Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ВГК

Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

Робота студентів заочної форми навчання у міжсесійний період передбачає виконання індивідуальних завдань: письмової контрольної роботи та одного вибіркового завдання: (1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 2. Написання реферату; 3. Написання есе; 4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень; 5. Пошук, підбір та огляд джерел за даною тематикою; 6. Підготовка презентації  за обраною тематикою; 7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою; 8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах; 9. Підготовка наукових публікацій – див. карту самостійної роботи). Можлива тематика вибіркових індивідуальних завдань наведена у розділі 8 робочої програми, а також може пропонуватись студентом за погодженням з викладачем.

Також студенти у міжсесійний період мають можливість виконувати певні роботи у «День заочника», за встановленим Графіком та за попереднім записом:

отримати консультацію з дисципліни навчального плану, що вивчається у відповідному семестрі;

—   відпрацювати пропущені контактні заняття;

—   захистити індивідуальне завдання, що заплановане робочою навчальною програмою з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»;

—   ліквідувати академічну заборгованість;

—   ліквідувати академічну різницю в разі поновлення або переведення на заочну форму навчання.

 

Основні компетентності, які набувають студенти у процесі виконання завдань у міжсесійний період:

 

 1. 1.     Домашнє індивідуальне завдання (контрольна робота):

- опанувати теоретичні основи державного фінансового контролю, розуміти його цілі і задачі та правові засади здійснення у сучасних умовах;

- розбиратися в основних повноваженнях органів, що здійснюють державний фінансовий контроль в Україні, та з’ясовувати їх місію і функції;

- зв’язання проблем і прийняття рішень із застосуванням креативного підходу;

- знання типових помилок і порушень, що виникають в обліковій системі суб’єктів господарювання;

-. вміння аналізувати і розв’язувати проблеми державного фінансового контролю.

 

2. Індивідуальне вибіркове завдання:

- демонструвати розуміння основних організаційно-методичних аспектів здійснення контрольних дій щодо різних суб’єктів, об’єктів і форм державного фінансового контролю;

- застосовувати набуті теоретичні знання і практичні навички під час виконання навчальних вправ і ситуацій щодо здійснення інспектування (ревізії), державного фінансового аудиту, інших контрольних заходів.

- вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

- критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання

 

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з внутрішньогосподарського контролю, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з  табл. 1.

 

Таблиця 1

Номери завдань

1

2

3

4

5

...

25

останні

01

02

03

04

05

...

25

дві цифри

26

27

28

29

30

...

50

номера залікової

51

52

53

54

55

...

75

книжки студента

76

77

78

79

80

...

100

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Оформлення контрольної роботи аналогічно оформленню реферату (титульна сторінка, відповіді та рішення, список використаної літератури).

 Студенти заочної форми навчання виконані контрольні, домашні роботи, завдання з опрацювання нормативно-правових документів захищають під час індивідуальної консультативної роботи згідно з графіком.

 

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

 

№ п/п

Назва роботи

Термін виконання роботи

1

Індивідуальні заняття та консультації

Сесійний і міжсесійний період («День заочника»)

2

Видача індивідуальних завдань студентам

Сесійний період

3

Перевірка виконаних індивідуальних завдань та їх захист

В міжсесійний період

4

Перевірка і захист контрольних робіт, що внесені на поточний контроль

Сесійний період

(заліковий тиджень)

 

Завдання для контрольної роботи

Завдання 1

 1. Контроль в системі управління.
 2. Служба внутрішнього аудиту як суб’єкт внутрішньогосподарського контролю.
 3. Контроль використання виробничих запасів у виробництві.
 4. Перевірка наявності МШП в складі основних засобів та виробничих запасів.

 

Завдання 2

 1. Поняття, значення та сутність фінансово-господарського контролю.
 2. Спостережна рада господарського товариства та її функції.
 3. Контроль збереження виробничих ресурсів на підприємстві при їх заготівлі.
 4. Контроль надходження та вибуття виробничих запасів під час їх інвентаризації в місцях зберігання.

 

Завдання 3

 1. Бухгалтерський облік на підприємстві та його контрольні функції.
 2. Сутність адміністративного контролю в системі внутрішньогосподарського контролю.
 3. Контроль банківських операцій.
 4. За яких умов відбувається покриття нестачі виробничих запасів їх надлишком в разі пересортиці?

