Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КОРПОРАЦІЙ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КОРПОРАЦІЙ»

 

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

спеціальність

 

071 «Облік і оподаткування»

 

освітня програма /

спеціалізація

 

«Облік і аудит» /

«Облік і аудит»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т. В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ___________  О. А. Петрик

Київ – 2018

 

Розробник:

 

Заднепровська С. П., к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту, polantonk@bigmir.net

 

                                             

 

Форма навчання —

денна, заочна

        

Семестр —

1

 

Кількість кредитів ECTS —

5

 

Форма підсумкового контролю —

залік

 

Мова(и) викладання

українська та/або англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Заднепровська С. П., 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

Стор.

ВСТУП………………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ……………………….

6

Тема 1. Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління……………………………………………………………………………….

 

6

Тема 2. Інфраструктура корпоративного середовища та нормативно-правове забезпечення організації внутрішнього аудиту корпорації………………………….

 

6

Тема 3. Організація СВА. Структура та зміст положення про СВА (з у рахуванням галузевої та секторальної специфіки)…………………………………...

 

6

Тема 4. Інтегрована «модель» СOSO. Сутність ризико-орієнтовного планування внутрішнього аудиту корпорації……………………………………………………....

 

6

Тема 5. Методика внутрішнього аудиту корпоративного управління як об’єкт аудиту……………………………………………………………………………………

 

6

Тема 6. Організація та методика внутрішнього аудиту корпоративного капіталу...

6

Тема 7. Методика внутрішнього аудиту бізнес-процесів корпорації……………….

7

Тема 8. Методика внутрішнього аудиту ризиків корпорації………………………...

7

Тема 9. Шахрайство та корупція як об’єкти внутрішнього аудиту корпорацій……

7

Тема 10. Внутрішня та зовнішня оцінка ефективності діяльності СВА……………

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………...

 

8

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………......

8

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……......

8

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………...

 

11

3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………......

11

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……......

12

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………...

 

12

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………………...

 

13

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…..

13

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………...

 

14

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)……………………………………………………………………………………

 

 

17

6.1. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів у формі заліку………

17

6.2. Приклади типових завдань, що виносяться на залік………………………..

18

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………...

19

7.1. Основна література ………………………………………………………......

19

7.2. Додаткова література ………………………………………………………...

19

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси………………………..............

19

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит корпорацій» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль».

Анотація навчальної дисципліни:

На сучасному етапі формування ринкових відносин і розвитку корпоративної форми власності, дезінтеграції і диверсифікації галузей економіки зростає необхідність ефективного управління корпораціями, яке має на увазі широкий діапазон завдань, включаючи всі аспекти класичного управління – фінансами, кадрами, виробництвом, ресурсами, інвестиціями та ін., а також відносно нові для української практики питання постійного і систематичного контролю з боку власників корпорації.  Прагнення власників корпорації розвивати ринкові взаємини цивілізованим шляхом обумовлюється потребою в забезпеченні довіри з боку ділових партнерів і споживачів, органів державного управління і громадських організацій. Вирішення даних проблем, а також конфлікту інтересів, що виникають між власниками корпорації і її менеджерами, проблем оптимізації процесу контролю повинне забезпечити служба внутрішнього аудиту (СВА).

Однією з головних причин недостатньо ефективної діяльності корпоративних організацій України, незначних обсягів залучення інвестицій, низької ліквідності їх акцій є недосконала система корпоративного управління й брак управлінських навичок нового типу у керівників старої формації. Невідповідність корпоративного управління у вітчизняних корпораціях світовим стандартам стримує залучення іноземних інвестицій у розвиток економіки держави, розвиток виробничого та інноваційного потенціалу підприємств, а також ускладнює реалізацію проектів із розміщення цінних паперів вітчизняних корпорацій закордонних фондових біржах. Також з’явилась потреба постійно розширювати коло власників, що вплинуло на виникнення розриву в просторі між реальним власником і самою власністю, адже розширюючи свій бізнес акціонер може створювати підприємства на різних територіях або вкладати свої кошти у вже існуючі підприємства.

