Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Внутрішній аудит

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА АУДИТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково -

педагогічної роботи __________А.М. Колот

 

22 травня 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

«Внутрішній аудит» (вибіркова)

 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування»

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою аудиту

протокол № 10 від 10 травня 2018 р.

Завідувач кафедри _________ О.А. Петрик

 

 

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу ________________ Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

Розробник:

Заднепровська Світлана Петрівна, к.е.н., доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Сучасні процеси інтеграції та глобалізації, динамізм економічного, правового і соціокультурного середовищ зумовлюють необхідність переосмислення та якісного оновлення підходів до управління організаційними структурами різного типу. Важливого значення у цих умовах набуває внутрішній аудит як концептуально нова форма перевірки фінансово-майнового стану і результатів функціонування підприємства, оцінки дієвості його систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, ефективності окремих бізнес-процесів зокрема і корпоративного управління загалом.

Внутрішній аудит як професійна діяльність є відносно новим в Україні, а його теоретико-методологічна база лише формується. Положення теорії, методики і організації внутрішнього аудиту навіть за кращими зарубіжними зразками потребують переосмислення та адаптації з урахуванням національної ідентичності й специфіки провадження господарської діяльності у нашій країні. Це обумовлює необхідність розвитку внутрішнього аудиту як наукового напряму, вивчення його як навчальної дисципліни і, щонайважливіше, − розроблення методики його практичного здійснення.

Предмет дисципліни: теоретичні основи, методичні та організаційні положення проведення внутрішнього аудиту на підприємстві.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Внутрішній аудит» базується на фундаментальних знаннях з таких курсів, як «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Фінансовий аналіз суб’єктів підприємницької діяльності», «Аудит», «Внутрішній аудит», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Господарське право», «Комп`ютерні технології в аудиті», «Інформаційні системи і технології в обліку». Вивчення дисципліни дає змогу закріпити і поглибити вже набуті знання, підвищити якість професійної підготовки фахівців.

Мета вивчення дисципліни «Внутрішній аудит»: опанування студентами базовими теоретичними положеннями та набуття практичних навиків організації та методики проведення внутрішнього аудиту у підприємницькій діяльності.

Вивчення дисципліни «Внутрішній аудит» дозволить забезпечити формування у студентів таких компетентностей та відповідних їм результатів навчання:

 

Компетентності

Програмні результати навчання

1. Розуміння концептуальних  основ та базових категорій внутрішнього аудиту та загальноприйнятих у міжнародній практиці стандартів внутрішнього аудиту

1. Володіти концептуальними положеннями, базовими категоріями, методами та прийомами внутрішнього аудиту  суб’єктів господарської діяльності, його ролі у процесі управління

2. Здатність застосовувати набуті теоретичні знання для організації служби внутрішнього аудиту на підприємстві

2. Ідентифікувати особливості організації служби внутрішнього аудиту та розробляти внутрішні документи, що регламентують її діяльність для різних типів організацій і бізнес-середовища

3. Здатність визначати і застосовувати методику проведення внутрішнього аудиту корпоративного управління, ризиків та бізнес-процесів підприємства  з урахуванням вимог Міжнародних  стандартів професійної практики  внутрішнього аудиту

3. Застосувати набуті знання у побудові ефективної функції внутрішнього аудиту; обирати найбільш доцільні методи і прийоми здійснення внутрішнього аудиту у конкретних ситуаціях та застосовувати їх на практиці на всіх етапах процесу внутрішнього аудиту

4. Розуміння основних вимог до змісту та структури документів, що генеруються в процесі внутрішнього аудиту

4. Збирати і розуміти інформацію, аналізувати та узагальнювати результати внутрішнього аудиту; розробляти пропозиції для усунення виявлених недоліків, помилок і порушень у фінансово-господарській діяльності об’єктів внутрішнього аудиту; оцінювати ефективність функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві

 

Сфера реалізації набутих знань з дисципліни «Внутрішній аудит» у майбутній професії: органи корпоративного управління суб’єктів господарювання, структурні підрозділи корпорацій та підприємств малого та середнього бізнесу, служба внутрішнього аудиту, аудиторські фірми, навчальні і науково-дослідні установи, організації.

 

2. Зміст дисципліни за темами

 

Тема 1. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти, суб’єкти та роль у корпоративному управлінні

Поняття «внутрішній аудит» і підходи до його трактування. Передумови виникнення, необхідність, стан та перспективи розвитку внутрішнього аудиту як професії. Характеристика видів внутрішнього аудиту. Мета, завдання, об’єкт, предмет і функції внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту від інших форм та видів контролю.

