Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Виробнича практика

 logo-KIBIT

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 
 

Затверджую

Проректор _____________________________

“____”____________201_р.

Затверджую

Проректор _____________________________

“____”____________201_р.

Затверджую

Проректор _____________________________

“____”____________201_р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича практика

 

для спеціальностей 073 «Менеджмент»

Освітнього ступеню бакалавр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Житомир – 2020 р.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Виробнича практика студентів ЖФ КІБІТ, є невід’ємною і важливою складовою освітнього процесу.

Мета проходження практики – оволодіти сучасними методами, формами здійснення виробничої діяльності, набути практичних і організаційних навичок з управління бізнесом, сформувати на базі здобутих знань професійні вміння і навички прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних ринкових умовах, а також потребу систематично поповнювати власні знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Виробнича практика є кінцевим етапом практичного ознайомлення студентів з вибраною спеціальністю, отримання професійних вмінь і навичок, які допоможуть закріпити знання з вивчених теоретичних курсів.

Виробнича практика проводиться протягом терміну, зазначеного в навчальному плані.

Керівником практики призначається викладач кафедри.

 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Тривалість виробничої практики – 8 тижнів. Практика для студентів освітнього рівня бакалавр включає два розділи (ДОДАТОК 2).

Практика має на меті навчити студентів практичних основ менеджменту у виробничій сфері, а саме: організовувати виробничий процес на підприємстві; досліджувати ринки збуту продукції; приймати планові рішення у виробничій діяльності; оцінювати та аналізувати управлінські рішення при організації виробництва; робити розрахунки показників організації виробництва.

Програма включає комплекс завдань, що стосуються різних аспектів процесу організації виробничої діяльності та основ управління підприємством. Завдання програми – навчити студентів: навичок і методів роботи з колективами людей; організовувати будь-який вид діяльності; методів вирішення управлінських задач; форм реалізації управлінських рішень.

 

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Метою практики є поглиблення і закріплення студентами знань, одержаних в інституті з фахових дисциплін, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, набуття досвіду ділового спілкування, підготовка до самостійної роботи на посадах, що потребують фахівців спеціальності «Менеджмент», збір матеріалу для виконання звіту.

У загальному вигляді завданнями можуть бути: ознайомлення з об’єктом господарювання, його організаційною та управлінською структурою, аналіз зовнішніх взаємовідносин і зв’язків підприємства (організації); ознайомлення з кадровою політикою підприємства, організацією роботи з персоналом, аналіз кадрової служби та кадрового діловодства організації; розв'язання виробничих та господарських ситуацій у діяльності підприємства.

Програма виробничої практики складається з двох розділів. У процесі опрацювання питань розділів студент повинен вивчити відповідну законодавчу базу, нормативну та статистичну документацію підприємства тощо. Результатом проходження практики є оформлення звіту, де студенти повністю розкривають зміст питань практики. Підсумовуючи результати роботи на підприємстві, проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності та кадрової політики підприємства студент формує висновок щодо результатів проходження практики на підприємстві.

 

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА «___________» в сучасній системі господарювання

 

1.1. Загальна характеристика підприємства та організація його діяльності

 

Для засвоєння цього розділу програми студент повинен вивчити та дати характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Необхідно розкрити наступні питання з діяльності підприємства:

 • повна назва підприємства, вид та форма власності;
 • коротка історична довідка;
 • предмет та мета діяльності;
 • відносини підприємства з державою (гарантії, правові та економічні умови господарювання, відповідальність, контроль, комерційна таємниця тощо);
 • установчі документи (статут, установчий договір);
 • організаційна структура підприємства та структура управління (схеми);
 • органи управління підприємства та їх компетенція;
 • стан внутрішнього середовища підприємства, організації, перспективи і проблеми розвитку, технічні і економічні можливості;
 • джерела формування майна і економічні кількісні характеристики об’єкту управління.

 

1.2. Характеристика взаємозв’язків підприємства із зовнішнім середовищем

Необхідно описати в даному підрозділі взаємозв’язок підприємства, що являється базою Вашої практики, з такими елементами зовнішнього середовища:

– споживачі;

– урядові установи, політична ситуація в країні;

– постачальники;

 • SWOT-аналіз підприємства (Додаток 3);
 • PEST-аналіз підприємства (Додаток 4).