Таким чином, з’явилась потреба контролювати функціонування вкладеного капіталу та діяльність найманих працівників. Вирішенню цих проблем сприяє впровадження в організаційну структуру та діяльність корпорацій функції внутрішнього аудиту, який  здатний збалансувати інтереси усіх зацікавлених осіб у процесі функціонування корпорації.

Саме тому особливої актуальності набуває підготовка фахівців-магістрів, які здатні працювати у нових умовах, впроваджувати у практику діяльності вітчизняних корпорацій міжнародні стандарти корпоративного управління й забезпечувати підвищення ефективності їх діяльності в інтересах акціонерів та держави.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Внутрішній аудит корпорацій» базується на фундаментальних знаннях з таких курсів, як «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Фінансовий аналіз суб’єктів підприємницької діяльності», «Аудит», «Внутрішній аудит», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Господарське право», «Комп`ютерні технології в аудиті», «Інформаційні системи і технології в обліку». Вивчення дисципліни дає змогу закріпити і поглибити вже набуті знання, підвищити якість професійної підготовки фахівців.

Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ, організаційних та методичних  положень  внутрішнього аудиту як складової корпоративного управління та  особливостей його проведення у корпораціях; набуття практичних навиків організації служби внутрішнього аудиту та методики проведення аудиторських перевірок основних напрямків діяльності корпорацій.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • розкрити сутність, значення і роль внутрішнього аудиту корпорацій у ринкових умовах, роз’яснити його особливості;
 • розвинути у студентів навики побудови ефективної функції внутрішнього аудиту;
 • ознайомити з сучасними заходами ризик-менеджменту та побудови ризик орієнтованого внутрішнього контролю;
 • сприяти усвідомленню ролі внутрішнього аудиту в удосконаленні внутрішнього контролю, ризик-менеджменту та корпоративного управління в корпораціях;
 • розвинути у студентів практичні навики використання інформації для формування робочих матеріалів перевірки;
 • роз’яснити організаційні та методичні аспекти проведення аудиту основних бізнес-процесів корпорації, фінансової звітності та системи внутрішнього контролю; 
 • навчити застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних завдань щодо здійснення аудиту корпорації;
 • ознайомити студентів з сучасними технологіями проведення внутрішнього аудиту корпорацій на основі  вітчизняного та зарубіжного досвіду ;
 • розвинути у студентів аналітичні та комунікативні здібності, креативне мислення, творчий підхід у роботі з інформацією, вирішенню нестандартних ситуацій, генерування ідей щодо вдосконалення виробничого процесу;
 • спонукати до особистісного та професійного розвитку, самонавчання, набуття актуальних знань і досвіду;
 • активізувати науково-дослідну діяльність студентів у сфері обліку, аналізу та аудиту.

Предмет дисципліни – теоретичні положення та практичні аспекти внутрішнього аудиту корпорацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання найбільш передових концептуальних і методологічних підходів у галузі внутрішнього аудиту корпорацій, зокрема, базових основ діяльності корпорацій, вимог нормативно-правових актів, які регламентують функціонування корпоративних структур в Україні та за її межами, принципів роботи органів управління акціонерним товариством, компетенцій та відповідальності органів корпоративного управління з метою організації контролю їх діяльності.______________________________  ______
 2. Уміння критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей у сфері внутрішнього аудиту корпорацій, зокрема, застосовувати набуті знання для побудови ефективної системи внутрішнього контролю, організації, функціонування та оцінки якості служби внутрішнього аудиту; складати внутрішні документи, які визначають статус, мету, завдання та функції служби внутрішнього аудиту в корпораціях.                                                                                                         _    ______
 3. Комунікація здатність спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі внутрішнього аудиту корпорацій, зокрема, виявляти ознаки корпоративних конфліктів та обирати найбільш прийнятні  методики оцінки основних бізнес-процесів та ризиків діяльності корпорацій; узагальнювати результати внутрішнього аудиту, формувати висновки та пропозиції для уникнення виявлених недоліків, оптимізації ризиків та пошуку можливостей досягнення позитивних змін у діяльності корпорацій.                                                           ________
 4. Автономність та відповідальність ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації, зокрема, здатність розробляти та застосовувати критерії оцінки ефективності корпоративного  управління; узагальнювати інформацію щодо  міжнародного досвіду внутрішнього аудиту та адаптувати його у практику вітчизняних корпорацій.                                     _                                                       

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Облік і аудит».

