Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет управління персоналом, соціології та психології

Кафедра педагогіки та психології

 

 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» січня 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ»

 

 

                                                                                                                       

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

053 «Психологія»

освітня програма

«Економічна та соціальна психологія»

спеціалізація

6У03 «Економічна та соціальна психологія»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

                       

      

      

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу __________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри педагогіки

та психології ___________М.В. Артюшина

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

Розробники:

Колесніченко Ліна Аліковна, кандидат психологічних наук, доцент;

доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

email: linaalikovna@gmail.com

 

Ловка Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент;

доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

email: olga.lovka@gmail.com

 

Корват Лариса Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент;

доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

email: l_korvat@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Форма навчання –

денна

Семестр –

1

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

залік

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

© Колесніченко Л.А., 2018

© Ловка О.В., 2018

© Корват Л.В., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 5

Тема 1. Предмет і методи психологічної науки. 5

Тема 2. Завдання психологічної науки у сучасних умовах. 5

Тема 3. Психологія на допомогу навчанню. 5

Тема 4. Структура сучасної психології. 5

Тема 5. Теоретико-методологічні основи вітчизняної психології. Сучасні тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної психологічної науки. 5

Тема 6. Класифікація психологічних професій. 5

Тема 7. Основні напрямки діяльності психолога. 6

Тема 8. Основи науково-дослідницької діяльності психолога. 6

Тема 9. Модель психолога-професіонала. 6

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.. 6

2.1. Карта навчальної роботи студента. 7

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни. 8

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ   9

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи. 9

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи. 9

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 9

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.. 10

5.1. Основна література. 10

5.2. Додаткова література. 10

5.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси. 11

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Вступ до психології» є одним із складників комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» за спеціалізацією 6У03 «Економічна та соціальна психологія».

Анотація навчальної дисципліни:

«Вступ до психології» є важливою ланкою у розумінні логіки становлення психології як науки, її сучасного стану, сучасних завдань і проблем. У процесі його вивчення студенти знайомляться з основними поняттями, категоріями та ідеями психології. Їм відкривається місце психології в загальному просторі наукового знання, її роль в індивідуальному житті та житті суспільства. Пояснюється специфіка психології як науки, даються відомості про теоретичні та емпіричні методи, про галузеву структуру психології. Дисципліна «Вступ до психології» – перша на шляху професійного становлення студента, який вибрав цю науку сферою своєї майбутньої діяльності. Її опанування слугує пробудженню і закріпленню інтересу до вибраної професії, розвитку ціннісно-смислової сфери майбутніх професіоналів, формуванню уявлень про базу професійних знань і умінь, необхідних для успішного здійснення діяльності, підтримки в усвідомленні зробленого професійного вибору. Дисципліна є обов’язковою для вивчення дисципліною. Вивчається на I курсі (І семестр). Форма підсумкового контролю – залік. Обсяг – 4 кредити ЕСТS (120 год.).

Метою навчальної дисципліни «Вступ до психології» є формування загального бачення та розуміння психології як науки, основні пiдходи до вивчення психологiчної реальності та оволодіння узагальненою характеристикою професії психолога.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

- навчитися визначати загальну структуру психологічної науки:

- навчитися визначати галузі і спеціалізації професійної діяльності психолога;

- навчитися визначати основні поняття, терміни психологічної науки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1.         Знання:

- особливості та сфери професійної діяльності, виробничі функції, типові завдання, професійно-етичні засади діяльності психолога у закладах науково-дослідної, прикладної та практичної психології;

- структури, функції, основні завдання, головні напрями та зміст діяльності психологічних служб, види, зміст та форми професійної діяльності психолога.

2.         Уміння:

орієнтуватись у нормативно-правових документах, що регламентують діяльність психолога;

здійснювати пошук джерел і каналів інформації, добирати та структурувати матеріал для розкриття певного питання, теми чи проблеми в усній або письмовій формі.

3.         Комунікація:

здатність самореалізації у професійному просторі, зрозуміле і однозначне донесення власних висновків, а також знань і пояснень, що їх обґрунтовують, фахівцям і споживачам їх професійних послуг відповідно до етичних норм і вимог професії психолога.

4.         Автономність та відповідальність:

демонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на життя та діяльність споживачів послуг психолога.

Предметом навчальної дисципліни «Вступ до психології» як навчальної дисципліни є психологічна наука і практика, її місце і значення у суспільстві, професійна модель практичного психолога.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Предмет і методи психологічної науки.