Описати основних конкурентів фірми та їх конкурентні переваги (заповнити таблицю 1.1).

 

Таблиця 1.1.

Аналіз конкурентів

№ з/п

Перелік конкурентів

Товари та послуги які надають конкуренти

Переваги фірми-конкурента

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

1.3. Узагальнений аналіз основних виробничих показників

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. А ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних факторів та оцінкою основних виробничих показників.

Студент-практикант характеризує основні показники, що зазначені нижче у відповідності до бази практики:

 • виробнича потужність підприємства (фактична і планова);
 • виробничі витрати підприємства, собівартість продукції;
 • основні засоби;
 • оборотні засоби;
 • порядок планування виробничої діяльності, наявність стратегічних, поточних планів, їх оцінка;
 • організація контролю за виконанням планових завдань;
 • аналіз і оцінка планування фінансової діяльності організації;
 • структура і показники бізнес-плану;
 • аналіз кінцевих показників ефективності діяльності підприємства (дохід).

 

1.4. Показники трудового потенціалу підприємства

З урахуванням розвитку підприємства (організації), яке є базою практики, необхідно дати оцінку інтенсивності дій з управління персоналом та сформувати основні принципи кадрової політики організації.

 • фактична кількість працівників підприємства;
 • ознайомлення з системою добору, найму, розподілу, просування та звільнення персоналу;
 • вивчення якісного (кваліфікаційного) та кількісного складу персоналу;
 • аналіз системи планування та динаміка змін в персоналі підприємства, а також фактори, що зумовлюють зміни у кадровому складі за останні 5 років;
 • характеристика системи кадрового планування в організації;
 • аналіз процесу наймання, оцінки і добору персоналу в організації;
 • вивчення внутрішньо фірмового навчання персоналу;
 • характеристика процесу управління діловою кар’єрою та службово-професійним просуванням персоналу в організації;
 • дослідження системи мотивації та винагород робітників;
 • аналіз стратегії накопичення та зміни у кадровому потенціалі;
 • проаналізувати соціально-психологічний клімат в колективі.

 

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ І МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ «__________»

 

2.1. Аналіз управлінської діяльності підприємства

 

Зобразіть графічно організаційну структуру підприємства (з усіма структурними підрозділами).

На прикладі одного з керівників структурної ланки управління персоналом вивчити і об’єктивно проаналізувати такі аспекти організаційної діяльності менеджера:

 • місце керівника в системі поділу і кооперування праці, його основні посадові обов’язки, якими документами вони регламентуються;
 • організація робочого місця; режим праці та відпочинку (нормування управлінської праці);
 • планування діяльності менеджера, організація контролю виконаних рішень;
 • вибір систем і методів управлінської роботи, стиль керівництва що використовує менеджер;
 • матеріальне і моральне стимулювання управлінської праці менеджера.

 

2.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

Маркетингові дослідження передбачають систематичний збір, обробку й аналіз всіх аспектів процесу маркетингу, а саме: продукту; кон’юнктури ринку, конкурентів, методів і прийомів збуту, системи ціноутворення, мір стимулювання збуту, системи формування попиту і ін.

Маркетинг у сучасних умовах необхідний на всіх етапах функціонування підприємства, саме тому студент досліджує це питання враховуючи наступні складові:

– маркетинг як специфічна функція управління;

– основні напрями маркетингової діяльності підприємства;

– дослідження ринків збуту та діяльності підприємства;

– розробка і реалізація стратегій маркетингу

– можливості дослідження ринку, що існують на підприємстві;

– хто здійснює маркетингові дослідження ринку;

– вплив результатів маркетингового дослідження на конкурентоспроможність, прибутковість і вибір стратегії;

– фінансові засоби що необхідні для маркетингового дослідження;

 • наявність маркетингового відділу чи маркетолога на підприємстві.

Описати основні засоби поширення інформації підприємством (реклама на телебаченні, радіо, в газетах, на білборд і сітілайтах; поширення інформаційних листів, брошур).