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління

 

Еволюція становлення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління. Поняття та концептуальні засади корпоративного контролю в корпорації. Сутність внутрішнього аудиту. Модель «Три лінії захисту»  Місце і роль внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління.

 

Тема 2. Інфраструктура корпоративного середовища та нормативно-правове забезпечення організації внутрішнього аудиту корпорації

 

Інфраструктура корпоративного середовища в Україні. Учасники корпоративного управління та регулювання  відносин між ними. Законодавство про діяльність акціонерних товариств Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту в Україні. Основні положення МСА в частині організації внутрішнього аудиту. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing).

 

Тема 3. Організація СВА. Структура та зміст положення про СВА (з у рахуванням галузевої та секторальної специфіки)

 

Порядок та основні вимоги до організації внутрішнього аудиту в корпораціях. Зміст та структура Положення про службу внутрішнього аудиту корпорації. Права, обов’язки та відповідальність внутрішніх аудиторів. Інформаційне, кадрове і матеріально-технічне забезпечення внутрішнього аудиту. Професійні компетенції і кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів корпорації. Посадова інструкція внутрішнього аудитора. Взаємодія працівників СВА з іншими структурними підрозділами корпорації та зовнішніми контрагентами.

 

Тема 4. Інтегрована «модель» СOSO. Сутність ризико-орієнтовного планування внутрішнього аудиту корпорації

 

Планування діяльності служби внутрішнього аудиту корпорації. Сутність концепції «Управління ризиками організації. Інтегрована модель» Комітету COSO. Методологія ризико-орієнтовного планування внутрішнього аудиту.

 

Тема 5. Методика внутрішнього аудиту корпоративного управління як об’єкт аудиту

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення аудиту корпоративного управління. Методика внутрішнього аудиту корпоративного управління.

 

Тема 6. Організація та методика внутрішнього аудиту корпоративного капіталу

 

Поняття та структура корпоративного капіталу. Об’єкти ВА формування, використання та управління корпоративним капіталом. Інформаційно-аналітичне забезпечення аудиторського процесу. Критерії вибірки операцій (операції з цінними паперами, дивідендна політика, операції з пов’язаними особами).

 

 

 

Тема 7. Методика внутрішнього аудиту бізнес-процесів корпорації

 

Організаційна структура корпорації. Основні положення щодо бізнес-процесів корпорації. Види бізнес процесів – керуючі, операційні та підтримуючі. Організація та методика аудиту основних бізнес-процесів корпорації. Внутрішній аудит персоналу та інтелектуального капіталу. Мета та сутність аудиту персоналу корпорації. Основні підходи до діагностики ефективності системи управління персоналом. Інформаційно-аналітичне забезпечення аудиторського процесу. Рівні та інструментарій проведення аудиту персоналу. Основні фактори, що визначають зростання інтелектуального капіталу організації. Внутрішній аудит процесу закупівель. Мета, інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту закупівель. Завдання аудиторської перевірки процесу закупівель. Критерії вибірки операцій та методи аудиторської перевірки. Притаманні ризики та їх оцінка внутрішнім аудитом. Внутрішній аудит процесів маркетингу та збуту. Сутність аудиту ефективності маркетингу. Оцінка частки ринку корпорації та його конкурентоспроможності. Аудит товарної (продуктової) та цінової політики корпорації. Аудит збутової політики корпорації.

 

Тема 8. Організація та методика внутрішнього аудиту ризиків корпорації

 

Внутрішній аудит ризиків корпорації. Короткий огляд сутності ризиків у підприємницькій діяльності. Заходи ризик-менеджменту як об’єкт внутрішнього аудиту. Завдання внутрішнього аудиту в системі управління ризиками корпорації. Програма внутрішнього аудиту ризику ліквідності корпорації. Внутрішній аудит інформаційної безпеки. Мета, завдання та об’єкти аудиторської перевірки інформаційної безпеки корпорації. Сутність операційно-технологічного ризику та підходи до його оцінки. Інформаційні технології корпорації як об’єкт ВА корпорації. Комерційна таємниця корпорації та оцінка рівня її безпеки. Інформаційно-аналітичне забезпечення аудиторського процесу. Типові помилки та недоліки.

