Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Випускна кваліфікаційна робота

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра фінансів

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ФФБС

протокол №2

від «26» вересня 2018 р.

Декан ФФБС

_______________Т.В. Канєва

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

Автори:   І.Я. Чугунов, докт. екон. наук, проф.,

                                    Т.В. Канєва, канд. екон. наук, доц.,

                                    Н.Г. Савченко, канд. екон. наук, доц.,  

                                    А.В. Василенко, канд. екон. наук, доц.,

                                    Г.В. Кучер, канд. екон. наук, доц.,

                                    Ю.І. Маркуц, канд. екон. наук.

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри фінансів 05.09.2018 р., протокол № 2.

 

Рецензент Л.С. Селіверстова, докт. екон. наук, проф.

 

Навчально-методичне видання

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)

 

освітній ступінь                              «магістр»

галузь знань                                     07 «Управління та адміністрування»

спеціальність                                   072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація                                    «Державні фінанси»,

«Страхування»

 

Автори:   ЧУГУНОВ Ігор Якович

                                        КАНЄВА Тетяна Володимирівна

                                        САВЧЕНКО Наталія Григорівна

                                        ВАСИЛЕНКО Антоніна Василівна

                                        КУЧЕР Галина Вікторівна        

                                        МАРКУЦ Юлія Ігорівна

 

Редактор

Комп’ютерне верстання

Формат 60х84/8. Ум. друк. арк. Тираж пр. Зам.

Видавець і виготовлювач

Київський національний торговельно-економічний університет

вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156

 

ЗМІСТ

 

 

Стр.

 1. Загальні положення

4

 1. Рекомендації щодо вибору теми випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

7

 1. Основні вимоги до змісту, структури та обсягу випускової кваліфікаційної роботи (проекту)

9

 1. Методичні рекомендації до підготовки статті за результатами наукового дослідження

13

 1. Основні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

15

 1. Організація захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

15

 1. Рекомендована тематика випускних кваліфікаційних робіт (проектів)

19

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Випускна кваліфікаційна робота – кваліфікаційне самостійне дослідження, що виконує студент при завершенні навчання за освітньою програмою КНТЕУ; призначене для об’єктивної оцінки ступеня сформованості компетентностей в обраній сфері професійної діяльності, які закріплені у стандартах вищої освіти КНТЕУ відповідного освітнього ступеня, містить висновки та пропозиції за результатами аналітичних і експериментальних досліджень, направлені на вирішення актуальної науково-практичної або суспільно важливої  проблеми.

1.2. Випускна кваліфікаційна робота (проект) містить результати дослідження стану вивчення проблеми (огляд та аналіз), детально обґрунтовану та належним чином оформлену пропозицію, що передбачає впровадження (за можливості) певних змін (нововведень) у діяльність об’єкту дослідження та висновки.

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи (проекту) передбачає виконання студентами таких завдань:

 • поглиблення, систематизацію та закріплення знань, набутих у процесі навчання;
 • розвиток навичок та умінь здійснення інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької діяльності для вирішення прикладних задач з тематики дослідження;
 • закріплення та розвиток теоретичних знань за темою випускної кваліфікаційної роботи (проекту) – на основі вивчення та систематизації сучасної спеціальних інформаційних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів, проведення її критичного аналізу, узагальнення історичного та гносеологічного аналізу;
 • розвиток умінь вести науковий пошук, узагальнювати різні пропозиції (точки зору, методичні підходи, концепції), чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;
 • набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, викладеного в спеціальній літературі, передового досвіду науковців та практиків до умов діяльності об’єкту дослідження;
 • закріплення практичних навичок проведення досліджень, формування його методичного забезпечення – з урахуванням сутності поставленої проблеми та обмежень, що мають тісний зв’язок з діяльністю об’єкту дослідження;
 • опанування навичками логічного, аргументованого та послідовного обґрунтування висловленої пропозиції стосовно проблеми, що вирішується, проведення планових і прогнозних розрахунків з використанням сучасного методичного забезпечення, оцінювання ефективності висловленої пропозиції;
 • оволодіння системним підходом, сучасною методологією, методичним інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування власних пропозицій, оцінки їх наслідків, впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність конкретного підприємства (організації, установи).

