідаційна вартість

Первісна вартість

Знос

Адмінбудівля

22 р. (264 м.)

1760

40960

13472

Будівля цеху № 1

29 р. (348 м.)

1904

118880

21248

Обладнання для випікання

7 р. (84 м.)

-

22560

3360

Устаткування для підготовки сировини

7 р. (84 м.)

-

20320

14400

Комп’ютер (відділ збуту)

5 р. (60 м.)

-

9600

3040

Комп’ютер (бухгалтерія)

5 р. (60 м.)

-

11200

2400

2) Залишок коштів на поточному рахунку – 231000;

3) Залишок коштів в касі –5920;

4) Статутний капітал – 559800;

5) Неоплачений капітал – 128476,8;

6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 14240;

 підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 8640;

7) Залишок сировини:

Запаси

Одиниці виміру

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

Мука

кг.

112

28

3136

Цукор

кг.

48

39

1872

Яйця

шт.

272

0,5

136

Дріжджі

кг.

9,6

17

163,2

ПМП

л

88

7

616

 

За березень 2012 року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій

Облік основних засобів та інших необоротних активів:

1. Закуплено у постачальника ТзОВ “Поділля” обладнання для виробництва, яке потребує монтажу, вартістю 12**00 грн., в т.ч. ПДВ, за яке оплачено наступного місяця. Попередньо оплачені безготівково (Платіжне доручення № 44 від 05.03.2012 р.) транспортні послуги організації ЗАТ “Перевізник” по доставці склали 800 грн., без ПДВ. При монтажі здійснено такі витрати:

– використано ПМП 4,8 л. на суму ? грн.;

– нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали монтажні роботи у розмірі 2080 грн.

Обладнання після монтажу оприбутковано і зараховано до складу основних засобів за первісною вартістю ? грн. на підставі Акту № 10 від 12.03.2012 р.

2. Придбано у постачальника ТзДВ “Альфа” запасні частини кількістю 9 шт. вартістю 960 грн., в т.ч. ПДВ кожна (прибуткова накладна № 5 від 14.03.2012 р. та податкова накладна № 4 від 14.03.2012 р.) на умовах післяоплати, яку здійснено цього ж місяця безготівково (Платіжне доручення № 45 від 15.03.2012 р.).

3. На умовах попередньої оплати половини вартості за безготівковим розрахунком (виписка банку) реалізовано покупцю ВАТ “Омега” установку для підготовки сировини, первісна вартість якого ? грн., сума нарахованого зносу на момент реалізації становить ? грн. Реалізаційна вартість – 3**00 грн., без ПДВ. Транспортні витрати, оплачені безготівково на умовах післяоплати (Платіжне доручення № 46 від 15.03.2012 р.) при залученні підприємства ПП “Сервіс” при реалізації становили 360 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 176 грн., використані запасні частини для демонтажу на суму 560 грн. Акт № 11 від 15.03.2012 р.

4. Підприємством прийнято рішення про ліквідацію комп’ютера відділу збуту у зв’язку із моральним зносом, первісна вартість якого становить ? грн., а сума нарахованого зносу ? грн. Працівникам, зайнятим при ліквідації, нарахована зарплата у розмірі 1120 грн., а також оприбутковано запасні частини за ціною їх можливої реалізації на суму 2720 грн. Акт на списання № 2 від 10.03.2012 р.

5. Підприємство при залученні підрядної організації ПП “Домобуд” здійснює будівлю цеху № 2, загальні витрати на оплату рахунків підрядника безготівково (Платіжне доручення № 47 від 16.03.2012 р.) становлять 38400 грн., в т.ч. ПДВ. рівними частинами впродовж звітних кварталів 2012 року. Проектні роботи ВАТ “Дизайн” були оплачено на підставі платіжної вимоги від 17.03.2012р на суму 2880 грн., в т.ч. ПДВ з рахунку в банку (Платіжне доручення № 48 від 17.03.2012 р.). Будівлю по завершення робіт буде введено в експлуатацію в останньому кварталі 2012 р.

6. Нараховано амортизацію основних засобів.

7. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 49 від 20.03.2012 р.) підприємство 21.03.2012 р. здійснило підписку на акції ВАТ “Хлібокомбінат” на суму 24000 грн. Акції отримано у повному обсязі за методом участі у капіталі на засадах асоційованого членства.

Облік грошових коштів

Каса.

1. Згідно касового звіту з 01.03.2012 р. по 08.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати – 3376 грн.; Отримано в касу від покупця ВАТ “Омега” 40 % з наявної заборгованості – ? грн., яку з каси перераховано на поточний рахунок; Виплачено заробітну плату – 1120 грн.;

2. Згідно касового звіту з 09.03.2012 р. по 18.03.2012 р.: Виплачено заробітну плату – 900 грн.; Отримано від покупців продукції ВАТ “Янтар” половину заборгованості – ? грн.; Видано аванс на відрядження працівнику М.Т. Клименко – 1280 грн.; Перераховано на поточний рахунок – 5800 грн.