 

Тема 9. Шахрайство та корупція як об’єкти внутрішнього аудиту корпорацій

 

Сутність шахрайства та його види у підприємницькій діяльності. Корупція як об’єкт внутрішнього аудиту. Роль і функції внутрішнього аудиту у боротьбі з корупцією та протидії шахрайства. Методика внутрішнього аудиту шахрайства та елементів корупції у корпорації. Комплайєнс – зміст та основні процедури.

                                                                                             

Тема 10. Внутрішня та зовнішня оцінка ефективності діяльності СВА

 

Сутність оцінки ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту. Особливості внутрішньої та зовнішньої оцінки ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту. Критерії оцінки ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту. Система контролю якості функціонування служби внутрішнього аудиту.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Внутрішній аудит корпорацій»

для студентів освітнього ступеня магістр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація (освітня програма) «Облік і аудит», вибіркова компонента «Аудит та державний фінансовий контроль»

 

Денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Тема 1. Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління

5

2

Семінарське заняття 2.
Тема 2. Інфраструктура корпоративного середовища та нормативно-правове забезпечення організації внутрішнього аудиту корпорації

5

3

Семінарське заняття 3.
Тема 3. Організація СВА. Структура та зміст положення про СВА (з у рахуванням галузевої та секторальної специфіки)

5

4

Семінарське заняття 4.
Тема 3. Організація СВА. Структура та зміст положення про СВА (з у рахуванням галузевої та секторальної специфіки)

5

5

Семінарське заняття 5.

Тема 4. Інтегрована «модель» СOSO. Сутність ризико-орієнтовного планування внутрішнього аудиту корпорації

10

6

Семінарське заняття 6.

Тема 5. Методика внутрішнього аудиту корпоративного управління як об’єкт аудиту

10

7

Семінарське заняття 7.

Тема 6. Організація та методика внутрішнього аудиту корпоративного капіталу

5

8

Семінарське заняття 8.

Тема 7. Методика внутрішнього аудиту бізнес-процесів корпорації

5

9

Семінарське заняття 9.

Тема 8. Методика внутрішнього аудиту ризиків корпорації

10

10

Семінарське заняття 10.

Тема 9. Шахрайство та корупція як об’єкти внутрішнього аудиту корпорацій

5

11

Семінарське заняття 11.

Тема 10. Внутрішня та зовнішня оцінка ефективності діяльності СВА

5

12

Контрольна (модульна) робота

20

Усього балів за роботу на заняттях:

90

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час навчання, містить такі складники:

− поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення вибіркових дисциплін;

− підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів після вивчення вибіркових дисциплін.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення вибіркових дисциплін здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

− відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;

− результати виконання контрольних (модульних) робіт;

− результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;

− результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі:

− відповідей на теоретичні питання;

− розв’язання практичних завдань.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік − форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової дисципліни здійснюється виключно на підставі результатів поточного контролю у формі заліку.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

− відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;

− результати виконання контрольних (модульних) робіт;

− результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;

− результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Внутрішній аудит корпорацій» здійснюється на основі результатів виконання практичних завдань, модульних контрольних робіт та самостійної роботи.

Об’єктами контролю знань студентів є:

1. Рівень засвоєння теоретичних знань та правильність і повнота виконання практичних завдань на практичних заняттях.

Загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 12, у тому числі:

 • 1 заняття – контрольна (модульна) роботи (оцінюються окремо);
 • 11 занять – проведення практичних занять за всіма темами курсу.

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях оцінюються від 0 до 70 балів.

2. Виконання контрольної (модульної) роботи.

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання, відповідей на тестові завдання та розв’язання практичних завдань під час проведення контрольної роботи.

Загальна оцінка контрольної (модульної) роботи від 0 до 20 балів.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті самостійної роботи студента.

