Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Вимоги до рефератів (наукових робіт)

Вимоги до рефератів (наукових робіт)

(при достатньому теоретичному, методичному та прикладному опрацювання дані теми можна обирати для підготовки наукових статей!)

  1. Термін вчасного виконання та здачі реферату – за місяць до сесії.
  2. Підготовлений і оформлений реферат висилається на пошту викладача (адреса: barabas@kneu.edu.ua) з наступним переглядом результатів перевірки (виставленої кількості балів) в журналі викладача.
  3. Оформлений реферат складається з титульного аркуша, змісту, вступу, основної частини, висновків,  використаних джерел та додатків (додаткине обов’язково).
  4. Зміст реферату має всебічно розкривати обрану тему.
  5. Реферат обов’язково має містити докладну характеристику:

– теми щодо застосування відповідного методичного інструментарію (теми 2-12) – одного українського прикладу та одного прикладу з країн СНД (дані за 2018-2020 рр.) використання відповідного методичного інструментарію (з розкриттям всіх вихідних даних, джерел їх отримання (належно оформлені посилання), послідовності аналізу…; не забуваючи на початку прикладу вказати повну назву, місце розташування та профіль діяльності (основну продукцію/послуги) відповідного підприємства).

– теми щодо впровадження відповідної управлінської концепції на підприємствах – трьох українських прикладів та трьох прикладів з країн СНД впровадження відповідної управлінської концепції на підприємствах (з розкриттям послідовності (етапів, заходів) впровадження; понесених витрат; отриманих результатів (прибутків, досягнення цілей…); не забуваючи на початку прикладу вказати повну назву, місце розташування та профіль діяльності (основну продукцію/послуги) кожного підприємства).

  1. Після кожного визначення/переліку/рисунку/таблиці, факту, цифри…, згаданих в тексті реферату, має бути належно оформлене посилання на першоджерела (Зразок: [3, с.51-52]).
  2. Список використаних джерел оформлюється згідно стандарту:

книга: Автори. Назва. – Місце видання: Видавництво, рік. – кількість сторінок.

стаття: Автори. Назва // Назва журналу або збірки. – рік. – № . – сторінки, на яких розміщено статтю.

інтернет-джерело: Автори. Назва. – Інші вихідні дані (за наявності). – Дата публікації в мережі. // повна інтернет-адреса сторінки, на якій розміщено статтю.

(Якщо у точній відповідності до стандарту, тоді так: (всі пропуски і розділові знаки мають значення!):

  • Мачинская А. Без сиропа [Електронний ресурс] / А. Мачинская // Food & Drinks. – 2003. – № 8. – Режим доступу : http://www.fnd.com.ua/archiv/8_2003/2003/09/11/bez_siropa_37.html
  • Жакмон Д. Не только шнуры и карточки: принципы Тoyota [Електронний ресурс] / Давид Жакмон. – 2009. – 25 мар. – Режим доступу : http://www.reputin.ru/about/publications/iprod/?page=i15.
  • Запущен завод Toyota в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. – 2007, 21 дек. – Режим доступа : http://toyota.110km.ru/autonews/6739.html     )

 

Тематика рефератів (наукових робіт)

1. Моделі ринкової поведінки підприємства (агресія, суперництво, індивідуалізм, рівність, кооперація, альтруїзм). Сутність моделей; позитивний і негативний досвід застосування підприємствами України та країн СНД; результати використання моделей та вплив такого використання на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

2. Застосування моделі “п’яти сил конкуренції” М.Портера в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Зміст і розвиток моделі, її переваги та вади. Використання моделі у конкурентному аналізі. Застосування моделі при розробці та реалізації конкурентної стратегії підприємства.

3. Застосування методик оцінки інтенсивності конкуренції в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Зміст і види методик і показників, їх переваги та вади. Використання методик у конкурентному аналізі. Застосування інструментарію оцінки інтенсивності конкуренції при розробці та реалізації конкурентної стратегії підприємства.

4. Застосування інструментарію аналізу галузі в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Поняття та структура аналізу галузі. Застосування інструментарію галузевого аналізу при розробці та реалізації конкурентної стратегії підприємства.

5. Застосування аналізу конкурентів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Поняття та структура аналізу конкурентів. Застосування інструментарію аналізу конкурентів при розробці та реалізації конкурентної стратегії підприємства.

