Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Внутрішньогосподарський контроль

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

КАФЕДРА АУДИТУ

 

 

ЗатверджУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи __________ А.М. Колот

22 травня 2018 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

  «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова)

 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою аудиту

протокол № 10 від 10 травня 2018 р.

                                                                  Завідувач кафедри _______ О.А. Петрик

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу  __________ Гуть Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

Розробник: 

Булкот Ганна Вікторівна, к.е.н., доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Внутрішньогосподарський контроль підприємства дуже часто залишається поза увагою, хоча саме цей вид контролю, є найоптимальнішим шляхом боротьби з корупцією на сучасному етапі. Реальне запровадження і дотримання його на підприємствах, дозволить вплинути на всі елементи сукупності явищ, які характеризують: різні дефекти в системі управління через низький професійний рівень зайнятих в ній працівників; індивідуальна некоректність – поведінкова або виконавча – у зв’язку з низьким культурним рівнем чиновників; відстоювання свого «приватного» інтересу, який протиставлений суспільному, системі управління.

Причина недостатньої уваги, що приділяється внутрішньогосподарському контролю, полягає в тому, що за своєю природою він найважче піддається точному визначенню. Адже за своїми функціями будь-який керівник має контролювати своїх підлеглих. Тому, останнім часом багато підприємств через об’єктивні причини приділяють все більшу увагу питанням взаємодії з внутрішньогосподарським контролем.

У сучасних умовах підприємства в Україні для забезпечення ефективного функціонування та стійкого розвитку повинні використовувати прогресивні теорії, методи та інструменти управління, а також досвід провідних світових компаній в сфері внутрішньогосподарського контролю.

Організація внутрішньогосподарського контролю як механізм досягнення його цілей включає наступні компоненти: чітке встановлення призначення внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством; склад і взаємодія суб'єктів внутрішньогосподарського контролю; утримування внутрішньогосподарського контролю і його регламентація; організаційні умови здійснення внутрішньогосподарського контролю.

Організацію внутрішньогосподарського контролю на підприємстві об'єктивно обумовили наступні фактори: поділ інтересів з боку адміністрації, власників і інвесторів, що приводять у випадку конфлікту між ними до необ'єктивної інформації; залежність наслідків прийнятих господарських рішень, заснованих на необ'єктивній інформації, що може викликати великі втрати для підприємства; зростання кількості проміжних ланок між першоджерелом інформації і їх користувачем, що веде до свідомого підтасування даних і неусвідомленої інтерпретації інформації у свою користь.

Що стосується питань внутрішньогосподарського контролю в Україні, то він здійснюється самими органами виконавчої влади і відіграє важливу роль у зміцненні законності, виконавської дисципліни, підвищення рівня організованості та порядку в сфері управління підприємствами.

Тому, останнім часом багато підприємств через об’єктивні причини приділяють все більшу увагу питанням функціонування внутрішньогосподарського контролю.

Мета опанування дисципліни – оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок створення на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання служб внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо допомоги керівництву у виконанні підприємствами їх статутних завдань та поліпшенні фінансового стану.

Предмет дисципліни: теоретичні засади, основи методики та організації внутрішньогосподарського контролю, прикладне їх застосування.

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни базується на фундаментальних знаннях таких дисциплін, як: «Правове регулювання господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Мікроекономіка», «Фінансовий облік», «Аналіз господарської діяльності», «Основи економічного контролю», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» тощо.

Мета вивчення дисципліни – оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок створення на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання служб внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо допомоги керівництву у виконанні підприємствами їх статутних завдань та поліпшенні фінансового стану.

Вивчення дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» дозволить забезпечити формування у студентів таких компетентностей та відповідних їм результатів навчання.

Компетентності

Результати навчання (знати, вміти, комунікація, автономність та відповідальність)

1. Розуміння сутності, видів та форм організації внутрішньогосподарського контролю (ВГК) на підприємствах, в установах та організаціях 

1. Володіти базовими знаннями організації основних видів та форм ВГК  підприємствах, в установах та організаціях; обґрунтовувати вибір об'єктів внутрішнього контролю; ідентифікувати основні елементи системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання

2. Здатність організувати процес внутрішньо-господарського контролю  

 

2. Визначати організаційну структуру та суб’єктів внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, їх права, обов’язки, відповідальність, розробляти посадові інструкції контролерів; планувати їх роботу

3. Здатність визначати необхідні для підприємства за конкретних умов його напрямки функціонування та процедури внутрішньо-господарського контролю, методи і прийоми його реалізації

 

 

 

3. Обґрунтовувати,  організовувати та безпосередньо здійснювати найбільш ефективні процедури внутрішньогосподарського контролю (оперативного, поточного та послідуючого): активів, зобов’язань, витрат, доходів, капіталу, фінансових результатів, трудової дисципліни, статутної діяльності, договірної дисципліни, стану бухгалтерського обліку; вміти оцінювати ефективність роботи окремих структурних підрозділів, проводити інвентаризацію, документувати отримані результати  

4. Навички комунікації з питань підвищення ефективності діяльності підприємства і його окремих структурних підрозділів

4. Інформування керівництва підприємства (звітування) про результати проведеного внутрішнього контролю, розробка проектів управлінських рішень, виявлення помилок і зловживань,  контроль усунення виявлених недоліків, пошук резервів та шляхів підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання; визначення напрямків розвитку внутрішньогосподарського контролю

Сфера реалізації набутих знань з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» в майбутній професії: набуті знання та вміння з дисципліни будуть реалізовані в майбутній професійній діяльності бухгалтерів, економістів та інших посадових осіб безпосередньо в установах, організаціях та на підприємствах.

1. Зміст навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

за темами

 

 

ТЕМА 1. Сутність, завдання та класифікація фінансово-господарського внутрішньогосподарського контролю

 

Контроль в системі управління. Функції управління та їх взаємозв’язок. Поняття, значення і сутність фінансово-господарського контролю, його завдання в умовах ринкової економіки. Класифікація фінансово-економічного контролю.  Сутність та завдання внутрішньогосподарського контролю. Правові засади організації внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в організаціях та установах Принципи та передумови здійснення внутрішньогосподарського контролю.  Контрольні функції бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Види і форми внутрішньогосподарського контролю. Первинний, поточний та підсумковий контроль діяльності підприємств.

 

ТЕМА 2. Об’єкти, предмет та методи внутрішньогосподарського контролю

 

Об’єкти і предмет внутрішньогосподарського контролю. Методи внутрішньогосподарського контролю. Документальний та фактичний контроль на підприємстві. Контрольно-ревізійні процедури. Тематичні перевірки. Спостереження за діяльністю та станом грошей, процесів діяльності.