Загальна оцінка за семестр (відповіді (виступи) на аудиторних заняттях та результати виконання контрольних (модульних) робіт) складає від 0 до 90 балів.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Внутрішній аудит корпорацій»

для студентів освітнього ступеня магістр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація (освітня програма) «Облік і аудит», вибіркова компонента «Аудит та державний фінансовий контроль»

Заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття 1.
Тема 1. Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління

3

2

Контактне заняття 2.
Тема 2. Інфраструктура корпоративного середовища та нормативно-правове забезпечення організації внутрішнього аудиту корпорації

3

3

Контактне заняття 3.
Тема 3. Організація СВА. Структура та зміст положення про СВА (з у рахуванням галузевої та секторальної специфіки)

4

4

Контактне заняття 4.
Тема 4. Інтегрована «модель» СOSO. Сутність ризико-орієнтовного планування внутрішнього аудиту корпорації

4

5

Контактне заняття 5.

Тема 5. Методика внутрішнього аудиту корпоративного управління як об’єкт аудиту

4

6

Контактне заняття 6.

Тема 5. Методика внутрішнього аудиту корпоративного управління як об’єкт аудиту

3

7

Контактне заняття 7.

Тема 6. Організація та методика внутрішнього аудиту корпоративного капіталу

4

8

Контактне заняття 8.

Тема 6. Організація та методика внутрішнього аудиту корпоративного капіталу

3

9

Контактне аняття 9.

Тема 7. Методика внутрішнього аудиту бізнес-процесів корпорації

3

10

Контактне заняття 10.

Тема 8. Методика внутрішнього аудиту ризиків корпорації

3

11

Контактне заняття 11.

Тема 9. Шахрайство та корупція як об’єкти внутрішнього аудиту корпорацій

3

12

Контактне заняття 12.

Тема 10. Внутрішня та зовнішня оцінка ефективності діяльності СВА

3

13

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Домашнє індивідуальне звдання

30

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

20

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

20

4. Підготовка презентації  за обраною тематикою

20

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

20

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

20

7. Підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях*

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

1. Контактні заняття оцінюються в діапазоні від 0 до 4 балів (0, 1, 2, 3, 4).

Знання, уміння та навички, продемонстровані на контактних заняттях оцінюються від 0 до 40 балів.

2. Виконання контрольної (модульної) роботи.

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання, відповідей на тестові завдання та розв’язання практичних завдань під час проведення контрольної роботи.

Контрольна робота виконується за варіантами, кожен з яких включає 4 завдання:

а) 2 теоретичних питання, що оцінюється за шкалою від 0 до 1 балів (разом 2 бали);

б) 4 тестів, що оцінюються за шкалою від 0 до 1 балів (разом 4 бали).

в) ситуаційна задача, що оцінюється за шкалою від 0 до 4 балів.

Загальна оцінка контрольної (модульної) роботи від 0 до 10 балів.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті самостійної роботи студента.

3. Домашнє обов’язкове самостійне завдання (письмова контрольна робота) включає 1 теоретичне питання, яке оцінюється від 0 до 20 балів та одну ситуаційну вправу, яка оцінюється від 0 до 20 балів.

Загальна кількість балів за домашнє обов’язкове самостійне завдання становить 0-40 балів

При виконанні вибіркових самостійних завдань оцінці підлягають завдання, передбачені Навчальною картою самостійної роботи студентів.

Вибіркове самостійне завдання оцінюється від 0 до 10 балів.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю.

Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0-100 балів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної і заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально − лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З дисципліни «Внутрішній аудит корпорацій» не проводиться дистанційна форма навчання.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Самостійна робота студентів (СРС) є однією з форм організації навчання, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

СРС з дисципліни «Внутрішній аудит корпорацій» включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • відпрацювання виконання домашніх завдань;
 • виконання завдань дослідницького характеру, в т.ч. дослідницьких проектів та інших робіт з використанням інноваційних наробок кафедри;
 • підготовку до семінарських (практичних) занять, контрольних робіт та інших форм поточного контролю;
 • виконання індивідуальних завдань для СРС (виконання індивідуальних практичних завдань (тексти завдань додаються), написання реферату або підготовка есе, аналітичних (критичних) оглядів наукових публікацій з проблематики внутрішнього аудиту корпорацій та презентацій за заданою тематикою, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), переклад іншомовних текстів нормативних та інших матеріалів) у відповідності з графіком.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