 

Додатки

Додатки є обов’язковим елементом виробничої практики, їх наявність підвищує рівень довіри до одержаних результатів та свідчить про їх достовірність.

Перелік додатків, які студент-практикант повинен надати при захисті звіту з навчальної практики:

  • статут підприємства;
  • рекламні брошури, листівки, календарі, візитки підприємства;
  • прайс цін;
  • витяг з державного реєстру підприємств і організацій України (свідоцтво державної реєстрації);
  • ліцензія підприємства;
  • штатний розпис;
  • установчий договір;
  • рекламна продукція.
 

Оформлення та захист звіту з виробничої практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують на кафедрі про виконання програми практики. Загальна форма такої звітності – подання письмового звіту. Зразок титульної сторінки звіту з практики наведено в ДОДАТКУ 1.

Звіт із практики має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики. Обов'язковим є наявність висновків та пропозицій, списку використаної літератури.

Обсяг звіту повинен становити до 30 сторінок. Звіт друкується на ПЕОМ з одного боку аркуша білого паперу формату А4 через півтора міжрядкових інтервали шрифтом 14. Текст має бути таких розмірів: лівий берег – не менше як 20 мм, правий – не менше як 10 мм, верхній – не менше як 20 мм, нижній – не менше як 20 мм.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. подають арабськими цифрами без знака №. Таблиці й ілюстративний матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Посилаючись на ілюстрації, зазначають їх порядковий номер, наприклад «Рис. 2.1.» (перший рисунок другого розділу).

Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею симетрично до тексту. Слово «Таблиця» та безпосередньо її назву починають з великої літери. В кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони становлять одне ціле. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл.». На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово «Таблиця» пишуть скорочено, наприклад, «табл. 2.3.». У повторних посиланнях по тексту на таблиці потрібно зазначити «див. табл. 2.3.».

Оформлений за всіма зазначеними вимогами і прорецензований звіт із практики приймається викладачем-керівником практики, за результатами захисту звіту виставляється оцінка, вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і до залікової книжки студента.

Студент, який не виконав програму практики без поважних при­чин, відраховується з навчального закладу.

 

ДОДАТОК 1

 

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

ЗВІТ

З ПРОХОДЖЕННЯ виробничої ПРАКТИКИ

 

студента ___ курсу спеціальності 073 Менеджмент

 групи _______________

 

 ________________________________________________________________

Прізвище, ім¢я, по-батькові

 

 

База практики _________________________________________________________

Повна назва підприємства

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства

_______________________________           М.П.    _______________________

                       Посада                                                                Прізвище, ім¢я, по-батькові                                                                                                                                                                                

 

 

Керівник практики від інституту                               ______________________

                                                                                                        Прізвище, ім¢я, по-батькові                                                                                                                                                                                

 

Захищений з оцінкою _______________________

 

 

 

 

м. Житомир – 201_ р.

 

 

ДОДАТОК 2

ЗМІСТ ЗВІТУ З ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………

РОЗДІЛ І. «___________» в сучасній системі господарювання

1.1. Загальна характеристика підприємства та організація його діяльності…………………...………………………………………………………

1.2. Характеристика взаємозв’язків підприємства із зовнішнім середовищем ……………………………………………………………………….

1.3. Узагальнений аналіз основних виробничих показників……………...

1.4. Показники трудового потенціалу підприємства…...…………………

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ І МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ «__________».…….………………………

2.1. Аналіз управлінської діяльності підприємства….……………………

2.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства…...…….……………

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………….……………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………

ДОДАТКИ……………………………………………………………………

 

 

ДОДАТОК 3

Таблиця 1.2.

SWOT-аналіз підприємства «_______»

Внутрішнє середовище

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

 

 

Зовнішнє середовище

Можливості (O)

Загрози (T)

 

 

ДОДАТОК 4

Таблиця 1.3.

