Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

факультет  обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково –

педагогічної  роботи ______________А.М.Колот

“_20__”  грудня___2018 р.

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

 

 

  

 

 

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність

освітня програма / спеціалізація

 

тип дисципліни

 

 

другий (магістерський)

07 «Управління та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і аудит»  

 

вибіркова

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу

______________ Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

Розробники:

 

Кузьмінська Ольга Едуардівна, кандидат економічних наук, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: kuzminska@i.ua

 

Цятковська Олена Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: tsiatkovska.elena@kneu.edu.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 •  

 

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………………

6

 

Тема 1. Теоретичні основи управлінського обліку……………………….

6

 

Тема 2. Кошторисне планування та контроль ……………………………

6

 

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат……………………………………

6

 

Тема 4. Системи калькулювання витрат …………………………………..

6

 

Тема 5. Маржинальний аналіз в управлінні бюджетною установою……

7

 

Тема 6. Управлінський облік і контроль за центрами відповідальності

7

 

Тема 7. Управлінський облік в ціноутворенні продукту діяльності ……

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………..………..

 

8

        2.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………

8

        2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………………………………………………….

 

9   

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………

 

13

        3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………...

13

        3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………………………………………………………………

 

14

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………

 

18

        4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………………

 

18

        4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для        самостійної роботи…………………………………….

 

22

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………………

 

25

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………..

28

        6.1.   Основна література ……………………………………………………

28

        6.2.   Додаткова література ………………………………………………….

28

     

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

«Управлінський облік у бюджетних установах» - вибіркова навчальна дисципліна модуля спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо – професійною програмою «Облік і аудит», вибіркова компонента «Облік і контроль в секторі загального державного управління» (галузь знань –  07 «Управління та адміністрування»,  спеціальність – 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація – «Облік і аудит»).

Дисципліна «Управлінський облік у бюджетних установах» є логічним продовженням фахових дисциплін, засвоєних студентами на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, і пов’язана, зокрема,  з такими навчальними дисциплінами:

 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Менеджмент
 • Фінансовий облік
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Управлінський облік
 • Облік у бюджетних установах
 • Аналіз господарської діяльності.

 

Розширення зони інтересів бюджетних установ викликає потребу у формуванні нового механізму управління. Отже, виникає необхідність в опрацюванні нових методик управління бюджетною установою, застосування яких має забезпечити ефективне функціонування вказаних суб'єктів державного сектора.

Протягом останніх років відбулося організаційно-методологічне розмежування підсистеми управлінського обліку у загальній системі бухгалтерського обліку. Управлінський облік виокремився із бухгалтерського як сукупність прийомів і методів, здатних забезпечити керівництво необхідною інформацією щодо поточних результатів діяльності бюджетної установи, наслідків окремих управлінських рішень. За цих умов значно зростає роль аналізу окремих об'єктів і процесів, як підґрунтя нових управлінських рішень.

При побудові підсистеми управлінського обліку мають бути враховані особливості економічних процесів у бюджетному секторі, які визначаються складністю ринкових відносин не тільки між суб'єктами бюджетної діяльності, а й між структурними підрозділами кожної бюджетної установи.

Процедуру управлінського обліку не слід зводити тільки до обліку видатків, хоча вона і базується на врахуванні їх номенклатури та обсягів у собівартості конкретних бюджетних послуг та операцій. Управлінський облік концентрується: 1) на бюджетуванні через складання кошторисів у розрізі виокремлених центрів обліку; 2) на оперативному у виявленні відхилень від кошторисних призначень; 3) на систематичному у формі аналізу результатів діяльності; 4) на опрацюванні варіантів управлінських рішень на основі оцінки власного капіталу бюджетної установи, його активів та запасів; 5) підготовці управлінських рішень в частині ціноутворення.

При цьому побудована належним чином аналітична робота забезпечить об'єктивність, комплексність, всебічність і конкретність розгляду діяльності бюджетних установ, що дозволить отримати виважені управлінські рішення.