Вимоги до виконання самостійної пошуково-аналітичної та наукової роботи

Завдання виконується в письмовому вигляді на аркушах паперу формату А4, шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5, поля: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє і нижнє по 2 см. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті. Обсяг роботи 3-20 сторінок (залежно від виду і форми виконання завдання). Титульна сторінка повинна містити назви МОНУ, університету, факультету, кафедри, назву дисципліни, обрану форму роботи та її тему, ПІБ студента, спеціальність, курс, група, посада, ПІБ викладача. Основна частина роботи складається зі змісту (плану), вступу, розділів (параграфів), висновків. Обов’язково наводиться список використаних джерел, а в додатках − ксерокопії опрацьованих публікацій. Посилання на літературу по тексту обов’язкове. До роботи додається диск з файлом презентації результатів дослідження у Power Point.

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

1. Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

При виконанні захисті завдань самостійної роботи студента оцінці підлягають завдання, передбачені Навчальною картою самостійної роботи студентів. Кожне з двох самостійних завдань оцінюється у 0-10 балів. Загальна кількість балів за виконання і захист завдань самостійної роботи студента складає 20 балів.

2. Науково-дослідна діяльність студентів.

Науково-дослідна діяльність студентів − виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри, участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Загальний результат поточного контролю визначається в діапазоні 0-100 балів.

 

Оцінка виконання обов’язкових та вибіркових самостійних робіт

 

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Протягом семестру студенти обов’язково виконують домашні самостійні завдання (самостійні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Домашня самостійна контрольна робота оцінюється від 0 до 20 балів.

 

20 балів (11+9)

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

16 балів

(9+7)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, є несуттєві помилки у розрахунках , незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

12 балів

 

(7+5)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках , певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

Оцінка виконання вибіркових самостійних робіт

 

Вибіркова самостійна робота обирається студентом самостійно із запропонованих видів та оцінюється від 0 до 5 балів (залежно від її змістовності та результатів захисту).

5 балів

 

(3+2)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

4 бали

 

(3+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

3 бали

 

(2+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках,  певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

 

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали. Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів у формі заліку

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік − форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Внутрішній аудит корпорацій» здійснюється виключно за результатами поточного контролю.

Результат підсумкового контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. До видів завдань індивідуальної контрольної роботи можуть бути включені теоретичні, практичні та тестові завдання.

Залік проводиться під час останнього контактного заняття відповідного семестру.

Кількість балів, що студент набрав за результатами виконання завдань, що передбачені Картою самостійної роботи (від 0 до 100 балів), вноситься до залікової відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Внутрішній аудит корпорацій».

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

 

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою, що

використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить:

– для студентів денної форми навчання − не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;

− для студентів заочної форми навчання − за розкладом сесії.

 

 

 

 

 

6.2. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

 

Завдання № 1.

1. Сутність внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління.

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення аудиту корпоративного управління

3. Сутність принципу організаційної незалежності

4. Розробити схему бізнес-процесу запасів.

5. Ситуаційне завдання:

Оцінити організаційно-правову модель діяльності корпорацій з позиції  та виявити можливі ризики щодо захисту прав акціонерів, діяльності органів управління та контролю  та доступності інформації щодо діяльності компанії власників капіталу.

Здійсніть аналіз:

 1. права, якими володіють акціонери товариства намомент привласнення рейтингу (права власності, права на участь акціонера в управлінні товариством, права на отримання дивідендів);
 2. можливі ризики порушення прав акціонерів;
 3. ініціативи товариства щодо захисту прав акціонерів.
 4. Діяльність органів управління і контролю.

Аналізуються:

 1. склад і діяльність ради директорів товариства;

склад і діяльність виконавчих органів товариства;

 1. функціонування системи контролю фінансово-господарською діяльністю товариства;
 2. взаємодія між собою органів управління товариства.