 

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту

Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту. Кодекс етики внутрішніх аудиторів. Незалежність та об’єктивність внутрішніх аудиторів. Модель «Три лінії захисту». Ризико-орієнтовний план внутрішнього аудиту підприємства.

 

Тема 3. Організація системи внутрішнього контролю (СВА)

Порядок та основні вимоги до організації внутрішнього аудиту. Положення про службу внутрішнього аудиту. Права, обов’язки та відповідальність внутрішніх аудиторів. Інформаційне, кадрове і матеріально-технічне забезпечення внутрішнього аудиту. Професійні компетенції і кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів. Посадова інструкція внутрішнього аудитора. Взаємодія працівників СВА з іншими структурними підрозділами підприємства та зовнішніми сторонами.

 

Тема 4. Внутрішній аудит корпоративного управління

Корпоративне управління як об’єкт внутрішнього аудиту. Методика оцінки корпоративного управління. Корпоративні конфлікти та ознаки їх виявлення.

 

Тема 5. Внутрішній аудит бізнес-процесів підприємства

Методика внутрішнього аудиту бізнес-процесів. Основні бізнес-процеси у підприємництві – управлінські, супроводжуючі, виробничі. Мета, завдання інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту. Критерії вибірки операцій бізнес-процесів. Типові порушення та недоліки.

 

Тема 6. Внутрішній аудит ризиків підприємства

Сутність ризико-орієнтовного підходу в аудиті; Концепція COSO та її основні компоненти. Методика внутрішнього аудиту ризику ліквідності. Методика внутрішнього аудиту ризику  інформаційної безпеки.

 

Тема 7. Внутрішній аудит фінансової звітності

Організація внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку. Оцінка облікової політики. Оцінка достовірності формування форм фінансової звітності.

 

Тема 8. Шахрайство у підприємницькій діяльності. Роль аудиту.

Шахрайство його суть, причини виникнення, наслідки для організації. Роль аудиту у виявленні та запобіганні шахрайській дій.

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання.

2.1. Карта навчальної роботи студента*)

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Внутрішній аудит»

для студентів освітнього ступеню бакалавр, спец. 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

Денна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (семінарське, практичне, лабораторне заняття), форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

1

Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти, суб’єкти та роль у корпоративному управління.

Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту

Семінарське заняття 1. Семінар-розгорнута бесіда, семінар прес-конференція, тестування

20

2

Організація служби внутрішнього аудиту (СВА).

Внутрішній аудит корпоративного управління.

Семінар розгорнута бесіда

20

3

Внутрішній аудит бізнес-процесів (презентація індивідуальних робіт).

Внутрішній аудит ризиків підприємства.

Рольова гра.

Семінар розгорнута бесіда

20

4

Внутрішній аудит фінансової звітності.

Шахрайство у підприємницькій діяльності. Роль аудиту.

Семінар розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних завдань

20

5

Виконання контрольних (модульних) робіт

Написання контрольної (модульної) роботи

 

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

80

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою у форматі PowerPoint

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час навчання, містить такі складники:

 • поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення дисципліни;
 • підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та  оцінювання її результатів після вивчення дисципліни.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме: на денній та заочній формах навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі: відповідей на теоретичні питання; розв’язання практичних завдань.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Внутрішній аудит» і проводиться у формі заліку.

 

Загальна кількість балів студентів з вивчення дисципліни «Внутрішній аудит» (100) розподіляється таким чином:

- відповіді на аудиторних заняттях − 80 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи −10 балів;

- виконання індивідуальних завдань − 10 балів,

На початку вивчення дисципліни «Внутрішній аудит» (на першому / другому лекційному занятті) студенти отримують таку інформацію від викладача щодо організації самостійної роботи: обов’язкові та вибіркові завдання; терміни їх виконання; кількість балів за кожен вид роботи; час проведення консультацій та індивідуальних занять; інформація про розміщення робочої навчальної програми дисципліни «Внутрішній аудит» (сайт Університету), якою передбачено перелік завдань та критерії оцінювання знань студентів, що формалізовано у Карті самостійної роботи студента.

Після одержання інформації про всі види самостійної роботи студента з цієї дисципліни, обов’язкові та вибіркові завдання, максимальну кількість балів, які можна отримати за їх виконання, кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента. У визначенні і погоджені з викладачем терміни студент виконує завдання та звітує про це. Отримані студентом за виконання різних видів самостійної роботи бали виставляються викладачем в електронному журналі обліку успішності студентів.