У методичному плані зміст випускної кваліфікаційної роботи (проекту) базується на компетентностях студентів, сформованих в процесі теоретичного навчання, виконання ними науково-дослідної роботи, а також проходження виробничої (переддипломної) практики.

1.3. Випускна кваліфікаційна робота (проект) здобувача освітнього ступеня магістра виконується з метою підтвердження рівня професійної та наукової підготовки випускника другого рівня вищої освіти. Основне завдання її автора –  продемонструвати здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій (відповідно до восьмого рівня Національної рамки кваліфікацій) з використанням сучасного економіко-математичного інструментарію, статистичних методів аналізу та обробки даних.

Наукові результати випускної кваліфікаційної роботи (проекту) здобувача освітнього ступеня магістра обов’язково повинні бути опубліковані в Збірнику наукових статей студентів КНТЕУ, що відображено у календарному графіку підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів).

1.4. Закріплення теми випускної кваліфікаційної роботи (проекту), призначення наукового керівника і консультантів (у разі потреби) затверджується наказом КНТЕУ за поданням декана  та завідувача кафедри з урахуванням графіка навчального процесу.

1.5. Науковим керівником випускної кваліфікаційної роботи (проекту) призначається науково-педагогічний працівник кафедри, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, і проводить наукові дослідження за відповідним напрямом.

До основних обов’язків наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи (проекту) відносяться:

 • допомога студенту в остаточному формулюванні теми дослідження, формування структури роботи та плану;
 • надання консультацій щодо вивчення окремих літературних джерел, збору та обробки інформаційних матеріалів, методичних аспектів використання окремих аналітичних, прогнозних, експертних розрахунків, застосування окремих методичних прийомів дослідження тощо;
 • забезпечення дотримання академічної доброчесності студентом;
 • консультування щодо змісту випускної кваліфікаційної роботи (проекту), відповідності підготовлених матеріалів вимогам, що висуваються до неї;
 • контроль за виконанням окремих етапів роботи, оформлення поетапних результатів дослідження;
 • підготовка студентів до проведення захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту);
 • складання відгуку про відповідність випускної кваліфікаційної роботи (проекту) вимогам та оцінювання можливості її допуску до захисту.

1.6. За дані, викладені у випускній кваліфікаційній роботі (проекті), порядок використання фактичного матеріалу під час її виконання, обґрунтованість й достовірність висновків, положень персонально відповідає студент і науковий керівник. Не допускається запозичення (плагіат) матеріалу. Посилання у випускній кваліфікаційній роботі (проекті) на автора та джерело інформації оформлюється відповідно до затвердженого в КНТЕУ Плану заходів щодо виявлення та запобігання академічного плагіату, в якому чітко визначено його критерії оцінювання.

1.7. Випускна кваліфікаційна робота (проект) виконується державною мовою. Написання випускної кваліфікаційної роботи (проекту) іншою, ніж державна, мовою можливе за заявою студента, на основі якої здійснюється подання та відбувається погодження ректором.

1.8. Внесення змін та уточнень до тем випускних кваліфікаційних робіт (проектів) можливе як виняток не пізніше першого тижня від початку прохо­дження студентами виробничої (переддипломної) практики. Зміни здійснюються за нака­зом КНТЕУ, проект якого вносить декан факультету на підставі службової записки завідувача кафедри за обґрунтованою заявою студента, погодженою з науковим керівником та керівником проектної групи (гарантом освітньої програми).

1.9. Випускна кваліфікаційна робота (проект) виконується відповідно до календарного графіку підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів), що складається випусковою кафедрою, затверджується завідувачем кафедри,  деканом та розміщується на інформаційних ресурсах кафедри.

1.10. У період підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів) питання щодо стану їх підготовки студентами та дотримання ними календарного графіку підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів) систематично заслуховуються на засіданнях кафедри (з відображенням у відповідних протоколах).

При написанні випускової кваліфікаційної роботи (проекту) студенти освітнього ступеня «магістр» спеціалізації «Державні фінанси», «Страхування» мають керуватися Положенням про випускну кваліфікаційну роботу (проект), затвердженим Вченою радою КНТЕУ, та цими Методичними рекомендаціями до виконання випускних кваліфікаційних робіт (проектів).

 

 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ТЕМИ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

 

2.1. Тематика й науковий рівень випускної кваліфікаційної роботи (проекту) повинні відповідати освітній програмі підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр».