6. Застосування аналізу потенціалу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Аналіз потенціалу як основа для порівняння підприємства з найближчими конкурентами. Структура аналізу потенціалу. Застосування інструментарію аналізу потенціалу при розробці та реалізації конкурентної стратегії підприємства.

7. «Матриця конкурентного профілю» та її застосування в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Зміст методу, його переваги та вади. Використання методу у конкурентному аналізі та при оцінці конкурентоспроможності підприємства. Застосування методу при розробці та реалізації конкурентної стратегії підприємства.

8. Конкурентна карта ринку та її застосування в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Зміст методу, його переваги та вади. Використання методу у конкурентному аналізі. Застосування методу при розробці та реалізації конкурентної стратегії підприємства.

9. Карта стратегічних груп конкурентів та її застосування в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Зміст методу, його переваги та вади. Використання методу у конкурентному аналізі. Застосування методу при розробці та реалізації конкурентної стратегії підприємства.

10. Інструментарій діагностики потенціалу підприємства як основа для порівняння підприємства з найближчими конкурентами. Поняття та складові потенціалу підприємства. Характеристика інструментарію, що використовується при аналізі потенціалу підприємства, та можливостей його застосування для діагностики конкурентних переваг і вад підприємства.

11. Аналіз «Ланцюгу створення вартості» та його застосування при формуванні конкурентних переваг. Зміст аналітичного інструменту, його переваги та вади. Використання інструменту в конкурентному аналізі. Застосування інструменту при формуванні конкурентних переваг; при розробці та реалізації конкурентної стратегії підприємства.

12. Аналіз «Стратегічних зон господарювання» та його застосування при реалізації конкурентних переваг. Зміст аналітичного інструменту, його переваги та вади. Використання інструменту в конкурентному аналізі, при розробці та реалізації конкурентної стратегії підприємства.

13. Віртуалізація виробництва як відповідь на глобалізаційні виклики. Віртуальне підприємство: еволюція, поняття, ознаки, різновиди, приклади досягнення реальних конкурентних переваг.

14. Кооперування з конкурентами як різновид конкурентної поведінки підприємства. Кооперація як поширена форма конкурентної взаємодії. Цілі утворення коопераційних об’єднань. Форми та досвід кооперації підприємств.

15. Специфічні особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різної організаційно-правової форми. Характерні ознаки бізнес-організацій різної організаційно-правової форми. Відповідні підходи до формування та підтримки їх конкурентних переваг.

16. Передумови та причини виникнення нових бізнес-моделей. Динамічність середовища як передумова безупинної появи нових моделей бізнесу. Бізнес-модель як товар: комерційні причини розробки нових бізнес-моделей. Підходи до вдосконалення існуючої моделі бізнесу.

17. Сучасні концепції бізнесу. Масова кастомізація. Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

18. Сучасні концепції бізнесу. Електронний бізнес. Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

19. Сучасні концепції бізнесу. Сітьова організація бізнесу. Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

20. Сучасні концепції бізнесу. Аутсорсинг. Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

21. Сучасні концепції бізнесу. Реінжиніринг бізнес-процесів. Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

22. Сучасні концепції бізнесу. Ощадливе виробництво. Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

23. Сучасні концепції бізнесу. Ощадливий офіс. Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

24. Сучасні концепції бізнесу. Контролінг. Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

25. Сучасні концепції бізнесу. Логістична концепція. Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

26. Сучасні концепції бізнесу. Екологічне виробництво (екологічно-орієнтоване підприємство). Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

27. Сучасні концепції бізнесу. Соціально-відповідальне підприємство. Вихідні положення та зміст моделі; принципи та послідовність впровадження моделі на підприємстві; позитивний і негативний досвід застосування моделі західними і східними компаніями, підприємствами країн СНД й України; результати впровадження моделі та вплив такого впровадження на зміну рівня конкурентоспроможності підприємств.

28. Застосування системного підходу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Вихідні положення системного підходу до управління. Побудова управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах системного підходу: концептуальна модель.

29. Застосування процесного підходу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Вихідні положення процесного підходу до управління. Етапи процесу управління конкурентоспроможністю. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі процесного підходу.

30. Застосування ситуаційного підходу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Вихідні положення ситуаційного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємства. Адаптація управління конкурентоспроможністю підприємства до реальних умов: концептуальна модель.