Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Виконавче провадження

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 1 від «11» жовтня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

В И К О Н А В Ч Е  П Р О В А Д Ж Е Н Н Я

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Публічне право» / «Публічне право»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          Е. С. Дмитренко

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                            С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

 

Стефанчук М. М., доктор юридичних наук, професор кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail maryna.stefanchuk@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

2 (денна), 3 (заочна)

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Стефанчук М. М., 2018

© КНЕУ, 2018

 

  •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

9

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Загальні положення виконавчого провадження

10

Тема 2. Суб’єкти відносин виконавчого провадження

 

Тема 3. Процесуальна форма виконавчого провадження

 

Тема 4. Звернення стягнення на майно боржника

 

Тема 5. Виконання рішень немайнового характеру

11

Тема 6. Захист прав учасників виконавчого провадження

 

Тема 7. Суд у виконавчому провадженні

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

12

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

18

4.2. Додаткова література

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

20

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Виконавче провадження» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Правознавство» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері здійснення судочинства.

 

Анотація навчальної дисципліни: «Виконавче провадження» потребує поглибленого вивчення теоретичного матеріалу з виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів, а також відповідних положень чинного законодавства, передусім: Конституції України, Закону України «Про виконавче провадження», Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», а також відповідних процесуальних кодексів, а також низки підзаконних нормативно-правових актів та матеріалів судової практики.

Курс навчальної дисципліни передбачає застосування різних форм та методів навчальної діяльності, зокрема застосування компаративної методики для аналізу нормативно-правових актів, вирішення конкретних ситуацій, підготовка проектів виконавчих документів, за допомогою яких здійснюється виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів, що мають місце на лекційних, семінарських (практичних) заняттях, в процесі самостійної роботи студентів, індивідуальних занять у різних формах.

Підсумковою формою контролю знань є екзамен, що має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння їх застосовувати, а також самостійно працювати із законодавством, матеріалами судової практики, науковою та навчальною літературою.

 

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, зокрема, компаративної теорії права, актуальні проблеми  адміністративного судочинства, актуальні проблеми господарського процесу.

 

Мета дисципліни полягає в досягненні програмних результатів навчання щодо опанування здобувачами знань з теорії та практики виконавчого провадження, а також чіткого визначення правових норм, які регулюють порядок виконання рішень судових та інших юрисдикційних органів.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни спрямовані на досягнення здобувачами володіння базовими загальними знаннями щодо визначення поняття, предмету, джерел виконавчого провадження; знання підстав виконання і виконавчих документів; визначення стадій виконавчого провадження та їх характеристики; характеристики правового статусу суб’єктів відносин виконавчого провадження; знання порядку застосування окремих заходів виконання рішень юрисдикційних органів; здатність застосовувати вивчений матеріал на практиці для розв’язання конкретних задач.

 

Предмет дисципліни складають суспільні відносини у сфері виконавчого провадження як завершальної стадії судового провадження і примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Виконавче провадження» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Спеціалізовані концептуальні знання про поняття, сутність та значення виконавчого провадження як завершальної стадії судового провадження і примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб); систему суб’єктів відносин виконавчого провадження та їхнього правового статусу; змісту виконавчих документів та процедури їх виконання; строків у виконавчому провадженні; загальних умов та порядку здійснення виконавчого провадження; порядку звернення стягнення на майно боржника; особливостей виконання рішень немайнового характеру; процесуальних гарантій захисту прав учасників виконавчого провадження. Набуті знання повинні стати основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи та критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності;

2) Уміння розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог законодавства України про виконавче провадження; вирішувати професійні завдання з виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), володіти основними професійними компетенціями щодо даного виду роботи; застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу обов’язкових елементів і етапів виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб); формулювати пропозиції щодо вдосконалення діяльності виконавця, чинного законодавства про виконавче провадження;

3) Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань виконавчого провадження щодо визначення порядку вчинення виконавчих дій за окремими виконавчими документами; порядку звернення до виконання різноманітних виконавчих документів; розмежовування повноважень державного та приватного виконавців; визначення способів та механізмів забезпечення законності виконавчого провадження;

4) Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм законодавства України про виконавче провадження, відповідальність за розвиток професійного знання і практик, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Публічне право».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК 1.