 

Завдання 4

 1. Завдання фінансово-господарського контролю в ринкових умовах.
 2. Бухгалтерський внутрішньогосподарський контроль та його сфера діяльності.
 3. Контроль грошових коштів в дорозі.
 4. Пояснити сутність логічної та хронологічної перевірки операцій з виробничими запасами.

 

Завдання 5

 1. Передумови раціональної організації фінансово-господарського контролю.
 2. Права суб’єктів внутрішньогосподарського контролю та їх обов’язки.
 3. Контроль використання грошових коштів через підзвітних осіб.
 4. Зміст протоколу засідання інвентаризаційної комісії.

 

 

 

Завдання 6

 1. Принципи організації фінансово-господарського контролю.
 2. Відповідальність суб’єктів внутрішньогосподарського контролю.
 3. Організація і методика проведення попереднього та поточного контролю за наявністю та рухом готівки грошових коштів.
 4. Порядок проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами.

 

Завдання 7

 1. Правові засади організації та проведення внутрішньогосподарського контролю.
 2. Служба контролінгу як суб’єкт внутрішньогосподарського контролю.
 3. Методика контролю ведення касової книги підприємства.
 4. Пояснити сутність зустрічної перевірки розрахунків з підзвітними особами.

 

Завдання 8

 1. Види фінансово-економічного контролю.
 2. Ревізійна комісія та її функції як суб’єкта внутрішньогосподарського контролю.
 3. Контроль наявності та руху напівфабрикатів та незавершеного виробництва.
 4. Сутність нормативно-правової перевірки операцій з виробничими запасами.

 

Завдання 9

 1. Форми фінансово-економічного контролю.
 2. Інвентаризаційна комісія підприємств та її функції.
 3. Контроль збереження та використання довіреностей на отримання виробничих запасів.
 4. Сутність нормативно-правової перевірки операцій з грошовими коштами.

 

Завдання 10

 1. Необхідність внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством.
 2. Сутність, значення та види планування в діяльності суб’єктів внутрішньогосподарського контролю.
 3. Порядок виявлення та урегулювання пересортиці, знайденої при інвентаризації виробничих запасів.
 4. Контроль використання основних засобів на підприємстві.

 

 

 

Завдання 11

 1. Сутність внутрішньогосподарського контролю.
 2. Поточне (оперативне) планування контрольних процедур.
 3. Контроль транспортно-заготівельних витрат підприємства.
 4. Накреслити схему контролю повноти прибуткування готівкових грошей.

 

Завдання 12

 1. Завдання внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах діяльності підприємств (організації, установ).
 2. Етапи (стадії) здійснення внутрішньогосподарського контролю.
 3. Які документи та коли саме складають при інвентаризації виробничих запасів?
 4. З чого починається контроль за банківськими операціями на підприємстві?

 

Завдання 13

 1. Попередній контроль фінансово-господарської діяльності підприємства.
 2. Сутність підготовчої стадії контрольно-ревізійного процесу.
 3. Пояснити на прикладах сутність зустрічної перевірки надходження та витрачання виробничих запасів.
 4. Контроль збереження та використання чекової книжки.

 

Завдання 14

 1. Поточний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства.
 2. Основна стадія (етап) здійснення контрольно-ревізійного процесу.
 3. Особливості контролю наявності та руху іноземної валюти на підприємствах.
 4. Контроль операцій через підзвітних осіб (зустрічна перевірка).

 

Завдання 15

 1. Завершальний (ретроспективний) контроль фінансово-економічної діяльності підприємства.
 2. Організація звітування суб’єктів внутрішньогосподарського контролю.
 3. Організація та методика контролю умов збереження виробничих запасів в місцях їх зберігання.
 4. Сутність прийому контрольного порівняння на збалансованість показників при перевірці виробничих запасів.

 

Завдання 16

 1. Ревізія в системі внутрішньогосподарського контролю.
 2. Сутність заключної стадії проведення перевірок на підприємстві.
 3. Контроль ведення сортового (аналітичного) обліку виробничих запасів.
 4. Контроль за витрачанням готівки грошей через касу.

