Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ВАРІАНТИ НАЗВ ЗАДАЧ(1) для КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕМ РЕФЕРАТІВ(2) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 2-й КУРС, СПЕЦ.6508

ВАРІАНТИ НАЗВ ЗАДАЧ(1) для КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕМ РЕФЕРАТІВ(2) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 2-й КУРС, СПЕЦ.6508

 

Таблиця 1.

 

ВАРІАНТИ  НАЗВ ЗАДАЧ(1) для КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕМ РЕФЕРАТІВ(2) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 2-й КУРС, СПЕЦ.6508

 

Варіант

(перша літера прізвища)

Теми задач (1) та теми рефератів (2)

А

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунки планового фонду оплати праці штатного персоналу бюджетної установи".

2. Інформаційні системи в економіці, їх функції та роль.

Б

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунок планових сум податкових платежів".

2. Особливості фінансово-кредитної інформації.

В

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунки середньої вартості харчування однієї особи в бюджетній установі".

2. Методи класифікації та кодування економічної інформації.

Г

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Нарахування податку на прибуток і формування податкової декларації".

2.Штрихове кодування економічної інформації.

Д

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Облік та контроль надходження податків від юридичних осіб".

2. Захист економічної інформації.

Е

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунки плати за забруднення оточуючого середовища регіону на плановий період"

2. Бази даних у фінансовій сфері, види баз даних.

Є

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунок планового прибутку".

2. СУБД та їх використання в економіці.

Ж

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунок загального фонду заробітної плати промислового підприємства на плановий період"

2. Принципи побудови інформаційних систем для фінансово-кредитної галузі.

З

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунок потреби в основних продуктах споживання для населення області на рік в грошовому виразі".

2. Міжнародні платежі, їх здійснення та особливості.

И

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Звіт річної звітності про виконання місцевих бюджетів".

2. Платіжні системи зарубіжних країн.

І

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунок  фінансового забезпечення виконання плану виробництва продукції".

2. Електронна система "Клієнт-банк", її структура та принципи роботи.

Ї

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Складання звіту використання коштів Державного бюджету по ___________________ на ________ 200_____рік"

             орган Держазначейства

2. Системи Інтернет-банкінгу, їх особливості.

Й

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Облік виконання плану реалізації товарної продукції".

2. Фінансовий аналіз на фінансових ринках, особливості інформації для фінансового аналізу.

К

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунок фінансового плану витрат на _______________

                                                                                                                                                      (придбання)

устаткування та інвентарю в бюджетній установі"

2. Інформаційні системи на фондовому ринку.

Л

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Облік виконання плану реалізації готової продукції та зроблених послуг покупцям" .

2. Інтернет-технології на фінансових ринках.

М

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Аналіз планів державних доходів"

2. Торгівля валютою на FOREX через інтернет-брокерів, особливості отримання прибутків.

Н

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунок річного об’єму виконання плану випуску промислової продукції у вартісному виразі".

2. Можливості виходу на міжнародні фінансові ринки для українських компаній.

О

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Формування доходної та видаткової частини державного бюджету" .

2. Вітчизняні інформаційні системи фінансового аналізу, їх особливості.

П

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Облік видатків бюджетних установ" .

2. Історія виникнення системи електронних грошей.

Р

Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Нарахування ПДВ і формування податкової декларації" .

2. Система електронних грошей, її особливості.

С

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Нарахування внесків до Чорнобильського фонду і формування звітної декларації" .

2. Системи електронний гаманець, їх особливості.

Т

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "аналіз договорів на поставку готової продукції".

2. Міжнародний довід створення і використання систем електронних грошей.

У

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Облік договорів на постачання матеріальних цінностей" .

2. Автоматизована система фінансових розрахунків, особливості побудови.

Ф

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Облік виробітку та нарахування відрядної заробітної плати за день або за місяць" .

2. Особливості системи фінансових розрахунків Державного казначейства України.

Х

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Облік нарахування заробітної плати робітникам з погодинною оплатою праці" .

2. Структура автоматизованої системи фінансових розрахунків.

Ц

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Складання і аналіз аналітичної таблиці - прибуток і його напрямки" .

2. Інформаційні системи в податкових органах України.

Ч

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Складання планових розписів державного і місцевих бюджетів" .

2. Інформаційні системи з обліку фізичних осіб в органах ДПА України.

Ш

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Облік оплати та розрахунку прибутку від реалізації готової продукції" .

2. АІС "Податки", її функціонування на всіх рівнях ДПА України.

Щ

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Виконання плану реалізації готової продукції за споживачами" .

2. Методика обліку платників ПДВ в системі ДПА України.

Ю

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Розрахунок планового фонду оплати праці штатного персоналу бюджетної установи".

2 Інформаційні системи в страхових компаніях, їх особливості.

Я

1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв’язання задачі "Визначення показників для оцінки фінансового стану підприємства" .

2. Автоматизація обік договорів в страхових компаніях, особливості побудови інформаційної системи.

 

«Розробка постановки задачі та алгоритму  її розв’язання на ПК

Мета: Навчитися виконувати постановку задачі

Завдання: Кожен студент обирає тему задачі відповідно до варіанту і описує її  згідно з наведеними нижче методичними вказівками.

 За визначеною темою потрібно:

  1. Розробити постановку задачі та алгоритм її розв’язання відповідно до Держстандарту (РД 50-34.698-90),або згідно наведених нижче  методичних вказівок до виконання роботи.

Методичні вказівки до розробки постановки задачі та

 алгоритму її розв’язання.