Мета викладання дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах»: вивчення, раціональне застосування і засвоєння сучасних класифікацій видатків, доходів, витрат бюджетних установ, методів та систем калькулювання та ціноутворення, прийняття рішень на їх основі,  контроль за їх виконанням, аналіз тенденцій і  перспектив розвитку бюджетної установи загалом та окремих її структурних підрозділів.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Теоретичні основи управлінського обліку

Характеристика управлінського обліку як підсистеми бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Зміст, мета, предмет і об’єкти управлінського обліку установи. Взаємозв’язок управлінського обліку з фінансовим в межах загальної інтегрованої системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах . Функції управлінського обліку установи. Метод управлінського обліку і його елементи установи. Призначення і користувачі інформації управлінського обліку установи. Види інформації: облікова, нормативно-довідкова, планова та джерела її формування в підсистемі управлінського обліку установи. Чинники впливу на організацію управлінського обліку установи. Структура управлінського обліку (повні системи і системи з цільовим набором їх складових частин установи. Характеристика підходів до побудови управлінського обліку: за центрами виникнення видатків; за центрами відповідальності.

 

Тема 2. Кошторисне планування та контроль

Сутність кошторису (бюджетування) в установі. Види і формати кошторисів в установі. Організаційні аспекти та функції бюджетування.  Методика складання кошторисів в установі.

Класифікація видатків та групування їх за статтями.  Характеристика центрів кошторисної відповідальності і практика їх виокремлення в організаційній структурі управлінського обліку в бюджетних установах.

Складові частини загального кошторису бюджетної установи : кошториси поточних видатків, кошториси. Етапи формування кошторису бюджетної установи.

Характеристика бюджетування (планування) з позиції особливої функції процесу управління бюджетної установи. Методи бюджетування для формування кошторисів в установі. Етапи організації контролю за виконання кошторисів в бюджетній установі. Поняття контролю на основі гнучких кошторисів .

Особливості бюджетування в умовах калькулювання за видами діяльності в бюджетних установах.

 

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат

Класифікаційні ознаки витрат. Склад витрат за НП(С)БОДС 135 «Витрати». Поведінка змінних та постійних витрат при змінах обсягу діяльності установи.

 

Тема 4. Системи калькулювання витрат

Калькулювання витрат за видами діяльності в бюджетних установах. Системи функціонально орієнтованого калькулювання витрат в установі. Зарубіжні методи калькулювання витрат в установі. Вітчизняні методи обліку і калькулювання витрат в установі.

Сутність калькулювання за поточними і капітальними витратами в установі. Аналітичні і контрольні можливості системи директ-костинг в установі. Варіанти директ-костингу: простий і розвинутий директ-костинг.

Система управлінського обліку витрат в бюджетних установах. Порівняльна оцінка методів обліку і калькулювання поточних і капітальних витрат в бюджетній установі.

Особливість обліку витрат і калькулювання в медицині, освіті, культурі, науці.

 

Тема 5. Маржинальний аналіз в управлінні бюджетною установою

Мета, завдання та зміст маржинального аналізу. Напрямки застосування інструментарію маржинального аналізу в бюджетних установах. Методика використання маржинального аналізу в обґрунтуванні бюджетів операційних доходів бюджетної установи. Методика використання маржинального аналізу для обґрунтування бюджетів постійних та змінних витрат. Визначення точки беззбитковості, запасу міцності. Розрахунок обсягу діяльності, необхідного для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного обсягу діяльності.

 

Тема 6. Управлінський облік і контроль за центрами відповідальності

Поняття і класифікація центрів відповідальності в бюджетних установах. Принципи обліку і оцінки діяльності центрів відповідальності в установі. Звітність центрів відповідальності бюджетних установ.

Облік і оцінка діяльності центрів витрат в установі .Системи обліку відповідальності в бюджетному секторі. Стратегічний управлінський облік у бюджетних установах. 

Сутність управлінської звітності в бюджетних установах. Форми і вимоги управлінської звітності. Показники управлінської звітності в установі. Організація управлінської звітності в бюджетних установах.