За результатами поточного і підсумкового контролю та оцінювання рівня засвоєння матеріалу у формі усного і письмового опитування, проведення модульних контрольних робіт та перевірки індивідуальних самостійних робіт студенти можуть отримати від 0 до 100 балів.

Шкалу і критерії оцінювання за певний вид робіт на семінарському (практичному) занятті, диференційованого відповідно до рівня знань студентів, наведено у таблиці.

Кількість балів за кожне окреме завдання встановлюється з урахуванням рівня його складності і завдань, які повинен виконати студент при підготовці до нього, що зазначається у Карті самостійної роботи студента.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Оцінка виконання контрольних (модульних) робіт

 

В кінці семестру виконується одна модульна контрольна робота, яка складається з чотирьох теоретичних питань і одного ситуаційного завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 0-1 бал і ситуаційне завдання в 0-6 балів.

Максимальна кількість балів за модульний контроль – 10 балів.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—80 балів з підсумковим контролем у формі заліку.

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Оцінка виконання самостійних робіт. Оцінці підлягає виконання 2 самостійні роботи.

Студенти на протязі семестра виконують самостійне завдання та підготовку індивідуального завдання по темі курсу. За бажанням виконується науково-дослідна робота.

Результати виконання завдань кожної із 2 самостійних робіт оцінюються викладачем за шкалою від 0, 3, 4, 5 балів за результатами їх презентації і захисту в аудиторії. Загальна максимальна кількість балів за 2 самостійні роботи оцінюється від 0 до 10 балів

 

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання.

3.1. Карта навчальної роботи студента*

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Внутрішній аудит» (вибіркова)

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

Заочна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття), форми їх проведення

Максимальна кількість балів

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

1

Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти, суб’єкти та роль у корпоративному управління.

Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту

Установча міні-лекція

Семінар – розгорнута бесіда

5

2

Організація служби внутрішнього аудиту (СВА).

Внутрішній аудит корпоративного управління.

Міні-лекція

Семінар – дискусія

5

3

Внутрішній аудит бізнес-процесів (презентація індивідуальних робіт).

Внутрішній аудит ризиків підприємства.

Міні-лекція

Семінар – розгорнута бесіда

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

10

4

Внутрішній аудит фінансової звітності.

Шахрайство у підприємницькій діяльності. Роль аудиту.

Міні-лекція

семінар - вирішення ситуаційних завдань

10

Усього балів за роботу на контактних (практичних, лабораторних) заняттях:

30

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота

Написання контрольної модульної роботи

20

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

50

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Домашнє індивідуальне завдання (письмова контрольна робота) усього, з них:

 • Якість виконаного завдання
 • Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

40

20

20

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

10

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

10

5. Підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях*

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання студентів заочної форми навчання

Загальна кількість балів за поточну успішність студентів заочної форми навчання з дисципліни «Внутрішній аудит» розподіляється таким чином:

- відповіді на контактних заняттях − 30 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи − 20 балів;

- виконання самостійної контрольної роботи – 40 балів;

- виконання індивідуального завдання − 10 балів,

Разом − 100 балів.

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи:

 

Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 30 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Оцінка виконання контрольної (модульної) роботи.

 

Модульна контрольна робота складається з чотирьох теоретичних питань і одного ситуаційного завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 0-4 бали і ситуаційне завдання в 0-4 бали.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 20 балів.

 

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Оцінка виконання обов’язкових та вибіркових самостійних робіт

 

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Протягом семестру студенти обов’язково виконують домашні самостійні завдання (самостійні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Домашня самостійна контрольна робота оцінюється від 0 до 40 балів.

 

 

 

 

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

40

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, формулювати власну думку, показав здатність застосовувати набуті теоретичні знання при підготовці практичних узагальнюючих робіт.

30

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації і застосовувати набуті знання при підготовці практичних узагальнюючих робіт.

20

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Наявні певні недоліки в оформленні письмової роботи. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію, бракує знань при підготовці практичних узагальнюючих робіт.

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел. Студент не виконав завдання.

 

 

Результати виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи в цілому оцінюються викладачем за шкалою від 0 до 10 балів за результатами їх презентації і захисту в аудиторії.

 

Порядок та критерії оцінювання індивідуальних (вибіркових) завдань, виконаних в усній та письмовій формах за 10-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

10

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував високий рівень теоретичної підготовку, вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, здатність до самонавчання. Студент при виконанні роботи використав сучасну вітчизняну та іноземну літературу, належним чином оформив її. Вміння планувати і організовувати роботу, здатність до ефективного самонавчання.