3. Згідно касового звіту з 19.03.2012 р. по 28.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби – 5920 грн.; Видано готівку працівнику О.Д. Шинкаруку на придбання МШП – 456 грн.; Депоновано залишок невиплаченої заробітної плати – ? грн.; Отримано виручку від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” ? грн.; Перераховано аванс постачальнику сировини ТзОВ “Берест-продторг” – ? грн.; Перераховано на поточний рахунок – 5120 грн.

Решту заборгованості від ВАТ “Янтар” отримано до кінця місяця безготівково (виписка банку).

Облік запасів, виробничих витрат та реалізації готової продукції за березень 2012:

1. На умовах попередньої оплати закуплено у постачальника ТзОВ “Берест-продторг” сировину:

– яйця 800 шт. 0,60 грн. в т.ч. ПДВ за шт.;

– дріжджі 3,2 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– ізюм 2,4 кг. 54 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– сир 11,2кг. 24 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– масло 4 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– муку 240 кг. 36 грн. за кг.;

– сіль 5,6 кг. 3,6 грн. за кг.

2. Транспортно-заготівельні витрати склали:

а) нараховано зобов’язання перед ПП “Сервіс” за транспортування яєць сумі 57,6 грн., в т.ч. ПДВ;

б) відображено витрати на транспортування муки власними силами:

– ПМП 11,2 л на ? грн.;

– відрядний наряд на оплату праці працівника при його власному транспорті згідно маршрутного листа – 304 грн.;

– авансовий звіт від Г.С. Макаренка (добові 1 день).

3. Під час приймання плити виявлено нестачу 32 кг. на суму ? грн. Складено Акт № 3 від 26.03.2012 р., виставлено на суму нестачі претензію – ? грн. та пеню в сумі 160 грн. Постачальник задовольнив претензію в повній сумі грошовими коштами (виписка банку).

4. На випічку хліба використано:

– мука 144 кг.;

– дріжджі 2,72 кг.;

– сіль 0,8 кг.;

– цукор 0,48 кг.;

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 2**8 грн.;

На випічку булок використано:

– мука 128 кг.;

– дріжджі 3,2 кг.;

– сіль 0,8 кг.;

– цукор 30,4 кг.;

– сир 8 кг.;

– ізюм 0,64 кг.;

– яйця 64 шт.;

– масло 2,4 кг.

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 2224 грн.

5. Загально виробничі витрати склали (з них постійні – 910 грн.)*:

– амортизація обладнання для випікання – ?;

– зобов’язання перед РЕМ за спожиту електроенергію – 1600 грн.;

– оплата праці працівника з обслуговування виробництва 300 грн.

6. Реалізовано запасні частини отримані від ліквідації основних засобів (відвантажено покупцю ВАТ “Омега” за 3840 грн. в т.ч. ПДВ).

7. Видано аванс на відрядження працівника М.Т. Клименко 1280 грн. до Києва 10.03.12.

Авансовий звіт здано 17.03.2012р.:

– квиток Івано-Франківськ – Київ 192 грн. в т.ч. ПДВ;

– квиток Київ – Івано-Франківськ 288 грн. в т.ч. ПДВ;

– рахунок на проживання в готелі (4 дні з дворазовим харчуванням) – 768 грн. в т. ч. ПДВ.

Відмітки у відрядній посвідці: вибув 10.03.12 прибув 15.03.12

8. Здано авансовий звіт О.Д. Шинкаруком на суму 576 грн. в т. ч. ПДВ, та оприбутковано придбане ним МШП.

9. Отримано з виробництва 4800 шт. хліба по собівартості – ? за штуку, і 3200 шт. булок по собівартості – ? за штуку.

10. Реалізовано:

– 4640 шт. хліба по ціні 3 грн. в т. ч. ПДВ;

– 3120 шт. булок по ціні 4,2 грн. в т. ч. ПДВ.

11. Визначено фінансові результати і нараховано податок на прибуток.

*Додаткова умова до обліку загально виробничих витрат: – за нормальної потужності плановий обсяг випуску продукції 6700 виробів на місяць на які припадає 4200 грн. загально виробничих витрат, в тому числі: 800 грн. постійних витрат і 3400 – змінних витрат.

 

Варіант 10

Вхідна інформація:

Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали:

1) основні засоби (грн.):

Основні засоби

Термін експлуатації

Ліквідаційна вартість

Первісна вартість

Знос

Адмінбудівля

22 р. (264 м.)

1540

35840

11788

Будівля цеху № 1

29 р. (348 м.)

1666

104020

18592

Обладнання для випікання

7 р. (84 м.)

-

19740

2940

Устаткування для підготовки сировини

7 р. (84 м.)

-

17780

12600

Комп’ютер (відділ збуту)

5 р. (60 м.)

-

8400

2660

Комп’ютер (бухгалтерія)

5 р. (60 м.)