 

ТЕМА 3. Організаційна структура внутрішньогосподарського контролю, його суб’єкти та їх функції

 

Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю та їх види. Ревізійна комісія підприємств та її функції. Спостережна рада акціонерних товариств та її функції. Служба внутрішнього аудиту як суб’єкт внутрішньогосподарського контролю. Адміністративний контроль на підприємстві, його суб’єкти та їх функції. Інвентаризаційна комісія підприємства, порядок її створення та функціонування. Бухгалтерський внутрішньогосподарський контроль та його контрольні функції. Права і обов’язки суб’єктів внутрішньогосподарського контролю. Відповідальність суб’єктів внутрішньогосподарського контролю. Права, обов'язки та відповідальність посадових осіб підприємства під час проведення внутрішньогосподарського контролю.

 

ТЕМА 4. Планування та організація проведення внутрішньогосподарського контролю

 

Сутність, значення та види планування внутрішньогосподарського контролю. Передпланова підготовка внутрішньогосподарського контролю. Поточне та оперативне планування контрольних процедур. Етапи здійснення внутрішньогосподарського контролю. Сутність підготовчої, основної та заключної стадій контрольної роботи на підприємстві. Узагальнення результатів внутрішньогосподарського контролю та їх реалізація. Визначення розмірів збитків, нестач, втрат та шкоди майна та засобів підприємств. Прийняття рішень за результатами перевірки та організація контролю їх виконання. Організація і методика співпраці суб’єктів внутрішньогосподарського контролю з суб’єктами зовнішнього контролю фінансово-господарської діяльності підприємства. Порядок введення в дію планів контролю та порядок початку ревізії. Особливості організації та методики співпраці суб’єктів внутрішньогосподарського контролю фінансово-господарської діяльності підприємств.

 

ТЕМА 5. Організація діяльності Служби внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях

 

Основні завдання та функції Служби внутрішньогосподарського контролю. Форми організації Служби внутрішньогосподарського контролю. Етапи створення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах. Положення про структурні підрозділи внутрішньогосподарського контролю. Взаємозв’язок внутрішньогосподарського контролю з іншими службами та підрозділами підприємств. Особливості призначення і функції керівника Служби внутрішньогосподарського контролю на підприємствах. Комплексний підхід до оцінки ефективності Служби внутрішньогосподарського контролю.

 

ТЕМА 6. Система внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях та їх підрозділах

 

Сутність системи внутрішньогосподарського контролю. Вимоги до системи внутрішньогосподарського контролю на підприємствах. Визначення системи підпорядкування підрозділу внутрішньогосподарського контролю. Формування системи управління персоналом підрозділів внутрішньогосподарського контролю. Процедури внутрішньої регламентації діяльності підрозділів внутрішньогосподарського контролю. Аналіз економічної ефективності впливу процесів функціонування комплексної системи внутрішньогосподарського контролю на господарську діяльність. Принципи організації системи внутрішньогосподарського контролю на підприємствах. Основні недоліки внутрішньогосподарського контролю. Основні компоненти внутрішньогосподарського контролю. Особливості моніторингу заходів внутрішньогосподарського контролю. Критерії ефективності внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, установах та організаціях.

 

ТЕМА 7. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю активів підприємств

 

Завдання, джерела та напрямки контролю активів підприємства. Методи контролю активів підприємства, їх характеристика, сфера застосування, переваги та недоліки окремих методів та способів внутрішньогосподарського контролю використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів підприємства. Особливості контролю за рухом деталей, напівфабрикатів та готової продукції. Оперативний контроль витрат сировини і матеріалів. Методи оперативного контролю витрат. Організація проведення контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництві. Організація контролю за ввезенням виробничих запасів на територію підприємства та вивозом їх за межі підприємства. Контроль дотримання контрольно-пропускного режиму. Організація і методика вхідного контролю за кількістю та якістю запасів, які надходять на підприємство. Оперативний контроль використання спецодягу, спецвзуття та спецінструментів (дотримання термінів використання, норм видачі, порядку списання тощо). Контроль наявності та кості продукції, підготовленої для відпуску (відвантаження) покупцям. Організаційні аспекти внутрішньогосподарського контролю використання матеріальних ресурсів. Контроль дотримання розпорядку трудового дня, табельного обліку робочого часу на підприємстві. Контроль дотримання штатної дисципліни та фонду оплати праці. Організація і методика контролю витрат праці та заробітної плати, їх взаємозв’язку. Контроль відхилень у використання робочого часу та витрат праці за видами робіт. Контроль використання засобів праці на підприємстві. Організація методика контролю наявності та руху грошових коштів і фінансових інвестицій (завдання, джерела, прийоми і способи проведення інвентаризації грошей в касі, в дорозі та рахунках у банках тощо). Організація і методика контролю дебіторської заборгованості та розрахунків з підзвітними особами. Баланс руху напівфабрикатів та його контрольне значення.

 

ТЕМА 8. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю капіталу та зобов’язань підприємств

 

Контроль формування власного капіталу підприємства. Контроль нерозподілених прибутків, резервів, фондів та непокритих збитків. Організація контролю зобов’язань (завдання, об’єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю розрахунків з банками, кредиторами, постачальниками, підрядниками, бюджетом та позабюджетними фондами, персоналом підприємства тощо).

 

ТЕМА 9. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів

 

Завдання, об’єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки внутрішньогосподарського контролю витрат і доходів підприємства та формування фінансових результатів від операційної, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності. Внутрішньогосподарський контроль витрат та доходів від надзвичайних подій. Контроль процесів заготівель, виробництва продукції (робіт, послуг) та реалізації продукції. Контроль транспортних витрат на підприємстві. Особливості контролю витрат палива, паливно-мастильних матеріалів, енергії та запасних частин. Особливості внутрішньогосподарського контролю витрат та результатів діяльності допоміжних і обслуговуючих виробництв та підрозділів підприємств. Внутрішньогосподарський контроль загальновиробничих та адміністративних витрат і витрат на збут продукції. Контроль витрат на впровадження нових технологій та нових видів продукції, робіт, послуг.

 

ТЕМА 10. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю статутної діяльності підприємства, стану його бухгалтерського обліку і звітності та фінансового стану

 

Організація і методика внутрішньогосподарського контролю статутної діяльності підприємства та його філіалів. Завдання, об’єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки проведення контролю стану бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві, його бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності. Оперативний та проміжний контроль фінансового стану підприємства в системі внутрішньогосподарського контролю його діяльності.

 

 

ТЕМА 11. Шляхи вдосконалення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях

 

Критерії оцінки стану внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. Напрямки розвитку внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в організаціях та установах України. Міжнародний досвід діяльності внутрішньогосподарського контролю та його використання в Україні. Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах в умовах сучасних інформаційних технологій.