 

Завдання 17

 1. Тематична перевірка в системі внутрішньогосподарського контролю.
 2. Передпланова підготовка роботи суб’єктів внутрішньогосподарського контролю.
 3. Контроль повноти і своєчасності оприбуткування готової продукції.
 4. Як перевірити цільове використання грошових коштів через касу?

 

Завдання 18

 1. Службове розслідування в системі внутрішньогосподарського контролю.
 2. Організація перевірок виконання ухвалений управлінських рішень за результатами внутрішньогосподарського контролю.
 3. Контроль збереження готової продукції в процесі її реалізації.
 4. Скласти схему інвентаризації основних засобів підприємства.

 

 

Завдання 19

 1. Економічний аналіз в системі внутрішньогосподарського контролю.
 2. Організація прийняття управлінських рішень за результатами внутрішньогосподарського контролю.
 3. Контроль збереження та використання малоцінних і швидкозношуваних предметів.
 4. Контроль формування статутного капіталу підприємства.

 

Завдання 20

 1. Предмет і об’єкти внутрішньогосподарського контролю.
 2. Порядок визначення збитків, нестач та втрат, їх розміру та організації їх відшкодування за наслідками внутрішньогосподарського контролю.
 3. Контроль наявності та правильності оцінки незавершеного виробництва.
 4. Контроль розрахунків підприємства з засновниками.

 

Завдання 21

 1. Методи та методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю.
 2. Побудова планів, програм та інших планових документів контролю.
 3. Контроль правильності оцінки виробничих запасів при їх витрачанні.
 4. Контроль довгострокових зобов’язань підприємства.

 

Завдання 22

 1. Сутність та різновиди фактичного контролю діяльності підприємства.
 2. Завдання, джерела та напрямки контролю активів підприємства.
 3. Контроль балансової оцінки виробничих запасів.
 4. Контроль розрахунків з постачальниками.

 

Завдання 23

 1. Сутність та різновиди документального контролю діяльності підприємства.
 2. Контроль оприбуткування грошей на підприємстві.
 3. Контроль оцінки основних засобів при їх надходженні та вибутті.
 4. Прийоми аналізу та синтезу при перевірці нарахувань оплати праці.

 

Завдання 24

 1. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю.
 2. Методика проведення інвентаризації грошей в касі підприємства.
 3. Контроль вибуття основних засобів.
 4. Контроль відповідності виробітку та оплати праці.

 

Завдання 25

 1. Ревізійна комісія в системі внутрішньогосподарського контролю фінансово-економічної діяльності підприємства.
 2. Порядок інвентаризації основних засобів підприємства.
 3. Контроль надходження та вибуття нематеріальних активів.
 4. Організація і методика контролю розрахунків з персоналом підприємства.


Перелік індивідуальних завдань (реферат, есе, презентації, аналітична розробка проблеми - вибіркові види самостійної роботи)

 

Індивідуальні завдання

Робочою програмою дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» передбачено виконання на вибір студентами заочної форм навчання індивідуальної пошуково-аналітичної і наукової роботи у письмовій формі з презентацією й обговоренням її основних результатів за допомогою засобів програмного продукту Power Point. Цей вид самостійної роботи виконується у межах тематики дисципліни, містить елементи наукового дослідження й зорієнтований на розвиток аналітичного мислення, стимулювання творчого підходу до вирішення проблемних завдань студентами, набуття навиків роботи зі спеціальною фаховою літературою, вмінь формулювати й аргументувати власну думку, робити висновки.

Конкретні спрямування індивідуальної науково-аналітичної роботи необхідно попередньо узгоджувати з викладачем і затверджувати на підставі заяви студента. Зокрема, це може бути реферат, аналітичний огляд літератури, есе, участь у наукових студентських конференціях, семінарах, круглих столах з виконанням дослідницької роботи і написанням тез доповідей, підготовкою наукових публікацій.

Види можливих індивідуальних завдань і максимальна кількість балів за їх виконання подано у таблиці.

Заочна форма навчання

Студент повинен обрати завдання з розрахунку, що максимальна кількість балів за цей блок робіт не може перевищувати 10.

