Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Вплив інновацій на конкурентоспроможність

 

Актуальність тематики зумовлено зростаючим рівнем конкуренції в економічній діяльності, тому підприємствам потрібно якісно та своєчасно забезпечувати високий конкурентний профіль, одним з ключових елементів якого в цей час є інноваційна діяльність.

Значний внесок в розвиток інноваційної науки внесли Бобирєв Д. Б. [1], Єлісєєнко О. В. [1], Нестеренко О. [3], Тараненко І. В. Тараненко І. В. [4] та інші.

Метою роботи є оцінка впливу інновацій на конкурентоспроможність  підприємства.

Загалом під інновацією слід розуміти форму зміни діяльності підприємства в окремій сфері концептуально відрізняється від традиційних форм ведення фінансово-господарської діяльності фірми.

На нашу думку,  розвиток фірми може відбуватися як інтенсивним, так і екстенсивним способом, проте найбільш динамічним способом стимулювання внутрішніх змін в фірмі є реалізація інновацій, яка може загалом на підприємстві або в окремій сфері діяльності значно покращити процеси функціонування в виробничій, маркетинговій, логістичній, збутовій, кадровій сфері. Ефективність інновацій та їх напрямок залежить від галузевої специфіки підприємства і фінансових, наукових, кадрових можливостей підприємства, тому для поступального розвитку конкурентного профілю  підприємства важливим є формування стратегії інноваційного розвитку на середньо- та довгострокову перспективу.

В 2016-217 рр. за глобальним рейтингом конкурентоспроможності Україна займала 85позицію в світі, що на 6 позицій гірше показників 2015-2016 рр. [5].

Враховуючи показники субіндексу інноваційності Україна перебувала на 73 позиції, що показує більш високий динамізм в Україні в сфері інновацій, проте інші субіндекси сприяли меншому зростанню рівня конкурентоспроможності. Ключовими проблемами реалізації інновацій в Україні слід вважати: макроекономічну та фінансову нестабільність, що не сприяє інтересу інвесторів до реалізації інновацій, високий рівень регулювання окремих сфер господарської діяльності, значний податковий тиск, супротив впровадження інновацій.

Реалізація інновацій містить свій економічний, технологічний та соціальний ефект як для підприємства, так і для споживачів. Внаслідок цього споживачі отримують більш конкурентний товар з кращими властивостями та можливо за меншими цінами.

При цьому підприємство позиціонує себе на ринку як інноваційно активну фірму, має змогу технологічно оптимізувати виробничий та збутовий процес та пропонувати на ринок нові інноваційні товари і послуги.

Ключовими чинниками впливу інновацій на конкурентоспроможність для підприємства є:

 • обсяг фінансування для реалізації;
 • ефективність впливу на маркетинг;
 • кадрове та організаційне забезпечення;
 • галузеві і регіональні особливості;
 • можливість формалізації результатів.

Ключовими чинниками впливу інновацій на конкурентоспроможність для споживачів є:

 • покращення якості товарів і послуг;
 • зменшення цін;
 • оптимізація асортименту;
 • розробка додатковий товарів і послуг;
 • брендування [1-4].

Ключовими чинниками впливу інновацій на конкурентоспроможність для конкурентів є:

 • стимулювання до розвитку конкуренції на ринку;
 • реалізація стартапів;
 • впровадження автоматизації та інформатизації;
 • наближення до споживачів;
 • можливість підвищити гнучкість фірми та пристосуватися до змін.

Для зростання рівня конкурентоспроможності за рахунок впровадження інновацій, на нашу думку, доцільним є:

- розробка державної стратегії інноваційного розвитку;

- забезпечення дієвих механізмів непрямого стимулювання інновацій на рівні підприємства;

- розробка індивідуальних програм інноваційності на рівні підприємства;

- стимулювання розвитку сфери стартапів;

- нарощення кадрового потенціалу інноваційними способами.

Висновки. Нами було досліджено особливості впливу інновацій на конкурентоспроможність підприємства, доведено важливість впровадження інновацій для формування високого конкурентного профілю підприємства, запропоновано напрямки реалізації інноваційної діяльності залежно від галузевої специфіки підприємства.

 

Список джерел

 

 1. Бобирєв Д. Б. Вплив інноваційної активності підприємства на його конкурентоспроможність [Електронний ресурс] / Д. Б. Бобирєв, К. М. Буряк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2012. - Вип. 3. - С. 85-88.
 2. Єлісєєнко О. В. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України [Електронний ресурс] / О. В. Єлісєєнко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2014. - № 2. - С. 30-34.
 3. Нестеренко О. Вимір впливу інноваційної складової на конкурентоспроможність виноробних підприємств за допомогою метод головних компонент [Електронний ресурс] / О. Нестеренко // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2015. - № 3. - С. 112-123.
 4. Тараненко І. В. Тараненко І. В. Вплив інноваційного маркетингу на дифузію інновацій та конкурентоспроможність в глобальній економіці [Електронний ресурс] / Тараненко І. В. Тараненко І. В., Таранець Є. І. Таранець Є. І. // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 2. - С. 200-205.
 5. Світовий рейтинг конкурентоспроможності // http://www.lainformacion.com/2016/09/28/the_global_competitiveness_report_2016-2017.pdf?hash=87bbaef715842b097f972f6d2e85314dfebd4b8a