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу фактів, подій, процесів та явищ публічно-правового характеру

ПРН 10.

Застосовувати навички логічного, критичного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення

ЗК 2.

Здатність використовувати набуті знання у професійній діяльності у стандартних і нестандартних ситуаціях

ПРН 7.

 

 

 

Застосовувати матеріальні і процесуальні норми публічного права у практичній діяльності

 

ЗК 3.

Уміння планувати, організовувати свою професійну діяльність, удосконалювати й розвивати інтелектуально-світоглядний рівень та правову культуру.

ЗК4.

Розуміння предмета та характеру юридичної діяльності, природи етичних стандартів юридичної професії та здатність діяти на їх основі.

ПРН 7.

Застосовувати матеріальні і процесуальні норми публічного права у практичній діяльності

ЗК8.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти ініціативу у практичній діяльності.

ПРН 10.

Застосовувати навички логічного, критичного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення

ЗК10.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків, здатність планувати та управляти часом.

ПРН 10.

Застосовувати навички логічного, критичного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

 

ФК 7.

Уміння застосування матеріальних і процесуальних норм публічного права у практичній діяльності, при моделюванні правових ситуацій

ПРН 7.

Застосовувати матеріальні і процесуальні норми публічного права у практичній діяльності

ФК 9.

Навички логічного, критичного і системного аналізу  документів, розуміння їх правового характеру і значення

ПРН 10.

Застосовувати навички логічного, критичного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення

ФК 15.

Розуміння проблем теорії цивільного процесу, адміністративного судочинства, господарського процесу, теорії судових доказів, виконавчого провадження, міжнародного комерційного арбітражу, практики Європейського суду з прав людини; здатність виявляти та аналізувати проблеми у сфері судочинства та формувати правові позиції; здатність застосовувати знання у сфері судочинства у практичній діяльності

ПРН 22.

Застосовувати знання теорії судових доказів та виконавчого провадження у практичній діяльності

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Виконавче провадження» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Виконавче провадження»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідаль-ність

ЗК 1.

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу фактів, подій, процесів та явищ публічно-правового характеру

+

 

 

 

ЗК 2.

Здатність використовувати набуті знання у професійній діяльності у стандартних і нестандартних ситуаціях

+

 

 

 

ФК 7.

Уміння застосування матеріальних і процесуальних норм публічного права у практичній діяльності, при моделюванні правових ситуацій

 

+

 

 

ФК 9.

Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення

 

+

 

 

ФК 15.

Розуміння проблем теорії цивільного процесу, адміністративного судочинства, господарського процесу, теорії судових доказів, виконавчого провадження, міжнародного комерційного арбітражу, практики Європейського суду з прав людини; здатність виявляти та аналізувати проблеми у сфері судочинства та формувати правові позиції; здатність застосовувати знання у сфері судочинства у практичній діяльності

+

+

+

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Тема 1. Загальні положення виконавчого провадження

2

2

 

3

8

2

3

12

-

-

Тема 2. Суб’єкти відносин виконавчого провадження

2

2

 

3

8

2

3

12

-

-

Тема 3. Процесуальна форма виконавчого провадження

4

4

 

3

12

6

3

5

-

-

Тема 4. Звернення стягнення на майно боржника

2

2

 

3

8

6

3

5

-

-

Тема 5. Виконання рішень немайнового характеру

2

2

 

3

8

2

3

12

-

-

Тема 6. Захист прав учасників виконавчого провадження

2

2

 

3

8

2

3

12

-

-

Тема 7. Суд у виконавчому провадженні

2

2

 

3

8

2

3

12

-

-

Усього:

16

16

 

24

60

22

24

70

-

-

Підсумковий контроль: екзамен (год.)

4

4

 

Разом:

годин

120

120

 

кредитів

4

4

 

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Загальні положення виконавчого провадження

 

Поняття та завдання виконавчого провадження. Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження. Засади виконавчого провадження. Моделі виконавчого провадження.

Рішення судових та інших органів (посадових осіб), що підлягають примусовому виконанню. Виконавчий документ: види, вимоги щодо змісту. Заходи примусового виконання рішення: поняття, види, загальна характеристика.

Процесуальні строки пред’явлення виконавчого документа до виконання (виконавча давність) та їх значення. Переривання та поновлення виконавчої давності.

Автоматизована система виконавчого провадження.