-

9800

2100

2) Залишок коштів на поточному рахунку – 202300;

3) Залишок коштів в касі – 5180;

4) Статутний капітал – 490000;

5) Неоплачений капітал – 112417,2;

6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 12460;

 підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 7560;

7) Залишок сировини:

Запаси

Одиниці виміру

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

Мука

кг.

98

28

2744

Цукор

кг.

42

39

1638

Яйця

шт.

238

0,5

119

Дріжджі

кг.

8,4

17

142,8

ПМП

л

77

7

539

 

За березень 2012 року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій

Облік основних засобів та інших необоротних активів:

1. Закуплено у постачальника ТзОВ “Поділля” обладнання для виробництва, яке потребує монтажу, вартістю 10**00 грн., в т.ч. ПДВ, за яке оплачено наступного місяця. Попередньо оплачені безготівково (Платіжне доручення № 44 від 05.03.2012 р.) транспортні послуги організації ЗАТ “Перевізник” по доставці склали 700 грн., без ПДВ. При монтажі здійснено такі витрати:

– використано ПМП 4,2 л. на суму ? грн.;

– нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали монтажні роботи у розмірі 1820 грн.

Обладнання після монтажу оприбутковано і зараховано до складу основних засобів за первісною вартістю ? грн. на підставі Акту № 10 від 12.03.2012 р.

2. Придбано у постачальника ТзДВ “Альфа” запасні частини кількістю 9 шт. вартістю 840 грн., в т.ч. ПДВ кожна (прибуткова накладна № 5 від 14.03.2012 р. та податкова накладна № 4 від 14.03.2012 р.) на умовах післяоплати, яку здійснено цього ж місяця безготівково (Платіжне доручення № 45 від 15.03.2012 р.).

3. На умовах попередньої оплати 70 % вартості за безготівковим розрахунком (виписка банку) реалізовано покупцю ВАТ “Омега” установку для підготовки сировини, первісна вартість якого ? грн., сума нарахованого зносу на момент реалізації становить ? грн. Реалізаційна вартість – 2**00 грн., без ПДВ. Транспортні витрати, оплачені безготівково на умовах післяоплати (Платіжне доручення № 46 від 15.03.2012 р.) при залученні підприємства ПП “Сервіс” при реалізації становили 504 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 154 грн., використані запасні частини для демонтажу на суму 350 грн. Акт № 11 від 15.03.2012 р.

4. Підприємством прийнято рішення про ліквідацію комп’ютера відділу збуту у зв’язку із моральним зносом, первісна вартість якого становить ? грн., а сума нарахованого зносу ? грн. Працівникам, зайнятим при ліквідації, нарахована зарплата у розмірі 980 грн., а також оприбутковано запасні частини за ціною їх можливої реалізації на суму 2380 грн. Акт на списання № 2 від 10.03.2012 р.

5. Підприємство при залученні підрядної організації ПП “Домобуд” здійснює будівлю цеху № 2, загальні витрати на оплату рахунків підрядника безготівково (Платіжне доручення № 47 від 16.03.2012 р.) становлять 33600 грн., в т.ч. ПДВ. рівними частинами впродовж звітних кварталів 2012 року. Проектні роботи ВАТ “Дизайн” були оплачено на підставі платіжної вимоги від 17.03.2012 р на суму 2520 грн., в т.ч. ПДВ з рахунку в банку (Платіжне доручення № 48 від 17.03.2012 р.). Будівлю по завершення робіт буде введено в експлуатацію в останньому кварталі 2012 р.

6. Нараховано амортизацію основних засобів.

7. На умовах безготівкової попередньої оплати (Платіжне доручення № 49 від 20.03.2012 р.) підприємство 21.03.2012 р. здійснило підписку на акції ВАТ “Хлібокомбінат” на суму 21000 грн. Акції отримано у повному обсязі за методом участі у капіталі на засадах асоційованого членства.

Облік грошових коштів

Каса.

1. Згідно касового звіту з 01.03.2012 р. по 08.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати – 2954 грн.; Отримано в касу від покупця ВАТ “Омега” 60 % з наявної заборгованості – ? грн., яку з каси перераховано на поточний рахунок; Виплачено заробітну плату – 980 грн.;

2. Згідно касового звіту з 09.03.2012 р. по 18.03.2012 р.: Виплачено заробітну плату – 1260 грн.; Видано аванс на відрядження працівнику М.Т. Клименко – 1120 грн.

3. Згідно касового звіту з 19.03.2012 р. по 28.03.2012 р.: Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби – 5180 грн.; Видано готівку працівнику О.Д. Шинкаруку на придбання МШП – 399 грн.; Депоновано залишок невиплаченої заробітної плати – ? грн.; Отримано виручку від реалізації продукції ТзОВ “Альянс” ? грн.; Перераховано аванс постачальнику сировини ТзОВ “Берест-продторг” – ? грн.; Перераховано на поточний рахунок – 4480 грн.

На розрахунковий рахунок зараховано заборгованість ВАТ “Янтар” – ? грн. (виписка банку).