 

Тема 7. Управлінський облік у ціноутворенні продукту діяльності

Загальні положення ціноутворення на продукт діяльності бюджетних установ. Мета, завдання, принципи визначення вартості продукту діяльності бюджетних установ. Методи ціноутворення: традиційні підходи,  порівняльна характеристика, фактори впливу на вибір методу. Інформація про витрати як основа ціноутворення продукту діяльності бюджетних установ.

Особливості визначення вартості послуг в медичних закладах: нормативне забезпечення, існуючі методичні підходи, обліково-аналітичне забезпечення.

Становлення вартості робіт науково-дослідних установ: нормативна база, вибір методу ціноутворення, обліково-аналітичний супровід.

Цінові рішення в сфері освіти: нормативно-правове поле, механізм формування ціни, обліково-аналітичне підґрунтя.

 

 

2.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

 

з дисципліни (вибіркової) «Управлінський облік у бюджетних установах»

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації   «Облік і аудит»

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Семінарське заняття 1.

Тема 1. Теоретичні основи управлінського обліку. (Семінар-розгорнута бесіда).

-

 

2

Семінарське заняття 2.

Тема 2. Кошторисне планування та контроль (Семінар-дискусія

Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

5

3

Семінарське заняття 3.

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат (Семінар – «мозковий штурм»)

Написання міні – контрольної роботи

5

 

5

4

Практичне заняття 4.

Тема4. Системи калькулювання витрат (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

 

5

 

5

Практичне заняття 5.

Тема4. Системи калькулювання витрат (Семінар-вирішення ситуаційних вправ).

 

Написання міні – контрольної роботи

 

-

 

 

5

6

Семінарське заняття 6.

  Тема 5. Маржинальний аналіз в управлінні бюджетною установою (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

5

7

Практичне заняття 7.

Тема 5. Маржинальний аналіз в управлінні бюджетною установою (Міні-тренінг).

 

Написання міні – контрольної роботи

5

 

 

 

5

8

Практичне заняття  8.

Тема 6. Управлінський облік і контроль за центрами відповідальності (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

5

9

Практичне заняття 9.

Тема 6. Управлінський облік і контроль за центрами відповідальності (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

5

10

Практичне заняття 10.

Тема 7. Управлінський облік у ціноутворенні продукту діяльності (Міні-тренінг)

 

5

11

Практичне заняття  11.

Тема 7. Управлінський облік у ціноутворенні продукту діяльності. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

5

12

Контрольна  модульна робота

20

Усього балів за роботу на заняттях:

80

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

4. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Управлінський облік у бюджетних установах”  здійснюється за результатами поточно-модульного контролю знань  для денної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  денної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни “Управлінський облік у бюджетних установах”. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

У тих випадках, коли семінарські (практичні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт, набуття проектно-аналітичних здатностей, поточна робота на цьому занятті не оцінюється, а може бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному) занятті.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичнихзаняттях студент може отримати максимально 60 балів. У табл. 2.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

 

 

Таблиця 2.1

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

5

5

4

3

0

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на практичному занятті (семінарі-вирішення ситуаційних вправ, семінарі – дискусії, міні тренінгу).

 • 5 балів – максимальна оцінка, якою відзначається відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань студентом;
 • 4 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови правильних, в цілому, відповідей на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісного виконання всіх домашніх завдань;
 • 3 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 50% теоретичних питань, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісного виконання половини домашніх завдань;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань.

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 також оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • в 5 балів оцінюється правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою завдань; 
 • 4 балів студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою завдань, за наявності несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 3 балів студент може отримати за умови правильного вирішення 50% завдань міні - контрольної роботи;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної модульної роботи. За дисципліною ”Управлінський облік у бюджетних установах” передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 20 балів. Питання і завдання, що виносяться на модульний контроль, дають можливість визначити і оцінити рівень опрацювання студентом прослуханого лекційного матеріалу. Контрольна модульна робота пишеться студентами стаціонару на останньому практичному занятті.

Максимальної оцінки в 20 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність студента із специфікою управлінського обліку в бюджетних установах.