 

2. Поточна навчальна робота денної форми навчання

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов’язкових і вибіркових), форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної дисципліни

 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Внутрішньогосподарський контроль»

для студентів освітнього ступеня бакалавр, спец. 6.030509 «Облік і аудит»

 

Денна  форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (семінарське, практичне, лабораторне заняття), форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовний модуль №1

 

1

Сутність, завдання та класифікація фінансово-господарського внутрішньогосподарського контролю (тема №1)

Семінарське заняття 1. Семінар-розгорнута бесіда

4

2

Об’єкти, предмет та методи внутрішньогосподарського контролю (тема №2)

Семінарське заняття 2. Семінар-розгорнута бесіда

4

3

 Організаційна структура внутрішньогосподарського контролю, його суб’єкти та їх функції (тема №3)

Семінарське заняття 3. Семінар-розгорнута бесіда

5

4

Планування та організація проведення внутрішньогосподарського контролю (тема №4)

Семінарське заняття 4. Семінар-дискусія та семінар-розв’язання проблемних завдань

5

5

Організація діяльності Служби внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях (тема №5)

Семінарське заняття 5. Семінар-дискусія

5

6

Система внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях та їх підрозділах (тема №6)

Семінарське заняття 6. Робота в малих творчих групах

5

7

Виконання контрольної модульної роботи №1

Семінарське заняття 7. Написання контрольної модульної роботи №1

5

Змістовний модуль №2

8

Організація і методика внутрішньогосподарського контролю  активів підприємств (тема №7)

Семінарське заняття 8. Семінар-розгорнута бесіда та семінар-вирішення ситуаційних вправ

5

9

Організація і методика внутрішньогосподарського контролю  активів підприємств (тема №7)

Семінарське заняття 9. Семінар-розгорнута бесіда та семінар-вирішення ситуаційних вправ

5

10

Організація і методика внутрішньогосподарського контролю капіталу та зобов’язань підприємств (тема №8)

Семінарське заняття 10. Семінар-дискусія та рольова гра

5

11

Організація і методика внутрішньогосподарського контролю капіталу та зобов’язань підприємств (тема №8)

Семінарське заняття 11. Семінар-дискусія

5

12

Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів (тема №9)

Семінарське заняття 12. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

5

13

Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів (тема №9)

Семінарське заняття 13. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

6

14

Організація і методика внутрішньогосподарського контролю статутної діяльності підприємства, стану його бухгалтерського обліку і звітності та фінансового стану (тема №10)

Семінарське заняття 14. Робота в малих творчих групах

6

15

Шляхи вдосконалення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях (тема №11)

Семінарське заняття 15. Семінар-дискусія

5

16

Виконання контрольної модульної роботи №2

Семінарське заняття 16. Написання контрольної модульної роботи №2

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

80

Контрольна робота №1

Написання контрольної модульної роботи

5

Контрольна робота №2

Написання контрольної модульної роботи

5

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи*

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

7. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

10

8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

9. Підготовка наукових публікацій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ:

 

загальна кількість практичних занять за навчальними планом - 16;

у тому числі:

2 заняття – контрольні модульні роботи (оцінюються окремо у межах 10 балів (від 0 до 5 балів кожна);

14 занять - проведення практичних занять за всіма темами курсу: кожне заняття оцінюється в 4 бали (2 бали за усну та письмову відповідь, 2 бали за письмове виконання індивідуального або домашнього завдання), 5 балів (3 бали за усну та письмову відповідь, 2 бали за письмове виконання індивідуального або домашнього завдання) та 6 балів (3 бали за усну та письмову відповідь, 3 бали за письмове виконання індивідуального або домашнього завдання), а заняття 6 та заняття 14 таблиці, яка наведена нижче оцінюється в максимально 5 та 6 балів (відповідно до загального групового результату з урахуванням особистого внеску).

 

 

Практичні заняття за темами 1-11 оцінюються так:

 

заняття

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

№ теми

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Модуль 1

 

7

 

7

 

8

 

8

 

9

 

9

 

10

 

11

Модуль 2

Максимальна

кількість

балів

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

5

 

Контрольні заміри проводяться у вигляді вирішення практичних завдань, тестування, дискусії, усного експрес-опитування, презентацій результатів роботи .

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 2-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 1; 2 бали.

2 бали виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

1 бали виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, а також не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. В оформленні письмової роботи наявні певні недоліки, під час її підготовки використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 3-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 1; 2; 3 бали.

3 бали виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

2 бали виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, а також не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. В оформленні письмової роботи наявні певні недоліки, під час її підготовки використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію.

1 бал виставляється, якщо студент не відповів на поставлене запитання правильно або відповів недостатнього з огляду на висвітлення теоретичного матеріалу і для досягнення мети завдання, зробив не всі визначення та висновки, а при розв’язанні навчальних ситуацій допустив помилки (принципові та/або непринципові) чи неправильно підійшов до тлумачення ситуацій з точки зору діючого законодавства, неправильно виконав основні розрахунки.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 4-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 2; 3; 4 бали.

4 бали виставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

3 бали виставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

2 бали виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 5-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 3; 4; 5 бали.

5 балів виставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

4 бали виставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

3 бали виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 6-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 4; 5; 6 бали.

6 балів виставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

5 балів виставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

4 бали виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 10-бальною шкалою (виконання індивідуального завдання):

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 6; 8; 10 бали.

10 балів виставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

8 балів виставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

6 балів виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

Таким чином, студент протягом семестру, виконуючи заплановані робочою програмою і викладачем завдання, може набрати від 0 до 80 балів.

Про план проведення контрольних занять (замірів) викладач повідомляє студентів на першому практичному занятті.

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Під час контролю виконання вибіркових завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи з дисципліни оцінюванню підлягають: підготовка аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій зарубіжних і вітчизняних авторів, написання есе з проблематики державного фінансового контролю, пошук, підготовка презентації або підбір та огляд джерел за заданою тематикою, підготовка наукових публікацій, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) або переклад з іноземних джерел нормативних та інших матеріалів за даною проблематикою обсягом 20 тис. друкованих знаків із джерел, рекомендованих для перекладу з англійської мови на українську. Студент виконує не більше двох індивідуальних вибіркових завдань упродовж семестру і оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів за одне завдання, а за два індивідуальних вибіркових завдання отримують максимум 20 балів.

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 6; 8; 10 балів.

10 балів виставляється, якщо виконання усіх завдань базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

8 балів виставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків та вирішенні навчальних ситуацій, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

6 балів виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 балів виставляється у разі не висвітлення або недостатнього висвітлення теоретичного матеріалу для досягнення мети завдання, зроблені не всі визначення та висновки, а при розв’язанні навчальних ситуацій допущені принципові помилки чи неправильне тлумачення ситуацій з точки зору діючого законодавства, основні розрахунки відсутні чи неправильно виконанні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

3.1. Карта навчальної роботи студента

Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з дисципліни (вибіркова) «Внутрішньогосподарський контроль»

для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

В період установчої сесії

1.

 

Тема 1. Сутність, завдання та класифікація фінансово-господарського внутрішньогосподарського контролю.

Тема 2. Об’єкти, предмет та методи внутрішньогосподарського контролю.

Тема 3. Організаційна структура внутрішньогосподарського контролю, його суб’єкти та їх функції.

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Тестовий контроль знань

4

2.

Тема 4. Планування та організація проведення внутрішньогосподарського контролю.

Тема 5. Організація діяльності Служби внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях.