2.1.1. Теми випускних кваліфікаційних робіт (проектів) формуються відповідно до напрямів науково-дослідної тематики кафедри, запитів роботодавців, сучасних досягнень у відповідній предметній галузі або суміжних сферах науки й техніки.

2.1.2. Орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт (проектів) розробляється кафедрою згідно з вимогами освітньої програми із зазначеної спеціалізації та відповідно до затверджених програм дисциплін, опанованих здобувачами освітнього ступеня «магістр», і відображає актуальну проблематику. Тематика щорічно переглядається, затверджується на засіданні кафедри, розміщується на інформаційних ресурсах кафедри.

2.1.3. Тему випускної кваліфікаційної роботи (проекту) студент обирає із запропонованих кафедрою, погоджує її з науковим керівником та (за необхідності) з консультантом. Якщо студент не мав змоги в визначені графіком навчального процесу строки обрати тему випускної кваліфікаційної роботи (проекту) – це робить науковий керівник та гарант освітньої програми.

2.1.4. За погодженням із науковим керівником студент може запропонувати самостійно сформульовану тему дослідження за умови обґрунтування доцільності її розроблення, ознайомлення з аналітич­ними оглядами і статтями у спеціалізованих наукових виданнях, а також враховуючи свої наукові та професійні інтереси, що були проявлені під час написання курсових робіт, підготовки статей та конкурсних наукових робіт, у виступах на студентських наукових конференціях.

2.1.5. Випускна кваліфікаційна робота (проект) може виконуватися за тематикою, яку замовляють державні установи, підприємства та організації, що уклали з кафедрою договори  або меморандуми про співпрацю. Можливо також обрання теми випускної кваліфікаційної роботи (проекту), яка у майбутньому може трансформуватися у тему роботи на здобуття наступного ступеня вищої освіти.

2.1.6. Випускна кваліфікаційна робота (проект) може носити теоретичний характер. При цьому вона повинна містити фундаментальні дослідження, мати наукову новизну, теоретичну цінність та практичну значущість.

2.1.7. Формулювання теми повинно бути чітким, лаконічним та не містити неоднозначного тлумачення. У темі може зазначатися об’єкт, який досліджується, або державна установа, підприємство, організація тощо, за матеріалами якого виконується робота (проект).

2.1.8. Після остаточного узгодження теми випускної кваліфікаційної роботи (проекту) з науковим керівником студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри, в якій зазначає назву теми і, за необхідністю, повну назву об’єкта дослі­дження.

2.2. Випускна кваліфікаційна робота (проект) виконується на основі поглибленого вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів, спеціальної вітчизняної і зарубіжної наукової літератури, передового досвіду з обраної проблеми (бажано використовувати літературу за останні 3-5 років, винятки допустимі для базових видань з опрацьованої тематики), результатів власних досліджень з метою вирішення визначених профе­сійних завдань, а також містить результати теоретичних, експеримен­тальних досліджень.

2.3. Після опрацювання джерел студент складає план, який узгоджується з науковим керівником, керівником проектної групи (гарантом освітньої програми), консультантом, завідувачем кафедри. Розгорнутий план зазначається у Завданні на випускну кваліфікаційну роботу (проект) студентові (далі – Завдання), який, за погодженням наукового керівника, може корегуватися, про що робляться відповідні записи у затвердженому варіанті.

2.4. Важливим є дотримання основних вимог щодо рівня підготовки випускної кваліфікаційної роботи (проекту), її змісту, структури, форми викладення матеріалу, а також оформлення.

2.5. Індивідуальні завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект) студент визначає разом з науковим керівником після затвердження теми, до початку проходження виробничої (переддипломної) практики та фіксує їх у щоденнику практики, де зазначається календарний план виконання кожної складової та завдання наукового дослідження.

2.6. Для отримання оцінки з виробничої (переддипломної) практики студент повинен, окрім відгуку та оцінки керівника від бази практики про роботу студента під час її проходження, отримати також оцінку наукового керівника, який визначає ступінь виконання поставлених індивідуальних завдань.

 

 

 

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА ОБСЯГУ ВИПУСКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

Написання випускової кваліфікаційної роботи (проекту) починається з пошуку та вивчення літературних першоджерел, які студент добирає відповідно до обраної теми самостійно або за рекомен­дацією наукового керівника. Необхідно переглянути джерела, зміст яких пов’язаний з темою дослідження і зробити аналітичний огляд літератури, зокрема: моногра­фії, наукові статті, нормативно-правові акти, статистичні дані, інформаційно-правові системи, матеріали мережі Internet тощо.