Таблиця

Види індивідуальних завдань *

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

7. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

10

8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

9. Підготовка наукових публікацій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Перелік вибіркових завдань (аналітичний огляд наукових публікацій та підготовка презентацій, робота з іноземними літературними джерелами)

 

Студенти можуть вибрати аналітичну розробку проблеми з презентацією в Power Point за обораною темою за запропонованою тематикою, яка не може повторюватися у межах однієї академічної групи, та зробити її  презентацію. Конкретні спрямування зазначених видів робіт рекомендовано узгоджувати з викладачем.

Альтернативними видами вибіркових робіт є робота з іноземними літературними джерелами (за погодженням з викладачем).

Тематика вибіркових робіт затверджується провідним лектором на підставі заяви студента.

Загальні вимоги до виконання робіт

Завдання виконується в друкованому через 1,5 інтервали виді, або, як виняток, написаним від руки з полями згідно стандартів: ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, знизу та зверху – по 20 мм. Сторінки повинні бути пронумерованими. Обсяг роботи – 10-20 сторінок. Титульна сторінка має містити назви університету, факультету, кафедри, курсу, спеціальності, № групи, назву дисципліни та обраної теми, а також прізвище та ініціали студента. Текстова частина повинна мати зміст (план), вступ, окремі розділи (параграфи), висновки. Окремо наводиться список літератури та додатки з ксерокопіями публікацій. До виконаного завдання додається диск з файлом, який містить презентаційну частину роботи.

Розпочинаючи виконання презентаційної роботи, студент повинен підібрати і вивчити відповідні законодавчі акти, спеціальну літературу. Після цього потрібно скласти план, який повинен включати 2–3 логічно взаємопов’язаних питання за темою реферату, основними з яких можуть бути наступні: завдання і джерела інформації для контролю, основні напрями і методика перевірки, узагальнення і прийняття рішень за результатами контролю, підвищення ефективності та якості контрольної роботи. Розкриваючи зміст питань з методики контролю, бажано навести приклади виробничих ситуацій з фактами порушень, показати застосування методів і прийомів їх контролю з деталізацією конкретних джерел інформації, окремих показників, які при цьому досліджуються з первинних документів, облікових реєстрів. Наприкінці роботи треба скласти власні висновки щодо стану контрольної роботи, шляхів її вдосконалення, подати перелік використаної літератури.

Обсяг роботи повинен складати 9–10 стандартних аркушів. Виконана студентом робота повинна бути належно оформлена і здана викладачеві для перевірки у встановлений графіком навчального процесу термін. Виконані студентами роботи оцінюються викладачем із урахуванням їхньої відповідності вимогам, що пред’являються до змісту, структури, обсягу та оформленню. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються студентам для усунення недоліків, після чого повторно рецензуються. Крім цього, під час прийняття від студентів виконаних робіт викладачем може бути проведено співбесіду стосовно знань студентом основних положень нормативних актів, змісту питань обраної теми, обґрунтованості висновків.

 

 

Тематика рефератів або презентацій з дисципліни

«Внутрішньогосподарський контроль»

 

1.Необхідність, значення та історичний розвиток внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях.

2.Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствах різних організаційно-правових форм.

3.Спільність та відмінності внутрішньогосподарського контролю та внутрішнього аудиту.

4.Методика діяльності внутрішньогосподарського контролю.

5.Організація  реалізації наслідків внутрішньогосподарського контролю в системі управління.

6.Методика ведення робочих та складання підсумкових документів внутрішньогосподарського контролю.

7.Організація і методика внутрішньогосподарського контролю процесу постачання (заготівель).

8.Організація і методика внутрішньогосподарського контролю за витрачанням виробничих запасів.

9.Організація і методика внутрішньогосподарського контролю витрат на оплату праці.