Тема 6. Система внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях та їх підрозділах.

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

3.

Тема 7. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю  активів підприємств.

Тема 8. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю капіталу та зобов’язань підприємств.

Тема 9. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів.

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

2

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

4.

 

Тема 10. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів.

Тема 11. Шляхи вдосконалення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях. (самостійне опрацювання).

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

В період екзаменаційної сесії

5.

 

Тема 7. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю  активів підприємств.

Тема 8. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю капіталу та зобов’язань підприємств.

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

6.

 

Тема 9. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів.

Тема 10. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів.

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

7.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання

(письмова або електронна)

(наприклад, 01.02.2019р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

40

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання) *

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

2. Написання реферату

3. Написання есе

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

7. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

9. Підготовка наукових публікацій

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

             

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Протягом сесійного періоду студенти виконують практичні завдання, пишуть тестовий контроль, приймають участь у дискусіях, розгорнутих бесідах, пишуть міні-лекції.

 

Загальна кількість контактних занять за навчальними планом - 7;

у тому числі:

1 заняття - модульна контрольна робота (оцінюються окремо у межах 10 балів);

6 занять - проведення контактних занять за всіма темами курсу: кожне заняття оцінюється в 7 балів (3 бали за усну відповідь та 4 бали письмову відповідь) та  6 балів (3 бали за усну відповідь та 3 бали письмову відповідь).

 

Контактні заняття за темами 1-11 оцінюються так:

 

заняття

В період установчої сесії

1

2

3

4

В період екзаменаційної сесії

5

6

7

№ теми

1,2,3

4,5,6

7, 8,9

10,11

7,8

9,10

Модуль

Максимальна

кількість

балів

7

7

6

7

7

6

10

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 7-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 7; 6; 5 бали.

7 балів виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

6 балів виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, а також не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. В оформленні письмової роботи наявні певні недоліки, під час її підготовки використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію.

5 балів виставляється, якщо студент не відповів на поставлене запитання правильно або відповів недостатнього з огляду на висвітлення теоретичного матеріалу і для досягнення мети завдання, зробив не всі визначення та висновки, а при розв’язанні навчальних ситуацій допустив помилки (принципові та/або непринципові) чи неправильно підійшов до тлумачення ситуацій з точки зору діючого законодавства, неправильно виконав основні розрахунки.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 6-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 6; 5; 4 бали.

6 балів виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

5 балів виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, а також не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. В оформленні письмової роботи наявні певні недоліки, під час її підготовки використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію.

4 бали виставляється, якщо студент не відповів на поставлене запитання правильно або відповів недостатнього з огляду на висвітлення теоретичного матеріалу і для досягнення мети завдання, зробив не всі визначення та висновки, а при розв’язанні навчальних ситуацій допустив помилки (принципові та/або непринципові) чи неправильно підійшов до тлумачення ситуацій з точки зору діючого законодавства, неправильно виконав основні розрахунки.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 3-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 3; 2; 1 бали.

3 бали виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

2 бали виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, а також не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. В оформленні письмової роботи наявні певні недоліки, під час її підготовки використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію.

1 бал виставляється, якщо студент не відповів на поставлене запитання правильно або відповів недостатнього з огляду на висвітлення теоретичного матеріалу і для досягнення мети завдання, зробив не всі визначення та висновки, а при розв’язанні навчальних ситуацій допустив помилки (принципові та/або непринципові) чи неправильно підійшов до тлумачення ситуацій з точки зору діючого законодавства, неправильно виконав основні розрахунки.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 2-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 1; 2 бали.

2 бали виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

1 бал виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, а також не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. В оформленні письмової роботи наявні певні недоліки, під час її підготовки використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів (модульна контрольна робота) за 10-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 6; 8; 10 балів.

10 балів виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

8 балів виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, а також не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. В оформленні письмової роботи наявні певні недоліки, під час її підготовки використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію.

6 балів виставляється, якщо студент не відповів на поставлене запитання правильно або відповів недостатнього з огляду на висвітлення теоретичного матеріалу і для досягнення мети завдання, зробив не всі визначення та висновки, а при розв’язанні навчальних ситуацій допустив помилки (принципові та/або непринципові) чи неправильно підійшов до тлумачення ситуацій з точки зору діючого законодавства, неправильно виконав основні розрахунки.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

 

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Згідно робочої програми для студентів заочної форми навчання передбачено виконання таких завдань (детальніше у розділі 8 робочої програми) та порядок їх оцінювання:

- позааудиторне обов’язкове індивідуальне завдання − оцінюється максимально в 40 балів;

- індивідуальні вибіркові завдання − оцінюються у межах 10 балів завдання обираються з рекомендованого переліку.

 

Протягом семестру студенти виконують позааудиторні індивідуальні завдання (домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Контрольна робота оцінюється від 0 до 40 балів.

 

Критерії оцінки відповідей:

 

40 балів

(24+16)

Студент отримує, коли виконав усі завдання домашньої контрольної роботи, дав вичерпну, обґрунтовану відповідь на захисті роботи

32 бали

(20+12)

Студент отримує, коли виконав 3 завдання домашньої контрольної роботи, в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є певні труднощі і відповідях на питання при захисті роботи

22 бали

(14+8)

Студент отримує, коли виконав 2 завдання домашньої контрольної роботи, в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не дав правильні відповіді на питання викладача

 

Вибіркова індивідуальна робота обирається студентом самостійно та оцінюється від 0 до 10 балів.

Критерії оцінки відповідей:

 

10 балів

(6+4)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

8 балів

(5+3)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

6 балів

(4+2)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є певні труднощі і відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не дав правильні відповіді на питання викладача

 

Передбачено обов’язковий захист контрольної роботи та вибіркових індивідуальних завдань, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період.

При формуванні оцінки за контрольну роботу та індивідуальне завдання, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, заплановано її поділ на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання. Більшу частину загальної оцінки (більше 60%) за виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань в міжсесійний період передбачає захист виконаного завдання.

Контрольна модульна робота складається з 10 завдань і виконується в аудиторії в період сесії. Кожне завдання оцінюється від 0 до 1 бали залежно від повноти викладеної студентом відповіді. Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 10 балів.

Таким чином, студент протягом сесійного періоду, виконуючи заплановані робочою програмою і викладачем завдання, може набрати від 0 до 50 балів та міжсесійного періоду може набрати від 0 до 50 балів.

Про план проведення контактних занять викладач повідомляє студентів на першому контактному занятті.

 

4. Поточна навчальна робота дистанційної форми навчання

По даному курсу «Внутрішньогосподарський контроль» не проводиться дистанційна форма навчання.

 

 

5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання

 

Самостійна робота студентів

Технологія викладання дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

студентам 4 курсу спец. 6.030509 «Облік і аудит»

денної форми навчання

 

1. Дисципліна забезпечена навчальною літературою і методичними матеріалами.