8

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації і застосовувати набуті знання на практиці, креативність у роботі. Робота якісно оформлена у відповідності до чинних вимог

6

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Наявні певні недоліки в оформленні письмової роботи. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформації

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції. Студент не виконав завдання

 

 

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

 

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

 

4. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

4. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента (СРС) − це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчального процесу, якій відводиться важливе місце при опануванні студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень економічного контролю. Вона виконується у вільний від обов’язкових навчальних занять за розкладом час і включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями;
 • роботу з нормативно-правовими документами, що регулюють порядок та визначають особливості організації і проведення економічного контролю;
 • самостійне опрацювання і вивчення окремих питань за тематикою дисципліни згідно наведеного нижче переліку;
 • виконання домашніх завдань теоретичного і практичного характеру;
 • підготовку до практичних занять, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю знань;
 • виконання індивідуальних вибіркових завдань за рекомендованим переліком;
 • переклад іноземних текстів з питань теорії і практики економічного контролю;
 • систематику вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів, форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної дисципліни.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

Вимоги до виконання самостійної пошуково-аналітичної та наукової роботи

Завдання виконується в письмовому вигляді на аркушах паперу формату А4, шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5, поля: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє і нижнє по 2 см. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті. Обсяг роботи 3-20 сторінок (залежно від виду і форми виконання завдання). Титульна сторінка повинна містити назви МОНУ, університету, факультету, кафедри, назву дисципліни, обрану форму роботи та її тему, ПІБ студента, спеціальність, курс, група, посада, ПІБ викладача. Основна частина роботи складається зі змісту (плану), вступу, розділів (параграфів), висновків. Обов’язково наводиться список використаних джерел, а в додатках − ксерокопії опрацьованих публікацій. Посилання на літературу по тексту обов’язкове. До роботи додається диск з файлом презентації результатів дослідження у Power Point.

 

Приклад ситуаційного завдання з внутрішнього аудиту

Завдання – 10 балів. Керівництвом підприємства поставлено завдання перевірки достовірності бухгалтерського обліку та збереження майна компанії. Внутрішній аудитор планує виконати завдання у наступному кварталі. Потрібно розробити концептуально-прикладну модель внутрішнього аудиту операцій (зазначити певний  розділ відповідно до переліку завдань) у контексті перевірки та надання консультацій за такою структурою:

1. Мета; 2. Завдання; 3. Об'єкт, 4. Номер бухгалтерського рахунку; 5. Предмет; 6. Суб'єкт; 7. Інформаційне забезпечення; 8. Етапи; 9. Відповідальний; 10. Ймовірний результат (порушення, рекомендації з удосконалення, превентивні заходи).

Додаткова інформація: ПАТ «Поділля» займається різними видами діяльності (виробництва продуктів харчування, надання туристичних послуг тощо), працює на ринках України та ЄС.

 

Перелік тематики ситуаційних завдань (розділ перевірки службою внутрішнього аудиту)

 

 1. Підготовка положення про службу внутрішнього аудиту (за секторами економіки – підприємництво, фінанси та бюджетні установи).
 2. Підготовка програми внутрішнього аудиту корпоративного управління. Оцінка ризиків.
 3. Складання тестів для анкетування персоналу з питань корпоративного управління.
 4. Підготовка програми внутрішнього аудиту капіталу.
 5. Підготовка програми внутрішнього аудиту бізнес процесів підприємства (за узгодженням з викладачем).
 6. Підготовка програми внутрішнього аудиту ризику ліквідності.
 7. Підготовка програми внутрішнього аудиту ризиків інформаційної безпеки.
 8. Підготовка програми внутрішнього аудиту ризику репутації.
 9. Внутрішній аудит шахрайства. Програма перевірки.
 10. Складання ризик-орієнтовного плану внутрішнього аудиту.

 

Рекомендована форма виконання завдання

Ситуаційне завдання з внутрішнього аудиту:

Концептуально-прикладна модель внутрішнього аудиту – …  (розділ перевірки)

ПАТ «Поділля»

 

Розділ перевірки:

Структура

Опис

1. Мета

2. Завдання і т.д.

 

 

 

 

 

5.1. Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання

Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальні завдання на вибір а також контрольну домашню роботу. Тематика, вид і форма індивідуальних завдань попередньо узгоджується з викладачем.

Контрольну роботу необхідно виконати і здати на перевірку викладачу згідно з навчальним планом за одним з варіантів завдань, який відповідає останнім двом цифрам номеру залікової книжки студента (табл.4).