Облік запасів, виробничих витрат та реалізації готової продукції за березень 2012:

1. На умовах попередньої оплати закуплено у постачальника ТзОВ “Берест-продторг” сировину:

– яйця 700 шт. 0,60 грн. в т.ч. ПДВ за шт.;

– дріжджі 2,8 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– ізюм 2,1 кг. 54 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– сир 9,8 кг. 24 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– масло 3,5 кг. 18 грн. в т.ч. ПДВ за кг.;

– муку 210 кг. 36 грн. за кг.;

– сіль 4,9 кг. 3,6 грн. за кг.

2. Транспортно-заготівельні витрати склали:

а) нараховано зобов’язання перед ПП “Сервіс” за транспортування яєць сумі 50,4 грн., в т.ч. ПДВ;

б) відображено витрати на транспортування муки власними силами:

– ПМП 9,8 л на ? грн.;

– відрядний наряд на оплату праці працівника при його власному транспорті згідно маршрутного листа – 266 грн.;

– авансовий звіт від Г.С. Макаренка (добові 1 день).

3. Під час приймання муки виявлено нестачу 28 кг. на суму ? грн. Складено Акт № 3 від 26.03.2012 р., виставлено на суму нестачі претензію – ? грн. та пеню в сумі 140 грн. Постачальник задовольнив претензію в повній сумі грошовими коштами (виписка банку).

4. На випічку хліба використано:

– мука 126 кг.;

– дріжджі 2,38 кг.;

– сіль 0,7 кг.;

– цукор 0,42 кг.;

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 1**0 грн.;

На випічку булок використано:

– мука 112 кг.;

– дріжджі 2,8 кг.;

– сіль 0,7 кг.;

– цукор 26,6 кг.;

– сир 7 кг.;

– ізюм 0,56 кг.;

– яйця 56 шт.;

– масло 2,1 кг.

– відрядний наряд на виконання робіт на суму 1946 грн.

5. Загально виробничі витрати склали (з них постійні – 780 грн.)*:

– амортизація обладнання для випікання – ?;

– зобов’язання перед РЕМ за спожиту електроенергію – 1600 грн.;

– оплата праці працівника з обслуговування виробництва 300 грн.

6. Реалізовано запасні частини отримані від ліквідації основних засобів (відвантажено покупцю ВАТ “Омега” за 3360 грн. в т.ч. ПДВ).

7. Видано аванс на відрядження працівника М.Т. Клименко 1120 грн. до Києва 10.03.12.

Авансовий звіт здано 17.03.2012 р.:

– квиток Івано-Франківськ – Київ 168 грн. в т.ч. ПДВ;

– квиток Київ – Івано-Франківськ 252 грн. в т.ч. ПДВ;

– рахунок на проживання в готелі (4 дні з трьохразовим харчуванням) – 672 грн. в т. ч. ПДВ.

Відмітки у відрядній посвідці: вибув 10.03.12 прибув 15.03.

8. Здано авансовий звіт О.Д. Шинкаруком на суму 504 грн. в т. ч. ПДВ, та оприбутковано придбане ним МШП.

9. Отримано з виробництва 4200 шт. хліба по собівартості – ? за штуку, і 2800 шт. булок по собівартості – ? за штуку.

10. Реалізовано:

– 4060 шт. хліба по ціні 3 грн. в т. ч. ПДВ;

– 2730 шт. булок по ціні 4,2 грн. в т. ч. ПДВ.

11. Визначено фінансові результати і нараховано податок на прибуток.

*Додаткова умова до обліку загально виробничих витрат:  – за нормальної потужності плановий обсяг випуску продукції 7500 виробів на місяць на які припадає 3100 грн. загально виробничих витрат, в тому числі: 700 грн. постійних витрат і 2400 – змінних витрат.

 

 

 

11. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Для оцінювання виконаної курсової роботи доцільно керуватись такими критеріями:

 • актуальність теми дослідження та відповідність змісту роботи темі дослідження;
 • методично-теоретичний рівень курсової роботи;
 • використання в роботі практичного матеріалу суб'єктів господарювання;
 • уміння професійно викладати матеріал, застосовуючи сучасну економічну термінологію, робити правильні висновки, на їх основі стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати дослідження, уникати загальних фраз, мовних штампів, стилістичних і граматичних помилок, бездоказових стверджень, повторень, невиправданого збільшення обсягу роботи за рахунок другорядного матеріалу;
 • відображення нових законодавчих, нормативних актів, указів, постанов, рішень Верховної Ради, уряду України і Національного банку України щодо вдосконаленню питань обліку;
 • творчий підхід виконавця роботи, його вміння неординарно мислити, новаторські підходити до вирішення тих проблем, які стосуються теми дослідження;
 • загальний вигляд виконаної роботи (відповідність вимоги щодо оформлення, обсягу, акуратності, грамотності тощо);
 • при опрацюванні роботи доцільно також урахувати думку наукового керівника.