З обраної теми індивідуального завдання студент самостійно вивчає нормативну законодавчу базу, літературні джерела або досліджує задачу на конкретному об’єкті управління. На підставі результатів цих досліджень студент виконує розробку своєї задачі.Зміст роботи повинен містити наступні складові:

План (структура,якого,обовязково однакова для всіх задач, показана нижче)

1.Вступ

2.Постановка задачі:

2.1.Характеристика задачі

2.2.Вихідна інформація

2.3.Вхідна інформація

                          2.4.Опис алгоритму

                3.Технологічний процес автоматизованого рішення задачі(у вигляді

                   схеми технологічного процесу)

                4.Висновки

                 5.Література

  1. Додатки (структура первісних документів,структура та

         роздруковка вихідної машинограми,опис стуктури вхідних

          масивів).

 

У розділі «Вступ» висвітлюється необхідність , передумови та значення  

автоматизованого рішення  вибраної задачі

Опис постановки задачі складається з трьох підрозділів:

2.1. «Характеристика задачі» повинна включати в себе наступні пункти:

  1. Мета, призначення, техніко-економічна сутність задачі і обґрунтування доцільності її розв’язання за допомогою ПК;
  2. Перелік об’єктів при управлінні якими розв’язують задачу;
  3. Використання вихідної інформації, періодичність розв’язання та організація по строках видачі вихідної інформації;
  4. Вимоги до організації збору та передачі в обробку вхідної інформації до порядку її контролю та корегування;
  5. Умови за яких припиняється розв’язання задачі автоматичним способом;
  6. Зв’язки задачі з іншими задачами або системами (до цього пункту додається схема інформаційної моделі задачі);

2.2. «Вихідна інформація» повинна включати в себе опис вихідних повідомлень задачі (документів, відеокадрів, масивів бази даних, сигналів управління), склад і структура яких описується відповідно в таблицях 1 та 2.

Таблиця 1

Склад і опис вихідних повідомлень

№ п/п

Найменування вихідного повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Періодичність видачі

Строки видачі

Отримувачі інфомації

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Склад і опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень

№ п/п

Найменування структурної одиниці

Ідентифікатор

Вимоги до точності

1

2

3

4

 

 

 

 

 

2.3. «Вхідна інформація». В цьому розділі описуються склад і характеристика вхідних інформаційних повідомлень. Вхідна інформація може бути відображена у первинних документах, масивах бази даних. Склад і структура вхідних повідомлень описується в таблицях 3 та 4.

 Таблиця 3

Склад і опис вхідних повідомлень

№ п/п

Найменування вхідного повідомлення

Ідентифікатор вхідного повідомлення

Форма подання

Строки       Джерело

надход      інформації

ження

 1

2

3

4

5                             6

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Склад і опис структурних одиниць вхідних інформаційних повідомлень

№ п/п

Найменування структурної одиниці

Точність

Джерело інформації

(найменування

Ідентифікатор джерела

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Окремо описується розділ 2.4.:

2.4.Опис алгоритму  розв’язання задачі

Постановка економічної задачі повинна супроводжуватися алгоритмом, який відображає логіку розв’язання задачі в спосіб формування вихідних повідомлень. Даний розділ повинен включати:

2.1. Математичний опис алгоритму у вигляді формул. При цьому необхідно дотримуватися однозначності позначення кожної із структурних одиниць інформації.

2.2. Алгоритм у вигляді структурної схеми оформлюється відповідно до вимог Держстандарту (РД 50-34.698-90)

Основні символи для графічного подання процесів економічної інформації подано в таблиці 5.

 

 

 

Таблиця 5

Основні символи подання процесів обробки економічної інформації.

П/н

Символ

Пояснення

1

Процес, автоматизована операція, задача

2

Рішення, логічна операція

3

Магнітний диск

4

Ручне введення

5

Попередньо визначений процес

6

Ручна операція

7

Термінатор (початок, кінець)

8

Виведення інформації на дисплей

9

Пакет документів

10

Вузол

11

Оперативна память

12

Документ

 

В цьому розділі ще слід описати структуру кожного з інформаційних масивів (таблиць), що входить до спроектованої бази даних. Структуру масиву слід описувати у вигляді поданому нижче:

Опис масиву „[Назва масиву]”

Назва масиву - .

Позначення масиву –.

Назва носія інформації –.

Метод організації –.

Ключі упорядкування –.

         Таблиця 6

найменування реквізиту

Ідентифікатор у програмі

Умовне позначенняу формулах

Формат

 

 

діапазон допустимих значень

логічні та семантичні зв’язки

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У пункті 3 теба розробити схему технологічного процесу у вигляді малюнка.

Упункті 4 треба дати висновки у вигляді перпектив подальшого вдосконалення автоматизованого рішення задачі.

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

а) для розв’язання задачі поконтрольній  роботі:

1. Каранфілов М.С. Інформаційні системи в державному менеджменті: Навч.-метод.посібник для самост вивч.дисц.-К.: КНЕУ, 2010, ст.110-113.

2.Каранфілов М.С.,Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному менеджменті: навч.посібник .Вид.2-ге перероб.і доп.-К.:КНЕУ,2013.-415с.

 

б) для написання рефератів:

1. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А, Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч.посібник.- 2-ге видання, перероб і доп.- К.: КНЕУ, 2001.к

2. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч.посібник.- Вид. 2-ге, перероб. і доп. /В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва та інші; За ред. В.Ф,Ситника. - К.: КНЕУ, 2001.

3. .Курков М.С.Інформаційні системи у фінансах:навч.посіб.

/М.С.Курков,О.П.Степаненко.-К.КНЕУ,2010.-374с.

 .