Контрольна модульна робота для студентів денної форми навчання складається з двох завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0 – 6 – 8 – 10 балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 10 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 8 балів заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 6 балів заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями управлінського обліку в бюджетних установах;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах».

 

 

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Аудиторні заняття можуть бути відпрацьовані впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

3.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Управлінський облік у бюджетних установах»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит»

заочна форма навчання

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

1.

Тема 1. Теоретичні основи управлінського обліку

Установча міні-лекція (конспект)

-

2.

Тема 2. Кошторисне планування та контроль

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

4

3.

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар вирішення ситуаційних вправ

-

4.

Тема 4. Системи калькулювання витрат

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

4

5.

Тема 4. Системи калькулювання витрат

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар вирішення ситуаційних вправ

Тестовий контроль знань

4

6.

Тема 5. Маржинальний аналіз в управлінні бюджетною установою

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар вирішення ситуаційних вправ

Тестовий контроль знань

4

7.

Тема 6. Управлінський облік і контроль за центрами відповідальності

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар вирішення ситуаційних вправ

Тестовий контроль знань

4

8.

Тема 7. Управлінський облік в ціноутворенні продукту діяльності

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар вирішення ситуаційних вправ

Тестовий контроль знань

4

9.

Тема 7. Управлінський облік в ціноутворенні продукту діяльності

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар вирішення ситуаційних вправ

Тестовий контроль знань

4

10.

Тема 1 – 3

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

4

11.

Тема 4 – 5

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

4

12.

Тема 6 – 7

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

4

Усього балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

40

За виконання контрольних (модульних) завдань

13

Написання контрольної  модульної роботи

Вирішення завдань контрольної модульної роботи

10

Усього балів за роботу на контактних заняттях

50

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Вид завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макси-мальна кількість балів

Письмове виконання завдань для СРС

електронна

 

До початку сесії

Перевірка  звітів про виконання завдань для СРС

30

Захист виконаних письмових завдань для самостійної роботи під час індивідуальних занять

паперова

Під час сесії

Захист виконаних завдань для СРС під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

10

За виконання індивідуальних робіт за вибором (обирається один вид завдання)

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання і захист завдань для самостійної роботи студента                                        50

Результати  виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали) *

Науково-дослідна діяльність студента

10

Разом

100

                   

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах» здійснюється за результатами поточно-модульного контролю знань  для заочної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види контактних занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи, та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять. До  Електронного журналу заносяться виключно цілі числа.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на аудиторних  заняттях студент може отримати максимально 40 балів.

У табл. 3.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  контактному занятті.

Таблиця 3.1

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

3

2

0

 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента по виконанню завдань тестового контролю знань.

 • В 4 бали оцінюється правильне і повне розв’язання всіх передбачених завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених завдань, за наявності несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань. 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ (якщо це передбачено картою навчальної роботи студента).

 • В 4 бали оцінюється відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 2 бали студент може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань. 

 

Отже, за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах» студент – заочник може отримати максимально 40 балів відповідно до карти НРС.

 

Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної модульної роботи. За дисципліною ”Управлінський облік у бюджетних установах” передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 10 балів (кожний варіант контрольної модульної роботи оцінюється за шкалою 0 – 6 – 8 – 10 балів). Контрольна модульна робота пишеться студентами заочниками на останньому контактному занятті.

Максимальної оцінки в 10 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність студента із специфікою управлінського обліку в бюджетних установах.

Оцінки в 8 балів заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань управлінського обліку;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 6 балів заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями управлінського обліку;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% завдань модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах».

 

 

Отже, разом за відповіді (виступи) на контактних заняттях під час сесії та за виконання завдань контрольної (модульної) роботи студент – заочник може отримати не більше 50 балів.

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

 Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого робочою програмою з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах» та послідовне формування   у студентів навичок ведення управлінського обліку в бюджетній сфері, що сприятиме набуттю ними високого фахового рівня.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів здійснюється за такими об’єктами контролю:

а)   виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б)  виконання контрольних модульних робіт;

в)   виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах», розрізняють чотири основні види самостійної роботи:

І —  підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ  — пошуково-аналітична робота;

ІІІ — наукова робота;

ІV — міні - тренінги.

Самостійна робота студентів денної форми навчання з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах»  включає такі форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- переклад іноземних текстів;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до семінарських (практичних) занять;

- підготовка до міні - контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

- вирішення і письмове оформлення навчальних завдань;

- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням контрольної модульної роботи;

- відпрацювання завдань міні - тренінгу;

- аналіз конкретної господарської ситуації.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом.

 У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці 4.1.

Таблиця 4. 1

Види  самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних) занять

1.4. Підготовка до міні - контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Написання міні - контрольної роботи

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної господарської ситуації  

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або  ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг

 4.1. Участь у міні - тренінгу

 4.1. Оцінювання участі в міні - тренінгу

 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах» включає такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • вирішення і письмове оформлення навчальних завдань (розподіл варіантів завдань здійснюється викладачем);
 • систематика вивченого матеріалу  дисципліни перед написанням контрольної модульної роботи;
 • аналіз конкретної господарської ситуації.

Однією з форм самостійної роботи студентів – заочників є виконання індивідуальних завдань (обов’язкового і вибіркового). Обов’язково студенти заочники мають вирішити і захистити три навчальних завдання для СРС (надаються викладачем). До складу вибіркових індивідуальних завдань відносять, виконання розрахункових робіт,  аналіз практичних ситуацій, підготовка аналітичних оглядів фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

Аналітичний огляд виконується на аркушах паперу формату А4. Робота може бути написана від руки або надрукована на комп’ютері через 1,5 інтервали шрифт TimesNewRoman.

Обсяг огляду: 10-12 сторінок. Сторінки мають бути пронумеровані. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм. Розмір шрифта – 14, інтервал – 1,5. Обсяг аналітичного огляду має становити не менше 5-ти сторінок.

Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, науку, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

Аналітичний огляд має включати стисле викладення змісту та ключових аспектів не менше ніж п’яти наукових публікацій, що висвітлюють питання, які розглядаються в обраній для дослідження темі, висвітлити проблемні аспекти, що потребують вдосконалення, зробити висновки та запропонувати власне вирішення проблемного питання. Для дослідження пропонується обрати будь-яке питання з тем 1-її по 6-ту тему згідно з тематичним планом дисципліни.

За результатами критичного вивчення публікацій студент у письмовому вигляді готує їх аналітичний огляд.

Структура аналітичного огляду:

 • оцінка актуальності тем публікацій;
 • аналітична оцінка повноти змісту та рівня висвітлення досліджуваної у публікаціях проблеми. Зазначення переваг і недоліків запропонованих авторами шляхів вирішення проблемних питань, що досліджуються у публікаціях;
 • визначення обґрунтованості авторських висновків;
 • висвітлення проблемних аспектів, що потребують вдосконалення;
 • загальний висновок студента за результатами критичної оцінки публікацій (з пропозиціями щодо власного вирішення проблемного питання).

Копії рецензованих публікацій додаються.

Аналітичний огляд студент підписує і проставляє дату виконання.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний зробити новий аналітичний огляд з урахуванням усіх зауважень.

Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

Студент самостійно формує, здійснює пошук, підбір та огляд літературних джерел за тематикою курсу. Кількість літературних має становити не менше 50.

Виконання цього завдання передбачає формування вмінь та навичок адекватного орієнтування в інформаційному просторі, селекції необхідної інформації та вміння її застосовувати в реальному житті.

Підготовка презентації за заданою тематикою

За будь-якою темою курсу з 1-ї по 6-ту студент може підготувати презентацію у редакторі PowerPoint. Презентація має містити ключові аспекти теми, що вивчається, бути максимально насиченою схемами, таблицями. Теоретичний матеріал має бути підкріплений практичними прикладами.

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

За бажанням студента та за дорученням викладача, що веде практичні або лекційні заняття, завідувача кафедри або декана студенту може бути доручене виконання завдань за тематикою науково-дослідної роботи кафедри (факультету).