Курсова робота оцінюється за стобальною шкалою у такій відповідності:

Система оцінювання за університетською, національною та шкалою ЄКТС

Шкали оцінювання

університетська

національна

шкала ЄКТС

90 – 100

5

відмінно

А

80 – 89

4

добре

В

70 – 79

С

60 – 69

3

задовільно

D

50 – 59

E

26 – 49

2

незадовільно (з можливістю повторного складання)

FX

1 – 25

незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

F

 

За результатом захисту курсової роботи виставляються оцінки:

−          “відмінно” при дотриманні всіх вимог до написання роботи, вільному володінні опрацьованим матеріалом, глибокому розумінні проблем, поставлених у роботі, вмінні робити висновки та без зауважень виконувати практичні виробничі завдання.

−          “добре” – при повному використанні рекомендованої літератури та практичного матеріалу. Допущені незначні помилки в оформленні, не досить глибоке розуміння окремих питань роботи при захисті.

−          “задовільно” – при неповному розкритті теми роботи, відсутності практичного матеріалу, неправильно зроблених висновках. Допущені помилки в оформленні, неповне розуміння теми роботи при її захисті.

−         “незадовільно” тему не розкрито, не використано практичний матеріал, немає зв'язку теорії з практикою, робота без висновків, оформлена з порушенням вимог. Брак знань та практичних навичок з основних питань теми.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК”

 