Психологічна наука, її місце в системі інших наук. Предмет і об’єкт психології як науки. Особливості становлення предмета психології. Психіка як предмет сучасної наукової психології. Найважливіші категорії психології: психіка, особистість, свідомість, психічний розвиток, діяльність. Функції психіки. Основні групи психічних явищ: процеси, стани, властивості. Чинники психічного розвитку. Проблема діяльності в психології. Сучасні методи наукової та практичної психології: спостереження, експеримент, опитування, аналіз результатів та продуктів творчої діяльності, тестування, психолого-педагогічний експеримент.

Тема 2. Завдання психологічної науки у сучасних умовах.

Завдання психологічної науки. Інформаційний стрес та психологічні стреси. Фактори, що впливають на напруженість та тривожність життя. Роль психологічних здобутків у вирішенні соціально-психологічних  проблем людини та у боротьбі із інформаційним та психологічним стресом.

Тема 3. Психологія на допомогу навчанню.

Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Активізація навчальної діяльності. Основні прийоми самоуправління навчальною діяльністю. Методи активізації пізнавальних процесів. Підвищення ефективності навчання. Психологічні чинники та показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності. Прийоми підвищення ефективності запам’ятовування інформації. Прийоми і правила активізації розумової діяльності. Методи зняття стресу у навчальній діяльності. Розвиток умінь тезового конспектування, аналізу літератури, роботи з інформацією. Розвиток вольових якостей. Розвиток творчого потенціалу майбутніх психологів.

Тема 4. Структура сучасної психології.

Загальна характеристика основних галузей психології. Класифікація галузей психології: академічна психологія, експериментальна психологія, практична психологія, викладання психології. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Загальна психологія. Клінічна психологія. Психологія праці. Психологічне консультування. Диференціальна психологія. Психологія життєва (побутова) та професійна.

Тема 5. Теоретико-методологічні основи вітчизняної психології. Сучасні тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної психологічної науки.

Основні теоретичні підходи у вітчизняній та зарубіжній психології: психологія діяльності, психологія вчинку, психоаналіз, гештальтпсихологія, когнітивна психологія, гуманістична психологія, психологія розвитку. Українська гуманістична школа психології.

Загальні теоретико-методологічні положення вітчизняної психології: принцип детермінізму (С. Л. Рубінштейн, Г. С. Костюк), принцип взаємозв’язку особистості та діяльності (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв), особистісний принцип (Б. Г. Ананьєв, С. Л. Рубінштйен).

Особливості розвитку загальної теорії психології в сучасних умовах.

Тема 6. Класифікація психологічних професій.

Завдання психолога в різних галузях життя і праці: у виробництві, менеджменті, освіті.

Галузі роботи психолога: психологічна служба, бізнес, реклама, менеджмент, сімейні консультації і робота з сім'ями, спорт, служби зайнятості, міліція та ін.

Психологічні типи психологів: дослідник, консультант, психотерапевт, викладач, ведучий тренінгів, теоретик, змішані типи. Зв'язок з рисами темпераменту і характеру, індивідуальним стилем діяльності.

Види професійної діяльності психолога: дослідження, психодіагностика, психокорекція, психологічний супровід, психопрофілактика, консультування, психотерапія (у рамках психологічної моделі), ведення тренінгів, викладання.

Психологічна спеціалізація в системі вищої школи. Система психологічної служби. Центри та заклади науково-дослідної, прикладної та практичної психології в Україні.

Тема 7. Основні напрямки діяльності психолога.

Зміст і основні функції діяльності психолога: просвітницька, профілактична, діагностична і корекційна. Основні методи психопрофілактичної роботи. Психопрофілактика та психокорекція: спільне і відмінності. Робота з профорієнтації та соціально-професійної адаптації як функція психолога

Психодіагностична функція та її здійснення в різних галузях роботи психолога. Загальна характеристика методів психодіагностики. Консультативна робота психолога. Психологічна корекція.

Напрямки діяльності психолога: робота в області медицини, в закладах освіти, на телефоні довіри, особливості роботи організаційного психолога.

Організаційні питання діяльності практичного психолога. Обумовленість змісту роботи психолога логікою процесу психологічної допомоги, проблемами звертання, особливостями галузі застосування. Типові проблеми клієнтів, що потребують психопрофілактичного втручання. Проблема визначення ефективності праці практичного психолога

Тема 8. Основи науково-дослідницької діяльності психолога.

Теоретична робота в психології. Науковий метод. Збір даних. Елементи психологічного дослідження. Методологія та методи психологічного дослідження. Формулювання гіпотез. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. Поняття про методику психологічного дослідження. Побудова експерименту. Підбір методик. Організація дослідження. Формулювання висновків. Науково-дослідницька компетенція. Науково-дослідницькі проекти. Мотивація науково-дослідницької діяльності.