 

Тема 2. Суб’єкти відносин виконавчого провадження

 

Суб’єкти відносин виконавчого провадження: поняття, система, особливості правового статусу.

Система органів примусового виконання. Державна виконавча служба як орган примусового виконання. Структура органів державної виконавчої служби. Правовий статус державного виконавця. Приватний виконавець. Порядок доступу до професії приватного виконавця. Правовий статус приватного виконавця.

Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Сторони виконавчого провадження. Представництво у виконавчому провадженні. Прокурор у виконавчому провадженні.

Участь у виконавчому провадженні експерта, спеціаліста, перекладача, суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання та інших осіб, які сприяють здійсненню виконавчого провадження. Відводи у виконавчому провадженні.

 

Тема 3. Процесуальна форма виконавчого провадження

 

Стадії виконавчого провадження: поняття, значення, загальна характеристика.

Відкриття виконавчого провадження: підстави, процесуальне оформлення.

Місце виконання рішення. Час проведення виконавчих дій. Оголошення розшуку у виконавчому провадженні. Кошти виконавчого провадження. Виконавчий збір. Витрати, пов’язані із виконанням рішення. Авансування витрат виконавчого провадження.

Ускладнення у ході виконавчого провадження. Зупинення виконавчого провадження. Повернення виконавчого документу: підстави, процесуальне оформлення. Закінчення виконавчого провадження: поняття, підстави, наслідки. Відновлення виконавчого провадження. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум. Черговість задоволення вимог стягувачів.

 

Тема 4. Звернення стягнення на майно боржника

 

Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника. Зберігання майна, на яке накладено арешт. Зняття арешту з майна. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі. Реалізація майна, на яке звернено стягнення.

Звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті. Звернення стягнення на кошти та майно боржника — юридичної особи, фізичної особи — підприємця. Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна фізичної особи. Звернення стягнення на заставлене майно. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб.

 

Тема 5. Виконання рішень немайнового характеру

 

Загальні правила виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити на користь стягувача певні дії або утриматися від їх вчинені (крім передачі грошей чи майна). Виконання рішення про відібрання дитини. Виконання рішення про встановлення побачення з дитиною, рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною. Виконання рішення про поновлення на роботі. Виконання рішення про виселення боржника. Виконання рішення про вселення стягувача.

 

Тема 6. Захист прав учасників виконавчого провадження

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності виконавців та посадових осіб державної виконавчої служби. Адміністративний порядок оскарження. Судовий порядок оскарження.

Юридична відповідальність у виконавчому провадженні. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі. Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження».

 

Тема 7. Суд у виконавчому провадженні

 

Повноваження суду щодо вирішення процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у справах відповідної юрисдикції. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення. Зміна способу та порядку виконання судового рішення. Мирова угода в процесі виконання. Поворот виконання судового рішення. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. Підсудність справ.

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Виконавче провадження» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової навчальної дисципліни «Виконавче провадження» здійснюється відповідно до навчального плану або на підставі результатів поточного контролю та екзамену.

Екзамен з навчальної дисципліни «Виконавче провадження» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 3 бали = 6 балів

5 х 2 бали = 10 балів

 

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 4 бали = 24 балів

5 х 2 бали = 10 балів

 

Контрольна (змістова) робота (тести в Moodle та інші)

1 х 10 балів = 10 балів

1 х5 балів = 5 балів

 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

1 х 10 балів = 10 балів

5 х 5 балів = 25 балів

 

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Виконавче провадження»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6–8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

3

3

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

3

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 2–11

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 10).

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною  робочою програмою навчальної дисципліни  / освітньо-професійної програмою «Публічне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Публічне право».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

1. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-VI. Відомості Верховної Ради України. 2005. № № 35-36, 37. Ст. 446.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-VI (зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2004. № № 40-41, 42. Ст. 492.

4. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 року № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 19-20. Ст. 142.

5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477- ІV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260.

6. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 5 червня 2012 року № 4901-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 12. Ст. 158.

7. Білоусов Ю. В. Виконавче провадження : навч. посіб. К. : Прецедент, 2005. 188 с. (Серія «Юридична бібліотека»). Бібліогр. : с. 177-187.

 

Додаткова література

 

1. Про аграрні розписки : Закон України від 6 листопада 2012 року № 5479-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 50. Ст. 695.

2. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5. Ст. 30.

3. Про депозитарну систему України : Закон України від 6 липня 2012 року № 5178-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 39. Ст. 517.

4. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 51. Ст. 553.

5. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень : Закон України від 18 листопада 2003 року № 1255-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 11. Ст. 140.

6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 50-51. Ст. 2057.

7. Про заставу : Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 47. Ст. 642.

8. Про іпотеку : Закон України від 5 червня 2003 року № 898-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 38. Ст. 313.

9. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10 листопада2015 року № 772-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 1. Ст. 2.

10. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.

11. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383.

12. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12 липня 2001 року № 2658-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 47. Ст. 251.

13. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2346-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 29. Ст. 137.

14. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12.

15. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-VII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.

16. Про третейські суди : Закон України від 11 травня 2004 року № 1701-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004.  № 35. Ст. 412.

17. Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження : наказ Міністерства юстиції України від 5 серпня 2016 року № 2432/5. Офіційний вісник України. 2016. № 64. Ст. 2182.

18. Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна : наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5. Офіційний вісник України. 2016. № 76. Ст. 2558.

19. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : Закон України від 02.06.2016 року № 1403-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 29. Ст. 535.

20. Інструкція з організації примусового виконання рішень: наказ Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 року № 512/5. Офіційний вісник України. 2012. № 27. Ст. 1018.

21. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2008. 224 с.

22. Береза Н. Виконавче провадження по-новому: новели, переваги та недоліки. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 3. С. 41-45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_3_10.

23. Білоусов Ю. В. Поняття, призначення та класифікація строків у виконавчому провадженні. Університетські наукові записки. 2016. № 1. С. 64-79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_1_8.

24. Васильєв С.В. Основи виконавчого провадження : навч. посіб. Х. : Одіссей, 2008. 160 с.

25. Виконавче провадження : навч.-практ. посіб. / В. В. Комаров та ін. ; за заг. ред. В. В. Комарова. Х. : Право, 2014. 704 с.

26. Виконавче провадження: законодавство та судова практика [текст] практ. посібник / упорядник Овчаров А. О. К., 2017. 1528 с.

27. Виконавче провадження: навч. посібн. для здобувачів вищ. освіти / уклад.: К. В. Гусаров, М. Є. Червінська, Л. М. Мазур та ін. Х. : Право, 2017. 186 с.

28. Масюк В. В., Акулова М. Ю. Виконавче провадження у схемах і таблицях : навч. посіб. Х. : Право, 2017. 126 с.

29. Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». Станом на 5 вересня 2017 року. [текст] практ. посібник. К. : «Центр учбової літератури», 2017. 304 с.

30. Приймаченко Д. В., Наливайко Л. Р., Кузьміна І. С. Адміністративно-правове забезпечення прав людини у виконавчому провадженні : монографія. К. : «Хай – Тек Прес», 2017. 212 с.

31. Стефанчук М. М. Представницька діяльність прокуратури в механізмі гарантій виконання судових рішень в Україні. Закарпатські правові читання: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. 19-21 квітня 2018 р. Ужгород Рік-У, 2018. Т.1. С. 406-412.

32. Фурса C. Я. Виконавче провадження в Україні : навч. посіб. К. : Атіка, 2002. 480 с.

33. Фурса С. Я. Законодавство про виконавче провадження : наук.-практ. комент. К. : Ін Юре, 2004. 976 с.

34. Шелевер Н. В. Особливості виконавчого провадження в країнах Європейського Союзу. Форум права. 2016. № 1. С. 262–266. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_1_42.

35. Шелевер Н. Проблемні питання виконавчого провадження в Україні та шляхи їх розв’язання. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2016. Vol. 3, Iss. 2. С. 323-328. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2016_3_2_50.

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

1. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Режим доступу: URL: https://minjust.gov.ua/ddvs (дата звернення 10.09.2018).

2. Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення 12.09.2018).

3. Законодавство України. Режим доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення 10.09.2018).

4. Міністерство юстиції України. Режим доступу: URL: https://minjust.gov.ua/ (дата звернення 10.09.2018).

5. Наукова періодика України на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Режим доступу: URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ (дата звернення 10.09.2018).

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подається у вигляді таблиці згідно з Освітньо-професійною програмою «Публічне право», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Публічне право».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).