 1. Конституція України (Основний Закон): Ухвалено Верховною Радою України 28 червня 1996 року.
 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р., № 996-ХІУ.
 3. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р., № 3125-XII.
 4. Закон України «Про державно-контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р., № 2939-ХИ.
 5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р., № 872-ХІІ.
 6. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу».
 7. Закон  України «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 23 грудня 1997 р., № 767.
 8. Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997 р., № 723.
 9. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р., № 419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності».
 10. Наказ № 291   Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування».
 11. Національні стандарти і Регістри бухгалтерського обліку: Збірник систе­матизованого законодавства // Бухгалтерія.
 12. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа. - 1999. - 274 с.
 13. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: Затверджено Постановою № 69 Правління Національного банку України від 19.02.2001.
 14. Положення про ведення касових операцій у Національній валюті в Україні: Затверджено постановою № 72 Правління Національного банку України від 19.02.2001.
 15. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К., 2000.
 16. Бородкін О. Фінансовий облік. Зб-к завд. для спец. «Облік і аудит». Житомир: Рута, 2002 – 252 с.
 17. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». - Житомир: ЖІТІ, 2000.
 18. Бутинець Т. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. для менедж. та економ. Ж.: ЖІТІ, 2001- 672 с.
 19. Бутинець Ф Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Ж.: Рута, 2001 - 512 с.
 20. Бутинець Ф Теорія бухгалтерського обліку. Підручник, (вид. 2-е, доп.). Ж.: ЖІТІ, 2000 - 640 с.
 21. Бутинець Ф. Бухгалтерський обліку зарубіжних країнах. Навч. посіб. Житомир: Рута, 2002.- 544с.
 22. Бутинець Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навч. посіб. (2-е вид.) Ж.: Рута, 2002 - 480с.
 23. Бутинець Ф. Інформаційні системи в бухг. обліку. Підручник. Ж.: Рута, 2002 - 544 с.
 24. Бутинець Ф. Контроль і ревізія. Підручник. Ж.: ЖІТІ, 2002 - 544 с.
 25. Бутинець Ф. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб. (2-е вид.). Ж.: ЖІТІ, 2001 - 516 с.
 26. Бутинець Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга  Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2000.
 27. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник /за ред. Бутинця Ф./. Ж.: ЖІТІ, 2002 - 523 с.
 28. Бухгалтерський облік. Навч.- метод, посіб. /за ред. ЛовінськоІ Л./. К.: КНЕУ, 2002 -370с.
 29. Бухгалтерський облік. Практикум /за ред. Бутинця Ф./. Ж.: ЖІТІ, 2001 - 448с.
 30. Бухгалтерський облік:основи теорії та практики. Навч. посіб. (за ред. Загороднього А.). (2-ге вид.). К.: Знання. 2003 - 327 с.
 31. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій (за ред. Бутинця Ф.). Ж.: ЖІТІ, 2001 - 288 с.
 32. Бухгалтерський фінансовий облік. Підруч. (за ред. Бутинця Ф.). Ж. ЖІТІ. 2002-688с.
 33. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум, /за ред. Бутинця/. Ж.: ЖІТІ, 2001 - 512 с.
 34. Васюта-Беркут 0. Теорія бухгалтерського обліку. К.: МАУП, 2001 - 176с.
 35. Голов С. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. Приклади та коментарі. Практ. посіб. К.: Лібра, 2001 - 840 с.
 36. Горицкая Н.Г. Особенности бух. учета в современных условиях. К.: Ред. газ. Б.П.Б., 2002 - Зз2с.
 37. Грабова Н. Бухгалтерский учет на производственных и торговых предприятиях. К. А.С.К., 2002 - 624 с.
 38. Грабова Н. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках (3-те вид.) К.: А.С.К. ,2002 -41 6с.
 39. Грабова Н. Теорія бухгалтерського обліку ( 6-е вид.). К.: А.С.К., 2001 - 272 с.
 40. Данілов 0. Акцизний збір. Навч. посіб. Ірпінь: Акад. ДПС, 2001 - 370с.
 41. Деващук Л. Теоретичні основи та практика бух. обліку. 4.1. X.: Одиссеи, 2002 - 496 с.
 42. Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтери (2-ге вид.). Л.: БаК, 2002 - 232с.
 43. Дячун О. Організація, нормування та оплата праці. Л.: Афіша, 2001 - 220 с.
 44. Калюга Є. Фінансово-господарський контроль у системі управління. К.: Ника - Центр 2002 - 360с
 45. Кіндрацька Л. Бухгалтерський облік у банках України. Навч. посіб. К.: КНЕУ 2001- 636 с
 46. Кіндрацька Л. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика. Монографія. К.: КНЕУ, 2002 - 286 с.
 47. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Знання, 2000.
 48. Костюк Д. Бух. облік на малих підпр-х згідно з П(С)БО (5-те вид.). X.- Фактор 2002 - 220 с
 49. Кужельний М. Контроль фін. звітності та прав, її склад. К.: Эльга 2001-240 с
 50. Кулаковська Л. Основи аудиту. Навч. посіб. К.: Каравела, 2002 - 504
 51. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. К.: ЦУЛ   2003 - 630 с
 52. Малюга Н. М., Лебедзевич Я. В., Горецька Л. Л., Давидюк Т. В. Облік у галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Навч. посіб­ник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000.
 53. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. -К.: КНЕУ, 1999.
 54. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000. Повний текст усіх Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Тлумачень ПКТ станом на 1 січня 2000 р.
