Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управлінський облік КНЕУ

Написання реферату

Основним видом самостійної роботи студентів під час вивчення науки є підготовка рефератів. Реферат може бути написаний з будь-якого  програмного питання  науки за попереднім погодженням з викладачем.

Підготовка реферату здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів та інформації, одержаної на лекціях і практичних заняттях, а також опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Зміст реферату повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури). Бажаною є підготовка реферату з використанням елементів науково-дослідницького характеру. На основі такого реферату студентом може бути підготовлено доповідь на наукову студентську конференцію.

У вступі необхідно навести стисле обґрунтування актуальності теми, визначити мету роботи і завдання (питання), які вирішено (розглянуто), та інформаційну базу. 

Основна змістовна частина реферату має бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле. У кінці кожного пункту (питання) слід роботи короткі висновки.

Висновки до реферату повинні охоплювати зміст усієї роботи та містити конкретні пропозиції автора з розглянутих питань.

За текстом реферату повинні бути зробленими посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці роботи.

Загальний обсяг реферату – 10-15 стандартних сторінок (формат А4, текст, друкований через 1,5 інтервалу, шрифт № 12-14).

При оформленні реферату слід враховувати обов'язкову наявність титульної сторінки. Реферат, оформлений згідно встановленого порядку, повинен також містити дату і власноручну підпис студента.

Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку. Теми не повинні повторюватися.

 

Теми рефератів за наступною тематикою:

 1. Значення та зміст управлінського обліку в сучасних умовах  господарювання.
 2. Системний підхід до організації та ведення управлінського обліку.
 3. Основи побудови управлінського обліку на підприємстві.
 4. Побудова  управлінського обліку в контексті вимог фінансового менеджменту.
 5. Застосування сучасних інформаційних технологій в організації управлінського обліку.
 6. Організація управлінського обліку в системі рахунків бухгалтерського обліку в Україні і за кордоном (в зарубіжних країнах).
 7. Сучасні моделі управлінського обліку.
 8. Управлінські аспекти обліку наявності та руху основних засобів та нематеріальних активів.
 9. Методика обчислення вартості фінансових інвестицій.
 10. Формування амортизаційної політики підприємства.
 11. Оцінка ефективності використання необоротних активів.
 12. Управлінський облік витрат на придбання виробничих запасів та методика визначення їхньої фактичної собівартості.
 13. Управлінські аспекти обліку вибуття запасів та вплив методів оцінки запасів на фінансові результати.
 14. Управлінські аспекти обліку поточної дебіторської заборгованості.
 15. Аналітична оцінка забезпеченості та використання запасів.
 16. Аналіз дебіторської заборгованості та заходи щодо її ефективного управління.
 17. Управлінські аспекти обліку довгострокової кредиторської заборгованості.
 18. Управлінські аспекти обліку поточної кредиторської заборгованості.
 19. Забезпечення майбутніх витрат і платежів: призначення та порядок створення.