Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Вартісно-орієнтоване управління фінансами

Вартісно-орієнтоване управління фінансами

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

факультет фінансово-економічний

 

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № ____ від _____ 20__ р.

 

 Голова НМР ______________ А.М. Колот

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ                           

 

з науки (дисципліни)

«ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ»

для студентів 1 курсу заочної форми

спеціальність «072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

магістерська програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

 

 

 

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри корпоративних

фінансів і контролінгу

протокол № _ від 09.04.2017 р.

Завідувач кафедри ___________О.О. Терещенко

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ____________ В.А. Кішкін

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2017

 

 

 

 

 

 

Викладачі:

Л.А.Костирко, д-р екон. наук, проф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вступ

 

Дисципліна “Вартісно-орієнтоване управління фінансами” входить до складу варіативних навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності “Фінанси і кредит” за магістерською програмою “ Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу ”.

Предметом дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі вартісно-орієнтованого управління фінансами компаній.

Метою викладання дисципліни є надання студентам системи теоретичних знань з формування вартісного мислення і навичок щодо практичного використання сучасних інструментів управління, орієнтованих на зростання вартості компанії і цінності для стейкхолдерів. У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі основні завдання:

-                розуміння вартісного мислення та вивчення принципів вартісно-орієнтованого управління фінансами компанії;

-                аналіз впливу факторів та фінансових важелів на вартість компаній;

-                 організація вартісно-орієнтованого управління фінансами в сучасних умовах;

-                вивчення та систематизація інструментів зростання вартості компанії;

-                формування практичних навичок аналізу якості інтегрованої звітності для визначення перспектив стійкого розвитку компанії за видами діяльності (економічної, екологічної та соціальної);

-                здійснення оцінки вартості компанії різними методами та прогнозування вартості з урахуванням якості оцінки і ризику;

-                використання фінансових та інноваційних інструментів капіталізації компанії та оцінювання її ефективності;

-                формування стратегії вартісно-орієнтованого управління  компанією;

-                вибір фінансування нових напрямів діяльності підрозділів і компанії в цілому на підставі аналізу їх ефективності і очікувань ринку;

-                розробка політики самофінансування стійкого розвитку компанії;

-                аналіз та оцінювання впливу структури капіталу на вартість компанії;

-                оцінювання ефективності інвестування і розривів в очікуваннях інвесторів для прийняття довгострокових управлінських рішень;

-                аналіз впливу нематеріальних активів на вартість компанії та розробка заходів щодо узгодження мотивації персоналу з результатами його діяльності;

-                опанування методів прогнозування для розробки прогнозів фінансових показників діяльності компанії в форматі звіту про прибуток та балансу.

Вивчення курсу “Вартісно-орієнтоване управління фінансами” базується на дисциплінах економічного, фінансового напряму і менеджменту. Дисципліна “Вартісно-орієнтоване управління фінансами” доповнює дисципліни фахового спрямування що передбачені учбовим планом: «Корпоративні фінанси», “Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий контролінг”, “Фінансовий аналіз”, “Фінанси підприємств”.

Організація вивчення дисципліни передбачає поглиблену практичну підготовку студентів на основі вивчення законодавчих та нормативних документів, спеціальної літератури, виконання практичних завдань на базах практики на підставі використання реальних даних і ситуацій фінансової діяльності компаній. Самостійна робота студентів під керівництвом викладачів спрямовується на поглиблене засвоєння програмного матеріалу. З метою активізації та інтенсифікації роботи студентів при вивченні дисципліни розв’язуються задачі, використовуються аналітичні ситуації, здійснюється тестовий контроль.

 

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Вартісно-орієнтоване управління фінансами»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

                                                                                                                                  

освітній ступінь магістр

Магістерська програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

ЗАОЧНА форма навчання

 

Види контролю

Максимальна кількість балів

Поточний контроль:

 1.  за знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних (контактних) заняттях під час сесії (в тому числі за виконання тестових та тренінгових завдань);
 2.  за виконання і захист самостійної роботи (індивідуального завдання)

 

 1. за виконання контрольних (модульних) робіт

Додаткові бали:

 1. за науково-дослідну діяльність студента

 

 

20

 

25

 

 

5

 

10

Всього поточний контроль

50 балів

Підсумковий контроль

50 балів

Всього

100 балів

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Виконання індивідуального завдання

електронна

(відповідно регламенту  на кафедру або на електронну пошту викладача)

за графіком «Дня заочника»

10

Захист індивідуального завдання

Усне обговорення

за графіком «Дня заочника»

за графіком «Дня заочника»

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Виконання вибіркового завдання за одним із запропонованих варіантів на практичних матеріалах підприємства