 1. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю проведення інвентаризацій запасів, грошей та інших цінностей та реалізації їх наслідків.
 2. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю процесу збуту (реалізації) готової продукції (робіт, послуг).
 3. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва продукції та надання послуг.
 4. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю цінних паперів та грошових документів.
 5. Порівняльна характеристика методів, способів та прийомів внутрішньогосподарського контролю витрачання запасів у процесі виробництва.
 6. Особливості організації і методики контролю за наявністю і рухом малоцінних та швидкозношуваних предметів у виробництві.
 7. Методика контролю дебіторської та кредиторської заборгованості.
 8. Методика контролю наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.
 9. Контроль стану бухгалтерського обліку та звітності.
 10. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю розрахунків з засновниками підприємства.
 11. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю розрахунків з підзвітними особами.
 12. Предмет та об’єкти внутрішньогосподарського контролю.
 13. Завдання, методика та техніка оперативного та поточного контролю за використанням засобів праці.
 14. Контролінг в системі внутрішньогосподарського контролю.
 15. Внутрішньогосподарський контроль: сучасний стан та шляхи удосконалення .
 16. Проблеми теорії та практики внутрішньогосподарського контролюта їх висвітлення в літературних джерелах за останні 2-3 роки.
 17. Організація і методика роботи ревізійної комісії господарського товариства.
 18. Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з бюджетом за податками та платежами до фондів соціального страхування.
 19. Організація і методика контролю фінансових результатів та використання прибутку підприємства.
 20. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю за станом податкового обліку та звітності підприємства.
 21. Внутрішньогосподарський контроль операцій з векселями.
 22. Внутрішньогосподарський контроль в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.
 23. Система внутрішнього аудиту на підприємстві.
 24. Організація внутрішньогосподарського контролю на державних та комунальних підприємствах.
 25. Організація попереднього  внутрішньогосподарського контролю наявності та використання активів підприємства.
 26. Організація поточного (оперативного) контролю діяльності підприємства.
 27. Особливості Служби внутрішньогосподарського контролю.
 28. Система внутрішньогосподарського контролю на підприємствах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Поточний та підсумковий контролю знань студентів з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

 

Поточний контроль (заочна форма навчання)

 

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є: робота студента під час контактних занять у період установчої сесії та у міжсесійний період, домашні письмові роботи, індивідуальні завдання і контрольні роботи, модульні контрольні роботи, виконання вибіркового завдання, що виконуються в аудиторії під контролем викладача, інші види завдань, відображені у робочій програмі.

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Такі завдання можуть розміщуватись на сайті Університету або видаватись безпосередньо студентам.

У міжсесійний період проводяться групові чи індивідуальні консультації за графіком,  доведеним до студентів під час начитки лекцій. На них проводяться обговорення проблемних питань за темами дисципліни, а також презентація і захист індивідуальних та контрольних робіт.

За місяць до початку сесії студенти усі виконані домашні, індивідуальна та контрольні роботи повинні бути здані на попередню перевірку викладачу на кафедру. Дата надходження робіт фіксується на кафедрі у спеціальному журналі.

Під час сесії студенти захищають свої домашні, контрольні та індивідуальні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Виконання і перевірка аудиторних контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

для студентів рівня вищої освіти бакалавр, спеціальність 6.030509 “Облік і аудит”

галузь 0305 “Економіка і підприємництво”

2

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

В період установчої сесії

1.

 

Тема 1. Сутність, завдання та класифікація фінансово-господарського внутрішньогосподарського контролю.

Тема 2. Об’єкти, предмет та методи внутрішньогосподарського контролю.

Тема 3. Організаційна структура внутрішньогосподарського контролю, його суб’єкти та їх функції.

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 4. Планування та організація проведення внутрішньогосподарського контролю.

Тема 5. Організація діяльності Служби внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях.

Тема 6. Система внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях та їх підрозділах.

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

Тема 7. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю  активів підприємств.

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

2

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

Тема 8. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю капіталу та зобов’язань підприємств.

Тема 9. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів.

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

2

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

5.

 

Тема 10. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів.

Тема 11. Шляхи вдосконалення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях. (самостійне опрацювання).

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

В період екзаменаційної сесії

6.

 

Тема 7. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю  активів підприємств.

Тема 8. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю капіталу та зобов’язань підприємств.

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

7.

 

Тема 9. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів.

Тема 10. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів.

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

8.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання

(письмова або електронна)

(наприклад, 01.03.2018р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

40

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання) *

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

2. Написання реферату

3. Написання есе

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

7. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

9. Підготовка наукових публікацій

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Булкот Ганна Вікторівна, доцент, к.е.н., Pypcanna@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

2-й корпус, аудиторія 54, тел. 371-62-54,

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 17-00

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська,49-Г, 2-й корпус університету, ауд.16, тел. 371-62-17,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

 

 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів у формі заліку з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

 

Заочна форма навчання

Поточна успішність оцінюється у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно. Оформлення заліку відбувається за розкладом сесії (на заочній формі) у заліковій відомості.