Випускова кваліфікаційна робота (проект) має таку структуру:

 • Титульна сторінка.
 • Зміст (план роботи)[1].
 • Перелік умовних позначень (у разі потреби).
 • Вступ.
 • Основна частина.
 • Висновки та пропозиції.
 • Список використаних джерел.
 • Додатки.

У вступі випускової кваліфікаційної роботи (проекту) необхідно: розкрити суть та стан проблеми, актуальність теми дослідження; визначити рівень розробки теми, стисло зазначити прізвища зарубіжних та вітчизняних вчених і практиків, які розробляли проблему, що розглядається; обґрунтувати необхідність подальшого дослідження теми виходячи з невирішеної частини проблеми; сформулювати мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, вказати методи дослідження; вказати інформаційну базу дослідження; сформулювати елементи наукової новизни та практичне значення отриманих результатів.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв’язання проблеми, обґрунтовуючи значення роботи для розвитку певної галузі знань, діяльності.

Мета дослідження – очікуваний результат вирішення визначеної проблеми із використанням теоретичних, методологічних положень та методів дослідження.

Завдання дослідження визначаються поставленою метою і являють собою конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми. При формулюванні завдань рекомендується вживати такі терміни: «визначити», «розкрити», «розвинути», «узагальнити», «обґрунтувати».

Об’єктом дослідження випускової кваліфікаційної роботи (проекту) може бути процес або явище, що породжує певну проблему обрану для дослідження.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Предметом дослідження можуть бути різні аспекти наукової проблеми. Наприклад, відповідно до теми випускової кваліфікаційної роботи (проекту) «Пенсійний фонд у фінансовій системі держави» для об’єкту дослідження «пенсійна система України» предметом дослідження можуть виступати «теоретичні та практичні питання формування та використання коштів Пенсійного фонду України».

Методи дослідження. Наводиться перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. До основних методів наукового пізнання належать методи аналізу та синтезу, аналогій, узагальнення, абстрагування, дедукції та індукції, економіко-статистичні методи.

Наукова новизна передбачає стислий виклад нових наукових положень. Наукове положення чітко формулюють, виокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни.

Практичне значення одержаних результатів. Це відомості про практичне впровадження одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання.

Якщо за результатами дослідження студент виступав на студентських наукових конференціях, брав участь в інших наукових заходах, має публікації в наукових виданнях, це слід зазначити.

Загальний обсяг вступу – до 3 сторінок.

Основна частина випускової кваліфікаційної роботи (проекту) складається з трьох основних розділів, які мають бути пов’язані між собою, матеріал викладений послідовно та логічно, із аналізом теоретичних положень, статистичних даних, відповідних джерел. У кінці кожного розділу рекомендується сформулювати висновки зі стислим викладенням наведених у ньому наукових і практичних результатів.

У першому розділі випускової кваліфікаційної роботи (проекту)(теоретико-методологічному)основної частини роботи передусім повинна розкриватись сутність об’єкта дослідження. Студентом аналізуються погляди наукових шкіл щодо визначення сутності об’єкта, узагальнюються певні підходи, обґрунтовується власна позиція з даного питання. Розділ містить стисле та змістовне теоретичне обґрунтування, сутність, значення, класифікаційні характеристики, історичні аспекти та сучасні тенденції об'єкта дослідження, методологічні підходи. Крім того, залежно від теми випускової кваліфікаційної роботи (проекту) та об’єкта дослідження можуть бути наведені порівняльні оцінки різних методів дослідження, методик розрахунків певних показників.

Здійснюючи огляд наукової фахової літератури, студент опрацьовує сучасні вітчизняні та іноземні джерела за темою роботи. На основі аналізу цих джерел необхідно виявити науковий рівень та повноту розробки теми. Стисло висвітлюючи публікації, необхідно вказати ті проблеми, які потребують дослідження.

Також студенту доцільно дослідити та узагальнити зарубіжний досвід щодо проблеми, яка є об’єктом дослідження. При цьому може бути зроблено висновки про цінність такого досвіду, можливості його використання в подальшій практичній діяльності.