2. Переклад наукової статті іноземних фахівців з мови оригіналу на тематику управління вартістю підприємства

3. Підготовка тез доповіді та публікації в науковому студентському збірнику з проблемних питань вартісно-орієнтованого управління фінансами

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Виконання контрольної (модульної) роботи

5

Додаткові бали:

Науково-дослідна діяльність студента

 

10

Усього балів за виконання поточного контролю

50

        Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальне завдання з дисципліни «Вартісно-орієнтоване управління фінансами» в міжсесійний період.  Перевірка  та  захист індивідуального завдання здійснюється під час проведення “Дня заочника”. Завдання на виконання індивідуальної роботи щорічно оновлюються і розміщуються на сайті КНЕУ і будуть доведені до відома студентів при проведенні контактних занять. Варіант індивідуального завдання буде складатись з двох частин (теоретичної та практичної) та оцінюється в 25 балів.  

Теоретична (обов’язкова частина)

Теми обов’язкових індивідуальних робіт (реферат на основі літературного огляду):

 

Вибрати 1 тему за номером в академічному журналі

 

 1. Концепції вартісно-орієнтованого управління компаніями
 2. Інтереси зацікавлених осіб у вартісно-орієнтованому управлінні компанією
 3. Організаційні основи управління вартістю компанії.
 4. Менеджмент, заснований на очікуваннях (EBM) як сучасний інструмент оцінки ефективності управління вартістю.
 5. Аналіз і оцінювання ефективності підрозділів на майбутнє з використанням методів EBM
 6. ЗСП - система фінансових і нефінансових показників, що відображають процес створення вартості
 7. Доходний підхід до оцінки бізнесу.
 8. Порівняльний підхід до оцінки бізнесу.
 9. Майновий підхід до оцінки бізнесу.
 10. Методи оцінки бізнесу, що базуються на концепції залишкового доходу.
 11. Оцінка бізнесу методом реального опціону.
 12. Вплив інвестиційної діяльності на вартість бізнесу.
 13. Нефінансова звітність як інструмент виявлення фінансових та нефінансових факторів зростання вартості компанії.
 14. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу.
 15. Перспективи розвитку інтегрованої звітності в Україні.
 16. Аудит нефінансової звітності.
 17. Формування політики фінансування зростання вартості компанії.
 18. Взаємозв'язок самофінансування з ефективністю розвитку компанії.
 19. Моделі оцінки вартості бізнесу на основі грошового потоку.
 20. Оцінка достатності капіталу для фінансування поточної діяльності, розширеного відтворення.
 21. Світовий досвід інтеграції бізнесу, спрямованої на зростання його вартості.
 22. Фінансування в умовах інтеграції бізнесу.
 23. Механізм формування фінансової стратегії компанії, орієнтованої на зростання вартості.
 24. Прогнозування стратегічної вартості компанії.
 25. Оцінка відповідності фінансової стратегії завданням стійкого розвитку підприємства.
 26. Інтелектуальний капітал як частина ресурсного портфеля компанії.
 27. Оцінка ефективності використання інтелектуального капіталу.
 28. Управління людським капіталом в системі вартісно-орієнтованого управління.
 29. Методи та моделі оцінки інтелектуального капіталу компанії.
 30. Оцінка  нематеріальних активів.
 31. Оцінка ділової репутації підприємства.
 32. Оцінка капіталізації людського капіталу.
 33. Фінансові та інноваційні інструменти підвищення капіталізації компанії.
 34. Публічне розміщення акцій – інструмент капіталізації бізнесу
 35. Вплив капіталізації на ефективність операційної діяльності та зростання вартості власного капіталу
 36. Капіталізація компанії шляхом злиттів і поглинань.
 37. Метод оцінки активів ЛК на основі капіталізації непридбаного «гудвілу».
 38. Оцінка бізнесу при злиттях і поглинаннях.
 39. Визначення ринкової вартості відкритого акціонерного товариства для здійснення угоди купівлі-продажу.
 40. Оцінка інвестиційних пропозицій за інноваційними проектами

 

Індивідуальне практичне завдання.

Перша частина (вибіркова) повинно вибрати одне завдання:

ЗАВДАННЯ  1

А. Загальна характеристика підприємства-бази практики.

Навести загальні відомості про підприємство-базу практики.

- повна назва підприємства, правова форма організації бізнесу;

- форма власності;

- галузева належність, основні види діяльності;

- основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги;

- загальна чисельність та структура персоналу за останні 3 роки;

- показники обсягів діяльності компанії за минулі 3-5 років: обсяги продажу, собівартість, чистий прибуток  тощо. 

1) Описати організаційну структуру підприємства-бази практики.

2) Вказати основні функції структурних одиниць (відділів/підрозділів/департаментів). 