                                                                                              Таблиця 4

 

2 останні цифри № залікової книжки

Варіант

01−25

1

2

3

4

5

6

7

8

25

26−50

1

2

3

4

5

6

7

8

25

51−75

1

2

3

4

5

6

7

8

25

76−00

1

2

3

4

5

6

7

8

25

 

 

 

Для виконання контрольної роботи по кожному питанню необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, опрацювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники, монографії, статті тощо). На основі отриманої інформації дати розгорнуті відповіді на поставлені запитання і вирішити практичні завдання.

Оформлення контрольної роботи: титульна сторінка, зміст, відповіді та рішення завдань, список використаних джерел. Посилання на використану літературу по тексту обов’язкові. Обсяг основної частини роботи 10−20 стандартних аркушів.

Студенти заочної форми навчання виконані контрольні, домашні роботи, завдання з опрацювання нормативно-правових документів здають на перевірку викладачу на кафедру і захищають їх під час індивідуальної консультативної роботи згідно з графіком.

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

Денна та заочна форми навчання

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» здійснюється виключно за результатами поточного контролю. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Семестровий залік виставляється за умови, якщо студент успішно виконав всі завдання, передбачені навчальною програмою дисципліни для поточного контролю, і набрав при цьому 60 і більше балів.

В разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття в час і за порядком, визначеним викладачем.

Залік оформляється під час останнього практичного заняття відповідного семестру, а на заочному факультеті – за розкладом екзаменаційних сесій.

Кількість балів, що студент набрав за результатами поточного контролю (від 0 до 100 балів), вноситься до залікової відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Внутрішній аудит» та підставою щодо вирішення питання про отримання ним заліку.

Результати складання семестрового заліку оцінюється за двобальною шкалою («зараховано» або «не зараховано») і поряд з кількістю балів за результати поточного контролю вносяться в залікову відомість.

Подальше оформлення результатів заліку здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає паралельне використання національної та шкали ECTS згідно таблиці.

 

Оцінка за шкалою ECTS    Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ. Оцінка за національною шкалою

 

Шкала 

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

Порядок ліквідації академічної заборгованості

 

Академічною вважається заборгованість, що виникла у студента в результаті відсутності атестації або одержанні незадовільної оцінки (FX або F) за результатами контролю знань, який проводиться у формі заліку.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Студент, який набрав за результатами поточного та підсумкового контролю у формі заліку від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання заліку  і вважається таким, що має академічну заборгованість

 

7. Приклади типових завдань для модульної роботи

 

Модульна робота

Варіант 1

 1. Роль внутрішнього аудиту у діяльності підприємства.
 2. Порядок підзвітності СВА в організаційній структурі підприємства.
 3. Принцип організаційної незалежності у діяльності СВА.
 4. Критерії оцінки ефективності СВА.
 5. Ситуаційне завдання. Скласти програму бізнес – процесу маркетингова діяльність.

Складова програми

 

 1.  

Мета:

 

 1.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення

 

 1.  

Вибірка

 

 1.  

Методи та прийоми аудиту

 

 1.  

Перелік завдань

 

 1.  

Висновки. Оцінка ризику

 

 

 

8. Рекомендовані інформаційні джерела

 

 1. Аудит: Підручник /[О.А.Петрик, Б.В. Кудрицький та ін.] за заг. ред. О.А. Петрик.-К.:КНЕУ, 2015. – 498с.
 2. Аудит в Україні (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підручник / За ред. проф. В.В. Немченка, Ю.О. Редька. − К.: Центр учбової літератури, 2012. − 540 с.
 3. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / Сметанко О.В..   Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана".– К. : КНЕУ, 2013.– 436 с. : табл., схеми 300 пр.– Бібліогр.: с. 365-
 4. Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : підручник / В.В. Немченко, О.Ю. Редько, К.О. Редько та ін.; за ред. проф. В.В. Немченка. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.
 5. Бардаш С. В. Економічний контроль в Україні: системний підхід: монографія / С.В. Бардаш. – К.: КНТЕУ, 2010. – 656 с.
 6. Каменська Т. О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: монографія / Т.О. Каменська. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 499 с.
 7. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://apu.com.ua/content.php?lang=ukr&c=page.php&id=75
 8. Про акціонерні товариства. Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VІ зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua Закон України № 2258-VІІІ від 21.12.2017 року
 9. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
 10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України № 996−XIV від 16 липня 1999 року зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 11. Про затвердження Принципів корпоративного управління. Рішення ДКЦПФР від 11 грудня 2003 року № 571 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.pfts.com/uk/tools/?get_file=20
 12. Internal Control — Integrated Framework (1992) / COSO [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.coso.org/guidance.htm
 13. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/pages/standards.aspx.