2.  Загальний бюджет навчального часу на вивчення дисципліни за навчальним планом становить 150 години:

16 годин – лекції;

32 годин – практичні заняття;

12 годин – індивідуальна робота;

60 годин – самостійна робота студентів денної форми навчання над навчальним матеріалом.

3. На лекційні заняття виносяться всі 11 тем.

4. Час, відведений на аудиторні практичні заняття, використовується таким чином:

28 годин – практичні (семінарські) заняття;

4 години – підсумковий модульний контроль (залік).

5. Самостійна підготовка студентів до практичних занять. На практичні заняття виносяться ті самі теми, за якими читаються лекції. Питання тем дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» опрацьовуються на практичному, (семінарському) занятті. На кожне практичне заняття кожному студентові не пізніше як за тиждень до дня проведення заняття викладач видає письмове завдання.

Студент виконує своє завдання та робить презентацію підготовлених матеріалів згідно із завданням на практичному занятті.

Графік презентації наведено в таблиці.

 

Графік презентації виконаних самостійних завдань

 

Завдання

Дата презентації

1. Сутність, завдання та класифікація фінансово-господарського внутрішньогосподарського контролю

до 21.09.2018

2. Організаційна структура внутрішньогосподарського контролю, його суб’єкти та їх функції

до 28.09.2018

3. Планування та організація проведення внутрішньогосподарського контролю

до 05.10.2018

Контрольна робота №1

4. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю активів підприємства

до 19.10.2018

5.Організація і методика внутрішньогосподарського контролю капіталу та зобов’язань підприємства

до 02.11.2018

6.Організація внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства

до 16.11.2018

7. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю статутної діяльності підприємств, фінансового стану підприємств, стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності

до 23.11.2018

Контрольна робота №2

 

6. Розподіл часу на самостійну роботу.  

Кожен студент сам визначає скільки часу витрати на той чи інший елемент самостійної роботи. Для орієнтації студентів рекомендується такий приблизний розподіл часу самостійної роботи:

- на самостійне вивчення програмного матеріалу за темами № 1-11, частина питань яких винесена на самостійне опрацювання (див. перелік питань у розділі 5 робочої навчальної програми) –93 годин. Сюди входить і час на підготовку до модульного контролю.

- на виконання практичних завдань та підготовку звітів про їх виконання – 28 годин для денної форми.

- на виконання одного вибіркового завдання – 15 годин.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчального процесу, якій відводиться важливе місце при опануванні студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень внутрішньогосподарського контролю.

 

Самостійне опрацювання дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» включає:

 • Опрацювання теоретичних основ дисципліни та прослуханого лекційного матеріалу  за питаннями програми;
 • Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання, згідно переліку наведеного нижче;
 • Підготовка до виступу на семінарському занятті;
 • Підготовка до практичних занять;
 • Підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів;
 • Виконання індивідуальних завдань (написання рефератів згідно з наведеної нижче тематики, підготовка реферативних матеріалів з публікацій по тих чи інших проблемах, в т. ч. і в іноземній літературі; власних досліджень студента, спрямованих на підготовку публікацій, доповідей на конференції, участі в олімпіадах, тощо). Індивідуальні завдання погоджуються з керівником курсу та виконуються згідно графіку, наведеного в розділі 6 цієї програми.

Самостійна робота виконується студентом у вільний від занять за розкладом час і має творчий характер.

Для опрацювання теоретичних основ студент має ознайомитися з літературою, перелік якої дано в розділі 9 цієї робочої навчальної програми, а також використовувати іншу літературу.

Для самостійного опрацювання завдань, визначених викладачем як індивідуальні для студента, використовуються нормативно-правові (інструктивні) та методичні вказівки, наведені в навчально-методичних посібниках з дисципліни.

Теми для висвітлення на студентських науково-практичних конференціях, підготовки публікацій, тощо, студент визначає самостійно. Як виняток, допускається вибір теми реферату, не наведеної в тематиці кафедри, але з умовою її обов’язкового попереднього погодження з керівником курсу чи викладачем, який веде практичні (семінарські) заняття.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов’язкових і вибіркових), форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті навчальної роботи студента наведеного в розділі 8 цієї програми. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної науки (дисципліни).

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

     

 

Перелік індивідуальних завдань (реферат, есе, презентації, аналітична розробка проблеми - вибіркові види самостійної роботи)

 

Індивідуальні завдання

Робочою програмою дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» передбачено виконання на вибір студентами очної та заочної форм навчання індивідуальної пошуково-аналітичної і наукової роботи у письмовій формі з презентацією й обговоренням її основних результатів за допомогою засобів програмного продукту Power Point. Цей вид самостійної роботи виконується у межах тематики дисципліни, містить елементи наукового дослідження й зорієнтований на розвиток аналітичного мислення, стимулювання творчого підходу до вирішення проблемних завдань студентами, набуття навиків роботи зі спеціальною фаховою літературою, вмінь формулювати й аргументувати власну думку, робити висновки.

Конкретні спрямування індивідуальної науково-аналітичної роботи необхідно попередньо узгоджувати з викладачем і затверджувати на підставі заяви студента. Зокрема, це може бути реферат, аналітичний огляд літератури, есе, участь у наукових студентських конференціях, семінарах, круглих столах з виконанням дослідницької роботи і написанням тез доповідей, підготовкою наукових публікацій.

Види можливих індивідуальних завдань і максимальна кількість балів за їх виконання подано у таблиці.

Денна форма навчання

Студент повинен обрати завдання з розрахунку, що максимальна кількість балів за цей блок робіт не може перевищувати 20.

Таблиця

Види індивідуальних завдань *

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

7. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

10

8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

9. Підготовка наукових публікацій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

 

 

Перелік вибіркових завдань (аналітичний огляд наукових публікацій та підготовка презентацій, робота з іноземними літературними джерелами)

 

Студенти можуть вибрати аналітичну розробку проблеми з презентацією в Power Point за обораною темою за запропонованою тематикою, яка не може повторюватися у межах однієї академічної групи, та зробити її  презентацію. Конкретні спрямування зазначених видів робіт рекомендовано узгоджувати з викладачем.

Альтернативними видами вибіркових робіт є робота з іноземними літературними джерелами (за погодженням з викладачем).

Тематика вибіркових робіт затверджується провідним лектором на підставі заяви студента.

Загальні вимоги до виконання робіт

 

Завдання виконується в друкованому через 1,5 інтервали виді, або, як виняток, написаним від руки з полями згідно стандартів: ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, знизу та зверху – по 20 мм. Сторінки повинні бути пронумерованими. Обсяг роботи – 10-20 сторінок. Титульна сторінка має містити назви університету, факультету, кафедри, курсу, спеціальності, № групи, назву дисципліни та обраної теми, а також прізвище та ініціали студента. Текстова частина повинна мати зміст (план), вступ, окремі розділи (параграфи), висновки. Окремо наводиться список літератури та додатки з ксерокопіями публікацій. До виконаного завдання додається диск з файлом, який містить презентаційну частину роботи.