3) Розробити пропозиції щодо вдосконалення системи фінансового управління в контексті зростання вартості підприємства-бази практики.

Б.  Чи функціонує фінансовий підрозділ на підприємстві як відокремлений структурний підрозділ?

Якщо існує:

1)  Навести інформацію про організацію  фінансового підрозділу, її  функції, завдання та компетенції. Виділити ключове завдання фінансового підрозділу на підприємстві.

2)   Підпорядкування та відносини фінансового підрозділу з менеджментом компанії. 

3)  Охарактеризувати процес прийняття управлінських рішень. Оцінити вплив сучасних інструментів вартісно-орієнтованого управління фінансами на процес прийняття рішень щодо зростання вартості підприємства.

4)   Описати методи/інструменти вартісно-орієнтованого управління фінансами, впроваджені на підприємстві.  Які інструменти доцільно впровадити додатково?

5)  Розробити пропозиції щодо вдосконалення фінансової роботи на підприємстві-базі практики.

Якщо не існує:

1)  Описати причини відсутності фінансового підрозділу на підприємстві.

2)  Охарактеризувати процес прийняття управлінських рішень на підприємстві, систему підтримки та інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління фінансами.

3)  Визначити, ким виконуються фінансові функції на підприємстві. Чи впроваджені інструменти вартісно-орієнтованого управління фінансами? Які інструменти ви пропонуєте запровадити на підприємстві?

4)  Розробити проект впровадження фінансового підрозділу на підприємстві-базі практики. Описати можливий склад, позиціонування, чисельність, обов’язки, взаємодію з іншими структурними одиницями.

5)  Обґрунтувати доцільність впровадження фінансового підрозділу на підприємстві.

 

 ЗАВДАННЯ 2

А. Загальна характеристика підприємства-бази практики.

Навести загальні відомості про підприємство-базу практики.

- повна назва підприємства, правова форма організації бізнесу;

- форма власності;

- галузева належність, основні види діяльності;

- основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги;

- загальна чисельність та структура персоналу за останні 3 роки;

- показники обсягів діяльності компанії за минулі 3-5 років: обсяги продажу, собівартість, чистий прибуток  тощо. 

Б.

1) Визначити мету, місію, бачення, стратегічну концепцію підприємства. Пояснити різницю між цими поняттями. Описати стратегію вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємства. 

2) Визначити вартість і стратегічні показники ефективності діяльності компаній (ROE, ROI, BSK). Оформити таблицею з висновками.

3) На основі розрахунків навести порівняльний аналіз основних індикаторів створення вартості: ринкової доданої вартості (МVА); економічної доданої вартості (ЕVА); акціонерної доданої вартості (SVA); генерування грошових потоків на інвестиції (CFROI); грошової доданої вартості (CVA). Оформити таблицею з висновками.

4) Визначити вплив кадрової структури фірми на результати діяльності компанії на підставі порівняльного аналізу результатів оцінки людського капіталу (витратного, доходного, експертного). Охарактеризувати діючу на підприємстві, систему мотивації персоналу. Дати їй оцінку і розробити пропозиції щодо побудови  системи мотивації на основі вартісно-орієнтованих показників. Пропозиції підкріпити практичними розрахунками. 

6) Оцінити рівень капіталізації компанії за різними підходами. Порівняти з результатами досягнення цілей стратегії вартісно-орієнтованого управління фінансами. Оформити таблицями з висновками.

7) Оцінити ризики вартісно-орієнтованого управління фінансами компанії, розробити шляхи їх мінімізації. Оформити таблицями з висновками.

 

Кожен студент оформлює і захищає індивідуальне завдання (теоретичні і практичну частини). Подібні роботи, виявлені в процесі перевірки індивідуального практичного завдання викладачем не оцінюються.

 

Довідкова інформація:

 

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Костирко Лідія Андріївна, професор, д.е.н., lidiyakostyrko@gmail.com

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 074, тел. 371-62-32,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 18-00

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська 49г, 3-й корпус університету, ауд.035, тел. 371-62-96,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

 

 

Рекомендована література

 