Психологія і технологія наукової творчості. Специфіка науково-творчої діяльності. Організація творчої діяльності. Психологія наукової творчості. Поняття про наукову школу.

Тема 9. Модель психолога-професіонала.

Психологія як професійна діяльність системи «людина-людина» (за Є. О. Клімовим). Освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів у галузі психології. Професійна компетентність психолога як система професійних знань, умінь і навичок, що забезпечують успішне виконання професійних функцій. Основні ознаки психолога-професіонала. Професіограма та психограма психолога: суть, структура. Професійна підготовка та підвищення професійної кваліфікації психолога.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 

Система поточного і підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Вступ до психології» відповідає вимогам «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», яке визначає основні принципи поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності студентів усіх форм навчання та рамкові умови їх реалізації.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних  занять, а також для перевірки результатів     виконання та захисту завдань самостійної роботи.

Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи.

Формами проведення поточного контролю є тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, захист результатів виконання групових або індивідуальних проектів під час навчальних  занять, перевірка виконання письмових завдань для самостійної роботи. Кількість балів за різними формами контролю наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів
та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Робота на практичних заняттях

60

Перевірка виконання завдань з самостійної роботи

2х10=20

Контрольні (модульні) роботи

2х10=20

Всього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали
(до 10 балів)

 

 

Курс складається з 9 тем, які об’єднано у два узагальнені змістові модулі. З першого змістового модулю передбачено проведення 6 семінарських занять, а другого – 7 семінарських занять, кожне з яких оцінюється від 3 до 5 балів. На усіх семінарських заняттях можна отримати 60 балів.

По завершенню вивчення кожного змістового модуля проводяться контрольні (модульні) роботи, виконання яких оцінюється максимально у 10 балів кожна. Усього передбачено дві контрольні роботи по завершенню вивчення тем 1-5 та 6-9, відповідно максимальна сума балів за виконання контрольних модульних робіт складає 20.

Також передбачено виконання двох комплексних самостійних робіт, кожна з яких оцінюється у 10 балів. Загальна кількість балів за виконання самостійних робіт – 20.

Результати оцінювання всіх складників поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

До загальної кількості балів, отриманих у процесі вивчення дисципліни, можуть також додаватись додаткові (заохочувальні) бали за науково-дослідну діяльність – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо.  Їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведений в карті навчальної роботи студента (табл. 2).

Таблиця 2

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Вступ до психології»

для студентів освітньо-професійної програми
«Економічна та соціальна психологія»

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль 1.

 1.  

Практичне заняття 1. Предмет і методи психологічної науки.

4

 1.  

Практичне заняття 2. Завдання психологічної науки у сучасних умовах

4

 1.  

Практичне заняття 3. Психологія на допомогу навчанню

4

 1.  

Практичне заняття 4. Психологія на допомогу навчанню

4

 1.  

Практичне заняття 5. Структура сучасної психології.

4

 1.  

Практичне заняття 6. Теоретико-методологічні основи вітчизняної психології.

4

 1.  

Практичне заняття 7. Сучасні тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної психологічної науки.

4

 1.  

Контрольна модульна робота 1

 

Змістовий модуль 2

 1.  

Практичне заняття 8. Класифікація психологічних професій.

4

 1.  

Практичне заняття 9. Основні напрямки діяльності психолога

4

 1.  

Практичне заняття 10. Основні напрямки діяльності психолога

4

 1.  

Практичне заняття 11. Основи науково-дослідницької діяльності психолога.

4

 1.  

Практичне заняття 12. Модель психолога-професіонала.

4

 1.  

Практичне заняття 13. Модель психолога-професіонала.

4

 1.  

Контрольна модульна робота 2

 

 

Усього балів за роботу на заняттях:

60

 

За виконання контрольних (модульних) робіт

 1.  

Контрольна (модульна) робота № 1

10

 1.  

Контрольна (модульна) робота № 2

10

 

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт:

20

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 1.  

Самостійна робота 1.

10

 1.  

Самостійна робота 2.

10

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

 

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

На семінарських заняттях можуть проводитись тестування та бліц-опитування для перевірки теоретичної готовності до заняття, використовуватись різноманітні ігри, дискусії, практичні вправи, кейси, презентації індивідуальних та спільних проектів  тощо. Критерії оцінювання варіюються залежно від форми заняття та видів навчальних завдань, але в цілому позитивно оцінюються: якість виконання поставлених завдань, активність та ініціативність студентів, творчий підхід, конструктивна взаємодія у спільній роботі, позитивне ставлення до навчання та наполегливість в отриманні необхідних знань та вмінь.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни. Контрольні (модульні) роботи проводяться у формі тестування, відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, ситуацій (кейсів). Критеріями оцінювання є самостійність та правильність виконаних завдань, ґрунтовність відповідей, творчий підхід.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

При вивченні навчальної дисципліни передбачено виконання індивідуальних завдань, пов’язаних з самостійним опануванням теоретичного матеріалу, виконанням прикладних та творчих завдань. Максимальна сума балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи складає 20 балів.