Розпочинаючи виконання презентаційної роботи, студент повинен підібрати і вивчити відповідні законодавчі акти, спеціальну літературу. Після цього потрібно скласти план, який повинен включати 2–3 логічно взаємопов’язаних питання за темою реферату, основними з яких можуть бути наступні: завдання і джерела інформації для контролю, основні напрями і методика перевірки, узагальнення і прийняття рішень за результатами контролю, підвищення ефективності та якості контрольної роботи. Розкриваючи зміст питань з методики контролю, бажано навести приклади виробничих ситуацій з фактами порушень, показати застосування методів і прийомів їх контролю з деталізацією конкретних джерел інформації, окремих показників, які при цьому досліджуються з первинних документів, облікових реєстрів. Наприкінці роботи треба скласти власні висновки щодо стану контрольної роботи, шляхів її вдосконалення, подати перелік використаної літератури.

Обсяг роботи повинен складати 9–10 стандартних аркушів. Виконана студентом робота повинна бути належно оформлена і здана викладачеві для перевірки у встановлений графіком навчального процесу термін. Виконані студентами роботи оцінюються викладачем із урахуванням їхньої відповідності вимогам, що пред’являються до змісту, структури, обсягу та оформленню. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються студентам для усунення недоліків, після чого повторно рецензуються. Крім цього, під час прийняття від студентів виконаних робіт викладачем може бути проведено співбесіду стосовно знань студентом основних положень нормативних актів, змісту питань обраної теми, обґрунтованості висновків.

 

 

 

 

5.2. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання

 

Робота студентів заочної форми навчання у міжсесійний період передбачає виконання індивідуальних завдань: письмової контрольної роботи та одного вибіркового завдання: (1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 2. Написання реферату; 3. Написання есе; 4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень; 5. Пошук, підбір та огляд джерел за даною тематикою; 6. Підготовка презентації  за обраною тематикою; 7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою; 8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах; 9. Підготовка наукових публікацій – див. карту самостійної роботи). Можлива тематика вибіркових індивідуальних завдань наведена у розділі 8 робочої програми, а також може пропонуватись студентом за погодженням з викладачем.

Також студенти у міжсесійний період мають можливість виконувати певні роботи у «День заочника», за встановленим Графіком та за попереднім записом:

отримати консультацію з дисципліни навчального плану, що вивчається у відповідному семестрі;

 • відпрацювати пропущені контактні заняття;
 • захистити індивідуальне завдання, що заплановане робочою навчальною програмою з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»;
 • ліквідувати академічну заборгованість;
 • ліквідувати академічну різницю в разі поновлення або переведення на заочну форму навчання.

 

Основні компетентності, які набувають студенти у процесі виконання завдань у міжсесійний період:

 

 1. Домашнє індивідуальне завдання (контрольна робота):

- опанувати теоретичні основи державного фінансового контролю, розуміти його цілі і задачі та правові засади здійснення у сучасних умовах;

- розбиратися в основних повноваженнях органів, що здійснюють державний фінансовий контроль в Україні, та з’ясовувати їх місію і функції;

- зв’язання проблем і прийняття рішень із застосуванням креативного підходу;

- знання типових помилок і порушень, що виникають в обліковій системі суб’єктів господарювання;

-. вміння аналізувати і розв’язувати проблеми державного фінансового контролю.

 

2. Індивідуальне вибіркове завдання:

- демонструвати розуміння основних організаційно-методичних аспектів здійснення контрольних дій щодо різних суб’єктів, об’єктів і форм державного фінансового контролю;

- застосовувати набуті теоретичні знання і практичні навички під час виконання навчальних вправ і ситуацій щодо здійснення інспектування (ревізії), державного фінансового аудиту, інших контрольних заходів.

- вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

- критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання

 

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з внутрішньогосподарського контролю, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з табл. 1.

Таблиця 1

Номери завдань

1

2

3

4

5

...

25

останні

01

02

03

04

05

...

25

дві цифри

26

27

28

29

30

...

50

номера залікової

51

52

53

54

55

...

75

книжки студента

76

77

78

79

80

...

100

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Оформлення контрольної роботи аналогічно оформленню реферату (титульна сторінка, відповіді та рішення, список використаної літератури).

 Студенти заочної форми навчання виконані контрольні, домашні роботи, завдання з опрацювання нормативно-правових документів захищають під час індивідуальної консультативної роботи згідно з графіком.

 

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

 

№ п/п

                  Назва роботи                

Термін виконання роботи

1

Індивідуальні заняття та консультації

Сесійний і міжсесійний період («День заочника»)

2

Видача індивідуальних завдань студентам

Сесійний період

3

Перевірка виконаних індивідуальних завдань та їх захист

В міжсесійний період

4

Перевірка і захист контрольних робіт, що внесені на поточний контроль

Сесійний період

(заліковий тиждень)

 

Самостійне опрацювання дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» включає:

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов’язкових і вибіркових), форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті навчальної роботи студента наведеного в розділі 8 цієї програми. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної науки (дисципліни).

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

     

Перелік індивідуальних завдань (реферат, есе, презентації, аналітична розробка проблеми - вибіркові види самостійної роботи)

 

Індивідуальні завдання

Робочою програмою дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» передбачено виконання на вибір студентами очної та заочної форм навчання індивідуальної пошуково-аналітичної і наукової роботи у письмовій формі з презентацією й обговоренням її основних результатів за допомогою засобів програмного продукту Power Point. Цей вид самостійної роботи виконується у межах тематики дисципліни, містить елементи наукового дослідження й зорієнтований на розвиток аналітичного мислення, стимулювання творчого підходу до вирішення проблемних завдань студентами, набуття навиків роботи зі спеціальною фаховою літературою, вмінь формулювати й аргументувати власну думку, робити висновки.

Конкретні спрямування індивідуальної науково-аналітичної роботи необхідно попередньо узгоджувати з викладачем і затверджувати на підставі заяви студента. Зокрема, це може бути реферат, аналітичний огляд літератури, есе, участь у наукових студентських конференціях, семінарах, круглих столах з виконанням дослідницької роботи і написанням тез доповідей, підготовкою наукових публікацій.

Види можливих індивідуальних завдань і максимальна кількість балів за їх виконання подано у таблиці.

Заочна форма навчання

Студент повинен обрати завдання з розрахунку, що максимальна кількість балів за цей блок робіт не може перевищувати 10.

Таблиця

Види індивідуальних завдань *

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

7. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

10

8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

9. Підготовка наукових публікацій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Перелік вибіркових завдань (аналітичний огляд наукових публікацій та підготовка презентацій, робота з іноземними літературними джерелами)

 

Студенти можуть вибрати аналітичну розробку проблеми з презентацією в Power Point за обораною темою за запропонованою тематикою, яка не може повторюватися у межах однієї академічної групи, та зробити її  презентацію. Конкретні спрямування зазначених видів робіт рекомендовано узгоджувати з викладачем.

Альтернативними видами вибіркових робіт є робота з іноземними літературними джерелами (за погодженням з викладачем).

