Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управлінський облік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Відповідно до навчального плану спеціальності 6.030509 студенти виконують курсову роботу з дисципліни “Управлінський облік”. Курсова робота – індивідуальне завдання навчально-дослідницького, творчого характеру, що передбачає поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів при вивченні даної дисципліни.

У процесі виконання курсової роботи студенти вивчають законо­давчі і нормативно-інструктивні документи, економічну літературу, публікації у періодичних виданнях та збірниках наукових праць професорсько-викладацького складу університету. Така робота студентів сприяє  систематизації та розширенню теоретичних і практичних знань, а також закріпленню набутих умінь і навичок.

Курсова робота повинна, окрім нормативно-теоретичного і методологічного матеріалу, містити самостійно підібрані, заповнені й опра­цьовані первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, необхідні форми фінансової звітності, розрахунки, аналітичні таблиці, схеми, графіки та інші документи, що потрібні для висвітлення теми курсового дослідження.

 

ВИБІР  ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у дев'ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни в області управлінського обліку.

Мета курсової роботи – більш глибоке вивчення вибраної теми з аналізом літературних джерел (за можливістю різнопланових), придбанням практичних навичок з окремих питань теми, викладенням свого погляду на дискусійні питання.

Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати систему діючого законодавства та підзаконних актів щодо регулювання ведення управлінського обліку; теоретичні основи управлінського  обліку; вміти самостійно аналізувати теоретичний матеріал, проводити розрахунок основних показників за конкретними даними та робити висновки стосовно отриманих результатів.

Орієнтований обсяг курсової роботи – 30-40 сторінок .

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. Тема курсової роботи визначається за сумою трьох останніх цифр залікової книжки студента.

 

 

Тематика курсових робіт

з дисципліни „Управлінський облік”

 

 1. Управлінський облік в Україні: етапи розвитку та шляхи вдосконалення.
 2. Організація управлінського обліку на підприємствах України різних галузей господарства.
 3. Методика проведення аналізу варіантів альтернативних рішень, оптимальне використання ресурсів за умов обмежень.
 4. Загальні принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів. Методи оцінки проектів капітальних вкладень
 5. Системи оцінки матеріальних запасів і витрат. Управління матеріальними запасами та контроль за їх використанням.
 6. Організація обліку за центрами відповідальності на підприємствах різних галузей народного господарства.
 7. Облік за центром витрат: планування витрат, звіти про їх виконання, аналіз і контроль діяльності центра витрат.
 8. Управлінський облік доходів та результатів діяльності підприємства.
 9. Класифікація витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському фінансовому, управлінському та податковому обліку.

10.Методи оцінки поведінки витрат в системі управлінського обліку і аналізу.

11.Методи аналізу беззбитковості виробництва продукції (робіт, послуг) .

12.Аналіз взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток” за умов асортименту продукції.

13.Бюджет фірми і його місце в плануванні виробничої діяльності.

 1. Склад та види собівартості.

15.Калькулювання, види калькуляцій та елементи системи калькулювання на підприємстві.

16.Облік та розподіл загальновиробничих витрат виробництва продукції (робіт, послуг).

17.Методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) та способи калькуляції на підприємствах.

18.Позамовний метод обліку собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві.

19.Нормативний метод обліку собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві.

20.Попроцесний (попередільний) метод обліку собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві.

21.Система обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості «директ-кост».

22.Система обліку витрат виробництва «стандарт-кост».

23. Облік і розподіл непрямих витрат.

24.Процес ціноутворення на підприємстві як метод планування, регулювання і управління сферами діяльності підприємства.

25.Облік витрат за статтями калькуляції та економічними елементами.

26.Методика проведення аналізу для прийняття рішень стосовно довгострокових інвестицій.

27.Витрати виробництва та аналіз їх динаміки в прийнятті управлінських рішень.

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК”

 

У першому розділі слід розкрити теоретичні основи побудови управлінського обліку, зокрема:

−        загальну характеристику предмету дослідження;

−        нормативну базу, яка використовується для організації та здійснення обліку (відповідні закони, положення, вказівки, методичні й інструктивні матеріали);

−        концептуальні підходи до вивчення даного предмету;

−        інші теоретичні положення.

У другому розділі варто здійснити аналіз об’єктів дослідження, зокрема: розкрити найбільш специфічні особливості організації та здійснення обліку відповідно до обраної теми. Виділити і описати ключові елементи ефективного процесу ведення певної ділянки обліку,  відобразити іншу інформацію щодо методики організації управлінського обліку на підприємствах України

У третьому розділі необхідно висвітлити особливості управлінського обліку  на конкретному підприємстві в залежності від теми роботи. Якщо студент не має можливості проаналізувати діяльність конкретного підприємства, тоді йому надається можливість розв’язати конкретні практичні завдання (5 – 7 вправ за вільним вибором студента), які засвідчують рівень умінь і навичок практично застосовувати теоретичні знання з обліку господарських операцій та подій, що найчастіше зустрічаються в даній сфери діяльності підприємства.

 

Перелік питань на екзамен

 

 1. Управлінський облік в Україні та етапи його розвитку.
 2. Сутність та завдання управлінського обліку
 3. Предмет, об’єкти та методи управлінського обліку.
 4. Принципи та функції управлінського обліку.
 5. Базові моделі управлінського обліку.
 6. Принципи та етапи організації управлінського обліку.
 7. Системи управлінського обліку та їх складові частини.
 8. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства.
 9. Система управління виробництвом, її функції, методи та елементи системи управління.
 10. Система синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві.
 11. Управлінські рішення, їх класифікація та вимоги щодо них.
 12. Процес прийняття управлінських рішень.
 13. Типи операційних рішень та аналіз альтернативних варіантів.
 14. Прийняття рішень у процесі постачання сировини і товарних запасів.
 15. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.
 16. Загальні принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів.
 17. Методи оцінки проектів капітальних вкладень.
 18. Процес формування облікової інформації за рівнями управління.
 19. Облік по місцях виникнення витрат за центрами відповідальності.
 20. Поняття і класифікація центрів відповідальності.
 21. Принципи обліку, звітності і оцінки діяльності центрів відповідальності.
 22. Облік і оцінка діяльності центрів витрат.
 23. Облік і оцінка діяльності центрів доходу.
 24. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку.
 25. Облік і оцінка діяльності центрів інвестицій.
 26. Види діяльності підприємства та їх характеристика.
 27. Доходи і результати діяльності підприємства.
 28. Управлінський облік доходів та фінансових результатів.
 29. Поняття та необхідність обліку витрат.
 30. Класифікація витрат в управлінському обліку.
 31. Методи вивчення поведінки витрат.
 32. Управлінський облік витрат.
 33. Облік та розподіл накладних витрат.
 34. Стратегічний облік на підприємстві.
 35. Обмеження і передумови аналізу “витрати-обсяг-прибуток”.
 36. Застосування аналізу “витрати-обсяг-прибуток” у процесі управління поточною діяльністю підприємства.
 37. Визначення точки беззбитковості.
 38. Графічний метод аналізу “витрати-обсяг-прибуток”.
 39. Визначення точки беззбитковості на багатопродуктовому підприємстві.
 40. Суть бюджетного планування і види бюджетів.
 41. Організаційні аспекти та функції бюджетування.
 42. Порядок складання і узгодження бюджетів.
 43. Контроль за виконанням бюджетів і аналіз відхилень.
 44. Контроль на основі гнучких бюджетів.
 45. Поняття собівартості та її види.
 46. Методи обліку витрат.
 47. Предмет, мета і завдання калькулювання собівартості.
 48. Методи калькулювання собівартості продукції.
 49. Способі калькуляції.
 50. Калькулювання собівартості за замовленнями.
 51. Калькулювання собівартості за процесами.
 52. Облік витрат за статтями калькуляції та економічними елементами.
 53. Сутність системи калькулювання за повними витратами.
 54. Сутність системи  обліку і калькулювання за змінними витратами.
 55. Аналітичні та контрольні можливості системи директ-костинг.
 56. Простий та розвинутий директ-костинг.
 57. Порівняльна характеристика методів обліку і калькулювання повних та змінних витрат
 58. Характеристика та основні принципи системи обліку і калькулювання за нормативними витратами.
 59. Організація нормативного методу обліку витрат.
 60. Управлінська звітність: поняття, принципи розробки.

 

Список рекомендованих джерел

Основні

1.  Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в "Україні"  від 16. 07. 1999 р. № 996 – XIV.

2. Управлінський облік в схемах і таблицях, 2010

3. Управлінський облік: Підруч./Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 792 с.

4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф. Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2009. -912 с.

5. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник – Д.-К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440 с.

6. Корецький М.Х., Дацій Н.В., Пельтек Л.В. Управлінський облік: Навч.посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

7. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

 

Додаткові

8.Господарський кодекс України, затверджений 16.01.2003 р. № 436-І

9. Податковий кодекс України, затверджений 02.12.2010 р.  № 2755-VI.

10. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  1  " Загальні вимоги до фінансової звітності ", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73

11. План розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30. 11.1999 р.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства України від 20.10.1999 р. № 246 (зі змінами та доповненнями)

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Міністерства України від 26.04.2000 р. № 91

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 (зі змінами та доповненнями)

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318 (зі змінами та доповненнями)

16. Управлінський облік. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит».Уклад.: О.М.Бондаренко, Л.Л.Турова – К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту «НАУ-друк»,  2009.- 48 с.

17. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. – К.: ЦНЛ, 2004. – 254 с.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  АВІАЦІЙНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ

 

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

 

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА  РОБОТА

 

з дисципліни „Управлінський облік”

 

 

Тема: ________________________________________________________________

 

 

 

Виконав (-ла):   студент (-ка) ________ групи

напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

Залікова книжка № _____________________

ПІБ __________________________________

 

Прийняла: __ст. викл. Турова Л.Л.__

 

 

 

 

 

Оцінка: _____________________________________

                          (в балах та за національною системою)              

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2016