Загальний обсяг першого розділу – до 10 сторінок.

Другий розділ випускової кваліфікаційної роботи (проекту) (дослідницький, аналітичний) залежить від обраної теми, визначених завдань, особливостей дослідження. Забезпечуючи логічну послідовність дослідження, даний розділ повинен стати перехідним до третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи дослідження і певний методичний інструментарій. При написанні цього розділу студент має продемонструвати навички опрацювання даних, що знаходяться у публічному доступі, роботи з офіційними сайтами органів державної та місцевої влади, чинним законодавством.

В другому розділі викладаються послідовність дослідження, загальні методики та основні методи досліджень, які використано; алгоритм розрахунків основних показників, аналіз нормативно-правової бази, інформаційного та статистичного матеріалу, результати досліджень. Рекомендується проаналізувати дані, опубліковані у відповідних монографіях, наукових статтях, зарубіжних виданнях, у тому числі тих, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Інформаційне забезпечення для виконання другого розділу студент також може отримати під час проходження переддипломної практики. Джерелом інформації можуть виступати планові і фактичні показники, статис­тична, фінансова, податкова та управлінська звітність, накази, розпорядження, первинні інформаційні матеріали Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, органів місцевого самоврядування, Пенсійного фонду України, страхових компаній тощо.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, рисунки мають супроводжуватися висновками, які дозволяють визначити сутність та стан явищ та процесів, що спостерігаються на об'єкті дослідження, розкрити їх особливості та тенденції розвитку.

Загальний обсяг другого розділу – до 17 сторінок.

Третій розділ випускової кваліфікаційної роботи (проекту) містить положення стосовно перспективи розвитку та удосконалення певних процесів, явищ, діяльності обраного об’єкта дослідження в цілому або його окремих складових. Такі положення повинні супроводжуватися конкретними даними, розрахунками, що спираються на статистичну інформацію (з посиланням на її джерело), власні обґрунтовані результати дослідження.

Науково-практичне вирішення проблеми дослідження повинне відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичного впровадження.

В розділі розкриваються основні напрями розвитку об’єкту дослідження, визначаються шляхи реалізації основних напрямів подальшого розвитку зазначеного об’єкта і предмета дослідження. Студентом здійснюється відповідне перспективне фінансове прогнозування.

Загальний обсяг третього розділу – до 17 сторінок.

У висновках та пропозиціях рекомендується зазначити підсумки проведеного дослідження, викласти основні наукові та практичні результати, що одержано, рекомендації щодо їх науково-практичного використання.

Сформульовані висновки повинні базуватися на матеріалах основної частини роботи і відповідати поставленим завданням. У цій частині роботи чітко і стисло наводяться пропозиції щодо розв’язання проблемних питань відповідного об’єкту дослідження. Найбільший інтерес становлять саме результати самостійної роботи студента.

Загальний обсяг висновків та пропозицій – до 3 сторінок.

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі тих чи інших наукових положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної літератури, фахових видань, ресурсів Internet.

У додатках наводяться допоміжні матеріали, необхідні для повноти сприймання випускової кваліфікаційної роботи (проекту) у вигляді: нормативно-правових документів, звітів, інструкцій, положень, математичних доведень, формул, розрахунків; таблиць допоміжних цифрових даних, рисунків тощо.

Додатки оформлюються як продовження роботи та розташовуються у послідовності їх появи по тексту випускової кваліфікаційної роботи (проекту).

Рекомендований обсяг випускової кваліфікаційної роботи (проекту) складає 50 сторінок. До цього обсягу не включається список використаних джерел та додатки.

Випускова кваліфікаційна робота (проект)повинна бути викладена логічно, чітко, без скорочень слів. Зміст роботи потрібно викладати лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від основної теми, перенавантажувати текст описами, довгими математичними викладками та розрахунками.

 

 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ СТАТТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

4.1. Підготовка наукової статті студентами здійснюється відповідно до наказу КНТЕУ «Про запровадження у навчальний процес підготовки наукових статей студентами, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» від 21 листопада 2007 р. № 3222.

4.2. Наукова стаття повинна містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлювати конкретне окреме питання за темою випускної кваліфікаційної роботи(проекту).

4.3. Архітектоніка наукової статті ґрунтується на логічному розкритті наукової проблеми, комплексному розкритті фактів, об'єднанні їх у певну систему.