Тематика вибіркових робіт затверджується провідним лектором на підставі заяви студента.

Загальні вимоги до виконання робіт

Завдання виконується в друкованому через 1,5 інтервали виді, або, як виняток, написаним від руки з полями згідно стандартів: ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, знизу та зверху – по 20 мм. Сторінки повинні бути пронумерованими. Обсяг роботи – 10-20 сторінок. Титульна сторінка має містити назви університету, факультету, кафедри, курсу, спеціальності, № групи, назву дисципліни та обраної теми, а також прізвище та ініціали студента. Текстова частина повинна мати зміст (план), вступ, окремі розділи (параграфи), висновки. Окремо наводиться список літератури та додатки з ксерокопіями публікацій. До виконаного завдання додається диск з файлом, який містить презентаційну частину роботи.

Розпочинаючи виконання презентаційної роботи, студент повинен підібрати і вивчити відповідні законодавчі акти, спеціальну літературу. Після цього потрібно скласти план, який повинен включати 2–3 логічно взаємопов’язаних питання за темою реферату, основними з яких можуть бути наступні: завдання і джерела інформації для контролю, основні напрями і методика перевірки, узагальнення і прийняття рішень за результатами контролю, підвищення ефективності та якості контрольної роботи. Розкриваючи зміст питань з методики контролю, бажано навести приклади виробничих ситуацій з фактами порушень, показати застосування методів і прийомів їх контролю з деталізацією конкретних джерел інформації, окремих показників, які при цьому досліджуються з первинних документів, облікових реєстрів. Наприкінці роботи треба скласти власні висновки щодо стану контрольної роботи, шляхів її вдосконалення, подати перелік використаної літератури.

Обсяг роботи повинен складати 9–10 стандартних аркушів. Виконана студентом робота повинна бути належно оформлена і здана викладачеві для перевірки у встановлений графіком навчального процесу термін. Виконані студентами роботи оцінюються викладачем із урахуванням їхньої відповідності вимогам, що пред’являються до змісту, структури, обсягу та оформленню. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються студентам для усунення недоліків, після чого повторно рецензуються. Крім цього, під час прийняття від студентів виконаних робіт викладачем може бути проведено співбесіду стосовно знань студентом основних положень нормативних актів, змісту питань обраної теми, обґрунтованості висновків.

 

6.Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

Підсумкове оцінювання знань студентів у формі заліку з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

 

Денна та заочна  форма навчання

Поточна успішність оцінюється у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно. Оформлення заліку відбувається під час останнього практичного заняття у семестрі (очна форма навчання).

Якщо студент за результатами поточного контролю набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» (або «незадовільно» за диференційованого заліку) з даної дисципліни.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана виконати їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Подальше оформлення результатів заліку здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS згідно таблиці.

 

Оцінка за бальною шкалою,

що використовується

в КНЕУ

Оцінка за 4-бальною

шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

 

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання заліку

 

 

0-20

Незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Порядок ліквідації академзаборгованості з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль».

 

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів зобов’язані написати заяву про повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету. Для студентів 4-го курсу бакалаврського рівня і магістерських програм дозволяється написати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності і в кінці семестру, згідно графіку затвердженого деканом складати підсумковий модульний контроль.

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю набрали від 21 до 59 балів зобов’язані писати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності і в кінці семестру, згідно графіку затвердженому деканом складати підсумковий модульний контроль.

Терміни ліквідації академічної заборгованості студентів

Академічною заборгованістю з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» вважається заборгованість, що оцінена як «FX» або «F» за результатами підсумкового контролю знань.

Студенти, які за результатами підсумкового семестрового контролю (заліку - ПМК) одержали оцінку «FX», як правило, ліквідують академзаборгованість протягом перших десяти днів з початку наступного семестру.

 

 

7. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

 

7.1. Приклади типових завдань, що виносяться на залік для студентів денної форми навчання

 

Зразок контрольної модульної роботи №1

для поточного оцінювання знань студентів

денної форми навчання

 спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

Варіант № __

 

Завдання 1. Вкажіть основний комплексний підхід до оцінки ефективності Служби внутрішньогосподарського контролю.

Завдання 2. Які треба створити передумови для раціонального функціонування внутрішньогосподарського контролю?

Завдання 3. Визначте права і обов’язки суб’єктів внутрішньогосподарського контролю.

Завдання 4. Вкажіть основні принципи організації системи внутрішньогосподарського контролю на підприємствах.

Завдання 5. Які методи контролю застосовує ревізійна комісія підприємства на прогнозі звітного періоду?

 

Зразок контрольної модульної роботи №2

для поточного оцінювання знань студентів

денної форми навчання

спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

Варіант № __

 

Завдання 1. Вкажіть критерії оцінки стану внутрішньогосподарського контролю на підприємстві.

Завдання 2. За яких умов відбувається покриття нестачі виробничих запасів їх надлишком в разі пересортиці?

Завдання 3. Вкажіть особливості контролю формування фінансових результатів основної діяльності підприємства.

Завдання 4. В чому полягає сутність формальної перевірки касових документів?

Завдання 5. Як перевірити цільове використання грошових коштів через касу?

 

 

 

 

7.2. Приклади типових завдань, що виносяться на залік для студентів заочної форми навчання

 

Зразок контрольної модульної роботи

для поточного оцінювання знань студентів

заочної форми навчання

спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

 

Варіант № _

Завдання 1. Оберіть правильну відповідь у запропонованих тестах:

1.1. Контроль стану внутрішньогосподарського контролю спрямована на отримання відповідей на такі питання:

а) які зусилля прикладає керівництво контролюючого підприємства для збереження майна та організації ведення бухгалтерського обліку?;

б) який ступінь впливу керівництва на дієвість результативності контрольної роботи щодо виконання рішень, прийнятим за матеріалами попередніх перевірок?;

в) чи ефективні методи господарювання, що використовуються на підприємстві?;

г) всі відповіді правильні.

1.2. До суб’єктів внутрішньогосподарського контролю відносяться:

а) всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети – забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повноту бухгалтерських записів, своєчасну підготовку фінансової інформації;

б) працівники підприємства, які здійснюють контрольні дії при виконанні покладених на нього обов’язків або тільки на основі відповідних прав;

в) спеціальне технічне, математичне, програмне та інформаційне забезпечення, яке призначене для здійснення процедур зовнішнього контролю в середовищі ОЕД;

г) процедури, дії і заходи, які відображають загальне ставлення керівництва підприємства до організації ефективної системи внутрішньогосподарського контролю.

1.3. До основних методів контролю напівфабрикатів належать:

а) описовий метод;

б) інвентарний метод;

в) метод документальних відхилень від норм;

г) правильна відповідь б і в.

1.4. Метою проведення попереднього планування є:

а) розроблення стратегій організації;

б) визначення облікової політики організації;

в) отримання знань про майбутнього клієнта;

г) виявлення зловживань в організації.

1.5. Контроль, що забезпечує виконання лише тих операцій, які дійсно сприяють розвитку організацій:

а) контроль повноважень;

б) контроль документального оформлення;

в) контроль управлінських рішень;

г) контроль збереження.

