Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Вступ до фаху

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ  СТЕФАНИКА»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор _________________

____________________________

«____» _______________ 20___р

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

проходження навчальної практики «Вступ до фаху»для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

                                                               

 

                                                                Укладачі:

к.е.н., доц..Михайлів Г.В.

 

                                                                Схвалено кафедрою:

                                                                менеджменту і маркетингу

                                                                Протокол №        від         2013 р.

 

                                                                Завідувач кафедри

                                                                проф. Романюк М.Д.

 

                                Схвалено науково-методичною радою

                                Протокол №      від            2013 р.

 

                                Голова науково-методичної ради                проф. Кондур О.С.

 

                                Затверджено Вченою радою економічного факультету

                                Протокол №      від           2013р.

 

                                Голова Вченої ради                             проф. Романюк М.Д.

 

м. Івано-Франківськ – 2013

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення…………………………………………….............         3

2.Мета і зміст практики…………………………………………………. 5

3.Завдання до навчальної практики

«Вступ до фаху»…………………………………………………………..         10

4.Форми і методи контролю……………………………………………..         25

5.Вимоги до оформлення звіту з практики………………………………….……  26

6.Підведення підсумків практики ……………………………………………..       28

7.Список рекомендованих джерел …………………………………….. 29

Додатки

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Робоча програма проходження навчальної практики «Вступ до фаху»для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» розроблена на основі наскрізної програми з проведення всіх видів практик.

Навчальна практика«Вступ до фаху» проводиться згідно з робочим навчальним планом на 1-му курсі тривалістю один тиждень.

Завданням навчальної практики є:

-     ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес;

-     ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;

-     ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на відповідному факультеті, на випусковій кафедрі;

-      охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;

-     визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій і адміністрування;

-      ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв'язком між дисциплінами;

-     визначити види, місце, зміст і терміни навчальної, комплексної бакалаврської, комплексної з фаху та переддипломної практик, стажування у забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;

-     ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів підприємств;

-довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник даного професійного спрямування на підприємствах;

-      надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної програми фахівця відповідного професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також ознайомити з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом діяльності менеджера.

Результатом навчальної практики повинні стати: усвідомлення студентами майбутньої сфера діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу фундаментальних і професійних знань, особливостей організації та змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у ВНЗ, сутності навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців; організації виховної роботи у ВНЗ, спрямованої на формування національної свідомості та гідності громадянина України, підвищенню рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості.

 

 

2. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Метою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Зміст навчальної практики «Вступ до фаху» визначається переліком тем, представленим в таблиці 1.

Таблиця 1.

Перелік тем навчальної практики «Вступ до фаху»

Назва теми

Зміст теми

Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні

Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до Єдиного європейського освітнього простору. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS). Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання в Україні та ВНЗ.

Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Напрями підготовки та спеціальності.

Система державних стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент». Варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми всіх рівнів підготовки з професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування».

Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на факультеті. Студентське самоврядування

Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

Загальні відомості про ВНЗ. Статут ВНЗ, Правила внутрішнього трудового розпо­рядку ВНЗ. Основні структурні підрозділи ВНЗ: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, допоміжні служби. Місце та роль факультету в організації навчально-виховного процесу студентів. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку, організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті.

Роль навчальної, науково-дослідної, самостійної та громадської діяльності студентів у формуванні фахівців з менеджменту організацій і адміністрування.

Органи самоврядування студентів у ВНЗ та на факультеті: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку. Організація соціальної захищеності студентів у ВНЗ.

Тема 3. Історія і традиції ВНЗ

 

Етапи розвитку вищого навчального закладу. Стисла характеристика етапів розвитку ВНЗ та факультетів. Прапор і герб ВНЗ.

Формування навчального комплексу ВНЗ, процеси реструктуризації. Матеріально-технічна база та її удосконалення.

Роль ректорів, викладачів – відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу ВНЗ. Викладачі ВНЗ – ветерани Великої Вітчизняної війни (1941-1945 pp.) та праці.

Найбільш відомі досягнення: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ВНЗ. Міжнародні зв’язки. Підготовка іноземних громадян у ВНЗ. Почесні гості та делегації. Наукові видання. Друко­ваний орган ВНЗ.

Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів у ВНЗ

 

Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні.

Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота менеджера низового, середнього і вищого рівня, управління організацією. Типи підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг.

Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень. Основні завдання, що вирішують менеджери: загальне управління; управління стратегічним розвитком підприємст­ва; управління організаційними змінами; управління інноваційною та інвестиційною діяльністю; корпоративне управління; управління людськими ресурсами; управління фінансовою діяльністю; управління маркетинговою діяльністю підприємства. Проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організовування, мотивування, контролювання та координування діяльності організації.

Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент».

Тема 5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців

Ознайомлення з кафедрами ВНЗ. Перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр.

Кадровий склад випускової кафедри.

Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з менеджменту: розроблення варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми, навчальних планів, формування навчально-методичного комплексу спеціальності, організація усіх видів практики та керування ними, викладання профільних професійно-орієнтованих дисциплін, державна діагностика рівня знань студентів.

Ознайомлення з навчальним планом: графік навчання, навчальні дисципліни та послі­довність їх вивчення, структурно-логічна схема, загальний обсяг навчальних годин та їх структура за формами організації навчання (аудиторна, самостійна робота), видами аудиторних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття). Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.

Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою кафедрою. Організація індиві­дуальної роботи зі студентами. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, зв'язки з практикою.

Види і зміст навчальних занять. Роль і місце кожного виду занять у формуванні фахівця.

Лекції, семінарські та практичні заняття як основні форми аудиторних занять. Основні види лекцій – установча, оглядова, проблемна, співбесіда та ін. Візуальне супроводження лекцій. Опорні конспекти лекцій. Порядок конспектування лекційного матеріалу та подальшого його засвоєння.

Форми проведення семінарських і практичних занять. Особливості застосування методів активного навчання, електронно-обчислювальної техніки та інформаційних техно­логій на заняттях.

Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до семінарських і практичних занять. Консультації та їх значення.

Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у підготовці менеджерів. Організація практики в центрі імітаційного моделювання та реінжинірингу ВНЗ.

Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.

Організація та методика впровадження різноманітних форм контролю знань студентів. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ВНЗ. Тестування як провідний метод діагностики якості знань студентів. Проведення модульного контролю знань студентів. Технологія проведення фахових державних випробувань. Умови вступу до магістратури.

Особливості організації навчального процесу студентів з фаху. Місце всіх видів занять студентів у навчальному плані та їх роль у формуванні майбутнього фахівця.

Організація самостійної роботи студентів (СРС) та форми її контролю. Практична цілеспрямованість завдань для самостійної роботи студентів. Нормативно-методична забезпеченість виконання самостійної роботи студентів.

Використання студентами навчально-методичних розробок кафедр ВНЗ, нормативних документів, галузевих та періодичних видань під час виконання СРС.

Роль та місце науково-дослідної діяльності студентів у професійній підготовці фахівця.

Міжнародні зв'язки випускової кафедри, їх ефективність.

Матеріально-технічна база випускової кафедри.

Організація виховної роботи на випусковій кафедрі зі студентами. Інститут наставництва.

Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ

 

Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ВНЗ. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань. Роль і місце інформаційно-методичного забезпечення у навчальній та науково-дослідній діяльності студентів.

Інформаційні можливості сайту ВНЗ. Загальні відомості: історія університету; керівництво; факультети; кафедри; викладачі; форми навчання; структурні підрозділи; міжнародні зв’язки. Сьогодення: новини; ВНЗ у Болонському процесі; план організаційних заходів на поточний навчальний рік; студентське життя; довідник студента; розклад занять, екзаменів. Наука: напрями наукових досліджень; наукові школи університету; наукові конференції ВНЗ. Навчальні структурні підрозділи. Асоціація випускників. Профспілка.

Бібліотека вищого навчального закладу як центр інформаційного забезпечення студентів. Принципи та організація бібліотечної справи. Порядок роботи у бібліотеці. Особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною літературою. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Можливості використання вітчизняної та зарубіжної літератури. Пошук літературних джерел в бібліографічній базі даних. Самостійна робота з книгою. Система обслуговування читачів. Порядок користування літературою на абонементі, в читальному залі, залі надходжень нової літератури. Пошук літературних джерел та спеціальних матеріалів в Інтернеті. Робота з електронними виданнями. Правила користування бібліотекою. Обов'язки читачів бібліотеки.

Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

Характеристика статусу підприємства (термін створення, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов’язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо).

Характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності).

Характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов’язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо).

Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв'язок з іншими структурними підрозділами у процесі виконання функціональних завдань.

Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби. Аналіз нормативних документів, що регламентують її роботу (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби).

Оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар’єри.

Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві. Функції та завдання, які виконують фахівці відповідних служб. Аналіз нормативних документів, що регламентують їх діяльність (положення про відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний склад фахівців.

Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства. Процес їх пошуку, оцінки та вибору. Порядок та умови укладання угод. Оцінка якості роботи з формування матеріальних (товарних) ресурсів (частота закупівлі, розміри разової закупівлі).

Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання ціно­вих знижок), зв’язки з громадськістю. Аналіз бюджету маркетингу.

Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються.

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Планування і прогнозування діяльності підприємства.

Розробка і впровадження нововведень.

Формування оптимального асортименту продукції.

Управління персоналом. Планування особистої роботи персоналу підприємства. Орга­нізація та раціоналізація робочих місць. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

Прийняття управлінських рішень.

Організація антикризового управління.

Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Здійснення збутової та комерційної діяльності.

Формування іміджу підприємства.

Контроль виконання управлінських рішень.

Тема 9. Професійне самовизначення студента

Вимоги до особистості менеджера. Ділові властивості: компетенції (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності. Особистісні властивості: вольові та морально-психологічні риси, здоров’я та спосіб життя. Підприємливість та комунікабель­ність. Лідерство.

Методи оцінки особистісних властивостей менеджера – кількісні та якісні, прогностичні та практичні. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та опитування, соціологічні спостереження.

Самовдосконалення. Самоменеджмент.

Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів.

Методи самооцінки студентів: пізнання студентами власних професійних здібностей, виявлення сильних і слабких сторін, визначення стартових умов та діапазону творчого по­тенціалу.

Визначення професійної орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності до управлінської діяльності, з’ясування своїх сильних і слабких сторін як особистості – майбутнього управлінця.

 

 

3. Завдання до навчальної практики «Вступ до фаху»

 

В рамках проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студент виконує завдання по кожній темі згідно номеру свого варіанту. Номер варіанту відповідає номеру у списку, або призначається керівником навчальної практики.

 

Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні

Мета теми: ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в України та особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес; ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: основні положення про організацію вищої освіти в України та особливості у ВНЗ; особливості Болонського процесу; основні положення Державного стандарту вищої освіти в Україні;

уміти: застосовувати набуті знання для аналізу системи вищої освіти в Україні у контексті Болонського процесу.

Завдання: Студенти повинні розкрити виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Охарактеризувати систему вищої освіти в Україні на сучасному етапі.

2. Визначити перспективи розвитку вищої освіти в Україні.

3. Проаналізувати етапи входження України до Єдиного європейського освітнього простору.

4. Охарактеризувати Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти кран Європи.

5. Визначити місце України в Болонському процесі на сучасному етапі.

6. Характеристика європейської кредитно-трансферної системи (EСТS).

7. Таблиця відповідності шкали оцінювання EСТS з національною системою оцінювання в Україні

8. Таблиця відповідності шкали оцінювання EСТS з системою оцінювання ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

9. Охарактеризувати ступеневість вищої освіти, визначити ступінь ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

10. Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

11. Напрями підготовки та спеціальності молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів в Україні.

12. Напрями підготовки та спеціальності, бакалаврів, спеціалістів, магістрів в ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

13. Проаналізувати систему державних стандартів вищої освіти.

14. Охарактеризувати галузеві стандарти напряму «Менеджмент».

15. Охарактеризувати варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми всіх рівнів підготовки з галузі знань 0306 «Менеджмент i адміністрування».

 

Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника та на економічному факультеті. Студентське самоврядування

Мета теми: ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної i виховної роботи у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, на економічному факультеті, на кафедрі менеджменту і маркетингу.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: основні положення організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної i виховної роботи у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, на економічному факультеті, на кафедрі менеджменту і маркетингу;

уміти: застосовувати набуті знання для аналізу навчальної, науково-дослідницької, самостійної i виховної роботи у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, на економічному факультеті, на кафедрі менеджменту і маркетингу.