4.4. Для написання наукової статті необхідно ознайомитись з існуючими матеріалами за даною темою (монографії, статті), що дасть можливість визначити рівень розробки досліджуваної теми в науці. Достовірність результатів, висвітлених у статті, посилюється системним використанням різноманітних джерел інформації: законодавчої та нормативної бази, статистичних даних, відповідних міністерств, вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, Інтернет-ресурсів, фінансової та статистичної звітності підприємства галузі.

4.5. Наукова стаття, як форма апробації результатів випускної кваліфікаційної роботи (проекту), повинна складатись з таких структурних елементів:

- назва статті, яка стисло відображає головну ідею наукового дослідження;

- прізвище та ініціали автора;

- анотація (українською та англійською мовами) – коротка характе­рис­тика змісту статті;

- постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найважли­ві­ши­ми завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або практичної діяльності;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; сучасні погляди на проблему; виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, яким присвячена стаття;

- формулювання мети статті, яка випливає з постановки наукової проб­ле­ми та огляду основних публікацій з теми; постановка завдань;

- виклад результатів досліджень шляхом висвітлення основних положень, особистих ідей, думок, отриманих наукових фактів, виявлених законо­мір­нос­тей, зв’язків, тенденцій, методик отримання та аналізу фактичного матеріалу, особистого внеску автора у досягнення і реалізацію основних висновків тощо;

- загальний висновок, який містить узагальнення досліджень і рекомен­да­ції, їх значення для теорії і практики, суспільна, соціально-економічна значущість;

- список використаних джерел – складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв тощо. Джерела необхідно розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків згідно з ДСТУ;

- прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи (проекту), який здійснював наукове редагування статті.

4.6. Рукопис наукової статті, яка надходить від студента на кафедру, повинен мати висновок наукового керівника щодо відсутності текстових запозичень у рукописі. 

4.7. У випадку виявлення академічного плагіату у науковій статті здобу­вача освітнього ступеня «магістр» робота направляється на доопрацювання з повторною перевіркою на плагіат.

4.8. Підготовлена відповідно до встановлених вимог наукова стаття, підписана автором та науковим керівником, передається відповідальному за випуск, яким є гарант освітньої програми. Наукова стаття, яка подається відповідальному за випуск, публікується в авторській редакції. За зміст поданої статті відповідальність несе автор.

4.9. Рукопис збірника, підписаний відповідальним за випуск, разом із супровідними документами та електронним варіантом подається до Центру підготовки навчально-методичних видань. Термін подання до Центру підготовки навчально-методичних видань та тираж збірника зазначено в плані видання збірок статей студентів, які здобувають освітній ступінь магістра. План видання збірок статей студентів щорічно затверджується вченою радою КНТЕУ на навчальний рік.

 

 

 

 1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

 

5.1 Вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи (проекту), наукової статті, списку використаних джерел, а також зразки титульного аркуша, завдання, оформлення таблиць, рисунків тощо викладено у Положенні про випускну кваліфікаційну роботу (проект) КНТЕУ (Розділи 2,3; Додатки).

5.2. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи (проекту) здійснюється відповідно до загальних вимог, що висуваються до наукових робіт, згідно з ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Струк­тура та правила оформлювання».

5.3. Список використаних джерел формується за алфавітом у такому порядку: спочатку літературні джерела українською мовою, а потім мовою країн ЄС згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні правила та вимоги складання».

5.4. Обсяг основної частини випускної кваліфікаційної роботи (проекту) складає до 50 сторінок тексту формату А4, розмір шрифту – 14 кегль, міжрядковий  інтервал – 1,5) та регламентується відповідно до специфіки освітньої програми.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ  ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

 

6.1. До захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) допускаються студенти, які успішно виконали вимоги індивідуального навчального плану студента, у т.ч. програму виробничої (переддипломної) практики та склали заліково-екзаменаційну сесію.

6.2. Процес підготовки випускної кваліфікаційної роботи (проекту) систематично контролює науковий керівник відповідно до календарного графіка, затвердженого кафедрою.

6.3. На період виконання випускних кваліфікаційних робіт (проектів) на випусковій кафедрі складається розклад проведення консультацій науковими керівниками, згідно з яким забезпечується системна робота над випускною кваліфікаційною роботою (проектом) студентів та наукових керівників (план-графік розміщується на сторінці кафедри офіційного сайту КНТЕУ). Також у календарному плані-графіку встановлюються строки подання на рецензування науковому керівникові окремих розділів і роботи у цілому.