 55. Мних Є. В., Ференц І. Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. - Л.: «Армія України», 2000.
 56. моторин Р. Система національних рахунків. Навч. посіб. К.: КНЕУ 2001- 336 с
 57. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулєнова. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001.
 58. Панасюк В. Податковий облік. Навч. посіб. Тернопіль: Карт - Бланш 2002 - 260 с
 59. Партии Г. Бухгалтерський облік:основи теорії та практики. Навч. посіб. К.: Знання 2000 - 245 с
 60. Партин Г. О. Бухгалтерський облік:  основи теорії та практики:  Навч. посібник. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.
 61. . Навч.- метод, посіб /за ред. Шарманської В./. К.: Знання. 2003 - 268 с.
 62. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 1999.
 63. Пушкар М. Філософія обліку. Тернопіль: Карт - Бланш, 2002 - 157 с
 64. Пушкар М. Фінансовий облік. Підручник. Тернопіль: Карт - Бланш 2002 - 628 с.
 65. Романів Є. Контроль і ревізія. Навч. посіб. (2-ге вид.). Л.: Інтелект-Захід, 2002 - 320 с
 66. Савицька Г. В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-те вид. перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001
 67. Сгорожук Т. Особливості бухгалт. обліку в галузях економ, діяльності. Ірпінь: Акад. ДПС, 2001 - 460 с.
 68. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник. - К.: КНЕУ, 2000.
 69. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000.
 70. Сухарева Л. Контроль и ревизия. Практикум. Учеб. пос. К.: Ельга, 2003 - 202 с.
 71. Ткаченко Н. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник. (7-е изд.) К.: А.С.К., 2002 - 864 с.
 72. Ткаченко Н. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. ( 6-те вид.) К.:А.С.К., 2001 -784с.
 73. Ткаченко Н. Теоретично-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. Монографія. К.: А.С.К., 2001 - 348 с.
 74. Усач Б. Контроль і ревізія. Підруч. К.: Знання, 2002 - 253 с.
 75. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бух гал-терського обліку: Практ. посібник. - К.: Лібра, 1999.
 76. Чебан Т. Фінансовий облік. Навч.- метод, посіб. Херсон: Олді - плюс, 2001 - 131 с.
 77. Чебанова Н. Бухгалтерський фінансовий облік. К.: Академія, 2002 - 672 с.
 78. Швець В, Теорія бухгалтерського обліку. Навч. посіб. К.: Знання, 2003 - 444 с.
 79. Шевченко И. Управленческий учет. М.: Интел - Синтез, 2001 - 112с.
 80. Шепітко Г. Практикум з теорії бухгалтерського обліку. К.: УФІМБ, 2002 - 96 с.
 81. Шепітко Г. Теорія бухгалтерського обліку. К.: УФІМБ, 2001- 272 с.
 82. Юровский Б. Валютные операции. Гос. регулир., налог, и бухг. учет. X.: Центр «Консульт», 2002 - 324 с.
 83. Базась М.Ф. Основи бухгалтерського (фінансового) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: Навч. посібник.К. : МАУП, 2006. – 182 с.
 84. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. - 6-те вид., доп. і перероб. Житомир : ПП "Рута", 2005. – 756 с.
 85. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. Житомир : Рута, 2005. – 756 с.
 86. Волкова І.А. Фінансовий облік - 1 [Текст]: навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2008. – 228 с.
 87. Волкова І.А. Фінансовий облік - 2 [Текст]: навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2009. – 224 с.
 88. Гарасим П.М. Журавель Г.П. Хомин П.Я. Курс фінансового обліку: Навч. посіб. К. : Знання, 2007. – 566 с.
 89. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посіб. К. : ЦНЛ, 2007. – 480 с.
 90. Голов С.Ф. Костюченко В.М. Кравченко І.Ю. Ямборко Г.А. Фінансовий облік[Текст]: підручник. К. : Лібра, 2005. – 976 с.
 91. Добровський В.М. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні [Текст]: навчальний посібник. К. : А.С.К., 2009. – 976 с.
 92. Коблянська О.І. Фінансовий облік [Текст]: навч. посіб.- 2-ге вид., випр. і доп. К. : Знання, 2007. – 471 с.
 93. Лень В.С. Фінансовий облік в Україні : задачі, тести, відповіді [Текст]: навч. посіб. Рек. МОН України. – К. : ЦНЛ, 2006. – 320 с.
 94. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. К. : ЦУЛ, 2005. – 528 с.
 95. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік. Навч. посіб. К. : Кондор, 2005. – 503 с.
 96. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 628 с.
 97. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. К. : Алерта, 2006. – 1080 с.
 98. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. К. : А.С.К., 2005. – 784 с.
 99. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст]: підручник. К. : А.С.К., 2004. – 784 с.
 100. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. К. : Алерта, 2006. – 1080 с.
 101. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст]: підручник. - 2-ге вид., доп. и перероб. К. : Алерта, 2007. – 954 с.
 102. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст]: підручник. - 3-ге вид., доп. и перероб. К. : Алерта, 2008. – 926 с.
 103. Чебанова Н.В. Василенко Ю.В. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: посібник. К. : Академія, 2004. – 672 с.
 104. Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К. : Академія, 2002. – 672 с.
 105. Чебанова Н.В. Фінансовий облік: Підручник. К. : Академія, 2007. – 704 с.
 106. Шот А.П. Фінансовий облік: Збірник задач: Навч. посібник. К. : ЦУЛ, 2004. – 165 с.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК”