PEST-аналіз підприємства «________»

 

Політичні чинники

Р

Вплив економіки

Е

 

 

Соціокультурні тенденції

S

Технологічні інновації

Т

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV (з наступними змінами та доп.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003 №18, №19-20, №21-22, ст.144. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII (з наступними змінами та доп.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 3. Про оплату  праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (з наступними змінами та доп.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР)  від 16.10.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр
 4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III (з наступними змінами та доп.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР)  від 20.11.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
 5. Про ліцензування деяких видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
 6. Бахтінова А.П. Організація виробництва: практикум: навч. посіб.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 216 с.
 7. Васюкова А.Т. Организация производства и управление продукции общественого питания(в экзаменационных вопросах и ответах): учеб. Пособие. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: Дашков и К, 2008. - 328 с.
 8. Воронкова О.В., Завражина К.В., Толстяков Р.Р. Маркетинг: учебное пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 220 с.
 9. Галущак М. П., Оксентюк А. О., Гевко І. Б. Організація виробництва у прикладах та задачах: навч. посіб. – К.: Кондор, 2010. - 214 с.
 10. Голоктеев К. Управление производством: инструменты, которые работают.- С.Пб.: Питер, 2008. - 251 с.
 11. Гриньова В. Н. Організація виробництва: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 552 с.
 12. Донцов С. С. Организация производства: сборник учебно-методического комплекса дисциплины для студентов экономических специальностей.– Павлодар: Кереку, 2010. – 148 с.
 13. Дробик О.В., Кідалов В.В., Коваль В.В., Сукач Г.О. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2011. – 190 с.
 14. Економіка та організація виробництва: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 678 с.
 15. Жуков І.А., Дрововозов В.І., Махновський Б.Г. Експлуатація комп’ютерних систем та мереж. К.: НАУ, 2007. – 230 с.
 16. Иванов И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 352 с.
 17. Ильичева И. В. Маркетинговые технологии: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 157 с.
 18. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: Підручник.- Київ 2007
 19. Коваленко О.В. Реклама: навч. посіб.- К.: Персонал, 2010. - 98 с.
 20. Козик В.В. Організація виробництва: навч. посіб. – К.: Знання, 2011. - 222 с.
 21. Костина А.В. Основы рекламы: учеб. пособие.- 2-е изд., доп.- М.: КНОРУС, 2008. - 400 с.
 22. Круш П. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О. та ін. Організація виробництва: підручник. – К.: Каравела, 2010. - 536 с.
 23. Малюк, В. И. Производственный менеджмент: учеб. Пособие. - С.Пб.: Питер, 2008. - 288 с.
 24. Малюк, В. И. Производственный менеджмент: учеб. Пособие.. – С.Пб.: Питер, 2008. - 288 с.
 25. Палеха Ю. Кадрове діловодство: Навч. посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). - 5-те вид., доп. - К.: Ліра-К. - 2009. - 476 с.
 26. Раздорожный, А. А. Организация производства и управление предприятием: учеб. - М.: Экзамен, 2009. - 877 с.
 27. Савиных, В. Н. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента: учеб. пособ. - М.: КНОРУС, 2009. - 192 с.
 28. Синица Л.М. Организация производства: учебник для студентов высш. учеб. заведений по специальности «Экономика и управление на предприятии». – Минск: ИВЦ Минфина, 2008. – 540 с.: ил.
 29. Скибінська, З. М. Економіка та організація виробництва: Навч. посіб. - К.:  Знання, 2012. - 299 с.
 30. Сморжанюк Т.П., Шрам Т.В., Рогальський Ф.Б. Документаційне забезпечення управління. - К.: Вища школа, 2007. - 254 с.
 31. Сучасні комп’ютерні технології / за ред.. Швиденко М.З., Л.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”. – 2007. – 705 с.
 32. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2008. - 544 с.
 33. Чеботар С. І., Ларіна Я. С. Маркетинг: Навчальний посібник. – Київ «Наш час», 2007.- 504 c.
 34. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Комп’ютерні мережні технології: Навч.-метод. посібник. – Київ. – ТОВ “Авета”, - 2008.
 35. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Технології комп’ютерних мереж: Навч.-метод. посібник., Київ – Видавництво ООО “Береста”, - 2007.
 36. Щербань В.М. Маркетинг: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с