Якщо студент за результатами поточного контролю набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» (або «незадовільно» за диференційованого заліку) з даної дисципліни.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана виконати їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Подальше оформлення результатів заліку здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS згідно таблиці.

 

Оцінка за бальною шкалою,

що використовується

в КНЕУ

Оцінка за національною

шкалою

Оцінка у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

зараховано

А

80-89

добре

зараховано

В

70-79

С

66-69

задовільно

зараховано

D

60-65

Е

 

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано – з можливістю повторного складання заліку

 

 

0-20

незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням  дисципліни

не зараховано – з обов’язковим повторним складанням дисципліни

 

F

 

 

Порядок ліквідації академзаборгованості з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль».

 

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів зобов’язані написати заяву про повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету. Для студентів 4-го курсу бакалаврського рівня і магістерських програм дозволяється написати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності і в кінці семестру, згідно графіку затвердженого деканом складати підсумковий модульний контроль.

 

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю набрали від 21 до 59 балів зобов’язані писати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності і в кінці семестру, згідно графіку затвердженому деканом складати підсумковий модульний контроль.

Терміни ліквідації академічної заборгованості студентів

 

Академічною заборгованістю з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» вважається заборгованість, що оцінена як «FX» або «F» за результатами підсумкового контролю знань.

 

Академічна заборгованість ліквідується під час спеціальної додаткової сесії за окремим розкладом. Студентам, які за результатами підсумкового контролю (заліку - ПМК) одержали оцінку «F», ліквідують академзаборгованість згідно з «Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю», ухваленим Вченою радою від 28.02.2008р. Для цього студент подає заяву до деканату.

Студенти, які за результатами підсумкового семестрового контролю (заліку - ПМК) одержали оцінку «FX», як правило, ліквідують академзаборгованість протягом перших десяти днів з початку наступного семестру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. №436-IV зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010р. № 2755-VI зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon1.rada.gov.ua.

3. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971р. № 322-VIII зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

4. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, частини 1, 2 та 3, видання 2014 року. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2015. – (Ч. 1 – 997с., Ч. 2 – 573с., Ч. 3 – 573с.) // Режим доступу:

http:// apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf

http:// apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_2_all.pdf

http:// apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_3_all.pdf

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. №996-XIV зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon1.rada.gov.ua.

6. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991р. №1576-XIІ зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

7. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 року № 3125-ХІІ (у редакції Закону України від 14.09.2006 року № 140-XV).

8. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 16.10.2012 року № 5463-VІ (зі змінами і доповненнями).

9. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24 березня 1995 р. зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon.rada.gov.ua.

10. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514- IV зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999р. № 291 зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon.rada.gov.ua.

12. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено Наказом Державного Комітету промислової політики України № 47 від 02.02.2001р. (зі змінами та доповненнями).

13. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2010р. №1300. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

14. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 квітня 2013р. №476. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

15. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013р. №433. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73 зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.02.2000 р. (зареєстровано і Міністерстві Юстиції фінансів України №288/4509 від 18.05.2000 р.). (зі змінами та доповненнями).

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999 р. (зареєстровано і Міністерстві Юстиції фінансів України №750/4043 від 02.11.1999 р.). (зі змінами та доповненнями).

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999 р. (зареєстровано і Міністерстві юстиції фінансів України №725/4018 від 25.10.1999 р.). (зі змінами та доповненнями).

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р. (зі змінами та доповненнями).

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р. Зареєстровано в Міністерстві стиції України №860/4153 від 14.12.1999 р. (зі змінами та доповненнями).

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999р. Зареєстровано в Міністерстві стиції України №27/4248 від 19.01.2000 р. (зі змінами та доповненнями).

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №601 від 28.10.2003р. Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України №1025/8346 від 10.11.2003 р. (зі змінами та доповненнями).

24. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено наказом державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 53 від 24 березня 2008 року. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 446/15137 від 21 травня 2008 року. (зі змінами та доповненнями).

25. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок визначення розміру збитків від розкриття, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», №116 від 22.01.1996 р. (зі змінами та доповненнями).

26. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту / Білуха М.Т. – К.: ПП «Влада», 1996. – 348с.

27. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: підручник / М.Т.Білуха, М.Г. Дмитренко, Т.В.Микитенко; за ред. М.Т.Білухи. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Укр.акад.оригінальних ідей, 2006. – 888с.

28. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: підручник / Ф.Ф.Бутинець, Н.Г.Виговська, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко; за ред. Ф.Ф.Бутинця. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Житомир: Рута, 2002. – 544с.

29. Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль : навчальний посібник / Л.В. Гуцаленко, М.М. Коцупатрий, У.О. Маринчук. – К.: ЦУЛ, 2014. – 496с.

30. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: навч.посіб. / Л.В. Дікань – К.: Знання, 2007. – 327с.

31. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Навчальний посібник /    З.Б. Живко, І.О.Ревак, М.О. Живко. – К.: Алерта, 2012. – 496с.

32. Корінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Д. Корінько. – Фастів: «Поліфаст». – 2006. – 440с.

33. Максімова В.Ф. Контроль в управліннні економічними процесами на підприємстві: Навчальний посібник / В.Ф. Максімова – Суми: ВТД «Університетська книга». – 2008. – 190с.

34. Сморжанюк Т.П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: Навчальний посібник / Т.П.Сморжанюк, Т.В.Шрам, В.Є. Труш / За ред.В.Є.Труша – К., 2009. – 284с.

35. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність : Підручник. – 6-те вид. допов. і перероб. / Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2013. – 982с.

36. Ткаченко Н.М. Фінансовий олік 2 : навч. посіб. / Н.М. Ткаченко, О.В. Борович, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк. – К. : Алерта, 2014. – 456с.

37. Хом’як Р.Л. Контроль і ревізія: Навчальний посібник / Р.Л. Хом’як, Н.С. Станасюк; за ред. Р.Л.Хом’яка, Н.С.Станасюк. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 315с.

38. Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / І.Ю. Чумакова, Н.В. Шульга, за заг.ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – 412с.

39. Булкот Г.В. Внутрішньогосподарський контроль : практикум. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.В. Булкот. -   К.: КНЕУ, 2015. – 169 с.  – Режим доступу:

http://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_audytu/vykladachi_ka/Bulkot.G.V/.

 

Додаткова

40. Бардаш С.В. Контроль і ревізія: практикум: підручник для вузів / С.В.Бардаш, В.А.Дерій, Н.І.Петренко; за ред. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: Рута, 2000. – 384с.

41. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація /             С.В. Бардаш. – Житомир, ЖІТІ, 1999. - 372с.

42. Базась М.Ф. Методика і організація фінансового контролю: підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Базась. – К.: МАУП, 2004 – 440 с.

43. Борисенко М.В. Організація і методика внутрішного контролю на підприємствах: автореферат дис. на здобуття вченого ступеня кандидата екон.наук: спец.08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / М.В. Борисенко – Київ, 2008. – 21с.

44. Бурцев В.В. Организация системи внутреннего контроля комерческой  организации / В.В. Бурцев. – Москва «Экзамен», 2000 – 320 с.

45. Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально-орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: монографі / Н.Г. Виговська. – Житомир. ЖДТУ. 2006. - 288с.

46. Гританс Я.М. Система внутреннего контроля: как эффективно бороться с корпоративным мошенничеством / Я.М. Гританс – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 304с.

47. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль в системі управління: монографія / Є.В.Калюга. – К.: Єльга: Ніка-Центр, 2002.- 311с.

48. Крисюк В.І. Ревізія і контроль у промисловому підприємстві. /                 В.І. Крисюк, М.Н. Каленський - К.: Видавництво Європейського університету, 2006. - 126с.

49. Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. Учёт: международная перспектива: Пер. с англ. – 2-е изд., стереотипное / Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 136с.

50. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контрольу ринковій економіці: монографія / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224с.

51. Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія / В.П. Пантелеєв; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.-агенство», 2008. – 491с.

52. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит: учебник /Л.В.Сотникова. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 239с.