 

 1. Аксененко А.Ф. Нормативный метод учета в промышленности: Теория, практика и перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 224 с.
 2. Аксененко А.Ф. Собестоимость в системе управления отраслью: Учет и анализ. – М.: Экономика, 1984. – 168 с.
 3. Ангашов В., Уварова Г. Экономический советник менеджера. Пособие по управлению предприятием. Минск: Финансы, учет, аудит, 1996. - 318 с.
 4. Белебеха 1.О. Бухгалтерський облік в системі управління господарством.– К .: Урожай. 1974.-144с.
 5. Бородкин А.С. Учет производственных затрат в промышленности. – М.: Финансы, 1973. – 112 с.
 6. Бутинець Ф.Ф. Герасимчук Н.В. Управлінський облік: Збірник задач і вправ. Житомир: ЖІТІ,1998.-232с.
 7. Бутинець Ф.Ф. та ін. .Бухгалтерський  управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 ”Облік і аудит” / Ф.Ф.Бутинець, Л.В.Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448с.
 8. Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учел  Учеб, пособие /ВЗФЄИ.-М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999. - 359 с.
 9. Вахрушина М.А. Внутрипроизводственный учет и отчетность. Сегментарный учет и отчетность. Российская практика: проблемы и перспективы. – М.: «АКДИ Экономика и жизнь», 2000. – 192 с.
 10. Голов С.Ф. Управлінський  облік . Підручник. – К.: Лібра, 2003.- 704 с.
 11. Голов С.Ф. Управлинческий бухгалтерский учет. - К.: Скарбы, 1998.-384с.
 12. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. Пер. с англ. Под ред. С.  А  Табалиной .- М: Аудит- ЮНИТИ,1994.-560 с.
 13. Друри К. Учет затрат методом стандарт-костс / Пер. с англ. Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.
 14. Карпова Т.П. Управленческий учет.-М.: Аудит-ЮНИТИ, 1998.-350С.
 15. Карпова Т.П. Основы управленческого учета. Учебное пособие. – М. Инф. – М., 1997. – 392 с.
 16. Кондраков Н.П., Краснова Л.П. Принцыпы бухгалтерского учета: Учебное пособие. – М.:ФБК- ПРЕСС, 1997.
 17. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 200. – 160 с.
 18. Котов В.Ф. Собестоимость и цена продукции: рентабельность предприятий. – М.: Знання, 1973.
 19. Литвак Х.Л. Бухгалтерский учет в системе управления торговлей. К.: Вища школа, 1979. – 214 с.
 20. Лучко Т.Р. Бухгалтерський облік  в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід.- К: Облікінформ, 1997.- 144 с.
 21. Миневский А.Л. Учет и распределение затрат по обслуживанию производства и управлению.- М.: Финанси, 1970-120с.
 22. Навчальні завдання з курсу "Управлінський облік і аналіз" для магістрів спеціальності 0106 /Укл.: Е. І. Свідерський, В.І. Єфіменко. - К.: КДЕУ, 1995.1Зс.
 23. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. – Днпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.
 24. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. – М.: УРСР, 2000. 368 с.
 25. Новиченко П.П., Карбышев А.Д., Тимошенко С.С. и др. Учет собестоимости в управлении производством. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 104 с.
 26. Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет в системе управления. - М.: Финансы, 1979. - 72 с.
 27. Новиченко П.П. Учет и калькулирование себестоимости продукции в важнейших отраслях промышленности. - М.: Экономика, 1970.- 191 с.
 28. Новиченко П.П., Попова Т.Д .Учет затрат на улучшение качества продукции.- М.: Финансы и статистика, 1986. -104 с.
 29. Панков Д .А. Основы теории и методики управленческого бухгалтерского учета. - Мн.: ООО "Профит", 1995.-100 с.
 30. Палий В.Ф. Бухгалтерский учет в системе экономической информации. –М., Финансы, 1975.- 160с.
 31. Палий В.Ф. Новая бухгалтерская отчетность. Содержание и методика анализа. - М.: "Журнал Контроллинг ", 1991. - 64 с.
 32. Палий В.Ф. Основы  калькулирования. -М.: Финансы и статистика, 1987. -288 с.
 33. Палий В.Ф. Учет и внутренний хозрасчет. -М.: Финансы, 1977.-63 с.
 34. Поклад И.И. Учет, калькулирование и анализ себестоимости продукции. М.: Финансы„ 1966. - 255 с.
 35. Пушкар М.С. Управлінський облік. -Тернопіль: Поліграфіст, 1995. -164 с.
 36. Скону Т. Управленческий  учет /Пер.с англ.под ред. Н.Д.Єриашвили.-М.:Аудит-ЮНИТИ, 1997.- 179с.
 37. Скрипник П.М., Савченко А.П., Белопольский Н.Г. Оперативный учет и анализ затрат в управлении предприятиями. - К.: Техніка, 1973. - 204 с.
 38. Степанчук Н. В. Учет и анализ расходов на управление. -М.: Финансы, 1979. -52 с.
 39. Татур С .К. Роль учета в управлении производством. -М.: Финансы, 1974.- 39 с.
 40. Хорнгрен, Чарльз Т., Фостер, Джордж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект : [Пер. с  англ.|. -М.:  Финансы  и статистика, 1995. -    415 с.;
 41. Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р. Вандер Вила.-М.: ИНФРА-М, 1997.-480с.
 42. Управленческий учет Учебное пособие/Под редакцией А. Д . Шеремета -М.:ФБК-ПРЕСС, 1999.-512с
 43. Учет себестоимости в управлении производством /П.П. Новиченко, Д. Карбышев, С.С. Тимошенко и др. -  М.: Финансы, 1978.-126 с.
 44. Чумаченко  Н. Г. ". Методы учета и калькулирования себестоимости промышленной продукции. - М.: Финансы, 1965.-124 с.
 45. Чумаченко Н.Г., Савченко А .П., Коренев В.Г. Принятие решений в управлении производством. - К.: Техніка, 1978.-192 с.

 

 

 

Додаток В

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Василя Стефаника

 

Економічний факультет

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

 

На тему_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Курсову роботу виконав(ла)                                              Науковий керівник:

студент(ка) групи:___________

                                                                                  _____________________

________________________                                  (науковий ступінь, звання, посада)

(прізвище, ініціали)

                                                                                         ________         __________________

                                                                                          (підпис)              (прізвище, ініціали)

 

Івано-Франківськ

20____


 

Додаток Г

Рецензія наукового керівника

на курсову роботу

 

студента____________________________________________________

                                                        (прізвище, ім’я)

на тему _______________________________________________________________

                                                        (назва теми)

___________________________________________________________

 

 

(Текст відгуку)

 

 

 

         Загальна оцінка магістерської дипломної роботи та висновки щодо рекомендації до захисту.

 

Науковий керівник___________________________________________

                                               (посада, місце роботи)

                            _______________                          _______________________

                                      (підпис)                         (ініціали, прізвище)

 

                   “__________” _____________________ 20__ р.

 

Додаток Д

РЕФЕРАТ

Назва курсової роботи

Актуальність..

 

Предметом дослідження є..

 

Об'єктом дослідження виступає..

 

Мета курсової роботи полягає у..

 

Завданням роботи є ..

 

За результатами дослідження сформульовані..

 

Одержані результати можуть бути використані..

 

Курсова робота складається з ____ розділі, ____ параграфів; містить _____ сторінок, ________ таблиць, ____ рисунків, список літератури з ________ найменувань,________ додатків.