6.4. Випускна кваліфікаційна робота (проект) подається науковому керівнику для перевірки її змісту та структури у строки, визначені у Завданні, але не пізніше 30 робочих днів до засідання екзаменаційної комісії (далі – ЕК) із захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту).

6.5. У випадку недотримання календарного графіку підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів), науковий керівник надає інформацію на засіданні кафедри (з відображенням у відповідних протоколах) та готує службову записку щодо наявності відхилень від графіку підготовки випускної кваліфікаційної роботи (проекту), але не пізніше 30 днів до засідання ЕК.

Витяг з протоколу засідання кафедри передається декану факультету, який складає службову записку на ім’я ректора та проект наказу КНТЕУ про відрахування студента з університету.   

6.6. Науковий керівник перевіряє на відповідність встановленим вимогам оформлення випускної кваліфікаційної роботи (проекту) та надає відгук, в якому зазначається:

 • актуальність дослідження;
 • сучасність використаних методів дослідження;
 • рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань при виконанні дослідження;
 • вміння самостійно вирішувати наукові та практичні проблеми; логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки;
 • участь студента у наведених експериментальних дослідженнях, теоретичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення / ідеї / методиці;
 • повнота розкриття теми;
 • перспективність запропонованих рекомендацій;
 • недоліки роботи та зауваження;
 • рекомендація до захисту.

6.7. Випускна кваліфікаційна робота (проект) обов’язково повинна бути рецензована. Рецензування доручають висококваліфікованим фахівцям (викладачам і науковцям) КНТЕУ (внутрішнє рецензування), провідним спеціалістам державних установ, наукових, проектних та інших організацій (зовнішнє рецензування). Склад внутрішніх рецензентів затверджується деканом за поданням завідувача кафедри.

6.8. Випускна кваліфікаційна робота (проект) може містити відгук від державної установи, підприємства, організації, за матеріалами якого проведено дослідження. Відгук завіряється підписом його керівника і підтверджує достовірність наведених у випускній кваліфікаційній роботі (проекті) матеріалів.

6.9. При рецензуванні випускної кваліфікаційної роботи (проекту) рекомен­дується визначати:

 • новизну постановки і розроблення проблеми;
 • використання наукових методів дослідження;
 • аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій;
 • вміння здобувача освітнього ступеня «магістр», чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;
 • недоліки та зауваження щодо змістовної частини роботи, оформлення;
 • висновок про можливість допуску до захисту.

6.10. Зовнішня рецензія надається письмово і містить загальний висновок щодо рекомендації до захисту.

6.11. Негативний письмовий відгук наукового керівника або негативна рецензія щодо змісту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) та отриманих результатів дослідження не є підставою недопущення до захисту.

6.12. За наявності рукопису, зовнішньої рецензії та відгуку з підприємства випускна кваліфікаційна робота (проект) реєструється на кафедрі, але не пізніше, ніж за 15 календарних днів до захисту.

6.13. Титульна сторінка представленої роботи містить підписи: студента, наукового керівника, гаранта освітньої програми, наукового консультанта.

6.14. У разі виявлення формальних невідповідностей, у тому числі в формулюванні теми, випускна кваліфікаційна робота (проект) не реєструється, на рецензування не приймається і до захисту не допускається.

6.15. З метою визначення якості та ступеня готовності до захисту кафедра відповідно до графіку підготовки організовує попереднє заслуховування представлених студентом основних положень випускної кваліфікаційної роботи (проекту) сформованою комісією попереднього захисту, отримання рекомендації до захисту (або зауважень щодо змісту та оформлення).

6.16. Попередній захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту) проходить із залученням профільних фахівців кафедри, члена групи забезпечення спеціальності (голови комісії з попереднього захисту) та регламентується розпорядженням по кафедрі з представленням графіку, який оприлюднюється у встановленому порядку.

6.17. Комісія робить узагальнений висновок про готовність випускної кваліфікаційної роботи (проекту) до захисту, про що ставить відповідну позначку в Завданні.

6.18. Після успішного проходження попереднього захисту випускна кваліфікаційна робота (проект) передається на розгляд завідувачу кафедри, який робить висновок про рекомендацію її до захисту на засіданні ЕК.