 

Завдання 2. Надайте правильну відповідь у запропонованих питаннях:

2.1. Вкажіть основні прийоми контрольного порівняння на збалансованість показників при перевірці виробничих запасів.

2.2. За яких умов відбувається покриття нестачі виробничих запасів їх надлишком в разі пересортиці?

2.3. Визначте порядок визначення збитків, нестач та втрат, їх розміру та організації їх відшкодування за наслідками внутрішньогосподарського контролю.

2.4. Вкажіть основні принципи організації системи внутрішньогосподарського контролю на підприємствах.

2.5. Як перевірити цільове використання грошових коштів через касу?

8. Рекомендовані інформаційні джерела

Основна

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. №436-IV зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010р. № 2755-VI зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon1.rada.gov.ua.

3. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971р. № 322-VIII зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

4. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, частини 1, 2 та 3, видання 2014 року. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2015. – (Ч. 1 – 997с., Ч. 2 – 573с., Ч. 3 – 573с.) // Режим доступу:

http:// apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf

http:// apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_2_all.pdf

http:// apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_3_all.pdf

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. №996-XIV зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon1.rada.gov.ua.

6. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991р. №1576-XIІ зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

7. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 року № 3125-ХІІ (у редакції Закону України від 14.09.2006 року № 140-XV).

8. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 16.10.2012 року № 5463-VІ (зі змінами і доповненнями).

9. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24 березня 1995 р. зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon.rada.gov.ua.

10. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514- IV зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999р. № 291 зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon.rada.gov.ua.

12. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено Наказом Державного Комітету промислової політики України № 47 від 02.02.2001р. (зі змінами та доповненнями).

13. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2010р. №1300. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

14. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 квітня 2013р. №476. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

15. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013р. №433. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73 зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.02.2000 р. (зареєстровано і Міністерстві Юстиції фінансів України №288/4509 від 18.05.2000 р.). (зі змінами та доповненнями).

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999 р. (зареєстровано і Міністерстві Юстиції фінансів України №750/4043 від 02.11.1999 р.). (зі змінами та доповненнями).

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999 р. (зареєстровано і Міністерстві юстиції фінансів України №725/4018 від 25.10.1999 р.). (зі змінами та доповненнями).

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р. (зі змінами та доповненнями).

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р. Зареєстровано в Міністерстві стиції України №860/4153 від 14.12.1999 р. (зі змінами та доповненнями).

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999р. Зареєстровано в Міністерстві стиції України №27/4248 від 19.01.2000 р. (зі змінами та доповненнями).

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №601 від 28.10.2003р. Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України №1025/8346 від 10.11.2003 р. (зі змінами та доповненнями).

24. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено наказом державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 53 від 24 березня 2008 року. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 446/15137 від 21 травня 2008 року. (зі змінами та доповненнями).

25. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок визначення розміру збитків від розкриття, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», №116 від 22.01.1996 р. (зі змінами та доповненнями).

26. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту / Білуха М.Т. – К.: ПП «Влада», 1996. – 348с.

27. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: підручник / М.Т.Білуха, М.Г. Дмитренко, Т.В.Микитенко; за ред. М.Т.Білухи. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Укр.акад.оригінальних ідей, 2006. – 888с.

28. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: підручник / Ф.Ф.Бутинець, Н.Г.Виговська, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко; за ред. Ф.Ф.Бутинця. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Житомир: Рута, 2002. – 544с.

29. Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль : навчальний посібник / Л.В. Гуцаленко, М.М. Коцупатрий, У.О. Маринчук. – К.: ЦУЛ, 2014. – 496с.

30. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: навч.посіб. / Л.В. Дікань – К.: Знання, 2007. – 327с.

31. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Навчальний посібник /    З.Б. Живко, І.О.Ревак, М.О. Живко. – К.: Алерта, 2012. – 496с.

32. Корінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Д. Корінько. – Фастів: «Поліфаст». – 2006. – 440с.

33. Максімова В.Ф. Контроль в управліннні економічними процесами на підприємстві: Навчальний посібник / В.Ф. Максімова – Суми: ВТД «Університетська книга». – 2008. – 190с.

34. Сморжанюк Т.П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: Навчальний посібник / Т.П.Сморжанюк, Т.В.Шрам, В.Є. Труш / За ред.В.Є.Труша – К., 2009. – 284с.

35. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність : Підручник. – 6-те вид. допов. і перероб. / Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2013. – 982с.

36. Ткаченко Н.М. Фінансовий олік 2 : навч. посіб. / Н.М. Ткаченко, О.В. Борович, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк. – К. : Алерта, 2014. – 456с.

37. Хом’як Р.Л. Контроль і ревізія: Навчальний посібник / Р.Л. Хом’як, Н.С. Станасюк; за ред. Р.Л.Хом’яка, Н.С.Станасюк. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 315с.

38. Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / І.Ю. Чумакова, Н.В. Шульга, за заг.ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – 412с.

39. Булкот Г.В. Внутрішньогосподарський контроль : практикум. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.В. Булкот. -   К.: КНЕУ, 2015. – 169 с.  – Режим доступу: http://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_audytu/vykladachi_ka/Bulkot.G.V/.

 

Додаткова

40. Бардаш С.В. Контроль і ревізія: практикум: підручник для вузів / С.В.Бардаш, В.А.Дерій, Н.І.Петренко; за ред. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: Рута, 2000. – 384с.

41. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація /             С.В. Бардаш. – Житомир, ЖІТІ, 1999. - 372с.

42. Базась М.Ф. Методика і організація фінансового контролю: підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Базась. – К.: МАУП, 2004 – 440 с.

43. Борисенко М.В. Організація і методика внутрішного контролю на підприємствах: автореферат дис. на здобуття вченого ступеня кандидата екон.наук: спец.08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / М.В. Борисенко – Київ, 2008. – 21с.

44. Бурцев В.В. Организация системи внутреннего контроля комерческой  организации / В.В. Бурцев. – Москва «Экзамен», 2000 – 320 с.

45. Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально-орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: монографі / Н.Г. Виговська. – Житомир. ЖДТУ. 2006. - 288с.

46. Гританс Я.М. Система внутреннего контроля: как эффективно бороться с корпоративным мошенничеством / Я.М. Гританс – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 304с.

47. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль в системі управління: монографія / Є.В.Калюга. – К.: Єльга: Ніка-Центр, 2002.- 311с.

48. Крисюк В.І. Ревізія і контроль у промисловому підприємстві. /  В.І. Крисюк, М.Н. Каленський - К.: Видавництво Європейського університету, 2006. - 126с.

49. Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. Учёт: международная перспектива: Пер. с англ. – 2-е изд., стереотипное / Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 136с.

50. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контрольу ринковій економіці: монографія / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224с.

51. Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія / В.П. Пантелеєв; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.-агенство», 2008. – 491с.

52. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит: учебник /Л.В.Сотникова. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 239с.