 1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; пер. с англ. Н.Барышниковой. — М.: Олимп-Бизнес, 2012.- 1008с.
 2. Создание рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности / А. Волков, М. Куликов, А. Марченко. – Москва: Вершина, 2007. – 304 с.
 3. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. - К: Алерта, 2006. - 199 с.
 4. Говорушко Т.А., Климаш Н. І. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу: монографія.- К.: Логос, 2013.- 204 с.
 5. Горелова М. Статус интегрированной отчетности за рубежом и перспективы в РФ // Пятый практический семинар по изданию годовых отчетов 30 сентября 2013 г. – «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.». – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.ey.com.
 6. Давидюк Т.В. Конвергенція фінансової звітності та звітності в області стійкого розвитку: перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4 (54). – С. 69-73.
 7. Закон України  «Про акціонерні товариства».- Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws
 8. Закон України  «Про господарські товариства» ».- Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws
 9. Закон України «Про лізинг» ».- Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws
 10. Ігнатьєва І.А., Гарафонова О.І. Корпоративне управління. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 600 с.
 11. Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент: учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 448с.
 12. Костирко Л.А Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: монографія. – Луганськ.: «Ноулідж», 2012 – 474 с.
 13. Костирко Л.А., Костирко Р.О.,Темнікова Н.В. Стратегічний фінансовий менеджмент: навчальний посібник.-Луганськ.: «Ноулідж», 2014.-432 с.
 14. Костирко Р.О., Тертична Н.В., Шевчук В.О. Комплексна оцінка вартості підприємства: монографія.- Луганськ.: вид-но СНУ ім..В.Даля, 2007.- 224 с. 
 15. Коупленд, Т. Expectations-Based Management. Как достичь превосходства в управлении стоимостью компании: пер. с англ. / Т.Коупленд, Л.Долгофф. М.: Эксмо-Пресс, 2009.-384 с.
 16. Коупленд, Т. Стоимость компании: оценка и управление: учебник: пер. с англ., 3-е издание, перераб. и доп. -М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 569 с.
 17. Криворотов, В.В. Управление стоимостью: оценочные технологии в управлении предприятием: учебное пособие.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 112с.
 18. Международный стандарт <ИО>:  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theiirc.org.
 19. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 380 с.
 20. На один шаг ближе к интегрированной отчетности. Новый подход в 21 веке: [материалы для обсуждения] [Електронний ресурс]: Международный комитет по интегрированной отчетности. Перевод АССА для Круглого стола по интегрированной отчетности (сентябрь 2011 г.). – 30 с. – Режим доступу: http://www.theiirc.org .
 21. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу. Воробей В., Журовська І. - К.: ФОП Костюченко О.М. - 2010. – 77 с.
 22. Положення про збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 № 387
 23. Розвиток КСВ в Україні у 2012 році. Прогнози на 2013 рік - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.csr-ukraine.org/userfiles/file/zvit-last-2_(4).pdf
 24. Руководство по отчетности в области устойчивого развития [версия G3.1]. – 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G31Guidelines   
 25. Савчук В.П. Фінансовий менеджмент. Практична енциклопедія. Фінансовий менеджмент. – 2008, 884 с.
 26. Скотт М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости /- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.-432 с.
 27. Тенденции: что движет, а что тормозит КСО в Украине - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svb.org.ua/reviews/tendentsii-chto-dvizhet-chto-tormozit-kso-v-ukraine.
 28. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання:  Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003.- 554с.
 29. Терещенко О.О., Бабяк Н.Д. Фінансовий контролінг. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2013. – 408 с.
 30. Томпсон-мл Артур А., Стрикленд III А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: пер. с англ. – 12-е изд. – М.: Вильямс, 2006. – 928 с.
 31. Феррис К., Пешеро Б.П. Оценка стоимости компании: как избежать ошибок при приобретении. – М.: Вильямс, 2003. – 256с.
 32. Эванс Ф. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях / Эванс Ф. Ч., Бишоп Д.М.; пер. с англ. – 3-е изд. — М.: Альпина Паблишерз, 2009. - 839 с.
 33. Эшуорт, Г. Менеджмент, ориентированный на ценность: как обеспечить ценность для акционеров [Текст]: пер. с англ. / Г.Эшуорт, П.Джеймс. М.: Инфра, 2006.- 190с.
 34. Copeland, T., Dolgoff, A. Expectations-Based Management, 2006, Journal of Applied Corporate Finance, Vol.18, No. 2, p.82-96.
 35. 35.          Grant, J.L. Foundations of Economic Value Added, 2nd ed., John Wiley & Sons, New Jersey, 2003. – p. 324.
 36. Martin, J.D., Petty, J.W. Value Based Management: The Corporate Response to Shareholder Revolution, Harvard Business School Press, 2000. – 249 p.
 37. Rappaport, A. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, New York: The Free Press, 1998, p. 224.
 38. Ryan, H. E., Trahan, E. A. The Utilization of Value-Based Management: An Empirical Analysis, in: Financial Practice and Education, Spring-Summer 1999, pp. 46 – 58.
 39.     Stewart, В. The Quest for Value: A Guide For Senior Managers, New York 1991, - 800 p.
 40. Young, S. D., O’Byrne, S. EVA and Value-Based Management, Mc Graw Hill, 2000. – 458 р.
Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