6.19. Студенти, випускні кваліфікаційні роботи (проекти) яких на попередньому захисті і розгляді завідувачем випускової кафедри були оцінені позитивно, допускаються деканом до захисту на засіданні ЕК не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку її роботи (відповідно до «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ»). У такий же термін студент подає на кафедру переплетену випускну кваліфікаційну роботу (проект).

6.20. Студент готує виступ-презентацію результатів до 10 хвилин, необхідний роздатковий матеріал – наочну ілюстрацію відповідних положень під час доповіді, – зміст та якість якого перевіряє науковий керівник. Кількість примірників ілюстративного матеріалу повинна відповідати чисельному складу ЕК.

6.21. Публічний захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту) може відбуватися у КНТЕУ або на базі державних установ, підприємств, організацій, з якими укладені договори / меморандуми про співпрацю.

6.22. Після захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) секретарі екзаменаційних комісій передають їх електронні копії в бібліотеку КНТЕУ для подальшого поповнення репозитарію випускних кваліфікаційних робіт (проектів), а друковані – в архів КНТЕУ.

6.23. Загальні критерії оцінювання випускних кваліфікаційних робіт (проектів)викладено у Положенні про випускну кваліфікаційну роботу (проект) КНТЕУ (Розділ 4, п. 4.2).

 

 1. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)

 

Тема: «Бюджет як інструмент макроекономічного регулювання»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОЇ   ПОЛІТИКИ

1.1. Економічна сутність, функції та значення бюджетної політики

1.2. Зарубіжний досвід проведення бюджетної політики у країнах з розвиненою та трансформаційною економікою

РОЗДІЛ 2.  АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇБЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

2.1. Аналіз виконання дохідної частини Зведеного бюджету України

2.2. Аналіз виконання видаткової частини Зведеного бюджету України

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

3.1. Бюджетна політика у системі забезпечення соціально-економічного розвитку України

3.2.Шляхи удосконалення інституційних засад бюджетної політики

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Тема: «Казначейське обслуговування місцевих бюджетів»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 1. Сутність та особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів
 2. Зарубіжний досвід казначейського обслуговування місцевих бюджетів в Україні

РОЗДІЛ 2. СТАН ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

2.1. Аналіз стану виконання місцевих бюджетів за доходами

2.1. Аналіз стану виконання місцевих бюджетів за видатками

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

3.1. Інституційні засади казначейського обслуговування місцевих бюджетів

3.2. Механізм вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Тема: «Податок на прибуток підприємств у системі
фінансово-економічних відносин»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

 1. Економічна сутність прибуткового оподаткування підприємств та його роль у фінансовій системі країни
 2. Зарубіжний досвід побудови системи прибуткового оподаткування підприємств

РОЗДІЛ 2. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

2.1. Роль податку на прибуток підприємств у формуванні доходів бюджетної системи України

2.2. Особливості прибуткового оподаткування підприємств в Україні

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

3.1 Пріоритети прибуткового оподаткування підприємств на сучасному етапі економічного розвитку

3.2 Оптимізація використання фіскального та регулюючого потенціалу податку на прибуток підприємств

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Тема: «Фінансове забезпечення державного пенсійного страхування»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1. Економічна сутність державного пенсійного страхування

1.2. Зарубіжний досвід формування та розвитку систем пенсійного страхування

РОЗДІЛ 2. СТАН ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

2.1. Аналіз розвитку формування та використання фінансових ресурсів Пенсійного фонду України

2.2. Оцінка пенсійного забезпечення населення України

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1. Пріоритетні напрями фінансового забезпечення Пенсійного фонду України

3.2. Шляхи удосконалення пенсійного страхування як важливої складової соціального захисту населення

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Тема: «Страхування автотранспортних засобів»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1 Економічна сутність страхування автотранспортних засобів

1.2 Інституційні засади страхування автотранспорту

РОЗДІЛ 2. СТАН РИНКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ

2.1 Сучасні програми страхування автотранспортних засобів

2.2 Аналіз діяльності вітчизняних страховиків у автотранспортному страхуванні

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1 Особливості автотранспортного страхування на ринку страхових послуг України

3.2 Перспективні напрями страхування автотранспортних засобів в Україні

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 


[1]Приклади оформлення змісту (плану роботи) наведено у пункті 7.