Завдання: Студенти повинні розкрити виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Визначити місце ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

2. Охарактеризувати загальні відомості про ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

3. Проаналізувати статут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

4. Проаналізувати правила внутрішнього трудового розпорядку ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

5. Охарактеризувати основні структурні підрозділи ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника: ректорат, деканат, кафедри.

6. Охарактеризувати основні структурні підрозділи ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника: бібліотека, допоміжні служби.

7. Охарактеризувати загальні відомості про економічний факультет.

8. Визначити місце та роль економічного факультету в організації навчально-виховного процесу студентів.

9. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку на економічному факультеті.

10. Організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на економічному факультеті.

11. Роль навчальної, науково-дослідної, самостійної та громадської діяльності студентів у формуванні фахівців з менеджменту організацій i адміністрування.

12. Органи самоврядування студентів у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку.

13. Органи самоврядування студентів на економічному факультеті: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку.

14. Організація соціальної захищеності студентів у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

15. Організація соціальної захищеності студентів на економічному факультеті.

 

Тема 3. Історія i традиції у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

Мета теми: ознайомити з історією і традиціями ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, економічного факультету.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: основні етапи історичного розвитку ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника і економічного факультету, їх традиції;

уміти: застосовувати набуті знання для характеристики найбільш відомих досягнень і нагород ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, економічного факультету, кафедри менеджменту і маркетингу.

Завдання: Студенти повинні розкрити виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Характеристика етапів розвитку ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

2. Характеристика етапів розвитку економічного факультету.

3. Розглянути і проаналізувати прапор i герб ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, економічного факультету, кафедри менеджменту і маркетингу.

4. Визначити формування навчального комплексу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, процеси реструктуризації.

5. Розглянути матеріально-технічну базу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника та запропонувати шляхи її удосконалення.

6. Визначити роль ректорів, викладачів відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

7. Привести інформацію про викладачів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника – ветеранів Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) та праці.

8. Визначити найбільш відомі досягнення ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

9. Визначити найбільш відомі досягнення економічного факультету: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

10. Проаналізувати нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника та економічного факультету.

11. Охарактеризувати міжнародні зв’язки ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, економічного факультету, кафедри менеджменту і маркетингу.

12. Розглянути процес підготовки іноземних громадян у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, на економічному факультеті, кафедри менеджменту і маркетингу.

13. Почесні гості та делегації ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, економічного факультету, кафедри менеджменту і маркетингу.

14. Охарактеризувати наукові видання ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, економічного факультету.

15. Надати характеристику друкованого органу ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

 

Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

Мета теми: визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій i адміністрування.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: зміст, характер і сферу професійної діяльності менеджера;

уміти: застосовувати набуті знання для визначення сфери майбутньої професійної діяльності.

Завдання: Студенти повинні розкрити виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Охарактеризувати потреби економіки в управлінцях нового типу в Україні.

2. Охарактеризувати професійну діяльність менеджера в розвинутих країнах.

3. Провести порівняльну характеристику професії «менеджер» в Україні і розвинутих країнах.

4. Визначити роль менеджера як організатора конкретних видів діяльності в організації.

5. Проаналізувати специфіку роботи менеджера низового, середнього i вищого рівня, управління організацією.

6. Визначити і проаналізувати якості, необхідні менеджерам низового, середнього i вищого рівня, управління організацією.

7. Визначити типи підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг.

8. Визначити роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю.

9. Визначити роль менеджера в розробці, прийнятті та реалізації управлінських рішень.

10. Охарактеризувати такі основні завдання, що вирішують менеджери: загальне управління; управлення стратегічним розвитком підприємства; управління організаційними змінами.

11. Охарактеризувати такі основні завдання, що вирішують менеджери: управління інноваційною та інвестиційною діяльністю.

12. Охарактеризувати такі основні завдання, що вирішують менеджери: корпоративне управління та управління людськими ресурсами; управління фінансовою діяльністю; управління маркетинговою діяльністю підприємства.

13. Охарактеризувати такі основні завдання, що вирішують менеджери: управління фінансовою діяльністю та управління маркетинговою діяльністю підприємства.

14. Проаналізувати проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль та координація діяльності організації.

15. Навести перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент».

 

Тема 5. Роль кафедри менеджменту і маркетингу в підготовці фахівців

Мета теми: визначити місце та роль кафедри менеджменту і маркетингу в підготовці фахівців з менеджменту організацій i адміністрування.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: організацію навчальної роботи на кафедрі менеджменту і маркетингу;

уміти: застосовувати набуті знання для визначення ролі кафедри менеджменту і маркетингу в підготовці фахівців з менеджменту організацій i адміністрування.

Завдання: Студенти повинні розкрити виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Навести стислу характеристику кафедр ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника та перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр.

2. Охарактеризувати кадровий склад кафедри менеджменту і маркетингу.

3. Охарактеризувати навчальний план на кафедрі менеджменту і маркетингу: графік навчання, навчальні дисципліни та послідовність їх вивчення, структурно-логічна схема, загальний обсяг навчальних годин та їх структура за формами організації навчання (аудиторна, самостійна робота), видами аудиторних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття). Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.

4. Охарактеризувати організацію навчальної роботи на кафедрі менеджменту і маркетингу. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за кафедрою менеджменту і господарського права. Організація індивідуальної робота зі студентами. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі менеджменту і маркетингу. Організація науково-дослідної діяльності викладачів i студентів, зв’язків з практикою.

5. Охарактеризувати види i зміст навчальних занять. Роль i місце кожного виду занять у формуванні фахівця. Лекції, семінарські та практичні заняття як основні форми аудиторних занять. Основні види лекцій установча, оглядова, проблемна, співбесіда та ін. Візуальне супроводження лекцій. Опорні конспекти лекцій. Порядок конспектування лекційного матеріалу та подальшого його засвоєння. Форми проведення семінарських i практичних занять. Особливості застосування методів активного навчання, електронно-обчислювальної техніки та інформаційних технологій на заняттях.

6. Проаналізувати організацію самостійної роботи студентів у процесі підготовки до семінарських i практичних занять. Консультації та їх значення.

7. Розглянути практичну підготовка студентів з фаху. Роль i місце навчальних практик у підготовці менеджерів.

8. Охарактеризувати застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.

9. Проаналізувати організацію та методику впровадження різноманітних форм контролю знань студентів. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника. Тестування як провідний метод діагностики якості знань студентів. Проведення модульного контролю знань студентів Технологія проведення фахових державних випробувань. Умови вступу до магістеріуму.

10. Визначити особливості організації навчального процесу студентів з фаху. Місце всіх видів занять студентів у навчальному плані та їх роль у формуванні майбутнього фахівця.

11. Проаналізувати організацію самостійної роботи студентів (СРС) та форми їх контролю. Практична цілеспрямованість завдань для самостійної роботи студентів. Нормативно-методична забезпеченість виконання самостійної роботи студентів.

12. Охарактеризувати використання студентами навчально-методичних розробок кафедр ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, нормативних документів, галузевих та періодичних видань під час виконання СРС.

13. Визначити роль та місце науково-дослідної діяльності студентів у професійній підготовці фахівця.

14. Охарактеризувати матеріально-технічну базу кафедри менеджменту і маркетингу.

15. Проаналізувати організацію виховної роботи на кафедрі менеджменту і маркетингу зі студентами. Визначити роль куратора у виховному процесі.

 

Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

Мета теми: охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології під час підготовки студентів.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: сутність сучасних інформаційних технологій і їх роль навчальній та науково-дослідній діяльності студентів;

уміти: застосовувати набуті знання для інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу.

Завдання: Студенти повинні розкрити виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Визначити суть i складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

2. Навести класифікацію джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань.

3. Визначити роль i місце інформаційно-методичного забезпечення у навчальній та науково-дослідній діяльності студентів.

4. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника з точки зору загальних відомостей: історія університету; керівництво; факультети; кафедри; викладачі; форми навчання; структурні підрозділи; міжнародні зв’язки.

5. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника з точки зору сьогодення: новини; Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника у Болонському процесі; план організаційних заходів на поточний навчальний рік; студентське життя; довідник студента; розклад занять, іспитів.

6. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника з точки зору наука: напрями наукових досліджень; наукові школи університету; наукові конференції.

7. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника з точки зору навчальних структурних підрозділів.

8. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника з точки зору асоціації випускників.

9. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника з точки зору профспілки.

10. Охарактеризувати інформаційні можливості сайту кафедри менеджменту і маркетингу.

11. Бібліотека Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника як центр інформаційного забезпечення студентів. Принципи та організація бібліотечної справи. Порядок роботи у бібліотеці.

12. Охарактеризувати особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною літературою. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Можливості використання вітчизняної та зарубіжної літератури.

13. Пошук літературних джерел в бібліографічній базі даних. Пошук літературних джерел та спеціальних матеріалів в Інтернеті. Робота з електронними виданнями.

14. Самостійна робота з книгою. Система обслуговування читачів. Порядок користування літературою на абонементі, в читальному залі, залі надходжень нової літератури.

15. Правила користування бібліотекою Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Обов’язки читачів бібліотеки.

Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

Мета теми: ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів підприємств.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: організацію господарської діяльності підприємств різних форм власності в сучасних мовах;

уміти: застосовувати набуті знання для визначення сфери майбутньої діяльності.

Завдання: Студенти повинні розкрити виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Характеристика статусу підприємства (термін створення, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов’язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо).

2. Характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності).

3. Характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов’язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо).

4. Організація планово-економічної діяльності на підприємстві.

5. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, i взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами у процесі виконання функціональних завдань.

6. Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби.

7. Аналіз нормативних документів, що регламентують i роботу (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби).

8. Оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар’єри.

9. Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві.

10. Функції та завдання, які виконують фахівці маркетингових та комерційних служб. Аналіз нормативних документів, що регламентують їх діяльність (положення про відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний склад фахівців.

11. Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства. Процес їх пошуку, оцінки та вибору.

12. Порядок та умови укладання угод з постачальниками та споживачами продукції.

13. Оцінка якості роботи з формування матеріальних (товарних) ресурсів (частота закупівлі, розміри разової закупівлі).

14. Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок), зв’язки з громадськістю. Аналіз бюджету маркетингу.

15. Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються.

 

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

Мета теми: визначити роль менеджера в підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: засоби, за допомогою яких менеджер може підвищити соціально-економічну ефективність функціонування сучасних підприємств;

уміти: застосовувати набуті знання для підвищення соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств в майбутній управлінській діяльності.

Завдання: Студенти повинні розкрити виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

2. Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

3. Планування i прогнозування діяльності підприємства.

4. Розробка i впровадження нововведень.

5. Формування оптимального асортименту продукції.

6. Управління персоналом.

7. Планування особистої роботи персоналу підприємства.

8. Організація та раціоналізація робочих місць.

9. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

10. Прийняття управлінських рішень.

11. Організація антикризового управління.

12. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

13. Здійснення збутової та комерційної діяльності.

14. Формування іміджу підприємства.

15. Контроль виконання управлінських рішень.

 

Тема 9. Професійне самовизначення студента

Мета теми: сприяти професійному самовизначенню студента.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: вимоги до особистості менеджера, методи самооцінки студентів і визначення професійної орієнтації студентів;

уміти: застосовувати набуті знання для професійного самовизначення.

Завдання: Студенти повинні розкрити виконати наведені нижче завдання за номером свого варіанту:

1. Охарактеризувати вимоги до особистості менеджера і проаналізувати їх наявність в себе.

2. Охарактеризувати ділові властивості менеджера: компетенції (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності і проаналізувати їх наявність в себе.

3. Охарактеризувати особистісні властивості менеджера: вольові та морально-психологічні риси, здоров’я та спосіб життя і проаналізувати їх наявність в себе.

4. Охарактеризувати підприємливість та комунікабельність менеджера і проаналізувати їх наявність в себе.

5. Охарактеризувати сутність лідерства і проаналізувати наявність лідерських якостей в себе.

6. Охарактеризувати сутність самовдосконалення та свою схильність до даного процесу.

7. Охарактеризувати сутність само менеджменту та свою схильність до даного процесу.

8. Визначити свої індивідуальні професійні інтереси.

9. Охарактеризувати пізнання власних професійних здібностей.

10. Виявити свої сильні i слабкі сторони і визначити стартові умови та діапазон творчого потенціалу.

11. Визначити свою професійну орієнтацію.

12. Оцінити свою ступень схильності до управлінської діяльності.

13. З’ясувати свої сильні i слабкі сторони як особистості – майбутнього управлінця.

14. Методи оцінки особистісних властивостей менеджера – кількісні та якісні, прогностичні та практичні.

15. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та опитування, соціологічні спостереження.

 

4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

Після закінчення терміну навчальної практики «Вступ до фаху» студенти подають на кафедру менеджменту і маркетингу письмовий звіт обсягом 20-25 друкованих аркушів формату А-4 про проходження практики (зразок титульного листа у додатку 2).

Звітна документація про проходження навчальної практики «Вступ до фаху» складається з наступних складових і оформляється для подання на кафедру в такому порядку:

1. Наказ про зарахування студента на практику та призначення керівника від бази практики.

2. Характеристика з підписом керівника від бази практики та печаткою.

3. Письмовий звіт.

4. Щоденник проходження практики.

За результатами навчальної практики після її закінчення складається екзамен.

Екзамен з навчальної практики складається за підсумками захисту звіту, відгуку керівника з практики та участі студента в науково-практичних семінарах.

Екзамен з навчальної практики приймається комісією, яка призначається завідуючим кафедрою менеджменту і маркетингу.

Відомість з навчальної практики передається для зберігання в деканат економічного факультету, звіт з навчальної практики залишається на кафедрі менеджменту і маркетингу.

Загальні підсумки навчальної практики обговорюються на засіданні кафедри, оформлюється у вигляді протоколу, який затверджується завідувачем кафедри та подаються у тижневий строк після здачі екзамену в деканат економічного факультету.

 

5.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Звіт з практики повинен мати чітку побудову, логічну послідовність викладених матеріалів, обґрунтованість висновків та рекомендацій. Не допускається дослівне переписування матеріалів підприємства та цитування літературних джерел заради заповнення у звіті необхідної кількості сторінок.

Структура звіту включає (в порядку перерахування): титульний аркуш, зміст; вступ; основна частина; висновки та рекомендації; список використаних джерел інформації та літератури; додатки.

Основна частина містить в собі ключові аспекти, що розкривають мету та завдання проходження практики, характеристику базових питань, що вивчаються, індивідуальне завдання, висновки як по кожного розділу, так і звіту в цілому.

Розділи поділяються на підрозділи самостійно студентами, виходячи із змісту практики (переліку питань, що підлягають опрацюванню).

Звіт повинен бути набраний на комп’ютері.

Текст пишеться з одного боку листа та розміщується таким чином, щоб залишились поля: від лівого краю листка – 25 мм, від правого – 20 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм.

Титульний лист оформляється у відповідності з встановленим зразком, приведеним у додатку 4.

Нумерація сторінок (звіт починається з титульного листа, але номер на ньому та на змісті не проставляється) здійснюється арабськими цифрами по середині верхнього поля листа.

Зміст розташовується на другій сторінці з назвою (заголовком) "зміст" чи "зміст звіту".

Напроти кожної назви частини звіту вказують номер сторінки, з якої вона починається. Всі цифрові позначення сторінок повинні бути розміщені в одному рядку (стовпчику).

Кожна частина (розділ) звіту починається з нової сторінки. Тексту передує назва частини (заголовок), написана заголовними літерами. Перед назвою розділів основної частини звіту арабськими цифрами розставляється порядковий номер розділу.

При наявності у звіті схем, графіків, діаграм тощо їх варто називати рисунками Всі рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами. Рисунки розміщуються відразу ж після посилань на них у тексті, супроводжуються назвою рисунка, яка розміщується під рисунком відразу ж після його номера. При використанні в звіті таблиць, в тексті на них робляться посилання (наприклад, "...інформація приведена в табл. 1"), а таблиці повинні мати відповідну нумерацію арабськими цифрами. Слово "таблиця" й її номер пишуться над правим верхнім кутом таблиці (наприклад, Табл. 1), а під ним - заголовок таблиці, який розкриває суть її змісту. Слід розміщувати таблицю на одній сторінці. При перенесенні матеріалу на наступну сторінку в правому куті наступної сторінки слід написати "Продовження табл. 1 ".

Формули в звіті слід нумерувати арабськими цифрами, взятими в дужки, які розміщуються на полях справа від формули. На цитати слід давати посилання – шляхом зазначення у дужках порядкового номера джерела інформації та номера сторінки, наприклад: [2, с. 20].

Звіт повинен поміщатися в прозору папку (стандарт).

Звіт з практики підписується студентом на титульній сторінці із зазначенням дати. Керівник практики від підприємства дає рецензію на звіт і робить висновки щодо готовності студента до практичної роботи (допускається цей висновок зробити в характеристиці на студента про проходження практики). Керівник практики від університету ретельно перевіряє звіт з практики, дає загальну оцінку проведеної роботи в рецензії та вирішує питання про допуск студента до захисту звіту при комісії.

Разом зі звітом з практики студент здає щоденник практики, оформлений належним чином, з необхідними підписами та печатками від університету.

 

 

 

6.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Захист звіту з практики проводиться в комісії в терміни, передбачені навчальним процесом. Склад комісії визначається завідувачем кафедрою.

В процесі захисту комісія оцінює якість звіту з практики і щоденника проходження практики, характеристику на студента, повноту і рівень засвоєння студентом матеріалів програми практики, отримані практичні вміння та навички. Оцінка результатів практики виставляється диференційовано по чотирьохбальній системі: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Результати здачі екзамену заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, який не виконав програму практики або отримав негативний відгук від підприємства, або отримав незадовільну оцінку при здачі екзамену, за рішенням ректорату направляється на повторну практику або відраховується з інституту.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Наказ Міністерства освіти України №161 от 02.06.1993 р. «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

2. Інформаційний пакет з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

3. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти / Я. Я. Болюбаш– К.: ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.

4. Вища освіта України i Болонськiiй процес: навч. посiб. / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук. – К.: Освiта Украни, 2004.

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Перс. С англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

6. Соснин А.С. Основы теории и практики менеджмента: Консп. лекций / А. С. Соснин, Л. В. Мельниченко.– К.: Изд-во Европ. Ун-та, 2002. – 216 с.

7. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эриашвили Н.Д. Менеджмент. Учеб. Пособие для вузов / Под ред.проф. Ю.А. Цыпкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 439 с.

8. Якокка Л. Карьера менеджера: Пер. с англ. / Л. Якокка – М.: прогресс, 1991. – 384 с.

9. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Електронний режим доступу: www.mon.gov.ua.

10. Офіційний сайт Державного фонду фундаментальних досліджень. Електронний режим доступу: www.education.gov.ua.

11. Офіційний сайт Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Електронний режим доступу: www.pu.if.ua/.

12. Офіційний сайт кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Електронний режим доступу: www.pu.if.ua

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.03

 

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет _________________________________________________________

 

Кафедра_____________ _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

 

_________ курс,  група _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи         „___” ____________________ 20___ року

 

____________     ________________________________________________

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи           “___” ____________________ 20___ року

 

_____________     ________________________________________________

                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики

 

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали)

 

      від підприємства, організації, установи ______  _____________

                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочі записи під час практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

                             (назва підприємства, організації,  установи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

 ______________ _____________________

    (підпис)                              (прізвище та ініціали)

Печатка

                                         «______» __________________  20 __ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року 

Оцінка:

за національною шкалою____________________

                                                                  (словами)

кількість балів _________________________________

                                         (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________      

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

        (підпис)                (прізвище та ініціали)

 

        

 

Примітки:

  1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.
  2. Формат бланка А5 (148210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.

 

 

 

 

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

______________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «ВСТУП ДО ФАХУ»

 

 

 

 

 

Студента (ки) ___ курсу, групи  ____

напряму підготовки (спеціальності)

________________________________

 

________________________________

 

 

від університету

 

(прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання)

 

 

Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____

 

                                           

                                          Члени комісії: _________  __________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                  _________  ________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                   _________  _________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                                               

 

 

 

м. Івано-Франківськ - 20__ рік

Додаток 3

 

                                                                          Затверджую

                                                                          Керівник _____________________

                                                                                              (посада, прізвище та ініціали)

                                                                                          _____________________

                                                                                                         (підпис)

                                                                          _____  _______________ 20___ р.

 

ПЛАН

проходження практики

студента групи _______________________________________

                                (№ групи, навчального закладу, прізвище та ініціали)

 

№ з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З планом ознайомлений:

Практикант                            _________________    (прізвище, ініціали)

                                                             (підпис)