Обсяг роботи та порядок її оформлення визначається в індивідуальному порядку залежно від її виду або форми.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

За обраною студентом проблематикою студентом може бути здійснено підбір літературних джерел іншомовного походження та їх переклад.

Перед виконанням цього завдання студент має обов’язково погодити тематику перекладу та підібрані літературні джерела з викладачем, що веде практичні чи лекційні заняття.

Обсяг перекладу має становити не менше 10-ти сторінок паперу формату А4. Робота може бути написана від руки або надрукована на комп’ютері через 1,5 інтервали шрифт TimesNewRoman. . Сторінки мають бути пронумеровані. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм.

Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента, погоджувальний підпис викладача.

До перекладу обов’язково додаються копії титульних сторінок літературних джерел та копії сторінок, що перекладені.

 

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першому контактному занятті з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах». Викладач оголошує:

 • Завдання для СРС;
 • Терміни їх виконання;
 • Кількість балів за кожну форму СРС;
 • Час проведення індивідуально-консультаційної роботи.

Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту навчальної роботи. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

 

Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи дає можливість студенту денної форми навчання отримати 20 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті НРС, два їх види (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

Картою НРС з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах» передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

 

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи, якщо нею передбачено розкриття методики й організації управлінського обліку в бюджетних установах.

Зокрема, студент може  підготувати презентацію   на обрану тему (10 балів)  та написати огляд джерел за заданою тематикою (10 балів).  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (10 балів)   та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (10 балів). 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи   у міжсесійний період студент заочної  форми навчання може отримати максимально 50 балів.

При  формуванні оцінки за виконання  індивідуальних завдань у міжсесійний період враховуються бали за виконані три обов’язкові завдання (максимально 30), бали за захист виконаних  обов’язкових завдань (максимально 10) та бали за  виконані  вибіркові  індивідуальні роботи (максимально 10).

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється письмове виконання студентом кожного з трьох завдань для СРС, надісланих   електронною поштою:

 • В 10 балів оцінюється правильне і повне розв’язання завдання, та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з формуванням управлінської звітності бюджетних установ;
 • 8 балів студент може отримати за правильне вирішення 75% завдання, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 6 балів студент може отримати за правильне вирішення 50% завдання, за умови демонстрації розуміння основ управлінського обліку в бюджетних установах;
 • 0 балів студент може отримати за не вірне розв’язання обов’язкового індивідуального  завдання.

 

Виконані письмово три обов’язкові індивідуальні завдання студенти заочники повинні захистити під час ІКР. Захист обов’язкових індивідуальних завдань оцінюється за шкалою 10 – 8 – 6 – 0 балів. Під час захисту студент може отримати:

 • 10 балів за умови надання правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання;
 • 8 балів студент може отримати за надання в цілому правильних відповідей на 75 % запитань викладача (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 6 балів студент може отримати за правильні відповіді на 50% питань викладача, за умови демонстрації розуміння основ управлінського обліку в бюджетних установах;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання обов’язкових індивідуальних завдань.

Таким чином, за результатами виконання й захисту трьох обов’язкових індивідуальних завдань студент може максимально отримати 40 балів.

 

Виконання і захист під час ІКР вибіркового індивідуального завдання дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті НРС.

Картою НРС з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах» передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
 • Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
 • Підготовка презентації за заданою тематикою
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи .

Зокрема, студент може  скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою , чи виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підсумкова оцінка рівня знань студентів денної і заочної форм навчання за дисципліною «Управлінський облік у бюджетних установах» формується за результати поточного контролю знань студентів, відображеними в Електронному журналі.

При цьому загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів. Якщо студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

Загальна оцінка формується у такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після     належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Максимально можлива сума балів за індивідуальну контрольну роботу– 100 балів.