Розкриття інформації. Аналізуються:

 1. рівень розкриття нефінансової інформації;
 2. рівень розкриття фінансової інформації;
 3. оцінка загальної дисципліни розкриття інформації;
 4. рівнодоступність інформації для всіх акціонерів та іншихзацікавлених осіб.

Діяльність акціонерного товариства в інтересах «інших зацікавлених сторін» і корпоративна соціальна відповідальність (політика соціальної відповідальності й облік інтересів інших зацікавлених груп, трудові конфлікти, соціальні проекти для персоналу і місцевого населення, екологічність__________).

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1.Основна література

 1. Аудит: Підручник /[О.А.Петрик, Б.В. Кудрицький та ін.] за заг. ред. О.А. Петрик.-К.:КНЕУ, 2015. – 498с.
 2. Ткаченко Н.М. Організація внутрішнього аудиту на промислових підприємствах: монографія / Н.М. Ткаченко. − Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2002. − 504 с.
 3. Шухман М.Е. Організація внутрішнього аудиту в корпораціях: автореф. дис. канд. екон. наук: (08.00.09) / Одес. держ. екон. ун-т. − Одеса,. 2009. 22 с. 
 4. Каменська Т. О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: монографія / Т.О. Каменська. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 499 с.
 5. Пугачев В.В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего аудита в условиях Основи корпоративного управління Євтушевський В.А. - Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 317 с.
 6. Шухман М.Е. Організація внутрішнього аудиту в корпораціях: автореф. дис. канд. екон. наук: (08.00.09) / Одес. держ. екон. ун-т. −Одеса, 2009. − 22 с
 7. Ігнатьєва І.А.Корпоративне управління[текст] :підручник . / І. А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова – К. : «Центр учбової літератури », 2013. – 600 с.
 8. Мальська М.П., Мандюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 360 с.
 9. Внутрішній аудит : навчальний посібник / за ред. Ю. Б. Слободяник. – Суми :ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. – 248 с.

7.2.Додаткова література

 1. Закон України № 2258-19 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.17 р. Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/page3
 2. Про акціонерні товариства : Закон України від  17.09.2008 p. No 514-VI, станом на 01.01.2016 р. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/514-17
 3. Про аудиторську діяльність. Закон України від 22 квітня 1993 року № 3125-XII [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 4. Про акціонерні товариства. Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VІ зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України № 996−XIV від 16 липня 1999 року зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 6. Про затвердження Принципів корпоративного управління. Рішення ДКЦПФР від 11 грудня 2003 року № 571 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.pfts.com/uk/tools/?get_file=20
 7. Методичні рекомендації з організації внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 вересня 2011 року № 1261. Постанова Правління НБУ від 29.12.2014 № 867  Положення  про організацію внутрішнього контролю в банках України
 8. Постанова правління НБУ № 311 від 10.05.15 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України
 9.  Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (схвалено постановою правління НБУ № 98 від 28.03.2007)

 

 1. Дистанційні курси та інформаційні ресурси
 1. Міжнародні основи професійної практики внутрішнього аудиту International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://na.theiia.org /standards-guidance/mandatory-guidance/pages/standards.aspx
 2. Закон Сарбейнса-Оксли [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iia-ru.ru/files/documents/Sarbanes-Oxley.pdf
 3. Принципи корпоративного управління ОЕСР //Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний  ресурс].  —  Режим  доступу:  https://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=C2F00EA9AD4E1D7D63B780A5B48B8F77?id=36989
 4. Internal Control — Integrated Framework (1992) / COSO [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.coso.org/guidance.htm
 5. Матеріали сайту Комітету спонсорських організацій Комітету Тредуея [The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)]. − Режим доступу: http://www.coso.org/
 6. Матеріали сайту Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів [The Institute of Internal Auditors (IIA), USA]. − Режим доступу: https://na.theiia.org
 7. Матеріали сайту російського Інституту внутрішніх аудиторів [Некоммерческое партнерство “Институт внутренних аудиторов” (НП “ИВА”), Россия]. − Режим доступу: http://www.iia-ru.ru
 8. Enterprise Risk Management − Integrated Framework (2004) / COSO [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.coso.org/guidance.htm
 9. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/pages/standards.aspx
 1. The Code of Ethics [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx.