Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управлінський облік

МІНІСТРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ

ВИКОНАННЯ З НАУКИ

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

 заочної форми навчання

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ КНЕУ 2016

 

МІНІСТРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ

ВИКОНАННЯ З НАУКИ

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

 заочної форми навчання

 

 

 

 

                                                                                                       Затверджено:

на засіданні кафедри обліку

підприємницької діяльності

Протокол №___ від ______2016р.

Зав.кафедри__________________

 

Всі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

_____________(підпис автора)

 

 

 

 

КИЇВ КНЕУ 2016

 

Завдання для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з науки «Управлінський облік для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання/ Украдачі: Гнилицька Л.В., Дунаєва М.В. – К.: КНЕУ, 2016. -  63 с.

 

 

 

 

 

 

         Укладачі: Гнилицька Л.В.д.е.н., професор

                           Дунаєва М.В.,ст.. викладач

 

         Рецензент: Добровський  В.М., к.е.н., професор

 

 

 

 
 1. Мета контрольної роботи

 

         Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу і передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих  майбутніми фахівцями у процесі вивчення курсу, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною літературою, даними бухгалтерського обліку й звітності, а також робити узагальнення і висновки.

         У процесі підготовки контрольної роботи студенти мають вивчити законодавчі акти, інструктивні матеріали, а також літературні джерела, в яких висвітлюються питання обраної теми.

 

2. Загальні вимоги до контрольної роботи

         У контрольній роботі слід всебічно й глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання законодавчих актів, нормативних та інструктивних матеріалів і літературних джерел.

         Контрольна робота складається з теоретичної та розрахункової частин.

         В теоретичній частині необхідно викласти зміст теми, яку обрав студент із наведеного в розділі 5 переліку, показати уміння самостійно робити висновки на підставі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого й узагальненого фактичного матеріалу.

         У розрахунковій частині потрібно виконати наведені в розділі 6 вправи.

         Обсяг контрольної роботи – 20 – 24 сторінки учнівського (шкільного) зошиту, в тому числі таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо, або 10 – 12 аркушів формату А4 (210х297мм).????

 

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

 

         Кожний студент самостійно вибирає варіант контрольної роботи згідно зі своїм порядковим номером у списку навчальної групи.

         Якщо виконана контрольна робота не відповідає зазначеним вимогам, вона не приймається до рецензування.

         Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студент підбирає самостійно. Особливу увагу слід звернути на першоджерела (законодавчі акти, нормативні та інструктивні матеріали). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нормативних актів. Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати у загальноприйнятому порядку і навести у кінці контрольної роботи.

         На основі зібраного, вивченого й опрацьованого матеріалу теми складається план роботи.

         На наведені в роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають бути посилання на ці джерела.

         Контрольну роботу мають написати чітким, розбірливим почерком, грамотно й охайно. Текст можна писати від руки чорнилом (пастою) синього або чорного кольору, друкувати на машинці чи комп’ютері. Виправлення, закреслення, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) в тексті не дозволяється.

         Після тексту перед списком літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

         У випадках утруднень при виконанні контрольної роботи необхідно звертатися на кафедру обліку підприємницької діяльності.

         Методичними вказівками передбачено шість варіантів самостійних робіт. Кожний студент обирає варіант самостійної роботи згідно з останньою цифрою номера залікової книжки, при цьому перший варіант це всі перші номери задач за кожною темою самостійної роботи, другий варіант – другі номери задач і т.д.?????

Остання цифра номера залікової книжки

Варіант самостійної роботи

1 – 1

1

2 – 3

2

4 – 5

3

6 – 7

4

8 – 9

5

0

6

        

 

4. Рецензування та  захист контрольних робіт

         Готова контрольна робота подається на кафедру обліку підприємницької діяльності, в термін зазначений навчальним графіком, для рецензування. Якщо рецензія схвальна, робота допускається до захисту.

         Якщо контрольна не відповідає вимогам цих методичних вказівок, її повертають студентові на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанта студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

         Дату й час захисту контрольних робіт встановлює деканат обліково-економічного факультету університету. Робота зараховується лише за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

         Скласти екзамен з курсу „Управлінський облік” студент може тільки після захисту контрольної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вправи по варіантам для самостійного виконання студентів

 

І варіант

 

 

Задача 1.

ТОВ „Успіх” за звітний місяць виготовило 200 одиниць продукції. Аналіз витрат підприємства відповідно до їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку наведено в табл. 1.

         Здійснити розрахунок функції витрат за звітний період, використовуючи функціональний (аналіз облікових даних) метод, а також розрахувати загальні витрати підприємства, якщо буде збільшено обсяг виробництва до 300 одиниць продукції, а витрати на оренду приміщення зростуть на 100 грн.

Таблиця 1

Облікові дані побудови функції витрат, грн.

Стаття витрат

Загальні витрати, y

Постійні витрати, a

Змінні витрати

Змінні витрати на одиницю продукції, b

Сировина та матеріали

4000

---

4000

 

Заробітна плата виробничих робітників та відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування

3000

250

2750

 

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

2230

1800

430

 

Загальновиробничі  витрати

900

900

 

 

Адміністративні витрати

789

789

 

 

Витрати на збут

400

250

150

 

Усього

11319

3989

7330

 

 

 

Задача 2.

Підприємство виготовляє виріб шляхом послідовного оброблення у двох основних цехах. За звітний місяць підприємство має такі дані (грн.):

Витрачені матеріали, зокрема, для:

 

виробництва продукції в цеху № 1

10000

виробництва продукції в цеху № 2

15000

загальногосподарських потреб підприємства

1200

Нарахована заробітна плата, зокрема:

 

виробництва продукції в цеху № 1

8000

виробництва продукції в цеху № 2

9000

управлінському персоналу  підприємства

12000

Відрахування на соціальне страхування працівників підприємства

?

Нарахована амортизація на виробниче устаткування

 

у цеху № 1

3000

у цеху № 2

4000

Нарахована орендна плата за офісне приміщення заводоуправління

21000

Незавершене виробництво на початок місяця по цеху № 1 становить 9500 грн., по цеху № 2 – 12500 грн., а на кінець місяця відповідно 9000 і 6000 грн.

Визначити собівартість напівфабрикату, переданого з цеху № 1 до цеху № 2, та собівартість готової продукції.

 

Задача 3. 

Підприємство протягом місяця виробляє і продає три види виробів А, Б, В за таких умов:

Показник

Виріб

 

А

Б

В

Залишок на складі, шт.

4000

2000

1500

Обсяг реалізації, шт.

10000

3600

4000

Обсяг виробництва, шт.

8000

2000

5000

Матеріальні витрати, грн.

2400

2400

900

Заробітна плата, грн.

3200

1200

600

Інші змінні витрати виробництва, грн.

6400

2400

1500

Постійні витрати виробництва, грн.

4000

3000

2100

Постійні витрати управління, грн.

---

5100

---

Змінні витрати управління та збуту, грн.

3000

1440

800

Витрати на рекламу, грн.

2000

1080

400

Ціна реалізації, грн.

4,0

6,0

2,0

Використовуючи метод директ-костинг:

 1. розрахувати нижню межу ціни кожного виробу;
 2. визначити фінансовий результат від реалізації продукції методами повних витрат та директ-костингу;
 3. сформулювати управлінське рішення стосовно цих розрахунків.

 

Задача 4.

Для кожного з наведених нижче варіантів необхідно визначити пропущені дані:

Варіант

Продаж, грн.

Змінні витрати, грн.

Маржиналь-

ний дохід на одиницю

Постійні витрати, грн.

Операцій-

ний прибу- ток, грн.

Обсяг продажу, од.

1

?

300000

50

?

62500

10000

2

630000

?

?

157500

105000

17500

3

240000

?

12

60000

36000

?

 

 

Задача 5.

Визначити відхилення від норм витрат у зв’язку із заміною матеріалу:

Показник

Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, кг

Кількість виробів, шт.

Потреба матеріалу на випуск, кг

Обліково ціна матеріалу, грн.

Сума, грн.

Матеріал, необхідний за технолог-гією

2

4000

 

5.00

 

Матеріал, який його замінює

1

4000

 

6,00

 

         Загальна сума відхилень______________________(грн.)

         У тому числі:

                   за рахунок цін________________________(грн.)

                   за рахунок норм______________________(грн.)

Навести  алгоритм розрахунку та прокоментувати його.

 

Задача 6.

         Підприємство виробляє три види продукції А,  Б і В, про які є така інформація, грн. :

Показник

Виріб

 

А

Б

В

Ціна

10

6

12,5

Витрати:

 

 

 

- пряма зарплата

4,8

2,4

6,0

- прямі матеріали

0,9

0,8

1,6

- змінні накладні витрати

0,7

0,4

0,9

         Попит на продукцію підприємства перевищує її потужність. Тому керівництво розглядає питання щодо виробничої програми на наступний місяць. Ставка оплати праці виробничих робітників встановлена у розмірі 1,2 грн. за годину, а місячна потужність становить 1000 годин праці.

         Необхідно скласти оптимальну виробничу програму на наступний місяць, яка забезпечить отримання максимального прибутку.

 

 

Задача 7.

 Нижче подано гнучкий бюджет підприємства, за умови що рівень виробничої діяльності становитиме відносно запланованого максимального обсягу діяльності відповідно 70 та 80%

Показник

70% запланованого обсягу діяльності, грн.

80% запланованого обсягу діяльності, грн.

Продаж

700000

800000

Собівартість продажу

420000

480000

Валовий прибуток

280000

320000

Інші операційні витрати (45000 становлять постійні витрати)

185000

205000

Витрати з податку на прибуток (25%)

?

?

Чистий прибуток

?

?

         Необхідно скласти гнучкий бюджет за рівня діяльності 90% від запланованого обсягу.

 

 

         8. Тести

1. Які з наведених нижче категорій є системами обліку:

а) переплетена;

б) автономна;

в) аналітична;

г) загальна;

д) інтегрована;

е) періодична?

 

2.  Які з перелічених видів витрат не беруться до уваги у процесі прийняття управлінського рішення:

а) постійні;

б) очікувані;

в) дійсні;

г) безповоротні;

д) уявні?

 

3. Сфера застосування простого (одно передільного) методу обліку витрат і калькулювання:

а) наявність залишків незавершеного виробництва;

б) відсутність залишків незавершеного виробництва;

в) випуск одного виду продукції;

г) випуск кількох видів продукції.

 

4. Яка з економічних категорій не відповідає визначенню директ-костинг:

а) облік змінної собівартості;

б) облік часткової собівартості;

в) облік виробничої собівартості;

г) облік маржинальної собівартості.

 

5. Для визначення нормативного коефіцієнта постійних загальновиробничих витрат  загальна сума планових постійних загальновиробничих витрат ділиться на:

а) максимальну потужність;

б) мінімальну потужність;

в) нормальну потужність;

г) ідеальну (теоретичну) потужність.

 

6. Основна різниця між зведеним і гнучким бюджетами полягає в тому, що:

а) гнучкий бюджет приймає до уваги змінні витрати, а зведений бюджет охоплює всі види витрат підприємства;

б) гнучкий бюджет дає  менеджерам певну свободу у досягненні поставленої мети, у той час як зведений бюджет базується на потайному незмінному стандарті;

в) зведений бюджет складається для всього підприємства в цілому, а гнучкий бюджет охоплює тільки окремі підрозділи;

г) зведений бюджет складається на основі запланованого рівня діяльності, а формування гнучкого бюджету відбувається виходячи з фактичного рівня діяльності.

 

 

ІІ варіант

 

Задача 1.

Підприємство щомісяця сплачує за користування телефонним зв’язком 500 грн. плюс 0,2 грн. за кожний дзвінок. Упродовж січня було 6000 дзвінків, а в лютому 5000 дзвінків.

Необхідно:

 1. Розрахувати витрати підприємства  за користування телефоном у січні та лютому.
 2. Розрахувати середні витрати на один дзвінок у січні та лютому.
 3. Розподілити витрати за січень на постійні та змінні.
 4. Визначити маржинальні витрати на один додатковий дзвінок у січні.

 

 

Задача 2. 

Є такі дані про доходи та витрати підприємства за рік, грн. :

Придбання сировини

753000

Витрати на транспортування сировини

16800

Пряма заробітна плата

690000

Витрати на збут

531600

Витрати на утримання й обслуговування виробництва

256200

Адміністративні витрати

610800

Витрати на сплату податку на прибуток

270000

Різні загальновиробничі витрати

114000

Дохід від продажу

4000000

 

 

 

Дані про запаси:

Рахунок

На початок року

На кінець року

Сировина

132900

146100

Незавершене виробництво

44100

64500

Готова продукція

307200

586800

 

Необхідно:

 • обчислити собівартість готової та реалізованої продукції;
 • скласти звіт про фінансові результати підприємства.

 

 

Задача 3.

Підприємство виготовляє три види продукції А, Б, В з такими характеристиками.

Показник

Продукція

 

А

Б

В

Кількість продажів, шт.

700

500

2000

Ставка покриття, грн.

14,00

28,00

15,00

Час виконання, год/шт.

2,00

4,00

3,50

         Витрати на управління становили 50000 грн., у тому числі постійні витрати – 20000 грн. Розподіляються вони за виробами пропорційно часу виробництва. Збитковий продукт підприємство зняло б з виробництва.

На основі обліку за системою директ-костинг:

 1. розрахувати прибуток в цілому по підприємству та на одиницю продукції;
 2. визначити загальну суму маржинального доходу та прибутку після зняття з виробництва збиткового виробу;
 3. прокоментувати управлінське рішення, прийняття якого у даній ситуації було б правильним.

 

 

Задача 4.

         Ціна одиниці продукції – 60 грн., а витрати підприємства, пов’язані з її виробництвом і реалізацією, становлять, грн.:

Стаття витрат

Змінні витрати на одиницю

Постійні витрати на місяць

Основні матеріали

8

---

Основна заробітна плата

18

---

Загальновиробничі витрати

8

6120

Адміністративні витрати

6

2784

Витрати на збут

4

696

Разом

44

9600

         Необхідно:

 1. визначити точку беззбитковості;
 2. визначити, який прибуток матиме підприємство у разі продажу 1000 одиниць продукції;
 3. визначити, який обсяг продажу необхідний для одержання прибутку 70400 грн.

 

 

Задача 5.

Визначити і проаналізувати відхилення від норм трудових витрат за умови, що:

 1. за місяць виготовлено 300 виробів;
 2. норми витрат на одиницю продукції:

за трудомісткістю – 8л/год

за тарифною ставкою – 2 грн.;

 1. фактично витрачено 2600 л/год, нараховано зарплату 5500 грн.

 

Задача 6.

Підприємство отримало від замовника пропозицію додатково виробити 1000 од. виробів та реалізувати їх за ціною 2000 грн. за одиницю. Транспортні витрати покриває замовник. Потрібно оцінити вигідність цієї пропозиції.

Вихідні дані: річна виробнича потужність підприємства – 10000 од. виробів. Обсяг виробництва при теперішньому використанні потужності підприємства на 80% - 8000 од. виробів. Ціна одного виробу 3000 грн. Витрати  підприємства при використанні  виробничої потужності на 80% такі (грн.) 

 

Разом

На одиницю виробу

а) повні сумарні витрати:

прямі та непрямі витрати  виробництва

 

6400000

 

800

транспортні витрати

400000

50

Витрати на збут у т.ч.

800000

100

 

7600000

950

б) Змінні витрати:

 виробництва

 

4000000

 

500

транспорту

400000

50

 

4400000

550

в) Постійні витрати:

виробництва

 

2400000

 

-

збуту

800000

-

Разом:

7600000

-

Рішення виконати на основі облікових даних про повні витрати (варіант А) та облікових даних про змінні витрати (варіант Б).

 

 

Задача 7.

Керуючись даними наведеними в таблиці скласти бюджет закупівлі сировини за І квартал 2005 року, якщо відомо, що для виробництва одиниці продукції потрібно 4 кг сировини, запас якої підтримується в обсязі 20% виробничої потреби наступного місяця.

Місяць

Обсяг продажу, одиниць

Січень

9600

Лютий

16000

Березень

24000

Квітень

14400

Травень

11200

Червень

10400

 

 

         8. Тести

1. Які з наведених нижче ознак характеризують інтегровану систему обліку:

а) безперервний облік запасів;

б) облік витрат у розрізі елементів;

в) рахунки фінансового та управлінського обліку кореспондують в межах єдиної системи;

г) застосування дзеркальних рахунків-екранів?

 

2. До постійних належать витрати, величина яких:

а) є незмінною для різних видів продукції;

б) залишається постійною на одиницю продукції;

в) зростає зі збільшенням обсягу виробництва;

г) не залежить від змін обсягу виробництва в межах певної виробничої потужності підприємства;

д) залежить від змін норм.

 

3. Сфера застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання:

а) наявність залишків незавершеного виробництва;

б) відсутність залишків незавершеного виробництва;

в) випуск одного виду продукції;

г) випуск кількох видів продукції.

 

4. Що спричинило появу стратегічного управлінського обліку:

а) існування напівмарж за різними сегментами діяльності;

б) нормування доходів і витрат усередині виробничого процесу;

в) використання маркетингових принципів у системі управлінського обліку;

г) існування концепції обліку витрат і доходів за центрами відповідальності.

 

5. У процесі прийняття рішення в умовах використання обмежених ресурсів для складання оптимальної виробничої програми основним релевантним показником буде:

а) маржинальний дохід на одиницю продукції;

б) диференційні витрати;

в) можливі витрати;

г) маржинальний дохід на одиницю обмежуючого чинника.

 

6. Організація центрів відповідальності підприємства:

а) здійснюється на підставі Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”;

б) здійснюється на підставі П(С)БО 16 „Витрати”;

в) залежить від організації структури підприємства;

г) залежить від розподілу (делегування) повноважень між різними рівнями управління.

 

 

ІІІ варіант

Задача 1.

Витрати відділу копіювання містять амортизацію та обслуговування копіювальних машин, зарплату персоналу, утримання приміщення, витрати паперу, тонеру тощо. Є такі дані про витрати й обсяг діяльності цього відділу за минулі шість місяців.

Місяць

Загальні витрати, грн.

Кількість копій

1

35000

128000

2

40800

156000

3

33600

120000

4

32200

124000

5

39200

136000

6

36400

140000

Необхідно визначити функцію витрати відділу копіювання методом вищої-нижчої точки.

 

Задача 2.

          У наведеній нижче таблиці слід визначити невідомі показники.

Показник

Варіант

 

1

2

3

4

1. Продаж

180000

120000

22000

?

2. Початковий запас готової продукції

24000

14000

?

?

3. Початковий запас незавершеного виробництва

18000

 

10000

30000

28000

4. Прямі матеріали

44000

32000

38000

26000

5. Пряма зарплата

?

42000

36000

58000

6. Виробничі накладні витрати

34000

38000

?

36000

7. Кінцевий запас незавершеного виробництва

36000

18000

18000

?

8. Собівартість готової  продукції

114000

?

130000

134000

9. Кінцевий запас готової продукції

34000

?

22000

42000

10. Собівартість реалізованої продукції

?

78000

168000

146000

11. Валовий прибуток

?

?

?

48000

12. Операційні витрати

?

46000

?

?

13. Прибуток (збиток)

18000

?

(12000)

14000

 

Задача 3.

Використовуючи метод розвинутого директ-костингу, визначити:

а) маржинальний дохід по виробу;

б) маржинальний дохід по підприємству;

в) чистий дохід підприємства.

Вихідні дані такі (грн.)

Виручка від реалізації

92160

Амортизація обладнання та приміщення цеху

4160

Сировина та основні матеріали

25410

Заробітна плата виробничих працівників

14410

Витрати на освітлення та опалення цеху

10280

Електроенергія на технологічні потреби

8600

Поточний ремонт обладнання

3720

Витрати на рекламу та реалізацію продукції

3200

Адміністративні витрати

2600

 

 

Задача 4.

Підприємство реалізує два види продукції  А та Б.

Нижче наведено його кошторис на наступний рік:

Показник

А

Б

Ціна реалізації, грн.

2,5

3,5

Змінні витрати, грн.

1,5

2,0

Маржинальний дохід, грн. 

1,0

1,5

Обсяг продажу, од.

120000

60000

Постійні витрати підприємства заплановані у сумі 160000 грн. Необхідно обчислити:

а) запланований операційний прибуток;

б) точку беззбитковості для кожного виду  продукції;

в) запас міцності підприємства.

 

Задача 5.

Здійснити перерахунок залишку незавершеного виробництва (НЗВ) у зв’язку зі зміною норм витрат коефіцієнтним методом за такою формою (грн.):

Стаття витрат

НЗВ за старими нормами

Норми

НЗВ за новими нормами

Зміна норм (+; -)

 

 

старі

нові

 

 

Основна зарплата

12000

40

45

 

 

Матеріали

8000

30

25

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Пояснити методику та техніку перерахунку. Прокоментувати результат зміни.

 

Задача 6.

Підприємство виробляє та продає 10000 од. виробів за рік. Його власні витрати по виробництву та реалізації (без спеціальних витрати по реалізації) становлять  - 10000000 грн. Спеціальні витрати по реалізації – 10% продажної ціни. Постійні витрати підприємства – 6000000 грн. Продажна ціна виробу – 15400 грн. Дослідження ринку показало, що зниження ціни виробу на 1100 грн. сприятиме збільшенню реалізації на 20%, тобто з 10000 до 12000 одиниць. Розширення виробництва можливе, бо існують вільні виробничі потужності. Потрібно оцінити, що вигідніше:

а) зберігати діючі обсяги виробництва та стару ціну (альтернатива 1)

б) розширити виробництво та знизити ціну (альтернатива 2).

Рішення виконати на основі облікових даних про повні витрати  (варіант А) та змінні витрати  (варіант Б).

 

 

Задача 7.

Підприємство „Аудіо диск” виробляє аудіоплеєри. Нижче подано звіт про фінансові результати за підсумками звітного року.

Показник

Сума, грн.

Доходи від реалізації (100 плеєрів за ціною 250грн.)

25000

Собівартість реалізації:

 

- прямі матеріали

1450

- пряма заробітна плата

1228

- амортизація

8590

- інші постійні витрати

2285

Валовий прибуток

11447

Адміністративні витрати:

 

- амортизація

649

- постійні

4390

Витрати на збут:

 

- змінні

3640

- амортизація

1289

Фінансовий результат

1479

         На наступний рік очікуються такі зміни в діяльності підприємства:

Показник

Зміна

Кількість реалізації плеєрів

Збільшення на 25%

Ціна одного плеєра

---“--- 10%

Ціна прямих матеріалів

---“--- 4%

Пряма зарплата

---“--- 3%

Інші постійні витрати

---“--- 5%

Адміністративні витрати

---“--- 10%

         Використовуючи всі наведені дані, підготувати бюджетний звіт про фінансові результати на наступний рік.

 

         8. Тести.

1. Які з наведених нижче ознак покладені в основу загальної системи обліку:

а) періодичний облік запасів;

б) складання нормативних та планових калькуляцій за кожним видом продукції;

в) облік витрат здійснюється за елементами;

г) рахунки фінансового обліку ведуться окремо від рахунків управлінського обліку?

 

2. Для виготовлення 100 одиниць продукції було використано 1100 грн. витрат. У наступному періоді передбачається зростання обсягу виробництва на 20%, при цьому витрати досягнуть рівня 1310 грн. Якими будуть дані витрати:

а) пропорційними;

б) постійними;

в) дегресивними;

г) прогресивними?

 

3. Основними рисами напівфабрикатного варіанта попередільного методу є

а) визначення фактичної собівартості кінцевого продукту без калькулювання собівартості напівфабрикатів;

б) визначення фактичної собівартості  кінцевого продукту з попереднім калькулюванням собівартості;

в) наявність системного вартісного обліку руху напівфабрикатів;

г) відсутність системного вартісного обліку руху напівфабрикатів.

 

4. Точка беззбитковості підприємства зростає в результаті:

а) зменшення постійних витрат;

б) збільшення коефіцієнта маржинального доходу;

в) збільшення змінних витрат;

г) зменшення змінних витрат;

д)  жодного з наведених вище варіантів.

 

5. Якщо підприємство прийме спеціальне замовлення на 1500 одиниць продукції по ціні 50 грн. за одиницю (звичайна ціна реалізації 75 грн.), а витрати на виробництво одиниці продукції становлять 55 грн. ( з яких на змінні припадає 80%), то за умови наявності вільних виробничих потужностей його додатковий фінансовий результат становитиме:

а) прибуток у розмірі 9000 грн.;

б) прибуток у розмірі 7500 грн.;

в) збиток у розмірі 37500 грн.;

г) збиток у розмірі 7500 грн.

 

6. Які з перелічених видів витрат повністю контролюються начальником виробничого цеху:

а) ціна за отримані цехом матеріали;

б) орендна плата за приміщення цеху;

в) використання сировини;

г) електроенергія для роботи устаткування цеху;

д) заробітна плата виробничих працівників;

е) витрати на страхування виробничого устаткування.

 

 

ІV варіант

 

Задача 1.

У ресторані змінними є витрати на продукти та напої, які становлять в середньому 25 грн. на одного відвідувача. Постійні витрати (оренда, комунальні внески, заробітна плата працівників ресторану тощо) становлять 1000 грн. на тиждень. Визначити собівартість однієї порції, якщо за тиждень буде обслуговано 1, 50, 100, 200 відвідувачів. Відповіді дати у вигляді

таблиці 1.

Таблиця 1

Кількість відвідувачів

Змінні витрати

Постійні витрати

Собівартість порції

1

 

 

 

50

 

 

 

100

 

 

 

200

 

 

 

        

 

Задача 2. 

         У продовж травня  підприємство виготовило 10000 одиниць продукції, а його загальновиробничі витрати  включали, грн..:

1) непряма зарплата                       - 16000;

2) непрямі матеріали                      - 12000;

3) комунальні послуги                   - 3000;

4) амортизація устаткування                   - 7000;

         Ставка розподілу загальновиробничих витрат дорівнює 4 грн. на одиницю, а зайворозподілені та недорозподілені витрати списуються на собівартість реалізованої продукції.

         Необхідно скласти бухгалтерські записи для відображення фактичних і розподілених загальновиробничих витрат.

 

 

 

 

Задача 3.

Підприємство виробляє продукцію, яку реалізує за ціною 1450 грн. за одиницю. Впродовж звітного року підприємство виготовило 28500 одиниць продукції, а продало 30500 одиниць. Далі наведено дані про витрати підприємства за звітний рік.

Виробничі витрати, грн.:                       

Прямі матеріали та комплектуючі          - 18525000

Прямі витрати на оплату праці              - 3420000

Змінні загальновиробничі витрати                  - 1710000

Постійні загальновиробничі витрати     - 8250000  

Операційні витрати, грн. :

Змінні адміністративні витрати та витрати на збут  - 244000;

Постійні адміністративні витрати та витрати на збут        - 4000000;

Запаси готової продукції на початок року були 4500 од., а собівартість одиниці становила 1150 грн. (зокрема постійні виробничі витрати 350 грн.).

Необхідно скласти звіт про фінансові результати за рік на основі калькулювання змінних витрат.

 

Задача 4.

На основі розподілу витрат на змінні та постійні розрахувати межу рентабельності для ситуації, при якій необхідно визначити кількість виробів на продаж і не понести збитки, а отримати прибуток у розмірі 400000 грн. за умови: ціна придбання 1 виробу – 50000, продажна ціна – 90000, оренда приміщення – 100000 грн.

 

Задача 5.

Визначити загальну собівартість товарного випуску балансовим і нормативним методами по статті „Сировина та матеріали” за даними:

а) незавершене виробництво на початок місяця:

- за нормою – 4000 грн.;

- зміна норм – 100 грн. (-);

- разом - ...;

б) витрати за місяць:

 - за нормою 25000 грн.;

- відхилення від норм 5000 грн. (+);

 - разом - ...;

в) незавершене виробництво на кінець місяця:

 - за нормою 2500 грн.;

г) списано на брак:

 - за нормою 600 грн.

д) списано на товарний випуск:

 - за нормою - ...;

зміна норм - ...;

- відхилення від норм - ...

 

Задача 6.

Підприємство  виготовляє та реалізує два види продукції – барометри і термометри, використовуючи всі виробничі потужності:

Показник

Барометр

Термометр

Ціна, грн.

25

18

Змінні витрати на одиницю, грн.

15

12

Час виготовлення, год.

4

2

         Попит на обидва види продукції перевищує його пропозицію з боку виробників. Для виготовлення одного барометра необхідно витратити вдвічі більше годин праці, ніж для виробництва одного термометра. Загальний час роботи персоналу обмежений 80000 год на місяць.

         На підставі наведених даних визначте оптимальну виробничу програму. Обґрунтуйте відповідь розрахунками.

 

 

Задача 7.

Підприємство має два цехи з виготовлення запчастин  „S-1” до автомобілів. Нижче подані дані про заплановані виробничі накладні витрати, які припадають на одну запчастину, за нормального рівня виробництва 1000 запчастин на рік.

Цех

Заплановані виробничі витрати на одну запчастину, грн

 

постійні

змінні

разом

Цех А

20,00

6,50

26,50

Цех Б

14,00

5,00

19,00

         Проте після всебічного обговорення можливостей підприємства на виробничій нараді керівництво дійшло висновку, що в наступному році обсяг виробництва становитиме лише 800 запчастин. Крім того заплановані змінні виробничі накладні витрати зростуть на 10%.

         Необхідно підготувати бюджет виробничих накладних витрат на наступний рік, виходячи з нових умов.

        

 

         8. Тести.

1. Основною метою управлінського обліку є:

а) здійснення обліку витрат у розрізі економічних елементів;

б) визначення фінансового результату підприємства з метою оподаткування;

в) складання фінансової та статистичної звітності;

г) надання інформації для прийняття короткотермінових рішень?

 

2. Сукупні річні витрати підприємства на виготовлення продукції становлять 1000 тис. грн., а їх збільшення заплановано до 1150 тис.грн. за планового зростання обсягу виробництва на 20%. Норми та ціни  на використані ресурси змінювати не передбачається. Яку суму у собівартості продукції становитимуть постійні  витрати (тис. грн.)

а) 200;

б) 250;

в) 150;

г) 750;

д) 50?

 

3. Основними (відмітними) рисами безнапівфабрикатного варіанта попередільного методу є :

а) передача напівфабрикатів без калькулювання їх собівартості;

б) передача напівфабрикатів за їх собівартістю;

в) наявність статті „Напівфабрикати власного виробництва”;

г) відсутність статті „Напівфабрикати власного виробництва”.

 

4. Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну величину, то операційний прибуток підприємства:

а) зменшується у такому самому розмірі;

б) зменшується на величину більшу, ніж зменшення маржинального доходу;

в) збільшується у такому самому розмірі;

г) залишається без змін;

д) жодний з наведених вище варіантів.

 

5. Підприємство „Сиріус” планує внести деякі зміни у виробничий процес. Нижче подані існуючі виробничі витрати (до внесення змін) та витрати що плануються після відповідних змін (грн.):

Показник

Виробничі втрати до внесення змін

Виробничі витрати після внесення змін

Прямі матеріали

13700

10600

Пряма зарплата

25000

20000

Непряма зарплата

14000

14000

Страхування виробничого обладнання

652

652

ВУЕМУ

1800

2500

Освітлення виробничих приміщень

800

1300

Амортизація виробничого обладнання

1600

1600

 

Величина диференційних витрат становить:

а) 41300 грн.;

б) 6900 грн.;

в) 34400 грн.;

г) 7732 грн.

 

6. Трансфертні ціни можуть формуватись на основі:

а) ринкових цін;

б) договірних цін;

в) собівартості;

г) прибутку.

 

 

V варіант

Задача 1.

Торгівельне підприємство має такі показники діяльності:

Виручка від реалізації, тис.грн.

1000,0

Обсяг реалізації, шт..

1000,0

Ціна за одиницю, тис. грн.

1,0

Комерційні витрати, тис.грн.

у тому числі:

 

витрати на рекламу, тис. грн.

120,0

утримання персоналу, тис. грн.

80,0

витрати на відрядження, тис.грн.

60,0

Орендна плата за приміщення магазину, тис. грн.

150,0

 

Визначити прирістні та диференційні (маржинальні) витрати та доходи, якщо передбачається збільшити на 20% обсяг реалізації у зв’язку з освоєнням нових ринків збуту. При цьому ціна реалізації буде незмінною, прямі витрати становитимуть 800 грн. на одиницю товару, а також передбачено збільшити:

 • витрати на рекламу 30%;
 • орендну плату за нове приміщення під магазин на 20%;
 • витрати на відрядження на 10%.

Розрахунок прирістних витрат і доходів відобразити у табл. 2.

Таблиця 2

Розрахунок прирістних витрати і доходів, тис.грн.

Стаття витрат (доходів)

Поточні витрати (доходи)

Прогнозовані витрати (доходи)

Прирістні витрати (доходи)

Виручка від реалізації

1000,0

 

 

Витрати, всього

1077,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

на рекламу

120,0

 

 

на утримання персоналу

80,0

 

 

на відрядження

60,0

 

 

орендна плата

150,0

 

 

прямі (змінні) витрати

?

 

 

 

Задача 2.

На підприємстві з одного виду сировини виготовляють водночас два види продукції: продукту А виготовлено 1500 кг, продукту Б – 2000 кг. Ціна кожного з них дорівнює відповідно 10 і 15 грн. Витрати за місяць становили: на виробництво – 18000 грн., адміністративні – 6000 грн., на збут – 4000 грн. Визначити виробничу собівартість одиниці кожного виду продукції, собівартість залишків продукції на кінець місяця за умови, що продукту А продано 1000 кг, а продукту Б – 1200 кг, а також валовий та операційний прибуток.

Розподіл непрямих виробничих витрат між видами продукції здійснюється пропорційно до обсягів випуску у ринкових цінах.

 

 

Задача 3.

Визначити оптимальну комбінацію виробництва та реалізації двох видів продукції на підприємстві, якщо є така інформація стосовно витрат та доходів:

Показник

Продукція

 

А

Б

Всього

Обсяг реалізації, шт.

600

400

1000

Ціна за одиницю, грн.

10,0

8,0

 

Змінні витрати, грн.

7,0

6,0

 

Постійні витрати на випуск, грн.

х

х

1820

 

 

Задача 4. 

Підприємство  виготовляє і реалізує два види продукції, про які є такі дані (грн.):

Продукція

Ціна продажу

Змінні витрати на одиницю

Продукт А

10

4

Продукт Б

10

7

         На підставі наведених даних розрахуйте точку беззбитковості підприємства в натуральному та грошовому вимірах, якщо на кожну одиницю реалізованого продукту А припадає 2 одиниці реалізації продукту Б, а постійні витрати дорівнюють 19950 грн.

 

 

Задача 5.

Визначити відхилення від норм витрат матеріалів у процесі їх розкрою за даними:

Матеріали

Облікова ціна одиниці матеріалу, грн.

Норма витрат на 1 деталь, кг

Кількість виготовлених деталей, шт.

Рух матеріалу, кг

 

 

 

 

на початок зміни

одержано зі складу

на кінець зміни

Сталь листова

1,00

5,00

200

1000

1500

2000

         Розрахунки здійснити за формою:

Витрати матеріалів за зміну

Результат розкрою

за нормою

фактично 

перевитрати

економія

кількість, шт.

сума, грн. 

кількість, шт.

сума, грн. 

кількість, шт.

сума, грн. 

кількість, шт.

сума, грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Навести алгоритм розрахунків усіх показників. Зазначити джерела інформації про рух матеріалів.

 

Задача 6.

Підприємство встановлює ціну продажу нового продукту „Х”. Обліковий відділ надав такі дані:

Показник

На одиницю, грн.

Прямі матеріали

2

Пряма заробітна плата

4

Змінні накладні виробничі витрати

1

Постійні накладні виробничі витрати (300000грн./100000од)

3

Змінні витрати на збут

2

Постійні адміністративні витрати (400000 грн./100000 од.)

4

         На підставі наведених даних визначити:

а) ціну продажу, якщо націнку встановлено на рівні 110% до повних витрат підприємства;

б) відсоток націнки для збереження ціни, визначеної в п.а), якщо він розраховується на основі змінних виробничих витрат.

 

 

Задача 7.

Нижче наведено бюджет продажу компанії на перше півріччя 20__ року:

Місяць

Обсяг продажу, одиниць

Січень

9600

Лютий

16000

Березень

24000

Квітень

14400

Травень

11200

Червень

10400

 

Запаси готової продукції плануються в розмірі 30% обсягу продажу наступного періоду.

На 1 січня 2005 року на складі було 1800 одиниць готової продукції.

Необхідно скласти бюджет виробництва на перший квартал 2005 року.

 

         8. Тести.

1. Які особливості обліку доходів та витрат характерні для маржинального етапу розвитку управлінського обліку:

а) здійснення обліку за центрами відповідальності;

б) розробка стандартів та гнучких бюджетів;

в) здійснення обліку за зовнішніми сегментами діяльності;

г) багатоступенева побудова звітів про фінансові результати.

 

2. За збільшення  обсягу діяльності:

а) постійні витрати на одиницю продукції збільшуються;

б) загальна сума постійних витрат збільшується;

в) загальна сума постійних витрат залишається незмінною;

г) постійні витрати на одиницю продукції зменшуються.

 

3. Якщо загальний  маржинальний  дохід зменшується на певну величину, то операційний прибуток  підприємства:

а) зменшується у такому самому розмірі;

б) зменшується на величину більшу, ніж зменшення маржинального доходу;

в) збільшується у такому самому розмірі;

г) залишається без змін;

д) жодний з наведених вище варіантів.

 

4. Як вплине на точку беззбитковості збільшення ціни продажу одиниці продукції з 1 грн. до 1,1 грн. за одночасного зростання постійних витрат підприємства з 400 тис. грн. до 480 тис. грн.:

а) точка беззбитковості в одиницях збільшиться;

б) точка беззбитковості в одиницях зменшиться;

в) точка беззбитковості в одиницях залишиться без змін;

г) наведених даних недостатньо для визначення впливу зазначених факторів на точку беззбитковості.

 

5. Кількість матеріалів, яку необхідно закупити за період, буде дорівнювати бюджетній кількості використаних матеріалів:

а) плюс заплановані кінцеві запаси матеріалів і мінус запаси матеріалів на початок періоду;

б) плюс запаси матеріалів на початок періоду і мінус заплановані кінцеві запаси матеріалів;

в) обидва із зазначених вище варіантів правильні;

г) жоден із зазначених вище варіантів.

 

6. У процесі формування оперативного бюджету останнім кроком звичайно є підготовка бюджетного:

а) звіту про фінансові результати;

б) балансу;

в) звіту про грошові кошти;

г) звіту про капітальні інвестиції.

 

 

VІ варіант

Задача 1.

Визначити змінну, середню та маржинальну собівартість одиниці виробу при збільшені його випуску зі 148 до 151 одиниці, використовуючи дані, наведені в таблиці 1. Зробити висновки стосовно доцільності збільшення обсягу випуску.

Таблиця 1

Розрахунок собівартості одиниці продукції, грн.

Рівень виробництва

Повна собівартість

Постійні витрати

Змінні витрати

Собівартість одиниці продукції

 

 

 

 

середня

змінна

маржи-

нальна

148

1776

444

 

 

 

 

149

1785

444

 

 

 

 

150

1794

444

 

 

 

 

151

1807

448

 

 

 

 

 

Задача 2.

Виходячи з того, що прямі витрати на одиницю продукції становлять 20 грн., а загальна сума очікуваних накладних витрат – 5000 грн., визначити повну собівартість одиниці продукції, за умови що фактичний випуск становив би 10, 50, 100 одиниць.

Відповідь подати у вигляді таблиці:

Випуск (одиниць)

Прямі витрати  на одиницю, грн.

Накладні витрати  на одиницю, грн.

Повна собівартість одиниці, грн.

10

 

 

 

50

 

 

 

100

 

 

 

Навести алгоритм розрахунку та пояснити, за рахунок чого змінюється повна собівартість одиниці продукції.

 

Задача 3.

Підприємство використовує систему калькулювання повних виробничих витрати для складання зовнішньої звітності. Поряд із цим керівництво компанії зацікавлене у складанні внутрішньої звітності з використанням системи калькулювання змінних витрат.

Далі наведено інформацію про діяльність компанії за останні три роки:

Показник

20__

20__

20__

Обсяг продажу, од.

8000

10000

12000

Обсяг виробництва, од.

10000

12000

8000

Запаси продукції на початок року, од.

0

2000

4000

Прямі матеріали на одиницю, грн.

20

20

20

Прямі витрати на оплату праці на одиницю, грн.

16

16

16

Змінні загально виробничі витрати на одиницю, грн.

6

6

6

Постійні загальновиробничі витрати на одиницю, грн.

150000

150000

150000

Змінні загальногосподарські  витрати ( на збут і адміністративні) на одиницю, грн.

12

12

12

Постійні загальногосподарські витрати, грн.

100000

100000

100000

Ціна реалізації за одиницю, грн.

120

120

120

Необхідно:

 1. Скласти звіт про фінансові результати для кожного з трьох років на основі калькулювання:

а) повних виробничих витрат;

б) змінних витрат.

 

 

Задача 4.

Підприємство виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 120 грн. за одиницю. При цьому: змінні витрати на одиницю – 90 грн., загальні постійні витрати – 30000 грн.

Визначити:

 1. точку беззбитковості (у натуральних одиницях та у грошовому виразі);
 2. обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку в розмірі 8000 грн.
 3. який прибуток отримає підприємство за обсягу реалізації 180000 грн;
 4. запас міцності за обсягу реалізації 180000 грн.

По кожному пункту навести формули розрахунків і прокоментувати отримані результати.

 

Задача 5.

Визначити відхилення від норм витрат матеріалів за місяць інвентарним методом за даними цехового звіту:

 

Матеріал

Облікова ціна, грн.

Норма витрат на 1 деталь, кг

Виготовлено деталей, шт.

Рух матеріалів за місяць, кг

 

 

 

 

на початок місяця

одержано зі складу

на кінець місяця

Сталь

5,00

10,00

1500

3000

20000

2000

         Розрахунок здійснити за формою:

Витрати за нормою

Фактично витрачено

Відхилення від норм (+;-)

кількість, кг

сума, грн. 

кількість, кг

сума, грн. 

кількість, кг

сума, грн. 

 

 

 

 

 

 

         Навести алгоритм усіх показників. Зазначити джерела інформації про рух матеріалів.

 

Задача 6. 

Нижче наведено звіт про фінансові результати підприємства за попередній місяць, грн. :

Продаж (30400 одиниць)

304000

Змінні витрати:

- виробничі

 

152000

- на збут

66000

Маржинальний дохід

86000

Постійні витрати

- виробничі

 

45000

- інші

25000

Операційний прибуток

16000

Покупець бажає придбати 4000 виробів за ціною 6,4 грн. за одиницю замість звичайної ціни 10 грн. Прийняття цього замовлення не збільшить витрати підприємства на збут.

Необхідно  визначитися щодо доцільності прийняття спеціального замовлення. 

 

Задача 7.

Бюджет продажу та бюджет виробництва підприємства „Норд”:

Показник

Період

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

Запланований обсяг продажу, од.

10000

12000

14000

15000

14000

13000

Запланований обсяг виробництва, од.

14000

15000

14000

13000

12000

---

         Фактичний обсяг реалізації за січень становив 11000 одиниць. Очікується, що величина продажу за наступні місяці (лютий – червень) також буде на 10% вище ніж запланована відповідно до бюджету. Звичайно політика підприємства щодо запасів полягає в утриманні їх залишків, величина яких дорівнює величині запланованого продажу за бюджетом за два наступні місяці. Фактичний обсяг виробництва за січень становив 14000 одиниць, а початкове сальдо запасів дорівнювало 23000 одиниць. На підставі наведеної інформації скласти скориговані бюджети продажу та виробництва за січень – березень поточного року.

 

         8. Тести.

1. Які з перелічених процедур не здійснюються в управлінському обліку?

а) надання оперативної інформації управлінській ланці всередині підприємства;

б) визначення результатів діяльності за центрами відповідальності;

в) складання фінансової та податкової звітності;

г) калькулювання собівартості продукції?

 

2. Які витрати підприємства не зміняться, якщо діяльність з одного з виробничих підрозділів тимчасово припинена:

а) прямі витрати на оплату праці;

б) прямі матеріали;

в) прямі накладні витрати;

г) непрямі накладні витрати?

 

3. Точка беззбитковості підприємства зростає в результаті:

а) зменшення постійних витрат;

б) збільшення коефіцієнта маржинального доходу;

в) збільшення змінних витрат;

г) зменшення змінних витрат;

д) жодного з наведених вище варіантів.

 

4. У системі обліку нормативних витрат за методом стандарт-кост усі записи на рахунках запасів і витрат ведуться:

а) тільки за нормативами;

б) за нормативами, відхиленнями і разом (фактично);

в) тільки за фактичними витратами;

г) за фактичними витратами і відхиленнями від норм.

 

5. Гнучкий бюджет:

а) призначений для контролю за виробничими накладними витратами, а не для контролю за прямими виробничими витратами;

б) має застосовуватися для будь-якого рівня діяльності;

в) призначений для контролю за прямими виробничими витратами, а не для контролю за виробничими накладними витратами;

г) не можна застосовувати, коди на витрати впливає зміна обсягу діяльності.

 

6. Загальні витрати на виробництво однієї комплектуючої становлять 5 грн., з яких 30% припадає на постійні витрати. Для прийняття рішення щодо виготовлення  напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні величина релевантних витрат становитиме:

а) 5 грн.;

б) 1,5 грн.;

в) 3,5 грн.;

г) 7 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Матеріальне забезпечення за варіантами  виконання індивідуальних завдань

 

І варіант

 

Матеріальне забезпечення:

 

 • таблиця 1 „Розрахунок функції витрат методом аналізу облікових витрат”;
 • таблиця 2 „Розрахунок собівартості напівфабрикату, готової продукції та суми адміністративних витрат”;
 • таблиця 3 „Визначення фінансового результату підприємства”;
 • таблиця 4 „Визначення суми обсягу продажу, маржинального доходу, загальних змінних витрат, постійних витрат, постійних витрат та кількості проданих одиниць продукції”;
 • таблиця 5 „Розрахунок відхилення від норм витрат у зв’язку із заміною матеріалу”.
 • таблиця 6 „Визначення оптимальної виробничої програми”.
 • таблиця 7 „Складення гнучкого бюджету”;

Таблиця 1

 

Розрахунок функції витрат

методом аналізу облікових даних

 

Стаття витрат

Загальні витрати

Постійні  витрати

Змінні витрати

Змінні витрати на одиницю продукції

Сировина і матеріали

 

 

 

 

Заробітна плата виробничих робітників та відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування

 

 

 

 

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Алгоритм рішення: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Таблиця 2

Розрахунок собівартості напівфабрикату, готової продукції та суми адміністративних витрат, грн.

 

Показник

Проводка

Сума

 

Д-т

К-т

 

1. Незавершене виробництво на початок місяця:

 

 

 

- по цеху № 1

 

 

 

- по цеху № 2

 

 

 

2. Витрачені матеріали для:

 

 

 

- виробництва продукції в цеху № 1

 

 

 

- виробництва продукції в цеху № 2

 

 

 

- загальногосподарських потреб підприємства

 

 

 

3. Нарахована заробітна плата:

 

 

 

- по цеху № 1

 

 

 

- по цеху № 2

 

 

 

- управлінському персоналу

 

 

 

4. Відрахування на соціальне страхування працівників:

 

 

 

- по цеху № 1

 

 

 

- по цеху № 2

 

 

 

- управлінському персоналу

 

 

 

5. Нарахована орендна плата за офісне приміщення заводоуправління

 

 

 

6. Незавершене виробництво на кінець місяця:

 

 

 

- по цеху № 1

 

 

 

- по цеху № 2

 

 

 

7. Собівартість напівфабрикату

 

 

 

8. Собівартість готової продукції

 

 

 

9. Адміністративні витрати

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 3

Визначення фінансового результату підприємства, грн.

 

Показник

Виріб

 

А

Б

В

Система калькулювання повних витрат

1. Дохід від реалізації

 

 

 

2. Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

3. Валовий дохід

 

 

 

4. операційні витрати

 

 

 

Прибуток (збиток) підприємства

 

 

 

Система калькулювання змінних витрат

1. Дохід від реалізації

 

 

 

2. Змінні виробничі витрати:

 

 

 

- матеріальні

 

 

 

- заробітна плата

 

 

 

- інші

 

 

 

3. Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

4. Виробничий маржинальний дохід

 

 

 

5. Змінні операційні витрати

 

 

 

6. Загальний маржинальний дохід

 

 

 

7. Постійні витрати

 

 

 

8. Прибуток (збиток) підприємства

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розрахунок нижньої межі ціни кожного виробу:

А:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Б:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

В:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 4

Визначення суми обсягу продажу, маржинального доходу,

загальних змінних витрат, постійних витрат та кількості проданих одиниць продукції

 

Варіант

Продаж, грн.

Загальні змінні витрати, грн.

Маржинальний дохід на одиницю, грн.

Постійні витрати, грн.

Операційний прибуток, грн.

Кількість проданих одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5

 

Розрахунок відхилення від норм витрат у зв’язку із заміною матеріалу

Показник

Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, кг

Кількість виробів, шт.

Потреба матеріалу на випуск, кг

Облікова ціна, грн.

Сума грн.

Матеріал необхідний за технологією

 

 

 

 

 

Матеріал, який його замінює

 

 

 

 

 

 

Загальна сума відхилень:________________________________________(грн.)

у тому числі:

за рахунок норм________________________________________________(грн.)

                           ________________________________________________

за рахунок цін________________________________________________(грн.)

                           ________________________________________________

 

 

Таблиця 6

Визначення оптимальної виробничої програми

 

Показник

Види продукції

Алгоритм рішення

 

А

Б

В

 

1. Ціна, грн.

 

 

 

 

2. Змінні витрати на одиницю, грн.

 

 

 

 

3. Ставка оплати праці за годину, грн/год

 

 

 

 

 

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Таблиця 7

Складення гнучкого бюджету

Показник

70% запланованого обсягу діяльності

80% запланованого обсягу діяльності

90% запланованого обсягу діяльності

Продаж

 

 

 

Собівартість продажу

 

 

 

Валовий прибуток

 

 

 

Інші операційні витрати(________ становлять постійні витрати)

 

 

 

Витрати з податку на прибуток

 

 

 

Чистий прибуток

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8. Відповіді на тести ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

ІІ варіант

 

Матеріальне забезпечення:

 • таблиця 1 „Визначення маржинальний та середніх витрат”;
 • таблиця 2 „Звіт про фінансові результати”;
 • таблиця 3 „Розрахунок  маржинального доходу та прибутку”;
 • таблиця 4 „Розрахунок показників беззбитковості”;
 • таблиця 5 „Визначення відхилення від норм трудових витрат”;
 • таблиця 6 „Прийняття рішення щодо спеціального замовлення”;
 • таблиця 7 „Визначення ціни продажу відсотка націнки”;

 

Таблиця 1

Визначення маржинальний та середніх витрат, грн.

Показник

Січень

Лютий

1. Загальні витрати за користування телефоном

 

 

2. Середні витрати на один дзвінок:

 

 

- постійні

 

 

- змінні

 

 

3. Маржинальні витрати  на один додатковий дзвінок у січні

 

 

 

Алгоритм рішення: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати

Показник

Сума

Дохід від реалізації продукції

 

Собівартість реалізації продукції

 

Валовий прибуток

 

Адміністративні витрати

 

Витрати на збут

 

Операційний прибуток

 

Витрати з податку на прибуток

 

Чистий прибуток

 

Алгоритм рішення: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розрахунок собівартості готової продукції та її запасів на кінець періоду:______

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 3

Розрахунок маржинального доходу

та прибутку підприємства, грн.

Показник

Виріб

Всього

 

А

Б

В

 

1. Виробничий маржинальний дохід

 

 

 

 

2. Час виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Змінні операційні витрати

 

 

 

 

4. Загальний маржинальний дохід

 

 

 

 

5. Постійні витрати

 

 

 

 

6. Прибуток (збиток) підприємства

 

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 4

Розрахунок показників беззбитковості 

Показник

Алгоритм рішення

1. Точка беззбитковості _____грн.

 

 

2. Прибуток підприємства_____грн.

 

 

3. Обсяг реалізації ______ шт.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 5

Визначення відхилення від норм трудових витрат

Виготовлено  за місяць, одиниць

Норма витрат на одиницю продукції

Фактично витрачено, л/год

Нараховано заробітної плати, грн.

 

за трудомі-сткістю, л/год

за тарифною ставкою, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума відхилень:________________________________________(грн.)

у тому числі:

за рахунок зміни трудомісткості __________________________________(грн.)

                           ________________________________________________

за рахунок зміни середньоденної оплати___________________________(грн.)

                           ________________________________________________

 

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 6

Прийняття рішення щодо спеціального замовлення

Показник

Альтернатива 1

Альтернатива 2

1. Дохід від реалізації

 

 

2. Прямі (змінні) витрати

 

 

3.Загальновиробничі витрати

 

 

- змінні

 

 

- постійні

 

 

4. Операційні витрати:

 

 

- змінні

 

 

- постійні

 

 

5. Фінансовий результат

 

 

6. Собівартість готової продукції:

 

 

- у системі повних витрат;

 

 

- у системі часткових витрат;

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 7

Бюджет закупівлі сировини

 

Місяць

Обсяг виробництва (шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8. Відповіді на тести ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ варіант

 

Матеріальне забезпечення:

 • таблиця 1 „Визначення функції витрат методом вищої-нижчої точки”;
 • таблиця 2 „Розрахунок чистого прибутку підприємства”;
 • таблиця 3 „Розрахунок прибутку підприємства”;
 • таблиця 4 „Розрахунок точки беззбитковості та суми прибутку”;
 • таблиця 5 „Перерахунок залишку незавершеного виробництва”;
 • таблиця 6 „Рішення стосовно розширення обсягів діяльності”;
 • таблиця 7 „Бюджетний звіт про фінансові результати”;

 

Таблиця 1

Визначення функції витрат методом вищої-нижчої точки

Результат спостережень

Час роботи обладнання (машино-години)

Витрати на обслуговування обладнання (грн.)

Найвище значення

 

 

Найменше значення

 

 

Різниця

 

 

 

Алгоритм рішення: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 2

          У наведеній нижче таблиці слід визначити невідомі показники.

Показник

Варіант

 

1

2

3

4

1. Продаж

180000

120000

22000

 

2. Початковий запас готової продукції

24000

14000

 

 

3. Початковий запас незавершеного виробництва

18000

 

10000

30000

28000

4. Прямі матеріали

44000

32000

38000

26000

5. Пряма зарплата

?

42000

36000

58000

6. Виробничі накладні витрати

34000

38000

 

36000

7. Кінцевий запас незавершеного виробництва

36000

18000

18000

 

8. Собівартість готової  продукції

114000

 

130000

134000

9. Кінцевий запас готової продукції

34000

 

22000

42000

10. Собівартість реалізованої продукції

 

78000

168000

146000

11. Валовий прибуток

 

 

 

48000

12. Операційні витрати

 

46000

 

?

13. Прибуток (збиток)

18000

?

(12000)

14000

Алгоритм рішення: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 3

Розрахунок прибутку підприємства

Показник

Сума, грн.

1. Дохід від реалізації

 

2. Змінні виробничі витрати

 

3. Виробничий маржинальний дохід

 

4. Постійні  виробничі витрати

 

5. Загальний маржинальний дохід

 

6. операційні витрати

 

7. Прибуток (збиток) підприємства

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 4

Розрахунок точки  беззбитковості  та суми прибутку

Показник

Алгоритм рішення

Середньозважений маржинальний дохід

 

 

Точка беззбитковості виробу А, грн.

 

 

Точка беззбитковості виробу А, шт. 

 

 

Точка беззбитковості виробу Б, грн.

 

 

Точка беззбитковості виробу Б, шт. 

 

 

Точка беззбитковості підприємства, шт.

 

 

Операційний прибуток (збиток) підприємства

 

Запас міцності підприємства, грн.

 

Запас міцності підприємства, шт.

 

 Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

Таблиця 5

Перерахунок залишку незавершеного виробництва

Стаття витрат

НЗВ за

НЗВ

Зміна норм (+,-)

 

старими нормами

Старими нормами

новими нормами

Основна зарплата

 

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 6

 

Рішення стосовно розширення обсягів діяльності

Показник

Альтернатива 1

Альтернатива 2

1. Ціна одиниці виробу, грн.

 

 

2. Обсяг реалізації, шт.

 

 

3. Дохід від реалізації, грн.

 

 

4. Витрати виробництва, грн.

 

 

5. Витрати реалізації, грн.

 

 

6. Операційний прибуток (збиток)

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Таблиця 7

Бюджетний звіт про фінансові результати

Показник

Звітний рік

Наступний рік

Доходи від реалізації

 

 

Собівартість реалізації:

 

 

- прямі матеріали

 

 

- пряма зарплата

 

 

- амортизація

 

 

- інші постійні витрати

 

 

Валовий прибуток

 

 

Адміністративні витрати:

 

 

- амортизація

 

 

- постійні

 

 

Витрати на збут:

 

 

- змінні витрати

 

 

- амортизація

 

 

Фінансовий результат

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Відповіді на тести ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ІV варіант

 

Матеріальне забезпечення:

 • таблиця 1 „Визначення собівартості порції продукції”;
 • таблиця 2 „Розподіл загально виробничих витрат”;
 • таблиця 3 „Визначення  фінансового  результату підприємства”;
 • таблиця 4 „Розрахунок беззбиткового обсягу”;
 • таблиця 5 „Розрахунок загальної собівартості товарного випуску”;
 • таблиця 6 „Визначення оптимальної виробничої програми”;
 • таблиця 7 „Бюджет виробничих накладних витрат”;

 

Таблиця 1

Визначення собівартості порції продукції

Кількість відвідувачів

Змінні витрати

Постійні витрати

Собівартість порції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Висновок: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 2

Розподіл загально виробничих витрат, грн.

Показник

Кореспонденція  рахунків

Сума

 

Д-т

К-т

 

1. Непряма зарплата

 

 

 

2. Непрямі матеріали

 

 

 

3. Комунальні послуги

 

 

 

4. Амортизація устаткування

 

 

 

5. Розподілені загальновиробничі витрати

 

 

 

- недорозподілені

 

 

 

- зайворозподілені

 

 

 

 

Алгоритм рішення: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 3

 

Звіт про фінансові результати, грн.

 

Показник

Сума

Дохід від реалізації

 

Змінні матеріальні витрати та витрати на оплату праці

 

Маржинальний дохід по виробу

 

Змінні загальновиробничі витрати

 

Змінні адміністративні витрати та витрати на збут

 

Маржинальний дохід по підприємству

 

Операційні витрати

 

Чистий прибуток (збиток)

 

 

 

Таблиця 3

Визначення фінансового результату підприємства, грн.

Показник

Роки

 

20__

20__

20__

Система калькулювання повних витрат

1. Дохід від реалізації

 

 

 

2. Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

3. Валовий дохід

 

 

 

4. операційні витрати

 

 

 

Прибуток (збиток) підприємства

 

 

 

Система калькулювання змінних витрат

1. Дохід від реалізації

 

 

 

2. Змінні виробничі витрати:

 

 

 

- матеріальні

 

 

 

- заробітна плата

 

 

 

- інші

 

 

 

3. Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

4. Виробничий маржинальний дохід

 

 

 

5. Змінні операційні витрати

 

 

 

6. Загальний маржинальний дохід

 

 

 

7. Постійні витрати

 

 

 

8. Прибуток (збиток) підприємства

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розрахунок нижньої межі ціни кожного виробу:

А:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Б:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

В:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 4

Розрахунок  беззбиткового  обсягу

Показник

Алгоритм рішення

Точка беззбитковості, одиниць

 

Точка беззбитковості, грн.

 

 

 

Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Таблиця 5

Визначити загальну собівартість товарного випуску балансовим і нормативним методами по статті „Сировина та матеріали” за даними:

а) незавершене виробництво на початок місяця:

- за нормою – 4000 грн.;

- зміна норм – 100 грн. (-);

- разом - ...;

б) витрати за місяць:

 - за нормою 25000 грн.;

- відхилення від норм 5000 грн. (+);

 - разом - ...;

в) незавершене виробництво на кінець місяця:

 - за нормою 2500 грн.;

г) списано на брак:

 - за нормою 600 грн.

д) списано на товарний випуск:

 - за нормою - ...;

зміна норм - ...;

- відхилення від норм - ...

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 6

Визначення оптимальної виробничої програми

Показник

Вид продукції

Алгоритм рішення

 

Барометр

Термометр

 

1. Ціна, грн.

 

 

 

 

2. Змінні витрати на одиницю, грн.

 

 

 

3. Час виготовлення, год.

 

 

 

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Таблиця 7

Бюджет виробничих накладних витрат

Цех

Виробничі накладні витрати, грн.

 

Постійні

Змінні

Разом

Цех А

 

 

 

 

 

Цех Б

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Відповіді на тести ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

V варіант

 

 

Матеріальне забезпечення:

 • таблиця 1 „Розрахунок собівартості та граничних витрат і доходів”;
 • таблиця 2 „Розрахунок собівартості продукції”;
 • таблиця 3 „Визначення оптимальної комбінації виробництва”;
 • таблиця 4 „Розрахунок точки беззбитковості”;
 • таблиця 5 „Розрахунок відхилення від норм витрат матеріалів при їх розкрої”;
 • таблиця 6 „Визначення ціни продажу відсотка націнки”;
 • таблиця 7 „Бюджет виробництва за  І квартал 2005 року”;

 

Таблиця 1

Розрахунок прирістних та граничних витрат і доходів, тис. грн.

Стаття витрат (доходів)

Поточні витрати (доходи)

Прогнозо-вані витрати (доходи)

Прирістні витрати (доходи)

Граничні витрати (доходи)

Виручка від реалізації

 

 

 

 

Витрати, всього

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

- на рекламу

 

 

 

 

- на утримання персоналу

 

 

 

 

- на відрядження

 

 

 

 

- орендна плата

 

 

 

 

- прямі (змінні) витрати

 

 

 

 

Алгоритм рішення: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 2

Розрахунок собівартості продукції

Показник

Продукція

Всього

 

А

Б

 

Обсяг виробництва, кг

 

 

 

Ціна 1 виробу, грн.

 

 

 

Обсяг реалізації продукції, кг

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції, грн.

 

 

 

Виробничі витрати, грн.

 

 

 

Собівартість одиниці готової продукції, грн.

 

 

 

Собівартість залишків готової продукції, грн.

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

Алгоритм рішення: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 3

Визначення оптимальної комбінації виробництва

Показник

Виріб

 

А

Б

Всього

Обсяг реалізації, од.

 

 

 

Ціна за одиницю, грн.

 

 

 

Змінні витрати, грн.

 

 

 

Постійні  витрати на випуск, грн.

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 4

Розрахунок точки  беззбитковості 

Показник

Алгоритм рішення

Середньозважений маржинальний дохід

 

Точка беззбитковості продукту А, грн.

 

 

Точка беззбитковості продукту А, шт.

 

 

Точка беззбитковості продукту Б, грн.

 

 

Точка беззбитковості продукту Б, шт.

 

 

Точка беззбитковості підприємства, грн.

 

Точка беззбитковості підприємства, шт.

 

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Таблиця 5

Розрахунок відхилення від норм витрат матеріалів при їх  розкрої

Витрати матеріалів за зміну

Результати розкрою

за нормою

фактично

перевитрати

економія

Кількість, шт.

Сума, грн.

Кількість, шт.

Сума, грн.

Кількість, шт.

Сума, грн.

Кількість, шт.

Сума, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6

Визначення ціни продажу та відсотка націнки

Показник

Алгоритм рішення

1. Прямі матеріали - ______ грн.

 

 

2. Пряма зарплата - _______грн.

 

 

3. Змінні накладні виробничі витрати -

________ грн.

 

4. Постійні накладні виробничі витрати - _______ грн.

 

5. Змінні витрати на збут - _____ грн.

 

 

6. Постійні адміністративні витрати - _____ грн.

 

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Таблиця 7

Бюджет виробництва за І квартал 20__ року

Місяць

Обсяг виробництва (шт.)

Січень

 

 

Лютий

 

 

Березень

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

8. Відповіді на тести ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

VІ варіант

 

Матеріальне забезпечення:

 • таблиця 1 „Розрахунок собівартості одиниці продукції”;
 • таблиця 2 „Розрахунок собівартості одиниці продукції”;
 • таблиця 3 „Звіт про фінансові результати”;
 • таблиця 4 „Аналіз витрати – обсяг діяльності – прибуток”;
 • таблиця 5 „Розрахунок відхилень від норм витрат матеріалів інвентарним методом”;
 • таблиця 6 „Прийняття рішення щодо спеціального замовлення”;
 • таблиця 7 „Бюджет продажу та виробництва”.

 

Таблиця 1

 

Розрахунок собівартості одиниці продукції

 

Рівень виробництва

Повна собівартість

Постійні витрати

Змінні витрати

Собівартість одиниці продукції

 

 

 

 

середня

змінна

маржи-нальна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Алгоритм рішення: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 2

Розрахунок собівартості одиниці продукції

Випуск (одиниць)

Прямі витрати на одиницю, грн.

Накладні витрати на одиницю, грн.

Повна собівартість одиниці, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм розрахунку: _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 3

Визначення фінансового результату підприємства, грн.

Показник

Роки

 

20__

20__

20__

Система калькулювання повних витрат

1. Дохід від реалізації

 

 

 

2. Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

3. Валовий дохід

 

 

 

4. операційні витрати

 

 

 

Прибуток (збиток) підприємства

 

 

 

Система калькулювання змінних витрат

1. Дохід від реалізації

 

 

 

2. Змінні виробничі витрати:

 

 

 

- матеріальні

 

 

 

- заробітна плата

 

 

 

- інші

 

 

 

3. Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

4. Виробничий маржинальний дохід

 

 

 

5. Змінні операційні витрати

 

 

 

6. Загальний маржинальний дохід

 

 

 

7. Постійні витрати

 

 

 

8. Прибуток (збиток) підприємства

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розрахунок нижньої межі ціни кожного виробу:

А:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Б:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

В:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 4

Аналіз „витрати – обсяг діяльності – прибуток”

Показник

Алгоритм рішення

Точка беззбитковості підприємства:

 • одиниць;
 • гривень.

 

Обсяг реалізації ______одиниць

 

Прибуток за обсягу реалізації ______гривень

 

Запас міцності за обсягу реалізації:

 • одиниць;
 • гривень.

 

Обсяг реалізації за заданого прибутку, грн.

 

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

Таблиця 5

Розрахунок відхилення від норм витрат матеріалів

 інвентарним методом

Витрати за нормою

Фактично витрачено

Відхилення від норм (+,-)

Кількість, кг

Сума, грн.

Кількість, кг

Сума, грн.

Кількість, кг

Сума, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 6

 

Прийняття рішення щодо спеціального замовлення

Показник

Альтернатива А

Альтернатива Б

1. постійні накладні виробничі витрати:

 

 

- прямі - _____ грн.

 

 

- загальновиробничі - ____грн.

 

 

2. Змінні накладні виробничі витрати - _____ грн.

 

 

3. Пряма зарплата - _____ грн.

 

 

4. Прямі матеріали - ____ грн.

 

 

5.Фінансовий результат- ___грн.

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Таблиця 7

Бюджет продажу та виробництва

Показник

Період

 

січень

лютий

березень

Обсяг продажу, од.

 

 

 

 

Обсяг виробництва, од.

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення : _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Відповіді на тести ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

7. Приклади рішення  типових задач з тематики вивчення курсу

 

Задача 1.

Визначити фактичну собівартість  товарного випуску продукції нормативним методом по статті „Основна заробітна плата” за даними:

а) незавершене виробництво на початок місяця:

         - за нормою                                    - 2000

         - зміна норм                                  - (50)

         - разом      

б) витрати за місяць:

         - за нормою                                    - 15000

         - відхилення від норм                     - 3000

         - разом                                           

в) незавершене виробництво на кінець місяця:

         - за нормою                                    - 1500

г) списано на брак за нормою:                - 400

д) списано на товарний випуск:

         - за нормою                                   

         - зміна норм

- відхилення від норм

Разом

 

         Розв’язок.

         Рівняння собівартості товарної продукції має наступний вигляд:

Св = НЗВп +Вп- НЗВк – Бр.,

         де Св – собівартість товарного випуску;

          Вп- витрати за період;

         НЗВп та НЗВк – незавершене виробництво відповідно на початок та кінець періоду;

         Бр. – вартість кінцевого браку.

         Звідси, собівартість товарного випуску за нормою становить 15100 грн. (2000 + 15000 – 1500 – 400)

         Враховуючи вплив зміни норм фактична собівартість товарного випуску буде  розрахована як сума нормативної собівартості, зміни норм та відхилення від норм. Тобто:

Фс = Нсв +- Вн +- Зн,

         Звідси фактична собівартість товарного випуску становили 18050 грн. (15100 + 3000 – 50)

 

         Задача 2.

         Визначити залишки загальновиробничих витрат у незавершеному виробництві (НЗВ). Розрахунок зробити у вигляді таблиці:

 

Виріб

Основна заробітна плата робітників в НЗВ

ВУЕМО за нормами у незавершеному виробництві

Загальновиробничі витрати з нормами у НЗВ

 

 

%

Сума

%

Сума

В

5000

320

16000

150

31500

 

         Розв’язок.

         Базою розподілу витрат на утримання і експлуатацію машин та обладнання (ВУЕМО) є заробітна плата робітників виробництва. Виходячи з цього сума ВУЕМО у незавершеному виробництві складає 16000 грн. (5000*320)

      100

         Базою розподілу загально виробничих витрат є сума основної заробітної плати виробничих робітників та ВУЕМО.

         Звідси, загальновиробничі витрати за нормами у незавершеному виробництві складуть 31500 грн.

         ((5000+16000) * 150)

                          100

 

         Задача 3.

Визначити відхилення від норм витрат у зв’язку із заміною матеріалу:

Показник

Норма на од., кг

Кількість заготівок, шт.

Потреба на завдання, кг

Облікова ціна, грн.

Сума, грн.

1. Необхідно за технологією

6

1000

6000

1,00

6000

2. Замінюється

5

1000

5000

1,50

7500

         Загальна сума відхилень: 7500 – 6000 = +1500

         У т.ч. за рахунок цін: (1,5 – 1) * 5000 = +2500

         За рахунок норм: (5 - 6) * 1000 * 1,0 = -1000

         Розв’язок

         Загальна сума відхилень визначається як різниця між сумою витрат матеріалу, що замінюється та сумою витрат матеріалів необхідних за технологією і дорівнює +1500 грн. (7500 – 6000).

         Відхилення за рахунок цін визначається як добуток різниці в цінах матеріалу, що замінюється та необхідного за технологією на потребу в матеріалі, що замінюється. Тобто, за рахунок цін відбулося відхилення в розмірі +2500 грн. ((1,5 – 1) * 5000).

         Відхилення за рахунок норм визначається як добуток різниці норм витрачання матеріалів на вартість матеріалу необхідного за технологією. Звідси, за рахунок норм відбулося зменшення витрат на 1000 грн. ((5 – 6) * 1000 * 1,0).

 

         Задача 4.

         Визначити  нормативну собівартість виробу за наступними даними (грн.):

1. Сировина та матеріали                                 - 100

2. Зворотні відходи                                           - 20

3. Основна заробітна плата                              - 200

4. Додаткова заробітна плата                                    - 16

    (8% до бази нарахування)

5. Відрахування на соціальні потреби

    (у встановленому законодавством розмірі до

     бази нарахування                                         - 81

6. ВУЕМО (300% до бази нарахування)                   - 600

7. Загальновиробничі витрати

    (200% до бази нарахування)                        - 1600

 

 

         Розв’язок.

         Базою нарахування додаткової заробітної плати є основна заробітна плата. Тому її сума складає 16 грн.

(200 * 8)

    100

         Базою відрахувань на соціальні потреби є основна та додаткова заробітна плата, а встановлений відсоток 37,5. Виходячи з цього їх сума становила 81 грн.

((200 + 16) * 37,5).

             100

         Базою нарахування ВУЕМО є основна заробітна плата виробничих робітників. Звідси ВУЕМО складуть 1600 грн.

((200 + 600) * 200).

             100

         Нормативна собівартість виробу буде дорівнювати:

2577 грн. (100 – 20 + 200 + 16 + 81 + 600 + 1600).

 

 

         Задача 5.

 

         Розподілити фактичні загальновиробничі витрати між виробами, маючи наступні дані. Розрахунок зробити у вигляді таблиці.

 

Вид продукції

Основна заробітна плата виробничих робітників

ВУЕМО за нормою, грн. 300%

Загально-

виробничі  витрати за нормою, грн. 150%

Фактична сума загально-виробничих витрат, грн.