У процесі індивідуальної контрольної роботи студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Відповідь на питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент дав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

 • • розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;
 • • повне розв'язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків;
 • • критичну оцінку чинної методики й організації управлінського обліку та зазначення напрямів її подальшого вдосконалення.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує повна та обґрунтована, логічно викладена відповідь, яка містить такі недоліки:

 • неповне розкриття змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка має недоліки щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу:

 • містить окремі помилки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається посередньою обізнаністю студента з правилами ведення управлінського обліку;
 • містить окремі помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань (за умови їх правильного вирішення).

Оцінки в 4 бали (не достатній рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними положеннями управлінського обліку;
 • містить суттєві помилки, допущені при загалом правильному розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 2 бали (мінімальний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • зміст теоретичного питання розкрито частково і з помилками;
 • наведено помилкові твердження щодо основних положень дисципліни;
 • містить суттєві помилки, допущені при частковому розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, оцінка знижується через порушення логіки викладення матеріалу, а також через орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів – незадовільний рівень знань), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю і не розкриває сутності питання, або містить грубе перекручення його змісту та недбалу форму викладення, нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Управлінський облік у бюджетних установах».

Результат підсумкового контролю у формі заліку за денною формою навчання фіксується в заліковій відомості не пізніше 2-х робочих днів    після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни, за заочною - фіксується в заліковій відомості за розкладом сесії.

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

 1. .1. Основна література

 

 1. Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних установах : Навч. посібник / П. Й. Атамас ; 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с.
 2. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посібник / П. Й. Атамас ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки та права ; 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. –  440 с.
 3. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України [Текст] : навч. посібник / [С. В. Свірко, І. О. Кондратюк, О. О. Дорошенко та ін.] ; Академія фінансового управління. – К. : ДННУ АФУ, 2012. – 944 с. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання / голов. ред. серії Т. І. Єфименко)
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : Навчальний посібник / за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2004. – 447 с.
 5. Джога Р. Т. Облік у бюджетних установах : підручник / Р. Т. Джога, Л. М. Сінельник, М. В. Дунаєва ; за ред. Р. Т. Джоги. – К. : КНЕУ, 2006. – 477 с.

 

 1. .2. Додаткова література

 

 1. Александров В. Т. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. Інтегрований комплекс : Навч. посібник / В. Т. Александров. –  К. : АВТ, 2004. – 593 с.
 2. Джога Р. Т. Облік у бюджетних установах : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. Т. Джога, Л. М. Сінельник, І. О. Кондратюк. – К. : КНЕУ, 2006. – 296 с.
 3. Добровський  В. М. Управлінський облік : навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова ; за ред. В. М. Добровського ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2005. – 235 с.
 4. Канєва Т. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : Навч. посіб. / Т. В. Канєва. – К. : Книга, 2004. – 178 с.
 5. Карпенко О. В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О. В. Карпенко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 244 с.
 6. Корецький М. Х. Управлінський облік : навч. посібник / М. Х. Корецький, Н. В. Дацій, Л. В. Пельтек. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 295 с.
 7. Левицька С. О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ : монографія / С. О. Левицька. – Рівне : УДУВГП, 2004. – 233 с.
 8. Лень В. С. Управлінський облік : навч. посібник / В. С. Лень. ; 2-ге вид., виправл. – К. : Знання-Прес, 2006. – 318 с.
 9. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / О. В. Лишиленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.
 10. Мельник Т. Г.       Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посіб. / Т. Г. Мельник ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Кондор, 2009. – 412 с.
 11. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко, Ю. О. Романченко ; М-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 368 с.
 12. Партин Г. О. Управлінський облік : навч. посібник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній ; 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 304 с.
 13. Свірко С. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація : Монографія / С. В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2006. – 243 с.
 14. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах : Навчальний посібник / С. В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2003. – 380 с.
 15. Управлінський облік і аналіз у бюджетних установах [Електронний ресурс] : практикум / С. В. Свірко [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Свірко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". –  Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – 231, [1] с.
 16. Чечетов М. В. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник: В 2 ч. / М. В. Чечетов, Н. Ф. Чечетова, А. Ю. Бережна. – Х. : Інжек       . – Ч.2., 2004. – 445 с.