Для самостійної роботи пропонуються різні види теоретичних і практичних завдань: пошук та аналіз інформації у мережі Internet, складання інтелект-карт, аналіз ситуацій, виконання проектів, підготовка презентацій, творчі завдання тощо.

Завдання виконуються в електронній формі та надсилаються на перевірку електронною поштою. У темі повідомлення обов’язково вказується прізвище та ім’я студента, номер спеціальності та групи (наприклад, ПС-101), а також номер самостійної роботи (наприклад, СР-1).

 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

На отримання балів за самостійну роботу впливають такі фактори, як: своєчасність виконання завдань, повнота, якість, самостійність та правильність їх виконання, творчий підхід, ініціативність студентів у роботі тощо. При виконанні спільних завдань (наприклад, групових проектів) оцінюється індивідуальний внесок у спільну роботу.

 

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів  з навчальної дисципліни «Вступ до психології» здійснюється для  оцінювання знань, умінь та навичок студентів і проводиться у формі заліку виключно на підставі результатів поточного контролю.

Максимальна сума балів, яку студент може набрати при вивченні навчальної дисципліни становить 100 балів. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку (табл. 3).

 

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-баловою шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

зараховано

A

80 – 89

B

70 – 79

C

66 – 69

D

60 – 65

E

21 – 59

не зараховано з можливістю повторного складання заліку

FX

 0 – 20

F

 

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку  набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить для студентів денної форми навчання не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни.

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

5.1. Основна література

 1. Психологія та педагогіка: Навч. посіб. / Л.А.Колесніченко, М.В.Артюшина, О.М.Котикова та інш. / За заг.ред. Л.А.Колесніченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 408с.
 2. Психологія та педагогіка : зб. міні-кейсів : навч. посібник; М-во освіти і науки України / Л.А.Колесніченко, М. І. Радченко, В. В. Сгадова та ін. – К. : КНЕУ, 2010. – 178 с.
 3. Бочелюк В. Й. Психологія: вступ до спеціальності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 287 с.
 4. Вачков И. В. Введение в профессию «психолог» : Учебное пособие / И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников. – 3-е изд., стер. – М. : Московский психолого-социальный ин-т, 2004. – 463 с.
 5. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. – Т.1: Пер. с фр. – М.: Мир, 1992. – 496 с.
 6. Долинська Л. В. Активні методи в роботі практичного психолога: Навч. посіб. / Долинська Л. В., Летченко М. В., Чепелєва Н. В., Уманець Л. І.– К., 2005. – 80 с.
 7. Практическая психология для экономистов и менеджеров: учеб. пособие / ред. М. К. Тутушкина. – СПб. : Дидактика Плюс, 2002. – 365 с.
 8. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник: Близько 2500 термінів / В. Б. Шапар. – Х.: Прапор, 2005. – 640 с.

 

5.2. Додаткова література

 1. Ананьев, В. Г.   Человек как предмет познания / В. Г. Ананьев. – М. : Наука, 2000. – 351 с. – (Памятники психологической мысли).
 2. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 517 с.
 3. Основи психології: підручник для студ. вищих закл. освіти / ред. О. В. Киричук, В.А. Роменець. – К.: Либідь, 1995. – 631 с.
 4. Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья: [Практическое руководство] / В. Н. Панкратов. – М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2001. – 338 с.
 5. Персональный менеджмент: учебник / [С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, С. Н. Соколов, Ф. Е. Удалов и др.]; под общ. ред. С. Д. Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 558 с.
 6. Психологія соціальної роботи : підручник / [Ю. М. Швалб, С. М. Хоружий, О. В. Чуйко та ін. ; за ред. Ю. М. Швалба] ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2010. – 271 с.
 7. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика / Д. Я. Райгородский. − Самара : Бахрах-М, 2007. – 672 с.
 8. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа: [сборник / перевод; введ. И. Ермакова] / З. Фрейд. – СПб. : Алетейя, 1998. – 250 с.
 9. Энциклопедия психологической помощи / Авт-сост. А. И. Тащёва: Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 544с.

 

5.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Інтернет-курс «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» - Режим доступу:  https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+LHTL101+2018_T3/about