Відхилення (+, - )

А

5000

15000

30000

36000

+6000

Б

2000

6000

12000

14000

+2000

Всього:

7000

21000

42000

50000

+8000

        

Розв’язок.

         Базою нарахування нормативних витрат на утримання та експлуатацію машин та устаткування є основна заробітна плата виробничих робітників. Звідси ВУЕМО по виробу А складуть 15000 грн. (5000 * 3000),

                                                                                        100

по виробу Б – 6000 грн. (2000 * 300), разом 21000 грн. (15000 + 6000).

                                               100

         Базою нарахування загально виробничих витрат є основна заробітна плата виробничих робітників та ВУЕМО. Звідси, загальновиробничі витрати по виробу А складуть 30000 грн.

         ((5000 + 15000) * 150),     по виробу Б – 12000 грн.

                            100

         ((2000 + 6000) * 150), разом 42000 грн. (30000 + 12000)

                            100

         Для розподілу фактичних загально виробничих витрат потрібно спочатку визначити коефіцієнт їх розподілу. Він утворюється діленням загальної суми фактичних загально виробничих витрат на їх нормативну вартість і дорівнює 1,2 (50000 : 42000).

         Таким чином фактичні загальновиробничі витрати по виробу А складуть 36000 грн. (30000 * 1,2), а по виробу Б – 14000 грн. (12000 * 1,2).

 

         Задача 6.

         Визначити відхилення від норм витрат матеріалів інвентарним методом за даними цехового звіту:

Матеріал

Норма витрат на одну деталь

Виготовлено деталей, шт.

Рух матеріалу за місяць, кг

 

 

 

на початок місяця

одержано зі складу

на кінець місяця

Сталь

5

1000

1500

6000

2000

         Розрахунки  здійснити за формою:

Витрати за нормою, кг

Фактично витрачено, кг

Відхилення від норм (+,-)

Норма на одну деталь

Виготовлено деталей, шт.

Всього витрат, кг

 

 

5

1000

5000

5500

+500

         Розв’язок.

         Витрати сталі за нормою визначаються як добуток норми матеріалу на одну деталь на кількість виготовлених деталей і дорівнюють 5000 кг (5 * 1000). Фактичні витрати сталі визначають за формулою:

         Вм = Зп + О – Зк,

Де Зп та Зк – залишки на початок та кінець періоду відповідно;

О – одержані протягом місяця матеріали.

Отже, фактично було витрачено 5500 кг сталі (1500 + 6000 – 2000).

 

         Задача 7.   

 

         Визначити методом відшкодування постійних затрат на виробництво (ретроспективна версія) прибуток – нетто по виробу А за наступних умов:

1. Ціна одиниці виробу                           - 6220 грн.;

2. Змінні затрати на виріб              - 4450 грн.;

3. Постійні затрати на виріб          - 57% від результату – брутто І;

4. Постійні затрати за місцем виникнення 26,9% результату – брутто ІІ;

5. Постійні затрати по центру відповідальності суб’єкта – 63,7% результату – брутто ІІІ;

6. Постійні затрати підприємства – 82,8% результату – брутто ІV.

         Розв’язок.

         Скористаємося наступним алгоритмом розв’язання задачі:

1. Ціна одиниці виробу                  - 6220 грн.;

2. Змінні затрати на виріб              - 4450 грн.;

3. Результат – брутто І (1 – 2) – 1770 грн.;

4. Постійні затрати на виріб (57% * п.3) – 1009 грн.;

5. Результат – брутто ІІ (3 – 4) – 761 грн.;

6. Постійні затрати місяця виникнення затрат (26,9% * п.5) – 205 грн.;

7. Результат – брутто ІІІ (5 – 6) – 556 грн.;

8. Постійні затрати центру відповідальності (63,7% * п.?) – 354 грн.;

9. Результат – брутто ІV (7 – 8) – 202 грн.;

10. Постійні затрати підприємства (82,8% * п.9) – 167 грн.;

11. Результат прибуток – нетто (9 – 10) – 35 грн.

 

 

         Задача 8.

 

         Дослідження ринку показало, що серед виробів підприємства два вироби А та Б можуть бути продані за плановими цінами. Потрібно визначити, який з них слід додатково внести у виробництво, якщо є наступні дані, грн.

 

Виріб А

Виріб Б

1. Ціна реалізації

80000

75000

2. Затрати:

 

 

- сировина та основні матеріали

40000

24000

- пряма оплата праці

12000

13500

- інші змінні затрати виробництва

4000

4500

- змінні затрати реалізації

8000

15000

- постійні затрати

6000

10000

         Наявність вільних виробничих потужностей  дозволяє виробляти 4000 одиниць виробу А або 3000 одиниць виробу Б.

        

 

Розв’язок.

         Скористаємося наступним алгоритмом визначення фінансового результату за виробами А та Б.

 

Виріб А

Виріб Б

1. Обсяг реалізації

80000

75000

2. Сировина та основні матеріали

40000

24000

3. Пряма оплата праці

12000

13500

4. Змінні затрати виробництва

4000

4500

5. Змінні затрати реалізації

8000

15000

6. Разом змінних затрат (2+3+4+5)

64000

57000

7. Маржинальний дохід (1 – 6)

16000

18000

8. Постійні затрати

6000

10000

9. Результат на виріб (7 – 8)

10000

8000

         Результати розрахунку  показують, що більш вигідним є виробництво виробу А, оскільки він приносить більшу суму прибутку ніж виробу Б.

 

         Задача 9.

 

         Використовуючи рівняння критичного обсягу виробництва

Виручка = Затрати постійні + Затрати змінні

 Визначити наступні показники діяльності підприємства:

а) критичний обсяг виробництва (к), якщо є наступні дані:

затрати постійні – 50000 грн., ціна одиниці виробу – 10 грн., затрати змінні на одиницю – 90 грн.

         б) максимальні постійні  витрати (Зп), якщо є наступні дані:

ціна виробу становить 5 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 2,50 грн., обсяг виробництва – 12000 штук.

         в) максимальні змінні витрати (Зз), якщо є наступні дані:

ціна виробу 5 грн., обсяг виробництва – 8000 штук, постійні витрати на випуск – 10000 грн.

         г) мінімальну продажну ціну (Ц), якщо є наступні дані:

затрати постійні – 20000 грн., обсяг виробництва – 1000 штук, затрати змінні на одиницю продукції – 60 грн.

 

         Розв’язок.

         Для визначення невідомих показників перетворимо рівняння критичного обсягу виробництва наступним чином:

         Ц * к = Зз + Зп,            де      Ц * к = Вир.

         Тоді критичний обсяг виробництва визначається за формулою:

К = ___Зп___ =     Зп___   =  50000   = 50000   = 5000 (шт.)

          Ц - Зз           Мд            100-90         10

Отже, критичний обсяг виробництва становили 5000 штук виробів.

Максимальні постійні витрати визначаються за формулою:

Зп = Ц * к – Зз * к = к * (Ц – Зз) = к * Мд = 12000 * (5 – 2,5) = 12000 * 2,5 = 30000 (грн.)

Отже, максимальні постійні витрати, які може дозволити собі підприємство  становлять 30000 грн.

Максимальні змінні витрати визначаються за формулою:

Зз = Ц – Зп = 5 – 10000 = 5 – 1,25 = 3,75 (грн.)

                         к           8000

         Отже, максимальні змінні витрати на одиницю виробу, які може дозволити собі підприємство, щоб не потрапити в зону збитків складають 3,75грн.

         Мінімальну продажну ціну виробу визначають за наступною формулою:

         Ц = Зп + Зз = 20000 + 60 = 20 + 60 = 80 (грн.)

                  К           1000

         Отже, мінімальна ціна продажу виробу становить 80 грн.

 

 

 

 

         Задача 10.

 

         Визначити методом обліку відшкодування постійних затрат на виробництво (перспективна версія) ціну на одиницю виробу А за наступних умов:

1. змінні затрати на одиницю виробу              - 4450 грн.;

2. Постійні затрати на одиницю виробу                   - 22,7% суми змінних витрат;

3. Постійні затрати за місцем виникнення       - 4,5% загальної суми постійних

  та змінних витрат на 1 виріб.

4. Постійні затрати центру відповідальності   - 7,9% суми затрат п.п. 1,2,3.

5. Постійні  затрати підприємства                    - 3,7% суми затрат за п.п.1,2,3,4

6. Прибуток – нетто                                          - 354 грн.

 

         Розв’язок.

         Для розв’язання даної задачі скористаємося наступним алгоритмом:

1. Змінні затрати на одиницю виробу                                - 4450 грн.;

2. Постійні затрати на одиницю виробу (22,7% * п.1)                - 1010 грн.;

3. Всього (п.1 + п.2)                                                             - 5460 грн.;

4. Постійні затрати місця виникнення (4,5% * п.3)            - 246 грн.;

5. Всього (п.3 + п.4)                                                             - 5706 грн.;

6. Постійні затрати центру відповідальності (7,9% * п.5) - 451 грн.;

7. Всього (п.5 + п.6)                                                             - 6157 грн.;

8. Постійні затрати підприємства (3,7% * п.7)                            - 228 грн.;

9. Собівартість виробу (п.7 + п.8)                                      - 6385 грн.;

10. Прибуток – нетто                                                           - 35 грн.;

11. Ціна одиниці виробу (п.9 + п.10)                                  - 6420 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна література

 

 1. Про бухгалтерський облік і  фінансову звітність: Закон України від 16.07.99р. № 996 – ХІV.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”: Затв. Наказом МФУ від 31.12.1999р. № 318.
 3. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2003.-704с.
 4. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч.посіб./За ред. В.М.Добровського. – К.: КНЕУ,2005.-278с.
 5. Друри К. Управленческий и производственный  учет: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с.
 6. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный  опыт – М.: Финансы и статистика, 1994. – 114 с.
 7. Управленческий учет.: Учеб. Пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. – М.: ФБК-Пресса, 1999. – 512 с.
 8. Яругова А. Управленческий учет. Опыт экономически развитых стран. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 249 с.

 

 

Додаткова література

 

 1. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 144 с.
 2. Контроллинг как инструмент управления предприятий / Е.А. Антиткина и др. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
 3. Пашигорева Г.И., Савченко О.С. Системы управленческого учета и анализа. – С.Пб.: Питер, 2002. – 176 с.
 4. Райан Б. Стратегический учет для руководителя: Пер. с англ. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998. – 616 с.
 5. Тони Скоун. Управленческий учет: Пер. с англ. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1997. – 179 с.
 6. Янковский К.П., Мухорь И.Ф. Управленческий учет. – С.Пб.: Питер, 2001. – 128 с.